RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011"

Transkriptio

1 RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 Seutulautakunta

2 Sivu 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011

3 Sisältö Johdanto...5 Seutulautakunta...6 Seutukunnallinen kehi ämistoiminta ja edunvalvonta...7 Raahen seudun yrityspalvelut...8 Toiminnalliset tavoi eet...10 KOKO-ohjelma...11 Kul uurivalssaamo Staagi II...13 YritysNavikaa ori...15 Muutosvoimaa...17 Puusta pitkälle...20 Esiselvitykset seudullisen kehi ämisen osana (ESKO)...23 Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana Talousarvio 2011 / kuntaosuudet...27 Talousarvio 2011 kustannuspaikoi ain...28 Henkilöstö...34 Sivu 3

4 Sivu 4 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011

5 Johdanto Vuoden 2011 vaihtuessa maailmanlaajuinen suhdannetaantuma alkaa näy ää tai umisen merkkejä. Oman seutukuntamme metalli- ja konepajayritysten kohdalla on jo nyt nähtävissä orastavaa myönteisyy ä. Alueen palvelualojen myönteinen kehitys näkyy yritysten ak voitumisena markkinoinnissa, sekä uusien yhteydeno ojen muodossa niiden yritysten osalta, jotka etsivät mahdollista sijoi umista Raahen seutukuntaan. Suuren edistysaskeleen alueen kehi ämiselle tuo Fennovoima Oy:n toivo avas myönteinen sijoi umispäätös Pyhäjoen Hanhikivenniemelle. Energiatoimialan rantautuminen Raahen seutukuntaan näkyy paitsi Fennovoiman hankkeessa, myös ak ivisessa tuuli- ja bioenergian tuo amiseen lii yvissä yrityshankkeissa alueellamme. Kehi ämiskeskuksen toiminta paino uu vuoden 2011 aikana vahvas seudullisen yhteistyön ja alueen elinkeinoelämän toimintaympäristön kehi ämiseen lii yviin tehtäviin. Seudullisen yhteistyön vahvistaminen pitää sisällään sekä alueen toimijoiden sisäisen synergian vahvistamisen, e ä seutujen välisen yhteistyön ivistämisen. Resurssien tehokkaan kohdentamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, e ä eri toimijat kykenevät avoimeen yhteistyöhön. Seudullinen mainetyö/vies ntä on sektori, johon kehi ämiskeskus panostaa vuonna 2011 resursoimalla edo ajan, jonka tehtävänä on 2009 lopulla valmistuneen mainetyön toimintasuunnitelman toteu aminen. Alueen yrityksille tarjotaan Raahen seudun yrityspalveluiden ja sen yhteistyöverkostojen kau a laaja-alaisia neuvonta- ja asiantun japalveluita. Näistä myös tarkemmin nyt kädessänne olevassa toimintasuunnitelmassa. Raahen seutukunta on asukas- ja yritysmäärältään sekä maan eteelliseltä kooltaan pieni seutu- kunta. Tä män vuoksi on eri äin tärkeää, e ä kykenemme kehi ämään alue amme rakentavassa sisäisessä yhteistyössä ja pyrimme ak ivises hakeutumaan yhteistyöhön ja verkostoihin myös alueemme ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Lauri Laajala johtaja Raahen seutukunnan kehi kehi ämiskeskus Sivu 5

6 SEUTULAUTAKUNTA Raahen seutukunnan seutulautakunnan johtosäännössä todetaan: Seutulautakunta on Raahen kaupungin kehi ämislautakunta, johon toimialueen kunnat ovat lii yneet valtuustojensa tekemin päätöksin. Raahen seutukunnan kehi ämislautakunnan tarkoituksena on yhteistyössä seutukunnan kun en, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisen, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seutukunnan kehitystä ja huoleh a sen edunvalvonnasta hyväksikäy äen mm. alueiden kehi ämisestä annetun lain suomia mahdollisuuksia. Toiminta-ajatustaan seutulautakunta toteu aa keski ymällä seutukunnallisessa kehi ämistyössä seuraavien tehtävien hoitoon: Seutulautakunta luo toimintastrategiat ja pui eet seutukunnan kehi ämistoiminnalle johtaa kehi ämistoimintaa ja siihen lii yvää yhteistyötä vastaa Raahen seudun yrityspalveluiden tuo amien palvelujen saatavuudesta ja kehi ämisestä toimialueella huoleh i seutukunnan sisäisen yhteistyön kehi ämisestä kohdentaa edunvalvontatoimintaa Seutulautakunta tekee aloi eita, esityksiä ja suosituksia myös muusta kun en välisen yhteistyön kehi ämisestä. Kehi ämiskeskus Raahen seutukunnan kehi ämiskeskuksen johtosäännössä todetaan: Raahen seutukunnan kehi ämiskeskuksen toimintatarkoituksena on toimia Pyhäjoen, Siikajoen, ja Vihannin kun en sekä Raahen kaupungin välisenä yhteistyöelimenä seutukunnallisessa kehi ämistyössä, jonka ensisijaisena tavoi eena tavoi eena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja seutukunnan asukkaiden yleisen hyvinvoinnin ja niitä palvelevien toimintojen edistäminen ja kehi äminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Toiminta-ajatustaan kehi ämiskeskus toteu aa keski ymällä seutukunnallisessa kehi ämistyössä seuraavilla tulosalueilla esiin tulevien tehtävien hoitoon: hallinto, seutuyhteistyö ja edunvalvonta kehi ämistoiminta Raahen seudun yrityspalvelut Kehi ämiskeskuksen toimintaa johtaa virkavastuulla kehi ämiskeskuksen johtaja. Seutulautakunnan valmistelevana toimielimenä toimii Raahen kaupunginjohtajan, Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin kunnanjohtajien, kehi ämiskeskuksen johtajan sekä Raahen seudun yrityspalvelujen elinkeinojohtajan muodostama työryhmä, seutu imi. Sivu 6

7 Seutukunnallinen kehi ämistoiminta ja edunvalvonta Vuonna 2011 seutukunnallisen kehi ämistyön painotukset suuntautuvat vahvas alueen elinkeinoelämän tarpeiden mukaises. Käytössämme olevat kehi ämistyökalut ovat joustavia, joten voimme au aa sekä aloi avia e ä jo toimivia yrityksiä olemassa olevilla työkaluilla. Yritysten saaminen mukaan suuriin kansainvälisiin projekteihin edelly ää julkisten elinkeinopalvelujen ak ivista yhteydenpitoa alueella toimiviin yrityksiin, olemassa olevien valmentamis- ja asiantun jaresurssien markkinoin a sekä verko umista kansallisiin yhteistyökumppaneihin. Edunvalvonta Alueellisen edunvalvonnan kohdalla kiinnitämme päähuomion maakunnallisen ja kansallisen päätöksenteon valmisteluun. Keskeisinä edunvalvonnallisina kohteinamme ovat ydinvoimalan sijoituspäätöksen saaminen Pyhäjoelle, valta e 8 sekä Tuomioja Raahe -satamarata. Maakunnalliseen edunvalvontaan lii yen osallistumme ak ivises strategia- ja ohjelmatyöhön sekä maakuntaohjelman toteu amissuunnitelman laa miseen. Tulosaluevastuut Seutulautakunnan / kehi ämiskeskuksen vastuualue kuuluu Raahen kaupungin keskushallinnon palveluyksikköön. Vastuuhenkilö on Lauri Laajala. Vastuualue jakaantuu kolmeen tulosalueeseen: 1. Hallinto, seutuyhteistyö ja edunvalvonta, Lauri Laajala kehi kehi ämiskeskuksen toimisto 2. Kehi ämistoiminta, Lauri Laajala Staagi II -hanke KOKO-ohjelma Muutosvoimaa -hanke Yritysnavikaa ori Yritysnavikaa ori -hanke Puusta pitk älle -hanke ESKO-hanke Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana -hanke varaukset projekteihin 3. Raahen seudun yrityspalvelut, Risto Pie lä Sivu 7

8 RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT Toimintasuunnitelma 2011 Johdanto Raahen talousalueen hyvä kehitys katkesi vain osi ain vuoden talouslamaan. Maailmantalouden kasvun myötä alueemme investoin paino einen teollisuus on pääsemässä kiinni kasvuun. Vuodelle 2011 on odote avissa merki äviä investointeja. Rautaruukki Oyj:n toisen masuunin peruskorjaus, kultakaivoksen tuotannon käynnistyminen sekä energiainvestoinnit, kuten tuulivoimapuistojen toteutuminen, bioenergialaitos ja ydinvoimala, ratkaisevat pitkälle Raahen alueen tulevaisuuden suunnan. Työtä tehdään myös Me alan alueen kauppakeskuksen toteutuksen eteen. Tavoi eet ja toiminta Raahen seudun yrityspalvelujen toiminnan painopiste on selväs siirtymässä perinteisen yritysneuvonnan lisäksi yhä enemmän yrityskehi ämisen suuntaan. Johdannossa maini ujen isojen investoin hankkeiden edistäminen on tyypillistä yrityskehi ämistyötä. Isot investoinnit vaa vat myös julkiselta palveluntuo ajalta merki äviä panoksia, joiden valuminen osi ain hukkaan on aina mahdollista. Suurhankkeet vaiku avat kuitenkin niin merki äväs alueen kehi ymiseen työpaikkojen lisääntymisen sekä elinvoiman ja asukasluvun kasvun kau a, e ä panostukset ovat perusteltuja. Yrityspalvelujen työ paino uu siten kaksijakoises : tuotetaan yritysneuvontaa lähinnä alkavien ja toimivien yritysten tarpeisiin ja samalla panostetaan suurhankkeiden ja toimialojen vaa maan kehitystyöhön. Raahen seudun yrityspalvelujen hanketyökalut on teroite u vastaamaan vuoden 2011 tarpeita varsin hyvin. 1. YritysNavikaa ori YritysNavikaa ori YritysNavikaa ori -hanke jatkaa edelleen työtä alkavien yritysten hyväksi. Yhteisenä kehitystavoi eena Raahen Porvari- ja Kauppakoulun kanssa pyritään saamaan ns. nonstop-koulutus alkaville yri äjille. Navikaa orin substanssikomponen ssa panostetaan toimivien yritysten osaamisen kehi ämiseen ja t&k&i-toiminnan virey ämiseen. Kansainvälistymispalveluissa yrityksille voidaan tarjota oma amma taitoinen kansainvälistymispäällikkö, joka au aa yrityksiä kansainvälistymisen saralla tarvi aessa kädestä pitäen. KOKO-ohjelmaan lii yvä Russia-verkosto on erinomainen väylä laajentaa Venäjä-yhteyksiä ja saada etoa ja ohjausta sen markkinoista. Vuoden 2011 tavoi eena on saada Raahen seudulle status Pietarin Business Centerin yhtenä aluepisteenä Suomessa. 2. Muutosvoimaa-hanke pää yy keväällä 2011, mu a siihen saakka sen palveluja voidaan hyödyntää yritysten kehi ämis- ja muutostarpeissa. Muutosvoimaa-hankkeen yli 200 eri alojen asiantun- jaa au aa alueemme yrityksiä niiden erityiskysymyksissä rahallises tuetun palvelun avulla. 3. Uutena palveluna käynnistyy suurhankkeisiin lii yvä Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana -hanke. Työkalun tavoi eena on au aa yrityksiä niiden valmentautumisessa ydinvoimalan tapaisiin kansainvälisiin suurhankkeisiin 4. Vuoden 2010 lopulla ratkeaa myös So poliksen uusi aalto -hankkeen rahoitus. Uudella työkalulla pyritään jatkamaan aikanaan AKO-ohjelman avulla käynniste yä ICT-alan toimintaympäristön kehi ämistä. Sivu 8

9 5. Raahen seutukunnan osin rahoi ama ja Oulun seudun amma korkeakoulun hallinnoima Kalskehanke jatkaa omaa työtään yri äjyyskasvatuksen ja nuorten esihautomotoiminnan parissa. Pääosa näistä hankkeista ja niiden tavoi eista ja palveluista on esite y tämän toimintasuunnitelman projek osioissa. Tavoi eena on aina hyödyntää hankkeita ja niiden osaavaa henkilökuntaa myös yrityskehi ämisen eri prosesseissa hankkeiden sallimissa rajoissa. Edellä mainituista hankkeista etenkin suurhankkeisiin ja ICT-alan kehi ämiseen lii yvät projek t ovat luonteeltaan yrityskehittämistä suoraan palvelevia. Yrityskehi ämisen osalta työtä tekevät elinkeinojohtaja ja yritysasiamies sekä projek henkilöstö soveltuvin osin. Yritysasiamiehen työn painopiste on toimivien yritysten yrityskohtaisessa neuvonnassa, jossa jokaisen yrityksen tarpeet ovat yleensä yksilöllisiä. Yritysten rahoitustarpeet, liiketoiminnan kehi äminen sekä erilaiset yritysten omat kehityshankkeet ovat tyypillisiä yritysasiamiehen työnkuvaan lii yviä palveluja. Verkostotyö on edelleen yksi tärkeimpiä tapoja laajentaa elinkeinopalveluja ja saada monipuolista osaamista yritysten vaihteleviin tarpeisiin. Tavoi eena on mm. 1. jatkaa Raahen kaupungin elinkeinoryhmässä ak ivisena toimijana 2. uudistaa vuonna 2005 allekirjoite u yrityspalvelusopimus verkoston toimijoiden kesken 3. jatkaa ak ivista toimintaa Sekes ry:n jäsenjärjestönä ja benchmarkata muiden kehitysyh öiden palveluja ja hyviä käytänteitä 4. edistää yritysten verkostoitumismahdollisuuksia etenkin suurhankkeissa luomalla toimiva yhteistyö Oulu Raahe Ylivieska Kokkola -alueen yrityspalveluorganisaa oiden välillä Oman organisaa on toimintaan lii yy haasteita, jotka pitää huomioida toiminnassa: 1. Uu a henkilökuntaa tulee taloon mm. uusien hankkeiden myötä. Heidän perehdy ämisensä ja työkalujen tarjoaminen vie johdon ja muun henkilöstön aikaa, mu a nopeu aa uusien ihmisten sopeutumista ja palvelun tuo amista asiakkaille. 2. Uudistetaan vuonna 2005 laadi u laatu- ja toimintakäsikirja vastaamaan nykyistä lanne a ja laajennetaan se koskemaan koko kehi ämiskeskuksen toimintaa. 3. Uudistetaan palveluprosessien kuvaukset vastaamaan tämän päivän muu uneita tarpeita. 4. Päivitetään sähköisen yritysrekisterin edot ajan tasalle jokaiseen yritykseen suunnatulla puhelin edostelulla. Työ tehdään esimerkiksi opiskelijatyönä. Vies nnällä on edelleen suuri rooli Raahen seudun yrityspalvelujen työssä. Tä ltä osin jatketaan suorapos tusta yrityksiin, julkaistaan Raaseli-lehteä sekä vaikutetaan erilaisten verkostojen kau a vies nnän tavoi eiden toteutumiseen. Tavoi eita ovat mm. 1. yrityspalvelujen ja verkostokumppanien palveluista edo aminen 2. yri äjyyden edistäminen sen menestystarinoista kertomalla 3. yri äjämyönteisyyden kasva aminen Sivu 9

10 Kehi ämiskeskuksen vuoden 2011 toiminnalliset tavoi eet 1. Asiakaslähtöises, laadukkaas ja verkostomaises toimivat seudulliset yrityspalvelut, jossa Raahen seudun yrityspalvelut on seudullisen verkoston koordinaa ori o o o o hyödynnetään hanketyökalut mahdollisimman tehokkaas asiakkaiden parhaaksi kehitetään edelleen seudullisen yrityspalveluverkoston toimintaa periaa eella, e ä Raahen seudun yrityspalvelut on ovi koko verkoston palvelujen saatavuuteen yhteistyössä hyödynnetään Seudulliset kehi ämisyhteisöt SEKES ry:n ja muun yhteistyöverkoston osaaminen ja kontak t alueen kehi ymisen edistämiseksi otetaan huomioon kärkihankkeiden ratkaisujen tuomat vaateet lannejoustavuuteen 2. Seutuyhteistyö ja alueellinen edunvalvonta o o o o seutukunnan sisäisen yhteistyön vahvistaminen luo amushenkilöiden ja yrityselämän edustajien yhteiset seminaarit ja laisuudet maakuntaohjelma ja sen toteu amissuunnitelmat seutukunnalliset lausunnot ja kannanotot 3. Elinkeinojen kehi äminen ja projek toiminta o o o o Raahen seudun elinkeinostrategian toteu aminen kehi ämishankkeiden priorisoin vies nnän tehostaminen seutukuntaa laajempi yhteistyö kehi ämishankkeissa huomioiden myös suoran EU-rahoituksen hankinta o kärkihankkeina energiainvestoinnit ja valta e 8 o elinkeinoryhmän matriisiorganisaa on tehtävät 4. Henkilöstö ja talous o henkilöstön hyvinvoin o kehityskeskustelut 100 % o vastuullinen budje talous myönne yjen määrärahojen pui eissa o laatujärjestelmän päivitys ja laajennus Sivu 10

11 KOKO -OHJELMA Hankekuvaus ja rahoitus Hankkeen nimi Raahen seudun KOKO Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan liitto Hankkeen numero Ohjelma Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma Vastuullinen toteuttaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Rahoitusjako Maakunnan kehittämisraha 50 %, kuntaraha 50 % Kustannukset raportoidulla kaudella KOKO (koheesio- ja kilpailukykyohjelma) on alueiden kehi ämisestä annetun lain (1651/2009) 24 mukainen erityisohjelma. Raahen seudun KOKO-ohjelmaa toteutetaan vuosina Ohjelman tavoi eena on alueen tasapainoisen kehi ymisen varmistaminen. Raahen seudun KOKO toimii elinkeinostrategiassa määriteltyjen keskeisten painopisteiden ja päätoimialojen linjausten mukaisten toimenpiteiden käynnistäjänä ja osatoteu ajana. Ohjelman tavoi eena on vahvistaa alueen vetovoimaisuu a, varmistaa seutukunnan metalli- ja terästeollisuuden säilyminen maailmanluokan osaajana, kehi ää ICT-toimialan vahvaa näkymistä alueella edelleen, monipuolistaa elinkeinorakenne a, lisätä kansainvälisyy ä ja alueen luonnon hyödyntämistä kestävän kehityksen periaa een mukaises. KOKO toimii strategisena sateenvarjohankkeena alueella tehtyjen kehi ämisstrategioiden toteutuksessa erityises elinkeinostrategiassa määriteltyjen strategisten haasteiden ja keskeisten painopisteiden linjausten mukaises. KOKO:lla tuetaan toimialojen välistä ja sisäistä yhteistyön vahvistumista, edesautetaan yhteistyöverkostojen syntymistä sekä monipuolistetaan alueen vetovoimaisuu a parantavia toimenpiteitä. Ohjelmaa hyödynnetään strategian toteutuksen koordinoinnissa sekä tarvi avien selvitysten ja rahoitusten valmistelussa. KOKO-ohjelman ohjausryhmän kokoonpano Kari Karjalainen, Raahen kaupunki Ma Pahkala, Pyhäjoen kunta Ari Haapakoski, Siikajoen kunta Tuukka Lisko, Vihannin Yri äjät Anita Kenakkala, Raahen TE-toimisto Seppo Heilala, kiinteistöyh öiden edustaja Tapani Piirala, koulutuksen edustaja Raimo Seikkala, Raahen Kauppakamariosasto Maria Juurikka, Pohjois-Pohjanmaan lii o Risto Pie lä, Raahen seudun yrityspalvelut Lauri Laajala, Raahen seutukunnan kehi ämiskeskus Toimenpidekokonaisuudet vuodelle 2011 Kumppanuus Yritysten aamukahvi laisuuksia jatketaan kaikissa alueen kunnissa. Järjestetään seminaareja ja etoiskuja eri toimialoja koskien ja poikkileikkaavas. Vahvistetaan alueen yritysten ja toimialojen verko umista järjestämällä tapahtumia, joissa yritykset ja toimijat pääsevät tutustumaan toisiinsa. Määrällinen tavoite: Yhteensä 500 osallistujaa. Sivu 11

12 Luo amushenkilöseminaarit ja - etoiskut. Ak voidaan alueen luo amushenkilöitä osallistumaan elinkeinopoli ikkakeskusteluun järjestämällä seminaareja ja koulutuksia, joihin kutsutaan sekä yri äjiä, virkamiehiä e ä luo amushenkilöitä. Määrällinen tavoite: Yhteensä 350 osallistujaa. Foorumitoimintaa jatketaan edelleen. Foorumeissa selvitetään, onko tarkoituksenmukaista laajentaa foorumin maan eteellistä alue a laajemmaksi kuin ohjelma-alue käsi ää. Tavoi eena on synny ää toimialakohtaises yhteistyötä muiden ohjelma-alueiden toimijoiden kanssa. Laadullinen mi ari: Foorumien toiminta on säännöllistä ja dokumentoitua. Foorumeissa ovat eduste uina alueen yritykset, alueellisia organisaa oita ja maakunnallinen kumppani. Maakunnallisten ja kansallisten verkostojen osalta alueen toimijat ovat ak ivisia. Oppilaitosten välisten yhteistyöverkostojen käynnistymistä ak voidaan. Raahen seutukunta on mukana KV-Venäjä -verkostossa ja Innovaa overkostossa. Maakunnallisessa 1+3 -verkostossa toimitaan ak ivises. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen KOKO-ohjelman toimenpiteillä edesautetaan uusien toimialojen vahvistumista alueelle. Nousevina toimialoina voidaan edelleen nähdä energia- ja kaivannaisteollisuu a palvelevat yritykset. Esiselvitykset seudullisen kehi ämisen osana -hankkeella (ESKO) tehdään selvityksiä toimialojen kehi ämistarpeista ja KOKO:lla valmistellaan rahoitushakemuksia ja edesautetaan yhteistyöverkostojen syntymistä. Elinkeinorakenteen monipuolistamisen toimenpiteisiin kuuluvat KOKO:ssa yri äjyyden ja yri äjyysilmapiirin vahvistamiseen lii yvät toimenpiteet. Kansainvälistymisessä KOKO-ohjelmaa hyödynnetään kanssakäymisen kynnyksen madalloi amisessa, esim. osallistumalla kansainvälisiin tapahtumiin ja messuille sekä järjestämällä, yhteistyössä muiden alueen toimijoiden ja kehi ämishankkeiden (esim. YritysNavikaa ori) kanssa, vastaavia tapahtumia alueelle tai maakuntaan. KV- Venäjä verkoston sekä Barentskeskus Finland Oy:n yhteistyössä ollaan ak ivises mukana. Alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi toteute avat toimenpiteet koskevat maankäytönsuunni elua ja eri rahoitusvaihtoehtojen kartoi amista yhteistyössä yritysten ja alueen kun en kanssa. Osaamisen ja työllisyyden vahvistaminen KOKO:ssa jatketaan Tsäänssi-messujen järjestämistä yhteistyössä alueen yritysten, oppilaitosten ja TE-toimiston kanssa. Kansallisissa verkostoissa käynnistettyjä Advisory Board, Living Lab ja Innosessio -toimintamallien hyödyntämistä jatketaan alueellisina ja maakunnallisina. Osallistutaan kansallisen Innovaatioverkoston toimintaan. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen alueella kohdennettavat toimenpiteet painottuvat alueen muiden toimijoiden ja kehittämishakkeiden yhteistyössä toteutettaviin toimenpiteisiin. Määrällinen mi ari: Tsäänssi tapahtumassa mukana 30 näy eillease ajaa ja osallistujaa. Mainetyö Mainetyö on keskeinen painopiste KOKO-ohjelman vuosien 2011 ja 2012 toiminnassa. Painopisteen toteutukseen suunnataan 100 % henkilöresurssi tiedottajan muodossa. Toteutettavat toimenpiteet suunnataan valmistuneen viestintästrategian linjausten mukaisesti. Laadullinen mi ari: Raahen seudun vies ntästrategian mukaiset tavoi eet ja toimenpiteet on jalkaute u alueen keskeisimpien toimijoiden keskuuteen. Strategian mukaiset toimenpiteet on käynniste y. Keskeiset hankkeet ja alueellinen yhteistyö Raahen seudun KOKO-ohjelman toteutuksessa rinnakkaishankkeena haetaan vuonna 2010 käynnistyneelle ESKO -hankkeelle jatkoa vuodelle Raahen seudun KOKO-ohjelmaa toteutetaan iviissä yhteistyössä muiden alueella toteute avien elinkeinojen kehi ämis- ja aluekehityshankkeiden kanssa. Sivu 12

13 Kul uurivalssaamo STAAGI II Hankekuvaus ja rahoitus Hankkeen nimi Kulttuurivalssaamo Staagi II Hankkeen numero 3545 Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja TE -keskus LEADER -raha Hankkeen hallinnoija Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Vastuullinen toteuttaja Pekkateatterin kannatusyhdistys ry Rahoitusjako Nouseva Rannikkoseutu ry 80 %, Pekkateatteri 20 % Kokonaiskustannusarvio Kustannukset raportoidulla kaudella Taustaa Kul uurivalssaamo Staagi - kehi ämishanke toteute in elokuusta 2008 kesäkuuhun 2009 välisenä aikana. Hankkeen tavoite oli kehi ää toimintamalli luovien toimialojen kehi ymiselle sekä kartoi aa esi ävän taiteen la alueella (Raahe, Siikajoki, Vihan ja Pyhäjoki). Lisäksi etsi in keinoja ryhmien toiminnan edistämiseksi ja tukemiseksi. Hankkeen aikana herätel in yhteistyötä sekä toimijoiden välillä e ä seutukunnan yrityselämän kanssa. Tä tä työtä on jatkanut elokuussa 2010 käynnistynyt Kul uurivalssaamo Staagi -hankkeen II vaihe, minkä lisäksi ns. esiselvityshankkeen suunnitelmia on toteute u käytännössä. Hanke toimii toteutustyössä koordinaa orina. Henkilöstö ja organisaa o Hankkeen projek päällikkönä työskentelee kul uurituo aja Minna Kallela. Hankkeen rahoi aa Nouseva Rannikkoseutu ry:n Leader -toimintaryhmä ja sitä hallinnoi Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Yksityisrahoi ajana sekä tärkeimpänä yhteistyökumppanina toimii Pekkatea erin kannatusyhdistys ry. Hankkeen ohjausryhmä Hankkeen ohjausryhmän ideana on koota hankkeessa mukana olevat tahot yhteen varsinaisesta toteu amisesta erilliseen ryhmään, jossa edon ja mielipiteiden vaihdon myötä syntyy hankkeen toimintaa mahdollisimman hyvin ohjaavia päätöksiä (Hanketoimijan käsikirja, Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008). Kul uurivalssaamo Staagi -hankkeen II vaiheen ohjausryhmän kokoonpano: Lauri Laajala, johtaja, Raahen seutukunnan kehi ämiskeskus Marja-Leena Kyrö, hallituksen puheenjohtaja, Pekkatea erin kannatusyhdistys ry, Raahe Sari Ohinmaa, taiteellinen johtaja, Pekkatea eri, Raahe Ter u Mällinen, kul uuritoimija, Paavola, Siikajoki Heikki Tervakangas, freelancer-näy elijä, Karinkannan Nuorisoseura, Siikajoki Eija Aunola, Vihan Jukka Partanen, kuoronjohtaja, harrastajanäy elijä, Pyhäjoki Minna Kallela, projek päällikkö, Kul uurivalssaamo Staagi -hankkeen II vaihe Sivu 13

14 Staagin toimintaa vuonna talvitea eripäivien ( ) koordinoin yhdessä seutukunnan esi ävän taiteen tekijöiden kanssa, tapahtumapaikkana Pyhäjoki - kul uurialan opiskelijoiden ja amma laisten rekrytoin harjoi eluun sekä työskentelyyn hankkeen toimissa (mm. tapahtumat, työpajojen vetäminen) - työpajojen koordinoin (esim. itseilmaisu, musiikki, luova liikunta) seutukuntalaisille, ensisijaises esi ävän taiteen toimijoille - konsultoin käyntejä toimijoiden luona - painotus alkuvuodesta luovaan liikuntaan ja tanssiin, loppuvuodesta tapahtumatuotannon työpajoihin - Oulun läänin harrastajatea erikatselmuksen (Raahessa elokuussa 2011) koordinoin apuna toimiminen - seutukunnallisten esi ävän taiteen tapaamisten järjestäminen - toimii KOKO-ohjelman luovien alojen aluekehi äjien linkkinä seutukuntaan - Walssaamo-talon (esi ävän taiteen monitoimi la) suunni elutyö - rock-musikaalin, uusien tapahtumien ja yhteistyön muotojen suunni elu ja ideoin - keinojen etsiminen kul uurialan amma laisten houku elemiseksi seutukuntaan Seuranta ja mi aaminen Staagi -hankkeen seuranta suoritetaan asianmukaises Nouseva Rannikkoseutu ry:n kaavakkeilla. Hankkeen väliraportoin tapahtuu vuosi ain. Seudullinen yhteistyö ja seudulliset verkostot Staagi ylläpitää seutukunnallista esi ävän taiteen yhteistyötä mm. esi ävän taiteen toimijoiden yhteistapaamisia järjestämällä. Hanke keski yy myös toimijakohtaisiin visii eihin, jo a mahdollisimman avoin kommunikaa o onnistuu. Muiden luovien alojen toimijoiden kanssa pidetään yllä avointa keskustelukul uuria, jo a tulevaisuudessa on luontevaa alkaa yhdistellä eri taiteen alojen osaamista seutukuntaa parhaiten palvelevalla tavalla. Lisäksi yhteistyötä tehdään seutukunnan yrityshautomon kanssa, jonne mahdolliset esi ävän taiteen hanke- ja yritysaihiot ohjataan. Staagin tavoi eena on saada koko seudun kul uurielämä toimimaan sulavas yhteistyössä: julkinen, yksityinen ja kolmas sektori täydentävät toisiaan sekä mahdollistavat runsaan kul uuritarjonnan seutukuntalaisten ja muun muassa matkailijoiden tarpeisiin. Yhteistyö muiden ohjelmien ja projek en kanssa Staagi toimii linkkinä KOKOn luovien alojen aluekehi äjäohjelman sekä seutukunnan toimijoiden välillä. Uusia yhteistyökuvioita synnytetään esimerkiksi Keski-Suomen kul uuritoimijoiden sekä Oulun läänin kanssa. Sivu 14

15 YritysNavikaa ori Hankekuvaus- ja rahoitus Hankkeen nimi YritysNavikaattori Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja EAKR, valtio, kunnat, yksityiset yritykset Hankkeen numero A30748 Tavoiteohjelma Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Toimenpidekokonaisuus 1: Yritystoiminnan edistäminen Vastuullinen toteuttaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Rahoitusjako EAKR/valtio 69,1 %, kunnat 23,5 %, yksityinen 7,4 % Kokonaiskustannusarvio Kustannukset raportoidulla kaudella Taustaa Yritysten systemaa seen kehi ämiseen syntyvaiheesta kansainväliseksi tarvi in uu a palvelukonsep a sekä elinkeinoelämää palvelevien eri toimijoiden välisen yhteistyön ivistämistä. YritysNavikaa ori -hankkeen toimenpiteillä pyritään luomaan aukoton kehi ymis e yri äjyyspolku, jonka toimenpidekomponen eja ovat uuden yri äjyyden edistäminen ja hautomotoiminta, toimialaosaamisen hyödyntäminen ja substanssiosaamisen kehi äminen sekä kansainvälistymisvalmiuksien edistäminen. Henkilöstö ja organisaa o Hankkeessa työskentelee kolme täysipäiväistä henkilöä: projek päällikkö, kansainvälistymispäällikkö sekä projek koordinaa ori. Ohjausryhmän kokoonpano Jukka Pekka Ansamaa, puheenjohtaja, Raahen koulutuskuntayhtymä Kaj Sartorisio, varapuheenjohtaja, Alte Visetec Oy Pia Bergström, jäsen, Habita Oy Timo Pieskä, jäsen, Oulun seudun amma korkeakoulu Anita Kenakkala, jäsen, Raahen seutukunnan TE-toimisto Risto Pie lä, jäsen, Raahen seudun yrityspalvelut Maire Vallirinne, varajäsen, Raahen koulutuskuntayhtymä Marko Paloniemi, varajäsen, Puumesta Oy Pasi Kokko, varajäsen, Sampo Pankki Oyj Risto Kimari, varajäsen, Oulun seudun amma korkeakoulu Marko Salmela, varajäsen, Raahen seutukunnan TE-toimisto Lauri Laajala, varajäsen, Raahen seutukunnan kehi ämiskeskus Riikka Hanni, rahoi ajan edustaja, Pohjois-Pohjanmaan Lii o Ohjausryhmän sihteerinä toimii projek päällikkö. Sivu 15

16 Hankekuvaus YritysNavikaa ori-hanke toteutetaan ajalla Projek lla luodaan ko - ja ulkomaisen verko umisen sekä toimintojen koordinoinnin ja yhtenäistämisen avulla aukoton kehittymis e, yri äjyyspolku, seutukunnan yritysten kehi ämiseksi yritysideoista jopa kansainvälisiksi yrityksiksi. Projek n sisältämät kolme toimenpidekomponen a vastaavat yritysten elinkaaren eri vaiheisiin. Komponen ssa 1 (hautomo-komponen ) pyritään hautomotoiminnalla edistämään uu a yri äjyy ä, vahvistamaan aloi avien yritysten liiketoimintaosaamista sekä tukemaan yritysten kasvua ja kehi ymistä. Komponen ssa 2 (substanssikomponen ) edistetään eri toimialaosaajien, asiantun jaorganisaa- oiden sekä alueen yritysten välistä verko umista mm. palvelu- ja tuoteideoiden kehi ämiseksi sekä eri toimialojen välisen yhteistyön lisäämiseksi. Komponen ssa 3 (kansainvälistyminen) edistetään seutukunnan yritysten ko - ja ulkomaista verko umista ja kansainvälistymisvalmiuksia. Erityisenä painopistealueena on tukea yritysten Barents-alueen markkinoiden hyödyntämistä. Hankkeen tavoi eena on kehi ää 1 3 pilo yrityksen toimintaa yritysideasta kansainvälistyväksi yritykseksi. Tavoi eet Koko hankkeen toteutusaikana määrällisenä tavoi eena on kehi ää 25 hautomoyritystä, 10 yrityksen tuote- tai palveluideaa ja 8 kansainvälistyvää yritystä. Hankkeen tavoi eena on osaltaan vaiku aa 50 uuden työpaikan syntymiseen ja 45 uuden yrityksen perustamiseen. Sisällöllisenä tavoi eena on parantaa kohdeyritysten liiketoiminta-, tuotekehitys- ja kansainvälistymisvalmiuksia, edistää verkostojen syntymistä ja toimialojen välisen yhteistyön lisäämistä sekä parantaa yritysten mahdollisuu a päästä Barents-alueen markkinoille. Toimintavuonna 2011 palvellaan 10 uu a hautomoyritystä, edistetään yrityksissä 4 tuote- tai palvelukehitysprosessia ja neuvotaan 3 yritystä kansainvälistymiskysymyksissä. Näiden ohella jatketaan vuonna hankkeen asiakkaiksi tulleiden yritysten palvelua, järjestetään komponentei ain 1 2 seminaari laisuu a ja/tai messumatkaa. Toimenpiteet Hautomoyrityksiä seulotaan aloi avien yritysten neuvonnan kau a yhteistyökumppaneiden järjestämien koulutusten osallistujista sekä edo amalla mahdollisuuksista esim. seminaareissa. Sopimusasiakkaina oleville yrityksille järjestetään teemapäiviä, oman henkilökunnan neuvontaa sekä tarvi aessa asiantun japalveluita. Substanssikomponen n, eli tuote- ja palvelukehityksen toimenpiteiden, asiakkaaksi tavoitellaan yrityksiä, joiden tarpeista saadaan etoa yrityspalvelujen muusta kontaktoinnista ja hankehenkilökunnan markkinoin työstä. Teeman ympärille järjestetään myös ajankohtaisseminaareja. Kansainvälistymiskomponen n asiakkaiksi tavoitellaan yrityksiä, joille asia on ajankohtainen. Pääosa poten aalisista asiakkaista on edossa kansainvälistymiskartan myötä. Lisäksi järjestetään etoiskuja, seminaareja ja 1 2 messumatkaa. Seuranta ja mi aaminen Määrällisiä tavoi eita seurataan yhteistyösopimusten määrällä ja ajankohtaistapahtumien osano ajalistoilla. Hankkeesta raportoidaan Pohjois-Pohjanmaan liitolle kaksi kertaa vuodessa sekä ohjausryhmälle kussakin kokouksessa. Hankkeessa pyritään toteu amaan myös Raahen seutukunnan kehi ämiskeskuksen ja Raahen seudun yrityspalvelujen toimintasuunnitelman mukaisia määrä- ja laatutavoi eita. Sivu 16

17 Muutosvoimaa Hankekuvaus ja rahoitus Hankkeen nimi Muutosvoimaa Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus Hankkeen numero S10091 Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Vastuullinen toteuttaja Ouluseutu Yrityspalvelut Rahoitusjako ESR 36 %, valtio 37 %, kunnat 16 % ja yritykset 11 % Kokonaiskustannusarvio Kustannukset raportoidulla kaudella, (Raahen hankkeen osuus) Taustaa Muutosvoimaa-hanke on Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukun en yrityspalveluorganisaa oiden yhteishanke, joka toteutetaan ajalla Hankkeessa keskitytään pk-yritysten (erityises pien- ja mikroyritysten) avainhenkilöille anne avaan asiantun ja-apuun yritystoiminnan erilaisissa muutos lanteissa, jo a ennakoivin toimin voidaan varmistaa hankkeeseen lii yvien yritysten liiketoiminnalliset edellytykset ja työpaikkojen pysyvyys jatkossakin. Henkilöstö ja organisaa o Projek n kokonaistoiminnasta vastaa hallinnoija, Oulun seudun yrityspalvelukeskus. Projek päällikkö on Markku Uimonen. Yrityskoordinaa orin nimikkeellä toimii Janne Kärkkäinen pääsääntöises Oulun talousalueella ja Raahen seutukunnan yrityksille suunna avista palveluista on vastannut Timo Ranz elokuuhun 2010 saakka ja sen jälkeen Rii a Palosaari alkaen. Projek n kaikkien osapuolten (Oulun, Ylivieskan ja Raahen seutukun en) keskinäisen sopimuksen mukaan Ylivieskan seutukunnan yrityksiä palvelevat kaikki kolme projek n työntekijää tapauskohtaises. Ylivieskan seutukunnan yhteyshenkilö hankkeessa on Jukka Koivisto. Hankekuvaus Muutosvoimaa-hankkeen tarkoituksena on turvata erilaisissa muutos lanteissa olevien pk-yritysten liiketoimintaedellytykset ja työpaikat antamalla hintatue ua, räätälöityä asiantun ja-apua Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukunnissa sijaitseville, erilaisissa muutosvaiheissa oleville yrityksille. Muutosvoimaa-projek in on vuoden 2010 elokuun loppuun mennessä lii ynyt noin 332 yritystä. Niistä on Oulun seutukunnasta 230 yritystä, Raahen seutukunnasta olevia yrityksiä on 57 ja Ylivieskan seutukunnasta olevia yrityksiä on 45. Tavoi eet ja toimenpiteet Hankkeen tavoi eena on au aa ja palvella seutukunnassamme toimivia yrityksiä, jos niiden toiminnassa on jokin muutosvaihe tulossa. Muutoksia ovat esimerkiksi omistajan- ja sukupolvenvaihdokset, yritysjärjestelyt, rahoitusasioiden järjestely, liiketoiminnan muu aminen ja kehi äminen, Sivu 17

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus TOIMINTAKERTOMUS 2013 Seutulautakunta 8.5.2014 1 Taitto: Irmeli Marttila Kannen kuvat: Leena Harju 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 5 2. PÄÄTÖKSENTEKO

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2010 YRITYSVASTUU LÄHTEE ARVOISTA Magneettitutkimuksella tehoa tuulivoimaan - suuret suoravetotuulivoimalat tulossa SBC-verkoston

Lisätiedot

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015

ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNTA ELINKEINOSTRATEGIA 2009-2015 Seutulautakunta 18.5.2009 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 SIVU 1 SIVU 2 RAAHEN SEUTUKUNNAN ELINKEINOSTRATERIA 2009-2015 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti

Prizz.Uutiset. Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 3 / 2010 MOTIVIRE - liikunnallinen matka maailmalle Yli 50 ydinreaktoria rakenteilla - suomalaisten alihankkijoiden on nyt

Lisätiedot

KOTIMAISUUSASTEEN MAKSIMOINTI 2015-2017

KOTIMAISUUSASTEEN MAKSIMOINTI 2015-2017 KOTIMAISUUSASTEEN MAKSIMOINTI 2015-2017 1. HANKKEEN MÄÄRITTELY 1.1 Hankkeen tausta 15 miljardin investoinnit entisessä Oulun läänissä Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen on käynnistymässä vuosien 2015-2020

Lisätiedot

... - Hyvinvoivat ihmiset STRATEGIA 2014-2020... ALAVUS KUORTANE SOINI ÄHTÄRI

... - Hyvinvoivat ihmiset STRATEGIA 2014-2020... ALAVUS KUORTANE SOINI ÄHTÄRI Elava.... maaseutu - Hyvinvoivat ihmiset STRATEGIA 2014-2020... ALAVUS KUORTANE SOINI ÄHTÄRI SISÄLLYSLUETTELO Teks : Tai" o: Paula Erkkilä Hanna Ahonpää Hanna Ahonpää Johdanto...3 Toiminta-alueen kuvaus...4

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Comatec Groupin asiakasleh 1/2015. news

Comatec Groupin asiakasleh 1/2015. news Comatec Groupin asiakasleh 1/2015 news news Sisällysluettelo Pääkirjoitus... Verso-Verkko yhdessä enemmän... Suunnittelupäällikkö Harri Haavisto sertifiointi ja projektivalmennus... Comatec-uutiset...

Lisätiedot

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk

Projektit 2002 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Kokkolan ammattioppilaitos. Kokkolan kauppaoppilaitos. Gamlakarleby handelsläroverk Toim. Elina Seppä ja Satu Hourula KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Samkommunen för utbildning i Mellersta Österbotten Projektit 2002 Kokkolan ammattioppilaitos Kokkolan kauppaoppilaitos Gamlakarleby

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä

A. Ohjelman johtaminen, koordinointi ja viestintä LIITE 1: ALUEKESKUSOHJELMAN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 Ohjelma-alue: Vaasan seutu Hakijaorganisaatio: Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 1. Mitkä ovat aluekeskusohjelman painopisteitä toteuttavat toimenpidekokonaisuudet

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo

Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio. Ohjelmaehdotus. Koillis-Savo Maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen maaseutuosio Ohjelmaehdotus Koillis-Savo SISÄLLYS 1. JOHDANTO...3 2. ALUEEN KUVAUS...3 2.1. Maantieteellinen kuvaus...3 2.2. Väestö...4 2.3. Elinkeinorakenne

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006

KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 k KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu B 88 KULTTUURIN KEHITTÄMISOHJELMA KESKI-SUOMI 2000-2006 Jyväskylä 2000 1 ski-suomen Kulttuurin kehittämisohjelma 2000-2006 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv.

Toimintasuunnitelma. www.länsi.fi/koko. 2.12.2010 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. HANKO INKOO KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA RAASEPORI SIUNTIO Toimintasuunnitelma 2011 KOKO Länsi-Uusimaan ohjausryhmä hyv. www.länsi.fi/koko 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTAA... 2 2. KOORDINOINTI,

Lisätiedot

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013

Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 Vaasan seudun ohjelmaehdotus alueelliseen koheesio- ja kilpailukykyohjelmaan (KOKO) 2010 2013 VASEK Oy hallitus 16.6.2009 SISÄLLYS 1 OHJELMAEHDOTUKSEN VASTAAVUUS ALUEEN KEHITTÄMISEN TAVOITTEISIIN 3 1.1

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012

POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015. Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 POHJOIS-POHJANMAAN LIITON TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2015 Luonnos, maakuntahallitus 24.9.2012 Sisältö 1. MAAKUNTAJOHTAJAN KATSAUS 3 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. MAAKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Toimintasuunnitelma 2010 SISÄLLYSLUETTELO Sivunumero 1 JOHDANTO... 3 1.1 SEUDUN STRATEGIA...3 1.2 VISIO...3 1.3 ELINKEINOSTRATEGIA 2007-2013...3 1.4 KEHITTÄMISHANKKEET...4 2 EDUNVALVONTA, HALLINTO JA EU-KOORDINAATIO...

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2012

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2012 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2012 : Yhteishenkeä ei rahassa mitata, s. 3 : Organisaatioyhteistyö toimii, s. 4 : Härkätorin Apteekki mukana pilottihankkeessa, s. 5 : Yrittäjäyhdistysten

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Toimintasuunnitelma 2013 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä Sisä-Savon seutuyhtymä Toimintasuunnitelma 2013 Sisältö 1. Johdanto... 4 1.1. Seudun strategia... 4 1.2. Visio... 4 1.3. Elinkeinostrategia

Lisätiedot