Arviointikertomus Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008"

Transkriptio

1 Arviointikertomus 2007 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta Valtuusto

2 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2007 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta Arviointikriteerit Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely ja toimenpiteet Strategiset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Talouden kehitys Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Asuntotoimi Vanhusten huolto Terveystoimen avohoito Terveydensuojelu Ympäristönsuojelu Investoinnit Kuntakonserni Kuuma-yhteistyö Muut havainnot Kuntakehitystoimikunta Sosiaalipalvelualue Sivistyspalvelualue Riskienhallinta Sisäinen valvonta ja tarkastus Muita havaintoja Yhteenveto...20 Tarkastuslautakunta (21)

3 NURMIJÄRVEN VALTUUSTOLLE ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalain 71 ja 75 :ssä sekä kunnan tilintarkastussäännössä. Lautakunnan erityisenä tehtävänä on arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään ovat olleet Jari Laine, puheenjohtaja Markku Jalava, varapuheenjohtaja Christine Hammar Aulikki Markkanen Pirkko Hirvonen Raili Oksanen Erkki Lehtinen Lasse Salmi Matti Kurvinen Marja-Leena Lehtinen Marja-Leena Sandelin Tuovi Aalto-Kallonen Matti Metsä-Mähkä Jan Smedberg Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut JHTT Raija Ruuskanen Oy Audiator Ab:stä. Valtuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, HTM Raimo Vainio-Kaila saakka ja sen jälkeen JHTT Raija Ruuskanen. Tarkastuslautakunta kokoontui arviointivuonna yksitoista kertaa, joista kolme kohdistui yksinomaan vuoden 2007 arviointikertomuksen laatimiseen. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 85,7. Lautakunta laati arviointivuoden työohjelman, jossa määriteltyihin painopistealueisiin arviointi pääasiassa kohdistettiin. Arvioinnin painopistealueita kunnan vuoden 2007 toiminnassa olivat asuntotoimi, vanhustenhuolto, terveystoimen avohoito, ympäristönsuojelu, terveydensuojelu ja investoinnit. Arviointia suoritettiin haastattelemalla ja kuulemalla lautakuntien puheenjohtajia ja palvelualueiden johtavia viranhaltijoita painopistealueiksi valittujen toimintojen järjestämisestä. Kunnanjohtaja ja talousjohtaja esittelivät osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen sekä sisäisen valvonnan toimintaa. Kunnanhallituksen näkemyksiä kuultiin haastattelemalla kunnanhallituksen I varapuheenjohtajaa. Syksyllä tehtiin tutustumiskäynti Nurmijärven Onnenkimpale ry:n Heikkarin palvelutaloon. Kevään viimeisessä arviointikokouk- 3 (21)

4 sessa kaikkien palvelualueiden päälliköt esittelivät vastuualueensa toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Joulukuussa keskusteltiin valtuuston puheenjohtajien kanssa kunnan palvelutoimintojen järjestämisestä, niiden arvioinnista ja arvioinnin kehittämisestä. Lisäksi kuultiin tilintarkastajan työohjelman toteutumisesta ja tarkastuksissa tehdyistä tarkastushavainnoista. Tarkastuslautakunta on tutustunut kunnan vuoden 2007 tilinpäätökseen, hallintokuntien toimintakertomuksiin, vesilaitoksen, jäähallin ja työterveyden erillistilinpäätöksiin sekä tytäryhteisöjen kertomuksiin. 2. Arviointikriteerit Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidessaan tarkastuslautakunnalla oli käytettävissään talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma , vuoden 2007 tilinpäätös, hallintokuntien toimintakertomukset 2007, liikelaitosten erillistilinpäätökset ja tytäryhteisöjen kertomukset sekä tilintarkastajan raportit tilintarkastuksen toteutumisesta ja toimielinten pöytäkirjat ja muut selvitykset ja raportit. Valtuuston asettamat sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat ensisijaisia arviointikriteerejä. Sitovat tavoitteet on koottu lautakunnassa lomakkeistoon, jonka avulla voidaan arvioida tavoitteiden toteutumisen lisäksi myös tavoitteiden asetantaa ja toteutumisen seurantaa. Tarkastuslautakunnan edellisen vuoden arviointikertomuksessa esittämät johtopäätökset ja niiden pohjalta tehdyt suositukset ovat myös seurannan kohteena ja osa arviointikriteeristöä. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon lautakunnan kokouksissa saadut esitykset sekä kunnan palvelutoiminnasta muutoin saadut kokemukset ja kunnan asukkailta saadut palautteet. 3. Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely ja toimenpiteet Valtuusto velvoitti kunnanhallituksen, lautakunnat ja tulosalueet käsittelemään tarkastuslautakunnan vuoden 2006 arviointikertomuksen sisältämät havainnot ja kehitysehdotukset kokouksissaan sekä kirjaamaan esitettyjen havaintojen pohjalta seuranneet toimenpiteet. Kunnanhallitus ja lautakunnat käsittelivät kertomuksen ja antoivat selvityksiä kertomukseen kirjatuista havainnoista. Kunnanhallitus totesi päätöksessään, että vuosien talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon tarkastuslautakunnan vuoden 2006 toimintaa koskevan arviointikertomuksen kehittämislinjaukset. 4 (21)

5 4. Strategiset tavoitteet Nurmijärven visio ja strategiset päämäärät vuoteen 2015 on kirjattu vuoden 2007 talousarvioon. Strategisia päämääriä on seitsemän. Strategian toteutumiselle on asetettu tavoitteita vuoteen 2008 ja Toimintakertomuksessa on kuvattu päämäärien toteuttamista kertomusvuoden aikana. Palvelualueiden tavoitteet on johdettu strategian päämääristä ja tukevat niiden toteuttamista. Strategisten linjausten toteuttaminen on vastuutettu nimetyille toimielimille tai viranhaltijoille kunnan organisaatiossa. Kunnan toimintaorganisaatio on uudistunut kuluvan vuoden alusta alkaen. Muutos valmisteltiin kertomusvuoden aikana. Organisaation uudistuksen tavoitteena on turvata entistä paremmin kunnan kilpailukyky palvelutuotannossa seudun kustannustehokkaimpana kuntana. Lisäksi tavoitteena on vastata maanhankinnan, kaavoituksen ja elinkeinotoiminnan kehittämishaasteisiin. Kuluvana vuonna toimintojen uudelleen järjestämisen valmistelut jatkuvat eräiden tukipalvelujen ja luottamushenkilöorganisaation tarkastelulla. Tarkastellessaan tavoitteiden asettelua tarkastuslautakunta totesi, että kuntastrategian päämäärien joillekin johtamiskohteille ei ole asetettu tavoitteita vuodelle Tavoitteita ei ole asetettu seuraaville johtamiskohteille: 1) Asumismahdollisuuksien monipuolisuus, 2) Työtyytyväisyys, 3) Yrityspalveluiden palvelukyvyn parantaminen, 4) Yritysten ja toimialakeskittymien kehittäminen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen, 5) Kuntatalouden tasapainoa kuvaavat tunnusluvut ja 6) Kuntakonsernin taloudenhoito. Lisäksi huomiota kiinnitti se, että johtamiskohteille Henkilöstöjohtamisen oikeudenmukaisuus ja systemaattisuus tavoitteen oli asettanut ainoastaan terveyspalvelualueen hallinto- ja tukipalvelut. Tarkastuslautakunnan mielestä henkilöstön johtaminen korostuu entisestään nykyisessä toimintojen uudelleen organisoinnin vaiheessa ja työtyytyväisyyden ylläpitäminen on erityisen tärkeää toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuvio: Nurmijärven kunnan väestömäärä Asukasluku Kunnan väestönkasvutavoite on alle 2 % vuodessa, mikä toteutui kertomusvuonna kasvun ollessa 1,6 %. Kunnan asukasluku vuoden lopussa oli asukasta. Väestönkasvu on kahtena viime vuonna ollut samalla tasolla ja on jonkin verran hidastunut aikaisemmista vuosista. Vuosituhannen alkuvuosina väkimäärä kasvoi vuosittain reilusti yli 2 %. 5 (21)

6 5. Taloudelliset tavoitteet Talouden kehitys Nurmijärven kunnan talous kehittyi vuonna 2007 edellisen vuoden kaltaiseksi ja talousarviossa arvioitua paremmaksi. Tilikauden tulos oli 2,2 milj. euroa arvioitua suurempi. Toimintamenot olivat 1,2 milj. arvioitua suuremmat, mutta myös toimintatuloja kertyi 1,4 milj. euroa arvioitua enemmän. Verotulojen kasvu oli 8,4 % ja niitä kertyi 1,1 milj. euroa arvioitua enemmän. Kuvio: Verorahoitus ja toimintakate Verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kasvu on ollut luvulla menojen kasvua hitaampaa. Vuonna 2006 kehitys kääntyi suotuisampaan suuntaan. Tuolloin verorahoitus kasvoi 11,2 % ja nettomenot (toimintakate) vain 1,2 %. Tilinpäätösvuonna menojen kasvu on kääntynyt jälleen nousuun ja oli tulojen kasvua suurempi. Nettomenot kasvoivat 8,3 % ja verorahoitustulot kasvoivat 7,5 %. Nettomenojen osuus verorahoitustuloista oli tilinpäätösvuonna 89,1 % kun se edellisenä vuonna oli hieman parempi 85,5 % Verorahoitus Toimintakate Nurmijärvi sai verotuloja asukasta kohti laskettuna naapurikuntiaan Tuusulaa, Järvenpäätä ja Keravaa vähemmän vaikka verotulojen määrä 125,5 milj. euroa yhteensä oli kuntien suurin. Verotulot Nurmijärvellä kasvoivat edellisestä vuodesta Tuusulaa ja Keravaa vähemmän, mutta enemmän kuin Järvenpäässä. Verotulot kasvoivat keskimäärin koko maassa kertomusvuonna 7,6 % ja kaikkien kuntien veroprosenttien painotettu keskiarvo oli 18,46 %. Taulukko: Verotulot asukasta kohti 2007 ja muutos % sekä veroprosentti Verotulot v Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Hyvinkää Muutos % 8,4 % 9,5 % 5,7 % 8,6 % 12,2 % 10,2 % 12,8 % Euroa / asukas Veroprosentti 18,75 18,00 18,25 18,00 19,50 19,50 18,50 6 (21)

7 Nurmijärvellä menojen kasvun hillitseminen onnistui hyvin edellisenä vuonna. Tilinpäätösvuonna kasvu kuitenkin kiihtyi. Toimintakulut kasvoivat Nurmijärvellä 7,5 % kun niiden kasvu vuonna 2006 oli 3,7 %. Muissa Kuuma-kunnissa menojen kasvu oli maltillisempaa. Tuusulassa toimintakulut kasvoivat tilinpäätösvuonna 5 % ja edellisenä vuonna 4,3 %. Taulukko: Toimintakulut asukasta kohti 2007 ja muutos % Toimintakulut v.2007 Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Hyvinkää Muutos % 7,5 % 5,0 % 5,3 % 6,5 % 5,4 % 5,7 % 5,3 % Euroa / asukas Asukasluvun muutos 1,6 % 1,5 % 0,9 % 2,7 % 1,8 % 1,2 % 0,8 % Kuvio: Toimintakulut asukasta kohti Toimintakulut / asukas Toimintakulut asukasta kohti laskettuna olivat Nurmijärvellä kertomusvuonna Mäntsälän ja Pornaisten jälkeen seutukuntien alhaisimmat. Pornainen pärjäsi euron menoilla kun Hyvinkää käytti 27 % enemmän eli euroa asukasta kohti Edellisenä vuonna 2006 Nurmijärven asukasta kohti lasketut toimintakulut olivat Mäntsälän kanssa samalla tasolla, mutta kasvoivat vuonna 2007 yli 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin Mäntsälässä Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Toimintakatteen muutos vuonna 2007 oli vertailukunnista suurin Hyvinkäällä, 9,8 %. Keravalla ja Nurmijärvellä muutos oli myös korkea. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen vuosittaisella vaihtelulla saattaa olla vaikutusta toimintakatteen vuosimuutokseen. Nurmijärvelle kertyi Tuusulan jälkeen eniten myyntivoittoja, 5,8 milj. euroa. Tuusulan myyntivoitot olivat 8,5 milj. euroa, Järvenpään 3 milj. euroa ja Keravan 4,5 milj. euroa. Nettomenot asukasta kohti kasvoivat vertailukunnissa eniten ja olivat myös määrältään suurimmat Hyvinkäällä. Pienimmillä menoilla/asukas palvelutuotantonsa vuonna 2007 hoiti Keravan kaupunki. Taulukko: Toimintakate asukasta kohti 2007 (toimintakulut toimintatuotot) Toimintakate v.2007 Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Hyvinkää Muutos % 8,3 % 5,2 % 5,8 % 8,9 % 6,2 % 3,0 % 9,8 % Euroa / asukas (21)

8 Nurmijärven kunta pystyi vuosikatteellaan ensimmäisen kerran moneen vuoteen rahoittamaan tilinpäätösvuoden nettoinvestoinnit kokonaisuudessaan. Viimeksi tilanne oli samanlainen vuonna 2001 jolloin nettoinvestointien määrä oli 12,6 milj. euroa ja vuosikatteen 16,6 milj. euroa. Vuodesta 2001 vuosikatteen määrä aleni vuosittain ja oli alhaisimmillaan vuonna 2005, vain 4,6 milj. euroa. Nettoinvestoinnit sen sijaan olivat tuolloin korkeimmillaan, 24,2 milj. euroa. Tilinpäätösvuonna nettoinvestoinnit olivat 15,2 milj. euroa ja vuosikate 16,6 milj. euroa. Kuvio: Nurmijärven kunta, vuosikate Milj. euroa Kaikkien vertailukuntien vuosikate oli positiivinen. Pienin vuosikate/asukas oli Järvenpäällä ja lähes saman suuruinen Mäntsälällä. Vuosikatteella arvioituna Nurmijärvi pärjäsi vertailukunnista parhaiten, vuosikate oli 429 euroa/asukas ja lähes samansuuruinen kun edellisenä vuonna. Kuuma-kunnista Mäntsälä kasvatti tilinpäätösvuonna vuosikatettaan eniten edelliseen vuoteen verrattuna ja Järvenpään vuosikate huononi eniten. Kaikkien vertailukuntien vuosikatteet riittivät kattamaan tilinpäätösvuoden käyttöomaisuuden poistot, mutta ainoastaan Nurmijärvellä vuosikate riitti rahoittamaan nettoinvestoinnit. Taulukko: Vuosikate asukasta kohti 2007 ja muutos % Vuosikate v.2007 Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Hyvinkää Muutos % -0,9 % +29,5 % -10,2 % -5,3 % +243,1 % +167,8 % +28,5 % Euroa / asukas Lainakanta asukasta kohti laskettuna kertomusvuoden lopussa oli Nurmijärvellä euroa kun se edellisenä vuonna oli euroa/asukas. Vertailukuntien pienin lainamäärä oli Tuusulassa ja eniten lainaa oli Pornaisissa. Nurmijärvi, Tuusula ja Hyvinkää kykenivät vähentämään lainamäärää kertomusvuoden aikana. Pornaisissa lainat/asukas lisääntyivät 25,1 %. Samoin Järvenpäässä lainamäärä asukasta kohti kasvoi 16,3 %. Taulukko: Lainakanta asukasta kohti 2007 ja muutos % Lainakanta v.2007 Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Hyvinkää Muutos % -16,4 % -15,6 % +16,3 % +4,9 % +9,1 % +25,1 % -4,3 % Euroa / asukas (21)

9 Taulukko: Nurmijärven kunnan menojen ja tulojen kehitys palvelualueittain vuodesta 2002 vuoteen 2007 (nimellisarvot, sisältää sisäiset erät) Talouden kehitys palvelualueittain vv , t Muutos % v v Ylin päätöksenteko Toimintatuotot ,8 120,2 Toimintakulut ,5 35, josta myyntivoitot ,8 Hallintopalvelualue Toimintatuotot ,4 30,0 Toimintakulut ,3 29, Terveyspalvelualue Toimintatuotot ,4 22,8 Toimintakulut ,1 48, Sosiaalipalvelualue Toimintatuotot ,8 26,0 Toimintakulut ,8 45, Sivistyspalvelualue Toimintatuotot ,0 37,8 Toimintakulut ,9 62, Ympäristöpalvelualue Toimintatuotot ,2 87,1 Toimintakulut ,6 34, Vesilaitos Toimintatuotot ,7 22,3 Toimintakulut ,1 40, Klaukkalan jäähalli Toimintatuotot ,3 4,3 Toimintakulut ,5 28, Nurmijärven Työterveys Toimintatuotot Toimintakulut Käyttötalous yhteensä Toimintatuotot ,9 60,4 Toimintakulut ,5 48,0 Toimintakate ,3 43,3 9 (21)

10 Edellisen sivun taulukosta näkyy, että tilinpäätösvuonna 2007 toimintamenot kasvoivat yhteensä 7,5 % ja toimintatulot 5,9 %. Hallintopalvelualueella, sosiaalipalvelualueella ja Klaukkalan jäähallin toiminnassa menot kasvoivat kaikkia kunnan menoja enemmän. Hallintopalveluissa ja jäähallissa myös tulot kasvoivat kaikkia tuloja enemmän. Terveys-, sivistys- ja ympäristöpalvelualueen menojen kasvu alitti kunnan kokonaismenojen kasvun Suurimpien palvelualueiden osuudet kunnan kokonaismenoista (brutto) olivat kertomusvuonna seuraavat: terveyspalvelualue 31,1 %, sosiaalipalvelualue 25,5 % ja sivistyspalvelualue 21,5 %. Seitsemän viimeisen vuoden aikana toimintamenot (nimellisarvo) kasvoivat kunnan terveyspalvelualueella 48,6 %, sosiaalipalvelualueella 45,6 % ja sivistyspalvelualueella eniten eli 62,5 %. Kuvio: Vertailukuntien ylijäämät 2007 Pornainen Mäntsälä Hyvinkää Järvenpä Kerava Tuusula Nurmijärvi Ylijäämä, M 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Nurmijärven kunnan tulos muodostui lähes edellisen vuoden kaltaiseksi huolimatta siitä, että toimintakate heikkeni 10,1 milj. euroa. Kun verotulot kasvoivat 9,7 milj. euroa, valtionosuudet 0,7 milj. euroa ja rahoituserät pysyivät lähes entisellään, ylijäämäksi jäi 6,2 milj. euroa, joka on käyttöomaisuuden poistojen verran heikompi kuin edellisenä vuonna. Kuuma-kuntiin verrattuna Nurmijärven ylijäämä on paras. Se on kolminkertainen verrattuna Järvenpään tulokseen. Heikoimmaksi ylijäämä muodostui Pornaisissa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kuntastrategiassa taloustavoitteet on asetettu vuodelle Vuosikatteen tulisi tuolloin olla vähintään 500 euroa/asukas, lainakannan alle euroa/asukas, omavaraisuusasteen yli 60 % ja kulujen muutos enintään tulorahoituksen muutoksen suuruinen. Tilinpäätösvuoden vuosikate oli 429 euroa/asukas eikä vielä saavuttanut tavoitetta. Lainakannan osalta tavoite toteutui jo nyt kun lainat/asukas olivat euroa. Omavaraisuusaste jäi alle tavoitteen ja oli 58,1 %. Tavoite ei myöskään toteutunut kulujen muutoksen osalta, jos kuluilla tarkoitetaan nettomenoja ja tulorahoituksella verorahoitusta. Verorahoitus kasvoi 7,5 % ja toimintakate 8,3 %. 10 (21)

11 Käyttötalouden määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista palvelualueittain tarkasteltaessa voidaan todeta, että terveys-, sosiaali- ja sivistyspalvelualueilla nettomenot ylittivät talousarvion määrärahat. Ylimmän päätöksenteon nettotulot sekä hallinto- ja ympäristöpalvelualueen nettomenot pysyivät talousarvion raamissa. Yhteensä käyttötalouden nettomenot pysyivät lähes muutetun talousarvion raamissa, ylitys oli vain euroa. 6. Toiminnalliset tavoitteet Asuntotoimi Vuosia koskeva asunto-ohjelma on liitetty kunnan talousarvioon. Sen mukaan asuntotuotannon yleisenä tavoitteena on, että kunnassa tuotetaan vuosien aikana vuosittain noin 350 asuntoa, joista pientalojen osuus on 70 %. Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantotavoitteeksi on arvioitu 30 asuntoa/vuosi. Kunnan strategiassa yhdeksi johtamiskohteeksi on määritelty asumismahdollisuuksien monipuolisuus. Tavoitteena on tonttitarjonnan monipuolisuuden ja vuokra-asuntojen määrän lisääminen. Tavoitteen toteutumista tarkastellaan kuluvana vuonna jolloin myös asuntoohjelman strategiat tarkistetaan. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnan kaavoituksessa tulee varata tontteja vuokra-asumista varten. Vuonna 2007 uusia asuntoja valmistui 290 kappaletta joka jäi jonkin verran määrätavoitteesta. Omakotitontteja kunta myi yhteensä 32. Kunta on varannut vuokratalokohteen toteuttamiseen rivitalotontin Klaukkalasta. Kohteen suunnittelu on toimintakertomuksen mukaan käynnistynyt loppuvuonna. Vuokra-asunnon hakijoita oli jonossa viime vuoden lopulla yhteensä 630. Vaihtuvuus kunnan vuokra-asunnoissa on noin 25 % vuodessa. Kunta on liittynyt Helsingin seudun asuntotuotannon aiesopimukseen, jonka tavoitteiden toteutuminen edellyttää valmisteilla olevien kaavojen ja maankäyttösopimusten toteuttamista kohtuullisen nopealla aikataululla. Talousarviossa sitovana tavoitteena oli asuntotoimen asiakaspalvelun liittäminen kunnanviraston yleisneuvontapisteeseen. Tavoite toteutui. Vanhusten huolto Sitovan tavoitteen mukaan toiminta järjestetään asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti asiakkaan omien voimavarojen tukemiseen panostaen. Lisäksi toiminta suunnitellaan niin, että asiakkaat hoidetaan oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla tavalla. Tavoitteiden toteutumista mitataan asiakastyytyväisyyskyselyillä, joita on tehty kuluvan vuoden alussa. Vastaajia on ollut paljon ja tulokset hyviä. Aivan kaikkia vastauksia ei oltu vielä maaliskuussa analysoitu. 11 (21)

12 Toimintakertomuksen mukaan vanhustyössä ja laitoshoidossa on panostettu yksilövastuiseen hoitotyöhön. Toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän hoitotyön puitteissa järjestettiin ikäihmisten ryhmälle Pysytään pystyssä -hanke, jonka merkittävin tulos oli kaatumispelon väheneminen. Asiakkaiden oikeassa paikassa hoitamisen toteuttamisessa on vaikeuksia. Toimintakertomuksen mukaan terveyskeskuksen vuodeosastoilla on jatkuvasti keskimäärin noin asiakasta odottamassa pääsyä asumispalveluun tai pitkäaikaisosastolle. Tarkastuslautakunnan havaintojen mukaan vanhusten huolto hoidetaan tällä hetkellä kunnassa hyvin. Vanhusväestö kuitenkin lisääntyy jatkuvasti, mikä asettaa haasteita hoidon ja hoivan järjestämiseen. Tämän hetken ja tulevaisuuden tärkeä haaste on vanhusten pääseminen vuodeosastoilta hoidon tarpeen mukaiseen sijoitukseen. Siihen on lisättävä resursseja. Terveystoimen avohoito Sitova toiminnallinen tavoite terveyspalvelualueen avohoidossa on vastuullisen vanhemmuuden ja terveiden elämäntapojen edistäminen yhdessä sosiaali- ja sivistyspalvelualueen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen kanssa. Tavoitteen toteutumista mitataan kuluvan vuoden aikana tehtävällä kyselytutkimuksella. Toimintakertomuksen mukaan tavoitetta toteutettiin mm. VARPU (varhaisen puuttumisen) hankkeen avulla. Hankkeen toimintamallissa kyetään havaitsemaan ja voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja perheiden ongelmiin. Terveydenhoitajat ovat osallistuneet varhaisen puuttumisen koulutuksiin. Selkeät mittarit toiminnan vaikuttavuudesta puuttuvat vielä, mutta niitä suunnitellaan ja selvitetään hankkeeseen osallistuvan Stakesin toimesta. Terveysliikuntahanke on täsmentynyt kertomusvuonna lääkärin antamaksi tutkimukseen perustuvaksi liikkumislähetteeksi. Asiakkaat ohjataan harrastamaan heille mieluista liikkumista, heille laaditaan liikuntasuunnitelma ja harjoittelun tuloksia seurataan. Hammashuollossa koululaisia on kutsuttu huoltajineen hammashoitoloihin neuvontakäynneille. Käynneistä on saatu hyvää palautetta. Ksylitolin jakamista päiväkodeissa ja ala-asteilla yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa on jatkettu edellisen vuoden tapaan. Toiminnan vaikuttavuutta mitataan lasten hampaiden reikiintymisellä. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan hoitotakuun velvoitteet kunnan omassa terveydenhuollossa on kyetty täyttämään kaikilta osin, myös hammashuollossa, jossa on ollut pulaa hammaslääkäreistä. 12 (21)

13 Terveydensuojelu Terveydensuojelun sitovana tavoitteena on uuden elintarvikelain mukaisen maksullisuuden laajentaminen. Suunnitelma maksuista on laadittu ja tavoite siten toteutunut. Maksujen käyttöönotto on kuluvan vuoden tavoitteena. Sitovaksi tavoitteeksi terveydensuojelussa on asetettu myös terveydensuojelun laatutyön kehittäminen, valvontasuunnitelmien tuottaminen sekä toiminnan suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden toteutumisen selvittäminen eri vaihtoehdoilla. Talousarvion mukaan tavoitteen toteutumista mitataan valitusten määrällä ja ravinnon mukana leviävien sairauksien määrällä. Toimintakertomukseen tavoitteen toteutuminen on kuvattu seuraavasti: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset toteutuivat lähes 100 %. Terveydensuojelun sitovaksi asetetulla tavoitteella, sen mittareilla ja toteutumisen kuvauksella ei mielestämme ole lainkaan yhteyttä toisiinsa. Tavoitteiden muotoilussa tulisi kiinnittää huomiota sen mitattavuuteen. Tavoitteen toteutuminen tai toteutumatta jääminen olisi voitava todeta. Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun sitovana tavoitteena vuonna 2007 laaditaan kunnan ympäristöohjelma. Ympäristöohjelmaa ei ole laadittu eikä tavoite siten ole toteutunut. Sen sijaan on laadittu ekologinen jalanjälki -selvitys, oltu mukana ilmastonmuutoskampanjassa, selvitetty haja-asutusalueen jätevesien käsittelytilannetta kunnan alueella ja selvitetty kolmannen sektorin kanssa yhteistyömuotoja, joilla voidaan edistää ympäristönsuojelua. Toiminnasta koottuja tietoja käytetään ympäristöohjelman laatimisessa. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan kunnan ympäristötilinpäätös vuosilta on valmistumassa kuluvan vuoden kesällä. 7. Investoinnit Suurimmat kertomusvuonna toteutetut talonrakennushankkeet olivat Nurmijärven Yhteiskoulun laajennus (4 milj. euroa) ja Klaukkalan sosiaali- ja terveysaseman laajennus (3,9 milj. euroa). Yhteiskoulun laajennuksen rakentaminen tapahtui lähes kokonaan vuonna Klaukkalan terveysaseman laajennusta rakennettiin vuosina 2006 ja Molemmissa rakennushankkeissa kustannukset pysyivät kustannusarvion puitteissa. Kertomusvuoden aikana on useita vanhoja rakennuksia peruskorjattu päivähoidon käyttöön. Klaukkalan Ylitilantien päiväkodin rakentaminen toteutettiin vuonna 2007 vuokrahankkeena siten, että kunta vuokrasi yrittäjältä tämän rakennuttaman kiinteistön päiväkotikäyttöön. Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan ratkaisu on osoittautunut toimivaksi. 13 (21)

14 Kunnallistekniikan rakentamiseen käytettiin tilinpäätösvuonna yhteensä 3,4 milj. euroa. Kustannuksiltaan suurimmat rakennuskohteet olivat Harjulanrannan asuntoalue, Ilvesvuoren työpaikka-alue ja Mäenpääntien liikenneturvallisuuden parantaminen. Kunnallistekniikan rakentamiseen vuonna 2007 varattua määrärahaa jäi käyttämättä 1,0 milj. euroa. Kuvio: Nettoinvestoinnit ja vuosikate m ilj. eu ro a Nettoinvestoinnit Vuosikate Investointien bruttomenojen taso Nurmijärvellä on vuodesta 2002 lähtien ollut yli 20 milj. euroa. Vuonna 2005 investoinnit olivat suurimmillaan ja silloin niihin käytettiin 27,1 milj. euroa. Vuonna 2006 investointimenojen bruttomäärä oli 23,8 milj. euroa ja nyt kertomusvuonna niiden taso on laskenut 15,4 milj. euroon. Taloussuunnitelman mukaan kuluvana ja vielä seuraavanakin vuonna investointimenot ovat nykyisellä tasolla. Vuonna 2010 niiden taso nousee yli 20 milj. euroon. Kuvio: Rakennus- ja kalustoinvestointeja Kuvio kertoo talonrakennusinves- Milj. euroa Suurimmat investoinnit Koulut Päiväkodit Terveysasemat tointien kohdistumisen koulujen, päiväkotien ja terveysasemien rakentamiseen ja kalustamiseen vuosina Koulujen rakentamiseen kuluu vuosittain eniten varoja. Klaukkalan terveysaseman laajennus näkyy kuviossa vuosina 2006 ja Koulujen rakentamiseen käytettiin tilinpäätösvuonna 4,8 milj. euroa, päiväkoti-investointeihin kului 0,9 milj. euroa ja terveydenhuollon investointeihin 1,8 milj. euroa. 14 (21)

15 8. Kuntakonserni Tilinpäätösvuonna voimaan tulleiden kuntalain uusien säännösten mukaan valtuuston tehtävänä on päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Toimintakertomuksessa on lain mukaan esitettävä selvitys tavoitteiden toteutumisesta kunnan eri tehtävissä ja kuntakonsernissa. Nurmijärven kuntakonserniin kuuluvat kunnan ja sen kolmen sisäisen liikelaitoksen lisäksi 9 suorassa omistuksessa olevaa tytäryhtiötä, 3 osakkuusyhtiötä ja välillisen omistuksen kautta 1 tytäryhtiö ja 4 osakkuusyhtiötä. Kunnan konsernitase sisältää myös omistusosuudet 6 kuntayhtymään. Tilinpäätösvuoden aikana kuntakonserni on laajentunut kahdella uudella yhteisöllä; sisäisellä liikelaitoksella Nurmijärven Työterveys sekä tytäryhtiöllä Nurmijärven Sähkönmyynti Oy. Talousarviossa kunnan valtuusto on asettanut tavoitteet sisäisille liikelaitoksille ja tytäryhtiöille. Tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Yhtiöiden talouden tilanteesta on raportoitu talouden tunnuslukujen avulla. Kiinteistön hallintaan ja vuokraukseen perustuville yhtiöille toiminnalliseksi tavoitteeksi on asetettu tilojen pitäminen toimintojen mukaisessa turvallisessa ja teknisesti asianmukaisessa kunnossa siten, että kiinteistöjen arvo säilyy. Nurmijärven Sähkö Oy:n sitovana toiminnallisena tavoitteena on, että bioenergian osuus kaukolämmön tuotannosta on 83 %. Toimintakertomuksen mukaan kertomusvuonna sitovat tavoitteet ovat kaikki toteutuneet. Tilinpäätösvuoden konsernitaseen loppusumma on kasvanut 3,1 milj. euroa, joka on 1 % taseen loppusummasta. Omaisuuden määrä on lisääntynyt 8,3 milj. euroa ja vieraan pääoman määrä on vähentynyt 6,8 milj. euroa. Konsernin lainakanta oli vuodenlopussa 103,8 milj. euroa eli euroa / asukas. Edellisenä vuonna asukasta kohti laskettujen konsernivelkojen määrä oli euroa. Tarkastuslautakunta on aikaisempinakin vuosina todennut kertomuksessaan, että kunnan omistajaohjaus näkyy tytäryhteisöjen toiminnassa ja raportointi on järjestelmällistä ja samanaikaista kunnan palvelualueiden raportoinnin kanssa. Vuoden alussa voimaan tulleiden konserniohjeiden myötä tytäryhteisöjen toiminnan seuranta, ohjaus ja raportointi paranevat entisestään. Viime vuosina kunnan sisäisten toimijoiden ja tytäryhteisöjen välinen yhteistyö ei aina ole ollut parasta mahdollista. Tietojemme mukaan uusia yhteistyömalleja on kehitetty kuluvan vuoden aikana. Jatkossa tulee edelleen kiinnittää huomiota joustavaan toimintaan kaikkien toimijoiden kanssa ja erityisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa. 15 (21)

16 9. Kuuma-yhteistyö Kuuma -hankkeiden tilannekatsaus pidettiin valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille, kunnan johtoryhmälle, lautakuntien puheenjohtajille ja tulosaluepäälliköille. Tilaisuudessa käytiin läpi mitä hankkeita on valmisteltu, niiden tavoitteita ja perusteluita, miksi Nurmijärven kannattaa olla kyseisissä hankkeissa mukana. Yhteistyö tuottaa konkreettisia tuloksia odotettua hitaammin. Ensimmäisinä hankkeina ovat toteutumassa talouspalvelukeskus isäntäkuntana Tuusula ja hankintapalvelukeskus isäntäkuntana Nurmijärvi. Yhteistä elinkeinostrategiaa toteutettiin nyt ensimäistä vuotta ja Kuumassa on valmisteltu elinkeinopalveluiden liiketoimintasuunnitelma. Yhteinen asunto-ohjelma on valmisteilla ja Kuuma-kuntien vuokrataloyhtiöiden on tarkoitus verkostoitua ja hakea yhteistä linjaa. Tuotantotavoitteina Kuumassa on 25 % kohtuuhintaisia asuntoja, sisältäen vuokra-asumisen lisäksi myös asumisoikeusasumista. Kuuma-yhteistyö laajeni Helsingin seudun yhteistyöksi asumisen suunnittelussa, joka on osa MAL -sopimusta. 10. Muut havainnot Kuntakehitystoimikunta Kuntakehitystoimikunnan tehtävänä on avustaa kunnanhallitusta kunnan toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä mm. huolehtimalla koko kuntaa koskevan yleiskaavan ja osayleiskaavojen suunnittelusta ja ranta-alueiden maankäytön suunnittelusta. Kuntakehitystoimikunnan yhtenä sitovana tavoitteena vuonna 2007 oli maanhankinnan tehostaminen Kirkonkylässä ja Klaukkalassa. Toimintakertomuksen mukaan Klaukkalan alueella on käynnissä useita merkittäviä maankäyttösopimuksiin ja maanostoon liittyviä neuvotteluja. Myös Kirkonkylässä on vireillä maankäyttösopimusneuvotteluja. Tavoitteena oli myös selvittää yritystonttien myyntitulojen käyttö maanhankintaan ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Tämä tavoite ei toteutunut aiheesta käytyjä alustavia keskusteluja pidemmälle. Toimintakertomuksen mukaan asia voidaan ottaa uudelleen tarkasteluun sen jälkeen kun uusi toimintaorganisaatio on vakiinnuttanut toimintansa. Tarkastuslautakunta toivoo, että selvitys tehdään, sillä ajatus on hyvä. Tarkastuslautakunta toivoo, että kuntakehitystoimikunta ottaa kantaa maankäytön kehittämisessä sellaiseen kaavoittamiseen, joka koskee kunnan arvokkaita virkistys- ja ranta-alueita. Kuntalaisten virkistyskäyttöön soveltuville alueille ei tulisi kaavoittaa tehokasta rakentamista eikä teollisuusalueita. 16 (21)

17 10.2. Sosiaalipalvelualue Sosiaalipalvelualueella kuntastrategiaa toteutetaan tuottamalla kuntalaisille palveluja ongelmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Kullekin tulosalueelle asetetut sitovat tavoitteet toteutuivat toimintakertomuksen mukaan lähes kaikki. Lasten kotihoidon tuen osalta tavoitteena olleet keskimääräiset asiakasmäärät alittuivat jonkin verran. Edellisen vuoden kertomuksessa tarkastuslautakunta totesi varhaisen havaitsemisen ja puuttumisen -hankkeen tulleen toimintatavaksi sosiaalipalvelualueella. Kertomusvuonna sosiaalipalvelualueen yhtenä sitovana tavoitteena oli ennaltaehkäisevien työtapojen lisääminen ja vaikutusten seuranta varhaisen tuen ja puuttumisen näkökulmasta yli sektorirajojen. Tavoitteen toteutumisen mittariksi valittiin raportointi työtapojen käyttöönotosta ja vaikuttavuudesta. Raportti on valmistunut kuluvan vuoden helmikuussa ja tavoite on siltä osin toteutunut. Tarkastuslautakunta on kiinnostunut siitä, miten ja minkälaisia ennaltaehkäiseviä työ- ja toimintatapoja lisättiin ja miten niiden vaikutusta seurattiin. Toimintakertomuksessa ei ole lainkaan kerrottu tavoitteen toteutumisen tästä puolesta Sivistyspalvelualue Koulukuljetukset Vuoden 2006 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota koulukuljetuksen määrärahojen tuntuvaan ylitykseen, jota palvelualueen on pitänyt selvittää. Kuitenkin lisämäärärahan tarvetta oli jälleen ja valtuusto myönsi lokakuussa euroa lisää koulukuljetusten hoitamiseen. Tarkastuslautakunta kiinnittää jälleen huomiota kuljetuspalveluiden oston lisäksi muidenkin palveluhankintojen hankintaosaamiseen ja laadullisiin tekijöihin kilpailutustilanteessa. Taulukko: Koulukuljetukset vertailukunnittain Nurmijärvi Vihti Mäntsälä Tuusula Kustannukset, per oppilas, Kustannukset, per oppilas, Kustannusten kasvu % per oppilas 24,4 % -8,0 % 6,4 % 10,3 % Vertailukunniksi oheiseen taulukkoon on valittu alueeltaan Nurmijärven kaltaisia kuntia. Nurmijärvellä kertomusvuonna koulukuljetuksen piirissä oli 1450 oppilasta, edellisenä 17 (21)

18 vuonna oppilaita oli Tuusulassa kuljetettavia oppilaita oli 783, Mäntsälässä 857 ja Vihdissä Oppilasmäärä ei sisällä esikoululaisia. Nurmijärvellä oppilasta kohti lasketut kuljetuskustannukset ovat kasvaneet kaksikertaisesti Tuusulaan verrattuna. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan koulukuljetusten kustannusten muodostumista on kunnassa tutkittu. Kuitenkaan koululautakunnan toimintakertomuksessa ei ole selvitetty millään tavalla kustannusten erittäin suuren kasvun syitä. Nurmijärvitietoutta on lisätty Sivistystoimen sitovana tavoitteena olleen Nurmijärvi- ja kotiseututietouden edistämiselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin, vaikka yhdeksi vuoden päähankkeeksi suunniteltu Virtuaalimatka Nurmijärvellä -ohjelmiston valmistuminen viivästyi eikä toteutunut kertomusvuoden aikana. Hanketta ei ole kuitenkaan haudattu, vaan se tullee toteutumaan seuraavana vuonna. Nurmijärvi- ja kotiseututietouden lisäämisessä muutamat perusmuodot kuten tutustumisretket eri kohteisiin olivat ahkerassa käytössä, mutta löytyy luoviakin ratkaisuja. Eräänä sellaisena voi mainita Nurmijärven yhteiskoulun lisärakennuksen nimeämisen Askolaksi taitelijaprofessori Vilho Askolan mukaan. Toisaalta yhdessä koulussa, ruotsinkielisessä Vendlaskolanissa tämä tavoite ei toteutunut lainkaan. Yhteistyötavoitteet toteutuneet vain osittain Heikoimmin näyttävät toteutuneen koulujen väliset yhteistyötavoitteet. Esimerkiksi alaja yläasteiden yhteistyön tehostaminen on monissa kouluissa katsottu toteutuneen vain osittain. Siihen toivottiin uusia toimintatapoja. Vaikeinta se näyttäisi olevan pienten kylien koulujen ja taajamien yläasteen välillä ja maantieteellisestä etäisyydestä johtuen. Muita havaintoja koulutuspalveluista Klaukkalassa todettiin tarve varautua maahanmuuttajien asianmukaiseen opetukseen. Ilmastonmuutos toi esille koulujen liikuntatilatarpeen: Ei voida enää olettaa, että talvella luistellaan ja hiihdetään, on oltava valmiuksia muunlaiseen liikuntaan. Tietotekniikan opetuksen edellytyksiin ja opetukseen tulee jatkuvasti kiinnittää huomiota ja kiinnittää resursseja, jotta pysytään kehityksen mukana. Tavoitteiden toteutumisen raportoinnissa eri kouluilla on jonkin verran vaihtelua. Koulut ovat merkinneet tavoitteen toteutuneeksi joko kokonaan tai osittain, vaikka toteutuneet ohjelmat näyttävät varsin samanlaisilta. Joissakin kouluissa on oltu kriittisempiä, eikä ole pelkän aiheen käsittelyn vielä katsottu riittävän toteutui kokonaan mainintaan. Tässä yhteydessä tarkastuslautakunta kiinnittää jälleen huomiota tavoitteiden mitattavuuteen ja yksiselitteisten mittareiden etsimiseen. 18 (21)

19 10.4. Riskienhallinta Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että kunnassa ei ole laadittu yhtenäistä, kaikkia palvelualueita koskevaa riskienkartoitusta ja riskienhallintasuunnitelmaa. Kuntalain perusteella konsernijohdolla sekä tilivelvollisilla toimielimillä ja viranhaltijoilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä, toimivuudesta ja raportoimisesta. Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallitseminen ovat kunnan päivittäistä toimintaa. Lautakunnan mielestä kunnassa tulisi ohjeistaa keskeisten riskien ja erilaisten uhkatekijöiden tunnistamisen, arvioinnin ja hallitsemisen systemaattiset menettelyt kattamaan koko kuntakonsernin. Näiden menettelyiden tulisi ottaa huomioon sekä ulkoiset että sisäiset muutokset ja uhkatekijät. Niiden tulisi sisältää myös riskienhallinta- ja valvontamenettelyiden säännöllinen raportointi kunnan johdolle Sisäinen valvonta ja tarkastus Kuluvan vuoden keväällä on uudistettu kunnan sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa kunnanhallitus ja sen valvontavastuu on kunnanjohtajalla ja toteuttamisvastuu tilivelvollisilla. Uuden ohjeen mukaan kunnan johdon ja konsernijohdon on esitettävä toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehitystarpeista. Ensimmäisen kerran selonteko laaditaan kuluvan vuoden tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunnan mielestä on tärkeää huolehtia siitä, että kunnan uuden toimintaorganisaation käynnistymisen yhteydessä sisäinen valvonta ja valvontamenetelmät toimivat uusien toimenkuvien mukaisissa työketjuissa. Sisäinen valvonta sisältää sisäisen tarkastuksen tehtävät. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan sisäinen tarkastus tukee kunnan organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa tarkastamalla ja arvioimalla sisäisen valvonnan, riskienhallinnan, johtamisen ja hallinnon toimivuutta kunnanjohtajan hyväksymän vuosisuunnitelman mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen laatimat tarkastusraportit käsitellään kunnan johtoryhmässä ja sovitaan tarkastuksen esiin nostamista mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että tilinpäätösvuonna erillisen sisäisen tarkastuksen kohteena ei ole ollut mikään kunnan toiminto. Kaudelle on laadittu tarkastussuunnitelma, joka sisältää mm. sisäisen valvonnan kokonaisarvion ja siihen liittyvän riskianalyysin laatimisen Muita havaintoja Tarkastuslautakunta on huolestuneena kiinnittänyt huomiota jäsenten poissa olojen lisääntymiseen toimielinten kokouksista. Kun varajäsenetkin jäävät kutsumatta poissa olevien tilalle, päätöksenteko jää entistä pienemmälle luottamushenkilöiden joukolle ja demokratia kunnan yhteisten asioiden hoitamisessa kaventuu. Tarkastuslautakunnan 19 (21)

20 mielestä luottamushenkilöiden tulee aina esteen sattuessa hyvissä ajoin ilmoittaa varajäsenelleen kokoukseen osallistumisesta. Lautakuntien tulisi miettiä keinoja sitouttaa jäseniään toimielimen toimintaan niin, että poissa oloja ei syntyisi ilman erityistä syytä. Vuoden 2006 arviointikertomuksessa kiinnitimme huomiota kunnan ympäristön siisteyteen ja sen puuttumiseen. Ympäristölautakunta on selvittänyt arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä niitä monia toimenpiteitä, joilla kunnassa vaikutetaan ympäristön siisteyteen. Selvityksen mukaan kunnan alueella toimii kuitenkin lukuisia yrityksiä, jotka eivät ole lautakunnalle lupa- eivätkä ilmoitusvelvollisia. Näihin yrityksiin kohdistuva valvonta on ympäristölautakunnan selvityksen mukaan satunnaista ja yleensä silloin on kysymys räikeästä ympäristöstä piittaamattomuudesta. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että myös tällaiset yritykset tulevat säännöllisen valvonnan piiriin. 11. Yhteenveto Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan hallintoa on hoidettu hyvin ja valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet on pääosin toteutettu. Terveyslautakunta, sosiaalilautakunta ja ympäristöpalvelualueen kaikki lautakunnan kutsuivat tarkastuslautakunnan puheenjohtajan sekä kyseistä lautakuntaa seuraavan jäsenen kokoukseensa, jossa käytiin läpi yleisesti sitovia tavoitteita ja mittarien merkitystä kyseisen lautakunnan kannalta. Sitovia tavoitteita on asetettu yhteensä 50, joista 4 ei toteutunut tai siirtyi toteutettavaksi kuluvana vuonna. Muita tavoitteita on asetettu 26, joiden toteutumista on eri palvelualueilla raportoitu eri tavoin. Aikaisempina vuosina tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota sitovien tavoitteiden suureen määrään ja niiden mitattavuuden puutteellisuuksiin. Tänä vuonna voimme tyytyväisinä todeta, että sitovien tavoitteiden määrää on huomattavasti vähennetty. Tosin tilinpäätösraportointi poikkeaa joiltain osin talousarviosta siten, että jotkut ei-sitovat tavoitteet ovat muuttuneet sitoviksi. Jatkossa oletuksena on, että valtuuston hyväksymät tavoitteet ovat kaikki sitovia. Sopivien mittareiden löytämisessä on edelleen vaikeuksia. Hyviä mittareita toivotaan arvioinnin parantamiseksi sekä talousarvion tavoitteiksi että tilinpäätöksen toteutumaksi. Kuntastrategian seitsemän päämäärää on jaettu useisiin johtamiskohteisiin. Palvelualojen omat sitovat tavoitteet ovat linjassa strategisten päämäärien ja niiden johtamiskohteiden kanssa. Samoin kuin edellisenäkin vuonna tarkastuslautakunta havaitsi, että kaikille strategian johtamiskohteille ei ole asetettu sitovaa tavoitetta vuonna Kertomusvuoden taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin, joiltakin osin jopa arvioitua paremmin. Toimintatulot ylittivät tuloarvion, mutta myös toimintamenot ylittivät talousarvion määrärahat. Verotulot ja valtionosuudet toteutuivat arvioitua parempina ja sen ansiosta myös vuosikate muodostui talousarviota paremmaksi. Vuosikate jäi alle 500 euron tavoitetason ollen 429 euroa / asukas. Samoin omavaraisuusaste jäi 60 %:n tavoitteesta, mutta kuitenkin parani edellisvuodesta tasolle 58,1 %. Velkamäärä väheni edellisestä vuodesta 314 euroa / asukas ja oli vuoden lopussa euroa / asukas. 20 (21)

21 Toiminnan nettomenojen ja verorahoitustulojen suhde kääntyi edellisvuotta huonompaan suuntaan kun menojen kasvu 8,3 % ylitti tulojen kasvun 7,5 %. Investointimenojen taso laski tilinpäätösvuonna selkeästi. Bruttoinvestoinnit olivat 15,4 milj. euroa kun ne edellisenä vuonna olivat 23,8 milj. euroa. Nettoinvestointien määrä 15,2 milj. euroa pystyttiin kokonaan kattamaan vuosikatteella. Tilinpäätöksen hyvään tulokseen vaikuttivat osaltaan maa-alueiden myynnistä kertyneet 5,8 milj. euron myyntivoitot, joista 1,3 milj. euroa syntyi R 10 -alueen kiinteistöjen myynnistä. Jatkossa näiden tulojen kertyminen lakkaa kun kaikki alueen kiinteistöt on myyty. Tarkastuslautakunta toteaa, että nettomenojen kasvu tilinpäätösvuonna oli suuri. Tilikauden tulos oli kuitenkin hyvä. Saavutetusta hyvästä tuloksesta huolimatta talouden tasapainottaminen edellyttää jatkuvasti toimenpiteitä ja tiukan menotalouden ylläpitämistä. Nurmijärvellä 28. päivänä toukokuuta 2008 Jari Laine puheenjohtaja Markku Jalava varapuheenjohtaja Christine Hammar Pirkko Hirvonen Erkki Lehtinen Aulikki Markkanen Raili Oksanen 21 (21)

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA Puh. 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3076/00.03.00/2016 TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2013 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015

Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 138 04.04.2016 Kaupunginvaltuusto 56 08.06.2016 Lohjan kaupungin tilinpäätös 2015 29/02.06.01/2016 KH 04.04.2016 138 Kuntalain 113 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 VALTIMON KUNTA 1 (5) Tarkastuslautakunta 19.5.2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 1 Tilintarkastuksen toteuttaminen Valtimon kunnan vuosien 2013 17 hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Arviointikertomus 2006

Arviointikertomus 2006 Arviointikertomus 2006 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 30.5.2007 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2006 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta... 3 2. Edellisen

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

RANUAN KUNTA 1. Varajäsenet Rauno Kelahaara Seija Kukkonen Hanna-Kaisa Saukko Hannu Saukko Toivo Sääskilahti

RANUAN KUNTA 1. Varajäsenet Rauno Kelahaara Seija Kukkonen Hanna-Kaisa Saukko Hannu Saukko Toivo Sääskilahti RANUAN KUNTA T A R K A S T U S L A U T A K U N T A 1 jlc 25 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2013 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet Varsinaiset jäsenet Kirsi Saaranen Sanna

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset

Audlaton-yhtiöt. TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle. Tarkastuksen tulokset Audlaton-yhtiöt TILINTARKASTUSKERTOMUS 2011 Lieksan kaupunginvaltuustolle Olemme tarkastaneet Lieksan kaupungin hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2011. Tilinpäätös sisältää

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Perusturvalautakunta Hallintoasioista sivu 1 Kokousaika 23.2.2012, kello 18.00 19.30 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seppälän nuorisotalo Löppönen Markku, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta

Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta 1 2 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA Kunnanvaltuusto on valinnut tarkastussäännön mukaisesti viisi tarkastuslautakunnan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde

Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde Valtuuston kokous Fullmäktiges sammanträde 18.5.2015 Vuoden 2014 arviointikertomus Valtuusto 18.5.2015 Paula Viljakainen Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Tulostavoitteiden toteutumisen arviointi Tulostavoitteiden

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot