Biokaasun hyödyntämisen käsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biokaasun hyödyntämisen käsikirja"

Transkriptio

1 Biokaasun hyödyntämisen käsikirja Miten biomassasta tulee biokaasua: tuotantoprosessi ja kaasun kuljetus. Jätteestä energiaksi ja polttoaineeksi: biokaasun hyödyntäminen liikennepolttoaineena, sähkönä ja lämpönä. Yritysten välinen työnjako kun biokaasusta tehdään liiketoimintaa. Yhteistyökumppanit biokaasun tuotannossa ja hyödyntämisessä.

2 Biokaasun hyödyntämisen käsikirja III Sisältö Johdanto: Jätteestä energiaksi ja polttoaineeksi Biokaasun hyödyntämisen käsikirja jätteestä energiaksi ja polttoaineeksi 2008, PBI Research Institute for Project Based Industry, Turku, Finland PBI Research Institute for Project Based Industry, Linnankatu 10, Turku, Finland Åbo Akademin Teollisuustalouden Laboratorio, Turku, Finland Haluamme kiittää Jukka Perttua ja Arno Seiroa luvasta käyttää heidän kirjoittamiansa artikkeleita kaasun liikennekäytöstä; Jussi Vainikkaa Gasumista ja professori Harri Kallbergia Tieliikenteen Tietokeskuksesta asiantuntevasta tuesta; FT Emma Vironmäkeä käsikirjoituksen editoinnista ja kieliasun työstämisestä sekä TkT Magnus Hellströmiä ja DI Tommy Rantaa biokaasuprojektissa tekemästään työstä. Lopuksi haluamme kiittää TEKESiä projektin rahoittamisesta ja tukemisesta. Kaikki julkaisussa mainitut hyperlinkit löytyvät osoitteesta institute.com/biokaasu Ulkoasu: Michael Diedrichs Paino: Newprint, Raisio Huhtikuu 2008; toinen painos, toukokuu 2008 ISBN I Biokaasun tuotanto 5 Biomassat Biokaasulaitos Biokaasun kuljetus II Biokaasun hyödyntäminen 11 Kaasu liikennepolttoaineena Kaasukäyttöiset ajoneuvot Biokaasun ympäristöedut liikennekäytössä Kaasun tankkausasemat Biokaasu lämmön ja sähköntuotannossa III Biokaasu liiketoimintana 25 Yritysten välinen työnjako eli arvoketju Liiketoimintamalli: Biometaani liikennekäytössä Liiketoimintamalli: Yhdistetty lämmön ja sähköntuotanto IV Yhteistyökumppanit biokaasun tuotannossa ja hyödyntämisessä 37 Biovakka, Watrec, Gaia Power, St1, Autotuojat ry, Åbo Akademin Teollisuustalouden Laboratorio, PBI Research Institute of Project Based Industry

3 IV Kuvat, kaaviot ja taulukot Eri biomassojen metaanintuottokyky (taulukko) Joidenkin vihreiden biomassojen metaanintuottokyky (taulukko) Ravinnekuormituksen vähentäminen kaasuntuotannossa käytettävällä biomassalla (kuva) Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen (kaavio) Kaasuautojen polttoainekulutus (taulukko) Eri biomassojen jalostus biometaaniksi ja kuinka monen henkilöauton, taksin tai bussin vuosikulutukseen se riittää (taulukko) Kaasun tankkausverkosto Suomessa (kartta) Kaasun tankkausasema Helsingissä Malmilla (kuva) Kaasun tankkauksen vaiheet (kuva) Yhdistetty lämmön ja sähköntuotanto biokaasusta 200 kw Jenbacher moottorilla (taulukko) Biokaasun hyödyntämisen arvoketju (kaavio) Biometaanin käyttöönoton ja hyödyntämisen liiketoimintamalli (kaavio) Biokaasun yhdistetyn lämmön ja sähköntuotannon käytön käynnistäminen (kaavio) Biokaasun hyödyntämisen käsikirja jätteestä energiaksi ja polttoaineeksi Dosentti Magnus Gustafsson DI Robert Stoor PBI Research Institute for Project Based Industry Åbo Akademin Teollisuustalouden Laboratorio

4 2 Johdanto Biokaasun hyödyntämisen käsikirja 3. Biokaasu: Jätteestä energiaksi ja polttoaineeksi Biokaasun kaupallinen hyödyntäminen on Suomessa vielä toistaiseksi hyvin vähäistä. Niinpä tämän käsikirjan tavoitteena on kertoa, mitä mahdollisuuksia ala tarjoaa sekä miten kokonaan uusi toimiala rakentuu. Kirjassa kuvataan biokaasun hyödyntämiseen osallistuvien yritysten toimintamallit sekä niiden välinen roolijako. Biokaasu tarjoaa mahdollisuuksia kaupalliseen toimintaan sekä liikennepolttoaineena että lämmön ja sähköntuotannossa. Biokaasun tuotanto edistää ja hyödyttää nimenomaan paikallista liiketoimintaa. Paitsi että biokaasun hyödyntäminen lisää liiketoimintaa, se myös keventää jätehuoltokustannuksia ja vähentää fossiilisten polttoaineiden tuontia. Biokaasu on korkealaatuinen polttoaine, jota tuotetaan pääosin eloperäisistä jätteistä. Sen tuotannossa voidaan hyödyntää myös vesistöjen ravinnekuormitusta vähentäviä kasveja. Biokaasua tuotetaan hapettomassa mädätysprosessissa joko biokaasureaktoreissa tai keräämällä kaatopaikoilta. Tuotannossa voidaan hyödyntää myös pieniä raaka ainevarantoja. Biokaasua voidaan jalostaa biometaaniksi, jolloin se on ensiluokkainen liikennepolttoaine. Kaasukäyttöisiä autoja on runsas valikoima kaikissa kokoluokissa, ja kaasun tankkauspisteitä on jo kattavasti Etelä Suomessa. Kaasuautot voivat käyttää polttoaineenaan sekä biometaania että maakaasua. Biokaasu on siis jalostettuna verrattavissa maakaasuun sillä erolla että biokaasu on uusiutuva energianlähde. Kaasu on edullinen polttoaine: kirjan kirjoitushetkellä vastaava määrä bensiiniä maksaisi 66 senttiä litralta. Yhdistetyssä lämmön ja sähköntuotannossa biokaasu tarjoaa mahdollisuuksia erityisesti pienessä kokoluokassa, jossa tänä päivänä käytetään pääosin öljyä. Biokaasun hyödyntämisen arvoketju alkaa biomassasta ja päätyy kaasun hyödyntämiseen joko liikenteessä tai lämmön ja sähköntuotannossa. Käsikirjassa käsitellään jokaisen osapuolen tehtävät biokaasuprojektin eri vaiheissa, sillä sen tavoitteena on edesauttaa yritysten yhteistoimintaa biokaasun hyödyntämisessä, ja madaltaa alalle tulemisen kynnystä. Käsikirjan on valmistellut Åbo Akademin teollisuustalouden laboratorio ja PBI Research Institute yhteistyössä Biovakan, Watrecin, St1:n, Gaia Powerin ja Autotuojat ry:n kanssa. Yritykset edustavat biokaasun hyödyntämisen arvoketjun kaikkia eri vaiheita.

5 4 Biokaasun tuotanto Biokaasun hyödyntämisen käsikirja 5 I Biokaasun tuotanto Biomassat Biomassoja on monenlaisia. Kaupallisessa mielessä merkittävin ero niiden välillä on siinä, että mikäli kyseessä on jäte, lanta tai liete, toimii biokaasulaitos jätteenkäsittelylaitoksena ja biomassan toimittaja maksaa porttimaksun sen ottamiseksi käsittelyyn. Sen sijaan kasviperäinen vihreä massa on itsessään raaka aine, josta biomassan toimittajalle maksetaan. Toinen huomattava ero biomassojen välillä piilee niiden kyvyssä tuottaa metaania. Kuten taulukosta 1 käy ilmi, paras metaanintuottokyky on teollisuuden biojätteillä kuten teurastamojätteellä. Myös yhdyskuntalietteen metaanintuottokyky on suhteellisen hyvä, kun se taas lannalla on alhaisempi. Lähde Metaani, Nm 3 / kg Laatu Jätevesiliete, esikuivattu 33 Nm 3 Jäte Biojäte 123 Nm 3 Jäte Teurastamojätteet 150 Nm 3 Jäte Sian lietelanta 16 Nm 3 Jäte Vihreä biomassa 52 Nm 3 Raaka aine Vihreällä biomassalla pystytään nostamaan ja säätelemään metaanin tuotantoa. Kuten taulukosta 2 käy ilmi, vihreiden biomassojen metaanintuottokyky vaihtelee jonkin verran. Biomassa Metaani, Nm 3 / kg Taulukko 2: Joidenkin vihreiden biomassojen metaanintuottokyky. Lähde: Lehtomäki Metaani, Nm 3 / kg kuiva ainetta Ruokohelpi 68 Nm Nm 3 Timotei apilanurmi 60 Nm Nm 3 Järviruoko 55 Nm Nm 3 Kauran olki 52 Nm Nm 3 Puna apila 48 Nm Nm 3 Rapsin olki 39 Nm Nm 3 Rypsin olki 35 Nm Nm 3 Yksi kuutio metaania vastaa energiamäärässä noin litraa öljyä tai kymmentä kilowattituntia. Esimerkiksi ruokohelpeä saadaan viljeltäessä runsaat 60 tonnia per hehtaari, jolloin yhdeltä hehtaarilta saadaan noin 420 kuutiometriä metaania. Tämä vastaa 420 litraa öljyä tai 4,2 megawattituntia. Keskikokoinen omakotitalo kuluttaa lämmitykseen noin 20 megawattituntia vuodessa. Taulukko 1: Eri biomassojen metaanintuottokyky, Nm 3 /1 000 kg biomassaa. Lähteet: Annimari Lehtomäki, Biogas production from energy crops and crop residues, Jyväskylän Yliopisto 2006; Nm 3 = Normaalikuutiometri.

6 6 Biokaasun tuotanto On hyvä huomata, että biokaasun tuotannossa voi hyödyntää monia sellaisia kasveja, joita ei perinteisesti ole pidetty viljelykasveina tai edes korjattu, kuten ruokohelpeä tai järviruokoa. Näin ollen tuottamattomanakin pidettyä raaka ainetta voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Lisäksi biokaasun tuotannossa voidaan hyödyntää myös vesistöjen ravinnekuormitusta vähentäviä kasveja. Korjaamalla esimerkiksi ruokoa valuma altaista tai kosteikoista tai heinää jokiin viettäviltä pelloilta otetaan talteen ravinteita jotka muuten rehevöittäisivät vesistöjä. Pitää kuitenkin varmistaa etteivät korjuutoimenpiteet aiheuta ravinnepäästöjä. Kuva: Ravinnekuormituksen vähentäminen kaasuntuotannossa käytettävällä biomassalla. Biokaasulaitos Biokaasulaitoksen suunnittelu alkaa kartoittamalla paikallisesti saatavilla olevat biomassat. Eri biomassoja voidaan myös yhdistellä. Näin ollen yksittäinen biokaasulaitos voi esimerkiksi olla kokonaisratkaisu, jossa käsitellään paikalliset biohajoavat jätteet, nostetaan kaasuntuotantoa pienemmällä määrällä vihreää massaa ja samalla parannetaan vesistöjä estämällä ravinteiden valumista. Saatavilla olevia biomassoja kartoitettaessa kannattaa myös huomioida niiden oheisvaikutukset biokaasulaitos tuottaa nimittäin biokaasun ohella myös korkealaatuista kompostia. Tämän kompostin käyttömahdollisuudet vaihtelevat kuitenkin jonkin verran riippuen siitä, mitä sen tuotannossa on käytetty. Biokaasulaitos on tyypillinen prosessilaitos joka koostuu seuraavista järjestelmistä (kaavio): 1. Vastaanotto ja esikäsittely, jossa biomassat otetaan vastaan ja esikäsitellään mädätystä varten. 2. Hygienisointi, jossa biomassa kuumennetaan mahdollisten haitallisten elementtien poistamiseksi. Tämä vaihe tasaa biomassan laatua ja parantaa mädätystä. 3. Mädätys jossa kaasu tuotetaan. 4. Lietteenkäsittely. Biokaasutuotannon sivutuotteena syntyy lietettä jota voidaan käyttää kompostina. 5. Rikinpoisto. Biokaasussa on jonkin verran rikkiyhdisteitä, jotka poistetaan ennen biokaasun syöttämistä lämmön ja sähköntuotantoon. 6. Biokaasun hyödyntämisen käsikirja 7 Kaasuvarasto, joka mahdollistaa kaasun kulutuksen säätelyn vuorokausitasolla. 7. Kaasun jalostus ja paineistus. Mikäli kaasua tuotetaan maakaasuverkkoon tai liikennekäyttöön, biokaasusta poistetaan hiilidioksidi ja muita mahdollisia yhdisteitä. Tällöin saadaan biometaania, joka on verrattavissa maakaasuun. Jalostuksen jälkeen biometaani paineistetaan ja syötetään kuljetusta varten joko maakaasuverkkoon tai pullopatteriin. Kaavio: Biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen.

7 8 Biokaasun tuotanto Biokaasun hyödyntämisen käsikirja 9 Koska biokaasulaitos on prosessilaitos, se ei rakennu minkään erityisen teknologian ympärille. Biokaasulaitoksen haastavuus on prosessin hallinnassa. Biokaasun tuotanto on biologinen prosessi, joka edellyttää asiantuntemusta sekä laitosta suunniteltaessa että sen käyttövaiheessa. Prosessissa on ylläpidettävä suotuisat olosuhteet mädätysbakteereille, muuten tuotantoprosessi pysähtyy. Prosessi on myös pidettävä tasapainossa, jotta tuotannosta ei synny hajuhaittoja. Tämän takia on suositeltavaa hankkia laitos kokeneelta toimittajalta, joka pystyy toimittamaan vakioratkaisuihin perustuvan laitoksen. Vakioratkaisu merkitsee testattua ratkaisua. Tällöin yksittäisen osaprosessin toimintatapa osana kokonaisuutta ja muuta laitosta on tunnettu. Biokaasulaitoksessa tämä on erityisen tärkeää, sillä prosessissa useimmiten sekoittuvat erilaiset biomassat. Laitoksen toimittajan kokemus sekä vakioratkaisujen hyödyntäminen on erityisen tärkeää, mikäli tarkoituksena on prosessoida biokaasua tai biometaania energiantuotantoon tai liikennekäyttöön. Koska eri biomassat eroavat toisistaan huomattavasti, kannattaa laitosta suunnitellessa olla aikaisessa vaiheessa yhteydessä joko laitostoimittajaan tai muuhun asiantuntijaan, joka pystyy antamaan selkeän arvion kaasuntuottomahdollisuuksista. Erityisesti Jyväskylän yliopiston biologian laitos on perehtynyt biokaasun tuotantoon. Biokaasun kuljetus Kaasu voidaan kuljettaa putkessa tai paineistetussa, vaihtolavan tavoin toimivassa pullopatterissa. Molemmilla vaihtoehdoilla on vahvuutensa ja heikkoutensa. Kaasuputki on investointina suuri mutta käyttövaiheessa edullinen. Se edellyttää vakaan ja tarpeeksi suuren kulutuskohteen, jotta investointi kannattaisi. Kaasuputkena voidaan käyttää muoviputkea, jossa kaasu siirretään neljän tai kahdeksan baarin paineessa. Kaasuputki kestää pakkasta, joten sitä ei tarvitse kaivaa yhtä syvälle kuin vesiputkea. Tarkemmat tiedot kaasuputken asennuksesta löytyvät Maakaasuyhdistyksen kotisivuilta. Pullopatteri antaa suuremman vapauden toimittaa kaasua eri kohteisiin. Niitä on myös saatavissa eri kokoluokissa. Pullopatterissa kaasu paineistetaan baariin, minkä takia biokaasulaitoksella on oltava paineistusjärjestelmä.

8 10 Biokaasun hyödyntäminen Biokaasun hyödyntämisen käsikirja 11 II Biokaasun hyödyntäminen Kaasu liikennepolttoaineena Kaasukäyttöiset autot kulkevat joko maakaasulla tai jalostetulla biokaasulla, jota kutsutaan biometaaniksi. Biometaani on ominaisuuksiltaan verrattavissa maakaasuun ja niitä voidaan käyttää rinnakkain, sillä molempien keskeinen ainesosa on metaani CH 4. Ainoa olennainen ero biometaanin ja maakaasun välillä on, että biometaani on uusiutuva ja perustuu paikallisten jätteiden ja biomassojen hyödyntämiseen, kun taas maakaasu on fossiilinen polttoaine. Biometaani ja maakaasu ovat liikennekäytössä puhtaita polttoaineita. Hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti alhaisempia kuin bensiinillä, ja hiukkas ja typpipäästöt huomattavasti dieseliä alhaisempia. Toisin kuin maakaasu, biometaani on hiilidioksidineutraali eli sen käyttö ei lisää hiilidioksidipäästöjä. Biometaani ja maakaasu ovat turvallisia polttoaineita. Molemmat ovat ilmaa kevyempiä eli haihtuvat nopeasti mahdollisen vuodon sattuessa. Tämän lisäksi biometaanin ja maakaasun syttymislämpötila on korkea (600 astetta) ja syttymisalue kapea (5 15 tilavuusprosenttia). Kaasukäyttöiset autot käyvät läpi samat törmäystestit kuin bensiini ja dieselautot. Kaasusäiliöt ovat kestäviä, niiden sijoitus turvallinen, ja ne on varustettu varo ja sulkuventtiilein, jotka mahdollisen vuodon sattuessa katkaisevat kaasun syötön. Kaasu on liikennepolttoaineena edullinen. Tankkausasemilla maakaasu on pysynyt huomattavan huokeana (1,03 euroa per kilo tammikuussa 2008), mikä vastaa noin 0,66 euron litrahintaa. Kaasukäyttöinen auto kulkee mallista riippuen kilometriä tankillisella. Useimmissa autoissa on varasäiliö bensiinille, jolla auto kulkee useita satoja kilometrejä (taulukko3).

9 12 Biokaasun hyödyntäminen Biokaasun hyödyntämisen käsikirja 13 Automalli CO 2 g/km metaanilla PGO Cévennes Turbo CNG: Tyylikäs kaasukäyttöinen roadsteri. Lisätietoja autosta osoitteesta pgo.cngpower.eu CO 2 g/km bensiinillä metaanisäiliö (kg) bensiinisäiliö (l) Kaasun riittävyys (km) Bensiinin riittävyys (km) Citroën Berlingo 1,4 Bivalent Citroën C3 1,4 Bivalent Fiat Doblo Cargo 16V Natural Power , Fiat Multipla 1,6 NATURALPOWER , Fiat Panda 1,2 Natural Power Erdgas Fiat Punto 1,2 8V Natural Power Ford Focus C MAX 2,0 CNG , Ford Focus Limousine CNG , Mercedes Benz E 200 NGT Opel Combo 1,6 CNG Erdgas Opel Zafira 1,6 CNG Peugeot Partner 75 Bivalent Renault Kangoo 1,6 16V Bivalent Volkswagen Caddy 2,0 Gas VW Touran 2008 EcoFuel Concept 2, Volvo S60 Bi Fuel CNG Volvo V70 Bi Fuel CNG , Taulukko 3: Kaasuautojen polttoainekulutus. Lähde: Professori Harri Kallberg / Tieliikenteen Tietokeskus. Rallia ilmastonmuutosta vastaan Jani Paasonen uskoo kisaavansa maakaasuautolla ensi vuoden SM sarjassa Mitsubishin N ryhmän ralliauto nuolaisee penkkaa ja hyökkää ahnaasti avautuvalle suoralle. Matka jatkuu vauhdilla yli kahden nyppylän ja parin vatsanpohjia kutkuttavan mutkan jälkeen ollaan maalissa. Kokemus on parempi kuin Linnanmäen parhaista vauhtilaitteista saatavat. Mielenkiintoiseksi asian tekee se, että auton polttoaineena on maakaasu. Otetaan kypärä pois päästä ja annetaan auton kuljettajan kertoa. Ihmisten käsitys maakaasusta liikenteessä on se, että sitä käytetään hitaissa joukkoliikennevälineissä. Mutta näillä autoilla pääsee samaa vauhtia kuin bensakäyttöisilläkin. Tehoa tässä N ryhmän autossa on 280 hevosvoimaa eli saman verran kuin bensalla kulkevassa, Manfred Stohl kertoo. Itävaltalainen on tuttu nimi rallia seuraaville ihmisille. Hän ajoi lajin MM sarjaa 17 vuotta. Nyt hänen sydämessään palaa halu tehdä ympäristöteko ralliautoilulle. Stohl on kehittänyt maakaasukäyttöisestä autosta kelpo ralliaseen Itävallan rallisarjaan. Autolla on voitettu jo kolmen rallin yleiskilpailua. Ja Stohl on innostanut suomalaisen huippukuskin Jani Paasosen asiasta. Tämä on ralliautoilun tulevaisuus. Ei ralliautoilua voida lopettaa. Laji voi jatkossakin toimia testikenttänä tavallisille autoille. Haluan omalta osaltani auttaa siinä, että tavallinen autonkäyttäjä alkaa uskoa maakaasuautoon, Paasonen sanoo. Paasonen ajoi rallin MM sarjassa vielä Nyt hän tähtää edelleen rallipoluille, mutta asioiden tärkeysjärjestys on muuttunut. Olen saanut kokea rallin puolella lähes kaiken, ajaa tehdasautollakin MM sarjaa. Ei minun tarvitse enää kisata Sebastien Loebia vastaan. Nyt haluan ottaa uuden askelen lajissa, Paasonen sanoo. Hän on luottavainen sen suhteen, että voisi tehdä historiallisen maakaasuauton ensiesiintymisen SM rallissa ensi vuonna. Auto pitää saada luokiteltua Suomen sarjaan, mutta se on aivan normaalia toimintaa, joka koskee jokaista uutta ralliautoa, Paasonen sanoo. Uskon, että maakaasuautolla ajetaan rallin MM sarjaa N ryhmässä kahden vuoden kuluttua. Maakaasuauton turvallisuus tulipalon sattuessa ei huolestuta Stohlia. Sytytimme Itävallassa yhden auton tuleen, eikä kaasu räjähtänyt. Siitä pitää huolen säiliön turvaventtiili, joka laskee kaasun ulos hallitusti. Silloin se myös palaa hallitusti, Stohl sanoo. Maakaasuyhtiö Gasumin myyntijohtaja Jussi Vainikka pitää maakaasua varteenotettavana vaihtoehtona muille polttoaineille. Mutta eikö maakaasussa ole kyse siitä, että tuhansia vuosia vanhaa, maan sisään syntynyttä hiilidioksidia possautellaan ilmakehään? Kyllä. Kyseessä on fossiilinen polttoaine. Mutta maakaasuauton hiilidioksidipäästöt ovat 25 prosenttia pienemmät kuin bensakäyttöisen. Hiukkaspäästöt ovat käytännössä nolla. Yleensä maakaasuauton typenoksidipäästöt ovat alhaisemmat kuin dieselmoottorissa, Vainikka sanoo. Jos käytetään biokaasua, esimerkiksi kaatopaikoilta hankittua, niin laskennallisesti niiden hiilidioksidipäästöt ovat nolla, Vainikka lisää. Henkilöautokäyttöön maakaasuauto houkuttelee ympäristöystävällisyytensä lisäksi alhaisilla käyttökustannuksillaan. Polttoainekulut ovat vain hieman yli puolet bensakäyttöiseen verrattuna. Maakaasulla liikkuvia henkilöautoja saa ainakin Fiatilta, Mercedekseltä, Opelilta ja Volkswagenilta. Mitsubishiltä tulee perheauto vuoden kuluttua. Suomessa saa maakaasua kahdeksalta huoltoasemalta, joista kolme sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Huoltamoita tulee lisää ja samoin käyttäjiä. Uskon, että kaupungeissa maakaasuautot voivat yltää kymmenen prosentin osuuteen, Vainikka sanoo. Lähde: Helsingin Sanomat, Urheilu / Arno Seiro,

10 14 Biokaasun hyödyntäminen Biokaasun hyödyntämisen käsikirja 15 Kaasukäyttöiset ajoneuvot Kaasukäyttöiset autot ovat varteenotettava vaihtoehto henkilöautoissa, pakettiautoissa sekä kuorma ja linja autoissa. Kaasukäyttöisessä autossa on kaasulla toimiva otto eli bensiinimoottori. Bensiinikäyttöisistä autoista poiketen niissä on kaasusäiliöt, jotka on sijoitettu niin, että ne eivät haittaa auton tilankäyttöä. Kaasusäiliöiden lisäksi useimmissa tehdasvalmisteisissa henkilö ja pakettiautoissa on myös varasäiliö bensiinille. Kaasukäyttö voidaan myös tehdä jälkiasennuksena. Kaasukäyttöisten autojen tarjonta on Suomessa tänä päivänä rajattua, mutta Euroopassa se on jo huomattavasti laajempi. Esimerkiksi Ruotsissa on yli kaasuautoa ja yli 80 kaasun tankkausasemaa, joista huomattava osa syöttää biometaania 54% prosenttia tankatusta kaasusta on paikallisesti valmistettua biometaania. Kaasuautojen ja tankkausasemien lisääntyessä kaasuautojen jälleenmyyntiarvo on myös noussut Ruotsissa. Tilanne elää koko ajan ja uusia malleja tulee markkinoille jatkuvasti. Tarkemmat tiedot saatavilla olevista autoista löytyvät maahantuojien kotisivuilta. Kaasukäyttöisten autojen tarjonta Euroopassa vuoden 2007 lopussa: henkilöautot Citroën Berlingo 1,4 Bivalent Citroën C3 1,4 Bivalent Fiat Doblo Cargo 16V Natural Power Fiat Multipla 1,6 NATURALPOWER Fiat Panda 1,2 Natural Power Erdgas Fiat Punto 1,2 8V Natural Power Ford Focus C MAX 2,0 CNG Ford Focus Limousine CNG Mercedes Benz E 200 NGT Mercedes Benz B 170 NGT Opel Combo 1,6 CNG Erdgas Opel Zafira 1,6 CNG Peugeot Partner 75 Bivalent Renault Kangoo 1,6 16V Bivalent Volkswagen Caddy 2,0 Gas pakettiautot Fiat Doblo Cargo Iveco Daily CNG Peugeot Partner Bivalent Citroën Berlingo 1,4 L CNG Renault Kangoo Rapid Volkswagen Caddy Kasten Opel Combo 1,6 CNG Erdgas Mercedes Benz Sprinter NGT kuorma autot Iveco Euro Tech UT 190 E 22 CNG Iveco Euro Tech UT 260 E 26 CNG Mercedes Benz Econic linja autot MAN Mercedes Benz (Evobus) Volkswagen Touran 2008 EcoFuel Concept 2,0 Scania Volvo S60 Bi Fuel CNG (tuotanto keskeytetty) Volvo Volvo V70 Bi Fuel (tuotanto keskeytetty)

11 16 Biokaasun hyödyntäminen Taksiautoilija kehuu kaasu Mersuaan Helsinkiläinen taksiautoilija Roman Fehrmann on ajanut Mercedes Benz E 200 NGT merkkisellä metaaniautolla kesäkuusta lähtien, yhteensä kilometriä. Olen tyytyväinen autoon. Dieseliin verrattuna polttoainekuluissa säästyy 15 prosenttia. Kaasuautosta ei joudu myöskään maksamaan käyttövoimaveroa, dieselverona tunnettua maksua. Ajettavana auto on täysin verrattavissa bensa Mersuun. Metaani Mersu tosin maksoi euroa dieselversiota enemmän. Vararengasta autossa ei ole, sillä tavaratilan kannen alla on kaksi kaasusäiliötä. Lisäksi tavaratilan ja takaistuinten välissä on kaksi säiliötä. Tavaratila riittää silti aivan hyvin taksikäyttöön, tilaa on yhä neljälle matkalaukulle. Helsingin ruuhka ajossa kaasu riittää kerralla vain 200 kilometrille. Kaasua pitääkin käydä lisäämässä yhtenään. Tankkaan 45 kertaa kuukaudessa. Autossa on myös 65 litrainen bensasäiliö, ja se käy yhtä hyvin kaasulla ja bensiinillä. Käytän kuitenkin vain edullisempaa kaasua, Fehrmann lausuu. Lähde: Helsingin Sanomat, Auto / Jukka Perttu, Biokaasun hyödyt liikennekäytössä Kaasukäyttöinen auto on ympäristöystävällinen. Hiukkaspäästöt ja typenoksidit ovat selvästi alhaisempia kuin dieselillä, ja hiilidioksidipäästöt bensiiniä alhaisempia. Autovero suosii siksi kaasukäyttöisiä autoja. Siinä missä maakaasu ja öljy ovat fossiilisia polttoaineita, joiden käyttö lisää hiilidioksidipäästöjä, on biokaasu liikennekäytössä hiilidioksidineutraali. Näin ollen kaasukäyttöisen auton selkein ympäristöetu on mahdollisuus käyttää biokaasusta jalostettua biometaania. Polttoaineena biokaasua voi verrata öljyyn, jota myös jalostetaan ennen kuin se sopii liikennekäyttöön. Kun biokaasu jalostetaan biometaaniksi, kaasun metaanipitoisuutta nostetaan hiilidioksidipitoisuutta vähentämällä. Biokaasun tuotanto perustuu pitkälti paikallisten jätteiden hyödyntämiseen. Biokaasun tuotannossa voidaan myös hyödyntää biomassoja, joiden kerääminen parantaa vesistöjen laatua ja vähentää leväkuormitusta. Biokaasun hyödyntämisen käsikirja 17 Koska biokaasu perustuu paikallisten raaka aineiden hyödyntämiseen, lisää biokaasun käyttö autossa paikallista liiketoimintaa, verotuloja ja polttoaineomavaraisuutta (taulukko 4). Biometaani voidaan ottaa käyttöön rinnakkain maakaasun kanssa jopa samassa putkessa. Paikallisesti tuotettu metaani mahdollistaa kaasukäyttöisten autojen käyttöönoton myös siellä missä kaasuputkea ei ole. Tonnia Puhdistettua kaasua Henkilöautoja Takseja Busseja Yhdyskuntalietettä Lantaa Vihreää massaa Taulukko 4: Eri biomassojen jalostus biometaaniksi ja kuinka monen henkilöauton, taksin tai bussin vuosikulutukseen se riittää.

12 18 Biokaasun hyödyntäminen Kaasun tankkausasemat Suomessa kaasua liikennepolttoaineena myyvät Gasum, St1 ja Metener Oy; näistä Gasumin verkosto on kattavin. Tällä hetkellä (alkuvuodesta 2008) kaasua voi tankata Helsingissä (Malmilla ja Sörnäisissä), Kouvolassa, Karhulassa, Tampereella, Haminassa (St1), Espoossa ja Lappeenrannassa sekä Leppävirralla Jyväskylän lähellä, jossa Metener Oy:llä on biokaasun tankkausasema. Gasum aikoo rakentaa vuoteen 2010 mennessä kattavan tankkausasemaverkoston maakaasuputken alueella. Kartassa ilmenee kirjan kirjoitushetkellä olemassa olevat (sininen) ja suunnitteilla olevat (vaaleansininen) kaasun tankkausasemat, sekä olemassa oleva (vihreä linja) ja suunnitteilla oleva (vihreä katkoviiva) maakaasuputki. Tarkemmat tiedot tankkausasemien sijainnista löytyvät Gasumin kotisivuilta (www.gasum.fi). Myös Ruotsissa ja Saksassa on kattava kaasun tankkausasemaverkosto (esim: se tai Myös kotitankkausasemakin on mahdollinen. Tällöin polttoaineen hinta on entistäkin alhaisempi. Kartta: Kaasun tankkausverkosto Suomessa.

13 20 Biokaasun hyödyntäminen Biokaasun hyödyntämisen käsikirja 21 Kaasun tankkausasema (kuva 1) koostuu kaasuvarastosta, kompressorista, välivarastosta ja täyttöpisteestä sekä maksuautomaatista. Kaasu tuodaan paikan päälle joko putkessa tai vaihdettavassa pullopatterissa. Kaasun tankkausasemalla pullopatteri tai kaasuputki kytketään kompressoriin, joka nostaa paineen noin 250 baariin. Kompressorista kaasu johdetaan täyttöpisteeseen, ja siitä edelleen autoon. Tankkausaseman välivaraston korkea paine nopeuttaa auton tankkausta. Itse tankkaus muistuttaa pitkälti bensiinin tai dieselin tankkausta: Auto tankataan kytkemällä kaasuletku auton kaasuliittimeen jolloin kaasusäiliöt täyttyvät (kuva 2). Koska kaasu on ilmaa kevyempää ja helposti haihtuvaa, on kaasun tankkausasema kevyempi ratkaisu kuin nestemäisten polttoaineiden tankkausasema. Investointina kaasun tankkausasema on kuitenkin kalliimpi kuin bensiinin ja dieselin tankkausasema. Tankkausasemia saa myös käytettyinä Saksasta. Verrattaessa pullopatteria ja kaasuputkea toisiinsa, on molemmilla etunsa. Kaasuputken investointikustannukset ovat korkeammat mutta siirtokustannukset pienemmät. Pullopatteri vaatii pienemmät investoinnit, mutta sen kuljetuskustannukset ovat korkeammat. Se mahdollistaa myös tankkausaseman sijoittamisen kuluttajiin nähden sopivaan paikkaan. Esimerkiksi Ruotsissa on monta kaasuasemaa, joihin biometaani viedään pullopattereissa. Näin ollen biokaasulaitoksen ja tankkausaseman välinen etäisyys voi olla jopa 50 kilometriä. Siirtotavasta riippumatta kannattaa varmistaa että tankkausasemaan voidaan tarvittaessa kytkeä esimerkiksi pullopatteristo. Näin kaasua voidaan tuoda säiliössä kauempaa, mikäli (bio)kaasun tuotannossa tapahtuu häiriö tai seisahdus. Tarkempia tietoja kaasutankkausaseman perustamisesta löytyy osoitteesta Kuva 2: Kaasun tankkauksen vaiheet. Lähde: Kuva 1: Kaasun tankkausasema Helsingissä Malmilla. Lähde: Gasum.

14 22 Biokaasun hyödyntäminen Biokaasu lämmön ja sähköntuotannossa Hajautetulla energiantuotannolla tarkoitetaan tuotantoa pienissä, alle 10 tai 20 megawatin tai jopa alle 500 tai 100 kilowatin kokoisissa voimaloissa. Yleisin tuotantotapa on yhdistetty lämmön ja sähköntuotanto, jolloin hyödynnetään myös sähköntuotannossa syntyvä lämpöenergia. Pieni voimalaitos ei tarvitse laajaa kaukolämpöverkkoa tai suurta määrää lämpöasiakkaita. Voimala voi toimia yksittäisen kiinteistön, teollisuushallin tai asuntoalueen lämpökeskuksena samalla kuin se tuottaa sähköä paikalliseen jakeluverkkoon. Yhdistetyssä sähkön ja lämmöntuotannossa käytetään perinteisesti moottoreita tai mikroturbiineja. Teknologia on vakiintunutta ja tuottaa korkealaatuista sähköä. Voimalat toimitetaan paikalle ns. konttiratkaisuina ja niiden asennus on yksinkertainen: Voimalat tarvitsevat vain perustuksen, kytkennän sähkö ja lämpöverkkoon sekä polttoainesyöttöön. Pienet voimalat ovat etäkäyttöisiä eli miehittämättömiä. Nykyaikainen automaatio mahdollistaa yksittäisen voimalan käytön tavalla, jossa lämmöntarve ja sähkön hinta yhdistetään optimaalisesti. Voimalaan voi myös liittää lämpövaraajan, ns. lämpöakun, joka käytännössä on vesisäiliö. Tällöin voimalan käyttö voidaan ajoittaa sähkönkulutuksen huippuihin vuorokauden aikana. Myös kylmäntuotanto on mahdollista, jolloin voimalaa voidaan käyttää hyvällä teholla ympäri vuoden tuottamalla lämpöä talvella ja kylmää kesällä. Lämmön ja sähköntuotanto edellyttää korkealaatuisia polttoaineita, mikä käytännössä tarkoittaa kaasua tai nestemäisiä polttoaineita. Biokaasu on sopiva polttoaine yhdistettyyn lämmön ja sähköntuotantoon. Koska sähköä sitoudutaan tuottamaan tiettyinä tunteina, pitää kaasuntuottajan pystyä takaamaan että tarvittava kaasumäärä on saatavilla ja laadultaan hyvää. Biokaasu on teknisesti korkealaatuinen polttoaine. Biokaasulla on mahdollista ajaa pientä, miehittämätöntä lämmön ja sähköntuotantolaitosta, mikä ei ole mahdollista esimerkiksi kiinteillä polttoaineilla kuten hakkeella. Koska biokaasua voidaan tuottaa suhteellisen pienissä tuotantolaitoksissa, voidaan myös pienemmät biomassojen lähteet hyödyntää. Näin ollen voidaan yhdistää esimerkiksi paikallinen vedenpuhdistus, karjankasvatus, elintarviketeollisuuden jätteet ja peltobiomassat tuottamaan sekä lämpöä että sähköä paikalliselle yhdyskunnalle. Lämmön ja sähköntuotannossa voidaan käyttää joko jalostettua biometaania kuten autoissa, tai niin sanottua raakakaasua, jonka metaanipitoisuus on alhaisempi. Kaasu voidaan tuoda paikalle kuten tankkausasemille; joko kaasuputkessa tai pullopatterissa. Tonnia vuodessa märkäpaino Taulukko 5: Yhdistetty lämmön ja sähköntuotanto biokaasusta 200 kw Jenbacher moottorilla. Jotta sähköntuotanto olisi kannattavaa, on myös voimalan tuottama lämpö hyödynnettävä. Pienen voimalan etu on, että sen voi kytkeä pieneen lämpökohteeseen, joita Suomessa on paljon esimerkiksi keskikokoinen omakotitalo kuluttaa lämmitykseen noin 20 megawattituntia vuodessa (taulukko 5). Pieni voimala voidaan myös kytkeä kaukolämpöverkkoon, joka puolestaan voi perustua moneen pieneen voimalaan. Tällä tavalla voidaan rakentaa laajempi paikallisten lämmitystarpeisiin perustuva paikallinen sähköntuotantolaitos. Biokaasu sopii hajautettuun lämmön ja sähköntuotantoon myös kaupallisesti, sillä biokaasulaitos on kannattava jo pienessä kokoluokassa. Tällöin laitos voidaan mitoittaa paikallisen kaasunkulutuksen ja biomassojen saatavuuden mukaan. Biokaasua kuutiometriä metaani 65% Biokaasun hyödyntämisen käsikirja 23 Sähköteho MWh Lämpöteho MWh Yhdyskuntalietettä Sikalantaa Ruokohelpeä Yhteensä Hajautettu energiajärjestelmä on luotettava, koska se koostuu monesta maantieteellisesti erillään olevasta yksiköstä. On hyvin epätodennäköistä, että kaikki laitokset pysähtyisivät samaan aikaan. Hajautettua energiantuotantoa voidaan kasvattaa kulutuksen mukaan, minkä takia järjestelmä on jatkuvasti lähes optimaalisen kokoinen. Koska hajautetussa energiantuotannossa tuotantokapasiteettia voidaan lisätä lähellä kulutusta, vältytään myös investoinneista sähkön siirtoverkkoon.

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute

Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Biokaasun hyödyntäminen liikenteessä Prof Magnus Gustafsson PBI Research Institute Kaasuautojen Edellytykset Suomessa Kaasukäyttöiset autot muodostavat varteenotettavan vaihtoehdon. Päästöt ovat huomattavan

Lisätiedot

Joutsan seudun biokaasulaitos

Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan seudun biokaasulaitos Joutsan biokaasulaitos Alueellinen biokaasulaitos, paikalliset maataloustoimijat sekä ympäristöyrittäjät Alueen jätteenkäsittely uusittava lyhyellä aikajänteellä (Evira) Vaihtoehdot:

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä

Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Biokaasun mahdollisuudet päästöjen hillitsemisessä Liikenne ja ilmasto -seminaari 22.9.2009, Jyväskylä Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy www.biokaasufoorumi.fi 1 Biokaasuprosessin raaka-aineet Biohajoavat

Lisätiedot

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015

Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Virolahden biokaasulaitokselta biokaasua jakeluverkkoon 12.11.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100%

Lisätiedot

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto

Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena. Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun tulevaisuus liikennepolttoaineena Pohjoisen logistiikkafoorumi 28.1.2014 Markku Illikainen, biokaasun tuottaja, Oulun Jätehuolto Biokaasun hyödyntämiskaavio Ruskossa 2,0 milj. m 3 biokaasua (9

Lisätiedot

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa

BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa BIOENERGIASTA VOIMAA ALUETALOUTEEN SEMINAARI 28.10.2014 Kainuun liikennebiokaasutiekartta liikennebiokaasun tuotanto Kainuussa Tausta Tiekartta laadittu Oulun yliopiston/kajaanin yliopistokeskuksen toimeksiantona.

Lisätiedot

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma

Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma Biokaasu nyt ja tulevaisuudessa tuottajan näkökulma JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Kotkassa 30.9.2010 Biovakka Suomi Oy Markus Isotalo Copyright Biovakka Suomi Oy, Harri Hagman 2010 Esitys keskittyy

Lisätiedot

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet

Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Bioenergiaan liittyvät uudet liiketoimintamahdollisuudet Mitkä ovat kiertotalouden uudet ratkaisut? Seinäjoki Esityksen sisältö Biokaasun tuotannosta uutta liiketoimintaa maaseudulle Biokaasun tuottajan

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen

Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Biokaasun tuotanto- ja käyttömahdollisuudet Jouni Havukainen Sisältö Mitä mädätys on? Kuinka paljon kustantaa? Kuka tukee ja kuinka paljon? Mitä rakennusprojektiin kuuluu ja kuka toimittaa? Mikä on biokaasun

Lisätiedot

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100

Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Kymen Bioenergia Oy NATURAL100 Maakaasuyhdistys 23.4.2010 Kymen Bioenergia Oy KSS Energia Oy, 60 % ajurina kannattava bioenergian tuottaminen liiketoimintakonseptin tuomat monipuoliset mahdollisuudet tehokkaasti

Lisätiedot

Hevosenlanta biokaasulaitoksen syötteenä Pirtti-tilaisuus Teivossa Johanna Kalmari/Metener Oy 1

Hevosenlanta biokaasulaitoksen syötteenä Pirtti-tilaisuus Teivossa Johanna Kalmari/Metener Oy 1 Hevosenlanta biokaasulaitoksen syötteenä Pirtti-tilaisuus Teivossa 3.10.2017 15.10.2017 Johanna Kalmari/Metener Oy 1 Biokaasun raaka-aineita 15.10.2017 Johanna Kalmari/Metener Oy 2 Energiasisältö Materiaali

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit

Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit Biokaasun tuotanto ja liiketoimintamallit BioG Haapavesi 8.12. 2010 Ritva Imppola ja Pekka Kokkonen Maaseudun käyttämätön voimavara Biokaasu on luonnossakin muodostuva kaasu, joka sisältää pääasiassa -

Lisätiedot

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1

24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 1 BIOKAASULLA LIIKENTEESEEN GASUMIN RATKAISUT PUHTAASEEN LIIKENTEESEEN HINKU LOHJA 29.10.2013 24.10.2013 Gasum Jussi Vainikka 2 Kaasu tieliikenteen polttoaineena Bio- ja

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen

Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen BIOKAASUA METSÄSTÄ Biokaasun tuotanto tuo työpaikkoja Suomeen KOTIMAINEN Puupohjainen biokaasu on kotimaista energiaa. Raaka-aineen hankinta, kaasun tuotanto ja käyttö tapahtuvat kaikki maamme rajojen

Lisätiedot

Biokaasuun perustuva lämpö- ja energiayrittäjyys

Biokaasuun perustuva lämpö- ja energiayrittäjyys Biokaasuun perustuva lämpö- ja energiayrittäjyys Lämpöyrittäjätapaaminen 10.12.2008 Saarijärvi, Bioenergiakeskus, Kolkanlahti Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy 1 Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen

Lisätiedot

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.

Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12. Kaasuautoilu Suomessa ja Keski-Suomessa Gasum Oy:n (ja Biovakka Suomi Oy:n) silmin TÄYTTÄ KAASUA ETEENPÄIN, KESKI-SUOMI! Jyväskylä 10.12.2009 Gasum Oy Myyntipäällikkö Jussi Vainikka jussi.vainikka@gasum.fi

Lisätiedot

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN.

LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. LUONNONKAASUA TEOLLISUUDELLE NYT KAIKKIALLE SUOMEEN. ENERGIATEHOKASTA JA YMPÄRISTÖ- YSTÄVÄLLISTÄ. Luonnonkaasu on tarjonnut suomalaiselle teollisuudelle turvallisen, energiatehokkaan ja kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

Biokaasua Espoon Suomenojalta

Biokaasua Espoon Suomenojalta Biokaasua Espoon Suomenojalta Suomen Kaasuyhdistyksen syyskokous 8.11.2012 Tommi Fred, vs. toimialajohtaja 8.11.2012 1 HSY ympäristötekoja toimivan arjen puolesta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Lisätiedot

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa

Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Liikennepolttoaineet nyt ja tulevaisuudessa Perinteiset polttoaineet eli Bensiini ja Diesel Kulutus maailmassa n. 4,9 biljoonaa litraa/vuosi. Kasvihuonekaasuista n. 20% liikenteestä. Ajoneuvoja n. 800

Lisätiedot

Biokaasua muodostuu, kun mikrobit hajottavat hapettomissa eli anaerobisissa olosuhteissa orgaanista ainetta

Biokaasua muodostuu, kun mikrobit hajottavat hapettomissa eli anaerobisissa olosuhteissa orgaanista ainetta 1. MITÄ BIOKAASU ON Biokaasu: 55 70 tilavuus-% metaania (CH 4 ) 30 45 tilavuus-% hiilidioksidia (CO 2 ) Lisäksi pieniä määriä rikkivetyä (H 2 S), ammoniakkia (NH 3 ), vetyä (H 2 ) sekä häkää (CO) + muita

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto

Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa. Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasun tuotanto ja käyttö Suomessa Prof. Jukka Rintala Ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto Biokaasuteknoloia On ympäristö- ja eneriateknoloiaa Vertailtava muihin saman alan teknoloioihin / menetelmiin:

Lisätiedot

Biokaasun jakelu Suomessa

Biokaasun jakelu Suomessa JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Turussa 10.6.2010 12.00-16.00 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto

Lisätiedot

Maatalouden biokaasulaitos

Maatalouden biokaasulaitos BioGTS Maatalouden biokaasulaitos Sähköä Lämpöä Liikennepolttoainetta Lannoitteita www.biogts.fi BioGTS -biokaasulaitos BioGTS -biokaasulaitos on tehokkain tapa hyödyntää maatalouden eloperäisiä jätejakeita

Lisätiedot

Biokaasun jakelu Suomessa

Biokaasun jakelu Suomessa JÄTTEESTÄ PUHTAITA AJOKILOMETREJÄ Työpaja Salossa 7.9.2010 Biokaasun jakelu Suomessa 2 GASUMIN TUNNUSLUVUT 2009 Maakaasun myynti 40,6 TWh Henkilökunta 220 Siirtoputkiston pituus 1186 km Liikevaihto 1 064,7

Lisätiedot

Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan

Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan 1. Kansallinen liikennebiokaasuseminaari Liikennebiokaasu ja Suomi, Tiedepuisto, Joensuu 31.5.2010 Johdatus liikennebiokaasun liiketoimintaketjun teknologiaan Ari Lampinen, projektipäällikkö Joensuun Seudun

Lisätiedot

Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010. Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa

Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010. Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa 1 Liikennebiokaasu ja Suomi Joensuun tiedepuisto 31.5.2010 Biokaasun jakelu maakaasuverkossa Suomessa 2 Gasumin perustehtävä Hallitsemme energiakaasuihin perustuvat ratkaisut ja toimimme alan edelläkävijänä.

Lisätiedot

Maatilojen biokaasulaitosten toteuttamismallit. 6.5.2014 Erkki Kalmari

Maatilojen biokaasulaitosten toteuttamismallit. 6.5.2014 Erkki Kalmari Maatilojen biokaasulaitosten toteuttamismallit 6.5.2014 Erkki Kalmari Prosessikaavio Jalostus -Liikenne -Työkoneet Biokaasu -Lämmöntuotanto -CHP Lanta Energiakasvit Jätteet (porttimaksut) Biokaasuprosessi

Lisätiedot

Biokaasulaskuri.fi. Markku Riihimäki Erika Winquist, Luonnonvarakeskus

Biokaasulaskuri.fi. Markku Riihimäki Erika Winquist, Luonnonvarakeskus Markku Riihimäki Erika Winquist, Luonnonvarakeskus Hajautettu / paikallinen energiantuotanto Hajautetun energiatuotannon ajatus lähtee omasta tai alueellisesta tarpeesta sekä raaka-ainevaroista Energian

Lisätiedot

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA

LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA LUONNOSTAAN PAREMPIA ENERGIARATKAISUJA GASUMIN PÄÄMÄÄRÄ Luomme monipuolisilla energiaratkaisuilla puhtaampaa hyvinvointia. PAIKALLISJAKELUN TUNNUSLUVUT 2008 Maakaasun myynti 452 GWh Verkoston pituus 550

Lisätiedot

Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle.

Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle. TANKKAA AUTOOSI PUHTAAMPAA. VALITSE LUONNONKAASU. Edullisempi vaihtoehto luonnolle ja lompakolle. Suomessa asiat ovat hyvin. Voit valita autosi polttoaineeksi puhtaamman vaihtoehdon luonnonkaasun. Maakaasu

Lisätiedot

Biokaasu ajoneuvokäytössä. BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy

Biokaasu ajoneuvokäytössä. BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy Biokaasu ajoneuvokäytössä BioE-logia Biokaasuseminaari Liminka, 27.2.2014 Janne Kilpinen Suomen Bioauto oy Liikennebiokaasu Miksi biokaasua autojen tankkeihin? Kaasuliikenteen mahdollistavat tekniikat

Lisätiedot

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy

Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa. Juha Luostarinen Metener Oy Biokaasun liikennekäyttö Keski- Suomessa Juha Luostarinen Metener Oy Tausta Biokaasulaitos Kalmarin tilalle vuonna 1998 Rakentamispäätöksen taustalla navetan lietelannan hygieenisen laadun parantaminen

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta

Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Käytännön kokemuksia VamBion biokaasulaitokselta Lannasta moneksi ravinteita ja energiaa Liedon kunnantalo 7.11.2011 Kaisa Suvilampi VamBio Oy Yhtiömme toiminta-ajatuksena on bioenergian ja lannoitevalmisteiden

Lisätiedot

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015

Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Biokaasulaitos Virolahti 21.10.2015 Haminan Energia Oy Perustettu 23.3.1901 Maakaasun jakelu aloitettiin 3.12.1982 Haminan Energia Oy:ksi 1.9.1994 Haminan kaupungin 100% omistama energiayhtiö

Lisätiedot

Mitä uutta kaasualalla? Tallinna 13.9.2011

Mitä uutta kaasualalla? Tallinna 13.9.2011 Mitä uutta kaasualalla? Tallinna 13.9.2011 Hannu Kauppinen Havainto Observation Liuskekaasuesiintymiä ja varoja on ympäri maailmaa Unconventional gas resources are estimated to be as large as conventional

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA

BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA Elina Virkkunen, vanhempi tutkija MTT Sotkamo p. 040 759 9640 Kuvat Elina Virkkunen, ellei toisin mainita MTT Agrifood Research Finland Biokaasu Kaasuseos, joka sisältää

Lisätiedot

Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry

Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry Biokaasun mahdollisuudet ja potentiaali Keski-Suomessa Outi Pakarinen, Suomen Biokaasuyhdistys ry www.biokaasuyhdistys.net Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Sisältö Keski-Suomen biokaasupotentiaali Biokaasun

Lisätiedot

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä

Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Biokaasulaitoksen sijoituspaikaksi Mänttä Watrec Oy Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishankkeen loppuseminaari Hotelli Keurusselkä 13.2.2014 Watrec Oy - suomalainen cleantech kasvuja vientiyritys

Lisätiedot

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1

LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016. 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 LIIKENNEKAASUT JA ASEMAVERKOSTO PORI 24.05.2016 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 1 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 2 Gasum s year 2015 24.05.2016 Gasum Oy Jussi Vainikka 3 24.05.2016 Gasum Oy Jussi

Lisätiedot

Suomen kaasuyhdistyksen syysseminaari Kaasuautokonversio. Tommi Kanerva

Suomen kaasuyhdistyksen syysseminaari Kaasuautokonversio. Tommi Kanerva Suomen kaasuyhdistyksen syysseminaari 2017 Kaasuautokonversio Tommi Kanerva Esitelmän sisältö 1. Kaasuautoilun Suomi historia 2. Mikä on kaasuauto 3. Kaasuauton tekniikka 4. Turvallisuus ja luvat 5. Kaasuautoilun

Lisätiedot

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ

KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ KAASU LÄMMÖNLÄHTEENÄ MAA- JA BIOKAASUN MAHDOLLISUUDET 2 1 Luonnonkaasusta on moneksi 3 Gasumin kaasuverkosto kattaa puolet suomalaisista Korkeapaineista kaasun siirtoputkea 1 286 km Matalan paineen jakeluputkea

Lisätiedot

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi

BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Hankeohjelma biokaasun liikennekäytön kehittämiseksi BIOMODE Ohjelma toteutetaan Vaasan ja Seinäjoen seutujen yhteistyönä, johon osallistuvat alueen kaupungit ja kunnat sekä Merinova Oy ja Vaasan

Lisätiedot

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo

Jätevirroista uutta energiaa. Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo Jätevirroista uutta energiaa Ilmastokestävä kaupunki 13.2.2013 Kohti vähähiilistä yhteiskuntaa Markku Salo 1 Etusijajärjestys 1. Määrän ja haitallisuuden vähentäminen 2. Uudelleenkäytön valmistelu 3. Hyödyntäminen

Lisätiedot

Stormossen Oy. Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto. Leif Åkers

Stormossen Oy. Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto. Leif Åkers Stormossen Oy Sähkön, lämmön ja liikennepolttoaineen yhteistuotanto Leif Åkers Aiheet Ab Stormossen Oy Biokaasun käyttö Suomessa Biokaasun käyttö Stormossenilla Kaasu-/biokaasuvisio Perustettu 1985 Asukkaita

Lisätiedot

Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa

Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa Selvitykset tehty Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hankkeessa vuosina 2008-2009 Eeli Mykkänen Joulukuu 2009 Tässä koosteessa on kuvattu

Lisätiedot

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL

BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BioGTS Oy BIOKAASU BIODIESEL BIOGTS OY Kotimainen teollinen biokaasu ja biodiesellaitosvalmistaja. Yritys on perustettu 2011. Biokaasu ja biodiesel laitosten suunnittelu, rakentaminen ja operointi sekä

Lisätiedot

BIOMASSAT PAIKALLISEN ENERGIANTUOTANNON VOIMAVARANA. www.turkuamk.fi

BIOMASSAT PAIKALLISEN ENERGIANTUOTANNON VOIMAVARANA. www.turkuamk.fi Salo 10.10.2014 Pekka Alho BIOMASSAT PAIKALLISEN ENERGIANTUOTANNON VOIMAVARANA Taustaa Pure Biomass hanke www.purebiomass.eu Varsinais-Suomen biomassapotentiaalin kartoitus http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/publishedservice?file=

Lisätiedot

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy

Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy Jätteestä energiaa ja kierrätysravinteita BioGTS Oy BioGTS Oy Kotipaikka Laukaa Toimipaikat Jyväskylässä & Laukaassa 100 % Suomalaisessa omistuksessa Pääomistajina Mika Rautiainen sekä Annimari Lehtomäki

Lisätiedot

AGERAGAS INNOVATION OY. Material Week Kannus

AGERAGAS INNOVATION OY. Material Week Kannus AGERAGAS INNOVATION OY Material Week Kannus 31.10.2016 MIKÄ ON AGERAGAS INNOVATION? Ageragas Innovation syntyi Agribisnes 1. jälkimainingeissa Syyskuussa 2016 perustettu Oy 8 osakasta, joista 5 maidontuottajaa,

Lisätiedot

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys

Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Ympäristöliiketoiminnan kasvava merkitys Case: Biovakka Suomi Oy biohajoavien jakeiden käsittelijä, biokaasun ja kierrätysravinteiden tuottaja Mynälahti seminaari, Livonsaari 5. elokuuta 2011 Harri Hagman

Lisätiedot

22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1

22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1 22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 1 BIOKAASUMARKKINOIDEN KEHITYS SUOMESSA BIOLAITOSYHDISTYKSEN JUHLASEMINAARI 21-22.10.2015 22.10.2015 Gasum Tuomas Niskanen 2 Biokaasun tuotanto jäteraaka-aineista MÄKIKYLÄ,

Lisätiedot

MTT Sotkamo: päätoimialueet 2013

MTT Sotkamo: päätoimialueet 2013 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUS BIOKAASU ENERGIALÄHTEENÄ MAATILALLA Elina Virkkunen, vanhempi tutkija MTT Sotkamo p. 040 759 9640 22.3.2013 MTT Agrifood Research Finland 22.3.2013 MTT Sotkamo:

Lisätiedot

Johtava biokaasuteknologian asiantuntija

Johtava biokaasuteknologian asiantuntija Johtava biokaasuteknologian asiantuntija 4.4.2017 www.envorprotech.fi 1 Lyhyesti yrityksestä Perustettu vuonna 2002 Omistajat: Pro-Group Envor Group Oy Cleantech-yritys, joka on erikoistunut ympäristöteknologiaan

Lisätiedot

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto

BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo - Jätteestä paras tuotto BioGTS Biojalostamo Biohajoavista jätteistä uusiutuvaa energiaa, liikenteen biopolttoaineita, kierrätysravinteita ja kemikaaleja kustannustehokkaasti hajautettuna

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin

ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin ENKAT hanke: Biokaasutraktorin vaikutus biokaasulaitoksen energiataseeseen ja kasvihuonekaasupäästöihin MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Maatilatason biokaasulaitoksen toteutusselvitys. BioG Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke

Maatilatason biokaasulaitoksen toteutusselvitys. BioG Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke 1 Maatilatason biokaasulaitoksen toteutusselvitys BioG Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla -hanke 2 Toteutusselvityksen tavoite Selvityksen tavoitteena on esimerkkitilan

Lisätiedot

GASUM LNG ITÄMEREN PUHTAINTA POLTTOAINETTA.

GASUM LNG ITÄMEREN PUHTAINTA POLTTOAINETTA. GASUM LNG ITÄMEREN PUHTAINTA POLTTOAINETTA. Uudet tuulet puhaltavat Itämeren meriliikenteessä. Luonnonkaasu on nopeasti vallannut uusia käyttöalueita ympäristönormien kiristyessä ja perinteisten polttoaineiden

Lisätiedot

Lannan ravinteet ja energia talteen Biokaasun tuotannon mahdollisuudet Punkalaitumella

Lannan ravinteet ja energia talteen Biokaasun tuotannon mahdollisuudet Punkalaitumella Excellence by Experience Lannan ravinteet ja energia talteen Biokaasun tuotannon mahdollisuudet Punkalaitumella Punkalaidun 15.3.2014, Päivi Piispa Excellence by Experience. Biokaasun tuotannon mahdollisuudet

Lisätiedot

Biovakan yritysesittely

Biovakan yritysesittely Biovakan yritysesittely Biokaasulaitos Vehmaalla Ensimmäinen suuren mittaluokan yksikkö Suomessa Toiminta alkanut 2004 Käsittelee erilaisia biohajoavia materiaaleja 120 000 tn/v Menetelmänä mesofiilinen

Lisätiedot

Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista?

Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista? Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista? JAMK, Biokaasu-opintomatka 26.9.2014 Erika Winquist & Pellervo Kässi, MTT Biokaasutuotannon vaihtoehdot

Lisätiedot

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö

Outi Pakarinen Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 21.11.2016 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Biokaasun energia- ja teollisuuskäyttö 1 Biokaasua Voidaan tuottaa yhdyskuntien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, maatalouden sivuvirroista,

Lisätiedot

TEHOKAS KAASUN SIIRTOJÄRJESTELMÄ Väylä tulevaisuuden energiaratkaisuihin

TEHOKAS KAASUN SIIRTOJÄRJESTELMÄ Väylä tulevaisuuden energiaratkaisuihin MAAKAASU LIUSKEKAASU BIOKAASU SYNTEETTINEN BIOKAASU (BIO-SNG) EKOKAASU (sis. mm. erilaisia hiilivetyjä) NESTEYTETTY MAAKAASU (LNG) PAINEISTETTU MAAKAASU (CNG) TEHOKAS KAASUN SIIRTOJÄRJESTELMÄ Väylä tulevaisuuden

Lisätiedot

Biokaasua Pohjois-Karjalasta nyt ja tulevaisuudessa

Biokaasua Pohjois-Karjalasta nyt ja tulevaisuudessa BioKymppi Oy Biokaasua Pohjois-Karjalasta nyt ja tulevaisuudessa Pohjois-Karjalan Bioenergia Forum, Joensuu, 1 , yrittäjä / toimitusjohtaja BioKymppi Oy, 8 v. (06 ) Toimitusjohtaja 1.7.2009 alkaen Hankevastaava,

Lisätiedot

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi

Kaasuauto. Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere. www.kvlakk.fi. Jussi Sireeni. www.kvlakk.fi Kaasuauto Autoalan opettaja- ja kouluttajapäivät 23.-24.4.2015 Tampere Miksi kaasua autoihin? Maa- ja biokaasu on edullinen polttoaine verrattuna öljyjalosteisiin jopa 40% säästöä polttoainekustannuksissa

Lisätiedot

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä

Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Kaasun tankkausasemaverkoston kehittyminen Suomessa vuoteen 2030 mennessä Lähivuosien kehitysnäkymät sekä pitkän tähtäimen suunnitelma Julkaisu on laadittu Suomen liikennekaasualan yritysverkoston sekä

Lisätiedot

Biokaasuntuotannon kannattavuus

Biokaasuntuotannon kannattavuus Biokaasuntuotannon kannattavuus Ville Kuittinen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biotalouden keskus Sisältö Biotila hankkeen laskelmat Toni Taavitsainen, Envitecpolis PKAMK:n biokaasulaskurin tuloksia

Lisätiedot

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä

Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus. 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä Täyttä kaasua eteenpäin Keski-Suomi! -seminaari ja keskustelutilaisuus 10.12.2009 Hotelli Rantasipi Laajavuori, Jyväskylä 1 Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen Eeli Mykkänen Projektipäällikkö Jyväskylä

Lisätiedot

Pienen mittakaavan liikennebiokaasun tuotanto

Pienen mittakaavan liikennebiokaasun tuotanto Biolaitosyhdistyksen seminaari 7.11.2013 Pienen mittakaavan liikennebiokaasun tuotanto FM Johanna Kalmari-Harju Biokaasuntuotanto Laukaassa Kalmarin tilalla alkoi vuonna 1998, kimmokkeena mm. mikrobien

Lisätiedot

MAAKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ INTERACTION työpaja 12.06.2007 Esimateriaali. Gasum Oy Jussi Vainikka Myyntipäällikkö jussi.vainikka@gasum.

MAAKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ INTERACTION työpaja 12.06.2007 Esimateriaali. Gasum Oy Jussi Vainikka Myyntipäällikkö jussi.vainikka@gasum. MAAKAASUN LIIKENNEKÄYTTÖ INTERACTION työpaja 12.06.2007 Esimateriaali Gasum Oy Jussi Vainikka Myyntipäällikkö jussi.vainikka@gasum.fi Gasum on maakaasualan johtava yritys 2 CNG vs. LPG-Bensiini-Diesel

Lisätiedot

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos

ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt. MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos ENKAT hanke: Biokaasun tuotantoketjun energiatase ja kasvihuonekaasupäästöt MMM Mari Seppälä Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden laitos Biokaasulaitoksen energiatase Energiataseessa lasketaan

Lisätiedot

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen

Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Luonnonkaasuratkaisuilla puhtaampaan huomiseen Kaasun käytön valvojien neuvottelupäivät Maakaasun käyttäjäpäivät 13.14.9.2011, Tallinna Gasum Oy, Liikennepalvelut, Liiketoimintayksikön päällikkö Jussi

Lisätiedot

Maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet

Maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Maatalouden sivuvirtojen hyödyntämisen haasteet Idea hankkeeksi, liiketoiminnaksi ja rahaksi bioenergian koordinaatiopäivä 13.10.2010 Hämeen ammattikorkeakoulu INNOVATIIVISET RATKAISUT JÄTTEIDEN JA JÄTEVESIEN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ENERGIARATKAISUT

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ENERGIARATKAISUT YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET ENERGIARATKAISUT Ympäristöystävällisen energian hyödyntämiseen asiakaskohtaisesti räätälöityjä korkean hyötysuhteen kokonaisratkaisuja sekä uus- että saneerauskohteisiin. Sarlinilta

Lisätiedot

BIOKAASU LIIKENNEPOLTTOAINEENA

BIOKAASU LIIKENNEPOLTTOAINEENA BIOKAASU LIIKENNEPOLTTOAINEENA BioG: Biokaasun tuotannon liiketoimintamallien kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla Mikko Aalto, Oamk Kuva: Lea Ruotsalainen, Ammattiopisto Lappia BIOKAASU LIIKENNEPOLTTOAINEENA

Lisätiedot

Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija

Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija HALUAMME ANTAA IHMISILLE MAHDOLLISUUDEN PAREMPAAN Snellman korvasi öljyn biokaasulla Esityksen laatija 25.10.2015 Snellmanin Lihanjalostus Oy Snellmans Köttförädling Ab 1 Mistä on kyse? HALUAMME ANTAA

Lisätiedot

BIOKAASU JA PELTOBIOMASSAT MAATILAN ENERGIALÄHTEINÄ

BIOKAASU JA PELTOBIOMASSAT MAATILAN ENERGIALÄHTEINÄ BIOKAASU JA PELTOBIOMASSAT MAATILAN ENERGIALÄHTEINÄ Elina Virkkunen p. 040 759 9640 MTT Sotkamo elina.virkkunen@mtt.fi 12.11.2010 Rovaniemi Kuvat Elina Virkkunen, ellei toisin mainita 1 MTT lyhyesti -

Lisätiedot

GasHighWay Promoting the Uptake of Gaseous Vehicle Fuels, Biogas and Natural Gas, in Europe

GasHighWay Promoting the Uptake of Gaseous Vehicle Fuels, Biogas and Natural Gas, in Europe GasHighWay Promoting the Uptake of Gaseous Vehicle Fuels, Biogas and Natural Gas, in Europe Maakaasun käytön valvojien neuvottelupäivät 10.6.2009, Vierumäki Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy 1 GasHighWay

Lisätiedot

Biokaasu sisältää tavallisesti. Biokaasuntuotannon perusteita. Biokaasua muodostuu. Miksi biokaasua tuotetaan?

Biokaasu sisältää tavallisesti. Biokaasuntuotannon perusteita. Biokaasua muodostuu. Miksi biokaasua tuotetaan? Biokaasu sisältää tavallisesti Biokaasuntuotannon perusteita Ville Kuittinen Metaania (CH 4 ) 40 70 % Hiilidioksidia (CO 2 ) 30 60 % Epäpuhtauksina mm. rikkivetyä Biokaasua muodostuu Erilaisten mikrobien

Lisätiedot

Biokaasusta energiaa maatalouteen -seminaari

Biokaasusta energiaa maatalouteen -seminaari Biokaasusta energiaa maatalouteen -seminaari 22.10.2009 Jyväskylän Paviljonki KoneAgria 2009 -maatalouskonenäyttelyn yhteydessä www.biokaasufoorumi.fi 1 Ohjelma Seminaari klo 15-17 Tilaisuuden avaus. Ajankohtaista

Lisätiedot

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen

Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen Jätteillä energiatehokkaaksi kunnaksi - luovia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillintään Jätteistä bioenergiaa ja ravinnetuotteita - mädätyksen monet mahdollisuudet Tuuli Myllymaa, Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Biolaitostoiminta osana kiertotaloutta Metener Oy palvelut ja tuotteet. 29.10.2014 Juha Luostarinen

Biolaitostoiminta osana kiertotaloutta Metener Oy palvelut ja tuotteet. 29.10.2014 Juha Luostarinen Biolaitostoiminta osana kiertotaloutta Metener Oy palvelut ja tuotteet 29.10.2014 Juha Luostarinen Tausta Biokaasuntuotanto Laukaassa Kalmarin lypsykarjatilalla alkoi vuonna 1998, tavoitteena mikrobien

Lisätiedot

2010 Autotuojat ry Julkaisun osittainenkin kopiointi ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa on kielletty.

2010 Autotuojat ry Julkaisun osittainenkin kopiointi ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa on kielletty. 1 Autotuojat ry Alkuperäinen julkaisupäivä 26.11.2010 2010 Autotuojat ry Julkaisun osittainenkin kopiointi ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa on kielletty. AUTOMALLIKOHTAISET E10 SOVELTUVUUSTIEDOT PAKETTIAUTOIHIN

Lisätiedot

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Teollisuuden polttonesteet seminaari, 10.9.2015 Sisältö Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon

Lisätiedot

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1

9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 1 TULEVAISUUDEN LIIKETOIMINTAA ON TEHTÄVÄ JO TÄNÄÄN ENERGIATEKNOLOGIOILLA PÄÄSTÖT ALAS TOMMY MATTILA 9.5.2014 Gasum Aamukahviseminaari 2 Gasumin vuosi 2013 Liikevaihto

Lisätiedot

Miten bussiliikenne saatiin kulkemaan biokaasulla Vaasassa?

Miten bussiliikenne saatiin kulkemaan biokaasulla Vaasassa? Miten bussiliikenne saatiin kulkemaan biokaasulla Vaasassa? Johan Saarela, Ab Stormossen Oy Puh. +358 (0)50 376 5054 S-posti. johan.saarela@stormossen.fi BioE-logia, Liminka, 25.9.2014 Sisältö Historia

Lisätiedot

E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin

E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin E10 bensiinin soveltuvuus automalleihin Tiedotustilaisuus 7.12.2010 Tekn. tri Harri Kallberg Tieliikenteen Tietokeskus Oy SOVELTUVUUS AUTOMALLEIHIN Tietoja soveltuvuuslistasta ja autokaupalta Julkaisemme

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

Hajanaisia ajatuksia liikennebiokaasun tankkausaseman perustamisesta Jari Laurinen

Hajanaisia ajatuksia liikennebiokaasun tankkausaseman perustamisesta Jari Laurinen Hajanaisia ajatuksia liikennebiokaasun tankkausaseman perustamisesta Jari Laurinen 12.10.2016 Tausta Jari Laurisella kaasuautoilukokemusta n. 200 000 km verran. Lähipiirissä käyttökokemusta lisäksi n.

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä

Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Ilmastonmuutoksessa päästöt voimistavat kasvihuoneilmiötä Kasvihuoneilmiö on luonnollinen, mutta ihminen voimistaa sitä toimillaan. Tärkeimmät ihmisen tuottamat kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO

Lisätiedot

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen

ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT. Pöyry Management Consulting Oy 29.3.2012 Perttu Lahtinen ALUEELLISTEN ENERGIARATKAISUJEN KONSEPTIT Pöyry Management Consulting Oy Perttu Lahtinen PÖYRYN VIISI TOIMIALUETTA» Kaupunkisuunnittelu» Projekti- ja kiinteistökehitys» Rakennuttaminen» Rakennussuunnittelu»

Lisätiedot

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi

Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 4.4.2017 Outi Pakarinen outi.pakarinen@keskisuomi.fi Keski-Suomen biokaasuekosysteemi 4.4.2017 Uudistuva liikenne, Joensuu 1 Biokaasuekosysteemiä kehitettiin yhteistyössä Sitran kanssa vuonna 2016 Keski-Suomen

Lisätiedot

BIOKAASU-ESIMERKKEJÄ: LAITOKSIA JA AJONEUVOJA. Hannes Tuohiniitty Energiamuutos HT

BIOKAASU-ESIMERKKEJÄ: LAITOKSIA JA AJONEUVOJA. Hannes Tuohiniitty Energiamuutos HT BIOKAASU-ESIMERKKEJÄ: LAITOKSIA JA AJONEUVOJA Hannes Tuohiniitty Energiamuutos HT Biokaasuseminaari Terälahdessa 8.3.2017 Ohjelma 17:00 Tilaisuuden avaus: Suvi Holm, Ekokumppanit Oy 17:10 Hankkeen esittelyä:

Lisätiedot

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys

Kaakosta voimaa. Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa. Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys 17.03.2010 Kaakosta voimaa Tuulivoiman ja bioenergian osaamisen kehittäminen Kaakkois-Suomessa Cursor, Kinno, Lappeenranta Innovation, Imatran seudun kehitys Toteutusaika 1.9.2009-31.12.2011 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Kerääjäkasveista biokaasua

Kerääjäkasveista biokaasua Kerääjäkasveista biokaasua Erika Winquist (Luke), Maritta Kymäläinen ja Laura Kannisto (HAMK) Ravinneresurssi-hankkeen koulutuspäivä 8.4.2016 Mustialassa Kerääjäkasvien korjuu 2 11.4.2016 1 Kerääjäkasvien

Lisätiedot

BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation

BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ. Lämmitystekniikkapäivät 2015. Petteri Korpioja. Start presentation BIOENERGIAN HYÖDYNTÄMINEN LÄMMITYKSESSÄ Lämmitystekniikkapäivät 2015 Petteri Korpioja Start presentation Bioenergia lämmöntuotannossa tyypillisimmät lämmöntuotantomuodot ja - teknologiat Pientalot Puukattilat

Lisätiedot

Turun liikennebiokaasuhanketyöryhmän

Turun liikennebiokaasuhanketyöryhmän Turun liikennebiokaasuhanketyöryhmän työ ja ehdotukset Fredrik Klingstedt, ympäristötoimiala, ys 25.9.2013 1 Tavoite: Paikallinen, innovatiivinen ja kestävä toimintamalli Khpäätti 14.11.2011 selvityttää

Lisätiedot