Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa"

Transkriptio

1 Kooste biokaasulaitosten kannattavuusselvityksistä Keski-Suomessa Selvitykset tehty Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hankkeessa vuosina Eeli Mykkänen Joulukuu 2009

2 Tässä koosteessa on kuvattu lyhyesti keskisuomalaisten biokaasulaitoshankkeiden kannattavuusselvityksien tuloksia. Selvitykset on toteutettu vuosien 2008 ja 2009 aikana osana Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hanketta, joka rahoitettiin pääosin Keski-Suomen liiton myöntämällä EAKR-rahoituksella. Kannattavuusselvitys -kokonaisuudesta hankkeessa vastasi. Selvitysten toteuttajina olivat Metener Oy ja Watrec Oy, joilla on hyvä asiantuntemus biokaasuprosessien kokonaisuuksien hallitsemisesta ja laitosten kustannuksista. Biokaasuntuotannosta kiinnostuneita tahoja etsittiin eri puolilta Keski-Suomea lehti- ja internet-ilmoitusten sekä suorien yhteydenottojen kautta. Kannattavuusselvityksiä varten kartoitettiin samalla seudulla tai kunnassa olevien toimijoiden kiinnostusta yhteiseen biokaasulaitoshankkeeseen, sillä laitoksen kokoluokan kasvattaminen ja erilaisten toimijoiden yhteistyö tuo usein kannattavuutta ja monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia biokaasulaitoksen toimintaympäristöön. Biokaasulaitoksen selvittämiseen löytyikin hyvin kiinnostusta samalla seudulla olevista toimijoista, ja kannattavuusselvityksiin osallistui usein tietyn kunnan alueella olevia maatiloja, yrityksiä ja lähes aina myös kunta. Keskeisimpiä biokaasuntuotannon raaka-aineita laitoshankkeissa olivat pelloilla viljeltävät energiakasvit, eläinten lanta, puhdistamolietteet sekä saostus- ja umpikaivolietteet, kunnan biojätteet ja joissain tapauksissa myös kalankasvattamon lietteet ja teollisuuden biohajoavat jätteet. Biokaasulaitoksille haettiin toiminnallisesti ja taloudellisesti parasta toteutusratkaisua, ja tämän vuoksi useissa tapauksissa jätettiin esim. kunnallinen biojäte tarkastelun ulkopuolelle. Vähäinen biojätemäärä ei teknis-taloudellisesti yleensä kannata biokaasulaitoksissa, koska biojätteen esikäsittelyn myötä laitoksen investointikustannukset kasvaisivat voimakkaasti suhteessa biojätteen tuomaan energiamäärään ja laitoksen tuloihin. Biokaasulaitosten tuottaman energian hyödyntämismuotona tarkasteltiin CHP-tuotantoa (yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto) ja usein myös liikennebiokaasun tuotantoa. Lämmölle pyrittiin etsimään mahdollisimman suuri hyödyntämisaste rakennusten lämmityksessä, alueelliseen kaukolämpöverkkoon syöttämisessä, viljakuivureissa ym. Yhdessä tapauksessa mahdollisuutena oli myös biokaasun hyödyntäminen teollisuustuotannon prosesseissa. Biokaasulaitosten tuottama ravinnejäännös hyödynnettiin selvityksissä yleensä biokaasuhankkeeseen osallistuvien tilojen pelloilla sekä muille lähiseudun maatiloille myytävänä peltolannoitteena. Biokaasulla tuotetun sähkön syöttötariffin ja alan investointitukien keskeneräisten linjausten vuoksi kannattavuusselvitykset laadittiin useilla tukivaihtoehdoilla mm. syöttötariffin ajankohtaisen parhaan arvion mukaisesti. Eri vaihtoehdoilla lasketut kannattavuudet osoittivat syöttötariffilla olevan keskeinen vaikutus biokaasulaitosten kannattavuuteen. Kannattavuuteen vaikuttaa keskeisesti myös biokaasuhankkeen kokoluokka. Käsiteltävän materiaalin määrän kasvaessa laitoshankkeen tulot energiasta ja porttimaksuista kasvavat, mutta kokoluokan kasvattaminen nostaa investointikustannuksia kuitenkin vain kohtuudella. Tärkeää on myös löytää laitoksen tuottamalle lämpöenergialle mahdollisimman suuri hyödyntämisaste. Kannattavuusselvitykset osoittivat, että liikennepolttoaineen tuotanto on kiinnostava ja usein hyvin kannattava biokaasun käyttötapa, kunhan liikennebiokaasulle etsitään seudulta käyttäjiä kohtalaisen lyhyellä aikajänteellä. Kannattavuusselvityksistä on laadittu laajat raportit selvityksessä olevien toimijoiden käytettäväksi. Selvitykset sisältävät tarkkoja luottamuksellisia tietoja maatiloista ja yrityksistä, joten tässä koosteessa on esitetty vain selvitysten keskeiset yleispiirteiset asiat. Kannattavuusselvitysten tuloksia tarkastellessa on syytä huomioida seuraavat asiat: - Kohteissa on haettu taloudellisesti järkevintä toteutusmallia, jolloin esim. kunnalliset biojätteet on voitu jättää pois laitoksen syötemateriaaleista vaadittavien lisäinvestointien välttämiseksi. - Koosteeseen on kiteytetty vain osa selvitysten informaatiosta/huomioiduista asioista - Oleellista on huomioida laskennan lähtötiedot (mitä kuluja/tuottoja huomioitu) - Selvityksissä otetaan kantaa vain taloudelliseen kannattavuuteen. Biokaasuntuotannolla on lisäksi huomattavia muita yleishyödyllisiä etuja.

3 CASE 1-10 maatilaa tn/a lantaa tn/a energiakasveja (ostohintaa ei huomioitu) yht tn/a, TS 10 % m 3 :n CSTR-reaktori - kaasuteho 750 kw pa - nettoenergiantuotto: sähkö MWh/a, lämpö MWh/a (myynti, laskettu että kaikki hyödynnetään) - kokonaisinvestointi 1,1 milj. - ravinnejäännös, myyntihinta 0 - laitoksen työvoimakustannukset huomioitu (1 henkilön työpanos) - massojen kuljetuskustannuksia ei huomioitu Taloudellinen kannattavuus: Kannattavuuden raja (nollatulos), kun investointituki 40 % ja myytävän sähkön hinta 99 / MWh (-) hinta 120 / MWh hinta 180 / MWh MYYNTIKATETARVE Rahoituskustannukset + kiinteät kulut / vuosi (vuodet 1-10) ENERGIAN MYYNTITULOT YHT KASSAJÄÄMÄ

4 CASE 2 - Kunnalliset jätteet ja energiakasvit tn/a biojätettä (porttimaksu 75 /tn) tn/a energiakasveja (ostohintaa ei huomioitu) tn/a puhdistamolietettä (porttimaksu 55 /tn) tn/a laimennosvettä yht tn/a, TS 12 % m 3 :n CSTR-reaktori - kaasuteho 640 kw pa - nettoenergiantuotto: sähkö MWh/a lämpö 870 MWh/a (myynti, laskettu että kaikki hyödynnetään) - kokonaisinvestointi 1,75 milj. - ravinnejäännös, myyntihinta 0 - laitoksen työvoimakustannukset huomioitu (1 henkilön työpanos) Taloudellinen kannattavuus: Kannattavuuden raja (nollatulos), kun investointituki 40 % ja myytävän sähkön hinta 80 / MWh (-) hinta 120 / MWh hinta 180 / MWh MYYNTIKATETARVE Rahoituskustannukset + kiinteät kulut / vuosi (vuodet 1-10) ENERGIAN MYYNTITULOT YHT JÄTTEEN VASTAANOTTOMAKSU Liete ja biojäte KASSAJÄÄMÄ

5 CASE 3-1 maatila (60 lypsävää lehmää) - lietelanta, kuivalanta, virtsa, säilörehun puristeneste yht tn/a, TS 8 % m 3 :n CSTR-reaktori - nettoenergiantuotto: sähkö 190 MWh/a lämpö 120 MWh/a (myynti, laskettu että kaikki hyödynnetään) - kokonaisinvestointi 0,79 milj. - ravinnejäännös, myyntihinta 0 - laitoksen työvoimakustannukset huomioitu (1/5 yhden henkilön työpanoksesta) Taloudellinen kannattavuus: (-) hinta 120 / MWh hinta 180 / MWh MYYNTIKATETARVE Rahoituskustannukset + kiinteät kulut / vuosi (vuodet 1-10) ENERGIAN MYYNTITULOT YHT KASSAJÄÄMÄ

6 CASE 4-16 maatilaa ja kunnan puhdistamolietteitä tn/a sian lantaa tn/a naudan lantaa tn/a energiakasveja (ostohinta 35 /tn) tn/a puhdistamolietettä (porttimaksu 45 /tn) yht tn/a m 3 :n CSTR-reaktori - kaasuteho 510 kw pa - nettoenergiantuotto: sähkö MWh/a lämpö MWh/a (hyödynnetty 710 MWh/a myyntihintaan 60 / MWh) tai 166 henkilöauton polttoaine - kokonaisinvestointi 0,79 milj. (laitos + CHP-tuotanto) tai 0,95 milj. (laitos + kaasun liikennekäyttölaitteet) - ravinnejäännös, myyntihinta laskettu puhdistamolietteen tuomalle typelle ja fosforille (ei muiden jakeiden) - laitoksen työvoimakustannukset huomioitu (1/4 yhden henkilön työpanoksesta) - massojen kuljetuskustannukset huomioitu Taloudellinen kannattavuus (CHP-tuotanto): hinta 40 / MWh hinta 40 / MWh hinta 220 / MWh hinta 220 / MWh - - 6,5 4,6 PÄÄOMAN TUOTTOASTE, (%) - 11,1 % - 14,3 % 10,5 % 16,6 % Taloudellinen kannattavuus (Liikennepolttoaineen tuotanto): L1, Liikennekaasu pumpulla 1 / Nm 3 L2, Liikennekaasu pumpulla 1 / Nm 3 17,7 13,4 PÄÄOMAN TUOTTOASTE, (%) 0,63 % 2,45 %

7 CASE tn/a naudan lantaa - 14 maatilaa tn/a energiakasveja (ostohinta 20 /tn) yht tn/a m 3 :n CSTR-reaktori - kaasuteho 860 kw pa - nettoenergiantuotto: sähkö MWh/a, lämpö MWh/a (kaikki lämpö hyödynnetään myyntihintaan 35 / MWh) tai 460 henkilöauton polttoaine. Liikennebiokaasu-vaihtoehdossa laskettu: - 1. vuonna 20% liikennekaasua, 80% lämmöntuotantoa - liikennekaasun määrä kasvaa 10% vuodessa (40 auton verran) vuonna kaikki kaasu myydään liikenteeseen - kokonaisinvestointi 1,6 milj. (laitos + CHP-tuotanto) 1,9 milj. (laitos + kaasun liikennekäyttölaitteet) - ravinnejäännös, myyntihinta laskettu energiakasvien tuomalle typelle ja fosforille (ei lannan) - laitoksen työvoimakustannukset huomioitu (vajaa 1/3 yhden henkilön työpanoksesta) - massojen kuljetuskustannukset huomioitu Taloudellinen kannattavuus (CHP-tuotanto): hinta 133,5 / MWh hinta 133,5 / MWh 10,7 7,8 PÄÄOMAN TUOTTOASTE, (%) 4,39 % 7,81 % Taloudellinen kannattavuus (Liikennepolttoaineen tuotanto, autokanta kehittyy 10 v aikana): L1, Liikennekaasun tuotanto L2, Liikennekaasun tuotanto - - PÄÄOMAN TUOTTOASTE, (%)

8 CASE 6-18 maatilaa, kunta ja muita jätteen toimittajia tn/a sakokaivolietteitä (porttimaksu 5 /tn) tn/a puhdistamolietettä (porttimaksu 30 /tn) tn/a biojäte (porttimaksu /tn) tn/a energiakasveja (ostohinta 20 /tn) tn/a hevosen kuivalanta (porttimaksu 0 /tn) yht tn/a - 2 * m 3 :n CSTR-reaktori - kaasuteho kw pa - nettoenergiantuotto: sähkö MWh/a, lämpö MWh/a (lämmöstä hyödynnetään 50 % myyntihintaan 40 / MWh) tai 560 henkilöauton polttoaine tai energiasta 60 % CHP-tuotantoon ja 40 % liikennekäyttöön - kokonaisinvestointi 2,1 milj. (laitos + CHP-tuotanto) 2,3 milj. (laitos + kaasun liikennekäyttölaitteet) 2,5 milj. (laitos + 60 % CHP, 40 % liikennekäyttö) - ravinnejäännökselle ei laskettu myyntihintaa - laitoksen työvoimakustannukset huomioitu (1/2 yhden henkilön työpanoksesta) - massojen kuljetuskustannukset huomioitu soveltaen Taloudellinen kannattavuus (CHP-tuotanto): hinta 40 / MWh hinta 40 / MWh hinta 220 / MWh hinta 220 / MWh 9,6 7,0 3,9 2,8 PÄÄOMAN TUOTTOASTE, (%) 5,4 % 9,3 % 20,8 % 31,3 %

9 Taloudellinen kannattavuus (Liikennepolttoaineen tuotanto): L1, Liikennekaasu pumpulla 0,8 / Nm 3 L2, Liikennekaasu pumpulla 0,8 / Nm 3 6,3 4,5 PÄÄOMAN TUOTTOASTE, (%) 10,8 % 17,0 % Taloudellinen kannattavuus (CHP 60 %, liikennebiokaasu 40 %): Y1 Y2 8,6 6,3 PÄÄOMAN TUOTTOASTE, (%) 6,6 % 11,0 %

10 CASE 7 - Maatilat, kunta ja muut jätteen toimittajat tn/a energiakasveja (Ostohinta ja rahti 30 /tn) tn/a puhdistamolietettä tn/a sian lietelantaa (rahti 3 /tn) tn/a naudan lietelantaa (rahti 3 /tn) tn/a teuras-/kalajätettä (porttimaksu /tn) yht tn/a, TS 14,5 % - nettoenergiantuotto: sähkö MWh/a lämpö MWh/a (myyntihinta 47 / MWh, laskettu että kaikki hyödynnetään) - kokonaisinvestointi 3,1 3,6 milj. - ravinnejäännös, myyntihinta 0 - laitoksen työvoimakustannukset huomioitu (1 henkilön työpanos + useita muita huolto/käyttökuluja) (-) Taloudellinen kannattavuus: MYYNTIKATETARVE Rahoituskustannukset + kiinteät kulut / vuosi (vuodet 1-10) Sijoituspaikka A hinta 133,5 / MWh Sijoituspaikka A hinta 40 / MWh Sijoituspaikka B hinta 133,5 / MWh Sijoituspaikka C hinta 133,5 / MWh ENERGIAN MYYNTITULOT YHT JÄTTEEN VASTAANOTTOMAKSU KASSAJÄÄMÄ Lisätiedot kannattavuusselvityksiin liittyen: Eeli Mykkänen Projektipäällikkö, Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hanke Puh

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy

Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014. Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy Biokaasua lannasta ja perunankuorista Lammin seudulla 17.12.2014 Toni Taavitsainen Matti Arffman Envitecpolis Oy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. Selvityksen tausta ja tavoite... 3 2. Yleistä

Lisätiedot

BIOKAASULAITOKSEN EDELLYTKSET SAARI- JÄRVEN SEUDULLA

BIOKAASULAITOKSEN EDELLYTKSET SAARI- JÄRVEN SEUDULLA BIOKAASULAITOKSEN EDELLYTKSET SAARI- JÄRVEN SEUDULLA Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hanke Jaakko Tukia 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 JOHDANTO... 2 2 BIOKAASUNTUOTANTOPOTENTIAALI SAARIJÄRVEN SEUDULLA...

Lisätiedot

Teknis-taloudellinen selvitys: Biokaasutuotannon kannattavuus Mänttä-Vilppulan alueella Loppuraportti

Teknis-taloudellinen selvitys: Biokaasutuotannon kannattavuus Mänttä-Vilppulan alueella Loppuraportti Teknis-taloudellinen selvitys: Biokaasutuotannon kannattavuus Mänttä-Vilppulan alueella Loppuraportti 18.4.2013 Sisällys 1. Lähtökohta... 3 2. Mänttä-Vilppulan biokaasulaitoshanke lähtötietojen kartoitus

Lisätiedot

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti

Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Selvitys biokaasun hyödyntämisestä osana jäteveden puhdistusta maatiloilla ja meijereillä Loppuraportti Jyväskylä Kesäkuu 2011 Sisältö 1. Lähtökohta... 3 2. Yleistä jätevedenkäsittelystä ja biokaasusta...

Lisätiedot

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2015

Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 36/2015 Maatilojen biokaasulaitosten kannattavuus ja kasvihuonekaasujen päästövähennys Erika Winquist, Sari Luostarinen, Pellervo Kässi, Ville Pyykkönen ja Kristiina

Lisätiedot

[KEMIÖNSAARI] Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon

[KEMIÖNSAARI] Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon 2012 Saferock IT Solutions Oy Keskustie 1 23310 Taivassalo 0443644655 markku.riihimaki@saferock.fi Markku Riihimäki Katja Mahal [KEMIÖNSAARI] Biokaasutekniikan soveltuvuus Kemiönsaaren energiahuoltoon

Lisätiedot

ESISELVITYS BIOKAASULAITOKSEN SIJOITTUMISESTA KIRKKOKALLION TEOLLISUUSALUEELLE

ESISELVITYS BIOKAASULAITOKSEN SIJOITTUMISESTA KIRKKOKALLION TEOLLISUUSALUEELLE Satafood Kehittämisyhdistys ry, Ympäristöteknologia Risto Rytin katu 70, 32700 Huittinen FT Sanna Marttinen: Puh. (02) 620 6331; GSM 050 550 7970 FM Kalle Maaranen: Puh. (02) 620 6334; GSM 050 405 5606

Lisätiedot

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti

Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti Esiselvitys biokaasutuotannon lähtökohdista ja kannattavuudesta Keuruun/Ylä-Pirkanmaa-alueella Loppuraportti 14.2.2013 Sisällys 1. Lähtökohta... 3 2. Katsaus alan lainsäädäntöön... 4 2.1 Jätelaki... 5

Lisätiedot

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE.

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. Biokaasulaskuri.fi BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. 2 Tekijät Markku Riihimäki Ukipolis Oy Katja Mahal Maahal-viestintä Jani Suoniemi Satafood ry Juha

Lisätiedot

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Pekka Peura Merja Pakkanen Tuukka Järvinen Alpo Kitinoja BIOMODE LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Biokaasun liikennekäyttö Vaasan seudulla Tiivistelmä 3 1. Tavoitteet ja tarkoitus 5 2. Biokaasun liikennekäytön

Lisätiedot

ESISELVITYS KESKITETYN BIOKAASULAITOKSEN TOTEUTETTAVUUDESTA PIEKSÄMÄELLE

ESISELVITYS KESKITETYN BIOKAASULAITOKSEN TOTEUTETTAVUUDESTA PIEKSÄMÄELLE ESISELVITYS KESKITETYN BIOKAASULAITOKSEN TOTEUTETTAVUUDESTA PIEKSÄMÄELLE 26.11.2010 Ari Jääskeläinen, Savonia-ammattikorkeakoulu Teknologia- ja ympäristöosaamisalue ja Mika Juvonen, Biokymppi Oy Sisältö

Lisätiedot

Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista?

Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista? Biokaasun tuotannon kannattavuus - Onko biopolttoaineiden kestävä tuotanto ylipäänsä mahdollista? JAMK, Biokaasu-opintomatka 26.9.2014 Erika Winquist & Pellervo Kässi, MTT Biokaasutuotannon vaihtoehdot

Lisätiedot

Biokaasulaskurin esittely

Biokaasulaskurin esittely Biokaasulaskurin esittely Heidi Rintamäki MTT Lannan ravinteet käyttöön -hyötyjä tilan taloudelle ja ympäristönsuojelulle Ylistaro, Esityksen sisältö Biokaasusta yleisesti Kannattavuuteen vaikuttavia asioita

Lisätiedot

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA PTT työpapereita 149 PTT Working Papers 149 BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA Perttu Pyykkönen Stefan Bäckman Veli-Matti Tuure Markku Lätti Pellervon taloustutkimus PTT kiittää Maatilatalouden

Lisätiedot

Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen

Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen Bioenergiasta elinvoimaa -klusterin tulosseminaari 8.12.2010 Saarijärven kaupungintalo Eeli Mykkänen Jyväskylä Innovation Oy 1 Biokaasusta energiaa Keski-Suomeen -hanke

Lisätiedot

Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle. Työryhmän mietintö

Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle. Työryhmän mietintö Biokaasulla tuotettavan sähkön syöttötariffi Suomessa Perusteita järjestelmän toteuttamiselle Työryhmän mietintö 2 Tiivistelmä Kauppa- ja teollisuusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli laatia

Lisätiedot

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys

Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Lietteenkäsittelyn nykytila Suomessa ja käsittelymenetelmien kilpailukyky -selvitys Pöyry Environment Oy Esiselvitys Kouvolan seudun vesihuollon alueellisesta järjestämisestä ISBN 978-951-563-597-6 951-563-555-1

Lisätiedot

Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke)

Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke) Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke) LIIKETOIMINTAOSA-ALUEEN LOPPURAPORTTI Toni Taavitsainen 3.10.2011 1 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuivamädätyslaitos Kuivaniemellä

Kuivamädätyslaitos Kuivaniemellä Kuivamädätyslaitos Kuivaniemellä Raportti 27.2.2009 Bionova Engineering Oulunkaaren seutukunta Copyright Bionova Engineering Bionova Engineering Vierimaantie 5, FIN-84100 YLIVIESKA Tel +358 201 442165

Lisätiedot

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Helsingin seudulla

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Helsingin seudulla 47 Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Helsingin seudulla www.mtt.fi/julkaisut MTT Raportti -julkaisusarjassa julkaistaan maatalous -ja elintarviketutkimusta sekä maatalouden

Lisätiedot

Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä

Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä SUOMEN YMPÄRISTÖ 24 2009 Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä YMPÄRISTÖN- SUOJELU Markus Latvala Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖ 24 2009

Lisätiedot

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla

Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla 49 Suunnitelma liikennebiokaasun tuotannon ja käytön edistämiseksi Turun, Salon ja Kymenlaakson seuduilla Saija Rasi, Eeva Lehtonen, Esa Aro-Heinilä, Jukka Höhn, Hannu Ojanen, Kaisa Manninen, Erja Heino,

Lisätiedot

BIOKAASUSTA ENERGIAA KESKI-SUOMEEN HANKE. Opintomatkat

BIOKAASUSTA ENERGIAA KESKI-SUOMEEN HANKE. Opintomatkat BIOKAASUSTA ENERGIAA KESKI-SUOMEEN HANKE Opintomatkat 1 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 1 1 JOHDANTO... 2 2 MAATILAKOKOLUOKAN BIOKAASULAITOKSIIN SUUNTAUTUNUT OPINTOMATKA 29.10.2008... 2 2.1 Metener Oy ja Erkki Kalmarin

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Joona Kalmari. Maatilakohtaisen biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus suomalaisella sikatilalla

Joona Kalmari. Maatilakohtaisen biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus suomalaisella sikatilalla Joona Kalmari Maatilakohtaisen biokaasulaitosinvestoinnin kannattavuus suomalaisella sikatilalla Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 42 Maatalousekonomia Helsinki 2006 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

MAASEUDUN VOIMA Liiketoiminta hajautetussa energiantuotannossa

MAASEUDUN VOIMA Liiketoiminta hajautetussa energiantuotannossa 3 MAASEUDUN VOIMA Liiketoiminta hajautetussa energiantuotannossa Pekka Peura (toim.) Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2007 4 5 ESIPUHE Käsillä oleva julkaisu on loppuraportti Vaasan yliopistossa toteutetusta

Lisätiedot

Biokaasuntuotannon kannattavuus

Biokaasuntuotannon kannattavuus Biokaasuntuotannon kannattavuus Ville Kuittinen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biotalouden keskus Sisältö Biotila hankkeen laskelmat Toni Taavitsainen, Envitecpolis PKAMK:n biokaasulaskurin tuloksia

Lisätiedot

OAMK, Biokaasuseminaari Liminka 27.2.2014. Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy

OAMK, Biokaasuseminaari Liminka 27.2.2014. Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy OAMK, Biokaasuseminaari Liminka 27.2.2014 Eeli Mykkänen Kehityspäällikkö Biotehdas Oy Biotehdas Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa kestävää palvelua eloperäisen jätteen käsittelyyn. Biotehtaamme

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE

BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE Loppuraportti 1.11.2012-31.10.2014 Ohjelma: Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen, Ympäristöministeriö 2 Sisällys 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot