Matti Simonen BETONILAATAN PAKKOVOIMISTA AIHEUTUVAN HALKEILUN HALLINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matti Simonen BETONILAATAN PAKKOVOIMISTA AIHEUTUVAN HALKEILUN HALLINTA"

Transkriptio

1 Matti Simonen BETONILAATAN PAKKOVOIMISTA AIHEUTUVAN HALKEILUN HALLINTA

2 BETONILAATAN PAKKOVOIMISTA AIHEUTUVAN HALKEILUN HAL- LINTA Matti Simonen Opinnäytetyö Syksy 2018 Rakennustekniikantutkinto-ohjelma Oulun ammattikorkeakoulu

3 TIIVISTELMÄ Oulun ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma, rakennustekniikka Tekijä: Matti Simonen Opinnäytetyön nimi: Betonilaatan pakkovoimista aiheutuvan halkeilun hallinta Työn ohjaaja: Ins Amk Jaakko Väyrynen, Pöyry Finland Oy. Lehtori Antti Ukonmaanaho, Oulun ammattikorkeakoulu Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Syksy 2018 Sivumäärä: liitettä Opinnäytetyössä tarkasteltiin maanvaraisen betonilaatan pakkovoimista aiheutuvaa halkeilua ja sen hallintaa. Kutistuman tai lämpöliikkeiden aiheuttamat liikkeet laatassa aiheuttavat laattaan pakkovoimia, kun liike on jostakin syystä kokonaan tai osittain estetty. Maanvaraisissa laatoissa laatan ja alustan välinen kitka on tyypillinen esimerkki osittain estetystä liikkeestä. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä laskentapohja, jolla voidaan laskea pakkovoimista aiheutuvat rasitukset ja niistä aiheutuva halkeamaleveys laatassa. Lisäksi opinnäytetyössä perehdyttiin betoniin syntyvien pakkovoimien ja kutistuman syntyyn sekä selvittää, miten niitä voidaan huomioida suunnittelun näkökulmasta. Työssä perehdyttiin betonirakenteiden mitoitusta käsitteleviin standardeihin, määräyksiin ja saatavilla olevaan kirjallisuuteen. Työ toteutettiin suurimmalta osin Suomen betoniyhdistyksen julkaisemiin teoksiin ja eurokoodiin perustuen. Työssä tehty laskentapohja toteutettiin Mathcad 15 ohjelmalla. Opinnäytetyön raporttiosuudessa käytiin läpi betonin yleisimmät kutistumalajit, halkeilutyypit ja teräsbetonirakenteen halkeilumekanismi. Raportissa esiteltiin myös kutistuman laskentaperusteet eurokoodin mukaan. Lopuksi käsiteltiin betonilaattaan syntyvien pakkovoimien ja halkeamaleveyden laskentaa betoniraketeissa. Työssä saatiin tuotettua selkeä laskentapohja, jolla voidaan mitoittaa monipuolisesti erilaisten maanvaraisien betonilaattojen kutistumaraudoitus. Laskentapohja tulee työn tilaajan Pöyry Finland Oy:n yrityksen rakennesuunnittelijoiden käyttöön. Asiasanat: betonilaatta, pakkovoimat, kitkavoimat, kutistuminen 3

4 ABSTRACT Oulu University of Applied Sciences Civil Engineering, House Building Engineering Author: Matti Simonen Title of thesis: Supervisor(s): Bachelor of Engineering Jaakko Väyrynen, Pöyry Finland Ltd. Lecturer Antti Ukonmaanaho, Oulu University of Applied Sciences Term and year when the thesis was submitted: Autumn 2018 Pages: appendices The thesis investigates cracking of the ground-bearing concrete slab caused by the frictional forces and the controlling of the cracking. The movements caused by shrinkages or thermal motion produce frictional forces into the slab, when the movements have been partially or completely blocked. When considering ground-bearing slabs, the friction between the slab and the ground is a typical example of a partially blocked motion The goal of the thesis was to create a sheet for calculating the stresses caused by the frictional forces and the resulting crack width in the slab. In addition, the thesis focused on the emergence of frictional forces and shrinkage in concrete, as well as how to consider them in design. The thesis focused on standards, regulations and available material on the design of concrete structures. The thesis was mostly based on the publications of the Finnish concrete association and on the Eurocode. The calculation sheet was made with Mathcad 15 program. The report section of the thesis examines the most common types of shrinkages and cracks and the cracking mechanism of the steel bar reinforced concrete structure. The basis for the calculation of the shrinkage according to the Eurocode is presented in the report as well. Finally, the calculation of the frictional forces and the widths of cracks in concrete structures is discussed. The outcome of the thesis was a distinct calculation sheet to help in the calculation and design of the shrinkage rebar of the concrete slab. The calculation sheet will be used by the civil engineers of Pöyry Finland Oy, the customer of the thesis work. Keywords: Concrete slab, imposed deformations, friction forces, shrinkage 4

5 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT 4 SISÄLLYS 5 1 JOHDANTO 7 2 BETONI MATERIAALINA Betonin lujuus Betonin säilyvyys Betonin koostumuksen vaikutus kokonaiskutistumaan 9 3 BETONIN KUTISTUMINEN Plastinen painuma Plastinen kutistuma Autogeeninen kutistuma Kuivumiskutistuma Betonin kokonaiskutistuman kehittyminen ajan suhteen 16 4 BETONIN HALKEILU Betonin halkeilutyypit ja syntyajankohta Teräsbetonirakenteen halkeilumekanismi Halkeilun hallinta betoniteräksillä 22 5 KUTISTUMAN LASKENTA EUROKOODIN MUKAAN Sisäinen kutistuma Kuivumiskutistuma Lämpömuodonmuutos kutistuma 26 6 MAANVARAISEN LAATAN KUTISTUMARASITUSTEN LASKENTA Maanvaraisen laatan kuormat ja kuormitusyhdistely Laatan alusrakenteen vaikutus kitkavoimien suuruuteen Kitkavoimista aiheutuvien rasitusten laskeminen laatassa 29 7 HALKEAMALEVEYDEN RAJOITTAMINEN Sallittu halkeamaleveys Kutistumarasituksista aiheutuva halkeamaleveys 31 8 VARASTOHALLIN LATTIAN ESIMERKKILASKELMA 34 5

6 8.1 Lähtötiedot Kutistumaraudoituksen mitoitus ja tulokset 35 9 POHDINTA 37 LÄHTEET 38 LIITTEET Liite 1 Esimerkkilaskelma, VE1 molempiin suuntiin Liite 2 Esimerkkilaskelma, VE2 jakoteräksen suuntaan Liite 3 Esimerkkilaskelma, VE2 pääteräksen suuntaan 6

7 1 JOHDANTO Teräsbetonirakenteiden rakennesuunnittelussa keskitytään pääosin rakenteen ulkoisten kuormien hallintaan. Tavanomaisissa teräsbetonirakenteissa mitoituksen määrääviä tekijöitä ovat usein ulkoiset kuormat, kuten rakenteen omapaino sekä hyöty- ja luonnonkuormat. Tässä opinnäytetyössä keskitytään maanvaraisten teräsbetonilaattojen estetystä liikkeestä johtuvien pakkovoimien laskentaan ja niistä johtuvan halkeilun hallintaan. Betonirakenteisiin syntyy pakkovoimia tilanteissa, joissa betonin kutistumisesta ja lämpötilan muutoksista johtuvat liikkeet ovat osittain tai kokonaan estetty. Maanvaraisen betonilaatan ja alustan välinen kitka on tyypillinen esimerkki osittain estetyn liikkeen tapauksesta. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää betonilaattaan muodostuvien pakkovoimien suuruuteen vaikuttavat tekijät sekä se, miten niitä voitaisiin ehkäistä suunnittelun näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on tehdä laskentapohja, jolla voidaan laskea osittain estetyn liikkeen aiheuttamat pakkovoimat maanvaraisessa betonilaatassa sekä niistä aiheutuva halkeamaleveys. Lisäksi vaatimuksena on, että laskentapohja laskee betonilaatan todellisen kokonaiskutistuman suuruuden. Tavoitteena on saada laskentapohja mitoitustyökaluksi yrityksen sisällä rakennesuunnittelijoiden käyttöön. Työn tilaaja on Pöyry Finland Oy. 7

8 2 BETONI MATERIAALINA Betoni on maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Betonia käytetään pääasiassa rakennusten perustuksiin, runkorakenteisiin, julkisivuihin sekä silta- ja patorakenteisiin. Betoni on rakennusmateriaalina erittäin suosittu, koska se on ominaisuuksiinsa nähden edullinen. Betonin hyviä ominaisuuksia ovat sen lujuus, jäykkyys, kosteuden- ja palon kesto, turvallisuus ja muokattavuus. Betonirakenne on hyvä vaihtoehto kohteissa, joissa vaaditaan suuria, stabiileja ja turvallisia rakenteita. (by , 13.) Betonin yksinkertainen valmistusteknologia ja hyvä raaka-aineiden saatavuus mahdollistavat betonin laajan käytön maailmalla. Betonin pääraaka-aineet ovat vesi, sementti ja kiviaineesta koostuva runkoaine. Sementti ja vesi reagoivat keskenään muodostaen ns. sementtiliiman, joka sitoo runkoaineet yhteen. Sementti valmistetaan pääasiassa kalkkikivestä, joka on yksi maailman yleisimmistä kivilajeista. Betonin runkoaines on yleensä paikallista, joten kaikki betonin pääraaka-aineet saadaan maaperästä. (by , 13, 16.) 2.1 Betonin lujuus Betonin tärkein rakennetekninen ominaisuus on korkea puristuslujuus. Tavanomaisissa talonrakennustekniikassa käytettävät betonit on luokiteltu eri lujuusluokkiin välillä C20/25 C50/60. Esimerkiksi yleisimmin käytetyn betonin lujuusluokka C30/37 tarkoittaa, että betonin lieriölujuuden ominaisarvo on 30 N/mm 2 ja kuutiolujuuden ominaisarvo on 37 N/mm 2. Betonin vetolujuus on vain noin 10 % puristuslujuudesta ja tästä johtuen betonirakenteissa käytetään harjaterästankoja, jotka ottavat vastaan rakenteisiin syntyvät vetorasitukset. Suomessa yleisimmin käytetyn harjaterästangon tyyppi on B500B ja sen vetolujuuden nimellisarvo on 500 N/mm 2. (by , 85, 274.) 2.2 Betonin säilyvyys Betonin säilyvyydellä tarkoitetaan betonirakenteen kykyä säilyttää toiminnallisia ominaisuuksia ulkoisia ja sisäisiä rasituksia vastaan käyttöikänsä aikana. Rakenteen suunniteltu käyttöikä arvioidaan normaalisti 95 %:n varmuustasolla. Tämä tarkoittaa sitä, että 5 % kyseisistä rakenteista ei välttämättä säilytä toiminnallisia ominaisuuksiaan käyt- 8

9 töikänsä loppuun asti. Yleisin betonirakenteiden suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta. Betonirakenteen säilyvyyteen vaikuttavat asiat voidaan jakaa karkeasti kolmeen eri kategoriaan; betonin materiaalitekniikkaan, valmistustekniikkaan ja ulkoisiin rasitustekijöihin. (by , ) Materiaalitekniikalla tarkoitetaan betonin suhteutusta, jolla määritellään betonin eri osaaineiden suhde toisiinsa. Suhteutuksessa määritellään betonin kiviaines-, sementti-, vesi- ja ilmamäärät. Nämä kaikki yhdessä vaikuttavat betonin lujuus-, muodonmuutosja säilyvyysominaisuuksiin. (by , 100, 156.) Valmistustekniikka pitää sisällään betonin valmistuksen lisäksi betonimassan siirron kohteeseen sekä valutyön kohteessa. Valutyöhön sisältyvät betonin valu, tiivistys ja betonin jälkihoito. (by , 100.) Ulkoiset rasitustekijät koostuvat fysikaalisista, kemiallisista ja mekaanisista rasituksista. Fysikaalisia rasituksia ovat mm. kuluminen, eroosio, kutistuminen ja lämpöliikkeet. Kemiallisia rasituksia ovat mm. liukeneminen, neutraloituminen ja korroosio. Mekaanisilla rasituksilla tarkoitetaan rakenteen taipumista, puristumaa, venymää ja muita muodonmuutoksia. (by , 100.) 2.3 Betonin koostumuksen vaikutus kokonaiskutistumaan Betonimassan koostumuksella on suuri merkitys loppukutistuman suuruuteen. Tavanomainen rakennebetoni sisältää noin % kiviainesta ja loppuosa koostuu veden ja sementin muodostamasta pastasta sekä lisäaineista. Betonissa oleva kiviaines ei kutistu. Sementin ja veden muodostama pasta kutistuu, joten pastan määrällä betonissa on suora vaikutus betonin kutistuman suuruuteen. Mitä vähemmän pastaa ja mitä enemmän kiviainesta, sitä vähemmän betoni kutistuu. Kuvasta 1 voidaan havaita, että kutistuma kasvaa, kun sementtimäärä lisääntyy, vaikka vesi-sementtisuhde pysyy samana. Toisaalta voidaan huomata, että samalla vesimäärällä kutistuma pysyy lähes vakiona riippumatta vesi-sementtisuhteesta tai sementtimäärästä. (by , ) 9

10 KUVA 1. Betonin kutistuma sementtimäärän, vesi-sementtisuhteen ja vesimäärän funktiona (by , 34) Kuivumiskutistuman hallinnan kannalta on kannattavaa pyrkiä minimoimaan käytettävän veden määrää betonissa. Tehokas keino, jolla voidaan pienentää betonin kokonaiskutistumaa, on kasvattaa betonissa oleva kiviainesmäärä mahdollisimman suureksi ja minimoida kaikki vesimäärää kasvattavat tekijät. Betonin työstettävyys asettaa kivimäärän kasvattamiselle rajansa, mutta on suositeltavaa käyttää erilaisia notkistimia betonin työstettävyyden parantamiseen. Kuvasta 2 näkee selvästi, miten kutistuma kasvaa käytännössä lineaarisesti betonissa olevan vesimäärän suhteen riippumatta juurikaan sementin määrästä. (by , 35.) 10

11 KUVA 2. Vesi- ja sementtimäärän vaikutus betonin kutistumaan (by , 34) 11

12 3 BETONIN KUTISTUMINEN Kutistuminen on betonille luontainen ominaisuus, jota ei voida kokonaan estää. Kutistuminen johtuu betonin kuivumisesta sekä veden ja sementin välisistä hydraatioreaktioista. Kutistumisesta aiheutuvia haittoja pystytään hallitsemaan hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella. Betonirakenne kutistuu käytännössä koko sen käyttöikänsä ajan. Varhaisvaiheessa betonin lujuudenkehityksen aikana betonissa tapahtuu plastista- ja autogeenista kutistumista. Betonin jälkihoidon loputtua betoni alkaa kuivua, jonka seurauksena kuivumiskutistuma pääsee tapahtumaan. Betonin lujuuden kasvaessa kuivumiskutistuma pienenee ja sisäisen kutistuman osuus kasvaa suurilla lujuuksilla. Tällöin kokonaiskutistuma paksuilla rakenteilla tyypillisesti kasvaa, kun käytetään korkeampia lujuuksia. Betonin erilaiset kutistumatyypit on esitetty luvuissa (by , 75; Eurokoodin soveltamisohje. 2010, 14.) 3.1 Plastinen painuma Plastisella painumalla tarkoitetaan ennen betonin sitoutumista tapahtuvaa pystysuuntaista kutistumaa. Tuoreessa betonissa oleva sitoutumaton vesi pyrkii kiviainesta ja sementtiä keveämpänä nousemaan rakenteen pintaan, jolloin kiviaines ja sementti täyttävät veden jättämän tyhjän tilan, josta aiheutuu painumaa. Tilavuuden muutoksen ollessa estetty epäjatkuvuuskohdassa esimerkiksi raudoitustankojen tai muottisiteiden kohdalla plastinen painuma voi aiheuttaa kriittisiin kohtiin halkeaman. Kuvassa 3 on esitetty plastisen kutistuman aiheuttamia halkeamia. (by , 76.) 12

13 KUVA 3. Plastisen painuman aiheuttamia halkeamia laatassa raudoituksen kohdalla sekä laatan ja palkin liittymäkohdassa (by , 76) 3.2 Plastinen kutistuma Plastisella kutistumisella tarkoitetaan betonin pinnalla tapahtuvaa vaakasuuntaista kutistumaa, jonka aiheuttaa vedenpinnalta haihtuva vesi muutaman tunnin kuluttua valusta. Plastista kutistumaa aiheutuu tilanteissa, joissa betonipinta pääsee kuivumaan liian nopeasti ennen betonimassan sitoutumista. Betonipinnan kuivuessa veden ja sementtihiukkasten välille syntyy kalvojännitystila, jonka aiheuttaman vetovoiman seurauksena betoni kutistuu. Samalla betonin kapilaarihuokosiin syntyy alipaine, joka imee rakenteessa syvemmällä olevaa vettä pintaan. (by , 77.) Niin kauan kuin betoni pystyy liikkumaan alaspäin ja täyttämään veden jättämän tyhjän tilan, betonin tilavuuden muutos on yhtä suuri kuin haihtuneen veden tilavuus eikä halkeamia muodostu. Kun betoni alkaa sitoutua ja kiviainerakeiden ja sementtihiukkasten välinen kitka estää betonin liikkumisen, syntyy betonin pintaan kalvovoimista aiheutuva vetojännitystila, jonka seurauksena betonin pintaan voi syntyä halkeamia. Kuvassa 4 on esitetty plastisen kutistuman syntymekanismi. (by , 77.) 13

14 KUVA 4. Plastisen kutistuman syntymekanismi (by , 77) Plastisen kutistuman aiheuttama halkeilu on yleistä rakenteissa, joissa on paljon kuivumiselle altista pinta-alaa ja vähän haihtuvaa vettä. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi maanvaraiset- tai kantavat laatat, ohuet jälkivalut ja ohuet elementit. (by , 77.) 3.3 Autogeeninen kutistuma Autogeeninen kutistuma eli ns. sisäinen kutistuma on varhais- ja kovettumisvaiheessa tapahtuva kutistuma, joka johtuu betonissa tapahtuvista kemiallisista reaktioista. Kemiallisia reaktioita syntyy, kun betonissa oleva vesi alkaa reagoida sementin kanssa. Tämän seurauksena syntyy yhdisteitä, joiden yhteenlaskettu tilavuus on pienempi kuin veden ja sementin alkuperäinen tilavuus, jolloin betoniin syntyy vetojännityksiä ja betoni kutistuu. Autogeeninen kutistuma jatkuu niin kauan, kun betonissa oleva vesi reagoi sementin kanssa. (by , 79.) 3.4 Kuivumiskutistuma Kun puhutaan betonin kutistumisesta, sillä tarkoitetaan yleensä juuri kuivumiskutistumaa. Kuivumiskutistuma alkaa betonirakenteessa jälkihoidon päätyttyä, jolloin betonira- 14

15 kenne pääsee vapaasti kuivumaan. Kuivumiskutistuma johtuu siitä, kun betonin sisällä oleva sitoutumaton vesi poistuu betonista ja betonissa tapahtuu tilavuuden muutosta eli kutistumaa. Kuivuminen aiheuttaa betonissa irrallaan olevaan veteen jännityksiä, minkä seurauksena myös geelihuokosissa oleva vesi alkaa poistua. Geelihuokosessa geelihiukkasten välit pienenevät veden poistuttua ja sementtigeeli kutistuu pakottaen myös betonin kutistumaan. Kuivumiskutistumalla ja veden poistumisella rakenteesta on lineaarinen yhteys. Kovettunut betoni kutistuu kuivuessaan ja laajenee jälleen kastuessaan. Kuten kuvassa 5 näkyy, muodonmuutokset ovat kuivumiskutistumaa lukuun ottamatta palautuvia. (by , 75, 96 97). KUVA 5. Rakennekosteuden vaikutus betonin kutistumaan (by , 97) Kuivumiskutistuma aiheuttaa betonirakenteeseen vetojännitystilan, joka kasvaa hitaasti ajan kuluessa. Vetovirumalla tarkoitetaan ilmiötä, jossa betonin muodonmuutoskapasiteetti eli murtovenymä kasvaa, kun muodonmuutos on riittävän hidasta. Toisaalta asia voidaan ymmärtää myös siten, että betonissa oleva jännitystila tasaantuu, vaikka betonin muodonmuutostila pysyy vakiona. Eli käytännössä betoni joko puristuu kasaan tai venyy hitaasti kuormituksesta riippuen. Kuvassa 6 on esitetty vetoviruman pienentävää vaikutusta estetyn kutistuman aiheuttamaan halkeiluun. Vetoviruman edellytyksenä on riittävän hidas muodonmuutos ja normaali betonin murtovenymä voi saavuttaa helposti arvon 0,6 mm/m. (by 45, bly , 157.) 15

16 KUVA 6. Vetojännitysten kehittyminen ja viruman pienentävä vaikutus jännityksiin kuivumiskutistuman ollessa estetty (by 45, bly , 157) 3.5 Betonin kokonaiskutistuman kehittyminen ajan suhteen Betonin kuivuminen ja siitä johtuva kutistuminen on käytännön rakenteissa hidasta. Kokonaiskutistuman kehittymiseen ajan myötä vaikuttavat monet tekijät. Kutistuman kehittymiseen vaikuttaa esimerkiksi betonirakenteen mittasuhteet, ympäröivän ilman ilmankosteus, betonin lujuus sekä jälkihoidon laatu ja pituus. Jälkihoidolla ei juurikaan voida pienentää kokonaiskutistuman määrää, mutta sillä voidaan siirtää kuivumiskutistuman alkamishetkeä myöhemmäksi. Esimerkiksi paksuissa rakenteessa kosteuden poistuminen on hidasta ja tämän vuoksi myös kuivumiskutistuman kehittyminen on hitaampaa kuin ohuissa rakenteissa. Kuvassa 7 on esitetty kokonaiskutistuman kehittymistä betonin iän suhteen. Kuvassa termi h0 kuvaa rakenteen muunneltua paksuutta, joka lasketaan kaavalla 1. h0 = KAAVA 1 = betonin poikkileikkausala = kuivumiselle alttiin poikkileikkauksen osan piiri 16

17 KUVA 7. Betonin kutistumisen kehittyminen, RH=80%, sementtityyppi N (Eurokoodin soveltamisohje 2010, 15) Kun laatan paksuus on 120 mm ja leveys on mm, laatan poikkileikkausala on 120 mm * mm = mm 2. Laatan alusrakenteena on solumuovieriste, jolloin betoni ei pääse kuivumaan alaspäin, mistä seuraa, että kuivumiselle alttiin piirin pituus on 120 mm mm mm = mm. Laatan muunnelluksi paksuudeksi saadaan kaava 1:n mukaan 222 mm. Kuvasta 7 voidaan nähdä kyseisen laatan kokonaiskutistuman kehittyminen prosentteina tietyllä ajan hetkellä, kun h0 = 200 mm, suhteellinen kosteus on 80% ja betonin lujuusluokka on C30/37. 17

18 4 BETONIN HALKEILU Betonirakenteeseen syntyy halkeama, kun rakenteeseen syntyy vetojännitys, joka ylittää betonin vetolujuuden. Rakenteen toimivuuden ja säilyvyyden varmistamiseksi halkeilun täytyy olla hallittua ja halkeamaleveyksien on oltava riittävän pieniä. Rakenteen halkeiluun voidaan vaikuttaa oikeanlaisella suunnittelulla, betonin koostumuksella, työnsuorituksella ja jälkihoidolla. (by , 102.) 4.1 Betonin halkeilutyypit ja syntyajankohta Betonirakenteissa tapahtuva halkeilu voidaan jakaa varhaisvaiheen- ja myöhäisvaiheen halkeiluun. Varhaisvaiheen halkeilua aiheuttaa muun muassa plastinen kutistuma, autogeeninen kutistuma, kovettumisvaiheen lämpötilan nousu ja jäähtyminen. Myöhäisvaiheen halkeilun aiheuttajia ovat kuivumiskutistuma ja rakenteen käyttöiän aikaiset lämpötilan muutokset. Taulukossa 1 on esitetty halkeamien syntyajankohta betonin valmistuksen jälkeen ja kuvassa 8 on havainnollistettu halkeilutyyppien yleisimmät esiintymispaikat rakenteissa. (by45, bly , 151.) TAULUKKO 1. Kutistumatyyppien syntymisen ajoittuminen betonin valmistuksen jälkeen (Rudus, asiakastiedote 1/ , 1) 18

19 KUVA 8. Yleisimmät halkeilutyypit ja niiden sijainti betonirakenteessa (by , 103) Kuvaan 8 liittyen taulukkoon 2 on listattu varhais- ja myöhäisvaiheen halkeilutyypit erikseen. Samassa taulukossa on myös esitetty kunkin halkeamatyypin tyypillinen sijainti, aiheuttaja, syntyaika ja keino, jolla halkeilua voidaan rajoittaa. 19

20 TAULUKKO 2. Betonirakenteen halkeilun syyt, halkeilutyypit ja keinoja halkeilun vähentämiseksi (muokattu by , 104) 20

21 4.2 Teräsbetonirakenteen halkeilumekanismi Teräsbetonirakenteeseen syntyy halkeama, kun kuormista tai pakkovoimista aiheutuva päämuodonmuutos ylittää betonin murtovenymän. Halkeaman muodostuttua raudoituksen venymä on kasvanut suuremmaksi kuin betonin venymä. Kuvassa 9 on esitetty betonin ja raudoituksen periaatteellinen venymäjakauma. Betoniteräksen ja betonin väliin syntyy liukuma halkeaman molemmille puolille ja halkeaman halkeamaleveys on näiden liukumien summa. Kuvassa 9 termi Sr tarkoittaa halkeamien maksimi halkeamaväliä. (by , 351.) KUVA 9. Betonin ja teräksen periaatteellinen venymäjakauma (by , 352) Halkeamaleveys on suurempi rakenteen pinnassa kuin raudoituksen korkeudella. Tämä johtuu muun muassa siitä, että betoni kutistuu enemmän pintaosistaan kuin keskeltä, mikä lisää halkeaman halkeamaleveyttä. Suunnitteluohjeissa ja standardeissa laskettavalla halkeamaleveydellä tarkoitetaan nimenomaan halkeamaleveyttä rakenteen pinnassa. Kuvassa 10 on esitetty halkeamien syntymekanismi raudoitetussa betonirakenteessa. Termi Sm tarkoittaa kuvassa 11 minimihalkeamaväliä. Eurokoodin mukaan laskettava ja mitoituksessa käytettävä halkeamaväli Sr,max on maksimi halkeamaväli, joka 21

22 on sama kuin kuvassa 10 2Sm. Todennäköinen halkeamien halkeamaväli S on välillä Sm < S < 2Sm. (by , ; by , 45.) KUVA 10. Halkeamien syntymekanismi raudoitetussa betonirakenteessa (by , 45) 4.3 Halkeilun hallinta betoniteräksillä Betonissa tapahtuvaa kutistumaa ei voida juurikaan pienentää lisäämällä betoniterästen määrää. Raudoitteella voidaan kuitenkin vaikuttaa syntyvien halkeamien halkeamavälin suuruuteen ja sitä kautta halkeamien määrään. Luvussa 7.2 on esitetty kaavassa 13, että halkeamaleveys on halkeamavälin ja betonin ja teräksen välisen venymäeron tulo. Käytettäessä suuria tankoraudoitekokoja laskennallinen halkeamaväli kasvaa, jolloin myös laskennallinen halkeamaleveys rakenteessa kasvaa. (by , 46.) Halkeamaleveyden rajoittamiseen toimii parhaiten raudoitus, jossa tankokoko on pieni ja tankoja sijoitetaan tiheään. Tässä tapauksessa laskennallinen halkeamaväli ja halkeamaleveys jäävät pienemmäksi. Raudoitteella ei siis voida juurikaan vähentää betonin kutistumaa, mutta sillä voidaan pienentää halkeamaväliä ja sitä kautta vaikuttaa halkeamaleveyden suuruuteen. Tiheä pienitankoinen raudoitus siis aiheuttaa paljon pieniä 22

23 halkeamia ja vastaavasti harva suuritankoinen raudoitus aiheuttaa harvaan suuria halkeamia, vaikka terästen yhteenlaskettu poikkipinta-ala olisikin sama. Luvussa 7.2 on esitetty halkeamaleveyden laskentaan liittyvät kaavat, joissa halkeamavälin kaavassa 16 huomioidaan betoniteräksen halkaisija. (by , 46.) 23

24 5 KUTISTUMAN LASKENTA EUROKOODIN MUKAAN Betonin kokonaiskutistuma koostuu sisäisen- ja kuivumiskutistuman summasta. Sisäinen kutistuma sisältää karbonatisaatiokutistuman ja kemiallisen- eli autogeenisenkutistuman. Sisäinen kutistuma kehittyy betonin kovettumisvaiheessa ja merkittävä osa heti valun jälkeisinä päivinä. Kuivumiskutistuma kehittyy betonin kuivumisvaiheessa ja se on suoraan verrannollinen betonista poistuvan kosteuden kanssa. Käytettäessä tavallisia betonin lujuusluokkia kuivumiskutistuma on suuruudeltaan näistä kahdesta merkittävämpi. Vastaavasti kun käytetään korkeita betonin lujuusluokkia, sisäisen kutistuman merkitys kasvaa. Eurokoodin mukaan kokonaiskutistuman ɛ cs arvo saadaan kaavasta 2 (SFS-EN , 33). Luvuissa 5.1 ja 5.2 esitetään sisäisen- ja kuivumiskutistuman laskenta eurokoodin mukaan. (by , 41.) ɛ = ɛ + ɛ ( ) KAAVA Sisäinen kutistuma Sisäinen kutistuma ajan hetkellä t lasketaan eurokoodin mukaan kaavalla 3. Kaavalla 4 lasketaan sisäisen kutistuman loppuarvo. Betonin iän huomioiva kerroin β as (t) lasketaan kaavalla 5. (SFS-EN , 34.) ɛ ( ) = ( ) ɛ ( ) KAAVA 3 ɛ ( ) = 2,5 ( 10) 10 KAAVA 4 ( ) = 1,, KAAVA 5 f ck = betonin lieriölujuuden ominaisarvo 28 vuorokauden iässä t = betonin ikä tarkasteluhetkellä vuorokausina 24

25 5.2 Kuivumiskutistuma Kuivumiskutistuman kehittyminen ajan suhteen lasketaan eurokoodin mukaan kaavalla 6. Betonin iän huomioiva kerroin βds(t,t s ) lasketaan kaavalla 7. (SFS-EN , ) ɛ = (, ) ɛ, KAAVA 6 (, ) = ( ) ( ), KAAVA 7 t = betonin ikä tarkasteluhetkellä vuorokausina t s = betonin ikä kuivumiskutistuman alkamishetkellä vuorokausina. Tavallisesti tämä hetki on jälkihoidon päättyminen h 0 = (poikkileikkauksen muunneltu paksuus millimetreinä) k h = kerroin, joka riippuu muunnellusta paksuudesta h 0 taulukon 3 mukaisesti TAULUKKO 3. Kaavassa 6 olevan kertoimen k h arvoja (SFS-EN , 33) Kuivumiskutistuman perusyhtälö ɛ cd,0 lasketaan kaavalla 8. Ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden huomioiva kerroin β RH lasketaan kaavalla 9. (SFS-EN , Liite B. 2015, 199). ɛ, = 0,85 ( ) 10 KAAVA 8 = 1,55 1 % KAAVA 9 25

26 f cm = betonin keskimääräinen puristuslujuus α ds1 = sementtityypistä johtuva kerroin α ds1 = 3, kun sementti on S-tyyppiä α ds1 = 4, kun sementti on N-tyyppiä α ds1 = 6, kun sementti on R-tyyppiä α ds2 = sementtityypistä johtuva kerroin α ds1 = 0,13, kun sementti on S-tyyppiä α ds1 = 0,12, kun sementti on N-tyyppiä α ds1 = 0,11, kun sementti on R-tyyppiä RH = ympäristön suhteellinen kosteus 5.3 Lämpömuodonmuutos kutistuma Lämpötilan muutokset valetussa betonirakenteessa aiheuttavat aina tilavuudenmuutosta. Lämpötilan kasvaessa rakenne paisuu ja vastaavasti lämpötilan laskiessa rakenne kutistuu. Betonirakenteissa lämpötilan muutosta aiheuttaa esimerkiksi betonin hydraatioreaktion aiheuttama lämpötilan nousu. Lisäksi lämpötilan muutosta aiheuttavat tietenkin ympäristön lämpötilan muutokset. Rakenteen altistuminen auringon säteilylle aiheuttaa myös lämpötilan nousua. Lämpötilasta johtuva muodonmuutos voidaan laskea kaavalla 10 (by45, bly , 105). (by , 75.) = KAAVA 10 = betonin lämpölaajenemiskerroin = lämpötilanmuutos = rakenteen pituus 26

27 6 MAANVARAISEN LAATAN KUTISTUMARASITUSTEN LASKENTA Tavanomainen esimerkki osittain estetystä liikkeestä on maanvarainen betonilaatta. Betonilaatan kutistuessa laattaan syntyy kitkavoimia laatan ja alustan välisestä kitkasta johtuen. Kevyesti kuormitetuissa maanvaraisissa betonilaatoissa kitkavoimien aiheuttama halkeilun hallinta on yleensä raudoituksen mitoittava suure. (by45, bly , 66.) 6.1 Maanvaraisen laatan kuormat ja kuormitusyhdistely Rakennesuunnittelun perusvaatimus on, että rakenne kestää kaikki sille todennäköisesti kohdistuvat kuormat sekä säilyttää käyttökelpoisuutensa käyttöikänsä ajan (RIL , 25). Maanvarainen laatta mitoitetaan ulkoisille kuormille, kuten rakenteen omalle painolle, hyötykuormalle ja luonnonkuormille. Tämän lisäksi suunnittelun perusteet eurokoodissa kerrotaan, että kutistuman aiheuttamat muodonmuutokset otetaan huomioon silloin, kun ne ovat merkittäviä. Laskennassa huomioidaan pysyvien kuormien ja pitkäaikaisten muuttuvien kuormien vaikutukset (SFS-EN , 96). Käyttörajatilan kuormitusyhdistelmää käytetään, kun tarkastellaan vaurioita, jotka todennäköisesti vaikuttavat kielteisesti rakenteen säilyvyyteen, kuten betonirakenteen halkeilu (RIL , 42). Käyttörajatilassa kuormien pitkäaikaisyhdistelyn kaava 11 on esitetty rakenteiden suunnitteluperusteet eurokoodissa (SFS-EN , 84). Taulukossa 4 on esitetty muuttuvien kuormien yhdistelykertoimet., ; ;,, KAAVA 11, = pysyvänkuorman ominaisarvo, = muuttuvankuorman ominaisarvo = esijännitysvoiman ominaisarvo, = muuttuvankuorman yhdistelykerroin 27

28 TAULUKKO 4. Muuttuvan kuorman yhdistelykertoimien arvot (RIL , 38) 6.2 Laatan alusrakenteen vaikutus kitkavoimien suuruuteen Betonilaatan ja alustan välille syntyy liukuma tilanteessa, jossa betonilaatta vetäytyy alustaansa nähden kutistuman ja lämpötilamuutoksen takia. Betonilaatan ja alustan välillä on erilainen kitkakerroin riippuen laatan alusrakenteesta. Kitkavoiman kehittyminen täyteen arvoonsa edellyttää vähintään 1,5 mm:n suuruista liukumaa. Kitkakertoimien arvot eri alusrakenteiden välillä voidaan määrittää liukukokein tai mittaamalla voimat ja liukumat laatan päistä. Kuvassa 11 on esitetty laatan ja alustan välisiä kitkakertoimien arvoja eri alustavaihtoehdoilla. Kitkakertoimien arvot on saatu koetulosten perusteella. (by45, bly , 68.) 28

29 KUVA 11. Laatan ja alustan välisen kitkakertoimen arvoja eri alustavaihtoehdoilla (muokattu by 45, bly , 70) 6.3 Kitkavoimista aiheutuvien rasitusten laskeminen laatassa Tilanteessa, jossa betonilaatta liukuu alustaansa nähden, laattaan syntyy vetorasitustila. Vetorasitus johtuu betonilaatan ja alustan välisestä kitkasta ja liukupintaan kohdistuvasta pystykuormasta. Vetorasituksen suuruus voidaan laskea, kun tiedetään laatan pystykuorma ja kitkakertoimen arvo laatan ja alustan välillä. Keskeisen vetovoiman N k :n arvo voidaan laskea kaavalla 12. (by45, bly , 69.) = ( + ) µ KAAVA 12 = pysyvän kuorman mitoitusarvo käyttörajatilassa = muuttuvan kuorman mitoitusarvo pitkäaikaisyhdistelmällä käyttörajatilassa = /2, kun laatta pääsee kutistumaan vapaasti =, kun laatan reunalla on paksunnoksia, jotka estävät kutistuman = Laatan mitta, liikuntasaumaväli µ = Laatan ja alustan välinen kitkakerroin 29

30 Kuvasta 12 voidaan huomata, että suurin liukuma ja kitkavoima syntyy laatan reunalle, mutta käytännössä mitoitustilanteessa kitkavoimaa voidaan pitää vakiona koko laatan matkalla. Toisaalta voidaan huomata, että kitkasta ja laatan liikkeestä syntyvä keskeinen vetovoima laatassa on suurin laatan painopistekeskiössä, mikäli laatta pääsee kutistumaan molemmilta sivuilta. KUVA 12. Laatan vetäytymisestä aiheutuva laatan liukuma, kitkavoima ja siitä aiheutuva laatan keskeinen vetovoima (by 45, bly , 69) 30

31 7 HALKEAMALEVEYDEN RAJOITTAMINEN 7.1 Sallittu halkeamaleveys Betonirakenteen halkeilu rajoitetaan siten, että se ei huononna rakenteen toimintaa tai säilyvyyttä ja se täyttää ulkonäköön liittyvät vaatimukset. Jos halkeilu ei haittaa rakenteen toimintaa, halkeamien muodostuminen voidaan sallia rajoittamatta niiden leveyttä. Taulukossa 5 on esitetty betonin rasitusluokan asettamat halkeamaleveyden raja-arvot. X0- ja XC1-rasitusluokissa halkeamaleveyden suuruudella ei ole vaikutusta rakenteen säilyvyyteen, mutta kaikissa muissa rasitusluokissa halkeamaleveyden rajoittaminen perustuu rakenteen säilyvyysvaatimuksiin. (by , ) TAULUKKO 5. Betonin rasitusluokasta johtuvat halkeamaleveyden raja-arvot (by , 24) 7.2 Kutistumarasituksista aiheutuva halkeamaleveys Betonin kutistuminen ja lämpötilaeroista johtuvat pituuden muutokset aiheuttavat betonirakenteisiin aina lisäjännityksiä. Lisäjännityksiä aiheutuu aina, kun betonissa tapahtuva liike on joko kokonaan tai osittain estetty. Lisäjännityksistä aiheutuu laattaan vetojännitys. Kun poikkileikkauksessa vaikuttaa pelkästään vetorasitus, poikkileikkauksen tehollisen vetoalueen korkeus on h/2 laatan kummankin reunan suhteen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tehollisen vetoalueen pinta-ala on sama kuin poikkileikkauksen pinta- 31

32 ala. Halkeamaleveyttä laskettaessa siis oletetaan koko laattapoikkileikkauksen haljenneen, josta seuraa, että kaikki syntyvät vetojännitykset siirtyvät pelkästään betoniteräksille. (by , , 353.) Eurokoodissa SFS-EN esitetään kaavat halkeamaleveyden laskentaan. Betonin halkeamaleveys betonirakenteen pinnassa lasketaan kaavalla 13. (SFS-EN , ) =, (ɛ ɛ ) KAAVA 13 S r,max = suurin halkeamaväli ɛ sm = keskimääräinen raudoituksessa vaikuttava venymä ɛ cm = keskimääräinen betonin venymä halkeamien välillä Betonin ja raudoituksen venymäero lasketaan kaavalla 14. Kaavalla 15 lasketaan poikkileikkauksen suhteellinen raudoitusala. (SFS-EN , ) (ɛ ɛ ) =,, (, ) σ s = vetoraudoituksessa vaikuttava jännitys k t = kuormituksen vaikutusajan huomioiva kerroin k t = 0,6 lyhytaikaisille kuormille k t = 0,4 pitkäaikaisille kuormille 0,6 KAAVA 14 Vetolujuuden tehollisena arvona käytetään vetolujuuden keskiarvoa (by211, osa , 222). f ct,eff = f ctm betonin vetolujuuden keskiarvo = (teräksen ja betonin kimmokertoimien suhde) 32

33 , =, KAAVA 15 A s = poikkileikkauksessa olevan vetoraudoituksen poikkipinta-ala (mm 2 ) A c,eff = betoniteräksiä ympäröivän, vetojännityksen alaisen betonialueen tehollinen pinta-ala. Suurin halkeamaväli S r,max lasketaan kaavalla 16 (SFS-EN , 124). Halkeamavälin kaava 16 on kokemusperäinen kaava, johon tarvittavat tartunta- ja kansalliset kertoimet on esitetty taulukossa 6 (by211, osa , 212). Ø, = + KAAVA 16, Ø = tangon halkaisija = vetoraudoituksen betonipeite TAULUKKO 6. Halkeamavälin laskennassa tarvittavat kertoimet (by211, Osa , 213) 33

34 8 VARASTOHALLIN LATTIAN ESIMERKKILASKELMA Opinnäytetyössä laaditussa esimerkkilaskelmassa tarkasteltiin kahta eri vaihtoehtoista tapaa toteuttaa varastorakennuksen maanvarainen lattialaatta. Rakennuksen koko on 12x24 m 2. Ensimmäinen vaihtoehto on jakaa laatta liikuntasaumoilla kahdeksaan ruutuun, jolloin yhden ruudun koko olisi 6x6 m 2. Toinen vaihtoehto on toteuttaa laatta ilman liikuntasaumoja, jolloin laatan koko olisi 12x24 m 2. Molemmat laatat mitoitettiin laatan kutistumisesta aiheutuville rasituksille. 8.1 Lähtötiedot Esimerkkikohde on puolilämmin varastorakennus. Käytettävän betonin lujuusluokka on C30/37 ja rasitusluokka on XC3. Kuvassa 13 on esitetty esimerkkilaatta alusrakenteineen. Kuten kuvasta 13 nähdään, laatan alusrakenteena on solumuovieriste, joten kitkakertoimena voidaan käyttää lukua 1. Luvussa 6.2 on käsitelty tarkemmin alusrakenteen vaikutusta kitkakertoimien suuruuteen. KUVA 13. Esimerkkilaatan rakennetyyppi 34

35 Varastorakennukset ovat raskaasti kuormitettuja tiloja, joissa laatan kuormat koostuvat pääasiassa varaston hyötykuormasta ja trukkikuormista. Varasto- ja tuotantotilojen hyötykuorman ominaisarvo on 7,5 kn/m 2 (RIL , 72). Luvussa 6.1 on esitetty tarkemmin maanvaraisen laatan kuormitukset ja kuormitusyhdistelyt. Varastorakennuksen laatta kuuluu ympäristörasituksiltaan rasitusluokkaan XC3 (SFS-EN , 48). Tästä johtuen rasitusluokasta riippuva laatan halkeamaleveyden raja-arvo on 0,3 mm (by , 24). 8.2 Kutistumaraudoituksen mitoitus ja tulokset Liitteessä 1-3 on esitetty laattojen kutistumaraudoituksen mitoitus työssä tehdyllä mitoitusohjelmalla. Taulukkoon 7 on kerätty molempien vaihtoehtojen mitoitusperusteet ja tulokset. Laatan minimiraudoitus lasketaan kaavalla 17 (by 211, osa , 80).. = 0,26 ; 0,0013 KAAVA 17 = betonin vetolujuuden keskiarvo = teräksen vetolujuuden ominaisarvo = laatan tehollinen korkeus TAULUKKO 7. Esimerkkilaattojen kutistumaraudoituksen mitoitukset taulukoituna 35

36 Taulukosta 5 nähdään, että vaihtoehto yhdessä (1) kutistumarasitukset eivät käytännössä kasva raudoituksen mitoituksessa määrääväksi tekijäksi, kun huomioidaan ulkoisten kuormien vaatima normaali raudoitus. Laattaan riittää T 10 k 200 raudoitus, joka tarkoittaa käytännössä 6,2 kg/m 2. Koko laattaan menisi harjaterästä noin kg. Kun oletetaan raudoituksen hinnan olevan asennettuna 2e/kg, koko laatan raudoitus maksaa noin e. Tämän lisäksi tarvitaan vielä laattojen välisiä liikuntasaumateräksiä noin 60 m. Vaihtoehto kahdessa (2) kutistumarasitusten vaatima raudoitus on huomattavasti suurempi kuin laatan minimiraudoitus. Vaadittava raudoitus olisi pääteräksen suuntaan T12 k140 ja jakoteräksen suuntaan T12 k200, joka tarkoittaa keskimäärin 10,8 kg/m 2. Koko laattaan menisi harjaterästä noin kg, joka maksaa asennettuna noin e. Raudoituksen osalta vaihtoehtojen 1 ja 2 välinen kustannusero on e e = e. Kun tästä summasta miinustetaan vielä vaihtoehto yhdessä (1) tarvittavat liikuntasaumaraudoitteet asennettuna, voidaan havaita, että kokonaiskustannuksiltaan vaihtoehto kaksi (2) on halvempi. Varastorakennus on liikennekuormitettu tila ja liikuntasaumoilla toteutettua lattiarakennetta ei suositella liikennekuormien rasittamissa tiloissa, koska saumat ovat aina lattian heikkoja kohtia (by45, bly , 66). Lisäksi liikuntasaumat vaativat aina tietyn väliajoin huoltotoimenpiteitä pysyäkseen kunnossa, joten saumaton lattiarakenne on huoltovapaampi. Vaihtoehdot ovat keskenään kustannuksiltaan lähes tasavertaisia, mutta vaihtoehto kahden (2) saumaton lattiarakenne vastaa paremmin liikennekuormitetun tilan käyttövaatimuksia 36

37 9 POHDINTA Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa uusi laskentapohja, jolla voidaan laskea maanvaraisten betonilaattojen estetystä liikkeestä johtuvia pakkovoimia ja niistä johtuvaa halkeamaleveyttä rakenteessa. Lisäksi haluttiin selvittää laattaan muodostuvien pakkovoimien suuruuteen vaikuttavat tekijät sekä se, miten niitä voitaisiin ehkäistä ja välttää suunnittelun näkökulmasta. Opinnäytetyön raporttiosuuteen on kerätty kattavasti asiat, jotka vaikuttavat betonin kutistumarasitusten suuruuteen betonilaatassa. Betonimassaa valitessa halkeiluherkkään rakenteeseen on ymmärrettävä, miten betonimassan koostumus vaikuttaa betonin kokonaiskutistuman määrään ja kutistumarasituksiin. Opinnäytetyön tuloksena saatiin tehtyä selkeä laskentapohja, jolla voidaan mitoittaa maanvaraisen betonilaatan tarvittava kutistumaraudoitus. Betonirakenteiden säilyvyysvaatimukset asettavat betonilaatalle rasitusluokan mukaan sallitun halkeamaleveyden raja-arvon, jota ohjelma vertaa automaattisesti kutistumarasitusten aiheuttamaan halkeamaleveyteen. Laskentapohjassa voidaan valita erilaisia alusrakenteita betonilaatalle, minkä mukaan määräytyy kitkakerroin laatan ja alustan välillä. Lisäksi ohjelma laskee betonilaatan todellisen kokonaiskutistuman suuruuden. Työ oli mielenkiintoinen tehdä, vaikkakin aihe on todella laaja ja moniulotteinen. Työn aikana havaitsin, että betonirakenteen halkeiluun vaikuttaa niin moni asia, että pelkästään hyvällä suunnittelulla ei voida varmistaa hyvää lopputulosta. Työmaatekniikalla ja valitulla betonilaadulla on suuri vaikutus betonirakenteen varhaisvaiheen halkeiluun ja paras lopputulos saadaan, kun halkeiluherkkien betonirakenteiden valut suunnitellaan yhdessä suunnittelijan, betonitoimittajan ja työmaan kanssa. 37

38 LÄHTEET Anttila, Vesa Betonin kutistuma ja sen huomioiminen. Asiakastiedote 1/2010. Rudus Oy. Saatavissa: Hakupäivä Betonilattiat, by 45, bly7. Suomen Betoniyhdistys ry Helsinki: BY-Koulutus Oy. Betonin kutistuman ja halkeilun hallinta, by 65. Suomen Betoniyhdistys ry Helsinki: BY-Koulutus Oy. Betoninormit, by 65. Suomen Betoniyhdistys ry Helsinki: BY-Koulutus Oy. Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja - osa1, by 211. Suomen Betoniyhdistys ry Helsinki: BY-Koulutus Oy. Betonirakenteiden suunnittelun oppikirja osa2, by 211. Suomen Betoniyhdistys ry Helsinki: BY-Koulutus Oy. Betonitekniikan oppikirja, by 201. Suomen Betoniyhdistys ry Helsinki: BY- Koulutus Oy. Eurokoodin soveltamisohje, Betonirakenteiden suunnittelu - NCCI Liikennevirasto. Saatavissa: Hakupäivä RIL Suunnittelun perusteet ja rakenteiden kuormat. SFS-EN A1 + AC. Eurokoodi Betonirakenteiden suunnittelu. Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt. Suomen Betoniyhdistys Leskelä, Matti Betonirakenteiden suunnittelu ja mitoitus, by 210. Helsinki: Suomen Betonitieto Oy. 38

39 ESIMERKKILASKELMA, VE1 MOLEMPIIN SUUNTIIN LIITE1/1

40 ESIMERKKILASKELMA, VE1 MOLEMPIIN SUUNTIIN LIITE1/2

41 ESIMERKKILASKELMA, VE1 MOLEMPIIN SUUNTIIN LIITE1/3

42 ESIMERKKILASKELMA, VE1 MOLEMPIIN SUUNTIIN LIITE1/4

43 ESIMERKKILASKELMA, VE1 MOLEMPIIN SUUNTIIN LIITE1/5

44 ESIMERKKILASKELMA, VE1 MOLEMPIIN SUUNTIIN LIITE1/6

45 ESIMERKKILASKELMA, VE1 MOLEMPIIN SUUNTIIN LIITE1/7

46 ESIMERKKILASKELMA, VE1 MOLEMPIIN SUUNTIIN LIITE1/8

47 ESIMERKKILASKELMA, VE1 MOLEMPIIN SUUNTIIN LIITE1/9

48 ESIMERKKILASKELMA, VE1 MOLEMPIIN SUUNTIIN LIITE1/10

49 ESIMERKKILASKELMA, VE2 JAKOTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE2/1

50 ESIMERKKILASKELMA, VE2 JAKOTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE2/2

51 ESIMERKKILASKELMA, VE2 JAKOTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE2/3

52 ESIMERKKILASKELMA, VE2 JAKOTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE2/4

53 ESIMERKKILASKELMA, VE2 JAKOTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE2/5

54 ESIMERKKILASKELMA, VE2 JAKOTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE2/6

55 ESIMERKKILASKELMA, VE2 JAKOTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE2/7

56 ESIMERKKILASKELMA, VE2 JAKOTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE2/8

57 ESIMERKKILASKELMA, VE2 JAKOTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE2/9

58 ESIMERKKILASKELMA, VE2 JAKOTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE2/10

59 ESIMERKKILASKELMA, VE2 PÄÄTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE3/1

60 ESIMERKKILASKELMA, VE2 PÄÄTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE3/2

61 ESIMERKKILASKELMA, VE2 PÄÄTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE3/3

62 ESIMERKKILASKELMA, VE2 PÄÄTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE3/4

63 ESIMERKKILASKELMA, VE2 PÄÄTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE3/5

64 ESIMERKKILASKELMA, VE2 PÄÄTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE3/6

65 ESIMERKKILASKELMA, VE2 PÄÄTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE3/7

66 ESIMERKKILASKELMA, VE2 PÄÄTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE3/8

67 ESIMERKKILASKELMA, VE2 PÄÄTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE3/9

68 ESIMERKKILASKELMA, VE2 PÄÄTERÄKSEN SUUNTAAN LIITE3/10

Betonilattiapäivä Messukeskus

Betonilattiapäivä Messukeskus Betonilattiapäivä Messukeskus 21.3.2018 Betonilattioiden kutistuman hallinta DI Seppo Petrow Betonin kutistuminen Kutistuminen on tilavuuden muutosta Kun tilavuuden muutos on estetty, syntyy voimia, jotka

Lisätiedot

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7

Betonilattiat 2014 by 45 / BLY 7 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O OSA 1 YLEISTÄ... 9 1.1 SOVELTAMISALA... 9 1.2 BETONILATTIOIDEN PERUSTYYPIT... 10 1.2.1 Maanvarainen lattia... 10 1.2.2 Paalulaatta... 11 1.2.3 Pintabetonilattia... 11 1.2.3.1

Lisätiedot

BETONIPÄIVÄT 2012 Maanvaraiset betonilattiat saumoilla vai ilman

BETONIPÄIVÄT 2012 Maanvaraiset betonilattiat saumoilla vai ilman BETNIPÄIVÄT 2012 Maanvaraiset betonilattiat saumoilla vai ilman DI Martti Matsinen Toimitusjohtaja / PiiMat y Puheenjohtaja / Suomen Betonilattiayhdistys ry Saumoilla vai ilman? Maanvaraisessa betonilattiassa

Lisätiedot

Johanna Tikkanen, TkT

Johanna Tikkanen, TkT Johanna Tikkanen, TkT Suhteituksella tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, runkoaine, vesi, (lisäaineet, seosaineet)) yhdistämistä niin, että sekä tuore betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys

Harjoitus 7. Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Harjoitus 7 Kovettuvan betonin lämmönkehityksen arvioiminen, kuumabetonin suhteitus, betonirakenteen kuivuminen ja päällystettävyys Kovetuvan betonin lämpötilan kehityksen laskenta Alkulämpötila Hydrataatiolämpö

Lisätiedot

EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET

EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET EUROKOODISEMINAARI 2016 BETONI- JA BETONI-TERÄS-LIITTORAKENTEITA KOSKEVAT OHJEET 1 2016-12-08 Toteutusluokan valinta Toteutusluokka valitaan seuraamusluokkien (CC1, CC2 ja CC3) sekä rakenteen käyttöön

Lisätiedot

Betonirakenteiden materiaaliominaisuudet

Betonirakenteiden materiaaliominaisuudet Betonirakenteiden materiaaliominaisuudet Siltaeurokoodien koulutus, 2.-3.12.29 Dipl.ins. Ulla Marttila, A-Insinöörit Suunnittelu Oy Esityksen sisältö: 1. Standardit ja ohjeet 2. Betoni Lujuus, kimmokerroin,

Lisätiedot

Mitoitusesimerkkejä Eurocode 2:n mukaisesti

Mitoitusesimerkkejä Eurocode 2:n mukaisesti Maanvaraisen lattian mitoitus by45/bly7 2014 Mitoitusesimerkkejä Eurocode 2:n mukaisesti BETONI LATTIA 2014 by 45 BETONILATTIAT 2002, korvaa julkaisut by 8 (1975), by 12 (1981), by 31 (1989), by 45 (1997

Lisätiedot

Betonin valinta. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Betonin valinta. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Betonin valinta Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Betonin valintaperusteet Valukohteessa pitää valita rakenteeseen ja olosuhteisiin sopiva betoni sekä luoda betonille sellaiset olosuhteet,

Lisätiedot

Betonin kuivuminen. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Betonin kuivuminen. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Betonin kuivuminen Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Betonin kuivuminen Betoni kuivuu hitaasti Kastunut betoni kuivuu vielä hitaammin Betoni hakeutuu tasapainokosteuteen ympäristönsä kanssa

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaaminen Halkeamien korjaus

Betonirakenteiden korjaaminen Halkeamien korjaus 06.02.2018 1 Betonirakenteiden korjaaminen Halkeamien korjaus 06.02.2018 2 Halkeamien korjaaminen Halkeilu heikentää rakenteen kantavuutta ja säilyvyyttä Suuret halkeamat voivat alentaa rakenteen taivutus-

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ KANSALLINEN LIITE (LVM) SFS-EN 1992-2 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELU Sillat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ 1.6.2010 Kansallinen liite (LVM), 1.6.2010 1/1 Alkusanat KANSALLINEN LIITE (LVM) STANDARDIIN

Lisätiedot

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen

Ruiskubetonin määrittely. Lauri Uotinen Ruiskubetonin määrittely Käyttöikä ja rasitusluokat Käyttöikä ja rasitusluokat määritetään SFS-EN 206 mukaisesti kuten muillekin betonirakenteille. Yhdistelmästä seuraa rajoitteita sementin tyypille, lisäaineille

Lisätiedot

Lattioiden kuormat ja muut lähtötiedot

Lattioiden kuormat ja muut lähtötiedot Lattioiden kuormat ja muut lähtötiedot Kim Johansson, BY 9.4.2014 Tampere 1 Betonilattioiden kuormat Kuormituksia ei julkaisussa BY45 / BLY7 Betonilattiat 2002 ole juurikaan käsitelty 2014 versiossa kuormitusasioita

Lisätiedot

Jonna Polvi MAANVARAISEN TEOLLISUUSLATTIAN SUUNNITTELU BY45/BLY 7 BETONILATTIAT 2014 -JULKAISUN MUKAAN

Jonna Polvi MAANVARAISEN TEOLLISUUSLATTIAN SUUNNITTELU BY45/BLY 7 BETONILATTIAT 2014 -JULKAISUN MUKAAN Jonna Polvi MAANVARAISEN TEOLLISUUSLATTIAN SUUNNITTELU BY45/BLY 7 BETONILATTIAT 2014 -JULKAISUN MUKAAN MAANVARAISEN TEOLLISUUSLATTIAN SUUNNITTELU BY45/BLY 7 BETONILATTIAT 2014 -JULKAISUN MUKAAN Jonna Polvi

Lisätiedot

by1030 Käytä desimaalien merkitsemiseen pilkkua. Käytä sivussa olevia painikkeita dokumentin sisällä liikkumiseen.

by1030 Käytä desimaalien merkitsemiseen pilkkua. Käytä sivussa olevia painikkeita dokumentin sisällä liikkumiseen. Halkeamaleveyden laskenta standardin mukaan Taipuman laskenta standardin mukaan Ankkurointipituuden laskenta standardin mukaan Tämä laskentapohja laskee annettujen voimasuureiden sekä rakenneja raudoitustietojen

Lisätiedot

Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys

Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen. Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys Betoninormit BY65: Vaatimukset ja vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen muun kuin lujuuden suhteen Johanna Tikkanen, Suomen Betoniyhdistys Betoninormit BY65 Oleellisia muutoksia verrattuna vanhaan normiin

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy /

Betonin ominaisuudet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy / Betonin ominaisuudet 7.9.2016 Lähdeaineistoa By201 Betonitekniikka Rudus Info 1/2010 Kutistuma Finnsementin www-sivut Paino Kuutio tavanomaista raudoitettua betonia painaa n. 2400 kg ja sisältää suunnilleen:

Lisätiedot

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012

Vaijerilenkit. Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Betoniteollisuus ry 28.3.2012 Vaijerilenkit Vaijerilenkeillä betonielementit liitetään toisiinsa lenkkiraudoituksen, valusauman ja betonivaarnan avulla. Liitoksessa vaikuttaa sekä sauman pituussuuntainen

Lisätiedot

KiviFaktaa

KiviFaktaa KiviFaktaa www.betoni.com Yhtenäistetyt ja vaihtokelpoiset SBKL- ja KL-kiinnityslevyt sekä RT-teräsosat Betoniteollisuus ry yhdessä teräsosavalmistajien kanssa on laatinut Eurokoodeihin perustuvat käyttöohjeet

Lisätiedot

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI

Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Kim Johansson Eityisasiantuntija, DI Kirja on päivitetty ja siinä on että ohjeet ovat ajantasaisia ja vastaavat nykyistä käsitystä hyvästä korjaustavasta ja että ne

Lisätiedot

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6

Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia. Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin suhteitus, suhteituksen erikoistapauksia Harjoitus 6 Korkealujuusbetonin lujuus on K70 K100 (By50). Ultralujan betonin (RPC eli Reactive Powder Concrete) pölymäiseksi jauhettu kiviaines

Lisätiedot

Betonilattiat 2014 BY45/BLY7

Betonilattiat 2014 BY45/BLY7 Betonilattiat 2014 BY45/BLY7 Kim Johansson, BY 9.4.2014 Tampere 1 Toimikunta 2011/1 2013/10 Pentti Lumme, puheenjohtaja Rudus Oy Martti Matsinen, BLY Jouko Ilvonen, Semtu Oy Casper Ålander, Celsa Steel

Lisätiedot

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat

Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Lattiabetonit Betonin valintakriteerit, pinnoitettavat lattiat Vesa Anttila Kehityspäällikkö Rudus Oy Sirotepinnan levitys edellyttää oikeaa ajankohtaa sekä betonia, josta voi imeytyä vettä pinnoitteen

Lisätiedot

Kutistumaa vähentävät lisäaineet Betonin tutkimusseminaari Tapio Vehmas

Kutistumaa vähentävät lisäaineet Betonin tutkimusseminaari Tapio Vehmas Kutistumaa vähentävät lisäaineet Betonin tutkimusseminaari 31.10.2018 Tapio Vehmas 31.10.2018 VTT beyond 1 Esityksen rakenne Johdanto Kutistumaa vähentävät lisäaineet. Kemiallinen koostumus Yhteisvaikutus

Lisätiedot

Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila

Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin. Vesa Anttila Lattiabetonin valinta eri käyttökohteisiin Vesa Anttila 29.10.2015 Lattioiden teko haastava betonityö! Laajat avoimet pinnat Olosuhteet rajaavat usein valintoja Paljon käsityötä työmiehillä suuri vaikutus

Lisätiedot

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN

VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN VESI-SEMENTTISUHDE, VAATIMUKSET JA MÄÄRITTÄMINEN Betoniteollisuuden ajankohtaispäivät 2018 30.5.2018 1 (22) Vesi-sementtisuhteen merkitys Vesi-sementtisuhde täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Professori Duff

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus).

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus). 1 Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin ns. K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävä betonin nimellislujuus

Lisätiedot

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen)

Muurattavat harkot. SUUNNITTELUOHJE 2016 Eurokoodi 6. (korvaa 19.1.2016 ohjeen) Muurattavat harkot SUUNNITTLUOHJ 2016 urokoodi 6 (korvaa 19.1.2016 ohjeen) SISÄLTÖ 1. Yleistä, Lakka muurattavat harkot s. 3 2. Tekniset tiedot s. 3 3. Mitoitustaulukot s. 4 3.1 Mitoitusperusteet s. 4

Lisätiedot

Raudoite toimii valumuottina ja korvaa erilliset vaarnat ja reunateräkset

Raudoite toimii valumuottina ja korvaa erilliset vaarnat ja reunateräkset Korvaa esitteen 11/98 5/2000 Väli 8 Raudoite toimii valumuottina ja korvaa erilliset vaarnat ja reunateräkset www.peikko.com SISÄLLYSLUETTELO: 1. BETONILATTIOIDEN LIIKUNTASAUMAT... 3 1.1 LS 1 Kevyille

Lisätiedot

PiiMat - polymeerikuitubetonit

PiiMat - polymeerikuitubetonit PiiMat - polymeerikuitubetonit Tuotetietoa ja suunnitteluohjeita PIIMAT OY 16. lokakuuta 2013 PiiMat - polymeerikuitubetonit Tuotetietoa ja suunnitteluohjeita Polymeerikuitubetonit Polymeerikuitubetonilla

Lisätiedot

2 Betonin kuivuminen, betonin estetty kutistuminen ja betonin halkeilu

2 Betonin kuivuminen, betonin estetty kutistuminen ja betonin halkeilu Juha Komonen, diplomi-insinööri Erikoisasiantuntija, Vahanen Oy Rakennusfysikaaliset asiantuntijapalvelut/ Humi-Group juha.komonen@vahanen.com Betonin kutistuminen on betonin materiaaliominaisuus. Kutistumista

Lisätiedot

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa

Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Harjoitus 5 Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Mineraaliset seosaineet Lentotuhka Filleri Seosaine Masuunikuonajauhe Sideaine Erityisesti massiiviset ja sulfaatinkestävät

Lisätiedot

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen

TUOTTEEN NIMI EDUSTAJA/ VALMISTAJA TUOTEKUVAUS SERTIFIOINTIMENETTELY. Myönnetty 1.10.2013. Alkuperäinen englanninkielinen TUOTTEEN NIMI SERTIFIKAATTI VTT-C-10100-13 Myönnetty 1.10.2013 Alkuperäinen englanninkielinen Xella kattoelementit Xella lattiaelementit EDUSTAJA/ VALMISTAJA Xella Danmark A/S Helge Nielsen Allé 7 DK-8723

Lisätiedot

IIRO OJAMAA BETONIN HALKEILUN HALLINTA TASOMAISISSA JA VESITII- VEISSÄ RAKENTEISSA

IIRO OJAMAA BETONIN HALKEILUN HALLINTA TASOMAISISSA JA VESITII- VEISSÄ RAKENTEISSA IIRO OJAMAA BETONIN HALKEILUN HALLINTA TASOMAISISSA JA VESITII- VEISSÄ RAKENTEISSA Diplomityö Tarkastaja: prof. Anssi Laaksonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

BETONISEMINAARI. Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland

BETONISEMINAARI. Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland BETONISEMINAARI Betonirakenteiden suunnittelu DI Matti Kinnunen / WSP Finland Betonirakenteiden suunnittelu 1 Miten laatutavoitteet asetetaan 2 3 4 Miten betonirakenteita suunnitellaan Miten laatutavoitteiden

Lisätiedot

BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely

BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely BETONIN SUHTEITUS eli Betonin koostumuksen määrittely 20.9.2016 Suhteitus Tarkoitetaan betonin osaaineiden (sementti, kiviaines, vesi) yhdistämistä niin, että sekä betonimassa että kovettunut betoni saavuttavat

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet. Lähdeaineistoa: By201 Betonitekniikka Rudus Info 1/2010 Betonin kutistuma ja sen huomioiminen

Betonin ominaisuudet. Lähdeaineistoa: By201 Betonitekniikka Rudus Info 1/2010 Betonin kutistuma ja sen huomioiminen Betonin ominaisuudet 9.11.2017 Lähdeaineistoa: By201 Betonitekniikka 2012 Rudus Info 1/2010 Betonin kutistuma ja sen huomioiminen Finnsementin www sivut 1 Paino Kuutio tavanomaista raudoitettua betonia

Lisätiedot

Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus. Betoniteollisuuden kesäkokous Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen

Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus. Betoniteollisuuden kesäkokous Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen Betonin lujuus ja rakenteiden kantavuus Betoniteollisuuden kesäkokous 2017 11.8.2017 Hämeenlinna prof. Anssi Laaksonen Sisältö 1) Taustaa 2) Lujuuden lähtökohtia suunnittelussa 3) Lujuus vs. rakenteen

Lisätiedot

Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson

Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson Betonin pakkasenkestävyyden osoittaminen pätevöitymiskurssi Helsinki 6.2.2018 Kim Johansson Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Pakkasenkestävyyden laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille.

Liitos ja mitat. Lisäksi mitoitetaan 4) seinän suuntainen sideraudoitus sekä 6) terästapit vaakasuuntaisille voimille. 25.9.2013 1/5 Liitoksen DO501 laskentaesimerkki Esimerkissä käsitellään tyypillisten elementtien mittojen mukaista liitosta. Oletetaan liitoksen liittyvän tavanomaiseen asuinkerrostaloon. Mitoitustarkastelut

Lisätiedot

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op.

Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. Rak 43-3136 Betonirakenteiden harjoitustyö II syksy 2014 1 Aalto Yliopisto/ Insinööritieteiden korkeakoulu/rakennustekniikan laitos Rak 43-3136 BETONIRAKENTEIDEN HARJOITUSTYÖ II syksy 2015 3 op. JÄNNITETTY

Lisätiedot

LAAKERIEN VALINTAOHJE

LAAKERIEN VALINTAOHJE LAAKERIEN VALINTAOHJE 1. Yleistä Laakerien valintaan vaikuttavat tekijät ovat yleensä - kuorma - liikevarat - kiertymä - kitkakerroin - palonkesto - käyttölämpötila - käyttöikä - mitat - tuotehyväksyntä

Lisätiedot

Betonilattiapäivä. Nopea rakentaminen mitä betonilattioiden osalta tulee huomioida

Betonilattiapäivä. Nopea rakentaminen mitä betonilattioiden osalta tulee huomioida Betonilattiapäivä Nopea rakentaminen mitä betonilattioiden osalta tulee huomioida Tomi Kanto Beraka Oy Yrittäjä, alalla enemmän tai vähemmän vuodesta 2007 Betoniukko työyhteenliittymä (Beraka Oy, Lattia

Lisätiedot

Lumen teknisiä ominaisuuksia

Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumen teknisiä ominaisuuksia Lumi syntyy ilmakehässä kun vesihöyrystä tiivistyneessä lämpötila laskee alle 0 C:n ja pilven sisällä on alijäähtynyttä vettä. Kun lämpötila on noin -5 C, vesihöyrystä, jäähiukkasista

Lisätiedot

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä

TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmä Vaarnalevyt lattioiden liikuntasaumoihin Versio: FI 6/2014 Tekninen käyttöohje TERADOWEL- ja ULTRADOWELkuormansiirtojärjestelmät Vaarnalevyt lattioiden

Lisätiedot

Kutistumaa vähentävät lisäaineet

Kutistumaa vähentävät lisäaineet VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Kutistumaa vähentävät lisäaineet Siltatekniikan päivät 31.1-1.2.2018 Tapio Vehmas Esityksen rakenne Johdanto Kutistumaa vähentävät lisäaineet. Kemiallinen koostumus

Lisätiedot

T512905 Puurakenteet 1 5 op

T512905 Puurakenteet 1 5 op T512905 Puurakenteet 1 5 op Kantavat puurakenteet Rajatilamitoituksen periaatteet Murtorajatila Materiaalin osavarmuusluku M Kuorman keston ja kosteusvaikutuksen huomioiva lujuuden ja jäykkyyden muunnoskerroin

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaaminen Kaatokorjaukset ja pintavalut

Betonirakenteiden korjaaminen Kaatokorjaukset ja pintavalut 1 Betonirakenteiden korjaaminen Kaatokorjaukset ja pintavalut 2 Kaatokorjaukset ja pintavalut Alustana yleensä Paikalla valettu betonilaatta Ontelolaatat Kuorilaatat +paikallavalubetoni 3 Kaatokorjaus-

Lisätiedot

Puun kosteuskäyttäytyminen

Puun kosteuskäyttäytyminen 1.0 KOSTEUDEN VAIKUTUS PUUHUN Puu on hygroskooppinen materiaali eli puulla on kyky sitoa ja luovuttaa kosteutta ilman suhteellisen kosteuden vaihteluiden mukaan. Puu asettuu aina tasapainokosteuteen ympäristönsä

Lisätiedot

Eri rakenneosien betonointi

Eri rakenneosien betonointi Eri rakenneosien betonointi Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Huomioitavia asioita Kovettuneelta betonirakenteelta vaaditut ominaisuudet Rakenteen suuntaus Rakenteen mittasuhteet Muotti

Lisätiedot

BETONIRAKENTAMISEN LAATUKETJU KUNTOON, SUUNNITTELIJAN MAHDOLLISUUDET

BETONIRAKENTAMISEN LAATUKETJU KUNTOON, SUUNNITTELIJAN MAHDOLLISUUDET BETONIPÄIVÄT 2.11.2017 BETONIRAKENTAMISEN LAATUKETJU KUNTOON, SUUNNITTELIJAN MAHDOLLISUUDET DI JANNE HANKA SWECO RAKENNETEKNIIKKA OY 1 Betonirakentamisen laatuketju kuntoon, suunnittelijan mahdollisuudet

Lisätiedot

BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki

BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki BETONIN SUHTEITUS : Esimerkki 1 5.11.2017 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Kymenlaakson ammattikorkeakoulu / www.kyamk.fi Esimerkki 1/ Lähtötiedot 30 = Alin 150*300 lieriölle määritetty ominaislujuus

Lisätiedot

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN

KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN LIITE 14 KANSALLINEN LIITE STANDARDIIN SFS-EN 1994-1-1 EUROKOODI 4: BETONI- TERÄSLIITTORAKENTEIDEN SUUNNITTELU. OSA 1-1: Yleiset säännöt ja rakennuksia koskevat säännöt Esipuhe Tätä kansallista liitettä

Lisätiedot

Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset

Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset Lumirakenteiden laskennassa noudatettavat kuormat ja kuormitukset Kuormien laskemisessa noudatetaan RakMK:n osaa B1, Rakenteiden varmuus ja kuormitukset sekä Rakenteiden kuormitusohjetta (RIL 144) Mitoituslaskelmissa

Lisätiedot

PiiMat - teräskuitubetonit

PiiMat - teräskuitubetonit PiiMat - teräskuitubetonit Tuotetietoa ja suunnitteluohjeita PIIMAT OY 10. lokakuuta 2013 PiiMat - teräskuitubetonit Tuotetietoa ja suunnitteluohjeita Teräskuitubetonit Teräskuitubetonilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje

Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Puh. (03) 872 200, Fax (03) 872 2020 www.anstar.fi anstar@anstar.fi Käyttöohje Erstantie 2, 15540 Villähde 2 Erstantie 2, 15540 Villähde 3 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 TOIMINTATAPA... 4 2 MATERIAALIT JA RAKENNE... 5 2.1 MATERIAALIT... 5 2.2 RAKENNEMITAT... 5 3 VALMISTUS... 6 3.1 VALMISTUSTAPA...

Lisätiedot

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006

SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 SIPOREX-HARKKOSEINÄÄN TUKEUTUVIEN TERÄSPALKKIEN SUUNNITTELUOHJE 21.10.2006 Tämä päivitetty ohje perustuu aiempiin versioihin: 18.3.1988 AKN 13.5.1999 AKN/ks SISÄLLYS: 1. Yleistä... 2 2. Mitoitusperusteet...

Lisätiedot

Halkeilun hallinta maanvaraisissa betonilattioissa ja pintabetoneissa teräskuitubetonia käyttäen

Halkeilun hallinta maanvaraisissa betonilattioissa ja pintabetoneissa teräskuitubetonia käyttäen Halkeilun hallinta maanvaraisissa betonilattioissa ja pintabetoneissa teräskuitubetonia käyttäen Jürgen Mandl, Dipl.-Ing., director of fiber division Severstal-metiz group of companies Martti Matsinen,

Lisätiedot

Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa.

Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa. LAATTAPALKKI Palkki ja laatta toimivat yhdessä siten, että laatta toimii kenttämomentille palkin puristuspintana ja vetoteräkset sijaitsevat palkin alaosassa. Laattapalkissa tukimomentin vaatima raudoitus

Lisätiedot

Betonoinnin valmistelu

Betonoinnin valmistelu Betonoinnin valmistelu Betonointisuunnitelma Levitä muottiöljy tasaisesti ja ohuena kerroksena Puhdista muotit magneetin ja veden avulla. Betonointisuunnitelma Poista muoteista roskat. Noudata betonointisuunnitelmaa.

Lisätiedot

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN

BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN 1 BETONOINTITYÖN HAASTEET TYÖMAALLA JA VAIKUTUS LOPPUTUOTTEEN LAATUUN Sisältö: Raudoitus ja betonin maksimiraekoko Betonin vastaanotto

Lisätiedot

Kuidut ja lisäaineet betonin halkeilun hallinnassa

Kuidut ja lisäaineet betonin halkeilun hallinnassa TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kuidut ja lisäaineet betonin halkeilun hallinnassa tietoutta ja kokeellisia tuloksia XL SILTATEKNIIKAN PÄIVÄT 24. - 25.1.2017 Hannele Kuosa, tutkija, VTT Oy Sisältö Johdanto

Lisätiedot

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE

HTT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOHJE 1 TT- ja TT-LAATTOJEN SUUNNITTELUOJE 2 YLEISTÄ TT-ja TT-laatat ovat esijännitettyjä betonielementtejä. Jännevälit enimmillään 33 m. Laattoja käytetään ala-, väli- ja yläpohjien kantaviksi rakenteiksi teollisuus-,

Lisätiedot

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211

BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211 Betoniteollisuus ry, Elementtisuunnittelu 2013 BETONIRAKENTEIDEN SUUNNITTELUN OPPIKIRJA By 211 Osan 1 esittely Palkin laskenta Pekka Nykyri, TkL, yliopettaja Oulun seudun ammattikorkeakoulu 21.11.2013

Lisätiedot

Saumattomat betonilattiat suunnittelu ja toteutus. Betonipäivät 2010 Casper Ålander

Saumattomat betonilattiat suunnittelu ja toteutus. Betonipäivät 2010 Casper Ålander Saumattomat betonilattiat suunnittelu ja toteutus Betonipäivät 2010 Casper Ålander 1 Miksi lattiat halkeilevat? Onko unohdettu betonin perusominaisuuksia? Alhainen vetolujuus Kutistuma ~ 0,6 mm/m Lämpökutistuma

Lisätiedot

ALKULAUSE. SFS-EN 206-1:n pohjalta tehdyt muutokset olivat niin suuria, että normeille annettiin

ALKULAUSE. SFS-EN 206-1:n pohjalta tehdyt muutokset olivat niin suuria, että normeille annettiin ALKULAUSE Suomen Betoniyhdistys ry:n on julkaissut betoninormeja tekniset ohjeet sarjassaan vuodesta 1977, jolloin ilmestyi by 10 Betoninormit. Vuonna 1980 betoninormit saivat sarjanumerokseen by 15, kun

Lisätiedot

TALVIBETONOINTI

TALVIBETONOINTI TALVIBETONOINTI TALVIBETONOINTI Alhaisissa lämpötiloissa sementin reaktiot veden kanssa hidastuvat Mikäli betoni ehtii jäähtyä, ei edes korkean lujuuden omaava betoni kovetu nopeasti Betonin alhainen lämpötila

Lisätiedot

BLY. Suunnittelun perusteet. Petri Manninen

BLY. Suunnittelun perusteet. Petri Manninen BLY Suunnittelun perusteet Petri Manninen BY 56 - Lähtökohdat Euroopassa ei ole Eurokoodi-tasoista suunnitteluohjetta kuitubetonista Käytössä erilaisia standardeja, joilla määritetään kuitubetonin ominaisuudet

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA EuRoKoodiEN mukainen SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA Eurokoodien mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat ja osat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit...

Lisätiedot

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje

Taiter Oy. Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje Taiter-pistoansaan ja Taiter-tringaliansaan käyttöohje 17.3.2011 1 Taiter Oy Taiter-pistokkaan ja Taiter-triangeliansaan käyttöohje 17.3.2011 Liite 1 Betoniyhdistyksen käyttöseloste BY 5 B-EC2: nro 22

Lisätiedot

RakMK:n mukainen suunnittelu

RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit RakMK:n mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS

Lisätiedot

Nuoren ja kovettuneen betonin ominaisuudet. Betonilaborantin ja betonimylläri pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson

Nuoren ja kovettuneen betonin ominaisuudet. Betonilaborantin ja betonimylläri pätevöitymiskurssi Helsinki Kim Johansson Nuoren ja kovettuneen betonin ominaisuudet Betonilaborantin ja betonimylläri pätevöitymiskurssi Helsinki 11.1.2018 Kim Johansson Kim Johansson Erityisasiantuntija, DI Suomen Betoniyhdistys ry Betoni on

Lisätiedot

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670

EUROKOODI 2012 SEMINAARI. Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 EUROKOODI 2012 SEMINAARI Betonirakenteet eurokoodit ja toteutusstandardi SFS-EN 13670 Koulutus ja käyttöönotto Eurokoodikoulutukset järjestettiin pääosin 2007 Oppilaitoksissa opetus pääosin eurokoodipohjaista

Lisätiedot

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu

RPS PARVEKESARANA RaKMK:N MuKaiNEN SuuNNittElu RPS PARVEKESARANA RakMK:n mukainen suunnittelu RPS PARVEKESARANA 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Parvekesaranan mitat... 4 2.2 Parvekesaranan materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

BETONILATTIA BETONILATTIA. - pinnoitustyönjohtaja 11. - 12.4.2016. - työnjohtaja 12. - 13.4.2016

BETONILATTIA BETONILATTIA. - pinnoitustyönjohtaja 11. - 12.4.2016. - työnjohtaja 12. - 13.4.2016 BETONILATTIA - pinnoitustyönjohtaja 11. - 12.4.2016 BETONILATTIA - työnjohtaja 12. - 13.4.2016 Paikka:Technopolis Espoo, Tekniikantie 12, Espoo. www.betoniyhdistys.fi PL 381, 00131 Helsinki Lopputentit

Lisätiedot

Betonipäivät 2011 Betonilattian valmistuksen sudenkuopat Aki Schadewitz

Betonipäivät 2011 Betonilattian valmistuksen sudenkuopat Aki Schadewitz 24.11.2011 1 Betonipäivät 2011 Betonilattian valmistuksen sudenkuopat Aki Schadewitz 24.11.2011 2 Betonilattioiden ongelmia Käsitellään vain eräitä viime aikoina esiintyneitä yleisimpiä ongelmia Rakennusalan

Lisätiedot

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus).

Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävää betonin lujuutta kutsutaan suunnittelu- eli nimellislujuudeksi f ck (aiemmin K-lujuus). Betonirakenteiden suunnittelussa käytettävä betonin nimellislujuus perustuu

Lisätiedot

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu. Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu

Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu. Maanvaraisen kuitubetonilattian suunnittelu Dipl. ins. Teuvo Meriläinen Aaro Kohonen Oy NT-112 Teräskuitubetonin suunnitteluohje Kuitutyypit Virtuaalikuidun käsite Jäännöslujuuskerroin (R-luku) Laatuvaatimusten merkintä Pistekuormien vaikutus lattiaan

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosat Eurokoodien mukainen suunnittelu RTR-vAkioterÄsosAt 1 TOIMINTATAPA...3 2 MATERIAALIT...4 3 VALMISTUS...5 3.1 Valmistustapa...5 3.2 Valmistustoleranssit...5 3.3 Valmistusmerkinnät...5

Lisätiedot

Harjoitus 10. Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä. Betoninormit 2004 mukaan BY 50

Harjoitus 10. Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä. Betoninormit 2004 mukaan BY 50 Harjoitus 10 Betonirakenteen säilyvyys ja käyttöikä Betoninormit 2004 mukaan BY 50 Lujuusluokat Normit käsittävät lujuusluokat K15 - K100 (100mm 15,5) (C12/15 - C85/100) (100mm 103,0) 3 rakenneluokkaa,

Lisätiedot

Jukka Litendahl MAANVARAISEN BETONILATTIAN TEON HALLITSEMINEN

Jukka Litendahl MAANVARAISEN BETONILATTIAN TEON HALLITSEMINEN Jukka Litendahl MAANVARAISEN BETONILATTIAN TEON HALLITSEMINEN MAANVARAISEN BETONILATTIAN TEON HALLITSEMINEN Jukka Litendahl, RAT9SNTD t9liju00@students.oamk.fi Kevät 2013 Rakennustekniikan koulutusohjelma

Lisätiedot

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu

SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE. Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu SEMKO OY PBOK-ONTELOLAATTAKANNAKE Käyttö- ja suunnitteluohjeet RakMK mukainen suunnittelu FMC 41874.133 28..213 Sisällysluettelo: 2 1 TOIMINTA... 3 2 MITAT, OSAT, ASENNUSVAIHEEN KAPASITEETIT JA TILAUSTUNNUKSET...

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Rasitusluokat - Suunnittelukäyttöikä

Rasitusluokat - Suunnittelukäyttöikä - Suunnittelukäyttöikä 2 Betoni on ensimmäinen rakennusmateriaali, jolta vaaditaan käyttöikäsuunnittelua normitasolla. Uudet Betoninormit (by50) edellyttävät, että betonirakenteet suunnitellaan 50 200

Lisätiedot

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme

Betonin ominaisuudet talvella. Pentti Lumme Betonin ominaisuudet talvella Talven tulo Talven vaikutuksia Matalat lämpötilat Vaikutukset työolosuhteisiin, rakenteisiin, materiaaleihin, työkoneiden toimintaan jne Suojapeitteet, suojarakennelmat, sääsuojat,

Lisätiedot

Talvibetonointi. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi

Talvibetonointi. Rudus Betoniakatemia. Hannu Timonen-Nissi Talvibetonointi Rudus Betoniakatemia Hannu Timonen-Nissi 25.1.2019 Talvibetonointi Alhaisissa lämpötiloissa sementin reaktiot veden kanssa hidastuvat. Mikäli betoni ehtii jäähtyä, ei edes korkean lujuuden

Lisätiedot

Osa 7: Pilarilaatat. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti.

Osa 7: Pilarilaatat. Betoniteollisuus 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan. Suunnittelu eurokoodin EN 1992 mukaisesti. 1(10) Betonirakenteiden suunnittelu eurokoodien mukaan Johdanto Eurokoodien käyttöönotto kantavien rakenteiden suunnittelussa on merkittävin suunnitteluohjeita koskeva muutos kautta aikojen. Koko Eurooppa

Lisätiedot

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit

RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit RTA-, RWTL- ja RWTSnostoAnkkurit Eurokoodien mukainen suunnittelu RTA-, RWTL- ja RWTS-nostoAnkkurit 1 TOIMINTATAPA...2 2 RTA-NOSTOANKKUREIDEN MITAT...3 2.1 RTA-nostoankkureiden mitat ja toleranssit...3

Lisätiedot

LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu

LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu LUENTO 2 Kuormat, rungon jäykistäminen ja rakennesuunnittelu RAKENNETEKNIIKAN PERUSTEET 453531P, 3 op Jaakko Vänttilä, diplomi-insinööri, arkkitehti jaakko.vanttila@oulu.fi Rakennetekniikka Rakennetekniikkaa

Lisätiedot

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun.

Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Rak-43.3130 Betonirakenteiden suunnitteluharjoitus, kevät 2016 Suunnitteluharjoitus käsittää rakennuksen runkoon kuuluvien tavanomaisten teräsbetonisten rakenneosien suunnittelun. Suunnitteluharjoituksena

Lisätiedot

Eurokoodien mukainen suunnittelu

Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-vAijerilenkit Eurokoodien mukainen suunnittelu RVL-VAIJERILENKIT 1 TOIMINTATAPA... 3 2 MITAT JA MATERIAALIT... 4 2.1 Mitat ja toleranssit... 4 2.2 Vaijerilenkin materiaalit ja standardit... 5 3 VALMISTUS...

Lisätiedot

MITÄ BETONILLE TAPAHTUU, KUN SE LÄHTEE

MITÄ BETONILLE TAPAHTUU, KUN SE LÄHTEE BETONITUTKIMUSSEMINAARI 2018 MITÄ BETONILLE TAPAHTUU, KUN SE LÄHTEE ASEMALTA Yo u r industry, o u r f o c u s TYÖMAATOIMINTOJEN VAIKUTUS BETONIN LUJUUTEEN JA VAATIMUKSENMUKAISUUTEEN RAKENTEISSA ANNA KRONLÖF,

Lisätiedot

Eurocode Service Oy. Maanvarainen pilari- ja seinäantura. Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet

Eurocode Service Oy. Maanvarainen pilari- ja seinäantura. Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet Maanvarainen pilari- ja seinäantura Ohjelmaseloste ja laskentaperusteet Eurocode Service Oy Sisarustentie 9 00430 Helsinki tel. +358 400 373 380 www.eurocodeservice.com 10.5.2011 Maanvarainen pilari- ja

Lisätiedot

Maanvaraisen teräsbetonilaatan mitoitus

Maanvaraisen teräsbetonilaatan mitoitus Maanvaraisen teräsbetonilaatan mitoitus Antti Poutiainen Opinnäytetyö Huhtikuu 2016 Tekniikan ja liikenteen ala Insinööri (AMK), rakennustekniikan tutkinto-ohjelma Kuvailulehti Tekijä(t) Poutiainen, Antti

Lisätiedot

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari

Vakiopaaluperustusten laskenta. DI Antti Laitakari Vakiopaaluperustusten laskenta DI Antti Laitakari Yleistä Uusi tekeillä oleva paaluanturaohje päivittää vuodelta 1988 peräisin olevan BY:n vanhan ohjeen by 30-2 (Betonirakenteiden yksityiskohtien ja raudoituksen

Lisätiedot

Arvioitu poikkileikkauksessa oleva teräspinta-ala. Vaadittu raudoituksen poikkileikkausala. Raudoituksen minimi poikkileikkausala

Arvioitu poikkileikkauksessa oleva teräspinta-ala. Vaadittu raudoituksen poikkileikkausala. Raudoituksen minimi poikkileikkausala 1/6 Latinalaiset isot kirjaimet A A c A s A s,est A s,vaad A s,valittu A s,min A sw A sw, min E c E cd E cm E s F F k F d G G k G Ed Poikkileikkausala Betonin poikkileikkauksen ala Raudoituksen poikkileikkausala

Lisätiedot

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena

Betonisandwich-elementin, jossa on 40 mm paksu muovikuitubetoninen ulkokuori, käyttökelpoisuus ulkoseinärakenteena 1 (5) Tilaaja: Rakennusteollisuus RT ry Arto Suikka PL 381 (Unioninkatu 14) 00131 Helsinki Viite: Tehtävä: Lausuntopyyntö: Rakennusteollisuus RT ry/ Arto Suikka Arvioida toimiiko raudoittamaton 40 mm paksu

Lisätiedot

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara?

Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonilaboratorio, käyttämätön voimavara? Betonin kesäkokous, Tampere 10.8.2012 Suomen Betoniyhdistys ry Betonilaboratorio tutkii Kolmas osapuoli edellyttää betonista tutkittavan Puristuslujuus Notkeus

Lisätiedot

Miksi betonilattiat joskus onnistuvat ja toisinaan taas eivät?

Miksi betonilattiat joskus onnistuvat ja toisinaan taas eivät? Miksi betonilattiat joskus onnistuvat ja toisinaan taas eivät? Acvacon Oy TkL Pentti lumme BETONILATTIA PÄIVÄ Keskiviikkona 21.03.2018 Paikalla valetun holvin halkeama läpi laatan 21.3.2018 Betonin lämmönkehitys

Lisätiedot