PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN"

Transkriptio

1 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskaamon sijoittamista Untilan kylään tilalle Lootus RN:o 1:44. Kyseessä on uusi toiminta. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakija anoo ympäristölupaa hakemuksen tarkennuksen mukaisesti soranmurskaukseen kahdessa osassa vuoden 2013 ja vuoden 2017 loppuun mennessä toteuttaen. HAKIJA Hämeenkyrön kunta, tekniset palvelut Hollitie Hämeenkyrö Yhteyshenkilö: Hannu Hakanen, p Laitos ja sen toiminta Luvan hakemisen perusteet Soranmurskausalue sijaitsee Hämeenkyrön kunnan Untilan kylässä tilalla Lootus RN:o 1:44, osoitteessa Vesajärventie 800. Alueen pinta-ala on 2,8 ha. Soranmurskausta on tarkoitus tarkennetun lupahakemuksen mukaan suorittaa kahdessa 1,5-2 kk erässä seuraavan viiden vuoden aikana. Ensimmäinen osa suoritetaan tai aikana ja toinen osa noin 3-4 vuoden kuluttua, kuitenkin viimeistään vuoden 2017 aikana. Kiviainesta murskataan 1. osassa k-m 3 ( tn) ja 2. osassa murskataan vastaavasti k-m 3 ( tn). Raakasoraa jää otettavaksi n k-m 3 ( tn). Ympäristönsuojelulain 28 :n 1. momentti sekä ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohta 7 b) kiinteä murskaamo. Lupaviranomaisen toimivalta

2 2 Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii ympäristölautakunta. Asian vireilletulo Toimintaa koskevat luvat Toiminta-alueen kaavoitustilanne Ympäristölupahakemus on tullut vireille Hakemusta on täydennetty ja maa-ainesten ottosuunnitelman edellyttämällä Natura-arvioinnin tarveharkinnalla lupavalmistelun yhteydessä. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnon jälkeen lupahakemusta on hakija edelleen tarkentanut annetulla vastineella. Kunnanhallitus myönsi kokouksessaan maaainesluvan. Maa-ainesluvan määräysten mukainen kokonaisottomäärä on k-m 3. Maa-aineslupa myönnettiin 10 vuodeksi. Pintamaiden poistoa ja kiviaineksen jalostusta ei saa suorittaa ajalla välisenä aikana luonnonsuojelullisista syistä. Alueella ei ole voimassa yksityiskohtaista asemakaavaa. Pirkanmaan 1. Maakuntakaavassa (vahvistettu ) alueelle on merkitty seuraavat kaavavaraukset: MU 001: maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilunohjaustarvetta (001 Vatulanharju-Ulvaanharju) vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue (II- Pv 008: luokka) lmk: luontomatkailun kehittämisen kohdealue Hakemus kohdistuu alueelle, jossa on kunnanvaltuuston hyväksymä Ulvaanharjun osayleiskaava. Kaavasta on valitettu eikä se siten ole lainvoimainen. Valitus ei kuitenkaan kohdistu ko. alueelle. Osayleiskaavassa alueelle on esitetty seuraavat merkinnät: EO/4: maa-ainesten ottoalue, pohjaveden pinnan yläpuolelle tulee jättää 4 metriä paksu suojakerros Luo-3: Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alueen osa. Merkinnällä on osoitettu uhanalaisen kangaskiurun tai kehrääjän elinympäristö, jossa luonnon pintamaan poistoa ei saa suorittaa ajalla lintujen soidin- ja pesimisaikana.

3 3 Laitoksen sijaintipaikan ympäristö HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Har: Arvokas maisema- ja harjualue. Maa-ainesten ottamisesta saattaa aiheutua maa-aineslain 3.1 :n mukaisia seurauksia. Esitetyltä soranmurskaamon sijaintipaikalta on pohjoissuunnassa lähimpään asuinrakennukseen etäisyyttä noin 1,1 km ja vastaavasti eteläpuolella noin 1,2 km. Toiminta sijaitsee Ulvaanharjun II-luokan pohjavesialueen muodostumisalueella, joka kuuluu vedenhankintaan soveltuvaan pohjavesialueeseen ns. B-alueeseen. Luokituksen mukaan alue soveltuu vedenhankintaan, mutta sille ei ole toistaiseksi osoitettu käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. Ulvaanharjun B-alueen kokonaispinta-ala on 2,19 km 2, josta varsinaisen muodostuma-alueen pinta-ala on 1,49 km 2 ja kokonaisantoisuus m 3 /d. Hämeenkyrön Vesi Oy:n Ulvaanharjun vedenottamo sijaitsee noin 3 km itään ja lähin kaivo sijaitsee noin 2,6 km etäisyydellä alueesta. Hankealueen vanha sorakuoppa on tasolla Maa-ainestenotto kohdistuu alueen itäosaan, jossa luonnontilainen taso on pohjoisosassa +140 ja eteläosassa Pohjavesihavaintotietojen mukaan ottamisalueella ja sen lähiympäristössä pohjavesi on ollut korkeimmillaan +119,47. Alue sijaitsee luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaalla harjualueella. Ottamisalue rajautuu pohjoispuolella Vatulanharju- Ulvaanharjun Natura 2000 alueeseen ja samalla valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelman alueeseen. Alueelle on Pirkanmaan ELY-keskuksen maa-aineslupahakemuksen lausunnon pohjalta laadittu Natura-arvioinnin tarveharkinta. Selvityksen tarkoituksena oli arvioida hankkeen vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin. Selvityksen laati Marja-Liisa Pitkänen (Luontopeili) ja sen mukaan suunniteltu ottotoiminta ei merkittävästi heikennä Natura 2000 alueen suojeluperusteena olevia luontoarvoja. Hankkeella ei ole täten tarvetta tehdä luonnonsuojelulain 65 :n mukaista Naturaarviointia. Soranottoalue rajoittuu länsi- ja itäpuolella muihin soranottoalueisiin sekä etelässä kulttuurihistoriallisesti merkittävään Hämeenkankaan tiehen. Lupahakemuksen mukaisen laitoksen toimiala on soranmurskaus. Laitoksen toimiala on soran murskaus eri lajikkeiksi.

4 4 Tuotantovaiheet ovat raakasoran sekä vähäisten irtokivien syöttö murskaimeen pyöräkuormaajalla tai telakaivinkoneella, varsinainen materiaalin murskaus, murskeiden siirrot pyöräkuormaajalla tai kuorma-autolla (1-2) välivarastoon sekä mursketuotteiden kuormaus ja kuljetus käyttökohteeseen. Suurimman osan ajasta alueella toimii murskaamon lisäksi yksi kuormaaja ja kuorma-auto. Varastokasat sijaitsevat soramontun pohjalla tukitoiminta-alueella. Maa-ainesluvan mukaisesti kokonaisottomäärä on enintään k-m 3 kymmenessä vuodessa. Soranmurskaus on lupahakemuksen täydennyksen mukaan tarkoitus suorittaa nopeutetusti kahdessa erässä. Vuoden 2013 aikana on tarkoitus murskata k-m 3 ( tn) ja noin 3-4 vuoden sisällä loput k-m 3 ( tn). Raakasoraa jää otettavaksi n k-m3 ( tn). Toiminta-aika Murskausta on tarkoitus tarkennetun hakemuksen mukaan suorittaa vuoden 2013 aikana ajalla tai ja toinen murskausurakka 1,5-2 kk vuoden 2017 loppuun mennessä. Murskattaessa toiminta-aika on arkisin maanantaista perjantaihin klo Kuljetuksia suoritetaan maanantaista perjantaihin klo 7-22 ja satunnaisesti myös viikonloppuisin. Tiedot käytettävästä energiasta Laitteistojen huolto Liikenne Paras käyttökelpoinen tekniikka Soran murskaukseen käytettävän murskauslaitteiston energialähteenä on sähkö, joka tuotetaan kevyttä polttoöljyä polttoaineena käyttävällä aggregaatilla. Kuljetus- ja kuormauskaluston sekä murskauskaluston huoltoja ei alueella suoriteta. Työkoneet tankataan toiminta-aikana suojatulla tukitoiminta-alueella, jossa on varattuna imeytysturvetta ylivuotojen imeyttämiseksi. Murskaustoiminnan aiheuttama liikenne on vaihtelee toimintaaikana noin raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Alueelle on noin 20 metrin päällystetty tieyhteys Vesajärventieltä. Murskauslaitoksessa käytetään viimeisempiä teknisiä ja taloudellisia ratkaisuja päästöjen ja riskien minimoimiseksi.

5 5 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Pohjaveden ja maaperän suojelu Murskaukseen tullaan käyttämään B-luokan murskauslaitosta (Tielaitoksen luokitus Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu 1994 ). Tällöin pölyn haitallista leviämistä on estetty kastelemalla ja suojaamalla seulastot ja muut pölylähteet peittein ja koteloinnein. Murskauslaitos sijaitsee soramontussa, jonka 4-16 metriä korkeat rinteet toimivat sekä pöly- että meluesteinä. Tukitoiminta-alueelle rakennetaan erillinen suojattu toimintaaikainen aggregaatin, öljy- ja polttoainesäiliöiden yms. sekä työkoneiden varastoalue. Murskauslaitoksen aggregaatti ja sen poltto- ja voiteluaineet varastoidaan erikseen suojatulla tukitoiminta-alueella, jossa suojakerrospaksuus pohjaveteen 3,5-4 metriä. Polttonestesäiliöt on hyväksyttyjä kaksoisvaippasäiliöitä, jotka on varustettu laponestolla ja ylitäytönestimellä sekä tankkauslaitteisto lukittavalla sulkuventtiilillä. Laitteiston kunto tarkastetaan säännöllisesti ja lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Polttoaineita varastoidaan suojatulla alueella vain aggregaatin viikon tarvetta vastaava määrä silloin, kun alueella toimitaan. Työkoneiden polttoaineita ei alueella varastoida. Koneiden tankkaus voidaan suorittaa ainoastaan suojatulla alueella valvotusti ja tankkausmääristä sekä ajankohdasta pidetään kirjaa ja toimitetaan lupaviranomaiselle. Toiminta-aikana öljy- ja polttoainesäiliöitä ei saa jättää vartioimatta. Mikäli alueella ei pystytä järjestämään vartiointia niin polttoainesäiliöiden tulee olla tyhjiä tai säiliöt pitää kuljettaa alueelta pois ilkivallan estämiseksi. Säiliöiden ja suojalaitteiden sekä suojausten kunto sekä alueen siisteys tarkastetaan kerran viikossa. Suojattu varastoalue tukitoiminta-alueella mitoitetaan siten, että alueella kaikki urakassa käytettävien ja säilytettävien työkoneiden on sovittava suojatulle alueelle ja lisäksi suojatun alueen reunojen korkeus mitoitetaan siten, että alueen tilavuus on alustan päällä säilytettävien öljytuotteiden tilavuutta 1,3 kertaa suurempi. Alue suojataan nesteitä läpäisemättömäksi siten, että pohjalle asetetaan tiivis geosynteettinen HDPE-muovikalvo tai ominaisuuksiltaan vastaava materiaali siten, että kalvon reunat tulevat keskustaa korkeammalle muodostaen altaan. Suojakalvon päälle asetetaan tiiviisti cm:n kerros hienoa hiekkaa tai silttiä, johon valumat imeytyvät. Alueella on lisäksi alkusammutuskalustoa ja riittävästi öljynimeytysmateriaalia. Urakoitsija on velvollinen keräämään talteen heti mahdolliset öljyiset läikät ja välivarastoimaan tiiviissä säiliössä sekä

6 6 kuljettamaan asianmukaisesti alueelta pois. Tämä estää pilaantuneen maa-aineksen joutumista hulevesien huuhtomana suojatulta alueelta ympäristöön. Suojatun tukitoiminta-alueen maat vaihdetaan puhtaisiin murskausurakan päätyttyä ja pilaantunut maa-aines kuljetetaan asianmukaisesti pilaantuneiden maiden vastaanottopaikalle. Jätevedet ja hulevedet Sosiaalitilan jätevedet johdetaan säiliöön (10 m 3 ) ja tyhjennetään asianmukaisesti jätevedenpuhdistamolle. Hulevesien käsittelyn osalta ei ole esitetty toimenpiteitä. Päästöt ilmaan Toiminnasta aiheutuvaa pölyhaittaa rajoitetaan kastelemalla ja koteloinneilla sekä noin 4-17 metrin korkuiset harjunrinteet estävät pölyn leviämisen. Murskausaseman laskennallinen keskimääräinen hiukkaspäästö on 0,03 t/vuosi ja vastaavasti NO x - päästö 0,23 t/a, SO 2 -päästö 0,0012 t/vuosi sekä CO 2 -päästö 16 t/vuosi. Melu ja tärinä Toiminnasta aiheutuva melutaso ei ylitä 55 db lähimmissä mahdollisesti häiriintyvissä kohteissa. Kuljetuksista ja murskauksesta aiheutuva tärinä on vähäistä. Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Soranmurskauksessa syntyvät jätteet ovat kaivannaisjätteitä, jotka tullaan hyödyntämään tai loppusijoittamaan asianmukaisesti. Pintamaiden poiston yhteydessä kannot ja muu puujäte hävitetään tai kerätään kasoille haketusta varten. Pintamaat varastoidaan otto-alueen reunoilla ja käytetään luiskien verhoiluun sekä kasvualustan rakentamiseen. Pintamaita arvioidaan muodostuvan m 3 -ktr ja kantoja sekä hakkuutähteitä noin 120 m 3 -ktr. Kaivannaisjätteet käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin. Kaivannaisjätteiden varastoalueet siistitään, maisemoidaan ja metsitetään ottamissuunnitelman mukaisesti lupa-ajan puitteissa. Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon merkataan tuotannon lisäksi ympäristöön kohdistuvia asioita. Tarvittaessa suoritetaan melumittauksia. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

7 7 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Soranmurskaukseen liittyvät merkittävimmät riskit ovat koneiden ja laitteiden sekä murskaamon öljy- ja polttoainevuotoihin tai tankkausten yhteydessä tapahtuvat ylivuodot ympäristöön. Imeytysturvetta on saatavilla vuotojen varalta. Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Öljyvahinkojen sattuessa otetaan yhteyttä pelastusviranomaiseen. Hakemuksesta on kuulutettu Hämeenkyrön kunnan virallisella ilmoitustaululla (os. Härkikuja 7) Hakemuksesta on ilmoitettu Hämeenkyrön Sanomissa Ympäristölupahakemuksesta on lisäksi ilmoitettu laitoksen naapureille lähetetyillä kirjeillä. Asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Hämeenkyrön kunnan teknisessä toimistossa (os. Hollitie 7). Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto , PIRELY/492/07.00/2012X: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää hankkeesta lausuntonaan seuraavaa: Pohjaveden suojelu Pirkanmaan ELY-keskuksen käsityksen mukaan ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle voidaan myöntää vain, mikäli toimintaan tarvittava energia otetaan sähköverkosta. Energia voidaan tuottaa myös aggregaatilla, jos se voidaan sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Polttonesteiden ja kemikaalien varastointi tulee suorittaa pohjavesialueen ulkopuolella, eikä alueella saa tankata tai huoltaa kuormaus- ja kuljetuskalustoa. Ympäristöön vahingon tai onnettomuuden seurauksena joutuneista öljyistä, polttoaineista tai kemikaaleista on ilmoitettava välittömästi Pirkanmaan hätäkeskukseen (112), kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Pirkanmaan ELYkeskukselle sekä ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. Alueelle tulee varata tarvittava määrä imeytysainetta ja muuta kalustoa onnettomuustilanteiden varalle. ELY-keskuksen maa-ainestenottolupahakemuksesta antamassa lausunnossa on myös otettu kantaa pohjavesien suojeluun.

8 8 Natura-arvioinnin tarvehankintaselvitys Ottamisalue sijaitsee luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaalla harjualueella. Rajaus on esitetty mm. Pirkanmaan liiton julkaisussa B103, Pirkanmaan arvokkaat harjualueet (2007). Suunniteltu ottamisalue sijaitsee kokonaisuuden kannalta arvokkaalla harjunosalla. Aluetta hoidetaan pääosin maisemansuojelualueena lievähköin määräyksin. Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen hankkeessa alue on todettu maa-ainesten ottamiseen soveltumattomaksi alueeksi (Pirkanmaan ympäristökeskus, 2001). Alue sijoittuu siinä maakunnallisesti arvokkaalle harjualueelle ja vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. Ottamisalue rajautuu pohjoispuolella olevaan Vatulanharju- Ulvaanharjun Natura alueeseen ja samalla valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelman alueeseen. Naturaalueelle kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi ELY- keskus on hanketta koskevasta maa-aineslupahakemuksesta antamassaan lausunnossa (PIRELY/266/07.01/ ) edellyttänyt, että hankkeen vaikutukset Naturaalueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin tarkastellaan erillisessä selvityksessä (Natura-arvioinnin tarveharkinta). Ympäristölupahakemuksen liitteenä on toimitettu Vatulanharju- Ulvaanharjun Natura alueelle laadittu Natura- arvioinnin tarveharkinta. Selvityksen tarkoituksena on ollut arvioida, onko hankkeella todennäköisesti merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Natura- alueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin ja siten tarkastella, onko hankkeesta laadittava luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Natura- arviointi. Vatulan- Ulvaanharju on EU:n luontodirektiivin perusteella suojeltu harjualue, jonka kokonaispinta-ala on 1089 ha. Alueen pinta-alasta pääosa kuuluu harjumuodostumien metsäisiin luontotyyppeihin (96 % kokonaispinta-alasta) ja 3 % kuuluu keidassoiden luontotyyppiin. Fennoskandian lähteiden ja lähdesoiden sekä luonnontilaisten ja niiden kaltaisten mäntyvaltaisten vanhojen metsien luontotyypin osuus alueen kokonaispinta-alasta on alle 1 %. Luontodirektiivin liitteen II lajeja alueella ei Natura- tietolomakkeen mukaan esiinny. Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella tavataan kehrääjä ja kangaskiuru. Maa-ainesten otto ja siihen liittyvä toiminta ei ulotu Natura alueelle, joten hanke ei fyysisesti muuta Natura- alueen suojeluperusteena olevien luontotyyppien pinta-aloja. Hankkeen vaikutusalueella on arvioitu olevan ainoastaan harjumetsien luontotyyppiä, joka rajautuu välittömästi hankealueen pohjoispuolelle. Muut suojeluperusteena olevat

9 9 luontotyypit sijaitsevat hankkeen vaikutusalueen ulkopuolella. Hankealue on merkitty kangaskiurun elinympäristöksi alueelle laaditun Ulvaanharjun osayleiskaavan luontoselvityksessä. Hankkeen vaikutuksista pölyllä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia harjumetsien kasvillisuuteen. Harjumetsien luontotyypin ei myöskään arvioida olevan herkkä hankkeen mahdollisesti aiheuttamille muutoksille pohjaveden laadussa tai määrässä. Myöskään toiminnan aiheuttamalla melulla ei arvioida olevan vaikutuksia luontotyyppiin, joskin luontotyypille ominaisten lintulajien, kangaskiurun ja kehrääjän pesintään melulla voi olla vaikutuksia. Meluvaikutusta lievennetään hankealueella mm. pienentämällä materiaalien pudotuskorkeutta, meluesteillä, kasojen sijoittelulla sekä aloittamalla ottotoiminta ennen lintujen pesimäkauden alkua. Meluvaikutusta pienentää myös se, että murskausta tehdään noin 17 m Natura -alueen etelärajaa alempana. Myös ajoittamalla murskaus lintujen pesimäkauden ulkopuolelle on mahdollista lieventää meluhaittaa. Selvityksen mukaan hankkeesta aiheutuva melu ei todennäköisesti merkittävästi heikennä kangaskiurun tai kehrääjän pesintämahdollisuuksia Natura alueella. Selvityksessä mainitaan myös, että kangaskiurulla on ollut useita pesimäpaikkoja Vesalantien varrella. Hanke ei pienennä suojeluperusteena olevien luontotyyppien pinta-aloja, sen ei arvioida muuttavan luontotyyppien erityisrakenteita tai toimintaa ja myös luontotyypeille ominaisten lajien suojelun tason arvioidaan säilyvän suotuisana. Myöskään hankealueen läheisyydessä vaikuttavan muun maa-ainesten ottotoiminnan tai liikennekäytössä olevan Vesajärventien ei arvioida lisäävän merkittävästi yhteisvaikutuksia hankkeen kanssa. Maa-ainesten ottotoiminnan ei siten arvioida todennäköisesti merkittävästi heikentävän Vatulanharju- Ulvaanharjun Natura alueen suojeluperusteena olevia luontoarvoja eikä hankkeelle ole tarpeen tehdä luonnonsuojelulain 65 :n mukaista Naturaarviointia. Laaditun Natura- arvioinnin tarveharkintaraportin pohjalta ELYkeskus toteaa, että lintudirektiivin liitteen I lajien, kangaskiurun ja kehrääjän elinolosuhteiden turvaamiseksi lintujen pesintää häiritsevää toimintaa (mm. kiviaineksen jalostus ja pintamaan poisto) ei tule tehdä alueella välisenä aikana. Muilta osin ELY- keskus katsoo, että tarkasteltava Naturaarvioinnin tarveharkinta on asianmukaisesti laadittu ja sen johtopäätös on perusteltu. Luonnonsuojelulain 65 :n mukaisen Natura- arvioinnin laatiminen ei tarveharkinnassa esitettyjen lieventävien toimenpiteiden toteutuessa ole tarpeen.

10 10 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto , PIRELY/492/07.00/2012: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausuu Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen vastineesta ja hakemuksen muutoksista seuraavaa: Täydennyksessä on esitetty, että aggregaatti sijoitetaan tukitoiminta-alueelle ja siellä sijaitsee aggregaatin lisäksi maksimissaan 2000 litran kaksoisvaipallinen tai kiinteästi valuma-altaallinen öljysäiliö sekä tilaa työkoneiden säilyttämiselle. Työkoneiden polttoaineita ei varastoida toiminta-alueella. Pirkanmaan ELY-keskus pitää tärkeänä, että toiminta-alueella ja tukitoiminta-alueella mahdollisesti maahan joutuneet pienetkin öljymäärät on välittömästi korjattava talteen ja poistettava maaperästä. Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan, mikäli toiminnassa noudatetaan täydennyksessä esitettyjä muutoksia, aggregaattia voidaan tässä tapauksessa käyttää murskauslaitoksen voimanlähteenä kahden maksimissaan kaksi kuukautta kestävän murskausjakson aikana vuosina Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan lupa on myönnettävä määräaikaisena niin, että se päättyy vuoden 2017 loppuun mennessä. Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen Tarkastukset Lupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakija on antanut kirjallisen vastineen lausunnosta ja samassa yhteydessä tarkentanut murskauksen toiminta-aikaa sekä toimia tukitoiminta-alueella. Tarkennuksia lupahakemukseen on tehty, jotta murskausurakka voitaisiin toteuttaa alueella asianmukaisesti. Pirkanmaan ELYkeskuksen lausunto on järjestetyn neuvottelun mukainen. Lupavalmistelija on tutustunut hankkeeseen paikan päällä Lupatarkastus suoritetaan ennen murskaustoiminnan aloittamista.

11 11 Esitys (ympäristösihteeri Kaisa Pieniluoma): YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Hämeenkyrön kunnan ympäristölautakunta myöntää Hämeenkyrön kunnan teknisille palveluille ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan koskien soran murskausta Untilan kylässä tilalla Lootus RN:o 1:44. Lisäksi soran murskauksessa on noudatettava maa-ainesluvan (Kh ) määräyksiä. Lupamääräykset: 1. Luvanvarainen toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. (YSL 101 ) 2. Murskaustoimintaa saa suorittaa alueella vain kahdessa enintään kahden kuukauden (2 kk) kestoisessa murskausjaksossa vuosien aikana. (YSL 43, NaapL 17 ) 3. Murskaustoiminnassa on noudatettava seuraavia aikarajoja: - murskaaminen on kiellettyä kesällä välisenä aikana - murskaustoimintaa saa harjoittaa vain arkisin maanantaista perjantaihin klo kuormaaminen ja kuljetus on sallittu arkisin klo ja erityisestä syystä myös lauantaisin klo (YSL 43 ) 4. Ennen murskaustoiminnan aloittamista on suoritettava murskauslaitoksen käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksesta tulee ilmoittaa kolme vuorokautta ennen Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43 ) 5. Toiminnanharjoittajan tulee nimetä laitoksen toiminnoista ja tarkkailusta vastaava henkilö ja ilmoittaa hänen nimensä sekä yhteystiedot Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle käyttöönottotarkastuksella. (YSL 43 ) 6. Alueella saa murskata ja varastoida vain maa-ainesluvassa määritellyltä ottamisalueelta peräisin olevia kiviaineksia. Ulkopuolelta tuodun kiviaineksen murskaaminen on kielletty. (YSL 43 ) 7. Toiminta mukaan lukien liikennöinti alueella on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu maaperän eikä pohjaveden pilaantumista tai haittaa. (YSL 43 )

12 12 8. Murskaamo on sijoitettava siten, että maanpinnan ja pohjaveden pinnan välinen suojakerros on kaikissa olosuhteissa vähintään neljä metriä. Murskaamon välittömässä läheisyydessä täytyy olla imeytysainetta. (YSL 43 ) 9. Tukitoiminta-alueelle tulee rakentaa erillinen suojattu toiminta-aikainen aggregaatin, öljy- ja polttoainesäiliöiden yms. sekä työkoneiden varastoalue, joka mitoitetaan siten, että kaikki urakassa käytettävien ja säilytettävien työkoneiden on sovittava suojatulle alueelle. Lisäksi suojatun alueen koossa ja reunojen korkeuden mitoituksessa tulee huomioida, että alueen tilavuus on alustan päällä säilytettävien öljytuotteiden (säiliöt ja työkoneet) tilavuutta 1,3 kertaa suurempi. Suojatun alueen tulee olla riittävän laaja, niin että kaikki polttoaineiden käsittelyyn liittyvä toiminta (tankkaukset) voidaan suorittaa suojatun alueen päällä. Maaperä ko. alueella on suojattava nesteitä läpäisemättömäksi siten, että pohjalle asetetaan tiivis geosynteettinen HDPE-muovikalvo tai ominaisuuksiltaan vastaava materiaali siten, että kalvon reunat tulevat keskustaa korkeammalle muodostaen altaan. Suojakalvon päälle asetetaan tiiviisti cm:n kerros hienoa hiekkaa tai silttiä. Suojatulla alueella on oltava alkusammutuskalustoa ja riittävästi öljynimeytysmateriaalia. Ennen suojatun alueen rakentamista on siitä suunnitelma esitettävä ympäristöpalveluille. (YSL 4, 7, 8 ja 43 ) 10. Aggregaatin polttoaine on varastoitava asianmukaisessa hyväksytyssä ja tarkastetussa kaksoisvaipallisessa tai suojaaltaalla varustetussa maksimissaan 2000 litran säiliössä suojatulla alueella. Säiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä sekä tankkauslaitteisto lukittavalla sulkuventtiilillä. Luvattoman käytön estämiseksi sen on oltava lukittava. Työkoneiden polttoaineita ei saa varastoida alueella. Toiminta-aikana polttoainesäiliötä ei saa jättää vartioimatta. Mikäli vartiointia alueella ei saada järjestettyä, niin polttoainesäiliön on oltava tyhjä tai säiliö tulee kuljettaa alueelta pois. (YSL 4, 43 ) 11. Alueella ei saa huoltaa eikä pestä koneita, kuljetuskalustoa eikä autoja. Koneiden tankkaus on suoritettava suojatulla alueella. (YSL 4, 7, 8 ja 43 ) 12. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava aggregaatin ja sen säiliön, sekä suojausrakenteiden, laitteiden ja ajoneuvojen kuntoa säännöllisesti. Mikäli havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, on puutteet korjattava välittömästi. Havainnoista on pidettävä kirjaa ja koottava urakkaraporttiin. (YSL 4, 7, 8 ja 43 ) 13. Toiminnanharjoittaja on velvollinen keräämään alueelta talteen heti mahdolliset polttoaineläikät ja välivarastoimaan

13 13 tiiviissä säiliössä sekä kuljettamaan asianmukaisesti alueelta pois. Suojatun alueen maat tulee vaihtaa puhtaisiin murskausjakson päätyttyä ja pilaantunut maa-aines on kuljetettava asianmukaiseen käsittelyyn. Murskausjakson jälkeen toiminnanharjoittajan ja/tai luvanhakijan tulee pyytää toimintajakson lopputarkastusta (YSL 43 ) 14. Murskaustoiminnasta ei saa aiheutua ympäristöön haitallista pölyämistä. Pölyämistä tulee ensisijaisesti ehkäistä rakenteellisin ja toiminnallisin keinoin, kuten koteloinnein ja pudotuskorkeutta laskemalla. Pölyämistä tulee tarvittaessa ehkäistä kastelemalla käsiteltävää kiviainesta sekä kulkuväyliä puhtaalla vedellä. Pölynsidontaan ei saa käyttää suolaa eikä muita kemikaaleja. Mikäli pölyämisestä ilmenee haittoja, tulee toiminnanharjoittajan selvittää pölypäästöt ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin haittojen poistamiseksi. (YSL 43, NaapL 17 ) 15. Murskaustoiminta ei saa aiheuttaa ympäristöön haitallista melua tai tärinää. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimmissä noin kilometrin etäisyydellä sijaitsevien asuinrakennusten ja loma-asuntojen piha-alueilla ylittää keskiäänitasoa 50 db (LAeq). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Toiminnan meluvaikutus on tarvittaessa selvitettävä suorittamalla melumittauksia. (YSL 43, 46, NaapL 17, Vnp 993/1992) 16. Toiminta tulee järjestää siten, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnasta syntyvät ongelmajätteet on varastoitava selvästi merkityssä, katetussa, lukitussa ja tiiviissä tilassa, esim. kontissa siten, etteivät ne aiheuta vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Eri jätejakeet on toimitettava ympäristönsuojelulain ja jätelain edellyttämällä tavalla hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan. Hyödyntämiskelpoiset jätteen on toimitettava hyötykäyttöön. Toiminnassa syntyvät kaivannaisjätteet tulee käsitellä suunnitelman mukaisesti ja määristä sekä sijoittamisesta on pidettävä kirjaa. (YSL 43 ja 45, JäteL 4, 6, 15, 51 ja 52, JäteA 3 ) 17. Alueella muodostuvat sosiaalitilan jätevedet on kerättävä umpisäiliöön ja toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi. Jätevesien toimittamisesta tulee pitää kirjaa. Alueen sadevedet ja muut pintavedet on johdettava niin, että niistä ei aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisen vaaraa. (YSL 7, 8 ja 43 ) 18. Vahinkojen varalta laitoksella tulee olla käyttövalmiina riittävästi alkusammutuskalustoa ja imeyttämismateriaalia sekä muuta alkutorjuntaan tarvittavaa välineistöä vuotojen talteen keräämistä varten. Öljyvahingosta on viipymättä ilmoitettava

14 14 Tampereen pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin öljyvahingon leviämisen estämiseksi. Öljyvahingoista ja muista ympäristölle vaaraa aiheuttavista häiriötilanteista on ilmoitettava välittömästi myös Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 7, 8 ja 43, YSA 30 ) 19. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava toimintaan soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. (YSL 4, 5, 43 ja 58 ) 20. Toiminta-alueelle asennettavasta uudesta pohjaveden tarkkailuputkesta tulee ottaa vesinäyte ennen jokaisen murskausurakan aloittamista ja sen loputtua. Pohjavesinäytteestä tutkitaan mineraaliöljypitoisuus. Näytteiden tulokset tulee toimittaa heti niiden valmistuttua tiedoksi Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43 ja 46 ) 21. Toiminnanharjoittajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa tai tiedostoihin tallentavaa seurantaa murskauslaitoksen toiminnasta. Myös kaivannaisjätteiden määristä ja niiden käsittelystä tulee pitää kirjaa. Raportti kirjanpidosta on toimitettava Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle murskausurakan jälkeen kuukauden sisällä tai murskausurakan loputtua tehtävässä tarkastuksessa. Raportin tulee sisältää seuraavat tiedot: - murskauslaitoksen toimintapäivät ja toiminta-ajat - murskatun soran määrä - polttoaineiden yms. käyttömäärät toiminnassa ja tankkauspäivät - toiminnassa havaitut olennaiset ympäristöön vaikuttavat häiriöt (ajankohta, kesto, syy, vaikutukset, toimenpiteet) - toiminnassa syntyneet jätteet ja ongelmajätteet sekä tiedot niiden varastoinnista, käsittelystä ja toimituspaikoista (YSL 5 ja 46, JäteL 51 ) 22. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että kaikki tämän luvan mukaiseen toimintaan osallistuvat henkilöt, kuten murskauksen suorittajat sekä ajoneuvojen ja työkoneiden kuljettajat ovat tietoisia annetuista lupaehdoista ja noudattavat annettuja määräyksiä. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan olemassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 )

15 15 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten yleiset perustelut Lupamääräysten perustelut Ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan annettujen lupamääräysten mukaisesti, ei laitoksen toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, ympäristön merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lupa-asiaa ratkaistaessa on lisäksi noudatettu mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Lupamääräykset on annettu, jotta ympäristönsuojelulaissa tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset ja ympäristönsuojeluasetuksessa olevat vaatimukset täyttyvät. Lupamääräyksiä antaessa on kiinnitetty erityistä huomiota pohjaveden ja maaperän suojeluun, koska toiminta-alue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Toiminta sijoittuu metsätalousvaltaiselle haja-asutusalueelle, jolle on myönnetty useita maa-ainesten ottolupia. Maa-ainesten otto ja siihen liittyvät toiminnot ovat alueelle tavanomaista toimintaa. Luvanhakija on anonut lupaa aloittaa luvanmukainen toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Lupa siihen voidaan myöntää koska hakija on kunta ja hakemuksesta ei ole lähialueen asukkailta tullut huomautuksia. (Lupamääräys 1) Vatula-Ulvaanharjun alueella esiintyvien uhanalaisien tai harvinaisien lintulajien elinolosuhteiden turvaamiseksi murskaustoiminta on tarpeellista rajoittaa lintujen pesimäajan ulkopuolelle. Lähellä sijaitsevan virkistysreitin käyttäjille ja lähialueiden asukkaille mahdollisesti aiheutuvien häiriöiden ja haittojen (melu, pöly, raskasliikenne) pienentämiseksi toimintaa ei ole myöskään sallittu viikonloppuisin eikä pyhäpäivinä. Ennen toiminnan aloittamista on alueella suoritettava tarkastus ja toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnasta vastaava henkilö, joka vastaa toiminnanaikaisesta valvonnasta ja raportoinnista lupaviranomaiselle. Alueen erityisolot huomioiden alueelle ei saa tuoda muualta murskattavaa. (Lupamääräykset 2, 3, 4, 5 ja 6)

16 16 Murskaustoiminta sijoittuu vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle ja tämä huomioiden on erityisen tärkeää ennaltaehkäistä haitallisia ympäristövaikutuksia sekä vaatia, että toiminnassa noudatetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vaaditut suojaustoimenpiteet ja toiminnan rajoitukset ovat tarpeen pohjaveden pilaantumisriskin vähentämiseksi. Aggregaatin ja määrätyn polttoainesäiliön tilavuuden, suojausten tarkkailun ja alueen toiminta-aikaisen valvonnan tavoitteena on hallita riskejä sekä estää ympäristövahinkoja ja ilkivaltaa. Määräysten tavoitteena on estää polttoaineiden pääsy pohjaveteen. (Lupamääräykset 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13) Murskaustoiminnasta ilmaan pääsee pölyä, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisten ja muiden eliölajien terveyteen. Pölypäästöt riippuvat kuitenkin paljolti vallitsevista sääoloista. Toiminta-alueen läheisyydessä sijaitsevien suojelualueiden ja virkistysreitin käytön turvaamiseksi pölypäästöjä tulee seurata ja rajoittaa tarvittaessa. Pohjaveden suojelemiseksi pölyn leviämistä tulee rajoittaa ensisijaisesti rakenteellisin keinoin ja tarvittaessa käyttää pölyn torjuntaan puhdasta vettä. (Lupamääräys 14) Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoitoja oppilaitoksia palvelevilla alueilla. Hakemuksen tietojen ja asutuksen sijainnin perusteella ohjearvot tullaan alittamaan. Toiminnanharjoittaja on kuitenkin velvoitettu tarvittaessa tarkkailemaan aiheuttamansa melun tasoa. Mikäli rajat ylittyvät, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimiin melun torjumiseksi. (Lupamääräys 15) Toimittaessa alueella tulee huolehtia toiminnan asianmukaisesta jätehuollosta sekä jätevesien keräämisestä, koska toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (Lupamääräykset 16 ja 17) Tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeuksellista haittaa ja toimitaan pohjavesialueella, on haitan minimoinnin ja rajaamisen kannalta tarkoituksenmukaista ja tärkeää, että toimitaan nopeasti ja tiedonkulku viranomaisten ja toiminnan harjoittajan välillä varmistetaan. (Lupamääräys 18) Toiminnanharjoittajan on sekä ympäristönsuojelulain että jätelain mukaan oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, riskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Mikäli laitoksen ympäristökuormitusta voidaan vähentää parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisen vuoksi ilman kohtuuttomia kustannuksia, on sellainen tekniikka otettava käyttöön. (Lupamääräys 19)

17 17 Vastaukset lausuntoihin ja muistutuksiin Ympäristöluvan voimassaolo Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Sovelletut oikeusohjeet Lupapäätöksestä tiedottaminen Toiminnan vaikutusten seuraamiseksi on tärkeätä seurata alueen pohjaveden laatua vesinäyttein ja siten varmistaa maaperän puhtaana säilyminen. Asianmukaisen murskaustoiminnan varmistamiseksi sekä viranomaisen tiedonsaannin ja valvonnan turvaamiseksi toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnastaan ja huolehdittava yhteistyöstä ja tarvittavien tarkastusten suorittamisesta lupaviranomaisen kanssa. (Lupamääräykset 20, 21 ja 22) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnoissa esitetyt vaatimukset ja kannanotot on otettu huomioon tarkennettaessa lupahakemusta ja lupamääräyksissä sekä perusteluissa ilmenevällä tavalla. Tämä päätös on voimassa asti. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen tai laajentamiseen on oltava lupa. (YSL 28 ja 57 ) Ympäristöluvasta perittävä maksu määräytyy ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n liitteen mukaan. Kiinteä murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä 50 päivää koskeva ympäristölupa maksaa 1800 euroa. Ympäristönsuojelulaki (YSL) 86/2000: 4-8, 28, 30, 31, 35-38, 41-43, 45, 45 a, 46, 51-58, 75, 76, 81, 90, 96, 97, 101 :t Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 169/2000: 1, 7, 16-19, 30, 37 :t Jätelaki (JäteL) 646/2011: 8, 12, 13, 15-17, 20, 28, 29, 72, 73 :t Jäteasetus (JäteA) 179/2012: 8, 9 :t Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 26/1920: 17 Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/2011 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä 379/2008 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 Lautakunta tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla ja Hämeenkyrön Sanomissa. Päätös on nähtävänä kuulutusajan Hämeenkyrön kunnan ympäristöpalveluissa osoitteessa Hollitie 7, 39100

18 18 Hämeenkyrö. Ympäristönsuojelulain 54 :n mukaan ympäristölupapäätöksen antamisesta on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet sekä niille, joille on 38 :n 2 momentin mukaan annettu lupahakemuksesta erikseen tieto. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on ja viimeinen muutoksenhakupäivä Muutoksenhaku Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus lupapäätöksestä on hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan ympäristöpalveluille. Valitusosoitus on liitteenä. Päätös Jäljennös Hakijalle Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, Tampere Pirkanmaan pelastuslaitos, Läntinen pelastusalue, Nokian paloasema, Öljytie 3, Nokia

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ympäristölautakunta 26 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ymp 26 Valmistelija vs.rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 HAKEMUS Koneurakointi ja Kuljetus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 348 21.05.2002 3 Ymp 2731-2002 (235) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Turun Sataman kortteli 15:1) Ympkaalk 348 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/ (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 50/2015 1 (5) 193 TeliaSonera Finland Oyj:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava louhintatyö, Höyläämötie 4-8 sekä Valimotie 3 ja 5 HEL 2015-009643 T 11 01 00 02 Päätös

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös.

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 2 / 2015 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2015 ASIA HAKIJA Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) 143 Skanska Infra Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö, Kruunuvuorenranta HEL 2015-007962 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 16.12.2002 Kokouspvm 12.12.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 26 Lujatalo Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava paalutus osoitteessa Suolakivenkatu 15 Herttoniemessä HEL 2016-001719 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT

Päätös LAINVOIMAISET YMPÄRISTÖLUVAT JA LUPIEN MUKAISET TARKISTUSAJANKOHDAT Päätös Etelä-Suomi Nro 92/2013/1 Dnro ESAVI/80/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2013 ASIA Hakemus, joka koskee Neste Oil Oyj:n Haminan terminaalin ympäristöluvassa A 1027/KAS-2005-Y-29-111 määrätyn

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010

Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 28.6.2010 Diaarinro 1916/2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen muutos kalliokiven louhintaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 25 Helsingin kaupungin Staran erityisen häiritsevää melua aiheuttava iskuvasaran käyttö Ritokalliontien ja Munkkiniemen puistotien välillä HEL 2016-001522 T 11 01 00

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta Kaavin kunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Ympäristösihteeri 29.08.2017 2 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 118 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta, joka koskee murskausta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Dnro Etelä-Savo ESAELY/101/07.00/2011 20.6.2011 annettu julkipanon jälkeen ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄ

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Kokouspvm 18.3.2015 Mötesdatum SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN

Kokouspvm 18.3.2015 Mötesdatum SIPOON KUNTA SIBBO KOMMUN 1 YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOS / SIPOON MOOTTORIKERHO RY, MOOTTORIURHEILUKESKUS ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 89 :n mukaisen muutoslupahakemuksen johdosta, jonka Sipoon Moottorikerho ry on jättänyt

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014. Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127

Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014. Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127 Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127 Selostus: Teknisen toimialan kaavoituspalvelut / yleiskaavoitus on 11.8.2014

Lisätiedot

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä

Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä Etelä-Suomi Päätös Nro 136/2014/1 Dnro ESAVI/79/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 3.7.2014 ASIA Hakemus, joka koskee Fingrid Oyj:n Kilpilahden kaasuturbiinilaitoksen ympäristölupapäätöksessä No YS

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 71 24.11.2016 Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy OULYMP 71 LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja.

PERUSTE Ympäristönsuojeluasetuksen I 1 la kohta, yli 80 lihanaudan eläinsuoja. KORPILAHDEN KUNTA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.9.2005 5/2005 (1/5) Ympäristölautakunta Julkipanopäivä 3.10.2005 Pl 15 41801 KORPILAHTI Antopäivä 4.10.2005 ASIA Seppo Nirkkosen ympäristölupahakemus (YSL 35 )

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot