KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA"

Transkriptio

1 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / kansainvälinen kauppa Anne Aarnio Mikko Saari KYSELYTUTKIMUS VENÄJÄN KIELEN OPISKELUSTA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULUSSA Seminaarityö 2013

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 VENÄJÄ JA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Venäjän kielen opetus Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Russian Business Professionals 4 3 TUTKIMUSONGELMA JA HYPOTEESIT 5 4 TUTKIMUSMENETELMÄT Survey Edut ja haitat Kysely 6 5 AINEISTOKERUU 6 6 HENKILÖKUNNAN VASTAUKSET Henkilökunnan taustatiedot Mielipiteet venäjän opiskelusta Avoimet vastaukset ja ehdotukset 9 7 OPISKELIJOIDEN VASTAUKSET Opiskelijoiden taustatiedot Aiemmin venäjän kieltä opiskelleet Aiemmin venäjän kieltä opiskelemattomat Avoimet vastaukset ja ehdotukset 13 8 JOHTOPÄÄTÖKSET Kulttuurin opetus Bisnestavat Opintomatkat Venäjän kielen houkuttelevuuden lisääminen Natiivien hyödyntäminen 16 9 LOPUKSI Jatkotutkimusaiheita Tekijöiden sanat 16 LÄHTEET 18 LIITTEET Liite 1. Saatekirje Liite 2. Kysely Liite 3. Työaikakirjanpito

3 3 1 JOHDANTO Projektityömme tarkoituksena oli selvittää venäjän kielen opiskeluun liittyviä seikkoja kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimus toteutettiin kahdessa osassa. Ensimmäinen osa toteutettiin tammikuussa 2013 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun (KyAMK) henkilökunnan jäsenille, jotka opiskelevat tai olivat aiemmin opiskelleet venäjän kieltä oman toimensa ohessa. Kyselytutkimuksen toinen osa toteutettiin helmikuussa 2013 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Kyselytutkimus lähetettiin henkilökunnalle ja opiskelijoille sähköisessä muodossa sähköpostin välityksellä. Kyselyn sisältö oli molemmissa osissa sama. Kyselytutkimuksessa selvitettiin mm. opiskelumotivaatioita ja pyydettiin vastaajilta kehittämisehdotuksia venäjän kielen opetukseen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Projektityö toteutettiin osana Russian Business Professionals hanketta (RuBiPro). RuBiPro-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun henkilökunnan ja erityisesti opetushenkilöstön Venäjän ja itsenäisen Euroopan asiantuntemusta sekä ohjata hankkeessa kehitettävää Venäjä-osaamista opiskelijoiden ja työelämän käyttöön. (KyAMK 2012.) 2 VENÄJÄ JA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 2.1 Kielten opetus Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa voi opiskella useita vieraita kieliä: suomea, ruotsia, venäjää, ranskaa, espanjaa ja saksaa. Eri kielten opiskelu lisää opiskelijan ammattitaitoa, ja kielitaito on tänä päivänä osa ammattitaitoa. KyAMK:n kielten osaamisalatavoitteissa korostetaan viestinnällisiä taitoja. Opiskelijan tulee osata selviytyä eri vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa ja hän osaa viestiä tilanteen vaatimalla tavalla erilaisia kanavia apunaan käyttäen. Opiskelija ymmärtää myös kulttuurierojen merkityksen viestinnässä ja osaa toimia kulttuurin ja tilanteen vaatimalla tavalla. Opiskelija osaa myös hyödyntää erilaisia menetelmiä ja jakaa osaamistaan ympäristöönsä. Opiskelija osaa arvioida oman kielitaitonsa ja osaa käyttää hyväkseen erilaisia oppimisstrategioita. (KyAMK 2012.)

4 4 Venäjän kieltä markkinoidaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa tärkeänä erityisesti Venäjän läheisyyden takia. Venäjän kielen osaajia tarvitaan Kymenlaaksossa ja koko Suomessa ja kielen osaajia on alueellamme liian vähän. Venäjän kieltä edellytetään myös monessa työpaikassa ja venäjän osaaminen helpottaa työnsaantia. Venäjän kielen erilaisuus voi myös houkutella opiskelijoita. Myös matkailu ja käytännön tilanteiden hallintaa helpottuvat, kun opiskelija taitaa kyrilliset aakkoset ja arjen perussanonnat. Venäjän tärkeyttä Suomen kauppakumppanina ei myöskään voida jättää huomiotta. (KyAMK 2012.) 2.2 Russian Business Professionals Kyselytutkimus toteutettiin osana Russian Business Professionals hanketta. Hankkeen toteutti Kymenlaakson ammattikorkeakoulu ja rahoittajana toimi Kaakkois- Suomen ELY-keskus. RuBiPro-hankkeen tavoitteena oli vahvistaa Kymelaakson ammattikorkeakoulun henkilökunnan, erityisesti opetushenkilöstön, Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijuutta sekä ohjata hankkeen myötä kehitettävää Venäjä-osaamista opiskelijoiden ja työelämän käyttöön. (KyAMK 2012.) Hanke kokosi yhteen Kaakkois- ja Itä-Suomen korkeakoulujen, hankkeessa mukana olleiden yritysten sekä Aleksanteri-instituutin ylläpitämän Venäjäasiantuntijaverkoston voimavarat ja osaamisen projektin kohderyhmän käyttöön ja tämän kautta Kymenlaakson ja koko Kaakkois-Suomen elinkeinoelämän hyödyksi. (KyAMK 2012.) Opetuksen ja työelämän yhteistyö tarjoaa työnantajille tärkeää tietoa korkeakoulujen tarjoamasta asiantuntijuudesta. Koska kommunikaatio on kahdensuuntaista, tulevat työelämän toiveet Venäjä-osaamisen kehittämiseksi kuulluiksi. Korkeakouluilla on näin mahdollisuus ymmärtää paremmin työelämän vaatimuksia ja kehittää opiskelijoiden opintosuunnittelua paremmin työelämän vaatimuksia vastaaviksi. Tämä helpottaa myös opiskelijoiden työllistymistä osaamistaan vastaaviin tehtäviin. (KyAMK 2012.) RuBiPro-hankeen myötä yritysten on mahdollisuus saada parempaa tietoa liiketoimintamahdollisuuksistaan Venäjällä. Projektin myötä kehittyvä Venäjä-osaaminen antaa korkeakouluille mahdollisuuden tuottaa paikallisen elinkeinoelämän käyttöön ajantasaista tietoa, konsultointia ja koulutusta liiketoiminnasta ja sen käynnistämisestä venäjällä. (KyAMK 2012.)

5 5 3 TUTKIMUSONGELMAT JA HYPOTEESIT 3.1Tutkimusongelman ja hypoteesin määrittäminen Tutkimusongelmat ja hypoteesit esitetään tutkimusraportissa selkeästi joko kysymyksinä tai väittäminä tai oletuksina. Usein tutkimusongelmat ja/tai hypoteesit määritellään raportissa omana lukunaan. (Viskari 2009, 36.) Kyselytutkimuksemme tutkimusongelmana voitiin pitää kysymystä siitä, kuinka venäjän kielen opetusta voitaisiin parantaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Erityisesti huomio haluttiin kiinnittää KyAMK:n henkilökunnan venäjän kielen opiskeluun ja sen kehittämiseen. 4 TUTKIMUSMENETELMÄT 4.1 Survey Englannin kielen survey-tutkimuksella tarkoitetaan sellaisia kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa aineisto kerätään standardoidusti (ts. kaikilta vastaajilta kysytään asiaa samalla tavalla) ja joissa kohdehenkilöt muodostavat otoksen tietystä perusjoukosta. (Hirsjärvi, S., et al. 2000, 180.) 4.2 Edut ja haitat Kyselytutkimuksen hyvinä puolina voidaan pitää laajan tutkimusaineiston keräämisen helppoutta. Kysely voidaan suorittaa suurelle joukolle henkilöitä hyvinkin nopeasti (esim. sähköisten tiedonkeruumenetelmien avulla) ja kyselyssä voidaan kysyä monia asioita. Kyselyllä on mahdollista säästää tutkijan aikaa ja vaivaa. (Hirsjärvi, S., et al. 2000, 182.) Kyselyn heikkouksina voidaan pitää vastausten luotettavuutta: ovatko kyselyn vastaajat suhtautuneet kyselyyn sen vaatimalla vakavuudella? Ovatko vastaajat vastanneet kyselyyn huolellisesti ja rehellisesti? Etukäteen ei voida myöskään tietää, ovatko kysymysten vastausvaihtoehdot tarpeeksi kattavia vastaajan näkökulmasta. Myös vastaamattomuus (kato) kyselyyn voi muodostua ongelmaksi varsinkin, jos tutkimusjoukko on alun perin liian suppea. (Hirsjärvi, S., et al. 2000, 182.)

6 6 4.3 Kysely Itse kysely ja tiedonkeruu on suoritettu sähköisesti ZEF Arviointikoneen avulla. Vastaajat pääsivät vastaamaan sähköiseen kyselyyn internetissä, jolloin tiedonkeruu helpottui. Kyselyn kysymykset olivat monivalintakysymyksiä. Vastaajille oli annettu vastausvaihtoehdot, joista he valitsivat parhaiten itseensä sopivimman vastausvaihtoehdon. Joissakin monivalintakysymyksissä oli myös vastausvaihtoehtona avoin vaihtoehto. Avointa vaihtoehtoa käytettiin, jotta vältyttäisiin tilanteelta, jossa tutkija ei ole pystynyt tarjoamaan tarpeeksi kattavia vastausvaihtoehtoja. 5 AINEISTOKERUU Tässä raportissa esitetyt tulokset pohjautuvat tammi-helmikuussa 2013 toteutettuun kyselytutkimukseen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Kyselytutkimus suoritettiin kahdessa osassa. Ensimmäiseen osaan vastasi Kymenlaakson ammattikorkeakoulun henkilökunnan jäsenet, jotka olivat aiemmin opiskelleet tai opiskelivat parhaillaan venäjän kieltä KyAMK:ssa oman toimensa ohessa. Kyselytutkimus lähetettiin tutkimusjoukolle tammikuussa 2013 sähköpostin välityksellä. Kyselytutkimus lähetettiin 41 KyAMK:n henkilökunnan jäsenelle. Kyselytutkimuksen toinen osa suoritettiin KyAMK:n opiskelijoille. Tutkimusjoukko valikoitui sattumanvaraisesti. Kyselytutkimus lähetettiin 1500 opiskelijakunnan edustajalle sähköpostin välityksellä. KyAMK:n henkilökunnalle ja opiskelijoille lähetetyt sähköpostit sisälsivät saatekirjeen (Liite 1) sekä linkin internetissä toimivaan ZEF Arviointikoneeseen, joka sisälsi varsinaisen kyselylomakkeen (Liite 2). Saatekirjeessä kerrottiin vastaanottajalle, miksi ja kenelle kyselytutkimus suoritetaan. Sähköpostissa annetun hyperlinkin kautta vastaanottajat pääsivät vastaamaan kyselyyn ZEF Arviointikoneessa. Kysely rakentui niin, että venäjää opiskelleille ja niille, jotka eivät olleet opiskelleet venäjää, oli erilaiset kysymykset. Kyselytutkimuksen vastaanottajille ei lähetetty erillistä muistutusviestiä kyselyyn vastaamisesta. 6 HENKILÖKUNNAN VASTAUKSET 6.1 Henkilökunnan taustatiedot Kyselytutkimuksen ensimmäinen osa toteutettiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun henkilökunnalle, jotka opiskelevat tai olivat aiemmin opiskelleet venäjän kieltä työnsä ohessa. Kysely lähetettiin tammikuussa 2013 yhteensä 41 vastaanottajalle,

7 7 joista 16 vastasi kyselyyn. Kyselyn vastausprosentti oli 39 %. Naisten osuus vastaajista oli 75 % vastaajista ja miesten osuus 25 % vastaajista. Kaikki kyselyssä ikänsä ilmoittaneista olivat yli 41-vuotiaita. Vastaajista 62,5 % ilmoitti kuuluvansa opetushenkilökuntaan, 31,3 % tuki- ja muihin toimintoihin (esim. kirjasto, HelpDesk) ja 6,2 % vastaajista toimi hallinnollisissa tehtävissä. 6.2 Mielipiteet venäjän opiskelusta Kyselytutkimuksessa kysyttiin mielipiteitä venäjän opiskelusta. Kysymykset koskivat kurssien sisältöä, opetuksen laatua sekä venäjän kielen opiskelun hyötyjä. Kyselyssä kysyttiin, koettiinko venäjän kielen opiskelun tuovan jotakin hyötyä. Vastaajista 18,7 % ilmoitti, etteivät kokeneet venäjän kielen opinnoista olevan heille hyötyä. Loput 81,3 % vastaajista olivat kokeneet venäjän opintonsa hyödyllisiksi. Venäjän kielen opintojen syiksi vastaajista 31,3 % ilmoitti saavansa siitä hyötyä tämän hetkiseen työhönsä. Saman verran (31,3 %) vastaajista ilmoitti opintojensa syiksi mielenkiinnon Venäjää ja Venäjän kulttuuria kohtaan. Loput vastaajista (37,4 %) ilmoitti kokevansa, että venäjän kielen opinnoista tullee olemaan hyötyä tulevaisuudessa. (Kuva 1.) 37,4 % 31,3 % Hyöty tämän hetkiseen työhön Mielenkiinto Venäjää ja Venäjän kulttuuria kohtaan Hyöty tulevaisuudessa 31,3 % Kuva 1. Venäjän kielen opiskeluun vaikuttavat syyt. Kyselytutkimuksessa kysyttiin, oliko venäjän kielen kurssien opetus vastannut vastaajien odotuksia. Vastaajista 87,5 % vastasi venäjän kurssien opetuksen vastanneen

8 8 odotuksiaan. 12,5 % vastaajista ilmoitti, ettei opetus venäjän kielen kursseilla ollut vastannut odotuksia. Syiksi tyytymättömyyteensä vastaajat ilmoittivat arkielämän sanaston vähyyden sekä liian löysän opetuksen. Kyselyssä kysyttiin myös, onko venäjän kielen kurssien sisältö vastannut vastaajien odotuksia. Vastaajista 87,5 % vastasi myöntävästi ja loput 12,5 % vastaajista ilmoitti, ettei kurssien sisältö ollut vastannut odotuksia. Tyytymättömien mielestä kursseilla olisi pitänyt käsitellä enemmän sitä, miten pärjätä turistina ja että kurssien sisältö on sekavaa. Kyselyssä tiedusteltiin, haluaisivatko vastaajat opiskella jotakin muuta Venäjään liittyvää. Vastaajista 68,8 % ilmoitti, että haluaisivat opiskella jotain muutakin Venäjään liittyvää. Loput vastaajista (31,2 %) ilmoitti, ettei haluaisi opiskella muuta Venäjään liittyvää. Kuvassa 2 vastaajat saivat itse kertoa avoimesti, mitä muuta Venäjään liittyvää he haluaisivat opiskella. Ylivoimaisesti eniten (9 kpl) ilmoitti haluavansa lisää kulttuurin opetusta. Vastaajat ilmoittivat myös halukkuutensa opiskella yhteiskunnallisia asioita Venäjästä (2 kpl), markkinointia (2 kpl) ja maantuntemusta (2 kpl). Vastaajat ilmoittivat myös mielenkiinnosta bisnestapakulttuuria kohtaan (1 kpl), opetusta Venäjällä tapahtuneista muutoksista ja historiasta (1 kpl) sekä hallinnollisista asioista (1 kpl) Hallinollisia asioita Historia Bisnestapakulttuuri Maantuntemus Kulttuuri Markkinointi Kuva 2. Mitä muuta Venäjään liittyvää haluaisit opiskella?

9 9 6.3 Avoimet vastaukset ja ehdotukset Vastaajilla oli kyselyn lopussa mahdollisuus sanoa vapaasti jotakin kyselyyn tai venäjän kielen opetukseen liittyen. Yksi vastaajista ehdotti, että venäjän kursseja voisi alkaa non-stoppina ja lyhytkursseja voisi järjestää erilaisista aihealueista. Kaksi vastaajista kertoi, että aikataulusyyt ovat lopettaneet venäjän opinnot tai hidastanut niitä. Eräs vastaaja kritisoi myös tuntien vähentämistä työnantajan puolelta, jolloin opinnot ovat kärsineet. Työnantajan myös toivottiin osoittavan työaikaa venäjän kielen opiskeluun. Eräs vastaajista kritisoi venäjän kielen kurssikirjaa ja kertoi, että minulle ei sovi konstruktiivinen kielenoppimismetodi - pärjäisin paremmin behavioiristisemmalla otteella. En ehdi panostaa riittävästi itse muodostaakseni kaikkia asioita itse. 7 OPISKELIJOIDEN VASTAUKSET 7.1 Opiskelijoiden taustatiedot Kyselytutkimuksen toinen osa toteutettiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Kysely lähetettiin opiskelijaotannalle helmikuussa Kysely lähetettiin 1500 sattumanvaraisesti valikoituneelle opiskelijalle. Kyselyyn saatiin 123 vastausta, joista 111 oli analysointikelpoisia. Kyselyn vastausprosentti analysointikelpoisine vastauksineen oli 7,4 %. Naisten osuus vastaajista oli 59,5 % ja miesten osuus 40,5 %. Vastaajista alle 25-vuotiaita oli 51,4 %, vuotiaita 21,6 %, vuotiaita 18 % ja yli 40-vuotiaita 9 %. Kyselyyn vastasi opiskelijoita jokaiselta koulutusalalta. 36,3 % vastaajista ilmoitti opiskelevansa tekniikan ja liikenteen alaa, 32,7 % ilmoitti opiskelevansa yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alaa, 11 % kulttuurialaa ja 20 % sosiaali- ja terveysalaa. Kyselyyn vastanneista 50,5 % ilmoitti opiskelevansa tai opiskelleensa venäjän kieltä aiemmin. Loput 49,5 % vastaajista ei ollut opiskellut venäjän kieltä aiemmin. 7.2 Aiemmin venäjän kieltä opiskelleet Kyselytutkimuksessa kysyttiin mielipiteitä venäjän opiskelusta. Kysymykset koskivat kurssien sisältöä, opetuksen laatua sekä venäjän kielen opiskelun hyötyjä. Kyselyssä kysyttiin, koettiinko venäjän kielen opiskelun tuovan jotakin hyötyä. Vastaajista 12,5 % ilmoitti, etteivät kokeneet venäjän kielen opinnoista olevan heille

10 10 hyötyä. Loput 87,5 % vastaajista olivat kokeneet venäjän opintonsa hyödyllisiksi. Venäjän kielen opintojensa syiksi vastaajista 64,3 % ilmoitti uskovansa, että venäjän kielestä on heille hyötyä tulevaisuudessa. 10,7 % vastaajista ilmoitti opintojensa syyksi mielenkiinnon Venäjää ja Venäjän kulttuuria kohtaan. Vastaajista 8,9 % ilmoitti venäjän kielen opintojensa syyksi siitä saatavan hyödyn tämän hetkiseen työhönsä. Saman verran (8.9 %) vastaajista ilmoitti opintojensa syyksi kokemuksensa siitä, että opinnoista on hyötyä työnhaussa. Perhesyiden vuoksi venäjän kielen opintoja suoritti tai oli suorittanut 5,4 % vastaajista. 1,8 % vastaajista ei vastannut kysymykseen. (Kuva 3.) 8,9 % 5,4 % Hyöty tulevaisuudessa 8,9 % 10,7 % 64,3 % Mielenkiinto Venäjää ja Venäjän kulttuuria kohtaan Hyöty tämän hetksiseen työhön Hyöty työnhaussa Perhesyyt Kuva 3. Opiskelijoiden syyt Venäjän kielen opiskeluun. Kyselytutkimuksessa kysyttiin, oliko venäjän kielen kurssien opetus vastannut vastaajien odotuksia. Vastaajista 67,9 % vastasi venäjän kurssien opetuksen vastanneen odotuksiaan. 17,9 % vastaajista ilmoitti, ettei opetus venäjän kielen kursseilla ollut vastannut odotuksia. 14,2 % vastaajista ei vastannut kysymykseen. Kun vastaajilta tiedusteltiin, miksi venäjän kielen opetus ei ollut vastannut heidän odotuksiaan, monet kertoivat ryhmäkokojen olleen tyytymättömyytensä. Myös opiskelutahtia kritisoitiin vastauksissa. Koska kursseilla ei ollut tarpeeksi opiskelijoita, ne lopetettiin. Kursseja ei saada järjestettyä peruskursseja pidemmälle. Syynä tosin osallistuvien opiskelijoiden vähyys, ei varsinaisesti opetus.

11 11 Opetus on ollut hätäistä, edennyt liian nopeasti eikä kaikkien oppilaiden tasoa ole otettu huomioon. Liian nopea tahti, mm. aakkoset opiskeltiin kolmen tunnin aikana yhtenä opiskelukertana. Kyselyssä kysyttiin myös, onko venäjän kielen kurssien sisältö vastannut vastaajien odotuksia. Vastaajista 75 % vastasi kysymykseen myöntävästi. 14,3 % vastaajista ilmoitti, ettei kurssien sisältö ollut vastannut odotuksia. 10,7 % vastaajista ei vastannut kysymykseen. Vastaajia pyydettiin kertomaan, miksi venäjän kielen kurssien sisältö ei ollut vastannut odotuksia. Vastaajat kertoivat tyytymättömyydestä kurssien opetusmenetelmiin ja joko liian helpoista tai liian vaikeista tasoista kursseilla. Kurssi oli liian helppo. En oppinut kovin paljon uutta. Sisältö on ollut hyvä, mutta kurssin taso liian helppo. Alkeiskurssi oli hyvä, mutta sen jälkeen taso nousi liikaa. Olisi ollut parempi opetella enemmäntavallisia puhetilanteita. Opetus oli liian kielioppipainotteista Kyselyssä tiedusteltiin, haluaisivatko vastaajat opiskella jotakin muuta Venäjään liittyvää. Vastaajista 55,4 % ilmoitti, että haluaisivat opiskella jotain muutakin Venäjään liittyvää. 42,9 % vastaajista ilmoitti, ettei haluaisi opiskella muuta Venäjään liittyvää. 1,7 % vastaajista ei vastannut kysymykseen. Kuvassa 4 vastaajat saivat itse kertoa avoimesti, mitä muuta Venäjään liittyvää he haluaisivat opiskella. Ylivoimaisesti eniten opiskelijat ilmoittivat halukkuudesta opiskella kulttuuria (20 kpl). Seuraavaksi eniten opiskelijat toivoivat Venäjän maantuntemuksen (11 kpl) ja historian (10 kpl) opetusta. Myös liike-elämän taitojen, kuten bisnestapakulttuurin, opetusta toivottiin (4 kpl). Muita toivottuja Venäjään liittyviä opintoja olivat mm. opintomatka Venäjälle, viennin, oikeuden, markkinoinnin ja mainonnan opetuksen lisääminen. Myös tietoa metsätalouden toimintaympäristöstä Venäjällä ja tiedotusta venäläisistä pyhäpäivistä kaivattiin.

12 Kulttuuri Venäjän maantuntemus Historia Liike-elämän taitoja Kuva 4. Mitä muuta Venäjään liittyvää haluaisit opiskella? 7.3 Aiemmin venäjän kieltä opiskelemattomat Kyselyyn vastanneista 49,5 % ei ollut opiskellut venäjän kieltä aiemmin. Kyselyssä tiedusteltiin syitä tähän sekä sitä, olisiko venäjän kielen opinnoista ollut jossakin tilanteissa hyötyä. Vastaajista 27,3 % ilmoitti, että opiskelivat jotakin toista kieltä ja tämän vuoksi eivät opiskelleet venäjää. Liian haastavaksi venäjän opinnot koki 16,4 % vastaajista. 14,5 % vastaajista koki, ettei venäjän kielen opinnoista ole heille mitään hyötyä. 38,2 % vastaajista ilmoitti venäjän kielen opiskelemattomuuden syyksi muun syyn. 3,6 % vastaajista ei vastannut kysymykseen. Muun syyn ilmoittaneita vastaajia pyydettiin kertomaan, mikä tämä muu syy on. Vastaajat kertoivat mm. ajanpuutteen estävän venäjän kielen opiskelut. Myös pakollisten kielien, englannin ja ruotsin, opiskelut koettiin jo tarpeeksi haastavina ja aikaa vievinä. Muutamat vastaajat myös ilmoittivat, etteivät olleet löytäneet sopivaa alkeiskurssia itselleen. Myös venäjän kielen imagoa moitittiin, koska se ei ole kovin mediaseksikäs kieli. (Kuva 5.) Vastaajilta tiedusteltiin, olisiko venäjän kielen opinnoista ollut heille jotakin hyötyä. 69,1 % vastaajista ilmoitti, että venäjän kielen opinnoista olisi ollut heille jossakin tilanteessa hyötyä. 23,6 % ilmoitti, ettei venäjän kielen opinnoista olisi ollut heille mitään hyötyä. 7,3 % vastaajista ei vastannut kysymykseen.

13 13 27,3 % 38,2 % Opiskelee toista kieltä Liian haastavaa Ei koe siitä olevan hyötyä Muut syyt 16,4 % 14,5 % Kuva 5. Syyt, mikseivät opiskelijat opiskele Venäjän kieltä. 7.4 Avoimet vastaukset ja ehdotukset Avoimeen kysymykseen Mitä muuta haluaisit kertoa saatiin 35 vastausta ja ehdotusta, joista muutamat olivat tutkimuksen kannalta relevantteja. Avoimet vastaukset ja ehdotukset jaettiin neljään eri kategoriaan annettujen vastausten ja ehdotusten mukaan. Ensimmäiseen kategoriaan lukeutuivat sellaiset vastaukset ja ehdotukset, joissa korostettiin venäjän opintojen hyödyllisyyttä. Muutamassa vastauksessa korostui venäjän kielen merkitys Kaakkois-Suomessa ja Kymenlaaksossa. Myös yleisesti venäjän kielen hyöty tunnustettiin. Venäjän kieli on Kymenlaakson alueella erittäin hyödyllistä osata. Venäjän kieli on Kotkan seudulla jo yleinen vaatimus tai ainakin toivomus työpaikoissa. On tärkeää opiskella Venäjää, mikäli aikoo jäädä Kaakkois-Suomeen töihin. Tosin nykyään suurin osa lähtee paikkakunnalta pois valmistuttuaan. Venäjän-kaupan eritysosaamisen tunnustaminen seudullamme on mielestäni tärkeää. Toiseen kategoriaan lukeutuivat sellaiset vastaukset ja ehdotukset, joissa annettiin kehitysehdotuksia venäjän kielen opetukseen. Ehdotuksissa korostui kurssien sisällön

14 14 parannusehdotukset sekä yleisesti kurssien järjestämiseen liittyvät ehdotukset. KyAMK:lla venäjän kielen opetuksessa ei varsinaisesti vikaa, mutta perusopinnot suorittanut ei pysty (ainakaan Kotkan päädyssä) edistymään kyseisissä opinnoissa. Enemmän eritasoisia kursseja. Kursseja voisi olla myös niille, ketkä osaavat jo kieltä keskitasolla. Kieltenopetuksessa pitäisi päästä eroon jäykistä, kaavamaisista toimintatavoista ja mukauttaa opetusta opiskelija-aineksen mukaan Venäjän tunneilla olisi hyvä olla enemmän "pakotettua" puheharjoittelua ja olisi hyvä, jos jotenkin venäjää opiskelevia yritettäisiin saada tutustumaan koulun lukemattomiin venäjänkielisiin opiskelijoihin. Kun opiskelin venäjää, tunnit oli aina laitettu tiistai-iltapäivälle klo Se ei aina oikein sopinut omaan lukkariin, joten tuli oltua poissa tunneilta. Olisi ollut mukavampaa jos tunnit olisivat olleet vaikkapa aamulla. Kolmanteen kategoriaan lukeutuivat ne vastaukset ja ehdotukset, joissa käsiteltiin pakkoruotsin opiskelua. Mielestäni pakkoruotsi on poistettava, koska venäjä on paljon hyödyllisempi Itä- Suomen puolella. Mielestäni Suomessa kannattaisi opiskella toisena kielenä ruotsia läntisessä puolessa ja idässä ruotsin sijasta venäjää. Neljänteen kategoriaan lukeutuivat sellaiset vastaukset, joissa annettiin yleisesti kyselyyn liittyviä ehdotuksia, jatkotutkimusehdotuksia, yleistä palautetta ja muuta venäjän kieleen, venäläisiin ja Venäjään liittyvää palautetta. Tässä kyselyssä olisi voinut siihen kysymykseen venäjän kielen opiskelun syistä pystyä vastaamaan monilla vaihtoehdoilla, sillä ainakin minun opiskeluuni oli monta syytä. 8 JOHTOPÄÄTÖKSET 8.1 Kulttuurin opetus Melkein kolmasosa kyselyyn vastanneista henkilökunnan jäsenistä ilmoitti, että olivat aloittaneet venäjän kielen opinnot mielenkiinnosta Venäjää ja venäjän kulttuuria koh-

15 15 taan. Halukkuus opiskella lisää Venäjän kulttuuria korostui myös vastauksissa kysymykseen mitä muuta Venäjään liittyvää haluaisit opiskella. Kulttuurin opetuksen lisäämistä voitaisiin harkita, koska moni opiskelee venäjän kieltä vain omaksi ilokseen. Erilaiset kulttuurikurssit voisivat lisätä myös intoa venäjän kielen opintoja kohtaan. Myös opiskelijoiden vastauksissa kysymykseen mitä muuta Venäjään liittyvää haluaisit opiskella nousi ilmi halukkuus opiskella lisää Venäjän kulttuuriin liittyviä asioita. Vaikka erilaisia kulttuuriin liittyviä asioita opiskellaan venäjän kielen kurssien yhteydessä, erillisten kulttuurikurssien (esim. teatteri, kirjallisuus, taide) opetusmahdollisuudet tulisi Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa tutkia. 8.2 Bisnestavat Kyselyyn vastanneista opiskelijoista melkein kaksi kolmasosaa ilmoitti venäjän kielen opintojensa syyksi tulevaisuuden hyödyn. Opiskelijat ovat selvästi ymmärtäneet Venäjän merkityksen kauppakumppanina ja tulevaisuuden mahdollisuutena. Keskusteluissa yrityselämän edustajien kanssa esiin on noussut luottamussuhteen synnyttäminen venäläisen kauppakumppanin kanssa. Jotta luottamuksellinen suhde voi syntyä, sitä varmasti edesauttaa edes tyydyttävä venäjän kielen osaaminen. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa voitaisiin pohtia tällaiseen kommunikointiin (esim. bisnestapakulttuuri, small-talk) perustuvan opetuksen järjestämistä. 8.3 Opintomatkat Jotkut vastaajista olivat avoimissa vastauksissaan toivoneet mm. koulutusmatkojen ja erilaisten ekskursioiden järjestämistä Venäjälle. Tällaisia matkoja on järjestetty Venäjälle venäjän kielen opiskelijoille, useimmiten Pietariin. Ekskursioiden aikana opiskelijat ovat saaneet tutustua yrityksiin, oppilaitoksiin, kulttuuriin ja elämäntapaan. Koska kyselyssä tuli selvästi ilmi halukkuus Venäjän kulttuurin opiskelua kohtaan, voitaisiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa pohtia tällaisten opintomatkojen järjestämistä myös opiskelijoille, jotka eivät opiskele venäjän kieltä. 8.4 Venäjän kielen houkuttelevuuden lisääminen Moni kyselyyn vastanneista toi ilmi venäjän kielen opiskelun mahdottomuuden alkeiskursseja pidemmälle. Jotkut vastaajista toivat ilmi sen seikan, ettei jatkokursseille riitä opiskelijoita. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa tulisi pohtia keinoja, miten

16 16 opiskelijat saataisiin viihtymään venäjän kielen opintojen parissa alkeiskurssien jälkeenkin. 8.5 Natiivien hyödyntäminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa opiskelee paljon venäjää äidinkielenään puhuvia opiskelijoita. Tämä pitäisi nähdä mahdollisuutena ja hyödyntää natiivien kielitaitoa mm. lisäämällä tandem-kieliopintojen markkinointia. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa voitaisiin myös harkita erilaisten keskustelutilaisuuksien järjestämissä, jossa venäläiset opiskelijat ja mahdollisesti venäläiset yrityselämän edustajat voisivat kertoa eri osa-alueista, kuten yrityselämästä, kulttuurista, tavoista ja historiasta. 9 LOPUKSI 9.1 Jatkotutkimusaiheita Kyselytutkimus venäjän kielen opiskelusta oli kysymyksiltään melko laaja, mutta kysymysten määrän vuoksi kyselytutkimus ja johtopäätökset jäivät melko pinnallisiksi. Kyselytutkimuksessa käsitellyistä aiheista voisi helposti saada laajemmankin tutkimuksen aikaan. Esimerkiksi motivaatioista venäjän kielen opiskelua kohtaan voisi saada laajan tutkimuksen. Myös venäjää opiskeleville opiskelijoille olisi mahdollista toteuttaa kysely, jossa tiedusteltaisiin heidän mielipiteitään opetuksesta ja opetuksen laadusta. Näin venäjän kielen opetusta voitaisiin kehittää sisäisesti Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Monet kyselytutkimukseen vastanneista opiskelijoista toi ilmi kielten opetuksen ongelmallisuuden aikataulullisesti. Monet opiskelevat jo yhtä valinnaista kieltä ja käytännössä toisen valinnaisen kielen opiskelu samanaikaisesti hankaloituu. Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa voitaisiin toteuttaa kysely, jossa selvitettäisiin eri valinnaiskielien suosituimmuus. Mikäli suosituimpien kielten joukossa olisi venäjä, voitaisiin harkita venäjän kielen opetuksen aikatauluttamista myös aamupäiville. 9.2 Tekijöiden sanat Kyselytutkimuksen aihe oli mielenkiintoinen ja kyselytutkimus onnistui hyvin. Yhteistyö kyselytutkimuksen tekijöiden välillä sujui kitkattomasti. Tekijät saivat hyvin pitkälti suunnitella itse kyselyn toteutukseen liittyvät seikat. Aika-ajoin tekijät olisivat toivoneet enemmän ja konkreettisempaa ohjausta.

17 17 Kyselytutkimus ei valmistunut siinä aikataulussa, joka ennalta oli määritelty. Tämä johtui mm. erilaisten lupien hakemisesta (esim. tietojen luovutuspyyntö) ja tästä tekijät eivät olleet saaneet ennalta tietoa. Byrokratiaan kului likaa aikaa, eikä tätä oltu huomioitu aikataulullisesti. Projektinhallinnan kurssilla voitaisiin jatkossa korostaa tätä seikka.

18 18 LÄHTEET Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P Tutki ja kirjoita painos. Helsinki: Tammi. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Hakijalle. Kieliopinnot. Opetettavat kielet ja osaamistavoitteet. Saatavissa: avoitteet/ [viitattu: ]. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Hakijalle. Kieliopinnot. Opetettavat kielet ja osaamistavoitteet. Venäjä. Saatavissa: avoitteet/ven%c3%a4j%c3%a4/ [viitattu: ]. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Hakijalle. Kieliopinnot. Opetettavat kielet ja osaamistavoitteet. Venäjä. Ekskursiot. Saatavissa: avoitteet/ven%c3%a4j%c3%a4/ekskursiot/ [viitattu: ]. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu. Työelämälle. Koulutuspalvelut. Koulutusprojektit. RuBiPro. Saatavissa: usprojektit/rubipro/ [viitattu: ]. Viskari, S Tieteellisen kirjoittamisen perusteet. Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskenlyyn. 5. uudistettu painos. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden laitos. Julkaisusarja B N:o 17 [viitattu: ].

19 LIITE 1 Hei, Toteutamme kyselytutkimuksen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoille sekä henkilökunnalle venäjän kielen opinnoista. Kyselytutkimus toteutetaan osana Russian Business Professionals (RuBiPro) hanketta. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa KyAMKin henkilökunnan, erityisesti opetushenkilöstön, Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntemusta, sekä ohjata hankkeessa kehitettävää Venäjä-osaamista monipuolisesti opiskelijoiden ja työelämän käyttöön. Tällä kyselytutkimuksella hankittuja tietoja käytetään omaan seminaarityöhömme sekä RuBiPro hankkeen toimintojen suunnitteluun. Tietoja ei anneta ulkopuolisille tahoille. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Pääset vastaamaan kyselyyn osoitteessa: Vastaathan kyselyyn XX.XX.XXXX mennessä. Kiitämme vastauksestasi! Ystävällisin terveisin, Anne Aarnio & Mikko Saari, KK11

20 LIITE 2/1 1. Sukupuoli (Vaihtoehtokysymys) - 1. Nainen - 2. Mies 2. Ikä (Vaihtoehtokysymys) vuotta vuotta vuotta vuotta 3. Olen (Vaihtoehtokysymys) - 1. opiskelija - 2. henkilökuntaa. 1. Opiskelen (Vaihtoehtokysymys) - 1. kulttuurialaa - 2. sosiaali- ja terveysalaa - 3. tekniikan ja liikenteen alaa - 4. yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alaa. 1. Toimin (Vaihtoehtokysymys) - 1. opettajana - 2. hallinnollisissa tehtävissä - 3. tuki- ja muissa toiminnoissa (esim. HelpDesk, kirjasto jne.). 1. Opiskeletko tai oletko opiskellut venäjän kieltä? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä En. 1. Opiskelen tai olen opiskellut venäjän kieltä (Vaihtoehtokysymys) - 1. koska koen, että siitä on minulle hyötyä työnhaussa - 2. koska koen, että siitä on minulle hyötyä tämän hetkisessä työssäni - 3. mielenkiinnosta Venäjää ja Venäjän kulttuuria kohtaan - 4. perhesyistä - 5. koska uskon, että venäjän kielestä on minulle hyötyä tulevaisuudessa. 2. Jos opiskelet tai olet opiskellut venäjän kieltä, koetko, että kielen opiskelusta on ollut Sinulle jotakin hyötyä? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä En. 3. Jos opiskelet tai olet opiskellut venäjän kieltä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa, onko venäjän kielen opetus vastannut odotuksiasi? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä Ei, miksi? 4. Jos opiskelet tai olet opiskellut venäjän kieltä Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa, onko venäjän kielen kurssien sisältö vastannut odotuksiasi? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä Ei, miksi? 5. Haluaisitko opiskella jotakin muuta Venäjään liittyvää (esim. kulttuuri, maantuntemus, historia, markkinointi, oikeus, hallinto jne.)? (Vaihtoehtokysymys) - 1. Kyllä, mitä? - 2. En.

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA

Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA HYVÄ VASTAANOTTAJA Liite 1. Saatekirje SAATEKIRJE VAASA 19.11.2012 HYVÄ VASTAANOTTAJA Opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan yksikössä sairaanhoitajan tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Teen opinnäytetyönäni

Lisätiedot

SIJOITTUMISSEURANTA 2011

SIJOITTUMISSEURANTA 2011 SIJOITTUMISSEURANTA 2011 AlueEnnakko Alueellinen ennakointi työkaluksi Pohjois-Karjalassa -hanke Projektisuunnittelija Hanna Silvennoinen 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 4 2. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN JA VASTAUSMÄÄRÄT

Lisätiedot

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi?

Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke Valtioneuvoston kanslia Projektisihteeri Karin Hautamäki VNK009:00/2011 Yhteenveto Kansalliskielistrategia-hankkeen kyselystä: Kuinka käytät kansalliskieliäsi? Kansalliskielistrategia-hanke

Lisätiedot

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa. - kulma Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa - opiskelijan näkökulman kulma 6.11.2006 Copyright VirtuaaliAMK 1 Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus suomalaisissa ammattikorkeakouluissa

Lisätiedot

Inkubion opintokysely 2015 * Required

Inkubion opintokysely 2015 * Required Inkubion opintokysely 2015 * Required 1. Sukupuoli * Mies Nainen 2. Vuosikurssi * 1 After the last question in this section, skip to question 5. 2 After the last question in this section, skip to question

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA

KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA KYSELY AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN OPISKELIJOILLE TYÖSSÄOPPIMISESTA Hyvä vastaaja! Kysely on osa kartoitustyötä, jolla keräämme tietoa työssäoppimisesta toisen asteen ammatillisen perustutkinnon opiskelijoilta.

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli.

E S I K A T S E L U. Taustatiedot. Ohjaaminen, henkilökohtaistaminen ja ilmapiiri. Päättökysely syksy kevät Sukupuoli. Page 1 of 5 E S I K A T S E L U Päättökysely syksy 2013 - kevät 2014 Taustatiedot Sukupuoli Nainen Mies Äidinkieli Suomi Ruotsi Venäjä Muu Ikäryhmä Alle 18 vuotta 18-24 vuotta Yli 24 vuotta Koulutustausta

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014

JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 JUPINAVIIKOT KEVÄT 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä mieltä olet

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Kieliä Jyväskylän yliopistossa

Kieliä Jyväskylän yliopistossa ieliä Jyväskylässä Kieliä Jyväskylän yliopistossa Pääainevalikoimaamme kuuluvat seuraavat kielet: englanti ranska ( romaaninen filologia ) ruotsi saksa suomi suomalainen viittomakieli venäjä Sivuaineena

Lisätiedot

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa

Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa Harjoittelun uudistaminen biologian tutkinto-ohjelmassa 10.10.2016 Karita Saravesi Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen

Lisätiedot

Kuva: Mika Perkiömäki

Kuva: Mika Perkiömäki Tule opiskelemaan kanssamme venäjää Tampereen yliopiston Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelmaan! http://www.uta.fi/ltl/ven/index.html Kuva: Mika Perkiömäki Venäjän kielen tutkinto-ohjelma

Lisätiedot

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni

Koponeuvosto. Palautteen hyödyntäminen Inari ja Joni Koponeuvosto Palautteen hyödyntäminen 16.2.2017 Inari ja Joni Esittäytyminen nimi, mitä tekee, ainejärjestö ja oppiaine Inari, TYYn hallituksen kopo, Fobia, psykologia Joni, TYYn kopoasiantuntija, P-klubi,

Lisätiedot

Sisko Mällinen, FT

Sisko Mällinen, FT 20.9.2012 Sisko Mällinen, FT Jatkoa ESR-osarahoitteiselle AHOT korkeakouluissa -hankkeelle Päätoteuttajana on Turun yliopisto Osatoimijana kielten ja viestinnän jatkohankkeessa on Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AHOT KORKEAKOULUISSA. Korkeakoulujen kielten ja viestinnän osaamiskuvaushanke Sisko Mällinen, Tamk

AHOT KORKEAKOULUISSA. Korkeakoulujen kielten ja viestinnän osaamiskuvaushanke Sisko Mällinen, Tamk AHOT KORKEAKOULUISSA Korkeakoulujen kielten ja viestinnän osaamiskuvaushanke 12.12.2013 Sisko Mällinen, Tamk Hankkeen perustiedot Jatkoa ESR-osarahoitteiselle AHOT korkeakouluissa - hankkeelle Päätoteuttajana

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008

VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 1 KYSELY VANHUSTYÖN HARJOITTELUN KEHITTÄMINEN Helmikuu 2007 Yhteenveto kyselystä 02/2007 Anita Sipilä 17.2.2008 KYSELYN 2/2007 YHTEENVETO Kyselyn kohdejoukko Kysely kohdistettiin II-asteen vanhustyön opettajille

Lisätiedot

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA

Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus KIPA Itä-Suomen kirjastohenkilöstön pätevöittämiskoulutus "KIPA Palautekyselyn tulokset (N=22) Palautekyselyyn vastasi 16 naista ja kuusi miestä eli 22 opiskelijaa. Vastausprosentti oli 69 kohderyhmästä (kokonaisuutta

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Sosiaali- ja terveysala Julkinen Iina Mustalampi Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT 2016. Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti ICT-ala (tekniikka) Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Katja Väärälä Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA

KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA Jorma Tukeva 17.1.2012 KYSELY TYÖHÖN SIJOITTUMISESTA JA JATKO-OPINNOISTA 1. TAUSTATIETOJA Sijoittumiskyselyn kohderyhmänä olivat nuorisoasteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet metsäalan perustutkinnon

Lisätiedot

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake

Liitteet. Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli. Liite I. Kyselylomake Liitteet Liite I. Kyselylomake Kohderyhmän ikä ja elämäntyyli 1. Onko yritys määritellyt kohderyhmän iän mallistolle, jota olet viimeksi suunnitellut tai jota suunnittelet parhaillaan? a. on, kohderyhmän

Lisätiedot

Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa. Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT

Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa. Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT Opintoja koskevan tutkimus- palautetiedon hyödyntäminen yliopistossa Leena Ahrio Kehittämispäällikkö, YTT 17.9.2014 Mikä on koulutuksen johtamisen tavoite? Yliopistokoulutuksen tavoite? Mitä halutaan tukea

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE 2015 Vastausprosentti: 80,1 % Työ, työnhaku ja työllistyminen 1. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Janne Parri Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYS 10TUJohdantoU10T... 3 10TUPalautteiden tiivistelmäu10t... 4 10TU5. Mitä

Lisätiedot

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN?

KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? KURSSIPALAUTE KÄYTÄNNÖSSÄ: MITÄ JA MITEN? Terhi Skaniakos Erikoissuunnittelija Strateginen kehittäminen Kurssipalautejärjestelmä Tarkoituksena on kerätä systemaattista palautetta yliopiston kaikista tutkinto-opiskelijoille

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Kulttuuriala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tuomas Kallinki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014

JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 JUPINAVIIKOT SYKSY 2014 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Matkailu- ja ravitsemisala Julkinen Paavo Nisula Opiskelijakunta JAMKO 2 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 Palautteiden tiivistelmä... 4 5. Mitä

Lisätiedot

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa

Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Tarvekyselyraportti: Suomenkieliset palvelut Karlskogan kunnassa Anne Ågren Suomen kielen hallintoalueen kehittäjä Heinäkuu 2014 Sisällysluettelo Tausta, tarkoitus ja toteutus Vastausprosentti Toiminnat

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa

Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Kielten opetuksen haasteet korkeakouluissa Taina Juurakko Paavola Tutkijayliopettaja, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Liiketalouden ala Julkinen Raportti ei sisällä nimitietoja, luottamuksellinen Linda Holma Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, 5.2.213 1 (9) Perustieteiden tohtoriohjelma Jatko-opiskelijoiden seurantakysely Toteutettiin 14. 28.11.212 Kysely lähetettiin kaikille lukuvuoden 29 21 ja 21 211 aikana jatko-opintonsa aloittaneille. Vastausprosentti:

Lisätiedot

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012

Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 2011-2012 Aamu -ja iltapäivätoiminnan lasten kyselyn tuloksia lv. 11-12 Lasten kyselyn saivat huoltajien kyselyn yhteydessä 4 lasta, joista palautui 25. Vastausprosentti muodostui siten 62,5%. Lasten kysely muodostui

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin.

Esityslistaa muokattiin. Ops-asiat lisättiin kohtaan 6. Tämän jälkeen esityslista hyväksyttiin. Nefa-Jyväskylä Ry. Esityslista Historian ja etnologian laitos 6/2014 Historica PL 35 40014 Jyväskylän yliopisto nefa-hallitus@lists.jyu.fi 7.5.2014 Hallituksen kokous Aika: 7.5.2014 Klo 16.00 Paikka: Yliopiston

Lisätiedot

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET

2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET 2014 ELÄKESELVITTELYN ASIAKASPALAUTEKYSELYN TULOKSET Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Taustatiedot... 3 Sukupuoli... 3 Ikä... 3 Asuinkunta... 4 Aikuissosiaalityön tai toimeentulotuen asiakkuus... 4 Oma tilanne

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016

Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen kyselyjen alustavia tuloksia Oppilaiden ja huoltajien kysely Avoin verkkokysely keväällä 2016 Taiteen perusopetuksen seminaari15.4.2016 Minna Harmanen Jan Hellgren Matti Pietilä

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136

Espoon kaupunki Pöytäkirja 136 14.05.2013 Sivu 1 / 1 2320/12.01.00/2013 136 Koulukohtaisen budjetin vaikutus oppimisen ja koulunkäynnin tuen muotojen antamisen mahdollisuuksiin sekä kieli- ja kulttuuriryhmien kohdennetun resursoinnin

Lisätiedot

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE

VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN KOULUTUKSET YRITYKSILLE Käytännön venäjää koulutus avuksi työelämään Venäjän kulttuuri ja kieli viikonloppukurssi Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä) Venäjän

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto

Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa. Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikielen ja kulttuurin opinnot Helsingin yliopistossa Henry Hedman Yliopisto-opettaja Helsingin yliopisto Romanikieli Euroopassa Kaikkein varovaisimpien arvioiden mukaan romanikielen puhujia on Euroopassa

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka

S-72.1510 Ihminen ja tietoliikennetekniikka Lisämateriaalia harjoitustyöhön Syksy 2007 Sisältö Vinkkejä käyttäjätutkimuksen suorittamiseen Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Haastattelu Fokusryhmä Päiväkirja Kysely Ohjeita harjoitustyön

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Tekniikan ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Tommi Kukkonen Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014

Opiskelijatutkimus 2014. Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimus 2014 Yhteenveto Lääkäriliiton opiskelijakyselyn tuloksista Tiedot on kerätty lokakuussa 2014 Opiskelijatutkimuksen taustatiedot Tutkimuksen aihealueet: lääketieteen perusopetuksen laatu

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki

TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI. Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki TYÖELÄMÄYHTEISTYÖNÄ TOTEUTETTU OSAAMISEN ARVIOINTI Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivä 2.2. 2016 Koulutuspäällikkö Jarmo Lamminmäki Työelämäyhteistyönä toteutettu osaamisen arviointi = Näytön arviointi

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti SoTe-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- ja tunnistetietoja Sami Jussinmäki Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä

TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS. Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Raportti Tutkimusraportti 3.2.2010 23.3.2010 TÖISSÄ JA ELÄKKEELLÄ - TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Mikko Kesä Tutkimusjohtaja Tutkija Suvi Kovero Mikko Kesä Innolink Research Oy Oy. 2009-2010 2010 Perustiedot

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie Kotka

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie Kotka 1 Liite 3 KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU SAATE SOSIAALI- JA TERVEYSALA 30.08.2010 Ensihoidon koulutusohjelma Takojantie 1 48220 Kotka Hyvä kyselyyn vastaaja Olen Ensihoitaja (AMK)-opiskelija Kymenlaakson

Lisätiedot

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä

Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen. Vastausjakaumia TNS Gallup 2016 kyselystä Palkansaajien osaaminen ja kouluttautuminen Vastausjakaumia TNS Gallup 016 kyselystä Vastaajien lukumääriä Painottamaton Painotettu Akavalaiset 769 816 Muut 58 577 Akavalaiset: Mies 60 7 Nainen 09 5 Alle

Lisätiedot

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely

Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely 1. Yleistä Tampereen kaupungin www-palvelun käyttäjäkysely tehtiin 18.3. - 18.6.1997 välisenä aikana. Kysely tehtiin www-sivujen etusivulle sijoitetulla

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot