SUOLIJÄRVEN POHJOISTENLAHDEN VESISTÖKUNNOSTUS SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOLIJÄRVEN POHJOISTENLAHDEN VESISTÖKUNNOSTUS SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN"

Transkriptio

1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA Nrol8 Tilaajajohtaja Dno2741/2013 Asia: SUOLIJÄRVEN POHJOISTENLAHDEN VESISTÖKUNNOSTUS SUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN Hämeenlinnan kaupunki pyysi tarjouksia Suolijärven Pohjoistenlahden vesistökunnos tussuunnitelman toteuttamisesta HILMA-järjestelmän kautta Käännetys sä kilpailutuksessa tarjouksia pyydettiin kampakosteikon ja väyläruoppausten toteutta misesta (alv. 0 %) hintaan. Hankinta ei yhtä kansallista kynnysarvoa. Määräaikaan klo mennessä tarjouspyynnön jätti kaksi yritystä. Tarjoukset avattiin avaustilaisuudessa klo 9:30-11:15 (liite 1). Tarjouksien käsittelyssä tarjouksien laatukuori avattiin ensin avauspöytäkirjan osoittamana aikana. Tämän jälkeen tarkastettiin, että tarjous sisälsi tarjouslomakkeen täytettynä ja allekirjoi tettuna. Kyseiset tiedot siirrettiin avauspöytäkirjan liitteenä olevaan taulukkoon. Tämän jälkeen tarkistettiin, että tarjouksessa olivat mukana kaikki edellytetyt liitteet. Kumpikin tarjouspyyntö täytti tarjouskilpailussa asetetut vaatimukset. Tämän jälkeen arvioitiin tarjouksien laatua asetettujen kriteerien mukaan: - Hankinnan kohteena olevaan hankkeeseen kohdistettavan kaluston laatu. Paras tarjous saa 10 pistettä ja muut tarjoukset saavat pisteitä suhteessa parhaaseen tarjoukseen. Arvostetaan kalustoa, jolla hanke voidaan toteuttaa nopeasti ja te hokkaasti sekä ympäristöriskit ja -haitat minimoiden. - Hankinnan kohteena olevaan hankkeeseen kohdistettavan henkilöstön osaaminen (koulutus ja työkokemus). Paras tarjous saa 10 pistettä ja muut tarjoukset saavat pisteitä suhteessa parhaaseen tarjoukseen. Arvostetaan pitkäaikaista ja monipuo lista henkilöstön alan koulutusta ja työkokemusta vastaavista vesistökunnostus- ja vesirakennustöistä. - Hankinnan kohteena olevan hankkeen työsuunnitelman laatu. Paras tarjous saa 10 pistettä ja muut tarjoukset saavat pisteitä suhteessa parhaaseen tarjoukseen. Arvostetaan työsuunnitelman selkeyttä, yksityiskohtaisuutta ja realistisuutta sekä toteutuskelpoista aikataulutusta. Kummallekin tarjoajalle annettiin hintapisteet laadittuun vertailutaulukkoon (liite 2). Seuraavaksi avattiin hintakuoret aivan peräkkäin (klo 11:01). Tarjouksien väyläruop pausmetrit ovat seuraavat: Väyläruoppausmetrit Lopen Maa- ja Vesirakenne Oy 1350 m Finnboom Oy 571 m Tarjouksen väyläruoppausmetrien perusteella laskettiin pisteet siten, että pisin matka eli suurin väyläruoppausmetrimäärä tuotti 70 pistettä. Muiden tarjottujen väyläruop pausmetrien pisteet laskettiin kaavalla: pväyläm 7Q* = ko. tarjouksen väylämetrimäärä / pisin väylämetrimäärä. Parhaan tarjouksen vahintaperusteena olivat tarjouspyynnön mukaan väyläruoppaus metrien määrä (70 %) ja tarjouksen laatu (30 %). Tarjousten vertailu on esitetty pis teytettynä taulukkona (liite 2). Parhaan tarjouksen oli tehnyt Lopen Maa- ja Vesira kenne Oy. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja hyväksytyn tarjoajan välille. Sopimus osapuolten välille syntyy vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnas ta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus.

2 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTALAUTAKUNTA Tilaajajohtaja PÄÄTÖS PÖYTÄKI RJA Nro Dno 2741/2013 Päätös: Päatän, että hyväksytään jätetyt tarjoukset ja valitaan Suolijärven Pohjoistenlahden vesistökunnostussuunnitelman toteuttajaksi parhaan tarjouksen tehnyt Lopen Maa- ja Vesirakenne Oy:n. Hämeenlinnassa Tilaaj ajo htaj a Otteen oikeaksi todistaa: r ivi Saloranta Hämeenlinnassa Palvelusihteeri Sisko Hoikkala Täytäntöönpanoltiedoksi: Lopen Maa- ja Vesirakenne Oy Finnboom Oy Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Ympäristöasiantuntija HeTi Jutila

3 Esteettömyys: todettu Hämeenlinnan kaupunki pyysi tarjouksia HILMA-järjestelmän kautta OOb HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa YH LA 2741/2013 TARJOUSTEN AVAUS Paikka: Hämeenlinna, Wetteri, Wetterhofinkatu 2 Aika: klo 9:30-11:15 Läsnä: Heini-Marja Hulkko, Heli Jutila, Soile Kunnas AIHE: SUOLIJÄRVEN POHJOISTENLAHDEN VESISTÖKUNNOSTUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN PÖYTÄKI RJA hydrobiologi, Hämeen ELY-keskus ympäristöasiantuntija ympäristötarkastaja Heini-Marja Hulkko Heli Jutila Soile Kunnas Finnboom Oy 571 m Väyläruoppausmetrit Tarjouksien väyläruoppausmetrit ovat seuraavat: Finnboom Oy tuotu 9: klo 10:26 11:01 laatu hinta Tarjous saapui Tarjous avattiin Määräaikaan klo mennessä tarjouspyynnön jätti 2 yritystä: ; ossiremu.fi ; vakka ; ; ; ; mil ; ; ; Iaivo ; ; ; ; ; ; ti ; ; ; Muutamille yrityksille (alla sähköpostit) tiedotettiin tarjouskilpailusta sähköpostilla ja HILMAn linkillä. 1(1) Lopen Maa-ja Vesirakenne Oy postissa klo 10: klo 9:48 11:01 Kumpikin tarjous oli tarjouspyynnön mukainen ja ne hyväksyttiin. Lopen Maa-ja Vesirakenne Oy 1350 m Alle kirjoitukset: Maankäytön suunnittelu Wetterhofflnkatu 2 Puh. vaihde (03) PL 63, Hämeenlinna Fax. (03)

4 Pohjoistenlahden vesistökunnostus vuonna Tarjouksen kelpoisuus 2014: Tarjousvertailu LIITE 1 Yrityksen nimi Muuta Pakolliset liitteet Tarjouslomakkeen vakuutukset ei riittävät Tarjouslo Työohjel verot ja työntekij noudattaa tuomittu taloudellis make ma ja sotumaks öiden ei tuomittu ympäristöl hankintal et allekirjoit Yritys- Kaluston Henkilökuv urakka- Vakuuden ut vakuutuk ympäristön ainsäädänt ain väh. 3 v edellytyks kauppa- alv ettu kuvaus kuvaus aukset aikataulu laatu maksettu set koksista öä rikoksista kokemus et vakuus rekisteri rekisteri Lopen Maa-ja Vesirakenne Oy x x x x x Nordea x x x x x x x x x x Einnboom Oy x x x x x Lavian OP x x x x x x x x x x

5 Pohjoistenlahden vesistökunnostus vuonna 2014: Tarjousvertailu LIITE 1 Yrityksen nimi Tekijät Hinta 70% Laatu Kokonais 30 % pisteet Tarmo Toivonen, Pertti Telin, ilmi Juustovaara, Saska Lopen Maa-ja Vesirakenne Oy Leskov 1350,00 70,00 Katinka Tiisala, Tero ilman lisä-ja Työsuunni väyläruop- Hinta- vesiliikennevä muutostyöt Kaluston Koulutus ja telman pausmetrit pisteet yhä alv 0 % alv 0% laatu 10 % kokemus 10% laatu 10 % Kaikki 40000,00 210, ,0 100,0 Finnboom Oy Tiisala 571,00 29, ,00 170, ,0 52,6

6 Muuta Pakolliset liitteet Tarjouslomakkeen vakuutukset Tarjouslo Työohjel verot ja työntekij noudattaa make ma ja sotumaks öiden ei tuomittu ympäristöl ei tuomittu riittävät allekirjoit Yritys- Kaluston Henkilökuv urakka- Vakuuden ut vakuutuk ympäristön ainsäädänt hankintalain väh. 3 v taloudelliset kauppa- alv ettu kuvaus kuvaus aukset aikataulu laatu maksettu set koksista öä rikoksista kokemus edellytykset vakuus rekisteri rekisteri x x x x x Nordea x x x x x x x x x x x x x x x Lavian OP x x x x x x x x x x

7 MUUTOKSEN HAKUOSOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ Tilaajajohtaja Nro OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 :N MUKAISISSA, KANSALLISET KYN NYSARVOT ALITTAVISSA HAN KIN NOISSA Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätök seen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle han kintalain 81 :ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 :ssä tarkoitetun oikaisuvaa timuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumis hakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi teh dä kunnan jäsen. Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle: Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankin tayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanotta jan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimi mattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanotta jalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoit tamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö: Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksi kön hallussa. Toimitusosoite: Hämeenlinnan kaupungin yhdyskuntalautakunta PL84, Hämeenlinna Raatihuoneenkatu 9

8 PÄÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO Tiedoksianto [ ] Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Asianosainen asianosaiselle Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksiantaja [ ] Luovutettu asianomaiselle Asianosainen Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus Vastaanottajan allekirjoitus [x] Muulla tavoin, miten sähköpostilla / Sisko Hoikkala Lopen Maa- ja Vesirakenne Oy Finnboom Oy Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala Ympäristöasiantuntija Heli Jutila

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00

-2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 -2, ALMAAS 25.2.2015 19:00 Kokousaika 25.2.2015 klo 19.00 Kokouspaikka Sievin kunnantalo KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat

Räty Antti. Tanttu Unto Helenius Terttu. Kuittaus: Pöytäkirjantarkastajat 1 PÖYTÄKIRJA nro 7/11 KOKOUSAIKA klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Vesilaitoksen toimisto, Kirkkotie 49, TUUSULA LÄSNÄOLLEET SENET JÄ- Rokosa Pasi, Harjula-Jalonen Leena, Hänninen Harry, Lauramaa Leo, Lehtonen

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani.

Postiosoite: PL 133, 87101 KAJAANI Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, 87100 KAJAANI Faksi: (08) 6155 2510 Puh. (08) 61551 Sähköposti: kajaani@kajaani. OIKAISUVAATIMUS Kunnallisasiat Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu teen, velvolli

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 15 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 25.10.2010 klo 14.00 Saapuvilla olleet et Lasse Hautala

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1. Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 33 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 11.12.2014 klo 11:08-11:25 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1. Kaupunginhallitus. AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.11.2014 kello 15:00-16:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 326 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen

Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti. Kari Hentunen jäsen. Nina Johanna Rask jäsen Seppo Karjalainen jäsen KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 7. elokuuta 2013 Kokoontuminen Kotkan kirkkoon kello 12.00 Kirkossa lounaskonsertti Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä:

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 27.03.2014 klo 17:00-18:40 Paikka Puumalan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 13 Teknisten palvelujen toimialan toimintakertomus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 25.05.2015 kello 15:00-15:50 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 141 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot