Pohjois-Savon käräjäoikeus nro (liitteenä) A Kihlakunnansyyttäjä Petteri Pyykönen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjois-Savon käräjäoikeus 19.06.2014 nro 124789 (liitteenä) A Kihlakunnansyyttäjä Petteri Pyykönen"

Transkriptio

1 Itä-Suomen hovioikeus Tuomio 14/ (8) Antamispäivä Asianumero R 14/953 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Asia Asianosaiset Pohjois-Savon käräjäoikeus nro (liitteenä) Ampuma-aserikos ym. Vaatimukset hovioikeuden pääkäsittelyssä A Kihlakunnansyyttäjä Petteri Pyykönen A on käräjäoikeuden tuomiossa selostetusta vastauksestaan ilmenevillä perusteilla vaatinut, että syyte ja menettämisseuraamusvaatimus hylätään ja että valtio velvoitetaan korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa käräjä- ja hovioikeudessa hänen oikeusavun omavastuuosuuttaan vastaavalla määrällä korkoineen. Kihlakunnansyyttäjä Petteri Pyykönen on vastavalittajana vaatinut, että A tuomitaan käräjäoikeuden hänen syykseen lukemasta ampuma-aserikoksesta sakkorangaistukseen ja että A velvoitetaan korvaamaan valtiolle sen varoista hovioikeuden pääkäsittelyssä maksettavaksi määrättävät todistelukustannukset. Syyttäjä on hovioikeuden pääkäsittelyssä tarkistanut syytettään siten, että syytteessä kuvatut kaksi Colt -revolverin kopiota, Bruni Magnum cal 9 mm, valmistusmateriaali metalliseosta, olivat helposti muutettavissa toimiviksi ampuma-aseiksi sahaamalla piippu kokonaan pois, jolloin niillä pystyi ampumaan luotipatruunaa. Todistelu A ja syyttäjä ovat vastustaneet toistensa muutosvaatimuksia perusteettomina. Hovioikeudessa on esitetty käräjäoikeuden tuomiosta ilmenevä kirjallinen todistelu. Lisäksi uusina kirjallisina todisteina on esitetty Keskusrikospoliisin rikosteknisen laboratorion lausunto RTL 3033/1/13, kolme Italian sisäasianministeriön yleisen turvallisuusosaston lausuntoa, Peter Schillerin sähköpostiviesti ja Saksan valtion tarkastuslaitoksen hyväksymistodistus tutkimuslausuntoineen Walther PPQ -merkkisestä starttipistoolista. Lisäksi hovioikeudessa on kuultu todistelutarkoituksessa A:ta sekä todistajina Ilkka Leinoa, Erkki Katermaa, Mika Lehtosta, Jussi Kytösaarta ja Juha Suutaria.

2 2 (8) Hovioikeuden ratkaisu Perustelut Ampuma-aseen määritelmä Rikoslain 41 luvun 1 :n mukaan ampuma-aserikokseen syyllistyy muun ohella se, joka ampuma-aselain vastaisesti pitää hallussaan ampuma-aseen. Rikoslaki ei sisällä ampuma-aseen määritelmää. Ampuma-aselain 2 :n 1 momentin mukaan ampuma-aseella tarkoitetaan välinettä, jolla ruutikaasunpaineen, nallimassan räjähdyspaineen tai muun räjähdyspaineen avulla voidaan ampua luoteja, hauleja tai muita ammuksia taikka lamaannuttavia aineita siten, että siitä voi aiheutua vaaraa ihmiselle. Ampuma-aseeksi katsotaan myös sellainen esine, joka muistuttaa ampuma-asetta ja joka rakenteensa tai valmistusmateriaalinsa puolesta on ilman erityistietoja ja -taitoja muunnettavissa toimivaksi ampuma-aseeksi. Mainitun lainkohdan muuttamiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 106/2009 vp s. 37) mukaan ampuma-aseen määritelmää esitettiin muutettavaksi YK:n ampuma-asepöytäkirjasta ja asedirektiivin muuttamisesta annetun direktiivin edellyttämällä tavalla. Ampuma-aseen perusmääritelmän oli tarkoitus säilyä entisellään. Asedirektiivin muuttamisesta annettu direktiivi edellytti, että tietyt helposti ampuma-aseeksi muunnettavissa olevat esineet määritellään ampuma-aseiksi. Tarkoituksena on ollut sisällyttää ampuma-aseen määritelmän piiriin sellaiset startti- ja kaasupistoolit, jotka ovat muunnettavissa toimiviksi ampuma-aseiksi. Säännöksen soveltaminen ei kuitenkaan olisi riippuvainen siitä, mihin tarkoitukseen esine alun perin on tehty, vaan tosiasiallisesta muuntamismahdollisuudesta. Hallituksen esityksessä ei tarkemmin kuvata, minkälainen esine muistuttaa ampuma-asetta. Hallituksen esityksessä mainitaan esimerkkeinä ampuma-asetta muistuttavista esineistä aselelut, toimintakelvottomaksi tehdyt ampuma-aseet ja starttipistoolit. Hallituksen esityksessä ei ole myöskään täsmennetty sitä, minkälainen esineen rakenteen tai valmistusmateriaalin tulee olla, jotta se on ilman erityistietoja ja -taitoja muunnettavissa toimivaksi ampuma-aseeksi. Ampuma-aselain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 183/1997 vp s. 60) mainitaan, että ampuma-aselain 3 :ssä tarkoitetut aseen osat olisivat aseen toiminnan kannalta olennaisia, ruutikaasunpaineen tai muun räjähdyspaineen alaisia osia. Ilman niitä kaikkia ei ole mahdollista koota toimivaa ampuma-asetta. Hallituksen esityksen mukaan aseessa tulee siten olla muun ohella piippu. Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuntamisesta annetun direktiivin 2008/51/EY mukaisen määritelmän mukaan direktiivissä tuliaseella tai ampuma-aseella tarkoitetaan kannettavaa piipulla varustettua asetta, jolla voidaan palavan ajoaineen avulla ampua hauleja, luoteja tai muita ammuksia, joka on tarkoitettu niiden ampumiseen tai joka voidaan muuntaa ampumakelpoiseksi.

3 Ampuma-aselain määritelmässä ei mainita, minkälainen ampuma-aseen tulee olla. Tämän vuoksi lain sanamuodosta ei voida myöskään päätellä, minkälainen esine muistuttaa ampuma-asetta. Ampuma-aselain määritelmä ampuma-aseesta on ristiriidassa lain säätämiseen johtaneiden hallitusten esitysten ja Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiivin mukaisen tuliaseen määritelmän kanssa siitä, onko aseessa oltava piippu. Ampuma-aselain 3 kuitenkin mainitsee luvanvaraisena aseen osana muiden ohella piipun, jota ilman ei lain esitöidenkään mukaan ole mahdollista koota toimivaa ampuma-asetta. 3 (8) Poliisihallitus, joka ampuma-aselain 115 :n mukaan valvoo ampuma-aselain säännösten noudattamista, taikka mikään muukaan taho ei ole antanut ohjeita siitä, minkälainen on ampuma-aselain muutoksessa tarkoitettu esine, joka muistuttaa ampuma-asetta ja joka rakenteensa tai valmistusmateriaalinsa puolesta on ilman erityistietoja ja -taitoja muunnettavissa toimivaksi ampuma-aseeksi. Epäselvää on, tuleeko muunnetunkin esineen vielä muistuttaa ampuma-asetta tai minkälainen esineen rakenteen tai valmistusmateriaalin tulee olla, jotta se olisi muunnettavissa ampuma-aseeksi lain tarkoittamalla tavalla. Ampuma-aselain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen mukaan (HE 183/1997 vp s. 59) lain soveltamisalan ulkopuolelle on nimenomaisesti rajattu starttipistoolit. Muutetun lain säätämiseen johtaneen hallituksen esityksen (HE 106/2009 vp s. 37) mukaan sellaiset starttipistoolit, jotka ovat lain tarkoittamalla tavalla muunnettavissa ampuma-aseiksi, kuuluvat lain soveltamisalaan, eivät kuitenkaan kaikki. Laillisuusperiaate Rikoslain 3 luvun 1 :n mukaan rikokseen syylliseksi saa katsoa vain sellaisen teon perusteella, joka tekohetkellä on laissa nimenomaan säädetty rangaistavaksi. Rangaistuksen ja muun rikosoikeudellisen seuraamuksen on perustuttava lakiin. Vastaava periaate on lausuttu Suomen perustuslain 8 :ssä sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 7 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 49 artiklassa. Rikosoikeudellinen laillisuusvaatimus tarkoittaa muun muassa sitä, että niiden säännösten, joiden sisältö viime kädessä määrää rangaistavuuden alan, tulee olla kirjoitettu tavalla, joka vastaa rikoslainsäädännölle asetettavia täsmällisyysvaatimuksia ja että rangaistussäännöstä soveltaessaan tuomioistuin ei saa mennä lain kirjaimen ulkopuolelle eikä täydentää lakia analogiapäätelmään turvautumalla (HE 44/2002 vp s. 29). Kuten korkein oikeus on todennut esimerkiksi ratkaisuissaan KKO 2002:11, KKO 2004:46, KKO 2005:27, KKO 2007:67 ja KKO 2013:12, käsitteiden tulkinta on välttämätöntä ja oikeutettua myös yksittäisiä rikostunnusmerkistöjä sovellettaessa, mutta se edellyttää, että tulos on sopusoinnussa tunnusmerkistöstä ilmenevän, rangaistusuhalla tavoitellun suojan tarkoituksen kanssa, ja että lopputulos on kohtuudella tekijän ennalta arvattavissa. Ampuma-aselain 2 :n muutos (124/2011) perustuu Euroopan yhteisöjen neuvoston direktiiviin. Säännöksen yhteisöoikeudellinen alkuperä ei kuitenkaan oikeuta poikkeamaan laillisuusperiaatteen edellyttämästä täsmällisyysvaatimuksesta erityisesti, kun otetaan huomioon, että säännöksen seurauksena suurin osa aikaisemmin luvallisista esineistä on tullut luvanvaraisiksi. Säännöksen kohderyhmää eivät näin ollen ole pelkästään asekeräilijät tai ampumaurheilua harrastavat henkilöt.

4 4 (8) Hovioikeuden pääkäsittelyssä esitetystä selvityksestä ilmenee, että luvanvaraisuutta on eri viranomaisissa eri puolilla Suomea tulkittu eri tavoin. Asia on siten tulkinnanvarainen ja epäselvä eikä rangaistavuuden ala ole kohtuudella tekijän ennalta arvattavissa. Tämän vuoksi A:ta ei voida tuomita ampuma-aserikoksesta rangaistukseen ja syyte sekä menettämisseuraamusvaatimus on hylättävä. Asiassa esitetystä näytöstä Lisäksi hovioikeus toteaa, että asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, ovatko syytteessä mainitut Nagant-revolverin kopio tai kaksi Colt-revolverin kopiota olleet helposti muutettavissa ampuma-aseiksi syytteessä väitetyin tavoin tai että A:lta takavarikoidut esineet sellaisinaan olisivat kaasuaseita. Keskusrikospoliisin lausunnon mukaan syytteessä mainitut, A:lta takavarikoidut esineet ovat luvanvaraisia ampuma-aseita. Lausuntoa ei ole allekirjoitettu eikä asiassa ole selvitetty, kuka lausunnon on laatinut. Kysymys on siten niin sanotusta anonyymista todistelusta. Suomen perustuslain 21 :n ja Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan takaamien oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin periaatteiden mukaisesti syytetyllä on oikeus kuulustella tai kuulustuttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan. A on riitauttanut Keskusrikospoliisin lausunnosta ilmenevät tiedot. Kun A:lta on tässä tapauksessa puuttunut mahdollisuus kuulustella tai kuulustuttaa lausunnon laatijaa, ei lausuntoa ainakaan yksinään voida pitää riittävänä osoituksena siitä, että syytteessä mainitut esineet olisivat ampuma-aselain tarkoittamia ampuma-aseita. Hovioikeudessa kuullut todistajat Mika Lehtonen ja Jussi Kytösaari ovat kertoneet, että A:lta takavarikoidut esineet ovat ampuma-aselain tarkoittamia ampuma-aseita. Lehtonen ja Kytösaari eivät kuitenkaan ole tutkineet nyt kysymyksessä olevia esineitä tai niiden muunneltavuuden mahdollisuutta, vaan ovat hovioikeudessa kertoneet yleisesti aseiden muunneltavuudesta esineistä otettujen valokuvien taikka vastaavan tyyppisistä esineistä saamiensa ja kuulemiensa kokemusten perusteella ja sen mukaan tehneet johtopäätökset myös A:n hallusta takavarikoiduista esineistä. Tämän vuoksi Lehtosen ja Kytösaaren kertomukset eivät osoita, että A:lta takavarikoidut esineet olisivat ampuma-aselain tarkoittamia ampuma-aseita. Todistaja Suutari on hovioikeudessa kertonut tekemästään kokeesta Bruni Magnum cal 9 mm starttiaseen muuntamisesta piipun pois sahaamalla toimivaksi ampuma-aseeksi. Hovioikeus pitää Suutarin kertomusta sinänsä uskottavana. Hovioikeus kuitenkin toteaa, että mainitusta kokeesta ei ole tehty minkäänlaista pöytäkirjaa taikka muutakaan riittävää dokumentaatiota eikä A:lla ole ollut myöskään mahdollisuutta osallistua mainittuun kokeeseen tai tehdä muutoinkaan siitä havaintoja. Tämän vuoksi myöskään mainittu koe ei edes yhdessä edellä mainitun keskusrikospoliisin lausunnon kanssa osoita, että A:lta takavarikoidut esineet olisivat ampuma-aselain tarkoittamia ampuma-aseita.

5 5 (8) Koska asiassa on jäänyt näyttämättä, että A:lta takavarikoidut esineet olisivat ampuma-aselaissa tarkoitettuja ampuma-aseita, on syyte ja menettämisseuraamusvaatimus myös tällä perusteella hylättävä. Tuomiolauselma Hovioikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.

6 Itä-Suomen hovioikeus Vastaaja A Hylätty syyte Muut lausunnot Muutokset käräjäoikeuden tuomioon 1. Ampuma-aserikos Tuomiolauselma 14/ R 14/953 Takavarikko 8150/R/2708/13/TVP/1 kumotaan ja alla luetellut esineet määrätään palautettavaksi A:lle -revolveri Nagant (nro 10) -pistooli Parabellum MeP08- merkinantopistooli (nro 11) -revolverit kaksi kappaletta Magnum Bruni 380 (nro 12) -pistooli Kimar 1911 (nro 13) ja -pistooli Bruni MOD 92 (nro 14) Rikoslaki 10 luku 5 Muilta osin käräjäoikeuden tuomiota ei muuteta. 6 (8) Valtio velvoitetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 a :n 1 momentin nojalla suorittamaan A:lle korvaukseksi kohtuullisista oikeudenkäyntikuluista käräjäoikeudessa hänen omavastuuosuuttaan vastaava määrä eli 1.162,81 euroa. Korvaukselle on maksettava korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden tuomion antamispäivästä. Hovioikeus vahvistaa oikeusapua 55 prosentin omavastuuosuudella saavan A:n avustajaksi määrätylle varatuomari Reijo Kullanmäelle hovioikeudessa maksettavan palkkion määräksi asian hoitamisen edellyttämän kohtuulliseksi harkitun työmäärän perusteella - valituksen tekemisestä (2 tuntia) - vastauksen tekemisestä syyttäjän vastavalitukseen (1 tunti) - neuvottelusta päämiehen kanssa (1 tunti) - valmistautumisesta pääkäsittelyyn (3 tuntia) - pääkäsittelystä (4 tuntia 30 minuuttia) - matka-ajalta (4 tuntia 30 minuuttia) eli yhteensä palkkioksi (16 tuntia) euroa ja korvaukseksi matkakuluista 100,90 euroa sekä arvonlisäveron määräksi 446,62 euroa. Valtion varoista maksetaan Kullanmäelle palkkioksi 792 euroa, korvaukseksi matkakuluista 45,41 ja arvonlisäveron määrä 200,98 euroa eli yhteensä 1.038,39 euroa.

7 Valtio velvoitetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 a :n 1 momentin nojalla suorittamaan A:lle korvaukseksi kohtuullisista oikeudenkäyntikuluista hovioikeudessa hänen omavastuuosuuttaan vastaava määrä eli 1.269,14 euroa. Korvaukselle on maksettava korkolain 4 :n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut hovioikeuden tuomion antamispäivästä. 7 (8)

8 8 (8) Muutoksenhaku Muutosta tähän ratkaisuun saadaan hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan. Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy Asian ovat ratkaisseet: Hovioikeudenlaamanni Pekka Pärnänen Hovioikeudenneuvos Juha Halijoki Hovioikeudenneuvos Markku Hämäläinen

9 Pohjois-Savon käräjäoikeus Os. Kuopion kanslia Tuomio Annettu kansliassa / Asianumero R 14/448 1 (7) Puheenjohtaja Syyttäjä Vastaaja Asia Laamanni Hannu Lindgren Kihlakunnansyyttäjä Petteri Pyykönen A Ampuma-aserikos Vireille Syyttäjän rangaistusvaatimus Syyttäjän muut vaatimukset 1. Ampuma-aserikos 8510/R/ /13 Rikoslaki 41 luku 1 1 Ampuma-aselaki 2 1 mom., 6 ja 18 1 mom. 1 kohta Kuopio A on ampuma-aselain vastaisesti luvattomasti pitänyt hallussaan ampuma-aseita: jäljempänä yksilöityjä kuutta ns. starttipistoolia, jotka muistuttavat ampuma-asetta ja jotka rakenteensa tai valmistusmateriaalinsa puolesta ovat ilman erityistietoja ja -taitoja muunnettavissa toimiviksi ja luvanvaraisiksi revolveriksi tai pienoisrevolveriksi, merkinantopistooliksi tai kaasuaseiksi tahi jotka sellaisinaan ovat kaasuaseita (2-5). 1) Nagant-revolverin kopio: teräsrunkoinen, patruunapesään sopii 22 cal short -patruuna ja helposti muutettavissa ampuma-aseeksi poistamalla poraamalla pois piipun takaosan tulppa. Aseella voi ampua myös 7,62 luotipatruunaa, kun siitä poistetaan patruunapesien holkit tai avaamalla aseen piippu poraamalla tai poistamalla aseen piippu kokonaan. 2) Parabellum-pistoolin kopio ME P08 cal 9 mm: valmistusmateriaali metalliseosta, aseella voi ampua kaasupatruunoita ja piipun etupään kierteisiin asennettavalla lisälaitteella valoammuksia, jolloin peruspanoksena toimii paukkupatruuna. 3) Kaksi (2) Colt -revolverin kopiota Bruni Magnum cal 9 mm: valmistusmateriaali metalliseosta ja aseella voi ampua kaasupatruunoita. 4) Colt pistoolin kopio Kimar 911 cal 8 mm: valmistusmateriaali metalliseosta ja aseella voi ampua kaasupatruunoita. 5) Beretta 92 -pistoolin kopio Bruni Mod 92 cal 8 mm: valmistusmateriaali metalliseosta ja aseella voi ampua kaasupatruunoita. Ampuma-aseen menettäminen syytekohdassa 1 A on tuomittava menettämään valtiolle laittomasti hallussapitämänsä aseet

10 - revolveri Nagant (nro 10), - pistooli Parabellum MeP08- merkinantopistooli (nro 11), - revolverit kaksi kappaletta Magnum Bruni 380 (nro 12), - pistooli Kimar 1911 (nro 13) ja - pistooli Bruni MOD 92 (nro 14). 2 (7) Takavarikkopöytäkirja nro 8150/R/2708/13/TVP/1 Rikoslaki 10 luku 5 Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1 A on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Vastaus A on kiistänyt syytteen. Syyte, menettämisseuraamusvaatimus sekä todistelukustannusvaatimus on hylättävä. Suomen valtio on velvoitettava korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut asiassa laillisine korkoineen. Perustelut A:lta puuttuu tahallisuus. Hän ei ole tiennyt eikä hänen ole pitänytkään tietää, että starttiaseet olisivat tekoajankohdaksi merkittynä päivämääränä luvanvaraisia. Teko ole rikos ennen kuin starttiaseiden luvanvaraisuudesta on Suomen oikeusjärjestyksen mukaisessa säätämisjärjestyksessä yksityiskohtaisesti säädetty. Ampuma-aselaissa ei ole säädetty, että kaikki starttiaseet olisivat luvanvaraisia, vaan ainoastaan muunnettavissa olevat. Muunnettavuusmäärityksen tulee perustua teknisiin tutkimuksiin ja niistä laadittuihin virallisiin dokumentteihin. Epätäsmällisyyden poistamiseksi tulis asetuksella vahvistaa, mitkä starttiaseet tulisivat kysymykseen ampuma-asela 2 :ssä tarkoitettuina ampuma-aseiksi muunnettavissa olevina esineinä. Poliisihallituksen asehallinto, jolle ampuma-aselaissa tarkoitettu neuvonta ja ohjeistus lain mukaan kuuluu, ei ole ohjeistanut sitä, mitkä starttiasemallit mahdollisesti ovat muunnettavissa. A ei ole voinut eikä hänen ole pitänytkään tietää sellaista, mitä ei ampuma-aselain ohjeistusta ja valvontaa toimittava poliisihallituskaan tiedä. Lakia on sovellettava syytetylle lievemmän vaihtoehdon mukaisesti. Asia o ratkaistava syytetyn eduksi ja syyte sekä menettämisseuraamusvaatimus hylättävä. Aseiden muunnettavuudesta: 1) Nagant revolverin kopio: Aseella ei voi ampua 22 Short patruunoita. Iskuri ei sytytä patruunaa, koska ase on tehty keskisytytteisiä patruunoita ampuvaksi. Aseella ampuminen ei aiheuttaisi vaaraa ihmiselle luodin alhaisen lähtönopeuden vuoksi. 2) Parabellum -pistoolin kopio ME P08 cal 9 mm:

11 3 (7) Materiaaliltaan ase on sinkkivalua, joka ei kestä luodin ampumista. Kyseessä ei ole ampuma-aselain 6 :ssä tarkoitettu kaasuase. Näyttöä ei ole, että as voitaisiin ampua valoammus. 3) Colt -revolverin kopio Bruni Magnum 9 cal: Ase on valmistettu halvasta silumiinivalusta. Aseella ei voi ampua kaasupatruunaa kaliberissa 380/GR/9 mm R GR. Selvitystä ei ole siitä, mik tekninen ominaisuus mahdollistaa kaasupatruunan ampumisen. 4) Colt pistoolin kopio Kimar 911 cal 8 mm: Ase on valmistettu halvasta silumiinivalusta. Aseella ei voi ampua 8 mm kaasupatruunaa. Ase ei kestä minkäänlaista kovaa patruunaa. 5) Beretta 92 -pistoolin kopio Bruni Mod 92 cal 8 mm: Ase on valmistettu sinkkivalusta. Se ei kestä minkäänlaisen kovan patruunan ampumista. Aseen piipussa on pitkä kovametallipala, jonka poraaminen ei ole mahdollista ilman, että ase kuumenee niin paljon, että sinkkivalu sulaa ja menettää muotoaan niin, ettei sillä voi ampua. Todistelu Kirjalliset todisteet 1. Valokuvaliitteen kuvat 9-14 (liite 6) 2. Valokuva Parabellum ME P08 -pistoolista (liite 7) 3. KRP:n lausunto Aamulehden artikkeli Turun Sanomien artikkeli Ote esitutkintapöytäkirjasta 8420/R/ /12Li 7. Rikoskomisario Pentti Kosken todistus Ote poliisihallituksen asehallinnon lausunnosta Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomio Dnro R 13/4911 Henkilötodistelu 1. Vastaaja A:n kuuleminen todistelutarkoituksessa 2. Todistaja Jarmo Jeulonen 3. Todistaja Erkki Katerma KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU Tuomion perustelut Sovellettavat säännökset Ampuma-aselain 2 :n mukaan ampuma-aseella tarkoitetaan välinettä, jolla ruutikaasunpaineen, nallimassan räjähdyspaineen tai muun räjähdyspaineen avulla voidaan ampua luoteja, hauleja tai muita ammuksia taikka lamaannuttavia aineita siten, että siitä voi aiheutua vaaraa ihmiselle.

12 Ampuma-aseeksi katsotaan myös sellainen esine, joka muistuttaa ampuma-asetta ja joka rakenteensa tai valmistusmateriaalinsa puolesta on ilman erityistietoja ja -taitoja muunnettavissa toimivaksi ampuma-aseeksi. Perustelut A on myöntänyt hallussapidon, mutta katsonut tahallisuuden tekoon puuttuvan. Jutussa on riitaista, ovatko syytteen tarkoittamat aseet ilman erityistietoja- ja taitoja muunnettavissa luvanvaraisiksi ampuma- tai kaasuaseiksi. Toiseksi on kyse A:n tiedosta tai velvollisuudesta tietää, että aseet ovat luvanvaraisia. 4 (7) KRP:n rikosteknisen laboratorion lausunnon (todiste 3) mukaan ase 1) voidaan muuntaa luoteja ampuvaksi aseeksi, ase 2) on muuntamattakin kaasuase ja muut aseet voidaan muuntaa kaasuaseiksi. A on kiistänyt todisteen 3 merkityksen, koska muunnostöitä ei ole tehty eikä asiakirjaa ole allekirjoitettu. Aseessa 5 on piipussa kovametallipala, joka estää muutostyön. Todistaja vanhempi rikoskonstaapeli Jarmo Jeulonen, joka on toiminut tutkijana asiassa ja tutustunut aseisiin, on vahvistanut tutkimustulokset. Jeulosen mukaan, jos aseella onnistuu yhdenkin luoti- tai kaasupatruunan laukaiseminen, ase on luvanvarainen. Aseen piipussa voi olla vaikka kovametallipala, jos se ei estä kaasupatruunan laukaisemista. Todistaja Erkki Katerma on toiminut 15 vuotta teknisessä tarkastuskeskuksessa aseasioissa. Hän on nyt eläkkeellä. Katerma on todistelun yhteydessä tutkinut kyseiset aseet, jotka ovat olleet nähtävillä käräjäoikeuden istunnossa. Katermalla on ollut työvälineinä valaisin, metallipuikko ja pihdit. Katerman johtopäätös on ollut, että yhtäkään aseista ei voi muuttaa yksinkertaisin työvälinein ampuma-aseeksi, vaan tehtävään tarvitaan asesepän työkalut. Käräjäoikeus katsoo todisteen 3) riittäväksi selvitykseksi siitä, että aseet ovat ampuma-aselain tarkoittamia luvanvaraisia ampuma-aseita. Todisteessa on kuvattu, että kaikki muutostyöt ovat tehtävissä poraamalla tai sahaamalla. Tämä täyttää edellytyksen siitä, että teko on tehtävissä ilman erityistietoja tai -taitoja. Kaasupatruunan ampuminen aseilla niiden muuten vankka rakenne huomioonottaen on mahdollista. Allekirjoituksen puuttuminen ei vähennä virkavastuulla tehdyn tutkimuksen merkitystä. A:n esittämistä todisteista 4-8 ilmenee, että tulkinnassa siitä, mitkä starttipistoolit ovat ampuma-aselain mukaisia ampuma-aseita, on horjuvuutta. Ohjeistuksen tekeminen on Poliisihallituksessa kesken. Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa syyttäjä on katsonut, ettei vastaajilla ole ollut tahallisuutta tekoon ja luopunut syytteestä. Tässä jutussa esitetty näyttö johtaa kuitenkin toiseen lopputulokseen. Käräjäoikeus katsoo, että A on tiennyt tai hänen on pitänyt tietää, että aseet ovat olleet luvanvaraisia ampuma-aseita vuonna 2011 tapahtuneen lainmuutoksen jälkeen, vaikka ne eivät olisi sellaisia olleetkaan hankittaessa. A on kertonut harrastaneensa aseiden keräilyä yli 30 vuotta ja että hänellä on ollut yli 50 asetta. A on myös myynyt itse starttipistooleita. A:n kertomuksen lisäksi muuta selvitystä siitä, millaisin ilmoituksin kyseisiä aseita on nettikaupoissa myyty, ei ole.

13 5 (7) Syyksilukeminen Rangaistuksen mittaaminen A on syyllistynyt siihen, mistä hänelle on vaadittu rangaistusta. Käräjäoikeus katsoo, että tapauksessa on vastuuvapausperusteen olemassaoloa muistuttava tilanne. Lain sisältö on sillä tavoin vaikeaselkoinen, että teko on anteeksiannettavaan tekoon rinnastettava. Tällä perusteella käräjäoikeus on jättänyt A:n tuomitsematta rangaistukseen. Vaadittu menettämisseuraamus on määrätty. Rikoksen kohteena olleet aseet on tuomittu valtiolle menetetyksi, koska niiden hallussapito on ollut rangaistavaa.

14 Pohjois-Savon käräjäoikeus Os. Kuopion kanslia Tuomiolauselma / Asianumero R 14/448 6 (7) Vastaaja A Syyksi luettu rikos 1. Ampuma-aserikos Rikoslaki 41 luku 1 1 Ampuma-aselaki 2 1 mom., 6 ja 18 1 mom. 1 kohta Rikoslaki 6 luku 12 1 / 3 Rangaistusseuraamukset Muut rikosoikeudelliset seuraamukset Korvausvelvollisuus Jätetään rangaistukseen tuomitsematta. Alla luetellut esineet / omaisuus tuomitaan valtiolle menetetyksi. Takavarikko 8150/R/2708/13/TVP/1 määrätään pidettäväksi voimassa, kunnes menettämisseuraamus pannaan täytäntöön tai asiasta toisin päätetään. - revolveri Nagant (nro 10), - pistooli Parabellum MeP08- merkinantopistooli (nro 11), - revolverit kaksi kappaletta Magnum Bruni 380 (nro 12), - pistooli Kimar 1911 (nro 13) ja - pistooli Bruni MOD 92 (nro 14). Rikoslaki 10 luku 5 Varatuomari Reijo Kullanmäki on oikeutettu A:n avustamisesta valmistautumisen osalta (12 tuntia) 1320 euron, pääkäsittelystä (3,5 tuntia) 385 euron ja arvonlisäveron määrän 409,20 euron eli yhteensä 2 euron palkkioon. A:lle on myönnetty oikeusapua 55 prosentin omavastuuosuudella. Valtion varoista maksetaan Kullanmäelle palkkiosta 951,39 euroa. A velvoitetaan suorittamaan Kullanmäelle palkkiosta 1162,81 euroa korkolain 4 :n 1 momentin mukaisine korkoineen lukien.

15 Muutoksenhaku 7 (7) Annettiin muutoksenhakuohje. Vastaaja A on määräajassa hyväksytysti ilmoittanut tyytymättömyyttä tuomioon syyksilukemisen ja menettämisseuraamuksen osalta. Valituksen määräpvm: Vastavalituksen määräpvm: Lainvoimaisuus Tuomio ei ole lainvoimainen Allekirjoitus Laamanni Hannu Lindgren

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Etelä-Savon käräjäoikeus Tuomio 141106323 1 (6) 11.02.2014 Asianumero R 13/503 Puheenjohtaja Käräjätuornari Jukka Laine Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Sarni Asikainen Vastaaja Asianomistaj a Kuultava Asia

Lisätiedot

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1 Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 28.07.2015 15/130601 Asianumero R 14/1780 1 (6) Puheenjohtaja Käräjänotaari Kalle Mäenpää Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti Vastaaja Joona Johannes Jalmari

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

Lausunto ID (10)

Lausunto ID (10) Lausunto ID-1770982 1 (10) 31.05.2017 POL-2016-15506 Jyry Tuominen Noutajien rodunomaisten kokeiden tuomaritoimikunta Lausunto Dummy-heittimen luvanvaraisuudesta Jyry Tuominen on pyytänyt Poliisihallituksen

Lisätiedot

Maahantuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI.

Maahantuontimerkinnän Suomen maatunnuksena käytetään merkintää FI. LUONNOS Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, muutetaan 27 päivänä helmikuuta 1998 annetun ampuma-aseasetuksen

Lisätiedot

Katsaus ampuma-aselakiin EVP poliisit, 17.11.2015. Pasi Vuorenmaa Ylikomisario Pohjanmaan poliisilaitos

Katsaus ampuma-aselakiin EVP poliisit, 17.11.2015. Pasi Vuorenmaa Ylikomisario Pohjanmaan poliisilaitos Katsaus ampuma-aselakiin EVP poliisit, 17.11.2015 Pasi Vuorenmaa Ylikomisario Pohjanmaan poliisilaitos Metsästysperusteiset pitkät pyssyt Aseen on sovelluttava hyvin hakijan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen.

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417 . / "..' TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417 Antopäivä Diaarinro 11.5.2004 R 03/2449 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Tampereen käräjäoikeus 44. os. 22.9.2003 nro 3673 (liitteenä) ASIA Törkeä kunnianloukkaus

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä

Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Ympäristörikosoikeuden seminaaripäivä 5.11.2014 Itä-Suomen yliopisto, Joensuu Ennallistamiskulut oikeuskäytännössä Kihlakunnansyyttäjä Heidi Nummela, Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto oikeuskäytännössä Helsingin

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 101/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisista hankinnoista annettua lakia. Ehdotuksen mukaan asian

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Ampuma-aseet 1 Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Yleistä Ampuma-aselain (1/1998, muutos 601/2001) ja ampuma-aseasetuksen (145/1998, muutos 101/2002) säännöksiä sovelletaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi

Vastuu. Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Vastuu Tekijänoikeudet ammatin opetuksessa Opentekoa.fi Avainsanat: hyvitys, korvaus, tekijänoikeusrikkomus, tekijänoikeusrikos, tekijänoikeus, taloudelliset oikeudet, teos, YouTube Vastuu Siviilioikeudellinen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 763/2015 Ampumaratalaki Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän

Lisätiedot

Takavarikon edellytykset ym.

Takavarikon edellytykset ym. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 03.11.2015 Dnro OKV/1831/1/2014 1/7 ASIA Takavarikon edellytykset ym. KANTELU Kantelija on oikeuskanslerinvirastoon 27.10.2014 saapuneeksi kirjatussa kantelussaan arvostellut poliisilaitoksen

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Käräjätuomari Kirsi Huotari. Kihlakunnansyyttäjä Sini Paavola. Oscar Kabuyaya Désiré Kamanzi Teemu Niko Petteri Kyyriäinen Patrick Ndayishimiye

Käräjätuomari Kirsi Huotari. Kihlakunnansyyttäjä Sini Paavola. Oscar Kabuyaya Désiré Kamanzi Teemu Niko Petteri Kyyriäinen Patrick Ndayishimiye Kainuun käräjäoikeus Tuomio Annettu kansliassa 10.02.2016 16/100062 Asianumero R 15/918 1 (22) Puheenjohtaja Käräjätuomari Kirsi Huotari Lautamiehet Anneli Määttä Kari Silvennoinen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009

Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen kohde 22.12.2009 1 Tapio Yli-Kovero Valituslupahakemus ja valitus Torikatu 27 13130 Hämeenlinna 050-61331 10.02.2010 KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja Turun hovioikeuden päätös Nro 3190, Dnro U/09/1250 valituksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1998 N:o 1 7. Ampuma-aselaki. N:o 1

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1998 N:o 1 7. Ampuma-aselaki. N:o 1 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 1998 N:o 1 7 SISÄLLYS N:o Sivu 1 Ampuma-aselaki... 1 2 Laki poliisilain 23 :n muuttamisesta... 29 3 Laki poliisin henkilörekistereistä

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto

Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Syrjintäolettama, koulutukseen pääsy, oletettu mielipide, yhdistys YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOLAUTAKUNTA/Täysistunto Diaarinumero: 49/2015 Antopäivä: 31.3.2016 Hakija oli ilmoittautunut M ry:n järjestämään

Lisätiedot

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan HE 154/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan

Lisätiedot

//'; ~ v ~u Ic (?L - e I L... V I 1 JUUTILAINEN KLAUS PETRI RAINER 12.3.2001-25.9.2001 HELSINKI

//'; ~ v ~u Ic (?L - e I L... V I 1 JUUTILAINEN KLAUS PETRI RAINER 12.3.2001-25.9.2001 HELSINKI ~ //'; ~ v ~u Ic (?L - e I L... V I 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO nro 03/5864 4/6 Os. Asiana: KÄRÄJÄOIKEUDEN KOKOONPANO 9.6.2003 R 03/1155 Puheenjohtaja käräjätuomari Tuovi Hyvärinen (C I 0 1:) t ~ Lautamiehet

Lisätiedot

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä

Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä KURINPITO LUKIOSSA Häiritsevä käytös Luokasta /muusta opetustilasta poistaminen jäljellä olevan oppitunnin ajaksi Keskustellaan opiskelijan kanssa Huoltajalle ilmoitus Wilma-viestillä Wilma Opettaja/rehtori

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015

LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 OIKEUSMINISTERIÖ LAUSUNTO 15.1.2016 OM 198/43/2015 Työ-ja elinkeinoministeriö TEM/1924/00.04.01/2014 LÄHETETTYJEN TYÖNTEKIJÖIDEN DIREKTIIVIN TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVAN DIREKTIIVIN JA TYÖNTEKIJÖIDEN VAPAATA

Lisätiedot

TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen

TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen :-:/ " '\ t::.opio...... TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen lautamiehet Pauli Siltanen Tuija Sillanpää Pekka

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi rikoslain 34 a luvun 1 ja 4 :n muuttamisesta ja rikoslain muuttamisesta annetun lain 34 luvun 12 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rikoslain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain 7 ja :n muuttamisesta PERUSTELUT ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ annettuun lakiin

Lisätiedot

Rikosasian vastaajan kuuleminen ym.

Rikosasian vastaajan kuuleminen ym. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 26.01.2017 Dnro OKV/5/50/2016 1/7 ASIA Rikosasian vastaajan kuuleminen ym. ASIAN VIREILLETULO Helsingin hovioikeuden oikeuskanslerille tiedoksi lähettämästä hovioikeuden 25.8.2016 antamasta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

HE 196/2008 vp. saattaminen olisi rangaistavaa. Uuden rikosnimikkeen tuotteita. Asetuksen täytäntöönpano

HE 196/2008 vp. saattaminen olisi rangaistavaa. Uuden rikosnimikkeen tuotteita. Asetuksen täytäntöönpano HE 196/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rikoslain 17 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että kissan tai koiran turkiksen neuvoston

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001

SISÄLLYS. N:o 654. Laki. rikoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 13 päivänä heinäkuuta 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 654 659 SISÄLLYS N:o Sivu 654 Laki rikoslain muuttamisesta... 2077 655 Laki pakkokeinolain 5 luvun 11 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS Nro 388

VAASAN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS Nro 388 VAASAN HOVIOIKEUS PÄÄTÖS Nro 388 Antamispäivä Diaarinro 29.3.2011 R 11/13 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Satakunnan käräjäoikeuden päätös 5.5.2010 nro 1134 ASIA Asiakirjan esittämisvelvollisuus murhaa

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

Käräjätuomari Anna-Maria Kangas. Eva Kivilaakso-Wellmann ja Juha Kuusinen. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Käräjätuomari Anna-Maria Kangas. Eva Kivilaakso-Wellmann ja Juha Kuusinen. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio Annettu kansliassa 25.02.2016 16/107437 Asianumero R 15/2350 1 (9) Puheenjohtaja Käräjätuomari Anna-Maria Kangas Lautamiehet Eva Kivilaakso-Wellmann ja Juha Kuusinen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

KKO:2010:48. Tekijänoikeus - Tekijänoikeusrikkomus. Diaarinumero: R2008/126. Esittelypäivä: 5.3.2010. Antopäivä: 30.6.2010.

KKO:2010:48. Tekijänoikeus - Tekijänoikeusrikkomus. Diaarinumero: R2008/126. Esittelypäivä: 5.3.2010. Antopäivä: 30.6.2010. KKO:2010:48 Tekijänoikeus - Tekijänoikeusrikkomus Diaarinumero: R2008/126 Esittelypäivä: 5.3.2010 Antopäivä: 30.6.2010 Taltio: 1398 A oli toimittanut internetissä ylläpidettyyn Finreactor-tiedostojenjakoverkkoon

Lisätiedot

Vast. 2. Vankeuden yleinen minimi 14 päivää 7 v 6 kk (10 x ¾ [0,75 %]).

Vast. 2. Vankeuden yleinen minimi 14 päivää 7 v 6 kk (10 x ¾ [0,75 %]). SEURAAMUSJÄRJESTELMÄN LUENTOSARJA SL 2010 YLIOPISTONLEHTORI SAKARI MELANDER HARJOITUSTEHTÄVIÄ RANGAISTUSASTEIKON LIEVENTÄMINEN Kys. 1. 17-vuotiasta A:ta syytetään taposta (RL 21:1:n mukaan taposta tuomitaan

Lisätiedot

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi.

Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. Poikkeuksellinen säännöllinen työaika. Ensihoitopalvelu. Dnro 17/2015, annettu 22.3.2016 Aluehallintoviraston päätös kumottiin ja asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi. PÄÄTÖS OIKAISUVAATIMUSASIASSA

Lisätiedot

K O R K E I N O I K E U S PÄÄTÖS SUULLISESTA Diaarinro 1(9) KÄSITTELYSTÄ R2011/704

K O R K E I N O I K E U S PÄÄTÖS SUULLISESTA Diaarinro 1(9) KÄSITTELYSTÄ R2011/704 K O R K E I N O I K E U S PÄÄTÖS SUULLISESTA Diaarinro 1(9) KÄSITTELYSTÄ R2011/704 Antopäivä Nro 6.3.2012 436 MUUTOKSENHAKIJA VASTAPUOLI ASIA Samuel Eze Ugum Valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen Törkeä huumausainerikos

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 28.8.2003 2207/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 1 KANTELU

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13. Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1987:13 Asia Hakija Oikeus valokuvaan A Annettu 17.11.1987 Tiivistelmä A oli seuramatkoja tuottavan matkatoimiston markkinointisihteerinä työskennellessään kuvannut omalla

Lisätiedot

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE

RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE OHJE 1(10) HELSINKI 1.10.008 RESERVILÄISURHEILULIITON AMPUMA-ASEOHJE Lyhenne Peruste Voimaantulo Voimassaolo RESUL Ampuma-aselaki (1/1998) perusteluineen Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (556/007)

Lisätiedot

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola

Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet. Mikko Ahtola Tulitöitä koskeva lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet Mikko Ahtola Laki velvoittaa, ohjeet ohjaavat 1. Pelastuslaki, työturvallisuuslaki ja asetus, rikoslaki, vahingonkorvauslaki 1. Velvoittavaa lainsäädäntöä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 :n 3 momentti, 10 :n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 85/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain, ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 :n ja opintotukilain 1 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Ampuma-aseet 1 Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset Yleistä Ampuma-aselain (1/1998), sen muuttamisesta annetun lain (124/2011), ampuma-aseasetuksen (145/1998), sen muuttamisesta

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (5) 11.6.2007 Taltionumero 1597 Diaarinumero 1690/3/06 Asia Valittaja Kansalaisuutta koskeva valitus Iranin kansalainen A Päätös, josta valitetaan Asian

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

Käräjätuomari Antti Tapanila. Harri Jouhki - Päivi Karjalainen - Jaakko Pirttikoski. Kihlakunnansyyttäjä Minna Virtanen. Miro Aleksi Myllymäki

Käräjätuomari Antti Tapanila. Harri Jouhki - Päivi Karjalainen - Jaakko Pirttikoski. Kihlakunnansyyttäjä Minna Virtanen. Miro Aleksi Myllymäki Pirkanmaan käräjäoikeus 4 Tuomio 20.08.2013 13/110554 Asianumero R 13/1923 1 (7) Puheenjohtaja Lautamiehet Syyttäjä Vastaaja Asianomistajat Asia Vireille Käräjätuomari Antti Tapanila Harri Jouhki - Päivi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 53/2006 vp. Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta JOHDANTO

Lakivaliokunnalle. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 53/2006 vp. Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta JOHDANTO PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 53/2006 vp Hallituksen esitys alkoholirikoksia koskevien säännösten uudistamisesta Lakivaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 2 päivänä maaliskuuta 2004 lähettäessään

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 90/2010 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 81/2011 2.12.2011 Asia Korvausvaatimus Korvausvaatimuksen tekijä A, tutkimusapulainen Virasto Yliopisto Korvausvaatimus Perustelut

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

KORKEIMMAN OIKEUDEN HIV-TAPAUKSET XVII VALTAKUNNALLINEN HIV- KOULUTUSTILAISUUS, KE 11.2.2016, BIOMEDICUM APULAISPROFESSORI SAKARI MELANDER, HY

KORKEIMMAN OIKEUDEN HIV-TAPAUKSET XVII VALTAKUNNALLINEN HIV- KOULUTUSTILAISUUS, KE 11.2.2016, BIOMEDICUM APULAISPROFESSORI SAKARI MELANDER, HY KORKEIMMAN OIKEUDEN HIV-TAPAUKSET XVII VALTAKUNNALLINEN HIV- KOULUTUSTILAISUUS, KE 11.2.2016, BIOMEDICUM APULAISPROFESSORI SAKARI MELANDER, HY AIEMPI NÄKEMYS Rikosoikeudellisesti ankara lähestymistapa

Lisätiedot

EDUSKUNNAN VASTAUS 264/2006 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta

EDUSKUNNAN VASTAUS 264/2006 vp. Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta EDUSKUNNAN VASTAUS 264/2006 vp Hallituksen esitys Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä, laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 47/2004 vp oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta sekä eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tämän lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa yksittäistapauksissa

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 15/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 1/2005 14.1.2005 Asia: Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallitus

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN

LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 1/8 LIEDON KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN LIEDON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 3 SOVELTAMISALA 3 2 3 KOKOUSPALKKIOT 3 3 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 373/2010 vp Hallituksen esitys lahjontaa koskevan Euroopan neuvoston rikosoikeudellisen yleissopimuksen lisäpöytäkirjan ja yleissopimukseen tehdyn varauman peruuttamisen hyväksymisestä

Lisätiedot

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 18.2.2016. aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta

TYÖASIAKIRJA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 18.2.2016. aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 18.2.2016 TYÖASIAKIRJA aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Esittelijä: Vicky

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

KIERTOKIRJE KOKOELMA

KIERTOKIRJE KOKOELMA POSTI- JA LENNÄTINHALLITUKSEN KIERTOKIRJE KOKOELMA 1954 N:o 29-30 N :o 29. Kiertokirje kovan rahan lähettämisestä Suomen Pankin pää- ja haarakonttoreihin. Tiliohjesäännön 50 :n 2. kohdan määräysten mukaan

Lisätiedot

Hallintovaliokunnalle

Hallintovaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 27/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallintovaliokunnalle

Lisätiedot

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404 ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 Laamanni Lars Karlsson Käräjätuomari Vesa Komulainen Käräjätuomari Mikael Selander Sihteeri käräjätuomari Petra Spring-Reiman TUOMIO 10/423 11.6.2010 Asiana: R 09/404

Lisätiedot

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta

Laki. rikoslain 10 luvun muuttamisesta Laki rikoslain 10 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan rikoslain (39/1889) 10 luvun 5 :n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 875/2001, muutetaan 10 luvun 2 ja 3, 6 :n 1 momentti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain 17 :n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslain säännöstä käräjäviskaalin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 28.11.2016 Taltionumero 5073 Diaarinumero 3512/3/15 1 (7) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus A Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi käsittely

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Syyteoikeuden vanhentuminen ja tuomion seuraamusperustelut

Syyteoikeuden vanhentuminen ja tuomion seuraamusperustelut ANONYMISOITU PÄÄTÖS 06.07.2017 Dnro OKV/24/31/2017 1/5 ASIA Syyteoikeuden vanhentuminen ja tuomion seuraamusperustelut ASIAN VIREILLETULO Helsingin hovioikeus on kirjeellään 17.5.2017 saattanut oikeuskanslerin

Lisätiedot

Viestissä ei ollut väitetty, että Rastimo olisi tehnyt lapsipornoa. Edellä mainittu kommentti oli ollut osa Rastimon aloittamaa keskustelua.

Viestissä ei ollut väitetty, että Rastimo olisi tehnyt lapsipornoa. Edellä mainittu kommentti oli ollut osa Rastimon aloittamaa keskustelua. Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 2235 Antamispäivä 31.8.2012 Diaarinumero R 11/2753 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Espoon käräjäoik.eus 3.2 os. 6.9.2011 nro 2165 (liitteenä) Asia Kmmianloukkaus Valittaja

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona 26.5.1993 1 ) 2 kello 10.00 Nimenhuuto Päätösvaltaisuus HE 63 laiksi rangaistusmääräysmenettelystä 1a eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - Ilmoitetaan

Lisätiedot

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015)

KURINPITOSÄÄNNÖT. (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) KURINPITOSÄÄNNÖT (liittovaltuuston hyväksyttämät 9.5.2015) 1 Soveltamisala Suomen Koripalloliiton (jäljempänä liitto) kurinpitosääntöjen alaisia ovat a) liittovaltuuston jäsenet sekä liittohallituksen

Lisätiedot