Arviointikertomus Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Arviointikertomus 2007. Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 28.5.2008"

Transkriptio

1 Arviointikertomus 2007 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta Valtuusto

2 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2007 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta Arviointikriteerit Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely ja toimenpiteet Strategiset tavoitteet Taloudelliset tavoitteet Talouden kehitys Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet Asuntotoimi Vanhusten huolto Terveystoimen avohoito Terveydensuojelu Ympäristönsuojelu Investoinnit Kuntakonserni Kuuma-yhteistyö Muut havainnot Kuntakehitystoimikunta Sosiaalipalvelualue Sivistyspalvelualue Riskienhallinta Sisäinen valvonta ja tarkastus Muita havaintoja Yhteenveto...20 Tarkastuslautakunta (21)

3 NURMIJÄRVEN VALTUUSTOLLE ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan tehtävät on määritelty kuntalain 71 ja 75 :ssä sekä kunnan tilintarkastussäännössä. Lautakunnan erityisenä tehtävänä on arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunnan jäseninä ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään ovat olleet Jari Laine, puheenjohtaja Markku Jalava, varapuheenjohtaja Christine Hammar Aulikki Markkanen Pirkko Hirvonen Raili Oksanen Erkki Lehtinen Lasse Salmi Matti Kurvinen Marja-Leena Lehtinen Marja-Leena Sandelin Tuovi Aalto-Kallonen Matti Metsä-Mähkä Jan Smedberg Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut JHTT Raija Ruuskanen Oy Audiator Ab:stä. Valtuuston valitsemana tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab ja vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, HTM Raimo Vainio-Kaila saakka ja sen jälkeen JHTT Raija Ruuskanen. Tarkastuslautakunta kokoontui arviointivuonna yksitoista kertaa, joista kolme kohdistui yksinomaan vuoden 2007 arviointikertomuksen laatimiseen. Jäsenten osallistumisprosentti kokouksiin oli 85,7. Lautakunta laati arviointivuoden työohjelman, jossa määriteltyihin painopistealueisiin arviointi pääasiassa kohdistettiin. Arvioinnin painopistealueita kunnan vuoden 2007 toiminnassa olivat asuntotoimi, vanhustenhuolto, terveystoimen avohoito, ympäristönsuojelu, terveydensuojelu ja investoinnit. Arviointia suoritettiin haastattelemalla ja kuulemalla lautakuntien puheenjohtajia ja palvelualueiden johtavia viranhaltijoita painopistealueiksi valittujen toimintojen järjestämisestä. Kunnanjohtaja ja talousjohtaja esittelivät osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen sekä sisäisen valvonnan toimintaa. Kunnanhallituksen näkemyksiä kuultiin haastattelemalla kunnanhallituksen I varapuheenjohtajaa. Syksyllä tehtiin tutustumiskäynti Nurmijärven Onnenkimpale ry:n Heikkarin palvelutaloon. Kevään viimeisessä arviointikokouk- 3 (21)

4 sessa kaikkien palvelualueiden päälliköt esittelivät vastuualueensa toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Joulukuussa keskusteltiin valtuuston puheenjohtajien kanssa kunnan palvelutoimintojen järjestämisestä, niiden arvioinnista ja arvioinnin kehittämisestä. Lisäksi kuultiin tilintarkastajan työohjelman toteutumisesta ja tarkastuksissa tehdyistä tarkastushavainnoista. Tarkastuslautakunta on tutustunut kunnan vuoden 2007 tilinpäätökseen, hallintokuntien toimintakertomuksiin, vesilaitoksen, jäähallin ja työterveyden erillistilinpäätöksiin sekä tytäryhteisöjen kertomuksiin. 2. Arviointikriteerit Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidessaan tarkastuslautakunnalla oli käytettävissään talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma , vuoden 2007 tilinpäätös, hallintokuntien toimintakertomukset 2007, liikelaitosten erillistilinpäätökset ja tytäryhteisöjen kertomukset sekä tilintarkastajan raportit tilintarkastuksen toteutumisesta ja toimielinten pöytäkirjat ja muut selvitykset ja raportit. Valtuuston asettamat sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat ensisijaisia arviointikriteerejä. Sitovat tavoitteet on koottu lautakunnassa lomakkeistoon, jonka avulla voidaan arvioida tavoitteiden toteutumisen lisäksi myös tavoitteiden asetantaa ja toteutumisen seurantaa. Tarkastuslautakunnan edellisen vuoden arviointikertomuksessa esittämät johtopäätökset ja niiden pohjalta tehdyt suositukset ovat myös seurannan kohteena ja osa arviointikriteeristöä. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon lautakunnan kokouksissa saadut esitykset sekä kunnan palvelutoiminnasta muutoin saadut kokemukset ja kunnan asukkailta saadut palautteet. 3. Edellisen vuoden arviointikertomuksen käsittely ja toimenpiteet Valtuusto velvoitti kunnanhallituksen, lautakunnat ja tulosalueet käsittelemään tarkastuslautakunnan vuoden 2006 arviointikertomuksen sisältämät havainnot ja kehitysehdotukset kokouksissaan sekä kirjaamaan esitettyjen havaintojen pohjalta seuranneet toimenpiteet. Kunnanhallitus ja lautakunnat käsittelivät kertomuksen ja antoivat selvityksiä kertomukseen kirjatuista havainnoista. Kunnanhallitus totesi päätöksessään, että vuosien talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa tulee ottaa huomioon tarkastuslautakunnan vuoden 2006 toimintaa koskevan arviointikertomuksen kehittämislinjaukset. 4 (21)

5 4. Strategiset tavoitteet Nurmijärven visio ja strategiset päämäärät vuoteen 2015 on kirjattu vuoden 2007 talousarvioon. Strategisia päämääriä on seitsemän. Strategian toteutumiselle on asetettu tavoitteita vuoteen 2008 ja Toimintakertomuksessa on kuvattu päämäärien toteuttamista kertomusvuoden aikana. Palvelualueiden tavoitteet on johdettu strategian päämääristä ja tukevat niiden toteuttamista. Strategisten linjausten toteuttaminen on vastuutettu nimetyille toimielimille tai viranhaltijoille kunnan organisaatiossa. Kunnan toimintaorganisaatio on uudistunut kuluvan vuoden alusta alkaen. Muutos valmisteltiin kertomusvuoden aikana. Organisaation uudistuksen tavoitteena on turvata entistä paremmin kunnan kilpailukyky palvelutuotannossa seudun kustannustehokkaimpana kuntana. Lisäksi tavoitteena on vastata maanhankinnan, kaavoituksen ja elinkeinotoiminnan kehittämishaasteisiin. Kuluvana vuonna toimintojen uudelleen järjestämisen valmistelut jatkuvat eräiden tukipalvelujen ja luottamushenkilöorganisaation tarkastelulla. Tarkastellessaan tavoitteiden asettelua tarkastuslautakunta totesi, että kuntastrategian päämäärien joillekin johtamiskohteille ei ole asetettu tavoitteita vuodelle Tavoitteita ei ole asetettu seuraaville johtamiskohteille: 1) Asumismahdollisuuksien monipuolisuus, 2) Työtyytyväisyys, 3) Yrityspalveluiden palvelukyvyn parantaminen, 4) Yritysten ja toimialakeskittymien kehittäminen sekä yritysten ja oppilaitosten yhteistyön kehittäminen, 5) Kuntatalouden tasapainoa kuvaavat tunnusluvut ja 6) Kuntakonsernin taloudenhoito. Lisäksi huomiota kiinnitti se, että johtamiskohteille Henkilöstöjohtamisen oikeudenmukaisuus ja systemaattisuus tavoitteen oli asettanut ainoastaan terveyspalvelualueen hallinto- ja tukipalvelut. Tarkastuslautakunnan mielestä henkilöstön johtaminen korostuu entisestään nykyisessä toimintojen uudelleen organisoinnin vaiheessa ja työtyytyväisyyden ylläpitäminen on erityisen tärkeää toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuvio: Nurmijärven kunnan väestömäärä Asukasluku Kunnan väestönkasvutavoite on alle 2 % vuodessa, mikä toteutui kertomusvuonna kasvun ollessa 1,6 %. Kunnan asukasluku vuoden lopussa oli asukasta. Väestönkasvu on kahtena viime vuonna ollut samalla tasolla ja on jonkin verran hidastunut aikaisemmista vuosista. Vuosituhannen alkuvuosina väkimäärä kasvoi vuosittain reilusti yli 2 %. 5 (21)

6 5. Taloudelliset tavoitteet Talouden kehitys Nurmijärven kunnan talous kehittyi vuonna 2007 edellisen vuoden kaltaiseksi ja talousarviossa arvioitua paremmaksi. Tilikauden tulos oli 2,2 milj. euroa arvioitua suurempi. Toimintamenot olivat 1,2 milj. arvioitua suuremmat, mutta myös toimintatuloja kertyi 1,4 milj. euroa arvioitua enemmän. Verotulojen kasvu oli 8,4 % ja niitä kertyi 1,1 milj. euroa arvioitua enemmän. Kuvio: Verorahoitus ja toimintakate Verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) kasvu on ollut luvulla menojen kasvua hitaampaa. Vuonna 2006 kehitys kääntyi suotuisampaan suuntaan. Tuolloin verorahoitus kasvoi 11,2 % ja nettomenot (toimintakate) vain 1,2 %. Tilinpäätösvuonna menojen kasvu on kääntynyt jälleen nousuun ja oli tulojen kasvua suurempi. Nettomenot kasvoivat 8,3 % ja verorahoitustulot kasvoivat 7,5 %. Nettomenojen osuus verorahoitustuloista oli tilinpäätösvuonna 89,1 % kun se edellisenä vuonna oli hieman parempi 85,5 % Verorahoitus Toimintakate Nurmijärvi sai verotuloja asukasta kohti laskettuna naapurikuntiaan Tuusulaa, Järvenpäätä ja Keravaa vähemmän vaikka verotulojen määrä 125,5 milj. euroa yhteensä oli kuntien suurin. Verotulot Nurmijärvellä kasvoivat edellisestä vuodesta Tuusulaa ja Keravaa vähemmän, mutta enemmän kuin Järvenpäässä. Verotulot kasvoivat keskimäärin koko maassa kertomusvuonna 7,6 % ja kaikkien kuntien veroprosenttien painotettu keskiarvo oli 18,46 %. Taulukko: Verotulot asukasta kohti 2007 ja muutos % sekä veroprosentti Verotulot v Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Hyvinkää Muutos % 8,4 % 9,5 % 5,7 % 8,6 % 12,2 % 10,2 % 12,8 % Euroa / asukas Veroprosentti 18,75 18,00 18,25 18,00 19,50 19,50 18,50 6 (21)

7 Nurmijärvellä menojen kasvun hillitseminen onnistui hyvin edellisenä vuonna. Tilinpäätösvuonna kasvu kuitenkin kiihtyi. Toimintakulut kasvoivat Nurmijärvellä 7,5 % kun niiden kasvu vuonna 2006 oli 3,7 %. Muissa Kuuma-kunnissa menojen kasvu oli maltillisempaa. Tuusulassa toimintakulut kasvoivat tilinpäätösvuonna 5 % ja edellisenä vuonna 4,3 %. Taulukko: Toimintakulut asukasta kohti 2007 ja muutos % Toimintakulut v.2007 Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Hyvinkää Muutos % 7,5 % 5,0 % 5,3 % 6,5 % 5,4 % 5,7 % 5,3 % Euroa / asukas Asukasluvun muutos 1,6 % 1,5 % 0,9 % 2,7 % 1,8 % 1,2 % 0,8 % Kuvio: Toimintakulut asukasta kohti Toimintakulut / asukas Toimintakulut asukasta kohti laskettuna olivat Nurmijärvellä kertomusvuonna Mäntsälän ja Pornaisten jälkeen seutukuntien alhaisimmat. Pornainen pärjäsi euron menoilla kun Hyvinkää käytti 27 % enemmän eli euroa asukasta kohti Edellisenä vuonna 2006 Nurmijärven asukasta kohti lasketut toimintakulut olivat Mäntsälän kanssa samalla tasolla, mutta kasvoivat vuonna 2007 yli 2 prosenttiyksikköä enemmän kuin Mäntsälässä Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Toimintakatteen muutos vuonna 2007 oli vertailukunnista suurin Hyvinkäällä, 9,8 %. Keravalla ja Nurmijärvellä muutos oli myös korkea. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen vuosittaisella vaihtelulla saattaa olla vaikutusta toimintakatteen vuosimuutokseen. Nurmijärvelle kertyi Tuusulan jälkeen eniten myyntivoittoja, 5,8 milj. euroa. Tuusulan myyntivoitot olivat 8,5 milj. euroa, Järvenpään 3 milj. euroa ja Keravan 4,5 milj. euroa. Nettomenot asukasta kohti kasvoivat vertailukunnissa eniten ja olivat myös määrältään suurimmat Hyvinkäällä. Pienimmillä menoilla/asukas palvelutuotantonsa vuonna 2007 hoiti Keravan kaupunki. Taulukko: Toimintakate asukasta kohti 2007 (toimintakulut toimintatuotot) Toimintakate v.2007 Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Hyvinkää Muutos % 8,3 % 5,2 % 5,8 % 8,9 % 6,2 % 3,0 % 9,8 % Euroa / asukas (21)

8 Nurmijärven kunta pystyi vuosikatteellaan ensimmäisen kerran moneen vuoteen rahoittamaan tilinpäätösvuoden nettoinvestoinnit kokonaisuudessaan. Viimeksi tilanne oli samanlainen vuonna 2001 jolloin nettoinvestointien määrä oli 12,6 milj. euroa ja vuosikatteen 16,6 milj. euroa. Vuodesta 2001 vuosikatteen määrä aleni vuosittain ja oli alhaisimmillaan vuonna 2005, vain 4,6 milj. euroa. Nettoinvestoinnit sen sijaan olivat tuolloin korkeimmillaan, 24,2 milj. euroa. Tilinpäätösvuonna nettoinvestoinnit olivat 15,2 milj. euroa ja vuosikate 16,6 milj. euroa. Kuvio: Nurmijärven kunta, vuosikate Milj. euroa Kaikkien vertailukuntien vuosikate oli positiivinen. Pienin vuosikate/asukas oli Järvenpäällä ja lähes saman suuruinen Mäntsälällä. Vuosikatteella arvioituna Nurmijärvi pärjäsi vertailukunnista parhaiten, vuosikate oli 429 euroa/asukas ja lähes samansuuruinen kun edellisenä vuonna. Kuuma-kunnista Mäntsälä kasvatti tilinpäätösvuonna vuosikatettaan eniten edelliseen vuoteen verrattuna ja Järvenpään vuosikate huononi eniten. Kaikkien vertailukuntien vuosikatteet riittivät kattamaan tilinpäätösvuoden käyttöomaisuuden poistot, mutta ainoastaan Nurmijärvellä vuosikate riitti rahoittamaan nettoinvestoinnit. Taulukko: Vuosikate asukasta kohti 2007 ja muutos % Vuosikate v.2007 Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Hyvinkää Muutos % -0,9 % +29,5 % -10,2 % -5,3 % +243,1 % +167,8 % +28,5 % Euroa / asukas Lainakanta asukasta kohti laskettuna kertomusvuoden lopussa oli Nurmijärvellä euroa kun se edellisenä vuonna oli euroa/asukas. Vertailukuntien pienin lainamäärä oli Tuusulassa ja eniten lainaa oli Pornaisissa. Nurmijärvi, Tuusula ja Hyvinkää kykenivät vähentämään lainamäärää kertomusvuoden aikana. Pornaisissa lainat/asukas lisääntyivät 25,1 %. Samoin Järvenpäässä lainamäärä asukasta kohti kasvoi 16,3 %. Taulukko: Lainakanta asukasta kohti 2007 ja muutos % Lainakanta v.2007 Nurmijärvi Tuusula Järvenpää Kerava Mäntsälä Pornainen Hyvinkää Muutos % -16,4 % -15,6 % +16,3 % +4,9 % +9,1 % +25,1 % -4,3 % Euroa / asukas (21)

9 Taulukko: Nurmijärven kunnan menojen ja tulojen kehitys palvelualueittain vuodesta 2002 vuoteen 2007 (nimellisarvot, sisältää sisäiset erät) Talouden kehitys palvelualueittain vv , t Muutos % v v Ylin päätöksenteko Toimintatuotot ,8 120,2 Toimintakulut ,5 35, josta myyntivoitot ,8 Hallintopalvelualue Toimintatuotot ,4 30,0 Toimintakulut ,3 29, Terveyspalvelualue Toimintatuotot ,4 22,8 Toimintakulut ,1 48, Sosiaalipalvelualue Toimintatuotot ,8 26,0 Toimintakulut ,8 45, Sivistyspalvelualue Toimintatuotot ,0 37,8 Toimintakulut ,9 62, Ympäristöpalvelualue Toimintatuotot ,2 87,1 Toimintakulut ,6 34, Vesilaitos Toimintatuotot ,7 22,3 Toimintakulut ,1 40, Klaukkalan jäähalli Toimintatuotot ,3 4,3 Toimintakulut ,5 28, Nurmijärven Työterveys Toimintatuotot Toimintakulut Käyttötalous yhteensä Toimintatuotot ,9 60,4 Toimintakulut ,5 48,0 Toimintakate ,3 43,3 9 (21)

10 Edellisen sivun taulukosta näkyy, että tilinpäätösvuonna 2007 toimintamenot kasvoivat yhteensä 7,5 % ja toimintatulot 5,9 %. Hallintopalvelualueella, sosiaalipalvelualueella ja Klaukkalan jäähallin toiminnassa menot kasvoivat kaikkia kunnan menoja enemmän. Hallintopalveluissa ja jäähallissa myös tulot kasvoivat kaikkia tuloja enemmän. Terveys-, sivistys- ja ympäristöpalvelualueen menojen kasvu alitti kunnan kokonaismenojen kasvun Suurimpien palvelualueiden osuudet kunnan kokonaismenoista (brutto) olivat kertomusvuonna seuraavat: terveyspalvelualue 31,1 %, sosiaalipalvelualue 25,5 % ja sivistyspalvelualue 21,5 %. Seitsemän viimeisen vuoden aikana toimintamenot (nimellisarvo) kasvoivat kunnan terveyspalvelualueella 48,6 %, sosiaalipalvelualueella 45,6 % ja sivistyspalvelualueella eniten eli 62,5 %. Kuvio: Vertailukuntien ylijäämät 2007 Pornainen Mäntsälä Hyvinkää Järvenpä Kerava Tuusula Nurmijärvi Ylijäämä, M 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 Nurmijärven kunnan tulos muodostui lähes edellisen vuoden kaltaiseksi huolimatta siitä, että toimintakate heikkeni 10,1 milj. euroa. Kun verotulot kasvoivat 9,7 milj. euroa, valtionosuudet 0,7 milj. euroa ja rahoituserät pysyivät lähes entisellään, ylijäämäksi jäi 6,2 milj. euroa, joka on käyttöomaisuuden poistojen verran heikompi kuin edellisenä vuonna. Kuuma-kuntiin verrattuna Nurmijärven ylijäämä on paras. Se on kolminkertainen verrattuna Järvenpään tulokseen. Heikoimmaksi ylijäämä muodostui Pornaisissa. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kuntastrategiassa taloustavoitteet on asetettu vuodelle Vuosikatteen tulisi tuolloin olla vähintään 500 euroa/asukas, lainakannan alle euroa/asukas, omavaraisuusasteen yli 60 % ja kulujen muutos enintään tulorahoituksen muutoksen suuruinen. Tilinpäätösvuoden vuosikate oli 429 euroa/asukas eikä vielä saavuttanut tavoitetta. Lainakannan osalta tavoite toteutui jo nyt kun lainat/asukas olivat euroa. Omavaraisuusaste jäi alle tavoitteen ja oli 58,1 %. Tavoite ei myöskään toteutunut kulujen muutoksen osalta, jos kuluilla tarkoitetaan nettomenoja ja tulorahoituksella verorahoitusta. Verorahoitus kasvoi 7,5 % ja toimintakate 8,3 %. 10 (21)

11 Käyttötalouden määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumista palvelualueittain tarkasteltaessa voidaan todeta, että terveys-, sosiaali- ja sivistyspalvelualueilla nettomenot ylittivät talousarvion määrärahat. Ylimmän päätöksenteon nettotulot sekä hallinto- ja ympäristöpalvelualueen nettomenot pysyivät talousarvion raamissa. Yhteensä käyttötalouden nettomenot pysyivät lähes muutetun talousarvion raamissa, ylitys oli vain euroa. 6. Toiminnalliset tavoitteet Asuntotoimi Vuosia koskeva asunto-ohjelma on liitetty kunnan talousarvioon. Sen mukaan asuntotuotannon yleisenä tavoitteena on, että kunnassa tuotetaan vuosien aikana vuosittain noin 350 asuntoa, joista pientalojen osuus on 70 %. Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tuotantotavoitteeksi on arvioitu 30 asuntoa/vuosi. Kunnan strategiassa yhdeksi johtamiskohteeksi on määritelty asumismahdollisuuksien monipuolisuus. Tavoitteena on tonttitarjonnan monipuolisuuden ja vuokra-asuntojen määrän lisääminen. Tavoitteen toteutumista tarkastellaan kuluvana vuonna jolloin myös asuntoohjelman strategiat tarkistetaan. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnan kaavoituksessa tulee varata tontteja vuokra-asumista varten. Vuonna 2007 uusia asuntoja valmistui 290 kappaletta joka jäi jonkin verran määrätavoitteesta. Omakotitontteja kunta myi yhteensä 32. Kunta on varannut vuokratalokohteen toteuttamiseen rivitalotontin Klaukkalasta. Kohteen suunnittelu on toimintakertomuksen mukaan käynnistynyt loppuvuonna. Vuokra-asunnon hakijoita oli jonossa viime vuoden lopulla yhteensä 630. Vaihtuvuus kunnan vuokra-asunnoissa on noin 25 % vuodessa. Kunta on liittynyt Helsingin seudun asuntotuotannon aiesopimukseen, jonka tavoitteiden toteutuminen edellyttää valmisteilla olevien kaavojen ja maankäyttösopimusten toteuttamista kohtuullisen nopealla aikataululla. Talousarviossa sitovana tavoitteena oli asuntotoimen asiakaspalvelun liittäminen kunnanviraston yleisneuvontapisteeseen. Tavoite toteutui. Vanhusten huolto Sitovan tavoitteen mukaan toiminta järjestetään asiakaslähtöisesti ja laadukkaasti asiakkaan omien voimavarojen tukemiseen panostaen. Lisäksi toiminta suunnitellaan niin, että asiakkaat hoidetaan oikeaan aikaan, oikeassa paikassa ja oikealla tavalla. Tavoitteiden toteutumista mitataan asiakastyytyväisyyskyselyillä, joita on tehty kuluvan vuoden alussa. Vastaajia on ollut paljon ja tulokset hyviä. Aivan kaikkia vastauksia ei oltu vielä maaliskuussa analysoitu. 11 (21)

12 Toimintakertomuksen mukaan vanhustyössä ja laitoshoidossa on panostettu yksilövastuiseen hoitotyöhön. Toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän hoitotyön puitteissa järjestettiin ikäihmisten ryhmälle Pysytään pystyssä -hanke, jonka merkittävin tulos oli kaatumispelon väheneminen. Asiakkaiden oikeassa paikassa hoitamisen toteuttamisessa on vaikeuksia. Toimintakertomuksen mukaan terveyskeskuksen vuodeosastoilla on jatkuvasti keskimäärin noin asiakasta odottamassa pääsyä asumispalveluun tai pitkäaikaisosastolle. Tarkastuslautakunnan havaintojen mukaan vanhusten huolto hoidetaan tällä hetkellä kunnassa hyvin. Vanhusväestö kuitenkin lisääntyy jatkuvasti, mikä asettaa haasteita hoidon ja hoivan järjestämiseen. Tämän hetken ja tulevaisuuden tärkeä haaste on vanhusten pääseminen vuodeosastoilta hoidon tarpeen mukaiseen sijoitukseen. Siihen on lisättävä resursseja. Terveystoimen avohoito Sitova toiminnallinen tavoite terveyspalvelualueen avohoidossa on vastuullisen vanhemmuuden ja terveiden elämäntapojen edistäminen yhdessä sosiaali- ja sivistyspalvelualueen, liikuntatoimen ja nuorisotoimen kanssa. Tavoitteen toteutumista mitataan kuluvan vuoden aikana tehtävällä kyselytutkimuksella. Toimintakertomuksen mukaan tavoitetta toteutettiin mm. VARPU (varhaisen puuttumisen) hankkeen avulla. Hankkeen toimintamallissa kyetään havaitsemaan ja voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa lasten ja perheiden ongelmiin. Terveydenhoitajat ovat osallistuneet varhaisen puuttumisen koulutuksiin. Selkeät mittarit toiminnan vaikuttavuudesta puuttuvat vielä, mutta niitä suunnitellaan ja selvitetään hankkeeseen osallistuvan Stakesin toimesta. Terveysliikuntahanke on täsmentynyt kertomusvuonna lääkärin antamaksi tutkimukseen perustuvaksi liikkumislähetteeksi. Asiakkaat ohjataan harrastamaan heille mieluista liikkumista, heille laaditaan liikuntasuunnitelma ja harjoittelun tuloksia seurataan. Hammashuollossa koululaisia on kutsuttu huoltajineen hammashoitoloihin neuvontakäynneille. Käynneistä on saatu hyvää palautetta. Ksylitolin jakamista päiväkodeissa ja ala-asteilla yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa on jatkettu edellisen vuoden tapaan. Toiminnan vaikuttavuutta mitataan lasten hampaiden reikiintymisellä. Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan hoitotakuun velvoitteet kunnan omassa terveydenhuollossa on kyetty täyttämään kaikilta osin, myös hammashuollossa, jossa on ollut pulaa hammaslääkäreistä. 12 (21)

13 Terveydensuojelu Terveydensuojelun sitovana tavoitteena on uuden elintarvikelain mukaisen maksullisuuden laajentaminen. Suunnitelma maksuista on laadittu ja tavoite siten toteutunut. Maksujen käyttöönotto on kuluvan vuoden tavoitteena. Sitovaksi tavoitteeksi terveydensuojelussa on asetettu myös terveydensuojelun laatutyön kehittäminen, valvontasuunnitelmien tuottaminen sekä toiminnan suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden toteutumisen selvittäminen eri vaihtoehdoilla. Talousarvion mukaan tavoitteen toteutumista mitataan valitusten määrällä ja ravinnon mukana leviävien sairauksien määrällä. Toimintakertomukseen tavoitteen toteutuminen on kuvattu seuraavasti: Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset toteutuivat lähes 100 %. Terveydensuojelun sitovaksi asetetulla tavoitteella, sen mittareilla ja toteutumisen kuvauksella ei mielestämme ole lainkaan yhteyttä toisiinsa. Tavoitteiden muotoilussa tulisi kiinnittää huomiota sen mitattavuuteen. Tavoitteen toteutuminen tai toteutumatta jääminen olisi voitava todeta. Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun sitovana tavoitteena vuonna 2007 laaditaan kunnan ympäristöohjelma. Ympäristöohjelmaa ei ole laadittu eikä tavoite siten ole toteutunut. Sen sijaan on laadittu ekologinen jalanjälki -selvitys, oltu mukana ilmastonmuutoskampanjassa, selvitetty haja-asutusalueen jätevesien käsittelytilannetta kunnan alueella ja selvitetty kolmannen sektorin kanssa yhteistyömuotoja, joilla voidaan edistää ympäristönsuojelua. Toiminnasta koottuja tietoja käytetään ympäristöohjelman laatimisessa. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan kunnan ympäristötilinpäätös vuosilta on valmistumassa kuluvan vuoden kesällä. 7. Investoinnit Suurimmat kertomusvuonna toteutetut talonrakennushankkeet olivat Nurmijärven Yhteiskoulun laajennus (4 milj. euroa) ja Klaukkalan sosiaali- ja terveysaseman laajennus (3,9 milj. euroa). Yhteiskoulun laajennuksen rakentaminen tapahtui lähes kokonaan vuonna Klaukkalan terveysaseman laajennusta rakennettiin vuosina 2006 ja Molemmissa rakennushankkeissa kustannukset pysyivät kustannusarvion puitteissa. Kertomusvuoden aikana on useita vanhoja rakennuksia peruskorjattu päivähoidon käyttöön. Klaukkalan Ylitilantien päiväkodin rakentaminen toteutettiin vuonna 2007 vuokrahankkeena siten, että kunta vuokrasi yrittäjältä tämän rakennuttaman kiinteistön päiväkotikäyttöön. Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan ratkaisu on osoittautunut toimivaksi. 13 (21)

14 Kunnallistekniikan rakentamiseen käytettiin tilinpäätösvuonna yhteensä 3,4 milj. euroa. Kustannuksiltaan suurimmat rakennuskohteet olivat Harjulanrannan asuntoalue, Ilvesvuoren työpaikka-alue ja Mäenpääntien liikenneturvallisuuden parantaminen. Kunnallistekniikan rakentamiseen vuonna 2007 varattua määrärahaa jäi käyttämättä 1,0 milj. euroa. Kuvio: Nettoinvestoinnit ja vuosikate m ilj. eu ro a Nettoinvestoinnit Vuosikate Investointien bruttomenojen taso Nurmijärvellä on vuodesta 2002 lähtien ollut yli 20 milj. euroa. Vuonna 2005 investoinnit olivat suurimmillaan ja silloin niihin käytettiin 27,1 milj. euroa. Vuonna 2006 investointimenojen bruttomäärä oli 23,8 milj. euroa ja nyt kertomusvuonna niiden taso on laskenut 15,4 milj. euroon. Taloussuunnitelman mukaan kuluvana ja vielä seuraavanakin vuonna investointimenot ovat nykyisellä tasolla. Vuonna 2010 niiden taso nousee yli 20 milj. euroon. Kuvio: Rakennus- ja kalustoinvestointeja Kuvio kertoo talonrakennusinves- Milj. euroa Suurimmat investoinnit Koulut Päiväkodit Terveysasemat tointien kohdistumisen koulujen, päiväkotien ja terveysasemien rakentamiseen ja kalustamiseen vuosina Koulujen rakentamiseen kuluu vuosittain eniten varoja. Klaukkalan terveysaseman laajennus näkyy kuviossa vuosina 2006 ja Koulujen rakentamiseen käytettiin tilinpäätösvuonna 4,8 milj. euroa, päiväkoti-investointeihin kului 0,9 milj. euroa ja terveydenhuollon investointeihin 1,8 milj. euroa. 14 (21)

15 8. Kuntakonserni Tilinpäätösvuonna voimaan tulleiden kuntalain uusien säännösten mukaan valtuuston tehtävänä on päättää kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista. Toimintakertomuksessa on lain mukaan esitettävä selvitys tavoitteiden toteutumisesta kunnan eri tehtävissä ja kuntakonsernissa. Nurmijärven kuntakonserniin kuuluvat kunnan ja sen kolmen sisäisen liikelaitoksen lisäksi 9 suorassa omistuksessa olevaa tytäryhtiötä, 3 osakkuusyhtiötä ja välillisen omistuksen kautta 1 tytäryhtiö ja 4 osakkuusyhtiötä. Kunnan konsernitase sisältää myös omistusosuudet 6 kuntayhtymään. Tilinpäätösvuoden aikana kuntakonserni on laajentunut kahdella uudella yhteisöllä; sisäisellä liikelaitoksella Nurmijärven Työterveys sekä tytäryhtiöllä Nurmijärven Sähkönmyynti Oy. Talousarviossa kunnan valtuusto on asettanut tavoitteet sisäisille liikelaitoksille ja tytäryhtiöille. Tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Yhtiöiden talouden tilanteesta on raportoitu talouden tunnuslukujen avulla. Kiinteistön hallintaan ja vuokraukseen perustuville yhtiöille toiminnalliseksi tavoitteeksi on asetettu tilojen pitäminen toimintojen mukaisessa turvallisessa ja teknisesti asianmukaisessa kunnossa siten, että kiinteistöjen arvo säilyy. Nurmijärven Sähkö Oy:n sitovana toiminnallisena tavoitteena on, että bioenergian osuus kaukolämmön tuotannosta on 83 %. Toimintakertomuksen mukaan kertomusvuonna sitovat tavoitteet ovat kaikki toteutuneet. Tilinpäätösvuoden konsernitaseen loppusumma on kasvanut 3,1 milj. euroa, joka on 1 % taseen loppusummasta. Omaisuuden määrä on lisääntynyt 8,3 milj. euroa ja vieraan pääoman määrä on vähentynyt 6,8 milj. euroa. Konsernin lainakanta oli vuodenlopussa 103,8 milj. euroa eli euroa / asukas. Edellisenä vuonna asukasta kohti laskettujen konsernivelkojen määrä oli euroa. Tarkastuslautakunta on aikaisempinakin vuosina todennut kertomuksessaan, että kunnan omistajaohjaus näkyy tytäryhteisöjen toiminnassa ja raportointi on järjestelmällistä ja samanaikaista kunnan palvelualueiden raportoinnin kanssa. Vuoden alussa voimaan tulleiden konserniohjeiden myötä tytäryhteisöjen toiminnan seuranta, ohjaus ja raportointi paranevat entisestään. Viime vuosina kunnan sisäisten toimijoiden ja tytäryhteisöjen välinen yhteistyö ei aina ole ollut parasta mahdollista. Tietojemme mukaan uusia yhteistyömalleja on kehitetty kuluvan vuoden aikana. Jatkossa tulee edelleen kiinnittää huomiota joustavaan toimintaan kaikkien toimijoiden kanssa ja erityisesti kuntakonserniin kuuluvien yhteisöjen kanssa. 15 (21)

16 9. Kuuma-yhteistyö Kuuma -hankkeiden tilannekatsaus pidettiin valtuuston ja kunnanhallituksen jäsenille, kunnan johtoryhmälle, lautakuntien puheenjohtajille ja tulosaluepäälliköille. Tilaisuudessa käytiin läpi mitä hankkeita on valmisteltu, niiden tavoitteita ja perusteluita, miksi Nurmijärven kannattaa olla kyseisissä hankkeissa mukana. Yhteistyö tuottaa konkreettisia tuloksia odotettua hitaammin. Ensimmäisinä hankkeina ovat toteutumassa talouspalvelukeskus isäntäkuntana Tuusula ja hankintapalvelukeskus isäntäkuntana Nurmijärvi. Yhteistä elinkeinostrategiaa toteutettiin nyt ensimäistä vuotta ja Kuumassa on valmisteltu elinkeinopalveluiden liiketoimintasuunnitelma. Yhteinen asunto-ohjelma on valmisteilla ja Kuuma-kuntien vuokrataloyhtiöiden on tarkoitus verkostoitua ja hakea yhteistä linjaa. Tuotantotavoitteina Kuumassa on 25 % kohtuuhintaisia asuntoja, sisältäen vuokra-asumisen lisäksi myös asumisoikeusasumista. Kuuma-yhteistyö laajeni Helsingin seudun yhteistyöksi asumisen suunnittelussa, joka on osa MAL -sopimusta. 10. Muut havainnot Kuntakehitystoimikunta Kuntakehitystoimikunnan tehtävänä on avustaa kunnanhallitusta kunnan toiminnan, talouden, maankäytön ja elinkeinotoiminnan yhteensovittamisessa ja kehittämisessä mm. huolehtimalla koko kuntaa koskevan yleiskaavan ja osayleiskaavojen suunnittelusta ja ranta-alueiden maankäytön suunnittelusta. Kuntakehitystoimikunnan yhtenä sitovana tavoitteena vuonna 2007 oli maanhankinnan tehostaminen Kirkonkylässä ja Klaukkalassa. Toimintakertomuksen mukaan Klaukkalan alueella on käynnissä useita merkittäviä maankäyttösopimuksiin ja maanostoon liittyviä neuvotteluja. Myös Kirkonkylässä on vireillä maankäyttösopimusneuvotteluja. Tavoitteena oli myös selvittää yritystonttien myyntitulojen käyttö maanhankintaan ja kunnallistekniikan rakentamiseen. Tämä tavoite ei toteutunut aiheesta käytyjä alustavia keskusteluja pidemmälle. Toimintakertomuksen mukaan asia voidaan ottaa uudelleen tarkasteluun sen jälkeen kun uusi toimintaorganisaatio on vakiinnuttanut toimintansa. Tarkastuslautakunta toivoo, että selvitys tehdään, sillä ajatus on hyvä. Tarkastuslautakunta toivoo, että kuntakehitystoimikunta ottaa kantaa maankäytön kehittämisessä sellaiseen kaavoittamiseen, joka koskee kunnan arvokkaita virkistys- ja ranta-alueita. Kuntalaisten virkistyskäyttöön soveltuville alueille ei tulisi kaavoittaa tehokasta rakentamista eikä teollisuusalueita. 16 (21)

17 10.2. Sosiaalipalvelualue Sosiaalipalvelualueella kuntastrategiaa toteutetaan tuottamalla kuntalaisille palveluja ongelmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Kullekin tulosalueelle asetetut sitovat tavoitteet toteutuivat toimintakertomuksen mukaan lähes kaikki. Lasten kotihoidon tuen osalta tavoitteena olleet keskimääräiset asiakasmäärät alittuivat jonkin verran. Edellisen vuoden kertomuksessa tarkastuslautakunta totesi varhaisen havaitsemisen ja puuttumisen -hankkeen tulleen toimintatavaksi sosiaalipalvelualueella. Kertomusvuonna sosiaalipalvelualueen yhtenä sitovana tavoitteena oli ennaltaehkäisevien työtapojen lisääminen ja vaikutusten seuranta varhaisen tuen ja puuttumisen näkökulmasta yli sektorirajojen. Tavoitteen toteutumisen mittariksi valittiin raportointi työtapojen käyttöönotosta ja vaikuttavuudesta. Raportti on valmistunut kuluvan vuoden helmikuussa ja tavoite on siltä osin toteutunut. Tarkastuslautakunta on kiinnostunut siitä, miten ja minkälaisia ennaltaehkäiseviä työ- ja toimintatapoja lisättiin ja miten niiden vaikutusta seurattiin. Toimintakertomuksessa ei ole lainkaan kerrottu tavoitteen toteutumisen tästä puolesta Sivistyspalvelualue Koulukuljetukset Vuoden 2006 arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota koulukuljetuksen määrärahojen tuntuvaan ylitykseen, jota palvelualueen on pitänyt selvittää. Kuitenkin lisämäärärahan tarvetta oli jälleen ja valtuusto myönsi lokakuussa euroa lisää koulukuljetusten hoitamiseen. Tarkastuslautakunta kiinnittää jälleen huomiota kuljetuspalveluiden oston lisäksi muidenkin palveluhankintojen hankintaosaamiseen ja laadullisiin tekijöihin kilpailutustilanteessa. Taulukko: Koulukuljetukset vertailukunnittain Nurmijärvi Vihti Mäntsälä Tuusula Kustannukset, per oppilas, Kustannukset, per oppilas, Kustannusten kasvu % per oppilas 24,4 % -8,0 % 6,4 % 10,3 % Vertailukunniksi oheiseen taulukkoon on valittu alueeltaan Nurmijärven kaltaisia kuntia. Nurmijärvellä kertomusvuonna koulukuljetuksen piirissä oli 1450 oppilasta, edellisenä 17 (21)

18 vuonna oppilaita oli Tuusulassa kuljetettavia oppilaita oli 783, Mäntsälässä 857 ja Vihdissä Oppilasmäärä ei sisällä esikoululaisia. Nurmijärvellä oppilasta kohti lasketut kuljetuskustannukset ovat kasvaneet kaksikertaisesti Tuusulaan verrattuna. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan koulukuljetusten kustannusten muodostumista on kunnassa tutkittu. Kuitenkaan koululautakunnan toimintakertomuksessa ei ole selvitetty millään tavalla kustannusten erittäin suuren kasvun syitä. Nurmijärvitietoutta on lisätty Sivistystoimen sitovana tavoitteena olleen Nurmijärvi- ja kotiseututietouden edistämiselle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet varsin hyvin, vaikka yhdeksi vuoden päähankkeeksi suunniteltu Virtuaalimatka Nurmijärvellä -ohjelmiston valmistuminen viivästyi eikä toteutunut kertomusvuoden aikana. Hanketta ei ole kuitenkaan haudattu, vaan se tullee toteutumaan seuraavana vuonna. Nurmijärvi- ja kotiseututietouden lisäämisessä muutamat perusmuodot kuten tutustumisretket eri kohteisiin olivat ahkerassa käytössä, mutta löytyy luoviakin ratkaisuja. Eräänä sellaisena voi mainita Nurmijärven yhteiskoulun lisärakennuksen nimeämisen Askolaksi taitelijaprofessori Vilho Askolan mukaan. Toisaalta yhdessä koulussa, ruotsinkielisessä Vendlaskolanissa tämä tavoite ei toteutunut lainkaan. Yhteistyötavoitteet toteutuneet vain osittain Heikoimmin näyttävät toteutuneen koulujen väliset yhteistyötavoitteet. Esimerkiksi alaja yläasteiden yhteistyön tehostaminen on monissa kouluissa katsottu toteutuneen vain osittain. Siihen toivottiin uusia toimintatapoja. Vaikeinta se näyttäisi olevan pienten kylien koulujen ja taajamien yläasteen välillä ja maantieteellisestä etäisyydestä johtuen. Muita havaintoja koulutuspalveluista Klaukkalassa todettiin tarve varautua maahanmuuttajien asianmukaiseen opetukseen. Ilmastonmuutos toi esille koulujen liikuntatilatarpeen: Ei voida enää olettaa, että talvella luistellaan ja hiihdetään, on oltava valmiuksia muunlaiseen liikuntaan. Tietotekniikan opetuksen edellytyksiin ja opetukseen tulee jatkuvasti kiinnittää huomiota ja kiinnittää resursseja, jotta pysytään kehityksen mukana. Tavoitteiden toteutumisen raportoinnissa eri kouluilla on jonkin verran vaihtelua. Koulut ovat merkinneet tavoitteen toteutuneeksi joko kokonaan tai osittain, vaikka toteutuneet ohjelmat näyttävät varsin samanlaisilta. Joissakin kouluissa on oltu kriittisempiä, eikä ole pelkän aiheen käsittelyn vielä katsottu riittävän toteutui kokonaan mainintaan. Tässä yhteydessä tarkastuslautakunta kiinnittää jälleen huomiota tavoitteiden mitattavuuteen ja yksiselitteisten mittareiden etsimiseen. 18 (21)

19 10.4. Riskienhallinta Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että kunnassa ei ole laadittu yhtenäistä, kaikkia palvelualueita koskevaa riskienkartoitusta ja riskienhallintasuunnitelmaa. Kuntalain perusteella konsernijohdolla sekä tilivelvollisilla toimielimillä ja viranhaltijoilla on erityinen vastuu sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä, toimivuudesta ja raportoimisesta. Riskien tunnistaminen, arviointi ja hallitseminen ovat kunnan päivittäistä toimintaa. Lautakunnan mielestä kunnassa tulisi ohjeistaa keskeisten riskien ja erilaisten uhkatekijöiden tunnistamisen, arvioinnin ja hallitsemisen systemaattiset menettelyt kattamaan koko kuntakonsernin. Näiden menettelyiden tulisi ottaa huomioon sekä ulkoiset että sisäiset muutokset ja uhkatekijät. Niiden tulisi sisältää myös riskienhallinta- ja valvontamenettelyiden säännöllinen raportointi kunnan johdolle Sisäinen valvonta ja tarkastus Kuluvan vuoden keväällä on uudistettu kunnan sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa kunnanhallitus ja sen valvontavastuu on kunnanjohtajalla ja toteuttamisvastuu tilivelvollisilla. Uuden ohjeen mukaan kunnan johdon ja konsernijohdon on esitettävä toimintakertomuksessa selonteko sisäisen valvonnan tilasta ja olennaisimmista kehitystarpeista. Ensimmäisen kerran selonteko laaditaan kuluvan vuoden tilinpäätöksen yhteydessä. Tarkastuslautakunnan mielestä on tärkeää huolehtia siitä, että kunnan uuden toimintaorganisaation käynnistymisen yhteydessä sisäinen valvonta ja valvontamenetelmät toimivat uusien toimenkuvien mukaisissa työketjuissa. Sisäinen valvonta sisältää sisäisen tarkastuksen tehtävät. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaan sisäinen tarkastus tukee kunnan organisaatiota tavoitteiden saavuttamisessa tarkastamalla ja arvioimalla sisäisen valvonnan, riskienhallinnan, johtamisen ja hallinnon toimivuutta kunnanjohtajan hyväksymän vuosisuunnitelman mukaisesti. Sisäisen tarkastuksen laatimat tarkastusraportit käsitellään kunnan johtoryhmässä ja sovitaan tarkastuksen esiin nostamista mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että tilinpäätösvuonna erillisen sisäisen tarkastuksen kohteena ei ole ollut mikään kunnan toiminto. Kaudelle on laadittu tarkastussuunnitelma, joka sisältää mm. sisäisen valvonnan kokonaisarvion ja siihen liittyvän riskianalyysin laatimisen Muita havaintoja Tarkastuslautakunta on huolestuneena kiinnittänyt huomiota jäsenten poissa olojen lisääntymiseen toimielinten kokouksista. Kun varajäsenetkin jäävät kutsumatta poissa olevien tilalle, päätöksenteko jää entistä pienemmälle luottamushenkilöiden joukolle ja demokratia kunnan yhteisten asioiden hoitamisessa kaventuu. Tarkastuslautakunnan 19 (21)

20 mielestä luottamushenkilöiden tulee aina esteen sattuessa hyvissä ajoin ilmoittaa varajäsenelleen kokoukseen osallistumisesta. Lautakuntien tulisi miettiä keinoja sitouttaa jäseniään toimielimen toimintaan niin, että poissa oloja ei syntyisi ilman erityistä syytä. Vuoden 2006 arviointikertomuksessa kiinnitimme huomiota kunnan ympäristön siisteyteen ja sen puuttumiseen. Ympäristölautakunta on selvittänyt arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä niitä monia toimenpiteitä, joilla kunnassa vaikutetaan ympäristön siisteyteen. Selvityksen mukaan kunnan alueella toimii kuitenkin lukuisia yrityksiä, jotka eivät ole lautakunnalle lupa- eivätkä ilmoitusvelvollisia. Näihin yrityksiin kohdistuva valvonta on ympäristölautakunnan selvityksen mukaan satunnaista ja yleensä silloin on kysymys räikeästä ympäristöstä piittaamattomuudesta. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että myös tällaiset yritykset tulevat säännöllisen valvonnan piiriin. 11. Yhteenveto Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan hallintoa on hoidettu hyvin ja valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet on pääosin toteutettu. Terveyslautakunta, sosiaalilautakunta ja ympäristöpalvelualueen kaikki lautakunnan kutsuivat tarkastuslautakunnan puheenjohtajan sekä kyseistä lautakuntaa seuraavan jäsenen kokoukseensa, jossa käytiin läpi yleisesti sitovia tavoitteita ja mittarien merkitystä kyseisen lautakunnan kannalta. Sitovia tavoitteita on asetettu yhteensä 50, joista 4 ei toteutunut tai siirtyi toteutettavaksi kuluvana vuonna. Muita tavoitteita on asetettu 26, joiden toteutumista on eri palvelualueilla raportoitu eri tavoin. Aikaisempina vuosina tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota sitovien tavoitteiden suureen määrään ja niiden mitattavuuden puutteellisuuksiin. Tänä vuonna voimme tyytyväisinä todeta, että sitovien tavoitteiden määrää on huomattavasti vähennetty. Tosin tilinpäätösraportointi poikkeaa joiltain osin talousarviosta siten, että jotkut ei-sitovat tavoitteet ovat muuttuneet sitoviksi. Jatkossa oletuksena on, että valtuuston hyväksymät tavoitteet ovat kaikki sitovia. Sopivien mittareiden löytämisessä on edelleen vaikeuksia. Hyviä mittareita toivotaan arvioinnin parantamiseksi sekä talousarvion tavoitteiksi että tilinpäätöksen toteutumaksi. Kuntastrategian seitsemän päämäärää on jaettu useisiin johtamiskohteisiin. Palvelualojen omat sitovat tavoitteet ovat linjassa strategisten päämäärien ja niiden johtamiskohteiden kanssa. Samoin kuin edellisenäkin vuonna tarkastuslautakunta havaitsi, että kaikille strategian johtamiskohteille ei ole asetettu sitovaa tavoitetta vuonna Kertomusvuoden taloudelliset tavoitteet toteutuivat hyvin, joiltakin osin jopa arvioitua paremmin. Toimintatulot ylittivät tuloarvion, mutta myös toimintamenot ylittivät talousarvion määrärahat. Verotulot ja valtionosuudet toteutuivat arvioitua parempina ja sen ansiosta myös vuosikate muodostui talousarviota paremmaksi. Vuosikate jäi alle 500 euron tavoitetason ollen 429 euroa / asukas. Samoin omavaraisuusaste jäi 60 %:n tavoitteesta, mutta kuitenkin parani edellisvuodesta tasolle 58,1 %. Velkamäärä väheni edellisestä vuodesta 314 euroa / asukas ja oli vuoden lopussa euroa / asukas. 20 (21)

21 Toiminnan nettomenojen ja verorahoitustulojen suhde kääntyi edellisvuotta huonompaan suuntaan kun menojen kasvu 8,3 % ylitti tulojen kasvun 7,5 %. Investointimenojen taso laski tilinpäätösvuonna selkeästi. Bruttoinvestoinnit olivat 15,4 milj. euroa kun ne edellisenä vuonna olivat 23,8 milj. euroa. Nettoinvestointien määrä 15,2 milj. euroa pystyttiin kokonaan kattamaan vuosikatteella. Tilinpäätöksen hyvään tulokseen vaikuttivat osaltaan maa-alueiden myynnistä kertyneet 5,8 milj. euron myyntivoitot, joista 1,3 milj. euroa syntyi R 10 -alueen kiinteistöjen myynnistä. Jatkossa näiden tulojen kertyminen lakkaa kun kaikki alueen kiinteistöt on myyty. Tarkastuslautakunta toteaa, että nettomenojen kasvu tilinpäätösvuonna oli suuri. Tilikauden tulos oli kuitenkin hyvä. Saavutetusta hyvästä tuloksesta huolimatta talouden tasapainottaminen edellyttää jatkuvasti toimenpiteitä ja tiukan menotalouden ylläpitämistä. Nurmijärvellä 28. päivänä toukokuuta 2008 Jari Laine puheenjohtaja Markku Jalava varapuheenjohtaja Christine Hammar Pirkko Hirvonen Erkki Lehtinen Aulikki Markkanen Raili Oksanen 21 (21)

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

NURM1JA R V I. www.nurmijarvi. fi

NURM1JA R V I. www.nurmijarvi. fi NURM1JA R V I www.nurmijarvi. fi NURMIJA RV I Nurmijarven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2009 SISALLYS Arviointikertomus 2009 1 1. Tarkastuslautakunnan toiminta 3 2. Arviointikriteerit

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 24.05.2015 AIKA 24.05.2015 klo 00:00-20:00 PAIKKA Kaitalankuja, Hailuoto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS

ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS ULVILAN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUS 1. LAUTAKUNNAN TOIMINTA 1.1. Kokoonpano Ulvilan kaupungin tarkastuslautakuntaan kuuluvat tällä hetkellä puheenjohtaja Pentti Tuomola varalla Minna

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunta 25.5.2016. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Jokioisten kunta Pöytäkirja 1 Tarkastuslautakunnan kokous Aika keskiviikko klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia Otsikko 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2012 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 98 30.3.2015 Asianro 356/02.02.01/2015 59 Vuoden 2014 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2014

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 VALTIMON KUNTA 1 (5) Tarkastuslautakunta 19.5.2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015 1 Tilintarkastuksen toteuttaminen Valtimon kunnan vuosien 2013 17 hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta

Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta Rantasalmen kunta Tarkastuslautakunta 1 2 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA Kunnanvaltuusto on valinnut tarkastussäännön mukaisesti viisi tarkastuslautakunnan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi

Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös. Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Antti Jämsén I Miehikkälän kunta I www.miehikkala.fi Miehikkälän kunnan vuoden 2014 tilinpäätös Kunnanvaltuusto 22.6.2015 Miehikkälän vauhtipyörä Lähiruoka Vihreä logistiikkaalue Salpalinja 1. Kesäkylä 2. Savan alue 3. Laheksenniitty 4. Lapjärvi Toimivat

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot