Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Latamäki - Luhanka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Latamäki - Luhanka"

Transkriptio

1 Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Latamäki - Luhanka Riku Suutari, Erkki Heikkola ja Heikki Uuksulainen Numerola Oy 1

2 Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys: Latamäki - Luhanka Riku Suutari, Erkki Heikkola ja Heikki Uuksulainen, Numerola Oy Vastaanottaja Ilmatar Luhanka Oy Mikko Toivanen Aineiston käyttöoikeus Sisältää Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin - versio (http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_ ) alaista materiaalia. Tiivistelmä Tämä raportti sisältää ympäristöselvityksen Ilmatar Luhanka Oy:n tuulipuistokohteesta Luhangan Latamäessä. Selvityksessä tarkastellaan aluevararausten ja lentoestekorkeuden mahdollisia vaikutuksia tuulipuiston toteuttamiselle. Tämän lisäksi analysoidaan tuulipuiston vaikutukset alueen ympäristöön sekä arvioidaan tuulipuiston sähköntuotantopotentiaalia. Tuulipuiston ympäristövaikutusten arvioimiseksi on tehty maastokäynti alueen luontoarvojen kartoittamiseksi sekä melu-, välke- ja maisemavaikutusten analyysi. Tarkastelun perusteella alue soveltuu tuotannon ja alustavien ympäristöselvitysten puolesta hyvin tuulipuistoalueeksi. Paikka ja aika Jyväskylä Projektin vastuuhenkilö Riku Suutari Asiatarkastus Pasi Tarvainen 2

3 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto Kohde Aluekatsaus... 7 Yhteenveto... 7 Maankäyttö ja asutus... 7 Maankäyttö... 7 Asutuksen sijoittuminen Kaavoitus Maakuntakaava Yleis- ja asemakaava Luonnonsuojelualueet Suojelukohteet Lentoestekorkeus ja tutkavaikutus Tekninen suunnitelma Yhteenveto Suunnitteluperusteet Alueen tuulisuus Turbiini-lay-out Alustava tuotantoanalyysi Alustava tiestön linjaus Ympäristöselvitys Yhteenveto Meluanalyysi Välkeanalyysi Luontokatselmus Maisemavaikutuksen arviointi

4 1. Yhteenveto Tässä raportissa on esitetty Ilmatar Luhanka Oy:n Luhangan Latamäen tuulipuistohankkeelle tehty ympäristöselvitys. Ympäristöselvitys sisältää selvityksen aluekäytöstä, tuulipuiston alustavan toteutussuunnitelman sekä alustavan ympäristövaikutusten arvioinnin. Aluekatsauksen perusteella alueen maankäyttö ja kaavoitus eivät aseta esteitä tuulipuiston toteutukselle. Tuulipuiston alueella ei ole kaavamerkintöjä maakuntakaavassa eikä kunnan yleiskaavassa. Alueella ei ole myöskään vireillä olevia kaavahankkeita. Tuulipuiston perustaminen ei myöskään vaikuttane alueen läheisyydessä sijaitsevien luonnonsuojelualueiden suojelukriteereihin. Tuulipuistoalue kuuluu Hallin lentokentän minimisektorikorkeusalueen laidalle. Alueelle määritelty lentoestekorkeus mahdollistaa kuitenkin tuulipuiston toteuttamisen suunnitelluilla turbiinityypeillä. Tuulipuistoa lähellä ei ole säätutka-asemia. Puolustusvoimat eivät ole antaaneet kielteisiä lausuntoja lähialueen tuulipuistohankkeille. Tuulipuiston rakennuslupa vaatii kuitenkin lupalausunnot Liikenteen turvallisuusvirastolta TraFi:lta sekä Puolustusvoimilta. Tuuliolosuhteiltaan alue soveltuu tuulivomatuotantoon hyvin. Tuulen laadun suhteen tuulipuistoalue ei sisällä ongelmallisia alueita. Keskituulennopeudet turbiinien sijoituspaikolla ylittävät 6.75 m/s ja parhailla turbiinipaikoilla 7.0 m/s. Tuulipuistoalueelle sijoitettiin 6 tuuliturbiinia, joiden nettovuosituotanto Vestas V112 turbiinilla on 53.7 GWh/a. Huoltoteiden osalta voidaan hyödyntää alueella olevaa tietä, jolloin uutta tielinjaa tarvitaan noin 1.9 km. Ympäristöselvityksessä arvioitiin suunnitellun tuulipuiston melu-, välke- ja maisemavaikutuksia sekä tuulpuistoalueen luontoarvoja. Tuulipuiston analysoitu meluvaikutus on raportoitu erillisessä raportissa. Välkevaikutusarviossa kuusi tuulipuiston pohjoispuolen asuinrakennusta altistuu saksalaisia suositusarvoja suuremmalle välkevaikutukselle. Tuulipuisto sijaitsee maisemassa, jota hallitsee rikkonainen metsätalousmaisema. Tuulipuisto sijaitsee mäkisen alueen pohjoisosassa. Mäkisellä alueella korkeuserot ovat paikoitellen yli 100 m. Metsäisestä ympäristöstä on vähän näkyvyyttä tuulipuistoalueella. Kauempaa Pilkan yli tuulipuisto näkyy maisemassa. Etäisyys tuulipuistoon on tiheämmin asutulta vastarannalta yli 7 km. Luontokartoitusta varten alueelle on tehty maastokäynti alueen luontoarvojen kartoittamiseksi. Valtaosalta alue on metsätalousaluetta. Alueen luoteisosassa sijaitseva Jänisojan noro on arvokas elinympäristö. 4

5 2. Kohde Ympäristöselvityksen kohde sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa Luhangan kunnan etelärajalla lähellä maakuntarajaa (Kuva 1). Noin 200 ha:n tuulipuistokohteeseen on alustavan suunnitelman mukaan ajateltu sijoitettavaksi 6 kpl 2-3 MW:n tuulivoimalaa. Tuulipuiston suunniteltu maksimiteho on tällöin MW. Kohde sijaitsee Päijänteen itäpuolelta jyrkästi nousevalla rantatöyräällä, jossa korkeusero Päijänteen pintaan on noin 100 m. Päijänteen tuulisuus ja alueen suhteellinen korkeus ympäristöönsä tekevät kohteesta tuulisuuden kannalta otollisen paikan tuulivoimatuotannolle. Kohteen alue on harvaan rakennettua metsätalousaluetta, jolle ei kaavoituksessa ole määriteltyä käyttötarkoitusta. Puistoa kehittää ja sen tuotannosta tulee vastaamaan Ilmatar Wind Oyj:n paikallinen konserniyhtiö Ilmatar Luhanka Oy. 5

6 Kuva 1: Latamäen tuulipuistokohteen sijaintikartta. 6

7 3. Aluekatsaus Yhteenveto Maankäyttö ja asutus Tuulipuistoalue on sirpaleista metsätalousaluetta. Tuulipuistoalueen pohjoispuolella on asutusta puistoalueen läheisyydessä. Kaavoitus Tuulipuistoaluetta ei ole kaavoitettu. Kaavoituksellisia esteitä ei ole tiedossa. Luonnonsuojelualueet Tuulipuiston läheisyydessä on joitakin Natura suojelualueita sekä Päijänteen alueen FINIBA-lintujensuojelualue. Suojelukohteet Puistoalueen läheisyydessä on joitakin kivikautisen asutuksen muinaismuistokohteita. Korpilahti-Luhanka -maisemareitti kulkee lähimmillään 7 km:n etäisyydellä tuulipuistosta. Lentoestekorkeus Tuulipuisto kuuluu Hallin lentokentän minimisektorikorkeusalueeseen. Rakennuskorkeutta tuulipuistoalueella on vähintään noin 310 m. Maankäyttö ja asutus Maankäyttö Maankäytöltään tuulipuiston alue on metsätalousaluetta, joka koostuu sirpaleisista metsäalueista ja eri vaiheissa olevista taimikoista (Kuva 2). Tuulipuiston läntistä laitaa laskee etelästä pohjoiseen Jänisoja. Puistoalueen itälaidalta alueelle johtaa metsäautotie, joka päättyy alueen pohjoisosassa sijaitsevan mäen huipulle. Puistoalueen lounaiskulman ohittavan Papinmäentien ja itäpuolella kulkevan Siitimenjärventien suojaalueet rajoittavat jonkin verran tuulivoimaloiden sijoittelumahdollisuutta alueella. Alueen maastokartan (Kuva 3) mukaan alueella on suuria korkeuseroja. Itse puistoalue sijaitsee leveällä harjanteella tai ylänköalueella, noin m merenpinnan yläpuolella lukuun ottamatta alueen pohjoisosan jyrkkää, alaspäin viettävää rinnettä. Tuulipuistoalueen länsipuolella on jyrkkä laskeva rinne Päijänteen lahteen, ja korkeuseroa alueiden välillä on yli 100 m. Alueen pohjoispuoli on tasaisempaa ja alavampaa aluetta. Itä- ja eteläpuolella tuulipuistoaluetta maastossa on hyvin jyrkkiä ja suuria korkeuseroja. 7

8 Kuva 2: Tuulipuistoalueen ilmakuva. 8

9 Kuva 3: Tuulipuistoalueen maastokartta. 9

10 Asutuksen sijoittuminen Asutuksen vaikutus tuulipuiston toteuttamismahdollisuuksiin sekä turbiinien sijoitteluun tulee sekä turbiineista aiheutuvan tapaturmariskin sekä ympäristöhaittojen kautta. Turvallisuusnäkökulmasta turbiinien minimietäisyys rakennuksiin ja pihapiireihin on 1.5 x tuuliturbiinin kokonaiskorkeus, joka tyypillisellä turbiinilla (napakorkeus 100 m ja roottorin lapa 60 m) on 240 m. Turbiineista aiheutuvat meluja välkevaikutukset voivat rajata turbiinien sijoittelua huomattavasti suojaetäisyyttä kauemmaksi. Latamäen tuulipuistolle varatulla alueella ei sijaitse rakennuksia. Puiston lähialueen rakennukset sijaitsevat pääsääntöisesti puiston pohjoispuolella sekä lännessä Päijänteen rannalla. Asutut alueet ovat merkittävästi puiston aluetta alemmalla maa-alueella. Tuulipuistoa lähimmät rakennukset löytyvät seuraavasti: Alle 250 m: o Rajala: noin 200 m puistoalueesta koilliseen o Rakennukset noin 200 m puiston pohjoisosassa sijaitsevan loven alueella m: o Vastamäki, Alamäki ja yksi maatila: m puistoalueen pohjoispuolella m: o Ala-Syrjäkangas: noin 900 m pohjoisessa o Vesa: noin 900 m lännessä 1-2 km: o Hajanaista asutusta ja vapaa-ajan asutusta pohjoisessa ja lännessä sekä idässä Tohtaanjärven rannalla 10

11 Kuva 4: Rakennusten sijainti tuulipuistoalueella (MML:n maastotietokanta). 11

12 Kaavoitus Kaavoitus on työkalu alueiden käytön suunnittelussa ja asettaa siten puitteet alueiden käytölle ja kaikelle rakentamiselle. Maakuntakaavat ja yleiskaavat ohjaavat alueiden käyttöä yleispiirteisesti ja asemakaavat yksityiskohtaisesti. Yleiskaava voidaan laatia myös siten, että se ohjaa suoraan tuulivoimarakentamista (MRL 77 a ). Tuulivoiman rakennuslupa myönnetään rakentamista suoraan ohjaavan kaavan perusteella. Mikäli tällaista ei ole, voidaan rakennuslupa tietyin edellytyksin myöntää suunnittelutarveratkaisun tai ranta-alueilla poikkeamispäätöksen perusteella. Maakuntakaava Kuva 5: Ote voimassaolevasta maakuntakaavasta kohdealueen ympäristöstä. Tuulipuistoalueen suurpiirteinen rajaus on merkitty punaisella viivalla. Keski-Suomen maakunnassa on lainvoimaan astunut maakuntakaava. Voimassaolevassa maakuntakaavassa ei ole kaavamerkintöjä suunnitellulla tuulipuistoalueella (Kuva 5). Puiston pohjoispuolella, noin 800 m puistoalueen rajalta, on Lempään luokan II pohjaveden ottoalue. Pohjaveden ottoalueella on myös kaavoitettuna maa-ainesten ottoalue. Pohjavesialue on noin 100 m puistoalueen alapuolella eikä vaikuta tuulipuiston perustamiseen. 12

13 Muut puistoaluetta lähellä olevat kaavamerkinnät merkinnät liittyvät suojelukohteisiin, joita käsitellään kappaleissa Luonnonsuojelualueet ja Suojelukohteet vahvistetussa Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaavassa, joka keskittyy alueen luonnonvaroihin, ei ole uusia kaavamerkintöjä tuulipuistoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Keski-Suomen maakunnan 3. vaihemaakuntakaava osoittaa alueita turvetuotannolle ja tuulivoimalle. Kaavaehdotuksessa tuulivoimalle on osoitettu 14 aluetta, joista yksikään ei ole Luhangan lähialueella. Lähin kaavassa määritelty tuulipuistoalue on Jämsän Kaipolassa noin 20 km:n etäisyydellä Latamäen tuulipuistosta. Kaavoituksen aikana tehdyt tuulipuistokohteiden teknis-taloudelliset selvitykset olivat niin lupaavia, että selvityksiä on päätetty jatkaa viidellä alueella. Tuulipuisto sijaitsee noin 800 m päässä Päijät-Hämeen maakuntarajasta. Päijät-Hämeen 2008 vahvistetussa maakuntakaavassa ei ole merkintöjä tuulipuistoalueen läheisyydessä. Maakunnassa on meneillään uuden maakuntakaavan luonnos- ja tavoitevaihe. Maakuntakaavan hyväksyminen tähtää vuoteen Yleis- ja asemakaava Tuulipuistoalue kuuluu Luhangan kunnan alueelle. Kunnan teknisen johtajan Matti Salokkaan (puh , gsm ) mukaan voimassa oleva kaavoitus ei aseta estettä tuulipuiston toteuttamiselle. Tuulipuiston länsipuolella sijaitseva Päijänteen itäranta kuuluu kokonaisuudessaan 1996 vahvistettuun rantaosayleiskaavaan. Kesämökkejä rannalla on "tasaisesti", Lempäänjärven kohdalla ranta on tiheämpään kaavoitettu. Kyseisen rantakaavan päivitys tarkoitus saada vireille vuoden 2012 aikana. Tuulipuistoa lähinnä olevan Pilkanselän alue tuskin kuitenkaan tulee mukaan tähän päivitykseen. 13

14 Kuva 6: Ympäristöhallinnon ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA:sta saatava alueen kaavoitustilanne. 14

15 Luonnonsuojelualueet Tuulivoiman rakentaminen ei luonnonsuojelulain 66 mukaan saa heikentää niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi luonnonsuojelualue on määritetty. Mikäli vaikutusten arviointikynnys ylittyy, vaaditaan vaikutuksista arviointi, josta ELY-keskus ja alueen haltija antavat lausunnot, ennen kuin tuulivoiman rakentamiseen vaadittavaa kaavaa tai luparatkaisua voidaan antaa. Tämä kappale käsittelee luonnonsuojelualueita tuulipuiston läheisyydessä. Tuulipuistoalueen luontoarvoja on arvioitu kappaleen 5 luvussa Luontokatselmus. Kuvassa (Kuva 7) on nähtävissä Ympäristöhallinnon OIVA-palvelusta saatavissa oleva tieto luonnonsuojelualueista Latamäen tuulipuistokohteen ympäristössä. Tuulipuistoalueen pohjoispuolella, noin km etäisyydellä, on kolme suurempaa ja yksi pieni Natura verkostoon kuuluva luonnonsuojelualue. Puistosta länteen noin 1.5 km:n etäisyydellä Pilkanselän rannassa on kaksi pientä Natura-aluetta. Lännessä, noin 2.5 km tuulipuistosta, Pilkanselällä ja Onkisalon itärannalla on suurelta osin rantojensuojeluohjelmaankin kuuluva Natura alue. Noin 4 km tuulipuistosta kaakkoon sijaitsee Juustinmäen-Ahvenlammen alueella Natura alue, joka on myös määritelty FINIBAlintujensuojelualueeksi. Maakuntakaavassa Natura suojelualueista sanotaan: Onkisalo Herjaanselkä (1992 ha): o Suuren karun järven sekä rehevien lehtojen ja lehtomaisten vanhojen lehtimetsien muodostama, kasvistollisesti ja eläimistöllisesti arvokas kokonaisuus. Osa alueesta kuuluu Päijänteen keskiosan rantojensuojeluohjelmaan. Molikon ja Molikonlammen laskupuron lehdot kuuluvat lehtojensuojeluohjelmaan. Suurin osa on vesialuetta. Osa Natura-alueesta FI Syrjäjärven laskupuron lehto (4 ha): o Puron varrella ja järven luusuassa (lue: joenniska) kasvaa korven ja kaikkien lehdon kasvillisuuskerrosten arvokasta kasvilajistoa. Tuulipuiston länsipuolella, lähimmillään noin 1.4 km:n etäisyydeltä alkava Pilkanselkä kuuluu osana laajaan, ha Päijänteen alueen FINIBA-alueeseen (Aluenumero ). Alueen kriteerilajit ovat: Tukkakoskelo, pesimä (min-max): Isokoskelo, pesimä (min-max): 300- Pikkulokki, pesimä (min-max): Naurulokki, pesimä (min-max): Selkälokki, pesimä (min-max): Kalatiira, pesimä (min-max): 400- Uhanalainen laji, pesimä (min-max): 5-10 Pikkutikka, pesimä (min-max): 11- Tuulipuiston kaakkoispuolella (4 km) sijaitsevan, 34 ha Juustimäen FINIBA-alueen (alueen numero ) suojelukriteeri on uhanalainen laji, pesimä (min-max):

16 Kuva 7: Latamäen tuulipuistoalueella ja lähiympäristössä sijaitsevat luonnonsuojelualueet. 16

17 Suojelukohteet Arvokkaiden luontoarvojen lisäksi suojeltaviksi kohteiksi on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita ja kohteita. Latamäen alueen läheisyydessä on maakunnallisesti arvokkaita kivikautisia asuinpaikkoja sekä maakunnallisesti arvokkaita rakennuskohteita. Tuulipuistoa lähimmät muinaismuistokohteet (Kuva 8) ovat: 401 Lempää A Luhanka: historiallinen työ- ja valmistuspaikka 402 Lähteelä Luhanka: kivikautinen asuinpaikka 404 Päivärinne 1 Luhanka: kivikautinen asuinpaikka 407 Rentola Luhanka ilm: kivikautinen asuinpaikka Tuulipuistoa lähin kohde (kohde 404) on noin 1 km:n etäisyydellä tuulipuistoalueesta. Kuva 8: Muinaismuistokohteet Keski-Suomen maakuntakaavassa. Tuulipuiston länsipuolella, noin 1.8 km etäisyydellä puistosta, sijaitsee maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Lempään pihapiiri (Kohde 322, Kuva 9). 17

18 Kuva 9: Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Keski-Suomen maakuntakaavassa. Luhangan taajaman vierestä kulkeva Sysmäntie-Luhangantie on Keski-Suomen maakuntakaavassa määritetty maisemareitiksi (Kuva 10), jonka alueella on voimassa MRL 33 mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Maisemareitin pienin etäisyys tuulipuistosta on noin 7 km. Näillä etäisyyksillä tuulivoimalat eivät ole enää maisemaa dominoivia. 18

19 Kuva 10: Korpilahti-Luhanka -maisemareitti Keski-Suomen maakuntakaavassa. Lentoestekorkeus ja tutkavaikutus Tuulivoimarakentaminen vaatii yleensä Ilmailulain 1194/ :n määritysten mukaisen lentoesteluvan. Finavian julkaiseman lentoesterajoitukset sisältävän tietopaikka-aineiston mukaan Latamäen tuulipuisto sijaitsee Hallin lentokentän lentoestealueen reunalla, ollen kuitenkin sen sisäpuolella (Kuva 11). Alue on Hallin kentän ns. minimisektorikorkeusalueella (MSA). Tälle alueelle on määritelty lentoesterajoituskorkeudeksi 522 m merenpinnasta. Tuulipuistoalueen korkeus merenpinnasta on m, jolloin rakennuskorkeudeksi alueella jää m. Tämä rakennuskorkeus riittää tuulivoimaloiden rakentamiseen. Latamäen tuulipuiston läheisyydessä ei ole säätutka-asemia, joiden toimintaan puiston toteuttaminen saattaisi vaikuttaa häiritsevästi. Puolustusvoimat vaativat tuulipuistoilta tutkavaikutuksen arviointia Puolustusvoimien toimesta. EOUpalveluiden Ari Järvinen on kerännyt koosteen Puolustusvoimien lausunnoista tuulipuistokohteille, jonka Suomen Tuulivoimayhdistys on jakanut eteenpäin jäsenilleen. Tämän kartoituksen mukaan Puolustuvoimat 19

20 eivät ole rajoittaneet tuulipuistojen rakentamista Latamäkeä lähimmissä tuulipuistohankkeissa. Tämä tieto ei vielä kuitenkaan takaa rakennuslupaa Puolustusvoimilta Latamäen kohteessa. 20

21 Kuva 11: Latamäen tuulipuiston sijainti suhteessa lentokenttien ja -paikkojen lentoesterajoitusalueisiin. 21

22 4. Tekninen suunnitelma Yhteenveto Tuulisuus Alueen tuulisuus on hyvä. Arviossa käytetään lähtötietona Suomen Tuuliatlaksen tuulisuutta 200 m:n korkeudessa. Keskituulennopeudet ylittävät 6.75 m/s varteenotettavilla turbiinien sijoituspaikoilla. Turbiini-lay-out Alueelle sijoiteltu kuusi turbiinia. Tuulipuiston läheisyydessä kulkeva tiestö ja läheiset asuinrakennukset sekä alueella sijaitseva pienvesialue rajoittavat hieman turbiinien sijoittelumahdollisuutta. Alustava tuotantoanalyysi Alustava tiestön linjaus Tuotantoarviot laskettu neljällä eri turbiinityypillä. Suurimman vuosittaisen nettotuotannon 53.7 GWh/a antaa Vestas V112 (nimellisteho 3 MW, roottorin halkaisija 112 m, napakorkeus 94 m). Tuulipuiston alueella on hyödynnettävissä oleva tielinja. Uutta tielinjaa tarvitaan noin 1.9 km. Suunnitteluperusteet Latamäen tuulipuistoon tehty tekninen suunnittelu sisältää turbiinien lukumäärän ja sijoituspaikkojen määrittämisen sekä huoltotieyhteyksien alustavan linjaamisen. Suunnittelussa on huomioitu alueen tuulisuus tuulipuiston tuotannon maksimoimiseksi. Turbiinien sijoittelua ja tielinjausvaihtoehtoja on rajoitettu aluekatsauksessa sekä maastossa toteutetussa luontokartoituksessa tehtyjen havaintojen pohjalta. Turbiinien sijoittelussa on käytetty seuraavia etäisyysrajoitteita: Tuulipuistoalueen rajalta 57 m (turbiinin lapakehän säde), jolloin tuulipuiston roottori sijaitsee kokonaisuudessaan tuulipuistoalueen sisäpuolella. Maantieltä 176 m (turbiinin kokonaiskorkeus+ tielle määritetty suojavyöhyke 1 ). Asuinrakennukset 500 m. Tätä pienemmällä etäisyydellä turvallisuus-, melu- ja välkehaitat ovat suurella todennäköisyydellä merkittäviä. Alueella sijaitseva noro ja ojat 30m suuntaansa. Etäisyys on ohjeellinen pienvesien suojelun ja arvokkaan luontokohteen suojelemiseksi määritelty suojaetäisyys. Kuvassa (Kuva 12) on esitetty tuulipuiston lay-out-suunnittelussa käytetyt aluerajoitteet. 1 Viite: Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, Ympäristöministeriön opas, LUONNOS

23 Kuva 12: Tuulipuiston suunnitteluun vaikuttavat aluerajoitteet. Alueen tuulisuus Numerola Oy:n tuottamassa raportissa Wind and production estimates of Latamäki wind farm esitetään Luhangalla sijaitsevan Latamäen tuulipuiston tuulisuus- ja tuotantoanalyysin yksityiskohtaiset tulokset. Tässä selvitysraportista esitetään keskeisimmät analyysin tulokset. Alueen maaston ja kasvillisuuden tuulisuusvaikutuksen arvioimiseksi suoritettiin alueen ilmavirtausten simulointi eri tuulen suunnilla virtauslaskentamallin (CFD) avulla. Alueen tuulisuusolosuhteiden lähtötietona käytettiin Suomen Tuuliatlaksen kautta saataavaa, säämalleilla IFS, HIRLAM ja AROME tuotettua tuulisuustiedon tuuliarviota alueella 200 m korkeudelta. Virtauslaskennan tulosten ja tuulisuusestimaatin avulla laskettiin keskituulennopeudet tarkastelualueella. Tuulipuiston alueella turbiinien sijoittelu on mahdollista paikoille, joissa keksituulennopeudet ylittävät 6.75 m/s. Alueen tuulisuuskartta 100 m:n korkeudelta on esitetty kuvassa (Kuva 13). Kartat tuuligradientin ja turbulenssin intensiteetin maksimiarvoista samassa korkeudessa ovat kuvissa (Kuva 14) ja (Kuva 15). 23

24 Kuva 13: Keskituulennopeus tuulipuiston alueella 100 m:n korkeudella. Kuva 14: Tuulennopeuden pystysuuntaisen gradientin (wind shear exponent) maksimi 100 m:n korkeudessa. 24

25 Kuva 15: Tuulen maksimi turbulenssi-intensiteetti 100 m:n korkeudessa. Turbiini-lay-out Turbiinien sijoittelu on tehty matemaattisen optimoinnin avulla, tuulipuiston tuotantoa maksimoiden. Sijoittelussa huomioitiin seuraavat suoja-alueet: Tuulipuistoalueen rajat: 57 m (turbiinin lapakehän säde) Tiestö: 176 m (turbiinin kokonaiskorkeus+ tielle määritetty suojavyöhyke) Asuinrakennukset: 500 m Oja: 30 m Näiden rajoitteiden mukaan alueelle sijoitettiin kuusi turbiinia siten, että turbiinien välinen minimietäisyys oli 500 m. Tiukemmilla rajoitteilla turbiinien lukumäärää olisi välttämätöntä vähentää. Samoja rajoitteita ja sijoittelua käytettiin kaikilla turbiinityypeillä. Turbiinien sijoittelua optimoitiin tuulipuiston nettotuotannon parantamiseksi. Tuulipuistotuotannon kannalta oleellinen keskituulennopeus 100 m korkeudella ylittää 7 m/s kolmessa paikassa: Kelkkavehmasmäki, Vesienmäki ja Taalapassi. Näistä Taalapassi on paras sijoituspaikka, koska muut osuvat suurelta osin suojavyöhykkeelle. Myös Kelkkavehmasmäen ja Vesienmäen läheisyyteen on sijoitettu turbiinit. Keskellä aluetta on mäki, jossa keskituulennopeus on lähes 7 m/s, ja sinne on sijoitettu neljäs turbiini. Kaksi turbiinia on vielä sijoitettu alueen eteläosaan, jossa on myös hyvä tuulisuus, ja joka on ympäristövaikutusten kannalta vähemmän ongelmallinen kuin pohjoisosa. Turbiinien sijoittelu on esitettu kuvassa (Kuva 16) 25

26 Kuva 16: Turbiini-lay-out. 26

27 Alustava tuotantoanalyysi Tuulipuiston tuotantoarviot perustuvat virtauslaskennan tuloksiin, turbiinien keskinäistä varjostusta kuvaavaan vanahäviömalliin, tuulisuusestimaattiin ja turbiinien tuotantotietoihin. Tuuliatlas antaa arvion myös jäätämisen aiheuttamalle tuotantotappiolle, joka otettiin huomioon tuotantoarvioissa. Tuulipuisto koostuu kuudesta turbiinista. Tuotantoarviot laskettiin neljällä erilaisella turbiinityypillä, joiden ominaisuudet saatiin asiakkaalta: Hyundai HQ2000/93, nimellisteho 2 MW, roottorin halkaisija 93 m, napakorkeus 100 m, Enercon E-101, nimellisteho 3 MW, roottorin halkaisija 101 m, napakorkeus 99 m, Vestas V112, nimellisteho 3 MW, roottorin halkaisija 112 m, napakorkeus 94 m, Siemens SWT , nimellisteho 2.3 MW, roottorin halkaisija 108 m, napakorkeus 80 m. Tuotantoanalyysin tulokset 6 turbiinin optimoidulla sijoittelulla on koottuna Taulukkoon 1, joka sisältää arviot nettotuotannolle, vanahäviölle, tuuligradientin (WSE) ja turbulenssin intensiteetin (TI) maksimiarvoille. Tuuligradienttien maksimiarvot ylittävät jokaisella turbiinin sijoituspaikalla valmistajien käyttämän oletusarvoisen rajan 0.2. Taulukko 1: Tuotantoestimaatit eri turbiinityypeille. Turbiinityyppi Netto GWh/a Vanahäviö % WSE TI % Enercon E Vestas V Hyundai HQ2000/ Siemens SWT Alustava tiestön linjaus Tuulivoimapuiston rakentaminen ja huolto edellyttävät tieyhteyttä jokaiselle tuulivoimalalle. Hankkeessa voidaan hyödyntää osin alueella jo sijaitsevia teitä. Teiden geometriaa ja kantavuutta on osin parannettava täysperävaunuajoneuvoille soveltuviksi. Teiden leveyttä on myös paikoin kasvatettava siten, että kuljetukset alueelle voidaan suorittaa. Tarvittavien teiden leveys reuna-alueineen (ojat) on noin 8 m. Kuljetusreittien varrella risteyksissä tulee olla 50 m vapaata kääntösädettä tulosuunnassa. Teiden linjaukset tarkentuvat yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Latamäen tuulipuistokohteen itäreunasta alueelle tulee tielinja päättyen Vesienmäen huipulle. Tielinjan varrella on sijaitsee kaksi turbiinia. Tämä tie parannetaan tuulipuiston materiaalikuljetuksiin soveltuvaksi. Olemassaolevalta tieltä tehdään uudet tieyhteydet neljälle turbiinille kuvan (Kuva 17) mukaisesti. Uutta tielinjaa toteutetaan noin 1.0 km. 27

28 Kuva 17: Huoltotiesuunnitelma. 28

29 5. Ympäristöselvitys Yhteenveto Melu Tuulipuiston meluvaikutukset on käsitelty omassa analyysiraportissa. Välke Turbiinien sijoittelulla tuulipuiston pohjoispuolella on kuusi asuinrakennusta, joiden kohdalla ylitetään 30 h vuotuinen välkeaika. Laskenta on tehty pahimman teoreettisen tilanteen mukaisesti, ja vertailussa käytetty ohjearvo on määritelty tälle laskentatavalle. Luonnontokartoitus Tuulipuiston alue on valtaosaltaan mustikkatyypin talousmetsää. Alue sisältää avohakkuita, nuorta taimikkoa sekä eri-ikäisiä metsäalueita. Alueella sijaitseva Jänisojan noro on arvokas elinympäristö. Maisema Tuulipuistoa ympäröivät alueet ovat metsäisiä alueita, joista näköyhteys puiston alueelle on paikottaista. Asutusta puiston läheisyydessä on harvassa, ja tiheämmin asutettu Luhangan keskusta sijaitsee yli seitsemän kilometrin etäisyydellä puistosta. Meluanalyysi Latamäen tuulipuistokohteeseen on toteutettu meluanalyysi (Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus, , Numerola Oy). Meluanalyysin raportissa esitetään Luhangan Latamäen alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston melumallinnuksen tulokset yksityiskohtaisesti. Välkeanalyysi Luhangan Latamäkeen suunniteltujen tuulivoimaloiden aiheutama vilkkuva varjostus (shadow flicker) arvioitiin WindFarmer-ohjelman laskentamallilla. Laskennan tuloksena saadaan tieto siitä, kuinka monta tuntia vuodessa alueen eri kohteet ovat vilkkuvan varjostuksen alaisena. Tulosta havainnollistetaan tasaarvokäyrästöllä, jonka perusteella voidaan arvioida varjostusvaikutusta tarkastelualueella. Laskennassa käytetty turbiinityyppiä, jonka napakorkeus on 94 m ja roottorin halkaisija 112 m. Tarkastelualueen maanpinnan korkeuserot on saatu Maanmittauslaitoksen korkeusmallista 25 m. Korkeusdatan resoluutio on 25 m ja tarkkuus 2 m. Laskennassa huomioitiin korkeuserot siten, että jos auringon, turbiinin ja tarkastelupisteen kautta kulkeva jana leikkaa maanpintaa, varjostusta ei esiinny. Varjostusvaikutus laskettiin 1.5 m korkeudelle maanpinnasta sekä 3000 m etäisyydelle jokaisesta turbiinista, joka on riittävän suuri tässä tarkasteltujen turbiinien tapauksessa. Auringonpaistekulman rajana horisontista käytettiin kolmea astetta, jonka alle menevää säteilyä ei oteta huomioon varjostuksessa. 29

30 Windfarmer-ohjelman laskentatulos antaa teoreettisen maksimivarjostuksen eli teoreettisesti pahimman mahdollisen varjostusvaikutuksen. Laskennassa oletetaan, että turbiinit ovat jatkuvasti toiminnassa, ja että aurinko paistaa täysin pilvettömältä taivaalta. Mallinnus ei myös ota huomioon maaston kasvillisuuden ja puuston aiheuttamaa näkyvyysestettä. Todellisuudessa varjostusvaikutuksia vähentävät turbiinien seisakit, puusto ja paikallinen sää (pilvisyys ja tuulisuus): jos esimerkiksi tuulen suunta on kohtisuorassa auringon ja tarkastelupisteen välistä linjaa vasten, varjostusvaikutusta ei esiinny. Varjostuksen laskennassa turbiinin orientaatio voidaan määrittää, jolloin roottori oletetaan tiettyyn suuntaan asetetuksi ympyrätasoksi. Laskenta on suoritettu 6 eri turbiinien orietaatiolla. Tämä vastaa 12 tuulen suuntasektorin varjostustuloksia, sillä vastakkaiset tuulensuunnat aiheuttavat välkkeen kannata efektiivisesti saman roottorin orientaation. Kullakin kuudella orientaatiolla on suoritettu välketuntien määrä teoreettisella maksimiauringonpaisteella. Laskettuja teoreettisia maksimivarjostuksia kyseisillä roottoriorientaatioilla on skaalattu Jyväskylän lentoasemalta mitattujen auringonpaistetuntien suhteellisella osuudella teoreettisesta maksimipaitetuntien määrästä. Keskimääräisen vuotuisen paistetuntien määrä 30 vuoden mittausjaksolla on 36.5% teoreettisesta maksimipaistetuntimäärästä. Tämän lisäksi kunkin tarkastelusuunnan välketuntimäärää on skaalattu Suomen tuuliatlaksesta saatavan suuntasektorin esiintymisfrekvenssillä ja suuntakohtaisesta nopeusjakaumasta määritellyn yli 3 m/s tuulennopeuden ajallisella osuudella. Alle 3m/s tuulessa turbiinit ovat tyypillisesti paikallaan, jolloin roottorin pyörimisestä aiheutuvaa valon välkkymistä ei esiinny. Näiden skaalausten lisäksi on huomioitu vuotuinen 3% turbiinien huollosta ja kunnossapidosta aiheutava turbiinien seisakkiaika. Suuntakohtaisesti skaalatut välketuntimäärät yhteenlaskien saadaan arvio todellisesta, säätilan huomioonottavasta välketuntimäärästä tarkastelualueella. Tuulivoimaloiden varjostusvaikutukselle ei ole Suomessa määritelty ohjearvoja. Ruotsissa ja Tanskassa todellisten varjostustuntien määrälle käytetään ohjearvoja 8 ja 10 tuntia vuodessa 2. Kuvassa (Kuva 18) on esitetty Latamäen tuulipuistoolle estimoitu todellisten välketuntien määrä vuodessa. Käytetystä ohjearvosta ja suunnasta riippuen välkevarjostusalue ulottuu noin metriä lounaan ja kaakon rajaamalla pohjoisen puolen sektorilla lähimmästä turbiinista tarkasteltuna. Turbiinien eteläpuolella välkevaikutusta ei ole. Välketuntien vuotuisen 8 tunnin ohjearvo ylittyy kolmen lähimmän, puistoalueen pohjoispuolella sijaitsevan vakituisen asuinrakennuksen kohdalla. Näistä kahdessa ylittyy 10 välketunnin ohjearvo. Välkkymisen intensiteetti pienenee turbiinin ja tarkastelupisteen välisen etäisyyden kasvaessa johtuen turbiinin lapojen suhteellisen koon pienenemisestä aurinkoon verrattuna. Välkkymisen häiritsevä vaikutus on suuremmilla etäisyyksillä pienempää samoilla välkkymistuntimäärillä. Tätä vaikutusta on mahdollista lieventää siirtämällä turbiinia 3 etelämmäksi. Toinen mahdollisuus on pysäyttää turbiini välkkymisen kannalta pahimpina aikoina. 2 Viite: Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, Ympäristöministeriön opas, LUONNOS

31 Kuva 18: Tuulipuiston aiheuttama välketuntien määrä alueella säätila huomioituna. Luontokatselmus Latamäen tuulipuistokohteessa on suoritettu maastokäyntiin perustuva luontokatselmus. Katselmuksen toteutti luontokartoittaja Marika Vahekoski, Luontopalvelu Kraakku T:mi. Katselmus toteutettiin Katselmuksen tulokset on raportoitu yksityiskohtaisesti raportissa Kartoitusraportti: Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus, , Luontopalvelu Kraakku, Marika Vahekoski. Maastokäynnin aikana tuulipuistoalue on tarkasteltu jalkaisin kattavasti koko puiston alueelta. Tarkasteluajankohtana maasto oli osittain lumipeitteinen. Latamäen alueella metsät ovat mustikkatyypin talousmetsiä. Valtaosaltaan alue on alle 80-vuotiasta metsää. Alueella on kaksi yli 80-vuotiasta kuusikkoaluetta, joiden yhteispinta-ala on noin 20 ha. Tuulipuiston pohjois- ja itäosissa on isoja, istutettuja avohakkuualueita. Alueen kaakkois- ja eteläosassa on kuusitaimikko. Alueella sijaitsevien metsäojien kosteikkoalueilla kasvaa harmaaleppää ja koivua (Kuva 19). 31

32 Tuulipuiston läntisessä pohjoisosassa kulkeva Jänisojan noro ja sen lähiympäristö ovat Metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka tulee säilyttää. Vesilain mukaan noroa ei saa muuttaa niin, että sen luonnontilaisuus vaarantuu. Noro on huomioitava tuulivoimaloiden ja niille johtavien huoltoteiden sijainteja suunniteltaessa, jotta sen luonnontilaisuutta ei vaaranneta. Alueella ei ole tehty erillistä linnustoselvitystä. Kartoituksessa alueella havaittiin: Västäräkki Taivaanvuohi Hömötiainen Peukaloinen Pyy Punarinta Peippo Vihervarpunen Teerien ja metsojen ulostetta Alueen länsipuolella lensi hiirihaukka. Eläihavaintoina alueella havaittiin runsaasti hirvien jälkiä sekä yhdet karhun jäljet. 32

33 Kuva 19: Tuulipuistoalueen metsätyypit ja arvokkaat luontokohteet 3 3 Lähde: Kartoitusraportti: Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus, , Luontopalvelu Kraakku, Marika Vahekoski. 33

34 Kuva 20: Maastokuva tuulipuistoalueen lounaiskulmasta kuvattuna. Kuvan vasemmassa laidassa Kelkkavehmasmäki. Kuva 21: Maastokuva tuulipuistoalueen itärajalta kohti Kelkkavehmasmäkeä. 34

35 Maisemavaikutuksen arviointi Maiseman yleisluonteen vuoksi tuuliturbiinit saattavat korostua maisemasta sitä dominoivana elementteinä alle 5-7 kilometrin etäisyyksillä tuuliturbiineista. Etäisyyden lisäksi maiseman sietokykyyn vaikuttavat maiseman luonne, mittakaavat ja käyttöön liittyvät tekijät 4. Puistoa ympäröivä alue on harvaan asuttua alle seitsemän kilometrin etäisyydellä tuulipuistoalueesta, asutuksen painottuessa tuulipuistoalueen pohjois- ja länsipuolelle. Tuulipuisto ja sitä ympäröivät alueet ovat valtaosiltaan puuston peittämää, mikä rajoittaa tuulipuiston näkyvyyttä puistoalueetta ympäröiviltä alueilta. Merkittävän kokoisia hakkuuaukeita, joilta avautuu laajempi näköala maisemaan, sijaitsee tuulipuistoalueen itäpuolella. Näillä alueilla ei ole kuitenkaan asutusta eikä virkistyskäyttöä. Tuulipuistoalueen länsipuolella sijaitsevan Pilkanselän takaa avautuu näkymä tuulipuiston alueelle. Luhangan taajaman alueelta etäisyyttä tuulipuistoon tulee yli seitsemän kilometriä, jolloin tuulipuiston maisemaa hallitseva vaikutus on jo hyvin vähäinen. Maisemallisesti Latamäen tuulipuiston ympäristö on tyypillistä kuusivoittoista metsätalousaluetta. Metsämaiseman yhtenäisyyttä ja koskemattomuuden väikutelmaa rikkovat alueella sijaitsevat hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot. Alueen maasto on muodoiltaan mäkistä ja alueella on yli 100 m:n korkeuseroja. Tuulipuiston pohjoispuolella korkeuserot tasoittuvat. Suunniteltu tuulipuistoalue ei lähtökohtaisesti erotu merkittävänä yksittäisenä piirteenä maisemasta. Alle viiden kilometrin etäisyydellä tuulipuistosta näköyhteys tuulipuistoon on vain paikoittaista runsaan puuston vuoksi. Tuulipuiston maisemavaikutusten hahmottamiseksi on kahteen puistoalueesta otettuun valokuvaan lisätty tuuliturbiinit, joiden kokonaiskorkeus on 150 m, suunnitelluille turbiinien sijoituspaikoille. Maisemakuvien ottopisteet ja kuvaussektorit on merkitty karttaan kuvassa (Kuva 22). Havainnekuvissa 1 (Kuva 23) ja 2 (Kuva 24) on havainnollistettu turbiinien sijoittumista alueen maisemaan. Huomioitavaa on, että havainnekuvan 2 (Kuva 24) kuva-alueen ulkopuolelle oikealla jää yksi lähietäisyydellä sijaitseva turbiini. Kuva 22: Maisemavaikutusten havainnekuvien kuvauspaikat ja suunnat. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 05/2012 aineistoa. 4 Viite: Tuulivoimalat ja maisema, Emilia Weckman, SUOMEN YMPÄRISTÖ 5,

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet Liite 2 Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet 2 (33) SISÄLTÖ 1 NÄKEMÄALUEANALYYSIT... 3 2 KUVASOVITTEET... 12 3 (33) 1 Näkemäalueanalyysit Näkemäalueanalyysi

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys)

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Uusimaa Itä-Uusimaa Häme Päijät-Häme PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Mistäon kyse? Suomen tavoitteena on tuottaa energiastaan tuulivoimalla

Lisätiedot

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta?

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Tuulialfa Oy Knuutintie 3 as.2 00370 Helsinki www.tuulialfa.fi Y-2683287-6 Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Viite: Napapiirin

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Vastaanottaja Espoon asunnot Oy Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 12.06.2016 LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Päivämäärä

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Projektisuunnittelija Eeva Paitula eeva.paitula@satakunta.fi 28.11.2012, Alueiden käyttö 1 Ympäristöministeriön rahoittama pilottiprojekti Osa Satakunnan vaihemaakuntakaavaa

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010 Kymenlaakson Liitto Tuulivoimaselvitys 2010 Tuulivoimaselvitys 2010 Tavoitteena löytää riittävän laajoja, tuulisuudeltaan ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita 2005 laadittu

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet 1. Yleistä: Kaikissa kuvasovitteissa on käytetty tuulivoimalatyyppiä Enercon E101 3MW. Napakorkeus: 135,4 m Lavan pituus: 50,5 m Roottorin halkaisija: 101 m Menetelmä:

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy, Onkalon tuulivoimalahanke Hankkeen esittely TuuliWatti Oy suunnittelee rakentavansa kolmen voimalayksikön

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytön suunnittelu Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Puutikankankaan tuulivoimapuisto

Puutikankankaan tuulivoimapuisto LIITE 7 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY Puutikankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V126 x 9 x HH137 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 V126 x 9 x

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Hanke-esittely Perustiedot: Hanke keskittyy Satakunnan manneralueelle, tavoitteena selvittää

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy Paikkatietoanalyysit Analyysit tehty rasterimuodossa 50

Lisätiedot

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti Syrjävaara-Karjaoja Kohdenumero (kartalla) 2. 350 ha tuulivoimarakentamista puoltavat ja rajoittavat tekijät Vaiheyleiskaavan luontoselvityksissä huomioitavaa Sijaitsee Nuojuan pohjoispuolella, molemmin

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6305 (8) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 6305 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Kopsa_III_Valkeselvitys_JR160 113-1CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kopsa III Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 2.2.2016 YKo

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2 NÄKEMÄALUEANALYYSIT Liite 2 Näkemäalueanalyysin taustaa Näkemäalueanalyysi antaa tietoa siitä, mille alueille tuulivoimalat teoreettisen tarkastelun perusteella näkyisivät ja mille alueille eivät. Alueet,

Lisätiedot

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen Tuulivoima Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014 Katja Hynynen Mitä on tuulivoima? Tuulen liike-energia muutetaan toiseen muotoon, esim. sähköksi. Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/file: Windmill_in_Retz.jpg

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V136 x 6 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.6.2016 P26596 V136 x 6 x HH182

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen

IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen IL Dnro 46/400/2016 1(5) Majutveden aallokko- ja virtaustarkastelu Antti Kangas, Jan-Victor Björkqvist ja Pauli Jokinen Ilmatieteen laitos 22.9.2016 IL Dnro 46/400/2016 2(5) Terminologiaa Keskituuli Tuulen

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus

Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus Simo - Tikkala Erkki Heikkola Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus: Simo - Tikkala Erkki Heikkola, Numerola

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi

SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi SYSIVUORI Luontoselvitys asemakaavan pohjaksi 17.1.2013 Willitys tmi Marjo Lindberg Sisältö Selvitysalueen sijainti 3 Yleistä 3 Menetelmät 3 Sysivuoren luonto, yleistä 3 Kartta 4 Kuvaukset Sysivuoren luonnosta

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio - Melumallinnus

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21463 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla

Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Tuulivoimala ja kulttuuriympäristö seminaari 7.5.2013, Helsinki Tuulipuistot kulttuurimaiseman reunalla Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitto Eteläpohjalaista maisemaa Etelä-Pohjanmaa jakautuu maisemamaantieteellisesti

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (6) KONNEVEDEN KUNTA ETELÄ-KONNEVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

Portin tuulivoimapuisto

Portin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Portin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24112015 2 9) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 24112015 Portin tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat

Lisätiedot

Tuulivoima ja maisema

Tuulivoima ja maisema Tuulivoima ja maisema Tuulivoima vasta tai myötätuulessa Marie Nyman Kemiönsaari 19.3.2013 Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset Tuulivoimarakentamisen laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat yleensä

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN OY AB Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Valokuvasovitteet Vestas V126 x 22 x hh137m FCG

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO

Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013. SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset 25.11.2013 SATAKUNTALIITTO ALUEIDEN KÄYTTÖ 2 SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009

Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 1 Laukaa Kirkonkylän Kylmäniemen asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2009 Timo Jussila Kustantaja: Laukaan kunta 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi... 3

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS

SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Tuuliwatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.7.2014 Viite 16X198686-002 SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS SARVAKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Kaukasenneva_Valkeselvitys- JR151207- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kaukasenneva Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 6 x V136 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26596 6 x V136 x HH182

Lisätiedot

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavamerkinnät ja -määräykset SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Maakunnallisesti merkittävät tuulivoimatuotannon alueet Kaavamerkinnät ja -määräykset Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kaavamerkinnät ja määräykset ovat

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin)

TUULIVOIMALAT JA MAISEMA. Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) TUULIVOIMALAT JA MAISEMA Lieto 8.12.2011 Emilia Weckman (Heidi Saaristo-Levin) 1 Tuulivoimarakentamisen maisemavaikutukset ovat sidoksissa: 1) Voimaloiden ja niihin liittyvien rakenteiden: ulkonäköön,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE

KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE KONNEVEDEN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUSEOTIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 2.1.2017 KUNTA Konnevesi 275 KYLÄ Kärkkäiskylä 404 KORTTELI Kortteli 33 tontti 4 KIINTEISTÖ 275-404-23-217

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10102013 P21463 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011

Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 1 Kirkkonummi Överkurk Kurkgårdin ranta-asemakaavan muutosalueen muinaisjäännösinventointi 2011 Timo Jussila Kustantaja: Seppo Lamppu tmi 2 Sisältö: Kansikuva: Perustiedot... 2 Yleiskartta... 3 Inventointi...

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen

Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen 10.11.201 5 Katsaus Pohjois-Karjalan yhdyskuntarakenteeseen Timo Korkalainen JOHDANTO ELY-keskus on laatinut vuoden 2015 aikana kuntakohtaiset yhdyskuntarakennekatsaukset Pohjois-Karjalan kunnista. Katsaukset

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä. Aleksis Klap

Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä. Aleksis Klap Paikkatietomenetelmien hyödyntäminen tuulivoimaselvityksissä Aleksis Klap 1. Varsinais-Suomen tuulivoimaselvitys 2010-2011 2. Tuulivoimavaihemaakuntakaava 3. Valtakunnallinen maakuntaliittojen tuulivoimaselvitysten

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.2.2014, tark.8.5.14, tark. 8.8.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HÄMEENTAIPALEEN ITÄRANNAN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi.

Päivän vietto alkoi vuonna 2007 Euroopan tuulivoimapäivänä, vuonna 2009 tapahtuma laajeni maailman laajuiseksi. TIETOA TUULIVOIMASTA: Maailman tuulipäivä 15.6. Maailman tuulipäivää vietetään vuosittain 15.kesäkuuta. Päivän tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta tuulivoimasta ja sen mahdollisuuksista energiantuotannossa

Lisätiedot

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Fortum Power and Heat Oy, TuuliWatti Oy, wpd Finland Oy KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Havainnekuvat ja analyysikartat 4.1.2012 Kuva 1.

Lisätiedot