Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Latamäki - Luhanka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Latamäki - Luhanka"

Transkriptio

1 Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Latamäki - Luhanka Riku Suutari, Erkki Heikkola ja Heikki Uuksulainen Numerola Oy 1

2 Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys: Latamäki - Luhanka Riku Suutari, Erkki Heikkola ja Heikki Uuksulainen, Numerola Oy Vastaanottaja Ilmatar Luhanka Oy Mikko Toivanen Aineiston käyttöoikeus Sisältää Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin - versio ( alaista materiaalia. Tiivistelmä Tämä raportti sisältää ympäristöselvityksen Ilmatar Luhanka Oy:n tuulipuistokohteesta Luhangan Latamäessä. Selvityksessä tarkastellaan aluevararausten ja lentoestekorkeuden mahdollisia vaikutuksia tuulipuiston toteuttamiselle. Tämän lisäksi analysoidaan tuulipuiston vaikutukset alueen ympäristöön sekä arvioidaan tuulipuiston sähköntuotantopotentiaalia. Tuulipuiston ympäristövaikutusten arvioimiseksi on tehty maastokäynti alueen luontoarvojen kartoittamiseksi sekä melu-, välke- ja maisemavaikutusten analyysi. Tarkastelun perusteella alue soveltuu tuotannon ja alustavien ympäristöselvitysten puolesta hyvin tuulipuistoalueeksi. Paikka ja aika Jyväskylä Projektin vastuuhenkilö Riku Suutari Asiatarkastus Pasi Tarvainen 2

3 Sisällysluettelo 1. Yhteenveto Kohde Aluekatsaus... 7 Yhteenveto... 7 Maankäyttö ja asutus... 7 Maankäyttö... 7 Asutuksen sijoittuminen Kaavoitus Maakuntakaava Yleis- ja asemakaava Luonnonsuojelualueet Suojelukohteet Lentoestekorkeus ja tutkavaikutus Tekninen suunnitelma Yhteenveto Suunnitteluperusteet Alueen tuulisuus Turbiini-lay-out Alustava tuotantoanalyysi Alustava tiestön linjaus Ympäristöselvitys Yhteenveto Meluanalyysi Välkeanalyysi Luontokatselmus Maisemavaikutuksen arviointi

4 1. Yhteenveto Tässä raportissa on esitetty Ilmatar Luhanka Oy:n Luhangan Latamäen tuulipuistohankkeelle tehty ympäristöselvitys. Ympäristöselvitys sisältää selvityksen aluekäytöstä, tuulipuiston alustavan toteutussuunnitelman sekä alustavan ympäristövaikutusten arvioinnin. Aluekatsauksen perusteella alueen maankäyttö ja kaavoitus eivät aseta esteitä tuulipuiston toteutukselle. Tuulipuiston alueella ei ole kaavamerkintöjä maakuntakaavassa eikä kunnan yleiskaavassa. Alueella ei ole myöskään vireillä olevia kaavahankkeita. Tuulipuiston perustaminen ei myöskään vaikuttane alueen läheisyydessä sijaitsevien luonnonsuojelualueiden suojelukriteereihin. Tuulipuistoalue kuuluu Hallin lentokentän minimisektorikorkeusalueen laidalle. Alueelle määritelty lentoestekorkeus mahdollistaa kuitenkin tuulipuiston toteuttamisen suunnitelluilla turbiinityypeillä. Tuulipuistoa lähellä ei ole säätutka-asemia. Puolustusvoimat eivät ole antaaneet kielteisiä lausuntoja lähialueen tuulipuistohankkeille. Tuulipuiston rakennuslupa vaatii kuitenkin lupalausunnot Liikenteen turvallisuusvirastolta TraFi:lta sekä Puolustusvoimilta. Tuuliolosuhteiltaan alue soveltuu tuulivomatuotantoon hyvin. Tuulen laadun suhteen tuulipuistoalue ei sisällä ongelmallisia alueita. Keskituulennopeudet turbiinien sijoituspaikolla ylittävät 6.75 m/s ja parhailla turbiinipaikoilla 7.0 m/s. Tuulipuistoalueelle sijoitettiin 6 tuuliturbiinia, joiden nettovuosituotanto Vestas V112 turbiinilla on 53.7 GWh/a. Huoltoteiden osalta voidaan hyödyntää alueella olevaa tietä, jolloin uutta tielinjaa tarvitaan noin 1.9 km. Ympäristöselvityksessä arvioitiin suunnitellun tuulipuiston melu-, välke- ja maisemavaikutuksia sekä tuulpuistoalueen luontoarvoja. Tuulipuiston analysoitu meluvaikutus on raportoitu erillisessä raportissa. Välkevaikutusarviossa kuusi tuulipuiston pohjoispuolen asuinrakennusta altistuu saksalaisia suositusarvoja suuremmalle välkevaikutukselle. Tuulipuisto sijaitsee maisemassa, jota hallitsee rikkonainen metsätalousmaisema. Tuulipuisto sijaitsee mäkisen alueen pohjoisosassa. Mäkisellä alueella korkeuserot ovat paikoitellen yli 100 m. Metsäisestä ympäristöstä on vähän näkyvyyttä tuulipuistoalueella. Kauempaa Pilkan yli tuulipuisto näkyy maisemassa. Etäisyys tuulipuistoon on tiheämmin asutulta vastarannalta yli 7 km. Luontokartoitusta varten alueelle on tehty maastokäynti alueen luontoarvojen kartoittamiseksi. Valtaosalta alue on metsätalousaluetta. Alueen luoteisosassa sijaitseva Jänisojan noro on arvokas elinympäristö. 4

5 2. Kohde Ympäristöselvityksen kohde sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa Luhangan kunnan etelärajalla lähellä maakuntarajaa (Kuva 1). Noin 200 ha:n tuulipuistokohteeseen on alustavan suunnitelman mukaan ajateltu sijoitettavaksi 6 kpl 2-3 MW:n tuulivoimalaa. Tuulipuiston suunniteltu maksimiteho on tällöin MW. Kohde sijaitsee Päijänteen itäpuolelta jyrkästi nousevalla rantatöyräällä, jossa korkeusero Päijänteen pintaan on noin 100 m. Päijänteen tuulisuus ja alueen suhteellinen korkeus ympäristöönsä tekevät kohteesta tuulisuuden kannalta otollisen paikan tuulivoimatuotannolle. Kohteen alue on harvaan rakennettua metsätalousaluetta, jolle ei kaavoituksessa ole määriteltyä käyttötarkoitusta. Puistoa kehittää ja sen tuotannosta tulee vastaamaan Ilmatar Wind Oyj:n paikallinen konserniyhtiö Ilmatar Luhanka Oy. 5

6 Kuva 1: Latamäen tuulipuistokohteen sijaintikartta. 6

7 3. Aluekatsaus Yhteenveto Maankäyttö ja asutus Tuulipuistoalue on sirpaleista metsätalousaluetta. Tuulipuistoalueen pohjoispuolella on asutusta puistoalueen läheisyydessä. Kaavoitus Tuulipuistoaluetta ei ole kaavoitettu. Kaavoituksellisia esteitä ei ole tiedossa. Luonnonsuojelualueet Tuulipuiston läheisyydessä on joitakin Natura suojelualueita sekä Päijänteen alueen FINIBA-lintujensuojelualue. Suojelukohteet Puistoalueen läheisyydessä on joitakin kivikautisen asutuksen muinaismuistokohteita. Korpilahti-Luhanka -maisemareitti kulkee lähimmillään 7 km:n etäisyydellä tuulipuistosta. Lentoestekorkeus Tuulipuisto kuuluu Hallin lentokentän minimisektorikorkeusalueeseen. Rakennuskorkeutta tuulipuistoalueella on vähintään noin 310 m. Maankäyttö ja asutus Maankäyttö Maankäytöltään tuulipuiston alue on metsätalousaluetta, joka koostuu sirpaleisista metsäalueista ja eri vaiheissa olevista taimikoista (Kuva 2). Tuulipuiston läntistä laitaa laskee etelästä pohjoiseen Jänisoja. Puistoalueen itälaidalta alueelle johtaa metsäautotie, joka päättyy alueen pohjoisosassa sijaitsevan mäen huipulle. Puistoalueen lounaiskulman ohittavan Papinmäentien ja itäpuolella kulkevan Siitimenjärventien suojaalueet rajoittavat jonkin verran tuulivoimaloiden sijoittelumahdollisuutta alueella. Alueen maastokartan (Kuva 3) mukaan alueella on suuria korkeuseroja. Itse puistoalue sijaitsee leveällä harjanteella tai ylänköalueella, noin m merenpinnan yläpuolella lukuun ottamatta alueen pohjoisosan jyrkkää, alaspäin viettävää rinnettä. Tuulipuistoalueen länsipuolella on jyrkkä laskeva rinne Päijänteen lahteen, ja korkeuseroa alueiden välillä on yli 100 m. Alueen pohjoispuoli on tasaisempaa ja alavampaa aluetta. Itä- ja eteläpuolella tuulipuistoaluetta maastossa on hyvin jyrkkiä ja suuria korkeuseroja. 7

8 Kuva 2: Tuulipuistoalueen ilmakuva. 8

9 Kuva 3: Tuulipuistoalueen maastokartta. 9

10 Asutuksen sijoittuminen Asutuksen vaikutus tuulipuiston toteuttamismahdollisuuksiin sekä turbiinien sijoitteluun tulee sekä turbiineista aiheutuvan tapaturmariskin sekä ympäristöhaittojen kautta. Turvallisuusnäkökulmasta turbiinien minimietäisyys rakennuksiin ja pihapiireihin on 1.5 x tuuliturbiinin kokonaiskorkeus, joka tyypillisellä turbiinilla (napakorkeus 100 m ja roottorin lapa 60 m) on 240 m. Turbiineista aiheutuvat meluja välkevaikutukset voivat rajata turbiinien sijoittelua huomattavasti suojaetäisyyttä kauemmaksi. Latamäen tuulipuistolle varatulla alueella ei sijaitse rakennuksia. Puiston lähialueen rakennukset sijaitsevat pääsääntöisesti puiston pohjoispuolella sekä lännessä Päijänteen rannalla. Asutut alueet ovat merkittävästi puiston aluetta alemmalla maa-alueella. Tuulipuistoa lähimmät rakennukset löytyvät seuraavasti: Alle 250 m: o Rajala: noin 200 m puistoalueesta koilliseen o Rakennukset noin 200 m puiston pohjoisosassa sijaitsevan loven alueella m: o Vastamäki, Alamäki ja yksi maatila: m puistoalueen pohjoispuolella m: o Ala-Syrjäkangas: noin 900 m pohjoisessa o Vesa: noin 900 m lännessä 1-2 km: o Hajanaista asutusta ja vapaa-ajan asutusta pohjoisessa ja lännessä sekä idässä Tohtaanjärven rannalla 10

11 Kuva 4: Rakennusten sijainti tuulipuistoalueella (MML:n maastotietokanta). 11

12 Kaavoitus Kaavoitus on työkalu alueiden käytön suunnittelussa ja asettaa siten puitteet alueiden käytölle ja kaikelle rakentamiselle. Maakuntakaavat ja yleiskaavat ohjaavat alueiden käyttöä yleispiirteisesti ja asemakaavat yksityiskohtaisesti. Yleiskaava voidaan laatia myös siten, että se ohjaa suoraan tuulivoimarakentamista (MRL 77 a ). Tuulivoiman rakennuslupa myönnetään rakentamista suoraan ohjaavan kaavan perusteella. Mikäli tällaista ei ole, voidaan rakennuslupa tietyin edellytyksin myöntää suunnittelutarveratkaisun tai ranta-alueilla poikkeamispäätöksen perusteella. Maakuntakaava Kuva 5: Ote voimassaolevasta maakuntakaavasta kohdealueen ympäristöstä. Tuulipuistoalueen suurpiirteinen rajaus on merkitty punaisella viivalla. Keski-Suomen maakunnassa on lainvoimaan astunut maakuntakaava. Voimassaolevassa maakuntakaavassa ei ole kaavamerkintöjä suunnitellulla tuulipuistoalueella (Kuva 5). Puiston pohjoispuolella, noin 800 m puistoalueen rajalta, on Lempään luokan II pohjaveden ottoalue. Pohjaveden ottoalueella on myös kaavoitettuna maa-ainesten ottoalue. Pohjavesialue on noin 100 m puistoalueen alapuolella eikä vaikuta tuulipuiston perustamiseen. 12

13 Muut puistoaluetta lähellä olevat kaavamerkinnät merkinnät liittyvät suojelukohteisiin, joita käsitellään kappaleissa Luonnonsuojelualueet ja Suojelukohteet vahvistetussa Keski-Suomen 2. vaihemaakuntakaavassa, joka keskittyy alueen luonnonvaroihin, ei ole uusia kaavamerkintöjä tuulipuistoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Keski-Suomen maakunnan 3. vaihemaakuntakaava osoittaa alueita turvetuotannolle ja tuulivoimalle. Kaavaehdotuksessa tuulivoimalle on osoitettu 14 aluetta, joista yksikään ei ole Luhangan lähialueella. Lähin kaavassa määritelty tuulipuistoalue on Jämsän Kaipolassa noin 20 km:n etäisyydellä Latamäen tuulipuistosta. Kaavoituksen aikana tehdyt tuulipuistokohteiden teknis-taloudelliset selvitykset olivat niin lupaavia, että selvityksiä on päätetty jatkaa viidellä alueella. Tuulipuisto sijaitsee noin 800 m päässä Päijät-Hämeen maakuntarajasta. Päijät-Hämeen 2008 vahvistetussa maakuntakaavassa ei ole merkintöjä tuulipuistoalueen läheisyydessä. Maakunnassa on meneillään uuden maakuntakaavan luonnos- ja tavoitevaihe. Maakuntakaavan hyväksyminen tähtää vuoteen Yleis- ja asemakaava Tuulipuistoalue kuuluu Luhangan kunnan alueelle. Kunnan teknisen johtajan Matti Salokkaan (puh , gsm ) mukaan voimassa oleva kaavoitus ei aseta estettä tuulipuiston toteuttamiselle. Tuulipuiston länsipuolella sijaitseva Päijänteen itäranta kuuluu kokonaisuudessaan 1996 vahvistettuun rantaosayleiskaavaan. Kesämökkejä rannalla on "tasaisesti", Lempäänjärven kohdalla ranta on tiheämpään kaavoitettu. Kyseisen rantakaavan päivitys tarkoitus saada vireille vuoden 2012 aikana. Tuulipuistoa lähinnä olevan Pilkanselän alue tuskin kuitenkaan tulee mukaan tähän päivitykseen. 13

14 Kuva 6: Ympäristöhallinnon ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA:sta saatava alueen kaavoitustilanne. 14

15 Luonnonsuojelualueet Tuulivoiman rakentaminen ei luonnonsuojelulain 66 mukaan saa heikentää niitä luontoarvoja, joiden suojelemiseksi luonnonsuojelualue on määritetty. Mikäli vaikutusten arviointikynnys ylittyy, vaaditaan vaikutuksista arviointi, josta ELY-keskus ja alueen haltija antavat lausunnot, ennen kuin tuulivoiman rakentamiseen vaadittavaa kaavaa tai luparatkaisua voidaan antaa. Tämä kappale käsittelee luonnonsuojelualueita tuulipuiston läheisyydessä. Tuulipuistoalueen luontoarvoja on arvioitu kappaleen 5 luvussa Luontokatselmus. Kuvassa (Kuva 7) on nähtävissä Ympäristöhallinnon OIVA-palvelusta saatavissa oleva tieto luonnonsuojelualueista Latamäen tuulipuistokohteen ympäristössä. Tuulipuistoalueen pohjoispuolella, noin km etäisyydellä, on kolme suurempaa ja yksi pieni Natura verkostoon kuuluva luonnonsuojelualue. Puistosta länteen noin 1.5 km:n etäisyydellä Pilkanselän rannassa on kaksi pientä Natura-aluetta. Lännessä, noin 2.5 km tuulipuistosta, Pilkanselällä ja Onkisalon itärannalla on suurelta osin rantojensuojeluohjelmaankin kuuluva Natura alue. Noin 4 km tuulipuistosta kaakkoon sijaitsee Juustinmäen-Ahvenlammen alueella Natura alue, joka on myös määritelty FINIBAlintujensuojelualueeksi. Maakuntakaavassa Natura suojelualueista sanotaan: Onkisalo Herjaanselkä (1992 ha): o Suuren karun järven sekä rehevien lehtojen ja lehtomaisten vanhojen lehtimetsien muodostama, kasvistollisesti ja eläimistöllisesti arvokas kokonaisuus. Osa alueesta kuuluu Päijänteen keskiosan rantojensuojeluohjelmaan. Molikon ja Molikonlammen laskupuron lehdot kuuluvat lehtojensuojeluohjelmaan. Suurin osa on vesialuetta. Osa Natura-alueesta FI Syrjäjärven laskupuron lehto (4 ha): o Puron varrella ja järven luusuassa (lue: joenniska) kasvaa korven ja kaikkien lehdon kasvillisuuskerrosten arvokasta kasvilajistoa. Tuulipuiston länsipuolella, lähimmillään noin 1.4 km:n etäisyydeltä alkava Pilkanselkä kuuluu osana laajaan, ha Päijänteen alueen FINIBA-alueeseen (Aluenumero ). Alueen kriteerilajit ovat: Tukkakoskelo, pesimä (min-max): Isokoskelo, pesimä (min-max): 300- Pikkulokki, pesimä (min-max): Naurulokki, pesimä (min-max): Selkälokki, pesimä (min-max): Kalatiira, pesimä (min-max): 400- Uhanalainen laji, pesimä (min-max): 5-10 Pikkutikka, pesimä (min-max): 11- Tuulipuiston kaakkoispuolella (4 km) sijaitsevan, 34 ha Juustimäen FINIBA-alueen (alueen numero ) suojelukriteeri on uhanalainen laji, pesimä (min-max):

16 Kuva 7: Latamäen tuulipuistoalueella ja lähiympäristössä sijaitsevat luonnonsuojelualueet. 16

17 Suojelukohteet Arvokkaiden luontoarvojen lisäksi suojeltaviksi kohteiksi on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita ja kohteita. Latamäen alueen läheisyydessä on maakunnallisesti arvokkaita kivikautisia asuinpaikkoja sekä maakunnallisesti arvokkaita rakennuskohteita. Tuulipuistoa lähimmät muinaismuistokohteet (Kuva 8) ovat: 401 Lempää A Luhanka: historiallinen työ- ja valmistuspaikka 402 Lähteelä Luhanka: kivikautinen asuinpaikka 404 Päivärinne 1 Luhanka: kivikautinen asuinpaikka 407 Rentola Luhanka ilm: kivikautinen asuinpaikka Tuulipuistoa lähin kohde (kohde 404) on noin 1 km:n etäisyydellä tuulipuistoalueesta. Kuva 8: Muinaismuistokohteet Keski-Suomen maakuntakaavassa. Tuulipuiston länsipuolella, noin 1.8 km etäisyydellä puistosta, sijaitsee maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö, Lempään pihapiiri (Kohde 322, Kuva 9). 17

18 Kuva 9: Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt Keski-Suomen maakuntakaavassa. Luhangan taajaman vierestä kulkeva Sysmäntie-Luhangantie on Keski-Suomen maakuntakaavassa määritetty maisemareitiksi (Kuva 10), jonka alueella on voimassa MRL 33 mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Maisemareitin pienin etäisyys tuulipuistosta on noin 7 km. Näillä etäisyyksillä tuulivoimalat eivät ole enää maisemaa dominoivia. 18

19 Kuva 10: Korpilahti-Luhanka -maisemareitti Keski-Suomen maakuntakaavassa. Lentoestekorkeus ja tutkavaikutus Tuulivoimarakentaminen vaatii yleensä Ilmailulain 1194/ :n määritysten mukaisen lentoesteluvan. Finavian julkaiseman lentoesterajoitukset sisältävän tietopaikka-aineiston mukaan Latamäen tuulipuisto sijaitsee Hallin lentokentän lentoestealueen reunalla, ollen kuitenkin sen sisäpuolella (Kuva 11). Alue on Hallin kentän ns. minimisektorikorkeusalueella (MSA). Tälle alueelle on määritelty lentoesterajoituskorkeudeksi 522 m merenpinnasta. Tuulipuistoalueen korkeus merenpinnasta on m, jolloin rakennuskorkeudeksi alueella jää m. Tämä rakennuskorkeus riittää tuulivoimaloiden rakentamiseen. Latamäen tuulipuiston läheisyydessä ei ole säätutka-asemia, joiden toimintaan puiston toteuttaminen saattaisi vaikuttaa häiritsevästi. Puolustusvoimat vaativat tuulipuistoilta tutkavaikutuksen arviointia Puolustusvoimien toimesta. EOUpalveluiden Ari Järvinen on kerännyt koosteen Puolustusvoimien lausunnoista tuulipuistokohteille, jonka Suomen Tuulivoimayhdistys on jakanut eteenpäin jäsenilleen. Tämän kartoituksen mukaan Puolustuvoimat 19

20 eivät ole rajoittaneet tuulipuistojen rakentamista Latamäkeä lähimmissä tuulipuistohankkeissa. Tämä tieto ei vielä kuitenkaan takaa rakennuslupaa Puolustusvoimilta Latamäen kohteessa. 20

21 Kuva 11: Latamäen tuulipuiston sijainti suhteessa lentokenttien ja -paikkojen lentoesterajoitusalueisiin. 21

22 4. Tekninen suunnitelma Yhteenveto Tuulisuus Alueen tuulisuus on hyvä. Arviossa käytetään lähtötietona Suomen Tuuliatlaksen tuulisuutta 200 m:n korkeudessa. Keskituulennopeudet ylittävät 6.75 m/s varteenotettavilla turbiinien sijoituspaikoilla. Turbiini-lay-out Alueelle sijoiteltu kuusi turbiinia. Tuulipuiston läheisyydessä kulkeva tiestö ja läheiset asuinrakennukset sekä alueella sijaitseva pienvesialue rajoittavat hieman turbiinien sijoittelumahdollisuutta. Alustava tuotantoanalyysi Alustava tiestön linjaus Tuotantoarviot laskettu neljällä eri turbiinityypillä. Suurimman vuosittaisen nettotuotannon 53.7 GWh/a antaa Vestas V112 (nimellisteho 3 MW, roottorin halkaisija 112 m, napakorkeus 94 m). Tuulipuiston alueella on hyödynnettävissä oleva tielinja. Uutta tielinjaa tarvitaan noin 1.9 km. Suunnitteluperusteet Latamäen tuulipuistoon tehty tekninen suunnittelu sisältää turbiinien lukumäärän ja sijoituspaikkojen määrittämisen sekä huoltotieyhteyksien alustavan linjaamisen. Suunnittelussa on huomioitu alueen tuulisuus tuulipuiston tuotannon maksimoimiseksi. Turbiinien sijoittelua ja tielinjausvaihtoehtoja on rajoitettu aluekatsauksessa sekä maastossa toteutetussa luontokartoituksessa tehtyjen havaintojen pohjalta. Turbiinien sijoittelussa on käytetty seuraavia etäisyysrajoitteita: Tuulipuistoalueen rajalta 57 m (turbiinin lapakehän säde), jolloin tuulipuiston roottori sijaitsee kokonaisuudessaan tuulipuistoalueen sisäpuolella. Maantieltä 176 m (turbiinin kokonaiskorkeus+ tielle määritetty suojavyöhyke 1 ). Asuinrakennukset 500 m. Tätä pienemmällä etäisyydellä turvallisuus-, melu- ja välkehaitat ovat suurella todennäköisyydellä merkittäviä. Alueella sijaitseva noro ja ojat 30m suuntaansa. Etäisyys on ohjeellinen pienvesien suojelun ja arvokkaan luontokohteen suojelemiseksi määritelty suojaetäisyys. Kuvassa (Kuva 12) on esitetty tuulipuiston lay-out-suunnittelussa käytetyt aluerajoitteet. 1 Viite: Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, Ympäristöministeriön opas, LUONNOS

23 Kuva 12: Tuulipuiston suunnitteluun vaikuttavat aluerajoitteet. Alueen tuulisuus Numerola Oy:n tuottamassa raportissa Wind and production estimates of Latamäki wind farm esitetään Luhangalla sijaitsevan Latamäen tuulipuiston tuulisuus- ja tuotantoanalyysin yksityiskohtaiset tulokset. Tässä selvitysraportista esitetään keskeisimmät analyysin tulokset. Alueen maaston ja kasvillisuuden tuulisuusvaikutuksen arvioimiseksi suoritettiin alueen ilmavirtausten simulointi eri tuulen suunnilla virtauslaskentamallin (CFD) avulla. Alueen tuulisuusolosuhteiden lähtötietona käytettiin Suomen Tuuliatlaksen kautta saataavaa, säämalleilla IFS, HIRLAM ja AROME tuotettua tuulisuustiedon tuuliarviota alueella 200 m korkeudelta. Virtauslaskennan tulosten ja tuulisuusestimaatin avulla laskettiin keskituulennopeudet tarkastelualueella. Tuulipuiston alueella turbiinien sijoittelu on mahdollista paikoille, joissa keksituulennopeudet ylittävät 6.75 m/s. Alueen tuulisuuskartta 100 m:n korkeudelta on esitetty kuvassa (Kuva 13). Kartat tuuligradientin ja turbulenssin intensiteetin maksimiarvoista samassa korkeudessa ovat kuvissa (Kuva 14) ja (Kuva 15). 23

24 Kuva 13: Keskituulennopeus tuulipuiston alueella 100 m:n korkeudella. Kuva 14: Tuulennopeuden pystysuuntaisen gradientin (wind shear exponent) maksimi 100 m:n korkeudessa. 24

25 Kuva 15: Tuulen maksimi turbulenssi-intensiteetti 100 m:n korkeudessa. Turbiini-lay-out Turbiinien sijoittelu on tehty matemaattisen optimoinnin avulla, tuulipuiston tuotantoa maksimoiden. Sijoittelussa huomioitiin seuraavat suoja-alueet: Tuulipuistoalueen rajat: 57 m (turbiinin lapakehän säde) Tiestö: 176 m (turbiinin kokonaiskorkeus+ tielle määritetty suojavyöhyke) Asuinrakennukset: 500 m Oja: 30 m Näiden rajoitteiden mukaan alueelle sijoitettiin kuusi turbiinia siten, että turbiinien välinen minimietäisyys oli 500 m. Tiukemmilla rajoitteilla turbiinien lukumäärää olisi välttämätöntä vähentää. Samoja rajoitteita ja sijoittelua käytettiin kaikilla turbiinityypeillä. Turbiinien sijoittelua optimoitiin tuulipuiston nettotuotannon parantamiseksi. Tuulipuistotuotannon kannalta oleellinen keskituulennopeus 100 m korkeudella ylittää 7 m/s kolmessa paikassa: Kelkkavehmasmäki, Vesienmäki ja Taalapassi. Näistä Taalapassi on paras sijoituspaikka, koska muut osuvat suurelta osin suojavyöhykkeelle. Myös Kelkkavehmasmäen ja Vesienmäen läheisyyteen on sijoitettu turbiinit. Keskellä aluetta on mäki, jossa keskituulennopeus on lähes 7 m/s, ja sinne on sijoitettu neljäs turbiini. Kaksi turbiinia on vielä sijoitettu alueen eteläosaan, jossa on myös hyvä tuulisuus, ja joka on ympäristövaikutusten kannalta vähemmän ongelmallinen kuin pohjoisosa. Turbiinien sijoittelu on esitettu kuvassa (Kuva 16) 25

26 Kuva 16: Turbiini-lay-out. 26

27 Alustava tuotantoanalyysi Tuulipuiston tuotantoarviot perustuvat virtauslaskennan tuloksiin, turbiinien keskinäistä varjostusta kuvaavaan vanahäviömalliin, tuulisuusestimaattiin ja turbiinien tuotantotietoihin. Tuuliatlas antaa arvion myös jäätämisen aiheuttamalle tuotantotappiolle, joka otettiin huomioon tuotantoarvioissa. Tuulipuisto koostuu kuudesta turbiinista. Tuotantoarviot laskettiin neljällä erilaisella turbiinityypillä, joiden ominaisuudet saatiin asiakkaalta: Hyundai HQ2000/93, nimellisteho 2 MW, roottorin halkaisija 93 m, napakorkeus 100 m, Enercon E-101, nimellisteho 3 MW, roottorin halkaisija 101 m, napakorkeus 99 m, Vestas V112, nimellisteho 3 MW, roottorin halkaisija 112 m, napakorkeus 94 m, Siemens SWT , nimellisteho 2.3 MW, roottorin halkaisija 108 m, napakorkeus 80 m. Tuotantoanalyysin tulokset 6 turbiinin optimoidulla sijoittelulla on koottuna Taulukkoon 1, joka sisältää arviot nettotuotannolle, vanahäviölle, tuuligradientin (WSE) ja turbulenssin intensiteetin (TI) maksimiarvoille. Tuuligradienttien maksimiarvot ylittävät jokaisella turbiinin sijoituspaikalla valmistajien käyttämän oletusarvoisen rajan 0.2. Taulukko 1: Tuotantoestimaatit eri turbiinityypeille. Turbiinityyppi Netto GWh/a Vanahäviö % WSE TI % Enercon E Vestas V Hyundai HQ2000/ Siemens SWT Alustava tiestön linjaus Tuulivoimapuiston rakentaminen ja huolto edellyttävät tieyhteyttä jokaiselle tuulivoimalalle. Hankkeessa voidaan hyödyntää osin alueella jo sijaitsevia teitä. Teiden geometriaa ja kantavuutta on osin parannettava täysperävaunuajoneuvoille soveltuviksi. Teiden leveyttä on myös paikoin kasvatettava siten, että kuljetukset alueelle voidaan suorittaa. Tarvittavien teiden leveys reuna-alueineen (ojat) on noin 8 m. Kuljetusreittien varrella risteyksissä tulee olla 50 m vapaata kääntösädettä tulosuunnassa. Teiden linjaukset tarkentuvat yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä. Latamäen tuulipuistokohteen itäreunasta alueelle tulee tielinja päättyen Vesienmäen huipulle. Tielinjan varrella on sijaitsee kaksi turbiinia. Tämä tie parannetaan tuulipuiston materiaalikuljetuksiin soveltuvaksi. Olemassaolevalta tieltä tehdään uudet tieyhteydet neljälle turbiinille kuvan (Kuva 17) mukaisesti. Uutta tielinjaa toteutetaan noin 1.0 km. 27

28 Kuva 17: Huoltotiesuunnitelma. 28

29 5. Ympäristöselvitys Yhteenveto Melu Tuulipuiston meluvaikutukset on käsitelty omassa analyysiraportissa. Välke Turbiinien sijoittelulla tuulipuiston pohjoispuolella on kuusi asuinrakennusta, joiden kohdalla ylitetään 30 h vuotuinen välkeaika. Laskenta on tehty pahimman teoreettisen tilanteen mukaisesti, ja vertailussa käytetty ohjearvo on määritelty tälle laskentatavalle. Luonnontokartoitus Tuulipuiston alue on valtaosaltaan mustikkatyypin talousmetsää. Alue sisältää avohakkuita, nuorta taimikkoa sekä eri-ikäisiä metsäalueita. Alueella sijaitseva Jänisojan noro on arvokas elinympäristö. Maisema Tuulipuistoa ympäröivät alueet ovat metsäisiä alueita, joista näköyhteys puiston alueelle on paikottaista. Asutusta puiston läheisyydessä on harvassa, ja tiheämmin asutettu Luhangan keskusta sijaitsee yli seitsemän kilometrin etäisyydellä puistosta. Meluanalyysi Latamäen tuulipuistokohteeseen on toteutettu meluanalyysi (Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus, , Numerola Oy). Meluanalyysin raportissa esitetään Luhangan Latamäen alueelle suunnitellun tuulivoimapuiston melumallinnuksen tulokset yksityiskohtaisesti. Välkeanalyysi Luhangan Latamäkeen suunniteltujen tuulivoimaloiden aiheutama vilkkuva varjostus (shadow flicker) arvioitiin WindFarmer-ohjelman laskentamallilla. Laskennan tuloksena saadaan tieto siitä, kuinka monta tuntia vuodessa alueen eri kohteet ovat vilkkuvan varjostuksen alaisena. Tulosta havainnollistetaan tasaarvokäyrästöllä, jonka perusteella voidaan arvioida varjostusvaikutusta tarkastelualueella. Laskennassa käytetty turbiinityyppiä, jonka napakorkeus on 94 m ja roottorin halkaisija 112 m. Tarkastelualueen maanpinnan korkeuserot on saatu Maanmittauslaitoksen korkeusmallista 25 m. Korkeusdatan resoluutio on 25 m ja tarkkuus 2 m. Laskennassa huomioitiin korkeuserot siten, että jos auringon, turbiinin ja tarkastelupisteen kautta kulkeva jana leikkaa maanpintaa, varjostusta ei esiinny. Varjostusvaikutus laskettiin 1.5 m korkeudelle maanpinnasta sekä 3000 m etäisyydelle jokaisesta turbiinista, joka on riittävän suuri tässä tarkasteltujen turbiinien tapauksessa. Auringonpaistekulman rajana horisontista käytettiin kolmea astetta, jonka alle menevää säteilyä ei oteta huomioon varjostuksessa. 29

30 Windfarmer-ohjelman laskentatulos antaa teoreettisen maksimivarjostuksen eli teoreettisesti pahimman mahdollisen varjostusvaikutuksen. Laskennassa oletetaan, että turbiinit ovat jatkuvasti toiminnassa, ja että aurinko paistaa täysin pilvettömältä taivaalta. Mallinnus ei myös ota huomioon maaston kasvillisuuden ja puuston aiheuttamaa näkyvyysestettä. Todellisuudessa varjostusvaikutuksia vähentävät turbiinien seisakit, puusto ja paikallinen sää (pilvisyys ja tuulisuus): jos esimerkiksi tuulen suunta on kohtisuorassa auringon ja tarkastelupisteen välistä linjaa vasten, varjostusvaikutusta ei esiinny. Varjostuksen laskennassa turbiinin orientaatio voidaan määrittää, jolloin roottori oletetaan tiettyyn suuntaan asetetuksi ympyrätasoksi. Laskenta on suoritettu 6 eri turbiinien orietaatiolla. Tämä vastaa 12 tuulen suuntasektorin varjostustuloksia, sillä vastakkaiset tuulensuunnat aiheuttavat välkkeen kannata efektiivisesti saman roottorin orientaation. Kullakin kuudella orientaatiolla on suoritettu välketuntien määrä teoreettisella maksimiauringonpaisteella. Laskettuja teoreettisia maksimivarjostuksia kyseisillä roottoriorientaatioilla on skaalattu Jyväskylän lentoasemalta mitattujen auringonpaistetuntien suhteellisella osuudella teoreettisesta maksimipaitetuntien määrästä. Keskimääräisen vuotuisen paistetuntien määrä 30 vuoden mittausjaksolla on 36.5% teoreettisesta maksimipaistetuntimäärästä. Tämän lisäksi kunkin tarkastelusuunnan välketuntimäärää on skaalattu Suomen tuuliatlaksesta saatavan suuntasektorin esiintymisfrekvenssillä ja suuntakohtaisesta nopeusjakaumasta määritellyn yli 3 m/s tuulennopeuden ajallisella osuudella. Alle 3m/s tuulessa turbiinit ovat tyypillisesti paikallaan, jolloin roottorin pyörimisestä aiheutuvaa valon välkkymistä ei esiinny. Näiden skaalausten lisäksi on huomioitu vuotuinen 3% turbiinien huollosta ja kunnossapidosta aiheutava turbiinien seisakkiaika. Suuntakohtaisesti skaalatut välketuntimäärät yhteenlaskien saadaan arvio todellisesta, säätilan huomioonottavasta välketuntimäärästä tarkastelualueella. Tuulivoimaloiden varjostusvaikutukselle ei ole Suomessa määritelty ohjearvoja. Ruotsissa ja Tanskassa todellisten varjostustuntien määrälle käytetään ohjearvoja 8 ja 10 tuntia vuodessa 2. Kuvassa (Kuva 18) on esitetty Latamäen tuulipuistoolle estimoitu todellisten välketuntien määrä vuodessa. Käytetystä ohjearvosta ja suunnasta riippuen välkevarjostusalue ulottuu noin metriä lounaan ja kaakon rajaamalla pohjoisen puolen sektorilla lähimmästä turbiinista tarkasteltuna. Turbiinien eteläpuolella välkevaikutusta ei ole. Välketuntien vuotuisen 8 tunnin ohjearvo ylittyy kolmen lähimmän, puistoalueen pohjoispuolella sijaitsevan vakituisen asuinrakennuksen kohdalla. Näistä kahdessa ylittyy 10 välketunnin ohjearvo. Välkkymisen intensiteetti pienenee turbiinin ja tarkastelupisteen välisen etäisyyden kasvaessa johtuen turbiinin lapojen suhteellisen koon pienenemisestä aurinkoon verrattuna. Välkkymisen häiritsevä vaikutus on suuremmilla etäisyyksillä pienempää samoilla välkkymistuntimäärillä. Tätä vaikutusta on mahdollista lieventää siirtämällä turbiinia 3 etelämmäksi. Toinen mahdollisuus on pysäyttää turbiini välkkymisen kannalta pahimpina aikoina. 2 Viite: Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, Ympäristöministeriön opas, LUONNOS

31 Kuva 18: Tuulipuiston aiheuttama välketuntien määrä alueella säätila huomioituna. Luontokatselmus Latamäen tuulipuistokohteessa on suoritettu maastokäyntiin perustuva luontokatselmus. Katselmuksen toteutti luontokartoittaja Marika Vahekoski, Luontopalvelu Kraakku T:mi. Katselmus toteutettiin Katselmuksen tulokset on raportoitu yksityiskohtaisesti raportissa Kartoitusraportti: Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus, , Luontopalvelu Kraakku, Marika Vahekoski. Maastokäynnin aikana tuulipuistoalue on tarkasteltu jalkaisin kattavasti koko puiston alueelta. Tarkasteluajankohtana maasto oli osittain lumipeitteinen. Latamäen alueella metsät ovat mustikkatyypin talousmetsiä. Valtaosaltaan alue on alle 80-vuotiasta metsää. Alueella on kaksi yli 80-vuotiasta kuusikkoaluetta, joiden yhteispinta-ala on noin 20 ha. Tuulipuiston pohjois- ja itäosissa on isoja, istutettuja avohakkuualueita. Alueen kaakkois- ja eteläosassa on kuusitaimikko. Alueella sijaitsevien metsäojien kosteikkoalueilla kasvaa harmaaleppää ja koivua (Kuva 19). 31

32 Tuulipuiston läntisessä pohjoisosassa kulkeva Jänisojan noro ja sen lähiympäristö ovat Metsälain tarkoittamia erityisen tärkeitä elinympäristöjä, jotka tulee säilyttää. Vesilain mukaan noroa ei saa muuttaa niin, että sen luonnontilaisuus vaarantuu. Noro on huomioitava tuulivoimaloiden ja niille johtavien huoltoteiden sijainteja suunniteltaessa, jotta sen luonnontilaisuutta ei vaaranneta. Alueella ei ole tehty erillistä linnustoselvitystä. Kartoituksessa alueella havaittiin: Västäräkki Taivaanvuohi Hömötiainen Peukaloinen Pyy Punarinta Peippo Vihervarpunen Teerien ja metsojen ulostetta Alueen länsipuolella lensi hiirihaukka. Eläihavaintoina alueella havaittiin runsaasti hirvien jälkiä sekä yhdet karhun jäljet. 32

33 Kuva 19: Tuulipuistoalueen metsätyypit ja arvokkaat luontokohteet 3 3 Lähde: Kartoitusraportti: Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus, , Luontopalvelu Kraakku, Marika Vahekoski. 33

34 Kuva 20: Maastokuva tuulipuistoalueen lounaiskulmasta kuvattuna. Kuvan vasemmassa laidassa Kelkkavehmasmäki. Kuva 21: Maastokuva tuulipuistoalueen itärajalta kohti Kelkkavehmasmäkeä. 34

35 Maisemavaikutuksen arviointi Maiseman yleisluonteen vuoksi tuuliturbiinit saattavat korostua maisemasta sitä dominoivana elementteinä alle 5-7 kilometrin etäisyyksillä tuuliturbiineista. Etäisyyden lisäksi maiseman sietokykyyn vaikuttavat maiseman luonne, mittakaavat ja käyttöön liittyvät tekijät 4. Puistoa ympäröivä alue on harvaan asuttua alle seitsemän kilometrin etäisyydellä tuulipuistoalueesta, asutuksen painottuessa tuulipuistoalueen pohjois- ja länsipuolelle. Tuulipuisto ja sitä ympäröivät alueet ovat valtaosiltaan puuston peittämää, mikä rajoittaa tuulipuiston näkyvyyttä puistoalueetta ympäröiviltä alueilta. Merkittävän kokoisia hakkuuaukeita, joilta avautuu laajempi näköala maisemaan, sijaitsee tuulipuistoalueen itäpuolella. Näillä alueilla ei ole kuitenkaan asutusta eikä virkistyskäyttöä. Tuulipuistoalueen länsipuolella sijaitsevan Pilkanselän takaa avautuu näkymä tuulipuiston alueelle. Luhangan taajaman alueelta etäisyyttä tuulipuistoon tulee yli seitsemän kilometriä, jolloin tuulipuiston maisemaa hallitseva vaikutus on jo hyvin vähäinen. Maisemallisesti Latamäen tuulipuiston ympäristö on tyypillistä kuusivoittoista metsätalousaluetta. Metsämaiseman yhtenäisyyttä ja koskemattomuuden väikutelmaa rikkovat alueella sijaitsevat hakkuuaukeat ja eri-ikäiset taimikot. Alueen maasto on muodoiltaan mäkistä ja alueella on yli 100 m:n korkeuseroja. Tuulipuiston pohjoispuolella korkeuserot tasoittuvat. Suunniteltu tuulipuistoalue ei lähtökohtaisesti erotu merkittävänä yksittäisenä piirteenä maisemasta. Alle viiden kilometrin etäisyydellä tuulipuistosta näköyhteys tuulipuistoon on vain paikoittaista runsaan puuston vuoksi. Tuulipuiston maisemavaikutusten hahmottamiseksi on kahteen puistoalueesta otettuun valokuvaan lisätty tuuliturbiinit, joiden kokonaiskorkeus on 150 m, suunnitelluille turbiinien sijoituspaikoille. Maisemakuvien ottopisteet ja kuvaussektorit on merkitty karttaan kuvassa (Kuva 22). Havainnekuvissa 1 (Kuva 23) ja 2 (Kuva 24) on havainnollistettu turbiinien sijoittumista alueen maisemaan. Huomioitavaa on, että havainnekuvan 2 (Kuva 24) kuva-alueen ulkopuolelle oikealla jää yksi lähietäisyydellä sijaitseva turbiini. Kuva 22: Maisemavaikutusten havainnekuvien kuvauspaikat ja suunnat. Sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 05/2012 aineistoa. 4 Viite: Tuulivoimalat ja maisema, Emilia Weckman, SUOMEN YMPÄRISTÖ 5,

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka

Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka Melumallinnus Erkki Heikkola Raportin otsikko ja kirjoittajat Latamäen Tuulivoimahanke, Luhanka - Melumallinnus Erkki Heikkola Numerola Oy Asiakas Ilmatar Luhanka Oy Tiivistelmä

Lisätiedot

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet Merja Paakkari 28.07.2011 1(7) Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus/ WAsP [m/s] Vuosituotanto/ WAsP [GWh] maksimikoko [MW] [M /MW] Etäisyys 110kV

Lisätiedot

Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet

Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Merja Paakkari 16.11.2011 1(19) Keski-Suomen tuulivoimaselvitys lisa alueet Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus 100m/ WAsP [m/s] Vuosituotanto 100m / WAsP [GWh] Tuulipuiston maksimikoko [MW]

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Näkemäalueanalyysi. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Näkemäalueanalyysi. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Sivu 1 / 7 Langmossa_Nakemaalue analyysi_ck180814-1jr Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA Näkemäalueanalyysi Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 1 2017-08-11

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN

ESITYS OSAYLEISKAAVAN KÄYNNISTÄMISESTÄ RISTINIITYN TUULIVOIMAPUISTOA VARTEN Haapajärven kaupunki Tekninen lautakunta Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Infinergies Finland Oy Karppilantie 20 90450 Kempele Puh. 044 7595 050 sisko.kotzschmar@infinergiesfinland.com www.infinergies.com

Lisätiedot

Esianalyysi: Pori/Jakkuvärkki 13.1.2012

Esianalyysi: Pori/Jakkuvärkki 13.1.2012 Esianalyysi: Pori/Jakkuvärkki 13.1.2012 Aluetarkastelu: kaavoitus, suojeltavat alueet ja kohteet, sähköverkko, korkeusrajoitus. Tuulisuusarvio (alustava): tuulen nopeus, virtauksen laatu Toteutus: Numerola

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Tuulivoiman maisemavaikutukset

Tuulivoiman maisemavaikutukset Kuvasovite raportista Etelä-Pohjanmaan tuulivoimaselvitys, FCG, E-P:n liitto, YM. http://www.epliitto.fi/upload/files/etelapohjanmaan_tuulivoimaselvitys.pdf Tuulivoiman maisemavaikutukset Tietoa ja havainnollistusta

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI

POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI POHJOIS-KARJALAN TUULIVOIMASEMINAARI Maankäytölliset edellytykset tuulivoimapuistoille Pasi Pitkänen 25.2.2011 Lähtökohtia - valtakunnallisesti: Tarkistetut (2008) valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Page 1 of 7 Ketunperä_Valkeselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2

Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Merja Paakkari 20.11.2011 1(7) Pohjois-Savon tuulivoimaselvitys lisa alueet 2 Kunta Alue Tuulisuus/ tuuliatlas [m/s] Tuulisuus/ WAsP [m/s] Vuosituotanto/ WAsP [GWh] maksimikoko [MW] [M / MW] Etäisyys 110kV

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Lähtökohdat v. 2014 maastokäynnille:... 4. 3. Kunnittainen tarkastelu... 5 3.1 Rautalampi, Suonenjoki... 5

1. Johdanto... 3. 2. Lähtökohdat v. 2014 maastokäynnille:... 4. 3. Kunnittainen tarkastelu... 5 3.1 Rautalampi, Suonenjoki... 5 1 Sisällysluettelo: 1. Johdanto... 3 2. Lähtökohdat v. 2014 maastokäynnille:... 4 3. Kunnittainen tarkastelu... 5 3.1 Rautalampi, Suonenjoki... 5 Kansikuvassa mustalla katkoviivalla on maakuntakaavatyön

Lisätiedot

Kotkan tuulipuiston varjostusvaikutukset. Välke- eli varjostusvaikutus. Lähtötiedot Isoaho/Virtanen

Kotkan tuulipuiston varjostusvaikutukset. Välke- eli varjostusvaikutus. Lähtötiedot Isoaho/Virtanen Kotkan tuulipuiston varjostusvaikutukset Välke- eli varjostusvaikutus Tuulivoimalan välke- eli varjostusvaikutus syntyy, kun aurinko paistaa voimalan takaa. Auringonvalo ja voimalan pyörivät lavat aiheuttavat

Lisätiedot

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap

Tuulivoima kaavoituksessa. Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap Tuulivoima kaavoituksessa Tuulivoima.laisuus Lai.la, 28.11.2013 Aleksis Klap MITÄ SELVITETÄÄN Valtakunnalliset alueidenkäyhö- tavoiheet MaankäyHö- ja rakennuslaki EU:n säädökset Strategiat ja ohjelmat

Lisätiedot

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet Liite 2 Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet 2 (33) SISÄLTÖ 1 NÄKEMÄALUEANALYYSIT... 3 2 KUVASOVITTEET... 12 3 (33) 1 Näkemäalueanalyysit Näkemäalueanalyysi

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ristiniityn

Lisätiedot

LIITE 11. Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaava Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava.

LIITE 11. Leipiön tuulivoimapuiston osayleiskaava Halmekankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Onkalon tuulivoimapuiston osayleiskaava. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 11 SIMON KUNTA Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 14.5.2014 P19456 1 (17) 1 Johdanto Havainnekuvat on laadittu WindPRO-ohjelmiston PHOTOMONTAGE modulilla.

Lisätiedot

Erkki Haapanen Tuulitaito

Erkki Haapanen Tuulitaito SISÄ-SUOMEN POTENTIAALISET TUULIVOIMA-ALUEET Varkaus Erkki Haapanen Laskettu 1 MW voimalalle tuotot, kun voimalat on sijoitettu 21 km pitkälle linjalle, joka alkaa avomereltä ja päättyy 10 km rannasta

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Lestijärven tuulivoimapuisto

Lestijärven tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LESTIJÄRVEN TUULIVOIMA OY Lestijärven tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet E126 x 118 x HH170 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 182014 P20818 FCG

Lisätiedot

PIISPANKALLIO, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO

PIISPANKALLIO, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Vastaanottaja SRV Yhtiöt Oyj Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 22.08.2016 PIISPANKALLIO, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Kaupunkiympäristön Tuulisuuslausunto 1 Päivämäärä 22/8/2016 Laatija

Lisätiedot

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys)

Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen tuulivoimaselvitys 2010 (esiselvitys) Uusimaa Itä-Uusimaa Häme Päijät-Häme PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO Mistäon kyse? Suomen tavoitteena on tuottaa energiastaan tuulivoimalla

Lisätiedot

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet 1. Yleistä: Kaikissa kuvasovitteissa on käytetty tuulivoimalatyyppiä Nordex N117 2.4 MW. Napakorkeus: 141 m Lavan pituus: 58,5 m Roottorin halkaisija: 117 m Menetelmä:

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus:

Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus: Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus: Punkalaidun - Arkkuinsuo Erkki Heikkola Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus: Punkalaidun - Arkkuinsuo

Lisätiedot

Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014

Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Jämijärvi Lauttakankaan tuulivoimapuisto Osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2014 Tiina Vasko 2014 Satakunnan Museo SISÄLLYSLUETTELO Yleiskartat 2 kpl Arkisto ja rekisteritiedot Tiivistelmä 1.

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta?

Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Tuulialfa Oy Knuutintie 3 as.2 00370 Helsinki www.tuulialfa.fi Y-2683287-6 Uusiutuvan energia hanke Kuusiselän kaatopaikalle ja välittömään ympäristöön. Narkauksen paliskunnan kanta? Viite: Napapiirin

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset matkailuun

Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset matkailuun Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset Timo Huhtinen 22.12.2016 2 (10) 22.12.2016 Kuusiselän osayleiskaavan vaikutukset SISÄLTÖ 1 SELVITYKSEN TARKOITUS... 3 2 LAPIN MATKAILUN MAANKÄYTTÖSTRATEGIA 2040...

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet 1. Yleistä: Kaikissa kuvasovitteissa on käytetty tuulivoimalatyyppiä Enercon E101 3MW. Napakorkeus: 135,4 m Lavan pituus: 50,5 m Roottorin halkaisija: 101 m Menetelmä:

Lisätiedot

sähköyhteyden alustava linjaus: Pyhäjärvi - Murtomäki Mika Laitinen ja Riku Suutari Numerola Oy NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä

sähköyhteyden alustava linjaus: Pyhäjärvi - Murtomäki Mika Laitinen ja Riku Suutari Numerola Oy NUMEROLA OY PL 126 (Piippukatu 11), 40101 Jyväskylä Tuulivoimakohteen melu- ja välkevarjostusmallinnus sekä huoltoteiden ja sähköyhteyden alustava linjaus: Pyhäjärvi - Murtomäki Mika Laitinen ja Riku Suutari Numerola Oy Tulosten käyttö- ja jakeluoikeudet

Lisätiedot

Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti

Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti Riku Suutari, Erkki Heikkola ja Heikki Uuksulainen Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys:

Lisätiedot

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy, Onkalon tuulivoimalahanke Hankkeen esittely TuuliWatti Oy suunnittelee rakentavansa kolmen voimalayksikön

Lisätiedot

Nordana -Lo vbo len tuulivoimahanke: Kuvasovitteet

Nordana -Lo vbo len tuulivoimahanke: Kuvasovitteet Nordana -Lo vbo len tuulivoimahanke: Kuvasovitteet 1. Yleistä: Kaikissa kuvasovitteissa on käytetty tuulivoimalatyyppiä Nordex N117 2,4 MW ja/tai Enercon E101 3,0 MW Napakorkeus: 141m / 135,4 m Lavan pituus:

Lisätiedot

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Projektisuunnittelija Eeva Paitula eeva.paitula@satakunta.fi 28.11.2012, Alueiden käyttö 1 Ympäristöministeriön rahoittama pilottiprojekti Osa Satakunnan vaihemaakuntakaavaa

Lisätiedot

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu. Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoima ja maankäytön suunnittelu Maakuntasuunnittelija Janne Nulpponen Etelä-Savon maakuntaliitto Maankäytön suunnittelu Maakuntakaavoituksessa on osoitettava tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010 Kymenlaakson Liitto Tuulivoimaselvitys 2010 Tuulivoimaselvitys 2010 Tavoitteena löytää riittävän laajoja, tuulisuudeltaan ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita 2005 laadittu

Lisätiedot

Tuulipuisto Multian Vehkoolle Esimerkki tuulivoima-alueen analyysistä

Tuulipuisto Multian Vehkoolle Esimerkki tuulivoima-alueen analyysistä Tuulipuisto Multian Vehkoolle Esimerkki tuulivoima-alueen analyysistä Sisä-Suomen tuulivoima-alueiden arviointi Esimerkki Tuuliatlaksen ja WASP-laskennan tuloksista Erkki Haapanen Mikkeli 3.11.2010 Erkki.Haapanen(at)tuulitaito.fi

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset 25.10.2012 1 (6) Tilaaja Suomen Tuulivoima Oy y-tunnus 24098903 Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset Savonrannan Syvälahden tuulivoimalat 25.10.2012 2 (6) Turbiinien varjovaikutus Turbiinin pyörivä roottori

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy

GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE. Meluselvitys. Lounaisvoima Oy GRÄSBÖLEN TUULIVOIMAHANKE Meluselvitys Lounaisvoima Oy 2.4.2013 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. LÄHTÖTIEDOT JA MENETELMÄT... 4 2.1 Yleistietoa tuulivoimaloiden synnyttämästä melusta... 4 2.2 Laskentamalli...

Lisätiedot

5.11.2010 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1

5.11.2010 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 5.11.2010 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Mannertuulihanke Satakuntaliitto Perustiedot: Hanke keskittyy Satakunnan manneralueelle, tavoitteena selvittää tuulivoimalle parhaiten soveltuvat alueet.

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO

LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Vastaanottaja Espoon asunnot Oy Asiakirjatyyppi Lausunto Päivämäärä 12.06.2016 LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO LOKINRINNE 1, ESPOO KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TUULISUUSLAUSUNTO Päivämäärä

Lisätiedot

Tuulivoimaa sisämaasta

Tuulivoimaa sisämaasta Tuulivoimaa sisämaasta SISÄ-SUOMEN SUOMEN POTENTIAALISET TUULIVOIMA-ALUEET ALUEET Saarijärvi 25.1.2011 Erkki Haapanen www.tuulitaito.fi Tekijänoikeuksista Huom. Mikäli tässä esityksessä olevia karttoja

Lisätiedot

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 21 voimalaa, napakorkeus 167 metriä, kokonaiskorkeus 230 metriä VE2: 26 voimalaa, napakorkeus 167 metriä,

Lisätiedot

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch

VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ. 7.5.2013 Terhi Fitch VISUAALISET VAIKUTUKSET OSANA TUULIVOIMAHANKKEIDEN YVA-MENETTELYÄ 7.5.2013 Terhi Fitch YVA-menettely lakisääteinen menettely Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 muutoksineen) Valtioneuvoston

Lisätiedot

Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä.

Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä. Tuulivoima-alueiden rajaus, Uusikaupunki Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden selvittäminen Uudenkaupungin tuulivoimayleiskaavaa varten Varsinais-Suomen liiton asiantuntijatyönä. Alustavassa selvitysvaiheessa

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA

PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA Liite 16 PYHTÄÄN KUNTA RUOTSINPYHTÄÄN KUNTA VT 7 MELUALUEEN LEVEYS 6.10.2005 SUUNNITTELUKESKUS OY RAPORTTI Turku / M. Sairanen VT 7, melualueen leveys 6.10.2005 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. LASKENNAN

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY V126 x 7 x HH137m

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus

Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus Simo - Tikkala Erkki Heikkola Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus: Simo - Tikkala Erkki Heikkola, Numerola

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Liite A: Valokuvasovitteet

Liite A: Valokuvasovitteet Liite A: Valokuvasovitteet Kuvasovite on koostettu valokuva, johon suunniteltujen tuulivoimaloiden kuvat on sijoitettu tietokoneohjelman avulla hyödyntämällä tiettyjä koordinaatteja ja korkeusarvoja. Kyseessä

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Hankilanneva_Valkeselvitys- YKJR150601- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.06.2015

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Puutikankankaan tuulivoimapuisto

Puutikankankaan tuulivoimapuisto LIITE 7 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY Puutikankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V126 x 9 x HH137 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 V126 x 9 x

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Hanke-esittely Perustiedot: Hanke keskittyy Satakunnan manneralueelle, tavoitteena selvittää

Lisätiedot

Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara

Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara Hyrynsalmi, Iso Tuomivaara Kunta Hyrynsalmi Kunnan osa alue Kytömäki, Väisälä Alueen sijainti Alue sijaitsee noin 15 km:n etäisyydellä kuntakeskuksesta luoteeseen Ukkohallan matkailukeskuksen pohjoispuolella.

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto, Savonlinna. Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013

Tuulivoimapuisto, Savonlinna. Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013 Tuulivoimapuisto, Savonlinna Suomen Tuulivoima Oy, Mikkeli 7.5.2013 Tuulivoima maailmalla Tuulivoimalla tuotettiin n. 2,26 % (282 482 MW) koko maailman sähköstä v. 2012 Eniten tuulivoimaa on maailmassa

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6305 (8) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 6305 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta

Lisätiedot

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti

Syrjävaara-Karjaoja I-luokka Kohdenumero (kartalla) 2. Koko ja sijainti Syrjävaara-Karjaoja Kohdenumero (kartalla) 2. 350 ha tuulivoimarakentamista puoltavat ja rajoittavat tekijät Vaiheyleiskaavan luontoselvityksissä huomioitavaa Sijaitsee Nuojuan pohjoispuolella, molemmin

Lisätiedot

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TUULIWATTI OY PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Havainnekuvat ja ZVI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P27171 Havainnekuvat ja ZVI 1 (29) Vadbäck Hans Sisällysluettelo 1 Maisema ja havainnekuvat... 2 2

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki Valokuvasovitteet Päivitys 9.2.2015, kuva 6 lisätty FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21293 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Kopsa_III_Valkeselvitys_JR160 113-1CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kopsa III Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 2.2.2016 YKo

Lisätiedot

Epoon asemakaavan luontoselvitys

Epoon asemakaavan luontoselvitys Epoon asemakaavan luontoselvitys Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 Lotta Raunio 1. Johdanto Tämä luontoselvitys koostuu olemassa olevan tiedon kokoamisesta sekä maastokäynneistä ja se

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen

Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa. 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoimakaavoitus Kymenlaaksossa 3.10.2013 Lotta Vuorinen Tuulivoiman maakuntakaavoitus 11.10.2013 Mitä maakuntakaavoitus on? Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa

Lisätiedot

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen

Tuulivoima. Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014. Katja Hynynen Tuulivoima Energiaomavaraisuusiltapäivä 20.9.2014 Katja Hynynen Mitä on tuulivoima? Tuulen liike-energia muutetaan toiseen muotoon, esim. sähköksi. Kuva: http://commons.wikimedia.org/wiki/file: Windmill_in_Retz.jpg

Lisätiedot

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy

LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit. Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy LAPIN ETELÄISTEN OSIEN TUULIVOIMASELVITYS Liite 9 Paikkatietoanalyysit ja kriteerit Lapin eteläosien tuulivoimaselvitys 2.2.2012 Pöyry Finland Oy Paikkatietoanalyysit Analyysit tehty rasterimuodossa 50

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Tuulivoiman teknistaloudelliset edellytykset

Tuulivoiman teknistaloudelliset edellytykset Tuulivoiman teknistaloudelliset edellytykset Erkki Haapanen, DI erkki.haapanen@tuulitaito.fi +358505170731 puh. www.tuulitaito.fi 25.2.2011 Tuulitaito Karttojen, kuvien ja tekstien tekijänoikeuksista Pohjakartta-aineisto:

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Keski-Suomen tuulivoima-alueet Pihlajakoski - Kärpänkylä

Keski-Suomen tuulivoima-alueet Pihlajakoski - Kärpänkylä Keski-Suomen tuulivoima-alueet Pihlajakoski - Kärpänkylä Teknis-taloudellinen tarkastelu Pihlajakoski - kaava Pihlajakoski kahtena alueena Iso-Pihlajajärven pohjoispuolella 19 voimalan puisto Kärpänkylä

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA KYTÖLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA MUISTUTUSTEN VASTI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21191 MUISTUTUSTEN VASTI Sisällysluettelo 1 Aino Tammela...

Lisätiedot

Tuulisuuden kartoitus Suomessa

Tuulisuuden kartoitus Suomessa Tuulisuuden kartoitus Suomessa Tuuliatlas on tärkeä tietolähde Tuuliatlas-hanke Nykyinen tuuliatlas on vuodelta 1991 Kuvaa tuulioloja 30 40 metrin korkeudelta Puutteellinen ja epätarkka Vanhasen II hallituksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KEITELEJÄRVEN JA KUNNAN POHJOISOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot