Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Raahen seutukunnan kehittämiskeskus. Seutulautakunta 1 3.1 2.201 2"

Transkriptio

1 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Seutulautakunta

2

3 Sisältö 3

4 4

5 Johdanto Kirjoittaessani tätä Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen vuoden talous- ja toimintasuunnitelman johdantoa on 25. päivä lokakuuta Edellisenä päivänä saimme kuulla, että saksalainen energiayhtiö E.ON luopuu kokonaan omistuksistaan ja liiketoiminnoistaan Suomessa, myös Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 hankkeesta. Vuoden alkupuoliskolla selviää, kuinka alueemme tämän hetken merkittävimmälle investoinnille käy. Se on kuitenkin syytä muistaa, että elinkeinoelämän kehittämistä alueella ei ole keskitetty yksin tähän kärkihankkeeseen. Energiatoimiala kokonaisuudessaan pitää sisällään myös bio- ja tuulivoimainvestointeja, jotka vaativat alueellista eteenpäin auttamista ja edunvalvontaa Hanhikivi 1 -hankkeen tavoin. Talouden kasvuvauhti näyttää hiipuvan maailmanlaajuisesti ja erityisesti Euroopassa. Talouden supistumisesta kertovia uutisia julkaistaan lähes päivittäin. Ennemmin, tai yleensä vähän myöhemmin, näiden uutisten vaikutukset näkyvät myös Raahen seutukunnassa. Nyt on erittäin tärkeää katsoa tulevaisuuteen yhdessä rintamassa ja tehdä työtä sellaisten asioiden parissa, joita voidaan viedä myönteiseen suuntaan. Resursseja on turha hukata sellaiseen, mihin ei voida alueellisesti vaikuttaa. Seutukunnan kuntien määrä vähenee vuoden alusta, kun Vihanti liittyy osaksi Raahen kaupunkia. Seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaan muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta, sillä maantieteellisesti toiminta-alueemme säilyy entisenä. Päätöksenteossa tapahtuu kuitenkin vuodenvaihteessa muutoksia, koska silloin käynnistyy uusi valtuustokausi ja myös seutulautakuntaan nimetään uudet edustajat. Pyrimme tulevana kautena tehostamaan viestintäämme, koska meille on tärkeää se, että paitsi asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme myös omistajien edustajat ovat koko ajan tietoisia siitä, miten kehittämiskeskus ja sen osana Raahen seudun yrityspalvelut toimivat. Taloudellisesti vuosi tulee olemaan kehittämiskeskuksenkin osalta erittäin tiukka. Syynä ovat supistunut kuntarahoitusosuus, ohjelmakauden päättyminen ja hankeresurssien väheneminen. Uuden ohjelmakauden alustavat linjaukset sopivat kuitenkin hyvin Raahen seutukunnan ja sen kehittämiskeskuksen toimintamalliin. Onkin pyrittävä vaikuttamaan siihen, että rahoituskehys on riittävä ja että ohjelmakauteen sisältyvät toimenpiteet saadaan nopeasti käyntiin. Edessä on jälleen varsin mielenkiintoinen toimintavuosi. Olen vakuuttunut siitä, että seutukunnan toimijoiden välisellä tiiviillä yhteistyöllä sekä rakentavalla yhteistoiminnalla naapureittemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa voimme parhaiten vaikuttaa siihen, että Raahen seutukunta pysyy tulevaisuudessakin vetovoimaisena asuin- ja yrittämispaikkana. Hyvinvointi syntyy työstä ja toimeentulosta sekä positiivisesta asenteesta, jolla aluetta kehitetään eteenpäin. Raahen seutukunnan kehittämiskeskus ja sen osana Raahen seudun yritys5

6 palvelut tekevät työtä alueen positiivisen kehityksen eteen. Tässä vuoden toimintasuunnitelmassa kuvataan tarkemmin kehittämiskeskuksen ja yrityspalvelujen toimintaa. Kehittämiskeskuksen johto ja koko henkilöstö ovat myös aina valmiita kertomaan työstään alueen asukkaille ja muille toimijoille. Yhteydenotolla asiat lähtevät eteenpäin. Lauri Laajala johtaja Raahen seutukunnan kehittämiskeskus 6

7 SEUTULAUTAKUNTA Raahen seutukunnan seutulautakunnan johtosäännössä todetaan: Seutulautakunta on Raahen kaupungin kehittämislautakunta, johon toimialueen kunnat ovat liittyneet valtuustojensa tekemin päätöksin. Raahen seutukunnan kehittämislautakunnan tarkoituksena on yhteistyössä seutukunnan kuntien, elinkeinoelämän, aluekehitysviranomaisen, muiden viranomaisten ja järjestöjen kanssa edistää seutukunnan kehitystä ja huolehtia sen edunvalvonnasta hyväksikäyttäen mm. alueiden kehittämisestä annetun lain suomia mahdollisuuksia. Toiminta-ajatustaan seutulautakunta toteuttaa keskittymällä seutukunnallisessa kehittämistyössä seuraavien tehtävien hoitoon: Seutulautakunta luo toimintastrategiat ja puitteet seutukunnan kehittämistoiminnalle johtaa kehittämistoimintaa ja siihen liittyvää yhteistyötä vastaa Raahen seudun yrityspalvelujen tuottamien palvelujen saatavuudesta ja kehittämisestä toimialueella huolehtii seutukunnan sisäisen yhteistyön kehittämisestä kohdentaa edunvalvontatoimintaa Seutulautakunta tekee aloitteita, esityksiä ja suosituksia myös muusta kuntien välisen yhteistyön kehittämisestä. Kehittämiskeskus Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen johtosäännössä todetaan: Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintatarkoituksena on toimia Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen kaupungin välisenä yhteistyöelimenä seutukunnallisessa kehittämistyössä, jonka ensisijaisena tavoitteena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja seutukunnan asukkaiden yleisen hyvinvoinnin ja niitä palvelevien toimintojen edistäminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Toiminta-ajatustaan kehittämiskeskus toteuttaa keskittymällä seutukunnallisessa kehittämis-työssä seuraavilla tulosalueilla esiin tulevien tehtävien hoitoon: hallinto, seutuyhteistyö ja edunvalvonta kehittämistoiminta Raahen seudun yrityspalvelut Kehittämiskeskuksen toimintaa johtaa virkavastuulla kehittämiskeskuksen johtaja. Seutulautakunnan valmistelevana toimielimenä toimii Raahen kaupunginjohtajan, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnanjohtajien, kehittämiskeskuksen johtajan sekä Raahen seudun yrityspalvelujen elinkeinojohtajan muodostama työryhmä, seututiimi. 7

8 Seutukunnallinen kehittämistoiminta ja edunvalvonta Vuoden toiminnassa seutukunnallinen kehittämistyö suuntautuu edellisvuosien tapaan vahvasti alueen elinkeinoelämän tarpeisiin ja niihin liittyviin ongelmanratkaisujen hakemiseen, toimialoittain tai tarvittaessa yrityskohtaisesti. Vuoden aikana on otettu käyttöön kehittämiskeskuksen uudistetut toimintaprosessit ja niiden toimivuutta seurataan johdon katselmuksin ja ulkopuolisin auditoinnein vuosittain, sekä laatu- ja henkilöstöpalavereissa kuukausittain. Jatkuvalla toiminnan parantamisella pyritään edelleen tehostamaan kehittämis- ja edunvalvontatyötä, sekä Raahen seudun yrityspalvelujen yritysneuvonta ja kehittämispalveluita. Kehittämistyössä hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti olemassa olevia rakennerahastoohjelmia ja niistä saatavia rahoituksia. Vuosi on ohjelmakauden viimeinen vuosi ja oman haasteensa tekemiselle asettaa ohjelmakauden vaihtuminen. Kehittämiskeskuksen projektitoiminta käsittää EU- ja kansallisista ohjelmista rahoitettavien ohjelmien ja hankkeiden kuntarahoituksen koordinoinnin sekä seutukunnallisesti maksettavien jäsenmaksun keskitetyn hoitamisen (esim. Bothnian Arc). Alueellisessa projektitoiminnassa kehittämiskeskuksella on neljä toisistaan poikkeavaa roolia: 1. Kehittämiskeskus vastaa projektin hallinnoinnista ja pääosin sen toteutuksesta. Projekteissa voi olla mukana osatoteuttajia (esim. Softpoliksen uusi aalto, Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana). 2. Kehittämiskeskus toimii osatoteuttajana kumppanin hallinnoimassa projektissa, jonka toimenpiteet kohdistuvat pääsääntöisesti Raahen seutukunnan alueelle (esim. Rekrytointihanke). 3. Kehittämiskeskus toimii hallinnoijaorganisaationa kumppanin toteuttamassa projektissa. Hankkeesta tehdään tällöin keskinäinen vastuuvapaussopimus, jolla pyritään minimoimaan hallinnoijan taloudellista riskiä (esim. Puusta pitkälle hanke). 4. Kehittämiskeskus toimii kuntarahoittajana, mutta projektin hallinnoinnista ja toteutuksesta vastaa kumppani. Näissä hankkeissa kehittämiskeskuksen tai Raahen seudun yrityspalvelujen henkilöstö osallistuu ohjausryhmätyöskentelyyn valvoen näin alueen etua projektin toteutuksessa (esim. Pro Agria Oulun toteuttamat kehittämishankkeet sekä Raahen kampuksen toimintamalli KAMARA). Alueellisessa edunvalvonnassa kohdistetaan huomio maakunnallisen ja kansallisen päätöksenteon valmisteluun. Ohjelmakauden valmistelu ja siihen valmistautuminen leimaa vuoden toimintaa. Maakunnalliseen edunvalvontaan liittyen osallistutaan aktiivisesti strategia- ja ohjelmatyöhön sekä maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laatimisprosessiin. Raahen seutukunta hakee lisähartioita alueelliseen edunvalvontaan Pohjois-Pohjanmaan liitolta koskien erityisesti alueen merkittäviä energiahankkeita ja niihin liittyviä lupaprosesseja ja päätöksiä. 8

9 Edunvalvonnan tarkoituksena on huolehtia alueellisten tavoitteiden ja näkemysten esille nostamisesta ja kehittämismahdollisuuksien ylläpitämisestä strategia- ja ohjelmatyössä sekä kehittämistoimenpiteiden ja niiden rahoitusten maksimaalisesta hyödyntämisestä. Edunvalvonnan keskeiset teemat vuonna ovat Pyhäjoen ydinvoimalahanke, VT 8, tuulivoimarakentamisen esteiden poistaminen, Tuomioja-Raahen satama-rataosuus, Mettalanmäen kauppakeskus sekä ammatillisen koulutuksen ja osaavan työvoiman saatavuus. Tulosaluevastuut Seutulautakunnan / kehittämiskeskuksen vastuualue kuuluu Raahen kaupungin keskushallinnon palveluyksikköön ja vastuuhenkilö on kehittämiskeskuksen johtaja Lauri Laajala. Vastuualue jakaantuu kolmeen tulosalueeseen: 1. Hallinto, seutuyhteistyö ja edunvalvonta, Lauri Laajala kehittämiskeskuksen hallinto seutuyhteistyö ja kuntien toimeksiannot verkostoyhteistyö strategia- ja ohjelmatyö alueellinen edunvalvonta 2. Kehittämistoiminta, Lauri Laajala Softpoliksen uusi aalto hanke Rekrytointihanke Hanhikivi -yhteyshanke Laivuri -hanke Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana hanke ohjausryhmätyöskentely 3. Raahen seudun yrityspalvelut, Risto Pietilä yritysneuvonta yrityskehittäminen verkostotyö 9

10 Tehtävän nimi: Kehittämiskeskus Vastuuhenkilö: Lauri Laajala Palvelutoiminnan kuvaus (toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö) Toiminnan tarkoituksena on toimia alueen kuntien, sekä Raahen kaupungin välisenä yhteistyöelimenä seutukunnallisessa kehittämistyössä, jonka ensisijaisena tavoitteena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja seutukunnan asukkaiden yleisen hyvinvoinnin ja niitä palvelevien toimintojen edistäminen ja kehittäminen yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Tehtävät jakautuvat kolmeen tulosyksikköön: a) Hallinto, seutuyhteistyö ja edunvalvonta, b) kehittämistoiminta (projektitoiminta) ja c) Raahen seudun yrityspalvelut. Toimintaympäristönä on Raahen seutukunnan alue. Kehittämiskeskus on verkostoitunut laajasti ja tekee yhteistyötä kansallisesti ja erityisesti mm. Oulun, Kalajoen, Ylivieskan ja Kokkolan alueiden toimijoiden kanssa. Suunnittelukauden keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet 1. Alueen yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistaminen 2. Aktiivinen seutukunnallinen edunvalvonta 3. Yhteistyön tiivistäminen ja verkostoituminen kansallisesti ja kansainvälisesti Toiminnan tavoitteet, mittarit/tunnusluvut ja niiden tavoitetaso vuodelle Strategiset pää- Sitovat tavoitteet Mittarit/tunnus- Mittarin Saavutettu tulostavoitetaso määrät /tilinpäätös luvut Edistämme elinvoimaista toimintaympäristöä. Vahvistamme kasvavaa ja kansainvälistyvää yritystoimintaa. Yhteistyö ja johtaminen on tasokasta ja vaikuttavaa. 1. Asukasluvun kasvu 1. Asukasmäärä Positiivinen 2. Yritysten elinkaaren jatkaminen 2. Yritysten nettoperustannan määrä kpl Työpaikkojen syntyminen ja säilyminen 4. Yritysten verkostoituminen ja yhteistyön vahvistuminen 5. Henkilöstö on motivoitunutta ja viihtyy työssä 6. Laatu- ja toimintakäsikirjan mukainen johtaminen ja toiminta 3. Työpaikkojen Positiivinen määrän muutos kpl 4.Yhteistyöverkostojen / konsortioiden määrä kpl 5. Henkilöstötyytyväisyys 6. Johdon katselmus ja ulkoinen auditointi kpl ka 4 (asteikolla 1-5) Pidetty ja dokumentoitu

11 Perustelut (resurssit ja muut toimintaedellytykset) Tiukentuvan kuntatalouden myötä Kehittämiskeskuksen rahoitus on pienenemässä vuoden tasosta. Samoin rakennerahastokauden loppuminen vaikeuttaa ulkopuolisen rahoituksen (hankerahoitus) saantia kehittämishankkeisiin. Lisäksi maailmantalouden tilanne vaikuttaa suoraan asetettuihin mittareihin yritys- ja elinkeinotoiminnan aktiivisuuden kautta. Hankkeiden kuntarahoitukseen sidottu kuntarahoitusosuus budjetoidaan vuosittain toteutuksen mukaan, huomioiden kokonaissitoumus hankkeen toteutukseen. Kehittämiskeskuksen tulosyksiköistä hallinnon, seutuyhteistyön ja edunvalvonnan sekä Raahen seudun yrityspalvelujen toimintaa ja toteutumista ohjataan yksikön sisältä. Sen sijaan kehittämistoiminnan (projektitoiminnan) tulosyksikön toteutumiseen vaikuttavat myös muiden projektihallinnoijien toiminta. Kehittämiskeskus toimii näissä tapauksissa kuntarahoittajan roolissa eikä yksinään voi vaikuttaa projektin toteutumiseen. 11

12 RAAHEN SEUDUN YRITYSPALVELUT Johdanto Raahen seudun yrityspalvelujen syksyn suhdannebarometrin mukaan alueen yritysten odotukset ovat voimakkaasti laskevalla uralla. Maailmantalouden ja etenkin Euroopan heikot näkymät vaikuttavat alueemme investointihyödykkeitä valmistavaan teollisuuteen kielteisesti. Energiainvestoinneista tuulivoimalat antavat positiivista virettä, samoin Pohjois-Suomen muut suurhankkeet. Kansainvälistymisen merkitys kasvaa siten kotimarkkinoilla toimivien yritystenkin näkökulmasta. EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden päättyminen tuo mukanaan uudet haasteet sopivien hanketyökalujen saamiseen. Tavoitteet ja toiminta Yrityspalvelujen työ painottuu edellisen vuoden tapaan kaksijakoisesti: tuotetaan yritysneuvontaa alkavien ja toimivien yritysten tarpeisiin ja samalla panostetaan suurhankkeiden ja toimialojen vaatimaan kehitystyöhön. Yrityskehittämisen osuus toiminnassa jatkaa kasvuaan ja yritysneuvonnan ohella strategista kumppanuutta kehitetään alueen tärkeimpien yritysten ja yhteistyötahojen kanssa, ottaen huomioon uudet nousevat toimialat, kuten energia-, ympäristö- ja sote-alat. Innovaatiotoiminnan kehittäminen on yksi tärkeä erillisteema vuoden toimintasuunnitelmassa. Yhteistyössä Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun, VTT:n ja MTT:n kanssa pyritään rakentamaan uusi malli, jolla yritysten t&k&i:n tarpeita pystytään palvelemaan laajemmin ja tehokkaammin. Raahen seudun yrityspalvelut toteuttaa palvelutoimintaansa ja valittujen painoalueiden kehittämistä hyödyntämällä erilaisia kehityshankkeita. Pitkään jatkunut YritysNavikaattori-hanke päättyy vuoden lopussa ja sen tilalle haetaan uutta kehityshanketta. Vuoden aikana hyödynnetään mm. seuraavia kehityshankkeita: 1. Yritysverkostot kansainvälistymisen mahdollistajana -hanke jatkaa Pyhäjoen ydinvoimalan osalta työtä, jolla alueen yrityksiä autetaan valmentautumisessa suurhanketta varten. Vuoden aikana tehty yhteistyösopimus FinNuclear ry:n kanssa tuo palveluumme uutta osaamista ydinvoimalarakentamiseen liittyen. Tärkeässä roolissa on aiempaan tapaan yhteydenpito Fennovoimaan ja sen valitsemiin laitostoimittajakandidaatteihin. 2. Softpoliksen uusi aalto-hanke jatkaa ICT toimialan kehittämistä. Innovaatiopalveluiden kehittäminen on hankkeen yksi tärkeä tavoite. Tietotekniikan hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn kasvattamisessa on merkittävässä roolissa. 3. Puusta Pitkälle-hankkeelle on haettu jatkoaikaa neljä kuukautta vuodelle Yritysryhmähanke on ollut hyvä pilotti. Yritysten pitkäjänteinen kehitystyö niiden omista lähtökohdista on avain tavoitteen mukaiseen strategiseen kumppanuuteen. Tavoitteena on käynnistää 1-2 uutta yritysryhmähanketta, joissa on mukana 3-5 yritystä per yritysryhmä. 4. Rekrytointihanke on Kalajoen kaupungin hallinnoima projekti, jossa Yrityspalvelut on osatoteuttajana. Hankkeella pyritään vastaamaan tulevaisuuden työvoimatarpeisiin ja työvoimakapeikkoihin. 12

13 5. Kuntakokeilu on ministeriön erillishanke, johon Raahen seutukunta on päässyt mukaan. Hanketta hallinnoi Raahen terveydenhuollon kuntayhtymä. Yrityspalveluiden rooli hankkeessa on yritysrajapinnassa toimiminen. Hankkeen tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja saada ihmiset työmarkkinoiden piiriin. 6. Laivuri-hankkeen tarkoituksena on jatkaa YritysNavikaattorin tapaan kansainvälistymispalveluiden tarjontaa. Päätös uudesta hankkeesta saadaan kuitenkin vasta vuoden aikana. Uudet yritykset ja kaupan- sekä palvelualan yritysten tarpeet, sekä sijoittumispalvelut nousevat tärkeään rooliin uudessa hankkeessa. Hankkeen kansainvälistymispalveluissa kartoitetaan mahdollisuudet vientipainotteisen kehitysprojektin käynnistämiseen. 7. P-P Avainveturit-hanke on Ylivieskan seutukuntayhdistyksen hallinnoima ESR-hanke, jossa Raahen seudulle on varattu osuus hankkeen palveluista. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yritysverkostoja, joilla voidaan vastata suurhankkeiden ja tiukentuvan kilpailun tarpeisiin. Yrityksiä palvelevat hankehenkilöstön ohella elinkeinojohtaja, yritysasiamies sekä elinkeinosihteeri. Yritysasiamiehen työn painopiste on toimivien yritysten yrityskohtaisessa neuvonnassa. Yritysten rahoitustarpeet, liiketoiminnan kehittäminen sekä erilaiset yritysten omat kehityshankkeet ovat tyypillisiä yritysasiamiehen työnkuvaan kuuluvia palveluja. Elinkeinojohtajan vastuulla on yrityspalvelujen johtamisen ohella etenkin verkostotyö eri tasoilla ja uusien projektien ja kehityshankkeiden valmistelu, valvonta ja edistäminen. Elinkeinosihteeri palvelee asiakkaita mm. toimitilapörssin, yritysrekisterin ja muiden sähköisten työkalujen päivitysten osalta. Elinkeinosihteeri hoitaa myös asiakkaille suunnattavan tiedotuksen ja markkinoinnin käytännön työtä. Verkostotyön painopiste on aiempien vuosien tapaan yrityspalvelusopimuskumppanuudessa ja sen koordinoinnissa. PyöreänPöydän toimintaan ja sen edellyttämään johtamiseen panostetaan jatkossakin. Sekes-verkostossa toimitaan aktiivisesti ja opitaan muiden kehitysyhtiöiden palveluvalikoimasta ja tavoista tuottaa palveluja. Jatketaan yrityskehittämisen teemaryhmän vetovastuussa ja hankitaan näin alueelle valtakunnallista osaamista. Oman työyhteisön kehittymistä edistetään panostamalla laatujärjestelmän koulutuksiin ja auditointeihin, säännöllisiin asiakaspalavereihin sekä henkilöstön koulutuksiin. Viestinnän painopiste on web-palvelun sisällön luomisessa ja päivittämisessä. Raaseli-lehden tuottamista jatketaan, samoin suora sähköinen viestintä yritysasiakkaille on aiempaan tapaan vahvassa roolissa viestinnässä. 13

14 Puusta Pitkälle Hankekuvaus ja rahoitus Taustaa Puusta Pitkälle -hankkeeseen osallistuvien yritysten toimintaympäristön muutoksessa tapahtui merkittäviä muutoksia, kun yrityksien suurin alihankkija InCap Furniture Oy ajautui vaikeuksiin. Yritykset toimittivat InCap Furniture Oy:lle mäntyhuonekalukomponentteja sekä teollisuuden kunnossapitopalveluja. Alihankkijan toiminnan alasajon myötä yrittäjät joutuivat etsimään uusia asiakkuuksia, verkostoja ja markkinoita, jotta saisivat turvattua liiketoimintansa. Puusta Pitkälle hankehakemus jätettiin Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskukseen Hanke sai myöntävän päätöksen , eli hieman reilu vuosi hakemuksen jättämisen jälkeen. Tästä johtuen hankkeen aloittaminen viivästyi suunnitellusta aikataulusta. Henkilöstö ja organisaatio Hanke työllistää yhden osa-aikaisen työntekijän Raahessa. 14

15 Ohjausryhmän kokoonpano Raahen seutukunnan kehittämiskeskus / Lauri Laajala, puheenjohtaja Raahen seudun yrityspalvelut / Risto Pietilä, varapuheenjohtaja Nouseva Rannikkoseutu ry:n / TE- keskuksen edustaja MSJ -Wood Oy / Mikko Karhumaa, jäsen Ruukin Saha ja Höyläämö Oy / Mika Herkkola, jäsen Serman Oy / Antti Tuomaala, jäsen Serman Oy / Ilkka Kovalainen, jäsen Ruukki Forest Oy / Matti Jormakka, jäsen Pyhäjoen Puu Oy / Päiviö Nikki, jäsen Sihteerinä toimii hankkeen osa-aikainen työntekijä. Hankkeen tavoitteet Hankkeen tavoitteena on reagoida puunjalostusteollisuuden yritysten toimintaympäristön muutokseen. Tavoitteena on työpaikkojen lisääminen ja palauttaminen, uusien markkinoiden löytäminen erityisesti kansainvälisesti, yritysten verkostoitumisen lisääminen, kysynnän kausivaihteluiden tasaaminen sekä alueen elinkeinorakenteen monipuolisuuden turvaaminen. Hankkeen tulosodotuksena on yhteensä 25 palautettua / uutta työpaikkaa hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä. Tavoitteena on, että projektin päättyessä jokaisessa yrityksessä on selkeät tuotteet, tuotantoprosessit ja toimintamallit, vähintään yksi potentiaalinen vienti- /tuontimaa sekä järjestelmällisempi toimintakonsepti koko maassa. Lisäksi hankkeen loppuraportissa tullaan esittämään ehdotus alueen puunjalostusteollisuuden verkoston eteenpäin viemiseksi. Toimenpiteet Suurten asiakkaiden häviäminen, taantuma ja globalisoituminen ovat aiheuttaneet yrityksille ongelmia, joihin vastataan hankkeen toimenpidekomponenttien avulla (tukimateriaalin luominen, markkinaselvitykset, toiminnan mukauttaminen sekä markkinoinnin suunnittelu). Tukimateriaalien luomisen avulla yrityksille luodaan kansainvälisillekin markkinoille sopiva graafinen profiili. Markkinaselvityksien avulla kartoitetaan kotimaan potentiaaliset asiakkaat sekä identifioidaan asiakassegmentit. Tavoitteena on löytää myös kansainvälisiä kaupankäyntimahdollisuuksia. Toiminnan mukauttaminen pitää sisällään selvityksiä, joiden avulla yritykset mukauttavat toimitusketjujaan, palvelujaan sekä tuotteitaan asiakastarpeita paremmin vastaaviksi. Tämän kautta tehdään myös yrityskohtaisia tuotekehitysprojekteja sekä tuotannon tehostamistoimenpiteitä. Markkinoinnin suunnittelun avulla tutkitaan erilaisten myyntikanavien ja verkostojen vaihtoehtoja sekä valitaan näistä parhaimmat, joita lähdetään rakentamaan toimiviksi kanaviksi. 15

16 Hankkeen tuloksista Puusta Pitkälle hankkeella on ollut merkitystä ryhmähankkeen yritysten elinkeinorakenteen monipuolisuuden tukemiselle, kilpailukyvyn parantamiselle, toiminnan kansainvälisen tason nostamiselle sekä yritysten yhteistyön lisääntymiselle. Erityisesti kansainvälisiä vientimahdollisuuksia on kartoitettu ja tässä on edistytty käytännön toteuttamisen asteelle. Tuote- ja tuotantoprosessien kehitystä on tapahtunut suurimmassa osassa ryhmähankkeen yrityksistä. Yritykset ovat saaneet myös raivattua uudelleen elintilaa markkinoilta. Hankkeen aikana työntekijämäärät ovat lisääntyneet ryhmähankkeen yrityksissä yhteensä kahdellatoista työntekijällä. Näistä 2 on vakituista työsuhdetta, loput ovat määräaikaisia työsuhteita. Puusta Pitkälle -hankkeelle on haettu toimintasuunnitelman kirjoittamishetkellä jatkoaikaa Lokakuussa käynnistetyt yritysten tuotantolinjojen kehittämiseen liittyvät suunnittelutyöt on muuten tehtävä liian nopealla aikataululla ja parempaan lopputulokseen päästään hakemalla jatkoaikaa. 16

17 SOFTPOLIKSEN UUSI AALTO Hankekuvaus ja rahoitus Taustaa Projekti pohjautuu Raahen seutukunnan elinkeinostrategian linjauksiin ICTtoimialan ja T&K -toiminnan kehittämisestä. Elinkeinostrategian on työstänyt laaja seutukunnallinen elinkeinotoimen edustajista koostunut työryhmä ja Raahen seutukunnan seutulautakunta on sen hyväksynyt. Lisäksi ICT-toimialan kehittämisen yksityiskohtaisen strategian tekemiseen on osallistunut useita alan yritysten edustajia ns. ICT-foorumissa. Projektiin sisältyvä T&K -toiminnan yhteistyö on linjattu Raahen seutukunnan korkeakoulutoiminnan strategia vuoteen 2020, jonka laati lääninsivistysneuvos Pertti Kokkosen johdolla toiminut laajapohjainen Raahen kaupunginhallituksen asettama toimikunta. Henkilöstö ja organisaatio Hankkeessa työskentelee yksi kokopäiväinen henkilö (osa-aikaisena ) sekä yhteensä 1 0 osa-aikaista henkilöä. 17

18 Ohjausryhmän kokoonpano Hannu Pyykönen, puheenjohtaja, Raahen kaupunki Risto Pietilä, varapuheenjohtaja, Raahen seudun yrityspalvelut Eelis Kokko, jäsen, Oulun yliopisto Eija-Riitta Niinikoski, varajäsen, Oulun yliopisto Jyrki Laitinen, jäsen, OAMK Timo Pieskä, varajäsen, OAMK Lauri Laajala, jäsen, Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Eeva Alasaarela, jäsen, Tieto Finland Oy Olli Nylander, varajäsen, Tieto Finland Oy Heikki Laukkanen, rahoittajan edustaja, Pohjois-Pohjanmaan liitto Ohjausryhmän sihteerinä toimii projektipäällikkö. Hankekuvaus Softpoliksen uusi aalto-hanke toteutetaan ajalla Projektin toiminta jaetaan työpaketteihin, jotka ovat itsenäisiä ja joiden vetovastuu on kullakin työpaketin omistajalla. Kokonaisuudesta vastaa projektipäällikkö. 18

19 Tavoitteet Projektin keskeisenä tavoitteena on Raahen seutukunnan elinkeinostrategiaan sisältyvä ICTtoimialan kehittäminen ja tähän liittyen alueen ICT-alan innovaatiotoimijoiden yhteistyön mallin käyttöönotto. Yhteistyömallissa keskeisinä toimijoina ovat alueen yritykset ja näiden kanssa tiiviissä vuorovaikutuksessa toimivat Raahen seudun yrityspalvelut ja Raahen Seudun Teknologiakeskus Oy sekä ICT-alan tutkimus- ja kehitystoimintaa toteuttavat organisaatiot ja niiden välinen yhteistyö Pehr Brahe ICT-keskuksen muodossa. Projektin konkreettisia tuloksia ovat mm. 1 ) Raahen alueen ICT-toimialalle luodun strategian toimenpiteiden toteuttaminen, 2) markkinalähtöisesti toimivan edistyksellisen alueellisen innovaatiojärjestelmän käyttöönotto sekä 3) suoralla EU-rahoituksella toteutettavien ICT-alan soveltavan tutkimuksen hankkeiden valmistelu. Yritysten elinkaaren jatkaminen sekä verkostoitumisen ja yritysyhteistyön vahvistaminen ovat myös hankkeen keskeisiä tavoitteita. Toimenpiteet Työpaketin 1 toimenpiteet noudattavat ICT-toimialan strategiassa mainittuja toimintalinjoja, jotka ovat 1 ) Softpolis-brändin kehittäminen, 2) osaavan työvoiman saanti, 3) jalostusarvon kasvattaminen ja 4) yritystoiminnan kasvu. Työpaketin 2 toimenpiteinä kartoitetaan metalli/ict-yhteistyön luomia mahdollisuuksia liiketoiminnan tehostamiseksi ja uusien tuotteiden ja palvelujen synnyttämiseksi sekä aktivoidaan yrityksiä/t&k -toimijoita käynnistämään tavoitetasoiltaan kansainvälisiä T&K-hankkeita. Työpaketin 3 toimenpiteinä otetaan käyttöön Pehr Brahe ICT-keskuksen toimintamalli, edistetään ICT-toimialan kansainvälisiä T&K -hankkeita sekä edistetään alueella orastavaa ns. Living lab -toimintaa. Työpaketin 4 toimenpiteinä selvitetään voimakkaasti kehittymässä olevan energiatoimialan ICTtarpeet ja luodaan perustaa pitkäjänteiselle energia- ja ICT-toimialojen yhteistyölle. Työpaketin 5 toimenpiteinä kehitetään, pilotoidaan ja otetaan käyttöön uusi toimintamalli Raahen korkeakoulukampuksen T&K -toiminnassa sekä tehdään Internet- ja tietoteknologiapohjaisten sovellusten kehittämiseksi kv -hankevalmistelua. Seuranta ja mittaaminen Hankkeesta raportoidaan Pohjois-Pohjanmaan liitolle kaksi kertaa vuodessa sekä hankkeen ohjausryhmälle jokaisessa ohjausryhmän kokouksessa. Hankkeessa noudatetaan Raahen seutu-kunnan kehittämiskeskuksen ja Raahen seudun yrityspalvelujen toimintakäsikirjaa. Hankkeen mittaamiseen käytetään ICT-strategian määrällisiä mittareita mm. Softpolis-brändin medianäkyvyyttä, osaavan työvoiman saantiin liittyvää opiskelijoiden/yritysten yhteisten aktiviteettien sekä paikallisiin yrityksiin sijoittuneiden opiskelijoiden lukumäärää, jalostusarvon kasvattamiseen liittyvää ICT-keskuksen T&K -hankkeiden määrää ja yritystoiminnan kasvuun liittyvää ICTyritysten ja/tai toimipaikkojen määrää. 19

20 RAAHEN JA YLIVIESKAN SEUTUKUNTIEN REKRYTOINTIHANKE (REKRY-HANKE) Hankekuvaus ja rahoitus Hankekuvaus Rekrytointi- ja aluemarkkinointihanke on priorisoitu alueella yhdeksi kärkihankkeista. Lähitulevaisuuden haasteita työvoiman löytämisessä ja hankkimisessa ovat ikääntyvä väestö ja työvoiman määrän väheneminen sekä siihen pohjautuva tulevaisuuden työvoima- ja elinkeinorakenne sekä työpaikkojen lukumäärä Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueella. Myös yrittäjien ikääntyminen asettaa haasteita yritysten jatkuvuudelle ja työpaikkojen säilymiselle. Hanke auttaa osaavan työvoiman saatavuuden turvaamisessa Raahen ja Ylivieskan seutukuntien alueilla, edistäen työvoiman pysymistä ja sijoittumista seutukuntiin sekä lisäten tietoisuutta alueiden elinkeinoista, työpaikkatarjonnasta ja vahvuuksista. Henkilöstö ja organisaatio Projektipäällikkö Projektikoordinaattori Hankesihteeri Kalajoen kaupunki Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Kalajoen kaupunki Ohjausryhmä (1 00%) (60%) (1 0%) Ohjausryhmän tehtävänä on tukea hankkeen johtamista, seurata ja valvoa hankkeen edistymistä, arvioida sen tuloksia ja edistää hankkeen tulosten hyödyntämistä. Ohjausryhmä nimeää hankkeen johtoryhmän. 20

21 Varsinainen jäsen Varajäsen Jukka Puoskari Mari Saari-Somero Miia Himanka Mirja Mustonen Risto Pietilä Pauli Keränen Pirjo Jylhä-Ollila Tapio Rasmus Risto Similä Hanna-Liisa Ylikorpi Marko Salmela Jaana Korkala Anna-Liisa Hietala Pekka Miilukangas, Miilukangas Ky Jari Koski, Alte Visetec Hannu Kauppi, HSK Sähkö Oy Tommi Hietala, Topi -Keittiöt Ville Kukonlehto, Pehutec Oy Asiantuntijajäsen: Aki Lappalainen Organisaatio Kalajoen kaupunki Kalajoen kaupunki Raahen seutukunta Ylivieskan seutukunta Ylivieskan TE -toimisto Raahen TE -toimisto ELY -keskus Raahen alueen yritysedustaja Kalajoen alueen yritysedustaja Ylivieskan alueen yritysedustaja Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoitteet Hankkeen tavoitteena on elinkeinoelämän ja muiden organisaatioiden ammattitaitoisen työntekijäsaannin varmistaminen, työssäkäyntialueen vetovoiman lisääminen sekä tarvittaessa kansainvälisen työvoimahankinnan edistäminen. Tavoitteet saavuttamalla edistetään yritysten toimintaedellytyksiä, elinkeinojen ja työllisyyden kasvua sekä työvoiman saatavuutta alueella. Hankkeen avulla luodaan alueellinen rekrytointi- ja markkinointimalli työvoiman hankkimiseen. Hanke pyrkii parantamaan yhteistyötä ja tiedonkulkua alueella työvoiman hankintaan liittyvissä asioissa. Hanke tähtää asukasmäärän kasvattamiseen ja rekrytoimijoiden yhteistyöverkostojen luomisen kautta tehostuneeseen aluemarkkinointiin työperäisen muuton edistämiseksi hankkeen toimintaalueelle. Toimenpiteet Hankkeen toteutettavat toimenpiteet liittyvät kaikki rekrytointiin ja Raahen sekä Ylivieskan seutukuntien aluemarkkinointiin. Toimenpiteet ovat yhteneviä molemmissa seutukunnissa, mutta ilmoituskanavat ja materiaali voivat erota toisistaan. Työnantajien avoimia paikkoja sekä piilotyöpaikkoja kartoitetaan henkilökohtaisilla tapaamisilla koko hankkeen aikana. Työnantajia aktivoidaan samalla työpaikkojen ilmoitteluun eri kanavissa. Alueen työnantajia, työpaikkoja ja työssäkäyntialuetta markkinoidaan Suomessa ja kohdistetusti ulkomailla loppuvuoden aikana valmisteltavan suunnitelman pohjalta. Hanke osallistuu rekrytointialan tapahtumiin, messuille, seminaareihin sekä muihin hankkeeseen liittyviin tilaisuuksiin. Hanke rakentaa työnhakijakohderyhmistä verkoston, jolle kohdistetaan suoramarkkinointia, järjestetään tilaisuuksia ja pyritään kohdistamaan muuta markkinointia rekrytoinnin ja työssäkäyntialueen markkinoinnin edistämiseksi. Markkinointitoimenpiteet sisältävät toimenpiteitä mm. sähköisissä kanavissa ja printtimediassa. 21

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani

P-P VERKKOPALVELUT. Kasvuyritysten kumppani P-P VERKKOPALVELUT Kasvuyritysten kumppani Kesto: 1.1.2015 31.12.2017 Hallinnoija: Haapavesi-Siikalatvan seutukunta (päähallinnoija), muut toteuttajat: Nivala-Haapajärven, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu. Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Kuntakierros 2013 Heikki Ojala Aluekehityspäällikkö Rakennerahastot tähtäävä rakenteiden kehittämiseen EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto Yritykset, yhteisöt,

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Teollinen YV-klusteri alueelle

Teollinen YV-klusteri alueelle Teollinen YV-klusteri alueelle 14.4.2016, Technopolis Oulu Rauno Liikamaa 11.4.2016 FinNuclear 1 Esimerkki vaatimuksista, joita toimittajaan voi kohdistua 990 / 1987 161 / 1988 736 / 2008 717 / 2013 954

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 ohjelman alueellinen ESR-rahoitushaku Länsi-Suomessa 21.12.2015 1.3.2016 Rahoitusasiantuntija Minna Koivukangas Keski-Suomen ELY-keskus/Turku 18.1.2016 Länsi-Suomen alueen

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

HALLINTOMALLI. Seutulautakunnan johtosääntö. Kehittämiskeskuksen johtosääntö

HALLINTOMALLI. Seutulautakunnan johtosääntö. Kehittämiskeskuksen johtosääntö HALLINTOMALLI Seutulautakunnan johtosääntö Kehittämiskeskuksen johtosääntö Seutulautakunnan johtosääntö; Seutulautakunta 20.10.2016 Kehittämiskeskuksen johtosääntö; Seutulautakunta 22.11.2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma

Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Jari Komulainen Ohjelmajohtaja Kainuun Metsä- ja puutalouden teemaohjelma Kainuun Etu Oy Kainuun metsä- ja puutalouden teemaohjelma 2008-2013 Päätavoite:

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007-2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012

Ohjelmakausi TEM Maaliskuu 2012 Ohjelmakausi 2014-2020 TEM Maaliskuu 2012 Hallituksen linjaukset Rakennerahastouudistuksesta 2014+ (1) Hallitusohjelma Alueiden suunnittelu- ja päätöksentekojärjestelmää kehitetään siten, että kansallinen

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 16.11.2012

Lisätiedot

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö

Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Kaisa Saario LAUSUNTO 9.4.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Kommentit selvitysmies Markku Anderssonin työtä varten kehitysyhtiöt ja yritysten toimintaympäristö Työ- ja elinkeinoministeriö on 25.3.2015

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Yritysrahoitus ohjelmakaudella Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 11.3.2014 Jouko Lankinen Kaakkois-Suomen ELY-keskus Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet Uusiutuva yritystukilainsäädäntö

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa

Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa Ammatilliset oppilaitokset osana aluekehitysverkostoa 21.9.2012 Kari Puumalainen Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä Kuntayhtymän johtaja Ammatillisen koulutuksen aluekehitysrooli Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta

KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma KUUMA-johtokunta KUUMA-seutu Talousarvio Talous- ja toimintasuunnitelma 2016 KUUMA-johtokunta KUUMA-SEUDUN TALOUSARVIO 1.1. 31.12.2016 Talousarvio 2016 Perustoiminta (yhteistyö) 289 870 Johtokunta 7 000 Hanketoiminta 223

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto

MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ. 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto MAAKUNNAN KEHITTÄMISEN KÄRJET 2014+ HANKESUUNNITTELUN VÄLINEENÄ 14.5.2013 Juha Hertsi Päijät-Hämeen liitto 1 Sisältö 1) Näkökulmia maakunnan heikkoudet, uhat, vahvuudet ja mahdollisuudet 2) Haluttu muutos

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus

Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus Kysymykset ja vastaukset Teollisuus Forum EAKR hankkeen kokonaistoteutus 1. EAKR-projektihakemuksessa oli lueteltu ryhmä yrityksiä esimerkkeinä. Onko kyseisiltä yrityksiltä tai laajemmin suoritettu tarkempaa

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020

EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 30.11.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Mari Kuparinen 17.1.2013

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen

Business as (un)usual rahoittajan näkökulma Ilmi Tikkanen Business as (un)usual rahoittajan näkökulma 13.8.2013 Ilmi Tikkanen EU hankkeiden vaikuttavuudesta Havaintoja EU:n ohjelmakaudelta 2007 2013 Tuleva EU:n ohjelmakausi 2014 2020 (valmistelu) Etelä-Suomen

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus

Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Hippolis- Hevosalan osaamiskeskus Kasvava hevosala Hevosalan tiedon, taidon, voimavarojen ja osaamisen kokoamisella tiiviiseen yhteistoimintaan on suuri merkitys hevosalan ja alueellisten hevoskeskittymien

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus

Kestävää kasvua ja työtä Infotilaisuus hankehakijoille. Kalevi Pölönen ELY-keskus Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 Infotilaisuus hankehakijoille ELY-keskus 22.1.2015 Komission näkemys Suomen kilpailukyvystä Nurkkakuntaisuus uhkaa Merkittävimmät ongelmat jalostusasteessa ja innovaatiotoiminnassa

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu

Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Rakennerahastokauden 2014 2020 valmistelu Raahe 7.2.2013 Ohjelmapäällikkö Päivi Keisanen Mitä rakennerahastot ovat? EU:n ja valtion alueiden kehittämiseen tarkoitettua rahoitusta Tavoitteena vähentää alueiden

Lisätiedot

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016

KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 1 1 KEHITTÄMISSOPIMUS VUODELLE 2016 Kemin kaupunki ja Kemin Digipolis Oy ovat sopineet tässä esitetyn suunnitelman mukaisesta kehittämistoimeksiannosta vuodelle 2016: 1. TAUSTAA Kemin kaupunki on aktiivinen

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa

Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma. ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Etelä- ja Länsi-Suomen alueellinen suunnitelma (versio 25.10.2012) ja EU:n komission lähtökohdat kumppanuussopimusneuvotteluihin Suomen kanssa Aluekehitysjohtaja Varpu

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä

Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Yhdessä eteenpäin! - Elinikäisen ohjauksen TNO-palveluja kehittämässä Opin ovi klinikka 8.4.2014, Helsinki, Lintsi Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka Leminen, TEM neuvotteleva virkamies

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET

SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET SEURATUKI JA ESR -AVUSTUKSET Järjestöpäivät Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Kulttuuriasiainneuvos Mirja Virtala 24.9.2008 Opetusministeriön liikuntayksikkö OPETUSMINISTERIÖ 1 ESR VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014 Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Toukokuu 2014 TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoitteet: Uuden liiketoiminnan luominen

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2)

TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) TKI -toiminnan ja yhteistyön rahoittaminen Satakunnassa. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR TL 2) Satakunnan rahoitusinfo EU:n ohjelmakausi 2014-2020 5.6.2014 EAKR TL 2 Uuden

Lisätiedot

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa)

Elinkeinojaosto. Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Elinkeinojaosto Kaupunginhallituksen asettaman elinkeinojaoston jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet (suluissa) Trög Sakari, pj (Viitala Susanna) Juuruspolvi Juhani, vpj (Airaksinen Maarit) Karvo Seija

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto. Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Kokkola, Rovaniemi, Oulu ja Kajaani Syksy 2013 Kari Aalto Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017

Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 Keski-Pohjanmaan kärkitavoitteet 2016-2017 - Ajankohtaista 17.12.2015 - Hallitusohjelman kärkitavoitteet - AIKO-rahoitus - Toimeenpanosuunnitelman tarkistus Maakuntajohtaja, joulukuu 2015 Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot