Batteriladdare 12V 8A. Akkulaturi 12V 8A. Smart Charger 12V 8A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Batteriladdare 12V 8A. Akkulaturi 12V 8A. Smart Charger 12V 8A"

Transkriptio

1 Modell / Malli / Model: PSD SE BRUKSANVISNING Batteriladdare 12V 8A FI KÄYTTÖOHJEET Akkulaturi 12V 8A EN INSTRUCTION MANUAL Smart Charger 12V 8A

2 Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-10 FI...sivu EN...page SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk. FI HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin otat laitteen käyttöösi ja säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten. EN NOTE! Please read through the manual carefully before using the appliance and keep it for future reference.

3 SE Vänligen läs och följ följande säkerhets- och bruksanvisningar noga. Viktiga säkerhetsinstruktioner Gaser När batteriet laddas kan du höra ett bubblande ljud i vätskan som orsakas av utsläpp av gas. Eftersom gasen är brandfarlig får eld ej användas i närheten av batteriet, och området bör hållas väl ventilerat. På grund av denna explosionsrisk anslut och koppla bort kablarna endast när nätspänningen är frånkopplad. Batterityp Denna laddare är endast avsedd för bly-syra, underhållsfria, fritids- eller gelbatterier och bör inte användas för att ladda NiCd eller någon annan typ av batteri. Användning Förvaring När apparaten inte används, förvara den på en torr plats för att undvika att fukt skadar transformatorn. Reparation Höljet på batteriladdaren får inte öppnas. Varje försök till modifiering eller reparation av användaren kommer att innebära förlust av garanti. Anslutningssladden på denna apparat kan inte bytas ut. Om sladden är skadad måste laddaren kasseras. Fara! Undvik att få batterisyra på hud och kläder eftersom det kan orsaka brännskador. Om detta ändå inträffar ska du genast spola det drabbade området med vatten. Om du får batterisyra i ögonen spola ögonen noga och sök läkarvård omedelbart. Ladda aldrig ett fruset batteri. Om batterivätska (elektrolyt) har frusit, flytta batteriet till ett varmt område att låt batteriet tina innan du börjar laddningen. Laddaren får ej stå på batteriet vid laddning. Klämmorna får inte vidröra varandra när laddaren är på. Använd aldrig laddaren om den har fått ett hårt slag, tappats eller blivit skadad på annat sätt. Ta den till en behörig yrkesman för inspektion och reparation. Försäkra dig om att anslutningssladden är placerad ur vägen så att den förhindras från att bli trampad på, snubblad över eller skadas. Håll i stickproppen, ej sladden när du kopplar bort apparaten från vägguttaget. Anslutning Anslut laddaren till batteriets pluspol och därefter till minuspolen. Anslut sedan laddaren till vägguttaget. 3

4 Funktioner Automatisk och intelligent laddning med 9 laddningsfaser PSD008 är en primärswitched batteriladdare som styrs av en mikroprocessor med 9 laddningsfaser för laddning av batterier bilar, motorcyklar, snöskotrar, traktorer, vattenskotrar, båtar etc. En mikroprocessor känner av batteriets laddningstatus och styr regulatorn för att ge rätt spänning och ström till batteriet (laddningskarakteristik). Detta kommer att ge bäst effekt vid laddning och behålla maximal livstid för batteriet. Laddningskarakteristik: Ström (A) Spänning (V) V/Långsam 5V-14,0V gott skick 2A tills spänningen sjunker mer än 2V 1A tills 10V Ökande spänning 14,4V 2A Sjunkande ström 14.4V Ej aktuell Kollar om spänningsfall är minde än 2V 13,20-14,1 4h 13,0-14,4 12V/GEL Snabb 5V-14,0V gott skick 2A tills spänningen sjunker mer än 2V 1A tills 10V Ökande spänning 14,4V 8A Sjunkande ström 14.4V Ej aktuell Kollar om spänningsfall är minde än 2V 13,20-14,1 4h 13,0-14,4 12V/AGM Snabb 5V-14,0V gott skick 2A tills spänningen sjunker mer än 2V 1A tills 10V Ökande spänning 14,4V 8A Sjunkande ström 14.7V Ej aktuell Kollar om spänningsfall är minde än 2V 13,30-14,2 4h 13,0-14,7 12V/Recond 5V-14,0V gott skick 2A tills spänningen sjunker mer än 2V 1A tills 10V Ökande spänning 14,7V 8A Sjunkande ström 14.7V Max. 15,7V, 2A Kollar om spänningsfall är minde än 2V 13,30-14,2 4h 13,0-14,7 Gräns: Detektion Max 4h Max 9h Max 36h Max 2h 1,5 sek 4h laddningscykel startar om, om spänningen faller Laddningscykel startar om, om spänningen faller Batteritest och mjukstart (Fas 1): Kontrollera batterispänningen för att se till att batterianslutningarna är bra och batteriet är i ett stabilt tillstånd innan du påbörjar laddningen. Avsulfatering (Fas 2): Pulserande ström och spänning avlägsnar sulfat från batteriets blyplattor och återställer batteriets kapacitet. Mjukstart (Fas 3): Inledande batteritest för att avgöra batteriets kondition. Om batteriet är väldigt urladdat, kommer laddaren att börja med mjukstart. Laddningen börjar med lägre ström tills batteriets spänning når ett normalt tillstånd för laddning. Bulk (Fas 4): Det största laddningsstadiet där batteriet tar emot merparten av sin laddning, cirka 75-80%. Laddaren levererar maximal ström tills polspänningen har stigit till full laddningsnivå. Adsorption (Fas 5): Slutför laddningen upp till nästan 100%. Strömmen avtar när den nått miniminivån. Recondition (Fas 6): Vid Recondition läge, laddas batteriet med en högre spänning för att återställa djupt urladdade batterier. Tar bort syraskiktning som förkortar batteriets livslängd. Analys (Fas 7): Testar om batteriet kan behålla laddningen. Batterier som inte kan behålla laddningen kan behöva bytas ut. Float (Fas 8): Låg konstantspänning, minimal laddningsström, batteriet laddas fullt. Puls (Fas 9): Upprätthåller batteriets kapacitet till %. Laddaren övervakar batterispänningen och ger en puls när det är nödvändigt för att hålla batteriet fulladdat. 4

5 Strömförsörjning PSD008 har ett Power supply -läge som har en konstantspänning på 13,8V och ström upp till 5A, använd detta läge för att ge ström till en modern bil med datorsystem när du byter batteri (vänd inte batterianslutningen för att undvika skador på laddaren). Temperaturkompensation En sensor justerar automatiskt spänningen vid laddning om temperaturen avviker från -20 C till +45 C. Spänningskompensation På grund av visst spänningsfall i kablarna, kan den faktiska spänningen vid klämmorna på batteriet vara lägre än batteriladdarens utspänning. En särskild krets inuti enheten kommer att övervaka den faktiska ingångsspänningen till batteriet och justera utspänningen av enheten i enlighet med detta. Detta kommer att maximera laddningseffektiviteten. Skydd mot fel polaritet Denna enhet erbjuder skydd mot fel polaritet. I laddningsläge, kommer den röda lysdioden tändas och laddningsprocessen startar inte. Om detta händer, koppla från elnätet omedelbart, anslut röd krokodilklämma till pluspol (+) svart krokodilklämma till minuspol (-), anslut därefter till elnätet och uppladdningsprocessen startar. Kortslutningsskydd Om krokodilklämmorna av misstag råkar vidröra varandra då laddaren är ansluten till elnätet, kommer enheten inte utföra laddning. Koppla från elnätet och starta processen igen. Var noga med att klämmorna inte vidrör varandra. Laddningsminne Om strömmen skulle brytas under laddningsprocessen sparas automatiskt aktuellt laddningsläge. När strömmen kommer tillbaka återupptas laddningen som förut. OBS: När laddarens klämma är bortkopplad från batteriet, är detta minne raderat och laddningsläge måste väljas på nytt. Beskrivning Gnistskydd Överhettningsskydd för batteri och laddare Om fel uppstår varnar apparaten med ett surrande ljud Vattentätt hölje. Kapslingsklass IP65 5

6 Användning Front Grön LED-diod POWER indikerar att ström är ansluten till laddaren Röd LED-diod ERROR indikerar fel på laddningen eller batteri-problem LCD-display LCD-displayen visar laddningsstatus: Batterinivå Långsamt laddningläge Snabbt laddningsläge Std/Gel batteri AGM batteri Fel polaritet Fel på laddning Power supply läge Recondition läge Aktuell batterispänning Laddningsfas 6

7 Laddningslägen Mode -knappen på enheten används för att välja mellan de fem olika laddingslägena enligt nedan: 1. STD/SLOW -läge Långsam laddning med Standard eller GEL bly-syra batteri. 2. STD/FAST -läge Snabb laddning med Standard eller GEL bly-syra batteri. 3. AGM/DEEP/FAST -läge Snabb laddning med AGM-batteri. 4. Recondition -läge Ett särskilt läge för att rekonditionera batteriet om batteriet använts under en längre tid eller efter lång djupurladdning som försämrar batteriets prestanda. Recondition-läge kan minska batteriets livslängd, rådfråga därför din batterileverantör om du är osäker. 5. Power supply -läge Laddaren ger en konstant utspänning om 13,8V och max 5A ström. Lämpligt läge för exempelvis byta av batteri i moderna bilar med datorsystem som kräver kontinuerlig spänning. 7

8 Laddning av batteri LÄS NOGA INNAN DU BÖRJAR Lämplig för 12V bly-syra, underhållsfria, fritids- eller gelbatterier mellan 5-160Ah 1. Förbered batteriet Börja med att ta bort locken från varje cell och kontrollera att vätskenivån är tillräcklig i varje cell. Om vätskenivån är under den rekommenderade, fyll på med avjoniserat eller destillerat vatten. OBS: Kranvatten får under inga omständigheter användas. Locket på cellerna ska inte sättas tillbaka förrän laddningen är klar. Detta gör att gaser som bildas under laddningen kan läcka ut. Det är oundvikligt att mindre läckage av syra inträffar under laddningen. För permanent förseglade batterier, är det ej nödvändigt att utföra instruktionerna ovan. 2. Anslutning Anslut den positiva laddningskabeln (röd) till den positiva polen på batteriet (märkt P eller +). Anslut den negativa laddningskabeln (svart) till den negativa polen på batteriet (märkt N eller -). När du anslutit PSD008 batteriladdaren till elnätet, kommer en signal att ljuda i 0,5 sekunder och alla lamporna på pekskärmen kommer att lysa under en kortare tid. Varning! Koppla alltid ur nätkontakten ur vägguttaget innan du ansluter batteriet eller innan du kopplar ur batteriet. 3. Laddning När laddaren är ansluten till elnätet och batteriet, kommer laddaren automatiskt hamna i laddningsläge. Långsamt laddningsläge är förinställt som standard. Ikonen för långsamt laddningsläge tänds och laddaren börjar automatisk kontroll av batteriet. För att byta till annat laddningsläge trycker du på MODE-knappen. Se under rubriken Laddningslägen för alla alternativ. Gör så här: Steg 1 Anslut laddaren till elnätet. Steg 2 Välj önskat läge genom att trycka på MODE-knappen. Steg 3 Anslut batteriet, laddning påbörjas automatiskt. Steg 4 Laddningen är klar. Koppla från klämman och sedan laddarens nätkontakt. 8

9 Batterifel Några sekunder efter start i driftläge, kommer FAIL LED-indikatorn och FAILikonen på LCD-displayen tändas om följande inträffar: A. Batterispänning >15V B. I mjukstartsfasen, om laddningsspänning är mellan 5-8V efter 1 minut och 8-10V efter 9 timmars laddning. (För att upptäcka felaktig batterityp, såsom 6V eller 24V, är laddaren endast kompatibel med 12V batterier.) C. Felaktig anslutning av laddare och batteri-polaritet D. Laddning stoppas under avsulfateringsprocessen eller i adsorptionsläget, tryck på MODE -knappen för att återgå till laddning. Om samma problem kvarstår kan det bero på: 1. Batteriet är översulfaterat 2. Batteri kan inte laddas 3. Batteri kan inte hålla laddningen Om det är något av felen ovan, kommer batteriladdaren stoppa laddningen. Om det beror på punkt A, B eller D kan batteriet vara trasigt och vi råder dig att konsultera ditt närmaste battery service centre. Om problemet beror på C, försäkra dig om rätt polaritet och börja sedan ladda. När ikonen och lyser i fas 8 är batteriet fulladdat. Batteriladdaren hamnar nu i underhållsläge och kräver inte din uppmärksamhet tills nästa gång den används, den kommer automatiskt hålla ditt batteri laddat. Om ikonen på LCD-displayen visas i fas 9, betyder det att laddaren automatiskt har hållit ditt batteri laddat. 4. När laddningen är klar Stäng av nätspänningen, koppla ur laddaren och koppla bort kablarna från batteripolerna. Kontrollera vätskenivåerna i varje cell och fyll på, med rätt vätska, om det behövs. Sätt tillbaka locken. Eventuellt överskott av vätska runt cellöppningarna bör torkas bort (detta bör göras med stor försiktighet eftersom vätskan kan vara frätande). 9

10 UNDERHÅLL Det är viktigt att hålla ditt batteri regelbundet laddat under hela året, särskilt under vintermånaderna. På vintern minskas effektiviteten i bilbatteriet av kylan. Olja är tjockt. Motorn är svårarare att starta och uppvärming, vindrutetorkare och lampor drar på elen. Det är framförallt denna tid som batteriet måste vara i toppskick. Om batteriet inte underhålls regelbundet och inte hålls fulladdat, kan det orsaka problem och eventuellt haveri. Nedan följer några användbara tips om hur du håller ditt batteri i gott skick tillsammans med din batteriladdare. Felaktiga celler Batterier görs vanligen med sex celler. En av dessa celler kan försämras eller skadas. Om ditt batteri fortfarande är urladdat efter flera timmars laddning, bör du testa batteriet. Gör en hydrometer avläsning från varje cell i batteriet. Om en avläsning är lägre än de andra, kan det tyda på en defekt cell. Om det behövs, låt en expert kontrollera batteriet. En felaktig cell är tillräckligt för att förstöra ditt batteri. Det är meningslöst att fortsätta använda batteriet och det är bättre du skaffar ett nytt. Underhåll Ibland kan batteriet verka urladdat, men istället kan det bero på smutsiga eller lösa anslutningar på batteripolerna. Det är viktigt att regelbundet utföra underhåll på kablarna. Gör detta genom att ta bort kablarna från batteriet, rengör insidan av varje kontakt och polerna på batteriet, smeta polerna och kontakter med vaselin, sätt tillbaka dem i korrekt läge och dra åt ordentligt. Det är viktigt att hålla elektrolytnivån ovan plattorna i batteriet. Observera dock att man inte ska överfylla cellen, eftersom elektrolyten är starkt frätande. Använd alltid destillerat eller avjoniserat vatten och inte kranvatten när du fyller på. Det är viktigt att hålla syranivån uppe. Om du är osäker kan du kontrollera nivån på en bensinstation. Kontroll av skicket på batteriet Med hjälp av en hydrometer, som kan köpas från de flesta motortillbehörsbutiker, kan du kontrollera den specifika densiteten av elektrolyten i varje cell. Hydrometern suger upp en viss mängd vätska från cellen. Flytkropppen inuti hydrometern registrerar konditionen hos den cellen. Häll tillbaka vätskan i cellen efter provning, var noga med att vätskan inte stänker upp. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Driftspänning V AC Frekvens 50Hz Max. inström 1,4A Antal laddningssteg 9 Batterispänning 12V Batterityper Bly-syra, underhållsfria, fritids-, Gel, AGM Batterikapacitet 5-160Ah Laddningsminne 12 timmar Kapslingsklass IP65 10

11 FI Tutustu huolella seuraaviin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kaasut Kun akkua ladataan, akkunesteestä saattaa kuulua kuplintaa joka johtuu kaasujen vapautumisesta. Koska vapautuva kaasu on helposti syttyvää, alueen täytyy olla hyvin tuuletettu eikä lähistöllä saa olla esim. avoimia valaisimia. Syttyvien kaasujen takia, akun kytkentä ja irrotus täytyy tapahtua silloin kun virta ei ole kytkettynä laturiin. Akkutyypit Akkulaturi käy normaaleille lyijyakuille, suljetuille akuille, vapaa-ajan akuille sekä geeliakuille. Akkulaturia ei tule käyttää NiCd eikä muiden kuin listattujen akkujen lataamiseen. KÄYTTÖ Säilytys Kun akkulaturia ei käytetä, tulee se säilyttää kuivissa olosuhteissa kosteuden aiheuttamien vikojen estämiseksi. Huolto Akkulaturia ei tule avata. Laitteen muokkaaminen tai käyttäjän suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun eväämisen. Laitteen liitosjohto ei ole vaihdettavissa; jos liitosjohto on vahingoittunut, täytyy laite hävittää. Varoitus! Varo saamasta akun elektrolyyttiä iholle tai vaatteille. Elektrolyytti on syövyttävää ja voi aiheuttaa palovammoja. Vahingon sattuessa, hapolle aiheutunut kohta on välittömästi huuhdottava runsaalla vedellä. Jos happoa joutuu silmiin, huuhtele välittömästi vedellä ja hakeudu lääkäriin. Älä koskaan lataa jäätynyttä akkua. Jos Akkuhappo (elektrolyytti) jäätyy, vie akku lämpimään tilaan ja anna sulaa ennen lataamista. Älä koskaan aseta akkua laturin päälle lataamisen aikana. Älä anna latauskaapeleiden koskettaa toisiaan kun laturi on kytkettynä päälle. Älä koskaan käytä laturia jos se on vahingoittunut kuljetuksessa, pudonnut tai muutoin vahingoittunut. Laturi on tässä tapauksessa toimitettava valtuutetulle korjaajalle tarkistusta ja mahdollista korjausta varten. Aseta käytön aikana virtajohto pois kulkuväyliltä välttääksesi johdon vahingoittumisen. Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta johdosta vetämällä. Irrota virtajohto aina vetämällä pistotulpasta. Liittäminen Yhdistä akkuun ensin + kaapeli, sitten kaapeli. Tämän jälkeen laturi voidaan yhdistää verkkovirtaan. 11

12 TOIMINNOT Automaattinen älykäs 9- vaiheinen latauskäyrä PSD008 on mikroprosessoriohjattu akkulaturi 9-vaiheisella latausominaisuudella akkujen lataamiseen autoissa, moottoripyörissä, moottorikelkoissa, traktoreissa, veneissä jne. Mikroprosessori tunnistaa ladattavan akun tilan ja lataa sitä optimaalisella virralla ja jännitteellä (kts. taulukko). Tämä antaa parhaan lataustehon ja pidemmän käyttöiän akuille. Latausominaisuudet: Virta (A) Jännite (V) V/HIDAS 5V-14,0V Hyvä kunto Kunnes jännite laskee alle 2V 1A kunnes 10V Jännite kasvaa 14,4V 2A Virta vähenee 14.4V N/A Tarkistaa että jännite putoaa alle 2V 13,20-14,1 4h 13,0-14,4 12V/ NOPEA 5V-14,0V Hyvä kunto Kunnes jännite laskee alle 2V 1A kunnes 10V Jännite kasvaa 14,4V 8A Virta vähenee 14.4V N/A Tarkistaa että jännite putoaa alle 2V 13,20-14,1 4h 13,0-14,4 12V/AGM NOPEA 5V-14,0V Hyvä kunto Kunnes jännite laskee alle 2V 1A kunnes 10V Jännite kasvaa 14,4V 8A Virta vähenee 14.7V N/A Tarkistaa että jännite putoaa alle 2V 13,30-14,2 4h 13,0-14,7 12V/ EHEYTYS 5V-14,0V Hyvä kunto Kunnes jännite laskee alle 2V 1A kunnes 10V Jännite kasvaa 14,7V 8A Virta vähenee 14.7V Max. 15,7V, 2A Tarkistaa että jännite putoaa alle 2V 13,30-14,2 4h 13,0-14,7 Rajoitus: Tunnistus Max 4h Max 9h Max 36h Max 2h 1,5 sekuntia 4h lataus alkaa uudelleen jos jännite putoaa Lataussykli alkaa alusta jos jännite putoaa Akkutesti ja esilataus (vaihe 1): Tarkistaa akun jännitteen tarkistaakseen akun kytkennän ja akun valmiuden lataamiseen ennen lataussyklin aloittamista. Desulfatoiminen (vaihe 2): Pulssimainen virta ja jännite auttavat irrottamaan sulfaattia akun lyijylevyistä palauttaakseen akun kapasiteettia. Pehmytkäynnistys (vaihe 3): Testaa akun kunnon. Jos akku on pahoin purkautunut, lataaminen aloitetaan Pehmytkäynnistys- tilassa. Lataaminen alkaa korkeammalla virralla kunnes akun jännite saavuttaa vaaditun tason normaalin lataamisen aloittamiseen. Päälataus (vaihe 4): Pääsääntöinen lataustila jossa akku vastaanottaa suurimman osan latauksestaan. Tämän vaiheen aikana varauksesta saavutetaan 75-80%. Laturi tuottaa maksimivirran kunnes varausjännite on noussut maksimitasolle. Adsorptiolataus (vaihe 5): Viimeistelee latauksen 100 %:iin varaustasosta. Virran määrä vähenee ja loppuu kun se on saavuttanut minimitason. Kunnostus (vaihe 6): Kunnostus-tilassa akkua ladataan suuremmalla jännitteellä sulfaatin poistamiseksi akkukennoista akun pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi. Analysointi (vaihe 7): Tarkistaa pitääkö akku varauksensa. Akku joka ei pysty säilyttämään varausta tarvitsee uusia. Ylläpito (vaihe 8): Matala jännite ja pieni latausvirta, akku pysyy täyteen ladattuna. Pulssi (vaihe 9): Pitää varaustason %:ssa. Laturi valvoo akun tilaa ja antaa tarvittaessa pulssin pitääkseen akun täyteen ladattuna. 12

13 VIRTALÄHDE PSD008:ssa on sisäänrakennettu virtalähde 13.8V jännitteellä ja max. 5A virralla. Tällä ominaisuudella pystyy ylläpitämään modernien ajoneuvojen sähköjärjestelmää akunvaihdon ajan (älä vaihda akun napaisuutta välttääksesi laturin vahingoittumisen). Lämpötilan tunnistus Tunnistin säätää automaattisesti latausjännitettä jos ympäristön lämpötila vaihtelee -20 C ja +45 C asteen välillä. Jännitteen tunnistus Johtuen pienestä jännitehävikistä latauskaapeleissa, saattaa jännite latausliittimissä olla pienempi kuin laturin ulostulojännite. Erityinen piiri laturissa valvoo todellista akulle tulevaa jännitettä ja säätää latausjännitettä sen mukaisesti. Tämä mahdollistaa parhaan mahdollisen hyötysuhteen. Väärän napaisuuden tunnistus Laturissa on sisäänrakennettu väärän napaisuuden tunnistus. Lataus-tilassa punainen merkkivalo palaa ja latausprosessi ei ala jos napaisuus on kytketty väärin. Jos näin käy, irrota laitteen virtajohto välittömästi pistorasiasta ja yhdistä punainen latausliitin plusnapaan (+) ja musta miinusnapaan (-). Tämän jälkeen virtajohdon voi kytkeä pistorasiaan ja latausprosessi voi alkaa. Oikosulkusuojaus Jos latausliittimet koskettavat vahingossa toisiaan laitteen ollessa päällä, laite ei aloita lataamista. Irrota virtajohto pistorasiasta, irrota latausliittimet ja aloita prosessi uudelleen varoen koskettamasta latausliittimillä uudelleen toisiaan. Muistitoiminto Jos kesken lataamisen sattuu virtakatko, PSD008 osaa jatkaa lataamista kesken jääneestä vaiheesta virran palauduttua. HUOMIO: Jos latausliittimet irrotetaan akusta, muisti nollautuu ja lataustila on valittava uudelleen. Muut ominaisuudet Kipinöintisuojaus Akun ja laturin ylikuumenemissuojaus Äänimerkki virheen tapahtuessa Vesitiivis kotelointi, IP65 13

14 KÄYTTÖ Laturin LED- näyttö Virta LED Vihreä LED ilmaisee virran olevan päällä laturissa Virhe LED Punainen LED ilmaisee virheen tai vian akussa Laturin LCD- näyttö Laturissa on sisäänrakennettu LCD- näyttö laitteen toimintojen esittämiseen: Varaustaso Hidas lataustila Nopea lataustila Normaali/ geeliakku AGM akku Eheytystila Virhe lataamisessa Virtalähdetila Akun jännite Väärä napaisuus Latauksen vaihe 14

15 LATAUKSEN TILAT Laturissa olevasta valintapainikkeesta valitaan jokin seuraavista käyttötiloista: 1. STD/SLOW tila Hidas lataus normaaleille tai geeliakuille. 2. STD/FAST -tila Nopea lataus normaaleille tai geeliakuille. 3. AGM/DEEP/FAST -tila Nopea lataus AGM-akuille. 4. Recon -tila Erityinen eheytystila käytettäväksi silloin kun akku on ollut pitkään purkautuneena. Eheytystila saattaa lyhentää akun käyttöikää joten ole yhteydessä akkumyyjään jos tarpeellista. 5. Power supply -tila Laturi toimii virtalähteenä 13.8V jännitteellä ja max. 5A virralla. Tällä ominaisuudella pystyy ylläpitämään modernien ajoneuvojen sähköjärjestelmää akunvaihdon ajan. 15

16 LATAAMISEN ALOITTAMINEN LUE HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ 5-160Ah 12V lyijy-, suljetuille-, vapaa-ajan-, ja geeliakuille 1. Akun valmistelu Irrota ensin korkit jokaisesta akkukennosta ja tarkista että akkunesteen määrä on riittävä. Jos nestepinta on vajaa, lisää tarpeellinen määrä akkuvettä. HUOM: Akussa ei tule käyttää vesijohtovettä. Akkukennojen korkkien tulee olla irrotettuna kunnes lataaminen on valmis. Tämä edesauttaa lataamisessa syntyvien kaasujen poistumista. On normaalia että lataamisen aikana akusta häviää hieman nestettä. För permanent förseglade batterier, är det ej nödvändigt att utföra instruktionerna ovan. 2. Liittäminen Yhdistä punainen latauskaapeli (+) akun plusnapaan (merkitty P tai +). Yhdistä musta latauskaapeli (-) akun miinusnapaan (merkitty N tai -). Kun olet liittänyt PSD008 akkulaturin verkkovirtaan, kuuluu 0.5 sekuntia kestävä merkkiääni ja laturin kaikki LED-valot palavat hetken. Varoitus! Irrota aina virtajohto verkkovirrasta ennen kuin liität tai irrotat laturin akkuun/ akusta. 3. Lataaminen Kun laturi on yhdistettynä verkkovirtaan ja akkuun, lataus alkaa välittömästi hitaassa lataustilassa joka on oletuksena. Hitaan latauksen merkki ilmestyy näyttöön ja laturi tunnistaa akkutyypin automaattisesti. Tämä on normaali lataustila. Vaihtaaksesi lataustilaa, paina valintapainiketta. Katso vaihtoehdot otsikon Lataustilat alta. Toimi seuraavasti: Vaihe 1 Yhdistä akku laturiin. Vaihe 2 Yhdistä laturi verkkovirtaan. Vaihe 3 Valitse haluttu lataustila painamalla valintapainiketta. Vaihe 4 Lataus on valmis. Irrota laitteen virtajohto ja tämän jälkeen latauskaapelit akusta. 16

17 Akkuvika Muutama sekunti lataustilan valitsemisen jälkeen syttyy punainen virhe LED, LCD- näytössä syttyy virheilmoitus seuraavista syistä: A. Akun jännite yli 15V B. Pehmytkäynnistyksen latausjännite on välillä 5-8V 1 minuutin jälkeen ja 8-10V 9 tunnin lataamisen jälkeen. (Väärä akkutyyppi tunnistettu, laturi on vain 12V akuille. Ei käy esim. 6V tai 24V akkujen lataamiseen). C. Väärin kytketty napaisuus. D. Lataustila pysähtynyt kohtaan Desulfaltointi tai Adsorptointi, paina valintapainiketta vaihtaaksesi lataustilaa. Jos virhe toistuu, saattaa vika johtua seuraavista: 1. Akku on ylisulfanoitunut 2. Akkua ei voida ladata 3. Akku ei pysty pitämään varausta Näissä tapauksissa laturi lopettaa lataamisen. Kohdissa A, B tai D akku saattaa olla viallinen, ota yhteyttä lähimpään akkuhuoltoon. Kohdassa C, tarkista uudelleen kytkennän napaisuus. Kun Tilan 8 merkki ja Full ilmestyvät näyttöön, akku on täyteen ladattu. Laturi siirtyy tämän jälkeen ylläpitotilaan eikä tämän jälkeen tarvitse huolenpitoa ennen seuraavaa käyttökertaa, laturi ylläpitää akun varaustasoa automaattisesti. Jos Tila 9 akun. ilmestyy LCD- näyttöön, ilmaisee se että laturi on itsenäisesti huoltanut 4. Kun lataaminen on valmis Sammuta laturi, irrota virtajohto pistorasiasta ja latausliittimet akusta. Tarkista akkukennojen nestetaso ja tarvittaessa täytä vaaditulle tasolle. Kiinnitä akkukennojen korkit. Kaikki akkukennoista yli tulleet nesteet tulee pyyhkiä pois varovaisuutta noudattaen koska akkuneste on syövyttävää. 17

18 YLLÄPITO JA HUOLTO On olennaista ladata akkusi säännöllisesti läpi vuoden, etenkin talviaikana. Talvella auton akun suorituskyky laskee kylmän vaikutuksesta. Moottoriöljy on jäykempää, auto on hitaampaa käynnistää, lämmittimet, ajovalot ja tuulilasinpyyhkijät kuluttavat akkua rankemmin. Tällöin akkujen täytyisi olla jatkuvasti huippukunnossa. Jos akkuasi ei ole huollettu ja ladattu säännöllisesti, voi se aiheuttaa ongelmia ja vikatilanteita tien päällä. Listattuna muutama seikka joilla pidät akkusi hyvässä kunnossa akkulaturisi avulla. Vialliset kennot Akut koostuvat yleensä kuudesta kennosta. Jokin näistä kennoista saattaa heikentyä ja vahingoittua. Jos akkusi varaustaso jää alhaiseksi huolimatta pidemmästä latauksesta, täytyisi akku testata. Mittaa hydrometrillä jokainen kenno akusta. Jos akusta löytyy kenno jossa lukema on alhaisempi, saattaa se tarkoittaa vikaa akussa. Jos mahdollista, anna ammattilaisen tarkistaa akkusi. Yksikin viallinen kenno saattaa tuhota koko akun. Tässä tapauksessa on parempi uusia koko akku. Huolto Jossain tilanteessa akku saattaa vaikuttaa tyhjältä mutta oikea syy saattaa olla akun napoihin liitetyt likaiset tai löysällä olevat liittimet. On tärkeää pitää akun napoja säännöllisesti silmällä. Irrota liittimet akun navoista, puhdista liittimien sisäpinta ja akun navat ja laita liitospintoihin tähän tarkoitettua rasvaa. Kiinnitä liittimet uudestaan ja kiristä tarvittavaan momenttiin. On olennaista pitää akun elektrolyytin pinta levyjen yläpuolella. Elektrolyyttiä ei tule kuitenkaan yli täyttää koska se on voimakkaasti syövyttävää. Täyttöön ei tule käyttää hanavettä, käytä vain tislattua akkuvettä. On tärkeää pitää nestepinta riittävän korkealla. Jos mahdollista, tarkistuta akkusi ammattilaisella. Akun kunnon tarkistaminen Käyttämällä hydrometriä, jollaisen voi hankkia esim. autotarvikeliikkeestä, voit tarkistaa elektrolyytin ominaispainon jokaisesta akkukennosta erikseen. Hydrometrillä imetään pieni määrä elektrolyyttiä kennosta jolloin mittarin asteikosta pystyy näkemään kennon tilan. Mittaamisen jälkeen neste laitetaan takaisin kennoon, varoen läikyttämästä syövyttävää nestettä. TEKNISET OMINAISUUDET Käyttöjännite V AC Taajuus 50Hz Maks. virta 1,4A Lataustasoja 9 Akun jännite 12V Akkutyyppi Lyijy, geeli, suljettu, vapaa-aika, AGM Akkukapasiteetti 5-160Ah Muistitoiminto 12 tuntia Suojausluokka IP65 18

19 EN Please carefully read and follow the following safety and operating instructions. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Gases When the battery is being charged you may notice bubbling in the fluid caused by the release of gas. As the gas is flammable no naked lights should be used around the battery, and the area should be kept well ventilated. Because of this risk of explosive gas only connect and disconnect the battery leads when the mains supply is disconnected. Type of batteries This charger is only suitable for normal lead acid, sealed, leisure or gel batteries and should not be used to recharge NiCd or any other type of battery. USAGE Storage When not in use, store the charger in a dry area to avoid moisture damaging the transformer. Repair The Battery Charger should not be opened. Any attempt at modification or repair by the user will entail the loss of your guarantee. The mains supply cord of this appliance can not be replaced; if the cord is damaged, the appliance should be discarded. Danger! Avoid getting electrolyte on your skin or clothes. It is acidic and can cause burns. If this occurs you should rinse the affected area with water immediately. If it gets into your eyes - wash thoroughly and seek medical attention immediately. Never charge a frozen battery. If battery fluid (electrolyte) becomes frozen, bring battery into a warm area to allow battery to thaw before you begin charging. Never put the battery on top of the charger during charging. Do not touch the battery clamps together when the charger is on. Never operate charger if it has received a hard blow, been dropped, or otherwise damaged. Take it to a qualified professional for inspection and repair. Be sure to position the power cord out of the way to prevent it from being stepped on, tripped over or damaged. Do not pull the power cord to disconnect with power source. Always grasp the plug to pull out. Connection First connect the charger to the + pole and then to the - pole of the battery. Then the charger can be connected to the power outlet. 19

20 FEATURES Automatic and Intelligent 9-Stage Charging Curve PSD008 is controlled by a microprocessor with 9-stage charging characteristic for charging batteries automobiles, motorcycles, snow mobiles, tractors, personal watercraft, boats etc. A microprocessor senses the condition of the battery and controls the regulator to provide the right current and voltage to the battery (charging characteristic). This will give the best effect on charging and give the longest life to battery. Charging characteristic: Current (A) Voltage (V) V/Slow 5V-14.0V good condition 2A until the voltage drops less than 2V 1A until 10V Increasing voltage 14.4V 2A Declining current 14.4V N/A Checks if voltage drop less than 2V h V/GEL Fast 5V-14.0V good condition 2A until the voltage drops less than 2V 1A until 10V Increasing voltage 14.4V 8A Declining current 14.4V N/A Checks if voltage drop less than 2V h V/AGM Fast 5V-14.0V good condition 2A until the voltage drops less than 2V 1A until 10V Increasing voltage 14.4V 8A Declining current 14.7V N/A Checks if voltage drop less than 2V h V/Recond 5V-14.0V good condition 2A until the voltage drops less than 2V 1A until 10V Increasing voltage 14.7V 8A Declining current 14.7V Max. 15.7V, 2A Checks if voltage drop less than 2V h Limit: Detection Max 4h Max 9h Max 36h Max 2h 1.5 second 4h charge cycle restarts if voltage drops Charge cycle restarts if voltage drops Battery Test and Precharge (Stage 1): Check the battery voltage to make sure battery connections are good and the battery is in a stable condition before beginning the charge process. Desulphation (Stage 2): Pulsing current and voltage, removes sulfate from the lead plates of the battery restoring the battery capacity. Soft Start (Stage 3): Initial battery test to determine battery condition. If the battery is severely discharged, charger will begin the Soft Start stage. Charging starts with reduced current until battery voltage reaches a normal condition for charge. Bulk (Stage 4): Major charging stage where the battery receives the majority of its charge. During this stage the battery brought to 75-80% of its charger. The charger delivers maximum current until the terminal voltage has risen to the full charge level. Adsorption (Stage 5): Completes the charge up to virtually 100% at a constant voltage. The current tapers off after the current reached the minimum level. Recondition (Stage 6): In Recondition mode, the battery is charged by higher voltage to recondition the sulfate of the battery to save battery life. Analysis (Stage 7): Tests if the battery can hold charge. Batteries that can not hold charge may need to be replaced. Float (Stage 8): Low constant voltage, minimal charge current, battery is fully charged. Pulse (Stage 9): Maintaining the battery at % capacity. The charger monitors the battery voltage and gives a pulse when necessary to keep the battery fully charged. 20

Lead Acid Battery Charger Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterieladegerät

Lead Acid Battery Charger Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterieladegerät Lead Acid Battery Charger Batteriladdare Batterilader Akkulaturi Batterieladegerät Important! Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the

Lisätiedot

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38.

Cable sender CS185. Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT. User guide Användarmanual Manuaali. Modell/Malli: CS185 Art: 38. Cable sender CS185 Transmitter VT30CT and Reciver VR50E 5 in 1 remote UR81SCT UK SE FI User guide Användarmanual Manuaali Modell/Malli: CS185 Art: 38.1655 ENGLISH Thank you very much! You have acquired

Lisätiedot

Attract TREADMILL HMT-1030

Attract TREADMILL HMT-1030 Attract TREADMILL HMT-030 IMPORTANT! Read the entire manual carefully before assembly and use. Förord Tack för att du väljer Attract! Attract s motionsband har genomgått omfattande tester och är bekräftat

Lisätiedot

English. Speakeasy GSM. Svenska. Norsk. Suomi. Art.no. Model 36-3691 Speakeasy GSM Ver. 201102

English. Speakeasy GSM. Svenska. Norsk. Suomi. Art.no. Model 36-3691 Speakeasy GSM Ver. 201102 Svenska Suomi Norsk English Speakeasy GSM Art.no. Model 36-3691 Speakeasy GSM Ver. 201102 2 Binatone Speakeasy GSM Art. no 36-3691 Model Speakeasy Please read the entire instruction manual before use and

Lisätiedot

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion.

1. Använd några droppar olja på motoraxeln för att förhindra korrosion. Funktioner Hastigheter Vrid ringen runt foten på fläkten för att sätta på och stänga av, samt ändra hastigheten på fläkten. Det finns 4 olika lägen: 0 = AV I = låg hastighet II = normal hastighet III =

Lisätiedot

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning...

SBM 42. G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... SBM 42 G? Blood pressure monitor Instruction for Use...(2 13) - Käyttöohje Verenpainemittari... (14 24) S Blodtrycksmätare Brugsanvisning... (25 35) Electromagnetic Compatibility Information...(36 41)

Lisätiedot

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER

INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER Before using your air conditioner, please read this manual carefully and keep it for future reference. INVERTER SPLIT-TYPE ROOM AIR CONDITIONER The design and specifications are subject to change without

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE KÄSISIRKKELI 1500W / 185MM / 63MM HANDCIRKEL 1500W / 185MM / 63MM CIRCULAR SAW 1500W / 185MM / 63MM DAX0120 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

Käyttöohje. Bruksanvisning

Käyttöohje. Bruksanvisning FI SE EN Käyttöohje Bruksanvisning Instruction Manual Verkkokauppa.com Oy, 2009. All rights reserved. GPS-navigaattori Käyttöopas Verkkokauppa.com Oy, 2009. Kaikki oikeudet pidätetään 1 Johdanto Onnittelut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE 4870(MALLI I240C) 4881(MALLI IAR230C) Ionisoiva 4973(MALLI PADC240) 4985(MALLI PAR230C) Optinen Malli 4870 Malli 4881 Malli 4973 Malli 4985 PALOVAROITTIMEN KUVAUS Ionisoiva 230V AC -palovaroitin

Lisätiedot

Wireless optical smoke alarm

Wireless optical smoke alarm Wireless optical smoke alarm Trådlös optisk brandvarnare Trådløs optisk brannvarsler Langaton optinen palovaroitin Optischer Funk-Rauchwarnmelder English Svenska Deutsch Suomi Norsk Art.no 36-4556 Ver.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTION MANUAL KLAPISIRKKELI VEDKAP LOG CUTTING SAW DAN0818 Lue ohjeet ja turvatoimenpiteet ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tätä käyttöohjetta mahdollista tulevaa tarvetta

Lisätiedot

Combination Saw. Kombinationssåg Kombinasjonssag Yhdistelmäsaha. Art.no Model 40-7993 92502W ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI

Combination Saw. Kombinationssåg Kombinasjonssag Yhdistelmäsaha. Art.no Model 40-7993 92502W ENGLISH SVENSKA NORSK SUOMI ENGLISH Tärkeätä tietoa: Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten. SUOMI Kombinationssåg Kombinasjonssag

Lisätiedot

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference.

Before operating your Samsung TV, please read this user manual carefully and retain it for future reference. Contact SAMSUNG WORLD WIDE If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre. Country Customer Care Centre Web Site AUSTRIA 0800 - SAMSUNG

Lisätiedot

Sisältö Turvallisuusohjeita

Sisältö Turvallisuusohjeita Classic 2.0-4.3 Sisältö Turvallisuusohjeita 1. Turvallisuusohjeita 2. Ominaisuudet ja myyntipakkauksen sisältö 3. Laitteen esittely 4. Akun lataaminen sekä laitteen käynnistys ja sammutus 5. Navigointi

Lisätiedot

www.sordin.com FM AUTO SEARCH Sordin AB. Västbovägen 56. SE-331 53 Värnamo. Sweden. ON/OFF VOLUME FM AUTO SEARCH PUSH TO LISTEN

www.sordin.com FM AUTO SEARCH Sordin AB. Västbovägen 56. SE-331 53 Värnamo. Sweden. ON/OFF VOLUME FM AUTO SEARCH PUSH TO LISTEN PM 130 PUSH TO LISTEN www.sordin.com FM AUTO SEARCH FM AUTO SEARCH ON/OFF VOLUME Sordin AB. Västbovägen 56. SE-331 53 Värnamo. Sweden. Tel +46 370 69 35 50. Fax +46 370 69 35 55. info@sordin.se SORDIN

Lisätiedot

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering

Cold Line, Bar 550. Hotel Restaurant & Catering Hotel Restaurant & Catering Cold Line, Bar 550 Installation and operation manual Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installasjons- og bruksanvisning Rev. 201410 THESE INSTRUCTIONS

Lisätiedot

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals

Downloaded from Fridge-Manual.com Manuals ERP34901X...... EN REFRIGERATOR USER MANUAL 2 FI JÄÄKAAPPI KÄYTTÖOHJE 15 NO KJØLESKAP BRUKSANVISNING 28 SV KYLSKÅP BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INSTRUCTIONS..................................................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING INSTRUCTIONS FOR USE HAKASNAULAIN HÄFTPISTOL CROWN STAPLER DAC3000 RUNKONAULAIN 34º STOMPISTOL 34º FRAMING NAILER 34º DAC 3060 Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa!

Lisätiedot

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM

USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23. SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM USER MANUAL...04-13 KÄYTTÖOHJE...14-23 SERIAL NUMBER Sarjanumero WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL GO RUN 10 GB Contents IMPORTANT SAFETY... 4 INSTRUCTIONS... 4 ASSEMBLY... 5 Power cord and grounding instructions.5

Lisätiedot

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM

PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM PURE RUN 1.1 USER MANUAL 1 ~ 12 KÄYTTÖOHJE 13 ~ 24 SERIAL NUMBER SARJANUMERO WWW.TUNTURI.COM OWNER S MANUAL PURE RUN 1.1 GB ENGLISH CONTENTS SAFETY INSTRUCTIONS... 1 ASSEMBLY... 2 BASICS ON EXERCISING...

Lisätiedot

CD/MP3 Record Player with cassette and radio

CD/MP3 Record Player with cassette and radio CD/MP3 Record Player with cassette and radio Skivspelare med CD, MP3, kassettdäck och radio Platespiller med cd, mp3, kassett-spiller og radio Levysoitin, jossa on CD-, MP3- ja kasettisoitin sekä radio

Lisätiedot

Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln

Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln Sähköpyörän käyttöohje Bruksanvisning till elcykeln Onnittelemme sinua uuden Tunturi Forte -sähköpyöräsi hankinnan johdosta! Ole hyvä ja lue tämä ohjeisto huolellisesti ennen pyöräsi käyttöönottoa, koska

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HANDBOK USER S MANUAL (1/12) ELKOMAT 6-9 - 18

KÄYTTÖOHJEET HANDBOK USER S MANUAL (1/12) ELKOMAT 6-9 - 18 KÄYTTÖOHJEET HANDBOK USER S MANUAL (1/12) ELKOMAT 6-9 - 18 SIIRRETTÄVÄT SÄHKÖKÄYTTÖISET LÄMPÖPUHALTIMET FLYTTBARA ELVÄRMEFLÄKTAR PORTABLE ELECTRIC FAN HEATERS!!! TÄRKEÄÄ!!! TUTUSTU TARKOIN NÄIHIN OHJEISIIN

Lisätiedot

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets

MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och bruksanvisning Installation and operation manual Installasjons- og bruksanvisning MR, MF, MRF 2/2 Marine Cabinets Rev. 201306 SUOMI TÄMÄ OHJE ON MARINE KAAPEILLE

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL ko1012 240321/ ZHQ1821 SH-ADC KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KASUTUSJUHEND INSTRUCTION MANUAL 230 V ~ 50Hz 2100 W IP44 Valmistuttaja/Tillverkat för/tellija: Natura, PL 499 FI-33101 Tampere, Finland FI Lue nämä

Lisätiedot

Toshiba heat pump control by mobile phone. User manual Snabbguide Pikaopas Hurtigstarts guide

Toshiba heat pump control by mobile phone. User manual Snabbguide Pikaopas Hurtigstarts guide Toshiba heat pump control by mobile phone User manual Snabbguide Pikaopas Hurtigstarts guide ENG Contents 2 What Combi Control does? 4 Indicator lights 6 Buttons 8 Power 10 SIM card 10 Installing Combi

Lisätiedot

User manual Snabbguide Pikaopas Hurtigstarts guide

User manual Snabbguide Pikaopas Hurtigstarts guide User manual Snabbguide Pikaopas Hurtigstarts guide 1 ENG What AirPatrol does? 4 Indicator lights 6 Buttons 8 Power 10 SIM card 10 Installing AirPatrol 12 Testing AirPatrol 17 Turning heat pump ON/OFF 18

Lisätiedot

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC

70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530 Kubota V3300-DI TEB, 4WD EC 4136606-FI Safety & Operation Manual Turva- ja käyttö- opas HR 9016 Turbo rotaatioruohonleikuukonehr 9016 Turbo Rotary Mower 70528 Kubota V3300-DI TEB, 4WD 70529 Kubota V3300-DI TEB, 4WD with ROPS 70530

Lisätiedot

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG

OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING GROUP 3, KO 1146 FIN, SWE, ENG OPERATING MANUAL FIN 4-9 SWE 10-15 ENG 16-21 Tervetuloa Tulikivi-tuotteen käyttäjäksi Onnittelemme erinomaisesta tuotevalinnasta. Toivomme sinulle

Lisätiedot