MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta AIKA klo 17:00-19:55 PAIKKA Muhoksen yläkoulu KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 39 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TUNTIKEHYS LUKUVUONNA ERITYISOPETUKSEN TUNTIKEHYS LUKUVUONNA LUKION TUNTIKEHYS LUKUVUONNA PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN INFO VALTUUSTOALOITE , JURVAKAINEN / SÄHKÖISEN OPPIMISEN MAHDOLLISTAMINEN KAIKILLE MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN 3-9 LUOKKIEN OPPILAILLE 46 MUHOKSEN KUNNAN JÄRJESTÄMÄ KOULULAISTEN KESÄTOIMINTA VUONNA TALOUSARVION 2017 MUUTOS/OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT 48 TALOUSARVION 2017 TOTEUMA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT 49 ERASMUS+ -HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN / HYRKIN KOULU 50 LUKION JA YLÄASTEEN KUVATAITEEN LEHTORIN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS ALKAEN 51 MÄÄRÄAIKAISENA ESILUOKANOPETTAJANA TOIMIVAN TUNTIOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN / KIRKONKYLÄN KOULU 52 LUOKANOPETTAJAN VIRAN NRO 14 MUUTTAMINEN ALKAEN / KIRKONKYLÄN KOULU TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT MUUT ASIAT OSTOLIIKENTEEN HANKINTA ALKAEN 94

2 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta AIKA klo 17:00-19:55 PAIKKA Muhoksen yläkoulu LÄSNÄOLLEET: JÄSENET Pihlamaa Hannu puheenjohtaja Heikkinen Antti jäsen Hyvärinen Katri jäsen Nieminen Minna jäsen Rahkola Erkki jäsen Suomela Eero jäsen Valkonen Noora jäsen Kiiveri-Raappana Riikka varajäsen Väisänen Mika varajäsen POISSA Mattila Pirkko varapuheenjohtaja Pöyry Ilkka jäsen Syvävirta Jukka kunnanjohtaja Holm Petri khall:n edustaja MUU Pikkuaho Teuvo kunnanhallituksen pj. Valta Juha pva-johtaja, esittelijä Kivelä Päivi pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT PÄÄTÖS: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi :t PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUSTAPA PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katri Hyvärinen ja Antti Heikkinen. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKAS- TUS Hannu Pihlamaa Tarkastusaika Allekirjoitukset Muhos Päivi Kivelä PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄ NÄ Katri Hyvärinen Antti Heikkinen Paikka ja pvm Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään julkisesti nähtävänä kunnanvirastolla virka-ajan. tietopalvelusihteeri Päivi Kivelä

3 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin ): Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti lautakunnan pöytäkirjan pitäjästä kokouksessaan , että lautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii koulutoimiston toi mistonhoitaja Kirsi Heinonen ja hänen sijaisenaan päivähoitotoimiston toimisto sihteeri Pirkko Manelius. Molempien edellä mainittujen ollessa estyneitä hallintopalvelut osoittavat sijaisen. Molemmat opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan valitsemat pöytäkirjan pitäjät ovat estyneitä osallistumaan lautakunnan kokoukseen. Hallintopalvelut on osoittanut sijaiseksi tietopalvelusihteeri Päivi Kivelän. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta valitsee kokouksen pöytäkirjan pitäjäksi tietopalvelusihteeri Päi vi Kivelän. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen.

4 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN OpVkltk PUHEENJOHTAJAN ESITYS: Lautakunta ottaa lisäasiana, viimeisenä asiakohtana käsiteltäväkseen asiakohdan Ostoliikenteen hankinta alkaen. Muuten asiat käsitellään kokouskutsun mukaisessa järjestyksessä. PÄÄTÖS: Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen työjärjestykseksi.

5 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ESI- JA PERUSOPETUKSEN TUNTIKEHYS LUKUVUONNA /4/40/402/2017 OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin ): Muhoksen kunnan voimassa olevan hallintosäännön mukaan (92 14.kohta) opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan erityiseen ratkaisuvaltaan kuuluu koulujen ope tuk sen vuotuisen kokonaistuntimäärän osoittaminen. Opetus- ja var hais kas vatus lau ta kun ta päättää lukuvuosittain koulujen käyttöön jaettavasta tun ti ke hyk sestä. Opettajan palkanmaksun perusteena on tuntimäärä, jonka opettaja käyttää viikos sa opetustunteihin, tukiopetukseen, kerhoihin ja virkaehtosopimuksen mu kaisiin erityistehtäviin. Nämä tunnit yhteenlaskettuna muodostavat koulun tun ti kehyk sen. Tuntikehys tarkoittaa sitä tuntimäärää, joka kouluilla on käytössään viikos sa opetuksen järjestämiseen. Tuntikehys ohjaa seuraavan lukuvuoden suun nitte lua ja lukuvuosisuunnitelmien tekemistä. Muutoksia tuntikehykseen ei voi tehdä kou lu jen keskinäisillä päätöksillä, vaan lautakunta päättää tuntikehyksestä. Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1-6 osalta Vuosiluokkien 7-9 osalta uuden ope tussuun ni tel man käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja Mu hok sen kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt tuntijaon perusopetuksen uudeksi tuntijaoksi al kaen seuraavasti: - 1.lk 19h - 2.lk 19h - 3.lk 22h - 4.lk 24h lk 25h lk 29,6h - 9.lk 30,8h Em. vuosiviikkotuntimäärät tarkoittavat sitä tuntimäärää, joka ko. luokille pitää tar jo ta yhden työviikon aikana. Yhden vuosiviikkotunnin kustannusvaikutus on kes ki mää rin noin 1500 euroa. Kustannusvaikutus on perusopetuksen alaluokilla pie nem pi kuin perusopetuksen yläluokilla tai lukiossa. Lisäksi tulevat luokanvalvontatyö (luokanvalvojan tehtävät hoitamaan määrätylle opet ta jan vi ran hal ti jal le (lehtori/luokanopettaja) maksetaan luokanopettajan vuo siviik ko yli tun ti palk kio ta vastaava korvaus seuraavasti: vuosiluokkien 7-9 luo kanval vo ja 1,4 vuosiviikkotuntia ja vuosiluokan 6 luokanvalvoja 1,0 vuo si viik ko tuntia, koulukohtaiset jakotunnit ja koulukohtaiset erityistehtävät, joiden koh den tumi ses ta vastaavat rehtorit koulukohtaisesti. Kunnanvaltuuston hyväksymän Muhoksen kunnan vuoden 2017 ta lous ar vion laadinnan yhteydessä myönnettiin tuntikehykselle rahat. Las ken nal li-

6 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ses ti tämä tarkoittaa, että perusopetuksen tuntikehykseen on talousarviossa käytet tä vis sä 2396,65 tuntia. Lukuvuoden tuntikehys on 2377,65 tuntia, Koulujen käytössä oleva tuntikehys ja rehtoreiden esitys lukuvuodelle : Koulu tuntikehys valtioneri tyisavus tus ryhmät tuntike hys oppilaita yhteensä (es ka rit) Huovila 186, , (14) 7 Hyrkki 262, , (15) 10 Kirkonkylä 713, , (35) 27 Korivaara 186, (14) 8 Kylmälänkylä 58, ,50 22 (6) 2 Laitasaari 105, ,00 68 (13) 4 Yläkoulu 865,40 54/ , yhteensä 2377,65 90/ , (99) 79 ryhmät Seuraavien koulujen rehtorit esittävät nykyistä tuntikehystä: Huovila, Hyrkki, Kirkon ky lä, Kylmälänkylä ja Laitasaari. Korivaaran koulun rehtorin esitys on +25 tun tia. Talousarviossa 2017 on Korivaaran kouluun myönnetty 19 tuntia lisää. Kori vaa ran kouluun piti tulla (19) eskaria ja (27) 1.luokkalaista, mutta Korivaaralle on tulossa (14) eskaria ja (21) 1.luokkalaista. Vastaavasti Huovilaan on tulossa (14) eskaria ja (18) 1.luokkalaista, Hyrkkiin (15) eskaria ja (28) 1.luokkalaista ja Lai ta saa reen (13) eskaria, (8) 1.luokkalaista ja (20) 2.luokkalaista. Huovilaan on tu los sa 132 oppilasta ja Korivaaraan 128 sekä Laitasaareen 68. Edellisen pe rusteel la on oikeudenmukaista, että Huovilassa ja Korivaarassa on saman verran opetus ryh miä eli 7 ja Laitasaaressa niitä on 4. Yläkoulun tuntikehystarve on -19,6 tuntia tähän lukuvuoteen verrattuna. Ylä koulun rehtori kirjoittaa, että yläkouluun on sijoitettuna luokille useita maa han muutta ja taus tai sia nuoria, fysiikka ja kemia on jaettava työturvallisuuden vuoksi sekä uu si ja vanha opetussuunnitelma kulkevat rinnakkain. Päävastuualueen johtajan tuntikehysesityksessä on 19,60 vuosiviikkotuntia vähem män kuin talousarviossa 2017 on määrärahoja varattu syyslukukaudelle Lu kion tuntikehysesitys lukuvuodelle on n.5 kurssia suurempi kuin talous ar vios sa on varattu syyslukukaudelle, joten tuntikehyksen kasvu voidaan kattaa määrärahasiirrolla esi- ja perusopetuksen tuntikehyksestä. Lukion yhden kurssin kustannus 5 kk:n osalta on n. 792, joten määrärahaa siirretään (5 kurssia* 792 ) 3960 :a lukion puolelle. Erityistyisopetuksen puolelle tarvitaan kah deksan tuntia lisää, että voidaan perustaa Hyrkin kouluun alueellinen pienluokka 0-3, pal ka ta laaja-alainen erityisopettaja Huovilan ja Hyrkin kouluun, lisätä start ti luok-

7 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta kaan (0-2) kaksi viikkotuntia ja yläkoulun laaja-alaiseen erityisopetukseen kaksi viik ko tun tia. Tällä muutoksella pystytään vahvistamaan merkittävästi pe rus opetuk sen oppilashuollista työtä. Esityslistan oheismateriaalina ovat rehtoreiden tekemät tuntikehysesitykset lukuvuodelle PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja var hais kas va tus lau takun ta päättää perusopetuksen tuntikehyksestä ja perusopetusryhmien määrästä luku vuo del le seuraavasti: Koulu tuntikehys ryhmät Huovila 186,50 7 Hyrkki 262,00 10 Kirkonkylä 713,50 27 Korivaara 186,50 7 Kylmälänkylä 58,50 2 Laitasaari 105,00 4 Yläkoulu 845,80 22 yhteensä 2357,80 79 KÄSITTELY: Päävastuualueenjohtaja Juha Valta selosti asiaa lautakunnalle. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen.

8 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ERITYISOPETUKSEN TUNTIKEHYS LUKUVUONNA /2/20/200/2016, 79/4/40/402/2017 OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin ): Muhoksen kunnan voimassa olevan hallintosäännön mukaan opetus- ja var haiskas va tus lau ta kun nan ratkaisuvaltaan kuuluu koulujen vuotuisen ko ko nais tun timää rän eli niin sanotun tuntikehyksen osoittaminen. Muutoksia tuntikehykseen ei voi tehdä koulujen keskinäisillä päätöksillä. Tuntikehyksen avulla hoidetaan kaikki oppitunnit ja jaetaan opetusryhmiä pienem mik si. Kehyksen suuruus riippuu opetusryhmien ja tarjottavien kurssien määräs tä, valtakunnallisista opetussuunnitelman perusteista, kunnallisesta ope tussuun ni tel mas ta ja kunnallisesta tuntijaosta. Kun puhutaan esimerkiksi esiopetusryhmän 19 vuosiviikkotunnista, tarkoitetaan sitä tuntimäärää, joka esiluokalle pitää opetusta tarjota yhden työviikon aikana. Keskimääräinen yhden opetusryhmän (vuosiluokat 1-6) vaatima vuo si viik ko tun timää rä on 22,2 tuntia. Yhden vuosiviikkotunnin(vvh) kustannusvaikutus on kes kimää rin n euroa. Kustannusvaikutus on perusopetuksen alaluokilla pie nempi kuin perusopetuksen yläluokilla tai lukiossa. Erityisopetuksessa yhden op pi tunnin hin ta on keskimäärin n euroa vuodessa. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta myönsi päätöksellään lu kuvuo del le erityisopetuksen käyttöön eri kouluille tuntikehystä 364 vuo siviik ko tun tia. Rehtoreilta ja koulujen toi min nas ta vastaavilta rehtoreilta on pyydetty kan nan ottoa eri tyis ope tuk sen tuntikehyksestä oman koulunsa osalta. Taulukossa on eri tyisope tuk sen nykyinen tuntikehys ja rehtoreiden tekemä esitys: erityisopetus tuntike hys tuntikehys muutosesitys tun tei na Huovilan koulu Hyrkin koulu Kirkonkylän koulu Kirkonkylän kou lulla toi mi vat pien ryhmät Korivaaran koulu Kylmälänkylän koulu 4 4 Laitasaaren koulu Muhoksen yläkoulu Muhoksen yläkoululla toi mi vat pienryhmät Oulujoen koulu koordinaattori 6 6

9 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta starttiluokka 0-2 (Kirkon ky län koululla) Pienluokka (Hyrkin koululla) yhteensä Talousarvioon 2017 on varattu rahat Oulujoen kouluun kahdelle ryhmälle eli 60 tun nil le. Näin ollen erityisopetuksen käytettävissä oleva tuntikehys on 394 tuntia. Hyr kin koulussa on erityisopetuksessa 22 tuntia. Hyrkin kouluun perustettavasta alu eel lis ta pienryhmästä on keskusteltu mm. rehtoreiden, Hyrkin koulun hen ki lökun nan, erityisopetuksen koordinaattorin ja perheterapeutin kanssa. Kirkonkylän kou lu on antanut omasta erityisopetuksen kehyksestä yhdeksän tuntia Hyrkkiin esi tet tä vään pienryhmään. Erityisopetuksen tuntikehysesityksessä on, että Hyrkin kou luun perustettaisiin pienryhmä 0-3, joka keskittyisi lähinnä Huovilan, Hyrkin, Ko ri vaa ran ja Laitasaaren kouluihin. Meneillään olevana lukuvuonna on laaja-alai nen erityisopettaja työskennellyt Huovilassa 12 tuntia ja Kirkonkylän koulus sa yhdeksän tuntia. Erityisopetuksen tuntikehysesityksessä esitetään, että laaja-alai nen erityisopettajalla olisi 24 tuntia, jotka hän pitäisi Huovilan ja Hyrkin kou luis sa. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja var hais kas va tus lau takun ta päättää erityisopetuksen tuntikehyksestä ja ope tus ryh mis tä luku vuodelle seuraavasti: erityisopetus tuntikehys opetusryhmät Huovilan koulu 12 Hyrkin koulu 12 Kirkonkylän koulu 70 Kirkonkylän koululla toimivat pien ryh mät 54 2 Korivaaran koulu 12 Kylmälänkylän koulu 4 Laitasaaren koulu 10 Muhoksen yläkoulu 58 Muhoksen yläkoululla toimivat pienryhmät 60 2 Oulujoen koululla toimivat pienryhmät 60 2 koordinaattori 6 starttiluokka 0-2 (Kirkonkylän koululla) 22 1 pienluokka 0-3 (Hyrkin koululla) 22 1 yhteensä Erityisopetuksen tuntikehyslisäyksen kattaminen opetus- ja var hais kas va tus pal velu jen vuoden 2017 talousarviosta esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Päävastuualueenjohtaja Juha Valta selosti asiaa lautakunnalle ja täydensi päätösesitystään: Erityisopetuksen tuntikehyksen lisäyksestä (8 h) aiheutuvat palkkamäärärahojen lisätarpeet syyslukukaudelle 2017 voidaan kattaa

10 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen vuoden 2017 talousarvion sisältä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat talousarvion muutokset hyväksyttäväksi: Sitovuustasolta Muu perusopetus, kustannuspaikasta 1560 (Korivaaran koulu )siirretään tiliryhmästä palkat ja palkkiot, sitovuustasolle Erityisopetus/Laitoskoulut kustannuspaikkaan 1621 (Muu erityisopetus) tiliryhmään palkat ja palkkiot. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan täydennetyn esityksen.

