NURM1JA R V I. fi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURM1JA R V I. www.nurmijarvi. fi"

Transkriptio

1 NURM1JA R V I fi

2 NURMIJA RV I Nurmijarven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2009 SISALLYS Arviointikertomus Tarkastuslautakunnan toiminta 3 2. Arviointikriteerit 4 3. Edellisen vuoden arviotntikertomuksen kasittely ja toimenpiteet 4 4. Toimintaorganisaation muutos 5 5. Strategiset tavottteet 5 6. Taioudelliset tavoitteet Talouden kehitys Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 8 7. Toiminnalliset tavoitteet Ylin paatoksenteko Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Talouskeskus Keskushallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Ymparistotoimi Liikelaitokset Sisainen valvonta ja riskienhallinta Kuntakonserni Kuuma-yhteistyo Muut havainnot Yhteenveto 19 Tarkastuslautakunta (20) www. nurmijarvi. fi

3 NURMIJA R V I NURMLJARVEN VALTUUSTOLLE ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA , Tarkastuslautakunnan toiminta Valtuuston toimikaudekseen valitsema tarkastuslautakunta vastaa kuntalain 71 ja 75 :n nojalla kunnan hallinnon ja tafouden tarkastuksen jarjestamisesta seka tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta. Lautakunnan tehtavana on arvioida valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudeliisten tavoitteiden toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa. Lisaksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytaryhteisojen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunnan jasenet ja heidan henkilokohtaiset varajasenet toimikaudella seka osallistuminen vuoden 2009 arviointikokouksiin ovat seuraavat: Jari Laine, pj. 12/12 Petri Louhelainen Aulikki Markkanen, vpj.11/12 Sirpa Salo Petri Jolma, 11/12 Nils Heuer Erkki Lehtinen, 12/12 Risto-Pekka Sundell, Hannu Toikkanen alkaen Torsti Ruokoski, 12/12 Liisa Sirainen, 12/12 Reko Heidi Lamminluoto Juhola Torkki Pirjo-Liisa, 11/12 Minnamari Siitonen Tarkastuslautakunta kokoontui arviointivuonna kaksitoista kertaa. Jasenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 96,4. Tarkastuslautakunnan sihteerina ja poytakirjanpitajana on toiminut JHTT Raija Ruuskanen Oy Audiator Ab:sta. Koska vuosi 2009 oli taman tarkastuslautakunnan ensimmainen toimintavuosi, pyydettiin hallintojohtajaa kertomaan kunnan johtamis- ja paatoksentekojarjestelmasta. Kun nan toimintojen arviointia suoritettiin haastattelemalla ja kuulemalla lautakuntien puheenjohtajia ja toimialojen johtavia viranhaltijoita. Tutustumis- ja arviointikaynnit tehtiin Kivenpuiston kouluun, paakirjastoon, Nurmijarven Yhteiskouluun ja Paivakoti Hippaan paivakotiin. Lautakunnan vuoden 2009 tyoohjelman mukaan arvioinnin painopistealueeksi asetettiin kunnan sivistystoimialan palvelut, Aleksia-liikelaitoksen toiminnan kaynnistys ja talouden tasapainotustoimenpiteet. Lisaksi lautakunta kuuli toimialajohtajien esitykset ta voitteiden toteutumisesta ja sai selvitykset sisaisen valvonnan jarjestamisesta ja ris- 3(20) www. nurmijarvi. fi

4 U RM I J A RV I kienhallinnasta seka palvelutuotannon onnistumisesta toimialoilla. Selvityksia saatiin mybs investointien toteuttamisesta ja kunnan talouden tilanteesta. Joulukuussa lautakunta tapasi valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston ja kuuli heidan nakemyksiaan kuntastrategian toimivuudesta valtuustokaudella. Valtuusto valitsi tarkastuslautakunnan esityksesta kunnan tilintarkastajaksi toimikaudelle JHTT-yhteiso Oy Audiator Ab:n. Vuoden 2009 vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut JHTT Raija Ruuskanen. Tifintarkastaja esittelt lautakunnalle toimintavuoden alussa tyoohjelmansa ja toimintavuoden kuluessa ohjelman toteutumis ta ja tarkastuksissa tehtyja havaintoja. Tarkastuslautakunta on tutustunut kunnan ja kuntakonsernin vuoden 2009 tilinpaatokseen, hallintokuntien toimintakertomuksiin, Aleksian, vesilaitoksen, jaahallin ja tyoterveyden erillistilinpaatoksiin seka tytaryhteisbjen kertomuksiin. 2. Arviointikriteerit Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidessaan tarkastuslautakunnalla oli kaytettavissaan talousarvio 2009 ja taloussuunnitelma , vuo den 2009 tilinpaatos, hallintokuntien toimintakertomukset 2009, liikelaitosten erillistilinpaatbkset ja tytaryhteisojen kertomukset seka tilintarkastajan raportit tilintarkastuksen toteutumisesta ja toimielinten poytakirjat ja muut selvitykset ja raportit. Valtuuston asettamat sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat ensisijaisia arviointikriteereja. Sitovat tavoitteet on koottu toimintakertomukseen taulukkoon, jonka avulla arvioidaan tavoitteiden toteutumisen lisaksi myos tavoitteiden asettamista ja toteutumisen seurantaa. Tarkastuslautakunnan edellisen vuoden arviointikertomuksessa esittamat johtopaatokset ja niiden pohjalta tehdyt suositukset ovat myos seurannan kohteena seurantaarviointina ja osa arviointikriteeristba. Lisaksi arvioinnissa otetaan huomioon lautakunnan kokouksissa saadut esitykset seka kunnan palvelutoiminnasta muutoin saadut kokemukset ja kunnan asukkailta saadut palautteet. Tarkastuslautakunta pitaa huolestuttavana jos kesken vuotta, II osavuosikatsauksessa todetaan, etteivat tavoitteet tule toteutumaan. Talla viestitetaan, etta voidaan luopua pyrkimyksesta toteuttaa asetetut tavoitteet eli luovutaan Mian helposti. Lautakunnan mielesta pitaisi todeta, mita tavoitteiden toteutuminen edellyttaa koko organisaatiolta ja mita pitaa tehda. 3. Edellisen vuoden arviointikertomuksen kasittely ja toimenpiteet Valtuusto velvoitti kunnanhallituksen, lautakunnat ja tulosalueet kasittelemaan tarkas tuslautakunnan vuoden 2008 arviointikertomuksen sisaltamat havainnot ja kehityseh- 4(20) www. nurmijarvi. fi

5 NURMIJA R V I dotukset kokouksissaan seka kirjaamaan esttettyjen havaintojen pohjalta seuranneet toimenpiteet. Kunnanhallitus paatti, etta arviointikertomus tulee kasitella lautakunnissa talousarviokasittelyn yhteydessa ja lautakuntien tulee antaa siita erillinen lausunto kunnanhallitukselle. Yhteenveto arviointikertomuksen havaintoihin annetuista toimielinten vastuksista on kasitelty kunnanhallituksessa syyskuussa. Kunnanhallitus totesi, etta annetuissa vastauksissa on kasitelty kattavasti arviointikertomuksessa esille otettuja asioita ja vastauksissa on myos luvattu ottaa annetut ohjeistukset toiminnassa huomioon. Tarkastuslautakunnan huomioiden seuraamista varten tilinpaatoksen toimintakertomukseen olisi hyva koota yhteenveto arviointikertomuksessa olevien havaintojen kasittelysta ja mahdollisista jatkotoimenpiteista. 4.Toimintaorganisaation muutos Luottamushenkiloorganisaation uudistaminen valmisteltiin vuoden 2008 aikana ja toiminta kaynnistyi uuden valtuustokauden alusta alkaen. Uudistuksessa sosiaali- ja terveyslautakunnat yhdistettiin yhdeksi lautakunnaksi, kirjastolautakunta yhdistettiin sivistysiautakuntaan ja rakennuslautakunta sisallytettiin uuteen asemakaavoitus- ja rakennuslautakuntaan. Vesilaitos-liikelaitoksen johtokuntana toimi aikaisemmin tekninen iautakunta ja nyt uudistuksessa Vesilaitos sai oman johtokunnan. Uutena liikelaitoksena aloitti Aleksia kunnan ruokahuollosta, siivouksesta ja kiinteistojen huollosta vastaavana liikelaitoksena. Uusi valtuusto aloitti tyoskentelynsa yhteistapaamisella entisen valtuuston kanssa. Tilaisuudessa esiteltiin menneen valtuustokauden tyoskentelyarvio. Kunnan organisaatio on ensimmaisen kerran toiminut kokonaisuudessaan, niin virkamies- kuin luottamushenkiloorganisaatio, poikkihallinnollisen periaatteen mukaisesti. Toiminnan poikkihallinnollisuudella on hyva tavoite ja tarkoitus on ollut luoda avoimuutta paatoksentekoon seka vahvistaa demokratiaa. Luottamusmiesorganisaatiossa tama on kiinni superpaikan haltijan kiinnostuksesta ja aktiivisuudesta. Tuore virkamiesjohto on tarkastuslautakunnan pyynnbsta arvioinut omaa toimintaansa ja tulokset ovat olleet keskimaann tyydyttavat. Tarkastuslautakunta on havainnut etta molemmat organisaatiot ovat toimineet nain alkuvaiheessa hapuilevasti ja roolit ovat olleet epaselvat. 5. Strategiset tavoitteet Nurmijarven visio ja strategiset paamaarat vuoteen 2015 on kirjattu vuosittain talousarvioon. Pitkan aikavalin tavoitteita eli strategisia paamaaria on seitseman. Strategian toteutumiselle on asctettu tavoitteita vuoteen 2008 ja Yhtena kunnan keskeisena strategisena tavoitteena on alle 2 %:n vaestonkasvu vuosit tain. Tama toteutui vuonna 2009 vaeston lisayksen ollessa 1,6 %. Asuntotuotannon maaran tavoitteena on 400 asuntoa vuodessa. Tama tavoite ei toteutunut, asuntoja 5(20) www. nurmijarvi. fi

6 NURMIJA R V I valmistui vuonna 2009 yhteensa 116 kpl. Tavoitteena on ohjata kasvua tiivistyviin taajamiin ja kylakeskuksiin. Tata tavoitetta on tilivuonna toteutettu mm. kaavoituksella ja hankkimalla maaomaisuutta. Toimintakertomuksessa ja hallintokuntien erillisissa toimintakertomuksissa on kuvattu kaikkien strategisten paamaarien toteuttamista kertomusvijoden aikana. Kun strategiset tavoitteet ovat pitkan aikavalin paamaaria, tulibl niiden toteutumista seurata ja raportoida myos koko strategian ajalta. Tarkastuslautakunta toivoo, etta tilinpaatoksessa esitetaan strategisten mittareiden toteutumista pitkalla aikavaiilla. Tarkastuslautakunta uudistaa edellisen vuoden esityksensa, etta osana kunnan stratcgista johtamista olisi valtuustokaudelle laadittu arviointijarjestelma. Kuntaa johdetaan tavoitteilla ja kuntalain ohjausmalli perustuu niihin; johtaminen edellyttaa valvontaa niin sisaista- kuin laillisuusvalvontaa. Tarkeaa on seurata kaikkien tavoitteiden saavutettavuutta, tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. 6. Taloudelliset tavoitteet 6.1. Talouden kehitys Koko maan talouden taantuma on johtanut kuntien talouden nopeaan heikkenemiseen. Myos Nurmijarven kunnan talouskehitys kaantyi jyrkkaan laskuun vuonna Tyollisyystilanne heikkeni koko maassa ja myos Keski-Uudellamaalla. Nurmijarven tyottomyysaste kasvoi 3,5 %:sta 5,6 %:iin. Tama vaikuttaa verotulojen kehitykseen tilinpaatbsvuotta voimakkaammin kuluvana vuonna. Useat kunnat ovat nostaneet veroprosenttiaan talle vuodelle. KUUMA-kunnista ainoastaan Tuusula nosti veroprosenttiaan. Nurmijarvella veroprosentti paatettiin pitaa entisena 18,75 prosenttina. Verotuloja kertyi vuonna 2009 yhteensa 138,3 milj. euroa. Verotulojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,4 %. Valtionosuuksia saatiin 25,3 milj. euroa. Valtionosuuksien kasvu edellisesta vuodesta oli 5,8 %. Kunta teki tilivuodelta lahes nollatuloksen, ylijaama syntyi vain 0,06 milj. euroa (54.636,32 ). Edellisena vuonna ylijaamaa kertyi 4,3 milj. euroa. Seuraavan sivun kuvio kuvaa toimintamenojen ja verorahoituksen suhdetta vuodesta 2005 vuoteen Vuonna 2005 vcrorahoitustulot (verotulot + valtionosuudet) ja nettomenot (toimintakate) olivat la hes yhta suuret. Nettomenojen osuus verorahoituksesta oli 97,3 % vuonna Tilinpaatosvuonna verorahoituksesta kului menojen kattamiseen 95,0 Vuonna 2006 nettomenojen kasvu oli erittain maltillista, mutta kaantyi voimakkaaseen nousuun seuraavina vuosina. Tilinpaatosvuonna nettomenot kasvoivat 6,3 % kun tulot kasvoivat vain 2,9 %. 6(20) www. nurmijarvi. ft

7 NURMIJA R.V I Menojen kasvu on ollut kolmena viimevuotena huomattavasti tulojen kasvua nopeampaa. Nurmijarven kunnassa vuonna 2009 nettoinvestointeihin kaytettiin 18,8 milj. euroa. Rahoitusosuuksia investointeihin saatiin 0,7 milj. euroa. Vuosikatteella ei kyetty rahoittamaan nettoinvestointeja, hyodykkeiden luovutustuloilla ja lainalla rahoitettavaa jai 8,3 milj. I a euroa. Investoinnit on viimeksi pystytty kattamaan vuosikatteella vuonna Vuonna 2005 vuosikate 1 15 oli alhaisimmillaan vain 4,6 milj. euroa, kun taas nettoinvestointien maara oli korkeimmillaan 24,2 milj. euroa. 2QH 200? 2003 MM Kuvio havainnollistaa vuosikatteen riittavyytta investointien rahoittamiseen vuosina Suurimmat vuonna 2009 toteutetut talonrakennusinvestoinnit olivat Professorintien paivakoti (2,1 milj. euroa) ja Haikalan koulun laajennus (1,9 milj. euroa). Kunnallistekniikkaa rakennettiin 4,4 milj. eurolla ja vesi- ja viemariverkostoja 2,2 milj, eurolla. Uu sia maa-alueita hankittiin 4,5 milj. eurolla. KUUMA-kunnista Nurmijarven (496 euroa) ja Tuusulan (523 euroa) bruttoinvestotnnit asukasta kohti laskettuna olivat samalla tasolla. Kerava investoi 581 euroa / asukas. Selkeasti vahemman rahaa investointeihin kayttivat Jarvenpaa (442 euroa) ja Pornainen (316 euroa). Asukaslukuun suhteutettuna eniten investoi Mantsala, 656 euroa / asukas. Nurmijarven kunnalla oh tilinpaatosvuoden lopussa pitkaaikaista iainaa yhteensa 79,3 milj. euroa, joka on euroa/asukas. Edellisena vuonna lainat asukasta kohti las kettuna olivat euroa. Kertomusvuonna uusia pitkaaikaista lainoja ei otettu. Lainakanta kuttenkin lisaantyi 8 milj. eurolla lyhytaikaisia lainoja. 9^nn - 20CO SKI - nu - Lainat, euroa/asukas - _ i i i O Kuvio kuvaa kunnan lainamaaran kehitysta vuodesta 2005 vuoteen Nurmijarvella on KUUMA-kuntien suurin lainamaara vuoden 2009 lopussa 79,3 milj. eu roa, mutta asukasta kohti laskettuna Pornaisilla on eniten Iainaa, euroa ja sen jalkeen Mantsaialla euroa / asukas. Keravalla on euroa ja Jarvenpaassa euroa iainaa asukasta kohti. Tuusulalla on edelleen vahiten asukaskohtaista Iainaa, 633 euroa. 7(20) ft

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006

HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 HAUKIPUTAAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2006 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävä Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain 71 :n mukaan arvioida ovatko

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017

Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Liite 97e/2014 Kaarinan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015 2017 Kaarinan kaupungin talousarvio 215 ja taloussuunnitelma 215 217 Talousarvio 215 Sisällyss 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia 214 22... 5 3. Taloussuunnittelun tavoitteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Millä tiedolla kuntia johdetaan?

Millä tiedolla kuntia johdetaan? tutkimus Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika Martikainen Millä tiedolla kuntia johdetaan? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Millä tiedolla kuntia johdetaan? Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014

HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 HOLLOLAN KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2014 Ei siinä että tekee sitä mistä pitää, vaan siinä että pitää siitä mitä tekee, piilee onnen salaisuus. (James Barrie) Toimintaympäristömme ihmisen mittainen

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS

Tutkimuskatsauksia HEIKKI HELIN. Kuntien talouden kehitys 1988 2008 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2010 6 HEIKKI HELIN Aina on ollut vaikeaa Kuntien talouden kehitys 1988 2008 LISÄTIETOJA Heikki Helin puh. 040 516 5976 Sukunimi.etunimi@phnet.fi ISSN

Lisätiedot

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Markus Pauni (toim.) Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen Kuntien konsernijohtamisen asiantuntijaryhmän kehittämisaloite Kuntaliitto Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

Tulorahoitus ei riitä

Tulorahoitus ei riitä HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS Tutkimuskatsauksia 2007 4 HEIKKI HELIN Tulorahoitus ei riitä 10 suurimman kaupungin tilinpäätökset 2006 Painettu ISSN 1455-7266 Verkossa ISSN 1796-7236 ISBN 978-952-473-870-5

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta

Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta Kuopion kaupunki Lausunto 1 (7) Tarkastuslautakunnan lausunto kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 elokuun tilanteesta Tarkastuslautakunnan lausunto perustuu arviointikokouksiin ja toiminnan ja talouden seurantaraportteihin.

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja

OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja -1, LIILA 25.9.2014 17:00 OSALLISTUJAT Arola Mika puheenjohtaja Päätöksentekijät Räsänen Veikko varapuheenjohtaja Heino Leena jäsen Hirvonen Arto jäsen Holmberg Mia Hynninen Marja Koch Gerhard Leppänen

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI

ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI ALKOHOLIOHJELMA 2004-2007 LOPPUARVIOINTIRAPORTTI 1 Johdanto...3 2 Ulkoinen arviointi...5 2.1 Ulkoisen arvioinnin tavoitteet...5 2.2 Ulkoisen arvioinnin arviointikysymykset ja arviointikriteerit...6 2.3

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus

JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014. Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi. Tehtävät 5-8. Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus 1 JHTT-TUTKINTO 2014 20.-21.9.2014 OSA III: Tuloksellisuuden mittaus ja arviointi Tehtävät 5-8 Kysymys 5. Sote-uudistus ja tuloksellisuus Aika-arvio: noin 40 min Maksimipistemäärä: 1,3 pistettä Kunta-

Lisätiedot

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite

Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite Yhtymähallitus 7.8.2012 83 Liite VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIKAUDELTA 2011 Perusturvakuntayhtymä Karviaisen tarkastuslautakunta on antanut 16.5.2012 arviointikertomuksen vuoden

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Maapallon luonnonvarojen kestävä hyödyntäminen OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Lopullinen vastuu Outotecin hallinnosta

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Aluetalouskatsaus kevät 2015 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Maakuntaohjelmassa esitettyjen keskeisten tavoitteiden seuranta...

Lisätiedot