MÄÄRÄYS LUONNOS. Näyttötutkinnon perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄÄRÄYS LUONNOS. Näyttötutkinnon perusteet"

Transkriptio

1

2

3 MÄÄRÄYS LUONNOS Näyttötutkinnon perusteet ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2011

4 SISÄLTÖ 1 NÄYTTÖTUTKINNOT Näyttötutkintojen järjestäminen Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinnon perusteet Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Todistukset Näyttötutkintoon valmistava koulutus ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN... 9 Tutkinnon osat ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Erä- ja luonto-opastaminen VALINNAISET TUTKINNON OSAT Luontoliikunta-aktiviteetit Eläinaktiviteetit Motorisoidut luontoaktiviteetit VALINNAISET TUTKINNON OSAT Erä- ja luonto-oppaan yritystoiminta Luonnontuntemus opaspalveluissa Erä- ja maastoruokapalvelut Kulttuuri- ja eräperinne opaspalveluissa Erä- ja luonto-opastuksen erityisosaaminen Teemalliset luonto-opaspalvelut Erityisryhmät ja hyvinvointipalvelut luonnossa Metsästysopaspalvelut Luonto-opastuksen kansainvälinen asiakaspalvelu Tutkinnon osa muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta Liite 1 Luonnontuntemuksen lajilista Liite 2 Ammatin kuvaus... 55

5 1 NÄYTTÖTUTKINNOT 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset. Tutkintotoimikunnat tekevät sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa. Näyttötutkintoja ei saa järjestää ilman voimassa olevaa, tutkintotoimikunnan kanssa solmittua järjestämissopimusta. 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat yhdessä. Aloilla, joilla itsenäinen ammatinharjoittaminen on tyypillistä, myös tämä taho otetaan huomioon arvioijien valinnassa. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. 1.3 Näyttötutkinnon perusteet Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet ja kriteerit) ja ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon osa muodostaa ammatin osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkinnon osissa määritellyissä ammattitaitovaatimuksissa keskitytään ammatin ydintoimintoihin, toimintaprosessien hallintaan ja kyseessä olevan alan ammattikäytäntöihin. Niihin sisältyvät myös työelämässä yleisesti tarvittavat taidot, esimerkiksi sosiaaliset valmiudet. ja kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Kohteiden määrittäminen helpottaa myös ammattitaidon arviointia asianomaisesta työtoiminnasta. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet. määrittelevät hyväksyttävän suorituksen laadullisen ja määrällisen tason. Ammattitaidon osoittamistavat sisältävät tutkinnon suorittamiseen liittyviä tarkentavia ohjeita. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä ja toimissa. Ammattitaidon osoittamistavat voivat sisältää mm. ohjeita siitä, kuinka tutkintosuoritusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti osoitetuiksi.

6 1.4 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Henkilökohtaistamisesta Opetushallitus on antanut erillisen määräyksen. 1.5 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Ammattitaidon arvioinnissa tulee perusteellisesti ja huolellisesti tarkastella sitä, miten tutkinnon suorittaja on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat ehdottavat dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta. Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa arviointiaineiston keräämisellä ja arvioinnin dokumentoinnilla on keskeinen merkitys. Työelämän sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. Jokaisen tutkinnon suorittajan tulee selvästi saada tietoonsa arvioinnin perusteet. Tutkinnon suorittajalle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii arvioinnin kohteena olevan tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. Tutkinnon suorittajalle tämän jälkeen annettava palaute on osa hyvää arviointiprosessia. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Arvioijat n ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta. Tutkintotoimikunta ja näyttötutkinnon järjestäjä sopivat arvioijista näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa. Arvioinnin oikaisu voi lainsäädännön mukaisen määräajan puitteissa pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta, jonka toimialaan ja -alueeseen kyseessä oleva tutkinto kuuluu. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. 1.6 Todistukset Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta. Todistuksen valmistavaan koulutukseen osallistumisesta antaa koulutuksen järjestäjä. Opetushallitus on antanut määräyksen todistuksiin merkittävistä tiedoista.

7 Näyttötutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun näyttötutkintoon osallistuva sitä pyytää. Tutkintotodistuksen ja myös todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta allekirjoittavat tutkintotoimikunnan edustaja ja näyttötutkinnon järjestäjän edustaja. Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä näyttötutkinnon suorittamisesta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta. Näyttötutkinnon järjestäjä hankkii ja allekirjoittaa ammattikirjan. Ammattikirja on näyttötutkinnon suorittajalle maksullinen. 1.7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutus ja tutkintotilaisuudet on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa näyttötutkinto.

8 2 ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon osat Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto sisältää yhden pakollisen tutkinnon osan ja kaksi valinnaisten tutkinnon osien ryhmää. Tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava pakollisen tutkinnon osan lisäksi yhteensä 4 valinnaista tutkinnon osaa, joista 1-2 kpl on valittu valinnaiset tutkinnon osat 1 ryhmästä ja 2-3 kpl valinnaiset tutkinnon osat 2 ryhmästä. Kaikille pakollinen tutkinnon osa: 1. Erä- ja luonto-opastaminen Valinnaiset tutkinnon osat 1, joista on valittava 1-2 osaa, ovat 2. Luontoliikunta-aktiviteetit 3. Eläinaktiviteetit 4. Motorisoidut luontoaktiviteetit Valinnaiset tutkinnon osat 2, joista on valittava 2-3 osaa, ovat 1. Erä- ja luonto-oppaan yritystoiminta 2. Luonnontuntemus opaspalveluissa 3. Erä- ja maastoruokapalvelut 4. Kulttuuri- ja eräperinne opaspalveluissa 5. Erä- ja luonto-opastuksen erityisosaaminen 6. Teemalliset luonto-opaspalvelut 7. Erityisryhmät ja hyvinvointipalvelut luonnossa 8. Metsästysopaspalvelut 9. Luonto-opastuksen kansainvälinen asiakaspalvelu 10.Tutkinnon osa muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoon voidaan sisällyttää yksi tutkinnon osa jostain ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Valittavalla tutkinnon osalla tulee olla selkeää lisäarvoa erä- ja luonto-oppaan ammatissa. Todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. tutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon tutkintotoimikunta tunnustaa tämän tutkinnon osan osaksi erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoa todistuksen perusteella.

9 3 ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 3.1 Erä- ja luonto-opastaminen Selvennys: voi toimia yrittäjänä tai työskennellä erä- ja luontooppaana alan yrityksissä sekä toimia erilaisten erä- ja luontoaiheisten tapahtumien suunnittelijana ja toteuttajana eri organisaatioissa. Ammattitaitovaatimukset osaa toimia asiakasryhmän vastuullisena oppaana erä- ja luonto-olosuhteissa. Erätaitojen hallinta ryhmää opastaen hallitsee maastossa ja vesillä liikkumisen ryhmää opastaen kesä- ja talviolosuhteissa omaa riittävät erätaidot opaspalveluiden laadukkaaseen ja turvalliseen toteuttamiseen ja asiakkaiden ohjaamiseen osaa tehdä tulet vaikeissakin olosuhteissa kaikkina vuodenaikoina osaa käyttää alalle tyypillisiä karttoja, kompassia ja paikantamisvälineitä sekä suunnistaa maastossa ryhmää opastaen eri vuorokauden- ja vuodenaikoina osaa organisoida yöpymisen maastoolosuhteissa asiakkaiden kanssa eri vuodenaikoina osaa käyttää luonnosta saatavia ravintokasveja ja sieniä sekä valmistaa ruokaa asiakkaille avotulella ja muita tyypillisiä valmistusmenetelmiä käyttäen eri vuodenaikoina osaa käyttää tavallisia vapa- ja kotitarvekalastusvälineitä, opastaa niiden käytössä sekä käsitellä kalansaaliin sujuvasti ja hygieenisesti niin, että siitä voidaan valmistaa asiakkaille ruokaa maasto-olosuhteissa

10 Väline- ja varusteosaaminen käyttää sujuvasti tavallisimpia Suomen oloissa käytettäviä erä- ja luonto-opastukseen liittyviä välineitä ja varusteita osaa valita itselleen ja asiakasryhmälle sopivan vaatetuksen ja varusteet erilaisille (mm. liikuntamuoto, vuodenaika, retken kesto huomioon ottaen) maastoretkille huoltaa ja korjaa alan toiminnan kannalta oleellisia välineitä myös maasto-olosuhteissa osaa välineiden kestoon ja huoltoon vaikuttavat tekijät ja ottaa ne huomioon toiminnassaan Turvallisuus laatii tuotekohtaisen turvallisuussuunnitelman sekä ottaa huomioon sään, luonnonolot ja mahdolliset ymmärtämisongelmat palvelun riskitekijöinä ennakoi riskejä, tunnistaa vaaratilanteet sekä tekee tarvittaessa muutoksia palvelun toteutuksessa varustaa asiakkaat asianmukaisesti tai tarkistaa asiakkaiden oikean varustuksen sekä ohjeistaa asiakkaat palvelun turvallisuusasioissa neuvoo ja valvoo alan tyypillisten turvavälineiden käyttöä sekä varmistaa tulleensa toimintaohjeissaan ymmärretyksi arvioi asiakkaiden toimintakykyä ja hyvinvointia sekä sovittaa toimintaa sen mukaisesti osaa yleisten ensiaputaitojen lisäksi antaa ensiapua alaan liittyvissä tyypillisissä onnettomuustilanteissa osaa toimia onnettomuuden sattuessa, hallitsee pelastustaidot ja alkusammutuksen Asiakasryhmän opastaminen ja johtaminen omaa sellaiset henkilökohtaiset fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet, että pystyy toimimaan palvelun vastuullisena oppaana osaa välittää tapahtuman ohjeet ja asiatiedot selkeästi sekä tulee lisäksi ymmärretyksi muulla kuin äidinkielellään opastaa ja johtaa asiakasryhmää luontevasti, turvallisesti ja sopimuksen mukaisesti pystyy nopeisiin päätöksiin ja toimii luontevasti ja luovasti yllättävien tilanteiden edessä jakaa mahdollisille avustajille tehtäviä noudattaa aikataulua

11 osaa soveltaa luonnontuntemustaan opaspalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa. Luonto-osaaminen ja sen soveltaminen osaa kertoa Suomen luonnon tyypillisestä lajistosta (ks. liite), vuodenaikojen vaihtelun vaikutuksista sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeistä osaa oman toiminta-alueen lajiston, tyypillisimmät ekosysteemit ja luonnon erityispiirteet sekä osaa havainnoida ja esitellä niitä asiakkaille osaa kertoa mielenkiintoisesti lajien esiintymisestä, elinympäristöistä tai kasvupaikoista, ekologiasta ja elintavoista, käytöstä yms. osaa kertoa jokamiehenoikeuksista sekä pääpiirteittäin keskeisistä luonnon eri käyttömuodoista (mm. metsätalous, metsästys ja riistanhoito, kalastus, retkeily, luontomatkailu, luonnontuotteiden keruu) osaa keskustella asiakkaiden kanssa luonnonja ympäristönsuojelusta sekä suojelualueista hankkii tietoa toiminta-alueen luonnosta eri lähteistä Palvelun suunnittelu, tuotteistaminen ja ennakkovalmistelu osaa tunnistaa mahdollisia elämyksellisiä palvelusisältöjä ja suunnitella erilaisia ja eri vuodenaikoina toteutettavia, omaan luontoosaamiseen ja toiminta-alueen luontoon, perinteisiin ja kulttuuriin tukeutuvia opastuspalveluita (yhteistyössä yrittäjän kanssa) selvittää alan ja alueen matkailurakenteita, palvelutarjontaa, kysyntää ja keskeisiä asiakasryhmiä sekä ottaa nämä huomioon palveluiden suunnittelussa yhdistää palveluun tuotepakettina muita tarvittavia oheispalveluita (mm. kuljetukset, majoitus, ruoka- ja jätehuolto, hygienia) osoittaen ottavansa huomioon yhteistyömahdollisuudet toiminta-alueen muiden palvelujentarjoajien kanssa tuotteistaa ja hinnoittelee palvelun kustannusja markkinatietoisesti löytää tarvitsemansa asiantuntijapalvelut

12 tuotesuunnittelun tueksi sekä käyttää niitä tarvittaessa laatii tapahtumalle aikataulun ja varusteluettelon, määrittää tarvittavat resurssit sekä suunnittelee omat ja ryhmän tehtävät laatii turvallisuussuunnitelman ja muut palvelussa vaadittavat asiapaperit osaa ottaa huomioon keskeiset alan palveluihin liittyvät luvat, ilmoitusvelvollisuudet ja vakuutukset sekä alaa koskevan lainsäädännön ottaa huomioon luonnon ja sääolojen tuomat rajoitukset toiminnalle Sujuva opastaminen ja asiakaspalvelu hallitsee opastuksen eri vaiheet osaten toteuttaa ne sujuvasti, mielenkiintoa herättävästi ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti opastaa ja ohjeistaa asiakkaita ryhmänä ja yksittäisinä asiakkaina luonnontuntemustaan hyödyntäen valitsee asiakkaille soveltuvat maastot johtaa tapahtuman ja toteuttaa sen turvallisesti ja sopimuksen mukaisesti osaa välittää tapahtuman asiatiedot selkeästi varmistaen tulleensa ymmärretyksi, käyttää sujuvasti opastaessaan alan peruskäsitteitä sekä tulee lisäksi ymmärretyksi myös vieraalla kielellä pitää huolta asiakkaiden viihtyvyydestä esimerkiksi kertomalla luontoon ja alueeseen liittyviä tarinoita järjestää ja tarjoilee asiakkaille retkieväät järjestää tarvittavat ja palveluun kuuluvat kuljetus-, huolto- ja oheispalvelut ottaa toiminnassa huomioon paikallisten ja asiakkaiden kulttuurin ja perinteet palvelee asiakasta vuorovaikutteisesti ja ammattitaitoisesti ottaen huomioon maastoolosuhteet sekä sanallisen ja sanattoman viestinnän merkityksen noudattaa aikataulua osaa toimia kestävällä tavalla. Säännöksien noudattaminen ja toiminnan kestävyys ottaa palvelujen suunnittelussa, mitoituksessa ja toteutuksessa huomioon luonnon

13 mahdollisuudet ja rajoitukset sekä minimoi luontoympäristölle aiheutuvaa rasitusta noudattaa toiminnassaan alan palveluihin liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita ottaa huomioon maanomistusolosuhteet ja paikalliset asukkaat toimii alueella ollen selvillä toimintaympäristön luonnosta, kulttuurista ja oheispalveluista ottaa palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon mm. matkailupalveluihin liittyvät säännökset, vastuut ja lupakäytännöt järjestää toimintansa jätehuollon jätelainsäädännön mukaisesti opastaa asiakkaita ympäristömyönteiseen toimintaan ja mahdollistaa sen omassa toiminnassaan Toiminnan kehittäminen ja taloudellisuus tuntee ja ottaa työssään huomioon palvelun kokonaiskustannukset sekä osaa omalla toiminnallaan kehittää toimintaa toimii kustannusvastuullisesti sekä tekee laskelmia vaihtoehtoisista toimintatavoista kustannustehokkuuden parantamiseksi arvioi palvelujen realistisuutta sekä suhdetta kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin osaa kertoa asiakkaalle ja työryhmälleen tuotteen hintaan vaikuttavat tekijät osaa perustella työryhmälleen toimintaratkaisujaan noudattaa huolto-ohjeita ymmärtää oman toiminnan ja käyttäytymisen merkityksen yrityksen imagolle on aktiivinen tiedonhankinnassa ja seuraa alan kehitystä sekä päivittää omaa osaamistaan kerää ja ottaa vastaan palautetta sekä kehittää toimintaansa sen pohjalta Vuorovaikutus ja yhteistyösuhteiden rakentaminen toimii yhteistyössä matkailun verkostojen, myyntikanavien ja sidosryhmien kanssa neuvottelee ja rakentaa yhteistyötä muiden palveluntarjoajien ja toimijoiden suuntaan mahdollisesti yhdessä yrittäjän kanssa käyttää vuorovaikutustilanteissa monipuolisesti henkilökohtaisia viestintäkeinoja tekee tarvittavat sopimukset ja ymmärtää niistä syntyvät vastuut ja velvoitteet (yhdessä yrittäjän kanssa)

14 Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa käytännön työtehtävissä, joita ovat muun muassa opastuspalvelun suunnittelu ja tuotteistaminen (kaksi erilaista ja eri vuodenaikoina toteutettavaa opaspalvelua) eri tietolähteitä ja yhteistyötahoja hyödyntäen, palvelun asiakirjahallinta, palvelun toteuttaminen ja asiakaspalvelu sekä ryhmän ja riskien hallinta. Tässä tutkinnonosassa painotetaan ammattitason erätaitojen ja luonto-osaamisen soveltamista palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa, alan toimintaympäristön hallintaa sekä tapahtuman turvallista ja asiakkaat huomioon ottavaa johtamista. Arvioijat seuraavat ja arvioivat tutkinnon suorittajan toimintaa sekä antavat toiminnasta arvioinnin perustekohtaisen kirjallisen arvion. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaito voidaan todeta. Siltä osin kuin tutkinnonosassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muilla näytöillä tai muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, kokeiden, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana tuotetuilla dokumenteilla, joita voivat olla esimerkiksi työpäiväkirja, turvallisuussuunnitelma tai toimintaympäristön karttasuunnitelma. Arvioituina ne muodostavat osan arviointiaineistosta. Tutkinnon suorittajan itsearviointia voidaan käyttää ammattitaidon arvioinnin täsmentämisessä. VALINNAISET TUTKINNON OSAT Luontoliikunta-aktiviteetit Selvennys: Tämän tutkinnon osan suorittanut osaa itsenäisesti valmistella ja toteuttaa vähintään kahteen luonnossa toteutettavaan liikuntalajiin (luontoliikuntalaji) liittyviä opastuskokonaisuuksia, tapahtumia ja retkiä. Hän voi työllistyä esimerkiksi melontaretkiä toteuttavana oppaana tai hiihto-oppaana, joka toteuttaa myös hoidettujen reittien ulkopuolelle suuntautuvia retkiä. lla on myös valitsemiensa lajien osalta vankka välineosaaminen ja sitä kautta ammattitaitoa toimia esimerkiksi vuokraus- ja myyntitehtävissä. Ammattitaitoinen luontoliikuntaan erikoistunut opas seuraa omien lajiensa kehitystä ja opastaa asiakkaita esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien ja välineiden valinnassa. Luonnossa toteutettavaksi liikuntalajiksi (luontoliikuntalaji) käyvät sellaiset ei-motorisoidut lajit, joiden toteutusympäristö voi olla täysin rakentamaton luonto. Laji vaati osallistujalta fyysistä suorittamista ja laji mahdollistaa osaamisen pitkäjänteisen kehittämisen. Lajeja pitää olla vähintään kaksi. Suoritetut lajit mainitaan todistuksen Lisätietoja kohdassa. Laji voi olla esimerkiksi melonta, hiihto, kiipeily, erävaeltaminen, ratsastus, maastopyöräily, lumikenkäily, retkiluistelu tai joku muu sellainen laji, joka voidaan katsoa riittävän laajaksi ja työtehtävien kannalta perustelluksi.

15 Ammattitaitovaatimukset osaa suorittaa lajia ja tuntee lajin sekä siinä käytettävät välineet ja varusteet. Henkilökohtainen lajiosaaminen ja ominaisuudet Luontoliikuntalajin tuntemus Välineiden ja varusteiden tuntemus osaa useita lajin Suomessa käytettäviä perustekniikoita hyvin osaa lajin ainakin yhden osa-alueen erinomaisesti osaa soveltaa osaamistaan lajin kannalta kaikissa opastamisen kannalta oleellisissa oman toiminta-alueensa luonto-olosuhteissa omaa lajissa vaativien retkien tai vaativien suoritusten ohjaamisen kannalta vaadittavan pätevyystodistuksen tai vastaavat taidot omaa sellaiset henkilökohtaiset fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet, että pystyy toimimaan vaativien retkien ja tapahtumien oppaana on luonnossa liikkumisen osaamisen osalta vähintään pakollisessa tutkinnon osassa määritellyllä tasolla tuntee lajin historiaa ja nykypäivää osaa lajin liikuntafysiologiset perusteet tuntee lajin terveysvaikutukset tuntee lajin harrastusmahdollisuuksia, organisaatioita, seuratoimintaa ja kilpailumuotoja seuraa lajin kehitystä tuntee ja osaa käyttää lajin tyypillisimpiä Suomen oloissa käytettäviä väline- ja varustetyyppejä osaa huoltaa ja korjata oman toiminnan kannalta oleellisia välineitä ja varusteita myös maasto-olosuhteissa osaa välineiden kestoon ja huoltoon vaikuttavia tekijöitä ja ottaa ne huomioon toiminnassaan osaa suunnitella, valmistella ja toteuttaa asiakasryhmälle turvallisen luontoliikuntatuotteen maasto-olosuhteissa. Luontoliikuntatuotteen suunnittelu ja valmistelu osaa suunnitella erilaisia lajiin perustuvia tuotteita

16 ottaa asiakasryhmän huomioon tuotteen valmistelussa tekee ennakoivat toimenpiteet, kuten varmistaa suorituspaikan ja valitsee välineet huomioi ajankohtaiset ulkopuoliset tekijät, kuten sään, muut liikkujat ja vuodenajan Opastaminen ja ohjaaminen Asiakaspalvelu Turvallisuus osaa toimia vastuullisena pääoppaana osaa ohjata ja opastaa toiminnallisen kokonaisuuden (vaativa retki tai tapahtuma) ohjaa luontevasti ja ammattitaitoisesti ryhmää ennen toimintaa, toiminnan aikana ja sen jälkeen huomioi ryhmän ja yksittäisten asiakkaiden tason opastaessaan lajia kertoo asiantuntevasti lajista, sen suorittamisesta ja välineiden käytöstä opastaa turvavälineiden käytössä ja valvoo käyttöä kertoo paikallisesta ja alueellisesta luonnosta, kulttuurista ja perinteistä sujuvasti osaa opastaa ja ohjata myös erityistoimenpiteitä vaativia asiakasryhmiä palvelee asiakasta luontoliikuntatilanteissa vuorovaikutteisesti ja ammattitaitoisesti ottaa huomioon lajin erityispiirteet asiakaspalvelussa huolehtii asiakkaiden hyvinvoinnista ja asianmukaisesta varustautumisesta sekä tunnistaa asiakkaan mahdollisuudet osallistua aktiviteettiin hallitsee lajiin, turvallisuuteen ja ensiapuun liittyvän keskeisen sanaston myös vieraalla kielellä ottaa vastaan palautetta ja kehittää toimintaansa sen pohjalta lajin erityisvaatimukset turvallisen toiminnan takaamiseksi ennakoi ja välttää riskejä, tunnistaa vaaratilanteet ja ryhtyy toimenpiteisiin osaa tehdä tuotteeseen liittyvän turvallisuus suunnittelun osaa yleisten ensiaputaitojen lisäksi antaa ensiapua lajiin liittyvissä todennäköisissä onnettomuustilanteissa

17 toimii osaamisaluettaan koskevan lainsäädännön, viranomaisohjeiden ja lajin hyvien tapojen mukaisesti Lakien ja asetusten mukainen toiminta tuntee lajiin liittyvän lainsäädännön ja viranomaisohjeiden asettamat vaatimukset ja rajoitukset noudattaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita toiminnassaan kokonaisuudessaan tuntee lajin hyvät tavat ja toimii niiden mukaisesti osaa toimia kustannustietoisesti, sekä luontoa ja ympäristöä kunnioittaen Taloudellisesti kannattavat palvelut tuntee toiminnan kustannusten muodostumisen ja huomioi sen toiminnassaan tekee esityksiä/laskelmia vaihtoehtoisista toimintatavoista kustannustehokkuuden parantamiseksi noudattaa huolto-, aika- ja tarvikeohjeita toimii kustannusvastuullisesti osaa kertoa asiakkaalle tuotteen hintaan vaikuttavat tekijät Kestävä kehitys toimii luontoliikuntatuotteen valmisteluissa ja toteutuksessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti opastaa asiakkaita ympäristömyönteiseen toimintaan ja mahdollistaa sellaisen omassa toiminnassaan ottaa toiminnassaan huomioon lajin erityispiirteet kestävän kehityksen kannalta (esim. maaston kuluminen, muut liikkujat, perinteiden säilyminen) Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisensa käytännön työtehtävissä. Työtehtävien pitää olla sellaisia, että kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan arvioida. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi luontoliikuntaretket ja luontoliikuntatapahtumat. voi osoittaa osaamistaan työtehtävien lisäksi muilla tavoin, esimerkiksi dokumentein (päiväkirja, turvallisuussuunnitelma) ja todistuksin.

18 n pitää osoittaa osaamisensa vähintään kahdessa lajissa. Käytännön työtehtäviä pitää suorittaa rakentamattomassa luonnonympäristössä. Lajien osaaminen pitää osoittaa toisistaan erillään olevien työtehtävien ja muiden tapojen avulla, jotta osa-alueiden erityispiirteet tulevat esille. 3.3 Eläinaktiviteetit Selvennys: voi toimia oppaana esim. poro- ja huskysafareilla, maastoratsastusretkillä ja hevosvaelluksilla Ammattitaitovaatimukset osaa valmistella ja toteuttaa erilaista eläinten kanssa/avulla ohjelma- ja virkistyspalveluina tapahtuvaa toimintaa Toiminnan valmistelu ja suunnittelu valmistelee itsenäisesti eläinten kanssa toteutettavia palveluita/toimintatuokioita huomioiden erilaisten asiakasryhmien tarpeet ottaa valmistelussa suunnittelussa huomioon eläinten hyvinvoinnin ja siitä tulevat rajoitteet suunnittelee toimintaa tietylle ajanjaksolle sekä siihen omat/ryhmän tehtävät ja ajankäytön huomio suunnitelmissaan yrityksen laatu- ja kustannustavoitteet tekee tapauskohtaisen riskianalyysin eläinten kanssa toimimisesta, kertoo riskitekijöistä ja korjaa niitä laatii toimintokohtaisen turvallisuussuunnitelman laatii varuste- yms. luettelot ja arvioi erilaiset resurssitarpeet Asiakaspalvelutilanteiden toteuttaminen toimii asiakaslähtöisesti ja palvelee asiakasta vuorovaikutteisesti ja ammattitaitoisesti käyttäen ja tunnistaen erilaisia viestintätapoja vastaa ohjelman sujuvasta toteutuksesta ja aikatauluista toimii huomioiden erilaisten asiakasryhmien tarpeet (esim. lapset, vanhukset, liikuntarajoitteiset ja kielitaito) ennakoi ja välttää riskejä eläinten kanssa työskennellessä ja ohjaa asiakkaita

19 käsittelemään eläimiä oikein (myös riskiasiakkaan huomaaminen) kertoo asiantuntevasti eläimistä ja niiden tavoista (laaja tietopohja) toimii yrityksen antamien asiakaslupausten, turvallisuusohjeiden ja asiakastyytyväisyystavoitteiden mukaisesti pystyy ratkomaan yllättäviä ongelmia huolehtii jälkitöistä osaa käsitellä eläimiä,huolehtia niiden hyvinvoinnista sekä käyttää ja huoltaa tarvittavia välineitä ja varusteita Eläinten käsittely ja hyvinvoinnista huolehtiminen Välineiden käyttö ja huolto Toimintaympäristöstä huolehtiminen osaa käsitellä ja toimia luontevasti valitsemiensa eläinten kanssa seuraa aktiivisesti eläinten hyvinvointia ja rasitusta sekä kohtelee eläimiä eettisesti osaa tunnistaa syyt eläimen tavanomaisesta poikkeavaan käyttäytymiseen. hoitaa ja ruokkii eläimiä ottaen huomioon käytössä olevien eläinten ravinnontarpeen ja ruokintatavat sekä osaa soveltaa niitä työssään soveltaa lajikohtaisesti valmennus- ja koulutusmenetelmiä eläimiä opetettaessa käyttää ammattimaisesti ohjelmiin tarvittavia apuvälineitä ja turvalaitteita ja neuvoo välineiden käytössä tekee huolto ja korjaustoimenpiteitä pystyy ratkomaan yllättäviä ongelmia seuraa aitausten, eläinsuojien, reittien kuntoa ja siisteyttä sekä korjaa havaitsemansa puutteet tai ryhtyy toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi Toimii ympäristövastuullisesti ja huomioi kestävän kehityksen noudattaa toimintaan liittyviä säädöksiä ja ohjeita noudattaa toimintaa ohjaavia lakeja ja erilaisia määräyksiä eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista sekä seuraa itsenäisesti määräyksien muutoksia toimii eläinten kuljetuksessa ao.

20 määräysten mukaisesti. noudattaa organisaation asiakaspalvelua koskevia toimintaperiaatteita ja turvallisuusohjeita. osaa toimia kustannustietoisesti Kustannustietoisuus Laatutietoisuus tuntee toiminnan kustannusten muodostumisen ja toimii kustannusvastuullisesti tekee esityksiä ja laskelmia vaihtoehtoisista toimintatavoista kustannustehokkuuden parantamiseksi noudattaa huolto-, aika- ja tarvikeohjeita tuntee erilaiset ohjelmien laatuun vaikuttavat tekijät ja noudattaa toiminnassaan laatutavoitteita Ammattitaidon osoittaminen osoittaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisensa käytännön työtehtävissä. Työtehtävien pitää olla sellaisia, että kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan kattavasti arvioida. voi osoittaa osaamistaan työtehtävien lisäksi muilla tavoin, esimerkiksi dokumentein (päiväkirja, turvallisuussuunnitelma) ja todistuksin. Työtehtävät ja täydentävät osat tulee suunnitella siten, että arvioijille muodostuu kattava kokonaiskuva tutkinnon suorittajan ammattitaidosta. Arvioijat seuraavat ja arvioivat tutkinnon suorittajan toimintaa sekä antavat toiminnasta kirjallisen arvion Motorisoidut luontoaktiviteetit Selvennys: Tutkinnon osan suorittaja voi työllistyä mm. moottorikelkka- ja mönkijäsafareiden ja veneretkien vetäjänä. Tutkinnon osan suorittaja valitsee alueellaan käytettävän kesä- ja talviliikkumiseen tarkoitetun välineen, jota hyödyntäen osoittaa erä- ja luonto-opastusosaamisensa. Ammattitaitovaatimukset osaa valmistella ja toteuttaa aktiviteetteja joissa käytetään erilaisia motorisoituja liikkumisvälineitä.

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Lausuntopyyntö 34/421/2012 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen 2012 Sisällys YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO... 1 Sisällys... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 1 1.1

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 47/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN

Lisätiedot

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 8/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KALANJALOSTAJAN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 19/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3742 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3743 7 (pdf) 1 Dno 19/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 10/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:5 Määräykset ja ohjeet 2012:5 Näyttötutkinnon perusteet TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 8/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 8/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 8/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet ISÄNNÖINNIN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet ISÄNNÖINNIN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 8/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2009 Taitto:

Lisätiedot

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 37/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:41 ISBN 978-952-13-5643-8 (nid.)

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013

MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 29/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:36 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:36 ISBN 978-952-13-5587-5 (nid.) ISBN

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet 0 TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 1 SISÄLTÖ 1. NÄYTTÖTUTKINNOT... 2 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 2 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen... 2 1.3 Näyttötutkinnon

Lisätiedot

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 33/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 18/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:29 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:29 ISBN 978-952-13-5518-9 (nid.)

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 2012

RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 37/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:38 Määräykset ja ohjeet 2012:38 Näyttötutkinnon perusteet RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Kalatalouden perustutkinto on ollut tutkintorakenteessa vuodesta 2001 lähtien. Tutkinnon uudistamisen tarkoituksena on ollut päivittää kalatalouden

Lisätiedot

20.9.2011. Taloushallinnon ammattitutkinto on uudistettu. Tutkinnon uudistamisen tarkoitus

20.9.2011. Taloushallinnon ammattitutkinto on uudistettu. Tutkinnon uudistamisen tarkoitus 20.9.2011 Taloushallinnon ammattitutkinto on uudistettu Tutkinnon uudistamisen tarkoitus Taloushallinnon ammattitutkinto tuli tutkintorakenteeseen vuonna 1998 ja ensimmäiset perusteet valmistuivat v. 2000.

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIO- TEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, SÄHKÖASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 Sisällysluettelo 1 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 34/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3549 5 (nid.) ISBN 978 952 13 3550 1 (pdf) 1 Dno 34/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot