Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti"

Transkriptio

1 Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys Maatianvuori - Korpilahti Riku Suutari, Erkki Heikkola ja Heikki Uuksulainen Numerola Oy

2 Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulipuistokohteen ympäristöselvitys: Maatianvuori - Korpilahti Riku Suutari, Erkki Heikkola ja Heikki Uuksulainen, Numerola Oy Vastaanottaja TuuliWatti Oy Antti Kettunen Aineiston käyttöoikeus Sisältää Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin - versio (http://www.maanmittauslaitos.fi/avoindata_lisenssi_versio1_ ) alaista materiaalia. Tiivistelmä Tämä raportti sisältää TuuliWatti Oy:n tilaaman ympäristöselvityksen Jyväskylän Korpilahdella, Maatianvuoren alueella sijaitsevalle tuulipuistokohteelle. Selvityksessä tarkastellaan aluevarausten ja olemassa olevien yhteiskunnallisten toimintojen mahdollisia vaikutuksia tuulipuiston toteuttamiselle. Tämän lisäksi analysoidaan tuulipuiston vaikutukset alueen ympäristöön sekä arvioidaan tuulipuiston sähköntuotantopotentiaalia. Tuulipuiston ympäristövaikutusten arvioimiseksi on tehty maastokäynti alueen luontoarvojen kartoittamiseksi sekä melu-, välke- ja maisemavaikutusten analyysit. Tarkastelun perusteella Maatianvuoren alue soveltuu tuotannon puolesta hyvin tuulipuistoalueeksi. Olemassa olevan tiedon valossa alue soveltuu myös maankäytön ja ympäristönsä puolesta suunnitelman mukaisen tuulipuiston toteuttamiseen. Paikka ja aika Jyväskylä Projektin vastuuhenkilö Riku Suutari Asiatarkastus Pasi Tarvainen 2

3 Abstract This report is a environmental survey of the wind farm project Maatianvuori at Korpilahti-Jyväskylä. The survey is ordered by TuuliWatti Oy. The survey covers the primary limitations for the wind farm execution such as regional planning, environmental protection, air service and radar activity by the defense forces and weather observation. Furthermore, the environmental impacts such as noise, flickering and scenery effects are analyzed. The farm layout is presented with the preliminary power production estimate. The Maatianvuori wind farm is located in strong wind area with high expected power production. According to the existing knowledge, there are no known issues in the land use or environmental protection that will prevent the execution of the planned wind farm. 3

4 Yhteenveto Tässä raportissa on esitetty Korpilahden Maatianvuoren tuulipuistokohteelle tehty ympäristöselvitys. Ympäristöselvitys sisältää selvityksen aluekäytöstä, tuulipuiston alustavan toteutussuunnitelman tuotantoarvioineen sekä alustavan ympäristövaikutusten arvioinnin. Maankäyttö ja asutus Maankäytöltään Maatianvuoren alue soveltuu hyvin tuulipuiston toteuttamiseen. Mäkisen maaston kallioiset harjanteet sopivat hyvin turbiinien perustaksi. Alueen yleisilme on ihmisen muokkaama. Heinosniemen sisäosissa ja Maatianjärven alueella sijaitsevat asuinrakennukset rajoittavat kohtalaisesti tuulivoimaloiden sijoitusmahdollisuutta ja määrää, kun pyritään välttämään asukkaille tuulipuistosta aiheutuvaa melu- ja välkehaittaa. Tuulipuistoalueen keskellä, Iso Heinäjärven länsirannalla sijaitsevalle kalamajan alueelle aiheutuu väistämättä suositusarvoja suuremmat melu- ja välkehaitat. Meluvaikutus Tuulipuiston meluvaikutus alueen asuinrakennusten ja loma-asuntojen kohdalla ei ylitä valtioneuvoston päätöksessä 993 asettamia meluvaikutuksen raja-arvoja. Turbiinien db melupäästön tasolla ja melun kannalta äärimmäisissä olosuhteissa ympäristöministeriön yöajalle määrittelemät keskimelutason ohjearvot saattavat ylittyä viiden asuinrakennuksen ja joidenkin loma-asuntojen kohdalla. Hiljaisemmalla turbiinin db melupäästön tasolla rakennusten luona melutasot eivät ylitä ohjearvoja. Puiston keskellä sijaitseva kalamaja on poikkeus, jossa yöajan keskimelutasolle annettu ohjearvo saattaa joissain sääolosuhteissa ylittyä myös pienemmällä tarkastellulla turbiinimelulla. Välkevaikutus Suomessa ei ole määritetty raja- tai suositusarvoja välkevaikutukselle. Ympäristöministeriön suositusten mukaisesti välkevarjostusta verrataan muissa maissa käytössä oleviin suosituksiin. Ruotsissa suositus vuotuisten välketuntien määrästä on 8 välketuntia, ja Tanskassa raja-arvona käytetään 10 välketuntia. Maatianvuoren tuulipuiston osalta välketuntimäärät ylittävät 8 h suositusarvon kahden asuinrakennuksen kohdalla, joista toisen kohdalla välketuntien määrä ylittää 20 h. Välketuntien suositeltu maksimimäärä määrä ylittyy myös puiston keskellä sijaitsevalla kalamajalla. Näkyvyys ja maisemavaikutus Maatianvuoren maisema on ihmisen muokkaamaa talousmetsä-, pelto-, teollisuus- ja asutusmaisemaa, jossa tuulivoimalat eivät riko koskemattoman luonnon maisemavaikutelmaa. Heinosniemi on sisäjärvien mittakaavassa suuri, ja turbiinit eivät kokonsa puolesta korostu niemen mittasuhteissa. Alueen mäkien pienipiirteisyys voi puolestaan korostaa turbiinien kokoa maisemassa. Näkyvyys tuulipuistoon peittyy laajoilla maa-alueilla puuston vaikutuksesta. Puisto on kuitenkin nähtävissä laajasti Päijänteen vesialueilta sekä Maatianjärveä ympäröiviltä peltoalueilta ja Korpilahden taajamaalueelta. Maisemallisesti tuulipuisto vaikuttaa Päijänteen virkistys- ja matkailukäytössä olevalta vesialueelta nähtävään maisemaan sekä maakunnallisesti arvokkaaksi määriteltyyn Maatianjärven maisema- 4

5 alueen maisemaan. Kaavoitus Aluekatsauksen perusteella alueen maankäyttö eikä kaavoitus aseta esteitä tuulipuiston toteutukselle. Tuulipuistoalueen lounaiskulma kuuluu Maatianjärven maakunnallisesti arvokkaaseen maisemaalueeseen. Tuulipuiston länsipuolelle, junaradan läheisyyteen, on kaavaan merkitty 110 kv sähköyhteystarve välille Jämsä-Korpilahden pohjoispuoli. Maakuntaliitossa on vireillä tuulivoimakaava Keski-Suomen alueelle. Kaavaluonnoksessa on määritelty Maatianvuoren tuulipuiston itäpuolelle Heinosniemeen Kärkisen 8 voimalan tuulipuistoalue, jonka sähköyhteys kantaverkkoon on linjattu Maatianvuoren puistoalueen läpi. Suojelualueet ja kohteet Maatianvuoren tuulipuiston läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita tai suojelukohteita, joiden suojelu vaarantuisi tuulipuiston toteutuksesta. Maisemallisesti- tai kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita ovat jo edellä mainittu Maatianjärven maakunnallisesti arvokas maisema-alue sekä Maatianjärven eteläpuolelta alkava maisemallisesti arvokas Korpilahti-Luhanka -tie, joiden maisemaan tuulipuisto sijoittuu. Arvokkaat luontotyypit, elinympäristöt ja kasvit Tuulipuiston alue on pääasiassa talousmetsäaluetta sekä peltoa. Luontokartoituksessa suojeltavina luontokohteina alueelta löytyi kaksi lehto- ja noroaluetta, suopainanne ja lähde. Heinämäen lehtoalueella esiintyi myös suojeltavat valkolehdokki- ja pussikämmekkäesiintymät. Raportissa esitetyn tuulipuiston suunnitelman mukainen toteutus ei vaaranna kyseisen lajin ja elinympäristön olemassaoloa. Suojeltavat eläinlajit Tuulivoiman toteutuksen kannalta huomioitavien lajien, kuten liito-oravat, lepakot ja linnut, erillistä kartoitusta ei selvityksen yhteydessä ole tehty. Maastokäynnin yhteydessä on etsitty mahdollisia jälkiä liito-oravan esiintymisestä sekä arvioitu alueen soveltuvuutta lepakoiden elinalueeksi. Maatianvuoren tuulipuistosta ei löytynyt merkkejä liito-oravasta. Tuulipuistossa sijaitsevan Heinämäen lehtoalue soveltuu lepakoiden elinalueiksi. Alueen linnustosta on tehty Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavan valmistelun yhteydessä selvitys. Tämän tiedon valossa tuulipuisto ei aiheuta merkittävää riskiä muuttaville linnuille. Alueella kuitenkin esiintyy useita petolintulajeja, jotka ovat törmäysriskissä tuulivoimaloiden kanssa. Muut huomioitavat vaikutukset Lentoliikenne Maatianvuoren tuulipuisto sijaitsee Jyväskylän lentoaseman lähestymisalueella, jossa lentoestekorkeudeksi on määritelty 367 m(mpy). Tuulivoimaloiden paikan ja valittavan turbiinityypin mukaan on tuulipuistoon haettava poikkeuslupa lentoestekorkeuden 0-44 m ylitykselle. 5

6 Puolustusvoimien tutkavalvonta Maatianvuoren tuulipuiston läheisyydestä ei ole tiedossa tuulivoimahankkeille annettuja kielteisiä päätöksiä puolustusvoimien tutkavalvonnan turvaamiseksi. Säätutkat Maatianvuoren tuulipuiston läheisyydessä ei ole säätutka-asemia, joiden toimintaan tuulipuistolla olisi vaikutusta. Tekninen suunnittelu Tuulisuuden ja tuotannon puolesta Maatianvuoren tuulipuisto soveltuu hyvin tuulivoimatuotantoon. Suunnitellun viiden turbiinin tuulipuiston potentiaalinen tuotanto on GWh/a turbiinityypin mukaan - ilman hävikkien vaikutusta. Alueen rakennukset ja niille aiheutuva ympäristöhaitta rajoittaa jonkin verran turbiinien määrää ja sijoittelua. Tuulipuistoon suunnitellut alustavat huoltotielinjaukset kulkevat suurelta osin olemassa olevia tielinjoja pitkin. Parannettavaa ja uutta tietä on yhteensä noin 8 km. Tuulipuiston sähkölinjat turbiineilta tuulipuiston sähköasemalle on alustavasti suunniteltu toteutettavaksi teiden vieriin kaivetuilla maakaapeleilla. Yhteys sähköasemalta kantaverkkoon toteutetaan alustavan suunnitelman mukaan maakaapelilla Salmijärven ja Karisjärven välillä sijaitsevan sähköaseman yhteyteen. Suositukset Tuulipuiston maisemavaikutus Maatianjärven maakunnalliseen maisema-alueeseen ja Korpilahti-Luhanka -maisematiehen on suositeltavaa selvittää. Tuulipuiston itälaidassa sijaitsevan Mäkelän talon alueelle kohdistuva välkevaikutuksen haitallisuus tulee tarkistaa. Tuulipuiston keskellä Iso Heinäjärven rannalla sijaitsevan kalamajan käyttötarkoitus ja käyttötarkoitusta vastaava tuulipuistosta aiheutuva haitta tulee selvittää. Tuulipuiston alueen ympäristöselvityksiä tulee laajentaa petolintujen pesimäpaikkojen kartoituksella sekä lepakkoselvityksellä lepakoiden mahdollisilla esiintymisalueilla. 6

7 Sisällysluettelo 1 Johdanto Ympäristöselvitys Maatianvuoren tuulipuistokohde Ympäristövaikutukset Tuulipuistoalue Maankäyttö Asutus Maankäytön ja asutuksen vaikutus tuulipuiston suunnitteluun Melu Ohjearvot Mallinnusmenetelmä ja lähtöaineisto Epävarmuuden arviointi Meluvaikutus Välkevarjostus Ohjearvot Mallinnusmenetelmä ja lähtöaineisto Välkevarjostusvaikutus Suositukset Näkyvyys ja maisemavaikutus Näkyvyysanalyysi Maisemavaikutuksen arviointi Kaavoitus Maakuntakaava Yleis- ja asemakaava Kaavoituksen vaikutus tuulipuiston toteuttamiseen Suojelualueet ja -kohteet Luonnonsuojelualueet Suojelukohteet Tuulipuiston vaikutus suojelualueisiin ja -kohteisiin Suojeltavat luontotyypit, elinympäristöt ja kasvillisuus Arvokkaat luontotyypit ja elinympäristöt Suojeltavat kasvit Vaikutus tuulipuiston suunnitteluun Suojeltavat eläinlajit Linnusto Vaikutus linnustoon

8 2.8.3 Liito-oravat Vaikutus liito-oraviin Lepakot Vaikutus lepakoihin Muut huomioitavat vaikutukset Lentoliikenne Puolustusvoimien tutkavalvonta Säätutkat Tekninen suunnitelma Tuulipuiston lay-out Suunnitteluperusteet Turbiinien lay-out Alustava huoltoteiden linjaus Alustava sähköyhteyksien linjaus Alueen tuulisuus ja tuulipuiston tuotantoarvio Menetelmäkuvaus ja lähtötiedot Tuulisuus Tuotantoanalyysi Johtopäätökset

9 1 Johdanto 1.1 Ympäristöselvitys Tämä ympäristöselvitys on alustava kartoitus ympäristön aiheuttamista rajoituksista tuulipuiston toteutukselle sekä tuulipuiston vaikutuksesta ympäristöllensä. Ympäristön aiheuttamista rajoituksista kartoitetaan: Alueen maasto Asutuksen sijainti Kaavoitustilanne Alueen suojeltavat luontokohteet Suojeltavat eläinlajit Suojelualueet ja -kohteet Lentoliikenne Puolustusvoimien tutkavalvonta Säätutka-asemien toiminta Kartoitus tehdään hyödyntämällä jo olemassa olevia tietolähteitä kuten Maamittauslaitoksen paikkatietoaineistoa, kaavoitusasiakirjoja, Suomen Lintuatlasta, BirdLife-Suomen tietoja lintulajien suojelusta sekä muita saatavilla olevia tietolähteitä mahdollisista tuulivoimaa rajoittavista tekijöistä. Kartoituksen yhteydessä tehdään myös maastokäynti tuulipuistoalueelle, jossa kartoitetaan Luonnonsuojelulain 29, Vesilain 2 luvun 11 sekä Metsälain 10 mukaisten luontotyyppien ja elinympäristöjen esiintyminen hankealueella. Tuulipuiston ympäristöhaittojen arvioimiseksi tehdään analyysit tuulipuiston melu-, välke- ja maisemavaikutuksista sekä analysoidaan puiston näkyvyys alueella. Tuulipuiston suunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa käytetään ympäristöministeriön antamia ohjeita sekä ohjearvoja tuulivoiman suunnitteluun 1. Tuulipuiston vaikutusta suojelualueille ja -kohteille, linnustolle, liito-oraville ja lepakoille arvioidaan maastokäynnissä saadun ja olemassa olevan tiedon avulla. Tuulipuiston tekninen toteutus on tehtävä kiinteässä vuorovaikutuksessa sen ympäristövaikutusten analysoinnin kanssa. Raportissa esitetään myös tuulipuiston toteutussuunnitelma yhdessä puiston tuotantoarvion kanssa. Ympäristöselvityksen perusteella voidaan arvioida olemassa olevan tiedon riittävyyttä tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiin, mahdollisten lisäselvitysten tarvetta sekä puiston ympäristövaikutuksia alueen asutukselle ja tiedossa oleville luontoarvoille. 1 Ympäristöhallinnon ohjeita ; Tuulivoimarakentamisen suunnittelu, Ympäristöministeriö,

10 1.2 Maatianvuoren tuulipuistokohde Ympäristöselvityksen kohde sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa, Jyväskylän kaupungin Korpilahden kuntaalueella, Heinosniemessä sijaitsevan Maatianvuoren alueella (Kuva 1). Tuulipuisto rajaa noin 529 h:n alan. Tuulipuiston sisällä on noin 5 ha puistoon kuulumatonta maa-alaa Iso Heinäjärven itä-eteläpuolella, jolloin tuulipuistoalueen pinta-ala on noin 524 ha. Tuulipuistokohteeseen on alustavan suunnitelman mukaan ajateltu sijoitettavaksi 5 kpl MW:n tuulivoimalaa. Tuulipuiston suunniteltu maksimiteho on tällöin MW. Kohde sijaitsee Päijänteen länsirannalla sijaitsevan suurehkon niemen sisäosassa. Alueen maasto on valtaosaltaan metsämaata, ja korkeuserot maastossa ovat verrattain suuret. Heinosniemen etelälounaispuolella avautuu verrattain suuri Päijänteen Vanhaselkä, mikä tekee tuulipuiston sijainnin otolliseksi Suomessa yleisesti vallitsevien lounaisten ilmavirtausten vuoksi. Tuulipuiston ympäristöselvityksen Numerola Oy:llä teetti TuuliWatti Oy. Kuva 1: Maatianvuoren tuulipuistokohteen sijaintikartta. 10

11 2 Ympäristövaikutukset 2.1 Tuulipuistoalue Maankäyttö Maankäytöltään tuulipuiston alue on valtaosiltaan talousmetsäaluetta. Tuulipuiston alueella on joitakin pieniä lampia. Alueelta otetusta ilmakuvasta (Kuva 2) on havaittavissa metsäalueiden muodostuvan hakkuiden seurauksena muodostuneista eri-ikäisistä metsälaikuista. Puistoalueen lounaiskulmassa sijaitsee maatila peltoalueineen. Puistoalueella risteilee metsäautoteitä. Metsäautotiet muodostavat kulkuyhteyden Markkulanmäen ja Härkölahden välillä. Alueen maastokartan (Kuva 3) mukaan alueella on suuria korkeuseroja. Tuulipuistoalueen korkein kohta on Heinoskorkeen huipulla, noin 233 m (mpy) korkeudella. Puiston lounaiskulma Maatianjärven rannalla on 79 m(mpy). Korkeusvaihtelua tuulipuiston alueella on siis yli 150 m. Puistoalueen halki koillisesta lounaaseen kulkee sähkölinja Härkölahden ja Markkulammen välillä. Kuva 2: Tuulipuistoalueen ilmakuva. 11

12 Kuva 3: Tuulipuistoalueen maastokartta Asutus Asutuksen vaikutus tuulipuiston toteuttamismahdollisuuksiin sekä turbiinien sijoitteluun tulee sekä turvallisuus- että ympäristövaikutusten kautta. Turvallisuusnäkökulmasta turbiinit eivät saa aiheuttaa vaaraa, esimerkiksi irtoavan jään sinkoutumisesta aiheutuvaa vaaraa ihmisten säännöllisesti käyttämillä alueilla, kuten tiealueilla ja pihapiireissä. Turvallisuusnäkökulmasta tuuliturbiinien minimietäisyys rakennuksiin ja pihapiireihin on (1.5 x tuuliturbiinin kokonaiskorkeus), mikä tyypillisellä turbiinilla (napakorkeus 120 m ja roottorin lapa 60 m) tarkoittaa minimietäisyyttä 270 m. Turbiineista aiheutuvat melu- ja välkevaikutukset rajaavat käytännössä turbiinien sijoittelua huomattavasti turvaetäisyyttä kauemmaksi. Voimaloiden melu- ja välkevaikutusten seurauksena asutuksen etäisyys tuulivoimaloihin turbiinityypin ja sijoittelun mukaan on tyypillisesti vähintään m. Maatianvuoren tuulipuistossa lähialueen (alle 2 km etäisyys puistosta), asutus muodostuu asuinrakennuksista ja loma-asunnoista suhteessa 61 % - 39 %. Asuinrakennusten pääpaino on puiston lounaispuolella sijaitsevan Pukkalanmäen taajama-alueella sekä puiston länsipuolella kulkevan valtatie nro 9 varrella. Kolme asuinrakennusta sijaitsee puistoalueen lounaisosan alavalla alueella. 12

13 Rakennusten määrä [kpl] Tuulipuiston lähialueen loma-asuntojen painopiste on puiston pohjoispuolella sijaitsevan Karisjärven pohjoisrannoilla sekä Päijänteen Ristiselän puoleisella rannalla. Paikkatietoaineiston perusteella puistoalueella sijaitseva loma-asunto on asiakkaalta saadun tiedon mukaan kalamaja Loma-asunnot Asuinrakennukset Etäisyys tuulipuistosta [m] Kuva 4: Asuinrakennusten ja loma-asuntojen määrä tuulipuiston lähiympäristössä. Kuva 5: Rakennusten sijainti tuulipuistoalueella (MML:n maastotietokanta). 13

14 2.1.3 Maankäytön ja asutuksen vaikutus tuulipuiston suunnitteluun Maatianvuoren tuulipuistoalue sijaitsee Sisä-Suomessa mäkisellä Päijänteen itärannalla. Tyypillisesti alueen mäenlakien maapeite on ohut mahdollistaen hyvin tuulivoimaloiden perustusten kalliokiinnitykset. Tuulipuiston alueella valmiina olevat metsäautotiet luovat hyvän pohjan turbiinien huoltoteille ja uusia tielinjoja joudutaan tekemään vain vähän. Turbiinien määrän valinnalla ja sijaintien suunnittelussa on pyritty minimoimaan alueen asutukselle mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia. Tuulipuiston keskellä sijaitsevan kalamajan luona puiston ympäristöhaitat ovat rakennetuista alueista suurimmat. Majan käyttötarkoituksesta riippuu, onko tuulipuistosta majan käytölle aiheutuva haitta puistosta saatavaa yhteiskunnallista hyötyä suurempi. 2.2 Melu Tuulivoimalaitosten melu aiheutuu pääosin lapojen tuottamasta aerodynaamisesta laajakaistaisesta ( Hz) melusta 2,3. Muita melulähteitä ovat sähköntuotantokoneiston yksittäiset osat (esim. vaihteisto ja generaattori), jotka tuottavat pääosin mekaanista melua. Tätä on pystytty tehokkaasti vaimentamaan, kun taas lapojen aerodynaamiseen meluun on vaikeampaa vaikuttaa. Aerodynaaminen melu on hallitseva varsinkin suurilla turbiineilla. Tarkempia taustatietoja tuulivoimaloiden aiheuttaman melun syntymekanismeista, luonteesta ja vaikutuksista on koottuna julkaisuihin 2,3, Ohjearvot Valtioneuvosto on antanut päätöksessään 993/1992 melutason yleiset raja-arvot 5. Päätöstä sovelletaan meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyisyyden turvaamiseksi maankäytön, liikenteen ja rakentamisen suunnittelussa sekä rakentamisen lupa-menettelyissä. Päätöksessä määritetään päivä- ja yöajan maksimimelutasot ulkoalueille asumiseen käytettävillä alueilla. Ympäristöministeriön ohjeissa tuulivoiman suunnittelulle 1 on määritelty ohjearvot (melun A-painotettu keskiäänitaso) päivä-(7-22) ja yöajan(22-7) keskimääräisen melutason maksimiarvolle. Eri lähteiden ristiriitaiset melutasojen raja-arvot sekä puutteelliset ohjeistukset mallinnuksesta ja mittauksesta tekevät mallinnustulosten pohjalta tehtävistä johtopäätöksistä tulkinnanvaraisia. Ympäristöministeriön ohjeissa todetaan tuulivoima-rakentamisesta saatujen kokemusten perusteella VNpmelutasojen johtavan liian suureen meluhäiriöön. Toisaalta ministeri Lauri Tarastin Työ- ja elinkeinoministeriölle jättämässä selvityksessä 6 Tarasti mainitsee ympäristöministeriön ohjeissa 1 esitettyjen melutason ohjearvojen olevan juridisesti ongelmallisia ja ehdottaa (ehdotus 7), että tuulivoimarakentamisen ulkomelutason ohjearvot annetaan valtioneuvoston asetuksella eli samantasoisesti kuin muutkin melutason ohjearvot. Ympäristöministeriö on käynnistänyt hankkeen Ohjeistus tuulivoimaloiden 2 C. Di Napoli, Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen, Suomen Ympäristö 4, S. Uosukainen, Tuulivoimaloiden melun synty, eteneminen ja häiritsevyys, VTT Tiedotteita 2529, D. Siponen, Noise Annoyance of Wind Turbines, VTT Research Report VTTR , VNp 993/92. Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista. Annettu Tarasti L, Lupaprosessien kehittämisestä etenkin tuulivoiman rakentamisessa, Selvitys, Työ- ja elinkeinoministeriö

15 melun mitoitukseen ja todentamiseen, jonka tavoitteena on luoda yhtenäinen ohjeistus meluvaikutusten arviointiin ja mittaamiseen. Ohjeistuksen odotetaan valmistuvan kesällä Suositusarvot on koottuna taulukkoon (Taulukko 1). Taulukko 1: Mallinnustulosten arvioinnissa sovellettavat ohjearvot. Päivä 7-22 [db] Yö 22-7 [db] Asuinrakennukset Loma-asunnot Asumiseen käytettävät alueet, loma-asumiseen käytettävät alueet taajamissa, virkistysalueet 1, * Loma-asumiseen käytettävät alueet taajamien ulkopuolella, leirintäalueet, luonnonsuojelualueet (yöarvoa ei sovelleta) 1, * *Mikäli tuulivoimalan ääni sisältää tonaalisia, kapeakaistaisia tai impulssimaisia komponentteja, tai se on selvästi amplitudimoduloitunutta, ympäristöministeriön ohjeen mukaan mallinnustuloksiin lisätään 5 db ennen ohjearvoon vertaamista Mallinnusmenetelmä ja lähtöaineisto Melumallinnus on suoritettu ISO laskentastandardin mukaisesti GL Garrad Hassanin tuulipuistosuunnitteluun kehittämällä Wind Farmer -ohjelmistolla 7,8. Laskennassa on otettu huomioon maaston korkeuserot ja äänen geometrinen vaimeneminen ilmakehässä. Maaston aiheuttama vaimennus on huomioitu kertoimella 0.5 asteikolla 0-1, jossa arvo 0 vastaa akustisesti vaimentamatonta pintaa (veden pinta, tasainen maa) ja arvo 1 tiheää metsää 9. Melun leviäminen on laskettu 10x10 m -hilapisteistöön 2 metrin korkeudelle maanpinnasta. Vaimennuskertoimet äänen geometriselle vaimennukselle on laskettu seuraavassa säätilanteessa: lämpötila 10C, ilmanpaine kpa ja ilman suhteellinen kosteus 70 %, mikä on tavanomainen valinta. Turbiinien melun jaksollisuutta ja amplitudimodulaatiota ei ole tässä otettu huomioon. Melun leviämisarvioon jää epävarmuutta saatavissa olevan lähtöaineiston tarkkuuden sekä käytettävissä olevien laskentamenetelmien ja -resurssien vuoksi. Tämä täytyy huomioida meluvaikutuksia arvioitaessa. Melumallinnustuloksia käytetään myös turbiinisijoittelua tehtäessä ympäristön meluhaittojen minimoimiseen. Melun leviämiseen keskeisesti vaikuttavaa sääolosuhteiden ajallista muuttumista ei ole huomioitu mallinnuksessa, ja se on tehty olettaen sääolosuhteet melun leviämisen kannalta otollisiksi. Säävaikutuksen kannalta esitetyt melumallinnuksen tulokset vastaavat suurinta lyhytkestoista melutasoa tuuliturbiinien ympäristössä. Mallinnuksen tuloksiin verrattuna käytännössä tulee esiintymään säätiloja, joissa melun kulkeutuminen tiettyyn suuntaan ylittää hetkellisesti esitetyt melutasoarviot. Pidemmän ajan keski- 7 ISO :1996, Acoustics Attenuation of sound during propagation outdoors Part 2: General method of calculation. 8 WindFarmer v. 4.2, Theory Manual, GL Garrad Hassan. 9 Guidance Note for Noise Assessment of Wind Turbine Operations at EPA Licenced Sites (NG3), EPA Office of Environmental Enforcement, Ireland,

16 määräiset melutasot jäävät kuitenkin merkittävästi esitettyjen meluarvojen alapuolelle, mikä johtuu tuulen nopeuden ja suunnan vaikutuksesta äänen kulkeutumiseen. Mallinnuksessa käytetty alueen maanpinnan korkeustieto on saatu Maanmittauslaitoksen 25 m:n korkeusmallista. Korkeusdatan resoluutio on 25 m ja tarkkuus 2 m. Alueen rakennustieto perustuu myös Maanmittauslaitoksen aineistoon. Aineistossa on eritelty alueen asuinrakennukset ja loma-asunnot. Melumallinnus tehtiin turbiinityypin Gamesa G MW, jonka napakorkeus on 120 m ja turbiinin halkaisija 128 m, melutasoilla. Turbiini on suurehko, myös rannikkokäyttöön soveltuva turbiini, jonka melupäästötaso on verrattain korkea. Turbiinin melupäästö maksimituotantoteholla on db(a). Turbiinia voidaan ajaa myös neljällä melutasoa alentavalla moodilla, joilla kokonaismelupäästöt ovat välillä db(a). Melutason vähentäminen pienentää myös turbiinin tuotantotehoa. Turbiinin maksimimelutaso saavutetaan tuulennopeudella 7 m/s 10 m:n korkeudessa, mikä vastaa turbiinivalmistajan mukaan 10.3 m/s tuulennopeutta turbiinin napakorkeudessa. Taulukossa (Taulukko 2) on esitetty turbiinin melutasot tuulennopeuksien suhteen eri toimintamoodeissa. Taulukko 2: Turbiinin melupäästön tasot tuulennopeuden suhteen eri melumoodeilla. W10 [m/s] Ws [m/s] LW [db(a)] LW [db(a)] LW [db(a)] LW [db(a)] LW [db(a)] Epävarmuuden arviointi Äänen eteneminen ja vaimeneminen riippuvat sääolosuhteista ja maaston ominaisuuksista äänen etenemisreitillä. Ominaisuudet vaihtelevat vuodenaikojen suhteen. Epävarmuutta sisältyy myös turbiinien aiheuttamaan melutasoon. Tässä raportissa on pyritty käyttämään tarkasteltujen turbiinityyppien korkeimpia melutasoja, jotta melun leviämiselle saadaan nk. worst case -estimaatti. ISO menetelmän tulosten tarkkuudeksi arvioidaan tyypillisesti ±3 db Meluvaikutus Tuulipuiston meluvaikutus on laskettu kahdella käyttömoodien ääripään meluarvolla ja db(a). Melun leviämiset esitetään karttakuvissa (Kuva 6 ja Kuva 7). Lasketut meluarvot edustavat suurinta lyhytkestoista melutasoa alueella. Kuviin on merkitty melutasojen 35 db, 40 db, 45 db ja 50 db tasa-arvo- 16

17 käyrät. Nämä ovat tulosten arvioinnissa käytettäviä ohjeellisia melutasoja. Kuvat vastaavat turbiinien melutasoja tuulen nopeudella 7 m/s (10 metrin korkeudella). Lasketut melutasot on suoraan verrattavissa valtioneuvoston päätöksen päiväajan 55 db(a) ja yöajan 50dB(A) melutasoihin, sillä mallinnettu tilanne vastaa suurinta hetkellistä voimaloiden tuottamaa melutasoa. Ympäristöhallinnon ohjearvot tuulipuiston melulle on määritelty päivä(07-22)- tai yöajan(22-07) keskimelutasolle. Äärimmäisissä olosuhteissa voi päivä- tai yöajan keskiarvomelu vastata hetkellistä maksimimelutasoa. Käytännössä keskimelutasot jäävät kuitenkin lähes poikkeuksetta tuulen suunnan ja nopeuden vaihtelun vuoksi laskettua suurinta melutasoa pienemmiksi. Täyden tuotannon moodissa, db(a) melupäästötasolla alueen asuinrakennusten kohdalla ei päiväajan keskimääräisen melutason 45 db(a) ohjearvo ylity (Kuva 6), mutta yöajan 40 db(a) ohjearvo ylittyy hieman viiden rakennuksen kohdalla. Loma-asuntojen alueelle yöajan ohjearvoiseksi keskimelutasoksi määritelty 35 db(a) ylittyy 11 lomaasunnon ja päiväajan 40 db(a) arvo yhden loma-asunnon kohdalla. Turbiinien hiljaisimmalla melumoodilla lyhytkestoinenkin melutaso jää alle suositusarvojen alueen kaikkien rakennusten kohdalla paitsi tuulipuiston keskellä loma-asunnoksi määritellyn kalamajan kohdalla, jossa ääritilanteen melutaso on 35 ja 40 db(a) välillä. Mikäli tuulipuiston aiheuttama melu aiheuttaa kohtuutonta häiriötä tietyissä sääolosuhteissa, voidaan meluhaittaa vähentää ajamalla turbiineja matalamman melutason moodilla tai valitsemalla tuulipuiston toteutusvaiheessa mallinnuksessa käytettyä turbiinia matalamman melupäästön turbiinimalli. Kuva 6: Keskiäänitasot tuulipuiston ympäristössä turbiinin lähtömelutasolla db(a). 17

18 Kuva 7: Keskiäänitasot tuulipuiston ympäristössä turbiinin rajoitetulla lähtömelutasolla db(a). 2.3 Välkevarjostus Ohjearvot Tuulivoimaloiden varjostusvaikutukselle ei ole Suomessa määritelty ohjearvoja. Ympäristöministeriön ohjeissa tuulipuiston suunnitteluun suositellaan käytettäväksi muiden maiden suosituksia välkemäärien osalta 1. Tanskassa on määritetty vuotuisen välketuntimäärän raja-arvoksi 10 h. Ruotsissa vastaava suositusarvo on 8 h. Mikäli välketuntien arvioinnissa käytetään laskennallista maksimituntimäärää, voidaan välkevaikutuksien ohjearvona käyttää Saksassa käytettävää 30 h raja-arvoa. Tässä raportissa analysoitu välkevaikutus vastaa todellista odotettavissa olevaa välketuntimäärää ja näin ollen suunnitteluohjearvona käytetään 8 tai 10 tuntia Mallinnusmenetelmä ja lähtöaineisto Maatianvuoren tuulipuistoon suunniteltujen tuuliturbiinien aiheuttama vilkkuva varjostus (shadow flicker) arvioitiin WindFarmer-ohjelman välkevarjostuksen laskentamallilla. Laskennan tuloksena saadaan tieto siitä, kuinka monta tuntia vuodessa alueen eri kohteet ovat vilkkuvan varjostuksen alaisena. Tulosta 18

19 havainnollistetaan tasa-arvokäyrästöllä, jonka perusteella voidaan arvioida varjostusvaikutusta tarkastelualueella. Laskennassa on käytetty turbiinimallin Gamesa G MW, jonka napakorkeus on 120 m ja turbiinin halkaisija 128 m, dimensioita. Tarkastelualueen maanpinnan korkeuserot on saatu Maanmittauslaitoksen korkeusmallista 25 m. Korkeusdatan resoluutio on 25 m ja tarkkuus 2 m. Laskennassa huomioitiin korkeuserot siten, että jos auringon, turbiinin ja tarkastelupisteen kautta kulkeva jana leikkaa maanpintaa, niin varjostusta ei esiinny. Varjostusvaikutus laskettiin 1.5 m korkeudelle maanpinnasta sekä 3000 m etäisyydelle jokaisesta turbiinista, mikä on riittävän suuri etäisyys tässä tarkasteltujen turbiinien tapauksessa. Auringonpaistekulman rajana horisontista käytettiin kolmea astetta, jonka alle menevää säteilyä ei oteta huomioon varjostuksessa. Windfarmer-ohjelman laskentatulos antaa nk. teoreettisen maksimivarjostuksen eli teoreettisesti pahimman mahdollisen varjostusvaikutuksen. Laskennassa oletetaan, että turbiinit ovat jatkuvasti toiminnassa, ja että aurinko paistaa täysin pilvettömältä taivaalta. Mallinnus ei myös ota huomioon maaston kasvillisuuden ja puuston aiheuttamaa näkyvyysestettä. Todellisuudessa varjostusvaikutuksia vähentävät turbiinien seisakit, puusto ja paikallinen sää (pilvisyys ja tuulisuus): jos esimerkiksi tuulen suunta on kohtisuorassa auringon ja tarkastelupisteen välistä linjaa vasten, ei varjostusvaikutusta esiinny. Varjostuksen laskennassa turbiinin orientaatio voidaan määrittää, jolloin roottori oletetaan tiettyyn suuntaan asetetuksi ympyrätasoksi. Laskenta on suoritettu kuudella eri turbiinien orientaatiolla. Tämä vastaa 12 tuulen suuntasektorin varjostustuloksia, sillä vastakkaiset tuulensuunnat aiheuttavat välkkeen kannata efektiivisesti saman roottorin orientaation. Kullakin kuudella orientaatiolla on laskettu välketuntien määrä teoreettisella maksimiauringonpaisteella. Laskettuja teoreettisia maksimi-varjostuksia kyseisillä roottoriorientaatioilla on skaalattu Jyväskylän lentoasemalta mitattujen auringonpaistetuntien suhteellisella osuudella teoreettisesta maksimipaistetuntien määrästä. Keskimääräisen vuotuisen paistetuntien määrä 30 vuoden mittausjaksolla on noin 36.5% teoreettisesta maksimipaistetuntimäärästä. Tämän lisäksi kunkin tarkastelusuunnan välketuntimäärää on skaalattu Suomen tuuliatlaksesta saatavan suuntasektorin esiintymisfrekvenssillä ja suuntakohtaisesta nopeusjakaumasta määritellyn yli 3 m/s tuulennopeuden ajallisella osuudella. Alle 3 m/s tuulessa turbiinit ovat tyypillisesti paikallaan, jolloin roottorin pyörimisestä aiheutuvaa valon välkkymistä ei esiinny. Näiden skaalausten lisäksi on huomioitu vuotuinen 3% turbiinien huollosta ja kunnossapidosta aiheutuva turbiinien seisakkiaika. Suuntakohtaisesti skaalatut välketuntimäärät yhteen laskien saadaan arvio todellisesta, säätilan huomioonottavasta välketuntimäärästä tarkastelualueella Välkevarjostusvaikutus Kuvassa (Kuva 8) on esitetty mallinnettu arvio Maatianvuoren tuulipuiston todellisten välketuntien vuotuisesta määrästä. Mallinnuksessa käytetyn turbiinin suhteellisen suuren napakorkeuden, suuren turbiinin halkaisijan, maastomuotojen sekä turbiinien keskinäisen sijainnin vuoksi välkevarjostusalue ulottuu suurimmillaan yli kilometrin etäisyydelle etenkin turbiinien länsipuolella. Välketuntien vuotuisen 8 tunnin suunnitteluohjearvo ylittyy kahden asuinrakennuksen ja tuulipuiston keskellä sijaitsevan kalamajan kohdalla. Turbiinien luoteispuolella sijaitsevan asuinrakennuksen kohdalla välketuntien määrä jää alle Tanskassa käytössä olevan 10 tunnin raja-arvon. 19

20 Puiston koillispuolella sijaitsevan Mäkelän talon kodalla välketuntien vuotuinen määrä on yli 20. Välkevaikutusta rakennukselle tulee turbiineista T4 ja T5. Tuulipuiston keskellä sijaitsevalla kalamajalla välketuntien määrä ylittää niin ikään 20 h vuodessa. Välkevaikutus tulee turbiineista T1-T4. Kappaleessa on esitetty tuulipuiston näkyvyysanalyysin tulokset. Näkyvyysanalyysin mukaan Mäkelän talolta on näkyvyys yhdelle turbiinille, joten todellinen tuulipuiston välkevaikutus asuinrakennukselle voi metsän luoman näköesteen vuoksi olla merkittävästi esitettyä välketuntimäärän estimaattia pienempi. Välkkymisen intensiteetti pienenee turbiinin ja tarkastelupisteen välisen etäisyyden kasvaessa, mikä johtuu turbiinin lapojen suhteellisen koon pienenemisestä aurinkoon verrattuna. Välkkymisen häiritsevä vaikutus on suuremmilla etäisyyksillä pienempää samoilla välkkymistuntimäärillä. Turbiinien välkkeestä aiheutuvaa haittaa voidaan vähentää pysäyttämällä turbiini auringon paistaessa määrätyistä suunnista. Kuva 8: Tuulipuiston aiheuttama välketuntien määrä alueella säätila huomioituna. 20

21 2.3.4 Suositukset Arvion mukaan Maatianvuoren tuulipuiston välkevaikutus puiston koillispuolella sijaitsevalle Mäkelän talolle ylittää 20 vuotuista välketuntia. Välkkeestä aiheutuvan haitan tarkempaa arviointia varten on suositeltavaa: analysoida ajankohdat (vuodenaika ja vuorokaudenaika), jolloin turbiinien välkevaikutusta asunnolla esiintyy, kartoittaa talon ympäristön puuston pituus ja tiheys turbiinien näkyvyyden tarkempaa arviointia varten. Mikäli arvioinnin tuloksena turbiineista aiheutuu kohtuutonta välkehaittaa asukkaille, voidaan haittaa pienentää turbiinien sijoittelua muuttamalla tai valitsemalla pienempidimensioinen turbiini. Turbiiniohjauksella voidaan myös välkevaikutusta pienentää pysäyttämällä auringon paistaessa turbiini määrätyiksi ajanhetkiksi. 2.4 Näkyvyys ja maisemavaikutus Näkyvyysanalyysi Näkyvyysanalyysissä selvitettiin, mistä kohdin ympäröiviä alueita suunnitellut tuulivoimalat on mahdollista havaita. Analyysissä käytettiin 168,5 metrin korkeuspisteen näkyvyyttä tuuliturbiinien paikalla. Korkeutena on käytetty napakorkeutta + roottorin lavan pituudesta. Analyysissä siis vaaditaan, että lapakehästä täytyy näkyä korkeussuunnassa yli puolet lavan pituudesta, jotta turbiini oletetaan maisemassa näkyväksi. Tarkastelukorkeutena on käytetty 1.65 m maanpinnasta. Maaston muotojen lisäksi analyysissä on otettu huomioon metsien näkyvyyttä peittävä vaikutus. Metsien osalta lähtötietoina käytettiin Corine Land Cover paikkatietoaineistoa (CLC 2006 SYKE, EEA) siten, että seka- ja havumetsien keskimääräiseksi korkeudeksi arvioitiin 17 metriä ja lehtimetsän keskimääräiseksi korkeudeksi 10 metriä. Todellisuudessa metsän korkeus riippuu monista tekijöistä kuten kasvupaikasta ja metsän kehitysluokasta. Lisäksi on huomioitava, että Corine-aineisto ei välttämättä ole täysin ajantasaista: metsänhoidolliset toimenpiteet aiheuttavat poikkeamia todelliseen tilanteeseen. Analyysissä oletetaan, että metsän sisälle turbiinit eivät näy, vaan puusto peittää näkyvyyden. Tästä syystä lopullisesta analyysituloksesta metsäalueet ovat määriteltyjä alueiksi, joilta ei ole näkyvyyttä tuuliturbiineille. Tämä ei välttämättä vastaa todellisuutta, sillä varsinkin metsän reunaa lähestyttäessä voimalat alkavat näkyä myös puiden ja kasvillisuuden lomasta. Alla olevassa kuvassa (Kuva 9) on esitetty näkyvyysanalyysin tulos Maatianvuoren tuulipuiston osalta. Tuloksesta käy ilmi, kuinka monta tuulivoimalaa on nähtävissä mistäkin maaston kohdasta. Tuulipuistoa ympäröivät maa-alueet ovat laajasti puuston peittämät, ja näkyvyys tuuliturbiineille on sen vuoksi hyvin rajoittunutta. Tuulipuisto näkyy laajasti Päijänteen alueella ja sen Heinosniemeä vastakkaisilla rannoilla. Etäisyys puistoista noille rannoille on kuitenkin 7 km:n luokkaa. Tuulipuisto on näkyvyysanalyysin perusteella laajasti näkyvissä myös Markkulanmäen ja Pukkalanmäen alueilta, joissa sijaitsee runsaasti asuinrakennuksia. Sen sijaan Heinosniemen rannoilta, joilla sijaitsee runsaasti loma-asuntoja, tuulivoimalat eivät näy. 21

22 Kuva 9: Tuulivoimaloiden näkyminen ympäristössä metsät huomioituna. Harmaat alueet ovat maan korkeusvaihtelun mukaan varjostettua aluetta, jolta ei ole näkyvyyttä tuuliturbiineille Maisemavaikutuksen arviointi Tuulivoiman merkittävimmät vaikutukset kohdistuvat yleensä turbiinien maisemaa muuttavaan vaikutukseen. Maiseman yleisluonteen vuoksi tuuliturbiinit saattavat korostua maisemasta sitä dominoivana elementteinä alle 5-7 kilometrin etäisyyksillä tuuliturbiineista. Etäisyyden lisäksi maiseman sietokykyyn vaikuttavat maiseman luonne, mittakaavat ja käyttöön liittyvät tekijät 10. Maatianvuoren lounaispuolella, osittain puistonkin alueella, on Maatianjärven maakunnallisesti arvokkaaksi määritelty maisema-alue. Maisemallisesti Maatianjärven maastonmuodot ovat vaihtelevia. Perinteinen vanhaa rakennuskantaa sisältävä asutus on sijoittunut kumpareisessa maastossa mäenrinteisiin ja kumpareille. Kylämaisemaa hipoo valtatie, joka tuo kauniin maiseman ohikulkijoiden nähtäville. Maisemaalueelle on näkyvyys valtatieltä nro 9, ja tuulipuisto tulee näkymään valtatieltä katsottaessa maisemaalueen takaa muuttaen maisema-alueen ilmettä. Heinosniemestä, tuulipuiston eteläpuolelta, kulkee maisemallisesti arvokas Korpilahti-Luhanka -maisematie. Tuulipuisto tulee näkymään maisematieltä avautuvassa maisemassa. 10 Tuulivoimalat ja maisema, Emilia Weckman, SUOMEN YMPÄRISTÖ 5,

23 Maisemallisesti Korpilahden Heinosniemen alue on metsäistä ja mäkistä maastoa sekä Päijänteen suuria järvenselkiä. Maa-alueet ovat laajasti samankaltaista, ja maa-alueiden maisemaa voi luonnehtia suuripiirteiseksi, jossa tuulivoimaloiden koko ei korostu suhteessa maiseman piirteisiin. Lähimaisemassa turbiinien koko korostuu yksittäisen mäen mittasuhteisiin verrattuna. Tuulipuiston voimalat näkyvät Päijänteen maisemassa laajoilta alueilta. Päijänne on keskeinen veneilyalue, jossa on useita kaavoituksella määriteltyjä veneily- ja virkistysalueita tuulipuiston maisema-alueella. Heinosniemi, jolla tuulipuisto sijaitsee, on alueeltaan suuri ja sen vuoksi tuulivoimalat eivät korostu maisemassa. Yleismaisemaltaan Heinosniemen alue ei ole koskematonta, luonnontilaista maisemaa. Metsäalueet ovat hakkuiden, eri-ikäisten taimikoiden ja peltojen laikuttamaa, Päijänteen rannat ovat asutettuja ja Korpilahden sekä Muuramen asutus- ja teollisuusalueet sijaitsevat maisemallisesti tuulipuiston läheisyydessä. Muuramen laskettelukeskus Riihivuori sijaitsee myös tuulipuiston maisemassa. Tuulipuiston maisemavaikutusta on havainnollistettu kuvissa (Kuva 10-Kuva 12). Maisemakuviin on lisätty turbiinit suunnitelluille sijoituspaikoille todellisessa mittakaavassa. Kuva 10: Havainnekuva tuulipuiston pohjoispuolelta Karisjärven pohjoisrannalta. Kuvauspaikka ja -sektori esitetty kuvan vasemmassa alalaidassa. Kuvaaja: Marika Vahekoski. 23

24 Kuva 11: Havainnekuva tuulipuiston Länsipuolelta Uusi-Salmelan tilan luota. Kuvauspaikka ja -sektori esitetty kuvan vasemmassa alalaidassa. Kuvaaja: Marika Vahekoski. Kuva 12: Havainnekuva tuulipuiston lounaisosasta kuvattuna. Kuvauspaikka ja -sektori esitetty kuvan vasemmassa alalaidassa. Kuvaaja: Marika Vahekoski. 24

25 2.5 Kaavoitus Kaavoitus on työkalu alueiden käytön suunnittelussa ja asettaa siten puitteet alueiden käytölle ja kaikelle rakentamiselle. Maakuntakaavat ja yleiskaavat ohjaavat alueiden käyttöä yleispiirteisesti ja asemakaavat yksityiskohtaisesti. Yleiskaava voidaan laatia myös siten, että se ohjaa suoraan tuulivoimarakentamista (MRL 77 a ). Tuulivoiman rakennuslupa myönnetään rakentamista suoraan ohjaavan kaavan perusteella. Mikäli tällaista ei ole, voidaan rakennuslupa tietyin edellytyksin myöntää suunnittelutarveratkaisun tai ranta-alueilla poikkeamispäätöksen perusteella Maakuntakaava Kuva 13: Ympäristöhallinnon ympäristö- ja paikkatietopalvelu OIVA:sta saatava alueen kaavoitustilanne. Maatianvuoren tuulipuisto kuuluu Keski-Suomen maakuntakaavan alueelle. Keski-Suomen maakunnassa on lainvoimaan astunut maakuntakaava sekä vahvistettu 2. vaihemaakuntakaava, joka keskittyy alueen luonnonvaroihin. Turvetuotannon ja tuulivoiman aluevarauksiin kohdentuva 3. vaihemaakuntakaava on valmisteilla. Valmisteilla olevasta vaihemaakuntakaavasta on olemassa päivätty kaavaehdotus. 25

26 Kuva 14: Ote voimassaolevasta maakuntakaavasta kohdealueen ympäristöstä. Tuulipuistoalueen suurpiirteinen rajaus on merkitty punaisella viivalla. (Lähde: Kuvan (Kuva 14) maakuntakaavaotteesta on nähtävissä maakuntakaavassa tehdyt aluevaraukset ja kohdemerkinnät Maatianvuoren tuulipuiston lähialueilla. Tuulipuiston läheisyydestä löytyy seuraavia kaavakohteita: 110 kv sähköyhteystarve Jämsä-Korpilahden pohjoispuoli (punainen katkoviiva). o Mäntylä - Korpilahti- Toivila 110 kv: Jakeluverkon varmuutta ja sähköradan virransaantia varmistava 110 kv yhteystarve. Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (tummanvihreä piste): o Merkinnällä osoitetaan valtakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen rakennettu kulttuuriympäristö. o Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Korpilahden kirkko ja kirkkoranta: Korpilahden puukirkko on 1820-luvulta. Kirkon yhteydessä on hautausmaa. Kirkonmäen alapuolella kulkee Martinpolku, kirkonkylän vanha keskusraitti, jonka varrella on vanhaa rakennuskantaa. 26

27 Aluekokonaisuuteen kuuluvat myös Kirkkolahden satama-alue ja Tähtiniemi lahden eteläpuolella. Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (vaaleansininen piste) o Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen rakennettu kulttuuriympäristö. o Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus. Kovala Lepola Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (vaaleansininen vaakaviivoitus) o Merkinnällä osoitetaan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukainen maakunnallisesti arvokas maisema-alue. o Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon arvokkaan maisemaalueen kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti. Maatianjärvi: Maatianjärven maastonmuodot ovat vaihtelevia. Kumpuileva maasto viettää Maatianjärveen; perinteinen asutus on sijoittunut mäenrinteisiin ja kumpareille. Kylämaisemaa hipoo valtatie, joka tuo kauniin maiseman ohikulkijoiden nähtäville. Alueella on säilynyt vanhaa rakennuskantaa. Muinaismuistokohde (ruskea neliö) o Merkinnällä osoitetaan muinaismuistolain rauhoittama kiinteä muinaisjäännös. Alueella on voimassa MRL 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. o Suojelumääräys: Alueen kaivaminen, peittäminen, muuttaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla kielletty. Kohdetta/aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat on lähetettävä Museovirastoon lausuntoa varten. Ansa: kivikautinen löytöpaikat Hörhä: kivikautinen asuinpaikat Mäki: kivikautinen asuinpaikat Kärkinen/Kotipelto: kivikautinen asuinpaikat Savi: kivikautinen asuinpaikat Tahkosaari: ilm. rautakautinen kivirakenteet Tarvaannenä: ilm. rautakautinen kivirakenteet Maisematie (vaalenavihreä tielinja) o Merkinnällä osoitetaan maisemallisesti arvokas tie. Alueella on voimassa MRL 33 :n mukainen ehdollinen rakentamisrajoitus. Korpilahti-Luhanka-(Sysmä) Matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealue (vihreä aluerajaus) o Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tärkeä matkailussa ja virkistyksessä jo oleva tai siihen soveltuva kokonaisuus. o Suunnittelumääräys: Alueidenkäytön suunnittelussa on erityisesti kiinnitettävä huomiota reitistöjen ja virkistysalueiden verkostojen muodostamiseen sekä maisema- ja ympäristöarvojen säilymiseen ja kehittämiseen sekä matkailulliseen hyödyntämiseen. Alueen rakentamisen suunnittelussa uusien matkailukeskusten rakentaminen tulee sopeuttaa ympäristöön. Jyväskylän seutu: Suunniteltu Jyväskylän seudun kansallinen kaupunkipuisto, virkistys, matkailu, merkittävä osa Päijänteen vesiliikenneverkostoa; ydin Jääskelän ja Savutuvan apajan matkailukeskukset, Noukanniemen venesatama, Naissaari ja Äijänniemen virkistysalue; osa ekologista vyöhykettä ja Jyväskylä- Haapamäkiradan kulttuuriympäristön kehittämisen kohdealuetta. Vesimatkailun kehittämisen kohdealue (sininen ympyrä) 27

28 o Merkinnällä osoitetaan maakunnallisesti tärkeä vesimatkailussa jo oleva tai siihen soveltuva aluekokonaisuus. o Suunnittelumääräys: Suunnittelulla tulee turvata kohdealueen varausperusteen mukainen arvo ja käyttökelpoisuus. Kärkinen: Merkittävä osa Päijänteen vesiliikenneverkostoa; ydin Kärkisten venesatama. Mämminiemi: Merkittävä osa Päijänteen vesiliikenneverkostoa; ydin Mämminniemen virkistysalue. Vesialue (sininen vesialue) o Merkinnällä osoitetaan tärkeä vesialue. Kärkinen: Vesiretkeilyä palveleva kokonaisuus, kulttuuriympäristöarvoja; osa ekologista vyöhykettä. Pohjois-Päijänne: Vesiretkeilyä palveleva kokonaisuus, kulttuuriympäristöarvoja; osa ekologista vyöhykettä. Suunnittelulla tulee turvata alueille riittävät rantautumispaikat. Virkistysalue (vihreä kolmio tai alue) o Merkinnällä osoitetaan vähintään seudullisesti merkittävä virkistysalue. Alueilla on voimassa MRL 33 :n mukainen rakentamisrajoitus. Nuolella osoitetaan Jyväskylän kaupunkiseudulla virkistysalueiden laajenemissuunnat. o Suunnittelumääräys: Alueella sallitaan virkistys- ja retkeilykäyttöä palveleva rakentaminen. Kokkomäki: Seudullinen ulkoilualue. Livansaari: Livansaarenpohjoisosa, Neitsyensaaret, Taikinaine. Osa vesiretkeilyaluetta, valtakunnallinen veneulkoilualue. Tervamäki: Valtakunnallinen veneulkoilualue. Mikonniemi: Osa vesiretkeilyaluetta, valtakunnallinen veneulkoilualue. Sudensaari: Osa vesiretkeilyaluetta, maakunnallinen veneulkoilualue. Mämminiemi: Osa vesiretkeilyaluetta ja vm-aluetta,valtakunnallinen veneulkoilualue. Keski-Suomen alueen luonnonvarojen aluevarauksiin tarkoitettu 2. vaihemaakuntakaava ei sisällä Maatianvuoren tuulipuiston kannalta merkittäviä aluevarauksia. Valmisteilla oleva, tuulivoima-aluevarauksia varten laadittava 3. vaihemaakuntakaavaluonnos sisältää tuulivoima-aluevarauksen Heinosniemen alueella, Maatianvuoren tuulipuiston itäpuolella (Kuva 15). Tuulivoima-alue esitetään kaavoituksessa nimellä Kärkistensalmi. Kärkistensalmen tuulipuistosta on tehty selvitys 11. Selvityksessä tuulipuiston tuotanto- ja kannattavuuslaskelmat on toteutettu 8 kpl:lla 3 MW voimaloita. Kaavaluonnokseen on Maatianvuoren poikki itä-länsisuunnassa on kaavoitettu voimalinjan yhteystarve Kärkistensalmi-(Toivila-Korpilahti). 11 Paakkari Merja (Hafmex Wind Oy) ja Haapanen Erkki (Tuulitaito Oy): Kärkistensalmi/Keski-Suomi, 10/2011, 28

29 Kuva 15: Tuulivoimamaakuntakaavan luonnos. Tuulipuistoalueen suurpiirteinen rajaus on merkitty punaisella viivalla. (Lähde: Yleis- ja asemakaava Jyväskylän voimassaoleva yleis- tai asemakaavoitus ei koske Maatianvuoren tuulipuistoaluetta tai sen välittömiä lähialueita. Puistoa lähimmät oikeusvaikutteiset kaavat ovat Korpilahden ja Muuramen keskustaalueiden asemakaavat sekä Heinosniemen ranta-alueita koskeva Päijänteen rantayleiskaava. Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi y3_raspio - Iloniemi osayleiskaavan. Kaavoitettu alue sijaitsee Maatianvuoren tuulipuiston lounaiskulmassa, osittain puiston alueella (Kuva 16). Kaavan tavoitteena on tarkastella Korpilahden keskustaajaman laajentumismahdollisuudet valtatien nro 9 varrella ja suunnata asumista Päijänteen rannalle. Erityistavoitteena on huomioida alueelle sijoittuva maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Kaavasta on tehty kaksi valitusta Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, ja valituskäsittely on kesken. 29

30 Kuva 16: Raspio - Iloniemi osayleiskaava. Tuulipuistoalue on merkitty punaisella viivalla. (Lähde: 30

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio, Kankaanpää Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kooninkallio - Melumallinnus

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kantti, Karvia

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kantti, Karvia Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kantti, Karvia Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Kantti - Melumallinnus Samir Abboud

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT

3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT 1 3. VAIHEMAAKUNTAKAAVA / KESKI-SUOMEN TUULIVOIMAPUISTOT TAUSTATIEDOT Sisältö JOHDANTO... 2 HÄÄHINMÄKI, HANKASALMI/KONNEVESI... 3 KÄRKISTENSALMI, JYVÄSKYLÄ... 5 JÄMSÄNNIEMI, JÄMSÄ... 8 VEKKULA, JÄMSÄ...

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Paholammi, Honkajoki

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Paholammi, Honkajoki Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Paholammi, Honkajoki Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Paholammi - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Melumallinnus Samir

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset

Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Innopower OY Jouttikallion tuulivoimapuiston melu- ja varjostusmallinnukset Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23440 Raportti 1 (9) Märsylä Janne Sisällysluettelo

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava

Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava Maakuntakaavamerkinnät ja -määräykset Ehdotus MH 25.8.2015 Maakuntakaavaehdotus MH 25.8.2015 2 Julkaisija: Kauppakatu 1 87100 KAJAANI Puh. (08) 615 541 Faksi (08) 6155 4260

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Lauttakangas, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Lauttakangas, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Lauttakangas, Jämijärvi Melumallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Lauttakangas - Melumallinnus

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa. Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalamelun haittojen arviointi suunnittelussa ja valvonnassa Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, Etelä-Savon maakuntaliitto Tuulivoimalan ääni roottorin lapojen aerodynaaminen ääni ja koneiston

Lisätiedot

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys

Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SIPOON KUNTA, KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS, KAAVOITUSYKSIKKÖ Immersbyn osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16134 Raportti 1 (5) Manninen

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS Vastaanottaja Iisalmen kaupunki Tekninen keskus/kaupunkisuunnittelu Jukka Virtanen PL 10 74101 Iisalmi Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 17.6.2014 Viite 15110012046 IISALMEN KAUPUNKI KIRMANSEUDUN LIIKENNEMELUSELVITYS

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke

Projektisuunnitelma Perkiön tuulivoimahanke n tuulivoimahanke Taustaa O2 on vuonna 1991 Ruotsissa perustettu tuulivoima-alan yritys, joka kehittää, rakentaa, rahoittaa, hallinnoi, omistaa sekä myy tuulivoimapuistoja. O2 on toteuttanut Ruotsissa

Lisätiedot

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL

JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 123 26.08.2014 JOUKO PELTOSEN JA URPO UOTILAN SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / TUULIVOIMALAT 2 KPL 149/63.631/2014 PJSYMPLK 123 HANKE Kyseessä on kahden tuulivoimalan

Lisätiedot

SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS

SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Tuuliwatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.7.2014 Viite 16X198686-002 SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS SARVAKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava

Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Ilmajoki, tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaava Kaavaselostus ALUSTAVA LUONNOS Kaava-alueen sijainti Tuulivoima-alueiden vaiheyleiskaavan suunnittelualue on koko kunta. Vaiheyleiskaavassa osoitetaan tuulivoima-alueet

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava

Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava Luonnonvarat ja liikenne Merkinnät, määräykset ja suositukset 19.1.2015 Kaavaehdotus Hyväksytty maakuntahallituksessa 3.11.2014 1 Rakentamisrajoitus Maakuntakaavan MRL

Lisätiedot

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys

Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven Kolmenkulman teollisuusalueen meluselvitys Ylöjärven kaupunki Anne Määttä Siru Parviainen 7.11.2013 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Ylöjärven kaupungin Kolmenkulman alueelle

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 6 x V136 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26596 6 x V136 x HH182

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN TUULIVOIMAMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 30.6.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi

Lisätiedot

Raahen eteläisten ja itäisten, sekä Kopsan tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset - melu

Raahen eteläisten ja itäisten, sekä Kopsan tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset - melu Päiväys 3.10.2012 Sivu 1 (8) Raahen eteläisten ja itäisten, sekä Kopsan tuulivoimapuistojen yhteisvaikutukset - melu Yhteyshlö Carlo Di Napoli Tehokkuus- ja mittauspalvelut Puh. 010 33 24587 Faksi 010

Lisätiedot

RAPORTTI 16WWE0726 12.6.2013. Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen melumallinnus

RAPORTTI 16WWE0726 12.6.2013. Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen melumallinnus RAPORTTI 16WWE0726 12.6.2013 Raahen eteläisten tuulivoimapuistojen melumallinnus Sivu 1 (6) Sisältö 1 YLEISTÄ 2 1.1 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu 2012 2 1.2 Tuulivoimamelun mallinnusohjeet 2013 2

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO

RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510024178 RAUMAN KAUPUNKI SUOMEN TÄRPÄTTI OY, TISLAAMOHANKE, RAUMA MELUARVIO RAUMAN KAUPUNKI MELUARVIO Päivämäärä 15.1.2016

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL 38 90015 Oulun kaupunki 1 : Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Suunnittelutarveratkaisuhakemusten täydennys: Päivitetty melu- ja varjostusvaikutusten mallinnus

Lisätiedot

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti

Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Tuulivoima-alueiden havainnollistamisprojekti Projektisuunnittelija Eeva Paitula eeva.paitula@satakunta.fi 28.11.2012, Alueiden käyttö 1 Ympäristöministeriön rahoittama pilottiprojekti Osa Satakunnan vaihemaakuntakaavaa

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V136 x 6 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.6.2016 P26596 V136 x 6 x HH182

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet Liite 2 Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet 2 (33) SISÄLTÖ 1 NÄKEMÄALUEANALYYSIT... 3 2 KUVASOVITTEET... 12 3 (33) 1 Näkemäalueanalyysit Näkemäalueanalyysi

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS

PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS Kaavaselostus, liite 2: Epaala-Pälkänevedentie, meluselvitys Vastaanottaja Pälkäneen kunta Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 5.8.2011 PÄLKÄNEEN KUNTA EPAALA - PÄLKÄNEVEDENTIE, MELUSELVITYS PÄLKÄNEEN

Lisätiedot

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista

TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy Simon Onkalon tuulivoimalahanke Tiivistelmä ympäristövaikutuksista TuuliWatti Oy, Onkalon tuulivoimalahanke Hankkeen esittely TuuliWatti Oy suunnittelee rakentavansa kolmen voimalayksikön

Lisätiedot

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava

Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ALAVIESKAN KUNTA Kytölän tuulivoimapuiston osayleiskaava Lausunnot saapuivat kaavaehdotuksen nähtävänäoloajan Kalajoen kaupunki ilmoitti etukäteen palautteenannosta

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21463 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6305 (8) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 6305 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010

Kymenlaakson Liitto. Tuulivoimaselvitys 2010 Kymenlaakson Liitto Tuulivoimaselvitys 2010 Tuulivoimaselvitys 2010 Tavoitteena löytää riittävän laajoja, tuulisuudeltaan ja maankäytöltään tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvia alueita 2005 laadittu

Lisätiedot

Louen tuulivoimapuisto

Louen tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Louen tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2 (11) Paulina.Kaivo-oja@fcg.fi Louen tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat

Lisätiedot

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys

Kotkan Rasinkylän asemakaavan meluselvitys Kotkan kaupunki Siru Parviainen Jarno Kokkonen Projekti YMP31215 19.12.2014 1 Taustatiedot Tässä meluselvityksessä on tarkasteltu Kotkan Rasinkylän asemakaava-alueelle suunnitellun asuinalueen melutasoja.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS

YMPÄRISTÖMELUSELVITYS 16 Ympäristömelu Raportti PR-Y1535 Terramare Oy Turku 26.4.2010 Reijo Kultalahti Sivu 1(6) YMPÄRISTÖMELUSELVITYS Louhinta ja ruoppaustyön aiheuttama ympäristömelu Kohde: Länsisatama, Helsinki Raportin

Lisätiedot

Puutikankankaan tuulivoimapuisto

Puutikankankaan tuulivoimapuisto LIITE 7 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY Puutikankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V126 x 9 x HH137 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 V126 x 9 x

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2

NÄKEMÄALUEANALYYSIT. Liite 2 NÄKEMÄALUEANALYYSIT Liite 2 Näkemäalueanalyysin taustaa Näkemäalueanalyysi antaa tietoa siitä, mille alueille tuulivoimalat teoreettisen tarkastelun perusteella näkyisivät ja mille alueille eivät. Alueet,

Lisätiedot

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS

MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Vastaanottaja West Express Oy Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 17.8.2015 MAANKAATOPAIKAN TOIMINTA, KIRKKONUMMI MELUMALLINNUS Päivämäärä 17.8.2015 Laatija Tarkastaja Ville Virtanen Arttu Ruhanen

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN TÄYDENNYS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOI- MAOSAYLEISKAAVA, PORI MAISEMAN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10102013 P21463 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Portin tuulivoimapuisto

Portin tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Portin tuulivoimapuisto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 24112015 2 9) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 24112015 Portin tuulivoimapuisto 1 Maisema ja havainnekuvat

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Päivämäärä 3.11.2015 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys

Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 30 MYNÄMÄEN KUNTA Keskusta-asemanseudun osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10.6.2013 Raportti 1 (5) Matti Manninen 10.6.2013

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet

SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1. Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet SATAKUNTALIITTO SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 1 Tuulivoimatuotannolle parhaiten soveltuvat alueet Ehdotusvaihe 2012 Kaavamerkinnät ja määräykset 10092012 MAAKUNTAKAAVATOIMIKUNTA 10.9.2012 Satakunnan vaihemaakuntakaava

Lisätiedot

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS

LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI MELUSELVITYS 23.02.2015 MELUSELVITYS LUUVANIEMENTIE 2-6, HELSINKI 2 Päivämäärä 23.02.2015 Laatija Tarkastaja Pasi Myyryläinen Jari Hosiokangas Sisältää Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT ULPPAANMÄKI OyAb Ulppaanmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 FCG

Lisätiedot

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu

Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu Kittilä Tiina Kumpula 21.3.2016 Taalojärven rinteen asemakaavan melutarkastelu 21.3.2016 2 (4) 1 Taustatiedot Kittilän kunnassa Taalojärven alueella on käynnissä

Lisätiedot

Aronkylän tuulipuiston Melu- ja varjostusselvitys

Aronkylän tuulipuiston Melu- ja varjostusselvitys Aronkylän tuulipuiston Melu- ja varjostusselvitys Raportti TT-2013-06-17 Aronkylä Melu&Varjo Versio 1.0 Erkki Haapanen Tuulitaito erkki.haapanen@tuulitaito.fi +358505170731 Raportin tekijänoikeuksista

Lisätiedot

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1

Satakuntaliitto Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen. 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Mannertuulialueet Satakunnassa Projektisuunnittelija Aki Hassinen 6.4.2011 Projektisuunnittelija Aki Hassinen 1 Hanke-esittely Perustiedot: Hanke keskittyy Satakunnan manneralueelle, tavoitteena selvittää

Lisätiedot

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS

SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Somero Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.6.2013 Viite 1510001380-003 SOMERON TUULIVOIMA- HANKE MELUMALLINNUS SOMERON TUULIVOIMAHANKE MELUMALLINNUS Päivämäärä 27.6.2013 Laatija

Lisätiedot

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys

Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hervantajärven osayleiskaavan meluselvitys Hanke: M1460_020005 Pvm: 1.10.2008 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee osayleiskaavaa Hervantajärven ja Ruskontien väliselle alueelle. Tätä

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241)

Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241) Kuva 28. Untamovaaran muistomerkit, tuulivoimalat VE1 musta- ja VE2 punainen ympyrä, sekä uudet tielinjaukset. 77 (241) Kuva 29. Untamovaaran lakialueen ikimetsä. Alkuperäinen kuva Jaakko Ojaniemi. Kuvassa

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN OY AB Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Valokuvasovitteet Vestas V126 x 22 x hh137m FCG

Lisätiedot

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy LIITE 1 Fortum Power and Heat Oy, TuuliWatti Oy, wpd Finland Oy KALAJOEN TUULIVOIMAPUISTOJEN YHTEISVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Havainnekuvat ja analyysikartat 4.1.2012 Kuva 1.

Lisätiedot

Hiidenmäen meluselvitys

Hiidenmäen meluselvitys Hiidenmäen meluselvitys Hanke: Pvm: 15.6.2009 Laatinut: Petri Jokinen Tausta Tampereen kaupunki tekee asemakaavaa (8111 ja 8255) Ruskon kaupunginosassa. Tätä tarkoitusta varten on valmistanut melumallin

Lisätiedot

Hangon Krogarsin meluselvitys

Hangon Krogarsin meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LANTMÄTARE AB ÖHMAN Hangon Krogarsin meluselvitys Raportti REVISIO A, 26.2.2016, lisätty junaliikenne FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (6) Matti Manninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

Meijeritien asemakaavan meluselvitys

Meijeritien asemakaavan meluselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PAIMION KAUPUNKI Meijeritien asemakaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 22.12.2015 Raportti 1 (5) Matti Manninen 22.12.2015 Sisällysluettelo 1 Taustaa...

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi 10.10.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

Lisätiedot

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072

Raportti. Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys. Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 ! Raportti Kiinteistö Oy Kalevan Airut 8479 asemakaavatyön meluselvitys 27.5.2016 Projektinumero: 307797 Donna ID 1 612 072 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Laskentamalli... 1 2.1. Lähtötiedot... 1 2.1.1. Suunnittelualue...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS

OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS Liite 5 Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Meluselvitys Päivämäärä 14.12.2012 Viite 1510000008 OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMA KAAVOITUKSEN VALMISTELU, YLIVIESKA MELUSELVITYS RAMB LL OLMALAN 1. VAIHEEN ASEMAKAAVOITUKSEN

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Kopsa_III_Valkeselvitys_JR160 113-1CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kopsa III Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 2.2.2016 YKo

Lisätiedot

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys

Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Voimaa tuulesta Pirkanmaalla -tuulivoimaselvitys Tuulivoimaseminaari 3.10.2012 Tampereen komediateatteri Maakuntakaavoitusjohtaja Karoliina Laakkonen-Pöntys Suunnitteluinsinööri Anne Mäkynen Mitä ollaan

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA

KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA Vastaanottaja Kokkolan kaupunki Asiakirjatyyppi Vastineet kaavaluonnoksesta saatuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin Päivämäärä 3.11.2014 KOKKOLAN UUSI-SOMERON TUULIVOIMA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA VASTINEET

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet

Sisällysluettelo. Luontoselvityksen tarkoitus. Tuulivoima-alueet. Tuulivoima-alueet ja kaava-alueen merkittävät luontokohteet Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Luontoselvityksen tarkoitus Tuulivoima-alueet Alueiden sijainti 4 Topografia 5 Kallioperä 6 Maaperä 7 Maanpeite 8 Pohjavesialueet 9 Tuulivoima-alueet

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu

Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu SIEVIN KUNTA Tuppuranevan suunnittelutarveratkaisu Tuppurannevan tuulipuiston suunnittelutarveratkaisun MRL 137 mukainen vaikutustarkastelu Liite 22 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 1 (10) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus

Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus Simo - Tikkala Erkki Heikkola Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus: Simo - Tikkala Erkki Heikkola, Numerola

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta

Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Lausunnon antaja Lausunnossa esitetty Vastine Fingrid Oy - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta - Tiedotus kaavan etenemisestä Fingrid Oyj / Mika Penttilä. Trafi - Ei huomautettavaa kaavaehdotuksesta Ilmatieteen

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA O2 FINLAND OY:N PONSIVUOREN TUULIVOIMAHANKKEESEEN KURIKAN KAUPUNGISSA

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA O2 FINLAND OY:N PONSIVUOREN TUULIVOIMAHANKKEESEEN KURIKAN KAUPUNGISSA Päätös EPOELY/75/07.04/2013 Vaasa 14.11.2013 O2 Finland Oy William Ruuthin katu 2 48600 KOTKA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELYN SOVELTA- MISESTA O2 FINLAND OY:N PONSIVUOREN TUULIVOIMAHANKKEESEEN

Lisätiedot

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys

Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskaperän osayleiskaavan meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 31.5.2016 P26781P002 Raportti 1 (5) Manninen Matti 31.5.2016 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1 2 Ympäristömelun

Lisätiedot

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi...

Lisätiedot

Tuulivoima ja maisema

Tuulivoima ja maisema Tuulivoima ja maisema Tuulivoima vasta tai myötätuulessa Marie Nyman Kemiönsaari 19.3.2013 Tuulivoimaloiden maisemavaikutukset Tuulivoimarakentamisen laajimmalle ulottuvat vaikutukset kohdistuvat yleensä

Lisätiedot

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys

Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NIVALAN KAUPUNKI Meijerin asemakaavan muutoksen meluselvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti 1 (7) Matti Manninen Sisällysluettelo 1 Taustaa... 1

Lisätiedot

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu

Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari. 30.10.2013, Oulu Tuulivoima Metsähallituksessa Erkki Kunnari 30.10.2013, Oulu Esityksen sisältö Yleistä tuulivoimasta ja tuulivoimarakentamisesta Maakunnalliset selvitykset Tuulivoiman hankekehitys Metsähallituksen rooli

Lisätiedot

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi

Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston meluvaikutusten arviointi 1.11.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 2402137-5

Lisätiedot

ASIANTUNTIJALAUSUNTO MELUMALLINNUS JA KÄYTÖNAJAN MELUTASOT

ASIANTUNTIJALAUSUNTO MELUMALLINNUS JA KÄYTÖNAJAN MELUTASOT Tilaajat: Turku 8.10.2015 Lasse Heino, Matti Sjöberg, Tero Kannisto, Keijo Tång, 1(14) Kari Iltanen, Keijo Kuisma, Jussi Jokela c/o Peräläntie 59, 25260 Vaskio ASIANTUNTIJALAUSUNTO MELUMALLINNUS JA KÄYTÖNAJAN

Lisätiedot

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi

Tykköön kylän ympäristökatselmus. Jämijärvi Tykköön kylän ympäristökatselmus Jämijärvi 6.2.2014 Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus Tykköön kylän ympäristökatselmus Katselmus suoritettiin 6.2.2014. Kartasta yksi nähdään tuulivoimapuiston sijoittuminen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot