PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN"

Transkriptio

1 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskaamon sijoittamista Untilan kylään tilalle Lootus RN:o 1:44. Kyseessä on uusi toiminta. Päätös sisältää ympäristönsuojelulain 101 :ssä tarkoitetun ratkaisun toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakija anoo ympäristölupaa hakemuksen tarkennuksen mukaisesti soranmurskaukseen kahdessa osassa vuoden 2013 ja vuoden 2017 loppuun mennessä toteuttaen. HAKIJA Hämeenkyrön kunta, tekniset palvelut Hollitie Hämeenkyrö Yhteyshenkilö: Hannu Hakanen, p Laitos ja sen toiminta Luvan hakemisen perusteet Soranmurskausalue sijaitsee Hämeenkyrön kunnan Untilan kylässä tilalla Lootus RN:o 1:44, osoitteessa Vesajärventie 800. Alueen pinta-ala on 2,8 ha. Soranmurskausta on tarkoitus tarkennetun lupahakemuksen mukaan suorittaa kahdessa 1,5-2 kk erässä seuraavan viiden vuoden aikana. Ensimmäinen osa suoritetaan tai aikana ja toinen osa noin 3-4 vuoden kuluttua, kuitenkin viimeistään vuoden 2017 aikana. Kiviainesta murskataan 1. osassa k-m 3 ( tn) ja 2. osassa murskataan vastaavasti k-m 3 ( tn). Raakasoraa jää otettavaksi n k-m 3 ( tn). Ympäristönsuojelulain 28 :n 1. momentti sekä ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohta 7 b) kiinteä murskaamo. Lupaviranomaisen toimivalta

2 2 Toimivaltainen lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii ympäristölautakunta. Asian vireilletulo Toimintaa koskevat luvat Toiminta-alueen kaavoitustilanne Ympäristölupahakemus on tullut vireille Hakemusta on täydennetty ja maa-ainesten ottosuunnitelman edellyttämällä Natura-arvioinnin tarveharkinnalla lupavalmistelun yhteydessä. Lisäksi Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnon jälkeen lupahakemusta on hakija edelleen tarkentanut annetulla vastineella. Kunnanhallitus myönsi kokouksessaan maaainesluvan. Maa-ainesluvan määräysten mukainen kokonaisottomäärä on k-m 3. Maa-aineslupa myönnettiin 10 vuodeksi. Pintamaiden poistoa ja kiviaineksen jalostusta ei saa suorittaa ajalla välisenä aikana luonnonsuojelullisista syistä. Alueella ei ole voimassa yksityiskohtaista asemakaavaa. Pirkanmaan 1. Maakuntakaavassa (vahvistettu ) alueelle on merkitty seuraavat kaavavaraukset: MU 001: maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilunohjaustarvetta (001 Vatulanharju-Ulvaanharju) vedenhankinnan kannalta tärkeä pohjavesialue (II- Pv 008: luokka) lmk: luontomatkailun kehittämisen kohdealue Hakemus kohdistuu alueelle, jossa on kunnanvaltuuston hyväksymä Ulvaanharjun osayleiskaava. Kaavasta on valitettu eikä se siten ole lainvoimainen. Valitus ei kuitenkaan kohdistu ko. alueelle. Osayleiskaavassa alueelle on esitetty seuraavat merkinnät: EO/4: maa-ainesten ottoalue, pohjaveden pinnan yläpuolelle tulee jättää 4 metriä paksu suojakerros Luo-3: Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä alueen osa. Merkinnällä on osoitettu uhanalaisen kangaskiurun tai kehrääjän elinympäristö, jossa luonnon pintamaan poistoa ei saa suorittaa ajalla lintujen soidin- ja pesimisaikana.

3 3 Laitoksen sijaintipaikan ympäristö HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Har: Arvokas maisema- ja harjualue. Maa-ainesten ottamisesta saattaa aiheutua maa-aineslain 3.1 :n mukaisia seurauksia. Esitetyltä soranmurskaamon sijaintipaikalta on pohjoissuunnassa lähimpään asuinrakennukseen etäisyyttä noin 1,1 km ja vastaavasti eteläpuolella noin 1,2 km. Toiminta sijaitsee Ulvaanharjun II-luokan pohjavesialueen muodostumisalueella, joka kuuluu vedenhankintaan soveltuvaan pohjavesialueeseen ns. B-alueeseen. Luokituksen mukaan alue soveltuu vedenhankintaan, mutta sille ei ole toistaiseksi osoitettu käyttöä yhdyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankinnassa. Ulvaanharjun B-alueen kokonaispinta-ala on 2,19 km 2, josta varsinaisen muodostuma-alueen pinta-ala on 1,49 km 2 ja kokonaisantoisuus m 3 /d. Hämeenkyrön Vesi Oy:n Ulvaanharjun vedenottamo sijaitsee noin 3 km itään ja lähin kaivo sijaitsee noin 2,6 km etäisyydellä alueesta. Hankealueen vanha sorakuoppa on tasolla Maa-ainestenotto kohdistuu alueen itäosaan, jossa luonnontilainen taso on pohjoisosassa +140 ja eteläosassa Pohjavesihavaintotietojen mukaan ottamisalueella ja sen lähiympäristössä pohjavesi on ollut korkeimmillaan +119,47. Alue sijaitsee luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaalla harjualueella. Ottamisalue rajautuu pohjoispuolella Vatulanharju- Ulvaanharjun Natura 2000 alueeseen ja samalla valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelman alueeseen. Alueelle on Pirkanmaan ELY-keskuksen maa-aineslupahakemuksen lausunnon pohjalta laadittu Natura-arvioinnin tarveharkinta. Selvityksen tarkoituksena oli arvioida hankkeen vaikutukset Natura-alueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin. Selvityksen laati Marja-Liisa Pitkänen (Luontopeili) ja sen mukaan suunniteltu ottotoiminta ei merkittävästi heikennä Natura 2000 alueen suojeluperusteena olevia luontoarvoja. Hankkeella ei ole täten tarvetta tehdä luonnonsuojelulain 65 :n mukaista Naturaarviointia. Soranottoalue rajoittuu länsi- ja itäpuolella muihin soranottoalueisiin sekä etelässä kulttuurihistoriallisesti merkittävään Hämeenkankaan tiehen. Lupahakemuksen mukaisen laitoksen toimiala on soranmurskaus. Laitoksen toimiala on soran murskaus eri lajikkeiksi.

4 4 Tuotantovaiheet ovat raakasoran sekä vähäisten irtokivien syöttö murskaimeen pyöräkuormaajalla tai telakaivinkoneella, varsinainen materiaalin murskaus, murskeiden siirrot pyöräkuormaajalla tai kuorma-autolla (1-2) välivarastoon sekä mursketuotteiden kuormaus ja kuljetus käyttökohteeseen. Suurimman osan ajasta alueella toimii murskaamon lisäksi yksi kuormaaja ja kuorma-auto. Varastokasat sijaitsevat soramontun pohjalla tukitoiminta-alueella. Maa-ainesluvan mukaisesti kokonaisottomäärä on enintään k-m 3 kymmenessä vuodessa. Soranmurskaus on lupahakemuksen täydennyksen mukaan tarkoitus suorittaa nopeutetusti kahdessa erässä. Vuoden 2013 aikana on tarkoitus murskata k-m 3 ( tn) ja noin 3-4 vuoden sisällä loput k-m 3 ( tn). Raakasoraa jää otettavaksi n k-m3 ( tn). Toiminta-aika Murskausta on tarkoitus tarkennetun hakemuksen mukaan suorittaa vuoden 2013 aikana ajalla tai ja toinen murskausurakka 1,5-2 kk vuoden 2017 loppuun mennessä. Murskattaessa toiminta-aika on arkisin maanantaista perjantaihin klo Kuljetuksia suoritetaan maanantaista perjantaihin klo 7-22 ja satunnaisesti myös viikonloppuisin. Tiedot käytettävästä energiasta Laitteistojen huolto Liikenne Paras käyttökelpoinen tekniikka Soran murskaukseen käytettävän murskauslaitteiston energialähteenä on sähkö, joka tuotetaan kevyttä polttoöljyä polttoaineena käyttävällä aggregaatilla. Kuljetus- ja kuormauskaluston sekä murskauskaluston huoltoja ei alueella suoriteta. Työkoneet tankataan toiminta-aikana suojatulla tukitoiminta-alueella, jossa on varattuna imeytysturvetta ylivuotojen imeyttämiseksi. Murskaustoiminnan aiheuttama liikenne on vaihtelee toimintaaikana noin raskasta ajoneuvoa vuorokaudessa. Alueelle on noin 20 metrin päällystetty tieyhteys Vesajärventieltä. Murskauslaitoksessa käytetään viimeisempiä teknisiä ja taloudellisia ratkaisuja päästöjen ja riskien minimoimiseksi.

5 5 YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Pohjaveden ja maaperän suojelu Murskaukseen tullaan käyttämään B-luokan murskauslaitosta (Tielaitoksen luokitus Asfalttiasemien ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelu 1994 ). Tällöin pölyn haitallista leviämistä on estetty kastelemalla ja suojaamalla seulastot ja muut pölylähteet peittein ja koteloinnein. Murskauslaitos sijaitsee soramontussa, jonka 4-16 metriä korkeat rinteet toimivat sekä pöly- että meluesteinä. Tukitoiminta-alueelle rakennetaan erillinen suojattu toimintaaikainen aggregaatin, öljy- ja polttoainesäiliöiden yms. sekä työkoneiden varastoalue. Murskauslaitoksen aggregaatti ja sen poltto- ja voiteluaineet varastoidaan erikseen suojatulla tukitoiminta-alueella, jossa suojakerrospaksuus pohjaveteen 3,5-4 metriä. Polttonestesäiliöt on hyväksyttyjä kaksoisvaippasäiliöitä, jotka on varustettu laponestolla ja ylitäytönestimellä sekä tankkauslaitteisto lukittavalla sulkuventtiilillä. Laitteiston kunto tarkastetaan säännöllisesti ja lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Polttoaineita varastoidaan suojatulla alueella vain aggregaatin viikon tarvetta vastaava määrä silloin, kun alueella toimitaan. Työkoneiden polttoaineita ei alueella varastoida. Koneiden tankkaus voidaan suorittaa ainoastaan suojatulla alueella valvotusti ja tankkausmääristä sekä ajankohdasta pidetään kirjaa ja toimitetaan lupaviranomaiselle. Toiminta-aikana öljy- ja polttoainesäiliöitä ei saa jättää vartioimatta. Mikäli alueella ei pystytä järjestämään vartiointia niin polttoainesäiliöiden tulee olla tyhjiä tai säiliöt pitää kuljettaa alueelta pois ilkivallan estämiseksi. Säiliöiden ja suojalaitteiden sekä suojausten kunto sekä alueen siisteys tarkastetaan kerran viikossa. Suojattu varastoalue tukitoiminta-alueella mitoitetaan siten, että alueella kaikki urakassa käytettävien ja säilytettävien työkoneiden on sovittava suojatulle alueelle ja lisäksi suojatun alueen reunojen korkeus mitoitetaan siten, että alueen tilavuus on alustan päällä säilytettävien öljytuotteiden tilavuutta 1,3 kertaa suurempi. Alue suojataan nesteitä läpäisemättömäksi siten, että pohjalle asetetaan tiivis geosynteettinen HDPE-muovikalvo tai ominaisuuksiltaan vastaava materiaali siten, että kalvon reunat tulevat keskustaa korkeammalle muodostaen altaan. Suojakalvon päälle asetetaan tiiviisti cm:n kerros hienoa hiekkaa tai silttiä, johon valumat imeytyvät. Alueella on lisäksi alkusammutuskalustoa ja riittävästi öljynimeytysmateriaalia. Urakoitsija on velvollinen keräämään talteen heti mahdolliset öljyiset läikät ja välivarastoimaan tiiviissä säiliössä sekä

6 6 kuljettamaan asianmukaisesti alueelta pois. Tämä estää pilaantuneen maa-aineksen joutumista hulevesien huuhtomana suojatulta alueelta ympäristöön. Suojatun tukitoiminta-alueen maat vaihdetaan puhtaisiin murskausurakan päätyttyä ja pilaantunut maa-aines kuljetetaan asianmukaisesti pilaantuneiden maiden vastaanottopaikalle. Jätevedet ja hulevedet Sosiaalitilan jätevedet johdetaan säiliöön (10 m 3 ) ja tyhjennetään asianmukaisesti jätevedenpuhdistamolle. Hulevesien käsittelyn osalta ei ole esitetty toimenpiteitä. Päästöt ilmaan Toiminnasta aiheutuvaa pölyhaittaa rajoitetaan kastelemalla ja koteloinneilla sekä noin 4-17 metrin korkuiset harjunrinteet estävät pölyn leviämisen. Murskausaseman laskennallinen keskimääräinen hiukkaspäästö on 0,03 t/vuosi ja vastaavasti NO x - päästö 0,23 t/a, SO 2 -päästö 0,0012 t/vuosi sekä CO 2 -päästö 16 t/vuosi. Melu ja tärinä Toiminnasta aiheutuva melutaso ei ylitä 55 db lähimmissä mahdollisesti häiriintyvissä kohteissa. Kuljetuksista ja murskauksesta aiheutuva tärinä on vähäistä. Jätteet ja niiden käsittely sekä hyödyntäminen Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu Soranmurskauksessa syntyvät jätteet ovat kaivannaisjätteitä, jotka tullaan hyödyntämään tai loppusijoittamaan asianmukaisesti. Pintamaiden poiston yhteydessä kannot ja muu puujäte hävitetään tai kerätään kasoille haketusta varten. Pintamaat varastoidaan otto-alueen reunoilla ja käytetään luiskien verhoiluun sekä kasvualustan rakentamiseen. Pintamaita arvioidaan muodostuvan m 3 -ktr ja kantoja sekä hakkuutähteitä noin 120 m 3 -ktr. Kaivannaisjätteet käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin. Kaivannaisjätteiden varastoalueet siistitään, maisemoidaan ja metsitetään ottamissuunnitelman mukaisesti lupa-ajan puitteissa. Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon merkataan tuotannon lisäksi ympäristöön kohdistuvia asioita. Tarvittaessa suoritetaan melumittauksia. Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

7 7 LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Soranmurskaukseen liittyvät merkittävimmät riskit ovat koneiden ja laitteiden sekä murskaamon öljy- ja polttoainevuotoihin tai tankkausten yhteydessä tapahtuvat ylivuodot ympäristöön. Imeytysturvetta on saatavilla vuotojen varalta. Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Öljyvahinkojen sattuessa otetaan yhteyttä pelastusviranomaiseen. Hakemuksesta on kuulutettu Hämeenkyrön kunnan virallisella ilmoitustaululla (os. Härkikuja 7) Hakemuksesta on ilmoitettu Hämeenkyrön Sanomissa Ympäristölupahakemuksesta on lisäksi ilmoitettu laitoksen naapureille lähetetyillä kirjeillä. Asiakirjat ovat olleet kuulutusaikana nähtävillä Hämeenkyrön kunnan teknisessä toimistossa (os. Hollitie 7). Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto , PIRELY/492/07.00/2012X: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää hankkeesta lausuntonaan seuraavaa: Pohjaveden suojelu Pirkanmaan ELY-keskuksen käsityksen mukaan ympäristölupa kiviaineksen murskaukselle voidaan myöntää vain, mikäli toimintaan tarvittava energia otetaan sähköverkosta. Energia voidaan tuottaa myös aggregaatilla, jos se voidaan sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Polttonesteiden ja kemikaalien varastointi tulee suorittaa pohjavesialueen ulkopuolella, eikä alueella saa tankata tai huoltaa kuormaus- ja kuljetuskalustoa. Ympäristöön vahingon tai onnettomuuden seurauksena joutuneista öljyistä, polttoaineista tai kemikaaleista on ilmoitettava välittömästi Pirkanmaan hätäkeskukseen (112), kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Pirkanmaan ELYkeskukselle sekä ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. Alueelle tulee varata tarvittava määrä imeytysainetta ja muuta kalustoa onnettomuustilanteiden varalle. ELY-keskuksen maa-ainestenottolupahakemuksesta antamassa lausunnossa on myös otettu kantaa pohjavesien suojeluun.

8 8 Natura-arvioinnin tarvehankintaselvitys Ottamisalue sijaitsee luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaalla harjualueella. Rajaus on esitetty mm. Pirkanmaan liiton julkaisussa B103, Pirkanmaan arvokkaat harjualueet (2007). Suunniteltu ottamisalue sijaitsee kokonaisuuden kannalta arvokkaalla harjunosalla. Aluetta hoidetaan pääosin maisemansuojelualueena lievähköin määräyksin. Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen hankkeessa alue on todettu maa-ainesten ottamiseen soveltumattomaksi alueeksi (Pirkanmaan ympäristökeskus, 2001). Alue sijoittuu siinä maakunnallisesti arvokkaalle harjualueelle ja vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle. Ottamisalue rajautuu pohjoispuolella olevaan Vatulanharju- Ulvaanharjun Natura alueeseen ja samalla valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelman alueeseen. Naturaalueelle kohdistuvien vaikutusten arvioimiseksi ELY- keskus on hanketta koskevasta maa-aineslupahakemuksesta antamassaan lausunnossa (PIRELY/266/07.01/ ) edellyttänyt, että hankkeen vaikutukset Naturaalueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin tarkastellaan erillisessä selvityksessä (Natura-arvioinnin tarveharkinta). Ympäristölupahakemuksen liitteenä on toimitettu Vatulanharju- Ulvaanharjun Natura alueelle laadittu Natura- arvioinnin tarveharkinta. Selvityksen tarkoituksena on ollut arvioida, onko hankkeella todennäköisesti merkittävästi heikentäviä vaikutuksia Natura- alueen suojeluperusteena oleviin luontoarvoihin ja siten tarkastella, onko hankkeesta laadittava luonnonsuojelulain 65 :n mukainen Natura- arviointi. Vatulan- Ulvaanharju on EU:n luontodirektiivin perusteella suojeltu harjualue, jonka kokonaispinta-ala on 1089 ha. Alueen pinta-alasta pääosa kuuluu harjumuodostumien metsäisiin luontotyyppeihin (96 % kokonaispinta-alasta) ja 3 % kuuluu keidassoiden luontotyyppiin. Fennoskandian lähteiden ja lähdesoiden sekä luonnontilaisten ja niiden kaltaisten mäntyvaltaisten vanhojen metsien luontotyypin osuus alueen kokonaispinta-alasta on alle 1 %. Luontodirektiivin liitteen II lajeja alueella ei Natura- tietolomakkeen mukaan esiinny. Lintudirektiivin liitteen I lajeista alueella tavataan kehrääjä ja kangaskiuru. Maa-ainesten otto ja siihen liittyvä toiminta ei ulotu Natura alueelle, joten hanke ei fyysisesti muuta Natura- alueen suojeluperusteena olevien luontotyyppien pinta-aloja. Hankkeen vaikutusalueella on arvioitu olevan ainoastaan harjumetsien luontotyyppiä, joka rajautuu välittömästi hankealueen pohjoispuolelle. Muut suojeluperusteena olevat

9 9 luontotyypit sijaitsevat hankkeen vaikutusalueen ulkopuolella. Hankealue on merkitty kangaskiurun elinympäristöksi alueelle laaditun Ulvaanharjun osayleiskaavan luontoselvityksessä. Hankkeen vaikutuksista pölyllä ei arvioida olevan merkittäviä vaikutuksia harjumetsien kasvillisuuteen. Harjumetsien luontotyypin ei myöskään arvioida olevan herkkä hankkeen mahdollisesti aiheuttamille muutoksille pohjaveden laadussa tai määrässä. Myöskään toiminnan aiheuttamalla melulla ei arvioida olevan vaikutuksia luontotyyppiin, joskin luontotyypille ominaisten lintulajien, kangaskiurun ja kehrääjän pesintään melulla voi olla vaikutuksia. Meluvaikutusta lievennetään hankealueella mm. pienentämällä materiaalien pudotuskorkeutta, meluesteillä, kasojen sijoittelulla sekä aloittamalla ottotoiminta ennen lintujen pesimäkauden alkua. Meluvaikutusta pienentää myös se, että murskausta tehdään noin 17 m Natura -alueen etelärajaa alempana. Myös ajoittamalla murskaus lintujen pesimäkauden ulkopuolelle on mahdollista lieventää meluhaittaa. Selvityksen mukaan hankkeesta aiheutuva melu ei todennäköisesti merkittävästi heikennä kangaskiurun tai kehrääjän pesintämahdollisuuksia Natura alueella. Selvityksessä mainitaan myös, että kangaskiurulla on ollut useita pesimäpaikkoja Vesalantien varrella. Hanke ei pienennä suojeluperusteena olevien luontotyyppien pinta-aloja, sen ei arvioida muuttavan luontotyyppien erityisrakenteita tai toimintaa ja myös luontotyypeille ominaisten lajien suojelun tason arvioidaan säilyvän suotuisana. Myöskään hankealueen läheisyydessä vaikuttavan muun maa-ainesten ottotoiminnan tai liikennekäytössä olevan Vesajärventien ei arvioida lisäävän merkittävästi yhteisvaikutuksia hankkeen kanssa. Maa-ainesten ottotoiminnan ei siten arvioida todennäköisesti merkittävästi heikentävän Vatulanharju- Ulvaanharjun Natura alueen suojeluperusteena olevia luontoarvoja eikä hankkeelle ole tarpeen tehdä luonnonsuojelulain 65 :n mukaista Naturaarviointia. Laaditun Natura- arvioinnin tarveharkintaraportin pohjalta ELYkeskus toteaa, että lintudirektiivin liitteen I lajien, kangaskiurun ja kehrääjän elinolosuhteiden turvaamiseksi lintujen pesintää häiritsevää toimintaa (mm. kiviaineksen jalostus ja pintamaan poisto) ei tule tehdä alueella välisenä aikana. Muilta osin ELY- keskus katsoo, että tarkasteltava Naturaarvioinnin tarveharkinta on asianmukaisesti laadittu ja sen johtopäätös on perusteltu. Luonnonsuojelulain 65 :n mukaisen Natura- arvioinnin laatiminen ei tarveharkinnassa esitettyjen lieventävien toimenpiteiden toteutuessa ole tarpeen.

10 10 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto , PIRELY/492/07.00/2012: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausuu Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen vastineesta ja hakemuksen muutoksista seuraavaa: Täydennyksessä on esitetty, että aggregaatti sijoitetaan tukitoiminta-alueelle ja siellä sijaitsee aggregaatin lisäksi maksimissaan 2000 litran kaksoisvaipallinen tai kiinteästi valuma-altaallinen öljysäiliö sekä tilaa työkoneiden säilyttämiselle. Työkoneiden polttoaineita ei varastoida toiminta-alueella. Pirkanmaan ELY-keskus pitää tärkeänä, että toiminta-alueella ja tukitoiminta-alueella mahdollisesti maahan joutuneet pienetkin öljymäärät on välittömästi korjattava talteen ja poistettava maaperästä. Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan, mikäli toiminnassa noudatetaan täydennyksessä esitettyjä muutoksia, aggregaattia voidaan tässä tapauksessa käyttää murskauslaitoksen voimanlähteenä kahden maksimissaan kaksi kuukautta kestävän murskausjakson aikana vuosina Pirkanmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan lupa on myönnettävä määräaikaisena niin, että se päättyy vuoden 2017 loppuun mennessä. Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen Tarkastukset Lupahakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakija on antanut kirjallisen vastineen lausunnosta ja samassa yhteydessä tarkentanut murskauksen toiminta-aikaa sekä toimia tukitoiminta-alueella. Tarkennuksia lupahakemukseen on tehty, jotta murskausurakka voitaisiin toteuttaa alueella asianmukaisesti. Pirkanmaan ELYkeskuksen lausunto on järjestetyn neuvottelun mukainen. Lupavalmistelija on tutustunut hankkeeseen paikan päällä Lupatarkastus suoritetaan ennen murskaustoiminnan aloittamista.

11 11 Esitys (ympäristösihteeri Kaisa Pieniluoma): YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Hämeenkyrön kunnan ympäristölautakunta myöntää Hämeenkyrön kunnan teknisille palveluille ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan koskien soran murskausta Untilan kylässä tilalla Lootus RN:o 1:44. Lisäksi soran murskauksessa on noudatettava maa-ainesluvan (Kh ) määräyksiä. Lupamääräykset: 1. Luvanvarainen toiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen päätöksen lainvoimaiseksi tuloa. (YSL 101 ) 2. Murskaustoimintaa saa suorittaa alueella vain kahdessa enintään kahden kuukauden (2 kk) kestoisessa murskausjaksossa vuosien aikana. (YSL 43, NaapL 17 ) 3. Murskaustoiminnassa on noudatettava seuraavia aikarajoja: - murskaaminen on kiellettyä kesällä välisenä aikana - murskaustoimintaa saa harjoittaa vain arkisin maanantaista perjantaihin klo kuormaaminen ja kuljetus on sallittu arkisin klo ja erityisestä syystä myös lauantaisin klo (YSL 43 ) 4. Ennen murskaustoiminnan aloittamista on suoritettava murskauslaitoksen käyttöönottotarkastus. Käyttöönottotarkastuksesta tulee ilmoittaa kolme vuorokautta ennen Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43 ) 5. Toiminnanharjoittajan tulee nimetä laitoksen toiminnoista ja tarkkailusta vastaava henkilö ja ilmoittaa hänen nimensä sekä yhteystiedot Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle käyttöönottotarkastuksella. (YSL 43 ) 6. Alueella saa murskata ja varastoida vain maa-ainesluvassa määritellyltä ottamisalueelta peräisin olevia kiviaineksia. Ulkopuolelta tuodun kiviaineksen murskaaminen on kielletty. (YSL 43 ) 7. Toiminta mukaan lukien liikennöinti alueella on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu maaperän eikä pohjaveden pilaantumista tai haittaa. (YSL 43 )

12 12 8. Murskaamo on sijoitettava siten, että maanpinnan ja pohjaveden pinnan välinen suojakerros on kaikissa olosuhteissa vähintään neljä metriä. Murskaamon välittömässä läheisyydessä täytyy olla imeytysainetta. (YSL 43 ) 9. Tukitoiminta-alueelle tulee rakentaa erillinen suojattu toiminta-aikainen aggregaatin, öljy- ja polttoainesäiliöiden yms. sekä työkoneiden varastoalue, joka mitoitetaan siten, että kaikki urakassa käytettävien ja säilytettävien työkoneiden on sovittava suojatulle alueelle. Lisäksi suojatun alueen koossa ja reunojen korkeuden mitoituksessa tulee huomioida, että alueen tilavuus on alustan päällä säilytettävien öljytuotteiden (säiliöt ja työkoneet) tilavuutta 1,3 kertaa suurempi. Suojatun alueen tulee olla riittävän laaja, niin että kaikki polttoaineiden käsittelyyn liittyvä toiminta (tankkaukset) voidaan suorittaa suojatun alueen päällä. Maaperä ko. alueella on suojattava nesteitä läpäisemättömäksi siten, että pohjalle asetetaan tiivis geosynteettinen HDPE-muovikalvo tai ominaisuuksiltaan vastaava materiaali siten, että kalvon reunat tulevat keskustaa korkeammalle muodostaen altaan. Suojakalvon päälle asetetaan tiiviisti cm:n kerros hienoa hiekkaa tai silttiä. Suojatulla alueella on oltava alkusammutuskalustoa ja riittävästi öljynimeytysmateriaalia. Ennen suojatun alueen rakentamista on siitä suunnitelma esitettävä ympäristöpalveluille. (YSL 4, 7, 8 ja 43 ) 10. Aggregaatin polttoaine on varastoitava asianmukaisessa hyväksytyssä ja tarkastetussa kaksoisvaipallisessa tai suojaaltaalla varustetussa maksimissaan 2000 litran säiliössä suojatulla alueella. Säiliö on varustettava laponestolla ja ylitäytönestimellä sekä tankkauslaitteisto lukittavalla sulkuventtiilillä. Luvattoman käytön estämiseksi sen on oltava lukittava. Työkoneiden polttoaineita ei saa varastoida alueella. Toiminta-aikana polttoainesäiliötä ei saa jättää vartioimatta. Mikäli vartiointia alueella ei saada järjestettyä, niin polttoainesäiliön on oltava tyhjä tai säiliö tulee kuljettaa alueelta pois. (YSL 4, 43 ) 11. Alueella ei saa huoltaa eikä pestä koneita, kuljetuskalustoa eikä autoja. Koneiden tankkaus on suoritettava suojatulla alueella. (YSL 4, 7, 8 ja 43 ) 12. Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava aggregaatin ja sen säiliön, sekä suojausrakenteiden, laitteiden ja ajoneuvojen kuntoa säännöllisesti. Mikäli havaitaan vaurioita, jotka voivat johtaa päästöjen syntymiseen, on puutteet korjattava välittömästi. Havainnoista on pidettävä kirjaa ja koottava urakkaraporttiin. (YSL 4, 7, 8 ja 43 ) 13. Toiminnanharjoittaja on velvollinen keräämään alueelta talteen heti mahdolliset polttoaineläikät ja välivarastoimaan

13 13 tiiviissä säiliössä sekä kuljettamaan asianmukaisesti alueelta pois. Suojatun alueen maat tulee vaihtaa puhtaisiin murskausjakson päätyttyä ja pilaantunut maa-aines on kuljetettava asianmukaiseen käsittelyyn. Murskausjakson jälkeen toiminnanharjoittajan ja/tai luvanhakijan tulee pyytää toimintajakson lopputarkastusta (YSL 43 ) 14. Murskaustoiminnasta ei saa aiheutua ympäristöön haitallista pölyämistä. Pölyämistä tulee ensisijaisesti ehkäistä rakenteellisin ja toiminnallisin keinoin, kuten koteloinnein ja pudotuskorkeutta laskemalla. Pölyämistä tulee tarvittaessa ehkäistä kastelemalla käsiteltävää kiviainesta sekä kulkuväyliä puhtaalla vedellä. Pölynsidontaan ei saa käyttää suolaa eikä muita kemikaaleja. Mikäli pölyämisestä ilmenee haittoja, tulee toiminnanharjoittajan selvittää pölypäästöt ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin haittojen poistamiseksi. (YSL 43, NaapL 17 ) 15. Murskaustoiminta ei saa aiheuttaa ympäristöön haitallista melua tai tärinää. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa lähimmissä noin kilometrin etäisyydellä sijaitsevien asuinrakennusten ja loma-asuntojen piha-alueilla ylittää keskiäänitasoa 50 db (LAeq). Jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 db ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon. Toiminnan meluvaikutus on tarvittaessa selvitettävä suorittamalla melumittauksia. (YSL 43, 46, NaapL 17, Vnp 993/1992) 16. Toiminta tulee järjestää siten, että jätteitä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnasta syntyvät ongelmajätteet on varastoitava selvästi merkityssä, katetussa, lukitussa ja tiiviissä tilassa, esim. kontissa siten, etteivät ne aiheuta vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Eri jätejakeet on toimitettava ympäristönsuojelulain ja jätelain edellyttämällä tavalla hyväksyttyyn vastaanottopaikkaan. Hyödyntämiskelpoiset jätteen on toimitettava hyötykäyttöön. Toiminnassa syntyvät kaivannaisjätteet tulee käsitellä suunnitelman mukaisesti ja määristä sekä sijoittamisesta on pidettävä kirjaa. (YSL 43 ja 45, JäteL 4, 6, 15, 51 ja 52, JäteA 3 ) 17. Alueella muodostuvat sosiaalitilan jätevedet on kerättävä umpisäiliöön ja toimitettava asianmukaisesti käsiteltäväksi. Jätevesien toimittamisesta tulee pitää kirjaa. Alueen sadevedet ja muut pintavedet on johdettava niin, että niistä ei aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumisen vaaraa. (YSL 7, 8 ja 43 ) 18. Vahinkojen varalta laitoksella tulee olla käyttövalmiina riittävästi alkusammutuskalustoa ja imeyttämismateriaalia sekä muuta alkutorjuntaan tarvittavaa välineistöä vuotojen talteen keräämistä varten. Öljyvahingosta on viipymättä ilmoitettava

14 14 Tampereen pelastuslaitokselle ja ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin öljyvahingon leviämisen estämiseksi. Öljyvahingoista ja muista ympäristölle vaaraa aiheuttavista häiriötilanteista on ilmoitettava välittömästi myös Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 7, 8 ja 43, YSA 30 ) 19. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava toimintaan soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. (YSL 4, 5, 43 ja 58 ) 20. Toiminta-alueelle asennettavasta uudesta pohjaveden tarkkailuputkesta tulee ottaa vesinäyte ennen jokaisen murskausurakan aloittamista ja sen loputtua. Pohjavesinäytteestä tutkitaan mineraaliöljypitoisuus. Näytteiden tulokset tulee toimittaa heti niiden valmistuttua tiedoksi Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 43 ja 46 ) 21. Toiminnanharjoittajan on pidettävä käyttöpäiväkirjaa tai tiedostoihin tallentavaa seurantaa murskauslaitoksen toiminnasta. Myös kaivannaisjätteiden määristä ja niiden käsittelystä tulee pitää kirjaa. Raportti kirjanpidosta on toimitettava Hämeenkyrön kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle murskausurakan jälkeen kuukauden sisällä tai murskausurakan loputtua tehtävässä tarkastuksessa. Raportin tulee sisältää seuraavat tiedot: - murskauslaitoksen toimintapäivät ja toiminta-ajat - murskatun soran määrä - polttoaineiden yms. käyttömäärät toiminnassa ja tankkauspäivät - toiminnassa havaitut olennaiset ympäristöön vaikuttavat häiriöt (ajankohta, kesto, syy, vaikutukset, toimenpiteet) - toiminnassa syntyneet jätteet ja ongelmajätteet sekä tiedot niiden varastoinnista, käsittelystä ja toimituspaikoista (YSL 5 ja 46, JäteL 51 ) 22. Luvan saajan on huolehdittava siitä, että kaikki tämän luvan mukaiseen toimintaan osallistuvat henkilöt, kuten murskauksen suorittajat sekä ajoneuvojen ja työkoneiden kuljettajat ovat tietoisia annetuista lupaehdoista ja noudattavat annettuja määräyksiä. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan olemassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 )

15 15 PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Lupamääräysten yleiset perustelut Lupamääräysten perustelut Ympäristölautakunta katsoo, että kun toimintaa harjoitetaan annettujen lupamääräysten mukaisesti, ei laitoksen toiminnasta aiheudu terveyshaittaa, ympäristön merkittävää pilaantumista tai sen vaaraa eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille. Toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Lupa-asiaa ratkaistaessa on lisäksi noudatettu mitä luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla säädetään. Toimittaessa tämän ympäristöluvan mukaisesti voidaan toiminnan katsoa edustavan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Lupamääräykset on annettu, jotta ympäristönsuojelulaissa tarkoitetut luvan myöntämisen edellytykset ja ympäristönsuojeluasetuksessa olevat vaatimukset täyttyvät. Lupamääräyksiä antaessa on kiinnitetty erityistä huomiota pohjaveden ja maaperän suojeluun, koska toiminta-alue sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Toiminta sijoittuu metsätalousvaltaiselle haja-asutusalueelle, jolle on myönnetty useita maa-ainesten ottolupia. Maa-ainesten otto ja siihen liittyvät toiminnot ovat alueelle tavanomaista toimintaa. Luvanhakija on anonut lupaa aloittaa luvanmukainen toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta. Lupa siihen voidaan myöntää koska hakija on kunta ja hakemuksesta ei ole lähialueen asukkailta tullut huomautuksia. (Lupamääräys 1) Vatula-Ulvaanharjun alueella esiintyvien uhanalaisien tai harvinaisien lintulajien elinolosuhteiden turvaamiseksi murskaustoiminta on tarpeellista rajoittaa lintujen pesimäajan ulkopuolelle. Lähellä sijaitsevan virkistysreitin käyttäjille ja lähialueiden asukkaille mahdollisesti aiheutuvien häiriöiden ja haittojen (melu, pöly, raskasliikenne) pienentämiseksi toimintaa ei ole myöskään sallittu viikonloppuisin eikä pyhäpäivinä. Ennen toiminnan aloittamista on alueella suoritettava tarkastus ja toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnasta vastaava henkilö, joka vastaa toiminnanaikaisesta valvonnasta ja raportoinnista lupaviranomaiselle. Alueen erityisolot huomioiden alueelle ei saa tuoda muualta murskattavaa. (Lupamääräykset 2, 3, 4, 5 ja 6)

16 16 Murskaustoiminta sijoittuu vedenhankintaan soveltuvalle pohjavesialueelle ja tämä huomioiden on erityisen tärkeää ennaltaehkäistä haitallisia ympäristövaikutuksia sekä vaatia, että toiminnassa noudatetaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vaaditut suojaustoimenpiteet ja toiminnan rajoitukset ovat tarpeen pohjaveden pilaantumisriskin vähentämiseksi. Aggregaatin ja määrätyn polttoainesäiliön tilavuuden, suojausten tarkkailun ja alueen toiminta-aikaisen valvonnan tavoitteena on hallita riskejä sekä estää ympäristövahinkoja ja ilkivaltaa. Määräysten tavoitteena on estää polttoaineiden pääsy pohjaveteen. (Lupamääräykset 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13) Murskaustoiminnasta ilmaan pääsee pölyä, jolla voi olla haitallisia vaikutuksia ihmisten ja muiden eliölajien terveyteen. Pölypäästöt riippuvat kuitenkin paljolti vallitsevista sääoloista. Toiminta-alueen läheisyydessä sijaitsevien suojelualueiden ja virkistysreitin käytön turvaamiseksi pölypäästöjä tulee seurata ja rajoittaa tarvittaessa. Pohjaveden suojelemiseksi pölyn leviämistä tulee rajoittaa ensisijaisesti rakenteellisin keinoin ja tarvittaessa käyttää pölyn torjuntaan puhdasta vettä. (Lupamääräys 14) Valtioneuvosto on antanut päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoitoja oppilaitoksia palvelevilla alueilla. Hakemuksen tietojen ja asutuksen sijainnin perusteella ohjearvot tullaan alittamaan. Toiminnanharjoittaja on kuitenkin velvoitettu tarvittaessa tarkkailemaan aiheuttamansa melun tasoa. Mikäli rajat ylittyvät, tulee toiminnanharjoittajan ryhtyä toimiin melun torjumiseksi. (Lupamääräys 15) Toimittaessa alueella tulee huolehtia toiminnan asianmukaisesta jätehuollosta sekä jätevesien keräämisestä, koska toiminnasta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. (Lupamääräykset 16 ja 17) Tilanteissa, joissa ympäristölle on aiheutunut tai on vaarassa aiheutua poikkeuksellista haittaa ja toimitaan pohjavesialueella, on haitan minimoinnin ja rajaamisen kannalta tarkoituksenmukaista ja tärkeää, että toimitaan nopeasti ja tiedonkulku viranomaisten ja toiminnan harjoittajan välillä varmistetaan. (Lupamääräys 18) Toiminnanharjoittajan on sekä ympäristönsuojelulain että jätelain mukaan oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista, riskeistä ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Mikäli laitoksen ympäristökuormitusta voidaan vähentää parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittymisen vuoksi ilman kohtuuttomia kustannuksia, on sellainen tekniikka otettava käyttöön. (Lupamääräys 19)

17 17 Vastaukset lausuntoihin ja muistutuksiin Ympäristöluvan voimassaolo Käsittelymaksu ja sen määräytyminen Sovelletut oikeusohjeet Lupapäätöksestä tiedottaminen Toiminnan vaikutusten seuraamiseksi on tärkeätä seurata alueen pohjaveden laatua vesinäyttein ja siten varmistaa maaperän puhtaana säilyminen. Asianmukaisen murskaustoiminnan varmistamiseksi sekä viranomaisen tiedonsaannin ja valvonnan turvaamiseksi toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa toiminnastaan ja huolehdittava yhteistyöstä ja tarvittavien tarkastusten suorittamisesta lupaviranomaisen kanssa. (Lupamääräykset 20, 21 ja 22) Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnoissa esitetyt vaatimukset ja kannanotot on otettu huomioon tarkennettaessa lupahakemusta ja lupamääräyksissä sekä perusteluissa ilmenevällä tavalla. Tämä päätös on voimassa asti. Toiminnan olennaiseen muuttamiseen tai laajentamiseen on oltava lupa. (YSL 28 ja 57 ) Ympäristöluvasta perittävä maksu määräytyy ympäristölautakunnan hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 :n liitteen mukaan. Kiinteä murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä 50 päivää koskeva ympäristölupa maksaa 1800 euroa. Ympäristönsuojelulaki (YSL) 86/2000: 4-8, 28, 30, 31, 35-38, 41-43, 45, 45 a, 46, 51-58, 75, 76, 81, 90, 96, 97, 101 :t Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 169/2000: 1, 7, 16-19, 30, 37 :t Jätelaki (JäteL) 646/2011: 8, 12, 13, 15-17, 20, 28, 29, 72, 73 :t Jäteasetus (JäteA) 179/2012: 8, 9 :t Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL) 26/1920: 17 Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 38/2011 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä 379/2008 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 Lautakunta tiedottaa tästä päätöksestä julkisesti kuuluttamalla Hämeenkyrön kunnan ilmoitustaululla ja Hämeenkyrön Sanomissa. Päätös on nähtävänä kuulutusajan Hämeenkyrön kunnan ympäristöpalveluissa osoitteessa Hollitie 7, 39100

18 18 Hämeenkyrö. Ympäristönsuojelulain 54 :n mukaan ympäristölupapäätöksen antamisesta on lisäksi ilmoitettava niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa tai ovat ilmoitusta erikseen pyytäneet sekä niille, joille on 38 :n 2 momentin mukaan annettu lupahakemuksesta erikseen tieto. Päätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on ja viimeinen muutoksenhakupäivä Muutoksenhaku Tähän päätökseen ja siitä perittyyn maksuun saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus lupapäätöksestä on hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä niillä viranomaisilla, joiden tehtävä on valvoa asiassa yleistä etua. Valitus on toimitettava Hämeenkyrön kunnan ympäristöpalveluille. Valitusosoitus on liitteenä. Päätös Jäljennös Hakijalle Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, Tampere Pirkanmaan pelastuslaitos, Läntinen pelastusalue, Nokian paloasema, Öljytie 3, Nokia

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014 1 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.3.2014 39 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.3.2014 2343/11.01.00/2014

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristöterveyslautakunta 8 03.04.2014 Teijo Makkosen ympäristölupapäätös kallion louhintaa ja murskausta, asfalttiasemaa sekä kierrätysasfaltin, purkubetonin ja purkutiilen varastointia ja käsittelyä

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242

Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 sivu 1 Viranomaisltk 18.2.2014 9 liite 4 1 Ympäristölupahakemus 1.1 Luvan hakija Janne Halonen, Y-tunnus 1194051-6 Niementie 60 71890 Hamula Yhteyshenkilö: Janne Halonen, puhelin 0400 577 242 1.2 Laitoksen

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010

PÄÄTÖS. Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 PÄÄTÖS Nro 97/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/303/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.9.2010 ASIA Ympäristölupapäätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta betonin ja tiilen

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ

KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KRATINKALLION TIENHOITOKUNNAN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN ASFALTTIJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖÄ KU-YK 144/14.10.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 96/12/1 Dnro PSAVI/158/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Turkistarhan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki Jylhä Turkis Oy Kärkisjoentie 61 85150 Typpö

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot