YLEISET VASTATAKUUEHDOT VIEJÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "10.12.2001 YLEISET VASTATAKUUEHDOT VIEJÄ"

Transkriptio

1 YLEISET VASTATAKUUEHDOT VIEJÄ

2 1 Näitä yleisiä vastatakuuehtoja sovelletaan, ellei niistä joiltain osin ole takuuasiakirjassa tai muutoin kirjallisesti toisin sovittu tai sovita. 1. MÄÄRITTELYT Näissä yleisissä vastatakuuehdoissa käytetään seuraavia määritelmiä: Edunsaaja: Ulkomainen ostaja tai muu ulkomainen edunsaaja, jonka hyväksi vakuus annetaan. Euroopan keskuspankin julkaisema kurssi: Euroopan keskuspankin julkaisemalla kurssilla tarkoitetaan Euroopan keskuspankin valuutoille kyseisenä päivänä julkaisemaa viitekurssia. Mikäli kyseinen päivä ei ole Euroopan keskuspankin pankkipäivä, käytetään kurssina sen edellisenä pankkipäivänään julkaisemaa viitekurssia. Finnvera: Sopimus: Takuu: Finnvera Oyj Viejän ja ulkomaisen ostajan välinen vientikauppaa koskeva sopimus. Finnveran takuunottajalle myöntämä vientitakuu, johon sovelletaan alla lueteltuja yleisiä vastatakuuehtoja ja takuuasiakirjassa mainittuja erityisiä ehtoja. Takuuasia- Finnveran takuunottajalle antama takuutarjous siihen kirja: kuuluvine muine asiakirjoineen. Takuumaksu: Takuuasiakirjan mukainen takuumaksu. Takuunottaja: Takuuasiakirjassa mainittu takuunottaja. Tarjous: Viejän ja ulkomaisen ostajan välinen vientikauppaa koskeva tarjous. Vakuudenantaja: Pankki tai muu vakuudenantaja, joka antaa viejän tai muun takuunottajan puolesta vakuuden. Vakuus: Viejä: Vakuudenantajan ulkomaisen edunsaajan hyväksi antama vakuus, jonka tulee olla sekä määrältään että voimassaoloajaltaan rajattu. Takuuasiakirjassa mainittu viejä.

3 2 2. TAKUUTAPAHTUMAT 2.1 Vakuuden käyttöönotto Takuunottajalla on, mikäli 9. kohdasta ei muuta johdu, oikeus korvaukseen takuun perusteella silloin, kun edunsaaja on ottanut vakuuden käyttöön ja vakuudenantaja on suorittanut vakuuden perusteella maksun jäljempänä kohdassa tai mainituista syistä. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on lisäksi se, että takuunottaja on esittänyt Finnveralle maksutositteen vakuudenantajalle vakuuden käyttöönoton perusteella suorittamastaan määrästä Perusteeton käyttöönotto Vakuuden käyttöönoton syynä ei ole takuunottajan tarjouksen tai sopimuksen vastainen menettely. Mikäli kyseessä on perusteeton käyttöönotto, takuunottajan on viipymättä vaadittava kirjallisesti edunsaajaa maksamaan takaisin käyttöönotetun vakuuden perusteella saamansa määrä Poliittisesta syystä aiheutuva käyttöönotto 2.2 Tappion toteaminen Vakuuden käyttöönoton syynä on edunsaajan maassa tapahtuva vallankumous, kapina, sota, kansalaissota tai muu näihin verrattavissa oleva takuunottajasta ja edunsaajasta riippumaton poliittinen tapahtuma tai toimenpide, joka estää takuunottajaa toimimasta tarjouksen tai sopimuksen mukaisesti. Epäselvässä tai riitaisessa tapauksessa takuunottajan on omalla kustannuksellaan näytettävä toteen tappion syy ja määrä välimiesmenettely- tai oikeudenkäyntiteitse ellei Finnvera toisin päätä. 2.3 Korvausoikeuden rajoitus Takuunottajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen kohdan Perusteettoman käyttöönoton ja kohdassa Poliittisesta syystä aiheutuvan käyttöönoton perusteella silloin, kun vakuuden käyttöönoton syynä on viejän tai takuunottajan toimeksiannosta tai tämän kanssa yhteistyössä toimivan kolmannen osapuolen tarjouksen tai sopimuksen vastainen menettely.

4 3 3. TAPPION JA KORVATTAVAN TAPPION LASKEMINEN 3.1 Tappion laskeminen Tappion muodostaa taatun käyttöönotetun vakuuden määrä. 3.2 Korvattava tappio Korvattava tappio lasketaan siten, että tappiosta vähennetään tarjoukseen tai sopimukseen liittyvät kuittauskelpoiset vastasaatavat sekä takuunottajan saamat ennakkomaksut ja muut suoritukset, joita ei jouduta palauttamaan. 3.3 Takuukate Takuu kattaa takuuasiakirjan mukaisen prosenttiosuuden korvattavasta tappiosta. 3.4 Takuun toissijaisuus Mikäli takuunottajalla on muun takuun, takauksen tai vakuutuksen perusteella oikeus korvaukseen ei korvausta tältä osin suoriteta. 4. TAKUUNOTTAJAN VELVOLLISUUDET 4.1 Yleiset velvollisuudet Takuunottaja on velvollinen maksamaan takuumaksun. Takuunottaja on velvollinen hankkimaan Finnveran kirjallisen suostumuksen tarjouksen, sopimuksen ja vakuuden ehtojen muutoksille, tarjouksesta tai sopimuksesta poikkeavaan menettelyyn sekä sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien siirtämiseen. 4.2 Huolellisuusvelvollisuus Takuunottaja on tappion torjumiseksi ja rajoittamiseksi velvollinen noudattamaan huolellisuutta ja varovaisuutta sekä tarvittaessa neuvottelemaan toimenpiteistä Finnveran kanssa. 4.3 Ilmoitusvelvollisuus Takuunottajan on välittömästi ilmoitettava Finnveralle kirjallisesti sekä tietoonsa tulleesta seikasta, joka saattaa johtaa vakuuden käyttöönottoon että vakuuden käyttöönotosta tai seikasta, joka saattaa estää viejää toimimasta tarjouksen tai sopimuksen mukaisesti tai muuten saattaa aiheuttaa korvattavan tappion.

5 4 Takuunottajan on välittömästi ilmoitettava Finnveralle kirjallisesti kaikista olennaisista muutoksista, jotka liittyvät takuunottajan omistussuhteisiin, liiketoimintaan ja kaupparekisteritietoihin Perintävelvollisuus Takuunottaja on velvollinen huolehtimaan käyttöönotetun vakuuden perinnästä sekä ennen korvauksen maksamista että sen jälkeen. Perinnän toteuttamistavasta on neuvoteltava Finnveran kanssa, joka ratkaisee asian, ellei yksimielisyyteen päästä. Finnveran huolehtiessa perinnästä takuunottajan on vaadittaessa annettava kohtuullisesti käytettävissä olevin keinoin Finnveralle sen tarvitsemaa apua ja tukea saatavan perimisessä. 5. KORVAUKSEN HAKEMINEN JA MAKSAMINEN 5.1 Korvauksen hakeminen Takuunottajan on säilyttääkseen oikeutensa korvaukseen haettava kirjallisesti korvausta kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä lukien, jona takuunottaja on maksanut vakuudenantajalle käyttöönotetun vakuuden määrän. 5.2 Selvitysvelvollisuus Korvauksen hakemisen yhteydessä takuunottajan on annettava Finnveran tai tämän valtuuttaman käytettäväksi kaikki kohtuullisesti saatavissa olevat takuutapahtumaa koskevat tiedot, asiakirjat ja muut tarpeelliset selvitykset. Mikäli takuunottajan Finnveralle toimittama korvaushakemus ei sisällä asian ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä Finnvera pyytää takuunottajalta tarpeelliset ja kohtuullisesti hankittavissa olevat lisäselvitykset. 5.3 Korvauspäätöksen tekeminen Finnvera tekee korvauspäätöksen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuunottajan korvaushakemus sekä vaaditut selvitykset ovat saapuneet Finnveralle. Mikäli takuunottaja ei ole toimittanut Finnveralle tai sen valtuuttamalle vaadittuja selvityksiä, Finnvera voi tehdä käytettävissä oleviin selvityksiin perustuen korvauspäätöksen.

6 5 5.4 Ennakkokorvaus Finnvera voi siitä huolimatta, ettei tappion lopullinen määrä ole vielä selvillä, tehdä ennakkokorvauspäätöksen ja maksaa ennakkokorvauksen takaisinmaksusitoumusta vastaan. Korvauspäätöstä tehdessään Finnvera voi muuttaa ennakkokorvauspäätöstä kaikilta osin, mikäli lisäselvitykset antavat siihen aihetta. Mikäli ennakkokorvaus ylittää myöhemmin vahvistettavan lopullisen korvauksen, takuunottajan on korvauspäätöksessä asetetussa ajassa palautettava liikaa saamansa määrä takaisinmaksusitoumuksessa sovittuine korkoineen ja kuluineen sekä 10. kohdassa tarkoitettuine viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen. Finnvera voi vaatia ennakkokorvauksen takaisinmaksun turvaamiseksi muun kuin kohdassa 1. tarkoitetun vakuuden. 5.5 Kuittausoikeus Finnveralla on oikeus käyttää maksettava korvaus takuunottajalta olevien saataviensa kuittaamiseen Korvauksen maksaminen Korvaus maksetaan euroina Sovellettava valuuttakurssi Mikäli vakuuden maksuvaluutta on muu kuin euro, käytetään korvauksen laskennassa Euroopan keskuspankin maksuvaluutalle julkaisemaa vakuuden maksupäivän kurssia. Korvausta ei makseta kuitenkaan enempää kuin takuunottaja on joutunut itse maksamaan. Mikäli kuittauskelpoisten vastasaatavien tai vakuudenantajan saamien suoritusten maksuvaluutta on muu kuin vakuuden maksuvaluutta, käytetään korvauksen laskennassa Euroopan keskuspankin tälle valuutalle julkaisemaa korvauspäätöspäivän kurssia. 5.8 Oikeuksien siirto Takuunottajan on korvauksen suorittamisen yhteydessä tai sen jälkeen vaadittaessa siirrettävä vakuus sekä tarjous tai sopimus kaikkine niihin liittyvine oikeuksineen ja asiakirjoineen Finnveralle tai tämän valtuuttamalle.

7 6 6. PERINTÄKULUJEN KORVAAMINEN Finnvera korvaa takuukatteen mukaisen prosenttiosuuden takuunottajalle perinnästä aiheutuneista ulkopuoliselle maksetuista kuluista. Korvattavista perintäkuluista tulee esittää muun selvityksen ohella maksutosite. Finnvera korvaa perimiskulut vain siltä osin kuin tappion määrä on riidaton. Finnvera korvaa perimiskulut siinä valuutassa, jossa kulut on maksettu. 7. SUORITUSTEN KOHDISTAMINEN Edunsaajalta tai muulta maksuvelvolliselta saatu vakuuteen liittyvä suoritus kohdistetaan seuraavassa järjestyksessä: 1. perinnästä aiheutuneet ulkopuoliselle maksetut kulut 2. viivästyskorkosaatavat 3. korkosaatavat 4. pääomasaatavat 5. muut mahdolliset erät. Tästä kohdistamisjärjestyksestä voidaan poiketa, mikäli siten edistetään perinnän tarkoituksenmukaista ja tehokasta suorittamista. 8. SUORITUSTEN TILITYSVELVOLLISUUS JA JAKAMINEN 8.1 Perittyjen varojen tilitysvelvollisuus Takuunottaja sitoutuu välittömästi tilittämään Finnveralle lyhentämättömänä korvauksen maksamisen jälkeen takuuseen liittyvät takaisin perityt tai saadut varat. 8.2 Varojen jako Perityt varat korvauksen maksupäivän jälkeinen viivästyskorko mukaanlukien jaetaan siten, että Finnvera saa niistä takuukatteen mukaisen osuuden.

8 7 9. FINNVERAN VAPAUTUMINEN VASTUUSTA 9.1. Korvausoikeuden menetys Finnvera vapautuu kaikesta takuuseen liittyvästä vastuustaan sekä korvausvelvollisuudestaan ja takuunottaja on velvollinen maksamaan takaisin takuun perusteella maksetun korvauksen 16 %:n vuotuisine korkoineen korvauksen maksupäivästä lukien ja korvaamaan kaiken Finnveran takuuvastuusta vapautumisen perusteen johdosta kärsimän vahingon, mikäli takuumaksua ei ole maksettu, korvaushakemus ei ole saapunut Finnveralle edellä 5.1 kohdassa mainitun ajan kuluessa takuunottaja ei ole noudattanut yleisiä vastatakuuehtoja tai takuuasiakirjan ehtoja, takuunottaja on ilmoittanut väärin tai salannut seikan, jolla takuunottaja käsitti tai hänen olisi pitänyt käsittää olevan merkitystä takuuhakemuksen käsittelyn, tappion syntymisen tai tappion määrän suhteen, takuunottaja tai se, joka toimii tämän valtuuttamana, on jossakin suhteessa, jolla on merkitystä Finnveralle, menetellyt tahallisen vahingoittamisen tarkoituksessa, vilpillisesti tai törkeän huolimattomasti. 9.2 Vähäinen rikkomus Finnvera voi kuitenkin, jos takuunottajan rikkomus on katsottava syyllisyyden asteen tai laiminlyönnin merkityksen suhteen vähäiseksi, päättää maksaa korvausta tai olla perimättä jo maksettua korvausta takaisin joko kokonaan tai osittain. 10. MAKSUJEN VIIVÄSTYMINEN Finnvera perii Finnveralle maksettavien suoritusten viivästyessä viivästyneille määrille 16 % vuotuista viivästyskorkoa sekä aiheutuneet perimiskustannukset. 11. KORKO JA VIIVÄSTYSKORKO Korko ja viivästyskorko määräytyy 30 päiväisen kuukauden ja 360 päiväisen vuoden mukaan.

9 8 12. TAKUUOIKEUKSIEN SIIRTO Takuu on voimassa ainoastaan takuuasiakirjassa ilmoitetun takuunottajan hyväksi, ellei Finnvera kirjallisesti ole suostunut takuun siirtämiseen. Takuuoikeuksien siirto ei vapauta siirtäjää takuuehtojen mukaisista velvollisuuksista eikä siirronsaaja saa Finnveraa kohtaan parempaa oikeutta kuin mitä siirtäjällä olisi ollut. 13. TAKUUNOTTAJAN VALITUSOIKEUS Jos takuunottaja ei tyydy Finnveran korvauspäätökseen, takuunottajan tulee kuuden kuukauden kuluessa korvauspäätöksestä todisteellisesti tiedon saatuaan nostaa korvauspäätöstä koskeva kanne toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Mikäli takuunottaja ei saata asiaa vireille edellä mainitussa ajassa tai näin vireille saatettua asiaa ei ajeta loppuun, asia jää Finnveran korvauspäätöksen varaan. Finnveran ennakkokorvauspäätöksestä ei voi valittaa. 14. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU 14.1 Sovellettava laki Takuuseen sovelletaan Suomen lakia, mikäli takuuasiakirjassa ei ole toisin määrätty Riitojen ratkaisu Takuuseen perustuvat riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa, mikäli takuuasiakirjassa ei ole toisin määrätty. Finnvera Oyj Pääkonttorit Viennin rahoitus PL 1010 (Eteläesplanadi 8) Kotipaikka KUOPIO PL HELSINKI Y-tunnus HELSINKI PL 1127 (Haapaniemenkatu 40) KUOPIO

YLEISET VASTATAKUUEHDOT VAKUUDENANTAJA

YLEISET VASTATAKUUEHDOT VAKUUDENANTAJA 1 (7) 10.12.2001 YLEISET VASTATAKUUEHDOT VAKUUDENANTAJA 1. Määrittelyt Näitä yleisiä vastatakuuehtoja sovelletaan, ellei niistä joiltain osin ole takuuasiakirjassa tai muutoin kirjallisesti toisin sovittu

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

Yleiset yritysvakuutusehdot

Yleiset yritysvakuutusehdot Yleiset yritysvakuutusehdot Voimassa 1.1.2004 alkaen www.if.fi 1. Vakuutussopimuksen keskeiset käsitteet 1.1 VAKUUTUSSOPIMUKSEN OSAPUOLET Vakuutuksenottaja ja If Vahinkovakuutusyhtiö Oy (jäljempänä Vakuutusyhtiö)

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille)

Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Kuljetusvakuutuksen yleiset sopimusehdot 2003 (yrityksille ja elinkeinonharjoittajille) Sisällysluettelo 1 Keskeisiä käsitteitä......................... 3 2 Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen

Lisätiedot

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy)

PORTAALIN YLLÄPITÄJÄ (Suomen Rahoitusyhtiö Oy) Yleiset lainaehdot 1. Yleistä 1.1. Suomen Rahoitusyhtiö Oy (jäljempänä Portaalin Ylläpitäjä) ja sen Verkkosivu www.suomenrahoitusyhtiö.fi, tai muu Suomen Rahoitusyhtiön kulloinkin ilmoittama verkkotunnus

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen

Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot. Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot Voimassa 1.4.2011 alkaen Kaukolämmön liittymis- ja myyntiehdot 2011 SISÄLTÖ: I KAUKOLÄMMÖN SOPIMUSEHDOT 1 Lämpösopimuksen tekeminen 2 Lämmön siirtäminen asiakkaalle

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen

Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa. 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen Sähkönmyyntiehdot SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013

Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) 02.2013 Stockmann MasterCard -luottotilin ehdot 1 (5) Nordea Pankki Suomi Oyj:n (pankki) korttiehtojen ja Nordean euromaksualueella välitettävien euromaksujen yleisten ehtojen lisäksi tähän luottoon sovelletaan

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B. Laskutus

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2014 15.12.2014 SISÄLLYS A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä

Lisätiedot

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja

SÄHKÖNMYYNTIEHDOT. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2010. Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 1. SOVELTAMISALA Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä toimitusehdot ovat voimassa

Lisätiedot

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja.

Luotonantajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Puitesopimus limiittiluotosta (yleiset ehdot) Tässä sopimuksessa määritellään limiittiluottosopimukseen sovellettavat yleiset ehdot. Nostettavan luoton ja sen takaisinmaksuehdot tulee sopia osapuolten

Lisätiedot

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014

Sähkönmyyntiehdot. Energiateollisuus ry:n suosittelemat SME 2014 Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2014 SISÄLLYS: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN, SÄHKÖNMYYNNIN EDELLYTYKSET JA ALOITTAMINEN, SUHDE VERKKOPALVELUUN, VASTUUKYSYMYKSIÄ...

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus 1 (5) Yleiset sopimusehdot 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Smarthome by EKE (aiemmin ebts ) -kotiautomaatiojärjestelmien toimituksiin, mikäli osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla

Lisätiedot

Käyttölainan yleiset ehdot

Käyttölainan yleiset ehdot Käyttölainan yleiset ehdot 1 Soveltamisala ja määritelmät Näitä ehtoja sovelletaan Sampo Pankki Oyj:n (jäljempänä pankki ) asiakkaalleen (jäljempänä velallinen ) myöntämään käyttölainaan. Nämä käyttölainan

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi.

OPTIUM. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. SIJOITUSPALVELUN YLEISET SOPI- MUSEHDOT OPTIUM OY Voimassa 1.4.2012 alkaen toistaiseksi. I. SOPIMUKSEN SOVELTAMISALA JA MÄÄ- RITELMÄT 1 Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala Näitä sijoituspalvelun yleisiä

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS")

SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA (YLEISSOPIMUS) SOPIMUS JOHDANNAISSOPIMUSTEN YLEISISTÄ EHDOISTA ("YLEISSOPIMUS") Kuntarahoitus Oyj ("sopijapuoli" tai "Kuntarahoitus") ja ("asiakas" tai "sopijapuoli") sopivat tällä yleissopimuksella niistä yleisistä

Lisätiedot