UNESDA: TOIMINTAOHJE ALKOHOLITTOMIEN JUOMIEN VASTUULLINEN KAUPALLINEN VIESTINTÄ JA MYYNTIMENETELMÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UNESDA: TOIMINTAOHJE ALKOHOLITTOMIEN JUOMIEN VASTUULLINEN KAUPALLINEN VIESTINTÄ JA MYYNTIMENETELMÄT"

Transkriptio

1 UNESDA: TOIMINTAOHJE ALKOHOLITTOMIEN JUOMIEN VASTUULLINEN KAUPALLINEN VIESTINTÄ JA MYYNTIMENETELMÄT LOPULLINEN UNESDAN HALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Coca-Cola Finland Oy PepsiCo Nordic Finland

2 2 SISÄLLYS UNESDA Toimintaohje Alkoholittomien juomien vastuullinen kaupallinen viestintä ja myyntimenetelmät Saatesanat Johdanto Itsesäätelyn tärkeys UNESDAn toimintaohje Toimintaohjeen noudattaminen 3 Laajuus ja määritelmät 5 Säännöt 1. Perusperiaatteet 6 2. Lapsiin vetoaminen 7 3. Kaupallinen toiminta kouluissa (myös juoma-automaatit) 8 4. Vastuullinen kulutus 9 5. Ravintosisältö ja terveysväittämät 10 Liite 11

3 3 Saatesanat Johdanto UNESDA edustaa Euroopan virvoitusjuomateollisuuden merkittävää osaa. Sen jäseniä ovat alkoholittomien juomien (hiilihapolliset ja hiilihapottomat virvoitusjuomat, teejuomat, kahvijuomat, pullotettu vesi 1, mehujuomat 2, urheilujuomat, energiajuomat) suurimmat valmistajat sekä toimialayhdistykset 24 maassa. Tämän toimintaohjeen liitteessä on luettelo UNESDAn jäsenistä. UNESDAn jäsenet tunnustavat terveyttä koskevat yleiset huolenaiheet, kuten ylipainon ja kroonisten sairauksien yleistymisen heikon ruokavalion ja liikunnan puutteen seurauksena. Virvoitusjuomateollisuus on yksi Euroopan elintarviketeollisuuden suurimmista, innovatiivisimmista ja näkyvimmistä osa-alueista. Näin ollen UNESDAn jäsenet katsovat, että virvoitusjuomateollisuudella on erityisen vastuullinen asema. Virvoitusjuomat voivat kohtuullisesti käytettyinä olla miellyttävä osa terveellistä ruokavaliota ja elämäntapaa. Tätä taustaa vasten UNESDAn jäsenet haluavat tukea kuluttajia tarjolla olevien monenlaisten tuotteiden vastuullisessa kulutuksessa. Kansanterveys on kaikkien sidosryhmien vastuulla. UNESDAn edustama Euroopan virvoitusjuomateollisuus on sitoutunut kantamaan oman kortensa kekoon pyrkimällä aihealueen parissa toimivien henkilöiden ja organisaatioiden kanssa siihen, että kuluttajat pystyvät valitsemaan ruokavalionsa ja liikuntamääränsä terveyttä ja hyvinvointia edistävällä tavalla. Tämä vaatii useita strategioita sekä valmistajien, vähittäiskaupan, terveysviranomaisten, koululaitoksen, ravitsemusasiantuntijoiden ja monien muiden tahojen yhteisiä ponnisteluja. Itsesäätelyn tärkeys Elämäntapa ja kulutustottumukset ovat viime kädessä henkilökohtaisia valintoja, joista jokainen vastaa itse. UNESDA edistää terveiden ja vastuullisten periaatteiden mukaista kaupallista viestintää ja myyntiä ja siten auttaa kuluttajia tekemään perusteltuja valintoja. 1 Ei sisällä luontaisia kivennäisvesiä eikä lähdevesiä, jotka on määritelty direktiivissä 80/777/ETY, sellaisena kuin sitä muutettu direktiivillä 96/70/EY. 2 Ei sisällä hedelmätäysmehuja ja nektareita, jotka on määritelty direktiivissä 2001/112/EY.

4 4 UNESDAn jäsenet uskovat, että teollisuuden itsesäätely ja yhteisten sääntöjen noudattamisen tiukka valvonta takaavat parhaiten näiden periaatteiden kunnioittamisen ja valmistajien vastuullisen käyttäytymisen. Itsesäätelyn ytimenä on perusteellisesti valmisteltu toimintaohje, jossa otetaan huomioon kaupallisen viestinnän eri osa-alueet sekä sosiaaliset ja terveyteen liittyvät asiat. UNESDAn jäsenet haluavat varmistaa, että itsesäätely toimii tehokkaasti. UNESDAn jäsenet tunnustavat, että mainonnan vapaus, uusien tuotteiden tuominen markkinoille ja myynnin luova edistäminen edellyttävät kaupallisen viestinnän tehokasta itsesäätelyä. UNESDAn toimintaohje Tämän toimintaohjeen noudattamiseen sitoutuneet UNESDAn jäsenet (jotka ovat yrityksiä ja kansallisia yhdistyksiä) tavoittelevat kuluttajaviestinnässään yhtä korkeaa vaatimustasoa kuin tuotteiden valmistuksessa ja jakelussa. Toimintaohje osoittaa virvoitusjuomateollisuuden sitoutumisen oman toimintansa jatkuvaan itsearviointiin. Toimintaohjeella on kaksi käytännön tarkoitusta: Toimintaohje on UNESDAn jäsenille annettu suositus, jolla ohjataan kaupallisen viestinnän ja myyntimenetelmien kehittämistä, toteuttamista, kohdentamista ja valvontaa. Toimintaohjeella lujitetaan alkoholittomien juomien mainontaa koskevia kansallisia itsesäätelyjärjestelmiä. Koska monien maiden elintarvike- ja juomateollisuus on jo ottanut käyttöön yksityiskohtaiset mainontaohjeet, UNESDAn jäsenet kehottavat itsesäätelyn parissa toimivia kansallisia organisaatioita perehtymään näihin periaatteisiin, sisällyttämään ne omiin ohjeisiinsa ja seuraamaan aktiivisesti niiden noudattamista. Toimintaohjeen noudattaminen Kaikessa kaupallisessa viestinnässä ja myynnissä tulisi noudattaa tämän toimintaohjeen sisältöä ja henkeä sekä paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja muita säännöksiä. Toimintaohjeiden noudattaminen on mainostajien, mainostoimistojen, tiedotusvälineiden ja kuluttajien etujen mukaista: tämä hinta on maksettava siitä, että vapaa mainonta sallitaan myös jatkossa. UNESDAn jäsenet haluavat osallistua aktiivisesti ohjelmiin, joilla tiedotetaan tästä toimintaohjeesta niiden henkilöstölle, liikekumppaneille ja asiakkaille (esim. vähittäiskauppa, ravintolat, hotellit, elokuvateatterit, huvipuistot jne.).

5 5 LAAJUUS JA MÄÄRITELMÄT a) Alkoholittomat juomat Toimintaohjeen piiriin kuuluvat UNESDAn yritysjäsenten ja UNESDAn kansallisten jäsenjärjestöjen jäsenten valmistamat kaikki alkoholittomat juomat, paitsi luontaiset kivennäisvedet ja lähdevedet (jotka on määritelty direktiivissä 80/777/ETY, sellaisena kuin se on muutettu direktiivillä 96/70/EY) sekä hedelmätäysmehut ja nektarit (jotka on määritelty direktiivissä 2001/112/EY). b) Kaupallinen viestintä Toimintaohje koskee kaikkea kaupallista viestintää, joka määritellään seuraavasti: Kaikki tuotemainonta sekä markkinointiviestintä ja -toiminta riippumatta käytettävästä viestintävälineestä tai -kanavasta, toisin sanoen: painomedia radio- ja televisiolähetykset, elokuvateattereissa esitettävät mainokset internet ja muut sähköiset mediat (esim. tekstiviestit) etiketit menekinedistäminen (merchandising) pakkaukset myyntipistemateriaalit sponsorointi juoma-automaatit Kaupalliseen viestintään eivät sisälly: Yleisesti merkittävistä asioista kertominen tiedotusvälineille, viranomaisille (myös terveysviranomaisille) tai yleisölle, kuten alkoholittomien juomien kulutukseen liittyvistä riskeistä tai hyödyistä tiedottaminen. Vastuullista kulutusta tai alkoholittomien juomien yhteiskunnallista asemaa koskeva valistus. c) UNESDAn jäsenet UNESDAn jäsenillä tarkoitetaan tässä toimintaohjeessa: (i) UNESDAn yritysjäseniä, (ii) UNESDAn kansallisia jäsenjärjestöjä ja (iii) UNESDAn jäsenjärjestöjen yritysjäseniä, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tätä toimintaohjetta. Toimintaohjeiden liitteessä on luettelo UNESDAn yritysjäsenistä ja UNESDAn kansallisista jäsenjärjestöistä, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tätä joulukuussa 2005 päivättyä toimintaohjetta. d) Lapset ja lapsille suunnatut ohjelmat Lapset' ja lapsille suunnatut ohjelmat' määritellään kansallisessa lainsäädännössä. Jos tällaista lainsäädäntöä ei ole, lapsilla tarkoitetaan alle 12- vuotiaita ja lapsille suunnatuilla ohjelmilla tarkoitetaan ohjelmia, joiden katsojakunta muodostuu pääasiassa lapsista (ts. yli 50 %).

6 6 1. PERUSPERIAATTEET Kaupallisen viestinnän ja myynnin valmistelussa on otettava huomioon yhteiskuntavastuu sekä vallitsevat makutottumukset ja hyvät tavat. Kaupallisessa viestinnässä ja myyntimenetelmissä: a) pitää noudattaa voimassa olevaa alueellista, kansallista ja eurooppalaista lainsäädäntöä b) pitää kunnioittaa ihmisarvoa eikä saa syrjiä ketään iän, kulttuurin, vammaisuuden, sukupuolen, aviosäädyn, rodun, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen ja poliittisen vakaumuksen perusteella c) pitää kunnioittaa tasa-arvoa ja välttää sukupuoleen perustuvia stereotypioita sekä miesten, naisten tai lasten hyväksikäyttöä tai halventamista d) ei saa käyttää rumaa tai epäasiallista kieltä eikä viitata epäsiveelliseen käyttäytymiseen e) ei saa kannustaa vahingoittamaan ympäristöä f) ei saa näyttää väkivaltaisia kuvia eikä esittää minkäänlaista väkivaltaa tai käyttäytymistä, joka voisi rohkaista väkivallan käyttöön g) ei saa johtaa kuluttajaa harhaan.

7 7 2. LAPSIIN VETOAMINEN Kaupallisessa viestinnässä ja myyntimenetelmissä otetaan huomioon erityinen vastuu lasten suojelemisesta, koska heillä on rajallinen kyky arvioida saamiaan tietoja. Lisäksi UNESDA tunnustaa vanhempien, huoltajien ja opettajien keskeisen aseman lasten valintojen ohjaamisessa. Kaupallisessa viestinnässä ja myyntimenetelmissä: a) ei saa käyttää painomediaa, internet-sivuja tai ohjelmia, jotka on suunnattu nimenomaan lapsille b) pitää varmistaa, että tv-mainokset erottuvat selvästi varsinaisen ohjelman sisällöstä c) ei saa vedota suoraan lapsiin siten, että tarkoituksena on saada heidät suostuttelemaan vanhempansa tai muita aikuisia ostamaan mainostettuja tuotteita d) ei saa rohkaista lasta tekemään mitään, mikä olisi nimenomaisesti vanhemman, huoltajan tai opettajan tahdon vastaista e) ei saa hyväksikäyttää lasten mielikuvitusrikkautta luomalla tuotetta koskevia kohtuuttomia odotuksia f) ei saa mainostaa tuotetta suoraan sellaisille lapsille, joille tuote ei sovi heidän ikänsä takia g) ei saa luoda mielikuvaa siitä, että tuotteen ostamisella olisi erityinen kiire h) ei saa väittää, että tuotteen käyttö parantaisi lapsen asemaa tai lisäisi suosiota muiden keskuudessa tai että tuotteen käyttämättä jättäminen johtaisi lapsen aseman tai suosion heikentymiseen i) tiedot pitää esittää totuudenmukaisesti ja tarkasti lasten ymmärtämällä kielellä ottaen täysimittaisesti huomioon, että lapsi voi ottaa mainonnasta vastaan viestejä, jotka voivat vaikuttaa hänen terveyteensä ja hyvinvointiinsa.

8 8 3. KAUPALLINEN TOIMINTA KOULUISSA (MYÖS JUOMA-AUTOMAATIT) Kouluissa järjestettävän kaupallisen toiminnan on aina oltava vastuullista ja harkittua, eikä se saa millään tavalla heikentää kouluympäristön kykyä edistää lasten oppimista, vuorovaikutustaitojen kehittämistä sekä fyysistä ja henkistä kehitystä. a) UNESDAn jäsenet pidättyvät ala-asteen kouluissa (jotka on tarkoitettu alle 11- tai 12-vuotiaille koulujärjestelmästä riippuen) suorasta kaupallisesta toiminnasta (myynti, markkinointi, sponsorointi), elleivät kouluviranomaiset ole oma-aloitteisesti pyytäneet tällaisen toiminnan järjestämistä. b) UNESDAn jäsenet pidättyvät yläasteen kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa (jotka on tarkoitettu 11 tai 12 vuotta täyttäneille mutta alle 18-vuotiaille koulujärjestelmästä riippuen) suorasta kaupallisesta toiminnasta, elleivät kouluviranomaiset ole antaneet tähän nimenomaista lupaa. Kun UNESDAn jäsenet pyytävät tällaista lupaa ja saavat sen, ne keskustelevat koulujen kanssa erityistarpeista ja varmistavat, että tarjottava juomavalikoima on tasapainoinen ja kattava (vesi, mehut ja muut juomat tavallisina ja sokerittomina tuotteina) ja pakkauskoot ovat asianmukaisia ja mahdollistavat käyttömäärien hallinnan. d) Tuotteiden lopullisesta jakelusta suorassa vastuussa olevat UNESDAn jäsenet kunnioittavat kouluja mainoksista vapaina alueina käyttämällä juoma-automaatteja, joissa ei ole tuotemerkkejä ja joihin on mielellään lisätty terveellisestä ja aktiivisesta elämäntavasta kertovia kuvia ja viestejä. e) UNESDAn jäsenet, jotka eivät ole suorassa vastuussa tuotteiden lopullisesta jakelusta kouluihin, tiedottavat parhaansa mukaan tästä toimintaohjeesta ulkopuolisille jakelijoille ja kannustavat niitä noudattamaan sitä.

9 9 4. VASTUULLINEN KULUTUS Kaupallisella viestinnällä ja myyntimenetelmillä on tuettava, kannustettava tai edistettävä vastuullista kulutusta. UNESDAn jäsenten kaupallisessa viestinnässä ja myyntimenetelmissä: a) pitää yleisesti tukea vastuullisia, myönteisiä ja suotuisia käytöstapoja ja yhteisiä arvoja, kuten ystävyyttä, ystävällisyyttä, oikeudenmukaisuutta, rehellisyyttä, anteliaisuutta ja toisten kunnioittamista b) ei saa esittää, katsoa sormien läpi tai hyväksyä minkään juoman liikakäyttöä, vaan näytettävien pakkauskokojen pitää sopia esitettyyn sosiaaliseen ja kulttuuriseen tilanteeseen c) ei saa vaikeuttaa terveyden, tasapainoisen ruokavalion tai terveellisen aktiivisen elämäntavan edistämistä. Palkintoihin perustuvassa myynninedistämisessä (esim. kilpailukupongit, korkkiarvonnat, tekstiviestikilpailut): d) kilpailuun tai arvontaan osallistuminen ei saa edellyttää, että kuluttaja ostaisi tuotetta kohtuuttoman pian tai suuren määrän.

10 10 5. RAVINTOSISÄLTÖ JA TERVEYSVÄITTÄMÄT UNESDA edistää täyttä avoimuutta kerrottaessa tuotteista mielihyvän, ravinnon, virkistyksen ja vaihtelun lähteinä. Kaupallisessa viestinnässä ja myyntimenetelmissä: a) pitää esittää tarkasti tuotteen ominaisuudet, kuten määrä, sisältö, maku ja ravintosisältö b) pitää varmistaa, että ravintosisältöä ja terveyshyötyjä koskevat väittämät ovat tieteellisesti perusteltuja c) ei saa väittää juomaa aterian korvikkeeksi, ellei sen ravintosisältöä ole suunniteltu tähän tarkoitukseen d) pitää esittää tarkasti tuotteen käyttämisestä mahdollisesti saatavat terveys- ja/tai ravitsemushyödyt. Pakkauksissa ja tölkeissä: e) pitää esittää ravintosisältö voimassa olevan EU-lainsäädännön mukaisesti, vaikka tähän ei olisikaan lakisääteistä velvoitetta (esim. silloin, kun ei käytetä terveysväittämiä).

11 11 LIITE Luettelo tämän toimintaohjeen noudattamiseen sitoutuneista UNESDAn jäsenistä: [laaditaan mennessä saatujen vastausten perusteella] Suomessa: Panimoliiton jäsenyritykset Oy Hartwall Ab, Nokian Panimo Oy, Olvi Oyj ja Oy Sinebrychoff Ab sekä Coca-Cola Finland Oy ja PepsiCo Nordic Finland

ICC:n tulkintaohjeet Elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien vastuullisesta kaupallisesta viestinnästä

ICC:n tulkintaohjeet Elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien vastuullisesta kaupallisesta viestinnästä ICC:n tulkintaohjeet Elintarvikkeiden ja virvoitusjuomien vastuullisesta kaupallisesta viestinnästä ICC Framework for Responsible Food and Beverage Communications ICC 2005 Hyväksytty 6.4.2005 1 Johdanto

Lisätiedot

Kaupallisen viestinnän yleiset standardit. Joulukuu 2008

Kaupallisen viestinnän yleiset standardit. Joulukuu 2008 1 Kaupallisen viestinnän yleiset standardit Joulukuu 2008 Joulukuu 2008 Kaupallisen viestinnän yleiset standardit heijastelevat useita asioita, joihin Eurooppa-neuvosto otti kantaa vuonna 2001 suosituksellaan

Lisätiedot

Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän. ohjeet

Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän. ohjeet Panimoalan alkoholijuomien vastuullisen markkinointiviestinnän ohjeet Julkaisija: Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto Painopaikka: Hämeen Kirjapaino Ulkoasu: gra & grappo 2011 Esipuhe Panimoala toimii

Lisätiedot

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Markkinointisäännöt 2011 * * * Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice 2011 in Finnish Sisällys Johdanto... 5 Markkinointisäännöt...

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2013 Sisällys Alkusanat...3 I II III IV V VI Soveltamisala ja määritelmät...4 Yleiset periaatteet...5 Ohjeet lääkkeiden markkinointiin...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

LAPSET. Elintarvikkeiden markkinointi 1. TERVEYSNÄKÖKULMA 3 2. KENELLÄ PÄÄTÖSVALTA? 4 3. MAINONNAN HYVÄ TAPA 5 4. MAINONNAN HARHAANJOHTAVUUS 8

LAPSET. Elintarvikkeiden markkinointi 1. TERVEYSNÄKÖKULMA 3 2. KENELLÄ PÄÄTÖSVALTA? 4 3. MAINONNAN HYVÄ TAPA 5 4. MAINONNAN HARHAANJOHTAVUUS 8 LAPSET & Elintarvikkeiden markkinointi Lihavuuden yleistyminen etenkin lapsilla on kasvava huolenaihe koko Euroopassa. Myös suomalaisten lasten ylipaino on lisääntynyt viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana

Lisätiedot

Syksy 2012. Kosmetiikkateollisuuden itsesäätelyohjeet vastuullisesta markkinoinnista

Syksy 2012. Kosmetiikkateollisuuden itsesäätelyohjeet vastuullisesta markkinoinnista Syksy 2012 Kosmetiikkateollisuuden itsesäätelyohjeet vastuullisesta markkinoinnista Tämä ohjeistus on käännös englanninkielisestä dokumentista "Cosmetics Europe Guiding Principles on Responsible Advertising

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) 10076/6/07 REV 6. Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Luxemburg, 15. lokakuuta 2007 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2005/0260 (COD) 10076/6/07 REV 6 AUDIO 26 TELECOM 77 CONSOM 75 PI 24 CODEC 596 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä

Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä EUROOPAN KOMISSIO Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä Uusi laki estää sopimattoman menettelyn kuluttajia kohtaan Direktiivi sopimattomista kaupallisista menettelyistä Uusi laki estää

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 18.1.2007 L 12/3 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä ( L 404,

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Yleiskatsaus konsernin yleisistä toimintaperiaatteista ja ohjeista, jotka koskevat sekä keskinäistä käyttäytymistämme että suhteitamme ulkopuolisiin sidosryhmiin. Tarkempia

Lisätiedot

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET

Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET Bemis Company, Inc. TOIMINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO Tarkoitus ja soveltamisala...1 Sitoumuksemme...1 Lakien ja sääntöjen noudattaminen...2 Työntekijöiden resurssit...2 Raportointi...3 Kurinpidolliset

Lisätiedot

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys

EETTINEN OHJEISTO. Elämme arvojemme mukaisesti. Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja. Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys EETTINEN OHJEISTO Elämme arvojemme mukaisesti Huolenpito maailmanlaajuinen yhteistyö jatkuva kehitys Noudatamme korkeimpia eettisiä standardeja VIESTI PÄÄJOHTAJALTAMME JA HALLINTONEUVOSTON PUHEENJOHTAJALTAMME

Lisätiedot

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10

Securitaksen arvot ja etiikka. Voimassa 1.1.2012 alkaen. Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011. Sivu 1/10 Securitaksen arvot ja etiikka Sivu 1/10 Securitas AB Yhtiön hallinto Tarkistettu 6.12.2011 Voimassa 1.1.2012 alkaen Securitas AB (publ.) P.O. Box 12307 S-102 28 Stockholm Sweden Visiting address / käyntiosoite

Lisätiedot

Philip Morris Internationalin toimintaohje

Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Philip Morris Internationalin toimintaohje Rehellisyys oikein toimiminen Kysy itseltäsi ennen toimeen ryhtymistä: Onko toiminta laillista? Noudattaako toiminta

Lisätiedot

Keitä olemme ja miten toimimme

Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen säännöt Keitä olemme ja miten toimimme Hyvien toimintatapojen sääntöjä koskeva kirje pääjohtajalta Tämä käsikirja sisältää AkzoNobelin hyvien toimintatapojen säännöt. AkzoNobel on

Lisätiedot

BSCI:n toimintaperiaatteet 1

BSCI:n toimintaperiaatteet 1 BSCI:n toimintaperiaatteet 1 BSCI:n toimintaperiaatteiden (versio 1/2014) tarkoituksena on määritellä ne arvot ja periaatteet, joita BSCI:n jäsenet pyrkivät noudattamaan toimitusketjuissaan. Foreign Trade

Lisätiedot

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3. joulukuuta 2009 SEC(2009) 1666 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA OHJEET SOPIMATTOMISTA KAUPALLISISTA MENETTELYISTÄ ANNETUN DIREKTIIVIN 2005/29/EY TÄYTÄNTÖÖNPANOA JA

Lisätiedot

LÄÄKKEIDEN DIGITAALINEN KULUTTAJAMARKKINOINTI CONSUMER MEDICINE MARKETING IN DIGITAL CHANNELS

LÄÄKKEIDEN DIGITAALINEN KULUTTAJAMARKKINOINTI CONSUMER MEDICINE MARKETING IN DIGITAL CHANNELS Progradu -tutkielma LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikan maisteriohjelma LÄÄKKEIDEN DIGITAALINEN KULUTTAJAMARKKINOINTI CONSUMER MEDICINE MARKETING IN DIGITAL

Lisätiedot

Liiketoiminnan eettinen säännöstö

Liiketoiminnan eettinen säännöstö Liiketoiminnan eettinen säännöstö Sisällys Johdanto 1 Rehellisyytemme suojeleminen 2 Sovellettavuus ja noudattaminen 2 Yritysostot 2 Yhteis- ja osakkuusyritykset 2 Säännöstön vastainen toiminta 3 Sisäinen

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia

Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttajaoikeuden linjauksia Kuluttaja virasto asiamies ALAIKÄISET, MARKKINOINTI JA OSTOKSETt Alaikäisiin kohdistuva kaupallinen vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi. Markkinoinnin kohteena ovat

Lisätiedot

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja FINLANDS FN-FÖRBUND UNA FINLAND Julkaisija: Suomen YK-liitto Töölöntorinkatu 2b, 4. krs 00260 Helsinki www.ykliitto.fi

Lisätiedot

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ

TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ TAPA- JA LIIKETOIMINTASÄÄNNÖSTÖ 1 ESIPUHE 02 Lainsäädännön 07 Henkilökohtaisten tietojen Arvoisat työntekijät, arvoisat toimihenkilöt, Olympuksen Euroopan yhtiöiden (kaikki Olympus Europa Holding SE:hen

Lisätiedot

Euroopan Yhteisöjen Komissio Dnro 2006/70/0994 4.7.2006. Lausunto Euroopan Komissiolle

Euroopan Yhteisöjen Komissio Dnro 2006/70/0994 4.7.2006. Lausunto Euroopan Komissiolle Euroopan Yhteisöjen Komissio Dnro 2006/70/0994 4.7.2006 Lausunto Euroopan Komissiolle VIHREÄ KIRJA Terveellisen ruokavalion ja liikunnan edistäminen: eurooppalainen ulottuvuus ylipainoisuuden, lihavuuden

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644

Työntekijän toimintaohjeet 1 (19) Public. Posti Group Oyj:n. Posti Group Corporation. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644 1 (19) Posti Group Oyj:n Työntekijän 2 (19) Vastuullisuus on ollut Postin kulmakiviä jo lähes 400 vuoden ajan, postitoiminnan alkuajoista lähtien. Tänään sekä liiketoimintamme että maantieteellinen toimintaalueemme

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- radiotoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tekijänoikeuslain 25 b ja 48 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot