Arviointikertomus Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008"

Transkriptio

1 Arviointikertomus 2007 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta Valtuusto

2 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2007 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta Arviointikriteerit Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely ja toimenpiteet Strategiset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Talouden kehitys Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Asuntotoimi Vanhusten huolto Terveystoimen avohoito Terveydensuojelu Ympäristönsuojelu Investoinnit Kuntakonserni Kuuma-yhteistyö Muut havainnot Kuntakehitystoimikunta Sosiaalipalvelualue Sivistyspalvelualue Riskienhallinta Sisäinen valvonta ja tarkastus Muita havaintoja Yhteenveto...20 Tarkastuslautakunta (21)

3 NURMIJÄRVEN VALTUUSTOLLE ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalain 71 ja 75 :ssä sekä kunnan tilintarkastussäännössä. Lautakunnan erityisenä tehtävänä on arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään ovat olleet Jari Laine, puheenjohtaja Markku Jalava, varapuheenjohtaja Christine Hammar Aulikki Markkanen Pirkko Hirvonen Raili Oksanen Erkki Lehtinen Lasse Salmi Matti Kurvinen Marja-Leena Lehtinen Marja-Leena Sandelin Tuovi Aalto-Kallonen Matti Metsä-Mähkä Jan Smedberg Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut JHTT Raija Ruuskanen Oy Audiator Ab:stä. Valtuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, HTM Raimo Vainio-Kaila saakka ja sen jälkeen JHTT Raija Ruuskanen. Tarkastuslautakunta kokoontui arviointivuonna yksitoista kertaa, joista kolme kohdistui yksinomaan vuoden 2007 arviointikertomuksen laatimiseen. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 85,7. Lautakunta laati arviointivuoden työohjelman, jossa määriteltyihin painopistealueisiin arviointi pääasiassa kohdistettiin. Arvioinnin painopistealueita kunnan vuoden 2007 toiminnassa olivat asuntotoimi, vanhustenhuolto, terveystoimen avohoito, ympäristönsuojelu, terveydensuojelu ja investoinnit. Arviointia suoritettiin haastattelemalla ja kuulemalla lautakuntien puheenjohtajia ja palvelualueiden johtavia viranhaltijoita painopistealueiksi valittujen toimintojen järjestämisestä. Kunnanjohtaja ja talousjohtaja esittelivät osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen sekä sisäisen valvonnan toimintaa. Kunnanhallituksen näkemyksiä kuultiin haastattelemalla kunnanhallituksen I varapuheenjohtajaa. Syksyllä tehtiin tutustumiskäynti Nurmijärven Onnenkimpale ry:n Heikkarin palvelutaloon. Kevään viimeisessä arviointikokouk- 3 (21)

4 sessa kaikkien palvelualueiden päälliköt esittelivät vastuualueensa toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Joulukuussa keskusteltiin valtuuston puheenjohtajien kanssa kunnan palvelutoimintojen järjestämisestä, niiden arvioinnista ja arvioinnin kehittämisestä. Lisäksi kuultiin tilintarkastajan työohjelman toteutumisesta ja tarkastuksissa tehdyistä tarkastushavainnoista. Tarkastuslautakunta on tutustunut kunnan vuoden 2007 tilinpäätökseen, hallintokuntien toimintakertomuksiin, vesilaitoksen, jäähallin ja työterveyden erillistilinpäätöksiin sekä tytäryhteisöjen kertomuksiin. 2. Arviointikriteerit Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidessaan tarkastuslautakunnalla oli käytettävissään talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma , vuoden 2007 tilinpäätös, hallintokuntien toimintakertomukset 2007, liikelaitosten erillistilinpäätökset ja tytäryhteisöjen kertomukset sekä tilintarkastajan raportit tilintarkastuksen toteutumisesta ja toimielinten pöytäkirjat ja muut selvitykset ja raportit. Valtuuston asettamat sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat ensisijaisia arviointikriteerejä. Sitovat tavoitteet on koottu lautakunnassa lomakkeistoon, jonka avulla voidaan arvioida tavoitteiden toteutumisen lisäksi myös tavoitteiden asetantaa ja toteutumisen seurantaa. Tarkastuslautakunnan edellisen vuoden arviointikertomuksessa esittämät johtopäätökset ja niiden pohjalta tehdyt suositukset ovat myös seurannan kohteena ja osa arviointikriteeristöä. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon lautakunnan kokouksissa saadut esitykset sekä kunnan palvelutoiminnasta muutoin saadut kokemukset ja kunnan asukkailta saadut palautteet. 3. Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely ja toimenpiteet Valtuusto velvoitti kunnanhallituksen, lautakunnat ja tulosalueet käsittelemään tarkastuslautakunnan vuoden 2006 arviointikertomuksen sisältämät havainnot ja kehitysehdotukset kokouksissaan sekä kirjaamaan esitettyjen havaintojen pohjalta seuranneet toimenpiteet. Kunnanhallitus ja lautakunnat käsittelivät kertomuksen ja antoivat selvityksiä kertomukseen kirjatuista havainnoista. Kunnanhallitus totesi päätöksessään, että vuosien talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon tarkastuslautakunnan vuoden 2006 toimintaa koskevan arviointikertomuksen kehittämislinjaukset. 4 (21)

5 4. Strategiset tavoitteet Nurmijärven visio ja strategiset päämäärät vuoteen 2015 on kirjattu vuoden 2007 talousarvioon. Strategisia päämääriä on seitsemän. Strategian toteutumiselle on asetettu tavoitteita vuoteen 2008 ja Toimintakertomuksessa on kuvattu päämäärien toteuttamista kertomusvuoden aikana. Palvelualueiden tavoitteet on johdettu strategian päämääristä ja tukevat niiden toteuttamista. Strategisten linjausten toteuttaminen on vastuutettu nimetyille toimielimille tai viranhaltijoille kunnan organisaatiossa. Kunnan toimintaorganisaatio on uudistunut kuluvan vuoden alusta alkaen. Muutos valmisteltiin kertomusvuoden aikana. Organisaation uudistuksen tavoitteena on turvata entistä paremmin kunnan kilpailukyky palvelutuotannossa seudun kustannustehokkaimpana kuntana. Lisäksi tavoitteena on vastata maanhankinnan, kaavoituksen ja elinkeinotoiminnan kehittämishaasteisiin. Kuluvana vuonna toimintojen uudelleen järjestämisen valmistelut jatkuvat eräiden tukipalvelujen ja luottamushenkilöorganisaation tarkastelulla. Tarkastellessaan tavoitteiden asettelua tarkastuslautakunta totesi, että kuntastrategian päämäärien joillekin johtamiskohteille ei ole asetettu tavoitteita vuodelle Tavoitteita ei ole asetettu seuraaville johtamiskohteille: 1) Asumismahdollisuuksien monipuolisuus, 2) Työtyytyväisyys, 3) Yrityspalveluiden palvelukyvyn parantaminen, 4) Yritysten ja toimialakeskittymien kehittäminen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen, 5) Kuntatalouden tasapainoa kuvaavat tunnusluvut ja 6) Kuntakonsernin taloudenhoito. Lisäksi huomiota kiinnitti se, että johtamiskohteille Henkilöstöjohtamisen oikeudenmukaisuus ja systemaattisuus tavoitteen oli asettanut ainoastaan terveyspalvelualueen hallinto- ja tukipalvelut. Tarkastuslautakunnan mielestä henkilöstön johtaminen korostuu entisestään nykyisessä toimintojen uudelleen organisoinnin vaiheessa ja työtyytyväisyyden ylläpitäminen on erityisen tärkeää toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuvio: Nurmijärven kunnan väestömäärä Asukasluku Kunnan väestönkasvutavoite on alle 2 % vuodessa, mikä toteutui kertomusvuonna kasvun ollessa 1,6 %. Kunnan asukasluku vuoden lopussa oli asukasta. Väestönkasvu on kahtena viime vuonna ollut samalla tasolla ja on jonkin verran hidastunut aikaisemmista vuosista. Vuosituhannen alkuvuosina väkimäärä kasvoi vuosittain reilusti yli 2 %. 5 (21)

6 5. Taloudelliset tavoitteet Talouden kehitys Nurmijärven kunnan talous kehittyi vuonna 2007 edellisen vuoden kaltaiseksi ja talousarviossa arvioitua paremmaksi. Tilikauden tulos oli 2,2 milj. euroa arvioitua suurempi. Toimintamenot olivat 1,2 milj. arvioitua suuremmat, mutta myös toimintatuloja kertyi 1,4 milj. euroa arvioitua enemmän. Verotulojen kasvu oli 8,4 % ja niitä kertyi 1,1 milj. euroa arvioitua enemmän. Kuvio: Verorahoitus ja toimintakate Verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kasvu on ollut luvulla menojen kasvua hitaampaa. Vuonna 2006 kehitys kääntyi suotuisampaan suuntaan. Tuolloin verorahoitus kasvoi 11,2 % ja nettomenot (toimintakate) vain 1,2 %. Tilinpäätösvuonna menojen kasvu on kääntynyt jälleen nousuun ja oli tulojen kasvua suurempi. Nettomenot kasvoivat 8,3 % ja verorahoitustulot kasvoivat 7,5 %. Nettomenojen osuus verorahoitustuloista oli tilinpäätösvuonna 89,1 % kun se edellisenä vuonna oli hieman parempi 85,5 % Verorahoitus Toimintakate Nurmijärvi sai verotuloja asukasta kohti laskettuna naapurikuntiaan Tuusulaa, Järvenpäätä ja Keravaa vähemmän vaikka verotulojen määrä 125,5 milj. euroa yhteensä oli kuntien suurin. Verotulot Nurmijärvellä kasvoivat edellisestä vuodesta Tuusulaa ja Keravaa vähemmän, mutta enemmän kuin Järvenpäässä. Verotulot kasvoivat keskimäärin koko maassa kertomusvuonna 7,6 % ja kaikkien kuntien veroprosenttien painotettu keskiarvo oli 18,46 %. Taulukko: Verotulot asukasta kohti 2007 ja muutos % sekä veroprosentti Verotulot v Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Hyvinkää Muutos % 8,4 % 9,5 % 5,7 % 8,6 % 12,2 % 10,2 % 12,8 % Euroa / asukas Veroprosentti 18,75 18,00 18,25 18,00 19,50 19,50 18,50 6 (21)

7 Nurmijärvellä menojen kasvun hillitseminen onnistui hyvin edellisenä vuonna. Tilinpäätösvuonna kasvu kuitenkin kiihtyi. Toimintakulut kasvoivat Nurmijärvellä 7,5 % kun niiden kasvu vuonna 2006 oli 3,7 %. Muissa Kuuma-kunnissa menojen kasvu oli maltillisempaa. Tuusulassa toimintakulut kasvoivat tilinpäätösvuonna 5 % ja edellisenä vuonna 4,3 %. Taulukko: Toimintakulut asukasta kohti 2007 ja muutos % Toimintakulut v.2007 Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Hyvinkää Muutos % 7,5 % 5,0 % 5,3 % 6,5 % 5,4 % 5,7 % 5,3 % Euroa / asukas Asukasluvun muutos 1,6 % 1,5 % 0,9 % 2,7 % 1,8 % 1,2 % 0,8 % Kuvio: Toimintakulut asukasta kohti Toimintakulut / asukas Toimintakulut asukasta kohti laskettuna olivat Nurmijärvellä kertomusvuonna Mäntsälän ja Pornaisten jälkeen seutukuntien alhaisimmat. Pornainen pärjäsi euron menoilla kun Hyvinkää käytti 27 % enemmän eli euroa asukasta kohti Edellisenä vuonna 2006 Nurmijärven asukasta kohti lasketut toimintakulut olivat Mäntsälän kanssa samalla tasolla, mutta kasvoivat vuonna 2007 yli 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin Mäntsälässä Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Toimintakatteen muutos vuonna 2007 oli vertailukunnista suurin Hyvinkäällä, 9,8 %. Keravalla ja Nurmijärvellä muutos oli myös korkea. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen vuosittaisella vaihtelulla saattaa olla vaikutusta toimintakatteen vuosimuutokseen. Nurmijärvelle kertyi Tuusulan jälkeen eniten myyntivoittoja, 5,8 milj. euroa. Tuusulan myyntivoitot olivat 8,5 milj. euroa, Järvenpään 3 milj. euroa ja Keravan 4,5 milj. euroa. Nettomenot asukasta kohti kasvoivat vertailukunnissa eniten ja olivat myös määrältään suurimmat Hyvinkäällä. Pienimmillä menoilla/asukas palvelutuotantonsa vuonna 2007 hoiti Keravan kaupunki. Taulukko: Toimintakate asukasta kohti 2007 (toimintakulut toimintatuotot) Toimintakate v.2007 Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Hyvinkää Muutos % 8,3 % 5,2 % 5,8 % 8,9 % 6,2 % 3,0 % 9,8 % Euroa / asukas (21)

8 Nurmijärven kunta pystyi vuosikatteellaan ensimmäisen kerran moneen vuoteen rahoittamaan tilinpäätösvuoden nettoinvestoinnit kokonaisuudessaan. Viimeksi tilanne oli samanlainen vuonna 2001 jolloin nettoinvestointien määrä oli 12,6 milj. euroa ja vuosikatteen 16,6 milj. euroa. Vuodesta 2001 vuosikatteen määrä aleni vuosittain ja oli alhaisimmillaan vuonna 2005, vain 4,6 milj. euroa. Nettoinvestoinnit sen sijaan olivat tuolloin korkeimmillaan, 24,2 milj. euroa. Tilinpäätösvuonna nettoinvestoinnit olivat 15,2 milj. euroa ja vuosikate 16,6 milj. euroa. Kuvio: Nurmijärven kunta, vuosikate Milj. euroa Kaikkien vertailukuntien vuosikate oli positiivinen. Pienin vuosikate/asukas oli Järvenpäällä ja lähes saman suuruinen Mäntsälällä. Vuosikatteella arvioituna Nurmijärvi pärjäsi vertailukunnista parhaiten, vuosikate oli 429 euroa/asukas ja lähes samansuuruinen kun edellisenä vuonna. Kuuma-kunnista Mäntsälä kasvatti tilinpäätösvuonna vuosikatettaan eniten edelliseen vuoteen verrattuna ja Järvenpään vuosikate huononi eniten. Kaikkien vertailukuntien vuosikatteet riittivät kattamaan tilinpäätösvuoden käyttöomaisuuden poistot, mutta ainoastaan Nurmijärvellä vuosikate riitti rahoittamaan nettoinvestoinnit. Taulukko: Vuosikate asukasta kohti 2007 ja muutos % Vuosikate v.2007 Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Hyvinkää Muutos % -0,9 % +29,5 % -10,2 % -5,3 % +243,1 % +167,8 % +28,5 % Euroa / asukas Lainakanta asukasta kohti laskettuna kertomusvuoden lopussa oli Nurmijärvellä euroa kun se edellisenä vuonna oli euroa/asukas. Vertailukuntien pienin lainamäärä oli Tuusulassa ja eniten lainaa oli Pornaisissa. Nurmijärvi, Tuusula ja Hyvinkää kykenivät vähentämään lainamäärää kertomusvuoden aikana. Pornaisissa lainat/asukas lisääntyivät 25,1 %. Samoin Järvenpäässä lainamäärä asukasta kohti kasvoi 16,3 %. Taulukko: Lainakanta asukasta kohti 2007 ja muutos % Lainakanta v.2007 Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Hyvinkää Muutos % -16,4 % -15,6 % +16,3 % +4,9 % +9,1 % +25,1 % -4,3 % Euroa / asukas (21)

9 Taulukko: Nurmijärven kunnan menojen ja tulojen kehitys palvelualueittain vuodesta 2002 vuoteen 2007 (nimellisarvot, sisältää sisäiset erät) Talouden kehitys palvelualueittain vv , t Muutos % v v Ylin päätöksenteko Toimintatuotot ,8 120,2 Toimintakulut ,5 35, josta myyntivoitot ,8 Hallintopalvelualue Toimintatuotot ,4 30,0 Toimintakulut ,3 29, Terveyspalvelualue Toimintatuotot ,4 22,8 Toimintakulut ,1 48, Sosiaalipalvelualue Toimintatuotot ,8 26,0 Toimintakulut ,8 45, Sivistyspalvelualue Toimintatuotot ,0 37,8 Toimintakulut ,9 62, Ympäristöpalvelualue Toimintatuotot ,2 87,1 Toimintakulut ,6 34, Vesilaitos Toimintatuotot ,7 22,3 Toimintakulut ,1 40, Klaukkalan jäähalli Toimintatuotot ,3 4,3 Toimintakulut ,5 28, Nurmijärven Työterveys Toimintatuotot Toimintakulut Käyttötalous yhteensä Toimintatuotot ,9 60,4 Toimintakulut ,5 48,0 Toimintakate ,3 43,3 9 (21)

10 Edellisen sivun taulukosta näkyy, että tilinpäätösvuonna 2007 toimintamenot kasvoivat yhteensä 7,5 % ja toimintatulot 5,9 %. Hallintopalvelualueella, sosiaalipalvelualueella ja Klaukkalan jäähallin toiminnassa menot kasvoivat kaikkia kunnan menoja enemmän. Hallintopalveluissa ja jäähallissa myös tulot kasvoivat kaikkia tuloja enemmän. Terveys-, sivistys- ja ympäristöpalvelualueen menojen kasvu alitti kunnan kokonaismenojen kasvun Suurimpien palvelualueiden osuudet kunnan kokonaismenoista (brutto) olivat kertomusvuonna seuraavat: terveyspalvelualue 31,1 %, sosiaalipalvelualue 25,5 % ja sivistyspalvelualue 21,5 %. Seitsemän viimeisen vuoden aikana toimintamenot (nimellisarvo) kasvoivat kunnan terveyspalvelualueella 48,6 %, sosiaalipalvelualueella 45,6 % ja sivistyspalvelualueella eniten eli 62,5 %. Kuvio: Vertailukuntien ylijäämät 2007 Pornainen Mäntsälä Hyvinkää Järvenpä Kerava Tuusula Nurmijärvi Ylijäämä, M 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Nurmijärven kunnan tulos muodostui lähes edellisen vuoden kaltaiseksi huolimatta siitä, että toimintakate heikkeni 10,1 milj. euroa. Kun verotulot kasvoivat 9,7 milj. euroa, valtionosuudet 0,7 milj. euroa ja rahoituserät pysyivät lähes entisellään, ylijäämäksi jäi 6,2 milj. euroa, joka on käyttöomaisuuden poistojen verran heikompi kuin edellisenä vuonna. Kuuma-kuntiin verrattuna Nurmijärven ylijäämä on paras. Se on kolminkertainen verrattuna Järvenpään tulokseen. Heikoimmaksi ylijäämä muodostui Pornaisissa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kuntastrategiassa taloustavoitteet on asetettu vuodelle Vuosikatteen tulisi tuolloin olla vähintään 500 euroa/asukas, lainakannan alle euroa/asukas, omavaraisuusasteen yli 60 % ja kulujen muutos enintään tulorahoituksen muutoksen suuruinen. Tilinpäätösvuoden vuosikate oli 429 euroa/asukas eikä vielä saavuttanut tavoitetta. Lainakannan osalta tavoite toteutui jo nyt kun lainat/asukas olivat euroa. Omavaraisuusaste jäi alle tavoitteen ja oli 58,1 %. Tavoite ei myöskään toteutunut kulujen muutoksen osalta, jos kuluilla tarkoitetaan nettomenoja ja tulorahoituksella verorahoitusta. Verorahoitus kasvoi 7,5 % ja toimintakate 8,3 %. 10 (21)

11 Käyttötalouden määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista palvelualueittain tarkasteltaessa voidaan todeta, että terveys-, sosiaali- ja sivistyspalvelualueilla nettomenot ylittivät talousarvion määrärahat. Ylimmän päätöksenteon nettotulot sekä hallinto- ja ympäristöpalvelualueen nettomenot pysyivät talousarvion raamissa. Yhteensä käyttötalouden nettomenot pysyivät lähes muutetun talousarvion raamissa, ylitys oli vain euroa. 6. Toiminnalliset tavoitteet Asuntotoimi Vuosia koskeva asunto-ohjelma on liitetty kunnan talousarvioon. Sen mukaan asuntotuotannon yleisenä tavoitteena on, että kunnassa tuotetaan vuosien aikana vuosittain noin 350 asuntoa, joista pientalojen osuus on 70 %. Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantotavoitteeksi on arvioitu 30 asuntoa/vuosi. Kunnan strategiassa yhdeksi johtamiskohteeksi on määritelty asumismahdollisuuksien monipuolisuus. Tavoitteena on tonttitarjonnan monipuolisuuden ja vuokra-asuntojen määrän lisääminen. Tavoitteen toteutumista tarkastellaan kuluvana vuonna jolloin myös asuntoohjelman strategiat tarkistetaan. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnan kaavoituksessa tulee varata tontteja vuokra-asumista varten. Vuonna 2007 uusia asuntoja valmistui 290 kappaletta joka jäi jonkin verran määrätavoitteesta. Omakotitontteja kunta myi yhteensä 32. Kunta on varannut vuokratalokohteen toteuttamiseen rivitalotontin Klaukkalasta. Kohteen suunnittelu on toimintakertomuksen mukaan käynnistynyt loppuvuonna. Vuokra-asunnon hakijoita oli jonossa viime vuoden lopulla yhteensä 630. Vaihtuvuus kunnan vuokra-asunnoissa on noin 25 % vuodessa. Kunta on liittynyt Helsingin seudun asuntotuotannon aiesopimukseen, jonka tavoitteiden toteutuminen edellyttää valmisteilla olevien kaavojen ja maankäyttösopimusten toteuttamista kohtuullisen nopealla aikataululla. Talousarviossa sitovana tavoitteena oli asuntotoimen asiakaspalvelun liittäminen kunnanviraston yleisneuvontapisteeseen. Tavoite toteutui. Vanhusten huolto Sitovan tavoitteen mukaan toiminta järjestetään asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti asiakkaan omien voimavarojen tukemiseen panostaen. Lisäksi toiminta suunnitellaan niin, että asiakkaat hoidetaan oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla tavalla. Tavoitteiden toteutumista mitataan asiakastyytyväisyyskyselyillä, joita on tehty kuluvan vuoden alussa. Vastaajia on ollut paljon ja tulokset hyviä. Aivan kaikkia vastauksia ei oltu vielä maaliskuussa analysoitu. 11 (21)

12 Toimintakertomuksen mukaan vanhustyössä ja laitoshoidossa on panostettu yksilövastuiseen hoitotyöhön. Toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän hoitotyön puitteissa järjestettiin ikäihmisten ryhmälle Pysytään pystyssä -hanke, jonka merkittävin tulos oli kaatumispelon väheneminen. Asiakkaiden oikeassa paikassa hoitamisen toteuttamisessa on vaikeuksia. Toimintakertomuksen mukaan terveyskeskuksen vuodeosastoilla on jatkuvasti keskimäärin noin asiakasta odottamassa pääsyä asumispalveluun tai pitkäaikaisosastolle. Tarkastuslautakunnan havaintojen mukaan vanhusten huolto hoidetaan tällä hetkellä kunnassa hyvin. Vanhusväestö kuitenkin lisääntyy jatkuvasti, mikä asettaa haasteita hoidon ja hoivan järjestämiseen. Tämän hetken ja tulevaisuuden tärkeä haaste on vanhusten pääseminen vuodeosastoilta hoidon tarpeen mukaiseen sijoitukseen. Siihen on lisättävä resursseja. Terveystoimen avohoito Sitova toiminnallinen tavoite terveyspalvelualueen avohoidossa on vastuullisen vanhemmuuden ja terveiden elämäntapojen edistäminen yhdessä sosiaali- ja sivistyspalvelualueen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen kanssa. Tavoitteen toteutumista mitataan kuluvan vuoden aikana tehtävällä kyselytutkimuksella. Toimintakertomuksen mukaan tavoitetta toteutettiin mm. VARPU (varhaisen puuttumisen) hankkeen avulla. Hankkeen toimintamallissa kyetään havaitsemaan ja voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja perheiden ongelmiin. Terveydenhoitajat ovat osallistuneet varhaisen puuttumisen koulutuksiin. Selkeät mittarit toiminnan vaikuttavuudesta puuttuvat vielä, mutta niitä suunnitellaan ja selvitetään hankkeeseen osallistuvan Stakesin toimesta. Terveysliikuntahanke on täsmentynyt kertomusvuonna lääkärin antamaksi tutkimukseen perustuvaksi liikkumislähetteeksi. Asiakkaat ohjataan harrastamaan heille mieluista liikkumista, heille laaditaan liikuntasuunnitelma ja harjoittelun tuloksia seurataan. Hammashuollossa koululaisia on kutsuttu huoltajineen hammashoitoloihin neuvontakäynneille. Käynneistä on saatu hyvää palautetta. Ksylitolin jakamista päiväkodeissa ja ala-asteilla yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa on jatkettu edellisen vuoden tapaan. Toiminnan vaikuttavuutta mitataan lasten hampaiden reikiintymisellä. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan hoitotakuun velvoitteet kunnan omassa terveydenhuollossa on kyetty täyttämään kaikilta osin, myös hammashuollossa, jossa on ollut pulaa hammaslääkäreistä. 12 (21)

13 Terveydensuojelu Terveydensuojelun sitovana tavoitteena on uuden elintarvikelain mukaisen maksullisuuden laajentaminen. Suunnitelma maksuista on laadittu ja tavoite siten toteutunut. Maksujen käyttöönotto on kuluvan vuoden tavoitteena. Sitovaksi tavoitteeksi terveydensuojelussa on asetettu myös terveydensuojelun laatutyön kehittäminen, valvontasuunnitelmien tuottaminen sekä toiminnan suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden toteutumisen selvittäminen eri vaihtoehdoilla. Talousarvion mukaan tavoitteen toteutumista mitataan valitusten määrällä ja ravinnon mukana leviävien sairauksien määrällä. Toimintakertomukseen tavoitteen toteutuminen on kuvattu seuraavasti: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset toteutuivat lähes 100 %. Terveydensuojelun sitovaksi asetetulla tavoitteella, sen mittareilla ja toteutumisen kuvauksella ei mielestämme ole lainkaan yhteyttä toisiinsa. Tavoitteiden muotoilussa tulisi kiinnittää huomiota sen mitattavuuteen. Tavoitteen toteutuminen tai toteutumatta jääminen olisi voitava todeta. Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun sitovana tavoitteena vuonna 2007 laaditaan kunnan ympäristöohjelma. Ympäristöohjelmaa ei ole laadittu eikä tavoite siten ole toteutunut. Sen sijaan on laadittu ekologinen jalanjälki -selvitys, oltu mukana ilmastonmuutoskampanjassa, selvitetty haja-asutusalueen jätevesien käsittelytilannetta kunnan alueella ja selvitetty kolmannen sektorin kanssa yhteistyömuotoja, joilla voidaan edistää ympäristönsuojelua. Toiminnasta koottuja tietoja käytetään ympäristöohjelman laatimisessa. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan kunnan ympäristötilinpäätös vuosilta on valmistumassa kuluvan vuoden kesällä. 7. Investoinnit Suurimmat kertomusvuonna toteutetut talonrakennushankkeet olivat Nurmijärven Yhteiskoulun laajennus (4 milj. euroa) ja Klaukkalan sosiaali- ja terveysaseman laajennus (3,9 milj. euroa). Yhteiskoulun laajennuksen rakentaminen tapahtui lähes kokonaan vuonna Klaukkalan terveysaseman laajennusta rakennettiin vuosina 2006 ja Molemmissa rakennushankkeissa kustannukset pysyivät kustannusarvion puitteissa. Kertomusvuoden aikana on useita vanhoja rakennuksia peruskorjattu päivähoidon käyttöön. Klaukkalan Ylitilantien päiväkodin rakentaminen toteutettiin vuonna 2007 vuokrahankkeena siten, että kunta vuokrasi yrittäjältä tämän rakennuttaman kiinteistön päiväkotikäyttöön. Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan ratkaisu on osoittautunut toimivaksi. 13 (21)

14 Kunnallistekniikan rakentamiseen käytettiin tilinpäätösvuonna yhteensä 3,4 milj. euroa. Kustannuksiltaan suurimmat rakennuskohteet olivat Harjulanrannan asuntoalue, Ilvesvuoren työpaikka-alue ja Mäenpääntien liikenneturvallisuuden parantaminen. Kunnallistekniikan rakentamiseen vuonna 2007 varattua määrärahaa jäi käyttämättä 1,0 milj. euroa. Kuvio: Nettoinvestoinnit ja vuosikate m ilj. eu ro a Nettoinvestoinnit Vuosikate Investointien bruttomenojen taso Nurmijärvellä on vuodesta 2002 lähtien ollut yli 20 milj. euroa. Vuonna 2005 investoinnit olivat suurimmillaan ja silloin niihin käytettiin 27,1 milj. euroa. Vuonna 2006 investointimenojen bruttomäärä oli 23,8 milj. euroa ja nyt kertomusvuonna niiden taso on laskenut 15,4 milj. euroon. Taloussuunnitelman mukaan kuluvana ja vielä seuraavanakin vuonna investointimenot ovat nykyisellä tasolla. Vuonna 2010 niiden taso nousee yli 20 milj. euroon. Kuvio: Rakennus- ja kalustoinvestointeja Kuvio kertoo talonrakennusinves- Milj. euroa Suurimmat investoinnit Koulut Päiväkodit Terveysasemat tointien kohdistumisen koulujen, päiväkotien ja terveysasemien rakentamiseen ja kalustamiseen vuosina Koulujen rakentamiseen kuluu vuosittain eniten varoja. Klaukkalan terveysaseman laajennus näkyy kuviossa vuosina 2006 ja Koulujen rakentamiseen käytettiin tilinpäätösvuonna 4,8 milj. euroa, päiväkoti-investointeihin kului 0,9 milj. euroa ja terveydenhuollon investointeihin 1,8 milj. euroa. 14 (21)

15 8. Kuntakonserni Tilinpäätösvuonna voimaan tulleiden kuntalain uusien säännösten mukaan valtuuston tehtävänä on päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Toimintakertomuksessa on lain mukaan esitettävä selvitys tavoitteiden toteutumisesta kunnan eri tehtävissä ja kuntakonsernissa. Nurmijärven kuntakonserniin kuuluvat kunnan ja sen kolmen sisäisen liikelaitoksen lisäksi 9 suorassa omistuksessa olevaa tytäryhtiötä, 3 osakkuusyhtiötä ja välillisen omistuksen kautta 1 tytäryhtiö ja 4 osakkuusyhtiötä. Kunnan konsernitase sisältää myös omistusosuudet 6 kuntayhtymään. Tilinpäätösvuoden aikana kuntakonserni on laajentunut kahdella uudella yhteisöllä; sisäisellä liikelaitoksella Nurmijärven Työterveys sekä tytäryhtiöllä Nurmijärven Sähkönmyynti Oy. Talousarviossa kunnan valtuusto on asettanut tavoitteet sisäisille liikelaitoksille ja tytäryhtiöille. Tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Yhtiöiden talouden tilanteesta on raportoitu talouden tunnuslukujen avulla. Kiinteistön hallintaan ja vuokraukseen perustuville yhtiöille toiminnalliseksi tavoitteeksi on asetettu tilojen pitäminen toimintojen mukaisessa turvallisessa ja teknisesti asianmukaisessa kunnossa siten, että kiinteistöjen arvo säilyy. Nurmijärven Sähkö Oy:n sitovana toiminnallisena tavoitteena on, että bioenergian osuus kaukolämmön tuotannosta on 83 %. Toimintakertomuksen mukaan kertomusvuonna sitovat tavoitteet ovat kaikki toteutuneet. Tilinpäätösvuoden konsernitaseen loppusumma on kasvanut 3,1 milj. euroa, joka on 1 % taseen loppusummasta. Omaisuuden määrä on lisääntynyt 8,3 milj. euroa ja vieraan pääoman määrä on vähentynyt 6,8 milj. euroa. Konsernin lainakanta oli vuodenlopussa 103,8 milj. euroa eli euroa / asukas. Edellisenä vuonna asukasta kohti laskettujen konsernivelkojen määrä oli euroa. Tarkastuslautakunta on aikaisempinakin vuosina todennut kertomuksessaan, että kunnan omistajaohjaus näkyy tytäryhteisöjen toiminnassa ja raportointi on järjestelmällistä ja samanaikaista kunnan palvelualueiden raportoinnin kanssa. Vuoden alussa voimaan tulleiden konserniohjeiden myötä tytäryhteisöjen toiminnan seuranta, ohjaus ja raportointi paranevat entisestään. Viime vuosina kunnan sisäisten toimijoiden ja tytäryhteisöjen välinen yhteistyö ei aina ole ollut parasta mahdollista. Tietojemme mukaan uusia yhteistyömalleja on kehitetty kuluvan vuoden aikana. Jatkossa tulee edelleen kiinnittää huomiota joustavaan toimintaan kaikkien toimijoiden kanssa ja erityisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa. 15 (21)

16 9. Kuuma-yhteistyö Kuuma -hankkeiden tilannekatsaus pidettiin valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille, kunnan johtoryhmälle, lautakuntien puheenjohtajille ja tulosaluepäälliköille. Tilaisuudessa käytiin läpi mitä hankkeita on valmisteltu, niiden tavoitteita ja perusteluita, miksi Nurmijärven kannattaa olla kyseisissä hankkeissa mukana. Yhteistyö tuottaa konkreettisia tuloksia odotettua hitaammin. Ensimmäisinä hankkeina ovat toteutumassa talouspalvelukeskus isäntäkuntana Tuusula ja hankintapalvelukeskus isäntäkuntana Nurmijärvi. Yhteistä elinkeinostrategiaa toteutettiin nyt ensimäistä vuotta ja Kuumassa on valmisteltu elinkeinopalveluiden liiketoimintasuunnitelma. Yhteinen asunto-ohjelma on valmisteilla ja Kuuma-kuntien vuokrataloyhtiöiden on tarkoitus verkostoitua ja hakea yhteistä linjaa. Tuotantotavoitteina Kuumassa on 25 % kohtuuhintaisia asuntoja, sisältäen vuokra-asumisen lisäksi myös asumisoikeusasumista. Kuuma-yhteistyö laajeni Helsingin seudun yhteistyöksi asumisen suunnittelussa, joka on osa MAL -sopimusta. 10. Muut havainnot Kuntakehitystoimikunta Kuntakehitystoimikunnan tehtävänä on avustaa kunnanhallitusta kunnan toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä mm. huolehtimalla koko kuntaa koskevan yleiskaavan ja osayleiskaavojen suunnittelusta ja ranta-alueiden maankäytön suunnittelusta. Kuntakehitystoimikunnan yhtenä sitovana tavoitteena vuonna 2007 oli maanhankinnan tehostaminen Kirkonkylässä ja Klaukkalassa. Toimintakertomuksen mukaan Klaukkalan alueella on käynnissä useita merkittäviä maankäyttösopimuksiin ja maanostoon liittyviä neuvotteluja. Myös Kirkonkylässä on vireillä maankäyttösopimusneuvotteluja. Tavoitteena oli myös selvittää yritystonttien myyntitulojen käyttö maanhankintaan ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Tämä tavoite ei toteutunut aiheesta käytyjä alustavia keskusteluja pidemmälle. Toimintakertomuksen mukaan asia voidaan ottaa uudelleen tarkasteluun sen jälkeen kun uusi toimintaorganisaatio on vakiinnuttanut toimintansa. Tarkastuslautakunta toivoo, että selvitys tehdään, sillä ajatus on hyvä. Tarkastuslautakunta toivoo, että kuntakehitystoimikunta ottaa kantaa maankäytön kehittämisessä sellaiseen kaavoittamiseen, joka koskee kunnan arvokkaita virkistys- ja ranta-alueita. Kuntalaisten virkistyskäyttöön soveltuville alueille ei tulisi kaavoittaa tehokasta rakentamista eikä teollisuusalueita. 16 (21)

17 10.2. Sosiaalipalvelualue Sosiaalipalvelualueella kuntastrategiaa toteutetaan tuottamalla kuntalaisille palveluja ongelmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Kullekin tulosalueelle asetetut sitovat tavoitteet toteutuivat toimintakertomuksen mukaan lähes kaikki. Lasten kotihoidon tuen osalta tavoitteena olleet keskimääräiset asiakasmäärät alittuivat jonkin verran. Edellisen vuoden kertomuksessa tarkastuslautakunta totesi varhaisen havaitsemisen ja puuttumisen -hankkeen tulleen toimintatavaksi sosiaalipalvelualueella. Kertomusvuonna sosiaalipalvelualueen yhtenä sitovana tavoitteena oli ennaltaehkäisevien työtapojen lisääminen ja vaikutusten seuranta varhaisen tuen ja puuttumisen näkökulmasta yli sektorirajojen. Tavoitteen toteutumisen mittariksi valittiin raportointi työtapojen käyttöönotosta ja vaikuttavuudesta. Raportti on valmistunut kuluvan vuoden helmikuussa ja tavoite on siltä osin toteutunut. Tarkastuslautakunta on kiinnostunut siitä, miten ja minkälaisia ennaltaehkäiseviä työ- ja toimintatapoja lisättiin ja miten niiden vaikutusta seurattiin. Toimintakertomuksessa ei ole lainkaan kerrottu tavoitteen toteutumisen tästä puolesta Sivistyspalvelualue Koulukuljetukset Vuoden 2006 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota koulukuljetuksen määrärahojen tuntuvaan ylitykseen, jota palvelualueen on pitänyt selvittää. Kuitenkin lisämäärärahan tarvetta oli jälleen ja valtuusto myönsi lokakuussa euroa lisää koulukuljetusten hoitamiseen. Tarkastuslautakunta kiinnittää jälleen huomiota kuljetuspalveluiden oston lisäksi muidenkin palveluhankintojen hankintaosaamiseen ja laadullisiin tekijöihin kilpailutustilanteessa. Taulukko: Koulukuljetukset vertailukunnittain Nurmijärvi Vihti Mäntsälä Tuusula Kustannukset, per oppilas, Kustannukset, per oppilas, Kustannusten kasvu % per oppilas 24,4 % -8,0 % 6,4 % 10,3 % Vertailukunniksi oheiseen taulukkoon on valittu alueeltaan Nurmijärven kaltaisia kuntia. Nurmijärvellä kertomusvuonna koulukuljetuksen piirissä oli 1450 oppilasta, edellisenä 17 (21)

18 vuonna oppilaita oli Tuusulassa kuljetettavia oppilaita oli 783, Mäntsälässä 857 ja Vihdissä Oppilasmäärä ei sisällä esikoululaisia. Nurmijärvellä oppilasta kohti lasketut kuljetuskustannukset ovat kasvaneet kaksikertaisesti Tuusulaan verrattuna. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan koulukuljetusten kustannusten muodostumista on kunnassa tutkittu. Kuitenkaan koululautakunnan toimintakertomuksessa ei ole selvitetty millään tavalla kustannusten erittäin suuren kasvun syitä. Nurmijärvitietoutta on lisätty Sivistystoimen sitovana tavoitteena olleen Nurmijärvi- ja kotiseututietouden edistämiselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin, vaikka yhdeksi vuoden päähankkeeksi suunniteltu Virtuaalimatka Nurmijärvellä -ohjelmiston valmistuminen viivästyi eikä toteutunut kertomusvuoden aikana. Hanketta ei ole kuitenkaan haudattu, vaan se tullee toteutumaan seuraavana vuonna. Nurmijärvi- ja kotiseututietouden lisäämisessä muutamat perusmuodot kuten tutustumisretket eri kohteisiin olivat ahkerassa käytössä, mutta löytyy luoviakin ratkaisuja. Eräänä sellaisena voi mainita Nurmijärven yhteiskoulun lisärakennuksen nimeämisen Askolaksi taitelijaprofessori Vilho Askolan mukaan. Toisaalta yhdessä koulussa, ruotsinkielisessä Vendlaskolanissa tämä tavoite ei toteutunut lainkaan. Yhteistyötavoitteet toteutuneet vain osittain Heikoimmin näyttävät toteutuneen koulujen väliset yhteistyötavoitteet. Esimerkiksi alaja yläasteiden yhteistyön tehostaminen on monissa kouluissa katsottu toteutuneen vain osittain. Siihen toivottiin uusia toimintatapoja. Vaikeinta se näyttäisi olevan pienten kylien koulujen ja taajamien yläasteen välillä ja maantieteellisestä etäisyydestä johtuen. Muita havaintoja koulutuspalveluista Klaukkalassa todettiin tarve varautua maahanmuuttajien asianmukaiseen opetukseen. Ilmastonmuutos toi esille koulujen liikuntatilatarpeen: Ei voida enää olettaa, että talvella luistellaan ja hiihdetään, on oltava valmiuksia muunlaiseen liikuntaan. Tietotekniikan opetuksen edellytyksiin ja opetukseen tulee jatkuvasti kiinnittää huomiota ja kiinnittää resursseja, jotta pysytään kehityksen mukana. Tavoitteiden toteutumisen raportoinnissa eri kouluilla on jonkin verran vaihtelua. Koulut ovat merkinneet tavoitteen toteutuneeksi joko kokonaan tai osittain, vaikka toteutuneet ohjelmat näyttävät varsin samanlaisilta. Joissakin kouluissa on oltu kriittisempiä, eikä ole pelkän aiheen käsittelyn vielä katsottu riittävän toteutui kokonaan mainintaan. Tässä yhteydessä tarkastuslautakunta kiinnittää jälleen huomiota tavoitteiden mitattavuuteen ja yksiselitteisten mittareiden etsimiseen. 18 (21)

19 10.4. Riskienhallinta Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että kunnassa ei ole laadittu yhtenäistä, kaikkia palvelualueita koskevaa riskienkartoitusta ja riskienhallintasuunnitelmaa. Kuntalain perusteella konsernijohdolla sekä tilivelvollisilla toimielimillä ja viranhaltijoilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä, toimivuudesta ja raportoimisesta. Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallitseminen ovat kunnan päivittäistä toimintaa. Lautakunnan mielestä kunnassa tulisi ohjeistaa keskeisten riskien ja erilaisten uhkatekijöiden tunnistamisen, arvioinnin ja hallitsemisen systemaattiset menettelyt kattamaan koko kuntakonsernin. Näiden menettelyiden tulisi ottaa huomioon sekä ulkoiset että sisäiset muutokset ja uhkatekijät. Niiden tulisi sisältää myös riskienhallinta- ja valvontamenettelyiden säännöllinen raportointi kunnan johdolle Sisäinen valvonta ja tarkastus Kuluvan vuoden keväällä on uudistettu kunnan sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa kunnanhallitus ja sen valvontavastuu on kunnanjohtajalla ja toteuttamisvastuu tilivelvollisilla. Uuden ohjeen mukaan kunnan johdon ja konsernijohdon on esitettävä toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehitystarpeista. Ensimmäisen kerran selonteko laaditaan kuluvan vuoden tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunnan mielestä on tärkeää huolehtia siitä, että kunnan uuden toimintaorganisaation käynnistymisen yhteydessä sisäinen valvonta ja valvontamenetelmät toimivat uusien toimenkuvien mukaisissa työketjuissa. Sisäinen valvonta sisältää sisäisen tarkastuksen tehtävät. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan sisäinen tarkastus tukee kunnan organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa tarkastamalla ja arvioimalla sisäisen valvonnan, riskienhallinnan, johtamisen ja hallinnon toimivuutta kunnanjohtajan hyväksymän vuosisuunnitelman mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen laatimat tarkastusraportit käsitellään kunnan johtoryhmässä ja sovitaan tarkastuksen esiin nostamista mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että tilinpäätösvuonna erillisen sisäisen tarkastuksen kohteena ei ole ollut mikään kunnan toiminto. Kaudelle on laadittu tarkastussuunnitelma, joka sisältää mm. sisäisen valvonnan kokonaisarvion ja siihen liittyvän riskianalyysin laatimisen Muita havaintoja Tarkastuslautakunta on huolestuneena kiinnittänyt huomiota jäsenten poissa olojen lisääntymiseen toimielinten kokouksista. Kun varajäsenetkin jäävät kutsumatta poissa olevien tilalle, päätöksenteko jää entistä pienemmälle luottamushenkilöiden joukolle ja demokratia kunnan yhteisten asioiden hoitamisessa kaventuu. Tarkastuslautakunnan 19 (21)

20 mielestä luottamushenkilöiden tulee aina esteen sattuessa hyvissä ajoin ilmoittaa varajäsenelleen kokoukseen osallistumisesta. Lautakuntien tulisi miettiä keinoja sitouttaa jäseniään toimielimen toimintaan niin, että poissa oloja ei syntyisi ilman erityistä syytä. Vuoden 2006 arviointikertomuksessa kiinnitimme huomiota kunnan ympäristön siisteyteen ja sen puuttumiseen. Ympäristölautakunta on selvittänyt arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä niitä monia toimenpiteitä, joilla kunnassa vaikutetaan ympäristön siisteyteen. Selvityksen mukaan kunnan alueella toimii kuitenkin lukuisia yrityksiä, jotka eivät ole lautakunnalle lupa- eivätkä ilmoitusvelvollisia. Näihin yrityksiin kohdistuva valvonta on ympäristölautakunnan selvityksen mukaan satunnaista ja yleensä silloin on kysymys räikeästä ympäristöstä piittaamattomuudesta. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että myös tällaiset yritykset tulevat säännöllisen valvonnan piiriin. 11. Yhteenveto Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan hallintoa on hoidettu hyvin ja valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet on pääosin toteutettu. Terveyslautakunta, sosiaalilautakunta ja ympäristöpalvelualueen kaikki lautakunnan kutsuivat tarkastuslautakunnan puheenjohtajan sekä kyseistä lautakuntaa seuraavan jäsenen kokoukseensa, jossa käytiin läpi yleisesti sitovia tavoitteita ja mittarien merkitystä kyseisen lautakunnan kannalta. Sitovia tavoitteita on asetettu yhteensä 50, joista 4 ei toteutunut tai siirtyi toteutettavaksi kuluvana vuonna. Muita tavoitteita on asetettu 26, joiden toteutumista on eri palvelualueilla raportoitu eri tavoin. Aikaisempina vuosina tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota sitovien tavoitteiden suureen määrään ja niiden mitattavuuden puutteellisuuksiin. Tänä vuonna voimme tyytyväisinä todeta, että sitovien tavoitteiden määrää on huomattavasti vähennetty. Tosin tilinpäätösraportointi poikkeaa joiltain osin talousarviosta siten, että jotkut ei-sitovat tavoitteet ovat muuttuneet sitoviksi. Jatkossa oletuksena on, että valtuuston hyväksymät tavoitteet ovat kaikki sitovia. Sopivien mittareiden löytämisessä on edelleen vaikeuksia. Hyviä mittareita toivotaan arvioinnin parantamiseksi sekä talousarvion tavoitteiksi että tilinpäätöksen toteutumaksi. Kuntastrategian seitsemän päämäärää on jaettu useisiin johtamiskohteisiin. Palvelualojen omat sitovat tavoitteet ovat linjassa strategisten päämäärien ja niiden johtamiskohteiden kanssa. Samoin kuin edellisenäkin vuonna tarkastuslautakunta havaitsi, että kaikille strategian johtamiskohteille ei ole asetettu sitovaa tavoitetta vuonna Kertomusvuoden taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin, joiltakin osin jopa arvioitua paremmin. Toimintatulot ylittivät tuloarvion, mutta myös toimintamenot ylittivät talousarvion määrärahat. Verotulot ja valtionosuudet toteutuivat arvioitua parempina ja sen ansiosta myös vuosikate muodostui talousarviota paremmaksi. Vuosikate jäi alle 500 euron tavoitetason ollen 429 euroa / asukas. Samoin omavaraisuusaste jäi 60 %:n tavoitteesta, mutta kuitenkin parani edellisvuodesta tasolle 58,1 %. Velkamäärä väheni edellisestä vuodesta 314 euroa / asukas ja oli vuoden lopussa euroa / asukas. 20 (21)

21 Toiminnan nettomenojen ja verorahoitustulojen suhde kääntyi edellisvuotta huonompaan suuntaan kun menojen kasvu 8,3 % ylitti tulojen kasvun 7,5 %. Investointimenojen taso laski tilinpäätösvuonna selkeästi. Bruttoinvestoinnit olivat 15,4 milj. euroa kun ne edellisenä vuonna olivat 23,8 milj. euroa. Nettoinvestointien määrä 15,2 milj. euroa pystyttiin kokonaan kattamaan vuosikatteella. Tilinpäätöksen hyvään tulokseen vaikuttivat osaltaan maa-alueiden myynnistä kertyneet 5,8 milj. euron myyntivoitot, joista 1,3 milj. euroa syntyi R 10 -alueen kiinteistöjen myynnistä. Jatkossa näiden tulojen kertyminen lakkaa kun kaikki alueen kiinteistöt on myyty. Tarkastuslautakunta toteaa, että nettomenojen kasvu tilinpäätösvuonna oli suuri. Tilikauden tulos oli kuitenkin hyvä. Saavutetusta hyvästä tuloksesta huolimatta talouden tasapainottaminen edellyttää jatkuvasti toimenpiteitä ja tiukan menotalouden ylläpitämistä. Nurmijärvellä 28. päivänä toukokuuta 2008 Jari Laine puheenjohtaja Markku Jalava varapuheenjohtaja Christine Hammar Pirkko Hirvonen Erkki Lehtinen Aulikki Markkanen Raili Oksanen 21 (21)

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

Arviointikertomus 2010

Arviointikertomus 2010 Arviointikertomus 2010 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 11.5.2011 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2010 SISÄLLYS Arviointikertomus 2010... 1 1. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2013 SISÄLLYS Arviointikertomus 2013... 1 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan katsaus... 3 2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

NURM1JA R V I. www.nurmijarvi. fi

NURM1JA R V I. www.nurmijarvi. fi NURM1JA R V I www.nurmijarvi. fi NURMIJA RV I Nurmijarven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2009 SISALLYS Arviointikertomus 2009 1 1. Tarkastuslautakunnan toiminta 3 2. Arviointikriteerit

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 LEMPÄÄLÄN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 Tarkastuslautakunta 14.5.2014 Sisältö 1 Tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja lautakunnan suorittama toiminnan ja talouden arviointi... 3 2

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 20.5.2014 39

Tarkastuslautakunta 20.5.2014 39 Tarkastuslautakunta 20.5.2014 39 Keravan kaupunki ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 3 1.1 Kokoonpano... 3 1.2 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2014 Valtuusto 27.5.2015 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus I-V 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 14.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä vallinnut henkilöstöpula

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Arviointivuoden 2011 yhtenä painopistealueena on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen arviointi. Sosiaali- ja terveyspalveluissa monessa henkilöstöryhmässä

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN

TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN TOIMIALOJEN VASTINEET TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2011 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN Vuoden 2011 tarkastuslautakunnan arviointikertomus Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 18.06.2012 merkinnyt tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2011... 1 1.2. Tilintarkastusyhteisö...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4

SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 SISÄLLYSLUETTELO 1. PUHEENJOHTAJAN KATSAUS 2 2. TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA 3 3. ARVIO ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.1. ARVIO KAUPUNKISTRATEGIAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 4 3.2. ARVIO

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009

Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 Vantaan kaupunki Arviointikertomus 2009 www.vantaa.fi/arviointikertomus Tarkastuslautakunta 5.5.2010 Sisältö 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Sipoon kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 12.5.2015 Sipoon kunnanvaltuustolle Sisällysluettelo 1. Alkusanat... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Valtuusto 30.05.2012 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen)

SUURET LUPAUKSET. Sävelellä Suuret setelit. (säv. Ken Ramsey, Hoyt Axton, san. Tapio Lankia, Raimo Tuomainen) SUURET LUPAUKSET Sävelellä Suuret setelit Toisien mielestä lienee turhaa vahtia vain Poliittista mainetta jos hamuaa Suosiota kalastaa Ja ja Kunniaa vain saalistaa Annan toisten mä kalastella poliittiset

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2010

ARVIOINTIKERTOMUS 2010 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Riihimäen kaupungin tarkastuslautakunta 2009 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. RIIHIMÄEN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 2.1. Tarkastuslautakunnan toiminta vuonna 2010...

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 ARVIOINTIKERTOMUS 2010 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 4.5.2011 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä suosituksista 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 4 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 4 1.3 Tilintarkastus

Lisätiedot

Arviointikertomus 2012

Arviointikertomus 2012 Arviointikertomus 2012 Nokian kaupunki Tarkastuslautakunta 24.5.2013 Kuva: Eteenpäin menossa (Kuloveden Lammasnokka 1.5.2012) 1 Puheenjohtajan katsaus Tämä tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2

SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 TASEKIRJA 2013 SISÄLLYSLUETTELO sivu I TOIMINTAKERTOMUS KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA...2 1.1 Sipoon kunnan hallinto...2 1.2 Yleinen taloudellinen kehitys...4

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2006 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLTÖ 1 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 3 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Espoo -tarina on kaupungin strategia vuosille 2014 2017. Se kertoo mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa sekä miten sinne päästään. Vuodelle 2014 asetettiin

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2009

ARVIOINTIKERTOMUS 2009 ARVIOINTIKERTOMUS 2009 Haukipudas Tarkastuslautakunta 21.4.2010 Sisältö 1.TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.2 Lautakunnan kokoonpano vuonna 2009... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 3 2.

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

PUHEENJOHTAJAN KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Valtakunnallisten arvioiden mukaan talouden kehitys tulee edelleen olemaan hidasta, mikä näkyy myös Espoossa. Valtuustosopimuksessa vuosikatteen tavoitetaso

Lisätiedot