Sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia Hallinto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia 2006 2007. Hallinto"

Transkriptio

1 Sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 38/2005

2 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia Helsinki 2005

3 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia -työryhmä Puheenjohtaja, viestintäpäällikkö Kaija Uusisilta Sihteeri, tiedottaja Katja Palonen Jäsenet: Ylitarkastaja Sari Haavisto, KVTR Tietopalvelupäällikkö Manu Herna, hallintoyksikkö Ylitarkastaja Markku Saarela, SITA Kehittämisneuvos Jurkka Linna, talousyksikkö Kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, AHO Verkkotiedottaja Caroline Haga, AHO Lainsäädäntöneuvos Päivi Pekkarinen, oik.ryhmä Ylitarkastaja Markku Mölläri, kuntaosasto Viestintäpäällikkö Mikko Väänänen, poliisiosasto Ylitarkastaja Riitta Aulanko, poliisiosasto Koulutusjohtaja Juhani Seppä, pelastusosasto Ylitarkastaja Tuomas Koljonen, ulkomaalaisosasto Everstiluutnantti Veli-Matti Sipola, RVLE Julkaisun laji Raportti Toimeksiantaja Sisäasiainministeriö Toimielimen asettamispäivä Julkaisun nimi (myös ruotsinkielisenä) Sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia Julkaisun osat Tiivistelmä Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen on yksi hallinnon kehittämisen tavoitteista. Käytännössä kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen tapahtuu edustuksellisen demokratian, parlamentarismin ja kansalaisjärjestöjen kautta. Sisäasiainministeriö asetti työryhmän valmistelemaan toimintaperiaatteita kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi sisäasiainministeriön toiminnassa. Työryhmä on laatinut vuosia koskevan strategian ja määritellyt ne toimenpiteet, joiden avulla strategia käytännössä toteutetaan. Toimenpiteille on nimetty vastuutahot. Strategian toteuttamiseksi sisäasiainministeriö mm lisää virkamiesten kansalaisten kuulemiseen ja osallisuuteen liittyvää koulutusta, tiedotusta, verkkoviestintää ja suoraa yhteydenpitoa kansalaisjärjestöihin sekä parantaa hankkeiden valmistelun seuraamismahdollisuuksia. Avainsanat (asiasanat) kansalaistoiminta, väestö, vaikuttaminen, verkkoviestintä, verkkopalvelut, osallistuminen Muut tiedot SM028:00/2005. Verkkoversion ISBN (pdf), osoitteesta Sarjan nimi ja numero Sisäasiainministeriön julkaisusarja 38/2005 Kokonaissivumäärä 29 Jakaja Sisäasiainministeriö Kieli suomi ISSN Hinta 20,00 + alv + postituskulut Kustantaja Sisäasiainministeriö ISBN Luottamuksellisuus Julkinen

4 INRIKESMINISTERIET BESKRIVNINGSBLAD Datum Författare (organ, organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för medborgar- och medborgarorganisationsstrategi Ordförande, informationschef Kaija Uusisilta Sekreterare, informatör Katja Palonen Medlemmar: Överinspektör Sari Haavisto, gruppen för internationella säkerhetsfrågor Chef för informationstjänsten Manu Herna, förvaltningsenheten Överinspektör Markku Saarela, enheten för intern granskning Utvecklingsråd Jurkka Linna, enheten för ekonomiförvaltning Utvecklingschef Teemu Eriksson, avdelningen för utveckling av regioner och offentlig förvaltning Webbinformatör Caroline Haga, avdelningen för utveckling av regioner och offentlig förvaltning Lagstiftningsråd Päivi Pekkarinen, gruppen för rättsliga frågor Överinspektör Markku Mölläri, kommunavdelningen Informationschef Mikko Väänänen, polisavdelningen Överinspektör Riitta Aulanko, polisavdelningen Utbildningsdirektör Juhani Seppänen, räddningsavdelningen Överinspektör Tuomas Koljonen, utlänningsavdelningen Överstelöjtnant Veli-Matti Sipola, staben för gränsbevakningsväsendet Publikationsslag Rapport Uppdragsgivare Inrikesministeriet Organet tillsatt, datum Publikationens namn (även på svenska) Inrikesministeriets medborgar- och medborgarorganisationsstrategi Publikationens delar Sammandrag Ett av målen för att utveckla förvaltningen är att öka medborgarnas möjligheter att delta och påverka beredningsarbetet. I praktiken deltar och påverkar medborgarna genom representativ demokrati, parlamentarism och medborgarorganisationerna. Den 1 april 2005 tillsatte inrikesministeriet en arbetsgrupp för att bereda verksamhetsprinciperna för ökat deltagande och inflytande för medborgarna i inrikesministeriets verksamhet. Arbetsgruppen har utarbetat en strategi för och fastställt vilka åtgärder som ska användas för att genomföra strategin i praktiken. De ansvariga instanserna för åtgärderna har utsetts. Tjänstemännen på inrikesministeriet kommer bland annat att få mera utbildning i hörande av medborgarna och medborgarinflytande, ministeriet utökar informationen, webbkommunikationen och den direkta kontakten med medborgarorganisationerna samt förbättrar möjligheterna för medborgarna att följa med beredningen av olika projekt. Nyckelord (referensord) medborgarverksamhet, befolkning, inflytande, webbkommunikation, webbtjänster, deltagande Övriga uppgifter SM028:00/2005. Webbversion ISBN (pdf), på adressen Publikationsseriens namn och nummer Inrikesministeriets publikationsserie 38/2005 ISSN ISBN Totalt antal sidor 29 Språk finska Pris 20,00 + moms + porto Konfidentialitet Offentlig Distributör Inrikesministeriet Förläggare Inrikesministeriet

5 Sisällys Sisäasiainministeriölle 3 1 Johdanto 5 2 Taustaa 6 3 Kansalaisten kuulemista ja osallisuutta koskevat yleiset periaatteet Kansalaisten kuuleminen ja osallisuus sisäasiainministeriön toiminnassa Lausuntopyynnöt Kuulemistilaisuudet Muut informointi-/ tiedotus- ja palautekanavat 9 4 Kansalaisten sähköistä kuulemista koskevat yleiset periaatteet Kansalaisten sähköinen kuuleminen sisäasiainministeriön toiminnassa 11 5 Sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia , toimenpide-ehdotukset ja vastuutahot 12 5 Inrikesministeriets medborgar- och medborgarorganisationsstrategi , åtgärdsförslag och ansvariga instanser 15 Liite 1: Sisäasiainministeriön toiminnan kannalta keskeiset kansalaisjärjestöt 18 Liite 2: Yhteenveto lausunnoista ja verkkopalautteesta 25 2

6 Sisäasiainministeriölle Sisäasiainministeriö asetti työryhmän valmistelemaan toimintaperiaatteita kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi sisäasiainministeriön toiminnassa. Tavoitteena on lisätä valmistelun julkisuutta sekä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia ministeriön säädöshankkeiden ja muiden merkittävien hankkeiden valmisteluun. Työryhmän tehtävänä oli mennessä valmistella toimenpide-ehdotukset, miten sisäasiainministeriön ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta lisätään niin, että kansalaiset kokevat voivansa osallistua ja vaikuttaa ministeriössä valmisteilla olevien säädöshankkeiden ja muiden merkittävien kehittämishankkeiden valmisteluun kartoittaa sisäasiainministeriön toiminnan kannalta keskeiset kansalaisjärjestöt ja tehdä ehdotukset kansalaisjärjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisäämiseksi sekä ehdotukset verkkoviestinnän hyödyntämiseksi osallisuuden ja vaikuttamisen lisäämisessä. Työryhmän puheenjohtajana on toiminut viestintäpäällikkö Kaija Uusisilta ja sihteerinä tiedottaja Katja Palonen ministeriön viestintäyksiköstä. Jäseninä ovat toimineet ylitarkastaja Sari Haavisto kansainvälisten turvallisuusasioiden ryhmästä, tietopalvelupäällikkö Manu Herna hallintoyksiköstä, ylitarkastaja Markku Saarela sisäisen tarkastuksen yksiköstä, kehittämisneuvos Jurkka Linna talousyksiköstä, kehittämispäällikkö Teemu Eriksson ja verkkotiedottaja Caroline Haga alueiden ja hallinnon kehittämisosastolta, lainsäädäntöneuvos Päivi Pekkarinen oikeusasioiden ryhmästä, ylitarkastaja Markku Mölläri kuntaosastolta, viestintäpäällikkö Mikko Väänänen ja ylitarkastaja Riitta Aulanko poliisiosastolta, koulutusjohtaja Juhani Seppä pelastusosastolta, ylitarkastaja Tuomas Koljonen ulkomaalaisosastolta ja everstiluutnantti Veli-Matti Sipola rajavartiolaitoksen esikunnasta. Työryhmän ehdotuksesta sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiaksi pyydettiin lausunto kansalaisjärjestöiltä. Lisäksi strategiaehdotuksesta saattoi antaa palautetta sisäasiainministeriön verkkosivuilla. Lausunnon antoi 89 järjestöä ja verkkosivujen kautta palautetta antoi 7 henkilöä tai tahoa. Lausuntojen ja verkkopalautteen perusteella työryhmä tarkensi soveltuvin osin ehdotustaan ja täydensi keskeisten kansalaisjärjestöjen listaa. 3

7 Saatuaan työnsä valmiiksi, työryhmä jättää kunnioittavasti ehdotuksensa sisäasiainministeriölle. Helsingissä Kaija Uusisilta Sari Haavisto Manu Herna Markku Saarela Jurkka Linna Teemu Eriksson Caroline Haga Päivi Pekkarinen Markku Mölläri Mikko Väänänen Riitta Aulanko Juhani Seppä Tuomas Koljonen Veli-Matti Sipola Katja Palonen 4

8 1 Johdanto Kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen on yksi hallinnon kehittämisen tavoitteista. Perustuslain mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon. Käytännössä kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen tapahtuu edustuksellisen demokratian, parlamentarismin ja kansalaisjärjestöjen kautta. Sisäasiainministeriö asetti työryhmän valmistelemaan toimintaperiaatteita kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi sisäasiainministeriön toiminnassa. Työryhmän tehtävänä oli valmistella toimenpideehdotukset, miten sisäasiainministeriön ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta lisätään niin, että kansalaiset kokevat voivansa osallistua ja vaikuttaa ministeriössä valmisteilla olevien säädöshankkeiden ja muiden merkittävien kehittämishankkeiden valmisteluun. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli kartoittaa sisäasiainministeriön toiminnan kannalta keskeiset kansalaisjärjestöt ja tehdä ehdotukset kansalaisjärjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi sekä verkkoviestinnän hyödyntämiseksi osallisuuden ja vaikuttamisen lisäämisessä. Työryhmä on työssään selvittänyt sisäasiainministeriön nykyisiä käytäntöjä ja niiden riittävyyttä kansalaisten osallisuuden turvaamisessa säädösvalmistelu- sekä muissa hankkeissa. Työryhmä on lisäksi työssään kartoittanut sisäasiainministeriön kannalta keskeiset kansalaisjärjestöt sekä tehnyt ehdotukset kansalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi ottaen huomioon myös verkkoviestinnän hyödyntämisen. Työryhmän strategia- ja toimenpide-ehdotuksilla pyritään helpottamaan kansalaisten kuulemisen ja osallisuuden suunnittelua sekä lisäämään kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia sisäasiainministeriön toiminnassa. Kansalaisten kuulemisen ja osallisuuden huomioon ottamisella valmistelussa lisätään valmistelun julkisuutta, tasa-arvonäkökulman ja yhdenvertaisuuden huomioon ottamista valmistelussa. Työryhmän strategiaehdotuksessa kansalaisilla tarkoitetaan kaikkia Suomessa asuvia henkilöitä. Työryhmä on lähtenyt työssään siitä, että kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategian toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet toteutetaan nykyisillä henkilöstöresursseilla. 5

9 2 Taustaa Kansalaisten osallistumisella on Suomessa vahva pohja, joka perustuu muun muassa perustus- ja kuntalakiin. Kansalaisten aktiivisuus näkyy muun muassa kansalaisjärjestöjen määrässä. Järjestöjä on Suomessa yli ja niistä aktiivisesti toimii yli Suomalaisista 1/3 kuuluu erilaisiin järjestöihin. Lukuun ei ole laskettu mukaan poliittisia puolueita. Suomessa perustuslaki sisältää säännökset sananvapaudesta, oikeudesta saada tietoja viranomaisen asiakirjoista sekä osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksista (731/1999). Osallistumis- ja vaikuttamisoikeuksista säädetään perustuslain 14 :ssä. Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon (14 3 mom.). Samoin on pyrittävä turvaamaan mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöä koskevaan päätöksentekoon (20 2 mom.). Perustuslain (21 2 mom.) mukaan hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. Kuulemisen ja osallistumisen kannalta keskeinen on myös laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Laki sisältää säännökset viranomaisen velvollisuudesta edistää tiedonsaantia ja hyvää tiedonhallintatapaa. Osallistumisen periaatteita on kirjattu myös hallintolakiin (434/2003). Paikallistasolla vuonna 1995 voimaan tullut kuntalaki (365/1995) on myös merkittävä osallisuuden vahvistamisen kannalta. Se korostaa kunnan asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Kansalaisten kuulemissa ja osallisuudessa on otettava huomioon myös kielilain (423/2003) säännökset. Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa (651/1988) määrittelee, miten henkilöstön mahdollisuus vaikuttaa mm. työhönsä ja viraston toimintaan tulee turvata. Lisäksi kuulemisessa ja osallisuudessa tulee ottaa huomioon EU-lainsäädännön valmistelua koskevat periaatteet ja linjaukset. Valtioneuvosto asetti ministerityöryhmän johtaman keskushallintohankkeen. Hankkeen eräänä tavoitteena oli kansalaisten hallintoa kohtaan tunteman luottamuksen vahvistaminen ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Tämän ministerityöryhmän suositusten ja keskushallinnon uudistamisen aikaisemman osahankkeen pohjalta valtiovarainministeriö asetti Kuule kansalaista toimeenpanohankkeen. Tämän hankkeen tehtävänä oli luoda yhdessä ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa malleja ja menettelysuosituksia ministeriökohtaisten kansalaisjärjestöstrategioiden laatimiselle ja käytölle sekä laatia yhtenäiset kansalaisjärjestöille kohdistettavia lausuntopyyntöjä ja lausuntomenettelyjä koskevat menettelytapaohjeet sekä edistää osallisuuden hyvien käytäntöjen lisääntymistä hallinnossa. Kuule kansalaista -hankkeen avulla käynnistettiin kansalaisstrategiatyö pilottiministeriöissä, joiksi valittiin ulkoasiain-, oikeus-, opetus- ja työministeriöt. 6

10 Valtiovarainministeriö asetti osana kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa helmikuussa 2004 hankkeen Kuule kansalaista valmistele viisaasti. Osana tätä hanketta on julkaistu muun muassa kaikkien kansliapäälliköiden, Suomen Kuntaliiton toimitusjohtajan ja viiden kaupunginjohtajan allekirjoittama julkilausuma hallinnon yleisistä periaatteista kansalaisten kuulemisessa. Hankkeen yhteydessä on julkaistu myös käsikirja virkamiehille ja viranhaltijoille. Käsikirja pitää sisällään hallinnon yleiset periaatteet kansalaisten kuulemiseen yleisesti merkittävissä asioissa. Käsikirjan tarkoituksena on helpottaa kansalaisten kuulemisen ja osallisuuden suunnittelua hallinnossa. Lisäksi se sisältää myös sähköistä kuulemista koskevat periaatteet. 3 Kansalaisten kuulemista ja osallisuutta koskevat yleiset periaatteet Kansalaisia, kansalaisjärjestöjä tai muita kansalaisryhmiä 1 kuullaan hallinnossa tapahtuvassa yleisiä asioita koskevassa valmistelutyössä. Kuulemisella tarkoitetaan tiedon keräämistä päätöksenteon tueksi esimerkiksi lausuntokierrosten, kuulemistilaisuuksien tai keskustelufoorumien kautta. Kuulemisen tavoitteena on turvata kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet sekä saada hallinnon käyttöön asiantuntija- ja kokemustietoa. Avoimuus ja kansalaisten kuuleminen ovat tärkeä osa demokratiaa, sillä ne tukevat rakentavan vuoropuhelun syntymistä. Kuulemisen onnistumista määrittää se, että kansalaiset voivat olla aidosti vakuuttuneita siitä, että heidän mielipiteitään on todella kuultu. Hallinnon yleiset periaatteet kansalaisten kuulemiseen ovat 2 : Sitoutuminen Virkamiesjohdon ja virkamiesten sitoutuminen kansalaisten kuulemiseen on tärkeää kaikilla hallinnon aloilla. Resurssit Kansalaisten kuulemiseen on varattava riittävästi aikaa. Organisaation tulee suunnitella kuuleminen ja järjestää sille riittävä budjetti. 1 Tässä kansalaisjärjestöillä tarkoitetaan Suomessa rekisteröityjä yhdistyksiä ja säätiöitä. 2 Kaikkien kansliapäälliköiden, Suomen Kuntaliiton toimitusjohtajan ja viiden kaupunginjohtajan allekirjoittama julkilausuma hallinnon yhteisistä periaatteista kansalaisten kuulemisessa. Kuule kansalaista valmistele viisaasti hanke, Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma. 7

11 Ajoitus Kansalaisia on kuultava riittävän aikaisessa vaiheessa valmisteluprosessia, jolloin aitoon vaikuttamiseen on vielä mahdollisuus. Avoimuus Hallinnon tiedon on oltava tasapuolista, helposti saatavilla ja mahdollisimman täydellistä. Selkeys Kuulemisessa on selkeästi kerrottava, mihin asiassa on mahdollisuus vaikuttaa ja kenelle päätöksenteko kuuluu. Kattavuus Kuulemisessa on huolehdittava kattavuudesta ja siitä, että eri kuulemistapoja hyödynnetään monipuolisesti asian laajuudesta ja merkityksestä riippuen. Koordinaatio Hallinnon on yhteen sovitettava kuulemiset siten, että asiat käsitellään riittävän suurina kokonaisuuksina. Vaikuttavuus ja vastuu Hallinnon vastuulla on huolehtia, että kansalaisten esittämät mielipiteet hyödynnetään valmistelussa. Arviointi Kuulemisten onnistumista on seurattava ja arvioitava. 3.1 Kansalaisten kuuleminen ja osallisuus sisäasiainministeriön toiminnassa Sisäasiainministeriö pyrkii noudattamaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kuulemisessa ja osallisuudessa hallinnon yleisiä periaatteita. Laajat tai merkittävät hankkeet valmistellaan työryhmissä tai toimikunnissa, joissa keskeiset sidosryhmät ovat edustettuina. Myös kansalaiset ja kansalaisjärjestöt otetaan huomioon hankkeen suunnitteluvaiheessa, työryhmiä perustettaessa ja lähetettäessä ehdotuksia lausunnolle. Suomi osallistuu Euroopan unionin yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan sekä lainsäädännön valmistelutyöhön neuvoston ja komission alaisissa työryhmissä. Suomen kansallisia kannanottoja valmistellaan jaostossa, jonka laajaan kokoonpanoon kuuluvat viranomaistahojen ohella Elinkeinoelämän Keskusliitto, SAK, Suomen Kuntaliitto, Pakolaisneuvonta ja Suomen Punainen Risti. 8

12 Suurelle yleisölle sisäasiainministeriö tiedottaa joukkoviestimien kautta. Sisäasiainministeriö tarjoaa tietoa säädös- ja muista keskeisistä kehittämishankkeista verkkosivuillaan sekä julkaisemalla esitteitä ja juttuja hallinnonalan lehdissä Lausuntopyynnöt Lainsäädännön valmistelussa kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuudet toteutuvat ensisijaisesti lausuntomenettelyn kautta. Esityksistä järjestetään lausuntokierros tai kuulemistilaisuus/kuulemistilaisuuksia. Sisäasiainministeriön säädösvalmisteluohjeen (SM /Va-33; jäljempänä säädösvalmisteluohje) mukaan myös kansalaisjärjestöille varataan mahdollisuus tulla kuulluiksi. Kirjalliset lausunnot pyydetään soveltuvin osin asiakirjoista ja esityksistä eri tahoilta, jotka valmistelija katsoo tarpeellisiksi. Lausuntokierroksen laajuus päätetään kussakin tapauksessa erikseen. Osastot voivat tarvittaessa laatia luettelon niistä sidosryhmistä ja tahoista, joilta yleensä tulee pyytää lausuntoa osaston toimialan säädöshankkeissa. Säädösvalmisteluohjeen mukaan tulee varata riittävästi aikaa kirjallisen lausunnon antamiselle sekä suulliseen kuulemistilaisuuteen valmistautumiseen. Lausuntokierroksen valmisteluissa otetaan huomioon kielilaki. Lausuntopyyntö kohdennetaan yleensä koko esitykseen. Joidenkin esitysten kohdalla voidaan esittää esitykseen liittyviä erityiskysymyksiä esimerkiksi kansalaisjärjestöille, jolloin voidaan arvioida esityksen vaikutuksia tarkemmin niiden toimialalla. Säädösvalmisteluohjeen mukaan lausunnoista tehdään pääsääntöisesti yhteenveto. Mikäli lausuntokierroksen aikana on tullut merkittäviä muutoksia, tulee ohjeen mukaan järjestää uusi lausuntokierros, ainakin esityksen kannalta keskeisille tahoille Kuulemistilaisuudet Sisäasiainministeriön säädösvalmisteluohjeen mukaan suullisia kuulemistilaisuuksia voidaan järjestää kirjallisen lausuntomenettelyn lisäksi tai niiden sijasta. Sisäasiainministeriö on järjestänyt suullisia kuulemistilaisuuksia Muut informointi-/tiedotus- ja palautekanavat Kansalaisjärjestöillä ja kansalaisilla on mahdollisuus antaa palautetta oma-aloitteisesti sähköpostilla tai ministeriön verkkosivujen kautta. Palautetta voi lähettää myös postitse ja soittamalla suoraan valmistelijoille. 9

13 Sisäasiainministeriön verkkosivuilta osoitteesta löytyy navigaatiopalkki säädösvalmistelu, jonka alta löytyy tietoa lähes kaikista ministeriössä valmisteilla olevista säädöshankkeista. Sieltä löytyvät myös hankkeiden valmistelusta vastaavien virkamiesten yhteystiedot. Lisäksi sinne kootaan valmistelun kannalta keskeiset asiakirjat. Muista kehittämishankkeista on koottu vastaavasti tietoa kohtaan hankkeet. Laajojen hankkeiden valmisteluvaiheista sekä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen mahdollisuudesta antaa hankkeesta palautetta tiedotetaan joukkoviestimien kautta. Valmistelija vastaa siitä, että hanke merkitään valtioneuvoston hankerekisteriin eli Hareen ja että hankkeen rekisteritiedot ovat ajantasaisia. Myös Haren kautta kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen pitäisi voida seurata kaikkia ministeriössä valmisteilla olevia hankkeita. 4 Kansalaisten sähköistä kuulemista koskevat yleiset periaatteet Sähköisellä kuulemisella tarkoitetaan kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen kuulemista, joka tapahtuu tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen esimerkiksi Internetin, sähköpostin, matkapuhelimen tai Digi-TV:n välityksellä. Sähköisessä kuulemisessa noudatetaan hallinnon yleisiä kansalaisten kuulemisen periaatteita 3. Niiden lisäksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti seuraaviin asioihin: Sähköisen kuulemisen yhdistäminen muihin kuulemistapoihin Sähköinen kuuleminen on tarkoituksenmukaista yhdistää muihin kuulemistapoihin, jotta kansalaiset saavutetaan mahdollisimman laajasti. Sähköinen kuuleminen tulee sovittaa kohderyhmän mukaan Sähköinen kuuleminen pitää sovittaa kohderyhmän kykyihin ja odotuksiin (esimerkiksi suuri yleisö, asiantuntijat, nuoret). Palvelua pitää voida käyttää suomeksi ja ruotsiksi. Kielen tulee olla selkeää. Saavutettavuus ja käytettävyys pitää varmistaa Palvelun on oltava helposti saatavilla ja käytettävissä. Sovellukset tulee rakentaa käytettäviksi myös hitailla tietoliikenneyhteyksillä ja vanhoilla selainversioilla. 3 Kuule kansalaista valmistele viisaasti! Käsikirja virkamiehille ja viranhaltijoille. Valtiovarainministeriön julkaisuja

14 Palvelujen esteettömyys on varmistettava. Keskustelufoorumeissa oman näkemyksen jättäminen on oltava helppoa. Luottamuksellisuus ja henkilötietojen suojaaminen Kansalaisten tunnistamista ei tule osallisuuspalveluissa vaatia, ellei se palvelun luonteen vuoksi ole välttämätöntä. Silloinkin kun halutaan tarjota kansalaisille heitä varten profiloituja palveluita, kuten valikoitua sähköpostitiedottamista, on rekisteröinti vaadittava vain tätä toimintoa varten ja se on selkeästi ilmaistava. Jos kerätään henkilötietoja, on niiden käsittelyssä noudatettava henkilötietolakia. Jos käytetään evästeitä, niiden käyttö on selostettava ymmärrettävästi ja kattavasti. Sähköisestä kuulemisesta ja sen tuloksista tiedottaminen Sähköisestä kuulemisesta tulee tiedottaa viestimien ja eri yhteistyökumppaneiden kautta, jotta tieto tavoittaa mahdolliset osallistujat. Kuultavasta asiasta on oltava saatavilla tiivistelmä, valmisteluprosessin kokonaisuus pitää kuvata ja aineisto tuottaa yleiskielellä. Kuulemisen tulokset on julkaistava niin pian kuin mahdollista. Osallistujille on tiedotettava valmistelun seuraavasta vaiheesta. Kaikki kuulemisessa saadut kommentit ja palautteet on taltioitava. Osallistujille on kerrottava, miten tuloksia käytettiin päätöksenteossa. Välineiden kehittäminen ja muokkaaminen Ennen kuulemista käytettävät välineet on testattava. Välineitä pitää muokata saadun palautteen pohjalta. Uudet tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuudet tulee hyödyntää kuulemisen kehittämisessä. 4.1 Kansalaisten sähköinen kuuleminen sisäasiainministeriön toiminnassa Sisäasiainministeriön yhteistyötahojen kenttä on laaja ja epäyhtenäinen, siksi sähköinen kuuleminen on erityisen tärkeä keino kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten kuulemiseen asioiden valmistelun eri vaiheissa. Useimmilla kansalaisilla on mahdollisuus käyttää internetiä esimerkiksi kirjastoissa tai yhteispalvelupisteissä. Tästä syystä Internet muodostaa helppokäyttöisen ja kustannustehokkaan kanavan kansalaisvaikuttamiselle. Suurimmasta osasta sisäasiainministeriön valmistelemista lainsäädäntö- ja muista kehittämishankkeista on tietoa ja hankkeeseen liittyviä asiakirjoja ministeriön verkkosivuilla. Yhteiskunnallisesti merkittävien hankkeiden yhteyteen on liitetty palautemahdollisuus, joka ohjaa palautteen suoraan valmistelevalle virkamiehelle. Sisäasiainministeriö on järjestänyt lausuntokierrosten yhteydessä muutamia nettikuulemisia. Netin kautta tullut palaute on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon hankkeen valmistelussa. 11

15 5 Sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia , toimenpide-ehdotukset ja vastuutahot Strategia: Sisäasiainministeriö noudattaa hallinnon yleisiä periaatteita kansalaisten kuulemisessa ja osallisuudessa. Säädöshankkeiden kuulemis- ja lausuntomenettelyä on linjattu sisäasiainministeriön säädösvalmisteluohjeessa (SM /va-33) ja ministeriön osastojen tulossopimuksissa. Säädös- ja muita kehittämishankkeita koskevaa viestintää on linjattu sisäasiainministeriön viestintäsuunnitelmassa (sisäasiainministeriön julkaisuja 23/2003). Sidosryhmätoimintaa on linjattu sidosryhmäohjelmassa (sisäasiainministeriön julkaisuja 53/2004). Sisäasiainministeriö parantaa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia lisäämällä tiedottamista joukkoviestimien kautta, tehostamalla suoraa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen informointia internetsivujen kautta sekä tiivistämällä yhteydenpitoa kansalaisjärjestöihin säädös- ja muiden kehittämishankkeiden eri vaiheissa. Sisäasiainministeriön tavoitteena on lisätä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksia jo hankkeen asettamista suunniteltaessa. Hankkeiden seurantaa helpotetaan tiedottamalla hankkeiden valmisteluvaiheista joukkoviestimien kautta, kokoamalla tietoa verkkosivuille ja lisäämällä kohdennettua suoraa kansalaisjärjestöjen informointia. Toimenpiteet: Virkamiesten kansalaisten kuulemiseen ja osallisuuteen liittyvä koulutus: Virkamiesten tietämystä kansalaisten kuulemista ja osallisuutta koskevista yleisistä periaatteista ja ministeriössä noudatettavista toimintatavoista lisätään ottamalla ne osaksi uusien virkamiesten perehdyttämistä ja hankkeiden valmistelijoiden täydennyskoulutusta. Tietoa kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategiasta tarjotaan myös ministeriön intranetissä. Intranetissä julkaistaan myös kansalaisjärjestöjen yhteystiedot. Vastuutahot: hallintoyksikkö (koulutus), oikeusasioiden ryhmä (säädösvalmistelijoiden koulutus), ministeriön viestintäyksikkö (intranet). 12

16 Tiedotuksen lisääminen: Kaikista merkittävistä hankkeista tiedotetaan valmistelun keskeisissä vaiheissa joukkoviestimien kautta kansalaisille ja kansalaisjärjestöille. Vastuutahot: valmistelijat (ministeriön viestintäyksikön informointi) ministeriön viestintäyksikkö (tiedottaminen) Verkkoviestinnän lisääminen: Kaikista ministeriössä valmisteilla olevista hankkeista tiedotetaan verkkosivuilla. Verkkosivuja päivitetään hankkeen edetessä. Verkkosivuille kootaan myös hankkeen kannalta keskeiset asiakirjat Haresta. Vastuutahot: valmistelijat (viestintäyksikön informointi ja asiakirjojen vienti Hareen) ja ministeriön viestintäyksikkö (verkkosivujen ylläpito). Suora yhteydenpito kansalaisjärjestöihin: Yhteiskunnallisesti merkittävistä säädös- ja kehittämishankkeista niiden eri valmisteluvaiheissa informoidaan kansalaisjärjestöjä sähköpostitse. Kansalaisia ja kansalaisjärjestöjä kannustetaan hyödyntämään hankesivulla olevaa nettipalautemahdollisuutta. Vastuutahot: valmistelijat (hankkeiden valmistelusta informointi) Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen hankkeissa: Kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuudet hankkeessa varmistetaan suunniteltaessa hankkeen asettamista, organisointia, viestintää ja kuulemisen järjestämistä. Mahdollisuuksia vaikuttaa valmisteluun jo suunnitteluvaiheessa parannetaan julkaisemalla verkkosivuilla tietoja suunnitteilla olevista hankkeista. Suunnitteilla olevista hankkeista informoidaan myös suoraan kansalaisjärjestöjä. Laajoissa ja yhteiskunnallisesti merkittävissä hankkeissa keskeisten kansalaisjärjestöjen edustajia otetaan mukaan valmisteluorganisaatioon (työryhmään, toimikuntaan, seurantaryhmään tms.). Sidosryhmien ja kansalaisjärjestöjen kuuleminen hankkeen eri vaiheissa toteutetaan mahdollisimman tehokkaalla ja avointa vuorovaikutusta tukevalla tavalla. Kuulemisessa otetaan huomioon tasa-arvonäkökulma ja yhdenvertaisuuden periaate. Suullisia kuulemistilaisuuksia pyritään järjestämään nykyistä enemmän kirjallisten lausuntokierrosten ohella. 13

17 Erityistä huomiota jatkossa kiinnitetään siihen, että lausuntokierrokselle varataan riittävästi aikaa. Vastuutahot: ministeriön osastot ja yksiköt (hankkeiden suunnittelu, organisointi), valmistelijat (kansalaisjärjestöjen informointi, kuuleminen), viestintäyksikkö (hankkeiden julkaiseminen verkossa). Hankkeiden seuraamismahdollisuuksien parantaminen: Sisäasiainministeriö järjestää vuosittain keskeisille kansalaisjärjestöille informaatiotilaisuuden suunnitteilla ja valmisteilla olevista säädös- ja kehittämishankkeista. Vuonna 2006 erityistä huomiota kiinnitetään Suomen EUpuheenjohtajakauteen liittyvistä asioista informointiin. Vastuutahot: oikeusasioiden ryhmä (kokoaa tilaisuuksissa esiteltävät säädöshankkeet), osastot (esittelevät hankkeet; kokoavat toiminta- ja taloussuunnitelman hankkeet), ministeriön viestintäyksikkö (tilaisuuden organisointi) Sisäasiainministeriö helpottaa kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen ministeriön toiminnan seurantaa rakentamalla verkkosivuilleen profiloidut sähköpostijakelut. Kansalaiset ja kansalaisjärjestöt voivat saada automaattisesti tiedon, jos niiden seuraamia hankesivuja on päivitetty. Myös haluamaansa toimialuetta koskevat tiedotteet voi saada sähköpostiin automaattisesti. Järjestelmän käyttöönotosta tiedotetaan sekä joukkoviestimien kautta että suoraan kansalaisjärjestöille. Vastuutahot: ministeriön viestintäyksikkö ja tietohallinto Hankkeen arviointi: Kerättäessä tietoa hankkeen onnistumisesta ja mahdollisista muutostarpeista kysely lähetetään myös keskeisille kansalaisjärjestöille. Vastuutahot: osastot Kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategian arviointi: Sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia arvioidaan kahden vuoden välein. Kansalaisjärjestöiltä pyydetään arvioinnin yhteydessä palautetta toimenpiteistä. Vastuutaho: ministeriön viestintäyksikkö 14

18 5 Inrikesministeriets medborgar- och medborgarorganisationsstrategi , åtgärdsförslag och ansvariga instanser Strategi: Inrikesministeriet följer förvaltningens allmänna principer om hörande av medborgarna och medborgarinflytande. I inrikesmininsteriets anvisning om lagberedning (SM /va-33) och i resultatavtalen för ministeriets olika avdelningar ingår riktlinjerna för höranden och utlåtanden i anslutning till lagprojekt. Kommunikationen kring författnings- och andra utvecklingsprojekt fastställs i inrikesministeriets kommunikationsplan (inrikesministeriets publikationer 23/2003). Intressentgruppsverksamhetens riktlinjer ingår i intressentgruppsprogrammet (inrikesministeriets publikationer 53/2004). Inrikesministeriet förbättrar medborgarnas och medborgarorganisationernas möjligheter att delta och påverka beredningsarbetet genom ökad information i massmedierna, effektivare direkt information till medborgarna och medborgarorganisationerna på webbsidorna samt tätare kontakter med medborgarorganisationerna i olika skeden av författnings- och andra utvecklingsprojekt. Inrikesministeriet har ställt som mål att öka medborgarnas och medborgarorganisationernas möjligheter att påverka ett projekt redan då uppläggningen planeras. Ministeriet vill underlätta medborgarnas möjligheter att följa med planeringen av ett projekt via massmedierna genom att sammanställa information på webbsidorna och öka informationen direkt till medborgarorganisationerna. Åtgärder: Utbildning för tjänstemännen i hörande av medborgarna och medborgarinflytande: Tjänstemännens kunskaper i de allmänna principerna om hörande av medborgarna och medborgarinflytande och i ministeriets sätt att arbeta förbättras. De får delta i arbetsorienteringen för nya tjänstemän och i den kompletterande utbildningen för projektberedare. Information om medborgar- och medborgarorganisationsstrategin ges även på ministeriets intranetsidor. Medborgarorganisationernas kontaktinformation läggs ut på intranet. 15

19 Ansvariga instanser: förvaltningsenheten (utbildning), gruppen för rättsliga frågor (utbildning för författningsberedarna), ministeriets informationsenhet (intranet). Ökad information: I de viktigaste skedena av beredningsarbetet för alla centrala projekt ges information till medborgarna och medborgarorganisationerna via massmedierna. Ansvariga instanser: projektberedarna (informerar ministeriets informationsenhet) ministeriets informationsenhet (information om projektet) Ökad webbkommunikation: Information läggs ut på webbsidorna om alla projekt som är under beredning på ministeriet. Webbsidorna uppdateras under projektets gång. Handlingar från projektregistret Hare som är väsentliga för projektet läggs ut på webbsidorna. Ansvariga instanser: Projektberedarna (informerar informationsenheten och överför handlingarna till Hare) och ministeriets informationsenhet (underhåller webbsidorna). Direkt kontakt med medborgarorganisationerna: Medborgarorganisationerna får information per e-post om samhälleligt betydande författnings- och utvecklingsprojekt i olika skeden av beredningen. Medborgarna och medborgarorganisationerna uppmuntras att utnyttja möjligheten att kommentera projektberedningen på webbsidorna. Ansvariga instanser: projektberedarna (informerar om projektberedningen) Ökade möjligheter att påverka ett projekt: Uppläggningen, organiseringen, kommunikationen och hörandet av ett projekt planeras så att medborgarna och medborgarorganisationerna bereds möjligheter att påverka det. Medborgarnas möjligheter att påverka redan i planeringsskedet förbättras genom information om projekt under arbete på webbsidorna. Informationen sänds även direkt till medborgarorganisationerna. När det gäller omfattande projekt och projekt som är av stor samhällelig betydelse tas representanter för de främsta medborgarorganisationerna med i beredningsorganisationen (arbetsgruppen, kommittén, uppföljningsgruppen el.dyl.). Intressentgrupper och medborgarorganisationer hörs i projektets olika skeden på ett sätt som effektivt stöder en öppen dialog. Jämställdhetsaspekten beaktas liksom även 16

20 principen om likaberättigande. Nuförtiden försöker man allt mera anordna muntliga höranden vid sidan av de skriftliga utlåtanderundorna. Framöver kommer man framför allt att se till att utlåtanderundan ges tillräckligt med tid. Ansvariga instanser: ministeriernas avdelningar och enheter (projektplanering och organisering), projektberedarna (medborgarorganisationerna informeras och hörs), informationsenheten (projekten läggs ut på webben). Bättre möjligheter att följa med projekten: Inrikesministeriet anordnar årligen informationsmöten för de främsta medborgarorganisationerna om författnings- och utvecklingsprojekt under planering och beredning. År 2006 kommer man att rikta särskild uppmärksamhet på information av frågor i anslutning till Finlands EU-ordförandeskap. Ansvariga instanser: gruppen för rättsliga frågor (sammanställer författningsprojekt som presenteras på mötet), avdelningarna (presenterar projekten; sammanställer projekten kring verksamhets- och ekonomiplanen), ministeriets informationsenhet (organiserar mötet). Inrikesministeriet hjälper medborgarna och medborgarorganisationerna att följa med ministeriets verksamhet genom att bygga upp profilerade e-postutskick på sina webbsidor. Medborgarna och medborgarorganisationerna kan få information automatiskt, om de aktuella projektsidorna är uppdaterade. De kan även automatiskt få meddelanden angående en önskad sektor per e-post. När systemet tas i bruk informerar ministeriet om det nya systemet både via massmedierna och direkt till medborgarorganisationerna. Ansvariga instanser: ministeriets informationsenhet och dataadministration Projektutvärdering: Samtidigt som ministeriet samlar in uppgifter om hur projektet utfallit och om eventuella ändringsbehov sänds en enkät till de främsta medborgarorganisationerna. Ansvariga instanser: avdelningarna Utvärdering av medborgar- och medborgarorganisationsstrategin: Inrikesministeriets medborgar- och medborgarorganisationsstrategi utvärderas vartannat år. I samband med utvärderingen ombeds medborgarorganisationerna kommentera eventuella åtgärder. Ansvarig instans: ministeriets informationsenhet 17

PUOLUEREKISTERISTERIIN MERKITYT JA SIITÄ POISTETUT PUOLUEET

PUOLUEREKISTERISTERIIN MERKITYT JA SIITÄ POISTETUT PUOLUEET OIKUSMINISTRIÖ DKY/Vaalit PUOLURKISTRISTRIIN MRKITYT JA SIITÄ POISTTUT PUOLUT 1. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands Socialdemokratiska Parti 2. Keskustapuolue Nimenmuutos 7.8.1988: Suomen Keskusta,

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ DKY/Vaalit PUOLUEREKISTERISTERIIN MERKITYT JA SIITÄ POISTETUT PUOLUEET

OIKEUSMINISTERIÖ DKY/Vaalit PUOLUEREKISTERISTERIIN MERKITYT JA SIITÄ POISTETUT PUOLUEET OIKUSMINISTRIÖ DKY/Vaalit 30.3.2016 PUOLURKISTRISTRIIN MRKITYT JA SIITÄ POISTTUT PUOLUT 1. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. 2. Keskustapuolue r.p. Nimenmuutos

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖ PUOLUEREKISTERISTERIIN MERKITYT JA SIITÄ POISTETUT PUOLUEET

OIKEUSMINISTERIÖ PUOLUEREKISTERISTERIIN MERKITYT JA SIITÄ POISTETUT PUOLUEET OIKUSMINISTRIÖ 20.9.2016 PUOLURKISTRISTRIIN MRKITYT JA SIITÄ POISTTUT PUOLUT 1. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Finlands Socialdemokratiska Parti 2. Keskustapuolue Nimenmuutos 7.8.1988: Suomen Keskusta,

Lisätiedot

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 45 26.01.2015 Vuoden 2015 eduskuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 26/00.00.00.01/2015 Kunnanhallitus 45 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2015 eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 1.2.2013 SM077:00/2011. Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ; MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 TYÖRYHMÄN EHDOTUS

Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 1.2.2013 SM077:00/2011. Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ; MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 TYÖRYHMÄN EHDOTUS Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ; MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 TYÖRYHMÄN EHDOTUS Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti hallituskaudella laaditaan Maahanmuuton tulevaisuus 2020

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERiÖ LAUSUNTOPYYNTÖ 18.8.2014 STM090:00/2013 1(5) Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Sosiaali-

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma 14.11.2011 2 14.11.2011 3 Avoimen hallinnon periaatteet KANSALAISEN OIKEUDET Vahvistamme kansalaisten oikeutta tietoon sekä osallistumista yhteisten ratkaisujen

Lisätiedot

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista

Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien tilanteen kartoitus OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:32 Selvitys sähköisen arkistoinnin haasteista Käräjäoikeuksien

Lisätiedot

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu

Avoin hallinto Open Government Partnership. Suomen toimintaohjelman valmistelu Avoin hallinto Open Government Partnership Suomen toimintaohjelman valmistelu Mikä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN

SISÄASIAINMINISTERIÖ. Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN SISÄASIAINMINISTERIÖ 25.10.2010 SM050:00/2010 Jakelussa mainitut JÄSENEN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN SISÄISEN TURVALLISUUDEN TOIMINTAMALLIA LAATIVAAN TYÖRYHMÄÄN Saatekirje jäsenen nimeäminen 26.10.2010 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Tuomioistuinviraston perustaminen

Tuomioistuinviraston perustaminen Lausuntopyyntö 21.04.2017 OM 9/021/2016 Tuomioistuinviraston perustaminen Johdanto asetti 10.5.2016 toimikunnan valmistelemaan tuomioistuinviraston perustamista. Toimikunnan määräaika päättyi 28.2.2017.

Lisätiedot

Yhteenveto ministeriöiden vastauksista kansalaisten kuulemista koskeneeseen kyselyyn

Yhteenveto ministeriöiden vastauksista kansalaisten kuulemista koskeneeseen kyselyyn Valtiovarainministeriö 25.9.2007 Hallinnon kehittämisosasto Yhteenveto ministeriöiden vastauksista kansalaisten kuulemista koskeneeseen kyselyyn Valtiovarainministeriö selvitti kesällä 2007 toteutetulla

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö

Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut. Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Valtioneuvoston demokratiapolitiikka ja sähköiset demokratiapalvelut Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö Demokratian kehittäminen: taustaa Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma

Lisätiedot

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi

Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi Lausuntopyyntö 24.2.2015 Jakelussa mainituille OKM 15/010/2015 Asia: Opetus-ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi Opetus-ja kulttuuriministeriä pyytää lausuntoanne

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela

Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa. Sakari Kela Järjestövaikuttaminen Kontiolahden kunnassa Sakari Kela 14.9.2017 Kunnan olemassaolon tarkoitus? Edellytysten luominen kunnan asukkaiden itsehallinnon sekä osallistumisen ja vaikuttamisen toteutumiselle.

Lisätiedot

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä

Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Kunnallisen nuorisotyön peruspalvelujen arviointi 2017 Nuorten osallisuus- ja kuulemisjärjestelmä Aluehallintovirastot arvioivat säännöllisesti kuntien peruspalveluja. Nuorisotoimen vuoden 2017 arviointikohteena

Lisätiedot

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto

Sivu 1 / 5. RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015. 1. Johdanto Sivu 1 / 5 RAAHEN LÄHIDEMOKRATIAMALLI, ehdotus 4.11.2015 1. Johdanto Raahen kaupungilla on pitkät perinteet yhteistyöstä ja kylien tukemisesta. Vuonna 1989 Raahen kaupunki osallistui kolmivuotiseen, valtakunnalliseen

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely ja kelpoisuus Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta

Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen. Asettamismenettely ja kelpoisuus Vaalilautakunta ja vaalitoimikunta Kunnanhallitus 23 23.01.2017 Vuoden 2017 kuntavaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen 796/00.00.00.00/2015 Kunnanhallitus 23.01.2017 23 Äänestyksen ajankohta Vuoden 2017 kuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013

Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma. katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Avoimen hallinnon kumppanuusohjelma katju.holkeri@vm.fi Jyväskylä 29.8.2013 Mitä on Open Government Partnership? Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eli OGP käynnistettiin

Lisätiedot

Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot

Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynnot LAUSUNTOPYYNTÖ STM068:00/2015 1(5) 19.11.2015 Jakelussa mainitut LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Pääministeri Juha Sipilän hallitus

Lisätiedot

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet. Sisältö. Johdanto, Tavoitteet. Luonnos KANEn lausunnoksi (kokous 26.11.2015) Laatija: Oikeusministeriö

Säädösvalmistelun kuulemisohjeet. Sisältö. Johdanto, Tavoitteet. Luonnos KANEn lausunnoksi (kokous 26.11.2015) Laatija: Oikeusministeriö Luonnos KANEn lausunnoksi (kokous 26.11.2015) Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 16.11.2015 (KANE hakenut ja saanut lisäaikaa) Säädösvalmistelun kuulemisohjeet Sisältö Johdanto, Tavoitteet...

Lisätiedot

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma

Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelma Vuonna 2011 käynnistetty kansainvälinen hallinnon kehittämisen kumppanuushanke avoimuus, tehokkuus, vastuullisuus Perustajina 8 valtiota, nyt 63 Suomi hyväksyttiin

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara

Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä. viestintäpäällikkö Arja Hankivaara Pohjois-Pohjanmaan liiton viestintä viestintäpäällikkö Arja Hankivaara 12.10.2017 Hallintosääntö (hyväksytty mkv:ssa 5.6.2017) maakuntahallitus johtaa viestintää ja tiedottamista toimielimet luovat edellytyksiä

Lisätiedot

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt

Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 15.1.2015 Öljy- ja biopolttoaineala ry:n standardoinnin toimintasäännöt 1 Kansallinen standardointiseurantaryhmä (SR) [2.2.2(4); 1.6.2(1); 1 Kansallisen standardointiseurantaryhmän työn tarkoituksena on

Lisätiedot

Välitön viestintä vaikuttaa. Sisäministeriön viestinnän linjaukset

Välitön viestintä vaikuttaa. Sisäministeriön viestinnän linjaukset Välitön viestintä vaikuttaa. Sisäministeriön viestinnän linjaukset 2016 2017 Viestinnän 7 linjausta 1 2 3 Viestintä tukee sisäministeriön ydintoimintaa ja erityisesti sisäisen turvallisuuden strategian

Lisätiedot

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta

Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta Osallistuva lapsi ja nuori parempi kunta O P A S K A U N I A I S T E N V I R A N H A L T I J O I L L E J A L U O T T A M U S H E N K I L Ö I L L E L A S T E N J A N U O R T E N K U U L E M I S E E N 1

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Kirje Lausuntopyyntö HE luonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä KIRKKONUMMI.,-YRKSLfrTI Liite PatuL 12 / 29.9.2016 ESPOO ESBO Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Kirje 0303.00 6.9.2016 lw 09. 09, 2016, O. ^1/6^ Kftsil. Buhanri. 1(2) 13746/2016 Jakelussa mainitut Lausuntopyyntö

Lisätiedot

Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen VALTIOVARAINMINISTERIÖ Hallinnon kehittämisosasto Arja Terho PÖYTÄKIRJA 2.9.2004 KANSALAISVAIKUTTAMINEN TIETOVERKOISSA Aika 26.8.2004 klo 9 Paikka VM, Mariankatu 9 Osallistujat Pirkko Kauppinen, OM Jaana

Lisätiedot

16.4.2014. Lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista

16.4.2014. Lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista Lausuntopyyntö VM093:00/2013 1 (6) Kunta- ja aluehallinto-osasto 16.4.2014 Jakelussa mainituille Lausuntopyyntö metropolihallintolakia valmistelevan työryhmän väliraportista Hallitus linjasi rakennepoliittisessa

Lisätiedot

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista 12.11.2013 Page 1 Demokratian ja osallisuuden taustatekijät

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa:

Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen Euroopan unionissa. Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry vastaa lausuntonaan seuraavaa: Lausunto 1 (5) Edunvalvonta/TK 20.9.2012 SAK 10670 / 2012 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry PL 157 00531 Helsinki Tunnistenumero: 73707199645-17 Järkevää sääntelyä koskeva sidosryhmien kuuleminen

Lisätiedot

Seuraaviin yhdistyksiin sovelletaan puoluelain avustuspäätöksessä tarkoitettua yhdistystä koskevia säännöksiä:

Seuraaviin yhdistyksiin sovelletaan puoluelain avustuspäätöksessä tarkoitettua yhdistystä koskevia säännöksiä: Liite 2 Avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset Luettelo valtionavustusta saavien puolueiden piiri- ja naisjärjestöistä Suomen Keskusta r.p. Seuraaviin yhdistyksiin sovelletaan puoluelain avustuspäätöksessä

Lisätiedot

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset

Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Eurovaalit 2014: CSV-tiedoston numeroarvojen selitykset Kysymys: Puolue 170 = Itsenäisyyspuolue 171 = Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 172 = Suomen Keskusta 173 = Kansallinen Kokoomus 174 = Köyhien Asialla

Lisätiedot

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus

Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Maakunnalliset strategiat ja palvelulupaus Hallituksen esityksessä Maakuntalaiksi 35 :ssä säädetään, että maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) 22 Asianro 3546/03.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/ (1) 22 Asianro 3546/03.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (1) 22 Asianro 3546/03.00/2014 Lausunnon antaminen kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki siten, että

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen

Uusi kuntalaki Demokratia ja osallistuminen Uusi kuntalaki 2015 - Demokratia ja osallistuminen Kuntamarkkinat 10- Mervi Kuittinen Laissa säädettäisiin: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeutta koskeva luku (5. luku) kunnan asukkaiden äänioikeudesta

Lisätiedot

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat -

Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Kiteen hyvinvointikertomuksen tilannekatsaus ja yhdistysten osallisuus hyvinvointikertomuksen valmistelussa - vaikuttamisen paikat - Arja Janhonen Kiteen kaupunki/perusturvakeskus Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu?

Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Laki alueiden kehittämisestä uudistuu, mikä muuttuu? Rakennerahastokausi 2014 2020 Päijät-Hämeessä Info- ja keskustelutilaisuus 14.3.2013 Tarja Reivonen Neuvotteleva virkamies TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen

Lisätiedot

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM

Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM Työministeriö EDUSKUNTAKIRJELMÄ TM2005-00146 MP Vattulainen Eeva 21.10.2005 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/Komission tiedonanto neuvostolle, parlamentille ja sosiaalikomitealle

Lisätiedot

Lausuntopyyntö 20.12.2013. Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmisteleva työryhmä

Lausuntopyyntö 20.12.2013. Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmisteleva työryhmä Lausuntopyyntö OKM/85/040/2012 20.12.2013 Jakelussa mainituille Viite Asia OKM064:00/2012 Lukiokoulutuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita ja tuntijakoa valmisteleva työryhmä Lausuntopyyntö lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5)

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (5) 143 Lausunto ehdotuksesta valtionhallinnon viestintäsuositukseksi HEL 2016-010244 T 00 01 06 Päätös Päätöksen perustelut toteaa valtioneuvoston kanslialle lausuntonaan

Lisätiedot

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista

Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista Uuden kuntalain mahdollisuudet demokratian ja osallisuuden kehittämiseen sekä kokemuksia asukasvaikuttamisesta aikaisemmista kuntaliitoksista Jarkko Majava FCG Konsultointi 18.12.2013 Page 1 Demokratian

Lisätiedot

Kansalaiset: Kokoomus, SDP ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita

Kansalaiset: Kokoomus, SDP ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita Julkaistavissa sunnuntaina.1. klo 00.01 Kansalaiset: Kokoomus, ja Keskusta yhtä kyvykkäitä kuntapuolueita Kokoomus ( % pitää osaavana ja kyvykkäänä), ( %) ja keskusta ( %) ovat kansalaisten mielestä osaavimmat

Lisätiedot

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta

Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Turvallisuus ja turvattomuus hyvien väestösuhteiden näkökulmasta Panu Artemjeff & Mia Luhtasaari 6.3.2017 2/10 Väestöryhmät ovat ryhmiä, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa: Perhe & suku Ammattiryhmät Mitä

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin viestintäohje

Kauniaisten kaupungin viestintäohje Kauniaisten kaupungin viestintäohje KH hyväksynyt xx.xx.2017 Sisällysluettelo 1. Viestintäohjeiden tarkoitus... 2 2. Viestinnän tasot ja roolit... 3 2.1 Ulkoinen viestintä ja tiedottamisen periaatteet...

Lisätiedot

TASA-ARVOTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015. Aika Keskiviikko klo Vihreiden ryhmätila Espoonkatu 5, Espoo

TASA-ARVOTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015. Aika Keskiviikko klo Vihreiden ryhmätila Espoonkatu 5, Espoo TASA-ARVOTOIMIKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Aika Keskiviikko 25.11.2015 klo 17.03 19.45 Paikka Paikalla: Sihteeri Esittelijä Poissa: Vihreiden ryhmätila Espoonkatu 5, 02770 Espoo Teresia Volotinen, pj, Vihr.

Lisätiedot

LAUSUNNOT PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNNOT PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ MUISTIO 19.3.2010 OIKEUSMINISTERIÖ Lainvalmisteluosasto Tuula Majuri LAUSUNNOT PERUSTUSLAIN TARKISTAMISKOMITEAN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö pyysi lausunnon perustuslain tarkistamiskomitean mietinnöstä

Lisätiedot

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma

Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma Tulevaisuuden Orimattila Asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen kehittämisohjelma 2016-2017 Orimattilan visio 2020: Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen

Lisätiedot

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET

N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET ESPOCNJ,,NVIKMT SE0.2x,v ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 78 ESPOON KAUPUNGIN LAUTA- JA JOHTOKUNTIEN TIEDOTUSTOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET Kaupunginhallituksen 21.6.1983

Lisätiedot

Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset

Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset Valtioneuvoston kanslia Lausuntopyyntö 10.01.2017 276/73/2016 Valtioneuvoston kieli- ja käännöslinjaukset 2017-2020 Johdanto Valtioneuvoston kanslia asetti 13.5.2016 työryhmän valmistelemaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista?

Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Miten sosiaalinen media ja sähköinen osallistumisympäristö (SADe) tukevat osallistumista? Finanssineuvos Katju Holkeri, Valtiovarainministeriö 24.11.2010 Kaikilla kansalaisilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet

Lisätiedot

OM 12/021/2007

OM 12/021/2007 24.6.2009 OM 12/021/2007 Liite 1. Lausuntopyynnön jakelu Demokratiapoliittista asiakirjakokonaisuutta koskeva lausuntokierros on avoin. Lausuntopyyntö on löydettävissä osoitteessa www.otakantaa.fi. Seuraavat

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja #maaseutupolitiikka

MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja #maaseutupolitiikka MAASEUTUPOLITIIKAN NEUVOSTO ja sen laaja verkosto @Maaseutupolitiikka #maaseutupolitiikka VUODESTA 1988 NYKYPÄIVÄÄN 1988-1991 Maaseudun kehittämisprojekti 1992-1994 Maaseutupolitiikan neuvottelukunta 1995-2015

Lisätiedot

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan

VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE Selitteet i. Suunnitelmaa täydennetään toimikauden ajan VUOSISUUNNITELMA TOIMIKAUDELLE 2017 2021 Selitteet i KOKO TOIMIKAUDEN JATKUVAT TOIMENPITEET 1. Toimitaan kumppanina relevanteissa avointa hallintoa sekä osallistumista ja vaikuttamista edistävissä hankkeissa

Lisätiedot

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Ympäristöministeriö Lausuntopyyntö 08.05.2017 YM014:00/2015 Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma Johdanto Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma on laadittu ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017

Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa. Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Osallisuus matkalla Lapin maakuntaan & uudessa maakunnassa Lapin maakuntauudistuksen esivalmistelun ajatelmia Huhtikuu 2017 Maakuntauudistuksella luodaan maahamme nykyaikainen ja kustannustehokas, kaikkia

Lisätiedot

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi

Vaikuttamispalvelun esittely. Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Vaikuttamispalvelun esittely Nuortenideat.fi Ungasidéer.fi Maaliskuu 2015 Miksi nuorten vaikuttamispalvelu verkossa? Nuorten kiinnostuksen kohteet tulevat näkyviksi Mahdollistaa nuorten mielipiteiden kuulemisen

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

1 (6) VM079:00/2012. Lausuntopyyntö. Kunta- ja aluehallinto-osasto 11.3.2013. Jakelussa mainituille. Lausuntopyyntö metropolialueen esiselvityksestä

1 (6) VM079:00/2012. Lausuntopyyntö. Kunta- ja aluehallinto-osasto 11.3.2013. Jakelussa mainituille. Lausuntopyyntö metropolialueen esiselvityksestä Lausuntopyyntö VM079:00/2012 1 (6) Kunta- ja aluehallinto-osasto 11.3.2013 Jakelussa mainituille Lausuntopyyntö metropolialueen esiselvityksestä Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen hallitusohjelman

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5

VIESTINTÄSTRATEGIA. Valtuusto liite nro 5 VIESTINTÄSTRATEGIA Valtuusto 14.11.2016 41 liite nro 5 Voimaantulo 1.1.2017 1 SONKAJÄRVEN KUNNAN VIESTINSTÄSTRATEGIA 1 Viestinnän periaatteet... 2 2 Kuntastrategia 2017-2021... 2 3 Viestinnän tavoitteet...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015

LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 1 (5) 17.10.2011 Opetus- ja kulttuuriministeriölle LAUSUNTO VALTIONEUVOSTON LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMASTA VUOSILLE 2012 2015 Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti pyydettynä

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU

PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU KILPAILUOHJE 10.1.2006 PÄÄMINISTERIN PARHAAT KÄYTÄNNÖT KILPAILU Koko kansan tietoyhteiskunta ja pääministerin parhaat käytännöt - palkinto Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteena on koko kansan

Lisätiedot

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti

Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Laatija: Oikeusministeriö Vastauksen määräpäivä: 30.11.2015 Vapaaehtoistyön koordinaatiota ja toimintaedellytysten kehittämistä selvittävän työryhmän raportti Sisältö Johdanto, Tausta... 1 Jakelu... 2

Lisätiedot

Missä mennään nuorten verkko-osallistumisen kehittämisessä? Tampereen kehittämispäivät, Suunnittelija Merja-Maaria Oinas

Missä mennään nuorten verkko-osallistumisen kehittämisessä? Tampereen kehittämispäivät, Suunnittelija Merja-Maaria Oinas Missä mennään nuorten verkko-osallistumisen kehittämisessä? Tampereen kehittämispäivät, 3.10.2014 Suunnittelija Merja-Maaria Oinas Nuorten osallistuminen ja kuuleminen - taustalla lain velvoitteet Lainsäädäntö

Lisätiedot

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma

Outokummun kaupunki VIESTINTÄSUUNNITELMA. Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Outokummun kaupungin viestintäsuunnitelma Kaupunginhallitus XX.XX.2017, Tulee voimaan XX.XX.2017 1 Sisällys 1 Kaupunkiviestinnän lähtökohdat... 3 2 Kaupunkiviestinnän periaatteet... 3 2.1 Miksi kaupunki

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö

Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö Sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö 2 Sisäasiainministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö Sisäministeriö vastaa sisäisestä turvallisuudesta, maahanmuutosta ja yhdenvertaisuuden

Lisätiedot

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta

Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Uusi kuntalaki osallisuuden näkökulmasta Kenen osallisuus?-seminaari 2.9.2014 Neuvotteleva virkamies Inga Nyholm Kuntalain valmisteluaikataulu Hallituksen esitysluonnos kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi

Lisätiedot

SIR ~ OIKEUSMINISTERiÖ

SIR ~ OIKEUSMINISTERiÖ SIR ~ OIKEUSMINISTERiÖ 23.10.2015 OM 5/69/2015 Jakelussa mainituille JÄSENEN NIMEÄMINEN KORRUPTIONVASTAISEEN YHTEISTYÖVERKOSTOON Oikeusministeriön asettamana on toiminut korruptionvastainen yhteistyö verkosto,

Lisätiedot

Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista

Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista Lausuntopyyntö 06.06.2017 OM 23/41/2016 Arviomuistio laittoman maassa oleskelun tutkintakeinoja ja rangaistusasteikkoa koskevista lainsäädännön muutostarpeista Johdanto Maahanmuuton ministerityöryhmän

Lisätiedot

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi

Uusi Seelanti. katju.holkeri@vm.fi Uusi Seelanti katju.holkeri@vm.fi Tavoite 1 Haluttu työnantaja Varmistaa, että valtionhallinto on työnantajana houkutteleva hyville, sitoutuneille työntekijöille. Tavoite 2 Erinomaiset virkamiehet Luoda

Lisätiedot

Kansalaisten kuuleminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa pakkopullaa vai mahdollisuus?

Kansalaisten kuuleminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa pakkopullaa vai mahdollisuus? Kansalaisten kuuleminen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa pakkopullaa vai mahdollisuus? Niklas Wilhelmsson Neuvotteleva virkamies Oikeusministeriö 14.10.2015 1 Miksi kehittää avointa ja vuorovaikutteista

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Gränsälvsöverenskommelsen. Rajajokisopimus ja Espoon sopimus asioiden koordinointi. Esbokonventionen samordning av ärenden

Gränsälvsöverenskommelsen. Rajajokisopimus ja Espoon sopimus asioiden koordinointi. Esbokonventionen samordning av ärenden YMPÄRISTÖMINISTERIÖ MILJÖMINISTERIET Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Lagstiftningsrådet Tuire Taina Rajajokisopimus ja Espoon sopimus asioiden koordinointi Gränsälvsöverenskommelsen och Esbokonventionen

Lisätiedot

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP.

Liitteen 3 lähteet: Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Syksyinen näkymä uusittua puukujannetta pitkin merelle. VP. Liitteen 3 lähteet: Kaivopuiston Ison Puistotien puukujanteen uusiminen. Peruskorjaussuunnitelma 2007. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisu

Lisätiedot

1(7) Valtiovarainministeriö

1(7) Valtiovarainministeriö 1(7) Valtiovarainministeriö Avoimen hallinnon III toimintaohjelma 2017 2019 2(7) 3(7) Johdanto Suomi liittyi Open Government Partnership - kumppanuushankkeeseen vuonna 2013. Samana vuonna hyväksyttiin

Lisätiedot

Sähköiset demokratiapalvelut osallistumisen ja vaikuttamisen vauhdittajina. Liisa Männistö, oikeusministeriö Tietoisku Kuntamarkkinoilla 9.9.

Sähköiset demokratiapalvelut osallistumisen ja vaikuttamisen vauhdittajina. Liisa Männistö, oikeusministeriö Tietoisku Kuntamarkkinoilla 9.9. Sähköiset demokratiapalvelut osallistumisen ja vaikuttamisen vauhdittajina Liisa Männistö, oikeusministeriö Tietoisku Kuntamarkkinoilla 9.9.2015 Sähköisten palveluiden mahdollisuudet ja haasteet Suomi

Lisätiedot

Sote-järjestöjen vaikuttamisen tavoitteet maakunnallisissa strategioissa ja palvelulupauksissa

Sote-järjestöjen vaikuttamisen tavoitteet maakunnallisissa strategioissa ja palvelulupauksissa Joryyn 16.6.2017 Sote-järjestöjen vaikuttamisen tavoitteet maakunnallisissa strategioissa ja palvelulupauksissa Tausta: Maakuntalain 35 säädetään, että maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ IN RIKESMINI ST ERI ET. Lausuntopyyntö 1 (5) Jakelun mukaan

SISÄMINISTERIÖ IN RIKESMINI ST ERI ET. Lausuntopyyntö 1 (5) Jakelun mukaan SISÄMINISTERIÖ Lausuntopyyntö 1 (5) IN RIKESMINI ST ERI ET SMDno-2016-1629 SM029:00/2016 Jakelun mukaan RAHANKERÄYSLAiNSÄÄDÄNTÖ; TYÖRYHMÄN EHDOTUS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI UUDEKSI RAHANKERÄYSLAIKSI Sisäministeriö

Lisätiedot

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen

Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen Aktiivinen ja hyvinvoiva ikäihminen 16.9.2013 31.3.2015 Projektipäällikkö Jari Latvalahti, EETU ry Sitran Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä -avainalue 6 suuren valtakunnallisen eläkeläisjärjestön

Lisätiedot

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet

Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Tutkimusosio Valtuutetut: hyvinvointi, terveys ja elinvoima tärkeimmät kunnan ja maakunnan yhteistyöalueet Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkein ( % valtuutetuista pitää erittäin tai melko tärkeänä)

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 13. Anja Kurki, puheenjohtaja Markus Soronen Marianne Ehrnstén Marjut Lindroos Seppo Lintunen

Keskusvaalilautakunta Sivu 1 / 13. Anja Kurki, puheenjohtaja Markus Soronen Marianne Ehrnstén Marjut Lindroos Seppo Lintunen Espoon kaupunki Pöytäkirja Keskusvaalilautakunta 06.03.2017 Sivu 1 / 13 Kokoustiedot Aika 06.03.2017 maanantai klo 16:00-17.30 Paikka Asemakuja 2 C, kokoushuone Kotka, 3. kerros Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus

Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö. Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus Erityisasiantuntija Panu Artemjeff Oikeusministeriö Yhdenvertaisuussuunnittelun ohjeistus 1 Edistämisvelvollisuudet Yhdenvertaisuuden edistäminen (luku 2). Laki edellyttää yhdenvertaisuussuunnitelmaa viranomaisilta,

Lisätiedot