HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Aika klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen Kangas Tuula 16:00-17:15 jäsen Korvala Markku 16:00-17:15 jäsen Koskela Liisa 16:00-17:15 jäsen Leskinen Seppo 16:00-17:15 jäsen Nikkinen Esa 16:00-17:15 I varapuheenjohtaja Rehu Sanna 16:00-17:15 jäsen Sipola Mauno 16:00-17:15 II varapuheenjohtaja Torro Kaarina 16:00-17:15 jäsen Vuononvirta Aarne 16:00-17:15 jäsen Sarvela Minna 16:00-17:15 varajäsen Roivainen Matti 16:00-17:15 valtuuston pj. Sutela Taisto 16:00-17:15 valtuuston I vpj. Vehkaperä Mirja 16:00-17:15 valtuuston II vpj. Autio Timo 16:00-17:15 valtuuston III vpj. Ronkainen Jarmo 16:00-17:15 kunnanjohtaja Manninen Marjukka 16:00-16:28 kunnankamreeri 30 Lehtinen Kirsti 16:00-17:15 kunnansihteeri, sihteeri Poissa Kangas Mari jäsen Manninen Aarno jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sanna Rehu ja Liisa Koskela. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eero Halonen Esa Nikkinen Kirsti Lehtinen puheenjohtaja puheenjohtaja 43 pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Sanna Rehu Liisa Koskela Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Lausunto Kiimingin Välikylän asemakaavan muutoksesta Pohjois-Ritaharjun asemakaavaehdotus Alakyläntien jätekeskuksen kaavoitus Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Hannu Siipolan yhteisalueosuuden palauttaminen Haukiväylän ja valtatien risteysalueen maanhankinnat Lisämääräraha maanhankintoihin Selvityspyyntö Kunnan edustus yhtiöissä Esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaiseminen internetissä Työllistäminen Pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 74

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus KHALL 30 Kunnanjohtaja kertoi pidetystä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-aluetta koskevasta Oulun seudun kuntien tilaisuudesta sekä Kiimingin kunnan tekemästä esityksestä koskien monikuntaliitosselvitystä Oulun seudulla. Kunnankamreeri kertoi alustavia tietoja tilinpäätöksestä Kunnanjohtaja: merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lausunto Kiimingin Välikylän asemakaavan muutoksesta 3855/60/604/2009 KHALL 31 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Kiimingin kunnan maankäytön palvelualue on pyytänyt lausuntoa Välikylän asemakaavan muutoksesta koskien kortteleita 101,104,106,109 ja 112, sekä niihin liittyviä katu- ja vir kis tysalu eita. Ny kyi sen ase ma kaa va kä sit tää pääosin kaupallisten- ja toi mitilara ken nusten kortteleita. Kaavamuutoksella muodostetaan yhtenäinen kaupallinen kortte li104, jolle voidaan sijoittaa erikoistavarakauppaa ja paljon tilaa vaa tivaa erikoistavarakauppaa, liike- ja toimistotilaa, teollisuus- ja varastorakentamista sekä toimitilarakentamista yhteensä k-m². Erikoistavarakaupan ja paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan (KM-1 ja KM-2) kerrosala on yhteensä n k-m², josta n.1900 k-m² päivittäistavarakauppaa. Muu rakennusoikeus on liike- ja toimistorakentamisesta (K-1)19250 k-m², toimitilarakentamista (KTY-4) k-m² sekä teollisuus- ja varastorakentamista n k-m² Lisäksi erillisessä korttelissa 109 muutetaan kaksi tonttia teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaan tavoitteena on toteuttaa vähittäiskaupan suuryksikkö voimassa olevan asemakaa van mahdollistamien kerrosalojen puitteissa. Ilmeisesti kyseessä on ostoskaupunki Ideaparkin sijoittaminen tälle alueelle. Oulun ja Kiimingin yhteisessä Korvenkylän-Välikylän tavoitesuunnitelmassa on liikerakennusten ja toimitilarakennusten varaukset tavanomaiselle erikoistavarakaupalle ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle teollisuudelle. Seudun yleiskaavan merkintä TP/P viittaa palvelu- ja työpaikkatoimintaan. Kaavamerkintä sen enempää kuin yleiskaavaan liittynyt kaupan suuryksiköiden sijoittamisen tarkastelu eivät ennakoineet suuren kauppakeskuksen sijoittumista tälle Yrityspuiston alueelle. Uusi asemakaavan muutos on yhtenäisenä korttelina mittasuhteil taan ja kerrosalaltaan aiemmista tavoitesuunnitelmasta ja seudun yleiskaavasta täysin poikkeava ja seudullisesti niin laajoihin vaikutuksiin johtava, että seudun yleiskaavatasoinen uusi tarkastelu ja mahdollinen kaavamuutos tulee tehdä ennen asemakaavan käsitte lyä. Vaikutukset liikenteeseen ja palveluverkkoon heijastuvat koko seu dulle ja laajemminkin eli myös seudun ulkopuolelle. Erityisesti alu eelle suuntautuvan liikenteen vaikutukset seudun päätieverkkoon ja sen kehittämistarpeisiin jäävät tällä asemakaavan muutoksella koko naan huomioon ottamatta. Seudun maankäytön ja liikenteen yhteen-

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ sovittamiseen on pyritty mm. seudullisella aiesopimuksella, joka on uudistettu vv ja tulossa kuntien hyväksyttäväksi. Kuusamontien VT20 ja Alakyläntien välinen seudun yleiskaavan mukainen yhteystarve ja mahdollinen kehätieyhteys edelleen Kellon eritasoliittymään VT4 on syytä uudelleen arvioida osana muuta tie verkkoa arvioitaessa VT4:n eritasoliittymien parantamisen tarvet ta. Tämän kaavahankkeen tarkoittama ostoskaupunki on syytä ensin sovittaa seudun yleiskaavaan ja siihen tukeutuen seuraavaan liikenteen ja maankäytön aiesopimukseen. Vain näin voidaan edistää ja jatkaa seudullista maankäytön ohjausta ja luoda edellytykset hallita myös kauppapaikkarakentamista ja seudun kaupan palveluverkon kehittämistä. Lausunnon määräaika oli , johon mennessä toimitettiin kaavoituspäällikön ennakkolausunto. Kunnanjohtaja: hyväksyy edellä valmistellun lausunnon Välikylän asemakaavan muutoksesta. korostaa, että seudun yleiskaavan tarkastelussa ja muuttamisessa pitäisi pystyä mahdollisimman joustavasti ja nopeasti vastaamaan esim. kaupallisten toimijoiden ja kuntien tarpeisiin. Seudun yleiskaavan tulee tukea elinkeinotoiminnan kehittämistä. hyväksyi päätösesityksen. Tiedoksi: Kiimingin kunta maankäyttö/uusimaa

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Pohjois-Ritaharjun asemakaavaehdotus 208/63/639/2004 KHALL 32 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Oulun kaupungin tekninen keskus on asettanut nähtäville Hau ki pu taan kunnan rajaan rajoittuvan Pohjois-Ritaharjun asemakaavaeh do tuksen. on antanut lausuntonsa Ri ta harjun maankäytön yleissuunni telmasta ja Ritahar jun kes kuk sen asemakaavaluonnok sesta. Tällä uudella noin 117 ha:n alu een ase makaavalla osoitetaan omakotitalo-, pientalo- ja pienker ros talo asu mi sen alue noin1500 asuk kaalle. Erillisiä omakotitalotont te ja on noin 296 kpl ja tonttikoko m². Asuntojen kokonais mää rä alueel la tulee olemaan noin 530. Pääkokoojakatuna on Ritaharjuntie, jonka suunnittelussa on otettu huomioon Haukiputaan puolen tuleva maankäyttö, joukkoliikenne se kä tien mah dol li nen jat kaminen Kellon eritasoliittymään hyväksy tyn yh teisen ta voi tesuun nitel man mukaisesti. Myös kevyen liikenteen väylästössä on varauduttu tuleviin yhteyksiin Haukiputaan puolelle ja mootto ri tien länsipuolelle. Kaavaehdotuksessa toteutuu Haukiputaan aiem mis sa lau sun noissa esittämä moottoriliikennetien itäpuolinen rinnakkaisyhteys Ritaharjuntienä, jonka linjaus kuntarajalla on Oulu-Haukipudas raja-alueen tavoitesuunnitelman mukainen. Muutoinkin kaavassa on otettu huo mioon Haukiputaan aiemmat lausunnot ja Kellonväylän puoleinen mahdollinen tu le va maan käyt tö eikä kun nalla ole kaavasta mi tään muis tu tet ta vaa. Kunnanjohtaja: merkitsee tiedoksi Pohjois-Ritaharjun asemakaavaehdotuksen. hyväksyi päätösesityksen. Tiedoksi: Oulun kaupungin tekninen keskus maankäyttö/uusimaa

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Alakyläntien jätekeskuksen kaavoitus 1237/60/601/ /67/679/2005 KHALL 165 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , päätti alustavasti maakuntakaavan ja seudun yleiskaavan mukaisen jätteenkäsittelyalueen ja loppusi joi tuspai kan osayleiskaavoituksesta. Kaavoituksen aloittaminen näytti ajankohtaiselta alueelle silloin kohdistuneiden Salvor Oy:n ja Lassila&Tikanoja Oyj:n suunnitelmien myötä. Samanaikaisesti oli myös ympä ris tö vai ku tus ten arviointi (YVA) alkamassa arviointise los tuk sen laa timi sel la. Perustuen seuturakennetiimin kannanottoon hankkeen seudul li suu desta ja seudullisen toiminnallisen suunnitelman laatimi sen tarpees ta kun nan halli tus esitti seu tu halli tuk selle suunnitelman laatimista. Seutuhallitus päätti käyttö suunni tel man laatimisesta Käyttösuunnitelma valmistui vuoden 2006 aikana. totesi sen vastaavan maakun ta kaavan ja seudun yleiskaavan tavoi tetta ja toimivan laadittavan osa yleiskaavan esiselvityksenä ja ohjee na. Ou lun kau pun gin hal li tus kui ten kin suh tau tui erittäin kriitti sesti ns. Punai senla don kan kaan jät teen käsittelysuunni tel maan ja edellyt ti, et tä tut kitaan jät tei den kä sit telylle so piva sijoituspaikka. Seutuhallitus hyväksyi käyttösuunnitel man edellyttäen kuitenkin mm. toimintojen sijoitta mista mahdol lisimman lähelle kallio louhos aluetta niin, että kriittiset toiminnot si joittuvat mahdollisimman etäälle Oulun kaupungin ja Kii mingin asuntoalueista. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua L&T Oyj ja Salvor Oy jättivät ympäristökeskukselle ympäristönsuoje lulain mukaisen lupahakemuksen. Salvor Oy siirtyi sitten kokonaan L&T Oyj:n omistukseen ja hakemusta käsiteltiin yhtenä kokonaisuu tena. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus pyysi hakemuksesta lausunnot. Oulun kau pun gin hal li tus esit ti Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja Oulun seudun kunnille pää tök seen sä pe rus tuen, et tä seu dul li sen jät teenkäsittely alu een sijoit ta minen selvi te tään ja ar vioidaan uu del leen muuttunei den ja uu sim man tiedon poh jalta en nustettavis sa ole vien olosuhtei den mukaisesti. Tähän päätökseen viitaten Oulun kaupunki esitti lausunnossaan, ettei hankkeelle ole maankäytöllisiä edellytyksiä vielä tässä vaiheessa. Kiimingin kunnanhallitus totesi ympäristökeskukselle antamassaan lausunnossa, ettei alue sovellu lupahakemuksen mukaiseen toimintaan ja yksittäi siä hankkeita ei tulisi luvittaa ennen alueen kaavoitusta. Oulun seu tuhallitus

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ esitti, että kaikkien alueelle suunniteltujen toimintojen sijoit tamista alueelle tulisi tutkia seudun yleiskaavaa tarkemmalla osa yleiskaavalla. Myös Pohjois-Pohjanmaan liitto totesi, ettei alueva rauksia ja eri toimijoiden aluetarpeiden yhteensovittamista ole määri telty riittävän yksityiskohtaisesti osayleis- tai asemakaavalla. Hauki putaan kunnanhallitus an toi ha ke muk sesta myön tei sen lau sun non todeten lu pa ha ke muksen tar koitta man toi min nan vastaavan maa kun ta kaa van ja seu dun yleis kaavan koh de mer kintöjä ja soveltu van maan käy tölli sesti ko. alueel le. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on hylännyt L&T Oyj:n lupahakemuksen. Perusteluissaan ympäristökeskus toteaa, että toiminta sinänsä täyttäisi kyseiselle toiminnalle asetettavat vaa timukset, mutta toimin ta on tarkoitus sijoittaa alueelle, jolla ei ole maakuntakaavan ja seu dun yleiskaavan kohde merkintää tarkempaa kaavaa. Puuttuvan tarkemman osayleiskaavan, jossa olisi esitetty tarpeelliset aluevaraukset ja toimintojen järjestäminen alueella, vuoksi ympäristöluvan myöntä miselle ei ole edellytyksiä päätöksen ratkaisuhetkellä. Jätekeskushanke on uudessa tilanteessa. Seudun jätehuollon toimintamahdollisuuksien turvaaminen pitkällä tähtäimellä on kaikkien seudun kuntien huoli. Hankkeen eteenpäin viemiseksi alueelle tulee laatia osayleiskaava, jossa tarkastellaan jätteenkäsittelyalueen sijoittaminen käyttösuunnitelman mukaiselle paikalle ja vaihtoehtona alu een siirtäminen lähemmäksi kallionlouhosaluetta. Osayleiskaavatyö hön liittyen on tarkasteltava myös Kuusamontien ja Alakyläntien vä listä uutta tieyhteyttä ja Vasikkasuon maa-ainestenottoalueen ja jätteenkäsittelyalueen toimintojen yhteensovittamista. Osayleiskaavan käyn nis tä mi nen Hau ki pu taan kun nan halli tuksen vuoden 2005 tiedoilla ja tilanteessa tehdyn päätöksen mukaisesti, myö hem mät Ou lun kaupungin ym. kannanotot huomioon ottaen, ei olisi tar koituk sen mu kaista. Osayleiskaavoitus, vaik ka se teh täi siin seu dun yleis kaa van, seu dun yh dessä laa ti man käyt tö suun ni tel man ja ym pä ristö vaiku tusten ar vioinnin tar koit ta mal la ta valla ja rajauksel la, johtaisi valituskierteeseen. Jä tekes kuksen siirtä minen Ala ky län tien suun nas sa lä hel le kal lio lou hos aluetta voi edellyt tää osa yleis kaa voi tuk sen yh teydessä teh tävää uut ta ym pä ristönvai ku tusten ar vioin tia. Li säksi toi minta si joit tuisi ko ko naan lu van ha ki jan L&T Oyj:n hankki mien maa-aluei den ul ko puo lel le yksi tyis maille. Ou lun Jäte huolto taas mahdollisena tule vana toi mi jana ei toistaiseksi omis ta maata alueel la lainkaan. Haukiputaan kunnalla on juridinen vastuu ja oikeus alueen kaa voitukseen, koska varsinainen jätekeskus sijoittuu kokonaan Hauki pu taan alu eel le. Han ke on kuitenkin ennen kaikkea seudullinen kaikkia kun tia pal vele va. Seu dun ja tule vien toimijoiden tulee vastata tarvit tavis ta uusista selvityksistä ja osallistua kaa voi tuk sen konsulttikus tannuk siin, jolloin Hau ki pudas puo les taan hoitaisi kaavaprosessin ja kaa van kä sittelyn. Vaik ka Hau ki pu taan kun ta virallisesti onkin alu een kaa voit taja, kaa voi tuk sen oh jaus ryh mäs sä voi vat ol la myös Ou lun seudun, Oulun kaupungin ja Kii min gin edus ta jat sekä asian tunti jata hot.

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kaavoituksen käynnistäminen edellyttää ennakoivia neuvotteluja kuntien, viranomaisten ja tulevien toimijaosapuolten kesken, mutta myös seu dun ennakkopäätöstä kustannuksiin osallistumisesta. Vt. kunnanjohtaja: päättää uudistaa aiemman vuoden 2005 kaa voi tus päätöksensä laatia alueelle osayleiskaava ja esit tää seutuhallituksel le osal lis tu mis ta ohjausryhmätyöskentelyyn ja osayleiskaavan laati mi sen kus tan nuk siin edel lä en na koi dulla ta valla. Kaavoitus käynnistetään sen jälkeen, kun kuntien, seudun, vi ranomaisten ja toimijaosapuolten kesken on tarkemmin sovittu tavoitteista, menettelystä ja kustannusvastuista. KHALL 254 hyväksyi päätösesityksen. Seutuhallitus on päättänyt, että Oulun seutu osallistuu osayleiskaavan ohjausryhmätyöskentelyyn sekä kaavan laatimiskustannuksiin myöhemmin erikseen päätettävällä osuudella. Päätöksen tarkentamiseksi on syytä vielä neuvotella ja sopia seu dun kustannus osuudesta. Muutoinkin myös viranomaisten kanta yleiskaavoituksen edellyttämiin uusiin selvitystarpeisiin on tarkennet tava, jos aiempi YVA-arviointiselostus ja seudullinen käyttösuunni tel ma ei vät rii tä kaavoitusta varten. Punaisenladonkankaan toimikunta on seutuhallituksen käsittelyä ennakoiden uudistanut kannanottonsa Oulun kaupungin hallitukselle ja valtuustolle sekä johtaville viranhaltijoille. Seutuhalli tuk sen päätös ei toimikunnan mielestä ole kaupunginhallituksen ai em pien päätösten mukainen. Kaavoituksellinen muutostarve tulisi ottaa Oulun seudulla käsittelyyn kaupunginhallituksen aiempien pää tösten mukaisesti ja neuvoteltavaksi Haukiputaan kunnan ja Oulun kaupun gin kuntaliitos neuvotteluissa. Tässä tilanteessa kaavoitusprosessista voi ennakoida tulevan vai kea ja pitkällinen. Kunnanjohtaja: päättää ennakkoneuvottelujen käymisestä seudun edusta jien kanssa kaavoituskustannuksiin osallistumisesta. Myös kaavoituksen mahdollisesti edellyttämistä uusista selvityksis tä ja ar vioinneista kuullaan viranomaisten kanta. päätti, että vs. kunnankamreeri on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin tiedoksi Punaisenladonkankaan toimikunnan kannanotto, jonka se oli lähettänyt myös kunnanvaltuutetuille sähköpostitse. hyväksyi päätösesityksen ja päätti, että suunnitte lun etenemiselle on laadittava aikataulu, jossa huomioi daan Ruskon jät-

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ teiden käsittely- ja varastointialueen kapasiteettien rajallinen kyky vastaanottaa jätteitä. Uuden kaatopaikka-alueen on oltava käytössä ennen näiden kapasiteettien ehtymistä. Muussa ta pauksessa kaavoitusprosessin hidastuminen voi saattaa koko alu een jätehuoltojärjestelmän vaikeaan tilanteeseen. KHALL 33 Yleiskaavoituksesta laadittiin alustava työohjelma, jota käsiteltiin seuturakennetiimissä Kaavoitettava Haukiputaan alue on noin 500 ha. Suunnittelussa on ratkaistava myös Kuusamontie-Alakyläntie välisen tien linjaus, joka sijoittuisi Kiimingin, Oulun ja Haukiputaan alueille niin, että sitä ei voida yhden kunnan yleiskaa valla osoittaa. Seuturakennetiimin kannanoton mukaisesti Tiehallinnon ja seu dun edustajat ovat neuvottelussaan todenneet ko. tien olevan jos sain vaiheessa yleinen tie ja sopineet selvityksen tekemisestä koko mahdollisen kehätien pai kas ta välillä VT20 (Kuusamontie) - VT4 (Kel lon eritasoliittymä) Tiehallinnon ja seudun yhteistyönä ja kustan nuk sella ns. aluevaraussuunnitelmana. Tällä menettelyllä edistetään ja nopeu te taan yleiskaavoitusta ja säästetään kaavatyön kustannuk sis sa. Yleiskaavoituksen kustannusjaosta seudun ja Haukiputaan välillä neuvo teltiin ja sovittiin puolin ja toisin esitettäväksi Hau kiputaan kunnan konsulttikustannusosuu deksi % niin, et tä kunta lisäksi vastaa kaavaprosessin oh jauk sesta ja kä sitte lystä. Kunnanjohtaja: esittää seutuhallitukselle jätekeskuksen yleiskaavoituskustannusten hyväksymistä kunnan ja seudun kes ken em. neu vottelun mukaisesti ja seudun edustajan nimeämistä kaavoituk sen ohjausryhmään. Jäälin asukasyhdistys ja Punaisenladonkankaan toimikunta olivat lähettäneet kannanoton sähköpostitse kun taan ja luottamushenkilöille. Kannanotot olivat nähtävänä myös kokouksessa. hyväksyi päätösesityksen. Toi meksi: Tiedoksi: maankäyttö/uusimaa seutuhallitus

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle 2459/63/639/2007 KHALL 34 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Heikki ja Marita Kiviahde ovat valittaneet hallinto-oikeuden päätöksestä koskien kunnan Markku Haapalahden perikun nan kanssa tekemää maankäyttösopimusta. antoi lausunton sa valituksesta hallinto-oikeudelle, joka on pää tökses sään jättänyt tutkimatta osan vaa ti muksia ja hy län nyt va lituk sen muilta osin. Valituksessa vaaditaan edelleen asian palauttamista uuteen kunnanhallituksen käsittelyyn ja osin hallinto-oikeudelle entisin peruste luin. Myös kunnanhallituksen jäsenen esteellisyysväite on uudistettu. Kun nan ja va lit ta jien vä li nen vuoden 2003 maankäyttösopimus väite tään rau enneek si ke sä kuussa Tieyhteyksien toteuttamiseen sopi muk sil la ja käyttö suunnitelmalla ei kunnan olisi pitänyt ottaa kan taa. Yksityi set maan omista jien kun nal listek niset suunnitelmat sen sijaan olisi pitänyt aset taa nähtä ville. Maankäyt tö so pi mus on yleiskaavan vas tainen. Lo puksi vaadi taan kunnal ta va hin gonkorvausta Selitys valitukseen: Mi tään uutta, johon ei aiemmissa käsittelyvaiheissa ole jo otettu kantaa, ei ole esi tet ty ei kä voi tu kaan esittää, kos ka va li tus koh dis tuu hallinto-oi keu den asiassa jo tekemään päätökseen. Valittajien ja kunnan vä li sessä maankäyttösopimuksessa ei ole voimassaolon määräai kaa. Vakuuden toimittamiseen oli määräaika men nessä. Kiviahteet ovat al le kir joi tuk sil laan si tou tu neet so pi muk seen, mut ta saatu aan sopi muk seen ja yleiskaa van merkin tään pe rustuen ra ken nusluvan, jät tä neet sopi muksen ja sen velvoitteet nou datta matta. Sitoutumattomuus omaan sopimukseen, käyt tö suun ni tel maan ja sen osoit ta miin tieyhteyksiin on nyt vii vyt tä mässä naa purin raken tamista, jos sa menettely on ol lut vas taa vanlai nen. Muutoin täl le sa maiselle yleiskaavan AP-3 alueelle on jo raken nettu vas taa villa suun ni tel milla ja sopi muksilla ainakin 5 muuta uutta asuin rakennus ta, mut ta näis tä eivät Kiviahteet ole valittaneet, vaik ka tieyhteydet ja suun nitel mat ovat sa mat. Markku Haapalahden kuolinpesän osakkaat ovat kaikilta osin nou datta neet maankäyttösopimusta niin maankäytön kuin kunnallis tek nii kan suunnittelussa. Asemakaavojen ulkopuolisia suunnitelmia ei kunta käsittele eikä päätä, mutta on edellyttänyt niiden laati mis ta yleis kaavan, käyttösuunnitelman ja sopimuksen mukaisesti. Tieyh teyksistä ja kaikesta kunnallistekniikasta vastaavat maanomistajat. Tieyhteyden osoittamien ja siihen sitoutuminen ovat olleet edellytyk sinä myös

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ valittajien omalle rakentamiselle. Kunnalle esitetyt korvausvaatimukset on jo hallinto-oikeu den pää tökses sä perustellusti hylätty ja kunnanhallituksen jäsentä koskevaan esteellisyysväitteeseen vas tat tu. Valitus tulee kaikilta osin hylätä aiheettomana ja tarkoituksellisena naapurin rakennushankkeen viivyttämisenä. Kunnanjohtaja: hyväksyy edellä esitetyn kaavoituspäällikön laati man selityksen valitukseen. hyväksyi päätösesityksen. Toi meksi: Tiedoksi: tietopalvelu maankäyttö/uusimaa

14 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hannu Siipolan yhteisalueosuuden palauttaminen 983/63/631/2005 KHALL 35 Valmistelijat: maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p. (08) , , ja kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Hannu Siipola myyjänä sekä Kari ja Tarja Eriksson ostajina ovat teh neet kiinteis tökaupan tiloista Vappula RN:o 8:106, pinta-ala 3,933 ha ja Peräpelto RN:o 8:11, pinta-ala 1,577 ha euron koko nais kauppahinnasta. Kaupan kohteena olevat tilat sijaitsevat Kirkonkylän osayleiskaavan mukaisella Siipolantien ja Muu ra korven tien vä li sel lä Keiskan-Muurakorven kasvusuunnalla. Muurakorven alue on yksi osayleiskaavan 2020 tulevista asuin alueista, jonka asemakaavoitus on tarkoitus ulottaa Sii po lan tie hen saak ka. Kunnan hallitus päätti käyt tää etuosto-oi keuttaan edellä mainittuja tiloja koskevaan kaup paan. Pää töstä puol si kun nan aktiivinen pyrkimys hankkia raaka maata juu ri tältä alueelta ja kohtuullinen kauppahinta. Kunnalle siir tyivät näin etuos tolla myös ti lan Vap pu la RN:o 8:106 osuu det yhtei siin, eli 20,83 %:n osuus Van ha lan Yht. maa-alu eesta RN:o 878:2. Hannu Siipola on virheellisesti luullut omistavansa edelleen tilan Vappu la yh teisalueosuudet kunnes tammikuussa 2009 tie to osuuk sien pidättä mättä jättämisestä em. kiinteistökaupassa tuli ilmi, kun Siipola tarjosi osuuttaan yhteiseen metsäpalstaan osakaskunnan os tet ta vak si. Kun nal la on ennestään jo merkittävä osuus em. yhteis alueeseen. Haukiputaan kunnalle toimittamassaan selvityksessä kaupan osapuolet eli Hannu Sii pola sekä Kari ja Tarja Eriksson toteavat, ettei kaupante kohet kellä ole ol lut tiedossa, että Vappulan tilaan kuuluisi osuuksia yhtei siin. Kaup pakirjaa laadittaessa on tapahtunut mitä todennäköi sim min erehdys ja Siipolalle jääväksi tar koitetut osuu det ovat jää neet va hingossa pidättämättä kauppakirjassa. Siipo la ja Erikssonit pyytä vät kin, että kunta oikaisee tapahtuneen virheen ja pa lauttaa ko. yh teis alueosuu den Siipolalle liitettäväksi hänen edel leen omistamaansa toiseen tilaan. Tilojen pinta-alat, sijainti ja maaperä huomioon ottaen kauppahin taan ei voida olettaa tarkoitetun kuuluvan myös Vappulan tilan osuu det yhteiseen n. 137 ha:n metsäpalstaan. Kauppakirjan oikaisemi nen täl tä osin on perusteltua ja oikeudenmukaista Hannu Siipolaa koh taan. Kunnanjohtaja: hyväksyy kauppakirjan oikaisun Vappulan tilalle RN:o 8:106 kuuluneen Yhteisen maa-alu een RN:o 878:2 osuuden pa laut tami seksi Han nu Siipolalle.

15 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ hyväksyi päätösesityksen. Toi meksi: Tiedoksi: maankäyttö/uusimaa (3xlv) maankäyttö/kurkela

16 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Haukiväylän ja valtatien risteysalueen maanhankinnat 3873/63/631/2009 KHALL 36 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Kirkonkylän osayleiskaavassa 2020 on eritasoliittymän kaakkois puolen neljännes osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi PK-1, joka on tarkoitettu liikennehakuiselle palvelu- ja yritystoimin nalle. Alueen eteläpuolinen pohjavesialtaiden ympäristö on va rat tu mat kai lupalveluille RM. Etelän suunnasta oikealle puolelle sijoittuva jo etäältä näkyvä Haukiharju soveltuu erinomaisesti paljon tilaa vaativille kaupallisille palveluille. Maanhankinnat aloitettiin v. 1998, jolloin kunta tilusvaihdolla sai Tiehallinnolta n. 20 ha:n altaiden alueen. Vuosina os tettiin lisämaa ta n. 12 ha ja viimeksi parin vuoden valmistelun jäl keen 2007 ris teyk sen kes kei sin pals ta, jo ka itään jatkuvana metsätila na kä sitti kaik ki aan n. 43 ha. Yleiskaavan toteuttamiseksi ja alueen saa mi sek si kaa van tar koit tamaan kaupalliseen käyttöön on Haukiväy lään rajoittuva vähintään 20 ha:n yhte näinen alue saata va kunnan omistuk seen. Neu votte luja on käy ty kol men seuraavan ti lan omista jien kanssa yht. n. 10 ha:n li sämaasta. Kellonväylän ris teyksen maat osti kaupallinen toi mija jo en nen mi tään kunnan kaa voitusta. Haukiväylän eritasoliitty mässä on oikeusvaikutteinen osa yleiskaava ja kunnalla tarvittaes sa myös lunastusoikeus. Viereisen tilan Pulkkinen RN:o 20:169 omistajien kanssa on sovittu Murtoperäntien ja valtatien väliin jäävän n. 3,56 ha:n palstanosan kaupasta :n kokonaiskauppahinnasta, josta puuston osuus on Maanomistaja pidättää palstalla olevat muutamat koivut (20 m³) itsel leen. Kunnanjohtaja: päättää ostaa tilaan Pulkkinen RN:o 20:169 kuulu van n. 3,56 ha:n palstanosan :n kokonaiskauppahinnasta puustoineen. hyväksyi päätösesityksen. Toi meksi: Tiedoksi: maankäyttö/uusimaa (3xlv) maankäyttö/kurkela

17 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lisämääräraha maanhankintoihin 3879/31/312/2009 KHALL 37 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Kirkonkylän osayleiskaavassa 2020 on eritasoliittymän kaakkoispuolen neljännes osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi PK-1, joka on tarkoitettu lii kennehakuiselle palvelu- ja yritystoimin nalle. Alueen eteläpuolinen pohjavesialtaiden ympäristö on varattu matkailupalveluille RM. Etelän suunnasta oikealle puolelle sijoittuva jo etäältä näkyvä Haukiharju soveltuu erinomaisesti paljon tilaa vaativille kaupallisille palveluille. Maanhankinnat aloitettiin v. 1998, jolloin kunta tilusvaihdolla sai Tiehallinnolta n. 20 ha:n altaiden alueen. Vuosina ostettiin lisämaata n. 12 ha ja viimeksi parin vuoden valmistelun jälkeen 2007 risteyksen keskeisin palsta, joka itään jatkuvana metsätilana käsitti kaikkiaan n. 43 ha. Yleiskaavan toteuttamiseksi ja alueen saamiseksi kaavan tarkoittamaan kaupalliseen käyttöön on Haukiväylään rajoittuva vähintään 20 ha:n yhtenäinen alue saatava kunnan omistukseen. Neuvotteluja on käyty kolmen seuraavan tilan omistajien kanssa yht. n. 10 ha:n lisämaasta. Kellonväylän risteyksen maat osti kaupallinen toimija jo ennen mitään kunnan kaavoitusta. Haukiväylän eritasoliittymässä on oikeusvaikutteinen osayleiskaava ja kunnalla tarvittaessa myös lunastusoikeus. Ennakoitavissa on, että pals tojen kaupat toteutuvat mennessä eli määräaikaisen ve rova pauden ai kana. Lisä määrärahan tar ve maahankintoihin on näis tä kaupoista johtuen noin Kunnanjohtaja: päättää esittää valtuustolle :n lisämäärära han myöntämistä maanhankintoihin. Lisämääräraha katetaan lai nanotolla. hyväksyi päätösesityksen.

18 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Selvityspyyntö 3813/11/119/2009 KHALL 38 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , LVI-Center Oulu Oy pyytää saapuneella kirjeellä kunnanhallitukselta selvitystä ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä tarkastuslautakunnan jäsenen Kalervo Straniuksen toiminnasta. Kirjeen mukaan Stranius on oman edun tavoittelu- tai vahingoittamismielessä keskittynyt Länsipuolen koulun rakentamiseen ja kirjoittanut siihen liittyen mm. useita yleisönosastokirjoituksia Kalevassa. Straniuksen hyök käys on kohdistunut LVI-Center Oulu Oy:n tekemäänilmastointiurak kaan. Yritys pyytää kunnanhallitusta selvittämään Straniuksen toimintamahdollisuudet luottamushenkilönä ja rajoittamaan hänen tiedonsaantioikeuksiaan Länsipuolen ilmastointiurakan sopimus-, työmaaym. asiakirjoista, jotta työmaan loppuunsaattaminen ei tarpeetto masti vaikeutuisi ja LVI-Centerin liikesalaisuudet vaarantuisi. LVI-Centerin mukaan Straniuksen kirjoituksista on havaittavissa tarkkaa ammattitermistöä, joka viittaa siihen, että hän on käyttänyt apunaan ilmastointialaan perehtynyttä henkilöä tai ammattilaista, mutta tarkoituskaan ei ole ollut luoda oikeaa kuvaa asioista. LVI-Center pyytää kunnanhallitusta selvittämään, onko Stranius syyllistynyt 1. virheelliseen menettelyyn luottamustoimessa 2. virka-aseman väärinkäyttämiseen (rikoslaki 7 ) 3. törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen (rikoslaki 8 ) 4. virkasalaisuuden rikkomiseen 5. liike- ja ammattisalaisuuden rikkomiseen 6. kunnianloukkaukseen. Asiasta on saatu Kuntaliiton lausunto, joka kuuluu seuraavasti: "Virkavastuu ja luottamushenkilön käyttäytymisvelvollisuus Tarkastuslautakunta on kuntalain 17 :ssä tarkoitettu kunnan toimielin. Sen jäsenet ja varajäsenet ovat tässä toimessaan kunnan luottamushenkilöitä. Kunnan luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla. Tämä tarkoittaa sitä, että rikoslain 40 luvun virkarikossäännöksiä sovelletaan luottamustoimessa tehtyyn rikokseen. Kuntalain 32.2 :ssä säädetään kunnan luottamushenkilön käyttäytymisvelvollisuudesta. Sen mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

19 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kuntalain mukainen käyttäytymisvelvollisuus ja virkavastuu koskevat nimenomaisesti henkilön toimintaa luottamustehtävässään. Lau sun topyynnön mukaisessa tilanteessa tarkastuslautakunnan jäsen on yleisönosastokirjoituksissaan esiintynyt yksityishenkilönä, eikä siis kunnan luottamushenkilönä. Sananvapaus ja julkisuus Sananvapaus on turvattu perusoikeutena Suomen perustuslain 12.1 :ssä, jonka mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Jokaisella on perustuslain :n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) mukaan oikeus saada tieto julkisesta viranomaisen asiakirjasta. Luottamushenkilöllä on kuntalain 43 :n nojalla oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Asiakirjajulkisuudesta ja luottamushenkilön tiedonsaatioikeudesta on säädetty laissa, eikä kunnanhallitukselle ole oikeutta rajoittaa näitä oikeuksia yksittäistapauksissa ilman lakiin perustuvaa syytä. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) kohdassa säädetään salassa pidettäviksi mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Lii ke- ja ammattisalaisuutta ei laissa ole tarkemmin määritelty. Liikesalaisuudella tarkoitetaan yleensä taloudellisluonteisia, lähinnä kaupankäynnin alaan kuuluvia yrityksen salaisuuksia. Liikesalaisuuteen sisältyy myös yrityskokemusten eli niin sanotun "know-hown" suoja. Tämä on kokemukseen perustuvaa taitoa tiedon hyväksikäytössä. Liikesalaisuus voi olla myös tekninen salaisuus. Ammattisalaisuudella tarkoitetaan enemmän taidollisia salaisuuksia, ja niitä voi olla myös vapaiden ammattien harjoittajilla, kuten lääkä reillä ja asianajajilla, siitä riippumatta, harjoittavatko he liiketoimin taa. Yrittäjän omalla käsityksellä tiedon salassa pidettävyydestä ei ole ratkaisevaa merkitystä salassapitosäännöksen soveltamisen kannal ta. Viranomaisen on arvioitava asiaan liittyvät salassapitoint ressit kokonaisuutena. Selvityspyynnössä ei ole tarkemmin yksilöity, miten yrityksen liikesalaisuuksia olisi uhattu. Selvityspyynnössä väitetään, että Stranius on "mahdollisesti itse" kuvannut työmaata. Selvityspyynnössä viitataan myös Straniuksen lähettämiin sähköpostiviesteihin. Tämän selvityksen perusteella ei tul-

20 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ kintamme mukaan ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin. Luottamustoimesta pidättäminen ja erottaminen Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on kuntalain 40 :n mukaan vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos. Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti. Kuntalain 41 :ssä säädetään rikolliseen menettelyyn luottamustoimen ulkopuolella syyllistyneen luottamushenkilön erottamisesta ja luottamustoimesta pidättämisestä. Jos luottamushenkilö on asetettu syytteeseen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa osoittaa, ettei hän voi toimia luottamustehtävässään sen edellyttämällä tavalla, valtuus to voi oikeudenkäynnin ajaksi pidättää hänet toimestaan. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti. Jos luottamushenkilö vaalin toimittamisen jälkeen on lainvoimaisella päätöksellä tuomittu vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi, valtuusto voi erottaa hä net luottamustoimestaan. Päätös pannaan täytäntöön heti. Mielestämme asiassa ei ole aihetta ryhtyä kuntalain :n mukaisiin toimenpiteisiin. Yhteenveto Käsityksemme mukaan selvityspyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Mikäli kunnanhallitus päättää, että toimenpiteisiin ei ole aihetta, päätös ei ole muutoksenhakukelpoinen. Tällainen päätös on katsottava luonteeltaan valmisteluksi. Kuntalain 91 :n mukaan valmistelupäätöksistä ei saa valittaa eikä niihin saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Jos selvityspyynnön tekijä haluaa tehdä asiassa rikosilmoituksen, hän voi tehdä sen poliisille. Kunnanhallituksella ei ole syytä olla yhteydessä poliisiin, koska kyseessä ei ole kuntalain 40.1 :ssä tarkoitettu ilmeinen virkarikos." Kunnanjohtaja: toteaa, että selvityspyyntö ei anna aihetta kunnanhallituksen toimenpiteisiin. hyväksyi päätösesityksen. Tiedoksi: LVI-Center Oy ja Kalervo Stranius

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 151 20.05.2013 Kunnanhallitus 226 23.09.2013 Kunnanvaltuusto 87 30.09.2013 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Kunnanhallitus 56 23.03.2015 Varavaltuutettu Urpo Airaksisen erottaminen luottamustoimesta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 12.3.2015 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna poissa, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi

Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Tarkastuslautakunta 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 12:30-13:45 Paikka Liperin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Keskustie 10, 83100 Liperi Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 Kunnanhallitus 34 09.02.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Inkeri Yrityksen valituksesta koskien Kittilän kunnanvaltuuston päätöstä 17.11.2014 59 451/00/2013 Khall 34 Kittilän kunnanvaltuusto

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja

2. antaa vuokrataloyhtiölle omavelkaisen takauksen 2.596.000 euron osake kau pan ja 75.000 euron tonttikaupan tekemiseen, ja Virolahden kunnanhallitus 50 21.03.2016 Virolahden kunnanhallitus 64 25.04.2016 Kuntalaisaloite Asunto Oy Virolahden Sulkutie 1:n koko osakekannan ja rivitalojen tontin ostamiseksi, takauksen myöntämiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6)

EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/ (6) EURAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1 (6) Kaavatoimikunta Aika 24.08.2015 klo 13:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet Aaltonen Asta Kalli Timo Korhonen Esko Kyllöinen

Lisätiedot

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta

Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta Kaupunginvaltuusto 74 12.12.2016 Kaupunginhallitus 6 16.01.2017 Kaupunginvaltuusto 14 23.01.2017 Matti Virtasen ym. valtuustoaloite viranhaltijapäätösten yleisesti nähtäville asettamisesta 952/07.02.00/2016

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 76 Sosiaalilautakunta 02.11.2015 AIKA 02.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA PELKOSENNIEMEN KUNNANVIRASTO, VALTUUSTOSALI KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.

Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015. Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9. Sivistyslautakunta 38 03.03.2015 Kunnanhallitus 84 30.03.2015 Kunnanhallitus 103 13.04.2015 Varhaiskasvatusjohtajan viran hoito 1.9.2015 alkaen 768/01.01.03/2015 SIVLTK 03.03.2015 38 Asian valmistelija:

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 117 Tekninen lautakunta 13.07.2015 AIKA 13.07.2015 15:30-16:39 PAIKKA Tyrnävän kunnantoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 119 70 VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 7/2011 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta 09.11.2011 KOKOUSAIKA 09.11.2011 klo 17.00-17.17 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 32 ILMOITUSASIAT 48 33 SIIVOUSURAKOITSIJAN VALINTA 49 Tekninen lautakunta 09.11.2011

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 07.11.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 48 Sosiaali- ja terveysjohtajan

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 114 Kunnanhallitus 04.03.2015 AIKA 17:45-17:49 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 62 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 116 63 ERON MYÖNTÄMINEN MIRA YLETYISELLE

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot