Kadettikunnan toiminta (3-vuotissuunnitelma)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kadettikunnan toiminta 2015 2017 (3-vuotissuunnitelma)"

Transkriptio

1 Kadettikunnan syyskokouksen hyväksymä Kadettikunnan toiminta (3-vuotissuunnitelma) Kadettikunnan toiminnan tarkoituksena on - Kadettiupseerien yhteenkuuluvuuden ylläpitäminen ja edistäminen. - Kadettiupseerien ammattitaidon kehittäminen. - Upseerin ammattiylpeyden ja arvostuksen vaaliminen. - Upseerikunnan verkottuminen turvallisuuden ja maanpuolustuksen toimintakenttään ja osallistuminen asiantuntijoina siinä käytävään keskusteluun. - Kansalaisten maanpuolustustahdon vahvistaminen jakamalla tietoa Suomen turvallisuuspolitiikasta ja maanpuolustuksesta. Toiminnan kohderyhmänä ovat opettajat, koululaiset, naiset ja nuoret. Kadettikunnan toiminta linjataan vuosittaisella teemalla. Järjestötoiminta Kadettikunta vahvistaa jäsenistönsä keskuudessa isänmaanrakkautta, aatteellista lujuutta, yhteenkuuluvuutta ja kadettiveljeyttä sekä suomalaista upseerihenkeä. Toiminnassa otetaan huomioon myös jäsenten perheet. - Kadettikunnan kevätkokous järjestetään ensimmäistä kertaa Sodankylässä vuonna Kadettikunnan 95-vuotisjuhla järjestetään Kouvolassa kevätkokouksen yhteydessä vuonna Kadettikunnan kevätkokous järjestetään Säkylässä Kadettikunnan syyskokoukset järjestetään Helsingissä. 1(6)

2 2 - Kadettikunta tukee ja kannustaa kadettipiirejä järjestämään omalle jäsenistölleen Kadettikunnan perinteiden mukaiset vuosittaiset tilaisuudet sekä muutoinkin kehittämään toimintatapojaan siten, että jäsenistön osallistumisaktiviteettia saataisiin kasvatettua. - Kadettikunta tukee Kaaderigolfin järjestämistä vuosittain Tuusulassa - Kadettikunnan organisaatio ja toimintatavat sopeutetaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen muutoksia vastaaviksi. - Kadetit otetaan Kadettikunnan jäseniksi kursseittain kadettilupauksen antamisen jälkeen. - Kadettikunnan toiminnasta informoidaan kadettikurssien lisäksi sotatieteiden maisterikurssin, esiupseerikurssin ja yleisesikuntaupseerikurssin upseeriopiskelijoille. - Kadettipiireissä järjestetään valmistuneille upseereille vuosittain juhlalliset ja lämminhenkiset kadettiveljeyttä ja upseeriston katkeamatonta ketjua korostavat vastaanottotilaisuudet. - Kadettipiireissä järjestetään vuosittain tilaisuus, jossa kadettipiirin alueelle asumaan muuttaneet upseerit otetaan mukaan piirin toimintaan. - Kadettipiirien johtohenkilöille järjestetään syyskokouksien yhteydessä informaatiotilaisuus. - Nuorille upseereille puolisoineen järjestetään vuosittain seminaari viestinnästä ja osallistumisesta maanpuolustuskeskusteluun. - Kadettipiireissä pyritään järjestämään vuosittain ainakin yksi tapahtuma "perheen ehdoilla" ja yksi evp-upseereille suunnattu tapahtuma. - Kadettikunnan piirijako päivitetään tarvittaessa vastaamaan kuntakentässä tapahtuvia muutoksia. - Jalkautetaan Kadettikunnan sähköisen jäsenrekisterijärjestelmän käyttö kaikille kadettipiireille. - Tarkistetaan Sääntökansio ja Piiritoimintaohje vuonna Toteutetaan Kadettikunnan strategiasuunnitteluprosessi vuosina Asetetaan vuosittain tarvittavat toimielimet ja jaostot. Maanpuolustusaatteellinen toiminta Kadettikunta tukee maamme turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa siten, että maanpuolustustahto ja kansalaisten luottamus maamme säilymiseen itsenäisenä kansakuntana pysyvät korkealla tasolla. - Kadettikunnan yhteiskuntaan suuntautuva toiminta sopeutetaan maamme kokonaismaanpuolustukseen ja uudistuvaan koulujärjestelmään. - Seurataan maassamme käytävää turvallisuuspoliittista keskustelua ja kannustetaan jäseniä osallistumaan asiantuntijoina siinä käytävään keskusteluun. - Jäsenistölle ja yleisölle järjestetään vuosittain sotahistoriaa, turvallisuuspolitiikkaa ja maanpuolustusta käsitteleviä seminaareja ja opetustilaisuuksia. Kadettikunta pyrkii vaikuttamaan maanpuolustusmielipiteeseen antamalla kansalaisille turvallisuuspoliittista tietoa ja ottamalla osaa maassamme käytävään turvallisuuspoliittiseen keskusteluun. - Kadettikunnan kevätkokouksien yhteydessä järjestetään maanpuolustustapahtumat seuraavasti: 2015 Sodankylä, 2016 Kouvola ja 2017 Säkylä.

3 3 - Tuetaan Pohjois-Kymen kadettipiirin osallistumista Kouvolassa järjestettävään koululaisten itsenäisyyspäivän juhlaan vuosina 2015 ja Tuetaan Turun kadettipiirin turvallisuuspolitiikan seminaarin järjestämistä vuosina 2015 ja Jäsenten mahdollisuuksia osallistua maanpuolustuskeskusteluun parannetaan ylläpitämällä Kadettikunnan verkkosivulla Turvallisuuspolitiikan tietopankkia, järjestämällä koulutustilaisuuksia sekä tuottamalla ajan tasaista opetusmateriaalia. - Kadettipiireissä järjestetään vuosittain evp-upseerien turvallisuuspoliittisten tietojen päivitystilaisuuksia sekä pidetään heidät tietoisina puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kehityksestä. - Opintonsa aloittaneille kadeteille esitellään Kadettikunnan historian ja turvallisuuspolitiikan internetpohjaisia oppimisympäristöjä ja lahjoitetaan Suomi kylmässä sodassa ja Maailman muutos ja Suomi cd-rom:t. Kadettikunta tukee turvallisuuspolitiikan opetusta maamme kouluissa ja jatkaa omalta osaltaan veteraanien aatteellisen perinnön siirtämistä nuorisolle. - Kadettikunta informoi MPK:n, Opetushallituksen sekä Historian- ja yhteiskuntaopin opettajien liiton johtoja Kadettikunnan toiminnasta. - Kadettipiirit informoivat MPK:n piiripäälliköitä, kuntien koulutoimen johtoa, koulujen rehtoreita, historian ja yhteiskuntaopin opettajia, opinto-ohjaajia sekä paikallisia opettajayhdistyksiä kadettipiirin mahdollisuudesta antaa asiantuntija-apua turvallisuuspolitiikan opetuksessa. - MPK:lle, kouluille, oppilaitoksille ja maanpuolustusjärjestöille annetaan mahdollisuuksien mukaan apua turvallisuuspolitiikan opetuksessa. Perinnetoiminta Kadettikunta ylläpitää arvokeskustelua upseeriston keskuudessa ja osallistuu myös yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun. - Kadettikunnan arvokeskustelulla tuetaan tunnuslauseemme "Constantem decorat honor" aatteellista velvoitetta. - Jatketaan arvoseminaarien järjestämistä yhteistoiminnassa Maanpuolustuskorkeakoulun, Reserviupseeriliiton ja Poliisiammattikorkeakoulun kanssa. Tuotetaan arvoseminaareista julkaisut. - Lahjoitetaan kadeteille arvoseminaarien julkaisut. - Lahjoitetaan upseerin tutkinnon suorittaneille Kadettiupseerit matrikkelit yhdessä Upseeriliiton kanssa. - Tuetaan Etelä-Karjalan kadettipiirin Kadettiupseerit sodassa ja rauhassa sotahistorian seminaarin järjestämistä Lappeenrannassa Järjestetään kadettikurssien yhteysupseerien kokous liittyen Suomen Marsalkka Mannerheimin Kadettisäätiön 65-vuotisjuhlaan vuonna Kadettikunta vaalii hyviä upseeriperinteitä ja tapoja, jotka perustuvat sotilaskunniaan, oikeudenmukaisuuteen ja keskinäiseen arvonantoon sekä vastaa osaltaan niiden siirtämisestä tuleville kadettiupseeripolville.

4 4 - Nykyiset ja tulevat kadettipolvet pidetään tietoisina suomalaisen kadettiupseerin osuudesta sodissamme ja merkityksestä rauhanturvaamisessa sekä veteraanipolven meille jättämästä arvokkaasta perinnöstä. - Sotahistorian, heraldiikan, sotilasmusiikin ja sotilaskirjallisuuden tuntemusta jäsenkunnan keskuudessa tehostetaan kirjoittamalla niistä Kylkiraudassa ja järjestämällä niitä käsitteleviä teematapahtumia. - Kadetti-ikäpolvien välisen perinnön vaalimista jatketaan kummikurssitoiminnalla nimeämällä 30 ja 50 kurssia vanhemmat kadettikurssit opintonsa aloittavan kadettikurssin kummeiksi. - Kadettikurssien sisäistä yhteydenpitoa ja organisoitumista tuetaan Kadettikunnan verkkosivujen toiminnoilla. - Kadetti- ja upseeriperinteiden kokoamista jatketaan yhteistoiminnassa kadettikurssien ja kadettipiirien kanssa tukemalla taloudellisesti historiikki- ja lippuhankkeita. - Perinnetietoutta julkaistaan Kylkiraudassa ja erillisissä julkaisuissa. - Jatketaan ja edelleen vahvistetaan perinnettä, jossa valmistuneille upseereille luovutetaan kadettipiirien tervetulotilaisuuksissa Suomen pöytälippu ja Kadettikunnan jäsenmerkki. Kadettipiirejä tuetaan taloudellisesti lippujen ja jäsenmerkkien hankinnassa. - Järjestetään perinteiset Kaaderitanssiaiset vuosittain Helsingissä. Viestintä Kadettikunnan viestinnällä tuetaan Kadettikunnan toiminta-ajatuksen toimeenpanoa. Toiminnan painopiste on sisäisessä viestinnässä jäsenistön suuntaan. Ulkoisessa viestinnässä pyritään vuorovaikutukseen maanpuolustusasioista kiinnostuneiden sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. - Kadettikunnan viestintä hoidetaan pääasiassa Kadettikunnan kotisivujen ja Kylkirauta-lehden avulla. - Sisäistä viestintää tehostetaan jäsenrekisterijärjestelmän sähköpostitoiminnolla. - Kadettikunnan avoin Facebook-sivusto ja Kylkiraudan verkkolehti tukevat turvallisuuspoliittisen tietouden välittämistä jäsenistölle ja kansalaisille. - Kylkirauta julkaistaan Kadettikunnan painettuna jäsenlehtenä ja maanpuolustusaatteellisena aikakauslehtenä neljänä numerona vuosittain. - Kylkiraudan 80-vuotisjuhlavuosi otetaan huomioon lehden sisällössä vuonna Kylkirauta-lehden lukijatutkimus tehdään vuonna Kylkiraudan verkkolehti tukee Kylkiraudan teemanumeroita lehden ilmestymisten välisenä aikana julkaisemalla blogeja, artikkeleita ja ajankohtaisia kirjoituksia. - Kylkiraudan verkkolehden toiminta analysoidaan vuonna Kylkirauta-lehti julkaistaan myös sähköisenä näköislehtenä Kylkiraudan verkkosivulla. - Kylkirauta-lehden digitaalista arkistoa täydennetään kattamaan kaikki julkaistut lehdet. - Pitkäjänteisellä teemojen ja sisällönsuunnittelulla kehitetään mahdollisuuksia edistää painetun lehden ja verkkolehden taloudellista kannattavuutta. - Kadettikunnan verkkosivujen ja sosiaalisen median käyttöä kehitetään Kadettikunnan viestinnässä jäsenistön ajan tasalla pitämiseksi ja maanpuolustuskeskustelun mahdollistamiseksi sidosryhmien ja kansalaisten kanssa.

5 5 - Turvallisuuspolitiikan tietopankin uudistaminen ja päivittäminen tehdään vuonna Veteraanien Perintö Itsenäinen Isänmaa ja Arvet efter Veteranerna Ett självständigt Fosterland multimediaoppimisympäristöä ylläpidetään sivustolla - Suomi kylmässä sodassa multimediaoppimisympäristöä ylläpidetään sivustolla - Maailman muutos ja Suomi multimediaoppimisympäristöä ylläpidetään sivustolla - Lisätään Kadettikunnan näkyvyyttä ja tunnettuutta sosiaalisissa medioissa. Taloustoiminta Kadettikunnan talous pidetään vakaana ja varat pyritään hajauttamaan turvallisiin ja tuloa tuottaviin pitkäaikaisiin sijoituskohteisiin. Ulkopuolisista varainhoidoista tehdään varainhoitosopimukset. Varainhoitajat raportoivat kuukausittain sijoitustoiminnan tuloksesta, toteutuneesta allokaatiosta ja markkina-arvojen kehityksestä. - Kadettikunnan varat pyritään kohdentamaan pitkällä tähtäyksellä mahdollisimman tuottavasti. - Apurahojen jatkuva saanti ja vähintään rahanarvon muuttumista vastaava kasvu pyritään turvaamaan. - Jäsenistöön kohdistuva toiminta rahoitetaan pääasiassa Kadettikunnan omin varoin. Piiritoiminnan rahoitusosuus säilytetään nykyisellään. Jäsenmaksutulo pyritään säilyttämään noin 45%:n tasolla budjetin (pl projektit) loppusummasta. - Säilytetään kadettipiirien jäsenmaksuosuus noin 35 % jäsenmaksusta ja lisätään kadettipiirien toimintaan liittyviä harkinnanvaraisia avustuksia sekä kehitetään taloudellisia kannustimia. Pieniä kadettipiirejä tuetaan suuremmalla jäsenmaksupalautusosuudella. - Tarkistetaan jäsenmaksun korotustarve 29 euroon vuonna Siirrytään jäsenmaksujen perinnässä sähköisiin toimintatapoihin. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2015 jäsenmaksu lähetetään pääsääntöisesti sähköpostilla pdftallenteena. - Maanpuolustusaatteellisen opetus- ja tiedotustoiminnan rahoitus hoidetaan apurahoin, lahjoituksin ja Kadettikunnan rahastojen tuotoilla. - Uusia rahoituslähteitä etsitään, esimerkiksi tiedottamalla jäsenistölle Kadettikunnan valmiudesta ottaa vastaa testamentti- ja muita lahjoituksia. Yhteistoiminta Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kanssa jatketaan yhteistoimintaa kaikilla tasoilla. Yhteistyötä tehdään ja tarvittaessa syvennetään Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen, Upseeriliiton, Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja maanpuolustusjärjestöjen sekä veteraanien perintöä vaalivien järjestöjen kanssa. - Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ylintä johtoa informoidaan vuosittain Kadettikunnan toiminnasta.

6 - Kadettipiirit informoivat toiminta-alueensa varuskuntien ja joukko-osastojen johtohenkilöitä kadettipiirin toiminnasta. - Upseeriliiton kanssa tehdään yhteistyötä erillisen yhteistoimintasopimuksen puitteissa, painopisteen ollessa upseerien aseman ja arvostuksen vahvistamisessa yhteiskunnassamme. - Upseerijärjestöjen yhteistoimintaelimen, YTE:n puitteissa koordinoidaan vuosittaiset toimintasuunnitelmat päällekkäisyyksien poistamiseksi ja samankaltaisten toimintojen yhdistämiseksi. Kadettikunta toimii YTE:n puheenjohtajana vuonna Kadettipiirit yhteensovittavat alueensa upseerijärjestöjen (YTE:n alueorganisaation) ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa toimintasuunnitelmansa. - Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa tehdään yhteistyötä ylläpitämällä turvallisuuspolitiikan opetusmateriaalia internetissä ja järjestämällä yhteisiä ajankohtaisia maanpuolustusaiheisia yleisöseminaareja. - Yhteistoimintaa kehitetään edelleen Maanpuolustuskorkeakoulun ja sen ainelaitosten sekä perinneyhdistysten kanssa. - Veteraanityön ja veteraanien perinnön välittämiseksi nuorisolle yhteistoimintaa tehdään Tammenlehvän Perinneliiton ja sen tulevien alueellisten organisaatioiden kanssa. - Opetushallituksen sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton kanssa tehdään yhteistoimintaa turvallisuuden, turvallisuuspolitiikan, sotahistorian ja veteraanien perinnön oppimismateriaalien osalta. 6

7 7 KADETTIKUNTA ry 3-VUOTISTOIMINTASUUNNITELMAN LIITE 1 SUUNNITTELUKAUDEN TAPAHTUMIA Tapahtuma Huom 2018 Valtuuskunnan kokoukset Syksy strategia ja Valtk pjiston kok Syksy Syksy Kevät ja syksy Kevätkokoukset Sodankylä Kouvola (KK 95 v) Säkylä Rovaniemi Syyskokoukset Hki Hki Hki Hki Koulutustilaisuudet Hki Hki Hki Hki Kadettikurssien yhteysupskok SMMKS:n 65 v yhteydessä MP-juhla/sem Sodankylä Kouvola Säkylä Rovaniemi Kadp järj piiriseminaari Turku, Turku Etelä-Karjala Koulutusseminaarit syksy syksy syksy syksy MP-juhlat/messut vast Koululaisten itsenäisyyspäivän juhla Kouvolassa Koululaisten itsenäisyyspäivän juhla Kouvolassa Kadettikunta 94 v 95 v 96 v 97 v MPKK v SMMKS v Kadettikoulu k+82.mek v 102.k+85.mek al 100.k+83.mek v 103.k+86.mek al 101.k+84.mek v 104.k+87.mek al RUL v Upseeriliitto 100 v Suomi v Puolustus- 100 v voimat 1918 Kadettikunta 100 Tilannearvio Päätös v historiakirja Turpo-seminaari Helsinki Helsinki Helsinki Arvoseminaari Helsinki Helsinki Helsinki Turvallisuuspolitiikan laaja päivitys ylläpito ylläpito tietopankki Kylkiraudan verkkolehti analyysi kehittäminen ylläpito 2014 Suomi kylmässä ylläpito HTML alustalle ylläpito sodassa Sääntökansio tarkistustyön alkaa tarkistus 2007 Piiritoimintaohje tarkistustyö alkaa tarkistus 1996 Kaaderitanssiaiset Helsinki Helsinki Helsinki ST-päivät MPKK+SSTS MPKK+SSTS Kylkirauta v Lukijatutkimus Matrikkelin luovuttaminen kadeteille 99.k+82.mek 100.k+83.mek 101.k+84.mek

Kadettikunnan toiminta 2012 2014 (3-vuotissuunnitelma)

Kadettikunnan toiminta 2012 2014 (3-vuotissuunnitelma) Kadettikunnan syyskokouksen hyväksymä 22.10.2011 Kadettikunnan toiminta 2012 2014 (3-vuotissuunnitelma) Toiminnan tarkoitus Kadettikunta on Kadettikoulun käyneiden upseerien ja upseerin tutkintoa opiskelevien

Lisätiedot

KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 (17) Kadettikunnan vuosikokous Mikkelissä 29.3.2014 KADETTIKUNTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Vuosi 2013 oli Kadettikunnan 92. toimintavuosi. Toimintavuoden teemana oli Maailma muuttuu Kadettiveljeys

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty Lahden syysliittokokouksessa 11.10.2014 1. YLEISTÄ Toimintasuunnitelma 2015 Suomen Rauhanturvaajaliitto

Lisätiedot

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Sisältö. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013. Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi Reserviläisliiton kunniapuheenjohtaja Mikko Pesälän muotokuva paljastettiin 5.12.2013 Helsingissä. Yhdistystiedote 5/2013 11.12.2013 Reserviläisliitto Suomen suurin maanpuolustusjärjestö 58. toimintavuosi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Pitkäperäntie 16, 33480 Ylöjärvi www.rauhanturvaajaliitto.fi Hyväksytty liittokokouksessa Lahdessa 10.10.2009 Toimintasuunnitelma 2010 1. YLEISTÄ Liiton toimintaa ohjaavat

Lisätiedot

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015

Reserviläisliiton. toimintasuunnitelma 2015 Reserviläisliiton toimintasuunnitelma 2015 Luonnos 22.10.2014 2015 Helsinki, 6.10.2014 RESERVILÄISLIITON TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1. Juhlavuosi ja uusi strategia Vuonna 2007 hyväksytyssä, RES 2015 -strategiassa

Lisätiedot

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007

RES 2007 -SUUNNITELMA eli Reserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle 2004-2007 ESEVILÄISLIITTO - eservin Aliupseerien Liitto ry DÖBELNINKATU 2 00260 HELSINKI P. 09-4056 2040 F. 09-4056 2044 Helsinki, 7.4.2004 ES 2007 -SUUNNITELMA eli eserviläisliiton kehittämisen suuntaviivat ajalle

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hallituksen hyväksymä 25.10.2014 Valtuuston hyväksymä 22.11.2014 1 Tiivistelmä: Vuoden 2015 toiminnan keskeiset tavoitteet Ympäristökasvatuksessa Luonto-Liiton

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

rul VUOSIkertomus 2009

rul VUOSIkertomus 2009 rul VUOSIkertomus 2009 Suomen reserviupseeriliitto finlands reservofficersförbund ry SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO Liiton toiminta-ajatus Suomen Reserviupseeriliitto on reserviupseerien valmiuksia kehittävä

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012. Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2012 Hyväksytty valtuuston kokouksessa Kuopiossa 27.11.2011 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA

Lisätiedot

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010

Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011. Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 Kalevan Nuorten Liitto Toimintasuunnitelma 2011 Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 20. 21.11.2010 1 KALEVAN NUORTEN LIITTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Sisällysluettelo JOHDANTO 1. JÄRJESTÖTOIMINTA 1.1.

Lisätiedot

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry

Liittovaltuusto 21.4.2012. Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011. Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry Liittovaltuusto 21.4.2012 Yhdistyksen sääntöjen mukainen toimintakertomus 2011 Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund ry 1 I SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO 2011 Vuonna 2011 Suomen Reserviupseeriliiton

Lisätiedot

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA

RESERVILÄISLIITTO. - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA RESERVILÄISLIITTO - Reservin Aliupseerien Liitto ry KERTOMUS VUODEN 2011 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA Liittohallituksen esitys Reserviläisliiton sääntömääräisen vuosikokouksen käsittelyyn 21.4.2012 KERTOMUS

Lisätiedot

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012

SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012 SUOMEN RAUHANTURVAAJALIITON (SRTL) STRATEGIA 2008-2012 1 Liiton tarkoitus ja toiminta-ajatus Liiton tarkoitus on toimia Yhdistyneitten Kansakuntien turvallisuusneuvoston valtuuttamissa ja muissa sotilaallisesta

Lisätiedot

Kaaderiveljeyttä pääkaupunkiseudulla 1

Kaaderiveljeyttä pääkaupunkiseudulla 1 Kaaderiveljeyttä pääkaupunkiseudulla 1 Helsingin Kadettipiiri 85 vuotta 2 Kaaderiveljeyttä pääkaupunkiseudulla 3 85 vuotta Kaaderiveljeyttä pääkaupunkiseudulla Helsingin Kadettipiiri 1924 2009 Helsingin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 Suomen Merkonomiyhdistysten Liitto - SMYL ry Sisältö Liiton tunnettuuden lisääminen Lausunnot ja kannanotot Edustaminen Julkaisutoiminta Rekisterit Markkinointi Tapahtumat

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007

Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa r.y:n toimintasuunnitelma 2008 Hyväksytty vuosikokouksessa 17.11.2007 Johdanto Toimintavuosi 2008 merkitsee uusia haasteita, jotka vaikuttavat niin maailmanlaajuisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. JÄSENISTÖ... 5 2.1 YHTEISÖJÄSENET... 5 2.2 KOTISEUTUKLUBI... 5 3. HALLINTO... 5 3.1 VUOSIKOKOUS... 5 3.2 VALTUUSTON VAALIN VALMISTELUVALIOKUNTA... 6

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty Suomen Lukiolaisten Liiton liittokokouksessa 15.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 1. EDUNVALVONTA 1.1 Valtakunnallinen edunvalvonta 1 Liitto vaikuttaa lukiokoulutukseen ja ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 YLEISTÄ Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka tarkoituksena on organisoida, koordinoida ja tuottaa palveluja erityisesti jäsenistön tarpeisiin.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined.

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined. 2012 Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus...4 3. Hallinto- ja yhdistyspalvelut...5 4. Koulutustoiminta...6 Yleinen koulutustoiminta...6

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014

Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry. Toimintasuunnitelma 2013-2014 SULASOL TOIMINTASTRATEGIA Toiminta-ajatus / missio Sulasol on jäsenistönsä valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta musiikkiin tukea ja kannustaa jäsenistönsä musiikkiharrastusta

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot