56 Opinto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "56 Opinto-opas 2002-2003"

Transkriptio

1 3.20 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- TEKNIIKAN OSASTON KOULU- TUSOHJELMAT Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma (Insinööri, amk) Puutekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Rakennustekniikan koulutusohjelmassa voi suuntautua neljään eri vaihtoehtoon eli rakennus- ja tuotesuunnitteluun, talonrakennustekniikkaan, rakennustuotantoon tai yhdyskuntatekniikkaan. Ympäristöteknologian koulutusohjelmassa voi suuntautua joko laite- ja mittaustekniikkaan tai vesi- ja ympäristötekniikkaan. Suuntautumisvalinnat tehdään toisen vuoden syksyllä. Kaikkien koulutusohjelmien laajuus on 160 opintoviikkoa.(ov). Yhden opintoviikon laajuus vastaa karkeasti opiskelijan yhden viikon työmäärää. Opinnot on ryhmiteltyperusopintoihin jotka ovat lähinnä ns. yleisaineita ja yhteisiä koko osastolla, ammatillisiin opintoihin jotka yhteisiä koulutusohjelman sisällä sekä suuntaaviin opintoihin ja syventäviin opintoihin, jotka ovat erityisesti kyistä koulutusohjelmaa koskevia. Lisäksi kaikille yhteisiä ovat vapaavalintaiset opinnot, pakollinen työharjoittelu ja opinnäytetyö. Opintoviikkojen määrät vaihtelevat koulutusohjelmittain hieman. Opiskelijan on ilmoittauduttava opintojaksojen alussa kirjallisesti kullekin kurssille. Koska kurssit sisältävät ryhmätöitä ja erilaisia jaksoja on kursseilla pääsääntöisesti läsnäolovelvollisuus. Opettaja ilmoittaa yleensä suoritusperusteet kurssin alussa. Eräät perusopinnot voi suorittaa näyttökokeella, joiden ajasta ilmoitetaan syksyllä opinojen alettua. Kyseisten aineiden lukio-opinnot ovat suoritustason perusteena. Mikäli opiskelija ei läpäise koetta, hän suorittaa kurssin normaalisti. Suuntaavien opintojen lopussa on syventävien opintojen osuus, jonka sisältö voi vaihdella vuosittain. Opiskelijat voivat vaikuttaa syventävien opintojen painotukseen. Valinnat tehdään kolmannen vuoden syksyllä. Suuntaavat ja syventävät opinnot voivat olla suoritustavaltaan ns. projektiopintoja, jolloin opetus tapahtuu luokkaopetuksesta poiketen todellisten käytännön projektien parissa. Varsinkin rakennustuotannon koulutusohjelmassa on projektiopintoja ( 13,5 ov). Vapaasti valittavien opintojen laajuus on kaikissa koulutusohjelmissa 10 ov. Vapaasti valittavat opinnot opiskelija voi valita saman koulutusohjelman toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai toisista koulutusohjelmista Vapaasti valittavia opintoja tulee olla vähintään 10 ov. Niihin voidaan hyväksyä myös muissa korkeakouluissa tai yliopistossa tehtyjä suorituksia.osasto pyrkii tarjoamaan vuosittain säännöllisesti joitakin kaikia kiinnostavia vapaavalintaisia opintojaksoja, joille otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Työharjoittelun laskennallinen laajuus on 20 ov. Työharjoittelua vaaditaan lukiopohjaisilta opiskelijoilta 12 kuukautta opintojen aikana. Ammattitutkinnon suorittaneilta vaaditaan 6 kuukautta työharjoittelua. Harjoittelu tehdään kesällä ja neljännen vuoden keväällä. Harjoittelusta ja sen raportoinnista on erillisohjeet. Opinnäytetyö on opiskelijan itsenäinen kypsyysnäyte. Sen laajuus on 10 ov. Se tehdään viimeise- nä opiskeluvuotena mutta aihe voidaan vahvistaa jo kolmannen vuoden keväällä. Työ tehdään yleensä jonkun yrityksen tai yhteisön tilaamana. Sen sisällöstä ja suoritustavasta on erillisohjeet. Opetussuunnitelma on laadittu siten, että 160 opintoviikon laajuiset opinnot voi suorittaa neljässä vuodessa.lukuvuosi jakautuu neljään kahdeksan viikon periodiin, joista 16 viikkoa on syksyllä ja 16 viikkoa keväällä. Asetuksen mukaan on opinnot suoritettava viimeistään yhtä vuotta pitemmässä ajassa (5 v), ellei rehtori erityisestä syystä myönnä tästä poikkeusta 56 57

2 1 vuosi 2 vuosi 3 vuosi 4 vuosi Perusopinnot Rakennustekniikan Talonrakennus- Syventävät Vapaa Harjoittelu Opinnäytetyö Kaikki 29 ov koulutusohjelman tekniikan opinnot valintaiset yht. ammattiopinnot suuntaavat 7 ov opinnot 44ov opinnot 10 ov 20 ov 10 ov 160 ov 39 ov Rakennus Syventävät tuotannon opinnot suuntaavat opinnot 8 ov opinnot 39 ov Yhdyskunta- Syventävät tuotannon opinnot suuntaavat opinnot 8 ov 39 ov Yhdyskunta- Syventävät tekniikan opinnot suuntaavat 8 ov opinnot 39 ov Rakennus- ja Syventävät tuotesuunnittelun opinnot suuntaavat 8 ov opinnot 39 ov Ympäristöteknologian Laite- ja Syventävät koulutusohjelman mittaustekniikan opinnot ammattiopinnot suuntaavat opinnot 7 ov 48 ov 36 ov Vesi- ja ympäristötekniikan Syventävät suuntaavat opinnot opinnot 36 ov 7 ov Puutekniikan Puutekniikan Syventävät koulutusohjelman suuntaavat opinnot ammattiopinnot opinnot 8 ov 52 ov 31 ov Pelastusalan Turvallisuusalan koulutusyht.työ suuntaavat RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO Koodi Opintojakso ov h Tietotekniikka 3AO12 Tietotekniikka 1 1,5 32 3AO21 Tietotekniikka 2 2,5 48 3AO31 Tietotekniikka A050 Tietokoneverkot s A120 Sovellutusohjelmat s 1,5 40 3AO71 Sovellutusohjelmat s A080 Unix-peruskurssi s 1 16 Suunnittelu ja muotoilu 3B011 Rakennussuunnittelun perusteet B021 Rakennussuunnittelu 1 s B030 Rakennussuunnittelu 2 s B040 Rakennushistoria s B050 Suunnitteluharjoitukset 1 s B060 Suunnitteluharjoitukset 2 s BO71 Tuote 1 s B121 Piirustus s B261 3-D malli ja digitaalinen kuvankäsittely s 1,5 48 3B270 3D-suunnittelu s 2 48 Laitetekniikka 3C011 Kiinteistöjen LVI-tekniikka s CO22 Kiinteistöjen sähkö- ja autom. tekn. s CO32 Rakennustyömaan laite- ja sähkötekn. s 1,5 32 3C041 LVI-tekn. Jatkokurssi s C051 LVI-käyttötekniikka s CO62 Sähkötekniikan perusteet 1,5 32 3C071 Energiatekniikan perusteet C091 Ympäristölaitetekniikka 1 s C101 Ympäristölaitetekniikka 2 s C111 Teollisuusprojektit s C121 Automaatiotekniikan jatkokurssi s C200 Mittaus- ja autom. laboraatiot 1 s C210 Mittaus- ja autom. laboraatiot 2 s C220 Instrumentointitekniikka s C230 Laite-elektroniikka s C240 Bioanturit ja elektroniikka s C250 Mallintaminen ja simulointi s C270 Digitaalinen tiedonsiirto s C280 Konenäkö ja kuvankäsittely s BO11 Tekninen piirustus s CO10 Valmistustekniikka s C310 Ympäristömittaustekniikan projekti s HO20 Energiatekniikka PO10 Koneautomaatio SX30 Koneautomaatio 2 (sis. Ymp. Laitet. 2) s K130 Sähkö- ja teollisuusautomaatio VO31 Anturitekniikka NO40 Säätötekniikka JO70 Teollisuus putkistot A212 Ohjelmoitavat logiikat AO50 Instrumentointitekniikka 1,5 32 2AO60 Automaatiotekniikan työt 1,

3 Ympäristötekniikka 3E012 Ympäristötekniikan perusteet E021 Ympäristöhallinnan perusteet EO32 Imansuojelutekniikan laboraatiot 1 8 3EO33 Ilmansuojelutekniikka 1,5 32 3EO42 Ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu EO52 Ympäristölainsäädäntö E061 Ympäristötekniikan projekti s EO72 Materiaalien kierr. ja jäteh. tekn. 2,5 48 3E091 Yhdyskunta- ja ympäristö-cad E110 Ympäristöriskit ja niiden hallinta s E170 Ympäristöaudiointi ja laatu s E180 Jätehuollon tekninen suunnittelu s 2 32 Kielet 3LO12 Englanti 1 (Vain A-pohjaiset) 1,5 48* 3LO22 Englanti 2 (L-pohjaisilla tasokoe) 1,5 48* 3L030 Englanti L041 Englanti DO12 Saksa 1 (Vain A-pohjaiset) 1,5 48* 3DO22 Saksa 2 (L-pohjaisilla tasokoe) 1,5 48* 3D030 Saksa 3 2* 48* 3D041 Saksa * Fysiikka 3F010 Fysiikka F021 Fysiikka 2 (laaja) F031 Fysiikka 2 (suppea) F040 Rakennusfysiikka s 2 32 Geotekniikka ja pohjarakennus 3G011 Geotekniikan perusteet GO22 Pohjarakennus 2,5 48 3GO32 Maa- ja kalliorak. perust. 1,5 32 3GO41 Pohjarakennetekniikka 1,5 32 3GO60 Maanrakennustekniikka 1,5 32 3G070 Kalliorakennustekniikka s GO81 Geotekniset laskelmat 1,5 32 3G100 Pohjarakennussuunnittelu s G110 Pohjarakennuksen jatkokurssi s G121 Maanrakennuksen jatkokurssi s G130 Kalliorakennuksen jatkokurssi s G141 Kalliotekniikan cad s G151 Geotekniikan cad s G161 Kalliotekniset tutkimusmenetelmät s G171 Kalliomekaniikka s G181 Kalliorakennussuunnittelu s G191 Saastuneen maan käsittely G201 Pohjarakenteiden korjausrakentaminen s 2 32 Tie- ja kunnallistekniikka 3J011 Tie- ja liikennetekniikan perusteet J021 Tien rakentaminen JO26 Päällysrakenteet JO32 Katutekniikka ja katu-cad 2,5 48 3JO43 Liikennetekniikka 2,5 48 3J051 Tie-cad JO62 Siltatekniikka 1,5 32 3J071 Tien kunnossapito ja erikoisosat JO82 Tiensuunnittelu 3,5 80 3J101 Liikenteen ympäristövaikutukset s J111 Yhdyskunta- ja ymp. Cad 1 s J131 Siltatekniikan jatkokurssi s J141 Kunnallistekniikka s 2 32 Kemia 3K011 Kemia KO20 Kemia KO31 Ympäristökemia 1 2,5 64 3K040 Ympäristökemia 2 s K050 Biotekniikka s K060 Mikrobiologian perusteet s 2 48 Matematiikka 3M002 Matematiikan peruskurssi (A) M101 Matematiikan peruskurssi(l) MO10 Matematiikka 1A MO11 Matematiikka 1L M020 Matematiikka M032 Matematiikka 3 (laaja) M033 Matematiikka 3 (suppea) M040 Matematiikka 4 s M050 Deskript. Geometria s M060 Mat. Ohjelmat s 2 32 Rakennetekniikka 3N011 Betonitekniikan perusteet N021 Rakennetekniikan perusteet N031 Teräsbetonirakenteiden perusteet NO40 Teräsrakenteiden perusteet NO52 Puurakenteet N061 Teräsbetoni- ja muuratut rakenteet N071 Betonielementtirakenteet s NO83 Teräsrakenteet NO84 Alumiinirakenteet s N090 Liittorakenteet s N111 Korjausrak. rakennetekn. s N121 Tietokoneavust. rakennes. s N131 Betonitekniikan sovellukset s 2 3N141 Jännitetyt betonirakenteet s N162 Puu- ja muuratut rakenteet N171 Rakennetekniikan erikoiskurssi s BO30 Materiaalioppi BO40 Materiaalioppi 2 s 2 56 Turvallisuustekniikka 3P012 Riskienhallinta s P020 Yritysturvallisuus s P032 Palokemia ja -fysiikka s P040 Vaaralliset aineet s P052 Pelastustoimi ja yrityssuojelu s P061 Sammutus- ja pelastust. käyt. harj. s P071 Palonehkäisytoiminta s P082 Rakenteellinen paloturvallisuus s

4 Prosessitekniikka 3X010 Prosessitekniikan perusteet X020 Teollisuusprosessit X030 Prosessimittaustekniikka 1 s X040 Prosessimittaustekniikka 2 s X050 Säätö- ja ohjaustekniikka s X060 Virtaus- ja pumppaustekniikka s 2 32 Vesitekniikka 3QO13 Hydrologia ja hydrauliikka ja labor. 2,5 64 3Q021 Vesihuollon perusteet Q031 Vesirakennustekniikka s QO42 Vesihuoltotekniikka Q051 Vesihuoltolaitosten laitetekniikka Q061 Vesihuoltolaitosten saneeraus QO72 Vesi- ja ymp.tekn. laboraatiot Q081 Vesiensuojelutekniikka Q091 Ympäristövaikutusten simulointimallit s Q111 Vesihankkeiden ympäristövaikutusten arviointi s Q122 Vesirakennustyöt s Q131 Vesihuoltolaitosten suunnittelu s 3 48 Ruotsi 3RO12 Ruotsi 1 1,5 48* 3R021 Ruotsi * Viestintä 3SO12 Viestintä 1 1,5 48* 3SO21 Viestintä Talonrakennus ja korjausrakentaminen 3T000 Talonrakennuksen perusteet T011 Talonrakennus TO22 Talonrakennus 2 1,5 48 3T031 Talonrakennus T040 Talonrakennus 4 s T061 Korjausrak. perusteet s T071 Korjausrakentaminen s T081 Käytännön kuntotutkimus s 2 32 Kaavoitus ja mittaustekniikka 3U011 Mittaustekniikan perusteet U021 Kaavoituksen perusteet UO32 Kaavoitus 1,5 32 3U041 Maankäyttö ja rakennuslains U051 Yhdyskuntamittauksen perusteet UO52 Maa- ja vesirakentamisen mittaukset 1,5 32 Rakenteiden mekaniikka 3V011 Statiikan perusteet VO12 Statiikan perussteet ymp V021 Lujuusopin perusteet V031 Staattisesti määrätyt rakenteet VO72 Staattisestimäärätyt rakenteet (suppea) V041 Statiikka ja lujuusoppi V051 Rakenteiden mekaniikka V061 Rakenteiden mekaniikka V071 Rakenteiden mekaniikka V081 Mekaniikan perusteet V091 Mekaniikka ja lujuusoppi 4 64 Talous ja tuotanto 3Z011 Yritystalouden perusteet Z021 Työlait ja johtaminen Z032 Projektitoiminnan perusteet ZO41 Talonrakennushankkeen tuotannonohjaus Z051 Talonrakennushankkeen kustannuslaskenta Z061 Korjaushankkeen ohjaus s Z081 Talonrakennuksen työmaatekniikka Z090 Rakennuttaminen s Z100 Yritystalous Z110 Markkinointi Z161 Luova työ Z190 Yhdyskuntarakentamisen tuotantotalous Z210 Kiinteistöjen talous ja hall. s Z220 Kiinteistönhoito s Z231 Kiinteistöjen arviointi s 2 32 Puutekniikka 3W010 Puun rakenne ja ominaisuudet W020 Puunhankinnan perusteet W030 Metsäekologia W040 Sahaus- ja höyläystekniikka WO51 Sahaustekniikan harjoitukset W060 Puunjalostuksen materiaalitoiminnot W070 Kuivaustekniikka W081 Sahatavaran jatkojalostustekniikka W091 Puulevytekniikka W100 Puuteollisuuskoneet ja laitetekniikka W111 Puuteollisuuden tuotantolinjan suunnittelu W120 Puuteollisuuden kunnossapitotekniikka W131 Rakennuspuunsepänteollisuuden tuotteet W200 Puusepänteollisuuden perusteet W140 Metsäteollisuuden markkinointi W151 Puuteollisuuden tuotekehitys W160 Kansainvälinen yritystoiminta s W170 Puun modifiointi s W180 CNC-työstötekniikka s W190 Puuteollisuuden tuotannonohjaus s W301 Puusepäntekniikan perusteet 1 40 Vapaa valintaiset opinnot Valokuvaus Valokuvauksen jatkokurssi Ergonomia Power Point 62 63

5 Rakennustekniikan koulutuohjelma Rakennustekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat: * talonrakennustekniikka * rakennustuotantotekniikka * yhdyskuntatuotantotekniikka * yhdyskuntatekniikka * rakennus- ja tuotesuunnittelu Rakennusinsinöörikoulutuksen tavoitteena kaikissa koulutusohjelmissa on antaa tietoa rakennusten ja rakennusosien sekä erilaisten maa-, vesi- ja kunnallisteknisten rakenteiden toiminta-, suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitoperusteista. Rakennusinsinöörillä tulee olla teoreettiset ja käytännölliset perusvalmiudet hankkia, arvioida ja soveltaa näitä tietoja. Koulutus tähtää tekniseen kokonaisnäkemykseen, joka ottaa huomioon rakentamisen taloudelliset, yhteiskunnalliset, laadulliset ja elinympäristöön liittyvät tekijät. Rakennusinsinööriltä edellytetään itsenäistä ja luovaa ajattelua, kykyä ryhmä- ja yhteistyöhön, taitoa toimia esimiehenä, valmiutta itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja toimimiseen ammattialansa kansainvälisissä työtehtävissä. Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet toimia rakennetekniikan laskentatehtävissä, tuotantotekniikassa teollisuudessa tai työmaalla, kiinteistötekniikan tehtävissä tai kunnallisisssa johto- ja tarkastustehtävissä. Syventävät opinnot voivat olla rakenne- tai turvallisuustekniikkaa, korjausrakentamista tai markkinointia. Tuotantotekniikkaan suuntautuvat toimivat mm. rakennusyritysten tuotannonjohto-, hallinto- ja markkinointitehtävissä sekä rakentamis- ja rakennuttamisorganisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä joko talonrakennuksen tai yhdyskuntarakentamisen tuotannossa. Tuotantotekniikan opinnoista 13,5 ov suoritetaan projektiopintoina siten että aihealueet ja projektit vaihtelevat vuosittain todellisen tilanteen mukaan. Syventävät opinnot voivat olla korjausrakentamista tai rakennetekniikkaa tai yhdyskuntatekniikan syventäviä opintoja. Yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa erikoistutaan tie- ja kunnallistekniikan, maa- ja kalliorakennustekniikan ja vesihuoltoon. Syventävät opinnot valitaan joltain em. alueelta tai ympäristönsuojelun ja ympäristörakentamisen alalta. Rakennus- ja tuotesuunnitteluun suuntautuvat opiskelevat rakennusteollisuuden ja tuotannon suunnittelutehtäviin sekä yksityisten suunnittelutoimistojen palvelukseen. Syventävät opinnot voivat olla korjausrakentamista, maatilarakentamista, puutekniikkaa tai terveellistä rakentamista.. Suuntaavien ja syventävien opintojen valinta Rakennustekniikan koulutusohjelmassa opiskelevat kaikki ensimmäisenä vuotena yhteisiä aineita. Suuntautumisen valinta tapahtuu toisen vuoden syksyllä. Syventävien opintojen laajuus on 8 opintoviikkoa. Syventämisvalinnat tehdään kolmannen opiskeluvuoden aikana. Syventävistä opinnoista toteutetaan vuosittain ajankohtaiset ja tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot. Vapaasti valittavat opintojaksot Koulutusohjelmaan sisältyy 10 ov vapaasti valittavia opintojaksoja. Näiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus laventaa tutkintoaan laajaalaisemmaksi valitsemalla kiinnostuksensa mukaan opintojaksoja esim. toisesta suuntautumisvaihtoehdosta, toisen suuntauksen syventävistä opinnoista tai jopa toisesta koulutusohjelmasta. Vapaasti valittavien opintojaksojen avulla opiskelija voi myös pyrkiä vahvistamaan oman syventymiskohteensa hallintaa ja osaamista valitsemalla opintojaksot sen piiristä. Vapaasti valittavia opintojaksoja voi ottaa ohjelmaansa jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. Opiskelijan kokonaisopintoviikkomäärän tulee sisältää vähintään 10 ov vapaasti valittuja opintoja. Harjoittelu Pakollinen työharjoittelu tapahtuu erillisen harjoitteluohjeen mukaan välikesinä ja viimeisen vuoden keväällä rakennusalan tehtävissä. Harjoittelu voi muodostua useista jaksoista. Yhden jakson minimipituus on kuukausi. Harjoittelusta laaditaan raportti. Opinnäytetyö Opinnäytetyö on viimeisenä vuotena tehtävä itsenäinen tutkielma, suunnitelma tai vastaava, joka pyritään tekemään yritysten tai yhteisöjen tilaamana. Opinnäytetyön muodosta ja laajuudesta sekä aikatauluista on erilliset ohjeet

6 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Viikkotunnit lukukausittain Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi Opintojakso ov h Perusop LO12 Englanti LO22 Englanti DO12 Saksa 1 1* 48* 3* 3* 3DO22 Saksa 2 2* 48* 3* 3* 3KO11 Kemia MO02 Matematiikan peruskurssi A/L RO12 Ruotsi RO22 Ruotsi 2 1, SO12 Viestintä 1 1, AO12 Tietotekniikka 1 1, AO21 Tietotekniikka 2 2, LO30 Englanti LO41 Englanti DO30 Saksa 3 2* 48* 3* 3* 3DO41 Saksa 4 1* 32* 3* 3* 3FO11 Fysiikka KO20 Kemia MO10 Matematiikka 1A 3* 80* 5* 5* 3MO11 Matematiikka 1L MO20 Matematiikka SO21 Viestintä RAKENNUSTEKN. ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi AMMATTIOPINNOT EO12 Ympäristötekniikan perusteet ZO11 Yritystalouden perusteet ZO21 Työlait ja johtaminen ZO32 Projektitoiminnan perusteet VO21 Lujuusopin perusteet GO11 Geotekniikan perusteet GO22 Pohjarakennus 2, GO32 Maa- ja kalliotekniikan perust. 1, JO11 Tie- ja liik.tekniikan perusteet UO11 Mittaustekniikan perusteet NO11 Betonitekniikan perusteet NO21 Rakennetekniikan perusteet NO32 Teräsbetonirakenteiden perust. 2, TOOO Talonrakennuksen perusteet VO11 Statiikan perusteet QO21 Vesihuollon perusteet UO21 Kaavoituksen perusteet UO41 Maankäyttö ja rakennuslaki BO11 Rakennussuunnittelun perusteet CO32 Rak.työmaan laite- ja sähkötekn. 1, TALONRAKENNUSTEKNIIKAN ov h Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT FO21 Fysiikka 2 (L) FO40 Rakennusfysiikka MO32 Matematiikka 3 (L) MO40 Matematiikka NO52 Puurakenteet VO31 Staattisesti määrätyt rakenteet NO40 Teräsrakenteiden perusteet NO61 Betoni ja muuratut rakenteet VO51 Rakenteiden mekaniikka NO83 Teräsrakenteet CO22 Kiinteistöjen sähkö- ja autom.tek CO11 Kiinteistöjen LVI-tekniikka TO11 Talonrakennus TO22 Talonrakennus 2 1, TO31 Talonrakennus ZO41 Talonrak.hankkeen tuotannon ohj ZO51 Talonrak.hankkeen kust.laskenta GO81 Geotekniset laskelmat 1, TALONRAKENNUSTEKNIIKAN ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi SYVENTÄVÄT OPINNOT Rakennetekniikan vaihtoehto 8* Talous- ja tuotanto vaihtoehto 8* Turvallisuustekniikan vaihtoehto 8* Korjausrakentamisen vaihtoehto 8* TALONRAKENNUSTUOTANNON ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT FO31 Fysiikka 2(S) FO40 Rakennusfysiikka MO33 Matematiikka 3 (S) N162 Puu- ja muuratut rakenteet VO32 Staattisesti määr.rak. (S) NO40 Teräsrakenteiden perusteet TO11 Talonrakennus TO22 Talonrakennus 2 1, TO31 Talonrakennus CO22 Kiinteistöjen sähkötekniikka CO11 Kiinteistöjen LVI-tekniikka ZO81 Talonrak. Työmaatekniikka ZO41 Talonrak. Tuotannon ohjaus ZO51 Talonrak.hankkeen kust.laskenta Projektit:- mittaus 2, materiaali 2, työmaa tuotanto hanke 2,

7 TALONRAKENNUSTUOTANNON ov h SYVENTÄVÄT OPINNOT Korjausrakentamisen vaihtoehto 8* Talous- ja tuotannon vaihtoehto 8* 20* Työmaatekniikan vaihtoehto 8* YHDYSKUNTATUOTANNON ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT FO31 Fysiikka 2 (S) MO33 Matematiikka 3 (S) A120 Sovellutusohjelmat 1, GO41 Pohjarakennetekniikka 1, GO61 Maarakennustekniikka 1, JO82 Tiensuunnittelu 3, JO22 Tien rakentaminen JO71 Tien kunnossapito QO13 Hydrologia ja hydrauliikka 2, QO41 Vesihuoltotekniikka JO42 Päällysrakennetyöt UO52 Maa- ja vesirakent. Mittaukset 1, Z190 Yhdyskuntarak. Tuotantotalous Projektit: mittaus 2, materiaali 2, maaperä katu tai tie vesihuolto YHDYSKUNTATUOTANNON ov h SYVENTÄVÄT OPINNOT Tietekniikan vaihtoehto 8* Vesihuollon vaihtoehto 8* 20* Pohjarakentamisen vaihtoehto 8* YHDYSKUNTATEKNIIKAN ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT FO21 Fysiikka 2 (L) MO32 Matematiikka 3 (L) A120 Sovellutusohjelmat 1, GO41 Pohjarakennetekniikka 1, GO61 Maarakennustekniikka 1, GO81 Geotekniset laskelmat 1, JO32 Katutekniikka ja katu-cad 2, JO43 Liikennetekniikka 2, JO82 Tien suunnittelu 3, JO62 Siltatekniikka JO22 Tien rakentaminen JO42 Päällysrakennetyöt QO13 Hydrologia ja hydrauliikka 2, QO41 Vesihuoltotekniikka JO51 Tie cad UO52 Maa- ja vesirak. Mittaukset 1, Z190 Yhdyskuntarak. Tuotantotalous UO32 Kaavoitus 1, YHDYSKUNTATEKNIIKAN ov h SYVENTÄVÄT OPINNOT Tietekniikan vaihtoehto 8* Vesihuollon vaihtoehto 8* 20* Ympäristötekniikan vaihtoehto 8* Pohjarakentamisen vaihtoehto 8* RAKENNUS- JA TUOTESUUNN. ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT FO40 Rakennusfysiikka AO31 Tietotekniikka B270 3d suunnittelu B261 3d mallit 1, BO21 Rakennussuunnittelu BO50 Suunnitteluharjoitukset BO40 Rakennushistoria BO30 Rakennussuunnittelu BO60 Suunnitteluharjoitukset B121 Piirustus TO11 Talonrakennus TO22 Talonrakennus 2 1, TO31 Talonrakennus ZO51 Talonrak.hankkeen kust.laskenta CO22 Kiinteistön sähkötekn CO11 Kiinteistön LVI-tekniikka VO31 Staattisesti määrätyt rakenteet NO52 Puurakenteet BO71 Tuote B130 Sommittelu RAKENNUS- JA TUOTESUUNN. ov h SYVENTÄVÄT OPINNOT Korjausrakentaminen 8* Puurakentaminen 8* 20* Maatilarakentaminen 8* Terveellinen rakentaminen 8* Kaikille yhteiset suoritukset ov h VAPAAVALINTAISET OPINNOT HARJOITTELU OPINNÄYTETYÖ KAIKKI YHTEENSÄ

8 Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelmassa erikoistutaan ympäristöä säästäviin tuotanto- ja energiatekniikkoihin sekä teollisuuden ja yhdyskuntien jätevirtojen puhdistukseen sekä ympäristön kunnostukseen. Tärkeällä sijalla on yhdyskuntien ympäristöä säästävä rakentaminen. Ympäristötekniikan koulutusohjelmalla koulutetaan asiantuntijoita menetelmien ja laitteiden suunnitteluun sekä käyttö- ja hallintotehtäviin seuraavilla osa-alueilla: Vesi- ja jätehuollossa Laitos- ja yhdyskuntarakentamisessa Likaantuneen ympäristön kunnostuksessa Energian tuotannossa Prosessiteollisuudessa Ilmansuojelussa Riskien hallinnassa Koulutusohjelman tavoitteet Tavoitteina on antaa opiskelijalle hyvät perustiedot luonnontieteissä ja tekniikassa, jotta hän osaa soveltaa tietämystään ympäristötekniikan opinnoissa. Hän perehtyy mm. vesi- ja jätetekniikkaan, jätehuoltoon, kunnallistekniikkaan, yhdyskuntarakentamiseen, laite-, mittaus- ja prosessitekniikkaan, energiatekniikkaan päästöjen vähentämiseen sekä yritystoimintaan. Koulutus tähtää kokonaisnäkemykseen, jossa on huomioitu tekninen osaaminen, taloudellinen ajattelu, vastuu ympäristöstä, itsenäisyys ja luovuus, kyky ryhmä- ja yhteistyöhön sekä kansainvälisyys. Koulutusohjelma sisältää englanninkielisiä opintojaksoja. Opiskelijoille suositellaan harjoittelua ja opiskelua ulkomailla. Valmistuttuaan ympäristötekniikan insinööri (AMK) voi toimia mm. seuraavanlaisissa tehtävissä: Itsenäisenä ympäristöalan yrittäjänä Konsulttina tai kouluttajana Valtion tai kunnan hallinnossa suunnittelu- ja käyttötehtävissä Yritysten ympäristöasioiden vastaavana henkilönä Kansainvälisten ja kotimaisten ympäristöprojektien toteuttajana ja vetäjänä Yhdyskuntasuunnittelijana ja rakentajana Laite- ja laitossuunnittelijana Vientiteollisuuden palveluksessa Myynti- ja vientitehtävissä Ympäristötekniikan koulutusohjelman koulutuksessa voidaan suuntautua seuraaviin alueisiin: Vesi- ja ympäristötekniikkaan Laite- ja mittaustekniikkaan Suuntaavien ja syventävien opintojen valinta Suuntaavien opintojen valinta tapahtuu toisen vuoden syksyllä. Syventävät opinnot valitaan kolmannen vuoden syksyllä. Suuntautumisvaihtoehdot ovat vesi- ja ympäristötekniikka sekä laite- ja mittaustekniikka. Syventävien opintojen laajuus on 7 opintoviikkoa. Syventävistä opinnoista pyritään vuosittain toteuttamaan eniten kiinnostavat tai muutoin tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot. Vapaasti valittavat opintojaksot Koulutusohjelmaan sisältyy 10 ov vapaasti valittavia opintojaksoja. Opiskelijalla on siten mahdollisuus täydentää opintojaan oman ammatillisen mielenkiintonsa mukaan. Hän voi valita opintojaksoja toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai syventymiskohteesta tai toisesta koulutusohjelmasta (esim. sähkö- tai kone- tekniikan koulutusohjelmasta). Hän voi myös suorittaa opintoja ammattikorkeakoulun muissa yksiköissä tai n yliopistossa (ympäristötieteiden laitos). Opinnot eivät saa mennä päällekkäin oman koulutusohjelman opintojen kanssa. Vapaasti valittaviksi opintojaksoiksi suositellaan ulkomailla tai ulkomaiseen korkeakouluun suoritettuja opintoja. Harjoittelu Pakollinen työharjoittelu tapahtuu välikesinä ja viimeisen vuoden keväällä. Harjoittelupaikan tulee vastata koulutusohjelman tehtäviä. Harjoittelusta on erillinen ohje. Opinnäytetyö Opinnäytetyö on viimeisenä vuotena tehtävä itsenäinen tutkimus tai projekti, joka pyritään tekemään yritysten tai yhteisöjen toimeksiantona. Työstä on erilliset ohjeet

9 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Viikkotunnit lukukausittain Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi Opintojakso ov h PERUSOPINNOT LO12 Englanti LO22 Englanti DO12 Saksa 1 1* 48* 3* 3* 3DO22 Saksa 2 2* 48* 3* 3* 3KO11 Kemia MO02 Matematiikan peruskurssi A/L Ro12 Ruotsi RO22 Ruotsi 2 1, SO12 Viestintä 1 1, AO12 Tietotekniikka 1 1, AO21 Tietotekniikka 2 2, LO30 Englanti LO41 Englanti DO30 Saksa 3 2* 48* 3* 3* 3DO41 Saksa 4 1* 32* 3* 3* 3FO11 Fysiikka KO20 Kemia MO10 Matematiikka 1A 3* 80* 5* 5* 3MO11 Matematiikka 1L MO20 Matematiikka SO21 Viestintä AMMATTIOP. ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi EO12 Ympäristötekniikan perusteet ZO11 Yritystalouden perusteet ZO21 Työlait ja johtaminen ZO32 Projektitoiminnan perusteet VO21 Lujuusopin perusteet MO32 Matematiikka 3 (L) MO40 Matematiikka FO21 Fysiikka 2 (L) CO62 Sähkötekniikan perusteet 1, CO71 Energiatekniikan perusteet EO21 Ympäristönhallinnan perusteet EO33 Ilmansuojelutekniikka 1, EO32 Ilmansuoj.tekn.laboraatiot 8 1 3EO42 Ympäristöystävällinen tuotesuun EO52 Ympäristölainsäädäntö EO72 Mater.kierrätys ja jätehuolto 2, KO31 Ympäristökemia 2, KO60 Mikrobiologian perusteet QO12 Hydrologia QO21 Vesihuollon perusteet QO51 Vesihuoltolaitosten laitetekniikka XO10 Prosessitekniikan perusteet XO20 Teollisuusprosessit AC10 Materiaalioppi VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN SUUNTAAVAT OPINNOT ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi GO11 Geotekniikan perusteet GO22 Pohjarakennus 2, GO31 Maa- ja kalliorak.tekn.perusteet Vo11 Statiikan perusteet G191 Saastuneen maan käsittely UO21 Kaavoituksen perusteet JO11 Tie- ja liikennetekn.perusteet JO32 Katutekniikka ja katu-cad 2, JO43 Liikennetekniikka 2, UO11 Yhdyskuntamitt.perusteet Z190 Yhdyskuntarak.tuotantotalous QO11 Hydrologia ja hydrauliikka 1, QO11 Hydrauliikan laboraatiot 8 1 3QO42 Vesihuoltotekniikka QO42 Vesihuoltotekn.laboraatiot 8 1 3QO61 Vesihuoltolaitosten saneeraus QO72 Vesi-ja ymp.tekn.laboraatiot QO81 Vesiensuojelutekniikka EO91 Yhdysk.ja ympäristötietok.ohjelm VESI-JA YMPÄRISTÖTEKNIIKANov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi SYVENTÄVÄT OPINNOT Vesitekniikan vaihtoehto 7* Jätehuolto ja maaperä vaihtoehto 7* Ympäristöcadin vaihtoehto 7* Talous ja tuotanto vaihtoehto 7* LAITE- JA MITTAUSTEKNIIKAN ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT BO11 Tekninen piirustus AO10 Mekaniikka HO20 Energiatekniikka CO10 Valmistustekniikka C230 Laite-elektroniikka PO10 Koneautomaatio CO91 Ympäristölaitetekniikka VO31 Anturitekniikka AO50 Instrumentointitekniikka 1, AO60 Automaatiotekniikan työt 1, C200 Mittaus- ja automaatiolaboratoriot K130 Sähkö- ja teollisuusautomaatio XO30 Prosessimittaustekniikka NO40 Säätötekniikka JO70 Teollisuusputkistot A212 Ohjelmoitavat logiikat C310 Ympäristömitt.tekn.projekti LAITE- JA MITTAUSTEKNIIKAN ov h SYVENTÄVÄT OPINNOT Laitetekniikka vaihtoehto 7* Mittaustekniikka vaihtoehto 7* Talous ja tuotantovaihtoehto 7* Kaikille yhteiset suoritukset ov h VAPAAVALINTAISET OPINNOT HARJOITTELU OPINNÄYTETYÖ KAIKKI YHTEENSÄ

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA

YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA sekä automaatio- ja mittausteknologian osaalueille. Olemme panostaneet yhdistettyyn opetus- ja tutkimuslaboratorioon, joka tarjoaa opis- Ympäristöala tarjoaa runsaasti

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Ympäristöteknologian koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma 2 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos. Muovitekniikan koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Muovitekniikan koulutusohjelma 2 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tutkinto Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike Insinööri AMK

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala OPINTO-OPAS 2012 201 Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan ala MATERIAALITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 240 op Muovitekniikan suuntautumisvaihtoehto Puutekniikan suuntautumisvaihtoehto Tekstiili- ja vaatetustekniikan

Lisätiedot

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta.

Vapaasti valinnaiset opinnot opiskelija voi valita mistä tahansa vähintään ammattikorkeakoulutasoisesta oppilaitoksesta. Rakennustekniikan koulutusohjelma, WRNS09, WRNS09T SUORITETTAVA TUTKINTO Insinööri (AMK), 240 op TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Koulutusohjelman yleistavoite on antaa opiskelijoille valitun suuntautumisvaihtoehdon

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tekstiili- ja vaatetustekniikan koulutusohjelma Opinto-opas 2006-2007 TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.2. KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

Energiatekniikan koulutusohjelma

Energiatekniikan koulutusohjelma Energiatekniikan koulutusohjelma Energy Engineering Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: Yliopettaja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulutus

Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus Ammattikorkeakoulutus suuntaa opintoja suoraan työelämän tarpeeseen. Ammattikorkeakoulutus on käytännönläheisempää kuin yliopisto-opetus. Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyy lisäksi

Lisätiedot

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 8.3. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Ylioppilaspohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3.

Lisätiedot

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT

SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT SÄHKÖALAN KOULUTUSOHJEMAT Tekniikan koulutusalan Kuopion koulutusyksikössä aloittaa nuorisokoulutuksessa seuraavat sähköalan koulutusohjelmat: elektroniikan koulutusohjelma EE07 sähkötekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet...

1. Prosessi- ja materiaalitekniikka... 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 8 1.2 Materiaalitekniikan opetussuunnitelman kuvaus ja tavoitteet... 1. Prosessi- ja materiaalitekniikka................................................................................. 2 1.1 Opetussuunnitelman lähtökohdat...........................................................................

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat

OPINTO-OPAS 2004. Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat OPINTO-OPAS 2004 Syksyllä 2004 aloittavien vuosikurssien opetussuunnitelmat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Joensuu 2004 Julkaisija: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Toimittajat: Koulutusohjelmajohtajat

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPETUS JA OPETUSSUUNNITELMAT AMMATTIKORKEAKOULUISSA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPETUS JA OPETUSSUUNNITELMAT AMMATTIKORKEAKOULUISSA AUTOMAATIOTEKNIIKAN OPETUS JA OPETUSSUUNNITELMAT AMMATTIKORKEAKOULUISSA Opinnäytetyö Ammatillinen opettajankoulutus 2008 Matti Pitkälä 1 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen

Lisätiedot

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET

1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA... 4 1.2 Opintojen rakenne... 5 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET 1. Tietotekniikan koulutusohjelma 240 op........................................................................... 3 1.1 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA....................................................................

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Tekniikan laitos Tietotekniikan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

Lisätiedot

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10

Sisällys. Insinöörikoulutus 3. Tekniikan oppimisympäristö 4. Kone- ja tuotantotekniikka 6. Rakennustekniikka 8. Sähkötekniikka 10 Tekniikan osaajaksi 1 2 Sisällys Insinöörikoulutus 3 Tekniikan oppimisympäristö 4 Kone- ja tuotantotekniikka 6 Rakennustekniikka 8 Sähkötekniikka 10 Tietotekniikka Information Technology 12 Ympäristöteknologia

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Tuotantotalouden koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Industrial Management Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja:

Lisätiedot

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen

Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen 1 Energia-alan koulutustarjonnan kartoittaminen kesäkuu 2003 Copyright Motiva Oy, Helsinki, 2003 2 Alkusanat Energia-alan koulutustarjonnan kartoituksessa

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003

Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Opinto-opas lukuvuodelle 2002-2003 Julkaisija Toimitus Kansi Painopaikka Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu/ Kehittämis- ja palvelukeskus Opetussuunnittelutyöryhmä Mainostoimisto

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX. 7(.1,,.$1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29,16,1gg5,Ã$0.

2SLQQl\WHW\ +DUMRLWWHOX. 7(.1,,.$1Ã$00$77,.25.($.28/8787.,172ÃÃ29,16,1gg5,Ã$0. 2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov

Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Tuotantotekniikka 40 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 80 ov Tuotantotekniikka 65 ov Perusopinnot, 40 ov Tuotantotekniikka 35 ov Perusopinnot

Lisätiedot

XX00AA01 Orientoivat opinnot

XX00AA01 Orientoivat opinnot 1 XX00AA01 Orientoivat opinnot Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman opiskeluyhteisönsä jäsenenä. Opiskelija ymmärtää korkeakouluopiskelun vaatimukset ja mahdollisuudet ja hallitsee opintojen

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 1 2007 2008

OPINTO-OPAS 1 2007 2008 Arkkitehtuuri TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO OPINTO-OPAS 1 2007 2008 ISSN 1459-3769 Graafinen suunnittelu ja taitto: BIT & PAGE OY, Teija Harju Tampere Painatus ja sidonta: KARISTO OY Hämeenlinna 2007

Lisätiedot

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

- Ylempi ammattikorkeakoulututkinto OPETUSSUUNNITELMA Ympäristöteknologian koulutus - Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tekniikan ja liikenteen koulutusala (60 op) Päivitetty kesäkuussa 2015 Marianna Luoma Taru Potinkara 1 Sisältö 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Opintojaksokuvaukset

Opintojaksokuvaukset Opintojaksokuvaukset 85 Opintojaksokuvaukset Orientoivat opinnot Itsetuntemus ja urasuunnittelu Self-Awareness and Career-Management Koodi: JOHT.2001 Laajuus: 2 op Sisältö: Opintojaksolla pyritään itsetuntemuksen

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013

AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 AALTO-YLIOPISTO INSINÖÖRITIETEIDEN KORKEAKOULU GEOMATIIKAN KOULUTUSOHJELMAN JA KIINTEISTÖTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN OPINTO-OPAS 2012-2013 Toimittanut Päivi Kauppinen OTANIEMI 2012 2 3 Lukijalle Tämä opinto-opas

Lisätiedot

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto

METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU Hakutoimisto Puhelin 020 783 5100 Faksi 020 783 5500 Sähköposti hakutoimisto@metropolia.fi Käyntiosoite Postiosoite Bulevardi 29, 00180 Helsinki PL 4011, 00079 Metropolia

Lisätiedot