RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011"

Transkriptio

1 RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011 Seutulautakunta

2 Sivu 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011

3 Sisältö Johdanto...5 Seutulautakunta...6 Seutukunnallinen kehi ämistoiminta ja edunvalvonta...7 Raahen seudun yrityspalvelut...8 Toiminnalliset tavoi eet...10 KOKO-ohjelma...11 Kul uurivalssaamo Staagi II...13 YritysNavikaa ori...15 Muutosvoimaa...17 Puusta pitkälle...20 Esiselvitykset seudullisen kehi ämisen osana (ESKO)...23 Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana Talousarvio 2011 / kuntaosuudet...27 Talousarvio 2011 kustannuspaikoi ain...28 Henkilöstö...34 Sivu 3

4 Sivu 4 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2011

5 Johdanto Vuoden 2011 vaihtuessa maailmanlaajuinen suhdannetaantuma alkaa näy ää tai umisen merkkejä. Oman seutukuntamme metalli- ja konepajayritysten kohdalla on jo nyt nähtävissä orastavaa myönteisyy ä. Alueen palvelualojen myönteinen kehitys näkyy yritysten ak voitumisena markkinoinnissa, sekä uusien yhteydeno ojen muodossa niiden yritysten osalta, jotka etsivät mahdollista sijoi umista Raahen seutukuntaan. Suuren edistysaskeleen alueen kehi ämiselle tuo Fennovoima Oy:n toivo avas myönteinen sijoi umispäätös Pyhäjoen Hanhikivenniemelle. Energiatoimialan rantautuminen Raahen seutukuntaan näkyy paitsi Fennovoiman hankkeessa, myös ak ivisessa tuuli- ja bioenergian tuo amiseen lii yvissä yrityshankkeissa alueellamme. Kehi ämiskeskuksen toiminta paino uu vuoden 2011 aikana vahvas seudullisen yhteistyön ja alueen elinkeinoelämän toimintaympäristön kehi ämiseen lii yviin tehtäviin. Seudullisen yhteistyön vahvistaminen pitää sisällään sekä alueen toimijoiden sisäisen synergian vahvistamisen, e ä seutujen välisen yhteistyön ivistämisen. Resurssien tehokkaan kohdentamisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, e ä eri toimijat kykenevät avoimeen yhteistyöhön. Seudullinen mainetyö/vies ntä on sektori, johon kehi ämiskeskus panostaa vuonna 2011 resursoimalla edo ajan, jonka tehtävänä on 2009 lopulla valmistuneen mainetyön toimintasuunnitelman toteu aminen. Alueen yrityksille tarjotaan Raahen seudun yrityspalveluiden ja sen yhteistyöverkostojen kau a laaja-alaisia neuvonta- ja asiantun japalveluita. Näistä myös tarkemmin nyt kädessänne olevassa toimintasuunnitelmassa. Raahen seutukunta on asukas- ja yritysmäärältään sekä maan eteelliseltä kooltaan pieni seutu- kunta. Tä män vuoksi on eri äin tärkeää, e ä kykenemme kehi ämään alue amme rakentavassa sisäisessä yhteistyössä ja pyrimme ak ivises hakeutumaan yhteistyöhön ja verkostoihin myös alueemme ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Lauri Laajala johtaja Raahen seutukunnan kehi kehi ämiskeskus Sivu 5

6 SEUTULAUTAKUNTA Raahen seutukunnan seutulautakunnan johtosäännössä todetaan: Seutulautakunta on Raahen kaupungin kehi ämislautakunta, johon toimialueen kunnat ovat lii yneet valtuustojensa tekemin päätöksin. Raahen seutukunnan kehi ämislautakunnan tarkoituksena on yhteistyössä seutukunnan kun en, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisen, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seutukunnan kehitystä ja huoleh a sen edunvalvonnasta hyväksikäy äen mm. alueiden kehi ämisestä annetun lain suomia mahdollisuuksia. Toiminta-ajatustaan seutulautakunta toteu aa keski ymällä seutukunnallisessa kehi ämistyössä seuraavien tehtävien hoitoon: Seutulautakunta luo toimintastrategiat ja pui eet seutukunnan kehi ämistoiminnalle johtaa kehi ämistoimintaa ja siihen lii yvää yhteistyötä vastaa Raahen seudun yrityspalveluiden tuo amien palvelujen saatavuudesta ja kehi ämisestä toimialueella huoleh i seutukunnan sisäisen yhteistyön kehi ämisestä kohdentaa edunvalvontatoimintaa Seutulautakunta tekee aloi eita, esityksiä ja suosituksia myös muusta kun en välisen yhteistyön kehi ämisestä. Kehi ämiskeskus Raahen seutukunnan kehi ämiskeskuksen johtosäännössä todetaan: Raahen seutukunnan kehi ämiskeskuksen toimintatarkoituksena on toimia Pyhäjoen, Siikajoen, ja Vihannin kun en sekä Raahen kaupungin välisenä yhteistyöelimenä seutukunnallisessa kehi ämistyössä, jonka ensisijaisena tavoi eena tavoi eena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja seutukunnan asukkaiden yleisen hyvinvoinnin ja niitä palvelevien toimintojen edistäminen ja kehi äminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Toiminta-ajatustaan kehi ämiskeskus toteu aa keski ymällä seutukunnallisessa kehi ämistyössä seuraavilla tulosalueilla esiin tulevien tehtävien hoitoon: hallinto, seutuyhteistyö ja edunvalvonta kehi ämistoiminta Raahen seudun yrityspalvelut Kehi ämiskeskuksen toimintaa johtaa virkavastuulla kehi ämiskeskuksen johtaja. Seutulautakunnan valmistelevana toimielimenä toimii Raahen kaupunginjohtajan, Pyhäjoen, Siikajoen ja Vihannin kunnanjohtajien, kehi ämiskeskuksen johtajan sekä Raahen seudun yrityspalvelujen elinkeinojohtajan muodostama työryhmä, seutu imi. Sivu 6

7 Seutukunnallinen kehi ämistoiminta ja edunvalvonta Vuonna 2011 seutukunnallisen kehi ämistyön painotukset suuntautuvat vahvas alueen elinkeinoelämän tarpeiden mukaises. Käytössämme olevat kehi ämistyökalut ovat joustavia, joten voimme au aa sekä aloi avia e ä jo toimivia yrityksiä olemassa olevilla työkaluilla. Yritysten saaminen mukaan suuriin kansainvälisiin projekteihin edelly ää julkisten elinkeinopalvelujen ak ivista yhteydenpitoa alueella toimiviin yrityksiin, olemassa olevien valmentamis- ja asiantun jaresurssien markkinoin a sekä verko umista kansallisiin yhteistyökumppaneihin. Edunvalvonta Alueellisen edunvalvonnan kohdalla kiinnitämme päähuomion maakunnallisen ja kansallisen päätöksenteon valmisteluun. Keskeisinä edunvalvonnallisina kohteinamme ovat ydinvoimalan sijoituspäätöksen saaminen Pyhäjoelle, valta e 8 sekä Tuomioja Raahe -satamarata. Maakunnalliseen edunvalvontaan lii yen osallistumme ak ivises strategia- ja ohjelmatyöhön sekä maakuntaohjelman toteu amissuunnitelman laa miseen. Tulosaluevastuut Seutulautakunnan / kehi ämiskeskuksen vastuualue kuuluu Raahen kaupungin keskushallinnon palveluyksikköön. Vastuuhenkilö on Lauri Laajala. Vastuualue jakaantuu kolmeen tulosalueeseen: 1. Hallinto, seutuyhteistyö ja edunvalvonta, Lauri Laajala kehi kehi ämiskeskuksen toimisto 2. Kehi ämistoiminta, Lauri Laajala Staagi II -hanke KOKO-ohjelma Muutosvoimaa -hanke Yritysnavikaa ori Yritysnavikaa ori -hanke Puusta pitk älle -hanke ESKO-hanke Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana -hanke varaukset projekteihin 3. Raahen seudun yrityspalvelut, Risto Pie lä Sivu 7

8 RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT Toimintasuunnitelma 2011 Johdanto Raahen talousalueen hyvä kehitys katkesi vain osi ain vuoden talouslamaan. Maailmantalouden kasvun myötä alueemme investoin paino einen teollisuus on pääsemässä kiinni kasvuun. Vuodelle 2011 on odote avissa merki äviä investointeja. Rautaruukki Oyj:n toisen masuunin peruskorjaus, kultakaivoksen tuotannon käynnistyminen sekä energiainvestoinnit, kuten tuulivoimapuistojen toteutuminen, bioenergialaitos ja ydinvoimala, ratkaisevat pitkälle Raahen alueen tulevaisuuden suunnan. Työtä tehdään myös Me alan alueen kauppakeskuksen toteutuksen eteen. Tavoi eet ja toiminta Raahen seudun yrityspalvelujen toiminnan painopiste on selväs siirtymässä perinteisen yritysneuvonnan lisäksi yhä enemmän yrityskehi ämisen suuntaan. Johdannossa maini ujen isojen investoin hankkeiden edistäminen on tyypillistä yrityskehi ämistyötä. Isot investoinnit vaa vat myös julkiselta palveluntuo ajalta merki äviä panoksia, joiden valuminen osi ain hukkaan on aina mahdollista. Suurhankkeet vaiku avat kuitenkin niin merki äväs alueen kehi ymiseen työpaikkojen lisääntymisen sekä elinvoiman ja asukasluvun kasvun kau a, e ä panostukset ovat perusteltuja. Yrityspalvelujen työ paino uu siten kaksijakoises : tuotetaan yritysneuvontaa lähinnä alkavien ja toimivien yritysten tarpeisiin ja samalla panostetaan suurhankkeiden ja toimialojen vaa maan kehitystyöhön. Raahen seudun yrityspalvelujen hanketyökalut on teroite u vastaamaan vuoden 2011 tarpeita varsin hyvin. 1. YritysNavikaa ori YritysNavikaa ori YritysNavikaa ori -hanke jatkaa edelleen työtä alkavien yritysten hyväksi. Yhteisenä kehitystavoi eena Raahen Porvari- ja Kauppakoulun kanssa pyritään saamaan ns. nonstop-koulutus alkaville yri äjille. Navikaa orin substanssikomponen ssa panostetaan toimivien yritysten osaamisen kehi ämiseen ja t&k&i-toiminnan virey ämiseen. Kansainvälistymispalveluissa yrityksille voidaan tarjota oma amma taitoinen kansainvälistymispäällikkö, joka au aa yrityksiä kansainvälistymisen saralla tarvi aessa kädestä pitäen. KOKO-ohjelmaan lii yvä Russia-verkosto on erinomainen väylä laajentaa Venäjä-yhteyksiä ja saada etoa ja ohjausta sen markkinoista. Vuoden 2011 tavoi eena on saada Raahen seudulle status Pietarin Business Centerin yhtenä aluepisteenä Suomessa. 2. Muutosvoimaa-hanke pää yy keväällä 2011, mu a siihen saakka sen palveluja voidaan hyödyntää yritysten kehi ämis- ja muutostarpeissa. Muutosvoimaa-hankkeen yli 200 eri alojen asiantun- jaa au aa alueemme yrityksiä niiden erityiskysymyksissä rahallises tuetun palvelun avulla. 3. Uutena palveluna käynnistyy suurhankkeisiin lii yvä Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana -hanke. Työkalun tavoi eena on au aa yrityksiä niiden valmentautumisessa ydinvoimalan tapaisiin kansainvälisiin suurhankkeisiin 4. Vuoden 2010 lopulla ratkeaa myös So poliksen uusi aalto -hankkeen rahoitus. Uudella työkalulla pyritään jatkamaan aikanaan AKO-ohjelman avulla käynniste yä ICT-alan toimintaympäristön kehi ämistä. Sivu 8

9 5. Raahen seutukunnan osin rahoi ama ja Oulun seudun amma korkeakoulun hallinnoima Kalskehanke jatkaa omaa työtään yri äjyyskasvatuksen ja nuorten esihautomotoiminnan parissa. Pääosa näistä hankkeista ja niiden tavoi eista ja palveluista on esite y tämän toimintasuunnitelman projek osioissa. Tavoi eena on aina hyödyntää hankkeita ja niiden osaavaa henkilökuntaa myös yrityskehi ämisen eri prosesseissa hankkeiden sallimissa rajoissa. Edellä mainituista hankkeista etenkin suurhankkeisiin ja ICT-alan kehi ämiseen lii yvät projek t ovat luonteeltaan yrityskehittämistä suoraan palvelevia. Yrityskehi ämisen osalta työtä tekevät elinkeinojohtaja ja yritysasiamies sekä projek henkilöstö soveltuvin osin. Yritysasiamiehen työn painopiste on toimivien yritysten yrityskohtaisessa neuvonnassa, jossa jokaisen yrityksen tarpeet ovat yleensä yksilöllisiä. Yritysten rahoitustarpeet, liiketoiminnan kehi äminen sekä erilaiset yritysten omat kehityshankkeet ovat tyypillisiä yritysasiamiehen työnkuvaan lii yviä palveluja. Verkostotyö on edelleen yksi tärkeimpiä tapoja laajentaa elinkeinopalveluja ja saada monipuolista osaamista yritysten vaihteleviin tarpeisiin. Tavoi eena on mm. 1. jatkaa Raahen kaupungin elinkeinoryhmässä ak ivisena toimijana 2. uudistaa vuonna 2005 allekirjoite u yrityspalvelusopimus verkoston toimijoiden kesken 3. jatkaa ak ivista toimintaa Sekes ry:n jäsenjärjestönä ja benchmarkata muiden kehitysyh öiden palveluja ja hyviä käytänteitä 4. edistää yritysten verkostoitumismahdollisuuksia etenkin suurhankkeissa luomalla toimiva yhteistyö Oulu Raahe Ylivieska Kokkola -alueen yrityspalveluorganisaa oiden välillä Oman organisaa on toimintaan lii yy haasteita, jotka pitää huomioida toiminnassa: 1. Uu a henkilökuntaa tulee taloon mm. uusien hankkeiden myötä. Heidän perehdy ämisensä ja työkalujen tarjoaminen vie johdon ja muun henkilöstön aikaa, mu a nopeu aa uusien ihmisten sopeutumista ja palvelun tuo amista asiakkaille. 2. Uudistetaan vuonna 2005 laadi u laatu- ja toimintakäsikirja vastaamaan nykyistä lanne a ja laajennetaan se koskemaan koko kehi ämiskeskuksen toimintaa. 3. Uudistetaan palveluprosessien kuvaukset vastaamaan tämän päivän muu uneita tarpeita. 4. Päivitetään sähköisen yritysrekisterin edot ajan tasalle jokaiseen yritykseen suunnatulla puhelin edostelulla. Työ tehdään esimerkiksi opiskelijatyönä. Vies nnällä on edelleen suuri rooli Raahen seudun yrityspalvelujen työssä. Tä ltä osin jatketaan suorapos tusta yrityksiin, julkaistaan Raaseli-lehteä sekä vaikutetaan erilaisten verkostojen kau a vies nnän tavoi eiden toteutumiseen. Tavoi eita ovat mm. 1. yrityspalvelujen ja verkostokumppanien palveluista edo aminen 2. yri äjyyden edistäminen sen menestystarinoista kertomalla 3. yri äjämyönteisyyden kasva aminen Sivu 9

10 Kehi ämiskeskuksen vuoden 2011 toiminnalliset tavoi eet 1. Asiakaslähtöises, laadukkaas ja verkostomaises toimivat seudulliset yrityspalvelut, jossa Raahen seudun yrityspalvelut on seudullisen verkoston koordinaa ori o o o o hyödynnetään hanketyökalut mahdollisimman tehokkaas asiakkaiden parhaaksi kehitetään edelleen seudullisen yrityspalveluverkoston toimintaa periaa eella, e ä Raahen seudun yrityspalvelut on ovi koko verkoston palvelujen saatavuuteen yhteistyössä hyödynnetään Seudulliset kehi ämisyhteisöt SEKES ry:n ja muun yhteistyöverkoston osaaminen ja kontak t alueen kehi ymisen edistämiseksi otetaan huomioon kärkihankkeiden ratkaisujen tuomat vaateet lannejoustavuuteen 2. Seutuyhteistyö ja alueellinen edunvalvonta o o o o seutukunnan sisäisen yhteistyön vahvistaminen luo amushenkilöiden ja yrityselämän edustajien yhteiset seminaarit ja laisuudet maakuntaohjelma ja sen toteu amissuunnitelmat seutukunnalliset lausunnot ja kannanotot 3. Elinkeinojen kehi äminen ja projek toiminta o o o o Raahen seudun elinkeinostrategian toteu aminen kehi ämishankkeiden priorisoin vies nnän tehostaminen seutukuntaa laajempi yhteistyö kehi ämishankkeissa huomioiden myös suoran EU-rahoituksen hankinta o kärkihankkeina energiainvestoinnit ja valta e 8 o elinkeinoryhmän matriisiorganisaa on tehtävät 4. Henkilöstö ja talous o henkilöstön hyvinvoin o kehityskeskustelut 100 % o vastuullinen budje talous myönne yjen määrärahojen pui eissa o laatujärjestelmän päivitys ja laajennus Sivu 10

11 KOKO -OHJELMA Hankekuvaus ja rahoitus Hankkeen nimi Raahen seudun KOKO Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan liitto Hankkeen numero Ohjelma Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma Vastuullinen toteuttaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Rahoitusjako Maakunnan kehittämisraha 50 %, kuntaraha 50 % Kustannukset raportoidulla kaudella KOKO (koheesio- ja kilpailukykyohjelma) on alueiden kehi ämisestä annetun lain (1651/2009) 24 mukainen erityisohjelma. Raahen seudun KOKO-ohjelmaa toteutetaan vuosina Ohjelman tavoi eena on alueen tasapainoisen kehi ymisen varmistaminen. Raahen seudun KOKO toimii elinkeinostrategiassa määriteltyjen keskeisten painopisteiden ja päätoimialojen linjausten mukaisten toimenpiteiden käynnistäjänä ja osatoteu ajana. Ohjelman tavoi eena on vahvistaa alueen vetovoimaisuu a, varmistaa seutukunnan metalli- ja terästeollisuuden säilyminen maailmanluokan osaajana, kehi ää ICT-toimialan vahvaa näkymistä alueella edelleen, monipuolistaa elinkeinorakenne a, lisätä kansainvälisyy ä ja alueen luonnon hyödyntämistä kestävän kehityksen periaa een mukaises. KOKO toimii strategisena sateenvarjohankkeena alueella tehtyjen kehi ämisstrategioiden toteutuksessa erityises elinkeinostrategiassa määriteltyjen strategisten haasteiden ja keskeisten painopisteiden linjausten mukaises. KOKO:lla tuetaan toimialojen välistä ja sisäistä yhteistyön vahvistumista, edesautetaan yhteistyöverkostojen syntymistä sekä monipuolistetaan alueen vetovoimaisuu a parantavia toimenpiteitä. Ohjelmaa hyödynnetään strategian toteutuksen koordinoinnissa sekä tarvi avien selvitysten ja rahoitusten valmistelussa. KOKO-ohjelman ohjausryhmän kokoonpano Kari Karjalainen, Raahen kaupunki Ma Pahkala, Pyhäjoen kunta Ari Haapakoski, Siikajoen kunta Tuukka Lisko, Vihannin Yri äjät Anita Kenakkala, Raahen TE-toimisto Seppo Heilala, kiinteistöyh öiden edustaja Tapani Piirala, koulutuksen edustaja Raimo Seikkala, Raahen Kauppakamariosasto Maria Juurikka, Pohjois-Pohjanmaan lii o Risto Pie lä, Raahen seudun yrityspalvelut Lauri Laajala, Raahen seutukunnan kehi ämiskeskus Toimenpidekokonaisuudet vuodelle 2011 Kumppanuus Yritysten aamukahvi laisuuksia jatketaan kaikissa alueen kunnissa. Järjestetään seminaareja ja etoiskuja eri toimialoja koskien ja poikkileikkaavas. Vahvistetaan alueen yritysten ja toimialojen verko umista järjestämällä tapahtumia, joissa yritykset ja toimijat pääsevät tutustumaan toisiinsa. Määrällinen tavoite: Yhteensä 500 osallistujaa. Sivu 11

12 Luo amushenkilöseminaarit ja - etoiskut. Ak voidaan alueen luo amushenkilöitä osallistumaan elinkeinopoli ikkakeskusteluun järjestämällä seminaareja ja koulutuksia, joihin kutsutaan sekä yri äjiä, virkamiehiä e ä luo amushenkilöitä. Määrällinen tavoite: Yhteensä 350 osallistujaa. Foorumitoimintaa jatketaan edelleen. Foorumeissa selvitetään, onko tarkoituksenmukaista laajentaa foorumin maan eteellistä alue a laajemmaksi kuin ohjelma-alue käsi ää. Tavoi eena on synny ää toimialakohtaises yhteistyötä muiden ohjelma-alueiden toimijoiden kanssa. Laadullinen mi ari: Foorumien toiminta on säännöllistä ja dokumentoitua. Foorumeissa ovat eduste uina alueen yritykset, alueellisia organisaa oita ja maakunnallinen kumppani. Maakunnallisten ja kansallisten verkostojen osalta alueen toimijat ovat ak ivisia. Oppilaitosten välisten yhteistyöverkostojen käynnistymistä ak voidaan. Raahen seutukunta on mukana KV-Venäjä -verkostossa ja Innovaa overkostossa. Maakunnallisessa 1+3 -verkostossa toimitaan ak ivises. Elinkeinorakenteen monipuolistaminen KOKO-ohjelman toimenpiteillä edesautetaan uusien toimialojen vahvistumista alueelle. Nousevina toimialoina voidaan edelleen nähdä energia- ja kaivannaisteollisuu a palvelevat yritykset. Esiselvitykset seudullisen kehi ämisen osana -hankkeella (ESKO) tehdään selvityksiä toimialojen kehi ämistarpeista ja KOKO:lla valmistellaan rahoitushakemuksia ja edesautetaan yhteistyöverkostojen syntymistä. Elinkeinorakenteen monipuolistamisen toimenpiteisiin kuuluvat KOKO:ssa yri äjyyden ja yri äjyysilmapiirin vahvistamiseen lii yvät toimenpiteet. Kansainvälistymisessä KOKO-ohjelmaa hyödynnetään kanssakäymisen kynnyksen madalloi amisessa, esim. osallistumalla kansainvälisiin tapahtumiin ja messuille sekä järjestämällä, yhteistyössä muiden alueen toimijoiden ja kehi ämishankkeiden (esim. YritysNavikaa ori) kanssa, vastaavia tapahtumia alueelle tai maakuntaan. KV- Venäjä verkoston sekä Barentskeskus Finland Oy:n yhteistyössä ollaan ak ivises mukana. Alueen kilpailukyvyn vahvistamiseksi toteute avat toimenpiteet koskevat maankäytönsuunni elua ja eri rahoitusvaihtoehtojen kartoi amista yhteistyössä yritysten ja alueen kun en kanssa. Osaamisen ja työllisyyden vahvistaminen KOKO:ssa jatketaan Tsäänssi-messujen järjestämistä yhteistyössä alueen yritysten, oppilaitosten ja TE-toimiston kanssa. Kansallisissa verkostoissa käynnistettyjä Advisory Board, Living Lab ja Innosessio -toimintamallien hyödyntämistä jatketaan alueellisina ja maakunnallisina. Osallistutaan kansallisen Innovaatioverkoston toimintaan. Osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen alueella kohdennettavat toimenpiteet painottuvat alueen muiden toimijoiden ja kehittämishakkeiden yhteistyössä toteutettaviin toimenpiteisiin. Määrällinen mi ari: Tsäänssi tapahtumassa mukana 30 näy eillease ajaa ja osallistujaa. Mainetyö Mainetyö on keskeinen painopiste KOKO-ohjelman vuosien 2011 ja 2012 toiminnassa. Painopisteen toteutukseen suunnataan 100 % henkilöresurssi tiedottajan muodossa. Toteutettavat toimenpiteet suunnataan valmistuneen viestintästrategian linjausten mukaisesti. Laadullinen mi ari: Raahen seudun vies ntästrategian mukaiset tavoi eet ja toimenpiteet on jalkaute u alueen keskeisimpien toimijoiden keskuuteen. Strategian mukaiset toimenpiteet on käynniste y. Keskeiset hankkeet ja alueellinen yhteistyö Raahen seudun KOKO-ohjelman toteutuksessa rinnakkaishankkeena haetaan vuonna 2010 käynnistyneelle ESKO -hankkeelle jatkoa vuodelle Raahen seudun KOKO-ohjelmaa toteutetaan iviissä yhteistyössä muiden alueella toteute avien elinkeinojen kehi ämis- ja aluekehityshankkeiden kanssa. Sivu 12

13 Kul uurivalssaamo STAAGI II Hankekuvaus ja rahoitus Hankkeen nimi Kulttuurivalssaamo Staagi II Hankkeen numero 3545 Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja TE -keskus LEADER -raha Hankkeen hallinnoija Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Vastuullinen toteuttaja Pekkateatterin kannatusyhdistys ry Rahoitusjako Nouseva Rannikkoseutu ry 80 %, Pekkateatteri 20 % Kokonaiskustannusarvio Kustannukset raportoidulla kaudella Taustaa Kul uurivalssaamo Staagi - kehi ämishanke toteute in elokuusta 2008 kesäkuuhun 2009 välisenä aikana. Hankkeen tavoite oli kehi ää toimintamalli luovien toimialojen kehi ymiselle sekä kartoi aa esi ävän taiteen la alueella (Raahe, Siikajoki, Vihan ja Pyhäjoki). Lisäksi etsi in keinoja ryhmien toiminnan edistämiseksi ja tukemiseksi. Hankkeen aikana herätel in yhteistyötä sekä toimijoiden välillä e ä seutukunnan yrityselämän kanssa. Tä tä työtä on jatkanut elokuussa 2010 käynnistynyt Kul uurivalssaamo Staagi -hankkeen II vaihe, minkä lisäksi ns. esiselvityshankkeen suunnitelmia on toteute u käytännössä. Hanke toimii toteutustyössä koordinaa orina. Henkilöstö ja organisaa o Hankkeen projek päällikkönä työskentelee kul uurituo aja Minna Kallela. Hankkeen rahoi aa Nouseva Rannikkoseutu ry:n Leader -toimintaryhmä ja sitä hallinnoi Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Yksityisrahoi ajana sekä tärkeimpänä yhteistyökumppanina toimii Pekkatea erin kannatusyhdistys ry. Hankkeen ohjausryhmä Hankkeen ohjausryhmän ideana on koota hankkeessa mukana olevat tahot yhteen varsinaisesta toteu amisesta erilliseen ryhmään, jossa edon ja mielipiteiden vaihdon myötä syntyy hankkeen toimintaa mahdollisimman hyvin ohjaavia päätöksiä (Hanketoimijan käsikirja, Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008). Kul uurivalssaamo Staagi -hankkeen II vaiheen ohjausryhmän kokoonpano: Lauri Laajala, johtaja, Raahen seutukunnan kehi ämiskeskus Marja-Leena Kyrö, hallituksen puheenjohtaja, Pekkatea erin kannatusyhdistys ry, Raahe Sari Ohinmaa, taiteellinen johtaja, Pekkatea eri, Raahe Ter u Mällinen, kul uuritoimija, Paavola, Siikajoki Heikki Tervakangas, freelancer-näy elijä, Karinkannan Nuorisoseura, Siikajoki Eija Aunola, Vihan Jukka Partanen, kuoronjohtaja, harrastajanäy elijä, Pyhäjoki Minna Kallela, projek päällikkö, Kul uurivalssaamo Staagi -hankkeen II vaihe Sivu 13

14 Staagin toimintaa vuonna talvitea eripäivien ( ) koordinoin yhdessä seutukunnan esi ävän taiteen tekijöiden kanssa, tapahtumapaikkana Pyhäjoki - kul uurialan opiskelijoiden ja amma laisten rekrytoin harjoi eluun sekä työskentelyyn hankkeen toimissa (mm. tapahtumat, työpajojen vetäminen) - työpajojen koordinoin (esim. itseilmaisu, musiikki, luova liikunta) seutukuntalaisille, ensisijaises esi ävän taiteen toimijoille - konsultoin käyntejä toimijoiden luona - painotus alkuvuodesta luovaan liikuntaan ja tanssiin, loppuvuodesta tapahtumatuotannon työpajoihin - Oulun läänin harrastajatea erikatselmuksen (Raahessa elokuussa 2011) koordinoin apuna toimiminen - seutukunnallisten esi ävän taiteen tapaamisten järjestäminen - toimii KOKO-ohjelman luovien alojen aluekehi äjien linkkinä seutukuntaan - Walssaamo-talon (esi ävän taiteen monitoimi la) suunni elutyö - rock-musikaalin, uusien tapahtumien ja yhteistyön muotojen suunni elu ja ideoin - keinojen etsiminen kul uurialan amma laisten houku elemiseksi seutukuntaan Seuranta ja mi aaminen Staagi -hankkeen seuranta suoritetaan asianmukaises Nouseva Rannikkoseutu ry:n kaavakkeilla. Hankkeen väliraportoin tapahtuu vuosi ain. Seudullinen yhteistyö ja seudulliset verkostot Staagi ylläpitää seutukunnallista esi ävän taiteen yhteistyötä mm. esi ävän taiteen toimijoiden yhteistapaamisia järjestämällä. Hanke keski yy myös toimijakohtaisiin visii eihin, jo a mahdollisimman avoin kommunikaa o onnistuu. Muiden luovien alojen toimijoiden kanssa pidetään yllä avointa keskustelukul uuria, jo a tulevaisuudessa on luontevaa alkaa yhdistellä eri taiteen alojen osaamista seutukuntaa parhaiten palvelevalla tavalla. Lisäksi yhteistyötä tehdään seutukunnan yrityshautomon kanssa, jonne mahdolliset esi ävän taiteen hanke- ja yritysaihiot ohjataan. Staagin tavoi eena on saada koko seudun kul uurielämä toimimaan sulavas yhteistyössä: julkinen, yksityinen ja kolmas sektori täydentävät toisiaan sekä mahdollistavat runsaan kul uuritarjonnan seutukuntalaisten ja muun muassa matkailijoiden tarpeisiin. Yhteistyö muiden ohjelmien ja projek en kanssa Staagi toimii linkkinä KOKOn luovien alojen aluekehi äjäohjelman sekä seutukunnan toimijoiden välillä. Uusia yhteistyökuvioita synnytetään esimerkiksi Keski-Suomen kul uuritoimijoiden sekä Oulun läänin kanssa. Sivu 14

15 YritysNavikaa ori Hankekuvaus- ja rahoitus Hankkeen nimi YritysNavikaattori Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja EAKR, valtio, kunnat, yksityiset yritykset Hankkeen numero A30748 Tavoiteohjelma Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys Toimenpidekokonaisuus 1: Yritystoiminnan edistäminen Vastuullinen toteuttaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Rahoitusjako EAKR/valtio 69,1 %, kunnat 23,5 %, yksityinen 7,4 % Kokonaiskustannusarvio Kustannukset raportoidulla kaudella Taustaa Yritysten systemaa seen kehi ämiseen syntyvaiheesta kansainväliseksi tarvi in uu a palvelukonsep a sekä elinkeinoelämää palvelevien eri toimijoiden välisen yhteistyön ivistämistä. YritysNavikaa ori -hankkeen toimenpiteillä pyritään luomaan aukoton kehi ymis e yri äjyyspolku, jonka toimenpidekomponen eja ovat uuden yri äjyyden edistäminen ja hautomotoiminta, toimialaosaamisen hyödyntäminen ja substanssiosaamisen kehi äminen sekä kansainvälistymisvalmiuksien edistäminen. Henkilöstö ja organisaa o Hankkeessa työskentelee kolme täysipäiväistä henkilöä: projek päällikkö, kansainvälistymispäällikkö sekä projek koordinaa ori. Ohjausryhmän kokoonpano Jukka Pekka Ansamaa, puheenjohtaja, Raahen koulutuskuntayhtymä Kaj Sartorisio, varapuheenjohtaja, Alte Visetec Oy Pia Bergström, jäsen, Habita Oy Timo Pieskä, jäsen, Oulun seudun amma korkeakoulu Anita Kenakkala, jäsen, Raahen seutukunnan TE-toimisto Risto Pie lä, jäsen, Raahen seudun yrityspalvelut Maire Vallirinne, varajäsen, Raahen koulutuskuntayhtymä Marko Paloniemi, varajäsen, Puumesta Oy Pasi Kokko, varajäsen, Sampo Pankki Oyj Risto Kimari, varajäsen, Oulun seudun amma korkeakoulu Marko Salmela, varajäsen, Raahen seutukunnan TE-toimisto Lauri Laajala, varajäsen, Raahen seutukunnan kehi ämiskeskus Riikka Hanni, rahoi ajan edustaja, Pohjois-Pohjanmaan Lii o Ohjausryhmän sihteerinä toimii projek päällikkö. Sivu 15

16 Hankekuvaus YritysNavikaa ori-hanke toteutetaan ajalla Projek lla luodaan ko - ja ulkomaisen verko umisen sekä toimintojen koordinoinnin ja yhtenäistämisen avulla aukoton kehittymis e, yri äjyyspolku, seutukunnan yritysten kehi ämiseksi yritysideoista jopa kansainvälisiksi yrityksiksi. Projek n sisältämät kolme toimenpidekomponen a vastaavat yritysten elinkaaren eri vaiheisiin. Komponen ssa 1 (hautomo-komponen ) pyritään hautomotoiminnalla edistämään uu a yri äjyy ä, vahvistamaan aloi avien yritysten liiketoimintaosaamista sekä tukemaan yritysten kasvua ja kehi ymistä. Komponen ssa 2 (substanssikomponen ) edistetään eri toimialaosaajien, asiantun jaorganisaa- oiden sekä alueen yritysten välistä verko umista mm. palvelu- ja tuoteideoiden kehi ämiseksi sekä eri toimialojen välisen yhteistyön lisäämiseksi. Komponen ssa 3 (kansainvälistyminen) edistetään seutukunnan yritysten ko - ja ulkomaista verko umista ja kansainvälistymisvalmiuksia. Erityisenä painopistealueena on tukea yritysten Barents-alueen markkinoiden hyödyntämistä. Hankkeen tavoi eena on kehi ää 1 3 pilo yrityksen toimintaa yritysideasta kansainvälistyväksi yritykseksi. Tavoi eet Koko hankkeen toteutusaikana määrällisenä tavoi eena on kehi ää 25 hautomoyritystä, 10 yrityksen tuote- tai palveluideaa ja 8 kansainvälistyvää yritystä. Hankkeen tavoi eena on osaltaan vaiku aa 50 uuden työpaikan syntymiseen ja 45 uuden yrityksen perustamiseen. Sisällöllisenä tavoi eena on parantaa kohdeyritysten liiketoiminta-, tuotekehitys- ja kansainvälistymisvalmiuksia, edistää verkostojen syntymistä ja toimialojen välisen yhteistyön lisäämistä sekä parantaa yritysten mahdollisuu a päästä Barents-alueen markkinoille. Toimintavuonna 2011 palvellaan 10 uu a hautomoyritystä, edistetään yrityksissä 4 tuote- tai palvelukehitysprosessia ja neuvotaan 3 yritystä kansainvälistymiskysymyksissä. Näiden ohella jatketaan vuonna hankkeen asiakkaiksi tulleiden yritysten palvelua, järjestetään komponentei ain 1 2 seminaari laisuu a ja/tai messumatkaa. Toimenpiteet Hautomoyrityksiä seulotaan aloi avien yritysten neuvonnan kau a yhteistyökumppaneiden järjestämien koulutusten osallistujista sekä edo amalla mahdollisuuksista esim. seminaareissa. Sopimusasiakkaina oleville yrityksille järjestetään teemapäiviä, oman henkilökunnan neuvontaa sekä tarvi aessa asiantun japalveluita. Substanssikomponen n, eli tuote- ja palvelukehityksen toimenpiteiden, asiakkaaksi tavoitellaan yrityksiä, joiden tarpeista saadaan etoa yrityspalvelujen muusta kontaktoinnista ja hankehenkilökunnan markkinoin työstä. Teeman ympärille järjestetään myös ajankohtaisseminaareja. Kansainvälistymiskomponen n asiakkaiksi tavoitellaan yrityksiä, joille asia on ajankohtainen. Pääosa poten aalisista asiakkaista on edossa kansainvälistymiskartan myötä. Lisäksi järjestetään etoiskuja, seminaareja ja 1 2 messumatkaa. Seuranta ja mi aaminen Määrällisiä tavoi eita seurataan yhteistyösopimusten määrällä ja ajankohtaistapahtumien osano ajalistoilla. Hankkeesta raportoidaan Pohjois-Pohjanmaan liitolle kaksi kertaa vuodessa sekä ohjausryhmälle kussakin kokouksessa. Hankkeessa pyritään toteu amaan myös Raahen seutukunnan kehi ämiskeskuksen ja Raahen seudun yrityspalvelujen toimintasuunnitelman mukaisia määrä- ja laatutavoi eita. Sivu 16

17 Muutosvoimaa Hankekuvaus ja rahoitus Hankkeen nimi Muutosvoimaa Toteutusaika Raportointikausi Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus Hankkeen numero S10091 Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Vastuullinen toteuttaja Ouluseutu Yrityspalvelut Rahoitusjako ESR 36 %, valtio 37 %, kunnat 16 % ja yritykset 11 % Kokonaiskustannusarvio Kustannukset raportoidulla kaudella, (Raahen hankkeen osuus) Taustaa Muutosvoimaa-hanke on Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukun en yrityspalveluorganisaa oiden yhteishanke, joka toteutetaan ajalla Hankkeessa keskitytään pk-yritysten (erityises pien- ja mikroyritysten) avainhenkilöille anne avaan asiantun ja-apuun yritystoiminnan erilaisissa muutos lanteissa, jo a ennakoivin toimin voidaan varmistaa hankkeeseen lii yvien yritysten liiketoiminnalliset edellytykset ja työpaikkojen pysyvyys jatkossakin. Henkilöstö ja organisaa o Projek n kokonaistoiminnasta vastaa hallinnoija, Oulun seudun yrityspalvelukeskus. Projek päällikkö on Markku Uimonen. Yrityskoordinaa orin nimikkeellä toimii Janne Kärkkäinen pääsääntöises Oulun talousalueella ja Raahen seutukunnan yrityksille suunna avista palveluista on vastannut Timo Ranz elokuuhun 2010 saakka ja sen jälkeen Rii a Palosaari alkaen. Projek n kaikkien osapuolten (Oulun, Ylivieskan ja Raahen seutukun en) keskinäisen sopimuksen mukaan Ylivieskan seutukunnan yrityksiä palvelevat kaikki kolme projek n työntekijää tapauskohtaises. Ylivieskan seutukunnan yhteyshenkilö hankkeessa on Jukka Koivisto. Hankekuvaus Muutosvoimaa-hankkeen tarkoituksena on turvata erilaisissa muutos lanteissa olevien pk-yritysten liiketoimintaedellytykset ja työpaikat antamalla hintatue ua, räätälöityä asiantun ja-apua Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukunnissa sijaitseville, erilaisissa muutosvaiheissa oleville yrityksille. Muutosvoimaa-projek in on vuoden 2010 elokuun loppuun mennessä lii ynyt noin 332 yritystä. Niistä on Oulun seutukunnasta 230 yritystä, Raahen seutukunnasta olevia yrityksiä on 57 ja Ylivieskan seutukunnasta olevia yrityksiä on 45. Tavoi eet ja toimenpiteet Hankkeen tavoi eena on au aa ja palvella seutukunnassamme toimivia yrityksiä, jos niiden toiminnassa on jokin muutosvaihe tulossa. Muutoksia ovat esimerkiksi omistajan- ja sukupolvenvaihdokset, yritysjärjestelyt, rahoitusasioiden järjestely, liiketoiminnan muu aminen ja kehi äminen, Sivu 17

18 saneerausohjelmat, yritystoimintaan lii yvien sopimusasioiden hoitaminen, henkilöstön palkkaaminen tai vähentäminen sekä muut yritystoimintaa koskevat tervehdy ämis- ja kehi ämistoimenpiteet. Hankkeessa ei ole toimialarajoi eita paitsi maatalousalan yrityksiä pyritään avustamaan muilla hankkeilla ja toimenpiteillä kuin Muutosvoimaa-projek lla. Myöhemmin on otsikon Yhteistyö alla kuva u tarkemmin muiden projek en hyödyntämistä ja yhteistyötä yritysten palvelemisessa. Lähtö lanteessa yritys voi avata asiantun jan kanssa luo amuksellisen keskustelun yritystä koskevasta muutos lanteesta. Asioita voivat olla esimerkiksi: - Miten varmistetaan yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus omistajan vaihtuessa? - Mistä yritys voi saada rahoitusta liiketoiminnan kehi ämiseen tai turvaamiseen? - Miten kanna aa sopeu aa oma liiketoiminta tässä taloudellisessa lanteessa? Mistä ja miten palvelua saa? Raahen seutukunnassa yhtey ä otetaan Raahen seudun yrityspalveluihin. Yrityksen lanne ja asiantun ja-avun tarve selvitetään ensin yrityksen ja projek n työntekijän välisessä keskustelussa, minkä jälkeen sovitaan yhdessä seuraavista asioista: - Mihin lanteeseen halutaan ratkaisu? - Mihin asiantun jan työpanosta kanna aa käy ää? - Kenen asiantun jan apua käytetään ja mitä se maksaa? Yksi päivä asiantun jan antamaa palvelua maksaa (alv 0 %). Hinta on porraste u yrityksen henkilökunnan määrän mukaan. Yksi äinen yritys voi saada asiantun japalvelua enintään kaksi päivää. Palvelujen hinnat ja sisällöt sekä käyte ävissä olevien asiantun joiden nimet esitellään tarkemmin ko sivuilla Seuranta ja mi aaminen Hankkeen seuranta tapahtuu rahoi ajan vaa musten mukaises. Projek lle asete in olleessa kokouksessa ohjausryhmä, joka osaltaan seuraa ja valvoo hankkeen toteu amista. Ohjausryhmään kuuluvat seuraavat henkilöt: Jorma Ketola, Oulun Yri äjät ry Esa Riippa, Oulun seudun yrityspalvelukeskus, johtaja Risto Pie lä, Raahen seudun yrityspalvelut, elinkeinojohtaja Timo Kiema, Ylivieskan seutukunta, seutukuntajohtaja Ville Mehtälä, rahoi ajan edustaja An Silvennoinen, Raahen Yri äjät ry Ohjausryhmää täydennetään tarvi aessa asiantun jajäsenillä. Ohjausryhmän lisäksi hanke a seuraa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen oma hanke, Protek-Tuki, jonka työntekijöille on anne u käy äjätunnukset ja salasanat Muutosvoimaa-projek n työntekijöiden intranet-sivustoon, jossa ovat kaikki keskeiset seuranta edot asiakasyrityksistä lukuisina excel-taulukkoina. Yhteistyö Muutosvoimaa-projek n yhtenä tavoi eena on vahvistaa eri seutukun en välistä yhteistyötä. Projek on järjestänyt kaksi laisuu a, jossa elinkeinotoimijat Oulun, Raahen, Ylivieskan alueelta ovat tutustuneet toisiinsa sekä alueiden muiden yrityspalveluorganisaa oiden toimintaan. Sen lisäksi laisuuksissa on suunniteltu yhteisiä toimintoja ja tehty ryhmätöitä yhteistoiminnan kehittämiseen lii yen. Sivu 18

19 Muutosvoimaa-projek kokoaa eri alueiden elinkeinotoimijoita varsin luontevas yhteen muutenkin arkisen toiminnan tasolla. Hankkeessa on yrityksiä kolmen eri seutukunnan alueelta ja niitä palvellaan Oulun seudun yrityspalvelukeskuksen ja Raahen seudun yrityspalveluiden voimin. Hankkeessa tarjotun asiantun ja-avun piiriin on tullut runsaas yrityksiä myös muista itsenäisistä hankkeista. Asiakkaita on ohja u toisaalta jatkotoimenpiteisiin myös Muutosvoimaa-hankkeesta muihin hankkeisiin. Muutosvoimaa-projek in mukaan tulleet yrityksetkin voidaan nähdä perustellus keskenään yhteistyökumppaneina. Projek n työntekijät ovat avanneet keskustelun muutamien asiakasyritysten välilleja yri äjät ovat tämän jälkeen jatkaneet syvempää keskustelua kahdenvälises päämääränään yhteistoiminta. Parhaimmillaan eri yritysten välisessä hedelmällisessä vuoropuhelussa on voitu hyödyntää myös Muutosvoimaa-projek n asiantun joita. Aluksi toinen yritysosapuoli on saanut asiantun ja-apua. Si en kehi ämis- ja yhteistyötoimien edistyessä on myöhemmässä vaiheessa anne u asiantun jaapua myös toiselle yritysosapuolelle. Ennestään toisilleen tuntema omat yritykset laajalla maan eteellisellä alueella ovat löytäneet tällä tavalla käy ökelpoista synergiaa toisistaan nimenomaan tämän hankkeen oheistuo eena. Hankkeen yhteistyötahoja ovat sekä virallises e ä epävirallises mm. seuraavat organisaa ot: Kalajoen kaupungin elinkeinopalvelut Ylivieskan seutukunta Sievin Teollisuuspuisto Oy Centria tutkimus ja kehityksen eri hankkeet ja tutkimusyksiköt Raahen amma llinen aikuiskoulutuskeskus, Metka-projek Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy realxtend-projek Pehr Brahe Ohjelmistolaboratorio ja sen alaisuudessa mm. Oulun yliopiston hankkeita Sivu 19

20 Puusta pitkälle Hankekuvaus ja rahoitus Hankkeen nimi Puusta pitkälle Toteutusaika (haetaan jatkoa) Raportointikausi Rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Tavoiteohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Vastuullinen toteuttaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Rahoitusjako ELY-keskus 75 %, yksityinen osuus 25 % Kokonaiskustannusarvio Kustannukset raportoidulla kaudella Hankkeen tausta Hankkeeseen osallistuvat yritykset toimivat InCap Furniture Oy:n alihankkijoina. Yritykset toimit- vat InCapille mäntyhuonekalukomponen eja sekä teollisuuden kunnossapitopalveluja. InCap oli yritysten suurin asiakas ja sen ajaudu ua vaikeuksiin ovat yritykset merki ävien haasteiden edessä. Yritykset ovat joutuneet lomau amaan henkilöstöä eikä määräaikaisia työsopimuksia ole jatke u. Hankkeen tavoi eet ja tulosodotukset Hankkeen tavoi eena on palau aa hävinneet työpaikat sekä luoda uusia pysyviä työpaikkoja puunjalostusteollisuuteen tukea alueen elinkeinorakenteen monipuolisuu a parantaa osallistuvien yritysten kilpailukykyä kehi ämällä olemassa olevia tuo eita, uusia tuo eita, tuotantoprosesseja sekä toimitusketjuja laajentaa osallistuvien yritysten asiakaspohjaa paikallisen raaka-aineen (erityises pieniläpimi aisen puun) käytön edistäminen ja tuotekehitys bioenergian käytön edistäminen nostaa osallistuvien yritysten liikevaihtoa hakemalla ja valtaamalla uusia markkina-alueita erityises kansainvälises nostaa yritysten toiminnan tasoa kansainvälisille markkinoille rii äväksi tasata kysynnän kausivaihteluita parantaa varsinaisen kaupunkikeskusten ulkopuolisen alueen vetovoimaisuu a lisätä yritysten yhteistyötä ja luoda siemen alueen puunjalostusteollisuuden verkostolle Hankkeen tulosodotuksena on yhteensä 25 palaute ua / uu a työpaikkaa osallistuvissa yrityksissä. Tavoi eena on, e ä projek n pää yessä jokaisessa yrityksessä on selkeät tuo eet, tuotantoprosessit ja toimintamallit, vähintään yksi poten aalinen vien /tuon maa sekä järjestelmällisempi toimintakonsep ko maassa. Lisäksi hankkeen loppurapor ssa esitetään ehdotus alueen puunjalostusteollisuuden verkoston eteenpäin viemiseksi. Sivu 20

RAAHEN SEUTUKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Seutulautakunta 15.12.2011 Sivu 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Sisältö Johdanto...5 Seutulautakunta...6 Toiminnalliset

Lisätiedot

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018

LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018 Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2011

RAAHEN SEUTUKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2011 RAAHEN SEUTUKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTAKERTOMUS 2011 Seutulautakunta 19.4.2012 Sivu 2 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sisältö Johdanto... 5 Seutulautakunta...6 Seutulautakunnan kokousasioita...7 Raahen seudun

Lisätiedot

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä

HYVÄ-ALUEFOORUM. Risto Pietilä Oulu 29.10.2009. www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi. Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä HYVÄ-ALUEFOORUM Seudullisen yrityspalvelun rooli hyvinvointialan kehittämisessä Risto Pietilä Oulu 29.10.2009 www.raahenseutukunta.fi www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. SeutuYP koordinaattoreiden työkokous. Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut SeutuYP koordinaattoreiden työkokous Risto Pietilä Helsinki 26.5.2011 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 1. Raahen

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Suomen Akatemian kysely tohtorintutkinnon suorittaneiden roolista yhteiskunnassa

Suomen Akatemian kysely tohtorintutkinnon suorittaneiden roolista yhteiskunnassa 1 / 7 27.4.2016 15.18 Suomen Akatemian kysely tohtorintutkinnon suorittaneiden roolista yhteiskunnassa TAUSTATIEDOT 1. Tohtorintutkinnon suoritusvuosi * 2. Tohtorintutkinnon suorituspaikka * Aalto-yliopisto

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Mitä aluevaikutuksia ydinvoimalan rakentamis hankkeelta odotetaan Pyhäjoelle ja ympäröiviin seutukuntiin?

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Hanhikivi yhteyshanke / Yhteyssihteerin rekrytointi / Valintapäätös / Yhteyshankkeen jatkoaika / Muutospäätös / Muutospäätös

Hanhikivi yhteyshanke / Yhteyssihteerin rekrytointi / Valintapäätös / Yhteyshankkeen jatkoaika / Muutospäätös / Muutospäätös Kunnanhallitus 181 04.06.2012 Kunnanhallitus 217 14.08.2012 Kunnanhallitus 242 03.09.2012 Kunnanhallitus 391 18.11.2013 Kunnanhallitus 116 31.03.2014 Kunnanhallitus 17 12.01.2015 Hanhikivi yhteyshanke

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi

P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Antti Kotka p. 0400 958 180 antti.kotka@ysk.fi www.ysk.fi 26.3.2015 presentaatio 1 TAUSTA Kärkihanke 2015-2017 (konsortio) Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija),

Lisätiedot

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen

YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen YS - seudullisten yrityspalvelujen uudistaminen ELY-keskuksen, TE-toimiston ja seudun kuntien välillä on ollut seitsemän YS-sopimusta. Aluekohtaisesta YS-toiminnan palvelujen koordinoinnista vastaa TE-toimisto.

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Russia Business Point -hanke

Russia Business Point -hanke Russia Business Point -hanke 1.9.2015 31.8.2017 Hankkeen budjetti ja kohderyhmä Kokonaisbudjetti 220.000 Rahoittajana Hämeen liitto (EAKR), hallinnoijana Linnan Kehitys Oy Hankkeessa mukana yhteistyökumppaneina:

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot Kehityskasvatushanke (RKO/Kepa) riitta.prittinen-maarala@rko.fi

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla

Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Strategiasta käytäntöön Porin seudulla Hyvinvointifoorum 4.11.2009 Tampere Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK Sisältö Strateginen tausta Kansallisten

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. toimintakertomus 2012. Seutulautakunta 18.4.2013

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. toimintakertomus 2012. Seutulautakunta 18.4.2013 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus toimintakertomus 2012 Seutulautakunta 18.4.2013 Sisältö Johdanto... 5 Seutulautakunnan kokouspiiri 2012... 6 Seutulautakunnan kokousasioita... 7 RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT...

Lisätiedot

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia

LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY. LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia LAHDEN ALUEEN KEHITTÄMISYHTIÖ OY LAKES Lahden alueen kilpailukykyelinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 VISIO 2015: Suomen ympäristötehokkain ja yritysystävällisin

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat

Etelä-Savon Teollisuuden osaajat Etelä-Savon Teollisuuden osaajat YHTEISTYÖSSÄ MUKANA Eteläsavolainen verkostohanke Rahoitus: rakennerahastot (ESR), Etelä-Savon ELY - keskus Kokonaishanke 896 000 ESR -rahan osuus 581 000 Hallinnoijana

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2 Sisältö 3 4 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden 201 3 talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI

ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA - Oulun Eteläisen ALUEEN VAPAAEHTOISTOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA KOORDINOINTI ALVA yhteistyöryhmä ALVA hanke alueelliset ja valtakunnalliset verkostot riitta.prittinen-maarala@rko.fi puh. 050 4691 946

Lisätiedot

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö

Kasvusopimuskäytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13. Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö käytäntö, Pohjois-Pohjanmaan liitto 16.10.13 Timo Mäkitalo, tutkimuspäällikkö Claes Krüger, kehittämispäällikkö Kuinka Oulu turvaa elinvoiman ja kasvun muutoksessa? Nuori ikärakenne luo perustan koulutuksen

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT

KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT KAAKKOIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN YRITYSPALVELUT Palvelut yrittäjille Neuvonta ja rekisteröintipalvelut Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Tuotteistetut asiantuntijapalvelut ja muut kehittämispalvelut

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Kulttuurin edistäminen. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Kulttuurin edistäminen www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään) Poliittisen ohjauksen näkökulmasta (mitä kansan valitsemat

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2009

RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2009 RAAHEN SEUTUKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2009 Seutulautakunta 15.4.2010 Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO Toimintavuosi 2009 JOHDANTO... 5 Kehi ämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Johtokunta... 7 Johtokunnan kokousasioita...

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma luonnonvarastrategian tukena Rakennerahastoasiantuntija Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus 11.11.2014 Vähähiilinen talous ohjelmakaudella 2014-2020

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat

Tulossuunnittelu 2016-2019 Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Strategiset valinnat Kaakkois-Suomen ELY-keskus Strategiset valinnat Tulossopimusesityksen pitkän aikavälin strategiset tavoitteet Rajallinen määrä asioita Linjassa hallitusohjelman ja sen kärkihankkeiden kanssa Linjassa maakuntaohjelmien

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020

Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maakunnan yhteistyöryhmä 8.12.2014 Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut

Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Lapin ELY-keskuksen strategiset painotukset lähivuosina sekä TE-toimistojen ydintehtävät ja palvelut Kaikkien työpanosta tarvitaan yhteistyötä ja vastuullisuutta rakennetyöttömyyden nujertamiseksi Avauspuheenvuoro

Lisätiedot

Kasvupalvelut. Jarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus

Kasvupalvelut. Jarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus Kasvupalvelut Jarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus 0295 025 083 jarmo.paukku@ely-keskus.fi Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista (kasvupalvelulaki) Maakuntalaki Kasvupalvelulaki ml. Laki kasvupalveluiden

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Elinkeinopoliittinen ohjelma

Elinkeinopoliittinen ohjelma Elinkeinopoliittinen ohjelma Kunnan visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa

Lisätiedot

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA

MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA 7.3.2017 MAAKUNTAOHJELMAN 2018 2021 LAADINTA Maakuntaohjelmat laaditaan nyt voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mutta laadinnan yhteydessä seurataan maakuntauudistuksen etenemistä ja otetaan se huomioon

Lisätiedot

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin

Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Hyvinvointialan yritystoiminnan kehittäminen Satakunnassa - strategioista toimenpiteisiin Palvelujohtaja Jari-Pekka Niemi jari-pekka.niemi@posek.fi Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy POSEK TEM 11.6.2009

Lisätiedot

Rakennerahasto-ohjelma EAKR

Rakennerahasto-ohjelma EAKR Rakennerahasto-ohjelma EAKR Kevät 2015 Heli Rintala EAKR Etelä-Pohjanmaalla 2014-2020 Tukirahaa Etelä-Pohjanmaalla yhteensä vajaa 3,5 milj. vuodessa Jaetaan kolmen toimijan kesken: EP:n liitto (Pirkanmaan

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä

Pirkanmaan liiton EAKR haku mennessä Pirkanmaan liiton EAKR haku 16.2.2015 mennessä EU-rahoitteisen hanketoiminnan hakuinfo Tiina Harala Yleistä Pirkanmaan liiton EAKR-hausta Haku päättyy 16.2.2015 Auki molemmat toimintalinjat ja periaatteessa

Lisätiedot

Leader ja maakuntauudistus. Uusia mahdollisuuksiako? Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola

Leader ja maakuntauudistus. Uusia mahdollisuuksiako? Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola Leader ja maakuntauudistus Uusia mahdollisuuksiako? 17.1.2017 Elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola Maakuntauudistuksella uusia markkinoita SOTE-markkinoista on puhuttu paljon Maaseudun palvelujen rakentaminen

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö

Yrityssalo Oy. Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Salon elinkeinoyhtiö Yrityssalo Oy Tervetuloa Yrityssaloon Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö Armi Metsänoja Yrityssalo lyhyesti Salon kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, osakeyhtiömuotoinen,

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014

Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Alueelliset kehitysnäkymät Pohjois-Karjalassa Syksyllä 2014 Strategiapäällikkö Pekka Myllynen AVIn auditorio, Joensuu Pohjois-Karjalan ELY-keskus 18.9.2014 Pohjois-Karjalan vahvuudet ja tulevaisuuden haasteet

Lisätiedot

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere

ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/ PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere ORGANISAATION NIMI LISÄLISTA 9/2017 1 LISÄLISTA ON TARKASTAMATON JA ALLEKIRJOITTAMATON AIKA 26.09.2017 16:00 PAIKKA Tampereen palvelualan ammattiopisto (TPA), Koulukatu 18, Tampere KÄSITELLYT ASIAT Asia

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Pohjois-Suomen toimenpideohjelma 2007-2013 EAKR 15.2.2007 Terttu Väänänen Pohjois-Suomen ohjelma- -alue Asukasluku: 634 472 as. Pinta-ala: 133 580 km2 Maakunnat:

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015

Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020. Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 Savon Yrittäjät: Strategia 2015-2020 Strategiaryhmän esitys 22.4.2015 1 Savon Yrittäjien johtamisjärjestelmä Strategia 1/2015 Laatujärjestelmä ERILLIS- STRATEGIAT Päästrategiaa täydentävät. Esimerkiksi

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1993 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

AVAIN OSAAJAPLUS MAAILMAAN. Anu Pelkonen A e Louhi

AVAIN OSAAJAPLUS MAAILMAAN. Anu Pelkonen A e Louhi AVAIN OSAAJAPLUS MAAILMAAN Anu Pelkonen A e Louhi 1 2 Kirjoi anut Anu Pelkonen ja A e Louhi Asiantun ja Lea Vuorinen Julkaisija Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, Duunari -hanke Tai o Riina Au o OsaajaPlus

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Elinkeino-ohjelma 2015-2020 Painopisteet: Yrittäjyysmyönteisen ilmapiirin edistäminen Toimintaedellytysten luominen elinkeinoelämälle Seudullisen yhteistyön Yrittäjyysmyönteisen

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski

Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa. Terva ryhmä Leila Helaakoski Äkillisen rakennemuutoksen rahoitus ja Terva ryhmän toimijoiden tukitoimet Oulun seudun ICT-alan murroksessa Terva ryhmä Leila Helaakoski 2.12.2014 Terva -ryhmä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen johdolla

Lisätiedot

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015

Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 Alueelliset kehitysnäkymät Lappi 1/2015 ARKTIKUM 12.3.2015 LAPELY Pirkko Saarela Lappi Kansainvälinen maakunta Lapin merkittävimmät kansainväliset yritystoimijat ovat teollisuutta, kaivostoimintaa ja matkailua

Lisätiedot

Metsästä energiaa yrittämällä

Metsästä energiaa yrittämällä Metsästä energiaa yrittämällä Energia-alan asiantuntijaseminaari Pohtossa 1.4.2009 Asiantuntija, TE-keskus Sivu 1 2.4.2009 Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinokeskus (TE-keskus) TE-keskukset ovat työ-

Lisätiedot

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013

Rakennemuutos, Salo. Tommi Virtanen Yrityssalo Oy 20.3.2013 Rakennemuutos, Salo 21.3.2013 Tommi Virtanen Yrityssalo Oy Tommi Virtanen ÄKILLINEN RAKENNEMUUTOS Salo nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi 16.9.2009 2008-2009 Salon seudulta hävisi noin 2 000

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN

KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN KANSAINVÄLISYYTTÄ ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUUN Mistä apua ja rahoitusta kansainvälisyyteen Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Yritysrahoitusryhmä Jarmo Kallio 13.12.2010 1 ELY-keskuksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot