Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus. Aika klo 17:02-18:53. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus. Aika klo 17:02-18:53. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus Aika klo 17:02-18:53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2 Pöytäkirjan tarkastus 7 3 Esityslistan hyväksyminen 8 4 Lapuan kaupungin toimenpideohjelma 9 5 Perusturvajohtajan avoimen viran hoitaminen 11 6 Paikallinen virka- ja työehtosopimus lisätyönä tehtävästä jononpurusta hammashuollossa / sopimuksen uusiminen saakka 7 Paikallinen virka- ja työehtosopimus suunniteltujen pitkien työvuorojen käytöstä jaksotyössä Lapuan kaupungissa / sopimuksen tarkistaminen 8 Paikallinen virka- ja työehtosopimus JHL ry:n kanssa suunniteltujen pitkien työvuorojen käytöstä jaksotyössä Päiväkoti Kissankellossa / sopimuksen tarkistaminen 9 Museoamanuenssin toimen perustaminen ja toimen täyttölupa alkaen 10 Tilahuoltajan toimen perustaminen ja täyttölupa alkaen / palvelukoti Jokilintu 11 Sosiaaliohjaajan viran perustaminen ja täyttölupa alkaen / vammaispalvelut 12 Sosiaaliohjaajan toimen perustaminen ja täyttölupa alkaen / lasten ja perheiden palvelut 13 Hammashoitajan toimen perustaminen ja täyttölupa alkaen / hammashoitola Hammaslääkärin viran täyttölupa alkaen Palveluohjaajan viran täyttölupa alkaen / vanhustyö Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuuden tarkastus ja täytäntöönpano Valtiovarainministeriön päätökset vuodelle

2 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) 18 Kaupunginjohtajan päätökset Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjajäljennökset Kuntayhtymien pöytäkirjat/esityslistat Ilmoitusasiat Muut asiat 49

3 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus Aika klo 17:02-18:53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Päätöksentekijät Lahdensuo Panu puheenjohtaja Kivisaari Pekka 1. varapuheenjohtaja Kangasluoma Riitta 2. varapuheenjohtaja Gray Jenni jäsen Hietala Marianne jäsen Ikola Simo jäsen Kangas Matti jäsen Lakaniemi Paavo jäsen Syrjälä Sini jäsen Vaahtoniemi Jussi jäsen Vuori Tuija varajäsen Poistui ko kouk sesta 20 kohdalla Poissa Kortesoja Hanna-Maria jäsen Muut osallistujat Rintala Esa kaupunginvaltuuston puheen joh ta ja Pöntinen Kai kaupunginvaltuuston 1. vara pu heen joh ta ja Tattari Markus kaupunginvaltusuton 2. vara pu heen joh ta ja Kankare Satu kaupunginjohtaja, esittelijä Post Juha talous- ja hallintojohtaja, sih tee ri Allekirjoitukset Panu Lahdensuo puheenjohtaja Juha Post sihteeri Käsitellyt asiat :t 1-22 Pöytäkirjan tarkastus Riitta Kangasluoma Pekka Kivisaari Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Lapuan kaupungin verkkosivuilla alkaen.

4 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Todistaa Juha Post Talous- ja hallintojohtaja

5 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 118 :n mukaan toimielin pi tää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel li sek si tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee pu heen joh ta jal le esi tyk sen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Täl löin pu heen joh ta ja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi peruuttaa kokouksen. Hallintosäännön 16 luvun 119 :n mukaan kokouskutsun antaa puheen joh ta ja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä siinä kä si tel tä vät asiat (asialista). Kokouskutsussa on mainittava, mitä toi mieli men päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kut sussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja eh do tukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yh tey des sä, jollei vät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -vel vol li suus, toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallitus on päättänyt, että sen sään tö mää räiset ko koukset pi de tään jo ka toinen viikko maanantaisin kello alkaen. Mikäli maanantaina toimistot ovat sul jet tui na, kau pun gin hal li tuksen kokous pidetään seu raavana päi vänä klo Kuntalain 103 :n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä Kaupunginjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä 10 kaupunginhallituksen jäsentä, 1 varajäsen se kä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginvaltuuston 1. va ra-

6 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus pu heen joh ta ja ja 2. varapuheenjohtaja. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja pää tösval tai sek si.

7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus Pöytäkirjan tarkastus Kh Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 139 :n 3 momentin mu kaan pöy täkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, et tä kau pun gin hal li tuk sen pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraa va na toi se na työ päi vä nä. Jos kokousta seuraava toinen työpäivä on py hä päi vä, voi tarkas tus siirtyä seuraavaan työpäivään. Kaupunginhallitus voi päättää pöytäkirjan tarkastamisesta kiireellisis sä asiois sa tarvittaessa myös erikseen. Kaupunginjohtajan ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Riitta Kangasluoma ja Pekka Kivisaari se kä va ra tar kas ta jik si Jenni Gray ja Matti Kangas. Kaupunginhallitus valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Riitta Kangasluoman ja Pekka Kivisaaren sekä varatarkastajiksi Jenni Grayn ja Matti Kankaan.

8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus Esityslistan hyväksyminen Kh Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 119 :n mukaan ko kouskut sun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan va ra puheen joh ta ja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä sii nä kä si tel tä vät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja eh do tukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yh tey des sä, jollei vät erityiset syyt ole esteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy esityslistan. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen.

9 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus Lapuan kaupungin toimenpideohjelma 178/ /2019 Kh Valmistelija: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh , Lapuan kaupungin strategian mukaisesti Lapuan visiona on olla kas vava, elinvoimainen ja hyvinvoiva kaupunki. Vision saavuttamiseksi on tavoit teik si asetettu hyvinvointi, väestönkasvu, työ paik ka oma va rai suus ja ta lou den tasapaino. Strategian mukaisen talouden tasapainon saavuttamiseksi kau pun gin joh to ryh mä on käynnistänyt toimenpideohjelman marraskuussa Oh jel maa on valmisteltu/valmistellaan osana normaalia toi min taa ja muu tos esi tyk siä on tehty/tehdään juoksevasti. Toi men pi de oh jel man tavoit tee na on saada käyttötalous tasapainoon ja kau pun gin lai na määrien kasvu hallintaan pidemmällä tähtäimellä. Toimenpideohjelman toimenpiteitä ovat: 1. Tulopohjan laajentamis- ja tehostamistoimenpiteet. 2. Prosessien kuvaaminen ja kehittäminen toiminnan te hos ta mi sek si si säl täen myös tehtävänkuvien päivityksen. 3. Toiminnallisten muutosten toteuttaminen pääasiallisesti elä köi tymis ten yhteydessä. 4. Organisaatiorakenteiden läpikäynti ja arviointi sekä tar vit taes sa hie rar kian keventäminen. 5. Poikkihallinnollisen yhteistyön ja kolmannen sektorin kanssa ta pah tu van yhteistyön lisääminen toiminnan tehostamiseksi ja kus tan nus ten säästämiseksi. 6. Palveluverkon arviointi ja rakenteellisten muutosten esitykset. 7. Palvelutason arviointi ja rakenteellisten muutosten esitykset. 8. Hankintatoimen kehittäminen. 9. Kustannusten välttämättömyyden tarkempi arviointi ja tiiviimpi seu ran ta.

10 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus Strategisten omistusten arviointi ja toimenpide-esitykset. Toimenpideohjelmassa on tällä hetkellä toista sataa yksittäistä toi men pi det tä. Osana toimenpideohjelmaa toteutettiin koko henkilöstölle ota kantaa.fi-kysely syksyllä Kyselyssä tarjottiin henkilöstölle mah dol lisuus vaikuttaa tulevaisuuteen vastaamalla toimenpideohjelmaa kos keviin kysymyksiin ja osallistumalla toiminnan kehittämiseen. Ky se lys sä saatiin lisää ideoita kaupungin toiminnan kehittämiseen ja te hos ta mi seen sekä säästöjen aikaansaamiseen. Toimenpideohjelman väliraportteja on annettu kau pun gin hal li tuk sel le ja kaupunginvaltuustolle iltakoulussa Lisäksi toimen pi de oh jel mas ta on keskusteltu syksyn talousseminaareissa. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Lapuan kaupungin toi men pi de ohjel man tilanteen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen keskustelun jäl keen. Lisätietoja: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh ,

11 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus Perusturvajohtajan avoimen viran hoitaminen 27/ /2020 Kh Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh , Lapuan kaupungin hallintosäännön 20 :n 6 momentin mukaan kaupun gin hal li tus määrää kullekin palvelukeskuksen johtajalle sijaisen, joka hoitaa palvelukeskuksen johtajan tehtäviä tämän ollessa poissa tai es teel li nen. Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt, että perus tur va joh ta jan sijaisina toimivat johtava ylilääkäri, avohoidon yli lää käri ja ikäihmisten palvelujohtaja. Useamman sijaisen kohdalla en si si jainen sijainen on listassa ensimmäinen sijainen. Hänen es ty nee nä siir rytään listalla eteenpäin. Perusturvajohtajan virka vapautuu alkaen. Pe rus tur va joh ta jan avoin ta virkaa on lupautunut hoitamaan ikäihmisten pal ve lu joh ta ja Tarja Palomäki alkaen oman virkansa ohella siihen saak ka, kunnes perusturvajohtajan virka täytetään vakinaisesti. Ikä ih mis ten palvelujohtajalle maksetaan perusturvajohtajan virkaan kuu lu vien tehtävien hoitamisesta perusturvajohtajan palkkaa. Hallintosäännön 35 :n mukaan mikäli toimivallasta hen ki lös tö asiois sa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta on kau pun gin hal li tuk sel la. Hallintosäännön 46 :n 4 momentin 4 kohdan mukaan kau pun gin joh taja ja esimiesasemassa olevat viranhaltijat päättävät sijaisten ot ta mises ta, poislukien palvelukeskusten johtajien sijaisuuksista päät tä minen. Palvelukeskuksen johtajien sijaisuudesta päättäminen kuuluu siis kaupun gin hal li tuk sen henkilöstöasioiden yleistoimivaltaan. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että perusturvajohtajan avointa virkaa hoitaa ikäihmisten palvelujohtaja Tar ja Palomäki alkaen oman vir kan sa ohella siihen saak ka, kunnes perusturvajohtajan virka täy tetään vakinaisesti. Ikä ih mis ten palvelujohtajalle maksetaan pe rus tur vajoh ta jan palkkaa siltä ajal ta kuin hän hoitaa perusturvajohtajan virkaa.

12 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen keskustelun jäl keen. Lisätietoja: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh ,

13 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus lisätyönä tehtävästä jononpurusta ham mas huol lossa / sopimuksen uusiminen saakka 44/ /2019 Henkjaos Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Hammashuollon ajanvarausvastaanoton jonojen purkamiseksi on neuvo tel tu järjestöjen kanssa kaupungin palveluksessa olevien ham maslää kä rien ja hammashoitajien lisätyönä tehtävästä jo non pu rus ta. Paikallisneuvottelu Juko ry:n ja Tehy ry:n edustajien kanssa asiasta käy ty Neuvottelussa päästiin yksimielisyyteen, pai kal lis neuvot te lu pöy tä kir ja on liitteenä. Neuvottelun perusteella on laadittu paikallinen virka- ja työ eh to so pi mus li sä työ nä tehtävästä jononpurusta hammashuollossa Juko ry:n ja Tehy ry:n kanssa. Paikallinen sopimuksen voimassaoloaika on saak ka. Henkilöstöpäällikön ehdotus: Henkilöstöjaosto 1. merkitsee asiassa käydyn paikallisneuvottelun tiedoksi 2. esittää kaupunginhallitukselle, että liitteen mukainen li sä työ nä teh tä vää hammashuollon jononpurkua koskeva pai kal li nen virka- ja työehtosopimus Juko ry:n ja Tehy ry:n kans sa hy väk sytään. Henkilöstöjaosto merkitsi asiassa käydyn paikallisneuvottelun tie dok si ja esittää kaupunginhallitukselle, että liitteen mukainen li sä työ nä teh tävää hammashuollon jononpurkua koskeva pai kal li nen virka- ja työ eh toso pi mus Juko ry:n ja Tehy ry:n kans sa hyväksytään. Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , 044

14 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kh Valmistelija: Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Juha Post, puh , Paikallisneuvottelupöytäkirja oheismateriaalina. Paikallinen virka- ja työehtosopimus lisätyönä tehtävästä jo non - pu rus ta hammashuollossa on liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä lisätyönä tehtävää ham mas huollon jononpurkua koskevan paikallisen virka- ja työ eh to so pi muk sen Juko ry:n ja Tehy ry:n kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Henkjaos Lisätietoja: Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Juha Post, puh , Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Kaupungissa on ollut vuoden 2019 loppuun saakka voimassa Juko ry:n ja Tehy ry:n kanssa allekirjoitettu paikallinen virka- ja työ eh to so pi mus li sä työ nä tehtävästä jononpurusta hammashuollossa. Jonotilanne hammashuollossa on edelleen vaikea ja hoitotakuun määrä ajois sa ei ole pysytty, joten Juko ry:n ja Tehy ry:n kanssa on neu votel tu paikallisen sopimuksen jatkamisesta. Paikallisneuvottelu asias ta on käyty Neuvottelussa pohjana on ollut aikaisempi sopimus, jonka tekstiin on teh ty joitakin tarkennuksia.

15 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Aikaisempi sopimus koski hammaslääkäreitä sekä hammashoitajia, nyt so pi muk sen piiriin on lisätty suuhygienistit, joilla on mahdollisuus teh dä ham mas hoi ta jan tehtäviä sopimuksen mukaisessa jo non pu rus sa. Lisätyöstä maksettavat korvaukset ovat samat kuin aikaisemmassa sopi muk ses sa eli hammaslääkärille maksetaan kliinisestä työstä 94,00 /h, lisäksi maksetaan mahdolliset toimenpidekorvaukset LS:n mu kaises ti. Hammashoitajille ja suuhygienisteille maksetaan lisätyöstä 44,00 /h. Työs tä ei muodostu lisä- eikä ylityökorvausta. Lisäksi mak se taan mahdol li set ilta- ja lauantaikorvaukset. Sopimus on määräaikainen ja voimassa saakka. Paikallisneuvottelupöytäkirja ja paikallinen virka- ja työehtosopimus lisä työ nä tehtävästä jononpurusta hammashuollossa ovat liitteinä. Henkilöstöpäällikön ehdotus: Henkilöstöjaosto merkitsee tiedoksi paikallisneuvottelupöytäkirjan ja esit tää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen paikallisen virka- ja työehtosopimuksen lisätyönä teh täväs tä jononpurusta hammashuollossa Juko ry:n ja Tehy ry:n kans sa. Keskustelun jälkeen henkilöstöjaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Kh Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh , Paikallinen virka- ja työehtosopimus lisätyönä tehtävästä jo non pu rus ta ham mas huol los sa liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi liitteen mu kai-

16 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus sen paikallisen virka- ja työehtosopimuksen lisätyönä tehtävästä jo nonpu rus ta hammashuollossa Juko ry:n ja Tehy ry:n kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Lisätietoja: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh , Liitteet 1 Paikallinen virka- ja työehtosopimus lisätyönä tehtävästä jo non pu rus ta hammashuollossa / Juko ry ja Tehy ry

17 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus suunniteltujen pitkien työvuorojen käytöstä jak sotyös sä Lapuan kaupungissa / sopimuksen tarkistaminen 120/ /2015 Kh Valmistelija: Hallintojohtaja, vs. henkilöstöpäällkkö Toni Leppänen, puh , Pitkien työvuorojen käytöstä on käyty paikallisneuvottelu Tehy La puan ammattiosaston sekä Super Lapuan ao ry 319 kanssa. Paikallisneuvottelupöytäkirja liitteenä. Neuvottelujen perusteella on laadittu paikallinen sopimus suun ni tel tujen pitkien työvuorojen käytöstä jaksotyössä. Paikallinen virka- ja työehtosopimus liitteenä. Sopimuksella sovitaan työvuorojen enimmäispituudeksi työaikalain 6 lu vun 29 :n sallima 15 tuntia ja siinä sovitaan poikettavaksi työ ai ka lain 6 luvun 29 :n mukaisesta vuorokausilevosta siten, että yh tä jak soi sen työ vuo ron pituus on enimmillään 15 tuntia. Työvuorot suunnitellaan kolmen viikon jaksoissa. Pitkän työvuoron pituu dek si voidaan suunnitella tuntia (suunniteltu pitkä työ vuo ro). Suun ni tel tu ja pitkiä työvuoroja voi kolmen viikon työaikajaksossa ol la 2-3 kappaletta. Kolmen viikon jaksossa säännöllinen työaika ei saa ylittää 114 tuntia 45 minuuttia ( alkaen 116 tuntia 15 mi nuut tia) (KVTES III luku 9 1 mom). Suunnitellut pitkät työvuorot ovat aina vapaa eh toi sia. Vs.kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan paikallisen virka- ja työ ehto so pi muk sen suunniteltujen pitkien työvuorojen käytöstä jak so työs sä La puan kaupungissa. Hallintojohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi vs. kaupunginjohtajan ehdotuksen kes kus-

18 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Henkjaos te lun jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja, vs. henkilöstöpäällikkö Toni Leppänen, puh , Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Kaupungissa on voimassa Tehy ry:n ja SuPer ry:n kanssa al le kir joi tet tu pai kal li nen virka- ja työehtosopimus suunniteltujen pitkien työ vuo ro jen käy tös tä jaksotyössä. Sopimuksessa on työvuorojen enim mäis pi tuudek si sovittu 15 tuntia. Työaikalain muutos aiheuttaa muutoksia paikallisessa so pimuk ses sa sovittuun työvuoron enimmäispituuteen, joten pai kal li nen sopi mus on tarpeen päivittää. Paikallisneuvottelu asiasta on käy ty Muutoksena nykyiseen sopimukseen on, että työvuorojen enim mäis pituu dek si sovitaan työaikalain 6. luvun 25 :n sallima 13 tuntia. So pimuk sel la sovitaan poikettavaksi KVTES III luvun 11 2 mo men tis sa mai ni tus ta työvuoron pituudesta (jaksotyössä 10 tuntia). Pitkän työ vuoron pituudeksi voidaan suunnitella tuntia. Paikallisneuvottelupöytäkirja ja paikallinen virka- ja työehtosopimus suun ni tel tu jen pitkien työvuorojen käytöstä jaksotyössä ovat liitteinä. Henkilöstöpäällikön ehdotus: Henkilöstöjaosto merkitsee tiedoksi paikallisneuvottelupöytäkirjan ja esit tää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen paikallisen virka- ja työehtosopimuksen suun ni tel tu jen pit kien työvuorojen käytöstä jaksotyössä Tehy ry:n ja SuPer ry:n kanssa. Keskustelun jälkeen henkilöstöjaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh ,

19 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Kh Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh , Paikallinen virka- ja työehtosopimus suunniteltujen pitkien työ vuo ro jen käy tös tä jaksotyössä liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi liitteen mu kaisen paikallisen virka- ja työehtosopimuksen suunniteltujen pitkien työvuo ro jen käytöstä jaksotyössä Tehy ry:n ja SuPer ry:n kanssa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Lisätietoja: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh , Liitteet 2 Paikallinen virka- ja työehtosopimus suunniteltujen pitkien työ vuo ro jen käytöstä jaksotyössä / SuPer ry ja Tehy ry

20 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (53) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Paikallinen virka- ja työehtosopimus JHL ry:n kanssa suunniteltujen pitkien työvuorojen käy tös tä jaksotyössä Päiväkoti Kissankellossa / sopimuksen tarkistaminen 403/ /2018 Henkjaos Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , JHL ry on pyytänyt paikallisneuvottelua suunniteltujen pitkien työ vuo rojen käytöstä jaksotyössä Päiväkoti Kissankellossa. Päiväkoti Kissankellossa toimii vuorohoitoyksikkö, jossa hoitoa tar jotaan myös öisin ja viikonloppuisin. Tämän yksikön työntekijät ovat jakso työs sä. Paikallisneuvottelu asiasta käytiin Paikallisessa neu vot telus sa päästiin yksimielisyyteen suunniteltujen pitkien työvuorojen käytös tä jaksotyössä Päiväkoti Kissankellossa sekä näiden työ vuo ro jen suun nit te lus sa huomioon otettavista asioista. Pai kal lis neu vot te lun pöytä kir ja on liitteenä. Neuvottelujen perusteella on laadittu paikallinen virka- ja työ eh to so pimus suunniteltujen pitkien työvuorojen käytöstä jaksotyössä Päi vä ko ti Kis san kel los sa. Paikallinen sopimus on liitteenä. Henkilöstöpäällikön ehdotus: Henkilöstöjaosto 1. merkitsee asiasta käydyn paikallisneuvottelun tiedoksi 2. esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy liitteen mu kaisen paikallisen virka- ja työehtosopimuksen JHL ry:n kanssa suun ni tel tu jen pitkien työvuorojen käytöstä jaksotyössä Päi väko ti Kissankellossa. Henkilöstöjaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh ,

21 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (53) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kh Henkjaos Valmistelija: Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Juha Post, puh , Paikallinen sopimus on liiteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen paikallisen virka- ja työeh to so pi muk sen JHL ry:n kanssa suunniteltujen pitkien työvuorojen käy tös tä jaksotyössä Päiväkoti Kissankellossa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja-kaupunginlakimies Juha Post, puh , Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Kaupungissa on voimassa JHL ry:n kanssa allekirjoitettu paikallinen vir ka- ja työehtosopimus suunniteltujen pitkien työvuorojen käytöstä jak so työs sä Kissankellon päiväkodissa. Sopimuksessa on työ vuo ro jen enim mäis pi tuu dek si sovittu 15 tuntia. Työaikalain muutos aiheuttaa muutoksia paikallisessa so pimuk ses sa sovittuun työvuoron enimmäispituuteen, joten pai kal li nen sopi mus on tarpeen päivittää. Asiasta on neuvoteltu JHL ry:n pää luot tamus mie hen kanssa. Muutoksena nykyiseen sopimukseen on, että työvuorojen enim mäis pituu dek si sovitaan työaikalain 6. luvun 25 :n sallima 13 tuntia. So pimuk sel la sovitaan poikettavaksi KVTES III luvun 11 2 mo men tis sa mai ni tus ta työvuoron pituudesta (jaksotyössä 10 tuntia). Pitkän työ vuoron pituudeksi voidaan suunnitella enintään 13 tuntia. Paikallinen virka- ja työehtosopimus suunniteltujen pitkien työ vuo ro jen käy tös tä jaksotyössä Kissankellon päiväkodissa on liitteenä.

22 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (53) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Henkilöstöpäällikön ehdotus: Henkilöstöjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy al lekir joi tet ta vak si liitteen mukaisen paikallisen virka- ja työ eh to so pi muksen suunniteltujen pitkien työvuorojen käytöstä jaksotyössä Kis san kellon päiväkodissa JHL ry:n kanssa. Keskustelun jälkeen henkilöstöjaosto hyväksyi päätösehdotuksen. Kh Lisätietoja: Henkilöstöpäällikkö Päivi Luhtala-Sipilä, puh , Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh , Paikallinen virka- ja työehtosopimus suunniteltujen pitkien työ vuo ro jen käy tös tä jaksotyössä Kissankellon päiväkodissa liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi liitteen mu kaisen paikallisen virka- ja työehtosopimuksen suunniteltujen pitkien työvuo ro jen käytöstä jaksotyössä Kissankellon päiväkodissa JHL ry:n kans sa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Lisätietoja: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh , Liitteet 3 Paikallinen virka-ja työehtosopimus suunniteltujen pitkien työ vuo ro jen käytöstä jaksotyössä Kissankellon päi vä ko dissa / Lapuan JHL ry 638

23 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (53) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Museoamanuenssin toimen perustaminen ja toimen täyttölupa alkaen 63/ /2019 Sivla Valmistelija: kulttuuripäällikkö Susanna Oversteyns, puh Lapuan kaupungin museot pääsivät museoiden valtionosuuden pii riin vuon na 2018 pitkän odotuksen ja joka vuotisten toistuvien ha ku jen jälkeen. Vuonna 2018 Lapuan museoille myönnettiin val tion osuut ta yhtä hen ki lö työ vuo del ta kohti eli euroa. Tuolloin La puan kaupungin mu seoil le palkattiin vakituinen intendentti ja mu seo työs tä tuli Lapualla en tis tä aktiivisempaa. Vuodelle 2019 Lapuan kau pun gin museot saivat mu seoi den valtionosuutta 2 htv verran eli yh teen sä Lapuan kaupungin museoilla on kaksi vakituista mu seo am mat ti lais ta. Li säk si vuosien 2018 ja 2019 museot ovat pystyneet hyö dyn tä neet erilai sia hankerahoituksia ja palkkatuella palkattua hen ki lö kun taa ja näin te ke mään entistä laajempaa museotyötä, joka on huo mioi tu myös muis sa Suomen museoissa. Lapuan kaupungin mu seoi den intendentti ja projektipäällikkö ovat esimerkiksi kutsuttu esit te le mään Lapuan kaupun gin museoiden hankkeita muihin mu seoi hin. Museoiden valtionosuusjärjestelmä muuttuu vuodesta 2020 alkaen: enti sen jokavuotisen haun ja arvioinnin tilalle tulee ne li vuo tis jär jes tel mä. Vuon na 2019 Lapuan kaupungin museot hakivat valtionosuutta vuo sil le , ja lokakuussa 2019 Opetus- ja kulttuuriministeriö myön si Lapuan kaupungin museoille valtionosuutta 3,3 htv, joka on yh teen sä euroa. Lapuan kaupungin museot hakee museoiden val tion osuus jär jes tel män tu ke ma na museoamanuenssin toimen perustamista sekä täyt tö lu paa mu seo ama nuens sin toimen täyttämiseksi. Mu seo ama nuens sin teh täviin kuuluu muun muassa museoiden lakisääteisten teh tä vien täy täntöön pa no kuten arkisto- ja tutkimistyö sekä Lapuan kau pun gin mu seoiden henkilökunnan monipuoliset tehtävät: ylei sö työ, näyttelysuunnittelu ja -toteutus osana tiimiä, markkinointi ja vies tin tä sekä tai tei li ja re sidens si yh teis työ. Lapuan kaupungin museot ovat kehittyvä ja yhä laajempaa kan sal lis ta ja kansainvälistä näkyvyyttä keräävä museotoimija, jonka kasvu on ollut kiivasta kahden viimeisen vuoden ajan. Kaupungin mu seoi hin kuuluu kaksi yksikköä: Lapuan Taidemuseo omana yksikkönään se kä kulttuu ri his to rial li nen museoyksikkö, johon kuuluvat Py hä lah den va lo ku-

24 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (53) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus vaa mo mu seo, Lapuan Patruunatehtaan museo ja La puan liik keen museo. Lisäksi museotoimi ylläpitää Lapuan ko ti seu tu ar kis toa sekä sähköis tä tietokantaa Helemiä. Sivistyslautakunnan vuoden 2020 talousarviossa mu seo ama nuens sin toi men palkkaukseen ei ole varattu määrärahaa kulttuuritoimen toi mesta (val tion osuus pää tös saapui sivistyslautakunnan ta lous ar vio esi tyk sen val mis tu mi sen jälkeen ). Huomioitavaa on et tä täy tet tä vän toi men palk kaus me noi hin saa daan vuosittain val tion osuut ta (n /v), jos kaupungin omarahoitusosuus (n /v) täyttyy. Toimenperustamislomake liitteenä. Sivistysjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kau pun gin hal lituk sel le, että kaupunginhallitus perustaa museoamanuenssin toi men ja an taa sille täyttöluvan alkaen toistaiseksi. Sivistyslautakunnan päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi si vis tys johta jan ehdotuksen. Pöytäkirjamerkintä: Nuorisovaltuuston edustaja Henrik Sep pä-las si la saa pui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 16:45. Kh Lisätietoja: kulttuuripäällikkö Susanna Oversteyns, puh Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh , Museoamanuenssin toimen perustamislomake liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää perustaa museoamanuenssin toimen ja antaa sille täyttöluvan alkaen toistaiseksi. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen siten, että täyt tö lu pa myönnetään määräajaksi. Täyttölupa on voimassa siihen asti kuin valtionavustus on myönnetty. Lisätietoja: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh , Liitteet 4 Museoamanuenssin toimenperustamislomake

25 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (53) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Tilahuoltajan toimen perustaminen ja täyttölupa alkaen / palvelukoti Jokilintu 2/ /2020 Perla Valmistelija: Ikäihmisten palvelujohtaja Tarja Palomäki, puh , Lapuan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion vuodelle Van hus työn vastuualueen talousarvioehdotuksessa on esi tet ty pe rustet ta vak si tilahuoltajan toimi, jonka alkusijoituspaikka on pal ve lu ko ti Joki lin tu. Toimeen varattu määräraha on otettu vas tuu alu een omassa talous ar vio suun nit te lus sa huomioon eikä ole siten li sän nyt vastuualueen kus tan nuk sia. Palvelukoti Jokilintu on 60-paikkainen vanhusten tehostetun asu mispal ve lun yksikkö, jossa on tällä hetkellä kolme tilahuoltajan tointa. Asuk kai den hoitoisuuden lisääntyessä ja hoidon jatkuminen omassa asu mis yk si kös sä poismenoon saakka edellyttää riittävää hoi ta ja mi toitus ta yksiköissä. Tällöin on tärkeää, että myös tukipalvelutyötä te ke vää am mat ti hen ki lös töä on riittävä määrä. Tilahuoltajien tehtävien merkitys on keskeinen tilojen siisteyden ja hyvän hygienian ylläpitämiseksi. Asukkailla on usein myös sai rauk sia, joi den huomioimisessa hyvä tilojen hygieniataso on olennaista. Ti lahuol ta jan työ avustavissa tehtävissä, kuten keittiö- ja pyyk ki huol to teh tävis sä tukee sitä, että hoitajat voivat keskittyä asukkaiden tar vit se man hoi don ja hoivan ylläpitämiseen. Myös aluehallintovirasto val voo tarkas tus käyn neil lään, että ikäihmisten asumisyksiköissä on riit tä väs ti ammat ti tai tois ta tukipalveluhenkilöstöä. Tilahuoltajan palkkauskustannukset vuositasolla on euroa ja toi men täyttäminen sisältyy vuoden 2020 talousarvioon. Liitteenä on toimen perustamislomake Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että alkaen se 1. perustaa tilahuoltajan toimen, alkusijoituspaikka vanhustyö, pal ve lu ko ti Jokilintu

26 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (53) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus myöntää tilahuoltajan toimelle täyttöluvan. Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh , ja ikä ih mis ten palvelujohtaja Tarja Palomäki, puh , Kh Valmistelija: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh , Tilahuoltajan toimen perustamislomake liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää alkaen 1. perustaa tilahuoltajan toimen, alkusijoituspaikka vanhustyö, pal ve lu ko ti Jokilintu 2. myöntää tilahuoltajan toimelle täyttöluvan. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Lisätietoja: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh , Liitteet 5 Tilahuoltajan toimen perustamislomake alkaen, al ku si joi tus paik ka palvelukoti Jokilintu

27 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Sosiaaliohjaajan viran perustaminen ja täyttölupa alkaen / vammaispalvelut 23/ /2020 Perla Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh , Vammaispalveluihin haetaan uuden sosiaaliohjaajan viran täyt tö lu paa. Vam mais pal ve luis sa uuden sosiaaliohjaajan tehtävänkuvaan kuu lu vat työ pa ri työs ken te ly vammaispalveluiden sosiaalityöntekijän kans sa, kulje tus pal ve lut, asunnonmuutostyöt, omaishoidontuki (18-65 v.), pal ve lusuun ni tel mat ja muut vammaispalveluiden alaiset työt. Vammaispalveluissa on tällä hetkellä vain sosiaalityöntekijän virka. Vam mais pal ve lut kattaa puolet sosiaalipalveluiden koko budjetista. Vam mais pal ve lut ovat yksi erityisosaamista vaativa osa-alue so si aa lipal ve luis sa. On käynyt selväksi, että Lapuan kaupungin vam mais pal velut tarvitsevat sosiaalityöntekijälle työparin sosiaaliohjaajasta työ kuorman tasaamiseksi, työparityöskentelyn mahdollistamiseksi, re surs sien oi kein kohdentamiseksi sekä työn kehittämiseksi. Vam mais pal ve lui den la ki sää tei sen toiminnan jatkuvuuden ja so si aa li työn te ki jän pysyvyyden tur vaa mi sek si on välttämätöntä, että vam mais pal ve lui hin perustetaan so si aa li oh jaa jan virka. Uuden sosiaaliohjaajan viran täyttölupa on välttämätöntä vam mais palve lui den lakisääteisen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi al kaen. Uuden sosiaaliohjaajan viran perustaminen on hy väk syt ty vuoden 2020 talousarviossa. Palkkauskustannukset ovat vuo si ta sol la n euroa, sosiaaliohjaajan viran kulut vä hen ne tään ostopalveluista. Liitteenä viran perustamislomake Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se al kaen 1. perustaa sosiaaliohjaajan viran (alkusijoituspaikkana so si aa likes kus; vammaispalvelut) 2. esittää kaupunginvaltuustolle sosiaaliohjaajan viran pe rus tamis ta

28 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan sosiaaliohjaajan viralle, mikäli kau pungin val tuus to hyväksyy sosiaaliohjaajan viran perustamisen. Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh , ja sosi aa li pal ve lu joh ta ja Johanna Lamminen, puh , Kh Valmistelija: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh , Sosiaaliohjaajan viran perustamislomake liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää alkaen 1. perustaa sosiaaliohjaajan viran (alkusijoituspaikka so si aa li keskus; vammaispalvelut) 2. esittää kaupunginvaltuustolle sosiaaliohjaajan viran pe rus tamis ta 3. myöntää sosiaaliohjaajan viralle täyttöluvan, mikäli kau pun ginval tuus to hyväksyy sosiaaliohjaajan viran perustamisen. Kaupunginjohtaja muutti ehdotuksensa kuulumaan seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää alkaen 1. esittää kaupunginvaltuustolle sosiaaliohjaajan viran pe rus tamis ta (alkusijoituspaikka sosiaalikeskus; vammaispalvelut) 2. myöntää sosiaaliohjaajan viralle täyttöluvan, mikäli kau pun ginval tuus to hyväksyy sosiaaliohjaajan viran perustamisen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen.

29 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Lisätietoja: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh , Liitteet 6 Sosiaaliohjaajan viran perustamislomake alkaen, al ku si joi tus paik ka sosiaalikeskus; vammaispalvelut

30 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Sosiaaliohjaajan toimen perustaminen ja täyttölupa alkaen / lasten ja perheiden pal ve lut 24/ /2020 Perla Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh , Lasten ja perheiden sosiaalipalveluissa järjestetään omana toi min ta na so si aa li huol to lain mukaista tukihenkilö- ja tukiperhetoimintaa se kä perhe hoi toa. Yksi sosiaaliohjaaja on hoitanut perhehoitajien sekä tu ki perhei den ja tukihenkilöiden valmentamisen, tukemisen, val von nan, täyden nys kou lu tuk sen ja työnohjauksen. Lasten ja perheiden pal ve luis sa on tarvetta kasvattaa edelleen omaa toimintaa pal ve lui den jär jes tä mises sä mahdollisimman kustannustehokkaasti, mutta yh den so si aa li ohjaa jan työpanoksella se ei ole enää mahdollista. Uut ta sosiaaliohjaajan toi mea tarvitaan kouluttamaan tukiperheitä ja tu ki hen ki löi tä yh teis työssä Lapuan kansalaisopiston kanssa sekä yl lä pi tä mään, valvomaan ja koh den ta maan ko. resurssia tar koi tuk sen mu kai ses ti. Lisäksi per he hoidon sosiaaliohjaajaa täytyy sijaistaa toi sen sosiaaliohjaajan toimesta. Sosiaaliohjaaja toimii niiden lasten vastuutyöntekijänä, jotka käyt tä vät vain tukihenkilö tai tukiperhepalveluita lasten ja perheiden pal ve luis sa ei vät kä tarvitse näin ollen omatyöntekijäkseen so si aa li työn te ki jää. Lastensuojeluilmoitusten määrä lasten ja perheiden so si aa li pal ve luis sa on kasvanut vuosittain huomattavasti. Sosiaaliohjaajan työn ku va pitää si säl lään tarvittaessa lastensuojeluilmoitusten käsittelyä ja pal ve lu tarpeen arviointityötä. Uuden sosiaaliohjaajan toimen täyttölupa on välttämätöntä lasten- ja per hei den palveluiden lakisääteisen toiminnan jatkuvuuden tur vaa misek si alkaen. Uuden sosiaaliohjaajan toimen pe rus ta mi nen on hyväksytty vuoden 2020 talousarviossa. Palk kaus kus tan nuk set ovat vuo si ta sol la n euroa, sosiaaliohjaajan toimen kulut vä hen netään ostopalveluista. Liitteenä toimen perustamislomake Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että alkaen se

31 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus perustaa sosiaaliohjaajan toimen (alkusijoituspaikkana so si aa likes kus, lasten ja perheiden palvelut) 2. myöntää sosiaaliohjaajan toimelle täyttöluvan. Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh , ja sosi aa li pal ve lu joh ta ja Johanna Lamminen, puh , Kh Valmistelija: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh , Sosiaaliohjaajan toimen perustamislomake liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää alkaen 1. perustaa sosiaaliohjaajan toimen (alkusijoituspaikka so si aa likes kus, lasten ja perheiden palvelut) 2. myöntää sosiaaliohjaajan toimelle täyttöluvan. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Lisätietoja: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh , Liitteet 7 Sosiaaliohjaajan toimen perustamislomake alkaen, alkusijoituspaikka sosiaalikeskus; lasten ja per heiden palvelut

32 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Hammashoitajan toimen perustaminen ja täyttölupa alkaen / hammashoitola 14/ /2020 Perla Valmistelija: Vastaava hammaslääkäri Henna Kero-Hankala, puh Suun terveydenhuollon henkilöstössä on pitkään ollut kuusi ham mashoi ta jan tointa. Viisi hoitajaa toimii hammaslääkärin työparina asia kastyös sä ja yksi hammashoitaja toimii ajanvarauksessa. Paikkakunnan hammaslääkäripalvelut ovat viime vuosina vä hen ty neet yk si tyis ham mas lää kä rien vastaanottojen loppumisen vuoksi. Jo no kiireet tö mään hoitoon on ruuhkautunut terveyskeskuksen ham mas hoi tolas sa. Tällä hetkellä hoitotakuu kiireettömään hoitoon pää se mi sek si ei to teu du. Tilanteen korjaamiseksi talousarviossa 2020 on varattu määräraha ham mas hoi ta jan toimen perustamiselle. Palkkauskustannukset vuo sita sol la on n euroa. Tavoitteena on, että hammashoitolaan saadaan yksi ham mas lää käri-ham mas hoi ta ja-työpari lisää. Hammaslääkärin tehokas vas taan ot totyö vaatii hammashoitajan työpariksi. Hammashoitajan osaa mis ta ja työ pa nos ta voidaan hyödyntää myös ehkäisevässä va lis tus työs sä tai itse näi ses sä vastaanottotoiminnassa, mikäli avustettavaa ham mas lääkä riä ei tilapäisesti ole. Liite toimen perustamislomake Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että alkaen se 1. perustaa hammashoitajan toimen (alkusijoituspaikkana hammas hoi to la) 2. myöntää hammashoitajan toimelle täyttöluvan. Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

33 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Lisätietoja: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh , ja vas taa va hammaslääkäri Henna Kero-Hankala, puh Kh Valmistelija: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh , Hammashoitajan toimen perustamislomake liitteenä. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää alkaen 1. perustaa hammashoitajan toimen (alkusijoituspaikka ham mashoi to la) 2. myöntää hammashoitajan toimelle täyttöluvan. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Lisätietoja: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh , Liitteet 8 Hammashoitajan toimen perustamislomake alkaen, alkusijoituspaikka hammashoitola

34 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Hammaslääkärin viran täyttölupa alkaen 15/ /2020 Perla Valmistelija: Vastaava hammaslääkäri Henna Kero-Hankala, puh Lapuan kaupungin suun terveydenhuollossa on kuusi ham mas lää kä rin vir kaa, joista yhden puolikkaan viran määrärahat on käytetty oi ko mishoi don erikoishammaslääkärin palvelun hankintaan. Puo li kas ta virkaa ei ole koskaan saatu täytettyä vakituisella työntekijällä, mut ta mää rä rahaa on käytetty suuhygienistin tai vuok ra työ ham mas lää kä rin palk kaami seen tarpeen mukaan. Paikkakunnan hammaslääkäripalvelut ovat viime vuosina vä hen ty neet yk si tyis ham mas lää kä rien vastaanottojen loppumisen vuoksi. Jo no kiireet tö mään hoitoon on ruuhkautunut terveyskeskuksessa. Täl lä het kellä hoitotakuu kiireettömään hoitoon pääsemiseksi ei to teu du. Lapuan ham mas lää kä ri ti heys on maakunnan pienimpiä, eli hoi det ta via potilaita on hammaslääkäriä kohti enemmän kuin muu al la. Tavoitteena on, että hammashoitolaan saadaan yksi ham mas lää käri-ham mas hoi ta ja-työpari lisää. Hammaslääkärin tehokas vas taan ot totyö vaatii hammashoitajan työpariksi. Usean hammaslääkärin vä hennys tä ei pysty kokonaan kompensoimaan esimerkiksi suu hy gienis te jä li sää mäl lä, mutta jatkossa suuhygienistinkin työpanosta tar vit tai siin lisää ruuhkautunutta tilannetta helpottamaan. Talousarviossa 2020 on varattu määräraha kuuden ham mas lää kä ri viran täyttämiselle. Palk kaus kus tan nuk set vuositasolla ovat n eu roa. Suun terveydenhuollon riittävien palvelujen turvaamiseksi on vält tä mätön tä täyttää hammaslääkärin virka. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myön tää ham mas lää kä rin viralle täyttöluvan (alkusijoituspaikkana ham mas hoi tola) alkaen.

35 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kokouksessa perusturvajohtaja täydensi esitystä seuraavasti: Mikäli kaupunginhallitus myöntää hammaslääkärin viralle täyttöluvan pe rus tur va lau ta kun ta valtuuttaa perusturvajohtajan julistamaan viran haet ta vak si. Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh , ja vas taa va hammaslääkäri Henna Kero-Hankala, puh Kh Valmistelija: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh , Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää hammaslääkärin viralle täyt tölu van (alkusijoituspaikka hammashoitola) alkaen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Lisätietoja: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh ,

36 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Palveluohjaajan viran täyttölupa alkaen / vanhustyö 16/ /2020 Perla Valmistelija: Ikäihmisten palvelujohtaja Tarja Palomäki, puh , Ikäihmisten asiakasohjausyksikön keskeinen tehtävä on varmistaa, että apua arjessaan tarvitseva ihminen saa neuvonnan ja ohjauksen sekä palvelutarpeen arvioinnin mahdollisimman varhaisessa vai hees sa ja ns. yhden luukun periaatteella. Ikäihmisten palveluiden ke hit tä mi ses sä val ta kun nal li ses ti on todettu asia kas oh jaus yk si köi den toiminnan olevan kes kei sim piä iäkkäiden henkilöiden kotona asu mi sen tukemisen kei noja. Oikea-aikainen ja oikein kohdennettu pal ve lui hin ohjaaminen ja tiivis yh teis työ eri toimijatahojen kanssa on mer ki tyk sel lis tä. Keskitetty asiakas oh jaus turvaa asiakkaille myös ta sa ver tai sen kohtelun. Lapuan kaupungin asiakasohjausyksikkö vastaa ikääntyneiden ko to na asu mis ta tukevasta ohjauksesta ja neuvonnasta sekä pal ve lu tar pei den sel vit tä mi ses tä ja palvelukokonaisuuden suunnittelusta yh teis työs sä eri ta ho jen kanssa. Yksikössä käsitellään omaishoidon tuen ja asu mis palve lui den hakemukset ja tehdään niistä päätökset. Ko ti hoi don tu ki pal velu asioi ta sekä kuntouttavan lyhytaikaishoidon asioi ta järjestetään palve lu oh jaa jien toimesta ja annetaan etuus asioi hin liittyvää neuvontaa. Työ tä tehdään sekä puhelimitse, asia kas oh jaus yk si kös sä että te ke mällä kotikäyntejä. Vanhustyön vastuualueen asiakasohjausyksikössä on kaksi pal ve lu ohjaa jan virkaa. Näistä toinen on tullut avoimeksi. Edellä olevaan toi minnan sisällön kuvaukseen perustuen on perusteltua esittää täyt tö lu pa pal ve lu oh jaa jan viralle. Talousarviossa vuodelle 2020 on varattu määräraha palveluohjaajan palk kaa mi seen. Vuositasolla palkkakustannukset ovat n eu roa. Perusturvajohtajan ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se myön tää täyt tö lu van palveluohjaajan viran (alkusijoituspaikkana van hus työ, asiakas oh jaus yk sik kö) täyttämiseen alkaen.

37 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Lisätietoja: Perusturvajohtaja Piia Aro, puh , ja ikä ih mis ten palvelujohtaja Tarja Palomäki, puh , Kh Valmistelija: Kaupunginjohtaja Satu Kankare, puh , Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan palveluohjaajan viralle (al ku si joi tus paik ka vanhustyö, asiakasohjausyksikkö) alkaen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen. Lisätietoja: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh ,

38 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 2/ (52) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuuden tarkastus ja täytäntöönpano 26/ /2020 Kh Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Juha Post, puh , Kuntalain 96 :n mukaan "Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston pää tös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on vii py mät tä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huo mau tet ta vaa kau pun ginval tuus ton teke mien päätös ten lailli suu desta. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. Päätösten täytäntöönpanemiseksi kaupun ginhalli tus päättää seuraavaa: 3 Selvitys arvioinnin tuloksista kaupunginvaltuustolle Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätöksestä ilmoitetaan kau pungin joh ta jal le sekä talous- ja hallintojohtajalle. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 4 Lapuan kaupungin elinkeino-ohjelma Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätöksestä ilmoitetaan kau pungin joh ta jal le ja elinkeinotoimenjohtajalle. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 5 IT-päällikön viran lakkauttaminen / viran muuttaminen ICT-asi antun ti jan toimeksi alkaen Kaupunginjohtajan ehdotus: Päätöksestä ilmoitetaan talous- ja hal lin to joh ta jal le, tietohallintopäällikölle ja IT-päällikölle. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 20.02.2018 Kaupunginhallitus 3 05.03.2018 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2017 388/02.02.00/2016 Perla 20.02.2018 3 Valmistelija: Talouspäällikkö Päivi

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus 14 08.03.2010 Kaupunginhallitus 11 23.02.2015 Kaupunginhallitus 6 04.04.2016 Kaupunginhallitus 9 02.10.2017 Paikallinen virka- ja työehtosopimus JHL ry 638:n luottamusmiesten lukumäärästä

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen

Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen Perusturvalautakunta 3 21.02.2017 Kaupunginhallitus 4 06.03.2017 Kaupunginvaltuusto 3 27.03.2017 Perusturvalautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.12.2016 306/02.02.00/2015 Perla 21.02.2017 3 Valmistelija:

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 8 13.12.2016 Perusturvalautakunta 5 28.03.2017 Perusturvalautakunta 8 29.05.2018 Periaatepäätös palvelusetelin käyttöönotosta mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa /Mielenterveyskuntoutujien

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/ Kaupunginhallitus Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2018 590 Aika 17.09.2018 klo 16:00-17:20 Paikka Marttinen, Paunu- sali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 258 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 592 pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille

Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille Perusturvalautakunta 4 24.04.2018 Kaupunginhallitus 4 07.05.2018 Perusturvalautakunta 5 16.10.2018 Kaupunginhallitus 11 22.10.2018 Lapuan kaupungin lausunto terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta vuosille

Lisätiedot

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 6 30.08.2016 Perusturvalautakunta 4 25.09.2018 Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn kuntasopimusten uusiminen ja kuntarhoitus vuosille 2017-2018 / kuntarahoitus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 118 24.10.2018 Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 24.10.2018 118 Tekninen johtaja Reima Ojala 11.10.2018: Kaupunginhallitus on käsitellyt

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 3 2 Tarkastuslautakunnan esittelijä kaudella 2017-2021 4 3 Tarkastuslautakunnan sihteerin valinta kaudelle

Lisätiedot

Kokousaika Torstai klo 14:00-15:26

Kokousaika Torstai klo 14:00-15:26 Suonenjoen kaupunki Kokouspöytäkirja 2/2019 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokousaika Torstai 28.03.2019 klo 14:00-15:26 Kokouspaikka Kaupungin tekninen toimisto, Sairaalapolku 3, neuvotteluhuone Luettelo käsitellyistä

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01. Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Kaupunginhallitus 3 13.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen / perusturvakeskus 124/00.01.01/2011 Perla 07.04.2015 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 29.06.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 28 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Pomarkun kunta Pöytäkirja 1/2019 1 Henkilöstötoimikunta Aika 04.02.2019 klo 15:30-17:10 Paikka Pomarkun kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.11.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Teknisen toimen johtajan kuuleminen 3 46 Rekrytointiyksikön palvelupäällikön kuuleminen 4 47 Vuoden

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tarkastuslautakunta 11.09.2014 Aika 11.09.2014 klo 13:00-16:50 Paikka Kaupungintalo, Kokoushuone Petäjä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 Tarkastuslautakunta 11.05.2017 Aika 11.05.2017 klo 13:00-15:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta AIKA 07.01.2019 klo 17:00 PAIKKA Messi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011

Perusturvalautakunta 3 07.04.2015. Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perusturvalautakunta 3 07.04.2015 Johtosääntömuutokset 1.6.2015 alkaen 124/00.01.01/2011 Perla 3 Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 06 438 4101, 044 438 4101 ja vs. perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017

Kunnanhallitus Valtuusto VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 Kunnanhallitus 91 22.05.2017 Valtuusto 29 12.06.2017 VAALIKELPOISUUS KUNNALLISIIN LUOTTAMUSTOIMIIN 72/00.00/2017 KH 22.05.2017 91 (Valmistelija hallintojohtaja Marjatta Savolainen) Valittaessa kunnan toimielimiä

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015

Henkilöstösuunnitelma Liite 80 a / Tekla 21.5.2015 Tekninen lautakunta 80 21.05.2015 Kaupunginhallitus 11 15.06.2015 Kaupunginhallitus 3 25.06.2015 Kaupunginhallitus 3 07.09.2015 Kaupunginhallitus 11 23.11.2015 Kaupunginhallitus 5 24.11.2015 Virkojen ja

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Perusturvalautakunta Aika 17.05.2017 klo 18:00-19:05 Paikka Ravintola Tehdas, kabinetti : Pakaantie 1, Orimattila Osallistujat Nimi Tehtävä Holopainen Veini pj.

Lisätiedot

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi

Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/ Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Karinen Jussi Yhtymäkokous Pöytäkirja 3/2017 1 Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymä Aika 29.12.2017 klo 17:10-17:42 Paikka Orimattilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat

Lisätiedot

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 38 12.02.2018 Kaupunginhallitus 65 06.03.2018 Kaupunginhallitus 88 26.03.2018 Kaupunginvaltuusto 24 26.03.2018 Kuntalain 85.2 :n mukaisten selitysten vaatiminen / jatkotoimenpiteet 2089/03.06.00/2018

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain:

Toimintakatteen toteumat tulosalueittain: Perusturvalautakunta 27 26.04.2016 Perusturvalautakunnan talouden seuranta 2-3 /2016 Perusturvalautakunta 26.04.2016 27 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 11.01.2016 4 hyväksynyt talous ar vion 2016 täytäntöönpano-ohjeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/ Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Lempäälän Aleksi 1, Lempäälän Veden kokoustila KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Hallintosäännön uudistaminen

Hallintosäännön uudistaminen Kaupunginhallitus 51 20.02.2017 Kaupunginhallitus 59 27.02.2017 Kaupunginhallitus 75 06.03.2017 Hallintosäännön uudistaminen 64/00.01.01.00/2013 Kaupunginhallitus 20.02.2017 51 Kaupunginlakimies Turo Järvinen:

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019 13 Tekninen lautakunta 19.02.2019 AIKA 19.02.2019 klo 10:30-12:51 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 15 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2018 1 Tarkastuslautakunta Aika 06.04.2018 klo 08:30-12:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti

Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma kaupunginhallitus päätti Sosiaali- ja terveyslautakunta 109 19.09.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 118 10.10.2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 124 24.10.2017 Sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan.

Kokemäen kaupunki on etsinyt vapautuneisiin tiloihin uusia vuokralaisia useiden vuosien ajan. Kaupunginhallitus 6 19.01.2015 Kaupunginvaltuusto 5 26.01.2015 Kokemäen kaupungin ja Freyja Oy:n välisen vuokrasopimuksen muuttaminen (vuoden 2015 vuokraerien maksulykkäys) sekä vuoden 2015 talousarvion

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 9/2017 1 Laatimispvm Tarkastuslautakunta 5.12.2017 Aika 14.12.2017 klo 09:00 Paikka Osanottajat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6.

Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen. Kaupunginsihteeri: Teknisen johtajan Tuomo Kotilaisen esitys 8.6. Henkilöstöjaosto 27 24.08.2015 Henkilöstöjaosto 34 14.12.2015 Henkilöstöjaosto 5 02.02.2017 Kiinteistönhoidon esimiehen tehtäväkohtaisen palkan tarkistaminen 133/01.02.01/2015 HJAOS 24.08.2015 27 Teknisen

Lisätiedot