Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/"

Transkriptio

1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Aika klo 17:00-19:40 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 80 Vuoden 2019 henkilöstöraportti Vuoden 2019 tilinpäätös (tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2019) Arviointikertomus vuodelta Sitoutuminen Satakunnan sote-keskusta ja sote-palvelurakennetta tukevaan 170 sosiaali- ja terveysministeriön hankehakuun 84 Friitalan koulurakennuksen akustoinnin parantaminen kesällä Maankäytön suunnittelun ja mittauksen asiakkaille luovuttamien palvelujen, 174 lausuntojen ja työsuoritusten suorittamisesta sekä poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista perittävien maksujen tarkistaminen 86 Ulvilan kaupungin maa-alueille sijoitettavien tietoliikennemastojen maanvuokrien 176 hinnoittelu 87 Valtuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen Hallintosäännön mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä 179 aloitteista 89 Vastaus Sakari Aallon ym. valtuustoaloitteeseen osallistavasta budjetoinnista 181 vuoden 2021 budjetin yhteydessä 90 Viranhaltijapäätöksiä Lautakuntien pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 185

2 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kokousaika klo 17:00-19:40 Kokouspaikka Valtuustosali Läsnä Jokinen-Anttila Leena puheenjohtaja Leino Pekka varapuheenjohtaja Ahonen Tiina jäsen Anttila Hanna jäsen Eräpuro Janne jäsen Mattila Johanna jäsen Saari Heikki jäsen Tuori Pekka jäsen Viljanen Jarkko jäsen Muu Holmlund Anne valtuuston pj 17: Heinimäki Mikko valtuuston 1. vpj Löfbacka Mikko kaupunginjohtaja Forsten Timo pöytäkirjanpitäjä Tuominen Anne-Riitta henkilöstöpäällikkö :57 Poissa Järvelä Tero valtuuston 2. vpj Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tämän pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin kaupunginhallituksen jäsenet Tiina Ahonen ja Pekka Leino. Tarkastus suoritetaan kaupungintalolla Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Leena Jokinen-Anttila Timo Forsten Pöytäkirjan tarkastus Aika ja paikka Kaupungintalo, Allekirjoitukset Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon Tiina Ahonen Aika Virka-asema Pekka Leino Allekirjoitus Todistaa Hallintopäällikkö Timo Forsten

3 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Vuoden 2019 henkilöstöraportti 120/ /2020 Kaupunginhallitus 80 Liitteenä on henkilöstöraportti vuodelta Henkilöstöraportti on käsi tel ty yhteistyötoimikunnassa Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Anne-Riitta Tuominen Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2019 henkilöstöraportin ja esittää sen valtuustolle tiedoksi. Henkilöstöpäällikkö Anne-Riitta Tuominen oli läsnä kokouksessa ja esit te li vuoden 2019 henkilöstöraportin klo Anne Holmlund saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö Anne-Riitta Tuominen, puh Liitteet 1 Vuoden 2019 henkilöstöraportti

4 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2019 tilinpäätös (tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2019) 75/ /2020 Kaupunginhallitus 58 Talouden näkökulmasta lähtökohdat vuodelle 2019 olivat edel lis vuosien tapaan varsin haasteelliset. Alkuperäinen talousarvio oli niukasti (4 208 euroa) alijäämäinen sisältäen 0,8 milj. euron luo vu tus voit to tavoit teen käyttöomaisuuden myyntituloista. Tilikauden aikana tehdyt talous ar vio muu tok set heikensivät tilikauden tulosennustetta 0,8 milj. eurol la, joten muutettu talousarvio muodostui lopulta vastaavan verran (0,8 milj. euroa) alijäämäiseksi. Vuoden 2019 tilinpäätös on 0,3 milj. euroa alijäämäinen. Al ku pe räiseen ta lous ar vi oon nähden menot toteutuivat merkittävästi suu rem pina, mut ta odotettua suurempi toimintatuottojen kertymä sekä hieman ar vioi tua pie nem pi poistojen määrä tasapainottivat tuloksen muo dos tumis ta si ten, että tilikauden alijäämä oli lopulta 0,5 milj. euroa muutettua ta lous ar vio ta pienempi. Tilikauden alijäämä huomioiden vuoden 2019 tilinpäätöksessä kau pungin taseen kumulatiivinen ylijäämä on 2,2 milj. euroa eli 169 euroa asukas ta kohden. Konsernitasolla tilanne on selvästi heikompi. Konsernin tu los vuodelta 2019 on 0,5 milj. euroa alijäämäinen. Konsernialijäämää taseessa on 814 euroa asukasta kohden. Toimintatuottojen kokonaismäärä (sisäiset ja ulkoiset) vuonna 2019 oli 15,8 milj. euroa, mikä on n. 0,5 milj. euroa enemmänkuin muutetussa ta lous ar vios sa, toteutumisaste 103,1 %. Vuoteen 2018 verrattuna toimin ta tuo tot kasvoivat 21,6 % eli 2,8 milj. euroa. Voimakasta kasvua selit tää merkittävältä osin Ulvilan Lämpö Oy:n osakekannan myynnistä saa dut käyttöomaisuuden luovutusvoitot. Käyttöomaisuuden luo vu tusvoit to ja kertyi tilikaudelta lopulta 1,7 milj. euroa yli alkuperäisen ta lousar vio ta voit teen. Kaupungin käyttötalouden toimintamenot (sisäiset ja ulkoiset) vuonna 2019 olivat 84,5 milj. euroa, mikä on 2,9 milj. euroa enemmän kuin vuon na Alkuperäinen talousarvio ylittyi 1,9 milj. eurolla. Mer kit tävä osa menojen kasvusta selittyy sote-menojen kulukehityksellä. Toimin ta me no jen toteutumisprosentti muutettuun talousarvioon nähden oli 100,2 % ja määräraha ylittyi 0,2 milj. eurolla. Kaupungin henkilöstömenot vuonna 2019 olivat 21,5 milj. euroa, mikä on 0,8 milj. euroa edellisvuotta enemmän. Henkilöstömenot toteutuivat ko ko nai suu te na alkuperäisen talousarvion mukaisesti. Muutettu ta lousar vio alittui noin 0,1 milj. eurolla, toteutumisaste 99,6 %. Palvelujen ostojen määrä vuonna 2019 oli 55,8 milj. euroa. Al ku pe räi-

5 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus nen talousarvio ylittyi 1,9 milj. euroa ja muutettu talousarvio 0,4 milj. eu roa, toteutumisaste 100,7 prosenttia. Merkittävä osa alkuperäisen ta lous ar vion ylittymisestä selittyy sote-menojen kulukehityksellä. So siaa li- ja terveyspalveluiden ostot toteutuivat 1,2 milj. euroa ja eri kois sairaan hoi don ostopalvelut 0,3 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurem pi na. Sosiaali- ja terveyspalvelujen (Porin perusturvan yhteistoiminta-alue) ko ko nais me not Ulvilassa ylittivät muutetun talousarvion lopulta 0,5 milj. eu rol la. Menot kasvoivat edellisvuodesta 1,7 milj. euroa. Eri kois sairaan hoi don kustannukset kasvoivat 0,2 milj. euroa edellisvuodesta. Muu tet tu talousarvio alittui lopulta 0,5 milj. euroa. Vuonna 2019 käyttötalouden toimintatuottojen ja toimintamenojen erotuk se na muodostuva toimintajäämä oli 68,7 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. euroa ja 0,2 % vähemmän kuin edellisvuonna. Toimintajäämä toteu tui lopulta 0,3 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä, toteu tu mis pro sent ti 99,6 %. Alkuperäiseen talousarvioon verrattuna toimin ta jää mä oli 0,4 milj. euroa alkuperäistä talousarviota pienempi. Ilman käyttöomaisuuden myyntivoittojen poikkeuksellisen suurta määrää ti li kau den toimintajäämä olisi muodostunut merkittävästi alkuperäistä ta lous ar vio ta suuremmaksi sote-menojen kasvu huomioiden. Ulvilan verotulojen kokonaismäärä vuonna 2019 oli 49,7 milj. euroa. Ve ro tu lot alittivat alkuperäisen talousarvion 1,7 milj. eurolla ja muutetun ta lous ar vion 0,1 milj. eurolla (toteutumisprosentti 99,8 %). Ve ro tu lo kerty mä oli 0,5 milj. euroa suurempi kuin vuonna 2018, kasvua 1,0 %. Kun nal lis ve ro ti li tyk set jäivät lopulta lähes 1,6 milj. euroa alkuperäistä ta lous ar vio ta pienemmiksi ja kasvoivat vain 0,3 milj. euroa (0,75 %) edel lis vuo teen nähden. Huomattavasti odotettua pienempää kertymää se lit tää erityisesti verokorttiuudistus, jonka seurauksena osa vuoden 2019 kunnallisverosta tilitetään kunnille vasta vuoden 2020 aikana. Yhtei sö ve ro ti li tyk set kasvoivat 0,3 milj. euroa (11,37 %) edellisvuoteen näh den. Kiinteistöverotulot puolestaan laskivat noin euroa eli 3,32 % vuoteen 2018 verrattuna. Valtionosuuksien kokonaismäärä vuonna 2019 oli 21,7 milj. euroa. Valtion osuu det toteutuivat 0,7 milj. euroa alkuperäistä talousarviota suurem pi na. Odotettua suurempaa kertymää selittää marras-joulukuussa kun nil le tilitetty kertaluonteinen erä kiky-sopimuksesta johtuvien kak sinker tais ten valtionosuusleikkauksien korvauksena. Muutetun ta lous arvion toteutumisprosentti oli 100,1 %. Kertaluontoisesta korvauserästä huo li mat ta valtionosuudet laskivat 0,2 milj. euroa (0,8 %) vuodesta Ulvilan vuosikate vuonna 2019 oli 2,7 milj. euroa ja kattoi 90,0 % ti likau den poistoista. Vuosikate parani edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 milj. euroa eli 4,7 %.

6 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Investointimenot vuonna 2019 olivat yhteensä 5,4 milj. euroa ja in vestoin ti tu lot 4,5 milj. euroa. Investointimenojen toteutumisaste muu tettuun talousarvioon verrattuna oli 100,2 %. Merkittävin yksittäinen in vestoin ti koh de vuonna 2019 oli Friitalan koulun LVI-tekniikan saneeraus, jo hon käytettiin tilikaudella 3,4 milj. euroa. Talonrakennuksen investoinnit olivat yhteensä 3,9 milj. euroa, ve si laitok sen investoinnit 0,6 milj. euroa sekä tie- ja ympäristörakentamisen in ves toin nit 0,5 milj. euroa. Kiinteistöjen ja osakkeiden myyntitulot olivat yh teen sä 4,5 milj. euroa. Kaupungin maksuvalmius ja rahoitusasema pysyivät tyydyttävällä tasol la vuonna Maksuvalmius heikkeni hieman rahavarojen vä hentyes sä 0,2 milj. eurolla. Uusia talousarviolainoja nostettiin 6,0 milj. euroa ja pitkäaikaisten lainojen lyhennyksiä maksettiin 3,1 milj. euroa, joten kaupungin lainakanta kasvoi 2,9 milj. euroa vuoden 2019 aikana. Vuo den lopussa korollisten pitkäaikaisen lainojen määrä oli 20,5 milj. eu roa ja lyhytaikaisten 5,0 milj. euroa. Kokonaislainamäärä asukasta koh ti oli vuoden lopussa euroa. Vuonna 2018 lainamäärä asukas ta kohti oli euroa. Liitteenä on Ulvilan kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös, joka käsittää tu los las kel man, taseen, rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talous ar vion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Valmistelija: Talousjohtaja Mikko Airaksinen Kaupunginhallitus päättää 1. allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää sen ti lin tar kasta jan tarkastettavaksi; 2. ehdottaa valtuustolle, että tilikauden alijäämä ,17 eu roa siir re tään taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli-/ali jäämä ti lil le; 3. oikeuttaa talousjohtajan tekemään oikaisuluontoisia kor jauk sia ja tar ken nuk sia tilinpäätökseen, ja 4. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edel leen valtuuston käsiteltäväksi. Täytäntöönpano: Päätös tilintarkastajalle ja tarkastuslautakunnalle

7 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka, puh Talousjohtaja Mikko Airaksinen, puh Kaupunginhallitus 81 Tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2019 on esitys lis tan oheismateriaalina. Tarkastuslautakunta on tehnyt valtuustolle eh do tuk sen vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vas tuu vapau den myöntämisestä tilivelvollisille. Valmistelija: Talousjohtaja Mikko Airaksinen Kaupunginhallitus merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka, puh Talousjohtaja Mikko Airaksinen, puh

8 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Arviointikertomus vuodelta / /2020 Kaupunginhallitus 82 Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 121 :n 2 momentin 2 koh dan mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talou den tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toimin ta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioin nin tulokset esitetään arviointikertomuksessa, jonka tar kas tus lauta kun ta hyväksyy ja esittää valtuuston käsiteltäväksi. Valtuusto voi päättää niistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan ar vioin ti ker to mus mahdollisesti antaa aihetta. Kuntalain mukaan kunnan hal li tus antaa valtuustolle tarvittaessa lausunnon mahdollisista toimen pi teis tä. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt ar vioin tiker to muk sen talousarviovuodelta 2019 ja jättänyt sen valtuuston kä sitel tä väk si. Arviointikertomus on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: Talousjohtaja Mikko Airaksinen Kaupunginhallitus merkitsee arviointikertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka, puh Talousjohtaja Mikko Airaksinen, puh

9 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Sitoutuminen Satakunnan sote-keskusta ja sote-palvelurakennetta tukevaan sosiaali- ja terveysministeriön hankehakuun 39/ /2020 Kaupunginhallitus 83 Satasoten palvelurakenneryhmän johdolla on valmisteltu ja Satasoten joh to ryh män sekä ohjausryhmän kirjallisen menettelyn jälkeen toi mi tettu sosiaali- ja terveysministeriölle päättyneen hakuajan kulues sa Satakunnan tu le vai suu den sote-keskus -hankehakemus ja Sata kun nan so te-ra ken ne uu dis tus ta tukevaa valmistelua koskeva han keha ke mus. Hakemukset on tehty valmistelualustana toi mi van Sa ta kunta lii ton nimiin. Kun sosiaali- ja terveysministeriön hankehakuun menneiden ha ke musten osalta edellytetään nyt Satakunnan kuntien ja sotekuntayhtymien si tou tu mis ta ko. hankkeiden toteuttamiseen, niin Sa tasoten joh to ryhmän toi mes ta laaditaan toukokuun 2020 puoliväliin men nes sä Sa takun nan kun nil le ja sotekuntayhtymille lisäinformaatioksi ko ko nais ku va sii tä, mi ten sosiaali- ja terveysministeriön hakehakuun toi mi te tut han keha ke muk set edistävät Sa tas ote -kokonaisuuden val mis te lua. Satasoten joh to ryh män toimesta laa dit tu kokonaiskuva kä si tel lään myös jär jes tet tä väs sä Sa ta kun nan kun ta joh ta ja ko kouk ses sa. Satakunnan kunnille ja sote-kuntayhtymille on toimitettu Sa ta kun nan so te ra ken ne uu dis tus ta tukevaa valmistelua koskevan han ke ha ke muksen mukainen kun ta ra hoi tus osuu den laskennallinen määrä ja kun nit tainen jakautuma. Kuntia ja so te-kun tayh ty miä pyydetään ku iten kin ot tamaan huomioon, että kyse on las ken nal li ses ta kun ta osuu des ta, jo ka on tarkoitus kattaa mahdollisimman täysimääräisesti kun tien omalla ja kun tien omistamien so te-kun tayh ty mi en työnpanoksella. Li säk si ha lutaan muistuttaa, että sosiaali- ja terveysministeriön hankehaun toi nen han ke ko ko nai suus eli tu le vai suu den so te-kes kus -hake ei edellytä kuntien oma ra hoi tus osuut ta, vaan tu le vai suu den sotekeskushake ra hoi tetaan 100 %:sti valtion ra hoi tuk sel la. Satakuntaliitto pyytää Satakunnan kuntia ja sote-kuntayhtymiä kä sit tele mään si tou tu mi sen sa sosiaali- ja terveysministeriön hankehakuun ha ku ajan kuluessa Sa ta kun nas ta toi mi tet tui hin tu le vai suu den so te-keskus -han ke ha ke muk seen ja Sa ta kun nan sote-rakenneuudistusta tu kevaa val mis te lua kos ke vaan hankehakemukseen siten, että si tou tu mispää tök set voidaan toi mit taa sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään Hankkeen kokonaiskustannusarvio on euroa, josta oma rahoi tus osuus on 20 % eli euroa. Kustannukset jakautuvat vuo sil le Omarahoitusosuus on jaettu kuntakohtaisesti asu kas lu vun mukaisesti. Arvio sisältää myös kuntayhtymien kautta ohjau tu van oma ra hoi tus osuu den. Omarahoitusosuus katetaan en si si jai-

10 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus ses ti kun nan tai kuntayhtymän omalla työpanoksella. Arvio perustuu Sa ta kun nan sote-rakenneuudistuksen han ke ha ke muk seen.ulvilan lasken nal li nen maksuosuus on euroa vuonna 2020 ja euroa vuonna 2021 eli yhteensä euroa. Sosiaali- ja terveysministeriön hankehakuun menneiden han ke ha kemus ten osalta kunnan ja sote-kuntayhtymän si tou tu mis ta edellytetään sen toimielimen pää tök se nä, joka kunkin or ga ni saa tion oman hal lin tosään nön mukaisesti saa an taa ko. or ga ni saa tio ta koskevia si tou muksia. Ulvilan kaupungin hal lin to sään nön 23 :n koh dan 45 mukaan kaupun gin hal li tus päättää EU- tai muihin yli kun nal li siin hankkeisiin osallistumisesta. Sitoutumispyyntö ja sote-hankeasiakirjat ovat esityslistan oheis ma te riaali na. Valmistelija: Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka Ulvilan kaupunki päättää sitoutua sosiaali-ja terveysministeriön han keha kuun hakuajan kuluessa Satakunnasta toimitettuihin tu le vai suu den so te-kes kus -hankehakemukseen ja Satakunnan so te-ra ken ne uu distus ta tukevaa val mis te lua koskevaan hankehakemukseen Ulvilan lasken nal li sen maksuosuuden mukaisena. Ulvilan laskennallinen mak suosuus on euroa vuonna 2020 ja euroa vuonna 2021 eli yh teen sä euroa. Janne Eräpuro poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo väliseksi ajaksi. Hanna Anttila poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo väliseksi ajaksi. Täytäntöönpano: Päätös tiedoksi Satakuntaliittoon / Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka, puh

11 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Friitalan koulurakennuksen akustoinnin parantaminen kesällä 2020 Kaupunginhallitus 84 Friitalan koulurakennuksen LVI-teknisessä- ja sisäilmakorjaamisessa kou lu luok kien kattoakustointi pidettiin samana kuin oli ennen remonttia. On katsottu, että remontilla ei ollut mitään muutosvaikutusta luokkien akus tiik kaan. Lukuvuoden aikana kaikuminen koululuokissa on kuitenkin koet tu opiskelua ja työkykyä kuormittavaksi tekijäksi. Friitalan koulun rehtori on talonrakennusinsinöörien kanssa selvittänyt ti lo jen kaikumista ja akustoimista. Kaikuminen korostuu luokkatiloissa, joissa on ns. ripalaattakatto. Tänä ke vää nä kahteen ripalaattakattoiseen luokkaan on ra ken net tu koeakus toin ti. Tämän akustoinnin vaikutusta pidetään kaikumista sel väs ti vä hen tä vä nä tekijänä. Tekninen toimiala on selvittänyt luokkiin rakennettavan akustoinnin toteut ta mis ta paa sekä luokkia, joihin akustointia on tarpeen rakentaa tai täy den tää. Lisäksi on selvitetty akustoinnin rakentamisen kus tan nukset. Alaslaskettua kattoakustointia on tarpeen rakentaa 10 luokkatilaan ja kat toon liimattavaa akustointia on tarpeen täydentää 18 luokkatilassa. Akustoinnin rakentamisen kustannusarvio on euroa. Tarkoituksenmukainen ajankohta akustoinnin rakentamiselle ja täy dentä mi sel le on kou lun kesälomakausi. Muuna aikana rakentaminen vaikeut tai si huo mat ta vas ti koulutyötä. Valmistelijat: Kaupunginjohtaja Tekninen johtaja Juha Hjulgren ja talonrakennusinsinööri Harri Sär kipa ju Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että vuoden 2020 talousarvion investointiosan kohtaan talonrakennus esitetään euron mää rära ha Friitalan koulurakennuksen luokkien akustoinnin rakentamiseen ja täy den tä mi seen. Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle

12 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Lisätietoja: Tekninen johtaja Juha Hjulgren, puh Talonrakennusinsinnöri Harri Särkipaju, puh

13 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Maankäytön suunnittelun ja mittauksen asiakkaille luovuttamien palvelujen, lausuntojen ja työsuoritusten suorittamisesta sekä poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista perittävien maksujen tarkistaminen 125/ /2020 Kaupunginhallitus 85 Maankäytön suunnittelun ja mittauksen tulosalueen työsuoritteistaan pe ri mät maksut perustuvat tehtävien suorittamisesta syntyviin kus tannuk siin. Maksujen tarkoitus on kattaa mahdollisimman kattavasti ne kulut, jotka ulkopuolisille tahoille tehtävistä työsuoritteista kaupungille aiheu tuu. Maankäytön suunnittelun ja mittauksen asiakkaille luovuttamien pal velu jen, lausuntojen, työsuoritusten yms. toimenpiteiden hinnoittelua on tar kis tet tu indeksikorostusten mukaisesti ja arvioimalla nykyisiä säh köisiin palveluihin painottuvia suoritteita. Lisäksi on tehty vertailua so vel tuvien kaupunkikuntien kesken. Poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista Ulvilan kau pungil le perittävät maksut ovat tulleet voimaan lukien ja ovat myön teis ten päätösten osalta 430 euroa ja kielteisten päätösten osalta 210 euroa. Maksuja esitetään korotettavaksi siten, että myönteisestä pää tök ses tä peritään 450 euroa ja kielteisestä päätöksestä 220 euroa. Pyynnöstä annettavan viranomaislausunnon maksuksi esitetään 140 eu roa lausuntoa kohti, mikä on sama kuin rakennusvalvonnan voimaan tulleessa taksassa oleva viranomaislausunnon maksu. Ympäristönsuojelun voimaan tulleessa taksassa so vel letaan vastaavanlaisen lausunnon antamiseen tuntiperusteista veloitusta 55 euroa/h. Viranomaisen suorittaman naapurien kuulemisen maksuksi esi te tään samaa 55 euroa kuin mitä rakennusvalvonnan taksa on. Ehdo te tut maksut yhtenäistävät kaupunkisuunnittelun toimialan vi ranomais lau sun nois ta ja naapurikuulemisista perittävät maksut. Kuu lut tami ses ta tai muusta kunnallisesta julkaisusta peritään todellisten kulujen li säk si käsittelymaksua 100 euroa. Perittäviä maksuja vertailtiin seuraavien kuntien kesken: Pori, Rauma, Kan kaan pää ja Harjavalta. Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös myönteinen / kielteinen Ulvila Pori Rauma Kankaanpää Harjavalta 450 / / / / 300 Naapurikuuleminen kpl Viranomaislausunto kpl (50) dwg-tiedosto alkaen Maastotyöt mittaus /h

14 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kustannustason nousu sekä vertailtujen kaupunkikuntien ja valtion mak su ta so huomioon ottaen on perusteltua tarkistaa Ulvilassa pe rit tävät maksut liitteenä olevan hinnaston mukaisiksi lukien. Kaupunginhallituksen antamissa vuoden 2020 talousarvion laa din ta ohjeis sa edellytetään, että kaikki kunnalliset maksut ja taksat tarkistetaan ja niitä korotetaan vähintään kustannustason nousun verran. Kau pungin val tuus ton / 5 hyväksymän Ulvilan kaupungin tuot tavuus- ja toimenpideohjelman mukaan toimintatulojen li säämi sek si kaikkien kaupungin perimien asiakasmaksujen ja -taksojen tarkis ta mi nen tulee tehdä vuosittain vähintään kustannustason nousua vas taa val la määrällä. Maankäytön suunnittelun ja mittauksen tarjoamien työsuoritteiden hinnas to on esityslistan liitteenä. Valmistelija: Kaupunkisuunnittelun johtaja Juha Virola Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mu kaisen maankäytön suunnittelun ja mittauksen asiakkaille luovuttamien pal ve lu jen, lausuntojen ja työsuoritusten suorittamisesta sekä poik keamis pää tök sis tä ja suunnittelutarveratkaisuista perittävien maksujen muu tos eh do tuk sen voimaatulevaksi Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle Lisätietoja: Kaupunkisuunnittelun johtaja Juha Virola, puh Liitteet 2 Maankäytön suunnittelun ja mittauksen hinnasto 2020

15 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Ulvilan kaupungin maa-alueille sijoitettavien tietoliikennemastojen maanvuokrien hinnoittelu 126/ /2020 Kaupunginhallitus 86 Ulvilan kaupungin omistamilla maa-alueilla on noin kaksikymmentä erilais ta tietoliikennemaston vuokrasopimusta. Osa näistä sopimuksista on päättynyt tai päättymässä. Näille mastojen sijoituspaikoille on teh tävä uudet maanvuokrasopimukset. Termillä tietoliikennemasto tar koi tetaan nyt käsiteltävässä asiassa myös muita vastaavan tyylisiä mastoja, ku ten teleliikenne-, antenni- ja radiomastoja, ei kuitenkaan yk si tyis henki löi den tai yhteisöjen ylläpitämiä vähäisiä antennimastoja voimaan tulleen hallintosäännön 23 :n kohdan 2 mukaan kau pun gin hal li tus päättää kiinteän omaisuuden, osakkeiden ja osuuksien myynnistä, vaihdosta ja vuokrauksesta valtuuston vahvistamien pe ri aat tei den mukaisesti, kuitenkin siten, että kaupunginhallitus voi päät tää yksittäisten hinnoittelemattomien tonttien tai kau pun ki ke hi tyksen kannalta merkitykseltään vähäisen maan myynti- ja vuok raus hinnois ta sekä muista ehdoista. Kohdan 3 mukaan kaupunginhallitus päät tää kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta. 24 :n kohdan 4 mukaan kaupunginjohtaja ratkaisee merkitykseltään vä häi sen kiinteän tai irtaimen omaisuuden vuokralle antamisen ja ot tami sen. Vuokrasopimuksia valmistelee yleensä Ulvilan kaupunkisuunnittelun toi mi ala. Tällä hetkellä kaupungilla ei ole määritelty tie to lii ken ne mas tojen sijoituspaikkojen maanvuokran hintatasoa eikä vuokra-ajan pi tuutta, vaan ne on annettu virkamiehen omalla harkinnalla. Kokonaisuus ja tasapuolisuus huomioiden sekä vuokrasopimusten laati mi sen helpottamiseksi jatkossa tulisi määrittää tietoliikennemastojen si joi tus paik ko jen vuokrataso, johon kaupunkisuunnittelun toimiala voisi pää sään töi ses ti nojautua maanvuokrasopimuksia valmisteltaessa ja pää tök sen tekevä viranomainen perustaa päätöksensä. Nykyiset tietoliikennemastojen vuoden vuokra-ajan maan vuok raso pi muk set perustuvat kertakorvaukseen. On tarkoituksenmukaista muut taa hinnoittelu perustumaan vuokran maksamiseen vuosittain, siten että vuokramaksut sidotaan vuokran allekirjoitushetken elin kus tannus in dek siin ja kaupunki laskuttaa vuokranmaksun vuosittain kesäkuun lop puun mennessä. Tietoliikennemastojen maanvuokrasopimusten hinnoittelu jaetaan neljään eri luokkaan: 1. Keskustaajaman yleiskaavan alueella olevat asemakaava-alueet ja asemakaavan ulkopuoliset lähialueet, kyläalueiden asemakaava-alueet ja asemakaavan ulkopuoliset

16 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus lähialueet, haruksellinen masto 650 /v 2. Keskustaajaman yleiskaavan alueella olevat asemakaava-alueet ja asemakaavan ulkopuoliset lähialueet, kyläalueiden asemakaava-alueet ja asemakaavan ulkopuoliset lähialueet, harukseton masto 500 /v 3. Haja-asutusalue, haruksellinen masto 400 /v 4. Haja-asutusalue, harukseton masto 300 /v Vuokra ei ole sidottu vuokra-alueen pinta-alaan. Haruksellinen masto vaa tii kuitenkin haruksetonta mastoa suuremman maa-alueen käyttöön sä ja sen vaikutukset ovat suuremmat ympäröiville toiminnoille. Täs tä syystä haruksellisen maston maanvuokra on noin kolmanneksen kor keam pi. Vuokra-alue pyritään pitämään kooltaan tar koi tuk sen mu kaise na eikä sen kokoa turhaan kasvateta. Vuokra-aika on kerrallaan enin tään 30 vuotta. Teleoperaattorien ylläpitämät tietoliikennemastot ovat osa yh teis kunnan kriittisiä toimintoja ylläpitävää yhdyskuntateknistä verkostoa, jonka toi min ta edel ly tyk sien turvaaminen on myös kunnan intressi. Tie to lii kenne mas tot palvelevat kuntia, kunnissa toimivia yrityksiä ja kuntien asukkai ta. Valmistelija: Kaupunkisuunnittelun johtaja Juha Virola Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä Ulvilan kau pun gin maa-alueille sijoitettavien tietoliikennemastojen maan vuokrien hinnoittelun edellä esitetyn neljän luokan mukaisesti. Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle Lisätietoja: Kaupunkisuunnittelun johtaja Juha Virola, puh Maankäyttöinsinööri Sami Ylihärsilä, puh

17 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Valtuuston pöytäkirjanpitäjän määrääminen 118/ /2020 Kaupunginhallitus 87 Ulvilan kaupungin hallintosäännön 74 :n mukaan val tuus ton ko kousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii val tuus ton määrää mä viranhaltija. Valtuusto on ( / 47) määrännyt valtuuston pöy tä kir jan pi täjäk si hallintojohtajan. Kaupunginhallitus on ( / 91) hyväksynyt hallinto- ja ta louspal ve lu yk si kön tehtävien uudelleenorganisoinnin al ka en ja pe rus ta nut hallintopäällikön viran. Kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle ehdotetaan, että valtuus to määrää hallinto- ja talouspalveluyksikön uudelleenor ganinoin nin ja vi ran hal ti joi den tehtävien ja toimenkuvien uudelleenjärjestelyiden joh dos ta hallintopäällikön toimimaan valtuuston ko kous ten pöy tä kir janpi tä jä nä ja valtuuston sihteerinä. Valmistelija: Hallintopäällikkö Timo Forsten Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto - kumoaa valtuuston pöytäkirjanpitäjää koskevan päätöksen ja - määrää valtuuston pöytäkirjanpitäjäksi hallintopäällikön. Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka, puh

18 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Hallintosäännön mukainen luettelo valmistelussa olevista valtuutettujen tekemistä aloitteista 14/ /2020 Kaupunginhallitus 88 Hallintosäännön 139 :n mukaan kaupunginhallituksen on vuosittain tou ko kuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toi mival taan kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toi menpi teis tä. Valtuusto voi samalla päättää, mitkä aloitteista on loppuun käsi tel ty. Vuonna 2019 tehtiin yhteensä kaksitoista valtuustoaloitetta, joista kahdek san valtuusto käsitteli ja totesi loppuun käsitellyiksi vuoden 2019 aika n. Kaksi vuonna 2019 tehtyä ja yhden vuonna 2018 tehdyn aloit teen val tuus to on käsitellyt ja todennut loppuun kä si tel lyk si al ku vuo den 2020 ai ka na. Lisäksi vuo den 2019 aikana on kä si tel ty loppuun yksi vuon na 2018 tehty val tuus to aloi te ja yksi vuon na 2017 tehty val tuus to aloi te. Vuonna 2016 tehdyistä valtuustoaloitteista on edelleen käsittelemättä tehty Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite Kaas markun koulun toiminnan jatkamisesta (Asia nro 267/ /2016). Kau pun gin hal li tus on antanut aloitteen sivistyslautakunnalle jat ko valmis te luun. Sivistyslautakunta on vastannut aloitteeseen vuonna Vas taus aloitteeseen ei kuitenkaan ole koskaan edennyt kau pun gin halli tuk sen ja edelleen valtuuston käsiteltäväksi. Päätösehdotuksessa esite tään valtuustoaloitteen toteamista lop puun käsitellyksi sen joh dos ta, et tä Kaasmarkun koulu on jatkanut toimintaansa aloitteessa esi te tyl lä ta val la ja val tuus to kau si on vaihtunut aloitteen jättämisen jälkeen. Vuonna 2018 tehdyistä valtuustoaloitteista on loppuun käsittelemättä seu raa vat aloitteet: - Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloite kulttuuri- ja va paa-ai kajaos ton perustamisesta. Aloite on lähetetty sivistyslautakunnan val mis tel ta vak si. - Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite lap si per hestra te gias ta ja -toimintaohjelmasta Valtuusto on palauttanut aloitteen uudelleen valmisteltavaksi. Vuonna 2019 tehdyistä valtuustoaloitteista on loppuun käsittelemättä seu raa vat aloitteet: - Sakari Aallon ym. valtuustoaloitteeseen osallistavasta bud je toin nista vuoden 2021 budjetin yhteydessä. Aloite on lähetty hallinto- ja ta lous pal ve lui den valmisteltavaksi.

19 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Kimmo Ruotsalaisen ym. valtuustoaloite korotetun suojatien saa misek si Kaasmarkuntielle. Aloite on lähetetty teknisen toimialan valmis tel ta vak si. - Kimmo Ruotsalaisen valtuustoaloite yhteistoimintapalaverista valtuu tet tu jen ja viranhoitajien kesken. Aloite on lähetetty kau pun ginvi ras ton valmisteltavaksi. Valmistelija: Hallintopäällikkö Timo Forsten Kaupunginhallitus esittää yllä olevan luettelon valtuustoaloitteista valtuus tol le tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto toteaa edel li sel lä valtuustokaudella tehdyn Perussuomalaisten valtuus to ryh män valtuustoaloitteen Kaasmarkun koulun toiminnan jat kami ses ta loppuun käsitellyksi. Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka, puh Hallintopäällikkö Timo Forsten, puh

20 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Vastaus Sakari Aallon ym. valtuustoaloitteeseen osallistavasta budjetoinnista vuoden 2021 budjetin yhteydessä 265/ /2019 Kaupunginhallitus 89 Sakari Aalto ym. tekivät valtuustoaloitteen, jossa esitetään, et tä vuoden 2021 budjetin puitteissa voitaisiin toteuttaa esi mer kinomaises ti jokin osal lis tu van budjetoinnin hanke. Kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikut taa kunnan toimintaan (kuntalaki 22 ). Asukkaiden osallistumista ja vai kut ta mis ta voidaan edistää muun muassa järjestämällä mah dol lisuuk sia osallistua kunnan talouden suunnitteluun. Osallistava bud jetoin ti on yksi tapa ottaa asukkaiden näkökulma huomioon talouden suun nit te lus sa. Tavoitteena on entistä osu vam mat palvelut ja tyy ty väisem mät asukkaat. Osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää, vaan si tä voi daan toteuttaa monin eri tavoin. Osallistuvaa budjetointia voidaan käyt tää monenlaisten tarpeiden ja on gel mien ratkaisemisessa. Osal lis tu van budjetoinnin avulla voidaan esi mer kik si kerätä nä ke myksiä palveluverkosta ja investoinneista tulevien vuo sien ta lous suun nit telun pohjaksi. Tavoitteena voi olla myös lisätulojen ja/tai sääs tö koh teiden hakeminen talouden tasapainottamiseksi. Ulvilan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2019 oli kuudetta vuotta pe räkkäin alijäämäinen. Alijäämäkehitys selittyy merkittäviltä osin so te-meno jen kulukehityksellä. Toimintatuottojen määrää on saatu useana vuo te na lisättyä käyttöomaisuuden myynnillä, mutta ta sa pai no tus toi milla ole pystytty kattamaan sote-menoista johtuvaa toimintamenojen kasvua ja kääntämään taloutta ylijäämäiseksi. Ulvilan kaupungin talouden ti lan ne, väestömäärän ja -rakenteen kehitys sekä toimintaympäristön haas teet huomioiden on ilmeistä, että peruspalvelujen järjestäminen asuk kail le tulevaisuudessa riittävällä tasolla ei ole mahdollista ilman raken teel li sia uudistuksia. Vuoden 2020 talousarvio on niukasti ylijäämäinen ( euroa). Koro na epi de mian vuoksi kuluvan vuoden ennusteet ovat heikentyneet het kes sä merkittävästi ja myös lähivuosien näkymät ovat entistäkin heikom mat talouden osalta. Nykyisessä tilanteessa on arvioitava uu delleen talous- ja suunnitelmavuosien toiminnallisia ja taloudellisia ta voittei ta. Palvelutarjontaa tulee tarkastella kriittisesti, luopua osin va paa ehtoi sis ta palveluista sekä tuottaa jäljelle jääneet palvelut nykyistä te hokkaam min. Koronaepidemian vaikutusten seurauksena so peut ta mis toimien aikataulu kiristyy entisestään. Lähtökohdat vuoden 2021 talousarvion osalta ovat erittäin haastavat edel lä kuvatuista syistä johtuen. Huomioiden Ulvilan kaupungin ta lou-

21 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus den tilanne, on perusteltua kokeilla osallistavaa budjetointia vuoden 2021 talousarvion valmistelussa siten, että kuntalaisilta kerätään nä kemyk siä siitä, mitä vaihtoehtoisia toiminta- ja rahoitusmalleja voitaisiin tu le vai suu des sa hyödyntää tärkeäksi koettujen palvelujen jär jes tä mises sä. Lisäksi selvitetään, mistä palveluista voitaisiin mahdollisesti luopua ja miten säästökohteet valitaan. Kuntalaisten näkemykset kerätään säh köi sel lä kyselyllä siten, että tiedot ovat toimialojen käytettävissä lauta kun ta koh tais ten talousarvioesitysten valmistelussa. Valtuustoaloite on esityslistan oheismateriaalina. Valmistelija: Talousjohtaja Mikko Airaksinen Kaupunginhallitus antaa yllä olevan selvityksen vastauksena Sakari Aal lon ym. valtuustoaloitteeseen ja ehdottaa, että valtuusto toteaa aloit teen loppuun käsitellyksi. Täytäntöönpano: Esitys valtuustolle Lisätietoja: Talousjohtaja Mikko Airaksinen, puh

22 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätöksiä Kaupunginhallitus 90 Kaupunginhallitukselle esitetään seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat: Kannettavien tietokoneiden hankinta Ulvilan yhteiskoululle, 12/2020 Virkanimikkeiden muuttaminen opetustoimessa, 13/2020 Talousjohtaja: Yksinyrittäjän tuki: hyväksytyt hakemukset, 2/2020 Yksinyrittäjän tuki: hyväksytyt hakemukset, 3/2020 Yksinyrittäjän tukihakemus, 4/2020 Taloussuunnittelijan työsuhteen jatkaminen määräajaksi, 5/2020 Kaupunkisuunnittelun johtaja: Joutsijärven retkeily- ja virkistysreittien kunnossapitoon ja huoltoon liittyvä avustus vuodelle 2020, 3/2020 Kaupunginhallitus hyväksyy täytäntöönpantaviksi päätökset, joihin sil lä on kuntalain 92 :n mukainen otto-oikeus ja merkitsee tiedoksi mah dolli set lain tai asetuksen mukaiset lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toi mi tusme net te lyä koskevat viranhaltijapäätökset.

23 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Lautakuntien pöytäkirjoja Kaupunginhallitus 91 Kaupunginhallitukselle esitetään tiedoksi ja mahdollista otto-oikeuden käyttämistä varten seuraavat lautakuntien pöytäkirjat, jot ka ovat nähtävillä internetissä Ulvilan kaupungin kotisi vuilla: - Tarkastuslautakunta Sivistyslautakunta Merkitään tiedoksi.

24 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat Kaupunginhallitus 92 Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusasiat: 1. Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n vetoomus kun nan- ja kaupun gin hal li tuk sil le urheiluseuratoiminnan tilanteesta ko ronapan de mi an johdosta 2. Valtiovarainministeriön muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtion osuu des ta ja veroperustemuutoksista johtuvien ve ro tu lo me ne tys ten korvauksesta Kaupunginjohtajan ajankohtaiset ilmoitusluontoiset asiat Merkitään tiedoksi.

25 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 9/ Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Muutoksenhakukiellot Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa: perusteet Pykälät 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 83 Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. musviran- omainen ja Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: -aika Ulvilan kaupunginhallitus PL ULVILA Sähköposti: Kaupunginviraston normaalit aukioloajat arkisin: Pykälät 83 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (kuntalaki 410/2015, 140 ). Asianosaisen tiedoksisaantiajankohta käy ilmi asianosaiselle erikseen toimitettavan pöytäkirjanotteen muutoksenhakuohjeesta. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, oikaisua vaativan henkilön nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Oikaisuvaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaati- Seuraaviin julkista hankintaa koskeviin päätöksiin voi julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan asianosainen hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). musviran- omainen ja -aika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Ulvilan kaupunginhallitus PL ULVILA Sähköposti: Kaupunginviraston normaalit aukioloajat arkisin: Pykälät Oikaisuvaatimuksen sisältö Kirjallinen hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä (L 13/2003, 19 ). Tarkemmat ohjeet käyvät ilmi asianosaiselle erikseen toimitettavan pöytäkirjanotteen muutoksenhakuohjeista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, oikaisua vaativan henkilön nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Liitetään pöytäkirjaan

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 13/2018 279 Kaupunginhallitus Aika 20.08.2018 klo 17:00-18:49 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 125 Satakunnan pelastuslaitoksen ajankohtaiskatsaus 281

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus 85 30.03.2016 Tarkastuslautakunta 24 12.05.2016 Tarkastuslautakunta 28 18.05.2016 Tarkastuslautakunta 33 24.05.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 40/02.06/2016 KH 30.03.2016 85 Kuntalain

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnan joh ta ja tai pormestari. Kaupunginhallitus 68 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 21 17.05.2016 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 26 13.06.2016 Tilinpäätös 2015 288/02.05.01.08/2016 KH 29.03.2016 68 Kuntalain (410/2015) mukaan kunnanhallituksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Kaupunginhallitus 3 05.03.2018 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2017 388/02.02.00/2016 Perla 20.02.2018 3 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo 14:00-15:26

Kokousaika Torstai klo 14:00-15:26 Suonenjoen kaupunki Kokouspöytäkirja 2/2019 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokousaika Torstai 28.03.2019 klo 14:00-15:26 Kokouspaikka Kaupungin tekninen toimisto, Sairaalapolku 3, neuvotteluhuone Luettelo käsitellyistä

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.09.2019 klo 14:00-16:35 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 22 Kaupungin talouskatsaus 3 23

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset 3. 2 Saatavan poistaminen 5. 3 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätös 6

Sisällysluettelo. 1 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset 3. 2 Saatavan poistaminen 5. 3 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätös 6 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Rakennuslautakunta 10.02.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 määrärahan ylitykset 3 2 Saatavan poistaminen 5 3 Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätös

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.04.2019 klo 14:05-16:15 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 11 Tilinpäätös 2018 3 12 Kaupungin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/ Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 12/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 16.12.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 52 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 53 Hoito- ja vanhuspalvelujohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös vuodelta / /2018. Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Tilinpäätös vuodelta / /2018. Yhtymähallitus Yhtymähallitus 30 06.03.2018 Tilinpäätös vuodelta 2017 30/02.02.02.00/2018 Yhtymähallitus 06.03.2018 30 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 60 Kokouksen järjestäytyminen 3 61 Vuoden 2015 tilinpäätös 4 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 2 Aika 06.06.2016 klo 09:00-10:15 Paikka

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 19 astuslautakunta AIKA 07.06.2019 klo 15:00-15:25 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ SASKY koulutuskuntayhtymä, Ratakatu 36, Sastamala. Kokous keskeytyneenä 11:55-13:00

SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ SASKY koulutuskuntayhtymä, Ratakatu 36, Sastamala. Kokous keskeytyneenä 11:55-13:00 SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2018 22 Tarkastuslautakunta 03.05.2018 Aika 03.05.2018 klo 10:00-14:20 Paikka SASKY koulutuskuntayhtymä, Ratakatu 36, Sastamala. Kokous keskeytyneenä 11:55-13:00

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 50 Vapaa-aikalautakunta Aika 17.11.2016 klo 17:00-18:50 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 27 Tutustuminen Ulvilan liikuntapalveluihin

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 13 Tekninen lautakunta 19.02.2019 AIKA 19.02.2019 klo 10:30-12:51 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 15 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 09.05.2017 klo 17:00-17:50 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 19 Arviointikertomuksen käsittely

Lisätiedot

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely

Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta päättäminen ja tilikauden tuloksen käsittely Kaupunginhallitus 80 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 29 09.05.2017 2013-2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.05.2017 Tilinpäätös vuodelta 2016 / Tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapaudesta

Lisätiedot

Otsikko Sivu 41 Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Otsikko Sivu 41 Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 3/2018 20 Tarkastuslautakunta Aika 24.05.2018 klo 13:00-14:35 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2017 52 Keskusvaalilautakunta Aika 30.11.2017 klo 16:00-16:32 Paikka Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 18 Keskusvaalilautakunnan sihteerin nimeäminen 54 19 Vuoden 2018 presidentinvaalin

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma / /2018. Kaupunginhallitus 169

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma / /2018. Kaupunginhallitus 169 Kaupunginhallitus 169 05.11.2018 Kaupunginhallitus 182 19.11.2018 Kaupunginhallitus 186 26.11.2018 Kaupunginhallitus 194 03.12.2018 Valtuusto 62 17.12.2018 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.04.2018 klo 08:30-12:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 17:15-19:31. kaupunginhallituksen kokoushuone.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 8/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 17:15-19:31. kaupunginhallituksen kokoushuone. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 8/2018 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 30.05.2018 klo 17:15-19:31 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 41 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3.

Kunnanhallitus Valtuusto KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus KH 117 KUUMA-komissio 1.3. Kunnanhallitus 117 07.05.2018 Valtuusto 55 30.05.2018 KUUMA-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 KH 117 KUUMA-komissio 1.3.2018 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi on

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.03.2019 klo 08:30-11:37 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän hallitus ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Orimattilan seudun terveydenhuollon Aika 21.03.2018 klo 17:00-18:36 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 3. krs. Osallistujat Nimi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7

Sisällysluettelo. 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman investoinnit Kaupunginjohtajan tilannekatsaus 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 28.10.2015 Sisällysluettelo Sivu 67 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2016-2019 investoinnit 4 68 Kaupunginjohtajan tilannekatsaus

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 15:00-18:33. Teknisen keskuksen kokoustila, Poutuntie 8, 2.

Lapuan kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Tarkastuslautakunta. Aika klo 15:00-18:33. Teknisen keskuksen kokoustila, Poutuntie 8, 2. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 7/2018 1 (9) Tarkastuslautakunta Aika 21.05.2018 klo 15:00-18:33 Paikka Teknisen keskuksen kokoustila, Poutuntie 8, 2. krs Käsitellyt asiat 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen anta mi sen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Kaupunginhallitus 106 20.03.2017 Tarkastuslautakunta 51 18.05.2017 Kaupunginvaltuusto 49 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös KH 106 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilin pää

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/ Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2019 1 Tarkastuslautakunta Aika 07.03.2019 klo 14:00-16:00 Paikka Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 6 Kaupungin talouskatsaus 1.1-31.12.2018

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusohjesääntö 4

Sisällysluettelo. 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan avustusohjesääntö 4 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 08.03.2018 Sisällysluettelo Sivu 1 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2017 3 2 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36

Yhtymähallitus Tilinpäätös Yhtymähallitus 36 Yhtymähallitus 36 15.03.2016 Tilinpäätös 2015 Yhtymähallitus 36 Kuntalain 64 :n mukaan kuntayhtymästä on soveltuvin osin voi massa, mitä kuntalain 13 luvussa kunnan taloudesta säädetään. Kun talain 113

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen edustajien valinta yksityisoikeudellisiin yhteisöihin ajalle

Kaupunginhallituksen edustajien valinta yksityisoikeudellisiin yhteisöihin ajalle Kaupunginhallitus 170 21.08.2017 Kaupunginhallitus 175 04.09.2017 Kaupunginhallitus 15 22.01.2018 Kaupunginhallituksen edustajien valinta yksityisoikeudellisiin yhteisöihin ajalle 1.6.2017-31.5.2019 221/00.04.02/2017

Lisätiedot

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta

Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien taloussuunnitelma / sivistyslautakunta Sivistyslautakunta 72 13.09.2016 Sivistyslautakunta 84 11.10.2016 Talousarvio vuodelle 2017 ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelma / sivistyslautakunta 259/05.051/2016 SIVLTK 13.09.2016 72 Sivistysosaston

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 17.12.2015 klo 14:00-16:26 Paikka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti 14:00-16:26 puheenjohtaja Kerijoki Harri

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 59, 60 ja 62 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 12.5.2015 klo 14:35 16:02 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoushuone K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 18 19 20 21 Tilintarkastusyhteisön

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016

Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 Kaupunginhallitus 84 27.03.2017 Sastamalan 40 19.05.2017 tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto 57 26.06.2017 Sastamalan kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 786/02.02.00/2015 KHALL

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 45 29.05.2017 vuoden 2016 tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016 sekä tilintarkastuskertomus vuodelta 2016 65/1.40/2017 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VUODEN 2016

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Allekirjoitusten yhteenveto Tunniste 92b094e d4-b c9b5ef54

Allekirjoitusten yhteenveto Tunniste 92b094e d4-b c9b5ef54 Allekirjoitusten yhteenveto Tunniste Allekirjoittajat Allekirjoittajan nimi ptkntark Jouko Vuorenniemi pj Heimo Riutta ptknpit Kaisa Liikanen ptknpit Helga Nurminen-Ekholm Päivä ja aika 31.05.2019 09:01

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016

Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016. Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 58 29.03.2016 Tarkastuslautakunta 25 20.04.2016 Viitasaaren kaupungin tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 137/201/2016 Kaupunginhallitus 29.03.2016 58 Kuntalain 68 :n 1 momentin mukaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1

Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Ruoveden kunta Pöytäkirja 8/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 30.10.2017 16:00-17:30 Paikka Ruoveden kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Liitteet Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 32, 33, 36, 40 ja 43 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstietoja vuodelta 2017

Tilinpäätöstietoja vuodelta 2017 Kunnanhallitus 47 26.03.2018 Tarkastuslautakunta 4 10.04.2018 Tarkastuslautakunta 15 16.05.2018 Kunnanhallitus 92 28.05.2018 Kunnanvaltuusto 20 11.06.2018 Vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus Kh

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 Kunnanhallitus 137 30.05.2016 Valtuusto 66 22.06.2016 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2015 KH 137 KUUMA-komissio 29.2.2016 / 3 KUUMA-johtokunta 9.3.2016 / 22 KUUMA-komissio 29.2.2016

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.

Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06. Kunnanhallitus 202 25.05.2015 Kunnanhallitus 209 01.06.2015 Kunnanhallitus 228 08.06.2015 Kunnanhallitus 229 15.06.2015 Kunnanvaltuusto 41 15.06.2015 Kittilän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös 31/02.06.01/2015

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 67 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 19.05.2017 09:00-09:20 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, 3-kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset

Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset Kunnanhallitus 336 12.12.2016 Valtuusto 117 21.12.2016 Johdon raportti tammi - lokakuulta 2016 sekä vuoden 2016 talousarvion muutokset KH 336 Vuoden 2016 taloudellisen toteutuman ennuste on laadittu ta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1(12)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1(12) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1(12) Tarkastuslautakunta 31.05.2017 AIKA 31.05.2017 klo 17:30-19:20 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot