Helsinki No YS 1292

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki 21.10.2009. No YS 1292"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y No YS 1292 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitoksen toiminnan olennaista muuttamista. LUVAN HAKIJA Edita Prima Oy PL Edita LAITOS / TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Edita Prima Oy Hakuninmaan tuotantolaitos Hakuninmaantie Helsinki Toimialatunnus: Y-yhteisötunnus: LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 2 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 :n 1 momentin kohta 6 b) TOIMIVALTAINEN LUPAVIRANOMAINEN Uudenmaan ympäristökeskus Ympäristönsuojeluasetus 6 :n 1 momentin kohta 6 b) ASIAN VIREILLETULO Hakemus on toimitettu Uudenmaan ympäristökeskukseen MAKSU A AT2271 Asemapäällikönkatu 14 PL 36, Helsinki Stinsgatan 14 PB 36, FI Helsingfors, Finland

2 2 (33) TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toimintaa koskevat luvat ja päätökset Alueen kaavoitustilanne Helsingin kaupungin ympäristöviranomaisen myöntämä ympäristölupa, 309/ Merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään , Dnro UUS Y Hakuninmaan tuotantolaitoksen kemikaaliviranomaisena toimii Helsingin pelastuslaitos. Kuninkaantammen osayleiskaava on saanut lainvoiman Osayleiskaavan muutoksen myötä Edita Prima Oy:n tuotantolaitoskiinteistö sijaitsee työpaikka-alueella (TP), joka tarkoittaa alueen varaamista työvoimavaltaiselle ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomille toimisto-, tuotanto- ja palvelutyöpaikoille. Kiinteistön pohjois- ja länsipuolella on lähiliikunta-alueita (VL) sekä itä- ja eteläpuolella kerrostalovaltainen asuntoalue (AK). Edita Prima Oy:n omistaman tontin (10,5 ha) lohkominen on suoritettu Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston ohjeiden mukaisesti. Toiminnan käyttöön tontista on jäänyt noin 5,5 ha ja loput on osayleiskaavassa muutettu asuntoalueeksi (AK). Kuninkaantammen alueen asemakaavamuutos on vireillä. LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Sijainti Hakuninmaan tuotantolaitos sijaitsee Helsingissä 33. kaupunginosassa (Kaarela), korttelin 315 tontilla 1. Tontin koko on osayleiskaavamuutoksen ja lohkomisen jälkeen noin 5,5 ha. Kiinteistön omistaa Edita Oyj. Tontilla ei sijaitse muita kiinteistöjä kuin Edita Prima Oy:n tuotantolaitos, jonka kokonaispinta-ala on noin m 2. Ympäristön tila ja laatu Alueen geologia ja ympäristön luonnon tila Ilmanlaatu Alueen maaperä on pääsääntöisesti kalliota. Kalliota peittävän maakerroksen paksuus on noin 0-1 metriä. Avokalliot ovat tyypillisiä alueelle. Kasvillisuus ja eläimistö ovat tyypillisiä kaupunkiympäristölle. Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla vuonna 2008 (YTV:n julkaisuja 15/2009) raportin mukaan pääkaupunkiseutu on ilmanlaadultaan puhtaimpia metropolialueita Euroopassa. Ilmanlaatu on keskimäärin melko hyvä, mutta erityisesti keväisin katupölyhiukkasten sekä ajoittain liikenteen hiukkasten, typpidioksidin ja otsonin pitoisuudet ovat korkeita. Merkittävimmät epäpuhtauksien päästölähteet ovat liikenne, energian-

3 3 (33) tuotanto ja tulisijojen käyttö. Ilmapäästöjen pitoisuudet ovat pääkaupunkiseudulla pitkällä aikavälillä epäpuhtaudesta riippuen laskeneet, pysyneet likimain ennallaan tai nousseet vain vähän. Alueen asukas- ja liikennemäärät sekä energiantuotanto ovat kasvaneet voimakkaasti. Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuosina 2004 ja 2005 (Alueelliset ympäristöjulkaisut 385/2005) raportin mukaan Helsingin kaupungin alueella erityisesti sormipaisukarpeen vauriot, IAP-indeksi ja jäkälälajiston määrä olivat huomattavasti koko tutkimusalueen keskimääräisiä tuloksia heikommat. Viidellä havaintoalalla Helsingin keskustassa havaittiin vain yhtä jäkälälajia, sormipaisukarvetta. Neljällä alalla näistä sormipaisukarpeen peittävyys oli 0 % ja havaintoalat luokiteltiin jäkäläautioiksi. Eniten jäkälälajeja tavattiin edelleen Helsingin pohjoisimmalla havaintoalalla sekä viidellä alalla kaupungin kaakkoisosissa. Havaintoalojen määrä, joilta sormipaisukarve oli kuollut tai puuttui, oli vähentynyt edellisen tutkimuskerran viidestä alasta kolmeen havaintoalaan. Myös sormipaisukarpeen pahojen vaurioiden määrä oli vähentynyt edellisestä havaintokerrasta. Todettujen jäkälämuutosten perusteella, ilmansaasteiden kuormitus Helsingissä oli voimakkainta koko tutkimusalueella. Rikki- ja typpiyhdisteiden aiheuttama kuormitus Helsingissä on suurempaa kuin tutkimusalueen muissa osissa. Tämä näkyy neulasten keskimääräistä suurempina rikki- ja typpipitoisuuksina. Maaperän tila Maaperän tilasta ei ole tehty selvityksiä. Tuotantolaitos on rakennettu kiinteistölle vuonna 1975, eikä Edita Oyj:n tietojen mukaan kiinteistöllä ole ollut muita toimintoja ennen painotoiminnan aloittamista. Pohjaveden tila Pohjaveden tilasta ei ole tehty selvityksiä. Laitos sijaitsee noin 100 metrin päässä Vantaan Kaivokselan ( ) I-luokan pohjavesialueen rajasta. Pohjavesialueella sijaitsee mm. asutusta sekä teollisuutta, kuten painovärejä valmistava laitos. Alueet ja kohteet, joihin toiminnalla voi olla vaikutuksia Tuotantolaitos sijaitsee Helsingin Kaarelan kaupunginosassa aivan Vantaan kaupungin rajalla. Alueen pohjois- ja itäpuolella sijaitsee muuta teollisuustoimintaa. Asemakaavamuutoksen myötä alueen muu teollisuus sekä palvelut siirtyvät pois alueelta ja Edita Prima Oy:n tuotantolaitoksen ympärille rakennetaan pohjoista lukuun ottamatta asuinrakennuksia. Laitoksen luoteisosan teollisuuslaitokset sijaitsevat Vantaan puolella. Lähialueen koulut ja päiväkodit, kuten Hakuninmaan päiväkoti, sijaitsevat yli kilometrin päässä laitoksesta. Lähin nykyinen asutus sijaitsee Vantaan Kaivokselan kaupunginosassa, noin 200 m päässä Editan tuotantolaitoksesta pohjoiseen. Lähimmät Helsingin asuinalueet sijaitsevat laitoksen eteläpuolella noin 400 m päässä. Lähiliikunta-alueet sijaitsevat aivan laitoksen vieressä. Kaavamuutoksen myötä mahdollisesti rakennettavat asuinkiinteistöt tulevat

4 4 (33) noin m päähän laitoksesta. Vantaanjoki on noin 600 m päässä laitoksesta pohjoiseen. Noin kilometrin päässä laitoksesta koilliseen sijaitsee Vantaanjoen molemmin puolin Pitkäkosken rinnelehtojen luonnonsuojelualue. Melu, liikenne ja muu kuormitus alueella Tuotantolaitoksen länsipuolella kulkee Hämeenlinnanväylä, joka on osa Helsingin ja Vaasan välistä valtatie 3:a, jolla liikennöi päivittäin yli ajoneuvoa. Suurin osa alueella esiintyvästä melusta aiheutuu ajoneuvoliikenteestä. Hakuninmaantien alueella liikennöi sekä Edita Prima Oy:n, että muiden yritys- ja teollisuuslaitosten ajoneuvoja, jotka aiheuttavat melua ja pakokaasupäästöjä. Raskasliikenne Kuninkaantammen alueella tulee todennäköisesti vähenemään kaavamuutoksen myötä, mutta vastaavasti henkilöliikenne lisääntyy. Julkisen liikenteen uskotaan lisääntyvän alueella asuinrakennusten lisääntyessä. Kuninkaantammen alueella ja lähiympäristössä on myös muuta yritys- ja teollisuustoimintaa. Mahdollisia melu- ja hajuhaittoja aiheutuu muun muassa Vantaan puolella sijaitsevasta painoväritehtaasta. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Painaminen Painotoiminta tontilla käynnistyi vuonna 1975, kun Valtion painatuskeskus rakensi kiinteistölle tarvittavat tuotantotilat. Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitos valmistaa erilaisia painotuotteita, kuten kirjoja, lehtiä, esitteitä, mainospainotuotteita ja lomakkeita, ja tuottaa näihin liittyviä palveluita. Tuotantoteknologia on sekä offset- että digitaalipainotekniikka ja näihin liittyvä jälkikäsittelytekniikka. Laitos toimii neljässä vuorossa maanantai-aamusta perjantai-iltaan. Viikonloppuisin laitos on toiminnassa 12 tunnin vuorona. Laitoksella työskentelee noin 400 työntekijää. Laitoksella voidaan käyttää painopapereita enimmillään noin t/a. Painotoiminnan tuotantoprosessi koostuu neljästä eri vaiheesta: sivunvalmistus, painolevyn valmistus, painaminen ja jälkikäsittely. Sivunvalmistus Painettava aineisto käsitellään työasemalla ja asemoidaan. Asemoinnin jälkeen valmis digitaalisessa muodossa oleva aineisto siirretään CTPtulostimen palvelimelle. Painolevyn valmistus Painolevyn valmistusta varten on kolme CTP-tulostinta. Tulostin tulostaa painolevyn laserilla, suoraan palvelimelta saamansa digitaalisessa muodossa olevan tiedon pohjalta. Painolevy on valmistettu alumiinista ja sen toiminnallisella eli valottavalla pinnalla on emulsiokerros. Painolevyjä tulostetaan yksi kutakin painotyössä esiintyvää osaväriä kohden.

5 5 (33) Paino Painossa on käytössä kaksi painomenetelmää. Pääasiallisesti painaminen tapahtuu offsetmenetelmällä. Viime vuosina kohteessa on panostettu myös digitaaliseen painamiseen. Digitaalisen painamisen osuus koko työkannasta on vielä pieni, mutta luvan hakijan mukaan voimakkaassa kasvussa. Offsetpainokoneita kohteessa on 14, joista kaksi on kirjekuorien päällepainatukseen tarkoitettuja ja loput eri formaattisia varsinaisia painokoneita. Tuotanto jakautuu arkki- ja rullatuotantoon painopaperin toimitusmuodon mukaan. Kaikki offsetpainokoneet ovat ns. märkäoffset tyyppisiä. Tämä tarkoittaa, että painopeltiä kostutetaan vesitelaston kautta painamisen aikana. Vesi tarttuu painolevyn valottamattomaan osaan, rajaten painovärin valotetulla osalle. Näin saadaan halutun kaltainen kuvio väriä siirtymään painopaperille. Kostutusvesi sisältää isopropanolia noin 6 % sekä lisäaineita. Rullapainokoneissa painamisen periaate (märkäoffset) on sama kuin arkkikoneissakin, mutta käytettävä väri on koostumukseltaan erilainen. Raakapaperin toimitustavan ja painovärin lisäksi arkki- ja rullakoneet eroavat varustukseltaan. Arkkikone on perinteinen painokone, joka vaatii erillisen jälkikäsittelykoneiston. Rullapainokone on tuotantolinja, jossa koneisiin integroidut työkaluyksiköt mahdollistavat muun muassa paperin leikkaamisen ja taittamisen painatuksen yhteydessä. Rullakoneeseen voidaan liittää myös mustesuihkutulostimia lopputuotteen viimeistelemiseksi. Digitaalisia painokoneita on neljä. Digitaalinen painokone eroaa toimintaperiaatteeltaan perinteisistä painokoneista. Digitaalisessa painokoneessa käytettävät värit ovat jauhemaisessa muodossa, eikä työn mukana ole vaihdettavia painolevyjä kuten offsettekniikassa. Digitaalisessa painotyössä ei paperiin siirry mitään haihtuvia aineita. Sivunvalmistuksesta painotyö tulee sähköisenä painohihnalle tai -sylinterille. Jauhemainen väri varataan vastakkaiseen varaukseen, jolloin se asemoituu hihnan tai sylinterin pinnalle painettavan kuvion mukaisesti. Koneen pyöriessä kuvio siirtyy painopaperille ja kiinnittyy siihen lämmön ja kiinnitteen yhteisvaikutuksesta. Digitaalisen painamisen etuna on muuttuvan painamisen mahdollisuus. Jokainen peräkkäinen sivu voi olla erilainen, eikä erillisiä painolevyjä tarvita. Jälkikäsittely Painettu arkki käsitellään erillisessä osaprosessissa. Kirja- ja lehtityyppisessä tuotteessa yleisin jälkikäsittely on taitto ja sen jälkeen sidonta, joko niitillä tai liimalla. Lomaketuotteet jälkikäsitellään kokoojakoneilla, jotka yhdistävät halutun määrän tuotteen osia ja tekevät tarvittavat leikkuut ja taitot. Personoitavat tuotteet jälkikäsitellään tulostuslinjalla, jossa mustesuihkutulostuksen lisäksi tehdään leikkuut ja taitot. Yksi jälkikäsittelymuoto on kuoritus, jossa painetut tai personoidut painotuotteet asetetaan kirjekuoreen.

6 6 (33) Muut prosessit Jätepaperin käsittely Vesihuolto Varastointi Jätepaperi siirretään teräskanavassa tuotantokoneelta kahdelle hylkypaperiasemalle. Siirto toteutetaan suuritehoisilla puhaltimilla syntyvän ilmavirtauksen avulla. Jätepaperijakeet murskataan jatkokäsittelyn helpottamiseksi. Murskaus tapahtuu osittain tuotantokoneen yhteyteen sijoitetuilla repijöillä ja osittain siirtopuhaltimissa. Paperisilppu johdetaan puhaltimista rajapintaerottimelle, joista siirtoilma johdetaan suodattimille ja paperisilppu puristimen kautta keräys-/kuljetuskonttiin. Suodatettu siirtoilma palautetaan lämmityskaudella tuotantohalliin ja kesäaikaan johdetaan ulkoilmaan. Hakuninmaan tuotantolaitoksessa käytetään vettä vuosittain noin m 3. Vedestä noin 43 % käytetään kostutusvetenä painoprosessissa, noin % vedestä käytetään saniteettivetenä. Kostutusveden osuus todennetaan erillismittauksella, eikä siitä peritä jätevesimaksua. Tuotannon prosessivedet koostuvat pääasiassa kostutusvesistä. Lisäksi vettä käytetään painokoneiden pesussa. Veden kulutus ja jätevesien muodostuminen on kasvanut viime vuosina tihennettyjen pesukertojen sekä uusien painokoneiden harjapesurien takia. Pesukertoja on lisätty painoteknisten tuotteiden laadun parantamiseksi. Käytettävät kemikaalit varastoidaan pääasiassa ns. palavien nesteiden varastossa. Isopropanoli varastoidaan kiinteistön piha-alueella olevissa kahdessa 3 m 3 :n kaksivaippaisessa säiliössä, joista se johdetaan palavien nesteiden varaston ottopisteeseen. Säiliöt sijaitsevat laitoksen eteläpuolella. Työpisteisiin isopropanoli toimitetaan palavien nesteiden varastosta määräykset täyttävillä astioilla, joiden tilavuus on enintään 20 litraa. Jätteiden käsittely Hakuninmaan toimipisteessä jäteastiat on varustettu lajitteluohjeilla. Laitoksella jätteet lajitellaan kuuteen eri jakeeseen: ruskeakuituiset pahvit ja paperit, kaatopaikkajäte, energiajäte, ongelmajäte, valkoinen paperi ja lehdet sekä muu kierrätyspaperi. Lisäksi tietyille jakeille on omat keräysjärjestelmät. Erilliskerättäviä jakeita ovat huonekalut, puu, paperirullat, muovi, pesurätit, painolevyt, metalliset painoväripurkit, metallit, turvahävitettävä paperi, cd-rom-levyt sekä kannelliset kirjat. Rakennusteknisistä toimenpiteistä muodostuvat jätteet, noin 1-4 vaihtolavallista vuodessa, toimitetaan jatkokäsittelyyn rakennusliikkeiden toimesta. Hylkypaperiaseman letkusuodinyksikön erottama paperipölyn määrä on noin 300 kg/a, ja se on toimitettu kaatopaikalle.

7 7 (33) Raaka-aineet Tuotantolaitoksessa käytetään keskimäärin t painopaperia vuodessa. Suurin mahdollinen vuotuinen paperinkäyttömäärä on luvan hakijan arvion mukaan noin t. Laitoksen käyttämästä painopaperista yli 80 % on Pohjoismaisen ympäristömerkin saanutta paperia. Erilaisia liimoja ja lakkoja kuluu keskimäärin 27 t/a. Lisäksi tuotannossa käytetään levykehitettä noin l/a. Kirjojen sidontalinjalla käytettävä ns. PUR-liima sisältää isosyanaattia. PUR-liimoja käytetään hieman yli 2 t/a. Muita painotuotannossa tarvittavia raaka-aineita ovat mm. painovärit, liuottimet ja kostutusveden lisäaineet. Seuraavassa taulukossa on esitetty vuonna 2007 käytettyjen raakaaineiden ja kemikaalien käyttömäärät: Käyttömäärä Paperi t Pakkauslaatikot 103 t Painolevyt 55 t Painovärit ja toonerit 48 t Isopropanoli l Pesuaineet l Levykehite l Liimat 17 t Lakat 11 t Kostutuslisäaineet l Tuotannossa käytetään kemikaaleja, jotka voivat sisältää Valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) mukaisia vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita. Näitä aineita ei johdeta viemäriverkostoon. Painovärit Erilaisia painovärejä tuotannossa käytetään keskimäärin 50 t/a, joista kasviöljypohjaisten värien osuus on noin 56 %. Laitoksella säilytettävien painovärien enimmäismäärä on noin 7 t. Arkkipainannassa käytetyt värit ovat kasviöljypohjaisia. Väri on ilmakuivava eli erillisiä kuivureita ei tarvita. Rullapainokoneissa käytetään värejä, jotka kuivataan UV-valolla. UV-valo saa aikaan värin polymerisoitumisen eli värin kuivuminen tapahtuu ilman liuottimen haihtumista. Digitaalisissa painokoneissa käytetään jauhemaista painoväriä. Painoväreistä, väriaineista, lakoista ja musteista noin 95 % sitoutuu tuotteeseen ja loput 5 % sitoutuu prosessissa muodostuvaan jätteeseen. Kostutusvesi Märkäoffsettekniikassa käytetty kostutusvesi sisältää noin 6 % isopropanolia sekä lisäaineita. Lisäaineiden kulutus vuosittain on noin litraa. Lisäaineet sisältävät pieniä määriä erilaisia alkoholeja, kuten etanolia. Lisäaineista noin % haihtuu ilmaan. Liuottimet Orgaanisia liuottimia ovat isopropanolin lisäksi pesuaineet, muita liuottimia ei käytetä. Isopropanolin vuotuinen kulutus on noin litraa ja pesuaineiden noin litraa. Isopropanoli on alkoholi, josta vain noin 2 % sitoutuu tuotteeseen ja loppu haihtuu painosalin ilmaan. Pesuaineet

8 8 (33) Energiankulutus sisältävät liuottimia eri määriä, joista noin 95 % haihtuu ilmaan ja loput päätyvät pesujätteeseen. Edita on keskittänyt toimintojaan Hakuninmaan tuotantolaitokseen, esim. Pasilan laitoksen tuotanto on siirtynyt Hakuninmaalle vuonna Tuotannonmuutosten jälkeen Hakuninmaan laitoksen keskimääräinen sähkön kulutus on ollut noin MWh/a ja kaukolämmön kulutus keskimäärin MWh/a. Kiinteistön osuus sähköenergian kulutuksesta on noin 30 %, loppu kuluu tuotannon eri vaiheissa. Painokoneiden tuottama lämpö hyödynnetään tuloilman esilämmityksessä. Sähkön kulutukseen vaikuttaa mm. digitaalisen painamisen lisääntyminen ja UV-valolla kuivattavien painovärien käyttö. Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) Luvan hakijan mukaan Hakuninmaan tuotantolaitos edustaa tämänhetkistä parasta käyttökelpoista tekniikkaa. BAT-periaate huomioidaan kaikissa yhtiön investoinneissa ja raaka-ainevalinnoissa. Lähtökohtaisesti kaikki uudet tuotantolaitteet ovat käytöstä poistuvia laitteita parempia myös ympäristönäkökohtien kannalta. Tuotantolaitoksella on DNV:n myöntämä sertifioitu ISO ympäristöjärjestelmä sekä Pohjoismaisen joutsenmerkin käyttöoikeus koko tuotannossa. Tuotannossa käytetään pääasiassa joutsenmerkittyä paperia ja tuotanto täyttää Pohjoismaisen ympäristömerkin asettamat vaatimukset. Myös tuotannossa käytettävät kemikaalit ovat joutsenmerkkihyväksyttyjä. Asiakkaan ja tuotantolaitoksen välinen aineistonkulku tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti. Kaikki painolevyt valmistetaan CTP-tekniikalla. Filmin kautta tapahtuvaa levynvalmistusta ei ole lainkaan. Uusimmat painokoneet on varustettu painovärin esiasettelujärjestelmällä eli levynvalmistuksesta saadaan väriprofiilit painokoneelle, mikä vähentää painokoneen kuntoon laiton aikaista makulatuuria. Uusimmat painokoneet on varustettu myös suljetulla värinsäädöllä eli värin mittaus ja säätö ajon aikana tapahtuvat automaattisesti, mikä vähentää ajon aikaista makulatuuria. Rotaatiopainokoneissa Hakuninmaan tuotantolaitoksessa käytetään UV-painovärejä, jotka eivät sisällä lainkaan liuottimia. Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) liuottimia käyttävässä pintakäsittelyssä (Suomen ympäristö 23/2008) julkaisussa on esitetty parhaan käyttökelpoisen tekniikan kriteerit muun muassa painoteollisuudelle. Raportin mukaan VOC-päästöjen rajoittamiseksi on suositeltavaa käyttää kasviperäisiä (VCA), korkealla kiehuvia (VCA/HBS) tai keskihaihtuvia (AIII) pesuaineita painokoneiden pesemisessä. Hakuninmaan tuotantolaitoksessa käytettävistä pesuaineista ainoastaan kaksi pesuainetta kuuluvat suositeltujen luokkien ulkopuolelle, luokkaan AII, joka tarkoittaa hyvin haihtuvaa ainetta. Muut käytettävät pesuaineet kuuluvat luokkaan AIII eli keskihaihtuvat aineet. Luvan hakijan mukaan pesussa pyritään käyttämään pesuaineita, jotka sisältävät mahdollisimman vähän liuottimia.

9 9 (33) Hakuninmaan tuotantolaitoksella on viime vuosina investoitu huomattavasti digitaalipainotekniikkaan. Digitaalisen painamisen etuina on, ettei painolevyjä ja haihtuvia liuottimia tarvita. Lisäksi digitaalisessa painamisessa paperijätteen määrä on vähäisempi kuin perinteisessä painamisessa, sillä kuntoon laitossa ei muodostu makulatuuria eli ensimmäinen painettu arkki on jo laadultaan hyvä. Toisaalta digitaalinen painaminen kuluttaa perinteistä painamista enemmän energiaa. Ympäristön kannalta paras käytäntö (BEP) Luvan hakijan mukaan Hakuninmaan tuotantolaitoksessa sovelletaan tällä hetkellä ympäristön kannalta parasta käytäntöä (BEP). Edita Prima Oy seuraa sekä ISO ja Pohjoismainen ympäristömerkki-standardien kehittymistä ja osallistuu graafisen alan ympäristötyöhön. Tuotantolaitoksen toiminnasta julkaistaan vuosittain ympäristöraportti ja toiminnasta ylläpidetään jatkuvasti ympäristöohjelmaa, jossa on kuvattu toimenpiteet ja tavoitteet jokaisen merkittävän ympäristönäkökohdan osalle. Lisäksi tuotantolaitoksesta pidetään nk. ympäristötilastoa, johon on koottu noin 10 vuoden ajalta tilastotietoa eri ympäristökuormituksista. Edita Prima Oy on osallistunut monipuolisesti graafisen alan ympäristötyöhön olemalla mukana mm. Graafisen alan ympäristöoppaassa sekä alaan liittyvissä kehittämis- ja tutkimusprojekteissa. Päästöjen vähentämistoimenpiteiden ristikkäisvaikutukset Luvan hakijan mukaan Hakuninmaan tuotantolaitoksen toiminnassa muun muassa digitaalinen painotekniikka sekä rullaoffsetkoneilla käytettävät UV-valolla kuivattavat painovärit vähentävät laitoksen aiheuttamaa liuotinpäästöä ilmaan. Kyseiset tekniikat kuitenkin kuluttavat tavanomaista painoa ja liuotin kuivavia painovärejä enemmän energiaa. Digitaalisen painamisen energiankulutus verrattuna perinteiseen offsetpainamiseen on noin 4 5 -kertainen. Ympäristö- ja laatuasioiden hallintajärjestelmät Hakuninmaan tuotantolaitoksessa ovat käytössä ulkopuolisen tarkastajan hyväksymä ISO 9001-laatusertifikaatti sekä ISO ympäristösertifikaatti. Lisäksi Editan Hakuninmaan laitos on saanut pohjoismaisen ympäristömerkin ( ) lehdille, kirjoille, mainospainotuotteille, lomakkeille, korteille ja muille painotuotteille. Edita on liittynyt myös Pakkausalan ympäristörekisteri PYR Oy:n jäseneksi (nro ). Hakuninmaan laitos täyttää Suomen Pankkiyhdistyksen turvapainoluokituksen ryhmä 2:n (hyvin turvallinen) vaatimukset (Suomen Pankkiyhdistys, Tarkastusseloste nro 2 TUT/2002). Laitokselle on laadittu ympäristöohjelma, jossa määritellään päämäärät tuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja hallitsemiseksi. Ympäristöohjelmassa on esitetty kunkin päämäärän tavoitteet, toimenpiteet sekä toteutusaikataulu.

10 10 (33) Energiatehokkuus Tuotantolaitoksella käytetään sähköä noin kwh /t paperia, joka on korkeampi kuin graafisen alan keskimääräinen sähkönkulutus. Hakuninmaan tuotantolaitoksella korkea sähkönkulutus aiheutuu tuotannon korkeasta jalostusasteesta. Kaukolämmön kulutus on alle 20 kwh/rm 3, joka on alhaisempi kuin graafisen alan keskimääräinen lämmönkulutus. Edita Prima on ollut mukana Promain Oy:n ja VTT:n ylläpitämässä energiankäytön ja kiinteistönhallinnan benchmarkingissa, jossa verrattiin graafisen alan yritysten energiakustannuksia ja energiankulutusta muihin alalla toimiviin yrityksiin. Hakuninmaan tuotantolaitoksen sähköenergiankulutus suhteessa rakennustilavuuteen on ollut mediaaniarvon alapuolella, noin 73 kwh/rm 3. Laitoksen kaukolämmönkulutus suhteessa rakennustilavuuteen on alle alan alakvartiilin, noin 18,2 kwh/rm 3. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Jätevedet ja päästöt vesiin ja viemäriin Päästöt ilmaan Helsingin Vesi on vuonna 1997 antanut tiedotteen, ettei Hakuninmaan tuotantolaitos tarvitse erillistä sopimusta teollisuusjätevesien johtamisesta viemäriin, sillä jätevesien määrä ja laatu eivät merkittävästi poikkea yhdyskuntajäteveden ominaisuuksista. Painolevytulostimien kehite ja kehitesäiliöiden pesuvedet sekä painokoneiden kostutusvesijäte kerätään talteen ja toimitetaan ongelmajätteiden käsittelyyn. Vähäisiä määriä kehitettä joutuu viemäriin ainoastaan painolevyjen huuhtelussa. Huuhteluvesi on analysoitu vuonna 1999 ensimmäisen CTP-tulostimen käyttöönoton yhteydessä. Analyysitulosten mukaan huuhteluvesi voidaan johtaa viemäriverkkoon sellaisenaan. Tuotantoprosessissa ei enää muodostu hopeaa sisältäviä kiinnitejätevesiä, joita aikaisemmin muodostui filmitulostimilta, jotka on poistettu käytöstä. Kaikkien painokoneiden jäähdytyskierrot ovat suljettuja, eikä prosessivesiä johdeta viemäriin. Kostutus- ja pesulaitteiden säiliöiden puhdistuksessa muodostuva jäte toimitetaan ongelmajätteiden käsittelyyn. Veden kulutus ja jätevesien muodostuminen ovat kasvaneet viime vuosina tihennettyjen pesukertojen sekä uusien painokoneiden harjapesurien takia. Pesukertoja on lisätty painoteknisten tuotteiden laadun parantamiseksi. Hakuninmaan tuotantolaitoksen aiheuttamat päästöt ilmaan ovat pääasiassa hajapäästöjä offsetpainokoneilta. Painokoneilla ei ole ilmanvaihdon kohdepoistokanavia paitsi rullaoffsetkoneilta. Liuotinpäästö tapahtuu ilmanvaihdon neljän poistoaukon kautta, jotka sijaitsevat laitoksen katolla. Merkittävin ilmapäästön aiheuttaja on kostutusvedessä käytettävä isopropanoli, josta vain pieni osa (n. 2 %) sitoutuu tuotteeseen, loppu haihtuu painosalin ilmaan. Toinen merkittävä ilmapäästöjen aiheuttaja on painokumien pesussa käytettävien pesuaineiden sisältämät haihtuvat

11 11 (33) orgaaniset yhdisteet. Pesuaineiden haihtuvista yhdisteistä suurin osa haihtuu ilmaan ja osa (n. 5 %) sitoutuu kierrätettäviin pesurätteihin. Laitoksen käyttämien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden käyttö vaihtelee vuosittain, mutta esimerkiksi vuonna 2007 laitoksella käytettiin noin 65 t haihtuvia orgaanisia yhdisteitä sisältäviä liuottimia. Koska tuotteeseen ja jätteeseen sitoutuvan liuotinmäärän oletetaan olevan alle 5 %, laitoksen tuottama haihtuvien orgaanisten yhdisteiden hajapäästö on arvioitu samansuuruiseksi kuin käytettyjen liuottimien sisältämä haihtuvien yhdisteiden määrä. Vaikutus on ensisijaisesti työhygieeninen. Lähialueella liuottimien hajapäästö aiheuttaa lähinnä viihtyvyyshaittaa. Liuotinpäästöjä toiminnassa pyritään hallitsemaan erilaisilla työteknisillä keinoilla. Painokoneissa käytettävä kostutusvesi jäähdytetään tyypillisesti noin + 20 ºC. Kostutusveteen lisättävän isopropanolin määrä annostellaan automaattisella järjestelmällä. Kostutusveden lämpötilaa ja isopropanolipitoisuutta voidaan säätää painokonekohtaisesti. Isopropanolisäiliöt sijaitsevat laitoksen ulkoalueella, josta se johdetaan putkistoa pitkin palavien nesteiden varastoon ja edelleen 20 litran suljettavilla kanistereilla kostutusvesiyksikköihin. Raaka-ainevalinnoilla pyritään myös vaikuttamaan ilmapäästöjen muodostumiseen. Painokoneet on varustettu suljetulla värinsäädöllä eli värin mittaus ja säätö ajon aikana tapahtuvat automaattisesti. Rotaatiopainokoneissa Hakuninmaan tuotantolaitoksessa käytetään UV-painovärejä, jotka eivät sisällä lainkaan liuottimia. Hakuninmaan tuotantolaitoksessa käytettävistä pesuaineista suurin osa kuuluvat luokkaan AIII eli keskihaihtuvat aineet. Luvan hakijan mukaan pesussa pyritään käyttämään pesuaineita, jotka sisältävät mahdollisimman vähän liuottimia. Lisäksi Hakuninmaan tuotantolaitoksella on viime vuosina investoitu huomattavasti digitaalipainotekniikkaan, jonka etuna on, ettei painolevyjä ja haihtuvia liuottimia tarvita. Kirjojen sidontalinjalla käytettävä ns. PUR-liima sisältää isosyanaattia. Työilman isosyanaattipitoisuudet on mitattu mm. vuonna 2007 Työterveyslaitoksen toimesta. Mitatut pitoisuudet ovat pieniä, noin 0,3 % Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (109/2005) mukaisesta haitallisesta tunnetusta pitoisuudesta. Hylkypaperiasemien pölynpoistojärjestelmistä aiheutuu pölypäästöjä ilmaan. Letkusuotimella varustetun hylkypaperiyksikön poistoilman pölypitoisuus on < 5 mg/m 3. Poistoilman pölypitoisuus pienenee letkusuotimien erotustehokkuuden parantuessa, kun partikkelit kasaantuvat suodatinmateriaalin pinnalle. Raaka-aineiden, tuotteiden ja jätteiden kuljetukset ja työmaaliikenne aiheuttavat liikennepäästöjä ilmaan. Alueen muu liikenne on merkittävämpää kuin painotalon toiminnasta aiheutuva liikenne.

12 12 (33) Melu ja tärinä Laitoksen toiminnan aiheuttama melutaso on kartoitettu suoritetuilla mittauksilla. Mittausten perusteella on tehty melumalli, jolla pyritään jäljittelemään toiminnan aiheuttamia vaikutuksia kaavamuutoksen mukaisilla asuinalueilla. Mittaustulosten perusteella laitoksen aiheuttama keskiäänitaso on db(a), kun reunanauhapuhaltimet ovat päällä. Kun reunanauhapuhaltimet eivät olleet käytössä, keskiäänitaso oli noin db(a), jolloin aistinvaraisesti laitokselta ei ollut kuultavissa melua, vaan melukuorma muodostui läheisten liikenneväylien aiheuttamasta melusta. Melu on mitattu laitoksen länsipuolelta, jossa merkittävimmät melunaiheuttajat eli reunanauhapuhaltimet sijaitsevat. Laitoksella tullaan tekemään muutoksia melun torjumiseksi. Eniten melua aiheuttavat reunanauhapuhaltimet korvataan uusilla ja siirretään sisätiloihin. Uuden hylkypaperiaseman sisätiloihin sijoituksella vähennetään myös kontinvaihdon yhteydessä vapautuvan paperisilpun leviäminen ympäristöön. Lisäksi kaikki uudet prosessilaitteet tullaan koteloimaan mahdollisuuksien mukaan. Koteloiden sisäpinnat verhoillaan ääntä eristävillä materiaaleilla. Puhaltimien runkoihin asennetaan raskas matto vaimentamaan levyjen värähtelystä aiheutuvaa ääntä. Siirtoilmakanaviin asennetaan äänenvaimentimet ennen prosessilaitteita. Kesäaikaan käytettävä siirtoilman ohituskanava varustetaan äänenvaimentimilla. Uusilla reunanauhapuhaltimilla ja sisätiloihin sijoituksella laitoksen aiheuttama melutaso alenee noin 9 db. Meluntorjuntatoimenpiteet suoritetaan Kuninkaantammen alueen kaavoituksen ja rakentamisen aikataulun mukaisesti. Melua aiheutuu myös laitoksen toimintaan liittyvästä liikenteestä. Laitokselle ajetaan Hakuninmaantien kautta. Paperin toimitukset tapahtuvat pääsääntöisesti klo välillä arkipäivisin. Ajoja on alle 10 päivässä. Paperi toimitetaan laitokselle rekka-autoilla. Lähtevän tavaran toimituksesta aiheutuvaa liikennettä tapahtuu arkipäivisin klo välillä, poikkeuksena maanantai, jolloin tavaranlähetystä on klo saakka. Pääosa lähtevän tavaran ajoneuvoista on kevyitä jakelukuorma-autoja ja pakettiautoja. Laitoksella on 400 työntekijää, joista luvan hakijan mukaan noin 60 % kulkee omalla autolla töihin. Henkilöliikenteen määrä on merkittävä. Henkilöliikenteen määrä on suurinta arkisin klo välillä. Uuden kaavamuutoksen mahdollistama asutuksen lisääntyminen alueella vaikuttaa alueen liikennemääriin. Joukkoliikenteen palvelut tulevat lisääntymään merkittävästi, joka puolestaan voi johtaa yksityisautoilun määrän vähenemiseen työmatkaliikenteessä. Laitoksen normaalitoiminta ei aiheuta tärinää. Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen Laitoksen toiminnassa muodostuu erilaisia jätejakeita painoprosessin eri vaiheissa. Sivunvalmistuksessa ja painolevyn tulostuksessa muodostuu lähinnä kehitejätettä. Painamisessa muodostuu paperi-, pesuvesi-, painoväri- ja liuotinjätettä. Painotuotteen jälkikäsittelyssä syntyvät jätteet koostuvat lähinnä paperista ja liimasta. Lisäksi jätettä muodostuu toimistossa sekä sosiaalitiloissa.

13 13 (33) Jätteitä tuotannossa muodostuu noin t vuodessa. Tästä noin t kierrätetään, 150 t toimitetaan hyötykäyttöön, 6 t sijoitetaan kaatopaikalle ja 120 t on erilliskäsittelyyn toimitettavaa ongelmajätettä. Kierrätettäviä jätejakeita ovat jätepaperi, pahvi, alumiinipainolevyt, muu metallijäte sekä muovit. Hyötykäyttöön toimitettavia jätejakeita ovat energiajae ja jätepuu. Kaatopaikalle sijoittavaa jätettä ei varsinaisesta tuotannosta muodostu, vaan se on peräisin laitoksen ruokalatoiminnasta. Kaatopaikkajätteeseen kuuluvat tuotannosta vain painokumit sekä PVC-muovit. Suurimpia ongelmajätejakeita ovat kehite, liuotinpitoinen jätevesi, vesilakka sekä sähkö- ja elektroniikkajäte. Jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn. Päästöt maaperään (estäminen) Alueelta ei johdeta jätettä tai jätevettä maaperään tai pinta- ja pohjavesiin. Laitoksen normaalitoiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN Luvan hakijan mukaan Hakuninmaan tuotantolaitoksen normaalitoiminnan merkittävimmät vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen liittyvät pääasiassa laitoksen synnyttämään meluun ja toimintaan liittyvien kuljetusten sekä työmaaliikenteen aiheuttamaan meluhaittaan ja liikennepäästöihin. Laitoksen toiminta ei alenna läheisten lähivirkistys- ja luonnonsuojelualueiden virkistys- ja luontoarvoja. Alueella on myös muuta yritys- ja teollisuustoimintaa. Tuotantolaitoksen normaalitoiminnalla ei ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Vaikutus maaperään sekä pinta- ja pohjaveteen Vaikutus ilmaan Melun ja tärinän vaikutukset Laitoksen normaalitoiminnalla ei ole vaikutusta maaperään tai pinta- ja pohjaveteen. Haitallisten kemikaalien vapautuminen alueen maaperään tai pohjaveteen on epätodennäköistä. Tehtaan merkittävin paikallinen ympäristövaikutus on toiminnan aiheuttamat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöt ilmaan. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet osallistuvat alailmakehän otsonin muodostumiseen. Lisääntyvä digitaalinen painaminen on perinteistä painamista ympäristövaikutuksiltaan pienempi lukuun ottamatta suurempaa sähkön kulutusta. Päästöjen vaikutukset ovat lähinnä työhygieenisiä. Toiminnan aiheuttaman liikenteen päästöillä voi olla yleistä viihtyisyyttä alentava vaikutus. Luvan hakijan mukaan tuotannon painokoneiden ja muiden tuotantokoneiden ja -laitteiden tuottama melu ja tärinä eivät kantaudu tehtaan ulkopuolelle. Laitoksen aiheuttama melu on vaikutuksiltaan vähäinen suh-

14 14 (33) teessa muuhun alueen meluun, kuten Hämeenlinnanväylän liikennemeluun. Tuotantolaitoksen meluhaitta tulee pienenemään reunanauhapuhaltimien uusimisen ja uudelleen sijoittamisen sekä muiden teknisten meluntorjuntatoimien jälkeen. Laitoksen normaalitoiminta ei aiheuta tärinää. LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Käyttötarkkailu Päästötarkkailu Käyttötarkkailu on normaalia työnjohdon päivittäin suorittamaa valvontatyötä. Työnjohto valvoo, että eri työvaiheissa noudatetaan sovittuja menettelytapoja ja että käytettävä tuotantolaitteisto on asianmukaisessa kunnossa. Hakuninmaan tuotantolaitoksen ISO 9001-standardin mukaisessa laatudokumentaatiossa on kuvattu sovitut menettelyt eri työvaiheissa. Tuotantolaitoksessa on käytössä GD tuotannonohjausjärjestelmä, johon kerätään reaaliaikaisesti tuotantotietoja eri työvaiheista. Tuotannonohjausjärjestelmään kirjautuu mm. paperin käyttö. Tuotantolaitoksen päästötarkkailu on työnjohdon päivittäin suorittamaa valvontatyötä, jonka tarkoituksena on estää tai havaita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa erilaiset vahinko- ja hätätilanteet. Tuotannossa tarvittavat kemikaalit varastoidaan sisätiloissa vain pienissä erissä ja tilavuuksissa. Kemikaalien valuminen vahinkotapauksissa viemärikaivoihin on pyritty ennaltaehkäisemään varolaittein ja valuma-altain sekä varaamalla riittävästi imeytysaineita ja viemärinsulkumattoja tarpeellisiin paikkoihin. Melumittauksia ja -mallinnuksia tuotannon aiheuttamasta meluhaitasta on tehty tarvittaessa. Laitoksen vaikutusten tarkkailu Raportointi Varsinaista vaikutusten tarkkailua ei suoriteta. Tuotantolaitoksesta laaditaan vuosittain ympäristöraportti, johon kootaan yksityiskohtaiset tiedot toiminnassa käytettävistä materiaaleista ja kemikaaleista, energian-, sähkön- ja vedenkulutuksesta sekä mm. tuotetuista jätteistä. Merkittävät tuotannon häiriötilanteet ja niiden vaikutukset ympäristöön kirjataan. Laitoksen toiminnasta laaditaan vuosittain ympäristöraportti, johon kootaan tiedot ympäristötilastosta. Ympäristöraportti jaetaan vuosittain henkilökunnalle ja muille sidosryhmille. Laitoksen ympäristövaikutukset ja ympäristön kuormittumista aiheuttavat toiminnot kirjataan ympäristötilastoon, jota on pidetty jo noin 10 vuoden ajan. Edita Prima Oy raportoi vuosittain laitoksen ympäristövaikutuksista SFS:lle Pohjoismaisen ympäristömerkin vaatimat tiedot.

15 15 (33) POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN Riskiarviointi Hakuninmaan tuotantolaitoksen toiminnoista on tehty vaaran arviointi, jonka perusteella pelastussuunnitelma on laadittu. Suunnitelma päivitetään vuosittain. Lisäksi laitoksen ISO standardin mukainen ympäristöjärjestelmä sisältää poikkeustilanteiden varalle varustautumisen määrittämistä. Laitoksen räjähdyssuoja-asiakirjassa on laadittu räjähdysonnettomuuksien riskien arviointi. Hakuninmaan tuotantolaitokselle on laadittu ympäristövaikutusten arviointitaulukko, jossa arvioidaan erilaisten ympäristövaikutusten vaikuttavuutta, estettävyyttä, riskin suuruutta ja esiintymistodennäköisyyttä skaalalla 1-100, jossa 1 kuvaa pientä/vähäistä ja 100 suurinta mahdollista. Tarkasteltavat osa-alueet ovat päästöt ilmaan, maaperään ja veteen, jätteet, tulipalot sekä vesi ja energia. Suurimmaksi riskiksi toiminnassa on arvioitu ongelmajätteet, joita tuotannossa muodostuu huomattava määrä. Toiseksi suurin toiminnan aiheuttama ympäristöriski on liuottimista aiheutuva päästö ilmaan. Toimet onnettomuuksien estämiseksi Hakuninmaan laitokselle on laadittu palo-, pelastus-, väestönsuojelu- ja rikosturvallisuussuunnitelma. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteet, joiden perusteella voidaan tehokkaasti torjua mahdollisia onnettomuuksia, vaaratilanteita ja rikoksia ennakolta. Suunnitelma perustuu palo- ja pelastustoimesta annettuun lakiin ja asetuksiin. Pelastussuunnitelman tarkoituksena on muodostaa ja ylläpitää tarkoituksenmukaisia ja välttämättömiä varokeinoja, joiden avulla luodaan perusteet tehokkaalle sammutus- ja pelastustoiminnalle tulipalon, onnettomuuden tai muun vaaran torjumiseksi. Laitoksella on nimetty suojelujohtaja ja hänen apulaisensa, jotka huolehtivat henkilöstön riittävästä kouluttamisesta ja tietoisuudesta toimista vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Laitoksella on laadittu nk. ATEXasetuksen (VNa 576/2003) mukainen räjähdyssuoja-asiakirja, jossa on määritetty räjähdysvaarallisten tilojen vastuuhenkilö. Lisäksi asiakirjassa on kuvattu tilat ja räjähdysvaaralliset aineet, tilojen siivous ja ilmanvaihto sekä suoritettu riskien arviointi. Toimitila on varustettu automaattisella paloilmoitin- ja sammutusjärjestelmällä. Poikkeuksellisiin tilanteisiin on valmistauduttu harjoituksilla, jotka on pääasiassa toteutettu yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa. Tuotantolaitoksen ympäristötilaston tietoja käytetään mahdollisten poikkeamien havaitsemiseksi. Mikäli tilaston tiedoissa on selvästi havaittavissa edellisistä toimintavuosista poikkeava tieto, merkittävälle muutokselle pyritään löytämään selitys heti poikkeaman havaitsemisen jälkeen.

16 16 (33) Toimet onnettomuus- ja häiriötilanteissa Hakuninmaan laitokselle laaditussa palo-, pelastus-, väestönsuojelu- ja rikosturvallisuussuunnitelmassa on esitetty ohjeet menettelytavoista ja toimista onnettomuus-, vaara- ja rikostilanteissa. Suunnitelmassa on annettu ohjeet hätäilmoituksen teosta, sisäisestä hälyttämisestä, ensiaputoimenpiteistä sekä rakennuksen tyhjentämisestä. Myös tiedottamisesta on annettu ohjeet. Suunnitelmassa on erikseen huomioitu kemikaalionnettomuuden riski. Ensisijaisesti kemikaalionnettomuutta pyritään hallitsemaan imeytysmattojen ja -rakeiden avulla. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Lupahakemuksen täydennykset Hakemusta on täydennetty pidetyn tarkastuksen yhteydessä. Laitoksen jätetietoja luvan hakija on täydentänyt saapuneella sähköpostiviestillä. Lupahakemuksesta tiedottaminen Uudenmaan ympäristökeskus on tiedottanut asian vireilletulosta kuuluttamalla lupahakemuksesta ilmoitustaulullaan ja Helsingin kaupungin ilmoitustaululla sekä ilmoittamalla kuulutuksesta Helsingin Sanomat ja Hufvudstadsbladet - nimisissä sanomalehdissä. Hakemuksesta on erikseen annettu tieto tiedossa oleville asianosaisille. Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset Lausunnot Ympäristölupahakemusta koskeva tarkastus on suoritettu Tarkastusmuistio No YS 1176/ on liitetty asiakirjoihin. Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Helsingin kaupungin ympäristölautakunnalta, Helsingin kaupunginhallitukselta sekä Vantaan kaupungin ympäristölautakunnalta. Helsingin kaupungin ympäristölautakunta esittää antamassaan lausunnossa seuraavaa: Ympäristölautakunta puoltaa Edita Prima Oy:n ympäristölupahakemuksen hyväksymistä, jos hakemuksen käsittelyssä otetaan huomioon hakemuksessa esitetyn lisäksi seuraavat seikat. Toiminnassa syntyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöt on pidettävä mahdollisimman pienenä. Laitteiden uusimisen yhteydessä tulee selvittää mahdollisuudet hankkia sellaisia painokoneita, jotka mahdollistavat päästöjen vähentämisen. Hakijan on oltava selvillä mahdollisuuksista vähentää toiminnasta aiheutuvia haitallisia päästöjä.

17 17 (33) Laitoksen läheisyyteen ollaan osayleiskaavan mukaisesti kaavoittamassa uutta asuinaluetta. Sen vuoksi on mahdollista, että esitetyt toimenpiteet melupäästöjen vähentämiseksi eivät ole riittäviä. Päätöksessä tulee varautua siihen, että melua koskevia määräyksiä tarkistetaan tarvittaessa viimeistään siinä vaiheessa kuin uudet laitoksen läheisyyteen tehtävät asuinrakennukset valmistuvat. Koska kyseessä on uusi asuinalue, tulisi lähtökohtana lupamääräyksiä harkittaessa olla se, että yöajan (klo 22-7) keskiäänitason (L Aeq ) lähimpien asuinrakennusten kohdalla on alle 45 db. Häiriötilanteista, joista aiheutuu merkittäviä päästöjä ympäristöön, on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaisille. Helsingin kaupungin ympäristökeskukselle on vuosittain raportoitava vähintään tiedot laitoksen tuotannosta, syntyneistä jätteistä ja ongelmajätteistä ja niiden toimituspaikoista, tiedot päästöistä ilmaan, ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriötilanteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Helsingin kaupunginhallitus esittää antamassaan lausunnossa seuraavaa: Kaupunginhallitus katsoo, että esitetyt toimenpiteet melupäästöjen vähentämiseksi saattavat olla riittämättömiä. Kaupunginhallitus katsookin, että päätöksessä tulee varautua siihen, että melua koskevia määräyksiä tarkistetaan tarvittaessa viimeistään siinä vaiheessa kuin uudet laitoksen läheisyyteen tehtävät asuinrakennukset valmistuvat. Koska kyseessä on uusi asuinalue, tulisi lähtökohtana lupamääräyksiä harkittaessa olla se, että yöajan (klo 22-7) keskiäänitason (L Aeq ) lähimpien asuinrakennusten kohdalla on alle 45 db. Lisäksi kaupunginhallitus katsoo, että melukysymyksestä tulee neuvotella toiminnanharjoittajan ja ympäristölupaviranomaisen kanssa ennen ympäristöluvan myöntämistä. Kaupunginhallitus puoltaa Edita Prima Oy:n ympäristölupahakemuksen hyväksymistä ja vaatii ottamaan huomioon samat seikat kuin Helsingin kaupungin ympäristölautakuntakin (VOC-päästöjen minimointi, häiriötilanteista tiedottaminen, vuotuinen raportointi) ratkaistaessa ympäristölupaa. Vantaan kaupungin ympäristölautakunta esittää antamassaan lausunnossa seuraavaa: Koko pääkaupunkiseudun pienten pistelähteiden VOC-päästöjen on arvioitu olleen vuonna 2007 yhteensä noin 750 t, josta ympäristöhallinnon tietojärjestelmään raportoitujen ympäristöluvanvaraisten toimintojen VOC-päästöjen osuus oli noin 316 t. Näin ollen Edita Prima Oy:n painolaitoksen vuotuinen 50 t VOC-päästömäärä on huomattava osa näistä päästöistä. Painolaitoksen lähellä sijaitsevat kasvistoltaan ja eläimistöltään arvokkaat luontokohteet tulee ottaa huomioon ympäristölupamääräyksissä ra-

18 18 (33) joittamalla laitoksen liuotinpäästöt ilmaan mahdollisimman pieniksi. Kostutusveden isopropanolin käytön vähentämistekniikoihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tärkeän pohjavesialueen suojaamisen vuoksi ympäristölautakunta korostaa, että kemikaalit tulee varastoida ja säilyttää siten, että niiden pääsy maaperään, vesistöön tai viemäriin on estetty. Säiliöiden suoja-altaiden on oltava tiivisrakenteisia ja tilavuudeltaan riittävät, jotta niistä ei aiheudu haittaa tai vaaraa ympäristölle mahdollisen säiliöiden rikkoutumisen seurauksena. Erityistä huomiota on kiinnitettävä hälytysjärjestelmiin. Hälytysjärjestelmät on oltava jatkuvasti toimintakunnossa ja ne on testattava säännöllisesti. Muistutukset Hakijan kuuleminen ja vastine Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Luvan hakijalle on päivätyllä kirjeellä No YS 872 varattu tilaisuus esittää vastineensa annetuista lausunnoista. Luvan hakija on antanut vastineensa saapuneella sähköpostiviestillä. Luvan hakija esittää vastineessaan seuraavaa: Liuottimien käyttömäärien nousu kohteessa on pääosin seurausta tuotannollisten toimintojen keskittämisestä Hakuninmaalle. Keskittäminen on aloitettu vuonna Tällä hetkellä kaikki Edita Priman pääkaupunkiseudun toiminnot Vantaalla toimivaa pikapainoa lukuun ottamatta sijaitsevat Hakuninmaalla. Muutokset isopropanolialkoholin käyttömäärissä ovat toteutuneet hyvinkin tarkasti aiempien estimaattien mukaisesti. Tuotannollisten toimintojen keskittäminen on nyt käytännössä valmis ja ympäristölupahakemuksessa ilmoitetut liuottimien käyttömäärät eivät käsityksemme mukaan enää kasva. Alan rakennemuutoksesta ja koneiston teknisestä kehityksestä johtuen tulee liuottimien käyttö vähenemään tulevaisuudessa. Ympäristölupahakemuksessa esitetty toimenpide hylkypaperiaseman siirtämisestä poistaa kohteen merkittävimmän melun lähteen. Toimenpiteen vaikutus melutasoon on huomioitu hakemuksessa esitetyssä melumallinnuksessa. Mallin referenssilaitoksen (hylkypaperiaseman) rakentamisessa ei ole sen sijainnista johtuen huomioitu juurikaan melua. Hakuninmaan laitoksen suunnittelussa on rakenteiden äänieristykseen sekä poistoilmakanavien sijoitukseen ja äänenvaimennukseen kiinnitetty paljon huomiota. Edellä kuvattu huomioiden on perusteltua olettaa, että äänenvaimennukseltaan kehittyneemmän hylkypaperiaseman aiheuttama melutaso asettuu 1 3 db alemmaksi kuin referenssilaitoksen. Vaikutus kohdentuu pääasiassa Hämeenlinnanväylän puoleiselle alueelle, jossa asutus on käytännössä kiinni työpaikka-alueen rajassa. Lupahakemuksesta jätetyissä lausunnoissa on haluttu jättää mahdollisuus palata melukysymykseen Kuninkaantammen kaavoituksen ja rakentamisen yhteydessä. Luvan hakijan mukaan melukysymyksessä tulee huomioida seuraavat asiat, jotta toiminnanharjoittajaan kohdistuvat vaatimuk-

19 19 (33) set eivät tulevaisuudessa ole kohtuuttomat. Suoritetuissa melumittauksissa on selvästi havaittu Hämeenlinnanväylän liikennemelun vaikutus. Alle 45 db:n tasoon pääseminen Hämeenlinnanväylän suunnalla ei ole luvan hakijan mukaan ainoastaan Edita Prima Oy:n toimintaan liittyvä kysymys. Lisäksi tuotantolaitoksen toiminta edellyttää nykyisen tasoista ilmanvaihtoa tuotantotiloissa. Rakennuksen tilavuudesta johtuen ilmamäärä/aikayksikkö ovat suuret. Ilmanvaihtoon liittyvä koneisto on pääosin alkuperäistä vuodelta Rakenne- ja mitoitussyistä johtuen poistoilman äänenvaimennuksen tehostaminen siten, että sillä on käytännön merkitystä, on teknisesti erittäin haasteellista ja kallista. VIRANOMAISEN RATKAISU Ratkaisu Uudenmaan ympäristökeskus myöntää Edita Prima Oy:n Hakuninmaan tuotantolaitoksen olemassa olevalle toiminnalle ja toiminnan olennaiselle muuttamiselle ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan seuraavin lupamääräyksin: Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Lausunnoissa esitetyt näkökohdat on otettu huomioon tämän lupapäätöksen määräyksissä ja perusteluissa. Lupamääräykset pilaantumisen ehkäisemiseksi Päästöt vesiin ja viemäreihin (YSL 43 ) 1. Laitoksen toiminnassa muodostuvat prosessivedet (kuten kostutusja pesuvedet) on toimitettava ongelmajätteiden keräykseen. Sosiaalitiloissa sekä painolevyjen loppuhuuhtelussa muodostuvat jätevedet on johdettava vesihuoltolaitoksen viemäriin. Vesihuoltolaitoksen viemäriin ei saa johtaa jätevesiä siten, että niistä aiheutuu vauriota viemäriverkolle, haittaa puhdistamon toiminnalle tai puhdistamolietteen hyötykäytölle. Toiminnanharjoittaja on vastuussa jäteveden johtamisesta mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta, haitasta tai muusta edunmenetyksestä. Jäteveden pääsy vesihuoltolaitoksen viemäriin on voitava estää välittömästi, jos jäteveden ominaisuudet eivät täytä viemäriin johdettaville jätevesille asetettuja vaatimuksia. 2. Kehitteitä ja kehitesäiliöiden pesuvesiä ei saa johtaa vesihuoltolaitoksen viemäriin, vaan ne on koottava kehitejätesäiliöön ja toimitettava ongelmajätelaitokselle. 3. Sadevedet ja muut alueen pintavedet on johdettava alueelta niin, ettei niistä aiheudu maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa.

20 20 (33) Raaka-aineet ja kemikaalit (YSL 43 ) 4. Luvan saajan on oltava selvillä käyttämiensä raaka-aineiden ja kemikaalien ympäristövaikutuksista. Raaka-aineet ja kemikaalit on valittava tuotantoprosessin toiminta ja turvallisuus sekä tuotteen laatu huomioon ottaen siten, että ympäristöön joutuvien päästöjen haitalliset vaikutukset ja kemikaalipäästöjen riskit ovat mahdollisimman vähäiset. Prosessimuutoksista, kemikaalien vaihdoista ja muista toimenpiteistä, jotka voivat aiheuttaa muutoksia toiminnasta aiheutuvissa päästöissä, on ennalta ilmoitettava Uudenmaan ympäristökeskukselle. Päästöt ilmaan (YSL 43, NaapL 17 ) 5. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästöjen minimoimiseksi sekä mahdollisen hajuhaitan ehkäisemiseksi yleisilmanvaihdon kautta muodostuvat päästöt sekä muut hajapäästöt on pidettävä työterveys- ja turvallisuusvaatimukset huomioon ottaen mahdollisimman pieninä kiinnittämällä huomiota työtapoihin, liuottimien käyttöön, painokoneiden pesuihin, jätteiden käsittelyyn, varastosäiliöiden täyttöön ja vahinkotilanteisiin. 6. Tuotannossa käytettävän isopropanolin käyttömäärä ja haihtuminen tulee minimoida mennessä. Painokoneiden kostutusvesi on säilytettävä jäähdytetyssä altaassa (suosituslämpötila 8 10 ºC). Kostutusveden isopropanolikonsentraatio sekä lämpötila tulee optimoida konekohtaisesti. Olemassa olevilla painokoneilla on pyrittävä käyttämään isopropanolia kostutusvedessä siten, että isopropanolikonsentraatio on enintään 8 10 %. Kostutusvesijärjestelmän tulee olla suljettu ja se on pestävä säännöllisesti. Kostutusvesi tulee mahdollisuuksien mukaan suodattaa ja kierrättää. Kostutustelat tulee säätää, pitää kunnossa ja tarvittaessa vaihtaa isopropanolin ominaiskulutuksen pienentämiseksi. Kostutusveden isopropanolikonsentraatiota mittaavien laitteiden toiminta ja tarkkuus on tarkistettava säännöllisesti ja tarkastuksista on pidettävä kirjaa. Isopropanolin käyttöä on seurattava tuotantoon suhteutettuna laskemalla liuottimien ominaiskulutus (kg liuotin / tonni käytetty paperi). Ominaiskulutusta tulee seurata kuukausittain. Liuottimien ominaiskulutukseen vaikuttavat toimenpiteet tulee kirjata. Tuotannossa muodostuva pölypäästöt on pidettävä mahdollisimman pienenä. Hylkypaperiasemien pölynpoistojärjestelmän toimivuutta on tarkkailtava säännöllisesti. Suodattimien vaihdoista on pidettävä kirjaa. Uudenmaan ympäristökeskus voi tarvittaessa antaa lisämääräyksiä päästöjen rajoittamisesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS. No YS 301. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS Helsinki 17.2.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2005 Y 345 12 No YS 301 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 5.11.2007 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 204 115 No YS 1444 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum

No YS 949. Fortum Power and Heat Oy PL Fortum PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMI- SESTA Helsinki 12.8.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2007-Y-639-111 No YS 949 ASIA Ympäristösuojelulain 55 mukainen lupamääräysten tarkistaminen, joka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 465 PÄÄTÖS Helsinki 11.4.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 63 111 No YS 465 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee Strömsö Property Development

Lisätiedot

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547

PÄÄTÖS Dnro 0100Y Helsinki No YS 1547 PÄÄTÖS Dnro 0100Y0309 11 Helsinki 23.12.2004 No YS 1547 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN TEKIJÄN NIMI JA

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1438 PÄÄTÖS Helsinki 16.10.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2004 Y 263 115 No YS 1438 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisen poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61

PÄÄTÖS 1 (5) No YS 535. Lassila & Tikanoja Oyj Tuusulan tuotantolaitos Konetie Tuusula. Ympäristötönsuojelulaki 61 U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 18.5.2004 Dnro 0199Y0187-114 No YS 535 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Helsinki No YS 599. ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen raukeamisesta.

Helsinki No YS 599. ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen raukeamisesta. U U D E N M A A N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... N Y L A N D S M I L J Ö C E N T R A L YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 31.5.2004 Annettu julkipanon jälkeen No YS 599 Dnro UUS-2003-Y-3-111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 542 PÄÄTÖS Helsinki 24.4.2007 Dnro UUS 2007 Y 153 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 542 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. Dnro. No YS 1752 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 12.12.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2008 Y 528 111 No YS 1752 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee ThermiSol

Lisätiedot

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1

TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 TERVETULOA MR PIPE SERVICE FINLAND OY 1 JÄTEVEDEN KÄSITTELY Tiivistelmä: Asetus talousjätevesien käsittely vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla MR PIPE SERVICE FINLAND OY 2 1.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1655

PÄÄTÖS. Helsinki Annettu julkipanon jälkeen. No YS 1655 PÄÄTÖS Helsinki 28.11.2008 Dnro UUS 2008 Y 597 115 Annettu julkipanon jälkeen No YS 1655 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 202. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS Helsinki 7.2.2006 Dnro UUS 2005 Y 739 114 Annettu julkipanon jälkeen No YS 202 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 62 :n mukaisesta poikkeuksellista tilannetta koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Viestinnän arjessa vastuullisesti

Viestinnän arjessa vastuullisesti Viestinnän arjessa vastuullisesti Järjestelmällistä työtä ympäristökuormituksen vähentämiseksi 24.8.2010 Mika Ruuskanen Pohjoismaisen Green Edita -ympäristöohjelman johtaja Edita Oyj 1 Viestinnän arjessa

Lisätiedot

Vesienhoidon TPO Teollisuus

Vesienhoidon TPO Teollisuus Vesienhoidon TPO Teollisuus Sidosryhmäseminaari 5.3.2014 Juha Lahtela 5.3.2014 Nykykäytäntö Ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot tarvitsevat ympäristöluvan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ

Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen keskus PL 36, KANKAANPÄÄ 1(5) PÄÄTÖS Nro Dnro 3 YLO LOS-2003-Y-1283-121 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 ASIA LUVAN HAKIJA Kooninkeitaan tavanomaisen jätteen kaatopaikan tarkkailun hyväksyminen. Kankaanpään kaupungin tekninen

Lisätiedot

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta

Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta TURVALLISUUSSELVITYS 0/6 Yleisötiedote MASTON Oy:n toiminnasta ja tehtaalla käytettävien kemikaalien turvallisuudesta MASTON Oy Teollisuustie 10 02880 Veikkola YLEISTÄ Maston Oy valmistaa ja myy aerosolimaaleja

Lisätiedot

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450

Puhelinnumerot 00280. Työntekijämäärä tai henkilötyövuodet 450 HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. HAKIJAN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.03.2014 Sivu 1 / 1 376/11.01.00/2014 29 Espoon kaupungin ja ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Anodisointi Janster Oy:n pintakäsittelylaitoksen

Lisätiedot

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi

Suomen Turvallisuusneuvonantajat. Laatu ja turvallisuus auditointi Suomen Turvallisuusneuvonantajat Laatu ja turvallisuus auditointi Yritys: Tarkastelun kohde: Auditoija: Päiväys: 1.1 Vastuuhenkilöt 1.1.1 Onko kemikaalien maakuljetuksille nimetty turvallisuusneuvonantaja?

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1(5) 28 YLO LOS-2008-Y Annettu julkipanon jälkeen 1(5) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 28 YLO LOS-2008-Y-1167-111 Annettu julkipanon jälkeen 11.5.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suominen Kuitukankaat Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 894

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 894 PÄÄTÖS Helsinki 28.6.2005 Dnro UUS 2005 Y 268 14 Annettu julkipanon jälkeen No YS 894 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 60 :n mukaisen tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen johdosta.

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa.

Hakemus on tullut vireille Itä-Suomen aluehallintovirastossa. PÄÄTÖS Nro 3/2015/1 Dnro ISAVI/55/04.08/2013 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2015 ASIA Varkauden tehtaiden ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Varkaus, Joroinen ja Rantasalmi HAKIJA

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/97/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARTANO (41.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 17 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1657 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi puh. 02 621 1600

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2014 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat:

3 0, Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna. Asiat: Etelä-suomen aluehallintovirasto Yrnpaistölupavaskaiakie Yinpäistaililarkastaja Kai Ratilainen SigerJaarfn katu 15 13100 Hätneenfma Etelä-Sucrnen aluehallintovirasto Hämeenlinna 3 0, 05. 2013 DNRO ESAVI/

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/VEIKKO LEHTI OY Veikko Lehti Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee paperin/pahvin siirtokuormausaseman toimintaa ja hiekanerotuskaivojätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 5/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/205/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 5/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/205/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 5/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/205/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA OMG Kokkola Chemicals Oy:n ympäristöluvan (LSY-2007-Y-60) mukaiselle teknis-taloudelliselle

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus

Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätteiden kaatopaikkakelpoisuus Jätelaki 1072/ 1993 VNP (861/1997) muutettu VNA:lla (202/2006) 1 Jätehuollon järjestämistä koskevat yleiset huolehtimisvelvollisuudet, Jätelaki 6 Jäte on hyödynnettävä,

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola.

Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen bariumin raja-arvon osalta, Kouvola. Etelä-Suomi Päätös Nro 218/2012/1 Dnro ESAVI/109/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA Myllykoski Paper Oy:n hakemus Sulennon kaatopaikan ympäristöluvan muuttamiseksi lentotuhkan liukoisen

Lisätiedot

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY

YMPA , 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY YMPA 09.12.2008, 250, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOMETALLI OY (JK) Yj:n ehdotus: Elometalli Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa metalliromun käsittely-

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA

MERKINTÄ. Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen ASIA Etelä-Suomi Päätös Nro 14/2010/1 Dnro ESAVI/133/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.5.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukainen ympäristölupahakemus Santahaminan keskusampumarata-alueen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 87/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/156/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2013 ASIA HAKIJA Jätteiden hyödyntämistä koskeva ympäristölupahakemus, Kokkola. CrisolteQ Oy PL 286

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 TAMMELAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala 1.1. Ympäristönsuojelulain (527/2014), Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) ja vesilain (587/2011) mukaisen luvan,

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Kaavan 8159 meluselvitys

Kaavan 8159 meluselvitys Tampereen kaupunki Suunnittelupalvelut Mittaus- ja Geotekniikkayksikkö Kaavan 8159 meluselvitys Hanke: 4010025 Pvm: 29.5.2008 Laatinut: Petri Jokinen SUUNNITTELUPALVELUT MITTAUS- JA GEOTEKNIIKKAYKSIKKÖ

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS 193 1 UUS 2009-Y-101-111 LAUSUNTO UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUKSELLE HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSVIRASTON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUK- SESTA (KALASATAMA) Khs 2009-1263 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA

Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA 16 Mittaussuunnitelma PR-Y1384 Tuusulan Moottorikerho ry Tuusulan Moottorikerho ry Turku 11.9.2009 c/o Hannu Lehtinen Kuusamontie 44 Sivu 1(6) 04380 Tuusula MITTAUSSUUNNITELMA Tuusulan Moottorikerho ry

Lisätiedot

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori

YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY. LUVAN HAKIJA Eloksointi Oy Vanha Raumantie 292 28600 Pori YMPA 13.05.2008, 130, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/ELOKSOINTI OY (RJ) ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Eloksointi Oy:n toimintaa. Kyseessä on olemassa oleva

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 2014

SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 2014 1 Khall. 30.06.2014 156 Liite 72 Kvalt. 06.10.2014 50 Liite 33 SIIKALATVAN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 2014 - ympäristönsuojelun maksutaksa Hyväksytty Siikalatvan kunnanvaltuustossa 06.10.2014

Lisätiedot

Aluefoorumi Helsinki

Aluefoorumi Helsinki Ryhmä 3. Lupapäätös-vaihe Aluefoorumi Helsinki 8.5.2014 Tapauskuvaus Yritys Vempain Oy suunnittelee laitosta (laitoksen laajennusta), joka toimisi vesistön varrella, teollisuudelle varatulla asemakaava-alueella

Lisätiedot

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA

Koskenheimo Ky, Louhijantie 10, 48220 KOTKA 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Dnro KAS-2005-Y-305-111 Annettu julkipanon jälkeen 25.10.2005 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Koskenheimo Ky,

Lisätiedot

Helsinki No YS 232

Helsinki No YS 232 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.2.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 588 111 No YS 232 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Helsingin Ruskeasuossa

Lisätiedot

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö

Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY

YMPA , 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY YMPA 6.10.2010, 197 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/NOORMARKUN SELLUERISTE OY Sellueriste Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee sellueristeen valmistusta keräyspaperista Porin

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626

PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki No YS 626 PÄÄTÖS 1 (7) Helsinki 26.4.2006 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2006 Y 133 11 No YS 626 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisesta koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

EU-ympäristömerkki painotuotteille

EU-ympäristömerkki painotuotteille EU-ympäristömerkki painotuotteille + vertailua Joutsenmerkkiin Kirsi Auranmaa, Finngraf 18.4.2013 Viralliset ympäristömerkit Joutsenmerkki perustettu 1989 käytössä kaikissa pohjoismaissa 64 tuoteryhmää

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI

NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI NURMIJÄRVEN LINJA OY:N HAKEMUS TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN TARKISTAMISEKSI KU-YK 69/12.5.2015 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 18.5.2015 ASIA. Päätös ympäristönsuojelulain 71 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos

Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 241 19.04.2005 1 Ymp 1451-2005 (235, 662) Ympäristölupahakemus / Turun kaupungin kiinteistölaitos Ympkaalk 241 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Kaupunginhallitus Ryj/1 26.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 21/2014 1 (5) Päätöshistoria Ympäristölautakunta 06.05.2014 154 ESAVI/555/04.08/2010 Lausunto Hakija Ympäristölautakunta päätti antaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot