Comset Sysäys - Arvonmääritys!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Comset Sysäys - Arvonmääritys!"

Transkriptio

1 Comset Sysäys -! Nykyinen ja odotettavissa oleva arvo! Yritys Oy MALLIRAPORTTI Knowledge Investor Comset

2 Arvokkaalla yrityksellä on valoisa tulevaisuus Yritysarvo on kattava toiminnan tuloksellisuuden mittari riippumatta omistajatavoitteesta. Yritysarvo heijastaa kaikkien tulevien kassavirtojen summaa ja huomioi toiminnan laajuuden ja kannattavuuden lisäsi myös muut kassavirtaan vaikuttavat asiat kuten investoinnit ja toimintaan sitoutuvan rahan määrän. Kasvava yritysarvo = kasvava kassavirta. Arvokas yritys toimii hyvänä yrityskansalaisena ja tuottaa arvoa myös asiakkailleen ja työntekijöilleen Mitä sinä tekisit, jos yrityksesi arvo olisi moninkertainen? Knowledge Investor Comset

3 Sisältö 1. Yhtiön liiketoiminnan nykyinen ja odotettavissa oleva arvo 2. Oletukset liiketoiminnan kehittymisestä 3. Liikevaihto, liikevoitto ja kassavirta 4. Kassavirtalaskelma 5. Herkkyysanalyysi 6. Arvonmääritykseen liittyvää sanastoa "Toimintamme on tuloksellista, mutta haluamme enemmän. On todella hyödyllistä saada käytännönläheistä vahvistusta osaamissijoittajilta. Vesa Pellinen, toimitusjohtaja, Presentor Oy Knowledge Investor Comset

4 Yhtiön liiketoiminnan arvo Kuvassa on esitetty Yritys Oy:n liiketoiminnan tuleviin kassavirtoihin perustuvan arvon muodostuminen nykyisestä liiketoiminnasta ja Impulse :n tuomasta lisäarvosta Kuvassa on havainnollistettu myös nykyisen liiketoiminnan odotettavissa olevan arvon muodostuminen vuosille 2010 ja 2013 Kassavirtamallissa yrityksen arvon lähtökohtana ovat oletukset tulevaisuuden kassavirroista eikä se siten ota kantaa mikä yrityksen taseessa olevan omaisuuden käypä arvo sellaisenaan olisi. KEUR Nykyinen liiketoiminta Impulse lisäarvo Yhteensä Nykyinen arvo ,5-2509,5 Odotettavissa oleva arvo ,1 4145,9 6796,0 Mahdollinen arvonnousu 4286,5 Vastuunrajoitus: Osaamissijoitusyhtiö Comset Oy on yhteistyössä arvonmäärityspalveluihin erikoistuneen Inderes Oy:n kanssa tuottanut tämän raportin asiakkaidensa yksityiseen käyttöön. Pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Comset/Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Comset/Inderes tai sen työntekijät eivät myöskään vastaa tämän raportin perusteella tehtyjen päätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista, joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Comset/Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista. Knowledge Investor Comset

5 Oletukset liiketoiminnan kehittymisestä Nykyinen liiketoiminta Impulse! Vuoden 2010 liikevaihto on noin 4,5 meur Liikevaihdon arvioidaan kasvavan tasaisesti noin 3% vuosivauhtia. Kustannusten kasvutrendin arvioidaan noudattavan liikevaihdon kasvua. Kannattavuuden odotetaan hieman paranevan vuoden 2009 tasolta ja liikevoittomarginaalin asettuvan historialliselle noin 7% tasolle. Yritys Oy:n arvioidaan tekevän noin 80tEUR investoinnit käyttöomaisuuden ylläpitoon kolmen vuoden välein. Yrityksen omistajat nostavat markkinahintaista palkkaa Vuoden 2010 Impulse liikevaihtolisäys on 1,3 meur Liikevaihdon odotetaan kasvavan uusien tuoteryhmien ansiosta hyvin voimakkaasti vuosien aikana ja saavuttavan 11,8 meur vuonna 2014 Parantuneen hinnoitteluvoiman ansiosta liikevoittomarginaalin arvioidaan nousevan 11% tasolle vuoteen 2013 mennessä Vahvan liikevoittomarginaalin arvioidaan tasaantuvan pitkällä aikavälillä vähitellen 8 % tasolle. Yrityksen työntekijämäärä kasvaa vuosittain kahdella henkilöllä vuoteen 2014 asti, ja palkkakustannukset henkeä kohti kasvavat 3% vuodessa Yritys investoi uuden sukupolven koneisiin ja laitteisiin yhteensä noin 175 teur vuosien 2010 ja 2011 aikana HUOMAA Sysäys -raportti sisältää yksilöidyt perustelut arvonmäärityksen oletuksille Oletukset pääoman kustannuksesta Yritysverokanta 26 % Tavoiteltu velkaantumisaste 40% Beta, riskikerroin 1,50 Osakemarkkinan riskipreemio 4,8 % Likviditeettipreemio 5,0 % Riskitön korko 4,3 % Vieraan pääoman hinta 7,0 % Oman pääoman hinta 16,5 % Pääoman hinta, painotettu 12,0 % Knowledge Investor Comset

6 Liikevaihto, liikevoitto ja kassavirta Knowledge Investor Comset

7 Kassavirtalaskelma Knowledge Investor Comset

8 Herkkyysanalyysi Arvonmäärityksen kassavirtaperusteista arvoa voidaan verrata markkinoilla olevien saman toimialan yritysten keskimääräisiin arvostuskertoimiin. Mitä suurempi arvostuskerroin on, sitä korkeammaksi yritys on tehdyillä oletuksilla arvostettu. Alhainen arvostuskerroin suhteessa keskimääräisiin kertoimiin kertoo arvonmäärityksen oletusten olevan realistisia. Toimialavertailun perusteella Yritys Oy:n arvostuskertoimet ovat tehdyllä arvonmäärityksellä pääsääntöisesti jonkin verran alle toimialan keskimääräisten arvostuskertoimien. Yritys Oy:n arvo suhteutettuna sen omaisuuden kirja-arvoon on sen sijaan keskimääräistä korkeampi, minkä arvioidaan johtuvan keskimääräistä paremmasta oman pääoman tuotosta. Herkkyysanalyysi havainnollistaa pitkän aikavälin keskimääräisen käyttökatteen vaikutusta yrityksen arvon muuttumiseen. Vertailulukuna on käytetty EV/EBITDA eli yrityksen velatonta arvoa suhteutettuna käyttökatteeseen Oletuksena on EV/EBITDA-kerroin, joka vastaa toimialan keskimääräistä tasoa. EBITDA:n vaihteluvälinä on käytetty (+/-) 50 keur. Vaaka-rivi kuvaa nykyisen liiketoiminnan käyttökatteen pitkän aikavälin keskiarvoa ja pystysarake vastaavasti Impulse :n tuottamaa keskimääräistä käyttökatetta. Käytettäessä keskimääräisiä oletuksia, herkkyysanalyysin perusteella yrityksen todennäköinen odotettavissa oleva arvo asettuu välille keur. Knowledge Investor Comset

9 Yrityksen arvonmääritykseen liittyvää sanastoa Vapaa kassavirta saadaan, kun liiketoiminnasta syntyneestä kassavirrasta vähennetään investointeihin käytetty rahamäärä. Voitollisesta tuloksesta huolimatta vapaa kassavirta voi olla negatiivinen jos yritys on esimerkiksi investoinut paljon. Taseen omaisuuseristä tehtävät poistot kuvaavat omaisuuden kulumista, eivätkä ne eivät vaikuta kassavirtaan. Pitkällä aikavälillä suurempi vapaa kassavirta kasvattaa yritysarvoa. Yritystoiminnassa rahan todellisen liikkuminen on kuvattu kassavirtalaskelmassa. Kassavirtapohjaisessa arvonmäärityksessä pyritään ennustamaan paljonko yritystoiminnan vapaa kassavirta tulevaisuudessa on. laskee kaikkien ennustettujen tulevien kassavirtojen nykyarvon. Nykyarvo on tulevaisuudessa saatavien rahavirtojen arvo tänä päivänä. Tänään saatava 100 euroa on arvokkaampi kuin vuoden päästä saatava 100 euroa. Lisäksi jos tulevaisuudessa saatavaan rahavirtaan liittyy epävarmuutta, on sen nykyarvo pienempi kuin yhtä suuren rahavirran, jonka saaminen olisi varmaa. Yrityksen kassavirta-analyysi huomioi osakkeenomistajalle syntyvän yritystoimintaan liittyvän epävarmuuden oman pääoman kustannuksena. Oman pääoman kustannus on tuottovaatimus, jonka yhtiön omistajien on saatava, jotta he olisivat valmiita kantamaan toimintaan liittyvän riskin. Oman pääoman kustannus määräytyy seuraavista komponenteista: Price/Sales (P/S) on tunnusluku, joka kertoo yrityksen markkina-arvon suhteutettuna sen liikevaihtoon. EV/EBITDA (Enterprise Value / EBITDA) on yhtiön velaton arvo (markkina-arvo + yrityksen nettovelat) suhteutettuna yrityksen käyttökatteeseen. Tunnusluku vastaa periaatteessa P/Elukua, mutta EV/EBITDA huomioi myös yrityksen velkaantuneisuuden, sillä mitä enemmän yrityksellä on velkaa, sen korkeampi on yrityksen EV, eli velaton arvo. P/E (Price/Earnings) tunnusluku suhteuttaa yrityksen hinnan yrityksen nettotulokseen. Tunnusluku kertoo kuinka monta vuotta kestää, että yritys tuottanut voittoa markkina-arvonsa verran. Verrokkiryhmää korkeampi P/E-luku kertoo yleensä yhtiö koskevista tuloskasvuodotuksista. P/B (Price/Book Value) kertoo yrityksen markkinahinnan suhteessa taseessa olevaan omaisuuden arvoon. Mitä korkeampi P/B-luku on sitä korkeamman yrityksen oman pääoman tuoton odotetaan olevan. Alle 1 P/B-luku puolestaan tarkoittaa, että yrityksen oman pääoman tuoton odotetaan jäävän alle oman pääoman kustannuksen, eli yritys ei tällöin luo omistajaarvoa, vaan vähentää sitä. Riskitön korko asettaa pohjan tuottovaatimukselle tämän tuoton saisi sijoitettavalle rahalle varmasti. Riskittömänä korkona käytetään normaalisti 10v valtion obligaatioiden korkoja. Osakemarkkinoiden riskipreemio on tuottovaatimus, jonka sijoittajat keskimäärin vaativat riskittömän koron lisäksi ollakseen valmiita sijoittamaan osakemarkkinoille. Riskikerroin Beta huomioi yhtiökohtaisen riskin. Jos Beta on yli (alle) yksi, on yrityksen riski keskimääräistä korkeampi (pienempi). Likviditeettipreemio on sijoittajan tuottovaatimus siitä, että yhtiön osakkeille ei ole markkinapaikkaa jossa yhtiön hinta muodostuisi tehokkaasti ja ostaja löytyisi nopeasti. Suurten listattujen yhtiöiden osakkeiden likviditeettipreemion voidaan olettaa olevan nolla, pienellä listaamattomalla yrityksellä preemion voidaan olettaa olevan useita prosentteja. Knowledge Investor Comset

10 Knowledge Investor Comset

11 Sysäys - Palvelukuvaus Sysäys - palvelukuvaus Yrityksen avainhenkilöt Comset asiantuntijat Ennakkotehtävät #1 Työpaja: KickOff Professional Partners Network - osaamissijoittajapaneelin analyysi ja ideat Dokumentointi #2 Sysäys - arvonmäärityksen ja raportin henkilökohtainen esittely Ohjeellinen ajankäyttö 1 pvä Sysäys -raportin sisältö ja hinta Professional Partners Network - paneelin analyysi ja arvon moninkertaistavat ideat -raportti Nykyinen ja odotettavissa oleva arvostus -raportti Sysäys Hinta alv 0% - Täysi rahat takaisin -tyytyväisyystakuu Kotimaiset matkakulut sisältyvät hintaan Etelä-, Itä- ja Länsi-Suomen alueella. Toimitus alkaa maksusuorituksen jälkeen. Työpajojen aikataulu sovitaan tilaushetkellä, tavoiteaikataulu yksi kuukausi. Rahat takaisin -tyytyväisyystakuu: Maksu palautetaan kokonaisuudessaan, mikäli et ole tyytyväinen. Ei ehtoja - perustuu täysin yrittäjän kokemaan hyötyyn ja mielipiteeseen. Muut ehdot: Comset Yleiset toimitusehdot (liitteenä). Knowledge Investor Comset

12 Comset - Yleiset sopimusehdot 1. SOVELTAMISALA 1.1. Nämä yleiset sopimusehdot koskevat Oy Comset Ltd:n, jatkossa Comset, tarjoamia ja suorittamia yrityskehityspalveluita. 2. SOPIMUKSEN OSAT JA PÄTEVYYSJÄRJESTYS 2.1. Sopimus koostuu näiden yleisten sopimusehtojen lisäksi Tilaajan ja Comsetin välillä tehdystä toimeksiantoa koskevasta sopimuksesta, esimerkiksi palvelutilaus, ja sen liitteistä Sopimuksen, sen liitteiden ja yleisten sopimusehtojen kesken noudatetaan seuraavaa pätevyysjärjestystä: 1. Sopimuksen sisältö, 2. Sopimuksen liitteet numerojärjestyksessä pienemmästä isompaan, 3. Comset - Yleiset sopimusehdot. 3. TOIMEKSIANNON SUORITTAMINEN 3.1 Toimeksianto suoritetaan tilatun palvelun palvelukuvauksen ja sovittujen määrittelyiden mukaan Comsetin työmenetelmiä käyttäen. 3.2 Jos toimeksiannon suorittamisen edellytykset muuttuvat tai alkuperäisen suunnitelman perustana olleet tiedot ovat osoittautuneet virheellisiksi tai riittämättömiksi, suunnitelma ja siihen liittyvä kustannusarvio on pyrittävä ensitilassa tarkistamaan. Tilaajan ja Comsetin on suoritettava tarkistus yhteistyössä pyrkien mahdollisimman hyvään ja taloudelliseen lopputulokseen. 4. ALIHANKINNAT 4.1. Kummallakin sopijapuolella on oikeus teettää sopimukseen liittyviä tehtäviään kolmannella osapuolella. Tehtäviään kolmannella osapuolella teettävä sopijapuoli vastaa toiselle sopijapuolelle työstä ja sen tuloksista kuin omistaan. Sopijapuolen tulee huolehtia siitä, että sen alihankkijaa sitovat kohdan kymmenen (10) tietojen vaitiolovelvollisuutta koskevat ehdot. 5. YHTEISET VELVOITTEET 5.1. Sopijapuolilla on velvollisuus myötävaikuttaa konsultoinnin toteutumiseen sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat kyseisen sopijapuolen määrättävissä tai hallinnassa. 6. COMSETIN VELVOITTEET 6.1 Comset vastaa siitä, että suoritettava työ ja siihen liittyvä aineisto ovat sopimuksen mukaiset ja että työ tehdään tehtävän edellyttämällä osaamisella ja hyvää liikemiestapaa noudattaen. 6.2 Comsetin tulee antaa Tilaajalle tietoja tehtävän edistymisestä sopimuksessa määritellyllä tavalla. Ellei muuta ole sovittu ja toimeksiantoon sisältyy loppuraportti, raportointi tapahtuu loppuraportin luovuttamisen yhteydessä. 7. TILAAJAN VELVOLLISUUDET 7.1. Tilaajan tulee antaa Comsetille riittävät tiedot tehtävän suorittamista varten toimeksiannon edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa. Tilaaja vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Tilaajan tulee nimetä toimeksiannosta vastaava henkilö sekä yhteyshenkilö. 8. ALIHANKINNAT 8.1. Kummallakin sopijaosapuolella on vain toisen suostumuksella oikeus teettää sopimukseen liittyviä tehtäviään kolmannella osapuolella. Tehtäviään kolmannella osapuolella teettävä sopijapuoli vastaa toiselle sopijapuolelle työstä ja sen tuloksista kuin omastaan. 9. OMISTUS-, KÄYTTÖ- JA TEKIJÄNOIKEUDET 9.1. Comsetin tuottaman aineiston ja koulutusmateriaalin tekijänoikeus jää Comsetille. Comset saa käyttää kyseistä aineistoa ja materiaalia normaalissa toiminnassaan ottaen huomioon, mitä tietojen luottamuksellisuudesta on sovittu Tilaaja saa oikeuden käyttää toimeksiannon tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia omassa sisäisessä toiminnassaan. Käyttöoikeuden puitteissa Tilaaja saa kopioida asiakirjoja ja muokata niitä yrityksen sisäiseen käyttöön. Tilaajalla ei ole oikeutta myydä tai luovuttaa Toimeksiannon tuloksena syntyviä asiakirjoja ja muita tuloksia kolmannelle osapuolelle, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu Comsetilla on referenssioikeus käyttää Tilaajan nimeä, tunnusta liikemerkkiä ja/tai logoa referenssinä tarjotessaan palveluitaan kolmansille osapuolille. Käyttäessään Tilaajaa referenssinä Comsetin tulee toimia asianmukaisesti ja säilyttäen luottamuksellinen suhde Tilaajaan. 10. SALASSAPITOVELVOLLISUUS Kumpikin sopijapuoli on velvollinen pitämään salassa myös kolme (3) vuotta toimeksiannon suorittamisen jälkeen kaiken, mitä he toimeksiannon yhteydessä ovat saaneet tietoonsa asioista, jotka eivät ole yleisesti tiedossa Sopijapuolet huolehtivat omilla vastuualueillaan siitä, että mahdolliset tietosuojaa tai muuta salassapitoa koskevat säädökset ja viranomaisten antamat määräykset otetaan huomioon Sopijapuolella on kuitenkin oikeus käyttää toimeksiannon yhteydessä hankkimaansa ammattitaitoa ja kokemusta. 11. PALKKIO, KULUT JA MAKSUEHDOT Palkkiot ja erikseen veloitettavat kulut syntymisperusteineen ja voimassaoloaikoineen määritellään sopimuksessa tai sen liitteissä. Tarjouksissa ja hinnastoissa ilmoitetut hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa. Comset voi muuttaa hinnastoissa mainittuja hintoja ilman erillistä ilmoitusta Ellei sopimuksessa ole toisin sovittu, mahdolliset matka-, majoitus-, ym. kulut veloitetaan toteutuneen mukaan ja kilometrikorvausten ja päivärahojen osalta veloitusperusteina noudatetaan kulloinkin voimassaolevia verohallituksen hyväksymiä verovapaiden korvausten enimmäismääriä Ellei muuta ole sovittu, maksuehtona on 7 päivää netto. Viivästyskorkona on sopimuksen tekohetkellä voimassa oleva korkolain mukainen vuosikorko. Laskujen huomautusaika on 8 päivää. 12. COMSETIN VASTUU 12.1 Comset on vastuussa virheistään ja laiminlyönneistään toimeksiantajalle aiheutuneista vahingoista sopimuksen ja näiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti. Comsetin vastuu rajoittuu aina korkeintaan kyseisen vahinkoa aiheuttaneen toimeksiannon osasta Comsetin saaman palkkion määrään. Comset ei ole vastuussa välillisistä vahingoista Jos Comsetin työssä, asiakirjoissa tai muussa aineistossa havaitaan virheitä tai puutteita, Comsetilla on oikeus ja velvollisuus tehdä tarvittavat korjaukset Tilaajan on ilmoitettava mahdolliset korvausvaatimuksensa perusteiltaan yksilöitynä viimeistään yhden kuukauden kuluessa saatuaan tiedon korvausvelvollisuuden syntymisestä, muutoin Comsetin korvausvelvollisuus raukeaa. 13. SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN, IRTISANOMINEN JA PURKAMINEN Osapuolet voivat aina silloin, kun tyydyttävään tulokseen ei katsota päästävän, sanoa sopimuksen irti. Irtisanominen ei kuitenkaan vapauta sopimuksen mukaisten jo toteutuneiden kustannusten korvaamisesta. Aiheeton irtisanominen saattaa kuitenkin aiheuttaa vahingonkorvausvastuun syntymisen Jollei sopimuksessa muutoin olla sovittu, Tilaaja voi purkaa sopimuksen yksipuolisesti kirjallisena, mikäli Comset ei ole käynnistänyt toimeksiannon suorittamista 30 päivän kuluessa sovitusta aloituspäivästä. Comset voi puolestaan purkaa sopimuksen jäljellä olevan työn osalta yksipuolisesti kirjallisena, mikäli toimeksiantajan maksu viivästyy erääntymispäivästä yli 30 päivää Milloin sopimuksen täyttäminen kohdassa 14 tarkoitetun seikan vuoksi viivästyy yli 3 kuukautta, kummallakin sopijapuolella on oikeus kirjallisin ilmoituksin purkaa konsultointisopimus jäljellä olevan työn osalta siltä osin kuin on kohtuullista ilman että toisella sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan yhteisellä sopimuksella kirjallisesti. 14. FORCE MAJEURE Sopijapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta sellaisten seikkojen vuoksi, joiden sopijapuoli osoittaa aiheutuneen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota sopijapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia sopijapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa Sopijapuoli, joka tahtoo vedota edellä tarkoitettuun seikkaan, on velvollinen viipymättä kirjallisesti ilmoittamaan siitä toiselle sopijapuolelle, samoin esteen lakkaamisesta. 15. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN 15.1 Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia Sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisissä neuvotteluissa Ellei neuvotteluissa löydetä ratkaisua erimielisyyksiin, ne ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä, jossa välimiehen nimeää Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä. Riita voidaan sopia myös Suomen Asianajajaliiton sovintomenettelysääntöjen mukaan tapahtuvassa sovintomenettelyssä. Osapuolien on sovittava erimielisyyksien ratkaisutavasta kirjallisesti. Knowledge Investor Comset

13 Contact us Soita lisätietoja: Pasi Pitkänen Asko Kapanen Valtteri Simola Knowledge Investor Comset

Sysäys - Aloittaa arvonkasvun. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk

Sysäys - Aloittaa arvonkasvun. Knowledge Investor Comset www.comset.fi www.comset.se www.comset.dk Sysäys - Aloittaa arvonkasvun Yritysarvo on kattava toiminnan tuloksellisuuden mittari riippumatta omistajatavoitteesta. Yritysarvo heijastaa kaikkien tulevien rahavirtojen summaa. Kasvava yritysarvo =

Lisätiedot

Sysäys Plus - Paketoi yrityksen osaamisen kilpailueduksi ja erottautumistekijöiksi.

Sysäys Plus - Paketoi yrityksen osaamisen kilpailueduksi ja erottautumistekijöiksi. Sysäys Plus - Paketoi yrityksen osaamisen kilpailueduksi ja erottautumistekijöiksi. Arvonkasvuohjelma projektina tai osia tarpeen mukaan VAIHE I - Ohjelman rakentaminen VAIHE II - Arvonkasvun toteuttaminen

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT

URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT URAKKAMAAILMA OY Voimassa 15.1.2015 lukien 1 (10) URAKKAMAAILMA.FI PALVELU- JA SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA KOHDE 1.1 Näitä Sopimusehtoja sovelletaan Urakkamaailma Oy:n (Urakkamaailma on Remonttibulevardi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014

MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 MOBIE OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT KOSKIEN MOBIE ZINE VERKKOPALVELUA 27.2.2014 2 SISÄLLYS 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 1 2. Sopimuksessa käytettävät määritelmät ja termit... 1 3. Käyttöoikeus Ohjelmistopalveluun

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Taaleritehtaan yleiset ehdot

Taaleritehtaan yleiset ehdot Taaleritehtaan yleiset ehdot SISÄLLYSLUETTELO 1. Määritelmät 1.1 Yleiset määritelmät 1.2 Omaisuusluokkien ja -lajien määritelmät 2. Taaleritehtaan yleiset sopimusehdot 2.1 Yleisten ehtojen soveltaminen

Lisätiedot

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita.

SAAS-EHDOT 09 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. osia ja vaihtaa käyttämiään lisensoijia tai alihankkijoita. 1 (7) ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin Software as

Lisätiedot

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio

Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Suunnittelupalveluiden puitejärjestelysopimus ajalle 1.5.2012 30.4.2014 + yhden (1) vuoden tilaajan optio Sisällys 1 SOPIJAPUOLET...2 2 SOPIMUKSEN TAUSTA, TARKOITUS JA KOHDE...2 3 SOPIMUSKAUSI...2 4 TOIMITUSAIKA...3

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 / 8 YR YSE 11 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa)

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN YLEISET EHDOT

ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN YLEISET EHDOT ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN YLEISET EHDOT Työterveyslaitos on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva itsenäinen julkisoikeudellinen yhteisö, jonka toiminta perustuu Lakiin Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero *

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero * TILINAVAUSHAKEMUS * Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Toimitusosoite Katuosoite * Postinumero * Postitoimipaikka * Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Katuosoite

Lisätiedot

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SOPIMUSEHDOT 1 (13) Postin yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille 1.1.2015 SOPIMUSEHDOT 2 (13) Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmiä... 3 3. Palvelun tuottaminen... 3 4. Palvelun käyttö...

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE

YR YSE 06 ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 (5) ELISAN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaalle toimittamiin palveluihin ja tuotteisiin

Lisätiedot

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014

Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 Nettitaivas (WAF-Solutions Oy:n yleiset toimitusehdot 18.9.2014 1. EHTOJEN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan WAF-Solutions Oy:n (jäljempänä Toimittaja) asiakkaalle toimittamiin

Lisätiedot