56 Opinto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "56 Opinto-opas 2002-2003"

Transkriptio

1 3.20 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖ- TEKNIIKAN OSASTON KOULU- TUSOHJELMAT Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston koulutusohjelmia ovat Rakennustekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Ympäristöteknologian koulutusohjelma (Insinööri, amk) Puutekniikan koulutusohjelma (Insinööri, amk) Rakennustekniikan koulutusohjelmassa voi suuntautua neljään eri vaihtoehtoon eli rakennus- ja tuotesuunnitteluun, talonrakennustekniikkaan, rakennustuotantoon tai yhdyskuntatekniikkaan. Ympäristöteknologian koulutusohjelmassa voi suuntautua joko laite- ja mittaustekniikkaan tai vesi- ja ympäristötekniikkaan. Suuntautumisvalinnat tehdään toisen vuoden syksyllä. Kaikkien koulutusohjelmien laajuus on 160 opintoviikkoa.(ov). Yhden opintoviikon laajuus vastaa karkeasti opiskelijan yhden viikon työmäärää. Opinnot on ryhmiteltyperusopintoihin jotka ovat lähinnä ns. yleisaineita ja yhteisiä koko osastolla, ammatillisiin opintoihin jotka yhteisiä koulutusohjelman sisällä sekä suuntaaviin opintoihin ja syventäviin opintoihin, jotka ovat erityisesti kyistä koulutusohjelmaa koskevia. Lisäksi kaikille yhteisiä ovat vapaavalintaiset opinnot, pakollinen työharjoittelu ja opinnäytetyö. Opintoviikkojen määrät vaihtelevat koulutusohjelmittain hieman. Opiskelijan on ilmoittauduttava opintojaksojen alussa kirjallisesti kullekin kurssille. Koska kurssit sisältävät ryhmätöitä ja erilaisia jaksoja on kursseilla pääsääntöisesti läsnäolovelvollisuus. Opettaja ilmoittaa yleensä suoritusperusteet kurssin alussa. Eräät perusopinnot voi suorittaa näyttökokeella, joiden ajasta ilmoitetaan syksyllä opinojen alettua. Kyseisten aineiden lukio-opinnot ovat suoritustason perusteena. Mikäli opiskelija ei läpäise koetta, hän suorittaa kurssin normaalisti. Suuntaavien opintojen lopussa on syventävien opintojen osuus, jonka sisältö voi vaihdella vuosittain. Opiskelijat voivat vaikuttaa syventävien opintojen painotukseen. Valinnat tehdään kolmannen vuoden syksyllä. Suuntaavat ja syventävät opinnot voivat olla suoritustavaltaan ns. projektiopintoja, jolloin opetus tapahtuu luokkaopetuksesta poiketen todellisten käytännön projektien parissa. Varsinkin rakennustuotannon koulutusohjelmassa on projektiopintoja ( 13,5 ov). Vapaasti valittavien opintojen laajuus on kaikissa koulutusohjelmissa 10 ov. Vapaasti valittavat opinnot opiskelija voi valita saman koulutusohjelman toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai toisista koulutusohjelmista Vapaasti valittavia opintoja tulee olla vähintään 10 ov. Niihin voidaan hyväksyä myös muissa korkeakouluissa tai yliopistossa tehtyjä suorituksia.osasto pyrkii tarjoamaan vuosittain säännöllisesti joitakin kaikia kiinnostavia vapaavalintaisia opintojaksoja, joille otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Työharjoittelun laskennallinen laajuus on 20 ov. Työharjoittelua vaaditaan lukiopohjaisilta opiskelijoilta 12 kuukautta opintojen aikana. Ammattitutkinnon suorittaneilta vaaditaan 6 kuukautta työharjoittelua. Harjoittelu tehdään kesällä ja neljännen vuoden keväällä. Harjoittelusta ja sen raportoinnista on erillisohjeet. Opinnäytetyö on opiskelijan itsenäinen kypsyysnäyte. Sen laajuus on 10 ov. Se tehdään viimeise- nä opiskeluvuotena mutta aihe voidaan vahvistaa jo kolmannen vuoden keväällä. Työ tehdään yleensä jonkun yrityksen tai yhteisön tilaamana. Sen sisällöstä ja suoritustavasta on erillisohjeet. Opetussuunnitelma on laadittu siten, että 160 opintoviikon laajuiset opinnot voi suorittaa neljässä vuodessa.lukuvuosi jakautuu neljään kahdeksan viikon periodiin, joista 16 viikkoa on syksyllä ja 16 viikkoa keväällä. Asetuksen mukaan on opinnot suoritettava viimeistään yhtä vuotta pitemmässä ajassa (5 v), ellei rehtori erityisestä syystä myönnä tästä poikkeusta 56 57

2 1 vuosi 2 vuosi 3 vuosi 4 vuosi Perusopinnot Rakennustekniikan Talonrakennus- Syventävät Vapaa Harjoittelu Opinnäytetyö Kaikki 29 ov koulutusohjelman tekniikan opinnot valintaiset yht. ammattiopinnot suuntaavat 7 ov opinnot 44ov opinnot 10 ov 20 ov 10 ov 160 ov 39 ov Rakennus Syventävät tuotannon opinnot suuntaavat opinnot 8 ov opinnot 39 ov Yhdyskunta- Syventävät tuotannon opinnot suuntaavat opinnot 8 ov 39 ov Yhdyskunta- Syventävät tekniikan opinnot suuntaavat 8 ov opinnot 39 ov Rakennus- ja Syventävät tuotesuunnittelun opinnot suuntaavat 8 ov opinnot 39 ov Ympäristöteknologian Laite- ja Syventävät koulutusohjelman mittaustekniikan opinnot ammattiopinnot suuntaavat opinnot 7 ov 48 ov 36 ov Vesi- ja ympäristötekniikan Syventävät suuntaavat opinnot opinnot 36 ov 7 ov Puutekniikan Puutekniikan Syventävät koulutusohjelman suuntaavat opinnot ammattiopinnot opinnot 8 ov 52 ov 31 ov Pelastusalan Turvallisuusalan koulutusyht.työ suuntaavat RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO Koodi Opintojakso ov h Tietotekniikka 3AO12 Tietotekniikka 1 1,5 32 3AO21 Tietotekniikka 2 2,5 48 3AO31 Tietotekniikka A050 Tietokoneverkot s A120 Sovellutusohjelmat s 1,5 40 3AO71 Sovellutusohjelmat s A080 Unix-peruskurssi s 1 16 Suunnittelu ja muotoilu 3B011 Rakennussuunnittelun perusteet B021 Rakennussuunnittelu 1 s B030 Rakennussuunnittelu 2 s B040 Rakennushistoria s B050 Suunnitteluharjoitukset 1 s B060 Suunnitteluharjoitukset 2 s BO71 Tuote 1 s B121 Piirustus s B261 3-D malli ja digitaalinen kuvankäsittely s 1,5 48 3B270 3D-suunnittelu s 2 48 Laitetekniikka 3C011 Kiinteistöjen LVI-tekniikka s CO22 Kiinteistöjen sähkö- ja autom. tekn. s CO32 Rakennustyömaan laite- ja sähkötekn. s 1,5 32 3C041 LVI-tekn. Jatkokurssi s C051 LVI-käyttötekniikka s CO62 Sähkötekniikan perusteet 1,5 32 3C071 Energiatekniikan perusteet C091 Ympäristölaitetekniikka 1 s C101 Ympäristölaitetekniikka 2 s C111 Teollisuusprojektit s C121 Automaatiotekniikan jatkokurssi s C200 Mittaus- ja autom. laboraatiot 1 s C210 Mittaus- ja autom. laboraatiot 2 s C220 Instrumentointitekniikka s C230 Laite-elektroniikka s C240 Bioanturit ja elektroniikka s C250 Mallintaminen ja simulointi s C270 Digitaalinen tiedonsiirto s C280 Konenäkö ja kuvankäsittely s BO11 Tekninen piirustus s CO10 Valmistustekniikka s C310 Ympäristömittaustekniikan projekti s HO20 Energiatekniikka PO10 Koneautomaatio SX30 Koneautomaatio 2 (sis. Ymp. Laitet. 2) s K130 Sähkö- ja teollisuusautomaatio VO31 Anturitekniikka NO40 Säätötekniikka JO70 Teollisuus putkistot A212 Ohjelmoitavat logiikat AO50 Instrumentointitekniikka 1,5 32 2AO60 Automaatiotekniikan työt 1,

3 Ympäristötekniikka 3E012 Ympäristötekniikan perusteet E021 Ympäristöhallinnan perusteet EO32 Imansuojelutekniikan laboraatiot 1 8 3EO33 Ilmansuojelutekniikka 1,5 32 3EO42 Ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu EO52 Ympäristölainsäädäntö E061 Ympäristötekniikan projekti s EO72 Materiaalien kierr. ja jäteh. tekn. 2,5 48 3E091 Yhdyskunta- ja ympäristö-cad E110 Ympäristöriskit ja niiden hallinta s E170 Ympäristöaudiointi ja laatu s E180 Jätehuollon tekninen suunnittelu s 2 32 Kielet 3LO12 Englanti 1 (Vain A-pohjaiset) 1,5 48* 3LO22 Englanti 2 (L-pohjaisilla tasokoe) 1,5 48* 3L030 Englanti L041 Englanti DO12 Saksa 1 (Vain A-pohjaiset) 1,5 48* 3DO22 Saksa 2 (L-pohjaisilla tasokoe) 1,5 48* 3D030 Saksa 3 2* 48* 3D041 Saksa * Fysiikka 3F010 Fysiikka F021 Fysiikka 2 (laaja) F031 Fysiikka 2 (suppea) F040 Rakennusfysiikka s 2 32 Geotekniikka ja pohjarakennus 3G011 Geotekniikan perusteet GO22 Pohjarakennus 2,5 48 3GO32 Maa- ja kalliorak. perust. 1,5 32 3GO41 Pohjarakennetekniikka 1,5 32 3GO60 Maanrakennustekniikka 1,5 32 3G070 Kalliorakennustekniikka s GO81 Geotekniset laskelmat 1,5 32 3G100 Pohjarakennussuunnittelu s G110 Pohjarakennuksen jatkokurssi s G121 Maanrakennuksen jatkokurssi s G130 Kalliorakennuksen jatkokurssi s G141 Kalliotekniikan cad s G151 Geotekniikan cad s G161 Kalliotekniset tutkimusmenetelmät s G171 Kalliomekaniikka s G181 Kalliorakennussuunnittelu s G191 Saastuneen maan käsittely G201 Pohjarakenteiden korjausrakentaminen s 2 32 Tie- ja kunnallistekniikka 3J011 Tie- ja liikennetekniikan perusteet J021 Tien rakentaminen JO26 Päällysrakenteet JO32 Katutekniikka ja katu-cad 2,5 48 3JO43 Liikennetekniikka 2,5 48 3J051 Tie-cad JO62 Siltatekniikka 1,5 32 3J071 Tien kunnossapito ja erikoisosat JO82 Tiensuunnittelu 3,5 80 3J101 Liikenteen ympäristövaikutukset s J111 Yhdyskunta- ja ymp. Cad 1 s J131 Siltatekniikan jatkokurssi s J141 Kunnallistekniikka s 2 32 Kemia 3K011 Kemia KO20 Kemia KO31 Ympäristökemia 1 2,5 64 3K040 Ympäristökemia 2 s K050 Biotekniikka s K060 Mikrobiologian perusteet s 2 48 Matematiikka 3M002 Matematiikan peruskurssi (A) M101 Matematiikan peruskurssi(l) MO10 Matematiikka 1A MO11 Matematiikka 1L M020 Matematiikka M032 Matematiikka 3 (laaja) M033 Matematiikka 3 (suppea) M040 Matematiikka 4 s M050 Deskript. Geometria s M060 Mat. Ohjelmat s 2 32 Rakennetekniikka 3N011 Betonitekniikan perusteet N021 Rakennetekniikan perusteet N031 Teräsbetonirakenteiden perusteet NO40 Teräsrakenteiden perusteet NO52 Puurakenteet N061 Teräsbetoni- ja muuratut rakenteet N071 Betonielementtirakenteet s NO83 Teräsrakenteet NO84 Alumiinirakenteet s N090 Liittorakenteet s N111 Korjausrak. rakennetekn. s N121 Tietokoneavust. rakennes. s N131 Betonitekniikan sovellukset s 2 3N141 Jännitetyt betonirakenteet s N162 Puu- ja muuratut rakenteet N171 Rakennetekniikan erikoiskurssi s BO30 Materiaalioppi BO40 Materiaalioppi 2 s 2 56 Turvallisuustekniikka 3P012 Riskienhallinta s P020 Yritysturvallisuus s P032 Palokemia ja -fysiikka s P040 Vaaralliset aineet s P052 Pelastustoimi ja yrityssuojelu s P061 Sammutus- ja pelastust. käyt. harj. s P071 Palonehkäisytoiminta s P082 Rakenteellinen paloturvallisuus s

4 Prosessitekniikka 3X010 Prosessitekniikan perusteet X020 Teollisuusprosessit X030 Prosessimittaustekniikka 1 s X040 Prosessimittaustekniikka 2 s X050 Säätö- ja ohjaustekniikka s X060 Virtaus- ja pumppaustekniikka s 2 32 Vesitekniikka 3QO13 Hydrologia ja hydrauliikka ja labor. 2,5 64 3Q021 Vesihuollon perusteet Q031 Vesirakennustekniikka s QO42 Vesihuoltotekniikka Q051 Vesihuoltolaitosten laitetekniikka Q061 Vesihuoltolaitosten saneeraus QO72 Vesi- ja ymp.tekn. laboraatiot Q081 Vesiensuojelutekniikka Q091 Ympäristövaikutusten simulointimallit s Q111 Vesihankkeiden ympäristövaikutusten arviointi s Q122 Vesirakennustyöt s Q131 Vesihuoltolaitosten suunnittelu s 3 48 Ruotsi 3RO12 Ruotsi 1 1,5 48* 3R021 Ruotsi * Viestintä 3SO12 Viestintä 1 1,5 48* 3SO21 Viestintä Talonrakennus ja korjausrakentaminen 3T000 Talonrakennuksen perusteet T011 Talonrakennus TO22 Talonrakennus 2 1,5 48 3T031 Talonrakennus T040 Talonrakennus 4 s T061 Korjausrak. perusteet s T071 Korjausrakentaminen s T081 Käytännön kuntotutkimus s 2 32 Kaavoitus ja mittaustekniikka 3U011 Mittaustekniikan perusteet U021 Kaavoituksen perusteet UO32 Kaavoitus 1,5 32 3U041 Maankäyttö ja rakennuslains U051 Yhdyskuntamittauksen perusteet UO52 Maa- ja vesirakentamisen mittaukset 1,5 32 Rakenteiden mekaniikka 3V011 Statiikan perusteet VO12 Statiikan perussteet ymp V021 Lujuusopin perusteet V031 Staattisesti määrätyt rakenteet VO72 Staattisestimäärätyt rakenteet (suppea) V041 Statiikka ja lujuusoppi V051 Rakenteiden mekaniikka V061 Rakenteiden mekaniikka V071 Rakenteiden mekaniikka V081 Mekaniikan perusteet V091 Mekaniikka ja lujuusoppi 4 64 Talous ja tuotanto 3Z011 Yritystalouden perusteet Z021 Työlait ja johtaminen Z032 Projektitoiminnan perusteet ZO41 Talonrakennushankkeen tuotannonohjaus Z051 Talonrakennushankkeen kustannuslaskenta Z061 Korjaushankkeen ohjaus s Z081 Talonrakennuksen työmaatekniikka Z090 Rakennuttaminen s Z100 Yritystalous Z110 Markkinointi Z161 Luova työ Z190 Yhdyskuntarakentamisen tuotantotalous Z210 Kiinteistöjen talous ja hall. s Z220 Kiinteistönhoito s Z231 Kiinteistöjen arviointi s 2 32 Puutekniikka 3W010 Puun rakenne ja ominaisuudet W020 Puunhankinnan perusteet W030 Metsäekologia W040 Sahaus- ja höyläystekniikka WO51 Sahaustekniikan harjoitukset W060 Puunjalostuksen materiaalitoiminnot W070 Kuivaustekniikka W081 Sahatavaran jatkojalostustekniikka W091 Puulevytekniikka W100 Puuteollisuuskoneet ja laitetekniikka W111 Puuteollisuuden tuotantolinjan suunnittelu W120 Puuteollisuuden kunnossapitotekniikka W131 Rakennuspuunsepänteollisuuden tuotteet W200 Puusepänteollisuuden perusteet W140 Metsäteollisuuden markkinointi W151 Puuteollisuuden tuotekehitys W160 Kansainvälinen yritystoiminta s W170 Puun modifiointi s W180 CNC-työstötekniikka s W190 Puuteollisuuden tuotannonohjaus s W301 Puusepäntekniikan perusteet 1 40 Vapaa valintaiset opinnot Valokuvaus Valokuvauksen jatkokurssi Ergonomia Power Point 62 63

5 Rakennustekniikan koulutuohjelma Rakennustekniikan koulutusohjelman suuntautumisvaihtoehdot ovat: * talonrakennustekniikka * rakennustuotantotekniikka * yhdyskuntatuotantotekniikka * yhdyskuntatekniikka * rakennus- ja tuotesuunnittelu Rakennusinsinöörikoulutuksen tavoitteena kaikissa koulutusohjelmissa on antaa tietoa rakennusten ja rakennusosien sekä erilaisten maa-, vesi- ja kunnallisteknisten rakenteiden toiminta-, suunnittelu-, rakentamis- ja kunnossapitoperusteista. Rakennusinsinöörillä tulee olla teoreettiset ja käytännölliset perusvalmiudet hankkia, arvioida ja soveltaa näitä tietoja. Koulutus tähtää tekniseen kokonaisnäkemykseen, joka ottaa huomioon rakentamisen taloudelliset, yhteiskunnalliset, laadulliset ja elinympäristöön liittyvät tekijät. Rakennusinsinööriltä edellytetään itsenäistä ja luovaa ajattelua, kykyä ryhmä- ja yhteistyöhön, taitoa toimia esimiehenä, valmiutta itsensä jatkuvaan kehittämiseen ja toimimiseen ammattialansa kansainvälisissä työtehtävissä. Talonrakennustekniikan suuntautumisvaihtoehto antaa valmiudet toimia rakennetekniikan laskentatehtävissä, tuotantotekniikassa teollisuudessa tai työmaalla, kiinteistötekniikan tehtävissä tai kunnallisisssa johto- ja tarkastustehtävissä. Syventävät opinnot voivat olla rakenne- tai turvallisuustekniikkaa, korjausrakentamista tai markkinointia. Tuotantotekniikkaan suuntautuvat toimivat mm. rakennusyritysten tuotannonjohto-, hallinto- ja markkinointitehtävissä sekä rakentamis- ja rakennuttamisorganisaatioiden asiantuntija- ja johtotehtävissä joko talonrakennuksen tai yhdyskuntarakentamisen tuotannossa. Tuotantotekniikan opinnoista 13,5 ov suoritetaan projektiopintoina siten että aihealueet ja projektit vaihtelevat vuosittain todellisen tilanteen mukaan. Syventävät opinnot voivat olla korjausrakentamista tai rakennetekniikkaa tai yhdyskuntatekniikan syventäviä opintoja. Yhdyskuntatekniikan suuntautumisvaihtoehdossa erikoistutaan tie- ja kunnallistekniikan, maa- ja kalliorakennustekniikan ja vesihuoltoon. Syventävät opinnot valitaan joltain em. alueelta tai ympäristönsuojelun ja ympäristörakentamisen alalta. Rakennus- ja tuotesuunnitteluun suuntautuvat opiskelevat rakennusteollisuuden ja tuotannon suunnittelutehtäviin sekä yksityisten suunnittelutoimistojen palvelukseen. Syventävät opinnot voivat olla korjausrakentamista, maatilarakentamista, puutekniikkaa tai terveellistä rakentamista.. Suuntaavien ja syventävien opintojen valinta Rakennustekniikan koulutusohjelmassa opiskelevat kaikki ensimmäisenä vuotena yhteisiä aineita. Suuntautumisen valinta tapahtuu toisen vuoden syksyllä. Syventävien opintojen laajuus on 8 opintoviikkoa. Syventämisvalinnat tehdään kolmannen opiskeluvuoden aikana. Syventävistä opinnoista toteutetaan vuosittain ajankohtaiset ja tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot. Vapaasti valittavat opintojaksot Koulutusohjelmaan sisältyy 10 ov vapaasti valittavia opintojaksoja. Näiden tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus laventaa tutkintoaan laajaalaisemmaksi valitsemalla kiinnostuksensa mukaan opintojaksoja esim. toisesta suuntautumisvaihtoehdosta, toisen suuntauksen syventävistä opinnoista tai jopa toisesta koulutusohjelmasta. Vapaasti valittavien opintojaksojen avulla opiskelija voi myös pyrkiä vahvistamaan oman syventymiskohteensa hallintaa ja osaamista valitsemalla opintojaksot sen piiristä. Vapaasti valittavia opintojaksoja voi ottaa ohjelmaansa jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. Opiskelijan kokonaisopintoviikkomäärän tulee sisältää vähintään 10 ov vapaasti valittuja opintoja. Harjoittelu Pakollinen työharjoittelu tapahtuu erillisen harjoitteluohjeen mukaan välikesinä ja viimeisen vuoden keväällä rakennusalan tehtävissä. Harjoittelu voi muodostua useista jaksoista. Yhden jakson minimipituus on kuukausi. Harjoittelusta laaditaan raportti. Opinnäytetyö Opinnäytetyö on viimeisenä vuotena tehtävä itsenäinen tutkielma, suunnitelma tai vastaava, joka pyritään tekemään yritysten tai yhteisöjen tilaamana. Opinnäytetyön muodosta ja laajuudesta sekä aikatauluista on erilliset ohjeet

6 RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Viikkotunnit lukukausittain Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi Opintojakso ov h Perusop LO12 Englanti LO22 Englanti DO12 Saksa 1 1* 48* 3* 3* 3DO22 Saksa 2 2* 48* 3* 3* 3KO11 Kemia MO02 Matematiikan peruskurssi A/L RO12 Ruotsi RO22 Ruotsi 2 1, SO12 Viestintä 1 1, AO12 Tietotekniikka 1 1, AO21 Tietotekniikka 2 2, LO30 Englanti LO41 Englanti DO30 Saksa 3 2* 48* 3* 3* 3DO41 Saksa 4 1* 32* 3* 3* 3FO11 Fysiikka KO20 Kemia MO10 Matematiikka 1A 3* 80* 5* 5* 3MO11 Matematiikka 1L MO20 Matematiikka SO21 Viestintä RAKENNUSTEKN. ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi AMMATTIOPINNOT EO12 Ympäristötekniikan perusteet ZO11 Yritystalouden perusteet ZO21 Työlait ja johtaminen ZO32 Projektitoiminnan perusteet VO21 Lujuusopin perusteet GO11 Geotekniikan perusteet GO22 Pohjarakennus 2, GO32 Maa- ja kalliotekniikan perust. 1, JO11 Tie- ja liik.tekniikan perusteet UO11 Mittaustekniikan perusteet NO11 Betonitekniikan perusteet NO21 Rakennetekniikan perusteet NO32 Teräsbetonirakenteiden perust. 2, TOOO Talonrakennuksen perusteet VO11 Statiikan perusteet QO21 Vesihuollon perusteet UO21 Kaavoituksen perusteet UO41 Maankäyttö ja rakennuslaki BO11 Rakennussuunnittelun perusteet CO32 Rak.työmaan laite- ja sähkötekn. 1, TALONRAKENNUSTEKNIIKAN ov h Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT FO21 Fysiikka 2 (L) FO40 Rakennusfysiikka MO32 Matematiikka 3 (L) MO40 Matematiikka NO52 Puurakenteet VO31 Staattisesti määrätyt rakenteet NO40 Teräsrakenteiden perusteet NO61 Betoni ja muuratut rakenteet VO51 Rakenteiden mekaniikka NO83 Teräsrakenteet CO22 Kiinteistöjen sähkö- ja autom.tek CO11 Kiinteistöjen LVI-tekniikka TO11 Talonrakennus TO22 Talonrakennus 2 1, TO31 Talonrakennus ZO41 Talonrak.hankkeen tuotannon ohj ZO51 Talonrak.hankkeen kust.laskenta GO81 Geotekniset laskelmat 1, TALONRAKENNUSTEKNIIKAN ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi SYVENTÄVÄT OPINNOT Rakennetekniikan vaihtoehto 8* Talous- ja tuotanto vaihtoehto 8* Turvallisuustekniikan vaihtoehto 8* Korjausrakentamisen vaihtoehto 8* TALONRAKENNUSTUOTANNON ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT FO31 Fysiikka 2(S) FO40 Rakennusfysiikka MO33 Matematiikka 3 (S) N162 Puu- ja muuratut rakenteet VO32 Staattisesti määr.rak. (S) NO40 Teräsrakenteiden perusteet TO11 Talonrakennus TO22 Talonrakennus 2 1, TO31 Talonrakennus CO22 Kiinteistöjen sähkötekniikka CO11 Kiinteistöjen LVI-tekniikka ZO81 Talonrak. Työmaatekniikka ZO41 Talonrak. Tuotannon ohjaus ZO51 Talonrak.hankkeen kust.laskenta Projektit:- mittaus 2, materiaali 2, työmaa tuotanto hanke 2,

7 TALONRAKENNUSTUOTANNON ov h SYVENTÄVÄT OPINNOT Korjausrakentamisen vaihtoehto 8* Talous- ja tuotannon vaihtoehto 8* 20* Työmaatekniikan vaihtoehto 8* YHDYSKUNTATUOTANNON ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT FO31 Fysiikka 2 (S) MO33 Matematiikka 3 (S) A120 Sovellutusohjelmat 1, GO41 Pohjarakennetekniikka 1, GO61 Maarakennustekniikka 1, JO82 Tiensuunnittelu 3, JO22 Tien rakentaminen JO71 Tien kunnossapito QO13 Hydrologia ja hydrauliikka 2, QO41 Vesihuoltotekniikka JO42 Päällysrakennetyöt UO52 Maa- ja vesirakent. Mittaukset 1, Z190 Yhdyskuntarak. Tuotantotalous Projektit: mittaus 2, materiaali 2, maaperä katu tai tie vesihuolto YHDYSKUNTATUOTANNON ov h SYVENTÄVÄT OPINNOT Tietekniikan vaihtoehto 8* Vesihuollon vaihtoehto 8* 20* Pohjarakentamisen vaihtoehto 8* YHDYSKUNTATEKNIIKAN ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT FO21 Fysiikka 2 (L) MO32 Matematiikka 3 (L) A120 Sovellutusohjelmat 1, GO41 Pohjarakennetekniikka 1, GO61 Maarakennustekniikka 1, GO81 Geotekniset laskelmat 1, JO32 Katutekniikka ja katu-cad 2, JO43 Liikennetekniikka 2, JO82 Tien suunnittelu 3, JO62 Siltatekniikka JO22 Tien rakentaminen JO42 Päällysrakennetyöt QO13 Hydrologia ja hydrauliikka 2, QO41 Vesihuoltotekniikka JO51 Tie cad UO52 Maa- ja vesirak. Mittaukset 1, Z190 Yhdyskuntarak. Tuotantotalous UO32 Kaavoitus 1, YHDYSKUNTATEKNIIKAN ov h SYVENTÄVÄT OPINNOT Tietekniikan vaihtoehto 8* Vesihuollon vaihtoehto 8* 20* Ympäristötekniikan vaihtoehto 8* Pohjarakentamisen vaihtoehto 8* RAKENNUS- JA TUOTESUUNN. ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT FO40 Rakennusfysiikka AO31 Tietotekniikka B270 3d suunnittelu B261 3d mallit 1, BO21 Rakennussuunnittelu BO50 Suunnitteluharjoitukset BO40 Rakennushistoria BO30 Rakennussuunnittelu BO60 Suunnitteluharjoitukset B121 Piirustus TO11 Talonrakennus TO22 Talonrakennus 2 1, TO31 Talonrakennus ZO51 Talonrak.hankkeen kust.laskenta CO22 Kiinteistön sähkötekn CO11 Kiinteistön LVI-tekniikka VO31 Staattisesti määrätyt rakenteet NO52 Puurakenteet BO71 Tuote B130 Sommittelu RAKENNUS- JA TUOTESUUNN. ov h SYVENTÄVÄT OPINNOT Korjausrakentaminen 8* Puurakentaminen 8* 20* Maatilarakentaminen 8* Terveellinen rakentaminen 8* Kaikille yhteiset suoritukset ov h VAPAAVALINTAISET OPINNOT HARJOITTELU OPINNÄYTETYÖ KAIKKI YHTEENSÄ

8 Ympäristöteknologian koulutusohjelma Ympäristöteknologian koulutusohjelmassa erikoistutaan ympäristöä säästäviin tuotanto- ja energiatekniikkoihin sekä teollisuuden ja yhdyskuntien jätevirtojen puhdistukseen sekä ympäristön kunnostukseen. Tärkeällä sijalla on yhdyskuntien ympäristöä säästävä rakentaminen. Ympäristötekniikan koulutusohjelmalla koulutetaan asiantuntijoita menetelmien ja laitteiden suunnitteluun sekä käyttö- ja hallintotehtäviin seuraavilla osa-alueilla: Vesi- ja jätehuollossa Laitos- ja yhdyskuntarakentamisessa Likaantuneen ympäristön kunnostuksessa Energian tuotannossa Prosessiteollisuudessa Ilmansuojelussa Riskien hallinnassa Koulutusohjelman tavoitteet Tavoitteina on antaa opiskelijalle hyvät perustiedot luonnontieteissä ja tekniikassa, jotta hän osaa soveltaa tietämystään ympäristötekniikan opinnoissa. Hän perehtyy mm. vesi- ja jätetekniikkaan, jätehuoltoon, kunnallistekniikkaan, yhdyskuntarakentamiseen, laite-, mittaus- ja prosessitekniikkaan, energiatekniikkaan päästöjen vähentämiseen sekä yritystoimintaan. Koulutus tähtää kokonaisnäkemykseen, jossa on huomioitu tekninen osaaminen, taloudellinen ajattelu, vastuu ympäristöstä, itsenäisyys ja luovuus, kyky ryhmä- ja yhteistyöhön sekä kansainvälisyys. Koulutusohjelma sisältää englanninkielisiä opintojaksoja. Opiskelijoille suositellaan harjoittelua ja opiskelua ulkomailla. Valmistuttuaan ympäristötekniikan insinööri (AMK) voi toimia mm. seuraavanlaisissa tehtävissä: Itsenäisenä ympäristöalan yrittäjänä Konsulttina tai kouluttajana Valtion tai kunnan hallinnossa suunnittelu- ja käyttötehtävissä Yritysten ympäristöasioiden vastaavana henkilönä Kansainvälisten ja kotimaisten ympäristöprojektien toteuttajana ja vetäjänä Yhdyskuntasuunnittelijana ja rakentajana Laite- ja laitossuunnittelijana Vientiteollisuuden palveluksessa Myynti- ja vientitehtävissä Ympäristötekniikan koulutusohjelman koulutuksessa voidaan suuntautua seuraaviin alueisiin: Vesi- ja ympäristötekniikkaan Laite- ja mittaustekniikkaan Suuntaavien ja syventävien opintojen valinta Suuntaavien opintojen valinta tapahtuu toisen vuoden syksyllä. Syventävät opinnot valitaan kolmannen vuoden syksyllä. Suuntautumisvaihtoehdot ovat vesi- ja ympäristötekniikka sekä laite- ja mittaustekniikka. Syventävien opintojen laajuus on 7 opintoviikkoa. Syventävistä opinnoista pyritään vuosittain toteuttamaan eniten kiinnostavat tai muutoin tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot. Vapaasti valittavat opintojaksot Koulutusohjelmaan sisältyy 10 ov vapaasti valittavia opintojaksoja. Opiskelijalla on siten mahdollisuus täydentää opintojaan oman ammatillisen mielenkiintonsa mukaan. Hän voi valita opintojaksoja toisesta suuntautumisvaihtoehdosta tai syventymiskohteesta tai toisesta koulutusohjelmasta (esim. sähkö- tai kone- tekniikan koulutusohjelmasta). Hän voi myös suorittaa opintoja ammattikorkeakoulun muissa yksiköissä tai n yliopistossa (ympäristötieteiden laitos). Opinnot eivät saa mennä päällekkäin oman koulutusohjelman opintojen kanssa. Vapaasti valittaviksi opintojaksoiksi suositellaan ulkomailla tai ulkomaiseen korkeakouluun suoritettuja opintoja. Harjoittelu Pakollinen työharjoittelu tapahtuu välikesinä ja viimeisen vuoden keväällä. Harjoittelupaikan tulee vastata koulutusohjelman tehtäviä. Harjoittelusta on erillinen ohje. Opinnäytetyö Opinnäytetyö on viimeisenä vuotena tehtävä itsenäinen tutkimus tai projekti, joka pyritään tekemään yritysten tai yhteisöjen toimeksiantona. Työstä on erilliset ohjeet

9 YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMA Viikkotunnit lukukausittain Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi Opintojakso ov h PERUSOPINNOT LO12 Englanti LO22 Englanti DO12 Saksa 1 1* 48* 3* 3* 3DO22 Saksa 2 2* 48* 3* 3* 3KO11 Kemia MO02 Matematiikan peruskurssi A/L Ro12 Ruotsi RO22 Ruotsi 2 1, SO12 Viestintä 1 1, AO12 Tietotekniikka 1 1, AO21 Tietotekniikka 2 2, LO30 Englanti LO41 Englanti DO30 Saksa 3 2* 48* 3* 3* 3DO41 Saksa 4 1* 32* 3* 3* 3FO11 Fysiikka KO20 Kemia MO10 Matematiikka 1A 3* 80* 5* 5* 3MO11 Matematiikka 1L MO20 Matematiikka SO21 Viestintä AMMATTIOP. ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi EO12 Ympäristötekniikan perusteet ZO11 Yritystalouden perusteet ZO21 Työlait ja johtaminen ZO32 Projektitoiminnan perusteet VO21 Lujuusopin perusteet MO32 Matematiikka 3 (L) MO40 Matematiikka FO21 Fysiikka 2 (L) CO62 Sähkötekniikan perusteet 1, CO71 Energiatekniikan perusteet EO21 Ympäristönhallinnan perusteet EO33 Ilmansuojelutekniikka 1, EO32 Ilmansuoj.tekn.laboraatiot 8 1 3EO42 Ympäristöystävällinen tuotesuun EO52 Ympäristölainsäädäntö EO72 Mater.kierrätys ja jätehuolto 2, KO31 Ympäristökemia 2, KO60 Mikrobiologian perusteet QO12 Hydrologia QO21 Vesihuollon perusteet QO51 Vesihuoltolaitosten laitetekniikka XO10 Prosessitekniikan perusteet XO20 Teollisuusprosessit AC10 Materiaalioppi VESI- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN SUUNTAAVAT OPINNOT ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi GO11 Geotekniikan perusteet GO22 Pohjarakennus 2, GO31 Maa- ja kalliorak.tekn.perusteet Vo11 Statiikan perusteet G191 Saastuneen maan käsittely UO21 Kaavoituksen perusteet JO11 Tie- ja liikennetekn.perusteet JO32 Katutekniikka ja katu-cad 2, JO43 Liikennetekniikka 2, UO11 Yhdyskuntamitt.perusteet Z190 Yhdyskuntarak.tuotantotalous QO11 Hydrologia ja hydrauliikka 1, QO11 Hydrauliikan laboraatiot 8 1 3QO42 Vesihuoltotekniikka QO42 Vesihuoltotekn.laboraatiot 8 1 3QO61 Vesihuoltolaitosten saneeraus QO72 Vesi-ja ymp.tekn.laboraatiot QO81 Vesiensuojelutekniikka EO91 Yhdysk.ja ympäristötietok.ohjelm VESI-JA YMPÄRISTÖTEKNIIKANov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi SYVENTÄVÄT OPINNOT Vesitekniikan vaihtoehto 7* Jätehuolto ja maaperä vaihtoehto 7* Ympäristöcadin vaihtoehto 7* Talous ja tuotanto vaihtoehto 7* LAITE- JA MITTAUSTEKNIIKAN ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi SUUNTAAVAT OPINNOT BO11 Tekninen piirustus AO10 Mekaniikka HO20 Energiatekniikka CO10 Valmistustekniikka C230 Laite-elektroniikka PO10 Koneautomaatio CO91 Ympäristölaitetekniikka VO31 Anturitekniikka AO50 Instrumentointitekniikka 1, AO60 Automaatiotekniikan työt 1, C200 Mittaus- ja automaatiolaboratoriot K130 Sähkö- ja teollisuusautomaatio XO30 Prosessimittaustekniikka NO40 Säätötekniikka JO70 Teollisuusputkistot A212 Ohjelmoitavat logiikat C310 Ympäristömitt.tekn.projekti LAITE- JA MITTAUSTEKNIIKAN ov h SYVENTÄVÄT OPINNOT Laitetekniikka vaihtoehto 7* Mittaustekniikka vaihtoehto 7* Talous ja tuotantovaihtoehto 7* Kaikille yhteiset suoritukset ov h VAPAAVALINTAISET OPINNOT HARJOITTELU OPINNÄYTETYÖ KAIKKI YHTEENSÄ

10 Puutekniikan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet ja toteutus Tavoitteena on puun tuotteistaminen erityisesti rakennuspuusepänteollisuuden tarpeisiin ja mekaanisen puunjalostuksen sekä alan yritystoiminnan kehittäminen. Puutuoteteknologian (160 ov) koulutusohjelmasta valmistunut insinööri (amk) on puumateriaalien ja puutuotteiden asiantuntija, joka kehittää suomalaisen puun jalostamista kansainvälisiksi menestystuotteiksi. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Tekniikan n koulutusyksikön ja Metsä- ja puutalouden Siilinjärven koulutusyksikön kesken alueen yritysten ja Pohjois-Savon ammattikorkeakoulun vuorovaikutussuhteita kehittäen. Tekniikan opinnoissa keskitytään erityisesti puu-, metsä- ja rakennusalan yritysten tuotekehitykseen, tuotannon ja raaka-ainehankinnan hallintaan sekä tietotekniikan soveltamiseen ja automaatioon. Kaupalliset opinnot painottuvat kansainväliseen markkinointiin, yritysten laskentatoimen ja talouden johtamiseen sekä liiketoiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. Koulutusohjelma sisältää englannin- ja saksankielisiä opintojaksoja ja opiskelijoille suositellaan harjoittelua ja opiskelua ulkomailla. Ammatillinen tehtäväalue Valmistuttuaan puutekniikan insinööri (AMK) voi toimia mm. seuraavanlaisissa tehtävissä: puu- ja metsäteollisuuden sekä rakennusalan viennin, markkinoinnin, tuotekehityksen, tuotannon sekä raaka-ainehankinnan tehtävissä Itsenäisenä yrittäjänä, projekteissa sekä yritysten suunnittelu-, koulutus-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Laitos- ja laitesuunnittelijana ja erilaisten laitteiden valmistuksen ja markkinoinnin tehtävissä Koulutusohjelma Koulutusohjelma sisältää samat osaston yhteiset opinnot kuin em. koulutusohjelmatkin. Koulutusohjelma ei jakaudu suuntaaviin opintoihin vaan koulutusohjelma suuntautuu puutekniikkaan kokonaan. Syventävät opinnot ovat laajuudeltaan 8 ov. Syventävät opinnot valitaan kolmannen vuoden syksyllä. Vapaasti valittavat opinnot Koulutusohjelmaan sisältyy 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia opintojaksoja. Niiden avulla opiskelija voi syventää ammatillista erikoistumistaan tai laajentaa osaamistaan haluamillaan tieto-taidon osaalueilla. Harjoittelut ja päättötyö Opintoihin sisältyy yritys- ja työelämää palveleva harjoittelu (20 ov) ja päättötyö (10 ov). Harjoittelussa ja päättötyössä opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa ja syventää ammattitaitoaan ja hankkia kokemusta yrityselämästä. Opiskelijoille suositellaan harjoittelua ulkomailla. Molemmista on erillinen ohje. PUUTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Viikkotunnit lukukausittain Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi Opintojakso ov h Perusop LO12 Englanti LO22 Englanti DO12 Saksa 1 1* 48* 3* 3* 3Do22 Saksa 2 2* 48* 3* 3* 3KO11 Kemia MO12 Matematiikan peruskurssi A/L RO12 Ruotsi RO22 Ruotsi 2 1, SO12 Viestintä 1 1, AO12 Tietotekniikka 1 1, AO22 Tietotekniikka 2 2, LO30 Englanti LO41 Englanti DO30 Saksa 3 2* 48* 3* 3* 3DO41 Saksa 4 1* 32* 3* 3* 3FO11 Fysiikka KO20 Kemia MO10 Matematiikka 1A 3* 80* 5* 5* 3MO11 Matematiikka 1L MO20 Matematiikka SO21 Viestintä Puutekniikan ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi ammattiop EO12 Ympäristötekniikan perusteet ZO11 Yritystalouden perusteet ZO21 Työlait ja johtaminen ZO32 Projektitoiminnan perusteet VO21 Lujuusopin perusteet MO32 Matematiikka MO40 Matematiikka FO21 Fysiikka FO40 Rakennusfysiikka VO31 Staattisesti määrätyt rakenteet VO11 Statiikan perusteet NO21 Rakennetekniikan perusteet NO52 Puurakenteet T000 Talonrakennuksen perusteet BO11 Rakennnussuunnittelun perusteet B270 3D suunnittelu BO71 Tuote SX20 Koneautomaatio AV32 Tuotannon ohjaus AT10 Valmistustekniikka ST10 Tuotantotekniikka Z100 Yritystalous Z110 Markkinointi

11 PUUTEKNIIKAN SUUNTAAVAT OPINNOT ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi Koodi WO10 Puun rakenne ja ominaisuudet WO20 Puunhankinnan perusteet WO30 Metsäekologia WO40 Sahaus ja höyläys WO51 Sahaustekniikan harjoitukset WO60 Puunjalostuksen mater.toiminnot WO70 Kuivaustekniikka WO81 Sahatavaran jatkojalostustekn WO91 Puulevytekniikka W100 Puuteollisuuskoneet ja laitetekn W111 Puuteollisuuden tuot.linjan suunn W120 Puuteollisuuden kunnossapitotek W131 Rak.puusepän teollisuuden tuott W140 Metsäteollisuuden markkinointi W151 Puuteollisuuden tuotekehitys W301 Puusepäntekniikan perusteet PUUTEKNIIKAN ov h 1. Vuosi 2. Vuosi 3. Vuosi 4. Vuosi SYVENTÄVÄT OPINNOT W160 Kansainvälinen yritystoiminta W170 Puun modifiointi W180 CNC-työstötekniikka W190 Puuteollisuuden tuotannon ohjaus ov h VAPAAVALINTAISET OPINNOT HARJOITTELU OPINNÄYTETYÖ KAIKKI YHTEENSÄ Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston opintojaksokuvaukset ( Kuvaukset on ryhmitelty aineryhmittäin aakkosjärjestyksessä ensimmäisen tunnistekirjaimen mukaan) Tietotekniikka 3A012 Tietotekniikka 1 (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Mikrotietokoneen rakenne ja käyttö. Käyttöjärjestelmän ja tietoverkkojen perusteet. Internetin, www-sivujen laadinnan ja sähköpostin perusteet. Tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmistojen perusteet (WORD ja EXCEL). Ohjelmien yhteiskäyttö OLE-toimnnon avulla. Suoritustapa: Luennot, viikoittaiset harj. tehtävät, harjoitustyöt ja tentti Kirjallisuus: Alan oppikirjat ja opintomonisteet Esitiedot: - 3A021 Tietotekniikka 2 (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tietokoneavusteisen suunnittelun perusteet, rakennusalan piirustusstandardin mukaisten merkintäjen laatiminen ja mallisivujen määrittely AutoCAD-ohjelmalla. Tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja CAD-ohjelmistojen käyttö yhdessä teknisten raporttien tuottamisessa. Suoritustapa: Luennot, harjoitustyöt ja tentti Kirjallisuus: Alan oppikirjat ja opintomonisteet Esitiedot: 3A010 3AO31 Tietotekniikka 3 (1 ov) Harjoittteita sisältävä jatko-osa tietotekniikka kahteen 3A071 Sovellutusohjelmat 32h Tavoitteet ja sisältö: Auto-cad pohjaisten rakennus- ja rakennekuvien ( ARK,RAK) sovellutusohjelmien perusteet. Suoritustapa: Rakennetekniikkaan ja talonrakennukseen integroidut harjoitustyöt. Kirjallisuus: Alan oppikirjat ja opintomonisteet Suunnittelu 3B011 Rakennussuunnittelun perusteet Tavoitteet ja sisältö: Perehdytään rakennussuunnitteluun rakennusten ulkonäön ja ympäristöön soveltuvuuden kannalta sekä ekologisiin, ergonomisiin ja taloudellisiin suunnitteluperusteisiin rakennustarkastaja- ja rakennuttajatehtävien edellyttämässä laajuudessa. Käsiteltäviä aiheita ovat: Rakentamisen terminologia ja keskeiset käsitteet, Suomen rakennusperinne, suunnittelun sisältökenttä, kokonaisympäristö, terveellinen rakennus, energiataloudellinen rakennussuunnittelu, ihmisen tilantarve ja yleiset suunnittelumääräykset. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3B021 Rakennussuunnittelu 1 Tavoitteet ja sisältö: Opitaan pientalojen suunnitteluperiaatteet sekä pientaloon liittyvien tuotteitten ja materiaalien käyttö uudis- ja korjausrakentamisessa. Suoritustapa: Tentti. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3B030 Rakennussuunnittelu 2 Tavoitteet ja sisältö: Perehdytään kerrostalojen ja julkisten rakennusten suunnitteluperiaatteisiin uudis- ja korjausrakentamisessa. Tarkastellaan ko. kohteisiin liittyviä tuotteita ja materiaaleja. Suoritustapa: Tentti

12 Kirjallisuus: RT-tiedostot, Luentomonisteet. 3B040 Rakennushistoria Tavoitteet ja sisältö: Perehdytään rakennustaiteen ja rakennustekniikan kehitykseen erityisesti Suomessa sekä Euroopassa. Suoritustapa: Tentti. Kirjallisuus: Suomen rakennustaiteen historia, Kerrostalorakentamisen historia, Asuntorakentamisen historia, Luentomonisteet. 3B050 Suunnitteluharjoitukset 1 Tavoitteet ja sisältö: Harjoitellaan sekä pientalon että siihen liittyvien rakennusosien ja rakenteiden suunnittelua. Suoritustapa: Harjoitustyöt. 3B060 Suunnitteluharjoitukset 2 Tavoitteet ja sisältö: Harjoitellaan kerrostalon tai julkisen rakennuksen suunnittelua sekä niihin liittyvien rakennusosien tai tarvikkeiden suunnittelua. Suoritustapa: Harjoitustyöt. 3B071 Tuote 1 Materiaalin ja toiminnan kannalta rajattu projekti, jossa käytännön kautta pyritään ratkaisemaan suppeahko tuoteongelma. Harjoitusprojekti. 3B121 Piirustus (1 ov) Muodon ja tilan kuvaaminen piirtämällä eri välinein ja menetelmin. Sommitteluharjoituksia. Suoritustapa harjoitustyöt. 3B261 3D-mallit ja digitaalinen kuvankäsittely (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: 3D-mallien visualisointi ja animaatio 3Dstudio-ohjelmistolla. Digitaalisen kuvankäsittelyn perusteet. Suunnitelmien havainnollistaminen tietokoneavusteisesti. Suoritustapa: Luennot, harjoitustyöt ja tentti Kirjallisuus: Opintomonisteet Esitiedot: 3B270 3B270 3D-suunnittelu Tavoitteet ja sisältö: Tietokoneavusteisen 3Dsuunnittelun perusteet AutoCAD-ohjelmistolla. Pinta- ja tilavuusmallien luonti ja käsittely. 3D-mallien visualisoinnin perusteet. Suoritustapa: Luennot, viikoittaiset harj. tehtävät, harjoitustyöt ja tentti Kirjallisuus: Alan oppikirjat ja opintomonisteet Esitiedot: 3A020 Laitetekniikka Laitetekniikka 3C011 Kiinteistöjen LVI-tekniikka Tavoitteet ja sisältö: Perehtyä rakennuksen lämmitys-, vesi- ja viemärijohto- sekä ilmanvaihtojärjestelmiin, niiden toimintaperiaatteisiin sekä säännöksiin. LVI-töiden liittymiseen suunnitteluun, rakentamisen eri vaiheisiin. Rakennuksen sisäilmasto. Lämmitysjärjestelmät ja niiden keskeisimmät osat. Rakennuksen energiakulutustekijät. Kauko- ja aluelämmitys. Rakennuksen vesi- ja viemärilaitteistot ja niitä koskevat määräykset. Rakennuksen ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät, niiden osat ja asennusperiaatteet. LVI-asennukset rakentamisessa: piirustukset, dokumentit, urakat, tarkastukset. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3C022 Kiinteistöjen sähkö- ja automaatiotekniikka (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Rakennuksen sähköverkon rakenne. Rakennuksen telejärjestelmien rakenne. Sähkö- ja telejärjestelmien vaativat tilavaraukset ja johtotiet. Tilapäisasennukset työmaalle. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti Kirjallisuus: Luentomonisteet 3C032 Rakennustyömaan laite- ja sähkötekniikka (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Rakennustyömaalla käytettävien koneiden ja laitteiden käyttötekniikka ja turvallisuus. Keskeisten koneiden toiminta-, huolto- ja rakenneperiaatteet sekä niihin liittyvät viranomaistarkastukset. Rakennustyömaan tilapäiset sähköverkot: rakenne, laitteet ja mitoitusperiaatteet. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoituksia. Kirjallisuus: Rakennuskoneet, käyttöturvallisuus. Sähkö rakennustyömaalla. Rakennustyömaiden valaistus. 3C062 Sähkötekniikan perusteet (1,5 ov) (Electrical Engineering) Tavoitteet ja sisältö: Tasa- ja vaihtosähkötekniikan perusteet. Vaihtosähkökäytöt, toimintaperiaate ja valinta. Sähköturvallisuusmääräyksiä. Sähkömittaustekniikan perusteet. Sähköpiirustusten lukeminen. Laboraatiotyöt tehdään ammattiaineen laboraatioiden yhteydessä. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3C071 Energiatekniikan perusteet Tavoitteet ja sisältö: Energiavarat ja -käyttö. Termodynaamiset perusteet. Energian tuotantomenetelmät nyt ja tulevaisuudessa. Energia ja ympäristö. Seminaariesitelmät. Suoritustapa: Tentti Kirjallisuus: Luentomonisteet 3C091 Ympäristölaitetekniikka 1 Tavoitteet ja sisältö: Perehtyä ympäristön suojelun laiteratkaisuihin ja niiden suunnitteluun. Eri voimalaitostyyppien päästöt ja niiden vähentäminen polttoteknisin ja laiteratkaisuin. Erotus-, seulonta-, suodatus- ja lajittelulaitteet. Kuljettimet. Putkistot, kanavat ja paineastiat. Lämmönsiirtimet. Muut ympäristölaitteistot. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti ja harjoitustyöt. Kirjallisuus: Luentomonisteet 3C101Ympäristölaitetekniikka 2 Tavoitteet ja sisältö: Perehtyä ympäristösuojelun uusimpiin laite- ja mittausratkaisuihin ja niiden suunnitteluun. Jätehuollon, kierrätyksen ja ilmansuojelun laitteet. Erotus-, seulonta-, suodatus- ja lajittelujärjestelmät. Ympäristöteknisten järjestelmien säätöja mittauslaitteet. Laitteiden valmistusprosessit. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti ja harjoitustyö. Seminaariesitelmä. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3C111 Teollisuusprojektit (Industrial Projects) Tavoitteet ja sisältö: Laaja harjoitustyö henkilökohtaisesta aiheesta, joka liittyy teollisuusprosesseihin. Harjoitustyö suositellaan tehtäväksi yhteistyössä alan yritysten kanssa. Työssä sovelletaan 78 79

13 tyypillisiä projektityömenetelmiä. Suoritustapa: Harjoitustyö ja sen raportointi Kirjallisuus: Luennoidut oppimonisteet ja alan oppikirjat 3C121 Automaatiotekniikan jatkokurssi Tavoitteet ja sisältö: Ohjelmointiharjoituksia (esim. lajittelutehtävä), PC-valvomotekniikkaan tutustuminen ja ohjelmointi sekä muita erillisiä automaatioon liittyviä tehtäviä Suoritustapa: Tehtävät laboratoriossa ja työn selostaminen 3C200 Mittaus- ja automaatiolaboraatiot 1 (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on käytännön mittauksin ja kokeiluin tutustua erilaisten mittausinstrumenttien ja automaatiojärjestelmien toimintaan sovellettuna lähinnä ympäristötekniikkaan. Esim. seuraavat aiheet: mittaustekniikan peruskomponentit ja anturit, häiriöiden syntymekanismi ja niiden mittaaminen, ohjelmoitavien logiikkojen ohjelmointiharjoituksia, kaukokäyttölaitteeseen tutustuminen, automaatiojärjestelmiin tutustuminen, teollisuusrobotin ohjel-mointiharjoituksia (esim. lajittelutehtävä), PCvalvo-motekniikkaan tutustuminen ja ohjelmointi sekä muita erillisiä automaatioon liittyviä tehtäviä. Suoritustapa: Tehtävät laboratoriossa ja työn selostaminen Kirjallisuus: Laboratoriotyöohjeet 3C210 Mittaus- ja automaatiolaboraatiot 2 Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on perehtyä mittauksin erilaisiin energia- ja ympäristötekniikkaan liittyviin prosesseihin ja niiden toimintaan. Esim. Hyötysuhdelaskelmat ja mittaukset. Polttoprosessien tutkiminen ja savukaasuanalyysi. Vaihtoehtoisten energiaa tuottavien prosessien ja lämmön talteenottolaitteiston tutkiminen. Ympäristömittaussuureiden keruu ja analysointi esim. olosuhdemittaukset. Suoritustapa: Tehtävät laboratoriossa ja työn selostaminen Kirjallisuus: Laboratoriotyöohjeet 3C220 Instrumentointitekniikka (Instrumentation Engineerings) Tavoitteet ja sisältö: Prosessi-instrumentointi, piirrosmerkkistandardit, säätimet, lähettimet, toimilaitteet, hajautetut automaatiojärjestelmät, PC-pohjainen instrumentointi. Automaation suunnittelu. Kaapelointi ja häiriösuojaustekniikka. Räjähdys-vaarallisen tilan instrumentointi. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Opintomonisteita tai oppikirjana: Markku Sivonen: Teollisuuden instrumentointi. 3C230 Laite-elektroniikka (Electronics) Tavoitteet ja sisältö: Mittaukset ja mittalaitteiden käyttö. Vastukset, kondensaattorit, RC-suodatus ym. Transistorit, optokomponentit, operaatio-vahvistimet, logiikkapiirit, lukujärjestelmät ja koodaus. Viestimuuntimet, ympäristötekniikassa yleisimmin käytettävien laitteiden sisäinen elektroniikka ja laitteiden välinen tietoliikenne-elektroniikka. Kurssiin kuuluvat laboraatiot tehdään ammattiaineen laboraatiot -kurssissa. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Volotinen, Lesch, Haaksikari: Elektroniikka 1 ja 2, Valmistajien esitteet. 3C240 Bioanturit ja -elektroniikka (Biosensors and Bioelectronics) Tavoitteet ja sisältö: Bioanturien periaatteet, anturirakenteet, bioanturien soveltaminen bioprosessien automaatiossa ja bioelektroniikan perusteet. Suoritustapa: Tentti. Kirjallisuus: Opintomonisteita. 3C250 Mallintaminen ja simulointi (Simulation Techniques) Tavoitteet ja sisältö: Simulointimenetelmät ja - ohjelmistot, jatkuva- ja diskreettiaikamallien johtaminen ja käsittely. Mallin parametrien identifiointi. Matlab:n käyttö simuloinnissa ja mallintamisessa. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Opintomonisteita. 3C270 Digitaalinen tiedonsiirto (Digital Communication) Tavoitteet ja sisältö: Teollisuusautomaation verkkokonsepti, tiedonsiirtoon ja tietoväyliin liittyvät määritelmät ja alan terminologiaa, siirtotie/media (kuidut ja kaapelit). Toimilaite ja anturiväylä (ASI), kenttäväylä ( Profibus), Ethernet, lyhyt katsaus muihin väyläratkaisuihin. Laboratorioesimerkki ASIja Profibus- väylän käytöstä. Suoritustapa: Tentti ja suppea harjoitustyö. Kirjallisuus: Monisteita ja Siemens, Sinec/ Industrial Communications Networks, Catalog IK 10. 3C280 Konenäkö ja kuvankäsittely (Machine Vision and Image Processing) Tavoitteet ja sisältö: Yleistä konenäöstä ja hahmontunnistuksesta. Viiva- ja matriisikamera. Tietokoneistettu järjestelmä: kuvansieppaus- ja prosessointikortit ja ohjelmistot. Digitaaliset kuvankäsittelymenetelmät: suodatukset, sävyskaalan muokkaus, erilaiset hahmotusoperoinnit ja aritmeettisloogiset operoinnit. Neuraaliverkot ja hahmontunnistus. Laboratorioharjoituksia ja laite-esittelyjä. Yksinkertainen esimerkki konenäkö -sovelluksesta: Konenäön käyttö robotisidussa kappaleiden lajittelussa. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö Kirjallisuus: Digitaalinen kuvankäsittely-moniste ja laite-esitteitä. 3C290 Laitetekniikan CAD-kurssi Tavoitteet ja sisältö: Kone- ja laitesuunnittelussa käytettävät tietokoneavusteiset menetelmät, kolmiulotteinen piirremallinnus ja visualisointi sekä kytkennät tekniseen laskentaan ja valmistukseen. Parametrisen piirremallinnuksen periaatteet, luonnostelu, osan 3D-mallin luonti, kokoonpanon luonti, tekninen laskenta, tietokoneavusteinen valmistus, tietoverkkojen merkitys ja asema rinnakkaissuunnittelussa, VRML. Suoritustapa: Harjoitustyö ja tentti Kirjallisuus: Hietikko, Tietokoneavusteinen tuotesuunnittelu, Otatieto Oy 1996 Esitiedot: Tietokoneavusteinen suunnittelu 3C300 Tietokoneohjaus (Computer Control) Tavoitteet ja sisältö: PC:n käyttö koneiden, laitteiden ja muiden prosessien valvonnassa ja ohjaukseessa: Korttitietokone, PC ja sen I/O- kortit sekä yhteiskäyttö ohjelmoitavien logiikkojen kanssa. PC tiedonkeruulaitteena. Mikrotietokonevalvomot ja valvomo-ohjelmistot. Neuraaliverkot ja PC-ohjaus. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Moniste ja laite-esitteitä sekä ohjelmakoodiesimerkkejä

14 3C310 Ympäristömittaustekniikan projekti (Project of Measuring in Environment) Tavoitteet ja sisältö: Laaja harjoitustyö henkilökohtaisesta aiheesta, joka liittyy ympäristötekniikan mittauksiin. Harjoitustyö suositellaan tehtäväksi yhteistyössä alan yritysten kanssa. Työssä sovelletaan tyypillisiä projektityön menetelmiä. Suoritustapa: Harjoitustyö ja sen raportointi. Kirjallisuus: Luennoidut oppimonisteet ja alan oppikirjat. SN10 Energiatekniikka kts. konetekniikan opetussuunnitelma 1SX20 Koneautomaatio 1 (3 ov) kts. konetekniikan opetussuunnitelma 1SQ20 Anturitekniikka kts. konetekniikan opetussuunnitelma 1SG20 Tuotekehitys (3 ov) kts. konetekniikan opetussuunnitelma 1AV32 Tuotannonohjaus kts. konetekniikan opetussuunnitelma 1AT10 Valmistustekniikka 1 kts. konetekniikan opetussuunnitelma Ympäristötekniikka 3E012 Ympäristötekniikan perusteet (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Ekologian ja limnologian perusteet. Aineiden ja energian kierto ekosysteemissä. Luonnonvarat ja niiden kestävä käyttö. Väestökysymys ja ympäristöongelmat. Eri energiantuotantovaihtoehtojen ympäristövaikutukset ja niihin liittyvä tekniikka. Vesiensuojelun, ilmansuojelun ja maaperänsuojelun tekniikat. Ympäristöriskit ja niiden hallinta. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Luentomonisteet, Pleyem et al: Ympäristötekniikka. 3E021 Ympäristöhallinnan perusteet Tavoitteet ja sisältö: Ympäristöhallinto Suomessa. Ympäristöpoliittiset tavoitteet ja toteuttaminen. Ympäristönsuojelun toteuttamisen ohjauskeinot (mm. lainsäädännölliset ja taloudelliset). Ympäristötiedon hankinta. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3E031 Ilmansuojelutekniikka (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Ilman epäpuhtaudet. Päästöt, päästölähteet ja päästöjen vähentäminen. Päästöjen leviäminen ja vaikutukset ilmanlaatuun. Ilman epäpuhtauksien vaikutukset terveyteen ja ympäristöön. Päästöjen vähentämistekniikka. Mittausmenetelmät. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3EO32 Ilmansuojelutekniikan laboraatiot ( 1ov) 3E042 Ympäristöystävällinen tuotesuunnittelu Tavoitteet ja sisältö: Elinkaarianalyysimenetelmät ja niiden käyttö tuotesuunnittelussa ja ympäristöpäätöksenteossa. Elinkaarianalyysin käyttö tuotantoprosessin ympäristövaikutusten arvioinnissa. Elinkaarianalyysin eri sovellusalueet ja rajoitukset. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyöt. Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3E052 Ympäristölainsäädäntö Tavoitteet ja sisältö: Ympäristölainsäädäntö ja lupamenettely. Keskeiset lait ja niiden sovellukset sekä ympäristöhallinto Suomessa. Ympäristönsuojelun toteutus (mm. YVA-menettely) lainsäädännöllisin keinoin. Ympäristöluvan hakeminen. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Luentomonisteet. Marttinen, Saastamoinen: Yrityksen ympäristövastuut (Kauppakaari Oy) 3E061 Ympäristötekniikan projekti (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Laaja ympäristötekniikan harjoitustyö, jossa sovelletaan projektityön menetelmiä. Aihe valitaan oman kiinnostuksen pohjalta ja mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä yritysten kanssa. Suoritustapa: Harjoitustyö ja sen raportointi Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3E071 Materiaalin kierrätys ja jätehuoltotekniikka (3 ov) Tavoite ja sisältö: Jätehuollon suunnittelun ja toteutuksen perusteet. Yhdyskunta ja teollisuusjätteiden lajittelu, kierrätys ja käyttö energialähteenä. Jätteiden kuljetus- ja käsittelytekniikat, ongelmajätehuolto. Lainsäädäntö ja kustannukset. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät Kirjallisuus: Luentomonisteet. 3E170 Ympäristöauditointi ja laatu Tavoite ja sisältö: Ympäristötarkastuksen toteutus ja laatutoiminnan kehittäminen yrityksessä. Yritysten ympäristötarkastus ja raportointi. Ympäristösertifiointi. Laatutoiminta yrityksessä. Laatuun liittyvät standardit. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö (koeauditointi) Kirjallisuus: Ilmoitetaan luennolla 3E180 Jätehuollon tekninen suunnittelu Tavoitteet ja sisältö: Kurssi sisältää kunnallisen jätehuoltosysteemin suunnittelun annetulle alueelle, lähtien keräilystä ja kuljetuksesta päätyen jätteiden käsittelyyn Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Mitoitusohjeet Esitiedot: Jätehuoltotekniikan perusteet 3E110 Ympäristöriskit ja niiden hallinta Tavoite ja sisältö: Ympäristöriskien arviointimenetelmät. Riskilajit, riskianalyysi, hallintatekniikat, vakuutukset. Ympäristöriskien hallinta teknisissä kysymyksissä. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Kirjallisuus: Hämäläinen, Mattila, Molarius: Ympäristöriskit satunnaispäästöjen hallinta (Opetushallitus) 82 83

15 Kielet 3L012 Englanti 1 (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Englannin yleiskielen keskeisen sanaston ja rakenteiden sekä yleisteknisen sanaston tuntemus. Selviytyminen tavallisimmissa arkielämän tilanteissa. Kielialueen kulttuurin tuntemus. Suoritustapa: Lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet. Voidaan suorittaa tasokokeella. Kirjallisuus: Sovitaan kurssin alussa. 3L022 Englanti 2 (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Oman alan ammattikirjallisuus, suullisen kielitaidon kehittäminen, tilanteet työelämässä ja vapaa-aikana, kielialueen kulttuurin tuntemus. Suoritustapa: Lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet. Voidaan suorittaa tasokokeella. Kirjallisuus: sovitaan kurssin alussa Esitiedot: 3L010 3L030 Englanti 3 Tavoitteet ja sisältö: Oman alan ammattikielen keskeinen sanasto, ammattikirjallisuus, valmiudet vieraskielisten luentojen seuraamiseen. Suoritustapa: Lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet. Kirjallisuus: Sovitaan kurssin alussa. Esitiedot: 3L020 3L041 Englanti 4 (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Syventävät opinnot, oman alan ammattikirjallisuus. Työelämän kieli: työpaikkahaastatteluun valmentautuminen, hakemusten laatiminen, liikekirjeet, raportointi jne. Insinöörityön tiivistelmän laatiminen. Suoritustapa: Lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet Kirjallisuus: Sovitaan kurssin alussa Esitiedot: 3L030 Englanti 3 3D012 Saksa 1 (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Saksan yleiskielen keskeisen sanaston ja rakenteiden sekä yleisteknisen sanaston tuntemus. Selviytyminen tavallisimmissa arkielämän tilanteissa. Kielialueen kulttuurien tuntemus. Suoritustapa: Lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet Voidaan suorittaa tasokokeella. Kirjallisuus: Sovitaan kurssin alussa 3D022 Saksa 2 (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Oman alan ammattikirjallisuus, suullisen kielitaidon kehittäminen, tilanteet työelämässä ja vapaa-aikana, kielialueen kulttuurin tuntemus. Suoritustapa: Lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet. Voidaan suorittaa tasokokeella. Kirjallisuus: sovitaan kurssin alussa Esitiedot: 3D010 3D030 Saksa 3 Tavoitteet ja sisältö: Oman alan ammattikielen keskeinen sanasto, ammattikirjallisuus, valmiudet vieraskielisten luentojen seuraamiseen. Suoritustapa: lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet Kirjallisuus: Sovitaan kurssin alussa. Esitiedot: 3D020 3D041 Saksa 4 (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Syventävät opinnot, oman alan ammattikirjallisuus. Työelämän kieli: työpaikkahaastatteluun valmentautuminen, hakemusten laatiminen, liikekirjeet, raportointi jne. Insinöörityön tiivistelmän laatiminen. Suoritustapa: Lähi- ja etäopetus harjoituksineen, kokeet Kirjallisuus: Sovitaan kurssin alussa Esitiedot: 3D030 Saksa 3 Fysiikka 3F011 Fysiikka 1 Tavoite ja sisältö: Etenemisliikkeen kinematiikka ja dynamiikka. Jäykän kappaleen dynamiikkaa. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Mäkelä, M. ym. Insinöörikoulutuksen fysiikka 1, Tammertekniikka 3F021 Fysiikka 2 (laaja) (3 ov) 80 h Tavoitteet ja sisältö: Nesteiden ja kaasujen mekaniikka. Lämpölaajeneminen. Ideaalikaasu. Lämpöenergia. Lämmön siirtyminen. Termodynamiikkaa. Sähköstatiikan ja dynamiikan alkeet. Laboratoriotöitä. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Mäkelä, M. ym: Insinöörikoulutuksen fysiikka 1 ja 2, Tammertekniikka; Arminen, E. ym: Teknillisen oppilaitoksen fysiikan laboratoriotyöt, Tammertekniikka. Esitiedot: Fysiikka 1,3F011 3F031 Fysiikka 2 (suppea) (1 ov) Tavoite/sisältö: Nesteiden ja kaasujen mekaniikka. Lämpölaajeneminen. Ideaalikaasu. Sähköstatiikan ja dynamiikan alkeet. Laboratoriotyöt. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Laboratoriotyöt selostuksineen. Kirjallisuus: Oppikirja, luentomateriaali ja laboratoriotyöohjeet. Esitiedot: Fysiikka 1 (3F011) 3F040 Rakennusfysiikka Tavoitteet ja sisältö: Lämmön siirtyminen; johtuminen, konvektio ja säteily, k-arvo ja lämmönvastus. Kosteus ja sen siirtyminen; vesimolekyyli ja vetysidos, kemiallisesti sitoutunut vesi, absoluuttinen ja suhteellinen kosteus, vesihöyryn diffuusio, hygroskooppisuus ja tasapainokosteus, kapillaarinen ja osmoottinen vesi, vesihöyryn konvektio ja kondensaatio, vesihöyryn läpäisevyys ja vastus. Ilmavuodot ja virtausnopeudet. Rakennusakustiikan perusteet. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Rakennusfysiikan laboratoriotyöt ja demonstraatiot. Kirjallisuus: Luentomonisteet. Soveltuvin osin: Dick Björkholtz (1997). Lämpö ja kosteus rakennusfysiikka. Rakennustieto Oy, Helsinki. Unto Siikanen (1996). Rakennusfysiikka, Perusaatteet ja sovellukset. Rakennustieto Oy, Helsinki. Esitiedot: 3F011 ja 3F021 Geotekniikka ja pohjarakennus 3G011 Geotekniikan perusteet Tavoitteet ja sisältö: Perustiedot maa- ja kallioperän muodostumisesta ja koostumuksesta sekä pohjavedestä. Maa- ja kallioperä rakennuskohteena sekä rakennusteollisuuden raaka-ainelähteenä. Maa- ja kallioluokitukset. Maalajien ominaisuudet. Perustiedot maaperän kenttä- ja laboratoriotutkimusmenetelmistä rakennus- ja ympäristöteknisiä tarpeita varten. Pohjavesihavainnot. Koetin- ja näytteenottokairaukset. Insitu -pohjatutkimus

16 menetelmät. Geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. Erikoistutkimukset. Geotekniset laboratoriotutkimusmenetelmät. Suoritustapa: Hyväksytysti suoritetut kairausharjoitukset, maalaboratoriotyöt sekä välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Rantamäki, M., Jääskeläinen, R., Tammirinne, M.. Geotekniikka (nro 464). Otakustantamo. Espoo Suomen Geoteknillinen Yhdistys r.y.:n kairausoppaat I-V. Geotekniikan laboratorion laboratoriotyöohjeet. Opintomonisteita. 3G022 Pohjarakennus (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Keskeiset pohjarakentamista säätelevät määräykset ja ohjeet. Perustiedot maanja kallionvaraisesta perustamisesta sekä paalutuksesta. Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus sekä routasuojaus. Rakennuskaivantojen sekä pohjarakenteiden suunnitteluperusteet ja rakennusmenetelmät. Peruskaivantojen kuivanapito menetelmät. Kaivantojen tuenta. Täyttö ja tiivistys. Pohjanvahvistus. Korjausrakentaminen. Suoritustapa: Harjoitustyö sekä välikokeet tai tentti. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Rantamäki, M. & Tammirinne M. Pohjarakennus (nro 465). Otatieto Oy. Espoo Pohjarakennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Rakennusten ja tonttialueiden kuivatus (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Talonrakennuksen routa-suojausohjeet. VTT Yhdyskuntatekniikka. Rakennustieto Oy, Helsinki Routavauriot ja routa-suojaus. Suunnitte1uohjeita ja esimerkkejä (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Lyöntipaalutusohjeet (LPO-87). Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Rakentajain Kustannus Oy. Helsinki Rakennuskaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Putkikaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Suurpaaluohje (SPO-95, RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y., Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Helsinki Teräsputkipaalut. Tielaitos, Siltakeskus. Helsinki Talonrakennuksen maatöiden työselitys (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G011. 3G032 Maa- ja kalliorakennustekniikan perusteet (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Raivaus, irrotus-, kuormaus-, siirto-, pengerrys- ja tiivistystyöt sekä niissä tarvittavat työkoneet ja työmenetelmät. Louhintatöissä käytettävä poraus-, panostus- ja sytytyskalusto. Työmenetelmät. Louhintaräjähdysaineet ja sytytysvälineet. Louhintaräjäytysten panoslaskenta. Penger-, kanaali- ja syvennyslouhinta. Räjäytystöitä koskeva lainsäädäntö. Suoritustapa: Harjoitustyöt sekä välikoe tai tentti. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Hartikainen, 0-P. Maarakennustekniikka (n:o 435). Otakustantamo. Espoo Talonrakennuksen maatöiden työselitys (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Vuolio, R. Räjäytystyöt. Suomen Maarakentajien Keskusliitto r.y. Helsinki Työministeriö. Räjäytysalan normit. VNp räjäytys- ja louhintatyön järjestysohjeista (410/86). Panostaja-asetus (409/86). Räjähdeasetus (473/ 93). Asetus vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä (146/92). LMp vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä (147/92). Esitiedot: 3G011, 3G021 3G041 Pohjarakennetekniikka (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso syventää oppijan tietoja ja taitoja vaativampien pohjarakennuskohteiden suunnittelussa ja mitoituksessa. Geotekninen kantavuus. Paalutus. Maanpainerakenteita. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Rantamäki, M., Jääskeläinen, R., Tammirinne, M. Geotekniikka (nro 464). Otakustantamo. Espoo(1979). Rantamäki, M. & Tammirinne M. Pohjarakennus (nro 465). Otatieto Oy. Espoo Pohjarakennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Lyöntipaalutusohjeet (LPO-87). Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Rakentajain Kustannus Oy. Helsinki Rakennuskaivantoohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Putkikaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Suurpaaluohje (SPO-95, RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y., Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Helsinki Teräsputkipaalut. Tielaitos, Siltakeskus. Helsinki Esitiedot: 3G011, 3G021, 3G081. 3G060 Maarakennustekniikka (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija syventää tietojaan ja taitojaan maarakentamisen eri osakohteissa. Maan tiivistäminen. Pinta-, kerros- ja syvästabilointi. Maarakenteiden suojaus. Verhoukset. Ruoppaustyöt ja niissä tarvittava kalusto sekä sovellettavat työmenetelmät. Maarakennustöiden suunnittelu ja valvonta. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Hartikainen, 0-P. Maarakennustekniikka (n:o 435). Otakustantamo. Espoo Pohjarakennus töiden valvontaohjeet (PRV-84). Suomen geoteknillinen yhdistys ry. Helsinki Talonrakennuksen maatöiden työselitys (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Maahan ja veteen asennettavat kestomuoviputket. Asennus-ohjeet(RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G031. 3G070 Kalliorakennustekniikka Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso lisää opiskelijan asiantuntemusta erilaisten kalliorakennuskohteiden louhintasuunnittelussa. Vedenalainen louhintatekniikka. Raivaus- ja maansiirtoräjäytykset. Räjäytystöiden ympäristövaikutukset. Katselmukset ja louhintatärinä. Asutuskeskuslouhinta. Räjäytystöitä koskeva lainsäädäntö. Valmiudet suorittaa panostaja-asetuksen mukainen nuoremman panostajan tietopuolinen tutkinto. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Vuolio, R. Räjäytystyöt. Suomen Maarakentajien Keskusliitto r.y. Helsinki Työministeriö: Räjäytysalan normit. Opintomonisteita. Esitiedot: 3G031. 3G081 Geotekniset laskelmat (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy peruspohjan geomekaanisen käyttäytymisen perusteisiin. Maan lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet sekä pohjaveden ja ajan vaikutus. Maapohjan ja ylärakenteen vuorovaikutus. Tavanomaisten maanvaraisten ja maanvastaisten rakenteiden suunnittelussa tarvittavat kantavuus-, vakavuus-, painuma- ja maanpainelaskelmat sekä penkereiden ja luiskien vakavuustarkastelut. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Rantamäki, M., 86 87

17 Jääskeläinen, R., Tammirinne, M. Geotekniikka (nro 464). Otakustantamo. Espoo (1979). Pohjarakennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Rakennuskaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G011, 3G021. 3G100 Pohjarakennussuunnittelu Tavoitteet ja sisältö: Tavoitteena on lisätä opiskelijan tietoja ja taitoja vaativampien pohjarakennuskohteiden suunnittelussa ja mitoituksessa. Ankkuroidut tukiseinät. Suur- ja erikoispaalut. Pohjaveden alentaminen. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Pohjarakennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Lyöntipaalutusohjeet (LPO-87). Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Rakentajain Kustannus Oy. Helsinki Rakennuskaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Putkikaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Suurpaaluohje (SPO-95, RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y., Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Helsinki Teräsputkipaalut. Tielaitos, Siltakeskus. Helsinki Esitiedot: 3G011, 3G021, 3G041, 3G081. 3G110 Pohjarakennuksen erikoiskurssi Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso syventää opiskelijan asiantuntijuutta vaativampien pohjarakennuskohteiden suunnittelussa ja mitoituksessa. Pohjanvahvistus. Kevyet täytteet. Maan lujitteet. Raudoitettu maa. Pystyojitus. Kalkki-pilarimenetelmä. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Pohjarakennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Rakennuskaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Syvästabilointiohje (STO-91). Rakennusaineteollisuusyhdistys r.y., Rakennustieto Oy. Helsinki Aalto, A., Slunga, E., Tanska, H., Forsman, J. & Lahtinen, P. Synteettiset Geovahvisteet. Suunnittelu ja rakentaminen. Geovahvisteprojekti, Teknillinen korkeakoulu, Viatek Oy, Rakennustieto Oy. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G011, 3G021, 3G041, 3G081. 3G121 Maarakennuksen erikoiskurssi Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy maa- ja pohjarakennuksen suunnitteluprosessiin ja tehtäviin erilaisten rakennushankkeiden suunnitteluorganisaatioissa. Pohjatutkimusten ohjelmointi ja tulosten tulkinta. Perustamistavan valinta. Pohjatutkimuslausunto. Perustamistapalausunto. Rakennusselityksen laatiminen. Valvonta. Erityiskysymyksiä. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Pohjarakennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Talonrakennuksen pohjatutkimusohjeet. Suomen geoteknillinen yhdistys r.y., Ra-kentajain Kustannus Oy. Helsinki Aluesuunnittelun pohjatutkimusohjeet. Suomen geoteknillinen yhdistys r.y., Rakentajain Kustannus Oy. Helsinki Pohjarakennustöiden valvontaohjeet (PRV-84). Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Helsinki Pohjarakennuspiirustusohjeet (PRP-84). Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Helsinki Talonrakennuksen maatöiden työselitys (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Pohjarakennussuunnittelun tehtäväluettelo, Talonrakennus, GEO 90A. Suomen Rakennuttajaliitto r.y. ja Suomen Konsulttitoimistojen liitto r.y. Helsinki Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset, RYL-9O. Opintomonisteita. Esitiedot: 3G011, 3G021, 3G031, 3G061. 3G130 Kalliorakennuksen erikoiskurssi Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija tuntee kallion lujitusja tiivistysmenetelmät, työssä käytettävän kaluston sekä suoriutuu tarvittavista mitoituslaskelmista. Lujitusinjektointi. Tiivistysinjektointi. Pultitus. Kalliotapit ja ankkurit. Ruiskubetonointi. Tukirakenteet. Holvautuminen. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r. y. Kalliotilojen rakennusohjeet. (RIL ). Helsinki Tunneli- ja kalliorakennus I (RIL 154-1). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Tunneli- ja kalliorakennus II (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Rakennuskaivanto-ohje (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Pohjarakennustöiden valvontaohjeet (PRV-84). Suomen geoteknillinen yhdistys r.y. Helsinki Opintomonisteita Esitiedot: 3G031, 3G071, 3G181. 3G141 Kalliotekniikan cad Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija harjaantuu käyttämään kalliorakennustekniikan mitoituslaskelmiin kehitettyjä valmisohjelmistoja ja tuntee niiden perusteet. Kallion jännitystila ja muodonmuutokset. Pulttien mitoitus. Ruiskubetonin mitoitus. Kirjallisuus: Opintomonisteita, ohjelmien manuaaleja. Esitiedot: 3G011, 3G131, 3G161, 3G171. 3G151 Geotekniikan cad Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija harjaantuu käyttämään geoteknisiin mitoituslaskelmiin kehitettyjä valmisohjelmistoja ja tuntee niiden perusteet. Kantavuus. Vakavuus. Rakenteiden painuminen. Maanpaine. Paalujen ja paaluryhmien kantavuus ja vakavuus. Kirjallisuus: Opintomonisteita, ohjelmien manuaaleja. Esitiedot: 3G011, 3G021, 3G041, 3G081. 3G161 Kalliotekniset tutkimusmenetelmät Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy kallion rakenteen, jännitystilan, lujuus ja muodonmuutosominaisuuksien sekä pohjavesiolosuhteiden kenttä- ja laboratoriotutkimusmenetelmiin. Kallioluokitukset. Rakennusgeologinen kartoitus. Geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. Kairaukset. Näytteenotto. Insitu-tutkimukset. Laboratoriotutkimukset. Pohjavesi. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Soveltuvin osin: Kauranne, L.K., Gardemeister, R., Korpela, K. & Mälkki, E. Rakennusgeologia II. Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta. Otaniemi Geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. Suomen geoteknillinen yhdistys r.y., Rakennustieto Oy. Helsinki Geofysikaaliset tutkimusmenetelmät. Maatutkaluotaus. Suomen geoteknillinen yhdistys r.y., Rakentajain Kustannus Oy Kalliotilojen rakennusohjeet. (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien liitto r.y. Helsinki Maaja kalliorakennus. (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien liitto r.y. Helsinki Tunneli- ja kalliorakennus I. (RIL 154-1). Suomen Rakennusinsinöörien liitto r.y. Helsinki Opintomonisteita

18 Esitiedot: 3G011, 3G031. 3G171 Kalliomekaniikka Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija osaa kalliotutkimuksiin nojautuen määrittää kalliorakenteen mitoitusta varten tarvittavat lujuus- ja muodonmuutosominaisuudet, tuntee kallion jännitystilan ja osaa ottaa nämä seikat huomioon kalliorakenteen mitoituksessa. Suomen kallioperä. Rakennusgeologinen kallioluokitus. Q-luokitus. CSIR-luokitus. Jännitykset ja muodonmuutokset. Kuormitukset. Ajasta riippuvat ilmiöt. Kallion lujuus- ja muodonmuutos-parametrit. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Korhonen, K-H., Gardemeister, R., Jääskeläinen, H., Niini, H. ja Vähäsarja, P. Rakennusalan kallioluokitus. VTT, Geotekniikan laboratorio, tiedonanto 12. Otaniemi Obert, L. & Duvall, W. I. Rock Mechanics and the Design of Structures in Rock. Wiley. New York Kalliotilojen rakennusohjeet (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Maa- ja kalliorakennus. (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Tunneli- ja kalliorakennus I. (RIL 154-1). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G011, 3G031. 3G181 Kalliorakennussuunnittelu Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija kartuttaa asiantuntemustaan louhintatekniikassa. Maanalainen louhinta. Panoslaskenta. Tarkkuuslouhinta. Työmenetelmät. Kalusto. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Vuolio, R. Räjäytystyöt. Suomen Maarakentajien Keskusliitto r.y. Helsinki Tunneli- ja kalliorakennus II (RIL ). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G031, 3G071. 3G191 Saastuneen maan käsittely Tavoitteet ja sisältö: Maaperän saastumisen syitä ja seurauksia, ennaltaehkäisy sekä saastuneen maaperän tutkimus- ja käsittelymenetelmiä ja - tekniikoita. Maa-alueiden tutkiminen. Kunnostus. Kaatopaikat. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Mroueh, U-M., Järvinen H-L. & Lehto O. Saastuneiden maiden tutkiminen ja kunnostus. Teknologiakatsaus 47/96. Teknologian kehittämiskeskus (TEKES). Helsinki Kaatopaikan tiivistysrakenteet. Ympäristöopas 36, rakentaminen. Suomen ympäristökeskus. Helsinki Pohjaveden suojaus tien kohdalla. Tielaitos, Kehittämiskeskus. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G011, 3G031, 3G061. 3G201 Pohjarakenteiden korjausrakentaminen Tavoitteet ja sisältö: Oppija syventyy pohjarakenteiden korjausrakentamisessa esiintyviin erityisongelmiin. Perustamistavoista ja niiden kehityksestä. Pohjarakenteiden ja perustusten vaurioituminen. Korjaushankkeen pohjarakennussuunnittelu. Pohjarakenteiden korjauksen edellyttämät selvitykset. Lämpö ja kosteus. Pohjarakenteiden korjaus- ja vahvistusmenetelmät. Kirjallisuus: Soveltuvin osin: Korjausrakentaminen V, Perustukset - Pohjarakenteet (RIL 174-5). Suomen Rakennusinsinöörien Liitto r.y. Helsinki Kuusela, R. Rakennusfysiikka. Opintomoniste. Björkholtz, D. Lämpö ja kosteus, Rakennusfysiikka. Rakennustieto Oy. Helsinki Opintomonisteita. Esitiedot: 3G011, 3G021. Tie- ja kunnallistekniikka 3J011 Tie- ja liikennetekniikan perusteet Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksossa annetaan opiskelijalle perustiedot liikennemuodoista, ja niiden merkityksestä ja ympäristövaikutuksista. Suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon periaatteita käsitellään lähinnä teiden ja katujen lähtökohdista. Harjoitustyönä perehdytään tavanmukaisiin suunnitelma- asiakirjoihin ja opitaan ymmärtämään tarvittavat piirustusmerkinnät. Suoritustapa: Kokeet ja harjoitustyö Kirjallisuus: Luentomonisteet, Tielaitos: Teiden suunnittelu, osa D 3J022 Tienrakentaminen 40 h Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksossa käsitellään tien rakentamisen keskeisiä työvaiheita, niihin liittyviä työmenetelmiä, teknisiä vaatimuksia ja työsuojelunäkökohtia sekä materiaaleja ja niiden ominaisuuksia. Keskeiset sisältöalueet ovat mittaustyöt, raivaus-työt, vahvistustyöt sekä leikkausja pengerrys-työt. Harjoitustyönä tiesuunnitelmaa täydennetään soveltuvin osin rakennussuunnitelmaksi. Suoritustapa: 2 koetta ja harjoitustyö pääosin etäopiskeluna. Kirjallisuus: Luentomonisteet: Hyvönen: Vahvistustyöt, Hyvönen ja Nyman: Tien mittaustyöt, Tien alustavat työt, Leikkaus- ja pengerrystyöt, TVH: Maabetoni ja betoni-päällysteet, RIL: Liikenne ja väylät 165-II. Esitiedot: Tien suunnittelu 3J081 3JO26 Päällysrakennetyöt (2ov) 40 h Tavoitteet ja sisältö: Oppijaksossa opiskelijat perehtyvät teiden päällysrakenteiden ja päällysteiden materiaaleihin ja niiden jalostukseen, suunnitteluun ja valmistukseen. Suoritustapa: Koe ja kivi- ja päällystelaboraatiot (8h) laboraatiohenkilökunnan toimesta. Kirjallisuuus: TVH: Maabetoni ja betonipäällysteet, RIL: Liikenne- ja väylät 165-II, Tielaitos: Yleiset työselitykset ja laatuvaatimukset, Hyvönen: Tienpäällysrakennetyöt, Shell: Bitumen handbook J032 Katutekniikka ja katu-cad (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opiskelija perehtyy katutekniikan erityspiirteisiin, katusuunnitteluun, - lainsäädäntöön ja -rakenteisiin. Kevyen liikenteen järjestelyt ja liikenneturvallisuus ovat korostetusti esillä. Opintojaksoa täydentää keskeisenä osana CAD- työskentelynä tehtävä harjoitustyö. Suoritustapa: 1 koe, ja harjoitukset (CAD-harjoitus pienryhmätyöskentelynä ja osittain etäopiskeluna) Kirjallisuus: Luentomonisteet: Nyman: Kadut, Katusuunnittelun CAD-harjoitustyöohje. RIL: Liikenne ja väylät 165 I-II, Suomen Kunnallistekninen Yhdistys: Katu 90, Esitiedot: Tien suunnittelu 3J081 3J043 Liikennetekniikka (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksossa käsitellään liikennehallintoa, lainsäädäntöä, liikennetutkimuksia, liikennevirran ominaisuuksia, liikennetaloutta ja liikenteen välityskykyyn ja toimivuuteen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi opintojaksossa tarkastellaan tien poikkileikkaussuunnittelua. Harjoitustyönä tehdään tien yleissuunnitelma (liikenneselvitys, toimivuustarkastelu ja taloudellisuustarkastelu)

19 Suoritustapa: Välikokeet (2 kpl) ja harjoitustyö Kirjallisuus: Luentomonisteet: Nyman, Liikennetekniikan perusteet, Tien taloudellinen suunnittelu, Yleissuunnitelmaohje, Hyvönen:, Tien poikkileikkaussuunnittelu,,ril 165 I Liikenne ja väylät. 3J051 Tie-Cad (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso sisältää CADharjoitustyön, jossa työasematyöskentelynä maastomallista lähtien laaditaan tiesuunnitelma (CITYCAD) Suoritustapa: 1 koe, CAD-harjoitus parityöskentelynä. Kirjallisuus: Harjoitustyöstä on erilliset ohjeet. Esitiedot: Tien Suunnittelu 3J081 3J062 Siltatekniikka (1,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Kurssi on luonteeltaan informatiivinen ja suunniteltu kuvaamaan niitä ongelmia, jotka liittyvät sillan suunnitteluun ja rakentamiseen. Siltakäsitteet. Määritelmät ja nimitykset. Siltatyypit ja rakennusaineet ominaisuuksineen. Suomen siltaolot. Siltapaikan valinta ja tutkimus. Siltojen kustannukset. Sillan aikaansaamiseksi tarvittavat toimenpiteet ja asiakirjat. Liikenneväylien ym. asettamat vaatimukset. Siltaviranomaiset ja kuormitukset. Harjoitustyönä teräsbetonisillan yleissuunnitelma. 3J071 Tien kunnossapito ja erikoisosat (2ov) Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijat perehtyvät teiden kunnossapidon käsitteistöön ja merkitykseen, kunnossapitokalustoon, työmenetelmiin ja materiaaleihin. Opintojaksossa täydennetään tieja liikennetekniikan kokonaisuutta käsittelemällä väyliin liittyviä laitteita ja erikoisrakenteita kuten valaistusta, viitoitusta ja liittymiä, josta tehdään myös harjoitustyö Suoritustapa: 1 koe, tasoliittymäharjoitustyö Kirjallisuus: Luentomonisteet: Nyman: Tien kunnossapito, Hyvönen: Tieliittymät, Tien erikoisosat. Harjoitustyöstä on erillinen ohje, Washington D.C: Systematic approach to maintenance. Esitiedot: - 3J082 Tien suunnittelu (3,5 ov) 80 h Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksossa opiskelija perehtyy tien suunnittelun eri osa-alueisiin toisaalta perusparantamis-, toisaalta kehittämishankkeiden lähtökohdista. Opiskeltavia suunnittelutoimintoja ovat poikkileikkaus- ja päällysrakennesuunnittelu, geometriasuunnittelu ja kuivatussuunnittelu. Opittua harjoitellaan tekemällä tiesuunnitelman juridinen osa Suoritustapa: Soveltuvin osin etäopiskeluna, 2 koetta ja harjoitustyö. Kirjallisuus: Opintomonisteet: Hyvönen, Nyman: Tien Poikkileikkaussuunnittelu, Tien geometriasuunnittelu, Tien Kuivatus, RIL: Liikenne ja väylät 165 II, Lehtipuu Eero: Teiden kuivatus, Yang H.Huang: Pavement analysis and design Esitiedot: Liikennetekniikka 3J41 3J101 Liikenteen ympäristövaikutukset Tavoitteet ja sisältö: Opintojaksossa käsitellään lähinnä tieliikenteen ympäristövaikutuksia ja niiden taloudellista merkitystä. Kytkentä maankäytön suunnitteluun huomioidaan. Liikenteen lisäksi tarkastellaan myös eri väylätyyppien rakentamisen ja kunnossapidon vaikutuksia sekä mahdollisuuksia vaikuttaa niihin. Suoritustapa: Koe ja miniprojekti Kirjallisuus: Erilliset julkaisut ja luentomonisteet. Esitiedot: - 3J111 Yhdyskunta- ja ympäristö-cad 32h Tavoitteet ja sisältö: Opiskelijat syventävät valmiuksiaan hyödyntää CAD-suunnittelua ja perehtyvät uusiin yhdyskunta- ja ympäristötekniikan sovelluksiin. Suoritustapa: Suunnitteluharjoitukset tehdään työasema- ja PC- työskentelynä pienryhmissä. Kirjallisuus: Erilliset harjoitustyöohjeet. Esitiedot: Opintojakso edellyttää esitietoja kunnallistekniikasta ja ympäristötekniikasta. 3J131 Siltatekniikan jatkokurssi Tavoitteet ja sisältö: Valmius pienien teräsbetonija puusiltojen suunnitteluun, mitoitukseen, siltatyypin valintaan ja rakennustyön valvomiseen. Sillan yleissuunnitelma. Perustusten ja tukirakenteiden suunnitelma. Teräsbetonisillat. Siltojen laakerointi. Telinerakenteet. Puusillat. Terässiltojen kansirakenteet. Harjoitustyönä teräs-betonisillan telinesuunnitelma. 3J141 Kunnallistekniikka Tavoitteet ja sisältö: Kurssi sisältää kunnallisen teknisen huollon suunnittelun. Lähtökohtana on katu ja siihen liittyvät rakenteet, kuten vesi- ja viemärijohdot sekä muut teknisen huollon vaatimat johdot ja laitteet. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustyöt Kirjallisuus: Luentomonisteet Esitiedot: Katu- ja vesihuoltosuunnittelun perusteet Kemia 3K011 Kemia 1 (1 ov) Tavoitteet ja sisältö: Aineen rakenne. Kemiallinen sitoutuminen. Olomuodot. Seokset. Kemiallinen reaktio. Stökiometriset laskutehtävät. Kemiallinen tasapaino. Suoritustapa: Tentti ja harjoitustehtävät. Voidaan suorittaa tasokokeella. Kirjallisuus: Antila ym. Tekniikan kemia, Edita 3K020 Kemia 2 Tavoitteet ja sisältö: Protolyysireaktiot. Redoxreaktiot. Sähkökemiaa ja korroosio. Muovit. Orgaanisen kemian perusteet. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Harjoitustyöt. Laboratoriotyöt selostuksineen. Kirjallisuus: Antila ym. Tekniikan kemia, Edita. Luentomonisteet. Esitiedot: Kemian perusteet (3KO11) 3K031 Ympäristökemia 1 (2,5 ov) Tavoitteet ja sisältö: Orgaanisen ja epäorgaanisen kemian perustietojen syventäminen. Vesien, maaperän ja ilman kemiaa. Ympäristökemikaalit. Kemikaalien kiertokulku ympäristössä. Epäorgaanisen ympäristöanalytiikan perusmenetelmät. Laboratorion työturvallisuus ja laatujärjestelmät. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Harjoitustyöt. Kirjallisuus: S. E. Manahan: Environmental Chemistry Esitiedot: Kemia 2 (3YK21) 3K040 Ympäristökemia 2 Tavoitteet ja sisältö: Kemiallisen termodynamiikan, reaktiokinetiikan, pintakemian ja biokemian perusteet. Sähkökemiaa. Toksikologiaa. Orgaanisen ja epäorgaanisen ympäristöanalytiikan menetelmiä. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti. Harjoitustyöt. Kirjallisuus: S. E. Manahan: Environmental 92 93

20 Chemistry Esitiedot: Ympäristökemia 1 (3YK31) 3K050 Biotekniikka Tavoitteet ja sisältö: Biotekniset menetelmät ja niiden sovellutukset, bioteknisten prosessien perusteet, biotekniikan mahdollisuudet ja riskit ympäristötekniikassa. Suoritustapa: Kokeet. Harjoitustyöt. Kirjallisuus: Luentomonisteet 3K060 Mikrobiologian perusteet Tavoitteet ja sisältö: Maakerän ja vesien mikrobiologian peruskäsitteet. Tärkeimmät mikrobiologiset prosessit. Suoritustapa: Tentti. Harjoitustyöt. Kirjallisuus: Luentomonisteet Matematiikka 3M002 Matematiikan peruskurssi A (4 ov) 128 h Tavoitteet ja sisältö: Trigonometria, vektorit tasossa ja avaruudessa, yhtälöt, yhtälöryhmät ja matriisit niiden ratkaisussa, polynomin derivaatta, differentiaali ja määrätty integraali, taso- ja avaruusgeometriaa Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät. Voidaan suorittaa tasokokeella kurssin alussa. Kirjallisuus: Launonen, Sorvali, Toivonen: Teknisten ammattien matematiikka 3A, 3B, 3C (WSOY) 3M101 Matematiikan peruskurssi L (2ov) Lukion laajan matematiikan suorittaneet arvosanalla 7 tai pitkän matematiikan yo-kokeen arvosanalla C, saavat suoritusmerkinnän. Muut lukiolaiset suorittavat tasokokeella tai normaalisti. Sisältö ylläolevan peruskurssin mukaan. 3M010 Matematiikka 1A (3 ov) 80 h Tavoitteet ja sisältö: Eksponentti-, logaritmi- ja trigonometriset funktiot ja yhtälöt, analyyttinen geometria, yhden muuttujan funktion yleinen analyysi, parametri- ja implisiittiesitykset, numeerisia menetelmiä Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Launonen, Sorvali, Toivonen: Teknisten ammattien matematiikka 3A, 3B, 3C (WSOY) Esitiedot: 3M000 3M011 Matematiikka 1L (3 ov) Tavoitteet ja sisältö: Yhtälöt, yhtälöryhmät ja matriisit niiden ratkaisussa, vektorit avaruudessa, differentiaali, määrätyn integraalin sovelluksia, parametri- ja implisiittiesitykset, numeerisia menetelmiä Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Launonen, Sorvali, Toivonen: Teknisten ammattien matematiikka 3Y (WSOY) 3M020 Matematiikka 2 48h Tavoitteet ja sisältö: Integrointimenetelmiä, pintaja tilavuusintegraali, differentiaaliyhtälöt Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Launonen, Sorvali, Toivonen: Teknisten ammattien matematiikka 3C, 3Y, 3D (WSOY) Esitiedot: 3M010, 3M011 3M032 Matematiikka 3 (laaja) 64h Tavoitteet ja sisältö: Usean muuttujan funktion differentiaalilaskentaa, sarjat, todennäköisyyslaskentaa, tilastomatematiikkaa. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Launonen, Sorvali, Toivonen: Teknisten ammattien matematiikka 3D, luentomonisteet Esitiedot: 3M020 3M033 Matematiikka 3 (suppea) (1 ov) 64h Tavoitteet ja sisältö: Usean muuttujan funktion differentiaalilaskentaa, todennäköisyyslaskentaa, tilastomatematiikkaa. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Launonen, Sorvali, Toivonen: Teknisten ammattien matematiikka 3D, luentomonisteet Esitiedot: 3M020 3M040 Matematiikka 4 Tavoitteet ja sisältö: Todennäköisyyslaskenta ja tilastomatematiikka. Taloukkolaskenta- ja tilastoohjelmien käyttö tilastollisessa päättelyssä. Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Luentomonisteet Esitiedot: 3M030 3M050 Deskriptiivinen geometria Tavoitteet ja sisältö: Projektiot, leikkaukset, levitykset, aksonometria, perspektiivioppi Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Manninen: Ammattikorkeakoulun deskriptiivinen geometria, Tammertekniikka. Tuomola, Manninen: Deskriptiivinen geometrian kertaus- ja harjoituskirja, Tammertekniikka 3M060 Matemaattiset ohjelmistot Tavoitteet ja sisältö: Tutustuminen numeerisen ja symbolisen laskennan matematiikkaohjelmiin (MATLAB, MATHEMATICA) Suoritustapa: Välikokeet tai tentti sekä harjoitustehtävät Kirjallisuus: Luentomonisteet Rakennetekniikka 3N011 Betonitekniikan perusteet (3 ov) + laboratorioharjoitukset Tavoitteet ja sisältö: Kestävien, pitkäikäisten, taloudellisten ja käyttötarkoitukseensa sopivien betonirakenteiden suunnittelu ja toteutus vaativat betonin aineominaisuuksien ja betonirakentamisen tuotantotekniikan tuntemista. Betonin raaka-aineet. Betonimassan ja kovettuneen betonin ominaisuudet ja niihin vaikuttaminen. Betonin koostumuksen määritys. Betonirakentamisen laatutekniikka. Betonitöiden suoritus: muottityöt, betonin valmistus, betonointi ja jälkihoito. Talvibetonointi. Suoritustapa: Välikokeet (2 kpl) tai tentti ja laboratoriotyöt. Kirjallisuus: Betonitekniikan oppikirja by 201. Suomen Betoniyhdistys r.y RakMK B4 Betonirakenteet, ohjeet Luentomonisteet. 3N021 Rakennetekniikan perusteet Tavoitteet ja sisältö: Opintojakso antaa rakenteiden mitoituksessa ja suunnittelussa tarvittavat perustiedot. Rakennejärjestelmät. Rakenteiden kuormitukset. Mitoitusperusteet. Rakennepiirustusmerkinnät

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu TEKNIIKAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Suomen teollisuuden kilpailukyky perustuu yhä enemmän tietotaitoon. Automaation avulla osaaminen voidaan hyödyntää tehostuvana tuotantona. Automaatiotekniikan koulutusohjelman

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Kone- ja rakennustekniikan esittely tie kone- ja rakennustekniikan monipuoliseksi osaajaksi 15.10.2015 Jani Romanoff Sisältö Kanditutkinnon osaamistavoitteet

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu

Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden korkeakoulu Insinööritieteiden kandidaattiohjelman hakukohteet 2014 Koe Kampus! 31.10.2014 Kaksivaiheinen tutkinto Kandidaatti 180 op, 3 vuotta Diplomi-insinööri 120 op, 2 vuotta Hakukohteet

Lisätiedot

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016

KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Kevät 2016 KKT15S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet 3.0 Sanna Leinonen Projektityöt / laboraatiot, Valmistustekniikka 3.0 Mikko Heikkinen Tietojärjestelmät

Lisätiedot

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset

4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 34 4. Diplomi-insinöörin tutkinto ja koulutusohjelmien tutkintovaatimukset 4.1. DI-koulutusohjelmien rakenne ja tutkinnon suorittaminen Koulutusohjelman opintojen yleinen rakenne on Tampereen teknillisessä

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi

OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi OPINTOJAKSOJA KOSKEVIA MUUTOKSIA / ENERGIA- JA YMPÄRISTÖTEKNIIKAN OSASTO / Lukuvuosi 2005-2006 POISTUVA OPINTOJAKSO KORVAAVA OPINTOJAKSO 040002000 Energiatekniikan peruskurssi 1,5 ov En2010000 Johdatus

Lisätiedot

DIPLOMI INSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDEN PÄÄ JA SIVUAINEET 1990 2010

DIPLOMI INSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDEN PÄÄ JA SIVUAINEET 1990 2010 DIPLOMIINSINÖÖREIKSI VALMISTUNEIDENPÄÄ JA SIVUAINEET19902010 SUOMENRAKENNUSINSINÖÖRIENLIITTORIL 30.5.2011 Tämäselvitysperustuukolmenkiinteistö ja rakentamisalankoulutustatarjoavanyliopiston Aalto,TampereenteknillinenyliopistojaOulun

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot

Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot Helena Varmajoki Tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinnot 26.8.2015 Teknillinen tiedekunta Materiaali verkossa: Opiskelijat -> Opinnot ja opiskelu -> Uudelle opiskelijalle -> Orientaatiopäivät

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma

4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS. 4.5.1. Tutkinnon rakenne. Matemaattisten aineiden koulutusohjelma Matemaattisten aineiden 82 4.5. MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPETTAJANKOULUTUS Koulutuksesta vastaa professori Seppo Pohjolainen, Matematiikan laitos, huone Sg207, puhelin 365 2424 email: seppo.pohjolainen@tut.fi.

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 28.6.2010 TEKNIIKKA Markku Huhtinen EN10SA:n ja EN11KA:n OPINNOT LUKUVUONNA 2010-2011 (EN10SA: Energiatekniikan aikuiskoulutuksen pääosin virtuaalinen toteutus suuntautuminen:

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen

Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Hämeen Ammattikorkeakoulu Konetekniikan koulutus syksy 2016 alkaen Konetekniikan koulutusvastuualueesta valmistuu koneinsinöörejä, joilla on insinöörin perustaitojen lisäksi hyvä ja ajantasainen erikoisosaaminen

Lisätiedot

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset

Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Rakennesuunnittelijoiden pätevyysvaatimukset 18.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslaki: Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus, rakennusmestari (RMRTNU15A3) code name 1 2 3 4 sum RMRTN15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 135 RMRTN15ARM01-1000 Mestariopiskelijaksi kasvu

Lisätiedot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot

Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot Konetekniikan osasto Osaston tuottamat opintojaksot 2005-2006 Opintojaksot on hyväksytty konetekniikan osastoneuvoston kokouksissa 9.2.2005 ja 2.3.2005. Konetekniikan osaston yhteiset Ko4000000 Tutkimusseminaari

Lisätiedot

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä

Opintoihin käytettävä aika lukukauden tarkkuudella: syyskausi kevätkausi Suoritettava yhteensä vähintään opintopistettä (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S1 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, talotekniikka Rakennusten energiatehokkuus- ja käytettävyysvaatimusten merkitys lisääntyy jatkuvasti. Samalla uusi teknologia luo mahdollisuuksia

Lisätiedot

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE

Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE Syksy 2016 KONE JA KAIVOSTEKNIIKKA OSAAMISALUE KKT16S KONETEKNIIKAN KOULUTUS Kunnossapidon perusteet TKAC004 3.0 Sanna Leinonen Valmistustekniikka TKAC012 4.0 Kemppainen Kimmo Rakennemateriaalit TKAK001

Lisätiedot

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin:

Opinto opas lukuvuodelle : Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: kn 18.3.2009 Opinto opas lukuvuodelle 2009 2010: Muutokset Sähköenergiatekniikan laitoksen opintokokonaisuuksiin: Aineopinnot:, 2 Esitietovaatimukset: Lisätty opintojakso TEL 1010 Tehoelektroniikan perusteet

Lisätiedot

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne

Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan laitos Fuxi-info To 15.10 2015 Maisteriohjelma GEORAKENTAMINEN prof. Mikael Rinne Georakentaminen Aallossa Insinöörigeologia Maa- ja pohjarakennus Tietekniikka Pohjavesi

Lisätiedot

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja

Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina , ja TEKNILLINEN KORKEAKOULU Matematiikan laitos PERUSAINEIDEN LAAJA OPPIMÄÄRÄ Perusaineiden laajan oppimäärän opinnot lukuvuosina 1995-96, 1996-97 ja 1997-98 MATEMATIIKKA lukuvuosi 1997-98 Mat-1.301 Matematiikan

Lisätiedot

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista)

Mediatekniikka aikuiskoulutus. (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) (Liitteeksi kopiot korvaavuuksien / hyväksilukujen perusteena käytetyistä todistuksista) Opiskelijan nimi Opiskelijanumero Ryhmän tunnus TV11S2 Korvattavat / hyväksiluettavat opinnot: Kokonaiset tutkinnot:

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Suomen koulutusjärjestelmä isäopetus O P P I V E V O I S S K O T S Ikä Perusopetus (vuosiluokat 7 9) Ylemmät kk-tutkinno

Suomen koulutusjärjestelmä isäopetus O P P I V E V O I S S K O T S Ikä Perusopetus (vuosiluokat 7 9) Ylemmät kk-tutkinno RAKENNSTEKNIIKAN KOTSOHJEMA Aikuiskoulutussovellus Insinööri (AMK) 40 opintopistettä 7..009 -.5.0 Suomen koulutusjärjestelmä isäopetus 4 5 6 7 8 9 0 6 5 4 0 9 6 7 8 O P P I V E V O I S S K O T S Ikä Perusopetus

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto

Lisäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden opetusohjelmaan Osastoneuvosto IITE 7/1 isäykset, poistot ja muutokset lukuvuoden 2005-2006 etusohjelmaan Osastoneuvosto 1..2005 OSASTON YHTEISET ISÄYKSET AS-0.1101 C ohjelmoinnin peruskurssi AS-0.1102 C/C++ ohjelmointi (luennoidaan

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Sähköalan koulutus. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot. STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso

Sähköalan koulutus. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot. STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso Sähköalan koulutus Ammattikorkeakoulut ja yliopistot STUL Sähköurakoitsijapäivät 22.4.2010 Mitä ajattelee ja odottaa opiskeleva nuoriso Pirkko Harsia Yliopettaja, sähköinen talotekniikka P Harsia 22.04.2010

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa 5.3.2010 TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI

OPETUSSUUNNITELMA 2010 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa 5.3.2010 TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI 1 Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Kone jatuotantotekniikankoulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 20 Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.20 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

KANDIUUDISTUS. Tilanne, tulevaisuus ja haasteet

KANDIUUDISTUS. Tilanne, tulevaisuus ja haasteet KANDIUUDISTUS Tilanne, tulevaisuus ja haasteet MIKÄ IHMEEN KANDIUUDISTUS? Tutkintoja uudistetaan vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteita ja Aalto-yliopiston strategiaa Aalto-yliopisto aikoo maailmanluokan

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu KULTTUURIALAN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen

Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen Digitalisoituva teollisuus haastaa opetuksen Siemens 160 vuotta Suomessa juhlaseminaari 10.12.2015 Finlandia-talo, Helsinki Hannu Reinilä Koulutuspäällikkö SeAMK SeAMK on keskisuuri ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

Työhygienian erikoistumiskoulutus

Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygienian erikoistumiskoulutus Työhygieenikon osaamistavoitteet Tuntee työympäristön altisteet ja olosuhteet ja niiden mahdolliset vaikutukset ihmisen terveyteen, työhyvinvointiin ja työn tuottavuuteen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino

Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. 19.11.2015 Maija Leino Energiaopinnot Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 19.11.2015 Maija Leino Kuka? Maija Leino, Nuorempi tutkija, maija.leino@lut.fi Ympäristötekniikan DI Sivuaineena LVI-talotekniikka ja Kestävä yhdyskunta

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

10. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

10. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 10. RAKENNUSTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Rakennustekniikan osastonjohtaja, professori Ralf Lindberg, huone RL322, puhelin 3115 2827, ralf.lindberg@tut.fi Osaston sihteeri Päivi Javanainen, huone RL313B, puhelin

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. Opintojen rakenne ja sisältö OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka Rakennustekniikka kouluttaa insinöörejä talonrakennustekniikan alalle. Koulutus valmentaa opiskelijat suunnittelemaan,

Lisätiedot

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005

Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 OPETUSHALLITUS Laskentapalvelut PERUSTIEDOT/Ammattikorkeakoulu Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärätiedot 20.9.2005 1.Yhteystiedot Ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun numero Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of

Oulun yliopisto. Luonnontieteellinen koulutusala. Fysiikan tutkinto-ohjelma. Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op. 1 of 1 of 20 15.12.2015 17:36 Oulun yliopisto Luonnontieteellinen koulutusala Fysiikan tutkinto-ohjelma Fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti, 180 op 2 of 20 15.12.2015 17:36 Pääaine (FM-opinnoissa): Fysiikka

Lisätiedot

Metropolian OPO-info 2.11.2012

Metropolian OPO-info 2.11.2012 BIO- ja ELINTARVIKE- TEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Metropolian OPO-info 2.11.2012 Carola Fortelius koulutusvastaava 1 Biotekniikka on maailman vanhimpia tekniikan aloja. Ihminen on tiedostamattaan käyttänyt

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen

CHEM-A jakson palautetilaisuus. Tapani Vuorinen CHEM-A1000 1. jakson palautetilaisuus Tapani Vuorinen Sisältö 10:15 Aloitus ja ohjelma, Tapani 10:20 YTHS:n esittely & SÄTKY-kysely, Anna-Reetta 10:40 Vaihtoon 3. lukuvuotena, Heidi ja Kaisa 11:00 Omat

Lisätiedot

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala

Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Oppilaitoksen rooli maatilojen kehittäjänä HUOMISEN OSAAJAT -HANKKEEN ASIANTUNTIJALUENTOPÄIVÄ 17.5.2013 Mustiala Koulutusjohtaja Susanna Tauriainen MTK ry 20.5.2013 Toimintaympäristön muutokset Koulutustoimikuntien

Lisätiedot

matemaattisluonnontieteellisten opinnot tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa

matemaattisluonnontieteellisten opinnot tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa LUMA ja TUPA matemaattisluonnontieteellisten aineiden opinnot tuotantopainotteisessa insinöörikoulutuksessa Marja Mäkinen, matematiikan lehtori matematiikan laitoksen johtaja 8.10.2003 TAMK, Marja Mäkinen

Lisätiedot

Tietotekniikan Sovellusprojektit

Tietotekniikan Sovellusprojektit Tietotekniikan Sovellusprojektit Jukka-Pekka Santanen Tietotekniikan laitos 16.2.2010 Tavoitteena taitoja ja kokemusta projektimuotoisesta työtavasta ja ryhmätyöstä, projektin hallinnasta ja johtamisesta,

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Design business ja muotoilun tutkimus Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Päivitetty 5.9.2008 1 (6) Tutkintoon

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto.

TYÖELÄMÄ. Työelämä. AMK-jatkotutkinto. 2.aste/työelämä. AMK-tutkinto. Työelämä. Erikoisammattitutkinto. Työelämä. Ammattitutkinto. yöelämä AMK-jatkotutkinto 2.aste/työelämä AMK-tutkinto yöelämä Erikoisammattitutkinto YÖELÄMÄ yöelämä Ammattitutkinto Perusopetus Perustutkinto Aikaisemmat opinnot yökokemus Itseopiskeltu tieto ja taito

Lisätiedot

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA

17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 207 17. TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMA 17.1. Tavoitteet Koulutusohjelmasta valmistuu diplomi-insinöörejä teollisuustalouden alueella tuotannon, yritystalouden, strategisen johtamisen, markkinoinnin sekä

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET

KOODI OPINTOJAKSON NIMI OPETTAJA OPETUSMUO- OPETUKSEN VIIKON- KELLON- SALI PÄIVÄMÄÄRÄT & HUOMAU- TO& KOKEET MÄÄRÄ (h) PÄIVÄ AIKA TUKSET OULUN YLIOPISTO Kemian laitos 19.8.2011 OPETUSOHJELMA LUKUVUONNA 2011-2012 SYYSLUKUKAUSI 2011 Lukujärjestys Lyhenteitä: ao = aineenopettaja, dem = demonstraatio, lu = luento, r = ryhmä, s = sovellutus,

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT

YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT YLIOPISTOJEN SISÄÄNOTOT 2016 RIL-JÄSENKELPOISET OPISKELIJAT 9.12.2016 TIIVISTETTYNÄ YLIOPISTOJEN Alalle johtaville linjoille haki yhteishaussa ensisijaisesti 547 henkilöä. Edellisvuonna 2015 ensisijaisia

Lisätiedot

Työsuunnitelma

Työsuunnitelma RAK-C00 Rakentamisen tekniikat Työsuunnitelma.09 -..0 Syksy 0, periodi I ( - II) Hannu Hirsi & Lauri Salokangas & Jouko Pakanen , Johdanto rakennustekniikkaan :.09. Luento : Kurssin tavoitteet, sisältö,

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset

Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala. Hallinto-osaamisen opinnot. Opintojaksokuvaukset Opintokokonaisuudet: Hallinto-osaaminen Eurooppahallinto Ympäristöala Hallinto-osaamisen opinnot Hallinto-osaamisen opintojaksot: ALUE1001 Yhteiskunnan alueellinen organisoituminen (5 op) FILO1001 Filosofian

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka OPETUSSUUNNITELMA Insinööri (AMK), konetekniikka Konetekniikan koulutuksesta valmistuvalla insinöörillä (AMK) on tehtäväkenttä, jossa edellytetään hyvin laajaa osaamista. Työpaikkoja löytyy monipuolisesti

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9. Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2005-2006 Informaatioverkostojen kilta Athene ry Opintovastaava Janne Käki 19.9.2006 Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö (30 op) Tieteen

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta

LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Laajuus (otp) Ammattinumero LIITE 2 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuskuvauksen numero ja koulutuksen nimi Paikkakunta Aloitusajankohta AMMATILLINEN KOULUTUS 7 Rakennus-, korjaus-

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE

LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE Sivu 1 TEKNILLINEN KORKEAKOULU Konetekniikan osasto 22.10.2006 LENTOTEKNIIKAN JATKO OPINTO OHJE VUODEN 2005 TUTKINTOSÄÄNNÖN MUKAAN OPISKELEVILLE 1. OHJEEN TARKOITUS Ohjeen tarkoituksena on antaa jatko

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot