HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 48 Kunnanhallitus"

Transkriptio

1 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Aika klo 16:00-17:15 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Halonen Eero 16:00-17:15 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:15 jäsen Kangas Tuula 16:00-17:15 jäsen Korvala Markku 16:00-17:15 jäsen Koskela Liisa 16:00-17:15 jäsen Leskinen Seppo 16:00-17:15 jäsen Nikkinen Esa 16:00-17:15 I varapuheenjohtaja Rehu Sanna 16:00-17:15 jäsen Sipola Mauno 16:00-17:15 II varapuheenjohtaja Torro Kaarina 16:00-17:15 jäsen Vuononvirta Aarne 16:00-17:15 jäsen Sarvela Minna 16:00-17:15 varajäsen Roivainen Matti 16:00-17:15 valtuuston pj. Sutela Taisto 16:00-17:15 valtuuston I vpj. Vehkaperä Mirja 16:00-17:15 valtuuston II vpj. Autio Timo 16:00-17:15 valtuuston III vpj. Ronkainen Jarmo 16:00-17:15 kunnanjohtaja Manninen Marjukka 16:00-16:28 kunnankamreeri 30 Lehtinen Kirsti 16:00-17:15 kunnansihteeri, sihteeri Poissa Kangas Mari jäsen Manninen Aarno jäsen Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koollekutsu tuksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Sanna Rehu ja Liisa Koskela. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Eero Halonen Esa Nikkinen Kirsti Lehtinen puheenjohtaja puheenjohtaja 43 pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Sanna Rehu Liisa Koskela Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä viraston aukioloajan. Toimistosihteeri Elvi Lahtela-Rivinoja

2 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

3 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus Lausunto Kiimingin Välikylän asemakaavan muutoksesta Pohjois-Ritaharjun asemakaavaehdotus Alakyläntien jätekeskuksen kaavoitus Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Hannu Siipolan yhteisalueosuuden palauttaminen Haukiväylän ja valtatien risteysalueen maanhankinnat Lisämääräraha maanhankintoihin Selvityspyyntö Kunnan edustus yhtiöissä Esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaiseminen internetissä Työllistäminen Pöytäkirjoja Ilmoitusasiat 74

4 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus KHALL 30 Kunnanjohtaja kertoi pidetystä sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-aluetta koskevasta Oulun seudun kuntien tilaisuudesta sekä Kiimingin kunnan tekemästä esityksestä koskien monikuntaliitosselvitystä Oulun seudulla. Kunnankamreeri kertoi alustavia tietoja tilinpäätöksestä Kunnanjohtaja: merkitsee asiat tiedoksi. hyväksyi päätösesityksen.

5 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lausunto Kiimingin Välikylän asemakaavan muutoksesta 3855/60/604/2009 KHALL 31 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Kiimingin kunnan maankäytön palvelualue on pyytänyt lausuntoa Välikylän asemakaavan muutoksesta koskien kortteleita 101,104,106,109 ja 112, sekä niihin liittyviä katu- ja vir kis tysalu eita. Ny kyi sen ase ma kaa va kä sit tää pääosin kaupallisten- ja toi mitilara ken nusten kortteleita. Kaavamuutoksella muodostetaan yhtenäinen kaupallinen kortte li104, jolle voidaan sijoittaa erikoistavarakauppaa ja paljon tilaa vaa tivaa erikoistavarakauppaa, liike- ja toimistotilaa, teollisuus- ja varastorakentamista sekä toimitilarakentamista yhteensä k-m². Erikoistavarakaupan ja paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan (KM-1 ja KM-2) kerrosala on yhteensä n k-m², josta n.1900 k-m² päivittäistavarakauppaa. Muu rakennusoikeus on liike- ja toimistorakentamisesta (K-1)19250 k-m², toimitilarakentamista (KTY-4) k-m² sekä teollisuus- ja varastorakentamista n k-m² Lisäksi erillisessä korttelissa 109 muutetaan kaksi tonttia teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (T-1). Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) mukaan tavoitteena on toteuttaa vähittäiskaupan suuryksikkö voimassa olevan asemakaa van mahdollistamien kerrosalojen puitteissa. Ilmeisesti kyseessä on ostoskaupunki Ideaparkin sijoittaminen tälle alueelle. Oulun ja Kiimingin yhteisessä Korvenkylän-Välikylän tavoitesuunnitelmassa on liikerakennusten ja toimitilarakennusten varaukset tavanomaiselle erikoistavarakaupalle ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomalle teollisuudelle. Seudun yleiskaavan merkintä TP/P viittaa palvelu- ja työpaikkatoimintaan. Kaavamerkintä sen enempää kuin yleiskaavaan liittynyt kaupan suuryksiköiden sijoittamisen tarkastelu eivät ennakoineet suuren kauppakeskuksen sijoittumista tälle Yrityspuiston alueelle. Uusi asemakaavan muutos on yhtenäisenä korttelina mittasuhteil taan ja kerrosalaltaan aiemmista tavoitesuunnitelmasta ja seudun yleiskaavasta täysin poikkeava ja seudullisesti niin laajoihin vaikutuksiin johtava, että seudun yleiskaavatasoinen uusi tarkastelu ja mahdollinen kaavamuutos tulee tehdä ennen asemakaavan käsitte lyä. Vaikutukset liikenteeseen ja palveluverkkoon heijastuvat koko seu dulle ja laajemminkin eli myös seudun ulkopuolelle. Erityisesti alu eelle suuntautuvan liikenteen vaikutukset seudun päätieverkkoon ja sen kehittämistarpeisiin jäävät tällä asemakaavan muutoksella koko naan huomioon ottamatta. Seudun maankäytön ja liikenteen yhteen-

6 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ sovittamiseen on pyritty mm. seudullisella aiesopimuksella, joka on uudistettu vv ja tulossa kuntien hyväksyttäväksi. Kuusamontien VT20 ja Alakyläntien välinen seudun yleiskaavan mukainen yhteystarve ja mahdollinen kehätieyhteys edelleen Kellon eritasoliittymään VT4 on syytä uudelleen arvioida osana muuta tie verkkoa arvioitaessa VT4:n eritasoliittymien parantamisen tarvet ta. Tämän kaavahankkeen tarkoittama ostoskaupunki on syytä ensin sovittaa seudun yleiskaavaan ja siihen tukeutuen seuraavaan liikenteen ja maankäytön aiesopimukseen. Vain näin voidaan edistää ja jatkaa seudullista maankäytön ohjausta ja luoda edellytykset hallita myös kauppapaikkarakentamista ja seudun kaupan palveluverkon kehittämistä. Lausunnon määräaika oli , johon mennessä toimitettiin kaavoituspäällikön ennakkolausunto. Kunnanjohtaja: hyväksyy edellä valmistellun lausunnon Välikylän asemakaavan muutoksesta. korostaa, että seudun yleiskaavan tarkastelussa ja muuttamisessa pitäisi pystyä mahdollisimman joustavasti ja nopeasti vastaamaan esim. kaupallisten toimijoiden ja kuntien tarpeisiin. Seudun yleiskaavan tulee tukea elinkeinotoiminnan kehittämistä. hyväksyi päätösesityksen. Tiedoksi: Kiimingin kunta maankäyttö/uusimaa

7 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Pohjois-Ritaharjun asemakaavaehdotus 208/63/639/2004 KHALL 32 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Oulun kaupungin tekninen keskus on asettanut nähtäville Hau ki pu taan kunnan rajaan rajoittuvan Pohjois-Ritaharjun asemakaavaeh do tuksen. on antanut lausuntonsa Ri ta harjun maankäytön yleissuunni telmasta ja Ritahar jun kes kuk sen asemakaavaluonnok sesta. Tällä uudella noin 117 ha:n alu een ase makaavalla osoitetaan omakotitalo-, pientalo- ja pienker ros talo asu mi sen alue noin1500 asuk kaalle. Erillisiä omakotitalotont te ja on noin 296 kpl ja tonttikoko m². Asuntojen kokonais mää rä alueel la tulee olemaan noin 530. Pääkokoojakatuna on Ritaharjuntie, jonka suunnittelussa on otettu huomioon Haukiputaan puolen tuleva maankäyttö, joukkoliikenne se kä tien mah dol li nen jat kaminen Kellon eritasoliittymään hyväksy tyn yh teisen ta voi tesuun nitel man mukaisesti. Myös kevyen liikenteen väylästössä on varauduttu tuleviin yhteyksiin Haukiputaan puolelle ja mootto ri tien länsipuolelle. Kaavaehdotuksessa toteutuu Haukiputaan aiem mis sa lau sun noissa esittämä moottoriliikennetien itäpuolinen rinnakkaisyhteys Ritaharjuntienä, jonka linjaus kuntarajalla on Oulu-Haukipudas raja-alueen tavoitesuunnitelman mukainen. Muutoinkin kaavassa on otettu huo mioon Haukiputaan aiemmat lausunnot ja Kellonväylän puoleinen mahdollinen tu le va maan käyt tö eikä kun nalla ole kaavasta mi tään muis tu tet ta vaa. Kunnanjohtaja: merkitsee tiedoksi Pohjois-Ritaharjun asemakaavaehdotuksen. hyväksyi päätösesityksen. Tiedoksi: Oulun kaupungin tekninen keskus maankäyttö/uusimaa

8 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Alakyläntien jätekeskuksen kaavoitus 1237/60/601/ /67/679/2005 KHALL 165 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , päätti alustavasti maakuntakaavan ja seudun yleiskaavan mukaisen jätteenkäsittelyalueen ja loppusi joi tuspai kan osayleiskaavoituksesta. Kaavoituksen aloittaminen näytti ajankohtaiselta alueelle silloin kohdistuneiden Salvor Oy:n ja Lassila&Tikanoja Oyj:n suunnitelmien myötä. Samanaikaisesti oli myös ympä ris tö vai ku tus ten arviointi (YVA) alkamassa arviointise los tuk sen laa timi sel la. Perustuen seuturakennetiimin kannanottoon hankkeen seudul li suu desta ja seudullisen toiminnallisen suunnitelman laatimi sen tarpees ta kun nan halli tus esitti seu tu halli tuk selle suunnitelman laatimista. Seutuhallitus päätti käyttö suunni tel man laatimisesta Käyttösuunnitelma valmistui vuoden 2006 aikana. totesi sen vastaavan maakun ta kaavan ja seudun yleiskaavan tavoi tetta ja toimivan laadittavan osa yleiskaavan esiselvityksenä ja ohjee na. Ou lun kau pun gin hal li tus kui ten kin suh tau tui erittäin kriitti sesti ns. Punai senla don kan kaan jät teen käsittelysuunni tel maan ja edellyt ti, et tä tut kitaan jät tei den kä sit telylle so piva sijoituspaikka. Seutuhallitus hyväksyi käyttösuunnitel man edellyttäen kuitenkin mm. toimintojen sijoitta mista mahdol lisimman lähelle kallio louhos aluetta niin, että kriittiset toiminnot si joittuvat mahdollisimman etäälle Oulun kaupungin ja Kii mingin asuntoalueista. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua L&T Oyj ja Salvor Oy jättivät ympäristökeskukselle ympäristönsuoje lulain mukaisen lupahakemuksen. Salvor Oy siirtyi sitten kokonaan L&T Oyj:n omistukseen ja hakemusta käsiteltiin yhtenä kokonaisuu tena. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus pyysi hakemuksesta lausunnot. Oulun kau pun gin hal li tus esit ti Pohjois-Pohjanmaan liitolle ja Oulun seudun kunnille pää tök seen sä pe rus tuen, et tä seu dul li sen jät teenkäsittely alu een sijoit ta minen selvi te tään ja ar vioidaan uu del leen muuttunei den ja uu sim man tiedon poh jalta en nustettavis sa ole vien olosuhtei den mukaisesti. Tähän päätökseen viitaten Oulun kaupunki esitti lausunnossaan, ettei hankkeelle ole maankäytöllisiä edellytyksiä vielä tässä vaiheessa. Kiimingin kunnanhallitus totesi ympäristökeskukselle antamassaan lausunnossa, ettei alue sovellu lupahakemuksen mukaiseen toimintaan ja yksittäi siä hankkeita ei tulisi luvittaa ennen alueen kaavoitusta. Oulun seu tuhallitus

9 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ esitti, että kaikkien alueelle suunniteltujen toimintojen sijoit tamista alueelle tulisi tutkia seudun yleiskaavaa tarkemmalla osa yleiskaavalla. Myös Pohjois-Pohjanmaan liitto totesi, ettei alueva rauksia ja eri toimijoiden aluetarpeiden yhteensovittamista ole määri telty riittävän yksityiskohtaisesti osayleis- tai asemakaavalla. Hauki putaan kunnanhallitus an toi ha ke muk sesta myön tei sen lau sun non todeten lu pa ha ke muksen tar koitta man toi min nan vastaavan maa kun ta kaa van ja seu dun yleis kaavan koh de mer kintöjä ja soveltu van maan käy tölli sesti ko. alueel le. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on hylännyt L&T Oyj:n lupahakemuksen. Perusteluissaan ympäristökeskus toteaa, että toiminta sinänsä täyttäisi kyseiselle toiminnalle asetettavat vaa timukset, mutta toimin ta on tarkoitus sijoittaa alueelle, jolla ei ole maakuntakaavan ja seu dun yleiskaavan kohde merkintää tarkempaa kaavaa. Puuttuvan tarkemman osayleiskaavan, jossa olisi esitetty tarpeelliset aluevaraukset ja toimintojen järjestäminen alueella, vuoksi ympäristöluvan myöntä miselle ei ole edellytyksiä päätöksen ratkaisuhetkellä. Jätekeskushanke on uudessa tilanteessa. Seudun jätehuollon toimintamahdollisuuksien turvaaminen pitkällä tähtäimellä on kaikkien seudun kuntien huoli. Hankkeen eteenpäin viemiseksi alueelle tulee laatia osayleiskaava, jossa tarkastellaan jätteenkäsittelyalueen sijoittaminen käyttösuunnitelman mukaiselle paikalle ja vaihtoehtona alu een siirtäminen lähemmäksi kallionlouhosaluetta. Osayleiskaavatyö hön liittyen on tarkasteltava myös Kuusamontien ja Alakyläntien vä listä uutta tieyhteyttä ja Vasikkasuon maa-ainestenottoalueen ja jätteenkäsittelyalueen toimintojen yhteensovittamista. Osayleiskaavan käyn nis tä mi nen Hau ki pu taan kun nan halli tuksen vuoden 2005 tiedoilla ja tilanteessa tehdyn päätöksen mukaisesti, myö hem mät Ou lun kaupungin ym. kannanotot huomioon ottaen, ei olisi tar koituk sen mu kaista. Osayleiskaavoitus, vaik ka se teh täi siin seu dun yleis kaa van, seu dun yh dessä laa ti man käyt tö suun ni tel man ja ym pä ristö vaiku tusten ar vioinnin tar koit ta mal la ta valla ja rajauksel la, johtaisi valituskierteeseen. Jä tekes kuksen siirtä minen Ala ky län tien suun nas sa lä hel le kal lio lou hos aluetta voi edellyt tää osa yleis kaa voi tuk sen yh teydessä teh tävää uut ta ym pä ristönvai ku tusten ar vioin tia. Li säksi toi minta si joit tuisi ko ko naan lu van ha ki jan L&T Oyj:n hankki mien maa-aluei den ul ko puo lel le yksi tyis maille. Ou lun Jäte huolto taas mahdollisena tule vana toi mi jana ei toistaiseksi omis ta maata alueel la lainkaan. Haukiputaan kunnalla on juridinen vastuu ja oikeus alueen kaa voitukseen, koska varsinainen jätekeskus sijoittuu kokonaan Hauki pu taan alu eel le. Han ke on kuitenkin ennen kaikkea seudullinen kaikkia kun tia pal vele va. Seu dun ja tule vien toimijoiden tulee vastata tarvit tavis ta uusista selvityksistä ja osallistua kaa voi tuk sen konsulttikus tannuk siin, jolloin Hau ki pudas puo les taan hoitaisi kaavaprosessin ja kaa van kä sittelyn. Vaik ka Hau ki pu taan kun ta virallisesti onkin alu een kaa voit taja, kaa voi tuk sen oh jaus ryh mäs sä voi vat ol la myös Ou lun seudun, Oulun kaupungin ja Kii min gin edus ta jat sekä asian tunti jata hot.

10 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kaavoituksen käynnistäminen edellyttää ennakoivia neuvotteluja kuntien, viranomaisten ja tulevien toimijaosapuolten kesken, mutta myös seu dun ennakkopäätöstä kustannuksiin osallistumisesta. Vt. kunnanjohtaja: päättää uudistaa aiemman vuoden 2005 kaa voi tus päätöksensä laatia alueelle osayleiskaava ja esit tää seutuhallituksel le osal lis tu mis ta ohjausryhmätyöskentelyyn ja osayleiskaavan laati mi sen kus tan nuk siin edel lä en na koi dulla ta valla. Kaavoitus käynnistetään sen jälkeen, kun kuntien, seudun, vi ranomaisten ja toimijaosapuolten kesken on tarkemmin sovittu tavoitteista, menettelystä ja kustannusvastuista. KHALL 254 hyväksyi päätösesityksen. Seutuhallitus on päättänyt, että Oulun seutu osallistuu osayleiskaavan ohjausryhmätyöskentelyyn sekä kaavan laatimiskustannuksiin myöhemmin erikseen päätettävällä osuudella. Päätöksen tarkentamiseksi on syytä vielä neuvotella ja sopia seu dun kustannus osuudesta. Muutoinkin myös viranomaisten kanta yleiskaavoituksen edellyttämiin uusiin selvitystarpeisiin on tarkennet tava, jos aiempi YVA-arviointiselostus ja seudullinen käyttösuunni tel ma ei vät rii tä kaavoitusta varten. Punaisenladonkankaan toimikunta on seutuhallituksen käsittelyä ennakoiden uudistanut kannanottonsa Oulun kaupungin hallitukselle ja valtuustolle sekä johtaville viranhaltijoille. Seutuhalli tuk sen päätös ei toimikunnan mielestä ole kaupunginhallituksen ai em pien päätösten mukainen. Kaavoituksellinen muutostarve tulisi ottaa Oulun seudulla käsittelyyn kaupunginhallituksen aiempien pää tösten mukaisesti ja neuvoteltavaksi Haukiputaan kunnan ja Oulun kaupun gin kuntaliitos neuvotteluissa. Tässä tilanteessa kaavoitusprosessista voi ennakoida tulevan vai kea ja pitkällinen. Kunnanjohtaja: päättää ennakkoneuvottelujen käymisestä seudun edusta jien kanssa kaavoituskustannuksiin osallistumisesta. Myös kaavoituksen mahdollisesti edellyttämistä uusista selvityksis tä ja ar vioinneista kuullaan viranomaisten kanta. päätti, että vs. kunnankamreeri on läsnä tämän asian käsittelyn ajan. Merkittiin tiedoksi Punaisenladonkankaan toimikunnan kannanotto, jonka se oli lähettänyt myös kunnanvaltuutetuille sähköpostitse. hyväksyi päätösesityksen ja päätti, että suunnitte lun etenemiselle on laadittava aikataulu, jossa huomioi daan Ruskon jät-

11 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ teiden käsittely- ja varastointialueen kapasiteettien rajallinen kyky vastaanottaa jätteitä. Uuden kaatopaikka-alueen on oltava käytössä ennen näiden kapasiteettien ehtymistä. Muussa ta pauksessa kaavoitusprosessin hidastuminen voi saattaa koko alu een jätehuoltojärjestelmän vaikeaan tilanteeseen. KHALL 33 Yleiskaavoituksesta laadittiin alustava työohjelma, jota käsiteltiin seuturakennetiimissä Kaavoitettava Haukiputaan alue on noin 500 ha. Suunnittelussa on ratkaistava myös Kuusamontie-Alakyläntie välisen tien linjaus, joka sijoittuisi Kiimingin, Oulun ja Haukiputaan alueille niin, että sitä ei voida yhden kunnan yleiskaa valla osoittaa. Seuturakennetiimin kannanoton mukaisesti Tiehallinnon ja seu dun edustajat ovat neuvottelussaan todenneet ko. tien olevan jos sain vaiheessa yleinen tie ja sopineet selvityksen tekemisestä koko mahdollisen kehätien pai kas ta välillä VT20 (Kuusamontie) - VT4 (Kel lon eritasoliittymä) Tiehallinnon ja seudun yhteistyönä ja kustan nuk sella ns. aluevaraussuunnitelmana. Tällä menettelyllä edistetään ja nopeu te taan yleiskaavoitusta ja säästetään kaavatyön kustannuk sis sa. Yleiskaavoituksen kustannusjaosta seudun ja Haukiputaan välillä neuvo teltiin ja sovittiin puolin ja toisin esitettäväksi Hau kiputaan kunnan konsulttikustannusosuu deksi % niin, et tä kunta lisäksi vastaa kaavaprosessin oh jauk sesta ja kä sitte lystä. Kunnanjohtaja: esittää seutuhallitukselle jätekeskuksen yleiskaavoituskustannusten hyväksymistä kunnan ja seudun kes ken em. neu vottelun mukaisesti ja seudun edustajan nimeämistä kaavoituk sen ohjausryhmään. Jäälin asukasyhdistys ja Punaisenladonkankaan toimikunta olivat lähettäneet kannanoton sähköpostitse kun taan ja luottamushenkilöille. Kannanotot olivat nähtävänä myös kokouksessa. hyväksyi päätösesityksen. Toi meksi: Tiedoksi: maankäyttö/uusimaa seutuhallitus

12 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Selityksen antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle 2459/63/639/2007 KHALL 34 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Heikki ja Marita Kiviahde ovat valittaneet hallinto-oikeuden päätöksestä koskien kunnan Markku Haapalahden perikun nan kanssa tekemää maankäyttösopimusta. antoi lausunton sa valituksesta hallinto-oikeudelle, joka on pää tökses sään jättänyt tutkimatta osan vaa ti muksia ja hy län nyt va lituk sen muilta osin. Valituksessa vaaditaan edelleen asian palauttamista uuteen kunnanhallituksen käsittelyyn ja osin hallinto-oikeudelle entisin peruste luin. Myös kunnanhallituksen jäsenen esteellisyysväite on uudistettu. Kun nan ja va lit ta jien vä li nen vuoden 2003 maankäyttösopimus väite tään rau enneek si ke sä kuussa Tieyhteyksien toteuttamiseen sopi muk sil la ja käyttö suunnitelmalla ei kunnan olisi pitänyt ottaa kan taa. Yksityi set maan omista jien kun nal listek niset suunnitelmat sen sijaan olisi pitänyt aset taa nähtä ville. Maankäyt tö so pi mus on yleiskaavan vas tainen. Lo puksi vaadi taan kunnal ta va hin gonkorvausta Selitys valitukseen: Mi tään uutta, johon ei aiemmissa käsittelyvaiheissa ole jo otettu kantaa, ei ole esi tet ty ei kä voi tu kaan esittää, kos ka va li tus koh dis tuu hallinto-oi keu den asiassa jo tekemään päätökseen. Valittajien ja kunnan vä li sessä maankäyttösopimuksessa ei ole voimassaolon määräai kaa. Vakuuden toimittamiseen oli määräaika men nessä. Kiviahteet ovat al le kir joi tuk sil laan si tou tu neet so pi muk seen, mut ta saatu aan sopi muk seen ja yleiskaa van merkin tään pe rustuen ra ken nusluvan, jät tä neet sopi muksen ja sen velvoitteet nou datta matta. Sitoutumattomuus omaan sopimukseen, käyt tö suun ni tel maan ja sen osoit ta miin tieyhteyksiin on nyt vii vyt tä mässä naa purin raken tamista, jos sa menettely on ol lut vas taa vanlai nen. Muutoin täl le sa maiselle yleiskaavan AP-3 alueelle on jo raken nettu vas taa villa suun ni tel milla ja sopi muksilla ainakin 5 muuta uutta asuin rakennus ta, mut ta näis tä eivät Kiviahteet ole valittaneet, vaik ka tieyhteydet ja suun nitel mat ovat sa mat. Markku Haapalahden kuolinpesän osakkaat ovat kaikilta osin nou datta neet maankäyttösopimusta niin maankäytön kuin kunnallis tek nii kan suunnittelussa. Asemakaavojen ulkopuolisia suunnitelmia ei kunta käsittele eikä päätä, mutta on edellyttänyt niiden laati mis ta yleis kaavan, käyttösuunnitelman ja sopimuksen mukaisesti. Tieyh teyksistä ja kaikesta kunnallistekniikasta vastaavat maanomistajat. Tieyhteyden osoittamien ja siihen sitoutuminen ovat olleet edellytyk sinä myös

13 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ valittajien omalle rakentamiselle. Kunnalle esitetyt korvausvaatimukset on jo hallinto-oikeu den pää tökses sä perustellusti hylätty ja kunnanhallituksen jäsentä koskevaan esteellisyysväitteeseen vas tat tu. Valitus tulee kaikilta osin hylätä aiheettomana ja tarkoituksellisena naapurin rakennushankkeen viivyttämisenä. Kunnanjohtaja: hyväksyy edellä esitetyn kaavoituspäällikön laati man selityksen valitukseen. hyväksyi päätösesityksen. Toi meksi: Tiedoksi: tietopalvelu maankäyttö/uusimaa

14 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Hannu Siipolan yhteisalueosuuden palauttaminen 983/63/631/2005 KHALL 35 Valmistelijat: maanmittausinsinööri Sami Huoponen, p. (08) , , ja kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Hannu Siipola myyjänä sekä Kari ja Tarja Eriksson ostajina ovat teh neet kiinteis tökaupan tiloista Vappula RN:o 8:106, pinta-ala 3,933 ha ja Peräpelto RN:o 8:11, pinta-ala 1,577 ha euron koko nais kauppahinnasta. Kaupan kohteena olevat tilat sijaitsevat Kirkonkylän osayleiskaavan mukaisella Siipolantien ja Muu ra korven tien vä li sel lä Keiskan-Muurakorven kasvusuunnalla. Muurakorven alue on yksi osayleiskaavan 2020 tulevista asuin alueista, jonka asemakaavoitus on tarkoitus ulottaa Sii po lan tie hen saak ka. Kunnan hallitus päätti käyt tää etuosto-oi keuttaan edellä mainittuja tiloja koskevaan kaup paan. Pää töstä puol si kun nan aktiivinen pyrkimys hankkia raaka maata juu ri tältä alueelta ja kohtuullinen kauppahinta. Kunnalle siir tyivät näin etuos tolla myös ti lan Vap pu la RN:o 8:106 osuu det yhtei siin, eli 20,83 %:n osuus Van ha lan Yht. maa-alu eesta RN:o 878:2. Hannu Siipola on virheellisesti luullut omistavansa edelleen tilan Vappu la yh teisalueosuudet kunnes tammikuussa 2009 tie to osuuk sien pidättä mättä jättämisestä em. kiinteistökaupassa tuli ilmi, kun Siipola tarjosi osuuttaan yhteiseen metsäpalstaan osakaskunnan os tet ta vak si. Kun nal la on ennestään jo merkittävä osuus em. yhteis alueeseen. Haukiputaan kunnalle toimittamassaan selvityksessä kaupan osapuolet eli Hannu Sii pola sekä Kari ja Tarja Eriksson toteavat, ettei kaupante kohet kellä ole ol lut tiedossa, että Vappulan tilaan kuuluisi osuuksia yhtei siin. Kaup pakirjaa laadittaessa on tapahtunut mitä todennäköi sim min erehdys ja Siipolalle jääväksi tar koitetut osuu det ovat jää neet va hingossa pidättämättä kauppakirjassa. Siipo la ja Erikssonit pyytä vät kin, että kunta oikaisee tapahtuneen virheen ja pa lauttaa ko. yh teis alueosuu den Siipolalle liitettäväksi hänen edel leen omistamaansa toiseen tilaan. Tilojen pinta-alat, sijainti ja maaperä huomioon ottaen kauppahin taan ei voida olettaa tarkoitetun kuuluvan myös Vappulan tilan osuu det yhteiseen n. 137 ha:n metsäpalstaan. Kauppakirjan oikaisemi nen täl tä osin on perusteltua ja oikeudenmukaista Hannu Siipolaa koh taan. Kunnanjohtaja: hyväksyy kauppakirjan oikaisun Vappulan tilalle RN:o 8:106 kuuluneen Yhteisen maa-alu een RN:o 878:2 osuuden pa laut tami seksi Han nu Siipolalle.

15 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ hyväksyi päätösesityksen. Toi meksi: Tiedoksi: maankäyttö/uusimaa (3xlv) maankäyttö/kurkela

16 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Haukiväylän ja valtatien risteysalueen maanhankinnat 3873/63/631/2009 KHALL 36 Valmistelija: kaavoituspäällikkö Markku Uusimaa, p. (08) , , Kirkonkylän osayleiskaavassa 2020 on eritasoliittymän kaakkois puolen neljännes osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi PK-1, joka on tarkoitettu liikennehakuiselle palvelu- ja yritystoimin nalle. Alueen eteläpuolinen pohjavesialtaiden ympäristö on va rat tu mat kai lupalveluille RM. Etelän suunnasta oikealle puolelle sijoittuva jo etäältä näkyvä Haukiharju soveltuu erinomaisesti paljon tilaa vaativille kaupallisille palveluille. Maanhankinnat aloitettiin v. 1998, jolloin kunta tilusvaihdolla sai Tiehallinnolta n. 20 ha:n altaiden alueen. Vuosina os tettiin lisämaa ta n. 12 ha ja viimeksi parin vuoden valmistelun jäl keen 2007 ris teyk sen kes kei sin pals ta, jo ka itään jatkuvana metsätila na kä sitti kaik ki aan n. 43 ha. Yleiskaavan toteuttamiseksi ja alueen saa mi sek si kaa van tar koit tamaan kaupalliseen käyttöön on Haukiväy lään rajoittuva vähintään 20 ha:n yhte näinen alue saata va kunnan omistuk seen. Neu votte luja on käy ty kol men seuraavan ti lan omista jien kanssa yht. n. 10 ha:n li sämaasta. Kellonväylän ris teyksen maat osti kaupallinen toi mija jo en nen mi tään kunnan kaa voitusta. Haukiväylän eritasoliitty mässä on oikeusvaikutteinen osa yleiskaava ja kunnalla tarvittaes sa myös lunastusoikeus. Viereisen tilan Pulkkinen RN:o 20:169 omistajien kanssa on sovittu Murtoperäntien ja valtatien väliin jäävän n. 3,56 ha:n palstanosan kaupasta :n kokonaiskauppahinnasta, josta puuston osuus on Maanomistaja pidättää palstalla olevat muutamat koivut (20 m³) itsel leen. Kunnanjohtaja: päättää ostaa tilaan Pulkkinen RN:o 20:169 kuulu van n. 3,56 ha:n palstanosan :n kokonaiskauppahinnasta puustoineen. hyväksyi päätösesityksen. Toi meksi: Tiedoksi: maankäyttö/uusimaa (3xlv) maankäyttö/kurkela

17 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Lisämääräraha maanhankintoihin 3879/31/312/2009 KHALL 37 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , Kirkonkylän osayleiskaavassa 2020 on eritasoliittymän kaakkoispuolen neljännes osoitettu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi PK-1, joka on tarkoitettu lii kennehakuiselle palvelu- ja yritystoimin nalle. Alueen eteläpuolinen pohjavesialtaiden ympäristö on varattu matkailupalveluille RM. Etelän suunnasta oikealle puolelle sijoittuva jo etäältä näkyvä Haukiharju soveltuu erinomaisesti paljon tilaa vaativille kaupallisille palveluille. Maanhankinnat aloitettiin v. 1998, jolloin kunta tilusvaihdolla sai Tiehallinnolta n. 20 ha:n altaiden alueen. Vuosina ostettiin lisämaata n. 12 ha ja viimeksi parin vuoden valmistelun jälkeen 2007 risteyksen keskeisin palsta, joka itään jatkuvana metsätilana käsitti kaikkiaan n. 43 ha. Yleiskaavan toteuttamiseksi ja alueen saamiseksi kaavan tarkoittamaan kaupalliseen käyttöön on Haukiväylään rajoittuva vähintään 20 ha:n yhtenäinen alue saatava kunnan omistukseen. Neuvotteluja on käyty kolmen seuraavan tilan omistajien kanssa yht. n. 10 ha:n lisämaasta. Kellonväylän risteyksen maat osti kaupallinen toimija jo ennen mitään kunnan kaavoitusta. Haukiväylän eritasoliittymässä on oikeusvaikutteinen osayleiskaava ja kunnalla tarvittaessa myös lunastusoikeus. Ennakoitavissa on, että pals tojen kaupat toteutuvat mennessä eli määräaikaisen ve rova pauden ai kana. Lisä määrärahan tar ve maahankintoihin on näis tä kaupoista johtuen noin Kunnanjohtaja: päättää esittää valtuustolle :n lisämäärära han myöntämistä maanhankintoihin. Lisämääräraha katetaan lai nanotolla. hyväksyi päätösesityksen.

18 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Selvityspyyntö 3813/11/119/2009 KHALL 38 Valmistelija: kunnansihteeri Kirsti Lehtinen, p. (08) , , LVI-Center Oulu Oy pyytää saapuneella kirjeellä kunnanhallitukselta selvitystä ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä tarkastuslautakunnan jäsenen Kalervo Straniuksen toiminnasta. Kirjeen mukaan Stranius on oman edun tavoittelu- tai vahingoittamismielessä keskittynyt Länsipuolen koulun rakentamiseen ja kirjoittanut siihen liittyen mm. useita yleisönosastokirjoituksia Kalevassa. Straniuksen hyök käys on kohdistunut LVI-Center Oulu Oy:n tekemäänilmastointiurak kaan. Yritys pyytää kunnanhallitusta selvittämään Straniuksen toimintamahdollisuudet luottamushenkilönä ja rajoittamaan hänen tiedonsaantioikeuksiaan Länsipuolen ilmastointiurakan sopimus-, työmaaym. asiakirjoista, jotta työmaan loppuunsaattaminen ei tarpeetto masti vaikeutuisi ja LVI-Centerin liikesalaisuudet vaarantuisi. LVI-Centerin mukaan Straniuksen kirjoituksista on havaittavissa tarkkaa ammattitermistöä, joka viittaa siihen, että hän on käyttänyt apunaan ilmastointialaan perehtynyttä henkilöä tai ammattilaista, mutta tarkoituskaan ei ole ollut luoda oikeaa kuvaa asioista. LVI-Center pyytää kunnanhallitusta selvittämään, onko Stranius syyllistynyt 1. virheelliseen menettelyyn luottamustoimessa 2. virka-aseman väärinkäyttämiseen (rikoslaki 7 ) 3. törkeään virka-aseman väärinkäyttämiseen (rikoslaki 8 ) 4. virkasalaisuuden rikkomiseen 5. liike- ja ammattisalaisuuden rikkomiseen 6. kunnianloukkaukseen. Asiasta on saatu Kuntaliiton lausunto, joka kuuluu seuraavasti: "Virkavastuu ja luottamushenkilön käyttäytymisvelvollisuus Tarkastuslautakunta on kuntalain 17 :ssä tarkoitettu kunnan toimielin. Sen jäsenet ja varajäsenet ovat tässä toimessaan kunnan luottamushenkilöitä. Kunnan luottamushenkilöt toimivat virkavastuulla. Tämä tarkoittaa sitä, että rikoslain 40 luvun virkarikossäännöksiä sovelletaan luottamustoimessa tehtyyn rikokseen. Kuntalain 32.2 :ssä säädetään kunnan luottamushenkilön käyttäytymisvelvollisuudesta. Sen mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla.

19 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kuntalain mukainen käyttäytymisvelvollisuus ja virkavastuu koskevat nimenomaisesti henkilön toimintaa luottamustehtävässään. Lau sun topyynnön mukaisessa tilanteessa tarkastuslautakunnan jäsen on yleisönosastokirjoituksissaan esiintynyt yksityishenkilönä, eikä siis kunnan luottamushenkilönä. Sananvapaus ja julkisuus Sananvapaus on turvattu perusoikeutena Suomen perustuslain 12.1 :ssä, jonka mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Jokaisella on perustuslain :n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) mukaan oikeus saada tieto julkisesta viranomaisen asiakirjasta. Luottamushenkilöllä on kuntalain 43 :n nojalla oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Asiakirjajulkisuudesta ja luottamushenkilön tiedonsaatioikeudesta on säädetty laissa, eikä kunnanhallitukselle ole oikeutta rajoittaa näitä oikeuksia yksittäistapauksissa ilman lakiin perustuvaa syytä. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) kohdassa säädetään salassa pidettäviksi mm. asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Lii ke- ja ammattisalaisuutta ei laissa ole tarkemmin määritelty. Liikesalaisuudella tarkoitetaan yleensä taloudellisluonteisia, lähinnä kaupankäynnin alaan kuuluvia yrityksen salaisuuksia. Liikesalaisuuteen sisältyy myös yrityskokemusten eli niin sanotun "know-hown" suoja. Tämä on kokemukseen perustuvaa taitoa tiedon hyväksikäytössä. Liikesalaisuus voi olla myös tekninen salaisuus. Ammattisalaisuudella tarkoitetaan enemmän taidollisia salaisuuksia, ja niitä voi olla myös vapaiden ammattien harjoittajilla, kuten lääkä reillä ja asianajajilla, siitä riippumatta, harjoittavatko he liiketoimin taa. Yrittäjän omalla käsityksellä tiedon salassa pidettävyydestä ei ole ratkaisevaa merkitystä salassapitosäännöksen soveltamisen kannal ta. Viranomaisen on arvioitava asiaan liittyvät salassapitoint ressit kokonaisuutena. Selvityspyynnössä ei ole tarkemmin yksilöity, miten yrityksen liikesalaisuuksia olisi uhattu. Selvityspyynnössä väitetään, että Stranius on "mahdollisesti itse" kuvannut työmaata. Selvityspyynnössä viitataan myös Straniuksen lähettämiin sähköpostiviesteihin. Tämän selvityksen perusteella ei tul-

20 HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ kintamme mukaan ole aihetta ryhtyä toimenpiteisiin. Luottamustoimesta pidättäminen ja erottaminen Jos luottamushenkilön voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen toimessaan virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, kunnanhallituksen on kuntalain 40 :n mukaan vaadittava asianomaiselta selitys sekä tarvittaessa ilmoitettava asiasta valtuustolle. Asiasta on viipymättä tehtävä rikosilmoitus, jos kysymyksessä on ilmeinen virkarikos. Valtuusto voi tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi pidättää luottamushenkilön toimestaan. Ennen valtuuston kokousta voi pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti. Kuntalain 41 :ssä säädetään rikolliseen menettelyyn luottamustoimen ulkopuolella syyllistyneen luottamushenkilön erottamisesta ja luottamustoimesta pidättämisestä. Jos luottamushenkilö on asetettu syytteeseen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa osoittaa, ettei hän voi toimia luottamustehtävässään sen edellyttämällä tavalla, valtuus to voi oikeudenkäynnin ajaksi pidättää hänet toimestaan. Pidättämispäätös voidaan panna täytäntöön heti. Jos luottamushenkilö vaalin toimittamisen jälkeen on lainvoimaisella päätöksellä tuomittu vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi, valtuusto voi erottaa hä net luottamustoimestaan. Päätös pannaan täytäntöön heti. Mielestämme asiassa ei ole aihetta ryhtyä kuntalain :n mukaisiin toimenpiteisiin. Yhteenveto Käsityksemme mukaan selvityspyyntö ei anna aihetta toimenpiteisiin. Mikäli kunnanhallitus päättää, että toimenpiteisiin ei ole aihetta, päätös ei ole muutoksenhakukelpoinen. Tällainen päätös on katsottava luonteeltaan valmisteluksi. Kuntalain 91 :n mukaan valmistelupäätöksistä ei saa valittaa eikä niihin saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Jos selvityspyynnön tekijä haluaa tehdä asiassa rikosilmoituksen, hän voi tehdä sen poliisille. Kunnanhallituksella ei ole syytä olla yhteydessä poliisiin, koska kyseessä ei ole kuntalain 40.1 :ssä tarkoitettu ilmeinen virkarikos." Kunnanjohtaja: toteaa, että selvityspyyntö ei anna aihetta kunnanhallituksen toimenpiteisiin. hyväksyi päätösesityksen. Tiedoksi: LVI-Center Oy ja Kalervo Stranius

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 388 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:00-18:45 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 13.01.2014 klo 17:00-18:54 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 18:00-20:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Vuoden 2013 tilinpäätöksen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2011 291 Yhdyskuntalautakunta 16.08.2011 AIKA 16.08.2011 klo 17:30-20:40 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 106 1 SUUNNITTELUTARVEHAKEMUS;

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 AIKA 19.01.2015 klo 17:00-20:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot