Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut. (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut. (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta)"

Transkriptio

1 Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta) Päätös VK/1072/00.01/2015

2

3 Talous ja henkilöstö Valtiokonttori Virastotason 8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta Kieku-järjestelmän LKP-kirjaus on 8-merkkinen LKP-tili rekisteröidään Kieku-järjestelmään aina 8 merkkisenä. Tämä 8- merkkinen luokitus on samalla menojen kustannuslaji sisäisessä- ja kustannuslaskennassa sekä budjettitietojen tallentamisessa. Kirjanpitoyksiköt sisällyttävät kirjanpitoonsa vain tarvitsemansa tilit. Lisäjaottelut otetaan käyttöön vain, jos se on tarpeellista. Kansallis- ja käyttöomaisuus Kieku-järjestelmässä aktivoitavan kansallis- ja käyttöomaisuuden tiliöinti tehdään käyttöomaisuuskirjanpidon kautta. Aktivoinnilla tarkoitetaan menon tai menon osan siirtämistä liikekirjanpidon tilinpäätöksessä seuraavalle tai seuraaville tilikausille. Aktivoidut menot kirjataan tiliryhmiin kuuluville tileille. Menotositetta tiliöitäessä valitaan käyttöomaisuusyksikkö, jonka taustati e- doista Kieku-järjestelmän sisäänluvussa tulee tiliöinnille LKP-tili ja kustannuspaikka sekä muut käyttöomaisuusyksikön perustiedoissa annetut seurantakohteet. Tiliöintijärjestelmä tarkastaa, että tiliöinnissä annetut LKP-tili ja kustannuspaikka ovat samat kuin Kieku-järjestelmässä käyttöomaisuusyksikölle on määritelty. Käyttöomaisuusyksikön perustiedot viedään liittymällä Kieku-järjestelmästä tositteiden tiliöintijärjestelmään (Tilhaan tai Rondoon). Keskeneräiset kansallis- ja käyttöomaisuushankinnat Keskeneräisen kansallis- ja käyttöomaisuuden hankinta-arvo kirjataan 010- loppuiselle LKP-tilille silloin, kun hankinta tapahtuu Kieku-järjestelmän investointiprojektin kautta aktivoimalla. Tiliöintiohjauksen avulla hankintamenot puretaan investointiprojekteilta vastaavalle 000-loppuiselle LKP-tilille kauden vaihteessa purkuajolla. Purkuajossa syntyy automaattisesti keskeneräiset käyttöomaisuusyksiköt. Käyttö- ja kansallisomaisuuden hankintaan ja myyntiin liittyvät 010-loppuiset tilit ovat luonteeltaan tuloslaskelmatilejä, eikä niillä saa olla saldoa tilinpäätöksessä. Valmistunut ja käyttöönotettu käyttöoma i- suus siirretään 000-loppuiselta keskeneräisen käyttöomaisuuden tililtä valmiin käyttöomaisuuden tilille purkuajolla. Purkuajossa annetaan käyttöomaisuusyksikkö, jolle keskeneräinen käyttöomaisuus aktivoidaan. Kansallis- ja käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot Kieku-käyttöomaisuuskirjanpidossa seurattavan kansallis- ja käyttöomaisuuden myyntitulo laskutuksesta tai maksun perusteella kirjataan myyntivoittojen tai -tappioiden 010-loppuiselle tilille ja talousarviokirjanpidon kirjaus on tämän 010-loppuisen tilin rivillä tiliöinnissä. Käyttöomaisuuskirjanpito kirjaa myyntit u- lon vastaviennin tälle 010-loppuiselle selvittelytilille sekä myyntihinnan ja kirjanpitoarvon välisen erotuksen myyntivoittotilille silloin, kun myyty käyttöomaisuusyksikkö poistetaan käyttöomaisuuskirjanpidosta. Omaisuuden myyntivoittojen 010- loppuinen selvittelytili on luonteeltaan tuloslaskelmatili, eikä sillä saa olla saldoa tilinpäätöksessä. Mikäli myynti on kirjanpitoyksiköiden tai virastojen välistä, tulee myyntivoitto siirtää muistiotositteella vastaavan omaisuusluokan myyntivoitot valtiolta tilille.

4 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Irtaimistokirjanpitotoiminnallisuus. Irtaimistoon eli arvoltaan vähäisiin koneisiin, kalustoon ja kuljetusvälineisiin kuuluvat ne koneiden, kaluston ja kuljetusvälineiden hankinnat, joita ei akt i- voida käyttöomaisuuteen. Menotositetta tiliöitäessä valitaan käyttöomaisuusyksikkö, jonka taustati e- doista Kieku-järjestelmän sisäänluvussa tulee tiliöinnille LKP-tili ja kustannuspaikka sekä muut käyttöomaisuusyksikön perustiedoissa annetut seurantakohteet. Tiliöintijärjestelmä tarkastaa, että tiliöinnissä annetut LKP-tili ja kustannuspaikka ovat samat kuin Kieku-järjestelmässä käyttöomaisuusyksikölle on määritelty. Käyttöomaisuusyksikön perustiedot viedään liittymällä Kieku-järjestelmästä tositteiden tiliöintijärjestelmään (Tilhaan tai Rondoon). Irtaimistohankinnoissa hankintakirjaus ohjautuu käyttöomaisuusyksikön kautta irtaimiston 010-loppuiselle hankintatilille, ei suoraan irtaimiston 000- loppuiselle kulutilille. Irtaimiston 010-loppuinen hankintatili on luonteeltaan tuloslaskelmatili, eikä sillä saa olla saldoa tilinpäätöksessä. Kirjaus lopulliselle 000-loppuiselle kulutilille tehdään ensimmäisessä poistoajossa automaattisesti. Kieku-järjestelmän reskontrat Muut reskontrat Kieku-järjestelmän reskontran myyntisaamiset kirjataan tilille Myyntisaamiset (T), Kieku-reskontra ja ostovelat tilille Ostovelat (T), Kieku-reskontra. Vaihtoehtoiset Kieku-reskontran saatavatilit ovat Siirtotalouden vastikkeettomiin tuottoihin liittyvät saatavat (T), Kieku-reskontra ja Muut lyhytaikaiset saamiset (T), Kieku-reskontra. Vaihtoehtoiset Kieku-reskontran velkatilit ovat Siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvät velat (T), Kieku-reskontra ja Muut lyhytaikaiset velat (T), Kieku-reskontra. Kieku-järjestelmän Sisäisen laskutuksen toiminnallisuuden saatavatilinä on Myyntisaamiset (T), sisäinen laskutus ja ostovelkatilinä Ostovelat (T), sisäinen laskutus. Kieku-järjestelmän hallitsemille reskontratileille ei voi tehdä kirjauksia muutoin kuin Kieku-reskontran kautta. Muiden reskontrille on varattu 000-loppuiset tilit saatava- ja velkatileiksi ja niiden lisäksi voidaan seurantatarpeen vaatiessa avata lisää alajaotteluja silloin kun reskontria on monta. Pankkitilit ja sisäisen rahaliikkeen tilit Maksuliiketilit, katteet, tyhjennykset, sisäiset katteet ja sisäiset tyhjennykset on alajaoteltu pankeittain eikä 000-loppuista tiliä käytetä kirjauksiin. Jokaisella kirjanpitoyksikön pankkitilillä, sekä maksuliiketilillä että saldollisilla tileillä, on oma alajaoteltu LKP-tilinumeronsa. Kirjanpitoyksikön ensimmäisen pankkitilin LKP-tiliksi valitaan alajaottelusta ao. pankkiryhmän ensimmäinen LKP-tilinumero ja toiselle seuraava numero jne.

5 Talous ja henkilöstö Valtiokonttori Muita alajaotteluja Yleisten maksuliiketulotilien selvittelytileillä on alajaottelu, jonka 3 viimeistä numeroa ovat samat kuin pankkitiliä vastaavalla LKP-tilillä. Maksuliiketulotilien selvittelytilillä, Epäselvät erät, on pankkitilikohtainen alajaottelu, jonka 3 viimeistä numeroa ovat samat kuin pankkitiliä va s- taavalla LKP-tilillä. Katteet, tyhjennykset, sisäiset katteet, sisäiset tyhjennykset, on alajaoteltu pankkiryhmittäin. Kulutilit ja kustannuslajit Siirtotalouden tilit Kulutilit ja niiden alajaottelut ovat myös kustannuslajeja. Kustannuslajeja käytetään sisäisen laskennan raportoinnin, budjetoinnin ja suunnittelun tarpe i- siin. Palkkalaskentajärjestelmässä on palkkalajit kiinnitetty palkkatilien alajaotteluihin. Siirtotalouden tileillä on toistaiseksi virastokohtaisia alajaotteluja Valtiokonttorin ja Suomen Akatemian käyttöön avattuina. Tilit ovat myös muiden virast o- jen käytössä ja tällöin niille pitää sopia tarkemmat vientiselitteet. Tasetilit Tasetileillä on alajaotteluja substanssijärjestelmien saldojen täsmäystä va r- ten. Esimerkiksi vain Verohallinnon käytössä oleva tili Verojen kokoomatili (T), on alajaoteltu vastaamaan veronkannon seurannan tarpeisiin. Tilit, joita ei oteta mukaan keskuskirjanpidon siirtotiedostoon Kieku-järjestelmän tekniset tilit, joita ei raportoida keskuskirjanpitosiirrossa Pitkien tositteiden tekninen katkotili kuuluu Kieku-järjestelmän menetelmäkuvaukseen ja sen avulla tuodaan tositteita, joissa on rivejä enemmän kuin yhdelle tositteelle on sallittu. Kustannuslaskennan menetelmäkuvaukseen kuuluvat tilit, joita ei raportoida keskuskirjanpitosiirrossa Kustannuslaskennan menetelmäkuvakseen kuuluvat käyttö- ja vaihtoomaisuuden omaisuuden laskennallisten korkojen tilit ja niiden vastatilit. Sisäiset vyörytykset Sisäisten vyörytysten tilejä käytetään kustannuslaskennan tulosten raportointiin.

6 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö

7 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö 1. VASTAAVAA 10. KANSALLISOMAISUUS 100 Maa- ja vesialueet Metsäalueet Vesialueet Luonnonsuojelutarkoitukseen hankitut maa- ja vesialueet Luonnonsuojelutarkoituksiin hankittujen maa- ja vesialueiden siirrot virastosta toiseen Virkistyskäyttöön tarkoitetut maa- ja vesialueet Muut maa- ja vesialueet 101 Rakennusmaa- ja vesialueet Maa-alueet Maa-alueiden siirrot virastosta toiseen Muut rakennusmaa- ja vesialueet 102 Rakennukset Asuinrakennukset Toimistorakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Museot ja linnat Muut kulttuurirakennukset Muiden kulttuurirakennusten siirrot virastosta toiseen Muut rakennukset Rakennusten siirrot virastosta toiseen 108 Muu kansallisomaisuus Taideteokset Museoesineet ja -kokoelmat Viihteen ja kirjallisuuden alkuperäisteokset Kansallisesti merkittävät arkistot Muu kansallisomaisuus 109 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Ennakkomaksut maa- ja vesialueista Ennakkomaksut asuinrakennuksista Ennakkomaksut muista rakennuksista Ennakkomaksut muusta kansallisomaisuudesta Keskeneräiset maa- ja vesialueet Keskeneräiset maa- ja vesialueet, hankintatili Keskeneräiset asuinrakennukset Keskeneräiset asuinrakennukset, hankintatili Keskeneräiset muut rakennukset Keskeneräiset muut rakennukset, hankintatili Keskeneräinen muu kansallisomaisuus Keskeneräinen muu kansallisomaisuus, hankintatili KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 11. AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 110 Perustamis- ja järjestelymenot Perustamis- ja järjestelymenot 111 Tutkimus- ja kehittämismenot Malmien etsintä Muut tutkimus- ja kehittämismenot 112 Aineettomat oikeudet Ostetut atk-ohjelmistot Patenttioikeudet V

8 Talous ja henkilöstö Valtiokonttori Tekijänoikeudet Liittymismaksut Muut aineettomat oikeudet 113 Liikearvo Liikearvot 114 Muut pitkävaikutteiset menot Itse valmistetut ja teetetyt atk-ohjelmat Muut pitkävaikutteiset menot 119 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Ennakkomaksut aineettomasta käyttöomaisuudesta Keskeneräiset aineettomat käyttöomaisuushankinnat Keskeneräiset aineettomat käyttöomaisuushankinnat, hankintatili 12. AINEELLISET HYÖDYKKEET 120 Maa- ja vesialueet Metsäalueet Peltoalueet Soran, turpeen ja muun maa-aineksen alueet Koskiosuudet Vesialueet Virkistyskäyttöön tarkoitetut maa- ja vesialueet Muut maa- ja vesialueet Maa- ja vesialueiden siirrot virastosta toiseen 121 Rakennusmaa- ja vesialueet Maa-alueet Tiepohjat Tiepohjat, Liikennevirasto Rautatiepohjat Rautatiepohjat, Liikennevirasto Koskiosuudet Vesialueet Muut rakennusmaa- ja vesialueet Rakennusmaa- ja vesialueiden siirrot virastosta toiseen 122 Rakennukset Asuinrakennukset Toimistorakennukset Teollisuusrakennukset Varastorakennukset Museot ja linnat Muut kulttuurirakennukset Kasarmit Koulurakennukset Muut rakennukset Rakennusten siirrot virastosta toiseen 123 Rakennelmat Rakennelmat Rakennelmien siirrot virastosta toiseen 124 Rakenteet Tierakenteet Rautatierakenteet Muut maarakenteet Väylät ja kanavat Muut vesirakenteet Muut rakenteet Rakenteiden siirrot virastosta toiseen Koneet ja laitteet Autot ja muut maakuljetusvälineet Laivat ja muut vesikuljetusvälineet VI Liikekirjanpidon tilien Kieku-järjestelmätekniset ja muut alajaottelut, 8-merkkiä

9 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Lentokoneet ja muut ilmakuljetusvälineet Raskaat työkoneet Kevyet työkoneet Atk-laitteet ja niiden oheislaitteet Toimistokoneet ja laitteet Puhelinkeskukset ja muut viestintälaitteet Audiovisuaaliset koneet ja laitteet Laboratoriolaitteet ja -kalusteet Muut tutkimuslaitteet Vesirakenteiden laitteet Muut koneet ja laitteet Koneiden ja laitteiden siirrot virastosta toiseen 127 Kalusteet Asuinhuoneisto- ja toimistokalusteet Muut kalusteet Kalusteiden siirrot virastosta toiseen 128 Muut aineelliset hyödykkeet Taide-esineet Metallimineraalit Muut kuin metallimineraalit Muut aineelliset hyödykkeet Muiden aineellisten hyödykkeiden siirrot virastosta toiseen 129 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Ennakkomaksut maa- ja vesialueista Ennakkomaksut asuinrakennuksista Ennakkomaksut muista rakennuksista Ennakkomaksut maa- ja vesirakenteista Muut ennakkomaksut Keskeneräiset maa- ja vesialueet Keskeneräiset maa- ja vesialueet, hankintatili Keskeneräiset asuinrakennukset Keskeneräiset asuinrakennukset, hankintatili Keskeneräiset muut rakennukset Keskeneräiset muut rakennukset, hankintatili Keskeneräiset rakenteet Keskeneräiset rakenteet, hankintatili Rautatiemateriaalit Muut keskeneräiset aineelliset käyttöomaisuushankinnat Muut keskeneräiset aineelliset käyttöomaisuushankinnat, hankintatili Palvelutuotantona toiselle kirjanpitoyksikölle siirrettävä käyttöomaisuus Käyttöomaisuushankintojen selvittelytili 13. KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 130 Käyttöomaisuusarvopaperit Kiinteistöosakkeet Muut osakkeet Muiden osakkeiden siirrot virastosta toiseen Osuudet kansainvälisissä rahoituslaitoksissa Muut osuudet Muiden osuuksien siirrot virastosta toiseen 131 Sijoitukset liikelaitoksiin Liikelaitosten peruspääomat Liikelaitosten peruspääomien muutokset Liikelaitoksiin muun oman pääoman ehdoin sijoitetut pääomat Liikelaitoksiin muun oman pääoman ehdoin sijoitettujen pää-omien muutokset 132 Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lainasaamiset Maatilatalouden kehittämisrahaston lainasaamiset Valtion asuntorahaston lainasaamiset VII

10 Talous ja henkilöstö Valtiokonttori Valtion eläkerahaston lainasaamiset Muiden talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lainasaamiset 134 Annetut euromääräiset velkakirjalainat Annetut euromääräiset velkakirjalainat Annettujen euromääräisten velkakirjalainojen takaisinmaksut 135 Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen myynnit 136 Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset Muut pitkäaikaiset euromääräiset sijoitukset Muiden pitkäaikaisten euromääräisten sijoitusten myynnit Pääomalainasaamiset ja muut vastaavat oman pääoman ehtoiset sijoitukset Julkisoikeudelliset yliopistot 137 Annetut valuuttamääräiset velkakirjalainat Annetut valuuttamääräiset velkakirjalainat Annettujen valuuttamääräisten velkakirjalainojen takaisinmaksut 138 Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen myynnit 139 Muut pitkäaikaiset valuuttamääräiset sijoitukset Muut pitkäaikaiset valuuttamääräiset sijoitukset Muiden pitkäaikaisten valuuttamääräisten sijoitusten myynnit 14. ARVOSTUSERÄT 140. Arvostuserät Arvostuserät Muut arvostuserät VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 15. VAIHTO-OMAISUUS 150 Aineet ja tarvikkeet Muut aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräinen tuotanto Keskeneräiset tiehankkeet Muut keskeneräiset tuotteet 152 Valmiit tuotteet/tavarat Valmiit tuotteet Valmiit tavarat Maa-alueet Muu valmis vaihto-omaisuus 159 Ennakkomaksut Ennakkomaksut vaihto-omaisuudesta 16. PITKÄAIKAISET SAAMISET 160 Pitkäaikaiset saamiset Pitkäaikaiset euromääräiset lainasaamiset Pitkäaikaisten euromääräisten lainasaamisten takaisinmaksut Pitkäaikaiset siirtosaamiset Pitkäaikaiset saamiset jaksotetuista emissiovoitoista Pitkäaikaiset siirtosaamiset (T) Pitkäaikaiset budjetoimattomat euromääräiset lainasaamiset (T) Pitkäaikaiset hankesaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset Ulkomaille maksettavat takuumaksut Ulkomaille maksettavat pitkäaikaiset vuokraennakot VIII Liikekirjanpidon tilien Kieku-järjestelmätekniset ja muut alajaottelut, 8-merkkiä

11 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö 17. LYHYTAIKAISET SAAMISET 170 Myyntisaamiset Myyntisaamiset (T) Myyntisaamiset (T), Kieku-reskontra Myyntisaamiset (T), sisäiset saatavat 171 Euromääräiset lainasaamiset Lyhytaikaiset euromääräiset lainasaamiset Lyhytaikaisten euromääräisten lainasaamisten takaisinmaksut Lyhytaikaiset budjetoimattomat euromääräiset lainasaamiset (T) Lyhytaikaisten budjetoimattomien euromääräisten lainasaamisten takaisinmaksut (T) Pitkäaikaisten budjetoimattomien euromääräisten lainasaamisten seuraavan tilikauden takaisinmaksut (T) 172 Valuuttamääräiset lainasaamiset Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainasaamiset Lyhytaikaisten valuuttamääräisten lainasaamisten takaisinmaksut 173 Siirtosaamiset Korkosaamiset Viivästyskorkosaamiset maksamattomista eläkemaksuista Viivästyskorkosaamiset maksetuista eläkemaksuista Arvonlisäverosaamiset Korkosaamiset (T) Lyhytaikaiset hankesaamiset Muut siirtosaamiset (T) Siirtosaamiset eläkemaksuista (T) Siirtosaamiset sijoituksista (T) 174 Muut lyhytaikaiset saamiset Tullisaatavat (T) Annetut avustukset ja korvaukset Siirtotalouden vastikkeettomiin tuottoihin liittyvät saamiset (T) Siirtotalouden vastikkeettomiin tuottoihin liittyvät saamiset (T), Kieku-reskontra Muut lyhytaikaiset saamiset (T) Annetut vakuudet (T) Preemiot, maksetut (T) Muut lyhytaikaiset saamiset (T), maksukortit ja verkkokauppa Maksut takaisinmaksusitoumusta vastaan (T) Paikalliset muut saatavat (T) Muut lyhytaikaiset saamiset (T), Kieku-reskontra Muut lyhytaikaiset saamiset (T), palkat Sijoitustoiminnan lyhytaikaiset saamiset (T) 175 Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lyhytaikaiset lainasaamiset Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lyhytaikaiset lainasaamiset Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen lainasaamisten takaisinmaksut 179 Ennakkomaksut Matkaennakot Annetut etukäteisvarat Annetut etukäteisvarat Annetut etukäteisvarat Muut annetut ennakot Edustuston terveydenhuoltoennakot Ulkomaille maksettavat lyhytaikaiset vuokraennakot Edustuston muut annetut ennakot 18. RAHOITUSOMAISUUSARVOPAPERIT JA MUUT LYHYTAIKAISET SIJOITUKSET 180 Rahoitusomaisuusarvopaperit Kiinteistöosakkeet IX

12 Talous ja henkilöstö Valtiokonttori Muut osakkeet Osuudet kansainvälisissä rahoituslaitoksissa Muut osuudet Muut rahoitusarvopaperit 181 Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen myynnit 182 Muut euromääräiset sijoitukset Eurotalletukset (T) Muut talletukset (T) Annetut luotot (T) Muut euromääräiset sijoitukset (T) 183 Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen ostot Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen myynnit 184 Muut valuuttamääräiset sijoitukset Valuuttatalletukset (T) Muut valuuttamääräiset sijoitukset (T) 188 Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset Muut lyhytaikaiset euromääräiset sijoitukset Muiden lyhytaikaisten euromääräisten sijoitusten takaisinmaksut 189 Muut lyhytaikaiset valuuttamääräiset sijoitukset Muut lyhytaikaiset valuuttamääräiset sijoitukset Muiden lyhytaikaisten valuuttamääräisten sijoitusten takaisinmaksut 19. RAHAT, PANKKISAAMISET JA MUUT RAHOITUSVARAT 190 Kassatilit Kassatili (T) 191 Maksuliiketulotilit Yleiset maksuliiketulotilit (T), Nordea Yleiset maksuliiketulotilit (T), Handelsbanken Yleiset maksuliiketulotilit (T), Aktia Yleiset maksuliiketulotilit (T), Pohjola Yleiset maksuliiketulotilit (T), Ålandsbanken Yleiset maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea Muut maksuliiketulotilit (T), Nordea Muut maksuliiketulotilit (T), Handelsbanken Muut maksuliiketulotilit (T), Handelsbanken Muut maksuliiketulotilit (T), Handelsbanken Muut maksuliiketulotilit (T), SEB Muut maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Muut maksuliiketulotilit (T), Tapiola pankki Muut maksuliiketulotilit (T), DNB NOR Muut maksuliiketulotilit (T), Swed bank Muut maksuliiketulotilit (T), S-pankki Muut maksuliiketulotilit (T), Aktia 1 X Liikekirjanpidon tilien Kieku-järjestelmätekniset ja muut alajaottelut, 8-merkkiä

13 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Muut maksuliiketulotilit (T), Aktia Muut maksuliiketulotilit (T), Aktia Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Pohjola Muut maksuliiketulotilit (T), Ålandsbanken Muut maksuliiketulotilit (T), Ålandsbanken Muut maksuliiketulotilit (T), Ålandsbanken Muut maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Muut maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Muut maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Muut maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Muut maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Muut maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Muut maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Muut maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Muut maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Muut maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Muut maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Muut maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Muut maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Maksuliikemenotilit Yleiset maksuliikemenotilit (T), Nordea Yleiset maksuliikemenotilit (T), Pohjola Yleiset maksuliikemenotilit (T), Danske Bank Muut maksuliikemenotilit (T), Nordea Muut maksuliikemenotilit (T), Nordea Muut maksuliikemenotilit (T), Nordea Muut maksuliikemenotilit (T), Nordea Muut maksuliikemenotilit (T), Nordea Muut maksuliikemenotilit (T), SHB Muut maksuliikemenotilit (T), SEB Muut maksuliikemenotilit (T), Danske Bank Muut maksuliikemenotilit (T), Tapiola pankki XI

14 Talous ja henkilöstö Valtiokonttori Muut maksuliikemenotilit (T), DNB NOR Muut maksuliikemenotilit (T), Swed bank Muut maksuliikemenotilit (T), S-pankki Muut maksuliikemenotilit (T), Aktia Muut maksuliikemenotilit (T), Pohjola Muut maksuliikemenotilit (T), Pohjola Muut maksuliikemenotilit (T), Pohjola Muut maksuliikemenotilit (T), Pohjola Muut maksuliikemenotilit (T), Pohjola Muut maksuliikemenotilit (T), Ålandsbanken Muut maksuliikemenotilit (T), Danske Bank Muut maksuliikemenotilit (T), Danske Bank Muut maksuliikemenotilit (T), Danske Bank Muut pankkitilit Valtion PM-tili (T) Valtion PM-tili (T), Pohjola Valuuttatilit (T), USD Valuuttatilit (T), GBP Valuuttatilit (T), JPY Valuuttatilit (T), CHF Valuuttatilit (T), DKK Valuuttatilit (T), CAD Valuuttatilit (T), SEK Valuuttatilit (T), NOK Valuuttatilit (T), AUD Valuuttatilit (T) 1, Ulkomaa Valuuttatilit (T) 2, Ulkomaa Valuuttatilit (T) 3, Ulkomaa Valuuttatilit (T) 4, Ulkomaa Valuuttatilit (T) 5, Ulkomaa Valuuttatilit (T) 6, Ulkomaa Valuuttatilit (T) 7, Ulkomaa Valuuttatilit (T) 8, Ulkomaa Valuuttatilit (T) 9, Ulkomaa Valuuttatilit (T), Suomen Pankki USD Konsernitilijärjestelmän emotili (T), Nordea Konsernitilijärjestelmän emotili (T), Pohjola Konsernitilijärjestelmän emotili (T), Danske Bank Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) 19 XII Liikekirjanpidon tilien Kieku-järjestelmätekniset ja muut alajaottelut, 8-merkkiä

15 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Muut pankkitilit (T) Valtion yleiset tulo- ja menotilit Valtion yleiset maksuliiketulotilit (T), Nordea Valtion yleiset maksuliiketulotilit (T), SHB Valtion yleiset maksuliiketulotilit (T), Aktia Valtion yleiset maksuliiketulotilit (T), Pohjola Valtion yleiset maksuliiketulotilit (T), Ålandsbanken Valtion yleiset maksuliiketulotilit (T), Danske Bank Valtion yleiset maksuliikemenotilit (T), Nordea Valtion yleiset maksuliikemenotilit (T), SHB Valtion yleiset maksuliikemenotilit (T), Aktia Valtion yleiset maksuliikemenotilit (T), Pohjola Valtion yleiset maksuliikemenotilit (T), Ålandsbanken Valtion yleiset maksuliikemenotilit (T), Danske Bank 195 Muut rahat ja pankkisaamiset Talletetut vieraat varat (T) Rahastojen varat (T) Ulkopuolisen rahoituksen varat (T) Valtion kassatalouden piirissä olevat talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen varat 199 Sisäisen rahaliikkeen tilit Lähetteiden tili (T) Lähetteiden tili, valuuttamaksut (T) Toiselle kirjanpitoyksikölle siirrettävät menot Katteet (T), Nordea Katteet (T), Nordea Target Katteet (T), Pohjola Katteet (T), Pohjola Target Katteet Danske Bank (T) Tyhjennykset (T), Nordea Tyhjennykset (T), Handelsbanken Tyhjennykset (T), Aktia Tyhjennykset (T), Pohjola Tyhjennykset (T), Ålandsbanken Tyhjennykset (T), Danske Bank Kirjanpitoyksikön sisäinen lähetteiden tili (T) Edustuston sisäinen lähetteiden tili (T) Veronkannon siirtotili (T) Sisäiset katteet (T), Nordea Sisäiset katteet (T), Pohjola Sisäiset katteet (T), Danske Bank Sisäiset tyhjennykset (T), Nordea Sisäiset tyhjennykset (T), Handelsbanken Sisäiset tyhjennykset (T), Aktia Sisäiset tyhjennykset (T), Pohjola Sisäiset tyhjennykset (T), Ålandsbanken Sisäiset tyhjennykset (T), Danske Bank Rahaliikkeen selvittelytili (T) Ydinjätehuoltorahaston talletetut varat (T) Ydinjätehuoltorahaston talletetut korot ja pääomaerät (T) XIII

16 Talous ja henkilöstö Valtiokonttori Rahaliikkeen selvittelytili (T), käteissiirrot Rahaliikkeen selvittelytili (T), maksukortit (saatavat) Rahaliikkeen selvittelytili (T), SEPA Rahaliikkeen selvittelytili (T) Rahaliikkeen selvittelytili (T) Rahaliikkeen selvittelytili (T) Rahaliikkeen selvittelytili (T) Rahaliikkeen selvittelytili (T), USD Rahaliikkeen selvittelytili (T), GBP Rahaliikkeen selvittelytili (T), JPY Rahaliikkeen selvittelytili (T), CHF Rahaliikkeen selvittelytili (T), DKK Rahaliikkeen selvittelytili (T), CAD Rahaliikkeen selvittelytili (T), SEK Rahaliikkeen selvittelytili (T), NOK Rahaliikkeen selvittelytili (T), AUD Rahaliikkeen selvittelytili (T), Salama Sisäisen laskutuksen kuittaukset (T) 2. VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA 20. VALTION PÄÄOMA 200 Valtion pääoma Valtion pääoma Edellisten tilikausien pääoman muutos Edellisten tilikausien pääoman muutos 208 Pääoman siirrot Siirrot valtion yleisiltä maksuliikemenotileiltä (T) Siirrot valtion yleisille maksuliiketulotileille (T) Siirrot lähetteiden tililtä (T) Hallinnan siirrot Yhteishankinnoista aiheutuvat menonsiirrot Siirrot sisäisen laskutuksen kuittausten tililtä (T) 209 Tilikauden tuotto-/kulujäämä Tilikauden tuotto-/kulujäämä 21. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 210 Talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen pääomat Talousarviosiirrot Edellisten tilikausien tuotto-/kulujäämä Tilikauden tuotto-/kulujäämä Siirrot talousarviotalouteen 211 Talousarvion sisäiset valtion rahastot 212 Muut valtion rahastot ja lahjoitetut varat Muut rahastot (T) 22. VARAUKSET 220 Varaukset Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset 23. ARVOSTUSERÄT 230 Arvonkorotukset Kansallisomaisuuden arvonkorotukset XIV Liikekirjanpidon tilien Kieku-järjestelmätekniset ja muut alajaottelut, 8-merkkiä

17 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Käyttöomaisuuden ja muiden pitkäaikaisten sijoitusten arvonkorotukset Muiden erien arvonkorotukset 231 Muut arvostuserät Vieraan pääoman arvon vähentymiset Muut arvostuserät VIERAS PÄÄOMA 24. PITKÄAIKAINEN 240 Otetut euromääräiset lainat Euromääräiset joukkovelkakirjalainat Euromääräiset velkakirjalainat Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen emissiovoitot Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen emissiotappiot Budjetoimattomat euromääräiset lainat (T) Muut euromääräiset lainat 241 Otetut valuuttamääräiset lainat Valuuttamääräiset joukkovelkakirjalainat Valuuttamääräiset velkakirjalainat Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen emissiovoitot Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen emissiotappiot Muut valuuttamääräiset lainat 244 Lainat talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta Lainat eläkerahastolta Lainat valtion ydinjätehuoltorahastolta 247 Pitkäaikaiset siirtovelat Eläkevastuuvelka Pitkäaikaiset siirtovelat jaksotetuista emissiotappioista Muut pitkäaikaiset siirtovelat 249 Muut pitkäaikaiset velat Muut pitkäaikaiset velat LYHYTAIKAINEN Talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen yhdystilit Maatilatalouden kehittämisrahaston yhdystili (T) Maatalouden interventiorahaston yhdystili (T) Valtiontakuurahaston yhdystili (T) Huoltovarmuusrahaston yhdystili (T) Öljysuojarahaston yhdystili (T) Valtion asuntorahaston yhdystili (T) Valtion ydinjätehuoltorahaston yhdystili (T) Valtion eläkerahaston yhdystili (T) Valtion televisio- ja radiorahaston yhdystili (T) Palosuojelurahaston yhdystili (T) Rahoitusvakausrahaston yhdystili (T) 252 Seuraavana tilikautena maksettavat lyhennykset Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennykset Euromääräisten velkakirjalainojen lyhennykset Muiden euromääräisten lainojen lyhennykset Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennykset Valuuttamääräisten velkakirjalainojen ja muiden valuuttamääräisten lainojen lyhennykset Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennysten emissiovoitot Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennysten emissiovoitot Euromääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennysten emissiotappiot Valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennysten emissiotappiot Talousarvion ulkopuolella olevilta valtion rahastoilta otettujen lainojen lyhennykset XV

18 Talous ja henkilöstö Valtiokonttori Budjetoimattomien euromääräisten lainojen lyhennykset (T) 253 Lyhytaikaiset euromääräiset lainat Valtion konsernitilijärjestelmän emotilien velkasaldo valtion maksunvälittäjäpankeissa (T) Lyhytaikaiset euromääräiset joukkovelkakirjalainat Lyhytaikaisten euromääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennykset Lyhytaikaiset euromääräiset velkakirjalainat Lyhytaikaisten euromääräisten velkakirjalainojen lyhennykset Muut lyhytaikaiset euromääräiset lainat Muiden lyhytaikaisten euromääräisten lainojen lyhennykset Budjetoimattomat euromääräiset lainat (T) Budjetoimattomien euromääräisten lainojen lyhennykset (T) 254 Lyhytaikaiset valuuttamääräiset lainat Lyhytaikaiset valuuttamääräiset joukkovelkakirjalainat Lyhytaikaisten valuuttamääräisten joukkovelkakirjalainojen lyhennykset Lyhytaikaiset valuuttamääräiset velkakirjalainat Lyhytaikaisten valuuttamääräisten velkakirjalainojen lyhennykset Muut valuuttamääräiset lainat Muiden valuuttamääräisten lainojen lyhennykset Budjetoimattomat valuuttamääräiset lainat (T) 255 Valtion hoitoon jätetyt vieraat varat Talletetut vieraat varat (T) 256 Saadut ennakot Saadut hankintaennakot Muut saadut ennakot Muut saadut ennakot Muut saadut ennakot Ostovelat Ostovelat (T) Ostovelat (T), Edustustot Ostovelat (T), Edustustot Rondo vastatili Ostovelat (T), Edustuston M2 vastatili Ostovelat (T), Edustuston Prima vastatili Ostovelat (T), Kieku-reskontra Ostovelat (T), sisäinen laskutus Ostovelat (T), matkalaskut Ostovelat (T), maksuaikakortit Nets Ostovelat (T), matkatili Nets Ostovelat (T), maksuaikakortit Nordea Ostovelat (T), matkatili Nordea 258 Kirjanpitoyksiköiden väliset tilitykset Ennakonpidätykset (T) Ennakonpidätykset, lähdevero (ml. Sv-maksu) (T) Ennakonpidätykset/eläkkeet (T) Ennakonpidätykset/tapaturmat (T) Ennakonpidätykset/palkkaturva (T) Ennakonpidätykset/työllistämistuet (T) Ennakonpidätykset/pääomakorot (T) Sosiaaliturvamaksut (T) Tapaturmamaksut (T) Toiselle kirjanpitoyksikölle siirrettävät tulot Toiselle kirjanpitoyksikölle siirrettävät tulot/prh maksut Toiselle kirjanpitoyksikölle siirrettävät tulot Toiselle kirjanpitoyksikölle siirrettävät tulot Toiselle kirjanpitoyksikölle siirrettävät tulot Toiselle kirjanpitoyksikölle siirrettävät tulot Toiselle kirjanpitoyksikölle siirrettävät lainanlyhennykset Toiselle kirjanpitoyksikölle siirrettävät viivästyskorot XVI Liikekirjanpidon tilien Kieku-järjestelmätekniset ja muut alajaottelut, 8-merkkiä

19 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Toiselle kirjanpitoyksikölle siirrettävät korot Edelleen tilitettävät erät Työnantajan eläke- ja avustuskassamaksut (T) Työntekijän eläke- ja avustuskassamaksut (T) Työnantajan eläkemaksut (T) Työntekijän eläkemaksut (T) Työntekijän eläkemaksut (T), VaEL Jäsenmaksut (T) Jäsenmaksut/palkkaturva (T) Ulosotot (T) Ulosotot/palkkaturva (T) Ulosotot/työllistämistuet (T) Työttömyysvakuutusmaksut (T) Verojen kokoomatili (T) Jaettavat ennakkoverot (T) Jaettavat ansio- ja pääomatuloverot (T) Jaettavat metsänhoitomaksut (T) Jaettavat ennakonpidätykset (T) Jaettavat sosiaaliturvamaksut (T) Jaettava ennakonpidätys koroista ja osuuksista (T) Jaettava Ahvenanmaan lähdevero (T) Veronsaajille jaettavat varat (T) Palautettavat muut verot (T) Jaettava ennakonpidätys puun myyntitulosta (T) Jaettava yhteisövero, Manner-Suomi (yleinen) (T) Jaettava yhteisövero, Manner-Suomi (osittain verovelvolliset) (T) Jaettava yhteisövero, Manner-Suomi (uskonnolliset yhteisöt) (T) Jaettava kiinteistövero (T) Jaettava yhteisövero, Ahvenanmaa (yleinen) (T) Jaettava yhteisövero, Ahvenanmaa (osittain verovelvolliset) (T) Jaettava yhteisövero, Ahvenanmaa (uskonnolliset yhteisöt) (T) Verotiliverot, VT-tili (T) Lahjaveron kokoomatili (T) Perintöveron kokoomatili (T) Palautettavat verotiliverot (T) Palkkojen aputili (T) Palkkojen yleinen selvittelytili (T) Bruttomaksujen ja -palautusten ja lomaennakoiden selvittelytili (T) Verottomien maksujen selvittelytili (T) Palkanpidätysten selvittelytili (T) Työnantajamaksujen selvittelytili (T) Nettomaksujen ja -palautusten selvittelytili (T) Nettomaksujen- ja palautusten selvittelytili/työllistämistuet (T) Sokerimaksujen tili (T) A-tili, tavaroita koskevat tasoitus ja polkumyyntitullit (T) B-tili, tavaroita koskevat tasoitus ja polkumyyntitullit (T) Muut edelleen tilitettävät erät (T) Kelalle tilitettävät erät (T) Edustuston avustustalletukset (T) Edustuston paikalliset sosiaaliturvamaksut (T) Edustuston välittämät eläkkeet (T) Ulkomaille tilitettävät varat (T) Tulojen kokoomatili ansio- ja pääomatuloverot (T) Tulojen kokoomatili muut oma-aloitteiset verot (T) Tulojen kokoomatili perintä (T) Verotulojen kokoomatili (T) Tulojen kokoomatili verotiliverot (T) Tulojen kokoomatili pankkien oikaisut (T) XVII

20 Talous ja henkilöstö Valtiokonttori 261 Siirtovelat Lomapalkkavelka Korkovelat Arvonlisäverovelat Lomapalkkavelka (T) Korkovelat (T) Muut siirtovelat (T) 262 Muut lyhytaikaiset velat Epäselvät erät (T) Epäselvät erät (T) Epäselvät erät (T) Epäselvät erät (T) Epäselvät erät (T) Epäselvät erät (T) Epäselvät erät (T), palkat Epäselvät erät (T), VER:lle siirrettävät varat Epäselvät erät I (T) Epäselvät erät II (T) Epäselvät erät, avoimien erien hallinnan korjauskirjaukset (T) Epäselvät erät (T), viitesiirrot Epäselvät erät 1 (T), viitesiirrot Epäselvät erät 2 (T), viitesiirrot Epäselvät erät 3 (T), viitesiirrot Epäselvät erät 4 (T), viitesiirrot Epäselvät erät (T), viitesiirrot Kieku Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili Epäselvät erät (T), Nordea selvittelytili Epäselvät erät (T), SHB selvittelytili Epäselvät erät (T), SEB selvittelytili Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili Epäselvät erät (T), Tapiola pankki selvittelytili Epäselvät erät (T), DNB NOR selvittelytili Epäselvät erät (T), Swed bank selvittelytili Epäselvät erät (T), S-pankki selvittelytili Epäselvät erät (T), Aktia selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili 10 XVIII Liikekirjanpidon tilien Kieku-järjestelmätekniset ja muut alajaottelut, 8-merkkiä

21 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Pohjola selvittelytili Epäselvät erät (T), Ålandsbanken selvittelytili Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili Epäselvät erät (T), Danske Bank selvittelytili Epäselvät erät (T), USD selvittelytili Epäselvät erät (T), GBP selvittelytili Epäselvät erät (T), JPY selvittelytili Epäselvät erät (T), CHF selvittelytili Epäselvät erät (T), DKK selvittelytili Epäselvät erät (T), CAD selvittelytili Epäselvät erät (T), SEK selvittelytili Epäselvät erät (T), NOK selvittelytili Epäselvät erät (T), AUD selvittelytili Tuotto- ja kululaskelmaan kirjattava talousarvion ulkopuolinen rahoitus Taseessa seurattava talousarvion ulkopuolinen rahoitus (T) Siirtotalouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvät velat (T) Siirtotaulouden vastikkeettomiin kuluihin liittyvät velat, Salama (T) Siirtotalouden vastikkeettomat velat (T), Kieku-reskontra Muut lyhytaikaiset velat Muut lyhytaikaiset velat (T) Muut lyhytaikaiset velat WSS (T) Lyhytaikaiset velat palautusmaksuista (T) Lyhytaikaiset velat saaduista vakuuksista (T) Lyhytaikaiset velat saaduista preemioista (T) Muut lyhytaikaiset velat 1 (T) Muut lyhytaikaiset velat 2 (T) Muut lyhytaikaiset velat 3 (T) Muut lyhytaikaiset velat (T), Kieku-reskontra Liikasuoritusten velkatili (T) XIX

22 Talous ja henkilöstö Valtiokonttori 29 Virhetilit 299 Virhetilit Kirjanpitoyksikön virhetili Kirjanpitoyksikön virhetili, palkkaliittymä 3. TOIMINNAN TUOTOT 30. Maksullisen toiminnan tuotot 300 Tuotot maksuperustelain mukaisista liiketaloudellisista suoritteista Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä Tuotot kotitalouksilta Tuotot elinkeinoelämältä Tuotot EU:lta * Tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta Muut tuotot liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista 301 Tuotot maksuperustelain mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä Tuotot kotitalouksilta Tuotot elinkeinoelämältä * Tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta Muut tuotot julkisoikeudellisista suoritteista 302 Tuotot erillislakien mukaisista liiketaloudellisista suoritteista Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä Tuotot kotitalouksilta Tuotot elinkeinoelämältä * Tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta Muut tuotot erillislakien mukaisista liiketaloudellisesti hinnoitelluista suoritteista 303 Tuotot erillislakien mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä Tuotot kotitalouksilta Tuotot elinkeinoelämältä * Tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta Muut tuotot erillislakien mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista 304 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutuotot * Vakuutusmaksutuotot valtion virastoilta ja laitoksilta 305 Tuotot sponsorille tarjottavasta media- ja imagohyödystä Tuotot elinkeinoelämälle tarjottavasta media- ja imagohyödystä 309 Maksullisen toiminnan tuottojen tileistäpoistot Maksullisen toiminnan saamisten tileistäpoistot 31. Vuokrat ja käyttökorvaukset 310 Vuokrat valtion ulkopuolelta Maanvuokrat Vuokrat asunnoista Vuokrat muista rakennuksista Vuokrat kuljetusvälineistä Vuokrat muista koneista ja laitteista Muut vuokrat 311 Vuokrat valtion virastoilta ja laitoksilta * Maanvuokrat valtion virastoilta ja laitoksilta * Vuokrat asunnoista valtion virastoilta ja laitoksilta * Vuokrat muista rakennuksista valtion virastoilta ja laitoksilta * Vuokrat kuljetusvälineistä valtion virastoilta ja laitoksilta * Vuokrat muista koneista ja laitteista valtion virastoilta ja laitoksilta * Muut vuokrat valtion virastoilta ja laitoksilta 312 Käyttökorvaukset valtion ulkopuolelta XX Liikekirjanpidon tilien Kieku-järjestelmätekniset ja muut alajaottelut, 8-merkkiä

23 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Vesimaksut Sähkömaksut Muut käyttökorvaukset 313 Käyttökorvaukset valtion virastoilta ja laitoksilta * Vesimaksut valtion virastoilta ja laitoksilta * Sähkömaksut valtion virastoilta ja laitoksilta * Muut käyttökorvaukset valtion virastoilta ja laitoksilta 319 Vuokrien ja käyttökorvausten tileistäpoistot Vuokra- ja käyttökorvaussaamisten tileistäpoistot 39. Muut toiminnan tuotot 390 Omaisuuden myyntivoitot valtion ulkopuolelta Aineettoman omaisuuden myyntivoitot Aineettoman omaisuuden myyntivoitot, selvittelytili Maa- ja vesialueiden myyntivoitot Maa- ja vesialueiden myyntivoitot, selvittelytili Asuinrakennusten myyntivoitot Asuinrakennusten myyntivoitot, selvittelytili Muiden rakennusten myyntivoitot Muiden rakennusten myyntivoitot, selvittelytili Rakenteiden myyntivoitot Rakenteiden myyntivoitot, selvittelytili Kuljetusvälineiden myyntivoitot Kuljetusvälineiden myyntivoitot, selvittelytili Muiden koneiden ja laitteiden myyntivoitot Muiden koneiden ja laitteiden myyntivoitot, selvittelytili Kiinteistöosakkeiden myyntivoitot Kiinteistöosakkeiden myyntivoitot, selvittelytili Muiden osakkeiden ja osuuksien myyntivoitot Osakkeiden myyntivoitot Osuuksien myyntivoitot Muiden osakkeiden ja osuuksien myyntivoitot, selvittelytili Muun omaisuuden myyntivoitot Muun omaisuuden myyntivoitot, selvittelytili 391 Omaisuuden myyntivoitot valtion virastoilta ja laitoksilta * Aineettoman omaisuuden myyntivoitot valtion virastoilta ja laitoksilta * Maa- ja vesialueiden myyntivoitot valtion virastoilta ja laitoksilta * Asuinrakennusten myyntivoitot valtion virastoilta ja laitoksilta * Muiden rakennusten myyntivoitot valtion virastoilta ja laitoksilta * Rakenteiden myyntivoitot valtion virastoilta ja laitoksilta * Kuljetusvälineiden myyntivoitot valtion virastoilta ja laitoksilta * Muiden koneiden ja laitteiden myyntivoitot valtion virastoilta ja laitoksilta * Kiinteistöosakkeiden myyntivoitot valtion virastoilta ja laitoksilta * Muiden osakkeiden ja osuuksien myyntivoitot valtion virastoilta ja laitoksilta * Muun omaisuuden myyntivoitot valtion virastoilta ja laitoksilta 396 Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset elinkeinoelämältä Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset EU:lta * Yhteistoiminnan kustannusten korvaukset valtion virastoilta ja laitoksilta * Palvelutoiminnan kustannusten korvaukset valtion virastoilta ja laitoksilta * Arviolaskutus palvelutoiminnasta * Oikaisulaskutus palvelutoiminnasta * Erillislaskutus, tunnit * Erillislaskutus, tietojärjestelmät * Erillislaskutus, muut Muut yhteistoiminnan kustannusten korvaukset 397 Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot elinkeinoelämältä XXI

LIIKEKIRJANPIDON TILIKARTTA 2009

LIIKEKIRJANPIDON TILIKARTTA 2009 LIIKEKIRJANPIDON TILIKARTTA 2009 Valtiokonttorissa laadittu epävirallinen yhdistelmä Kirjanpidon tilit - määräyksen liitteestä 1 siihen tehtyine muutoksineen (14/03/2002, osittain muutettu 84/03/v94/531/2003,

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta)

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta) Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta) Voimassa 1.1.2018 lukien Päätös VK/1135/04.00.00/2017 Talous ja henkilöstö Valtiokonttori

Lisätiedot

LUONNOS. Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut. (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta)

LUONNOS. Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut. (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta) LUONNOS Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta) Virastotason 8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta Kieku-järjestelmän LKP-kirjaus

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut. (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta)

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut. (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta) Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut (8-merkkinen liikekirjanpidon tilikartta) Päätös VK/716/00.00.01.06.00/2016 Talous ja henkilöstö Valtiokonttori Virastotason

Lisätiedot

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa

31.12.2012 26.3.2013. Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi. 12 kuukauden liukuva summa. Mrd 12 kuukauden liukuva summa 31.12.2012 Talousarviotalouden tulot ja menot Talousarviotalouden yli-/alijäämä 55 50 Mrd 12 kuukauden liukuva summa Tulot Menot Mrd 12 kuukauden liukuva summa ja lineaarinen trendi 5 0 45-5 40-10 35-15

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 11.4.2014 Dnro VK/327/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (5) 31.3.2015 Dnro VK/305/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Voimaantulo Lisätiedot Valtiokonttori päättää Kieku-tietojärjestelmässä

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä

Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä Tilinpäätösohjeeseen vuodelle 2001 liittyviä esimerkkejä 1 Pitkäaikainen saaminen 2 2 Lyhytaikainen saaminen 3 3 Pitkäaikainen velka 4 4 Lyhytaikainen velka 5 5 Matkaennakko 6 6 Talousarviotalouden ulkopuolelta

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 17.7.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 30.6.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Oikeuskanslerinviraston tilinpäätös 2013 Oikeuskanslerinviraston talousarvion toteutumalaskelma Osaston, momentin ja tilijaottelun numero ja nimi Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 (TA + LTA:t) Tilinpäätös

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 11.4.2005 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2004 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Valtiokonttori Talous ja henkilöstö. Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Valtiokonttori Talous ja henkilöstö. Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Epävirallinen yhdistelmä Valtiokonttorin päätöksen VK 5/03/2012 liitteestä, jota on osittain

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 3.4.2006 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2005 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 31.03.2008 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2007 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 26.3.2009 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2008 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Päätös 1 (6) 17.10.2013 Dnro VK/ 1033/00.01/2013 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 02.04.2007 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2006 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote

Valtiontalouden kuukausitiedote Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 7.4.2004 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2003 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Urheiluseura U TULOSLASKELMA. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot. Kulut. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00

Urheiluseura U TULOSLASKELMA. VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot. Kulut. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja AM

Ammatinharjoittaja AM TULOSLASKELMA Tuotot Tuotot ammatista Muut vakinaiset tuotot Satunnaiset tuotot Oma käyttö Vapaaeht. varausten vähennys Kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tilikauden alussa Ostot tilikauden aikana Tilikauden

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys YH TULOSLASKELMA. Varsinainen toiminta Tuotot. Kulut. Tuotto-/Kulujäämä. Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00

Yhdistys YH TULOSLASKELMA. Varsinainen toiminta Tuotot. Kulut. Tuotto-/Kulujäämä. Varainhankinta 0,00 0,00 0,00 0,00 TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Tuotto-/Kulujäämä Varainhankinta Kulut Tuotto-/Kulujäämä Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Tuotto-/Kulujäämä Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (Yb13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 maa- ja vesialueet 1110 rakennukset ja rakennelmat 1120 koneet ja kal. kauden alussa 1121

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet. Muut pitkävaikutteiset menot. Rakennukset ja rakennelmat

Aineettomat oikeudet. Muut pitkävaikutteiset menot. Rakennukset ja rakennelmat TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa-

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 VUOSIKERTOMUS 2017 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2017 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2017 1.1. 31.12.2016 LIIKEVAIHTO 121 109 124 180 Valmistus omaan käyttöön 14 673

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj Tuloslaskelma ja tase Tuloslaskelma ja tase 30.6.2018 BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-30.6.2018 1.1.-30.6.2017 1.1.-31.12.2017 Liiketoiminnan muut tuotot * 2 237 121,94 13 879,38 20 466,26 Materiaalit

Lisätiedot

KIRJANPITOASETUKSEN 1:3 :N AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA JA TASE -KAAVAT

KIRJANPITOASETUKSEN 1:3 :N AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA JA TASE -KAAVAT KIRJANPITOASETUKSEN 1:3 :N AATTEELLISEN YHTEISÖN JA SÄÄTIÖN TULOSLASKELMA JA TASE -KAAVAT Aatteellisen yhteisön ja säätiön tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaan: Varsinainen toiminta a) Henkilöstökulut

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet. Muut pitkävaikutteiset menot. Rakennukset ja rakennelmat

Aineettomat oikeudet. Muut pitkävaikutteiset menot. Rakennukset ja rakennelmat TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa-

Lisätiedot

Aineettomat oikeudet. Muut pitkävaikutteiset menot. Rakennukset ja rakennelmat

Aineettomat oikeudet. Muut pitkävaikutteiset menot. Rakennukset ja rakennelmat TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa-

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto

Urheiluseura - Asteri Kirjanpidon mallitilipuitteisto TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut

Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Valtiokonttori Kieku-tietojärjestelmässä käytettävät liikekirjanpidon tilien lisäjaottelut Epävirallinen yhdistelmä Valtiokonttorin päätöksen VK 5/03/2012 liitteestä, jota on osittain muutettu päätöksillä

Lisätiedot

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase

U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase U2L - Urheiluseura (tuloslaskelma toiminnanaloittain) - laaja tase TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (U113) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA

Kullo Golf Oy TASEKIRJA Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus 1761478-9 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 Sisällysluettelo Tase 3 Tuloslaskelma 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213)

Urheiluseura - laaja kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u213) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Aineettomat hyödykkeet Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut

Lisätiedot

Valmennuksen tuotot. Kansainväliset tuotot. Känsainväliset kulut. Liiketoiminnan tuotot Muut varainhank. tuotot Liiketoiminnan kulut

Valmennuksen tuotot. Kansainväliset tuotot. Känsainväliset kulut. Liiketoiminnan tuotot Muut varainhank. tuotot Liiketoiminnan kulut TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 12.12.2007 Dnro 435/03/2007 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b :n 4 momentin

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja

Am16 - Asterin malli, Ammatinharjoittaja T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Mitä tilinpäätös kertoo?

Mitä tilinpäätös kertoo? Kati Leppälä 2018 Mitä tilinpäätös kertoo? Tilinpäätös on yrityksestäsi tilikaudelta eli vuosittain tehtävä laskelma, josta selviää yrityksesi tulos ja varallisuus. Tilinpäätös on osa yrityksen valvontajärjestelmää

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

U2 Asteri urheiluseura laaaja tase U214L.WTR

U2 Asteri urheiluseura laaaja tase U214L.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa-

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

YB Yhdistys ALV AB14.WTR

YB Yhdistys ALV AB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 )

KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) VUOSIKERTOMUS 2018 TULOSTIEDOT KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 01.01.-31.12.2018 01.01.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 129 238 121 109 Valmistus omaan käyttöön 0 14 Liiketoiminnan muut tuotot 989 993 Materiaalit

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2009

Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2009 Valtiokonttori Hallinnon ohjaus 25.3.2010 Valtiontalouden kuukausitiedote 31.12.2009 Valtion talousarvion toteutumalaskelma Verot ja veronluonteiset tulot talousarviokirjanpidosta (erittely) Valtion tuotto-

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Valtiokonttori. Liikekirjanpidon tilikartta

Valtiokonttori. Liikekirjanpidon tilikartta Liikekirjanpidon tilikartta n määräys Kirjanpidon tilit (VK/230/00.00.00.01/2019) 10.5.2019 1. VASTAAVAA... 1 10. KANSALLISOMAISUUS... 1 100 Maa- ja vesialueet... 1 101 Rakennusmaa- ja vesialueet... 1

Lisätiedot

Ub16L - Urheiluseura (alv, tuloslaskelma toiminnanaloittain) - Asterin malli

Ub16L - Urheiluseura (alv, tuloslaskelma toiminnanaloittain) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain)

U3 - Urheiluseura (ensin tuotot toiminnanaloittain, sitten kulut toiminnanaloittain) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Valtiokonttori. Liikekirjanpidon tilikartta

Valtiokonttori. Liikekirjanpidon tilikartta Liikekirjanpidon tilikartta Valtiokonttorin määräys Kirjanpidon tilit (VK/391/00.01/2015) 5.5.2015 1. VASTAAVAA... 1 10. KANSALLISOMAISUUS... 1 100 Maa- ja vesialueet... 1 101 Rakennusmaa- ja vesialueet...

Lisätiedot

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti:

lisätä tilit 1603, 2406, 2407, 2416, 2417, 2471, 2526, 2527, 2528 ja 5111 seuraavasti: VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 23.4.2003 Dnro 102/03/v107/531/2003 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPIDON TILIT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992 1243/1992)

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2015

Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA Kh 9.2.2015 28 LIITE 14 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Avoin yhtiö - laaja kaava - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V a s t a a v a a PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet

Lisätiedot

Valtiokonttori LUONNOS. Liikekirjanpidon tilikartta

Valtiokonttori LUONNOS. Liikekirjanpidon tilikartta LUONNOS Liikekirjanpidon tilikartta 1. VASTAAVAA... 1 10. KANSALLISOMAISUUS... 1 100 Maa- ja vesialueet... 1 101 Rakennusmaa- ja vesialueet... 1 102 Rakennukset... 2 108 Muu kansallisomaisuus... 2 109

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u311) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Tuotot Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim.

Lisätiedot

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli

Yb16L - Yhdistys (ALV) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2013

Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA Kh 5.2.2013 13 LIITE 4 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot