MÄÄRÄYS LUONNOS. Näyttötutkinnon perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄÄRÄYS LUONNOS. Näyttötutkinnon perusteet"

Transkriptio

1

2

3 MÄÄRÄYS LUONNOS Näyttötutkinnon perusteet ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2011

4 SISÄLTÖ 1 NÄYTTÖTUTKINNOT Näyttötutkintojen järjestäminen Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinnon perusteet Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Todistukset Näyttötutkintoon valmistava koulutus ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN... 9 Tutkinnon osat ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET PAKOLLISET TUTKINNON OSAT Erä- ja luonto-opastaminen VALINNAISET TUTKINNON OSAT Luontoliikunta-aktiviteetit Eläinaktiviteetit Motorisoidut luontoaktiviteetit VALINNAISET TUTKINNON OSAT Erä- ja luonto-oppaan yritystoiminta Luonnontuntemus opaspalveluissa Erä- ja maastoruokapalvelut Kulttuuri- ja eräperinne opaspalveluissa Erä- ja luonto-opastuksen erityisosaaminen Teemalliset luonto-opaspalvelut Erityisryhmät ja hyvinvointipalvelut luonnossa Metsästysopaspalvelut Luonto-opastuksen kansainvälinen asiakaspalvelu Tutkinnon osa muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta Liite 1 Luonnontuntemuksen lajilista Liite 2 Ammatin kuvaus... 55

5 1 NÄYTTÖTUTKINNOT 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta sekä antavat tutkintotodistukset. Tutkintotoimikunnat tekevät sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa. Näyttötutkintoja ei saa järjestää ilman voimassa olevaa, tutkintotoimikunnan kanssa solmittua järjestämissopimusta. 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat yhdessä. Aloilla, joilla itsenäinen ammatinharjoittaminen on tyypillistä, myös tämä taho otetaan huomioon arvioijien valinnassa. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. 1.3 Näyttötutkinnon perusteet Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet ja kriteerit) ja ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon osa muodostaa ammatin osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkinnon osissa määritellyissä ammattitaitovaatimuksissa keskitytään ammatin ydintoimintoihin, toimintaprosessien hallintaan ja kyseessä olevan alan ammattikäytäntöihin. Niihin sisältyvät myös työelämässä yleisesti tarvittavat taidot, esimerkiksi sosiaaliset valmiudet. ja kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Kohteiden määrittäminen helpottaa myös ammattitaidon arviointia asianomaisesta työtoiminnasta. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet. määrittelevät hyväksyttävän suorituksen laadullisen ja määrällisen tason. Ammattitaidon osoittamistavat sisältävät tutkinnon suorittamiseen liittyviä tarkentavia ohjeita. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä ja toimissa. Ammattitaidon osoittamistavat voivat sisältää mm. ohjeita siitä, kuinka tutkintosuoritusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti osoitetuiksi.

6 1.4 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Henkilökohtaistamisesta Opetushallitus on antanut erillisen määräyksen. 1.5 Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Ammattitaidon arvioinnissa tulee perusteellisesti ja huolellisesti tarkastella sitä, miten tutkinnon suorittaja on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat ehdottavat dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta. Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa arviointiaineiston keräämisellä ja arvioinnin dokumentoinnilla on keskeinen merkitys. Työelämän sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. Jokaisen tutkinnon suorittajan tulee selvästi saada tietoonsa arvioinnin perusteet. Tutkinnon suorittajalle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii arvioinnin kohteena olevan tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. Tutkinnon suorittajalle tämän jälkeen annettava palaute on osa hyvää arviointiprosessia. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Arvioijat n ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta. Tutkintotoimikunta ja näyttötutkinnon järjestäjä sopivat arvioijista näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa. Arvioinnin oikaisu voi lainsäädännön mukaisen määräajan puitteissa pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta, jonka toimialaan ja -alueeseen kyseessä oleva tutkinto kuuluu. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla. 1.6 Todistukset Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta. Todistuksen valmistavaan koulutukseen osallistumisesta antaa koulutuksen järjestäjä. Opetushallitus on antanut määräyksen todistuksiin merkittävistä tiedoista.

7 Näyttötutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun näyttötutkintoon osallistuva sitä pyytää. Tutkintotodistuksen ja myös todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta allekirjoittavat tutkintotoimikunnan edustaja ja näyttötutkinnon järjestäjän edustaja. Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä näyttötutkinnon suorittamisesta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta. Näyttötutkinnon järjestäjä hankkii ja allekirjoittaa ammattikirjan. Ammattikirja on näyttötutkinnon suorittajalle maksullinen. 1.7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutus ja tutkintotilaisuudet on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa näyttötutkinto.

8 2 ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon osat Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto sisältää yhden pakollisen tutkinnon osan ja kaksi valinnaisten tutkinnon osien ryhmää. Tutkintotodistuksen saamiseksi on suoritettava pakollisen tutkinnon osan lisäksi yhteensä 4 valinnaista tutkinnon osaa, joista 1-2 kpl on valittu valinnaiset tutkinnon osat 1 ryhmästä ja 2-3 kpl valinnaiset tutkinnon osat 2 ryhmästä. Kaikille pakollinen tutkinnon osa: 1. Erä- ja luonto-opastaminen Valinnaiset tutkinnon osat 1, joista on valittava 1-2 osaa, ovat 2. Luontoliikunta-aktiviteetit 3. Eläinaktiviteetit 4. Motorisoidut luontoaktiviteetit Valinnaiset tutkinnon osat 2, joista on valittava 2-3 osaa, ovat 1. Erä- ja luonto-oppaan yritystoiminta 2. Luonnontuntemus opaspalveluissa 3. Erä- ja maastoruokapalvelut 4. Kulttuuri- ja eräperinne opaspalveluissa 5. Erä- ja luonto-opastuksen erityisosaaminen 6. Teemalliset luonto-opaspalvelut 7. Erityisryhmät ja hyvinvointipalvelut luonnossa 8. Metsästysopaspalvelut 9. Luonto-opastuksen kansainvälinen asiakaspalvelu 10.Tutkinnon osa muusta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoon voidaan sisällyttää yksi tutkinnon osa jostain ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta. Valittavalla tutkinnon osalla tulee olla selkeää lisäarvoa erä- ja luonto-oppaan ammatissa. Todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta antaa aina ko. tutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta ja erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinnon tutkintotoimikunta tunnustaa tämän tutkinnon osan osaksi erä- ja luonto-oppaan ammattitutkintoa todistuksen perusteella.

9 3 ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 3.1 Erä- ja luonto-opastaminen Selvennys: voi toimia yrittäjänä tai työskennellä erä- ja luontooppaana alan yrityksissä sekä toimia erilaisten erä- ja luontoaiheisten tapahtumien suunnittelijana ja toteuttajana eri organisaatioissa. Ammattitaitovaatimukset osaa toimia asiakasryhmän vastuullisena oppaana erä- ja luonto-olosuhteissa. Erätaitojen hallinta ryhmää opastaen hallitsee maastossa ja vesillä liikkumisen ryhmää opastaen kesä- ja talviolosuhteissa omaa riittävät erätaidot opaspalveluiden laadukkaaseen ja turvalliseen toteuttamiseen ja asiakkaiden ohjaamiseen osaa tehdä tulet vaikeissakin olosuhteissa kaikkina vuodenaikoina osaa käyttää alalle tyypillisiä karttoja, kompassia ja paikantamisvälineitä sekä suunnistaa maastossa ryhmää opastaen eri vuorokauden- ja vuodenaikoina osaa organisoida yöpymisen maastoolosuhteissa asiakkaiden kanssa eri vuodenaikoina osaa käyttää luonnosta saatavia ravintokasveja ja sieniä sekä valmistaa ruokaa asiakkaille avotulella ja muita tyypillisiä valmistusmenetelmiä käyttäen eri vuodenaikoina osaa käyttää tavallisia vapa- ja kotitarvekalastusvälineitä, opastaa niiden käytössä sekä käsitellä kalansaaliin sujuvasti ja hygieenisesti niin, että siitä voidaan valmistaa asiakkaille ruokaa maasto-olosuhteissa

10 Väline- ja varusteosaaminen käyttää sujuvasti tavallisimpia Suomen oloissa käytettäviä erä- ja luonto-opastukseen liittyviä välineitä ja varusteita osaa valita itselleen ja asiakasryhmälle sopivan vaatetuksen ja varusteet erilaisille (mm. liikuntamuoto, vuodenaika, retken kesto huomioon ottaen) maastoretkille huoltaa ja korjaa alan toiminnan kannalta oleellisia välineitä myös maasto-olosuhteissa osaa välineiden kestoon ja huoltoon vaikuttavat tekijät ja ottaa ne huomioon toiminnassaan Turvallisuus laatii tuotekohtaisen turvallisuussuunnitelman sekä ottaa huomioon sään, luonnonolot ja mahdolliset ymmärtämisongelmat palvelun riskitekijöinä ennakoi riskejä, tunnistaa vaaratilanteet sekä tekee tarvittaessa muutoksia palvelun toteutuksessa varustaa asiakkaat asianmukaisesti tai tarkistaa asiakkaiden oikean varustuksen sekä ohjeistaa asiakkaat palvelun turvallisuusasioissa neuvoo ja valvoo alan tyypillisten turvavälineiden käyttöä sekä varmistaa tulleensa toimintaohjeissaan ymmärretyksi arvioi asiakkaiden toimintakykyä ja hyvinvointia sekä sovittaa toimintaa sen mukaisesti osaa yleisten ensiaputaitojen lisäksi antaa ensiapua alaan liittyvissä tyypillisissä onnettomuustilanteissa osaa toimia onnettomuuden sattuessa, hallitsee pelastustaidot ja alkusammutuksen Asiakasryhmän opastaminen ja johtaminen omaa sellaiset henkilökohtaiset fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet, että pystyy toimimaan palvelun vastuullisena oppaana osaa välittää tapahtuman ohjeet ja asiatiedot selkeästi sekä tulee lisäksi ymmärretyksi muulla kuin äidinkielellään opastaa ja johtaa asiakasryhmää luontevasti, turvallisesti ja sopimuksen mukaisesti pystyy nopeisiin päätöksiin ja toimii luontevasti ja luovasti yllättävien tilanteiden edessä jakaa mahdollisille avustajille tehtäviä noudattaa aikataulua

11 osaa soveltaa luonnontuntemustaan opaspalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa. Luonto-osaaminen ja sen soveltaminen osaa kertoa Suomen luonnon tyypillisestä lajistosta (ks. liite), vuodenaikojen vaihtelun vaikutuksista sekä ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeistä osaa oman toiminta-alueen lajiston, tyypillisimmät ekosysteemit ja luonnon erityispiirteet sekä osaa havainnoida ja esitellä niitä asiakkaille osaa kertoa mielenkiintoisesti lajien esiintymisestä, elinympäristöistä tai kasvupaikoista, ekologiasta ja elintavoista, käytöstä yms. osaa kertoa jokamiehenoikeuksista sekä pääpiirteittäin keskeisistä luonnon eri käyttömuodoista (mm. metsätalous, metsästys ja riistanhoito, kalastus, retkeily, luontomatkailu, luonnontuotteiden keruu) osaa keskustella asiakkaiden kanssa luonnonja ympäristönsuojelusta sekä suojelualueista hankkii tietoa toiminta-alueen luonnosta eri lähteistä Palvelun suunnittelu, tuotteistaminen ja ennakkovalmistelu osaa tunnistaa mahdollisia elämyksellisiä palvelusisältöjä ja suunnitella erilaisia ja eri vuodenaikoina toteutettavia, omaan luontoosaamiseen ja toiminta-alueen luontoon, perinteisiin ja kulttuuriin tukeutuvia opastuspalveluita (yhteistyössä yrittäjän kanssa) selvittää alan ja alueen matkailurakenteita, palvelutarjontaa, kysyntää ja keskeisiä asiakasryhmiä sekä ottaa nämä huomioon palveluiden suunnittelussa yhdistää palveluun tuotepakettina muita tarvittavia oheispalveluita (mm. kuljetukset, majoitus, ruoka- ja jätehuolto, hygienia) osoittaen ottavansa huomioon yhteistyömahdollisuudet toiminta-alueen muiden palvelujentarjoajien kanssa tuotteistaa ja hinnoittelee palvelun kustannusja markkinatietoisesti löytää tarvitsemansa asiantuntijapalvelut

12 tuotesuunnittelun tueksi sekä käyttää niitä tarvittaessa laatii tapahtumalle aikataulun ja varusteluettelon, määrittää tarvittavat resurssit sekä suunnittelee omat ja ryhmän tehtävät laatii turvallisuussuunnitelman ja muut palvelussa vaadittavat asiapaperit osaa ottaa huomioon keskeiset alan palveluihin liittyvät luvat, ilmoitusvelvollisuudet ja vakuutukset sekä alaa koskevan lainsäädännön ottaa huomioon luonnon ja sääolojen tuomat rajoitukset toiminnalle Sujuva opastaminen ja asiakaspalvelu hallitsee opastuksen eri vaiheet osaten toteuttaa ne sujuvasti, mielenkiintoa herättävästi ja asiakkaiden toiveiden mukaisesti opastaa ja ohjeistaa asiakkaita ryhmänä ja yksittäisinä asiakkaina luonnontuntemustaan hyödyntäen valitsee asiakkaille soveltuvat maastot johtaa tapahtuman ja toteuttaa sen turvallisesti ja sopimuksen mukaisesti osaa välittää tapahtuman asiatiedot selkeästi varmistaen tulleensa ymmärretyksi, käyttää sujuvasti opastaessaan alan peruskäsitteitä sekä tulee lisäksi ymmärretyksi myös vieraalla kielellä pitää huolta asiakkaiden viihtyvyydestä esimerkiksi kertomalla luontoon ja alueeseen liittyviä tarinoita järjestää ja tarjoilee asiakkaille retkieväät järjestää tarvittavat ja palveluun kuuluvat kuljetus-, huolto- ja oheispalvelut ottaa toiminnassa huomioon paikallisten ja asiakkaiden kulttuurin ja perinteet palvelee asiakasta vuorovaikutteisesti ja ammattitaitoisesti ottaen huomioon maastoolosuhteet sekä sanallisen ja sanattoman viestinnän merkityksen noudattaa aikataulua osaa toimia kestävällä tavalla. Säännöksien noudattaminen ja toiminnan kestävyys ottaa palvelujen suunnittelussa, mitoituksessa ja toteutuksessa huomioon luonnon

13 mahdollisuudet ja rajoitukset sekä minimoi luontoympäristölle aiheutuvaa rasitusta noudattaa toiminnassaan alan palveluihin liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita ottaa huomioon maanomistusolosuhteet ja paikalliset asukkaat toimii alueella ollen selvillä toimintaympäristön luonnosta, kulttuurista ja oheispalveluista ottaa palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon mm. matkailupalveluihin liittyvät säännökset, vastuut ja lupakäytännöt järjestää toimintansa jätehuollon jätelainsäädännön mukaisesti opastaa asiakkaita ympäristömyönteiseen toimintaan ja mahdollistaa sen omassa toiminnassaan Toiminnan kehittäminen ja taloudellisuus tuntee ja ottaa työssään huomioon palvelun kokonaiskustannukset sekä osaa omalla toiminnallaan kehittää toimintaa toimii kustannusvastuullisesti sekä tekee laskelmia vaihtoehtoisista toimintatavoista kustannustehokkuuden parantamiseksi arvioi palvelujen realistisuutta sekä suhdetta kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin osaa kertoa asiakkaalle ja työryhmälleen tuotteen hintaan vaikuttavat tekijät osaa perustella työryhmälleen toimintaratkaisujaan noudattaa huolto-ohjeita ymmärtää oman toiminnan ja käyttäytymisen merkityksen yrityksen imagolle on aktiivinen tiedonhankinnassa ja seuraa alan kehitystä sekä päivittää omaa osaamistaan kerää ja ottaa vastaan palautetta sekä kehittää toimintaansa sen pohjalta Vuorovaikutus ja yhteistyösuhteiden rakentaminen toimii yhteistyössä matkailun verkostojen, myyntikanavien ja sidosryhmien kanssa neuvottelee ja rakentaa yhteistyötä muiden palveluntarjoajien ja toimijoiden suuntaan mahdollisesti yhdessä yrittäjän kanssa käyttää vuorovaikutustilanteissa monipuolisesti henkilökohtaisia viestintäkeinoja tekee tarvittavat sopimukset ja ymmärtää niistä syntyvät vastuut ja velvoitteet (yhdessä yrittäjän kanssa)

14 Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa käytännön työtehtävissä, joita ovat muun muassa opastuspalvelun suunnittelu ja tuotteistaminen (kaksi erilaista ja eri vuodenaikoina toteutettavaa opaspalvelua) eri tietolähteitä ja yhteistyötahoja hyödyntäen, palvelun asiakirjahallinta, palvelun toteuttaminen ja asiakaspalvelu sekä ryhmän ja riskien hallinta. Tässä tutkinnonosassa painotetaan ammattitason erätaitojen ja luonto-osaamisen soveltamista palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa, alan toimintaympäristön hallintaa sekä tapahtuman turvallista ja asiakkaat huomioon ottavaa johtamista. Arvioijat seuraavat ja arvioivat tutkinnon suorittajan toimintaa sekä antavat toiminnasta arvioinnin perustekohtaisen kirjallisen arvion. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaito voidaan todeta. Siltä osin kuin tutkinnonosassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida tutkintosuorituksessa osoittaa, sitä täydennetään muilla näytöillä tai muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, kokeiden, tehtävien tai muiden luotettavien menetelmien avulla. voi täydentää tutkintosuorituksiaan prosessin aikana tuotetuilla dokumenteilla, joita voivat olla esimerkiksi työpäiväkirja, turvallisuussuunnitelma tai toimintaympäristön karttasuunnitelma. Arvioituina ne muodostavat osan arviointiaineistosta. Tutkinnon suorittajan itsearviointia voidaan käyttää ammattitaidon arvioinnin täsmentämisessä. VALINNAISET TUTKINNON OSAT Luontoliikunta-aktiviteetit Selvennys: Tämän tutkinnon osan suorittanut osaa itsenäisesti valmistella ja toteuttaa vähintään kahteen luonnossa toteutettavaan liikuntalajiin (luontoliikuntalaji) liittyviä opastuskokonaisuuksia, tapahtumia ja retkiä. Hän voi työllistyä esimerkiksi melontaretkiä toteuttavana oppaana tai hiihto-oppaana, joka toteuttaa myös hoidettujen reittien ulkopuolelle suuntautuvia retkiä. lla on myös valitsemiensa lajien osalta vankka välineosaaminen ja sitä kautta ammattitaitoa toimia esimerkiksi vuokraus- ja myyntitehtävissä. Ammattitaitoinen luontoliikuntaan erikoistunut opas seuraa omien lajiensa kehitystä ja opastaa asiakkaita esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien ja välineiden valinnassa. Luonnossa toteutettavaksi liikuntalajiksi (luontoliikuntalaji) käyvät sellaiset ei-motorisoidut lajit, joiden toteutusympäristö voi olla täysin rakentamaton luonto. Laji vaati osallistujalta fyysistä suorittamista ja laji mahdollistaa osaamisen pitkäjänteisen kehittämisen. Lajeja pitää olla vähintään kaksi. Suoritetut lajit mainitaan todistuksen Lisätietoja kohdassa. Laji voi olla esimerkiksi melonta, hiihto, kiipeily, erävaeltaminen, ratsastus, maastopyöräily, lumikenkäily, retkiluistelu tai joku muu sellainen laji, joka voidaan katsoa riittävän laajaksi ja työtehtävien kannalta perustelluksi.

15 Ammattitaitovaatimukset osaa suorittaa lajia ja tuntee lajin sekä siinä käytettävät välineet ja varusteet. Henkilökohtainen lajiosaaminen ja ominaisuudet Luontoliikuntalajin tuntemus Välineiden ja varusteiden tuntemus osaa useita lajin Suomessa käytettäviä perustekniikoita hyvin osaa lajin ainakin yhden osa-alueen erinomaisesti osaa soveltaa osaamistaan lajin kannalta kaikissa opastamisen kannalta oleellisissa oman toiminta-alueensa luonto-olosuhteissa omaa lajissa vaativien retkien tai vaativien suoritusten ohjaamisen kannalta vaadittavan pätevyystodistuksen tai vastaavat taidot omaa sellaiset henkilökohtaiset fyysiset ja psyykkiset ominaisuudet, että pystyy toimimaan vaativien retkien ja tapahtumien oppaana on luonnossa liikkumisen osaamisen osalta vähintään pakollisessa tutkinnon osassa määritellyllä tasolla tuntee lajin historiaa ja nykypäivää osaa lajin liikuntafysiologiset perusteet tuntee lajin terveysvaikutukset tuntee lajin harrastusmahdollisuuksia, organisaatioita, seuratoimintaa ja kilpailumuotoja seuraa lajin kehitystä tuntee ja osaa käyttää lajin tyypillisimpiä Suomen oloissa käytettäviä väline- ja varustetyyppejä osaa huoltaa ja korjata oman toiminnan kannalta oleellisia välineitä ja varusteita myös maasto-olosuhteissa osaa välineiden kestoon ja huoltoon vaikuttavia tekijöitä ja ottaa ne huomioon toiminnassaan osaa suunnitella, valmistella ja toteuttaa asiakasryhmälle turvallisen luontoliikuntatuotteen maasto-olosuhteissa. Luontoliikuntatuotteen suunnittelu ja valmistelu osaa suunnitella erilaisia lajiin perustuvia tuotteita

16 ottaa asiakasryhmän huomioon tuotteen valmistelussa tekee ennakoivat toimenpiteet, kuten varmistaa suorituspaikan ja valitsee välineet huomioi ajankohtaiset ulkopuoliset tekijät, kuten sään, muut liikkujat ja vuodenajan Opastaminen ja ohjaaminen Asiakaspalvelu Turvallisuus osaa toimia vastuullisena pääoppaana osaa ohjata ja opastaa toiminnallisen kokonaisuuden (vaativa retki tai tapahtuma) ohjaa luontevasti ja ammattitaitoisesti ryhmää ennen toimintaa, toiminnan aikana ja sen jälkeen huomioi ryhmän ja yksittäisten asiakkaiden tason opastaessaan lajia kertoo asiantuntevasti lajista, sen suorittamisesta ja välineiden käytöstä opastaa turvavälineiden käytössä ja valvoo käyttöä kertoo paikallisesta ja alueellisesta luonnosta, kulttuurista ja perinteistä sujuvasti osaa opastaa ja ohjata myös erityistoimenpiteitä vaativia asiakasryhmiä palvelee asiakasta luontoliikuntatilanteissa vuorovaikutteisesti ja ammattitaitoisesti ottaa huomioon lajin erityispiirteet asiakaspalvelussa huolehtii asiakkaiden hyvinvoinnista ja asianmukaisesta varustautumisesta sekä tunnistaa asiakkaan mahdollisuudet osallistua aktiviteettiin hallitsee lajiin, turvallisuuteen ja ensiapuun liittyvän keskeisen sanaston myös vieraalla kielellä ottaa vastaan palautetta ja kehittää toimintaansa sen pohjalta lajin erityisvaatimukset turvallisen toiminnan takaamiseksi ennakoi ja välttää riskejä, tunnistaa vaaratilanteet ja ryhtyy toimenpiteisiin osaa tehdä tuotteeseen liittyvän turvallisuus suunnittelun osaa yleisten ensiaputaitojen lisäksi antaa ensiapua lajiin liittyvissä todennäköisissä onnettomuustilanteissa

17 toimii osaamisaluettaan koskevan lainsäädännön, viranomaisohjeiden ja lajin hyvien tapojen mukaisesti Lakien ja asetusten mukainen toiminta tuntee lajiin liittyvän lainsäädännön ja viranomaisohjeiden asettamat vaatimukset ja rajoitukset noudattaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita toiminnassaan kokonaisuudessaan tuntee lajin hyvät tavat ja toimii niiden mukaisesti osaa toimia kustannustietoisesti, sekä luontoa ja ympäristöä kunnioittaen Taloudellisesti kannattavat palvelut tuntee toiminnan kustannusten muodostumisen ja huomioi sen toiminnassaan tekee esityksiä/laskelmia vaihtoehtoisista toimintatavoista kustannustehokkuuden parantamiseksi noudattaa huolto-, aika- ja tarvikeohjeita toimii kustannusvastuullisesti osaa kertoa asiakkaalle tuotteen hintaan vaikuttavat tekijät Kestävä kehitys toimii luontoliikuntatuotteen valmisteluissa ja toteutuksessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti opastaa asiakkaita ympäristömyönteiseen toimintaan ja mahdollistaa sellaisen omassa toiminnassaan ottaa toiminnassaan huomioon lajin erityispiirteet kestävän kehityksen kannalta (esim. maaston kuluminen, muut liikkujat, perinteiden säilyminen) Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisensa käytännön työtehtävissä. Työtehtävien pitää olla sellaisia, että kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan arvioida. Työtehtäviä voivat olla esimerkiksi luontoliikuntaretket ja luontoliikuntatapahtumat. voi osoittaa osaamistaan työtehtävien lisäksi muilla tavoin, esimerkiksi dokumentein (päiväkirja, turvallisuussuunnitelma) ja todistuksin.

18 n pitää osoittaa osaamisensa vähintään kahdessa lajissa. Käytännön työtehtäviä pitää suorittaa rakentamattomassa luonnonympäristössä. Lajien osaaminen pitää osoittaa toisistaan erillään olevien työtehtävien ja muiden tapojen avulla, jotta osa-alueiden erityispiirteet tulevat esille. 3.3 Eläinaktiviteetit Selvennys: voi toimia oppaana esim. poro- ja huskysafareilla, maastoratsastusretkillä ja hevosvaelluksilla Ammattitaitovaatimukset osaa valmistella ja toteuttaa erilaista eläinten kanssa/avulla ohjelma- ja virkistyspalveluina tapahtuvaa toimintaa Toiminnan valmistelu ja suunnittelu valmistelee itsenäisesti eläinten kanssa toteutettavia palveluita/toimintatuokioita huomioiden erilaisten asiakasryhmien tarpeet ottaa valmistelussa suunnittelussa huomioon eläinten hyvinvoinnin ja siitä tulevat rajoitteet suunnittelee toimintaa tietylle ajanjaksolle sekä siihen omat/ryhmän tehtävät ja ajankäytön huomio suunnitelmissaan yrityksen laatu- ja kustannustavoitteet tekee tapauskohtaisen riskianalyysin eläinten kanssa toimimisesta, kertoo riskitekijöistä ja korjaa niitä laatii toimintokohtaisen turvallisuussuunnitelman laatii varuste- yms. luettelot ja arvioi erilaiset resurssitarpeet Asiakaspalvelutilanteiden toteuttaminen toimii asiakaslähtöisesti ja palvelee asiakasta vuorovaikutteisesti ja ammattitaitoisesti käyttäen ja tunnistaen erilaisia viestintätapoja vastaa ohjelman sujuvasta toteutuksesta ja aikatauluista toimii huomioiden erilaisten asiakasryhmien tarpeet (esim. lapset, vanhukset, liikuntarajoitteiset ja kielitaito) ennakoi ja välttää riskejä eläinten kanssa työskennellessä ja ohjaa asiakkaita

19 käsittelemään eläimiä oikein (myös riskiasiakkaan huomaaminen) kertoo asiantuntevasti eläimistä ja niiden tavoista (laaja tietopohja) toimii yrityksen antamien asiakaslupausten, turvallisuusohjeiden ja asiakastyytyväisyystavoitteiden mukaisesti pystyy ratkomaan yllättäviä ongelmia huolehtii jälkitöistä osaa käsitellä eläimiä,huolehtia niiden hyvinvoinnista sekä käyttää ja huoltaa tarvittavia välineitä ja varusteita Eläinten käsittely ja hyvinvoinnista huolehtiminen Välineiden käyttö ja huolto Toimintaympäristöstä huolehtiminen osaa käsitellä ja toimia luontevasti valitsemiensa eläinten kanssa seuraa aktiivisesti eläinten hyvinvointia ja rasitusta sekä kohtelee eläimiä eettisesti osaa tunnistaa syyt eläimen tavanomaisesta poikkeavaan käyttäytymiseen. hoitaa ja ruokkii eläimiä ottaen huomioon käytössä olevien eläinten ravinnontarpeen ja ruokintatavat sekä osaa soveltaa niitä työssään soveltaa lajikohtaisesti valmennus- ja koulutusmenetelmiä eläimiä opetettaessa käyttää ammattimaisesti ohjelmiin tarvittavia apuvälineitä ja turvalaitteita ja neuvoo välineiden käytössä tekee huolto ja korjaustoimenpiteitä pystyy ratkomaan yllättäviä ongelmia seuraa aitausten, eläinsuojien, reittien kuntoa ja siisteyttä sekä korjaa havaitsemansa puutteet tai ryhtyy toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi Toimii ympäristövastuullisesti ja huomioi kestävän kehityksen noudattaa toimintaan liittyviä säädöksiä ja ohjeita noudattaa toimintaa ohjaavia lakeja ja erilaisia määräyksiä eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista sekä seuraa itsenäisesti määräyksien muutoksia toimii eläinten kuljetuksessa ao.

20 määräysten mukaisesti. noudattaa organisaation asiakaspalvelua koskevia toimintaperiaatteita ja turvallisuusohjeita. osaa toimia kustannustietoisesti Kustannustietoisuus Laatutietoisuus tuntee toiminnan kustannusten muodostumisen ja toimii kustannusvastuullisesti tekee esityksiä ja laskelmia vaihtoehtoisista toimintatavoista kustannustehokkuuden parantamiseksi noudattaa huolto-, aika- ja tarvikeohjeita tuntee erilaiset ohjelmien laatuun vaikuttavat tekijät ja noudattaa toiminnassaan laatutavoitteita Ammattitaidon osoittaminen osoittaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisensa käytännön työtehtävissä. Työtehtävien pitää olla sellaisia, että kaikki ammattitaitovaatimukset voidaan kattavasti arvioida. voi osoittaa osaamistaan työtehtävien lisäksi muilla tavoin, esimerkiksi dokumentein (päiväkirja, turvallisuussuunnitelma) ja todistuksin. Työtehtävät ja täydentävät osat tulee suunnitella siten, että arvioijille muodostuu kattava kokonaiskuva tutkinnon suorittajan ammattitaidosta. Arvioijat seuraavat ja arvioivat tutkinnon suorittajan toimintaa sekä antavat toiminnasta kirjallisen arvion Motorisoidut luontoaktiviteetit Selvennys: Tutkinnon osan suorittaja voi työllistyä mm. moottorikelkka- ja mönkijäsafareiden ja veneretkien vetäjänä. Tutkinnon osan suorittaja valitsee alueellaan käytettävän kesä- ja talviliikkumiseen tarkoitetun välineen, jota hyödyntäen osoittaa erä- ja luonto-opastusosaamisensa. Ammattitaitovaatimukset osaa valmistella ja toteuttaa aktiviteetteja joissa käytetään erilaisia motorisoituja liikkumisvälineitä.

ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2012

ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 25/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:30 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:30 ISBN 978-952-13-5202-7 (nid.)

Lisätiedot

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUISTIO X LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET MUISTIO X.4.2014 LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINNON Voimassa olevat lentokoneasennuksen perustutkinnon perusteet ovat tulleet voimaan 1.8.2010. Perusteiden luku kolme on muokattu Euroopan lentoturvallisuusviraston

Lisätiedot

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala

KOKIN OSAAMISALA 2. Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Yrittäjän ammattitutkinto, opetussuunnitelma Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala YRITTÄJÄ 3 1. YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 1.1

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän ammattitutkinto 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Dnro 53/011/2012 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 1 3.1 Yritystoiminnan suunnittelu Yrittäjän AT-0316-1 A. Yritystoiminnan suunnittelu...

Lisätiedot

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto

Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto Matkatoimistovirkailija tuntee matkailualan rakenteen, siihen kuuluvat toimijat ja sidosryhmät. Hän on innostunut ja motivoitunut

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Yrittäjän ammattitutkinto 3.3 Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen Dnro 53/011/2012 1 A. Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinto Markkinointiviestinnän ammattitutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät monipuolisesti erilaisten yritysten ja organisaatioiden

Lisätiedot

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto

Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa johtaa ja organisoida IV-asentajaryhmän töitä osaa hoitaa käytännön järjestelyt ja materiaalivirrat

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys.

Laadukas arvionti. On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. Laadukas arvionti On jotakin paljon harvinaisempaa, jotakin arvokkaampaa kuin kyvykkyys. Se on kyky tunnistaa kyvykkyys. (E.Hubbar) Pirkko Huuhka Tutkintotoimikunnan puheenjohtaja 29.9.2015 Erikoisammattitutkinnon

Lisätiedot

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat...

1. Yleistä... 2. 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2. 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus... 2. 4. Tutkintosuoritusten arvioijat... Pysyväisohjeet tutkintojen järjestäjille Hyväksytty suntion tutkintotoimikunnan kokouksessa 19.3.2012 SISÄLLYS 1. Yleistä... 2 2. Näyttötutkinnon järjestämisedellytykset... 2 3. Tiedotus, neuvonta ja ohjaus...

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010

YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 46/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:11 Määräykset ja ohjeet 2010:11 Näyttötutkinnon perusteet YRITYSNEUVOJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI sa, myynti- tai neuvontapalveluissa) yrityksen liikeidean tai toimintatavan mukaan ja tekemällä yhteistyötä

Lisätiedot

Erä- ja luonto-oppaan AT uudistustyö

Erä- ja luonto-oppaan AT uudistustyö Työryhmä: Pj, Jarno Räsänen, Koulutuskeskus Salpaus Tomi Mandelin, Ahlmanin koulun säätiö Samuli Kaivonen, Vaasan aikuiskoulutuskeskus Pasi Ruohtula, Pohjois-Karjalan opisto Esa Säkkinen, Lapin ammattiopisto

Lisätiedot

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinnossa osoitetaan laaja-alaisia taitoja työskennellä kaupan esimiestehtävissä sekä ylläpitää

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys xx/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:xx 2 Sisällys 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 48/011/2010. Määräykset ja ohjeet 2010:9

Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 48/011/2010. Määräykset ja ohjeet 2010:9 Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 48/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:9 Määräykset ja ohjeet 2010:9 Näyttötutkinnon perusteet ASIAKIRJAHALLINNON

Lisätiedot

Tutkintosuoritusten arviointi

Tutkintosuoritusten arviointi Tutkintosuoritusten arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Tutkinnon perusteet (1) Ammattitaitovaatimukset kertovat sen, mitä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet DIGITAALIPAINAJAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 47/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 MÄÄRÄYS 47/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet DIGITAALIPAINAJAN AMMATTITUTKINTO 2009 Opetushallitus

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.9 Ulkomaankauppa Yrittäjän ammattitutkinto 3.9 Ulkomaankauppa Dnro 53/011/2012 1 A. Ulkomaankauppa... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon osan arvioinnin

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016

Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 Lainsäädännön muutokset ja vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen 2016 15.3.2016 Helsinki 16.3.2016 Tampere 21.3.2016 Oulu Anne Liimatainen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Näyttötutkintojärjestelmästä

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.3 Ajoneuvohuolto rengasliikkeessä OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015

LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Näyttötutkinnon perusteet LÄHIESIMIESTYÖN AMMATTITUTKINTO 2015 Määräys 38/011/2015 Määräykset ja ohjeet 2015:34 Opetushallitus Määräykset ja ohjeet 2015:34 ISBN 978-952-13-6122-7 (pdf) ISSN-L 1798-887X

Lisätiedot

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27)

Toimikunta päättää aikaisemmin osoitetun osaamisen tunnustamisesta. (Näyttötutkintoopas 2015 s, 27) OPETUSHALLITUS TUTKINTOTOI MIKUNN AT UTBILD NINGSSTYRELSEN E XAME NSKOMMISSIONERNA Lasten ja nuorten erityisohjauksen tutkintotoimikunta (8452) 1.8.2013 31.7.2016 Ohje näyttötutkinnon järjestäjille 11/2015

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KULTAAJAKISÄLLIN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 35/011/2008 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus 2008 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2008 ISBN 978 952 13

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 14/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3642 3 (nid.) ISBN 978 952 13 3643 0 (pdf) 1 Dno 14/011/2008

Lisätiedot

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa

Lisäksi ammattitaitoa täydennetään erilaisilla tehtävillä ja portfoliolla siltä osin kuin sitä ei voida tutkintotilaisuudessa osoittaa 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto

Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa hallita alansa laaja-alaisesti yhteistyöhön tulkita

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS

NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS NÄYTTÖTUTKINTOARVIOIJIEN PEREHDYTYSTILAISUUS 10.2.2014 1 Yleistä näyttötutkinnosta NÄYTTÖTUTKINNOT ovat työelämän tutkintoja Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen

Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Näyttötutkinnon / tutkinnon osan suorittamisen henkilökohtaistaminen Luokka Prosessin tarkoitus Prosessin omistaja Prosessin asiakkaat ja sidosryhmät Prosessin asiakastarpeet ja -odotukset Prosessin lähtötilanne

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO

TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO TUOTANTOELÄINTEN HOIDON JA HYVINVOINNIN AMMATTITUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI 3.3 Asiakaspalvelu- ja työelämätaidot maaseutuyrityksessä tai lomitustoimessa TUTKINNON SUORITTAJA: Nimi Syntymäaika SUORITUSAIKA

Lisätiedot

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto, opetussuunnitelma

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto, opetussuunnitelma www.ahlman.fi 1 KOKIN OSAAMISALA 2 Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto, opetussuunnitelma ERÄ- JA LUONTO-OPAS 3 1. ERÄ- JA LUONTO-OPPAAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 1.1 Erä- ja luonto-oppaan

Lisätiedot

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto

Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle

Yrittäjän ammattitutkinto. Ohje tutkinnon järjestäjälle Yrittäjän ammattitutkinto Ohje tutkinnon järjestäjälle Dnro 53/011/2012 SISÄLLYSLUETTELO A.... 2 1. Yleisesittely... 2 1.1 Aineiston käyttö... 2 1.2 Tutkinnon järjestämisen prosessikuvaus... 3 1.3 Tutkintoon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

Ohjeet tutkintojen järjestäjille

Ohjeet tutkintojen järjestäjille Ohjeet tutkintojen järjestäjille 2.6.2008 Leipomoalan tutkintotoimikunta nro 8086 Leipomoalan tutkintotoimikunnan toimialaan kuuluvat tutkinnot: elintarvikealan perustutkinto; leipomoalan osaamisala, leipuri-kondiittori

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LUOVA JA TOIMINNALLINEN LÄHIHOITAJA

Lisätiedot

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi?

Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Tehdään yhdessä! Mitä, miten ja miksi? Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan ja tutkinnon järjestäjien yhteistyöpäivä 23.10.2015 Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunta 8509 Soila Osaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO SISÄLTÖ 1 TUTKINNON SUORITTAMINEN... 1 2 HENKILÖKOHTAINEN TUTKINTOTILAISUUDEN SUUNNITELMA (HENSU/TOTEUTTAMISSUUNNITELMA)... 1 3 TUTKINTOTILAISUUTTA TÄYDENTÄVÄ AINEISTO...

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää

Lisätiedot

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste

Johtamisen erikoisammattitutkinto. Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Johtamisen erikoisammattitutkinto: Ammatillisen näyttötutkinnon peruste Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, johtaa ja kehittää

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

MARKKINOINTIVIESTINNÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

MARKKINOINTIVIESTINNÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 1 Näyttötutkinnon perusteet MARKKINOINTIVIESTINNÄN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys xx/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:xx 2 SISÄLTÖ 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Tekniikan erikoisammattitutkinto

Tekniikan erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto Tutkinnon suorittanut osaa johtaa vastuualueensa toimintaa itsenäisesti osaa toimia taloudellisesti ja tehokkaasti osaa hoitaa asiakkuuksia

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja 1 Suunnitelma jen toteuttamisesta ja arvioinnista Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Valinnainen tutkinnon osa Majoituspalvelut (15 osp) Ammatillisen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 29 Seulonta, murskaus ja jauhatus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1. Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Kristillinen kasvatus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot