Batteriladdare 12V 8A. Akkulaturi 12V 8A. Smart Charger 12V 8A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Batteriladdare 12V 8A. Akkulaturi 12V 8A. Smart Charger 12V 8A"

Transkriptio

1 Modell / Malli / Model: PSD SE BRUKSANVISNING Batteriladdare 12V 8A FI KÄYTTÖOHJEET Akkulaturi 12V 8A EN INSTRUCTION MANUAL Smart Charger 12V 8A

2 Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-10 FI...sivu EN...page SE OBS! Läs igenom manualen noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk. FI HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin otat laitteen käyttöösi ja säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten. EN NOTE! Please read through the manual carefully before using the appliance and keep it for future reference.

3 SE Vänligen läs och följ följande säkerhets- och bruksanvisningar noga. Viktiga säkerhetsinstruktioner Gaser När batteriet laddas kan du höra ett bubblande ljud i vätskan som orsakas av utsläpp av gas. Eftersom gasen är brandfarlig får eld ej användas i närheten av batteriet, och området bör hållas väl ventilerat. På grund av denna explosionsrisk anslut och koppla bort kablarna endast när nätspänningen är frånkopplad. Batterityp Denna laddare är endast avsedd för bly-syra, underhållsfria, fritids- eller gelbatterier och bör inte användas för att ladda NiCd eller någon annan typ av batteri. Användning Förvaring När apparaten inte används, förvara den på en torr plats för att undvika att fukt skadar transformatorn. Reparation Höljet på batteriladdaren får inte öppnas. Varje försök till modifiering eller reparation av användaren kommer att innebära förlust av garanti. Anslutningssladden på denna apparat kan inte bytas ut. Om sladden är skadad måste laddaren kasseras. Fara! Undvik att få batterisyra på hud och kläder eftersom det kan orsaka brännskador. Om detta ändå inträffar ska du genast spola det drabbade området med vatten. Om du får batterisyra i ögonen spola ögonen noga och sök läkarvård omedelbart. Ladda aldrig ett fruset batteri. Om batterivätska (elektrolyt) har frusit, flytta batteriet till ett varmt område att låt batteriet tina innan du börjar laddningen. Laddaren får ej stå på batteriet vid laddning. Klämmorna får inte vidröra varandra när laddaren är på. Använd aldrig laddaren om den har fått ett hårt slag, tappats eller blivit skadad på annat sätt. Ta den till en behörig yrkesman för inspektion och reparation. Försäkra dig om att anslutningssladden är placerad ur vägen så att den förhindras från att bli trampad på, snubblad över eller skadas. Håll i stickproppen, ej sladden när du kopplar bort apparaten från vägguttaget. Anslutning Anslut laddaren till batteriets pluspol och därefter till minuspolen. Anslut sedan laddaren till vägguttaget. 3

4 Funktioner Automatisk och intelligent laddning med 9 laddningsfaser PSD008 är en primärswitched batteriladdare som styrs av en mikroprocessor med 9 laddningsfaser för laddning av batterier bilar, motorcyklar, snöskotrar, traktorer, vattenskotrar, båtar etc. En mikroprocessor känner av batteriets laddningstatus och styr regulatorn för att ge rätt spänning och ström till batteriet (laddningskarakteristik). Detta kommer att ge bäst effekt vid laddning och behålla maximal livstid för batteriet. Laddningskarakteristik: Ström (A) Spänning (V) V/Långsam 5V-14,0V gott skick 2A tills spänningen sjunker mer än 2V 1A tills 10V Ökande spänning 14,4V 2A Sjunkande ström 14.4V Ej aktuell Kollar om spänningsfall är minde än 2V 13,20-14,1 4h 13,0-14,4 12V/GEL Snabb 5V-14,0V gott skick 2A tills spänningen sjunker mer än 2V 1A tills 10V Ökande spänning 14,4V 8A Sjunkande ström 14.4V Ej aktuell Kollar om spänningsfall är minde än 2V 13,20-14,1 4h 13,0-14,4 12V/AGM Snabb 5V-14,0V gott skick 2A tills spänningen sjunker mer än 2V 1A tills 10V Ökande spänning 14,4V 8A Sjunkande ström 14.7V Ej aktuell Kollar om spänningsfall är minde än 2V 13,30-14,2 4h 13,0-14,7 12V/Recond 5V-14,0V gott skick 2A tills spänningen sjunker mer än 2V 1A tills 10V Ökande spänning 14,7V 8A Sjunkande ström 14.7V Max. 15,7V, 2A Kollar om spänningsfall är minde än 2V 13,30-14,2 4h 13,0-14,7 Gräns: Detektion Max 4h Max 9h Max 36h Max 2h 1,5 sek 4h laddningscykel startar om, om spänningen faller Laddningscykel startar om, om spänningen faller Batteritest och mjukstart (Fas 1): Kontrollera batterispänningen för att se till att batterianslutningarna är bra och batteriet är i ett stabilt tillstånd innan du påbörjar laddningen. Avsulfatering (Fas 2): Pulserande ström och spänning avlägsnar sulfat från batteriets blyplattor och återställer batteriets kapacitet. Mjukstart (Fas 3): Inledande batteritest för att avgöra batteriets kondition. Om batteriet är väldigt urladdat, kommer laddaren att börja med mjukstart. Laddningen börjar med lägre ström tills batteriets spänning når ett normalt tillstånd för laddning. Bulk (Fas 4): Det största laddningsstadiet där batteriet tar emot merparten av sin laddning, cirka 75-80%. Laddaren levererar maximal ström tills polspänningen har stigit till full laddningsnivå. Adsorption (Fas 5): Slutför laddningen upp till nästan 100%. Strömmen avtar när den nått miniminivån. Recondition (Fas 6): Vid Recondition läge, laddas batteriet med en högre spänning för att återställa djupt urladdade batterier. Tar bort syraskiktning som förkortar batteriets livslängd. Analys (Fas 7): Testar om batteriet kan behålla laddningen. Batterier som inte kan behålla laddningen kan behöva bytas ut. Float (Fas 8): Låg konstantspänning, minimal laddningsström, batteriet laddas fullt. Puls (Fas 9): Upprätthåller batteriets kapacitet till %. Laddaren övervakar batterispänningen och ger en puls när det är nödvändigt för att hålla batteriet fulladdat. 4

5 Strömförsörjning PSD008 har ett Power supply -läge som har en konstantspänning på 13,8V och ström upp till 5A, använd detta läge för att ge ström till en modern bil med datorsystem när du byter batteri (vänd inte batterianslutningen för att undvika skador på laddaren). Temperaturkompensation En sensor justerar automatiskt spänningen vid laddning om temperaturen avviker från -20 C till +45 C. Spänningskompensation På grund av visst spänningsfall i kablarna, kan den faktiska spänningen vid klämmorna på batteriet vara lägre än batteriladdarens utspänning. En särskild krets inuti enheten kommer att övervaka den faktiska ingångsspänningen till batteriet och justera utspänningen av enheten i enlighet med detta. Detta kommer att maximera laddningseffektiviteten. Skydd mot fel polaritet Denna enhet erbjuder skydd mot fel polaritet. I laddningsläge, kommer den röda lysdioden tändas och laddningsprocessen startar inte. Om detta händer, koppla från elnätet omedelbart, anslut röd krokodilklämma till pluspol (+) svart krokodilklämma till minuspol (-), anslut därefter till elnätet och uppladdningsprocessen startar. Kortslutningsskydd Om krokodilklämmorna av misstag råkar vidröra varandra då laddaren är ansluten till elnätet, kommer enheten inte utföra laddning. Koppla från elnätet och starta processen igen. Var noga med att klämmorna inte vidrör varandra. Laddningsminne Om strömmen skulle brytas under laddningsprocessen sparas automatiskt aktuellt laddningsläge. När strömmen kommer tillbaka återupptas laddningen som förut. OBS: När laddarens klämma är bortkopplad från batteriet, är detta minne raderat och laddningsläge måste väljas på nytt. Beskrivning Gnistskydd Överhettningsskydd för batteri och laddare Om fel uppstår varnar apparaten med ett surrande ljud Vattentätt hölje. Kapslingsklass IP65 5

6 Användning Front Grön LED-diod POWER indikerar att ström är ansluten till laddaren Röd LED-diod ERROR indikerar fel på laddningen eller batteri-problem LCD-display LCD-displayen visar laddningsstatus: Batterinivå Långsamt laddningläge Snabbt laddningsläge Std/Gel batteri AGM batteri Fel polaritet Fel på laddning Power supply läge Recondition läge Aktuell batterispänning Laddningsfas 6

7 Laddningslägen Mode -knappen på enheten används för att välja mellan de fem olika laddingslägena enligt nedan: 1. STD/SLOW -läge Långsam laddning med Standard eller GEL bly-syra batteri. 2. STD/FAST -läge Snabb laddning med Standard eller GEL bly-syra batteri. 3. AGM/DEEP/FAST -läge Snabb laddning med AGM-batteri. 4. Recondition -läge Ett särskilt läge för att rekonditionera batteriet om batteriet använts under en längre tid eller efter lång djupurladdning som försämrar batteriets prestanda. Recondition-läge kan minska batteriets livslängd, rådfråga därför din batterileverantör om du är osäker. 5. Power supply -läge Laddaren ger en konstant utspänning om 13,8V och max 5A ström. Lämpligt läge för exempelvis byta av batteri i moderna bilar med datorsystem som kräver kontinuerlig spänning. 7

8 Laddning av batteri LÄS NOGA INNAN DU BÖRJAR Lämplig för 12V bly-syra, underhållsfria, fritids- eller gelbatterier mellan 5-160Ah 1. Förbered batteriet Börja med att ta bort locken från varje cell och kontrollera att vätskenivån är tillräcklig i varje cell. Om vätskenivån är under den rekommenderade, fyll på med avjoniserat eller destillerat vatten. OBS: Kranvatten får under inga omständigheter användas. Locket på cellerna ska inte sättas tillbaka förrän laddningen är klar. Detta gör att gaser som bildas under laddningen kan läcka ut. Det är oundvikligt att mindre läckage av syra inträffar under laddningen. För permanent förseglade batterier, är det ej nödvändigt att utföra instruktionerna ovan. 2. Anslutning Anslut den positiva laddningskabeln (röd) till den positiva polen på batteriet (märkt P eller +). Anslut den negativa laddningskabeln (svart) till den negativa polen på batteriet (märkt N eller -). När du anslutit PSD008 batteriladdaren till elnätet, kommer en signal att ljuda i 0,5 sekunder och alla lamporna på pekskärmen kommer att lysa under en kortare tid. Varning! Koppla alltid ur nätkontakten ur vägguttaget innan du ansluter batteriet eller innan du kopplar ur batteriet. 3. Laddning När laddaren är ansluten till elnätet och batteriet, kommer laddaren automatiskt hamna i laddningsläge. Långsamt laddningsläge är förinställt som standard. Ikonen för långsamt laddningsläge tänds och laddaren börjar automatisk kontroll av batteriet. För att byta till annat laddningsläge trycker du på MODE-knappen. Se under rubriken Laddningslägen för alla alternativ. Gör så här: Steg 1 Anslut laddaren till elnätet. Steg 2 Välj önskat läge genom att trycka på MODE-knappen. Steg 3 Anslut batteriet, laddning påbörjas automatiskt. Steg 4 Laddningen är klar. Koppla från klämman och sedan laddarens nätkontakt. 8

9 Batterifel Några sekunder efter start i driftläge, kommer FAIL LED-indikatorn och FAILikonen på LCD-displayen tändas om följande inträffar: A. Batterispänning >15V B. I mjukstartsfasen, om laddningsspänning är mellan 5-8V efter 1 minut och 8-10V efter 9 timmars laddning. (För att upptäcka felaktig batterityp, såsom 6V eller 24V, är laddaren endast kompatibel med 12V batterier.) C. Felaktig anslutning av laddare och batteri-polaritet D. Laddning stoppas under avsulfateringsprocessen eller i adsorptionsläget, tryck på MODE -knappen för att återgå till laddning. Om samma problem kvarstår kan det bero på: 1. Batteriet är översulfaterat 2. Batteri kan inte laddas 3. Batteri kan inte hålla laddningen Om det är något av felen ovan, kommer batteriladdaren stoppa laddningen. Om det beror på punkt A, B eller D kan batteriet vara trasigt och vi råder dig att konsultera ditt närmaste battery service centre. Om problemet beror på C, försäkra dig om rätt polaritet och börja sedan ladda. När ikonen och lyser i fas 8 är batteriet fulladdat. Batteriladdaren hamnar nu i underhållsläge och kräver inte din uppmärksamhet tills nästa gång den används, den kommer automatiskt hålla ditt batteri laddat. Om ikonen på LCD-displayen visas i fas 9, betyder det att laddaren automatiskt har hållit ditt batteri laddat. 4. När laddningen är klar Stäng av nätspänningen, koppla ur laddaren och koppla bort kablarna från batteripolerna. Kontrollera vätskenivåerna i varje cell och fyll på, med rätt vätska, om det behövs. Sätt tillbaka locken. Eventuellt överskott av vätska runt cellöppningarna bör torkas bort (detta bör göras med stor försiktighet eftersom vätskan kan vara frätande). 9

10 UNDERHÅLL Det är viktigt att hålla ditt batteri regelbundet laddat under hela året, särskilt under vintermånaderna. På vintern minskas effektiviteten i bilbatteriet av kylan. Olja är tjockt. Motorn är svårarare att starta och uppvärming, vindrutetorkare och lampor drar på elen. Det är framförallt denna tid som batteriet måste vara i toppskick. Om batteriet inte underhålls regelbundet och inte hålls fulladdat, kan det orsaka problem och eventuellt haveri. Nedan följer några användbara tips om hur du håller ditt batteri i gott skick tillsammans med din batteriladdare. Felaktiga celler Batterier görs vanligen med sex celler. En av dessa celler kan försämras eller skadas. Om ditt batteri fortfarande är urladdat efter flera timmars laddning, bör du testa batteriet. Gör en hydrometer avläsning från varje cell i batteriet. Om en avläsning är lägre än de andra, kan det tyda på en defekt cell. Om det behövs, låt en expert kontrollera batteriet. En felaktig cell är tillräckligt för att förstöra ditt batteri. Det är meningslöst att fortsätta använda batteriet och det är bättre du skaffar ett nytt. Underhåll Ibland kan batteriet verka urladdat, men istället kan det bero på smutsiga eller lösa anslutningar på batteripolerna. Det är viktigt att regelbundet utföra underhåll på kablarna. Gör detta genom att ta bort kablarna från batteriet, rengör insidan av varje kontakt och polerna på batteriet, smeta polerna och kontakter med vaselin, sätt tillbaka dem i korrekt läge och dra åt ordentligt. Det är viktigt att hålla elektrolytnivån ovan plattorna i batteriet. Observera dock att man inte ska överfylla cellen, eftersom elektrolyten är starkt frätande. Använd alltid destillerat eller avjoniserat vatten och inte kranvatten när du fyller på. Det är viktigt att hålla syranivån uppe. Om du är osäker kan du kontrollera nivån på en bensinstation. Kontroll av skicket på batteriet Med hjälp av en hydrometer, som kan köpas från de flesta motortillbehörsbutiker, kan du kontrollera den specifika densiteten av elektrolyten i varje cell. Hydrometern suger upp en viss mängd vätska från cellen. Flytkropppen inuti hydrometern registrerar konditionen hos den cellen. Häll tillbaka vätskan i cellen efter provning, var noga med att vätskan inte stänker upp. TEKNISKA SPECIFIKATIONER Driftspänning V AC Frekvens 50Hz Max. inström 1,4A Antal laddningssteg 9 Batterispänning 12V Batterityper Bly-syra, underhållsfria, fritids-, Gel, AGM Batterikapacitet 5-160Ah Laddningsminne 12 timmar Kapslingsklass IP65 10

11 FI Tutustu huolella seuraaviin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kaasut Kun akkua ladataan, akkunesteestä saattaa kuulua kuplintaa joka johtuu kaasujen vapautumisesta. Koska vapautuva kaasu on helposti syttyvää, alueen täytyy olla hyvin tuuletettu eikä lähistöllä saa olla esim. avoimia valaisimia. Syttyvien kaasujen takia, akun kytkentä ja irrotus täytyy tapahtua silloin kun virta ei ole kytkettynä laturiin. Akkutyypit Akkulaturi käy normaaleille lyijyakuille, suljetuille akuille, vapaa-ajan akuille sekä geeliakuille. Akkulaturia ei tule käyttää NiCd eikä muiden kuin listattujen akkujen lataamiseen. KÄYTTÖ Säilytys Kun akkulaturia ei käytetä, tulee se säilyttää kuivissa olosuhteissa kosteuden aiheuttamien vikojen estämiseksi. Huolto Akkulaturia ei tule avata. Laitteen muokkaaminen tai käyttäjän suorittamat korjaukset aiheuttavat takuun eväämisen. Laitteen liitosjohto ei ole vaihdettavissa; jos liitosjohto on vahingoittunut, täytyy laite hävittää. Varoitus! Varo saamasta akun elektrolyyttiä iholle tai vaatteille. Elektrolyytti on syövyttävää ja voi aiheuttaa palovammoja. Vahingon sattuessa, hapolle aiheutunut kohta on välittömästi huuhdottava runsaalla vedellä. Jos happoa joutuu silmiin, huuhtele välittömästi vedellä ja hakeudu lääkäriin. Älä koskaan lataa jäätynyttä akkua. Jos Akkuhappo (elektrolyytti) jäätyy, vie akku lämpimään tilaan ja anna sulaa ennen lataamista. Älä koskaan aseta akkua laturin päälle lataamisen aikana. Älä anna latauskaapeleiden koskettaa toisiaan kun laturi on kytkettynä päälle. Älä koskaan käytä laturia jos se on vahingoittunut kuljetuksessa, pudonnut tai muutoin vahingoittunut. Laturi on tässä tapauksessa toimitettava valtuutetulle korjaajalle tarkistusta ja mahdollista korjausta varten. Aseta käytön aikana virtajohto pois kulkuväyliltä välttääksesi johdon vahingoittumisen. Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta johdosta vetämällä. Irrota virtajohto aina vetämällä pistotulpasta. Liittäminen Yhdistä akkuun ensin + kaapeli, sitten kaapeli. Tämän jälkeen laturi voidaan yhdistää verkkovirtaan. 11

12 TOIMINNOT Automaattinen älykäs 9- vaiheinen latauskäyrä PSD008 on mikroprosessoriohjattu akkulaturi 9-vaiheisella latausominaisuudella akkujen lataamiseen autoissa, moottoripyörissä, moottorikelkoissa, traktoreissa, veneissä jne. Mikroprosessori tunnistaa ladattavan akun tilan ja lataa sitä optimaalisella virralla ja jännitteellä (kts. taulukko). Tämä antaa parhaan lataustehon ja pidemmän käyttöiän akuille. Latausominaisuudet: Virta (A) Jännite (V) V/HIDAS 5V-14,0V Hyvä kunto Kunnes jännite laskee alle 2V 1A kunnes 10V Jännite kasvaa 14,4V 2A Virta vähenee 14.4V N/A Tarkistaa että jännite putoaa alle 2V 13,20-14,1 4h 13,0-14,4 12V/ NOPEA 5V-14,0V Hyvä kunto Kunnes jännite laskee alle 2V 1A kunnes 10V Jännite kasvaa 14,4V 8A Virta vähenee 14.4V N/A Tarkistaa että jännite putoaa alle 2V 13,20-14,1 4h 13,0-14,4 12V/AGM NOPEA 5V-14,0V Hyvä kunto Kunnes jännite laskee alle 2V 1A kunnes 10V Jännite kasvaa 14,4V 8A Virta vähenee 14.7V N/A Tarkistaa että jännite putoaa alle 2V 13,30-14,2 4h 13,0-14,7 12V/ EHEYTYS 5V-14,0V Hyvä kunto Kunnes jännite laskee alle 2V 1A kunnes 10V Jännite kasvaa 14,7V 8A Virta vähenee 14.7V Max. 15,7V, 2A Tarkistaa että jännite putoaa alle 2V 13,30-14,2 4h 13,0-14,7 Rajoitus: Tunnistus Max 4h Max 9h Max 36h Max 2h 1,5 sekuntia 4h lataus alkaa uudelleen jos jännite putoaa Lataussykli alkaa alusta jos jännite putoaa Akkutesti ja esilataus (vaihe 1): Tarkistaa akun jännitteen tarkistaakseen akun kytkennän ja akun valmiuden lataamiseen ennen lataussyklin aloittamista. Desulfatoiminen (vaihe 2): Pulssimainen virta ja jännite auttavat irrottamaan sulfaattia akun lyijylevyistä palauttaakseen akun kapasiteettia. Pehmytkäynnistys (vaihe 3): Testaa akun kunnon. Jos akku on pahoin purkautunut, lataaminen aloitetaan Pehmytkäynnistys- tilassa. Lataaminen alkaa korkeammalla virralla kunnes akun jännite saavuttaa vaaditun tason normaalin lataamisen aloittamiseen. Päälataus (vaihe 4): Pääsääntöinen lataustila jossa akku vastaanottaa suurimman osan latauksestaan. Tämän vaiheen aikana varauksesta saavutetaan 75-80%. Laturi tuottaa maksimivirran kunnes varausjännite on noussut maksimitasolle. Adsorptiolataus (vaihe 5): Viimeistelee latauksen 100 %:iin varaustasosta. Virran määrä vähenee ja loppuu kun se on saavuttanut minimitason. Kunnostus (vaihe 6): Kunnostus-tilassa akkua ladataan suuremmalla jännitteellä sulfaatin poistamiseksi akkukennoista akun pidemmän käyttöiän saavuttamiseksi. Analysointi (vaihe 7): Tarkistaa pitääkö akku varauksensa. Akku joka ei pysty säilyttämään varausta tarvitsee uusia. Ylläpito (vaihe 8): Matala jännite ja pieni latausvirta, akku pysyy täyteen ladattuna. Pulssi (vaihe 9): Pitää varaustason %:ssa. Laturi valvoo akun tilaa ja antaa tarvittaessa pulssin pitääkseen akun täyteen ladattuna. 12

13 VIRTALÄHDE PSD008:ssa on sisäänrakennettu virtalähde 13.8V jännitteellä ja max. 5A virralla. Tällä ominaisuudella pystyy ylläpitämään modernien ajoneuvojen sähköjärjestelmää akunvaihdon ajan (älä vaihda akun napaisuutta välttääksesi laturin vahingoittumisen). Lämpötilan tunnistus Tunnistin säätää automaattisesti latausjännitettä jos ympäristön lämpötila vaihtelee -20 C ja +45 C asteen välillä. Jännitteen tunnistus Johtuen pienestä jännitehävikistä latauskaapeleissa, saattaa jännite latausliittimissä olla pienempi kuin laturin ulostulojännite. Erityinen piiri laturissa valvoo todellista akulle tulevaa jännitettä ja säätää latausjännitettä sen mukaisesti. Tämä mahdollistaa parhaan mahdollisen hyötysuhteen. Väärän napaisuuden tunnistus Laturissa on sisäänrakennettu väärän napaisuuden tunnistus. Lataus-tilassa punainen merkkivalo palaa ja latausprosessi ei ala jos napaisuus on kytketty väärin. Jos näin käy, irrota laitteen virtajohto välittömästi pistorasiasta ja yhdistä punainen latausliitin plusnapaan (+) ja musta miinusnapaan (-). Tämän jälkeen virtajohdon voi kytkeä pistorasiaan ja latausprosessi voi alkaa. Oikosulkusuojaus Jos latausliittimet koskettavat vahingossa toisiaan laitteen ollessa päällä, laite ei aloita lataamista. Irrota virtajohto pistorasiasta, irrota latausliittimet ja aloita prosessi uudelleen varoen koskettamasta latausliittimillä uudelleen toisiaan. Muistitoiminto Jos kesken lataamisen sattuu virtakatko, PSD008 osaa jatkaa lataamista kesken jääneestä vaiheesta virran palauduttua. HUOMIO: Jos latausliittimet irrotetaan akusta, muisti nollautuu ja lataustila on valittava uudelleen. Muut ominaisuudet Kipinöintisuojaus Akun ja laturin ylikuumenemissuojaus Äänimerkki virheen tapahtuessa Vesitiivis kotelointi, IP65 13

14 KÄYTTÖ Laturin LED- näyttö Virta LED Vihreä LED ilmaisee virran olevan päällä laturissa Virhe LED Punainen LED ilmaisee virheen tai vian akussa Laturin LCD- näyttö Laturissa on sisäänrakennettu LCD- näyttö laitteen toimintojen esittämiseen: Varaustaso Hidas lataustila Nopea lataustila Normaali/ geeliakku AGM akku Eheytystila Virhe lataamisessa Virtalähdetila Akun jännite Väärä napaisuus Latauksen vaihe 14

15 LATAUKSEN TILAT Laturissa olevasta valintapainikkeesta valitaan jokin seuraavista käyttötiloista: 1. STD/SLOW tila Hidas lataus normaaleille tai geeliakuille. 2. STD/FAST -tila Nopea lataus normaaleille tai geeliakuille. 3. AGM/DEEP/FAST -tila Nopea lataus AGM-akuille. 4. Recon -tila Erityinen eheytystila käytettäväksi silloin kun akku on ollut pitkään purkautuneena. Eheytystila saattaa lyhentää akun käyttöikää joten ole yhteydessä akkumyyjään jos tarpeellista. 5. Power supply -tila Laturi toimii virtalähteenä 13.8V jännitteellä ja max. 5A virralla. Tällä ominaisuudella pystyy ylläpitämään modernien ajoneuvojen sähköjärjestelmää akunvaihdon ajan. 15

16 LATAAMISEN ALOITTAMINEN LUE HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ 5-160Ah 12V lyijy-, suljetuille-, vapaa-ajan-, ja geeliakuille 1. Akun valmistelu Irrota ensin korkit jokaisesta akkukennosta ja tarkista että akkunesteen määrä on riittävä. Jos nestepinta on vajaa, lisää tarpeellinen määrä akkuvettä. HUOM: Akussa ei tule käyttää vesijohtovettä. Akkukennojen korkkien tulee olla irrotettuna kunnes lataaminen on valmis. Tämä edesauttaa lataamisessa syntyvien kaasujen poistumista. On normaalia että lataamisen aikana akusta häviää hieman nestettä. För permanent förseglade batterier, är det ej nödvändigt att utföra instruktionerna ovan. 2. Liittäminen Yhdistä punainen latauskaapeli (+) akun plusnapaan (merkitty P tai +). Yhdistä musta latauskaapeli (-) akun miinusnapaan (merkitty N tai -). Kun olet liittänyt PSD008 akkulaturin verkkovirtaan, kuuluu 0.5 sekuntia kestävä merkkiääni ja laturin kaikki LED-valot palavat hetken. Varoitus! Irrota aina virtajohto verkkovirrasta ennen kuin liität tai irrotat laturin akkuun/ akusta. 3. Lataaminen Kun laturi on yhdistettynä verkkovirtaan ja akkuun, lataus alkaa välittömästi hitaassa lataustilassa joka on oletuksena. Hitaan latauksen merkki ilmestyy näyttöön ja laturi tunnistaa akkutyypin automaattisesti. Tämä on normaali lataustila. Vaihtaaksesi lataustilaa, paina valintapainiketta. Katso vaihtoehdot otsikon Lataustilat alta. Toimi seuraavasti: Vaihe 1 Yhdistä akku laturiin. Vaihe 2 Yhdistä laturi verkkovirtaan. Vaihe 3 Valitse haluttu lataustila painamalla valintapainiketta. Vaihe 4 Lataus on valmis. Irrota laitteen virtajohto ja tämän jälkeen latauskaapelit akusta. 16

17 Akkuvika Muutama sekunti lataustilan valitsemisen jälkeen syttyy punainen virhe LED, LCD- näytössä syttyy virheilmoitus seuraavista syistä: A. Akun jännite yli 15V B. Pehmytkäynnistyksen latausjännite on välillä 5-8V 1 minuutin jälkeen ja 8-10V 9 tunnin lataamisen jälkeen. (Väärä akkutyyppi tunnistettu, laturi on vain 12V akuille. Ei käy esim. 6V tai 24V akkujen lataamiseen). C. Väärin kytketty napaisuus. D. Lataustila pysähtynyt kohtaan Desulfaltointi tai Adsorptointi, paina valintapainiketta vaihtaaksesi lataustilaa. Jos virhe toistuu, saattaa vika johtua seuraavista: 1. Akku on ylisulfanoitunut 2. Akkua ei voida ladata 3. Akku ei pysty pitämään varausta Näissä tapauksissa laturi lopettaa lataamisen. Kohdissa A, B tai D akku saattaa olla viallinen, ota yhteyttä lähimpään akkuhuoltoon. Kohdassa C, tarkista uudelleen kytkennän napaisuus. Kun Tilan 8 merkki ja Full ilmestyvät näyttöön, akku on täyteen ladattu. Laturi siirtyy tämän jälkeen ylläpitotilaan eikä tämän jälkeen tarvitse huolenpitoa ennen seuraavaa käyttökertaa, laturi ylläpitää akun varaustasoa automaattisesti. Jos Tila 9 akun. ilmestyy LCD- näyttöön, ilmaisee se että laturi on itsenäisesti huoltanut 4. Kun lataaminen on valmis Sammuta laturi, irrota virtajohto pistorasiasta ja latausliittimet akusta. Tarkista akkukennojen nestetaso ja tarvittaessa täytä vaaditulle tasolle. Kiinnitä akkukennojen korkit. Kaikki akkukennoista yli tulleet nesteet tulee pyyhkiä pois varovaisuutta noudattaen koska akkuneste on syövyttävää. 17

18 YLLÄPITO JA HUOLTO On olennaista ladata akkusi säännöllisesti läpi vuoden, etenkin talviaikana. Talvella auton akun suorituskyky laskee kylmän vaikutuksesta. Moottoriöljy on jäykempää, auto on hitaampaa käynnistää, lämmittimet, ajovalot ja tuulilasinpyyhkijät kuluttavat akkua rankemmin. Tällöin akkujen täytyisi olla jatkuvasti huippukunnossa. Jos akkuasi ei ole huollettu ja ladattu säännöllisesti, voi se aiheuttaa ongelmia ja vikatilanteita tien päällä. Listattuna muutama seikka joilla pidät akkusi hyvässä kunnossa akkulaturisi avulla. Vialliset kennot Akut koostuvat yleensä kuudesta kennosta. Jokin näistä kennoista saattaa heikentyä ja vahingoittua. Jos akkusi varaustaso jää alhaiseksi huolimatta pidemmästä latauksesta, täytyisi akku testata. Mittaa hydrometrillä jokainen kenno akusta. Jos akusta löytyy kenno jossa lukema on alhaisempi, saattaa se tarkoittaa vikaa akussa. Jos mahdollista, anna ammattilaisen tarkistaa akkusi. Yksikin viallinen kenno saattaa tuhota koko akun. Tässä tapauksessa on parempi uusia koko akku. Huolto Jossain tilanteessa akku saattaa vaikuttaa tyhjältä mutta oikea syy saattaa olla akun napoihin liitetyt likaiset tai löysällä olevat liittimet. On tärkeää pitää akun napoja säännöllisesti silmällä. Irrota liittimet akun navoista, puhdista liittimien sisäpinta ja akun navat ja laita liitospintoihin tähän tarkoitettua rasvaa. Kiinnitä liittimet uudestaan ja kiristä tarvittavaan momenttiin. On olennaista pitää akun elektrolyytin pinta levyjen yläpuolella. Elektrolyyttiä ei tule kuitenkaan yli täyttää koska se on voimakkaasti syövyttävää. Täyttöön ei tule käyttää hanavettä, käytä vain tislattua akkuvettä. On tärkeää pitää nestepinta riittävän korkealla. Jos mahdollista, tarkistuta akkusi ammattilaisella. Akun kunnon tarkistaminen Käyttämällä hydrometriä, jollaisen voi hankkia esim. autotarvikeliikkeestä, voit tarkistaa elektrolyytin ominaispainon jokaisesta akkukennosta erikseen. Hydrometrillä imetään pieni määrä elektrolyyttiä kennosta jolloin mittarin asteikosta pystyy näkemään kennon tilan. Mittaamisen jälkeen neste laitetaan takaisin kennoon, varoen läikyttämästä syövyttävää nestettä. TEKNISET OMINAISUUDET Käyttöjännite V AC Taajuus 50Hz Maks. virta 1,4A Lataustasoja 9 Akun jännite 12V Akkutyyppi Lyijy, geeli, suljettu, vapaa-aika, AGM Akkukapasiteetti 5-160Ah Muistitoiminto 12 tuntia Suojausluokka IP65 18

19 EN Please carefully read and follow the following safety and operating instructions. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Gases When the battery is being charged you may notice bubbling in the fluid caused by the release of gas. As the gas is flammable no naked lights should be used around the battery, and the area should be kept well ventilated. Because of this risk of explosive gas only connect and disconnect the battery leads when the mains supply is disconnected. Type of batteries This charger is only suitable for normal lead acid, sealed, leisure or gel batteries and should not be used to recharge NiCd or any other type of battery. USAGE Storage When not in use, store the charger in a dry area to avoid moisture damaging the transformer. Repair The Battery Charger should not be opened. Any attempt at modification or repair by the user will entail the loss of your guarantee. The mains supply cord of this appliance can not be replaced; if the cord is damaged, the appliance should be discarded. Danger! Avoid getting electrolyte on your skin or clothes. It is acidic and can cause burns. If this occurs you should rinse the affected area with water immediately. If it gets into your eyes - wash thoroughly and seek medical attention immediately. Never charge a frozen battery. If battery fluid (electrolyte) becomes frozen, bring battery into a warm area to allow battery to thaw before you begin charging. Never put the battery on top of the charger during charging. Do not touch the battery clamps together when the charger is on. Never operate charger if it has received a hard blow, been dropped, or otherwise damaged. Take it to a qualified professional for inspection and repair. Be sure to position the power cord out of the way to prevent it from being stepped on, tripped over or damaged. Do not pull the power cord to disconnect with power source. Always grasp the plug to pull out. Connection First connect the charger to the + pole and then to the - pole of the battery. Then the charger can be connected to the power outlet. 19

20 FEATURES Automatic and Intelligent 9-Stage Charging Curve PSD008 is controlled by a microprocessor with 9-stage charging characteristic for charging batteries automobiles, motorcycles, snow mobiles, tractors, personal watercraft, boats etc. A microprocessor senses the condition of the battery and controls the regulator to provide the right current and voltage to the battery (charging characteristic). This will give the best effect on charging and give the longest life to battery. Charging characteristic: Current (A) Voltage (V) V/Slow 5V-14.0V good condition 2A until the voltage drops less than 2V 1A until 10V Increasing voltage 14.4V 2A Declining current 14.4V N/A Checks if voltage drop less than 2V h V/GEL Fast 5V-14.0V good condition 2A until the voltage drops less than 2V 1A until 10V Increasing voltage 14.4V 8A Declining current 14.4V N/A Checks if voltage drop less than 2V h V/AGM Fast 5V-14.0V good condition 2A until the voltage drops less than 2V 1A until 10V Increasing voltage 14.4V 8A Declining current 14.7V N/A Checks if voltage drop less than 2V h V/Recond 5V-14.0V good condition 2A until the voltage drops less than 2V 1A until 10V Increasing voltage 14.7V 8A Declining current 14.7V Max. 15.7V, 2A Checks if voltage drop less than 2V h Limit: Detection Max 4h Max 9h Max 36h Max 2h 1.5 second 4h charge cycle restarts if voltage drops Charge cycle restarts if voltage drops Battery Test and Precharge (Stage 1): Check the battery voltage to make sure battery connections are good and the battery is in a stable condition before beginning the charge process. Desulphation (Stage 2): Pulsing current and voltage, removes sulfate from the lead plates of the battery restoring the battery capacity. Soft Start (Stage 3): Initial battery test to determine battery condition. If the battery is severely discharged, charger will begin the Soft Start stage. Charging starts with reduced current until battery voltage reaches a normal condition for charge. Bulk (Stage 4): Major charging stage where the battery receives the majority of its charge. During this stage the battery brought to 75-80% of its charger. The charger delivers maximum current until the terminal voltage has risen to the full charge level. Adsorption (Stage 5): Completes the charge up to virtually 100% at a constant voltage. The current tapers off after the current reached the minimum level. Recondition (Stage 6): In Recondition mode, the battery is charged by higher voltage to recondition the sulfate of the battery to save battery life. Analysis (Stage 7): Tests if the battery can hold charge. Batteries that can not hold charge may need to be replaced. Float (Stage 8): Low constant voltage, minimal charge current, battery is fully charged. Pulse (Stage 9): Maintaining the battery at % capacity. The charger monitors the battery voltage and gives a pulse when necessary to keep the battery fully charged. 20

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL

PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL MAV4 MAV5 MAV6 PAINEILMALETKUKELA-AUTOMAATTI AUTOMATIC AIR HOSE REEL Käyttöohje Instruction manual HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä

Lisätiedot

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad

Trådlös laddstation QI. Langaton QI-latausalusta. QI Wireless Charging Pad Modell / Malli / Model: T511 99 940 84 SE BRUKSANVISNING Trådlös laddstation QI FI KÄYTTÖOHJEET Langaton QI-latausalusta EN INSTRUCTION MANUAL QI Wireless Charging Pad SE Innehåll Trådlös laddstation USB-kabel

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

YLLÄPITOLATURI. Huomautus - Kun akkulaturi ei ole käytössä, säilytä sitä kuivassa paikassa niin, ettei kosteus pääse vahingoittamaan muuntajaa.

YLLÄPITOLATURI. Huomautus - Kun akkulaturi ei ole käytössä, säilytä sitä kuivassa paikassa niin, ettei kosteus pääse vahingoittamaan muuntajaa. CRX325A YLLÄPITOLATURI Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Onnittelut tämän laadukkaan CRX-tuotteen valinnasta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6

KÄyttÖOhJE XS 0.8 48 FI 12V/0.8. ViRtAJOhtO. PistOtuLPPA* ctek comfort connect. LAtAusKAAPELi. ViKAtiLAN. ctek comfort connect eyelet M6 12V/0.8A KÄyttÖOhJE ONNittELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL

PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL PSSA-8/PSSA-8UK OWNERS MANUAL LED indicator Test Button Art. 36.3066 / Art. 8.40 GB Power Switch (PSSA-8 / PSSA-8UK) Identifying the parts LED indicator Test Button Getting Started Plug the Power Switch

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akkujen laturi Smart 100 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 240 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE XC 0.8 TÄYTEEN LADATTU PULSE, YLLÄPITOLATAUS 48 FI 6V/0.8A PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO 6V/0.8A KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön tarkoitettuja lataajia,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE FI 57. 1. Kytke laturi akkuun. 2. Kytke laturi pistorasiaan. 3. Valitse latausohjelma MODE-painikkeella.

KÄYTTÖOHJE FI 57. 1. Kytke laturi akkuun. 2. Kytke laturi pistorasiaan. 3. Valitse latausohjelma MODE-painikkeella. KÄYTTÖOHJE ONNITTELUT uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulaturin hankinnasta. Tämä uusinta tekniikkaa edustava laturi kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan ammattikäyttöön tarkoitettujen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. ERI OPTIOILLA LATAAMINEN 1. Kytke laturi akkuun. 2. Kytke laturi pistorasiaan. 3. Valitse latausohjelma MODE-painikkeella.

KÄYTTÖOHJE. ERI OPTIOILLA LATAAMINEN 1. Kytke laturi akkuun. 2. Kytke laturi pistorasiaan. 3. Valitse latausohjelma MODE-painikkeella. MODE KÄYTTÖOHJE ONNITTELUT uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulaturin hankinnasta. Tämä uusinta tekniikkaa edustava laturi kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan ammattikäyttöön tarkoitettujen

Lisätiedot

YLLÄPITOLATURI CRX321. Käyttöohje Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös

YLLÄPITOLATURI CRX321. Käyttöohje Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös CRX321 YLLÄPITOLATURI Käyttöohje Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös FI HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: BS-SL-2112/

Modell / Malli / Model: BS-SL-2112/ Modell / Malli / Model: BS-SL-2112/2104 99 770 00-04 SE BRUKSANVISNING Solcellsdriven trädgårdsbelysning FI KÄYTTÖOHJEET Aurinkokennokäyttöinen puutarhavalaistus EN INSTRUCTION MANUAL Solar Garden Light

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Pidä MODE-painiketta edelleen painettuna, jotta voit yhdistää latausohjelmaan latausoptiot.

KÄYTTÖOHJE. Pidä MODE-painiketta edelleen painettuna, jotta voit yhdistää latausohjelmaan latausoptiot. KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulaturin ja akuntarkistuslaitteen hankinnasta. Tämä uusinta tekniikkaa edustava laturi kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan

Lisätiedot

Modell / Malli / Model: QS-NC-CL18W-EM 75 354 74

Modell / Malli / Model: QS-NC-CL18W-EM 75 354 74 Modell / Malli / Model: QS-NC-CL18W-EM 75 354 74 Ferrara LED SE BRUKSANVISNING Vägg-/takarmatur med nödljus FI KÄYTTÖOHJEET Seinä-/kattovalaisin hätävalolla EN INSTRUCTION MANUAL Wall/Ceiling Luminaire

Lisätiedot

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Sisältö ohdanto Oma turvallisuutesi...sivu 54 Määräystenmukainen

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

SUURENNUSLASIVALAISIN

SUURENNUSLASIVALAISIN SUURENNUSLASIVALAISIN Käyttöohje (Alkuperäisten käyttöohjeiden käännös) FI Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE FI 57 PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT RESET-PAINIKE VIKATILAN MERKKIVALO LATAUSKAAPELI VIRRAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE FI 57 PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT RESET-PAINIKE VIKATILAN MERKKIVALO LATAUSKAAPELI VIRRAN MERKKIVALO 1 KÄYTTÖOHJE ONNITTELUT uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulaturin hankinnasta. Tämä uusinta tekniikkaa edustava laturi kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan ammattikäyttöön tarkoitettujen

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

D90 Användarmanual Käyttöohje

D90 Användarmanual Käyttöohje D90 Användarmanual Käyttöohje Läs denna användarmanual och säkerhetsanvisningarna noga innan bryggaren tas i bruk! Lue nämä käyttöohjeet sekä turvaohjeet ennen kuin alat käyttää keitintä! PÅ/AV brytare

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

AKKULATURI MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Hakkurikytkentäinen. lyijyhappoakuille

AKKULATURI MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000. Hakkurikytkentäinen. lyijyhappoakuille Hakkurikytkentäinen FI AKKULATURI lyijyhappoakuille MULTI XS 25000 XS 25000 MULTI XT 14000 XT 14000 Käyttöohje ja opas käynnistys- ja syväpurkausakkujen ammattimaiseen lataukseen JOHDANTO Onnittelumme

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3

Fonte 16045SAVA 16045VAVA 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS K16045VAK2 K16045SAK1 K16045K3 K16045K3 Fonte 16045SAVA 16045VAVA ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING ASSEMBLY INSTRUCTIONS 16045SAVA K16045SAK1 K16045VAK2 K16045K3 16045VAVA K16045VAK1 K16045VAK2 K16045K3 1 2 900167 LE22SWL003 LE22VWL003 LE18VWL001

Lisätiedot

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013(

FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( FYSE301(Elektroniikka(1(A3osa,(kevät(2013( 1/2 Loppukoe1.3.2013 vastaakaikkiinkysymyksiin(yhteensä48pistettä) 1. Kuvailelyhyesti a. Energialineaarisissapiirielementeissä:vastuksessa,kondensaattorissajakelassa(3

Lisätiedot

GRIP LET S GET STARTED

GRIP LET S GET STARTED GRIP LET S GET STARTED KARMA GRIP / KARMA GRIP / KARMA GRIP Shutter Button [ ] Suljin-painike [ ] Slutarknapp [ ] Power/Mode Button [ ] Virta-/tilapainike [ ] Knappen ström/läge [ ] HiLight Tag Button

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1256 2010-2 SJTK31 SJTK46 ENGLISH SUOMI GB GENERAL INFORMATION - Check that the kit is suitable for the cable type. - Check the materials listed in the bill of materials

Lisätiedot

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0)

TW-LTE 4G/3G. USB-modeemi (USB 2.0) TW-LTE 4G/3G USB-modeemi (USB 2.0) Tiedonsiirtonopeus: 100 Mbps/50 Mbps LTE: 1800/2100/2600 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz UMTS: 900/2100 MHz Pikaohje (Finnish) CE Käyttöönotto- ohje SIM- kortin

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti.

Asennusopas. DEVIreg 531. Elektroninen termostaatti. Asennusopas DEVIreg 531 Elektroninen termostaatti www.devi.com Sisällysluettelo 1 Johdanto................. 3 1.1 Tekniset tiedot.......... 4 1.2 Turvaohjeet............ 5 2 Asennusohjeet.............

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater

Konvektorelement. Konvektorilämmitin. Convector Heater Modell / Malli / Model: DL03A TURBO 99 870 07-08 SE BRUKSANVISNING Konvektorelement FI KÄYTTÖOHJEET Konvektorilämmitin EN INSTRUCTION MANUAL Convector Heater Innehåll / Sisältö / Contents SE...sida 3-5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus

Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Gaming mouse Pelihiiri Spelmus Button 1 Nappi 1 Knapp 1 Scrollwheel & button 5 Vieritysrulla & nappi 5 Mushjulet & knapp 5 Button 2 Nappi 2 Knapp 2 dpi + / - Buttons 6 & 7 Napit 6 & 7 Knapp 6 & 7 Button

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri

Industridammsugare. Teollisuuspölynimuri Modell / Malli / Model: EC808SNP-1250 99 940 30 SE BRUKSANVISNING Industridammsugare FI KÄYTTÖOHJEET Teollisuuspölynimuri EN INSTRUCTION MANUAL Industrial Vacuum Cleaner SE Säkerhetsanvisningar VARNING!

Lisätiedot

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm

Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ W 58 W 5300 lm 5400 lm Alfa Q TW 56W Alfa Q 58W GLAQTW00056 GLAQ00058 56 W 58 W 5300 lm 5400 lm Greenled Tarjusojantie 12-14 90440 Kempele FINLAND Turvallisuusvaroitukset: Ennen asennusta tai huoltotyötä kytke valaisin irti

Lisätiedot

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle

Jokaisella person. käyttökerralla tehtävän rutiinitarkastuksen lisäksi pätevän henkilön tulisi tehdä henkilösuojaimelle Inspection Henkilösuojaimen tarkastus Tarkastusohjeet Inspection Inspection Inspection In addition to routine checks for each use, should regularly undergo a detailed inspection by a competent Jokaisella

Lisätiedot

Käyttöohje. USB Charger UCH20

Käyttöohje. USB Charger UCH20 Käyttöohje USB Charger UCH20 Sisältö Johdanto... 3 USB Charger: Tietoja... 3 USB-laturin käyttäminen... 4 Laitteen akun lataaminen...4 Juridiset tiedot...5 Declaration of Conformity...6 2 Johdanto USB

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.

INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46. INSTALLATION INSTRUCTION ASENNUSOHJE PEM1417 2012-11 ENGLISH SUOMI CURRENT LIMITING DEVICE VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA SDI46.812 & SDI46.824 2/8 SDI46.812 & SDI46.824 PEM1417 2012-11 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 50 sisäänrakennettu vilkkuvalo Ah lyijyakuille

KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 50 sisäänrakennettu vilkkuvalo Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 50 sisäänrakennettu vilkkuvalo 6 200 Ah lyijyakuille Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen lataajan käyttöä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että

Lisätiedot

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää

Box 1. Things you have/ Pakkaus sisältää. x 4 x 16 x 4 x 4. 300mm. 1700mm. 300mm 1. Things you should know / Sinun Tulee Tietää Phobos 30 Things you should know / Sinun Tulee Tietää Things you prepare / Näitä Tarvitset DURING INSTALLATION ALL PRODUCTS: use protective gloves at all times use eye protection at all times never install

Lisätiedot

Installation instruction PEM

Installation instruction PEM Installation instruction ASENNUSOHJE PEM1031 2010-04 CURRENT LIMITING DEVICE FOR POLE MOUNT TRANSFORMER VIRTAA RAJOITTAVA SUOJA PYLVÄSMUUNTAJALLE ENGLISH SUOMI 75 2/8 PEM1031 2010-04 ENGLISH GENERAL INFORMATION

Lisätiedot

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION OHJEKIRJA. 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION OHJEKIRJA 12 V Lyijyakuille 15-85 Ah (AGM/GEL) FI 1 KIITOS KUN OLET VALINNUT EXIDE TECHNOLOGIES-VARAAJAN Uusi varaajasi auttaa sinua pitämään akkusi täyteen varattuna ja pidentää sen käyttöikää.

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 Multiport USB 2.0 för 2.5 hdd Nr/Nro: 32-6826 Modell/Malli: BF-2043 USB 2.0 -kotelo 2.5 :n ulkoiselle kiintolevylle 1. Beskrivning Lättmonterat chassi, för

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND

SQUARE. Greenled Tarjusojantie Kempele FINLAND SQUARE 30x30 SQUARE 60x60 SQUARE 30x120 SQUARE 60x120 GLSQ00030x30_xx GLSQ00060x60_xx GLSQ0030x120_xx GLSQ0060x120_xx 18 W 28 W / 45 W 28 W / 45 W 55 W 1600 lm 2950 lm / 4700 lm 2900 lm / 4500 lm 5500

Lisätiedot

tied Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering

tied Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering VAKOLA A0 Helsinki Rukkila Helsinki 4 4 6 tied Pitäjänmäki VALTION MAATALOUSKONEIDEN TUTKIMUSLAITOS Finnish Research Institute of Agricultural Engineering 96 Koetusselostus 48 Test report SöNNAK-AKKU malli

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M

KÄYTTÖOHJE PEL 1000 / PEL 1000-M V1.0 (19.02.2015) 1 (8) KÄYTTÖÖNOTTO Asennus - Lähetin tulisi asentaa mittauskohdan yläpuolelle kondensoitumisongelmien välttämiseksi. - Kanavan ylipaine mitataan siten, että kanavan mittayhde yhdistetään

Lisätiedot

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 81122P (4 ov.) 30.5.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107401959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VC300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 0740959 G INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VC300 SERIES USER MANUAL - Basic operations. - Suction regulation 3 - Cordlock (HEPA) 3. 4 - Wind up the

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0

KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 KÄYTTÖOHJE JA TUOTETIEDOT LUE KOKO KÄYTTÖOHJE ENNEN KÄYTTÖÄ -Säilytä ohje myöhempää käyttöä vartenv.1.0 Mitat P x L x K 480x289x100 DC / AC INVERTTERI 12V 2500W 230V AC 50Hz 1702-8571 Matkailuautot Husbilar

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C.

IEC IP V AC. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin. Mounting instruction Asennusohjeet. min 40 C. VIZULO Stork Little Brother LED street luminaire / katuvalaisin Mounting instruction Asennusohjeet 05 IEC EN 60598 IP66 min 40 C max + 45 C 198-264 V AC PH2 4 6 29/01/2016 SIA VIZULO Ganibu dambis 7a,

Lisätiedot

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje

Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A. Käyttöohje Aurinkopaneelin lataussäädin 12/24V 30A Käyttöohje 1 Asennuskaavio Aurinkopaneeli Matalajännitekuormitus Akku Sulake Sulake Invertterin liittäminen Seuraa yllä olevaa kytkentäkaaviota. Sulakkeet asennetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE FI 57 VIRTAJOHTO PISTOTULPPA* CTEK COMFORT CONNECT ABSORPTION, KÄYTTÖVALMIS ANALYSE DESULPHATION SOFT START

KÄYTTÖOHJE FI 57 VIRTAJOHTO PISTOTULPPA* CTEK COMFORT CONNECT ABSORPTION, KÄYTTÖVALMIS ANALYSE DESULPHATION SOFT START MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Optivent ERPA Modbus q

Optivent ERPA Modbus q W 4*W 3 Ø46 mm 3b 3a 3b MM Specifications are subject to alteration. Rätt till ändringar förbehålles. Pidätämme oikeuden muutoksiin. FIFLO GB/FI/SV 06.0 Copyright Fläkt Woods Group 06. All rights reserved.

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai

Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ilmalämpöpumppu Split air conditioner wall mounted model Käyttäjän opas Owner s Manual GREE Electric Appliances,Inc.of zhuhai Ultra-thin GWHD09A3NK3DF KFR-25GW/NaA12FA GWHD12B2NK3AD KFR-32GW/NaA12FA Please

Lisätiedot

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels

34-9208-2. Trolley Case. Resväska Trillekoffert Matkalaukku. Push-button locking tele scopic handle. Four 360 multidirectional wheels 34-9208-2 Trolley Case Resväska Trillekoffert Matkalaukku Push-button locking tele scopic handle Four 360 multidirectional wheels Trolley Case Made of polycarbonate. Push-button locking telescopic handle

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT ANALYSE DESULPHATION SOFT START PULSE, YLLÄPITOLATAUS LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO

KÄYTTÖOHJE PISTOTULPPA* VIRTAJOHTO CTEK COMFORT CONNECT ANALYSE DESULPHATION SOFT START PULSE, YLLÄPITOLATAUS LATAUSKAAPELI VIKATILAN MERKKIVALO MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ KÄYTTÖOHJE ONNITTELEMME uuden ammattikäyttöön soveltuvan ensikytkentäisen akkulataajan hankinnasta. Tämä lataaja kuuluu CTEK SWEDEN AB:n valmistamaan sarjaan ammattikäyttöön

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

BATTERY CHARGER ULG 3.8 A1

BATTERY CHARGER ULG 3.8 A1 BATTERY CHARGER ULG 3.8 A1 BATTERY CHARGER Operation and Safety Notes AKKULATURI Käyttö- ja turvaohjeet BATTERILADDARE Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar BATTERIOPLADER Brugs- og sikkerhedsanvisninger

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN

PAKKAUSSELOSTE 1. MITÄ NORFLEX INJEKTIONESTE ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Paristokäyttöinen Puukkosaha. Battery-Powered Reciprocating Saw

Paristokäyttöinen Puukkosaha. Battery-Powered Reciprocating Saw Modell / Malli / Model: PLCUL-94/18V 99 160 49 SE BRUKSANVISNING Batteridriven Tigersåg FI KÄYTTÖOHJEET Paristokäyttöinen Puukkosaha EN INSTRUCTION MANUAL Battery-Powered Reciprocating Saw 2 Innehåll /

Lisätiedot