11 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta LUKION TUNTIKEHYS LUKUVUONNA /4/40/403/2017, 421/2/20/200/2016 OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin ): Muhoksen kunnan voimassa olevan hallintosäännön mukaan opetus- ja var haiskas va tus lau ta kun nan ratkaisuvaltaan kuuluu koulujen vuotuisen ko ko nais tun timää rän eli niin sanotun tuntikehyksen osoittaminen. Muutoksia tuntikehykseen ei voi tehdä koulujen keskinäisillä päätöksillä. Muhoksen kunnan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt lukuvuodelle Muhoksen lukion tuntikehykseksi 270,54 vuo si viik kotun tia. Syksyn laskentapäivänä Muhoksen lukiossa oli kirjoilla 158 opis ke lijaa, joista 1 tutkintotavoitteinen etälukio-opiskelija. Tällä hetkellä arvio lukuvuoden opiskelijamäärästä on seuraava: 4. lk lk lk lk n. 55 (ensisijaisesti hakeneita 50) yhteensä n. 160 opiskelijaa Lukion tuntilaskennan perusteena ei voida käyttää ryhmäjakoa, sillä Muhoksen lu kio on luokaton. Tuntikehyksen tarvearvion pohjana on ollut keväällä 2017 lukion opiskelijoiden esivalinnat ja opettajille tehty tuntikehyskartoitus, jossa opetta ja kun ta on esittänyt asian tun te muk seen sa perustuvan arvion tuntikehystarpeista eri oppiaineissa lu ku vuon na Lukion toiminnan kannalta on keskeistä se, minkä verran kursseja se pystyy opiske li joil le tarjoamaan. Kurssit sijoittuvat lukion kurssitarjottimelle, joka rytmittää opis ke lun viiteen eri jaksoon lukuvuoden aikana. Kurssitarjotin muodostuu opiske li joi den tekemien valintojen pohjalta, kurssiryhmien koko ja määrä huo mioiden. Kurssitarjottimella on kaikille pakollisia kursseja, oppiaineen syventäviä kurs se ja ja ns. soveltavia kursseja, joiden kautta lukiot voivat myös profiloitua kou lu koh tais ten soveltavien kurssien muodossa. Lukion oppimäärän suorittamiseksi on opiskelijalla oltava vähintään 75 kurssia opis kel tu na. Tähän kurssimäärään tulee sisältyä kaikki pakolliset kurssit, joiden kaut ta kaikissa lukiossa on tarkoitus saavuttaa sama tietoaines ja menestymisen mah dol li suus ylioppilaskirjoituksissa. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja var hais kas va tus lau takun ta päättää Muhoksen lukion lukuvuoden tuntikehykseksi 275,5 vuo si viik ko tun tia.

12 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Lukion tuntikehyslisäyksen kattaminen opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen vuoden 2017 talousarviosta esitellään kokouksessa. KÄSITTELY: Päävastuualueenjohtaja Juha Valta selosti asiaa lautakunnalle ja täydensi päätösesitystään: Lukion tuntikehyksen lisäyksestä (5 kurssia) aiheutuvat palkkamäärärahojen lisätarpeet syyslukukaudelle 2017 voidaan kattaa opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen vuoden 2017 talousarvion sisältä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavat talousarvion muutokset hyväksyttäväksi: Sitovuustasolta Muu perusopetus, kustannuspaikasta 1560 (Korivaaran koulu ) siirretään 4000 tiliryhmästä palkat ja palkkiot, sitovuustasolle Lukio kustannuspaikkaan 1670 (Lukio) tiliryhmään palkat ja palkkiot. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan täydennetyn esityksen.

13 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN INFO OpVkltk Päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin ): Päävastuualueen johtaja esittelee kokouksessa lautakunnalle ajankohtaisia asioita. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja var hais kas va tus lau takun ta merkitsee infossa käsitellyt asiat tietoonsa saatetuiksi. KÄSITTELY: Asiakohdassa päävastuualueen johtaja Juha Valta selosti lautakunnalle seuraavia asioita: 1. Erityisopetukseen hakeutumista, oppilaiden valintaa erityisopetukseen sekä erityisopetuksen kehittämistoimenpiteitä Muhoksen kouluilla. 2. Kirkonkylän ja lukion sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi tehtyjä toimenpiteitä. 3. Kouluverkkoselvityksen valmistelun tämän hetkistä tilannetta. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen.

14 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta VALTUUSTOALOITE , JURVAKAINEN / SÄHKÖISEN OPPIMISEN MAHDOLLISTAMINEN KAIKILLE MUHOKSEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN 3-9 LUOKKIEN OPPILAILLE OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin ): tehtiin 24 allekirjoittama valtuustoaloite, jossa esitetään, että Mu hoksen perusopetuksen vuosiluokkien 3-9 oppilaille hankitaan vuosina säh köi sen oppimisalustan käyttöön tarvittava laitteisto (tabletti tai chromebook) ja Mu hok sen kunnan perusopetuksen koulutilat varustetaan em. laitteiston vaa ti milla verkkoyhteyksillä. Edelleen esitämme, että vuodesta 2020 lähtien laitteiden mää rä pidetään tasolla, jolla kaikilla Muhoksen kunnan 3-9 luokkien oppilailla on käy tös sään em. laitteisto. Perustelut: uuden opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttaminen (yksi uu den op pi missuun ni tel man laaja-alaisista osaamistavoitteista on tieto- ja vies tin tä tek nolo gi nen osaaminen. Em. teknologian hyödyntäminen opiskelussa on kes keinen kansalaistaito. Opettaja ei uuden opetussuunnitelman astuttua voimaan toi mi sen mukaisesti, jos opiskelussa ei hyödynnetä tieto- ja vies tin tä tek nolo giaa. Tie to- ja viestintäteknologiaa on käytettävä kaikilla vuosiluokilla ja kai kis sa op pi ai neis sa. oppilaille taataan tasa-arvoiset mahdollisuudet käyttää tieto- ja vies tin tä tekniik kaa kaikilla Muhoksen kunnan perusopetuksen kouluilla (ta sa-ar vo ei to teu du tällä hetkellä). Kunnanhallitus päätti lähettää valtuustoaloitteen val mis tel tavak si opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle. Kunnanhallitus päätti, että val miste lu yhteydessä on oltava yhteydessä hallinto- ja talousjohtajaan ja ICT-tukeen tek nis ten ratkaisujen ja niiden hinnan selvittämiseksi. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on hyväksynyt Muhoksen kunnan tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön strategian ja esittänyt sen hyväksymistä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Kunnanhallitus on esittänyt tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön strategian valtuus tol le hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuusto hyväksyi tieto- ja viestin tä tek no lo gian opetuskäytön strategian Strategiassa korostetaan yhteis työn ja kouluttamisen tarvetta sekä paikallisesti että kunnallisella tasolla. Koulu tet ta vat tutoropettajat vastaavat työpanoksellaan uuden opetussuunnitelman mukai sen opetuksen mahdollistamisesta Muhoksen kunnassa tieto- ja vies tin tä tek nolo gis ten käytänteiden osalta. Strategiatyö perustuu uuden opetussuunnitelman sisäl töi hin ja tavoitteisiin TVT:n osalta ja se antaa kootusti työkaluja ja tietoa henki lö kun nal le. Lisäksi strategiassa määritellään/linjataan myös resursseihin liit tyviä asioita. Tavoitteena on vuosien aikana varmistaa kaikkien opetusja varhaiskasvatuspalveluiden yksiköiden laitekannan riittävä taso, tietokoneiden ja muiden tarvittavien laitteiden määrä ja riittävän lyhyt kierto sekä mo ni puo lisuus.

15 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ICT-tuen kanssa asiasta on keskusteltu ja Jälkimmäisessä tilai suu des sa keskusteltiin Tutor-opettajien ja ICT-tuen yhteistyöstä. Uusi pe ruskou lu ohjelman tavoitteet peruskoululle ovat oppijalähtöisyys, maailman parhaat opet ta jat sekä avoin yhteisöllinen toimintakulttuuri. Ohjelma on yksi hallituksen kär ki hank keis ta. Uusi peruskoulu ohjelma tarjoaa jokaiselle Suomen pe rus koulul le mahdollisuuden tutoropettajaan. Tutoropettajalla tarkoitetaan opettajaa, joka tu kee muita opettajia koulukulttuurin muutoksen tekemisessä, uuden pe da go giikan toteuttamisessa ja digitaalisuuden tarkoituksenmukaisessa hyödyntämisessä. Mu hok sen yläkoulussa on kaksi tutoropettajaa, samoin Kirkonkylän koulussa. Hank keen tavoitteena on kouluttaa kuntaan tutoropettajia uuden ope tus suun ni telman mukaisesti yhteistyössä Oulun yliopiston ja Pohjois-Pohjanmaan kuntien kans sa. Tutoropettajan tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä laitteistoja sekä oh jelmis to ja hallinnoivan ICT-keskuksen ja koulujen välillä. Muhoksen kunta sai tutoropettajien toimintaan euroa. Kunnan oma ra hoitus osuus on 20% eli rahaa on yhteensä euroa. Tutoropettajien koulutuksen ja osaa mi sen kehittämiseen Muhos sai euroa, omarahoitusosuus 20% eli yh teen sä 7000 eu roa. Hankkeen tavoitteena on mm. edistää digitaalisaatiota ja peda go gii kan ke hit ty mis tä sekä antaa valmiuksia pitkäjänteiseen koulun toi min takult tuu rin ke hit tä mi seen, juurruttaa uusia pedagogisia käytänteitä opetustyön arkeen siten, että eri lai set tieto- ja viestintäteknologiset mahdollisuudet ovat hyödyn net tä vis sä esi ope tuk ses ta alkaen ja myös tukea tutoropettajien ver kos toi tu mista ja osaamisen ja ka mis ta omassa työyksikössä sekä kunnallisesti. Laitekantaan liittyen on keskusteltu ICT- tuen kanssa. Heidän näkemyksensä mukaan alakoulujen osalta yksi kone kahta oppilasta kohden toteutuu kohtuudelta mo nen koulun osalta. Yläkoulun osalta TVT-strategian mukainen tavoite on jokai sel le oppilaalle oma kone. Konemääristä on varmaankin syytä keskustella opet ta jien kanssa, mikä on riittävä määrä, että opetus voidaan hoitaa ope tus suunni tel man mukaisesti. On myös varmistettava, jotta laitteille tulee riittävästi käyttöä, ja laitekanta on kyllin monipuolinen laaja-alaisen opetuksen tueksi. Ylä koulun oppilaille ei ole tarkoitus hankkia omia koneita, vaan hankittava laitteisto säily te tään koulun tiloissa. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja var hais kas va tus lau takun ta antaa vastauksena valtuustoaloitteeseen kunnanhallitukselle ja edelleen kun nan val tuus tol le, että laitteiston osalta tavoitteena on Muhoksen kunnan tietoja viestintäteknologian strategian mukainen linjaus laitteiden osalta. Lisäksi lau takun ta toteaa, että laitteistoa tulee resurssoida riittävästi myös var hais kas va tukseen, esiopetukseen sekä 1-2 luokka-asteille. KÄSITTELY: Päävastuualueenjohtaja Juha Valta selosti asiaa lautakunnalle. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen.

16 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta MUHOKSEN KUNNAN JÄRJESTÄMÄ KOULULAISTEN KESÄTOIMINTA VUONNA /4/40/2017 OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin ): Valtuuston hyväksymä opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen talous ar vio vuodelle 2017 sisältää hallintokunnan uutena palvelutuotantona mää rära hat koululaisten kesätoimintaan kesälle Koululaisten kesätoiminta on ohjattua vapaa-ajan toimintaa ja tarkoitettu Mu hoksen kunnan koulujen ensimmäisen, toi sen ja kolmannen vuosiluokan oppilaille. Toi min taan voivat hakea kaikkien Mu hok sen kunnan koulujen oppilaat. Kul je tuksia toimintaan ei järjestetä. Toimintaa järjestetään Kirkonkylän koululla ajal la sekä Ohjattua toimintaa järjestetään pää asias sa ul ko na, Kirkonkylän kou lun pi ha-alu eel la. Toimintaa varten varataan Kirkonkylän koulun il ta päi vä toi min nan ti lat. Kesäkuun toimintaan voivat hakea 1-3 luokan oppilaat (kyseisellä luok ka-asteel la kevätlukukauden 2017 lopussa), etusijalla ovat 1-2 luokan oppilaat. Elokuun toimintaan voivat hakea 1-3 luokan oppilaat (kyseisellä luokka-asteella syys lu ku kau den 2017 alussa), etusijalla 1-2 luokan oppilaat. Toiminnan aikana oppilaille tarjotaan lounas ja välipala. Koululaisten kesätoimintaan ilmoittaudutaan hakulomakkeella ja il moit tau tu minen on sitova. Toimintaa järjestetään mikäli siihen ilmoittautuu vähintään 8 oppilasta. Toimintaan otetaan enintään 30 oppilasta. Yh den ver tai si na va lin ta perus tei na toimintaan käytetään ilmoittautumisjärjestystä / ja / tai arvontaa. Ar vonnas sa etu si jal la ovat 1-2 luokan oppilaat. Kirjalliset päätökset toimintaan ottamisesta te kee johtava koulunkäyntiavustaja. Koululaisten kesätoi min nan ohjaajina toimivat koulunkäynninohjaajat sekä il tapäi vä toi min nan ohjaajat, paikalla on kolme ohjaajaa. Toimintaa järjestetään maanan tais ta perjantaihin klo Toimintaan osallistumisesta peritään maksua seuraavasti: Maksut 1 viikko (0-5 pv) 40 2 viikkoa (6-10 pv) 80 3 viikkoa ( ) /pv

17 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Toimintamaksusta ei myönnetä vapautusta tai sisaralennusta. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja var hais kas va tus lau takun ta päättää, että koululaisten kesätoimintaa järjestetään edellä esitetyn mu kaises ti Kirkonkylän koululla ajal la ja KÄSITTELY: Päävastuualueenjohtaja Juha Valta selosti asiaa lautakunnalle. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen.

18 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta TALOUSARVION 2017 MUUTOS/OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT 421/2/20/200/2016 OpVkltk Varhaiskasvatusjohtaja Virpi Uutela (puhelin ): Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti kokouksessaan var haiskas va tuk sen asiakasmaksuista, muutoksista asiakasmaksuihin alkaen sekä siirtymisestä hoitoaikaperusteiseen laskutukseen alkaen. Var hais kasva tuk sen asiakasmaksulain muutokset aiheuttavat asia kas mak su tuot tojen vähenemisen varhaiskasvatuspalveluissa arviolta vuoden 2017 ai kana mikä aiheuttaa tarpeen talousarviomuutokselle varhaiskasvatuspalveluiden vuo den 2017 talousarvioon. Asiakasmaksutuottojen väheneminen voidaan kattaa var hais kas va tus palve lui den vuoden 2017 talousarviosta kustannuspaikalta 1676 (Päivärinteen päi väko ti) tiliryhmästä henkilöstökulut (3501). Talousarviomuutoksella ei ole vaikutusta opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen eikä koko Muhoksen kunnan vuoden 2017 talousarvion tulokseen. Määrärahasiirrot teh dään sitovuustason varhaiskasvatus sisällä. VARHAISKASVATUSJOHTAJAN EHDOTUS: Opetus- ja var hais kas va tus lauta kun ta päättää tehdä varhaiskasvatuspalveluiden vuoden 2017 talousarvioon esitys lis tan liitteenä olevat talousarviomäärärahamuutokset. Talousarviomuutoksella ei ole vaikutusta opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen eikä koko Muhoksen kunnan vuo den 2017 talousarvion tulokseen. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja var hais kas va tus lau takun ta hyväksyy varhaiskasvatusjohtajan ehdotuksen. KÄSITTELY: Päävastuualueenjohtaja Juha Valta selosti asiaa lautakunnalle. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen. Liitteet 1 Varhaiskasvatuspalveluiden vuoden 2017 talousarvion määrärahamuutokset

19 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta TALOUSARVION 2017 TOTEUMA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT 2/2/20/202/2017 OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin ): Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsenille on jaettu esityslistan oheis ma te riaa li na kunnan kirjanpidosta tilanteen mukaan otetut opetus- ja var haiskas va tus pal ve lui den talouden tulosteet. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja var hais kas va tus lau takun ta merkitsee tietoonsa opetus- ja varhaiskasvatuspalveluiden talouden seu rantatiedon KÄSITTELY: Päävastuualueenjohtaja Juha Valta selosti asiaa lautakunnalle. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen.

20 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ERASMUS+ -HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN / HYRKIN KOULU OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin ): Hyrkin koulun toiminnasta vastaava rehtori Airi Hautala hakee Hyrkin kou lul le lu paa osallistua Erasmus+-hankkeisiin. Kyseessä on strateginen kump pa nuus hanke, jonka tavoitteena on innovoida yleissivistävää koulutusta, edistää yhteistyötä ja vaihtaa hyviä käytänteitä kumppanikoulujen kanssa. Hankkeen avulla ra hoi tetaan muun muassa oppilas- opettajavaihtoa, hankekokouksia, hankehallintoa. Hyrkin koulun olisi tarkoitus hakea keväällä 2017 yhdessä viiden muun koulun (por tu ga li lai nen, saksalainen, italialainen, turkkilainen ja kaksi unkarilaista koulua) kanssa tukea strategiseen kumppanuushankkeeseen, jonka aiheena on "Nonviolent Communication and peer mediation" (yhtäläisyyttä esimerkiksi ver tais sovit te lun kanssa). Hanke alkaa syyskuussa 2017 ja kestää kaksi vuotta. Hyrkin koulun Erasmus+-koordinaatio-opettajina toimivat Maija Oravamäki ja Pau la Byman. Ko. opettajat ovat vastuussa koko projektin osalta muun muassa yh tei sen keskustelu- ja palautefoorumin perustamisesta ja ylläpitämisestä et winning-alus tal le. Muita viestinnän välineitä ovat muun muassa projektin luotu oma net ti si vu, kumppanikoulujen omat netti- ja facebooksivut, Skype ja koulujen ilmoi tus tau lu. Koko koulun henkilökunnalle esitellään projektin aihe ja toi min tamal lit. Hyväksi todetut toimintamallit kerrotaan myös muulle henkilökunnalle ja mah dol li ses ti esimerkiksi kunnan veso-tilaisuudessa koko kunnan ope tus hen kilös töl le. Vanhemmille informoidaan aiheesta vanhempainillassa. Mahdollisesti yh teis työs sä vanhempaintoimikunnan kanssa järjestetään "family day", jolloin kou lun henkilökunta, oppilaat ja vanhemmat tutustuvat aiheeseen projektiin osallis tu vien oppilaiden kanssa työpajoissa tuotetun materiaalin (kuvat, julisteet, videot, pelit) avulla. Opettaja- ja oppilasvaihtoihin Erasmus+ korvaa matkustuskulut kump pa ni kou luihin (ruoka, lennot ja opettajien majoittuminen hotellissa). Oppilaat majoittuvat isän tä per heis sä. Kunnalle aiheutuvia kuluja ovat mahdolliset sijaisen palk kaa mises ta aiheutuvat kulut. Erasmus+ korvaa myös Hyrkissä vierailevien opettajien ja op pi lai den matkustuskulut. Oppilaat majoittuvat Päivärinteellä isäntäperheissä. Kun nal le aiheutuvia kuluja on mahdollisesti opettajien ja oppilaiden ruokailut kou lul la koulupäivän aikana. Kukin partnerikoulu valitsee projektiryhmään oppilasta, jotka opettelevat me to din ensimmäisenä vuonna ja toimivat toisena vuotena vertaissovittelijoina. Pro jek ti työs ken te lyä toteutetaan vähintään 45 minuuttia viikossa. Hyrkin kou lussa tavoitteena on, että projektin työstämiseen voisi käyttää koulun kerhotunteja. Hyrkin koulu hakee lupaa osallistua Erasmus+ -hankkeisiin. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja var hais kas va tus lau takun ta päättää myöntää Hyrkin koululle luvan hakea lupaa osallistua Erasmus+

21 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hank kee seen. KÄSITTELY: Päävastuualueenjohtaja Juha Valta selosti asiaa lautakunnalle. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen.

22 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta LUKION JA YLÄASTEEN KUVATAITEEN LEHTORIN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS ALKAEN OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin ): Muhoksen kunnassa voimassa olevan hallintosäännön 7, Lautakunnan yleinen rat kai su val ta kohdan 11 mukaan: "Päättää alaistensa virkojen kelpoisuusehtojen muu tok sis ta ja virkanimikkeiden muuttamisesta sekä toistaiseksi voimassa olevien työsopimussuhteiden kelpoisuusehdoista ja nimikkeistä." Lukion rehtori on päätöksellään hyväksynyt viranhaltijan ir ti sa noutu mi sen alkaen lukion ja yläasteen kuvataiteen lehtorin virasta. Lukion ja yläasteen lehtorin nimike on vanhentunut, koska yläasteen nimi on muut tu nut yläkouluksi. Lukion rehtori esittää, että viran nimike olisi lukion ja ylä kou lun yhteinen kuvataiteen lehtori. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja var hais kas va tus lau takun ta päättää, että alkaen lukion ja yläasteen kuvataiteen lehtorin vir kani mi ke muu te taan lukion ja yläkoulun yhteinen kuvataiteen lehtoriksi. Vi ran kelpoi suus vaa ti muk set määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta an netun asetuksen (986/1998) mukaisesti. KÄSITTELY: Päävastuualueenjohtaja Juha Valta selosti asiaa lautakunnalle. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen.

23 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta MÄÄRÄAIKAISENA ESILUOKANOPETTAJANA TOIMIVAN TUNTIOPETTAJAN TOIMEN PERUSTAMINEN / KIRKONKYLÄN KOULU OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin ): Voimassa olevan Muhoksen kunnan hallintosäännön 26, Virat ja niiden kel poisuus eh dot kohdan 1 mukaan: "Kunnanhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkaut ta mi ses ta. Kunnanhallituksella on myös oikeus virkojen sijoittamiseen teh tävä alueil le tai kunnanhallitus antaa sijoituspäätöksen lautakunnalle tehtäväksi." Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on aiemmin kokouksessaan päät tänyt esi- ja perusopetuksen tuntikehyksestä lukuvuodelle Kirkonkylän kou lun rehtori Pasi Kukkola on esittänyt määräaikaisen esiluokan tuntiopettajan toimen perustamista väliselle ajalle. Perusteluna on tämän het ken esiopetusoppilaiden suuri oppilasmäärä. Määräaikaisen opettajan ope tustun nit katetaan Kirkonkylän koululle lukuvuodelle esitetystä tuntikehyksestä. Rat kai sul la ei ole talousarviovaikutusta. Kunnanhallituksen / 240 päättämän Pysyväismääräys /opettajat vi ranhoi to mää räys mukaan :"Pääsääntöisesti määräaikainen palvelussuhde alkaa lu kuvuo den työkauden alkaessa ja päättyy kevätlukukauden päättyessä (viikon 22 lauan tai), jos tarvetta viranhoitoon ei kesän aikana ole (esim. tenttien vas taan ot ta minen tai yhteishakuun liittyvät tehtävät). PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja var hais kas va tus lau takun ta esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa määräaikaisen esiluokan tun tiopet ta jan toimen aikavälille , sijoituspaikkana työsuhteen alussa on Kirkokylän koulu. Toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kel poi suudes ta annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Määräaikainen esiluokan tun tiopet ta jan toimi täytetään enintään neljän kuukauden koe ajalla. Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. KÄSITTELY: Päävastuualueenjohtaja Juha Valta selosti asiaa lautakunnalle. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen.

24 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta LUOKANOPETTAJAN VIRAN NRO 14 MUUTTAMINEN ALKAEN / KIRKONKYLÄN KOULU OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin ): Muhoksen kunnan voimassa olevan hallintosäännön 7, Lautakunnan yleinen rat kai su val ta kohdan 11 mukaan: "Päättää alaistensa virkojen kelpoisuusehtojen muu tok sis ta ja virkanimikkeiden muuttamisesta sekä toistaiseksi voi mas sa olevien työsopimussuhteiden kelpoisuusehdoista ja nimikkeistä." Kirkonkylän koulun rehtori on päätöksellään myöntänyt vi ran hal tijal le eron alkaen Kirkonkylän koulun luokanopettajan virasta nro 14. Vir ka tulee avoimeksi alkaen. Luokanopettajan virkaan nro 14 on kuulunut velvollisuus opettaa tekstiilityötä. Kir kon ky län koulun rehtori on esittänyt, että virasta poistetaan velvollisuus opettaa tekstiilityötä. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja var hais kas va tus lau takun ta päättää, että alkaen luokanopettajan virasta nro 14 poistetaan velvol li suus opettaa tekstiilityötä. Viran sijoituspaikka on virkasuhteen alussa Kirkon ky län koulu. Viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen hen kilös tön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. KÄSITTELY: Päävastuualueenjohtaja Juha Valta selosti asiaa lautakunnalle. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen.

25 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta TIEDOKSIANNETTAVAT ASIAT OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin ): Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle tiedoksi saatetaan seuraavat asiakirjat. 1. Oppilaspäätökset: KOULUNKÄYNTILUVAN MYÖNTÄMINEN MUUHUN KUIN OMAAN LÄHIKOULUUN KOULUNKÄYNTILUVAN MYÖNTÄMINEN MUUHUN KUIN OMAAN LÄHIKOULUUN KOULUKULJETUSETUUS KOULUKULJETUSETUUS 2. Kunnanhallituksen päätökset: - 65, Talousarvion 2017 käyttösuunnitelma / Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut - 66, Alakoulujen yhteisen laaja-alaisen erityisopettajan viran perustaminen - 67, Erityisluokanopettajan viran perustaminen / Kirkonkylän koulu - 68, Lukion ja peruskoulun yhteisen biologian ja maantiedon lehtorin viran nro 209 lakkauttaminen - 69, Lukion ja yläkoulun yhteisen biologian, maantieteen ja terveystiedon päätoimisen tuntiopettajan viran perustaminen 3. Muhoksen yläkoulun rehtorin päätös : Poikkeuspäivän ohjelman hyväksyminen / Muhoksen yläkoulun liikuntapäivä Hyrkin koulun toiminnasta vastaavan rehtorin päätökset : - 1 Muutos Hyrkin koulun työsuunnitelmaan - 2 Muutos Hyrkin koulun työsuunnitelmaan 5. Kylmälänkylän koulun toiminasta vastaavan rehtorin päätös : Lisäys Kylmälänkylän koulun työsuunnitelmaan / yökoulu 6. Kirkonkylän koulun rehtorin päätökset : Muutos työsuunnitelmaan / 6A luokan leirikoulu - 9: Muutos työsuunnitelmaan / 6CD luokat PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja var hais kas va tus lau takun ta merkitsee tiedoksiannetut asiakirjat tietoonsa saatetuiksi. Opetus- ja varhais kas va tus lau ta kunta päättää, ettei se käytä, niiltä osin kuin se on mahdollista, koh das sa 1. mainittujen pöytäkirjojen kohdalla kuntalain 51 :n mukaista ot to-oikeut ta. KÄSITTELY: Päävastuualueen johtaja Juha Valta esitti, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta lisäksi merkitsee tietoonsa seuraavat asiakirjat: 7. Muhoksen yläkoulun rehtorin päätös : Luokkaretken

26 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyminen / Muhoksen yläkoulun Jopo-luokka. 8. Valtuuston päätökset : 8, Hallintosääntömuutos ja 11, Valtuustoaloite / esioppilaiden mahdollisuus osallistua Muhoksen kunnan järjestämään iltapäivätoimintaan. 9. Kunnanhallituksen päätös : Hallintosääntömuutos (valtuuston täytäntöönpano) PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päävastuualueen johtajan esityksen kokouksessa tehdyillä lisäyksillä täydennettynä.

27 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta MUUT ASIAT OpVkltk KÄSITTELY: Tässä asiakohdassa opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta otti esille seuraavat asiat: 1. Seuraava kokous toukokuussa, päivämäärä vielä avoin, 2. Aamupäivätoiminta - Katri Hyvärinen esitti, että opetustoimi selvittäisi vielä mahdollisuutta järjestää hallintokuntien välisellä yhteistyöllä (esim. perhetyötoiminta ja aamu- ja iltapäivätoiminta) myös koululaisten aamupäivätoimintaa. Päävastuualueen johtaja totesi, että alustavia keskusteluja asiasta on jo käyty sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Honkasen kanssa. Keskustelu ja selvitystyö asiasta jatkuu, 3. Sisäiset vuokrat - Aiemmin esille otettu tarve selvityksestä sisäisiin vuokriin sisältyvistä osatekijöistä ei vielä ole valmistunut, 4. Koulunkäyntiohjaajat - Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta keskusteli henkilökohtaisen koulunkäynnin ohjaajan ja ryhmäohjaajan välisestä palkkaerosta ja erosta työtehtävien osalta. 5. Päivähoitopaikkatilanne - Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta keskusteli päivähoidon kysynnän ja tarjonnan tilanteesta. Pääsääntöisesti Muhoksen kunnassa pystytään vastaamaan tarpeeseen. Kriittisin tilanne on vuoropäivähoidossa. 6. Kouluverkkoselvitys - Päävastuualueen johtaja Juha Valta selosti käynnissä olevan kouluverkkoselvitystyön tämän hetkisestä tilanteesta. PÄÄTÖS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta merkitsi asiakohdassa käydyn keskustelun tietoonsa saatetuksi ja jatkovalmistelussa huomioitavaksi.

28 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta OSTOLIIKENTEEN HANKINTA ALKAEN 150/2/23/235/2015 Khall Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Muhoksen kunnan palveluliikenteen ja kaikkien koululaiskuljetusten ostoliikennesopimukset ovat päättymässä Ateriapalvelukuljetuksista, niihin sisältyen myös kunnan sisäisen postin kuljetus, on tekninen lautakunta päättänyt Ostoliikenteitä on valmisteltu yhdessä opetuspalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa, ja kilpailutettavat kohteet ovat seuraavat: Kohde 1 KOULUKULJETUKSET KUNNAN ITÄOSISTA KIRKONKYLÄN KOULULLE JA YLÄKOULULLA Kohde 2 PÄLLIN JA HUOVILAN SUUNNAN KULJETUKSET HUOVILAN KOULULLE JA YLÄKOULULLE (mahdollisesti) Kohde 3 HYRKIN KOULUKULJETUKSET Kohde 4 LAITASAAREN KOULUKULJETUKSET Kohde 5 KYLMÄLÄNKYLÄN KOULUKULJETUKSET Kohde 6 SANGINJOEN KOULUKULJETUKSET Kohde 7 KESKUSTAN YMPÄRISTÖN KOULUKULJETUKSET Kohde 8 KOULUKULJETUS TUPUSTA KIRKONKYLÄN KOULULLE JA YLÄKOULULLE Kohde 9 ERITYISOPPILAIDEN KOULUKULJETUKSET Kohde 10 PALVELULIIKENNE Kohteiden yksityiskohtia työstetään vielä, mutta hankinta-asiakirjat ovat teknisiltä osiltaan valmiina. Kilpailukohteiden määrittelyssä pyritään tehokkaaseen kokonaisjärjestelyyn ja riittävän hintakilpailun varmistamiseen. Hankinnan kokonaisarvo ylittää EU-kynnysarvon ( ), jolloin on noudatettava lainmukaisia määräaikoja ilmoittamisessa. Valmisteluaikataulu on seuraava: *vko 16, ilmoitus Hilmassa ( sekä osoitteessa ja kunnan virallisella ilmoitustaululla *vko 22, tarjousten jättöaika päättyy *vko 25, tarjouskilpailun ratkaisu. Tarjouskilpailuasiakirjoja ei lähetetä ennakkoon, mutta ne esitellään tarpeen mukaan kokouksessa.

29 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta OpVkltk Kunnanhallituksen toimintaan liittyvät ilmoitukset julkaistaan kunnan ilmoitustaulun lisäksi kunnan nettisivuilla sekä paikallislehdissä tapauskohtaisesti. KEHITTÄMISPÄÄLLIKÖN EHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että - se hankkii avoimella tarjouskilpailulla oppilaskuljetuspalvelut kokouksessa esiteltävien tarjouskilpailuasiakirjojen mukaisesti - sopimuskausi on , ja sopimusta on mahdollista jatkaa enintään kahdella optiovuodella saakka - hyväksyttävän tarjouksen valintaperusteena on halvin hinta - tarjouskilpailusta ilmoitetaan HILMAssa, sekä kunnan ilmoitustaululla ja Internet-sivuilla. KUNNANJOHTAJAN ESITYS: Kunnanhallitus päättää, että - kohteiden 1-9 osalta hankinta siirretään opetus-ja varhaiskasvatuslautakunnan ratkaistavaksi ja - kohteen 10 osalta sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaistavaksi. KÄSITTELY: Esittelijänä kokouksessa vs. kunnanjohtaja Rauno Maaninka, joka selosti asiaa kunnanhallitukselle. VS. KJ:N ESITYS KOKOUKSESSA: Kunnanhallitus päättää, että - kohteiden 1-9 osalta hankinta siirretään opetus-ja varhaiskasvatuslautakunnan ratkaistavaksi ja - kohteen 10 osalta sosiaali- ja terveyslautakunnan ratkaistavaksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi vs. kunnanjohtajan esityksen. päävastuualueen johtaja Juha Valta ( puhelin ): Muhoksen kunnan koululais- ja palveluliikennekuljetuksista on pyydetty tarjoukset työ- ja elinkeinoministeriön HILMA- ilmoituskanavassa Lisäksi tarjouskilpailusta on ilmoitus kunnan kotisivulla josta on saatavilla tarjouspyyntöaineisto liitteineen. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Tarjouskilpailussa käytetään avointa hankintamenettelyä. Tarjouskilpailu ratkaistaan määräaikaan mennessä saapuneiden tarjousten kesken, jotka täyttävät tarjouspyynnössä asetetut ehdottomat (tekniset) ja laadulliset vähimmäisehdot sekä ovat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjouspyynnön esittelytilaisuus järjestettiin Muhoksen kunnan valtuustosalissa

30 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kunnanhallitus Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta klo Mahdolliset tarjouksen laadintaa koskevat kysymykset sekä tarjouspyyntöä koskevat lisätietokysymykset tuli esittää kirjallisesti sähköpostitse osoitteella rauno.maaninka(at)muhos.fi. Tarjousten jättöaika päättyy klo Tarjousvertailua ei ehditty tehdä esityslistan postittamiseen mennessä, joten se esitetään kokouksessa. Hallinto- ja talousjohtaja Rauno Maaninka (puh ): Koulukuljetussopimukset päättyvät Kuljetukset on kilpailutettu nyt vuosille sekä optiona (2 vuotta) vuosille Koulukuljetusten yhteydessä on kilpailutettu myös sosiaali- ja terveystoimen palvelukuljetukset, joista päätöksen tekee sosiaali- ja terveyslautakunta. Hankintailmoitus on ollut julkaistuna alkaen julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hilmassa ja Muhoksen kunnan nettisivuilla. Tarjous tuli jättää ollakseen mukana kilpailussa klo mennessä. Määräaikaan mennessä jätetyistä tarjouksista on klo tehty avauspöytäkirja (oheismateriaalina). Yhteensä saapui 11 tarjousta, joista yksi myöhästyneenä. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi on tehty Tarjousvertailussa ovat olleet määräaikaan mennessä 10 saapunutta tarjousta. Tarjousten voittajat kohdereiteittäin tai yhdistelmäkohdereiteittäin on oheismateriaalina. Yhdistelmäkohdereiteissä on verrattu yhdistelmäkohdereittien kokonaishintaa yksittäisistä kohdereiteistä tehtyihin tarjouksiin ja halvin hinta kohdereitit kokonaisuudessaan huomioiden on edullisempi kokonaisuus valittu. Hintavertailu on julkinen asianosaisille kilpailutukseen osallistujille. Oheismateriaalina myös tarjouspyyntö ja palvelukuvaus/kohdereitit. Muut asiakirjat ovat nähtävillä opetuspalvelussa ennen kokousta ja kokouksessa päätöksentekoa varten. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksen saatua lainvoiman, tehdään tarjousten voittajien kanssa ostopalvelusopimus, johon kirjataan mm. jokaisen kohdereitin vaatimukset sekä kokonaishinta ajalle Ostopalvelusopimukset laatii ja valmistelee hallinto- ja talousjohtaja. PÄÄVASTUUALUEEN JOHTAJAN ESITYS: Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää tehdä hankintapäätöksen edellä olevan selostuksen ja liitteen mukaisesti. Hankintasopimukset tehdään hallinto- ja talousjohtajan laatiman ostopalvelusopimuksen mukaisesti siihen kuuluvine

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ):

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin ): Kunnanhallitus 146 13.04.2015 Opetus- ja 94 24.06.2015 varhaiskasvatuslautakunta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 55 05.04.2017 OSTOLIIKENTEEN HANKINTA 1.8.2015 ALKAEN 150/2/23/235/2015 Khall 13.04.2015

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN TUNTIKEHYS LUKUVUONNA OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin ):

ESI- JA PERUSOPETUKSEN TUNTIKEHYS LUKUVUONNA OpVkltk päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin ): Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 50 12.04.2016 ESI- JA PERUSOPETUKSEN TUNTIKEHYS LUKUVUONNA 2016-2017 369/4/40/402/2016 OpVkltk 12.04.2016 50 päävastuualueen johtaja Juha Valta (puhelin 044 4970 400):

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin

Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koulutuslautakunta 37 27.03.2014 Koulutuslautakunta 46 29.04.2014 Koulutuslautakunta 55 22.05.2014 Täyttöluvat varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden virkoihin ja toimiin Koula 27.03.2014 37 Vuoden 2014

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 159 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta AIKA 24.06.2015 klo 17:30-19:27 PAIKKA Muhoksen yläkoulu KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 92 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 161 93 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN

TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 20 29.04.2014 Kunnanhallitus 105 12.05.2014 Kunnanhallitus 124 26.05.2014 TÄYTTÖLUPIEN HAKEMINEN KOULUTOIMEN VIRKOIHIN JA TYÖSOPIMUSSUHTEISIIN TEHTÄVIIN Koulutuslautakunta 29.04.2014

Lisätiedot

Alakoulut (esiopetus ja vuosiluokat 1-6)

Alakoulut (esiopetus ja vuosiluokat 1-6) Kasvun ja oppimisen lautakunta 13 21.02.2017 Perusopetuksen avointen virkojen / toimien täyttäminen 267/01.01.00/2017 Kasvun ja oppimisen lautakunta 21.02.2017 13 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Juha

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa:

Selvityksen perusteella esitetään seuraavaa: Varhaiskasvatus- ja 25 17.03.2016 koulutuslautakunta Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 29 19.04.2016 Virkojen perustaminen ja tuntiopettajien siirtäminen virkoihin 89/01.01.00/2013 VARKOLK 17.03.2016 25

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 1/2019 1 Sivistys- ja hyvinvointilautakunta AIKA 07.01.2019 klo 17:00 PAIKKA Messi KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 4/ (6) Lasten ja nuorten lautakunta. Aika klo 17:00-17:30. Kunnanvirasto, edustustila, 4.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 4/ (6) Lasten ja nuorten lautakunta. Aika klo 17:00-17:30. Kunnanvirasto, edustustila, 4. Pöytäkirja 4/2019 1 (6) Lasten ja nuorten lautakunta Aika 19.03.2019 klo 17:00-17:30 Paikka Kunnanvirasto, edustustila, 4. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Perusopetuksen tuntimäärän jakaminen kouluille

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Luvan antaminen perusopetuksen ja lukion vakanssien täyttämiseen

Luvan antaminen perusopetuksen ja lukion vakanssien täyttämiseen Kaupunginhallitus 66 04.03.2019 Luvan antaminen perusopetuksen ja lukion vakanssien täyttämiseen 149/01.02.00/2019 Kaupunginhallitus 04.03.2019 66 Sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki: Perusopetus ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/8 Tarkastuslautakunta Aika 10.05.2017 klo 15:00-15:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 16 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 14.02.2013 Sivistystoimen vuoden 2013 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Sivistyslautakunta 3 Valmistelija: Sivistysjohtaja Eija Karhu Kauhavan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017

Kunnanhallitus Valtuusto Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 Kunnanhallitus 296 09.10.2017 Valtuusto 112 25.10.2017 Osavuosikatsaus II tammi - elokuulta 2017 KH 296 Kunnanhallitus on antanut talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa aika tau lut osavuosikatsausten laadinnasta.

Lisätiedot

Yksityisteiden hoidon järjestäminen

Yksityisteiden hoidon järjestäminen Tekninen lautakunta 68 04.12.2018 Kaupunginhallitus 8 14.01.2019 Kaupunginvaltuusto 3 04.02.2019 Tekninen lautakunta 16 26.03.2019 Kaupunginhallitus 64 15.04.2019 Kaupunginvaltuusto 22 27.05.2019 Yksityisteiden

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1

TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 TAIPALSAAREN KUNTA ESITYSLISTA 4/2014 1 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 12.08.2014 klo 18:00 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, Ruorisilta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 22 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2018 229 Hyvinvointilautakunta AIKA 05.09.2018 klo 17:00-19:00 PAIKKA Muhoksen yläkoulu KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 125 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 231 126 TYÖJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokousaika klo 17:00-17:58

Kokousaika klo 17:00-17:58 Suonenjoen kaupunki Kokouspöytäkirja 8/2019 1 (7) Tekninen lautakunta Kokousaika 29.07.2019 klo 17:00-17:58 Kokouspaikka Sairaalapolku 5, Päiväkeskuksen neuvotteluhuone Luettelo käsitellyistä asioista

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2019 19 astuslautakunta AIKA 07.06.2019 klo 15:00-15:25 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät

6 toistaiseksi voimassa olevaksi 5 Rekisteriseloste sekä käyttäjäryhmät KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 1/2017 1 Koululautakunta Aika 19.01.2017 klo 09:00 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Yöhoidon tarve varhaiskasvatuksessa 3 2 Työsuunnitelman

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 5/ (5) Lasten ja nuorten lautakunta. Aika klo 17:00-18:35. Otalammen koulu ja päiväkoti.

VIHDIN KUNTA. Pöytäkirja 5/ (5) Lasten ja nuorten lautakunta. Aika klo 17:00-18:35. Otalammen koulu ja päiväkoti. Pöytäkirja 5/2019 1 (5) Lasten ja nuorten lautakunta Aika 02.04.2019 klo 17:00-18:35 Paikka Otalammen koulu ja päiväkoti Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 22 Ruotsinkielisen opetuksen tuntijako 3 23 Ajankohtaiset

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1

PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 PÖYTYÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2018 1 AIKA 09.02.2018 klo 09:00 PAIKKA Pöytyän kunnan Kyrön toimipiste ASIAT Käsitellyt asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esityslistan liitteenä: Hakuilmoitus. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päät tää. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaupunginhallitus 86 18.04.2017 Kaupunginhallitus 121 15.05.2017 Kaupunginhallitus 157 05.06.2017 KAUPUNGINJOHTAJAN VIRAN VAALI 171/00.02.022/2017 Kh 18.04.2017 86 Kaupunginjohtajan virka jää avoimeksi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA. Sivistyslautakunta. Kokousnumero 2/2018 Aika Tiistai klo Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA ESITYSLISTA. Sivistyslautakunta. Kokousnumero 2/2018 Aika Tiistai klo Kunnanhallituksen kokoushuone ESITYSLISTA Kokousnumero 2/2018 Aika Tiistai klo 17.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Henkilötiedot on poistettu Kuntalain 140.1 :n nojalla KOKOUSKUTSU 20.03.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungintalon yhteispalvelupisteessä. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2017 64 Tarkastuslautakunta 10.05.2017 Aika 10.05.2017 klo 16:12-19:28 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316, 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/ Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 8/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 22.08.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 33 Teknisen toimen johtajan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/ TILINTARKASTAJAN KATSAUS VUODEN 2015 ARVIOINTIKERTOMUS MUUT ASIAT 121 MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2015 117 Tarkastuslautakunta AIKA 18.11.2015 klo 16:30-18:08 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 60 TILINTARKASTAJAN KATSAUS

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32 Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2013 Aika 19.03.2013 klo 18:00-20:40 Paikka Kokoushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/ Tarkastuslautakunta1. AIKA klo 14:00. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 11/2017 1 Tarkastuslautakunta1 AIKA 06.11.2017 klo 14:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2016 1/10 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 15:00-16:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Asikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 19 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi

Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi Varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet lukuvuodeksi 2017-2018 105/30.301/2017 Sivistyslautakunta 19.04.2017 57 Sivistyslautakunta antaa vuosittain varhaiskasvatus- ja koulukuljetusohjeet seu raa vak si

Lisätiedot

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh

Opetus- ja 2365/01.45/2017. Opetvarh Opetus- ja 130 02.11.2017 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 339 07.11.2017 Kunnanhallitus 357 20.11.2017 Varhaiskasvatuksen alue-esimiesten virkojen lakkauttaminen, päiväkodinjohtajan virkojen perustaminen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 19 astuslautakunta 2013-2016 AIKA 18.05.2017 klo 14:33-15:33 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 21 12 Pöytäkirjan

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle

Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 118 24.10.2018 Viranhaltijapäätösten ilmoituskäytäntö tekniselle lautakunnalle Tekninen lautakunta 24.10.2018 118 Tekninen johtaja Reima Ojala 11.10.2018: Kaupunginhallitus on käsitellyt

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 155 09.06.2016 Kunnanvaltuusto 37 15.06.2016 Kunnanhallitus 49 22.02.2017 Kunnanvaltuusto 8 09.03.2017 Väliaikaisen rahoituksen myöntäminen yleishyödyllisille Leader-hankkeille 95/02.05.03/2016,

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvun ja oppimisen lautakunta. AIKA kello 17:00-19:10. PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Kasvun ja oppimisen lautakunta. AIKA kello 17:00-19:10. PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Kasvun ja oppimisen lautakunta AIKA 16.03.2017 kello 17:00-19:10 PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen

Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen Kunnanhallitus 238 14.08.2017 Kunnanhallitus 259 28.08.2017 Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kirkonkylän koulun väistötilojen vuokrasopimuksen hyväksyminen 1550/58.580/2017 Kunnanhallitus 14.08.2017 238 Tekninen

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä,

Va. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että: 1) hallintojohtajan virka täytetään julkisella hakumenettelyllä, Kaupunginhallitus 8 09.01.2017 Kaupunginhallitus 54 13.02.2017 Kaupunginhallitus 95 13.03.2017 Kaupunginhallitus 122 10.04.2017 Kaupunginhallitus 153 08.05.2017 Kaupunginhallitus 189 30.05.2017 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kauniaisten suomenkielisen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna

Kauniaisten suomenkielisen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion työ- ja loma-ajat lukuvuonna Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta Suomenkielinen opetus- ja varhaiskasvatusvaliokunta 57 26.10.2017 70 14.12.2017 Kauniaisten suomenkielisen esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion työ-

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 137 Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta AIKA 31.05.2017 klo 17:00-19:05 PAIKKA Muhoksen yläkoulu KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 75 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 139 76

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2019 1/12 Tarkastuslautakunta Aika 12.02.2019 klo 15:00-17:05 Paikka Tekninen toimi, kokoushuone, Asikkalantie 21 Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 22.01.2015 Sivistystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 3 Valmistelija: Hallintopäällikkö Raimo Peltola Kauhavan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika 27.06.2017 klo 09:00-11:15 Paikka Kaupungintalon 2. kerroksen kokoustila Osallistujat Nimi Tehtävä Anttila Ari pj. Venesjärvi Seppo vpj.

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Esityslista 8/ (6) Tekninen lautakunta. Aika klo 18:00. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Esityslista 8/2017 1 (6) Tekninen lautakunta Aika 21.11.2017 klo 18:00 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asia Asia Otsikko Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 9/ Kasvatus- ja opetuslautakunta klo17:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 9/2016 1 04.10.2016 Aika Paikka 04.10.2016 klo17:00 Tuorilan koulu Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 78 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 79 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tuloista on kertynyt 115,6%. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t.

Tuloista on kertynyt 115,6%. Tulot sisältävät opetuspalveluiden ja nuo ri so pal ve lui den hankkeiden valtionavustusta yhteensä 761 t. Kasvun ja oppimisen 56 25.10.2018 lautakunta Kaupunginhallitus 284 05.11.2018 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämäärärahaesitys 927/02.02.00/2017 KASVOPPI 25.10.2018 56 Kokoukseen tuotu esitys: lousarviomääräysten

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus 4 20.11.2018 Kaupunginhallitus 5 03.12.2018 Vuoden 2019 talousarvio ja taloussuunnitelma 2020-2021 295/02.02.00/2018 Kh 20.11.2018 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 11/ kuntayhtymä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 11/ kuntayhtymä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen Pöytäkirja 11/2019 1 Tarkastuslautakunta 14.08.2019 Aika 14.08.2019 klo 08:00-10.30 Paikka Tönölä Osallistujat Läsnä olleet Varsinainen jäsen läsnä poissa Varajäsen

Lisätiedot

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta

Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta Perusturvalautakunta 53 23.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 268/02.08.00/2016 PERLJ 23.08.2016 53 Lohjan kaupunki on kilpailuttanut yhteistyössä perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2017 1/12 Koulutuslautakunta Aika 02.05.2017 klo 17:00-18:20 Paikka Kunnanvirasto Käsitellyt asiat Asia Sivu 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 27 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot