14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa"

Transkriptio

1 Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien uusi työjärjestys Kunta- ja aluehallintokongressin ja sen kamarien työjärjestys SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMIÄ I LUKU KONGRESSI JA SEN KAMARIT Kongressi Kamarit Kongressin tavoitteet ja tehtävät II LUKU JÄSENYYS 1 artikla kansallisten valtuuskuntien nimittäminen 2 artikla kansallisia valtuuskuntia koskevat vaatimukset 3 artikla jäsenten toimikausi ja yleiset jäsenyysvaatimukset 4 artikla kamarien jäsenyys 5 artikla edustajat ja varaedustajat 6 artikla valtakirjojen tarkastus 7 artikla Euroopan neuvoston periaatteiden noudattamatta jättäminen 8 artikla kunniajäsenyys III LUKU POLIITTISET RYHMÄT 9 artikla ryhmien muodostaminen ja rahoitus 10 artikla ryhmien kokoukset 11 artikla ryhmien tehtävät 12 artikla ryhmien puheenjohtajat IV LUKU KONGRESSIN JA KAMARIEN ISTUNNOT 13 artikla paikka ja tiheys V LUKU PUHEENJOHTAJA 14 artikla oikeus asettua ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaaleissa

2 15 artikla vaalimenettely 16 artikla toimikausi 17 artikla puheenjohtajien tehtävät VI LUKU HALLITUS 18 artikla hallitusten kokoonpano 19 artikla hallitusmenettely 20 artikla kongressin hallituksen tehtävät VII LUKU ASIOIDEN ALULLE PANO JA JAKAMINEN 21 artikla kongressin ja kamarien välinen työnjako 22 artikla Asioiden jako valiokunnille ja työryhmille VIII LUKU KONGRESSIN JA KAMARIEN ISTUNNOT 23 artikla esityslistasta sopiminen 24 artikla hiljaisen hyväksynnän menettely 25 artikla keskusteltavaksi tulevat asiat 26 artikla julkilausumat 27 artikla valtuutettujen tekemät aloitteet 28 artikla muistiot 29 artikla äänestykseen tulevat asiat 30 artikla puheenvuoroja koskevat järjestelyt 31 artikla äänestystä koskevat järjestelyt 32 artikla vaaditut enemmistöt 33 artikla päätösvaltaisuus 34 artikla tarkistukset ja lisätarkistukset 35 artikla menettelyä koskevat esitykset 36 artikla käsittelyjärjestys 37 artikla keskustelun avoimuus, pöytäkirja ja virallinen selonteko keskusteluista 38 artikla yleinen järjestys

3 39 artikla salaiset äänestykset 40 artikla väliaikainen puheenjohtajuus 41 artikla soveltaminen IX LUKU PYSYVÄ FOORUMI 42 artikla kokoonpano 43 artikla tehtävät, toimivalta ja menettelyt X LUKU VALIOKUNNAT 44 artikla valiokuntien kokoonpano ja asema 45 artikla muiden valiokuntien asettaminen 46 artikla valiokuntien toimivalta ja tehtävät 47 artikla valiokuntien jäsenyys 48 artikla puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaalit 49 artikla puheenjohtajien tehtävät ja toimivalta 50 artikla kokousten ajankohta ja tiheys 51 artikla kokouksiin osallistuminen 52 artikla valiokuntien esityslista 53 artikla äänestys ja päätösvaltaisuus 54 artikla menettely 55 artikla esittelijöiden nimittäminen ja tehtävät 56 artikla valiokuntien selonteot 57 artikla yhteiset kannat XI LUKU TYÖRYHMÄT 58 artikla toimivalta ja määräaika 59 artikla valiokunnan sääntöjen soveltaminen XII LUKU KONGRESSIN TEEMARYHMIEN EDUSTAJAT 60 artikla nimittäminen ja asema XIII LUKU TALOUSARVIO JA SIHTEERISTÖ

4 61 artikla kongressin ja sen kamarien sihteeristö 62 artikla talousarvio XIV LUKU MUITA MÄÄRÄYKSIÄ JOHDANTO 63 artikla viralliset kielet 64 artikla työkielet 65 artikla muut kielet 66 artikla erityisvieraat 67 artikla tarkkailijat 68 artikla muiden ryhmien kuuleminen ja yhteistyö niiden kanssa 69 artikla peruskirjan tarkistaminen 70 artikla työjärjestyksen tarkistaminen Kongressin toimintaa ohjaavat ministerikomitean hyväksymät, Euroopan neuvoston perussäännön mukaiset päätöslauselmat. Uuden päätöslauselman CM/Res(2011)2 keskeisissä osissa ja siihen liitetyssä peruskirjassa säädetään kongressin menettelystä. Tässä asiakirjassa lainaukset on lihavoitu ja ne on tarkoitettu lukijalle vain tiedoksi. Kongressilla itsellään on valtuudet hyväksyä työjärjestys päätöslauselman ja peruskirjan tarkentamiseksi. Työjärjestyksen täytyy olla yhdenmukainen päätöslauselman ja peruskirjan kanssa. Tässä asiakirjassa työjärjestys on esitetty normaalilla tekstityypillä. Työjärjestyksen mukaan myös kongressin hallituksella on valtuudet hyväksyä tiettyjä asioita koskevia sääntöjä. Ne on esitetty erillisessä asiakirjassa (hallintosäännöt). Kongressin pääsihteerillä on valtuudet tehdä päätöksiä omaan toimivaltaansa kuuluvista, erityisesti kongressin taloudellisten ja henkilöstöresurssien tehokkaaseen johtamiseen liittyvistä asioista. MÄÄRITELMIÄ Työjärjestystä varten määritellyt käsitteet, ellei asiayhteys muuta edellytä: edustaja tarkoittaa valtuutettua, jonka jäsenvaltion hallitus nimeää kansallisen valtuuskunnan edustajaksi (vrt. varaedustaja). Edustaja on täysistunnon ja kamarin varsinainen jäsen. esittää tarkoittaa, että esitys annetaan painetussa tai sähköisessä muodossa istuntosalissa olevalle kongressin sihteerille, joka käsittelee istunnon valmisteluun ja työjärjestykseen liittyviä asioita hallitus viittaa sekä kongressin hallitukseen että kamarien hallituksiin istunto tarkoittaa kongressin ja sen kamarien yhteisiä kokouksia

5 julkaista tarkoittaa myös julkaisemista kongressin verkkosivuilla kirjallisena tarkoittaa myös sähköisesti. kokous tarkoittaa kongressin tai kamarin yksittäistä virallista kokousta, jossa käsitellään asioita kongressi tarkoittaa Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressia kongressin toimivalta kattaa ministerikomitean uuden päätöslauselman (2011)2 2 artiklan sisällön kokonaisuudessaan käsittely viittaa kongressin, kamarien, pysyvän foorumin, hallitusten, valiokuntien tai työryhmien toimintaan kokouksissa lausunto tarkoittaa kongressin vastausta ministerikomitean tai parlamentaarisen yleiskokouksen järjestämään kuulemiseen neuvonantajan ominaisuudessa tarkoittaa ilman äänioikeutta nimittämisistunto tarkoittaa istuntoa, jossa kansalliset valtuuskunnat uudistetaan kokonaisuudessaan, kun edellisten valtuuskuntien nelivuotinen toimikausi päättyy päätöslauselman 3 artiklan 3 kohdan nojalla peruskirja tarkoittaa ministerikomitean hyväksymää kongressin peruskirjaa puheenjohtaja (jollei muulla tavalla määritelty) tarkoittaa edustajaa, joka ko. hetkellä hoitaa kongressin tai kamarin puheenjohtajan tehtäviä päivä tarkoittaa kalenteripäivää päätöslauselma tarkoittaa kongressin hyväksymää tekstiä, joka on osoitettu kongressille itselleen tai jäsenvaltioiden kunnille ja/tai alueille saatavilla koskien asiakirjaa tai tekstiä tarkoittaa, että asiakirja tai teksti on saatavilla joko sähköisenä tai paperiversiona selonteko viittaa suositusluonnokseen ja/tai päätöslauselmaluonnokseen ja sen perusteluihin sitoutumaton tarkoittaa henkilöä, joka ei ole minkään III luvussa määritellyn poliittisen ryhmän jäsen suositus tarkoittaa kongressin hyväksymää tekstiä, joka sisältää ministerikomitealle ja/tai parlamentaariselle yleiskokoukselle ja/tai eurooppalaisille ja kansainvälisille laitoksille ja järjestöille osoitettuja ehdotuksia teksti tarkoittaa mitä tahansa kokouksen aikana hyväksyttyä julkilausumaa, päätöslauselmaa, suositusta tai lausuntoa, ja "tekstiluonnos" tarkoittaa minkä tahansa käsittelyn aikana käsiteltävää tekstiehdotusta "täysistunto viittaa kongressin tai pysyvän foorumin käsittelyyn, ei kuitenkaan kamarin käsittelyyn

6 täysivaltainen tarkoittaa valtuutettua, joka istuu aluekamarissa vastakohtana valtuutetulle, joka istuu kamarissa vain peruskirjan 2 artiklan 4 kohdan 2 mukaisessa neuvonantajan ominaisuudessa valtuutettu tarkoittaa kansallisen valtuuskunnan jäsentä, niin edustajaa kuin varaedustajaakin varaedustaja tarkoittaa valtuutettua, jonka jäsenvaltion hallitus on nimittänyt varaedustajaksi kansalliseen valtuuskuntaan (vrt. edustaja). Kongressin varaedustaja on kamarin varsinainen jäsen. Ajat on ilmoitettu 24 tunnin järjestelmän mukaan. 3 I LUKU KONGRESSI JA SEN KAMARIT Kongressi Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallinnon kongressi on neuvoa-antava elin, joka koostuu Euroopan neuvoston jäsenmaiden paikallis- ja aluehallinnon edustajista. (Peruskirjan 1 artikla) Sen jäsenyydestä ja tehtävistä säädetään näissä artikloissa, ministerikomitean hyväksymässä peruskirjassa ja kongressin hyväksymässä työjärjestyksessä. (Päätöslauselman 1 artikla) Sen tavoitteet on määritelty uuden päätöslauselman 2 artiklassa CM/Res(2011)2. (Peruskirjan 1 artikla) Kamarit Kongressi muodostuu kahdesta kamarista: kuntia edustavasta kuntakamarista ja alueita edustavasta aluekamarista. (Päätöslauselman 4 artiklan 2 kohta) Myös kongressin työ on järjestetty näiden kahden kamarin kesken. Kummallakin kamarilla on käytössään sama määrä paikkoja kun kongressilla itsellään. (Peruskirjan 7 artikla 1 kohta) Kongressin tavoitteet ja tehtävät (Päätöslauselman 2 artikla) 1. Neuvoa-antavien tehtäviensä lisäksi kongressi pyrkii toiminnallaan a. varmistamaan, että kunnat ja alueet osallistuvat Euroopan yhtenäisyyden aatteen toteuttamiseen niin kuin se on määritelty Euroopan neuvoston perussäännön 1 artiklassa ja että ne ovat edustettuina ja aktiivisesti mukana Euroopan neuvoston työssä b. luovuttamaan paikallis- ja aluedemokratiaa edistäviä ehdotuksia ministerikomitealle c. edistämään kuntien ja alueiden välistä yhteistyötä

7 d. ylläpitämään vastuualueidensa puitteissa yhteyttä kansainvälisiin järjestöihin osana Euroopan neuvoston yleistä ulkosuhdepolitiikkaa e. toimimaan läheisessä yhteistyössä toisaalta kansallisten, demokraattisten kuntaja alueliittojen kanssa ja toisaalta Euroopan neuvoston jäsenvaltioiden kuntia ja alueita edustavien eurooppalaisten järjestöjen kanssa ja erityisesti Euroopan Unionin alueiden komitean kanssa. 2. Ministerikomitean ja parlamentaarisen yleiskokouksen tulee neuvotella kongressin kanssa asioista, jotka todennäköisesti vaikuttavat kongressin edustamien kuntien ja/tai alueiden tehtäviin ja keskeisiin etuihin. 3. Kongressin tulee laatia säännöllisesti maakohtaisia selontekoja kunta- ja aluedemokratian tilasta kaikissa jäsenvaltioissa sekä Euroopan neuvoston jäsenyyttä hakeneissa valtioissa, ja sen tulee erityisesti varmistaa Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan periaatteiden noudattaminen. 4. Kongressin tulee myös laatia selontekoja ja suosituksia kunta- ja/tai aluevaalien tarkkailusta. 5. Kongressin suosituksia ja lausuntoja tulee tarpeen mukaan toimittaa parlamentaariselle yleiskokoukselle ja/tai ministerikomitealle sekä eurooppalaisille ja kansainvälisille järjestöille ja laitoksille. Päätöslauselmat ja muut hyväksytyt tekstit, jotka eivät edellytä mahdollisia toimia yleiskokoukselta ja/tai ministerikomitealta lähetetään niille tiedoksi. II LUKU JÄSENYYS 1 artikla kansallisten valtuuskuntien nimittäminen Jokaisella jäsenvaltiolla on oma virallinen menettelytapansa, jolla ne nimittävät kongressiin edustajansa ja varaedustajansa. Jokaisen jäsenvaltion tulee erityisesti neuvotella asiaankuuluvien yhdistysten ja/tai laitosten toimielinten kanssa ja määritellä ne periaatteet, joita noudatetaan nimitettäessä jäseniä kongressin kahteen kamariin. Jäsenvaltioiden hallitusten tulee tiedottaa menettelystä Euroopan neuvoston pääsihteerille. Kongressi hyväksyy menettelyn tämän työjärjestyksen periaatteiden mukaisesti. (Peruskirjan 3 artiklan 1 kohta) 1. Jokaisen jäsenvaltion hallituksen tulee toimittaa Euroopan neuvoston pääsihteerille virallinen menettelynsä (tai siihen mahdollisesti tehty muutos) viimeistään kaksi kuukautta ennen sitä istuntoa, jossa menettelyä (tai muutosta) sovelletaan ensimmäisen kerran. Pääsihteeri puolestaan välittää sen kongressin pääsihteerille. 2. Kongressin hallituksen tulee tarkastaa jokainen Euroopan neuvoston pääsihteerille toimitettu virallinen menettely (tai muutos) ja toimittaa kongressille selonteko siitä, vastaako se peruskirjan 2,3 ja 7 artikloissa asetettuja sekä tämän työjärjestyksen vaatimuksia. 3. Jos kongressin hallitus ilmoittaa, että virallinen menettely (tai muutos) ei vastaa näitä vaatimuksia, kongressin pääsihteerin tulee ilmoittaa tästä ko. jäsenvaltiolle ja pyytää korjausta menettelyyn niin, että se täyttää sekä peruskirjan että tämän työjärjestyksen vaatimukset. Tällaisen menettelyn kautta nimitetty henkilö ei voi toimia kongressin jäsenenä. 4. Jokaisen jäsenvaltion hallituksen tulee ilmoittaa Euroopan neuvoston pääsihteerille, että se on nimittänyt valtuuskuntansa kongressiin virallisen menettelyn kautta, mikä takaa sen, että valtuuskunnan jäsenet nauttivat jäsenvaltioiden kuntien ja alueiden sekä poliittisten puolueiden täyttä luottamusta ihmisinä, jotka parhaiten pystyvät edustamaan niitä kaikkia.

8 2 artikla kansallisia valtuuskuntia koskevat vaatimukset 1. Jäsenvaltion valtuutetut muodostavat kansallisen valtuuskunnan, joka koostuu edustajista ja varaedustajista. 2. Jokaisen kansallisen valtuuskunnan täytyy valita valtuuskunnan johtaja ja varajohtaja omien menettelytapojensa mukaisesti. Näistä menettelytavoista tulee ilmoittaa kongressin pääsihteerille. 3. Valtuuskuntien johtajien tulee olla edustajia. 4. Kansallisen valtuuskunnan varajohtaja ei voi olla samasta kamarista 4 eikä mielellään samaa sukupuolta tai samasta poliittisesta ryhmästä kuin valtuuskunnan johtaja, mutta jompi kumpi tai molemmat voivat olla sitoutumattomia. 5. Jokaisella kansallisella valtuuskunnalla on oltava yksi tai useampi sihteeri, joka Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan periaatteita noudattaen ei voi tässä työssään olla minkään kansallisen hallituksen alainen. Valtuuskunnan johtajan tulee ilmoittaa valtuuskunnan sihteerin tai sihteerien nimittämisestä kongressin pääsihteerille. 3 artikla jäsenten toimikausi ja yleiset jäsenyysvaatimukset Kongressin tulee koostua kuntien ja alueiden edustajista kongressin peruskirjan 2 artiklan 1 kohtaa noudattaen. Valtuutetut nimitetään peruskirjassa annettujen kriteerien ja menettelyn mukaan, ja ministerikomitea hyväksyy nimitykset. Jokaisen jäsenvaltion tulee erityisesti varmistaa, että sen erilaiset alueet ja kunnat ovat tasapuolisesti edustettuina. (Päätöslauselman 3 artiklan 1 kohta) / Jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus samaan määrään paikkoja kongressissa kuin mitä sillä on parlamentaarisessa yleiskokouksessa. (Päätöslauselman 3 artiklan 2 kohta) 5 Edustajat ja varaedustajat nimitetään nelivuotiskaudeksi, ja he hoitavat tehtäviään aina kauden loppua seuraavan ns. nimittämisistunnon avajaisiin, paitsi erikseen peruskirjan 2 artiklan 6 kohdassa mainituissa tapauksissa. (Päätöslauselman 3 artiklan 3 kohta) Jos edustaja tai varaedustaja kuolee tai eroaa tai menettää yllä 1 kappaleessa [Peruskirjan 2 artiklan 1 kohdassa] määritellyn valtuutuksensa, valitaan tilalle samojen sääntöjen ja menettelyn mukaan korvaava edustaja hänen edeltäjänsä toimikauden loppuun asti. Edustaja tai varaedustaja, joka on menettänyt valtuutuksensa, johon viitataan 1 kappaleessa [Peruskirjan 2 artiklan 1 kohdassa] ei voi jatkaa kongressin jäsenenä yli kuutta kuukautta valtuutuksensa menettämisen jälkeen. Jos kunta- ja / tai paikallisvaalit pidetään viimeistään neljä kuukautta ennen nimittämisistuntoa, päätöslauselman 3 artiklan 3 kohdassa määriteltyä nelivuotista toimikautta voidaan jatkaa korkeintaan kuusi kuukautta vaalien jälkeen. (Peruskirjan 2 artiklan 6 kohta) 1. Valtuutetun, joka luopuu paikallisesta tai alueellisesta tai kongressin edustajantoimestaan täytyy viimeistään kuukausi eroamisensa jälkeen ilmoittaa kirjallisesti kongressin puheenjohtajalle ja kansalliselle valtuuskunnalle se päivämäärä, jolloin ero tulee voimaan, ja ao. toimijoiden tulee nimittää uusi valtuutettu niin pian kuin mahdollista. 2. Jos valtuutettu menettää paikallisen tai alueellisen edustajantoimensa, ko. kansallisen valtuuskunnan täytyy ilmoittaa asiasta kongressin puheenjohtajalle viimeistään kuukausi edusta-

9 jantoimen menetyksen jälkeen, 6 ja ko. toimijoiden tulee nimittää uusi valtuutettu niin pian kuin mahdollista. 3. Paikallisen tai alueellisen edustajantoimensa menettäneen valtuutetun jäsenyys päättyy sinä päivänä, jona hallitus hyväksyy ehdotetun seuraajan valtakirjan tai viimeistään kuusi kuukautta siitä päivästä lukien, jolloin vaaleissa saadun valtuutuksen menetys on astunut voimaan. Kongressin tulee koostua kunnallisten ja alueellisten elimien edustajista, joilla on joko yleinen, suorissa vaaleissa saatu kunnan tai alueen valtuutus, tai jotka ovat poliittisessa vastuussa suorilla vaaleilla valitulle edustajistolle sillä ehdolla, että heidät voi erottaa erikseen tai yllämainitun edustajiston päätöksellä tai sen seurauksena, ja että erottamisesta säädetään laissa. (Peruskirjan 2 artiklan 1 kohta) 4. Jos jäsenvaltio haluaa lähettää kongressiin valtuutettuja, joilla ei ole yleistä, suorissa kuntatai aluevaaleissa saatua valtuutusta, mutta jotka ovat poliittisessa vastuussa suorassa vaalissa valitulle edustajistolle, täytyy sen saattaa tämä kongressin pääsihteerin tiedoksi ja tarkentaa ko. valtuutettujen asema ja erottamista koskevat ehdot. Jokaisen jäsenvaltion kongressiin nimeämän valtuuskunnan jäsenyyden ehtona on, että a. jäsenvaltion eri osat ovat maantieteellisesti tasapuolisesti edustettuina b. jäsenvaltion erilaiset kunnat ja alueet ovat tasapuolisesti edustettuina c. eri poliittiset ryhmittymät ovat tasapuolisesti edustettuina jäsenvaltion kuntien ja alueiden lakisääteisissä toimielimissä d. naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina jäsenvaltion kuntien ja alueiden lakisääteisissä toimielimissä. Tämä tarkoittaa, että kaikissa valtuuskunnissa täytyy olla kummankin sukupuolen edustajia niin, että sekä edustajissa että varaedustajissa aliedustetun sukupuolen osuus on vähintään 30 %. (Peruskirjan 2 artiklan 2 kohta) [...] Työjärjestyksessä [...] määritellään [...] säännöt, joiden pohjalta arvioidaan peruskirjan 2 artiklan 2 kohdan kriteerien noudattamista. (Peruskirjan 13 artiklan 1 kohdan a alakohta) 5. Jokaisen jäsenvaltion hallituksen tulee toimittaa kongressin pääsihteerin kautta kongressin hallitukselle tieto siitä, miten sen valtuuskunta noudattaa peruskirjan 2 artiklan 2 kohtaa ja ilmoittaa kongressin pääsihteerille valtuutettujensa jäsenyys poliittisissa puolueissa sekä paikallis- ja aluehallintoelinten edustamien eri poliittisten suuntausten osuudet viimeisten maassa pidettyjen kunta- ja aluevaalien tulosten perusteella. 6. Kansallisen valtuuskunnan täytyy noudattaa peruskirjan 2 artiklan 2 kohtaa, vaikka sen jäseninä ei olisikaan kaikkia niitä valtuutettuja, joihin se on oikeutettu. 7. Kansallisen valtuuskunnan täyttämättömien paikkojen lukumäärä ei saa ylittää yhtä kolmasosaa kaikista (edustajien ja varaedustajien) paikoista, joihin ko. jäsenvaltio on oikeutettu. Jos valtuuskunnan paikoista on kolmannes täyttämättä yli kuuden kuukauden ajan, valtuuskunta ei saa osallistua käsittelyihin. Jos kansallinen valtuuskunta ei noudata peruskirjan 2 artiklan 2 kohtaa, sen jäsenet voivat osallistua kongressin istuntoihin, mutta heillä ei ole äänestysoikeutta eivätkä he ole oikeutettuja kulukorvauksiin. (Peruskirjan 4 artiklan 2 kohta) 8. Jäsenet, jotka kuuluvat valtuuskuntaan, joka ei noudata peruskirjan 2 artiklan 2 kohtaa voivat olla läsnä vain siinä istunnossa, jossa heidän valtakirjansa tarkastetaan. He eivät voi esit-

10 tää tarkistusta tai äänestää. He eivät tämän jälkeen saa ottaa osaa käsittelyyn ennen kuin sääntöjen laiminlyöntiin johtanut tilanne on selvitetty. 4 artikla kamarien jäsenyys Ilmoittaessaan Euroopan neuvoston pääsihteerille valtuuskuntansa kokoonpanon jokaisen jäsenvaltion tulee ilmoittaa ne edustajat ja varaedustajat, joista tulee kuntakamarin jäseniä ja ne, joista tulee aluekamarin jäseniä. Jokaisen valtion tulee nimittää kumpaankin kamariin yhtä monta jäsentä. Niiden maiden, joilla on peruskirjan 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja alueita, täytyy mahdollisuuksien mukaan nimittää yhtä monta edustajaa aluekamariin kuin kuntakamariin, tai niin saman määrän kuin mahdollista, jos kansallisilla valtuuskunnilla on pariton määrä edustajia. (Peruskirjan 3 artiklan 2 kohta) Aluekamarin edustajien täytyy tulla keskushallinnon ja kuntien väliin jäävistä aluehallinnoista, joilla on joko itsejärjestäytymisoikeus tai jotka nauttivat eduista, jotka yleensä liitetään keskushallintoon, ja joilla on todellinen toimivalta hoitaa omalla vastuullaan ja väestön etujen mukaisesti merkittävää osaa julkisista asioista toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Jos maalla on suuren alueen kattavia hallintoja, jotka hoitavat sekä paikallisia että alueellisia tehtäviä, myös näiden hallintojen edustajilla on oikeus istua aluekamarissa. Luettelo näistä hallinnoista tulee toimittaa kansallisen nimitysmenettelyn yhteydessä. Jäsenvaltiot, joilla ei ole aluehallintoa tämän kohdan merkityksessä voivat lähettää jäseniä aluekamariin ja sen elimiin neuvonantajan ominaisuudessa. Kongressin hallitus laatii näistä maista luettelon kongressin hallintovaliokunnan ehdotuksesta kansallisten valtuuskuntien kuulemisen jälkeen. (Peruskirjan 2 artiklan 4 kohta) 1. Jäsenvaltion, jolla on yksi tai useampi lainsäädäntövaltaa käyttävä alue, täytyy nimetä tällaiselta alueelta aluekamariin ainakin yksi valtuutettu. 2. Valtuuskunnan varaedustaja sellaisesta jäsenvaltiosta, jolla ei ole suosituksessa nro 56 (1999) tarkoitettuja aluehallintoja on oikeutettu äänestämään kuntakamarissa, vaikka hän olisi aluekamarin jäsen, jos hän on asianmukaisesti valtuutettu korvaamaan valtuuskuntansa edustajan. 7 5 artikla edustajat ja varaedustajat Jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus samaan määrään paikkoja kongressissa kuin mitä sillä on parlamentaarisessa yleiskokouksessa. Jokainen jäsenvaltio lähettää kongressiin saman määrän varaedustajia kuin edustajia. Varaedustajat ovat kamareissa samassa ominaisuudessa kuin edustajat. (Peruskirjan 2 artiklan 3 kohta) Kongressin edustajien valintaa ohjaavat säännöt ja menettelyt koskevat myös varaedustajia. (Peruskirjan 2 artiklan 5 kohta) 1. Edustaja, joka on estynyt osallistumasta kongressin kokoukseen voi nimetä oman maansa valtuuskunnasta varaedustajan itselleen ko. kokoukseen. Edustajan tulee ilmoittaa varaedustajan nimeämisestä kirjallisesti kongressin pääsihteerille ja maansa valtuuskunnalle niin pian kuin mahdollista ja mielellään viimeistään viikkoa ennen kokousta. 2. Varaedustaja voi korvata vain yhden edustajan kussakin kokouksessa. 3. Edustajaa korvaava varaedustaja kirjataan pöytäkirjaan omalla nimellään hänen osallistuessaan kongressin täysistuntoon joko käyttämällä puheenvuoron tai äänestämällä.

11 4. Kongressin täysistunnossa edustajan korvaavalla varaedustajalla on tämän täysi toimivalta sekä oikeus äänestää, tehdä esityksiä ja käyttää puheenvuoroja ko. kokouksen ajan. 5. Varaedustajalla ei ole oikeutta käyttää puheenvuoroa eikä äänestää kongressin täysistunnossa muulloin kun korvatessaan edustajaa ym. säännön mukaisesti. 6. Esittelijänä toimiva varaedustaja voi tässä ominaisuudessa käyttää puheenvuoron täysistunnossa. 6 artikla valtakirjojen tarkastus Aina edustajien ja varaedustajien nimittämisen jälkeen kongressin hallitus tarkastaa heidän valtakirjansa. Hallituksen päätöksistä äänestetään kongressissa istuntojen aikana ja pysyvässä foorumissa istuntojen välillä. (Peruskirjan 4 artiklan 1 kohta) Edustajaa tai varaedustajaa, jonka valtakirjaa ei ole vahvistettu, ei pidetä kongressin jäsenenä eikä hän täten voi saada kokouspalkkiota kongressin kokouksiin osallistumisesta. (Peruskirjan 4 artiklan 3 kohta) Lisäksi kongressin säännöissä määrätään edustajien ja varaedustajien nimien ilmoittamistapa ja ilmoituksen aikaraja sekä heidän valtakirjojensa tarkastusmenettely huomioimalla erityisesti tämän peruskirjan 2, 3 ja 7 artiklat. (Peruskirjan 13 artiklan 2 kohta) 1. Jokaisen jäsenvaltion tulee toimittaa virallista menettelyä noudattamalla laadittu luonnos valtuuskuntansa kokoonpanosta Euroopan neuvoston pääsihteerille, joka esittää sen kongressin hallitukselle vähintään kuusi viikkoa ennen nimittämisistunnon avajaisia. Jos nimettyyn valtuuskuntaan esitetään nimittämisistuntojen välillä muutosta kuolemantapauksen, eroamisen tai edustajantoimen menetyksen vuoksi (kuten peruskirjan 2 artiklan 1 kohdassa on määritelty), tarkistettu kokoonpanoluonnos tulisi toimittaa kaksi viikkoa ennen seuraavaa hallituksen kokousta, jossa muuttuneen valtuuskunnan valtakirjat tarkistetaan. 2. Kongressin hallituksen täytyy toimittaa selonteko valtuuskuntien kokoonpanoluonnoksista (tai ehdotetuista muutoksista niiden kokoonpanoon), niin että sitä voidaan käsitellä istunnon alussa ennen kongressin siirtymistä muiden asioiden käsittelyyn. Selonteon täytyy sisältää jokaista valtuuskuntaa koskeva päätösehdotus. 3. Kongressin hallitus voi ehdottaa yksittäisen valtuutetun valtakirjan vahvistamista vain, jos kongressin pääsihteeri on vastaanottanut ehdotetun valtuutetun allekirjoittaman lausunnon, jossa lukee: "Euroopan neuvoston tavoitteena on saavuttaa laajempi yhtenäisyys jäsentensä välillä heidän yhteistä perintöään olevien ihanteiden ja periaatteiden turvaamiseksi ja toteuttamiseksi sekä heidän taloudellisen ja sosiaalisen kehityksensä helpottamiseksi." (Euroopan neuvoston perussäännön I luvun 1 artiklan a alakohta) "Jokaisen Euroopan neuvoston jäsenen tulee tunnustaa laillisuusperiaate sekä periaate, jonka nojalla jokaiselle sen oikeudellisen toimivallan alueelle kuuluvalle henkilölle kuuluvat ihmisoikeudet ja perusvapaudet, ja hänen tulee toimia vilpittömästi ja tehokkaasti I luvussa määritellyn neuvoston tavoitteen saavuttamiseksi." (Euroopan neuvoston perussäännön 3 artikla)

12 Minä allekirjoittanut,..., vakuutan täten, että noudatan näitä Euroopan neuvoston tavoitteita ja perusperiaatteita." 4. Valtuutetut, joiden valtakirjat kongressin hallitus ehdottaa jätettäväksi vahvistamatta voivat väliaikaisesti osallistua kokouksiin samoin oikeuksin kuin muut valtuutetut kunnes kongressi on ratkaissut asian. Nämä valtuutetut eivät kuitenkaan saa osallistua äänestyksiin, jotka liittyvät valtakirjojen tai virallisten nimitysmenettelyiden vahvistamiseen. Jos näiden valtuutettujen valtakirjoja ei täysistunnon äänestyksen perusteella vahvisteta, heitä ei katsota kongressin jäseniksi eivätkä he voi osallistua käsittelyihin. 7 artikla Euroopan neuvoston periaatteiden noudattamatta jättäminen 1. Jos kongressin hallituksen tietoon tulee, että valtuutettu on valtuutetun tehtäviä hoitaessaan puhunut, kirjoittanut tai tehnyt jotain, joka saattaa olla ristiriidassa Euroopan neuvoston tavoitteiden ja perusperiaatteiden kanssa, sen tulee ottaa asia käsittelyyn mahdollisimman nopeasti. Jos hallitus asianmukaisen selvityksen jälkeen toteaa, että valtuutetun kirjallinen tai suullinen lausunto tai toiminta on vastoin niitä tavoitteita ja perusperiaatteita, joihin hän on sitoutunut 6 artiklan 3 kohdan mukaan, se voi ehdottaa kongressille kurinpidollista menettelyä. 2. Kongressi voi ehdottaa yhtä seuraavista menettelyistä: nuhtelua, valtuutetun kaikkien tai joidenkin etujen peruuttamista tai hänen sulkemistaan kokouksista hallituksen ehdottamaksi ajaksi, joka ei saa ylittää kongressin yhtä kokonaista toimikautta. 3. Hallitus jättää ehdotuksensa päätöslauselmaluonnoksen muodossa, josta äänestetään täysistunnossa. Siihen ei sovelleta tarkistusmenettelyä, ja siitä äänestetään nimenhuutoäänestyksenä. Niiden hallituksen jäsenten, jotka olivat läsnä kokouksessa, jossa päätöslauselmaluonnos hyväksyttiin, täytyy pidättäytyä äänestämästä täysistunnossa. 8 artikla kunniajäsenyys 1. Hallituksen jäsenen, kansallisen valtuuskunnan johtajan tai poliittisen ryhmän puheenjohtajan pyynnöstä kongressin hallitus voi myöntää kunniajäsenen arvonimen kongressin tai sitä edeltävien toimielinten entisille valtuutetuille, jotka ovat osoittaneet vahvaa sitoutumista kongressin toimintaan ja jotka ovat toimineet a. kongressin tai kamarin puheenjohtajana tai b. kongressin varapuheenjohtajana tai c. poliittisen ryhmän tai valiokunnan puheenjohtajana tai d. vähintään kymmenen vuotta valtuutettuna (ei välttämättä yhtäjaksoisesti). 2. Hallitus voi säätää hallintosäännöissä kunniajäsenten oikeuksista ja eduista. III LUKU POLIITTISET RYHMÄT 9 artikla ryhmien muodostaminen ja rahoitus 1. Valtuutetut voivat muodostaa poliittisia ryhmiä ja liittyä niiden jäseniksi. Poliittisen ryhmän tulee koostua vähintään 20:stä vähintään kuuden eri kansallisen valtuuskunnan valtuutetusta, jotta kongressi voi hyväksyä sen poliittiseksi ryhmäksi. 2. Jokaisen ryhmän budjettimäärärahat lasketaan vuosittain sen perusteella, mikä ryhmän jäsenmäärä on 1. tammikuuta. Siksi poliittisten ryhmien puheenjohtajien tulee toimittaa täydellinen jäsenluettelo kongressin pääsihteerille jokaisen vuoden 1. viikolla. 10 artikla ryhmien kokoukset

13 Kongressin poliittiset ryhmät kokoontuvat normaalisti sääntömääräisiin istuntoihin. (Peruskirjan 6 artiklan 3 kohta) Kongressi järjestää kokoushuoneet ja tulkkauksen poliittisten ryhmien kokouksiin. Tulkkauksen järjestämisestä säädetään 63 ja 64 artikloissa. 11 artikla ryhmien tehtävät 1. Jokaisen poliittisen ryhmän tulee hyväksyä itselleen järjestysmuoto ja työjärjestys ja toimittaa ne sekä mahdolliset myöhemmät muutokset niihin kongressin pääsihteerille, jonka puolestaan täytyy toimittaa ne hallituksen tiedoksi. 2. Järjestysmuodon tehtävänä on saada ryhmä sitoutumaan Euroopan neuvoston tavoitteiden ja perusperiaatteiden, erityisesti poliittisen moniarvoisuuden, ihmisoikeuksien ja lain, kunnioittamiseen ja edistämiseen. 3. Poliittisten ryhmien tulee nimittämisistunnoissa ilmoittaa kongressin hallitukselle jäsentensä, puheenjohtajansa, 1. varapuheenjohtajansa, varainhoitajansa ja sihteerinsä nimet ja hallituksensa koostumus sekä ilmoittaa kongressin hallitukselle viipymättä, jos kokoonpanoon tulee muutoksia. Kongressin pääsihteerin täytyy saattaa nämä tiedot julkisesti saataville. 12 artikla ryhmien puheenjohtajat 1. Poliittisten ryhmien puheenjohtajien tulee olla edustajia. 2. Poliittisten ryhmien puheenjohtajat voivat osallistua ryhmänsä puolesta hallituksen työhön 18 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja pysyvään foorumiin 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 3. Poliittisen ryhmän puheenjohtaja ei voi samanaikaisesti a. olla hallituksen jäsen b. olla valiokunnan puheenjohtaja tai c. toimia esittelijänä tai valtuuskunnan johtajana vaalitarkkailun aikana. 4. Poliittisen ryhmän 1. varapuheenjohtajan tulee korvata hallitukseen valittu tai edustajantoimensa kongressin valtuutettuna menettänyt ko. poliittisen ryhmän puheenjohtaja hallituksen kokouksissa siihen asti kunnes uusi puheenjohtaja valitaan. Tämä järjestely ei saa kestää puolta vuotta kauempaa. IV LUKU KONGRESSIN JA KAMARIEN ISTUNNOT 13 artikla paikka ja tiheys Kongressi kokoontuu istuntoon vähintään kerran vuodessa. Kokoukset pidetään Euroopan neuvoston päätoimipaikassa elleivät kongressi tai sen hallitus ja ministerikomitea päätä yksimielisesti kokouksen pitämisestä muualla. (Päätöslauselman 4 artiklan 1 kohta) 8 Molempien kamarien istunnot pidetään joko välittömästi ennen kongressin istuntoa ja/tai välittömästi sen jälkeen. Kamarit voivat pitää muita istuntoja kongressin hallituksen ehdotuksesta. (Peruskirjan 6 artiklan 2 kohta) Kongressin hallituksen tulee päättää kongressin istuntojen päivämäärät, ja puheenjohtajan tulee tiedottaa asiasta ministerikomitean ja parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtajalle.

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ

KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ ILO-asiakirja 3/2007 KÄSIKIRJA KANSAINVÄLISEN TYÖJÄRJESTÖN (ILO) SOPIMUSTEN JA SUOSITUSTEN KÄSITTELYMENETTELYSTÄ TYÖMINISTERIÖ Helsinki 2007 ISBN 978-952-490-150-5 ISSN 0782-3290 Käsikirja Kansainvälisen

Lisätiedot

LUKU VIII VUOSIKOKOUS

LUKU VIII VUOSIKOKOUS LUKU VIII VUOSIKOKOUS SISÄLLYSLUETTELO A. Vuosikokouspaikan valintamenetelmä B. Vuosikokousmajoitukset ja ilmoittautuminen C. Vuosikokoustapahtumat ja aktiviteetit D. Kansainväliset perhejärjestelyt E.

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään:

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1 luku Valtiojärjestyksen perusteet 1 Valtiosääntö Suomi

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005

MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 1 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA Kaupunginhallituksen hyväksymät 7.11.2005 2 MENETTELYOHJEET HELSINGIN KAUPUNGIN VUOKRALAISDEMOKRATIASÄÄNNÖN SOVELTAMISESSA

Lisätiedot

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta

Lissabonin sopimus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 417 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 16 finnische Sprachfassung d. Vertrags (Normativer Teil) 1 von 252 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, (OR. fr) CIG 14/07 Asia: Lissabonin sopimus Euroopan unionista

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

Itikka osuuskunnan säännöt

Itikka osuuskunnan säännöt Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 Itikka osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 03.08.2011 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Itikka osuuskunta ja

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3

Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä. 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT. Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisterijärjestelmä 21.05.2015 08:45:59 Y-tunnus: 2122611-3 YHTEISÖSÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2122611-3 Nimi: Faba osk Sisältö: Yhteisösäännöt Voimassaoloaika:

Lisätiedot

eduskunnan k anslian julk aisu 2 /2015 opas eduskuntaan 2 /2015 issn 1239 1638

eduskunnan k anslian julk aisu 2 /2015 opas eduskuntaan 2 /2015 issn 1239 1638 opa s eduskunta an eduskunnan k anslian julk aisu 2 /2015 2015 opas eduskuntaan 2015 2 /2015 issn 1239 1638 Opas eduskuntaan 2015 Eduskunnan kanslian julkaisu 2/2015 Kannen kuva: Voitto Niemelä / Eduskunta

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)...

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... A ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ Kansion välilehti A1 Laki asianajajista (12.12.1958/496, viim. muut. 17.6.2011/716)... 1 A2 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Lisätiedot

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT

ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT ENNAKKOTARKASTETUT SÄÄNNÖT (Sääntötyöryhmä 7.9.2010 Hallitus 24.9.2010 ja 21.10.2010 Edustajisto 10.11.2010) Liiton säännöt... 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka...4 2 Liiton tarkoitus...4 3 Jäsenyhdistyksen

Lisätiedot

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n säännöt Liiton säännöt 1 JHL:N SÄÄNNÖT Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Hyväksytty 10.11.2010 2 JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Sisältö Liiton säännöt. 4 1 Liiton nimi ja kotipaikka..................................

Lisätiedot

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta.

Unioni käyttää tunnuksenaan Soroptimist Internationalin tunnusta. SOROPTIMIST INTERNATIONAL FINLAND RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Soroptimist International Finland ry, jäljempänä Unioni. Unioni on jäsenenä Soroptimist International of Europe -nimisessä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

Euroopan. Ihmisoikeussopimus

Euroopan. Ihmisoikeussopimus Euroopan Ihmisoikeussopimus EUROOPAN IHMISOIKEUS- SOPIMUS sellaisena kuin se on muutettuna 11. ja 14. pöytäkirjalla sekä 1., 4., 6., 7., 12. ja 13. pöytäkirja Yleissopimusteksti on aikaisemmin muutettu

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAISEN OSAKUNNAN SÄÄNNÖT

HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAISEN OSAKUNNAN SÄÄNNÖT HELSINGIN YLIOPISTON SATAKUNTALAISEN OSAKUNNAN SÄÄNNÖT Yliopiston rehtorin vahvistus 12.2.2004 Täydennetty 16.12.2007 Viimeisimpiä muutoksia säännöissä: VA 8 9/1993: 94, kunnianauha Kunnianauha voidaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta

Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012. 540/2012 Oikeusministeriön päätös. yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 8 päivänä lokakuuta 2012 540/2012 Oikeusministeriön päätös yleisen asianajajayhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta Annettu Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2012

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki.

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. Osuuskunta PPO:n säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta PPO ja kotipaikka Ylivieskan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n toimialana on tuottaa jäsenilleen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS

OYS ERVA LABORATORIOKESKUS OYS ERVA LABORATORIOKESKUS Perustamissuunnitelman liiteaineistoraportti Valmistelutoimikunta 30.08.2011 LIITEAINEISTO: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Kuvaus laboratoriokeskuksen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE

MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE 1 SISÄLLYSLUETTELO I OSA: TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMINTA... 3 1 SÄÄNNÖT... 3 1.1 HAKEMUS SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI (OHJE)... 3 1.2 MALLISÄÄNNÖT (OHJE)... 4 1.2.1

Lisätiedot