Liiketalouden ko. Suuntautumisvaihtoehdon sisällä opiskelija voi painottaa opinnoissaan taloushallintoa tai markkinointia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden ko. Suuntautumisvaihtoehdon sisällä opiskelija voi painottaa opinnoissaan taloushallintoa tai markkinointia."

Transkriptio

1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Mänttä Yritystoiminta - suuntautumisvaihtoehto Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita asiantuntijoiksi taloushallinnon ja markkinoinnin vaativiin tehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Opiskelija saa vankat perustiedot yrityksen toiminnasta kokonaisuutena. Suuntautumisvaihtoehdon sisällä opiskelija voi painottaa opinnoissaan taloushallintoa tai markkinointia. Mikäli hän painottaa ensisijaisesti taloushallintoa, hänen erikoisosaamisensa on pienten ja keskisuurten yritysten johdon tukeminen päätöksenteossa. Hän pystyy vastaamaan yrityksen kirjanpidosta, verotuksesta, sisäisestä laskennasta ja rahoituksesta sekä ratkaisemaan sopimusja yhtiöoikeudellisia kysymyksiä. Mikäli opiskelija painottaa ensisijaisesti markkinointia, yritysverkostot ja niiden toimintaa tukeva tietotekniikka ovat hänelle tuttuja. Tämä nopealiikkeinen ja aivan uusia toimintamalleja suosiva ympäristö tuo markkinoinnille ja kansainväliselle liiketoiminnalle sekä uusia haasteita että mahdollisuuksia, joita yritystoiminnan suuntautumisvaihto-ehdon valinnut tradenomi pystyy hyödyntämään työssään. Yhteistyö yrityskeskus Softum NetCenterin kanssa auttaa opiskelijaa kehittymään tietoverkoissa tapahtuvan liiketoiminnan ja Internet-kaupan osaajaksi. Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehdossa korostetaan valmiuksia toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Opiskelija voi mm. halutessaan liittyä jäseneksi perustettavaan osuuskuntaan, jossa hän perusopintojen jälkeen opiskelee hankkimalla yrityksiltä toimeksiantoja. Kongressi- ja kulttuuripalvelut - suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdossa koulutetaan vaikutusalueen taide- ja muut kulttuuriset menestystekijät tuntevia ammattilaisia, jotka pystyvät innovatiivisesti kehittämään kokous-, neuvottelu- ja muiden tapahtumien palvelu-, ohjelmatuotanto- ja markkinointiyrityksiä. Tutkinnon suorittanut tradenomi pystyy kielitaitoisena ja ulkomaisten asiakkaiden kulttuuritaustaa tuntevana tehostamaan alueen matkailua ja sen markkinointia, olemassaolevia kokouspalveluja sekä luomaan ja yritystoiminnaksi kehittämään alueelle uutta vetovoimaista kulttuuriin pohjautuvaa palvelutarjontaa, samoin kuin markkinoimaan sitä käyttäen mm. sähköisen viestinnän ja suhdemarkkinoinnin keinoja. Hän tuntee suomalaista kansanperinnettä ja tapakulttuuria ja pystyy hyödyntämään niitä koulutukseen liittyvien erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Ainakin osa harjoittelusta pyritään järjestämään ulkomaisena alaan liittyvänä työharjoitteluna.suuntautumisvaihtoehtojen ammattiopinnot, 40 ov Sv-ammatiopinnot ovat vapaasti valittavissa riippumatta suuntautumisvaihtoehtovalinnasta ja x- merkinnöistä kuitenkin niin, että tietyn suuntautumisvaihtoehdon valinneiden tulee suorittaa vähintään 20 ov:a ko. suuntautumisvaihtoehdon x-merkityistä opintojaksoista. Yritystoimintasuuntautumisvaihtoehdon opiskelijat voivat painottua joko taloushallintoon tai markkinointiin. 52

2 (YR= yritystoiminta, KO= kongressi- ja kulttuuripalvelut) SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTOJEN AMMATTIOPINNOT, 40 ov YR KO BDH240 Kirjanpidon jatkokurssi, 4 ov (aik. D222) BDH242 Palkkahallinto, 2 ov BDH241 Taloushallinto toimintojen ohjaajana, 4 ov D227 Henkilöverotus, 2 ov BDH245 Arvonlisäveron merkitys yrityksessä, 2 ov (aik. D228) BDH244 Yrityksen verosuunnittelu, 3 ov (aik. D229) D208 Tilintarkastus, 1 ov BDH246 Tilinpäätösanalyysi, 2 ov (aik. D209) D210 Rahoitus, 1 ov D230 Kansainvälinen laskentatoimi, 1 ov D212 Konsernitilinpäätös, 1 ov D231 Sijoitustoiminta, 2 ov D232 Kunnan laskentatoimi, 1 ov BDH243 Taloushallinnon matematiikka, 3 ov (aik.d2331) D215 Yhtiöoikeus, 2 ov D238Taloushallinnon oikeus, 3 ov D234 Financial English, 2 ov D235 Kommunikativ redovisning, 2 ov D236 Tutkimustekstin harjoituskurssi, 2 ov D239 Esimiestaidot ja johtaminen, 2 ov D340 Tiimityöskentely ja vuorovaikutustaidot, 2 ov D241 Henkilöstöhallinto, 2 ov D242 Tuote- ja ympäristötietous, 2 ov D441Riskienhallinta, 2 ov D331 Logistiikka, 3 ov BDH318 Markkinointiviestintä, 4 ov, kuvaus s. 35 BDH319 Kansainvälinen markkinointi, 4 ov, kuvaus s. 35 BDH320 Kansainväliset liiketoiminnot, 4 ov, kuvaus s. 36 BDH321 Ulkomaankaupan menettelyt ja asiakirjat, 2 ov, kuvaus s.36 BDH322 Markkinoinnin johtaminen, 3 ov, kuvaus s. 37 BDH323 Markkinointitutkimus, 3 ov, kuvaus s. 36 D442 Globalisaatio ja yrityksen kansainvälistyminen, 3 ov D443 Yritysverkostot, 2 ov D444 Verkostoitumisprosessin työvälineet, 3 ov D445 Verkostoitumisprosessin käytännön toteutusta yrityksissä, 3 ov D446 E-business, 2 ov D447 Asiakassuhteiden hallinta, 3 ov D429A Business to Business - markkinointi, 2 ov D427 Palvelujen markkinointi, 2 ov D448 Markkinointioikeus, 3 ov D433 Ulkomaankauppaoikeus, 2 ov D424 Effektiv marknadsföring, 2 ov D449 English for Marketing and International Business 2 ov D628 Kulttuuritietous, 4 ov D619 Vieraiden tapakulttuurien tuntemus, 2 ov D620 Focus on Finland, 2 ov D603 Fakta om Finland, 2 ov 53

3 D605 Etiketti, tapakulttuuri ja tyylitietous, 2 ov D629 Kongressi- ja kulttuuripalvelujen kirjeviestintä ja vuorovaikutustaidot, 3 ov D621 Kongresskommunikation, 2 ov D615 Congress Communication / D623 Fachkentnisse in Kommunikation, 3 ov D630 Iltajuhlaprojekti, 2 ov D524 Kannattavuuslaskenta, 1 ov D625 Hinnoittelu, 1 ov D610 Tapahtuman markkinointi, 3 ov D609 Tapahtuman järjestämisen juridiikka, 3 ov D604 Tapahtuman järjestäminen, 6 ov D626 Riskikartoitus ja riskeihin varautuminen, 2 ov SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTOJEN AMMATTIOPINNOT, 40 OV BDH240 KIRJANPIDON JATKOKURSSI 4 ov Tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia hoitaa yrityksen kirjanpidon kirjausja tuloksenlaskentatehtäviä ja ymmärtää tuloslaskelman ja taseen eriä ja joustokohtia. - kirjanpitolaki ja -asetus - hyvä kirjanpitotapa - yhteisölainsäädännön kirjanpitoa käsittelevä normisto - kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyviä erityiskysymyksiä Kirjanpidon perusteet BDH242 PALKKAHALLINTO 2 ov Opiskelija hallitsee yrityksen palkkahallinnon laskentatoimen ja ymmärtää sen aseman taloushallinnossa. - palkkalaskennan perusteet - työaika- ja vuosilomalaki sekä tarvittava verotuslainsäädäntö - palkan muodostuminen - palkkakirjanpito - palkanlaskenta atk:lla BDH241 TALOUSHALLINTO TOIMINTO- JEN OHJAAJANA 4 ov Tavoitteena on, että opiskelijalla on kokonaiskäsitys sisäisen laskentatoimen merkityksestä johdon päätöksenteossa. Hän osaa operatiivisen laskentatoimen rekisteröintiin ja hyväksikäyttöön liittyviä tehtäviä. - kustannuslaskennan yleinen kulku - katetuottolaskennan hyväksikäyttö - toimintolaskenta - budjetointi - rahoitusrakenne (oma ja vieras pääoma) - rahoituksen kustannukset - investointilaskelmien arviointi Johdon laskentatoimen perusteet 54

4 D227 HENKILÖVEROTUS 2 ov Opiskelija osaa yksityishenkilön verotukseen ja verotusmenettelyyn liittyvät keskeiset asiat mukaan lukien yritysverotuksen liittymisen henkilöverotukseen. - valtion tulo- ja varallisuusvero - kunnallisvero, kirkollisvero, kiinteistövero - perintö- ja lahjavero - verotusmenettely ja muutoksenhaku BDH245 ARVONLISÄVERON MERKITYS YRITYKSESSÄ 2 ov (aik. D228) Tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia hoitaa yrityksen välillisen verotuksen tehtäviä. - arvonlisäverotus kotimaan, yhteisö- ja ulkomaan kaupassa - tarvittavien tietojen rekisteröinti ja kirjaukset Kirjanpidon perusteet, Verotuksen perusteet BDH244 YRITYKSEN VEROSUUNNITTE- LU 3 ov (aik. D229) Tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia hoitaa ja suunnitella yrityksen välittömän verotuksen tehtäviä laskentatoimen ja erityisesti tilinpäätöstilanteiden kannalta. - verotuslainsäädäntö yritysverotuksen kannalta - verotus ja tulossuunnittelu - nettovarallisuuden suunnittelu Kirjanpidon perusteet D208 TILINTARKASTUS 1 ov Tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia toimia yrityksen tilintarkastustehtävissä. - tilintarkastuslaki ja sen soveltaminen käytäntöön Kirjanpidon kurssit Johdon laskentatoimen kurssit Yritysverotuksen kurssi Harjoitukset ja tentti BDH246 TILINPÄÄTÖSANALYYSI 2 ov (aik. D209) Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy johdon ja ulkopuolisten näkökulmasta suoritettavaan yksittäisten yritysten toimintaedellytysten analyysiin ja analyysitietojen käsittelyyn ja hyväksikäyttömahdollisuuksiin. - tilinpäätösanalyysin tarkoitus ja periaatteet - perustietoaineiston muokkaaminen ja YTN:n suositukset - tunnuslukuanalyysi - virtalaskelmat - atk-sovellukset Kirjanpidon jatkokurssi, Johdon laskentatoimen jatkokurssi 55

5 D210 RAHOITUS 1 ov D231 SIJOITUSTOIMINTA 2 ov Tavoitteena antaa opiskelijalle perustiedot yrityksen rahoituksen suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. - rahoitustarve - rahoitusmuodot - rahoituskustannukset ja -riskit - rahoituslaskelmat Kirjanpidon jatkokurssi D230 KANSAINVÄLINEN LASKENTA- TOIMI 1 ov Opiskelija perehtyy kansainvälisen yritystoiminnan erityispiirteisiin kirjanpidossa ja verotuksessa. - kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö ja kansainvälinen verotus. Kirjanpidon jatkokurssi D212 KONSERNITILINPÄÄTÖS 1 ov Tavoitteena on antaa tiedot konsernitilinpäätöksen laadinnasta. - konsernitilinpäätös Kirjanpidon jatkokurssi Opiskelija perehtyy erilaisiin arvopaperikaupan sijoitusvaihtoehtoihin ja ymmärtää niihin liittyvät riskit. - osakkeet, obligaatiot, debentuurit, optiot ja termiinit. D030 Yritystoiminnan perusteet Harjoitukset ja tentti D232 KUNNAN LASKENTATOIMI 1 ov Opiskelija perehtyy kunnan laskentatoimen erityispiirteisiin - kunnan taloussuunnittelu - kunnan kirjanpito - kunnan tilinpäätöslaskelmat Kirjanpidon jatkokurssi BDH243 TALOUSHALLINNON MATEMA- TIIKKA 3 ov Opiskelija ymmärtää optimointimallien käytön ja tutustuu yrityksen rahoitusmalleihin. - matriisilaskenta - lineaarinen optimointi - verkkomalleja Harjoitukset ja tentti 56

6 D215 YHTIÖOIKEUS 2 ov Opiskelija perehtyy syvällisesti yhtiöoikeudellisiin säädöksiin ja oppii tietoja ja taitoja opintojakson sisältämistä asiakokonaisuuksista yleisesti, mutta erityisesti yritysjohdon velvollisuuksien ja vastuiden näkökulmasta. - eri yritysmuotoja, mutta erityisesti osakeyhtiötä koskeva yhtiöoikeus D238 TALOUSHALLINNON OIKEUS 3 ov Opiskelija perehtyy velkasuhdetta ja erilaisia vakuusmuotoja koskevan lainsäädännön keskeisiin sisältöihin, hallitsee saatavan perinnän hoitamisen, tuntee velkasaneerauksen antamat mahdollisuudet sekä ulosmittaus- ja konkurssimenettelyn. Opiskelija perehtyy myös sopimusoikeuden erityiskysymyksiin ja syventää tietouttaan erityisesti yritystoiminnan kannalta keskeisistä sopimustyypeistä. - velkasuhde ja velan vakuudet - saatavan perintä - saneeraus ja velkajärjestely - ulosotto, konkurssi - erityinen sopimusoikeus D234 FINANCIAL ENGLISH 2 crs Objectives Students master both the oral and written language of accounting and finance. They will develop the skills required in reading professional texts and discussing them. Contents - management accounting - company performance - budgeting - cost accounting and management reporting - investment profitability - negotiations and meetings Prerequisites Basic studies in English, Business English, Business Communication Methodology active participation, presentations, written assignments, exams, project work D235 KOMMUNIKATIV REDOVISNING 2 sv Mål Studerandena kan yttra sig muntligt och skriftligt i situationer som förekommer i företagets ekonomi och administration. De kan skriva rapporter och delta i förhandlingar. Innehåll - redogörelser för företagets delårsrapporter - resultatrapporter - bokslutterminologi - tidningsartiklar med aktuellt innehåll Förkunskaper Gemensamma studier i svenska, Affärssvenska Svensk affärskommunikation Prestationer Muntliga och skriftliga övningar, obligatorisk närvaro och aktivitet under lektionerna, skriftligt prov D236 TUTKIMUSTEKSTIN HARJOITUS- KURSSI 2 ov Opiskelija osaa suunnitella ja laatia tutkimustekstiä, osaa käyttää lähteitä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. Opinnäytetyön suunnittelu, jäsentely, otsikointi, tekstiltä vaadittavat tyyli- ja oikeakie- 57

7 lisyysseikat, lähteiden merkitseminen ja lähdeluettelon laatiminen. Y008 Kirjoitusviestintä, D037 Kirjoitusviestinnän jatkokurssi Perehtyminen oman opinnäytetyön kirjoittamisen ongelmiin; opettajan henkilökohtainen ohjaus, tekstinäytteet Kirjallisuutta Hirsijärvi, Remes, Sajavaara. Tutki ja kirjoita. D239 ESIMIESTAIDOT JA JOHTAMINEN 2 ov Opiskelija saa perusvalmiudet esimiestoimintaan ja johtamiseen. Hän tuntee johtamismallit ja -tekniikat sekä ymmärtää henkilöstön strategisen merkityksen. Hän osaa toimia työelämän muuttuvissa tilanteissa ja johtamistyössä sekä harjaantuu analysoimaan yritystä kokonaisuutena laatujohtamisen näkökulmasta. - esimiehenä toimiminen - erilaiset johtamistavat - tulos- ja tavoitejohtaminen - laadun johtaminen ja kehittäminen - organisaation ohjaus ja kehittäminen - keskeiset organisaatioteoriat ja mallit Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, tentti Yritystoiminnan perusteet D240 TIIMITYÖSKENTELY JA VUORO- VAIKUTUSTAIDOT 2 ov Opiskelija saa valmiuksia menestykselliseen toimimiseen (työ-) yhteisöissä perehtymällä ryhmien toimintaan ja parantamalla vuorovaikutustaitoja. - vuorovaikutuskysymykset eri kokoisissa ja - ikäisissä organisaatioissa - tiimien hallinta - työpaikkojen henkinen väkivalta - vuorovaikutustaitojen kehittäminen Luennot, keskustelu, harjoitukset, tentti D241 HENKILÖSTÖHALLINTO 2 ov Opiskelija ymmärtää henkilöstöhallinnon merkityksen ja saa kokonaisnäkemyksen henkilöstöhallinnosta ja henkilöstöpolitiikasta. Hän tuntee henkilöstön rekrytoinnin periaatteita ja henkilöpsykologiaa. - henkilöstöhallinnon merkitys ja tavoitteet - henkilöstöhallinnon osa-alueet - henkilöstöhallinnon asema organisaatiossa - henkilöstöpolitiikka - henkilöstön rekrytointi - johtamistapojen vaikutus henkilöstöön Luennot, ryhmätyöt, tentti Yritystoiminnan perusteet D242 TUOTE- JA YMPÄRISTÖTIETOUS 2 ov Opiskelijalle kehittyy kokonaisnäkemys materiaalitaloudesta, tuotteen elinkaaresta sekä näiden vaikutuksista teollisuuden, kaupan, palvelujen, käyttäjän ja ympäristön kannalta. - tuotesuunnittelu - laatu ja laadunohjaus - tuoteturvallisuus, tuotevastuu - pakkaukset, tuoteinformaatio - tuotteet ja kuluttaja - elinkaariajattelu - ympäristötietouden perusteet - ympäristösertifikaatit 58

8 Luennot, harjoitukset, tentti Yritystoiminnan perusteet tai markkinoinnin perusteet D441 RISKIENHALLINTA 2 ov Opiskelija perehtyy yritystoiminnan riskien tunnistamiseen, arvioimiseen ja riskinhallintakeinoihin. - riskien kartoitus ja arviointi - liikeriskit, omaisuus-, toiminta- ja henkilöriskit - riskien hallintakeinot - vakuutustoiminta - yrityksen lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset Tentti, luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu Yritystoiminnan perusteet D331 LOGISTIIKKA 3 ov Opiskelija saa kokonaiskuvan logistiikan mahdollisuuksista ja hän ymmärtää materiaalitoimintojen merkityksen yrityksen tärkeänä kilpailutekijänä. - logistiikan peruskäsitteet - ostotoiminta, varastointi ja kuljetukset logistisena prosessina - logistiikan strateginen merkitys yrityksen kilpailukyvylle ja tulokselle Luennot, harjoitukset, tentti Yritystoiminnan perusteet D442 GLOBALISAATIO JA YRITYKSEN KANSAINVÄLISTYMINEN 3 ov Opiskelija tuntee globalisaation eri ulottuvuudet (talous, politiikka, kulttuuri) ja niiden vaikutukset yritysten toimintaan. Hän ymmärtää, millaisia vaatimuksia globalisaatio asettaa etenkin pk-yritysten liiketoiminnoille ja kansainvälistymiselle ja pystyy hyödyntämään tätä tietoa omassa työssään. Globalisaation käsitteitä, uusi talous ja sen vaikutukset, yrityksen kansainvälistymisprosessit ja strategiset toimintavaihtoehdot. Markkinoinnin perusteet, kokonaisvaltainen markkinointi ja markkinointiviestintä Luennot, harjoitukset, projektityö Kirjallisuutta Raimo Väyrynen: Globalisaatio uhka vai mahdollisuus?, Atenakustannus, 1998 MENESTYVÄ VERKOSTOTOIMINTA 8 OV Opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa asiantuntijatehtävissä yritysten muodostamissa yhteistoimintaverkostoissa. 1. jakso, D443 Yritysverkostot (2 ov) - yritysten yhteistoiminta - verkostoyhteistyön toteutustapoja - franchising yrittäminen - verkostomarkkinointi yrittäminen - uusosuuskuntayrittäminen - toimintojen ulkoistaminen - verkostoitumisen edut Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, tentti 59

9 2. jakso D444 VERKOSTOITUMISPROSESSIN TYÖVÄLINEET, 3 ov - verkostomainen toimintatapa: perus teet - yritysten yhteistoiminnan vaikutukset strategisiin ja operatiivisiin päätöksiin - verkostoanalyysien tekeminen (sisäiset/ulkoiset analyysit) - verkoston liikeidea - verkoston profilointi - verkoston vision rakentaminen - verkoston arvokartoitukset - verkoston strategiset ydinosaamisalueet - verkoston strategiset tavoitteet - avainmittarit ja avaintavoitteet Luennot, harjoitukset, projektityö 3.jakso D445 VERKOSTOITUMISPROSESSIN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUSTA YRITYK- SISSÄ 3 ov Yritysten välisen yhteistoiminnan käytännön kehittämistä yrityksissä edellisen jakson työvälineitä hyväksi käyttäen. Projektityö ja raportointi. Markkinoinnin perusteet, kokonaisvaltainen markkinointi ja markkinointiviestintä, asiakassuhteiden hallinta Kirjallisuutta Ilmoitetaan myöhemmin. D446 E-BUSINESS 2 OV Opiskelija ymmärtää elektronisen kaupankäynnin periaatteet ja sen mahdollisuudet sekä markkinoinnissa että uuden liiketoiminnan luomisessa. - e-commerce - e-business - internet- liiketoiminnan suunnittelu Markkinoinnin perusteet Luennot, harjoitukset, tentti D447 ASIAKASSUHTEIDEN HALLINTA 3 ov Opiskelija osaa soveltaa omissa markkinointitehtävissään nykyaikaisen asiakkuusajattelun periaatteita. - asiakkuusajattelu - asiakkuuksien rakenteet ja niiden kehittäminen - asiakkuuden vaiheet - asiakkuusstrategiat - asiakkuuksien johtaminen Markkinoinnin perusteet, kokonaisvaltainen markkinointi ja markkinointiviestintä Luennot, harjoitukset, tentti. Kirjallisuutta Storbacka ja Lehtinen: Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkaiden armoilla, WSOY, 1997 Storbacka, Blomqvist, Dahl ja Haeger: Asiakkuuden arvon lähteillä, WSOY, 1999 D429A BUSINESS TO BUSINESS - MARKKINOINTI 2 ov Perehdytään business to business markkinoinnin ominaispiirteisiin. Opiskelija ymmärtää business to business- markkinoinnin toteuttamisprosessin ja osaa soveltaa sitä työssään. yritysmarkkinoinnin keskeiset periaatteet 60

10 ostopäätösprosessi, ostoryhmä hinta- ja laatupäätökset markkinointiviestinnän toteutus D427 PALVELUJEN MARKKINOINTI 2 ov Opiskelija ymmärtää palvelujen roolin nykyaikaisessa liiketoiminnassa sekä palvelujen markkinoinnille asettamat erityiset haasteet. Hän oppii pohtimaan mm. miten markkinoida palveluita tehokkaasti, kannattaako palvelun laadun parantaminen, millaisia ongelmia ja mahdollisuuksia sisältyy imagoon, mitä resursseja laadun tuottaminen edellyttää, kuinka pitää henkilökunta palveluhenkisenä ja kuinka markkinoida imago sisäisesti. - palvelukilpailun käsite - palvelujen markkinoinnin tärkeät työkalut ja tekniikat - markkinakeskeisen strategian noudattaminen - palvelukilpailun johtaminen - palvelun säännöt - palvelun luonne ja laatu - viestinnän ja imagon johtaminen - totuuden hetket - sisäinen markkinointi ja palvelukulttuurin kehittäminen D031 Markkinoinnin perusteet Kirjallisuutta Christian Grönroos: Nyt kilpaillaan palveluilla, WSOY, 1998 Hannu Kuusela: Markkinoinnin haaste näkymätön näkyväksi, WSOY, 1998 D448 MARKKINOINTIOIKEUS 3 ov Opiskelija perehtyy syvällisesti yrityksen markkinointi- ja kilpailutoimintoja koskevaan lainsäädäntöön sekä kuluttajansuojalainsäädäntöön. Opiskelija hallitsee yrittäjän suojaan liittyvät immateriaalioikeudelliset peruskysymykset ja oppii keskeisiä sisältöjä yksityisyyden suojasta markkinoinnissa sekä eräistä markkinointiin läheisesti vaikuttavista tuotekohtaisista erityissäännöksistä. - markkinointia ja liikekilpailua koskeva lainsäädäntö - kuluttajansuojalainsäädäntö, tuotevastuu ja -turvallisuus - tekijänoikeus ja teollisoikeudet - yksityisyyden suoja markkinoinnissa - tuotekohtainen erityissääntely Luennot, harjoitukset, tentti D433 ULKOMAANKAUPPAOIKEUS 2 ov Opiskelija perehtyy ulkomaankauppaan liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin, erityisesti kansainvälisen kaupan säännöksiin ja sopimuksiin, lainvalintakysymyksiin ja riitojen ratkaisumenettelyihin, kuljetusoikeuteen sekä EU:n kilpailu- ja yhteismarkkinaoikeuden perusteisiin. - ulkomaankauppaan ja kuljetuksiin liittyvät oikeudelliset kysymykset, erityisesti lainvalintakysymykset, kauppa-, edustusym. sopimukset, maksutavat ja maksunturvaamisjärjestelyt - riitojen ratkaisumenettelyt ja tuomioiden täytäntöönpano - EU:n kilpailuoikeus sekä tavaroiden ym. vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla Luennot, harjoitukset, tentti 61

11 D424 EFFEKTIV MARKNADSFÖRING 2 sv Mål Studerandena kan yttra sig muntligt och skriftligt i situationer som förekommer i förhandlingar och marknadsföring. Innehåll - företags- och produktpresentationer - reklamkampanjer och mässor - PR-verksamhet - affärsförhandlingar och möten - tidningsartiklar med aktuellt innehåll Tidsanvändning Närstudier och självständigt arbete Förkunskaper Gemensamma studier i svenska, Affärssvenska, Svensk affärskommunikation Prestationer Muntliga och skriftliga övningar, aktivitet under lektionerna, skriftligt prov obligatorisk närvaro D449 ENGLISH FOR MARKETING AND INTERNATIONAL BUSINESS 2 crs Objectives Students acquire the skills to act effectively and successfully in marketing and international business. They will raise their level of consciousness regarding intercultural communication. Contents - cross-cultural considerations - basic concepts in marketing - sales negotiations - meetings Prerequisites basic studies in English, Business English, Business Communication Methodology active participation, presentations, written assignments, exams, project work D628 KULTTUURITIETOUS 4 ov Opiskelija tuntee Suomen kulttuurihistoriaa ja tyylisuuntia ja ymmärtää niiden yhteydet eurooppalaiseen kulttuuriperintöön. Hän tuntee suomalaista kansanperinnettä ja osaa arvostaa sitä. Hän tuntee suomalaisen kulttuurihallinnon ja järjestötoiminnan tavoitteet. - opiskelija perehtyy taiteen lajeihin ja kansanperinteeseen kirjallisuuden, tutustumiskäyntien, vierailijoiden ja opettajan opastamana. Yhteiset opinnot, perusopinnot Harjoitustyöt, tentti, osallistuminen tutustumiskäynteihin D619 VIERAIDEN TAPAKULTTUURIEN TUNTEMUS 2 ov Opiskelija tuntee vieraita tapakulttuureja ja osaa soveltaa niiden tuntemista omassa työssään. - perehdytään vierailijoiden, kirjallisuuden ja filmien avulla vieraisiin tapakulttuureihin. Yhteiset opinnot, perusopinnot Tentti D620 FOCUS ON FINLAND 2 crs Objectives Students are acquainted with Finnish history and culture. They are able to discuss them in English. Contents - history 62

12 - land - people - culture Prerequisites basic studies in English, Business English, Business Communication Methodology active participation, presentations, written assignments, exams, project work D603 FAKTA OM FINLAND 2 sv Mål Studerandena känner till Finlands samhälle, kultur, kulturevenemang och festivaler. De kan diskutera dem på svenska. Innehåll - bildkonst - teater - film - litteratur - musik - arkitektur m m Förkunskaper Gemensamma studier på svenska D605 ETIKETTI, TAPAKULTTUURI JA TYY- LITIETOUS 2 ov Opiskelija hallitsee kongressien ja kulttuuritapahtumien etikettiä ja tapakulttuuria ja osaa soveltaa sitä omaan työhönsä. - etiketti - käytös - pukeutuminen - Yhteiset opinnot, perusopinnot Osallistuminen harjoituksiin ja vierailuihin D629 KONGRESSI- JA KULTTUURI- PALVELUJEN KIRJEVIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT 3 ov Opiskelija osaa toimia aktiivisesti tiimin jäsenenä ja kykenee osallistumaan erilaisiin neuvotteluihin. Hän osaa itsenäisesti laatia kongresseihin ja kulttuuritapahtumiin liittyviä kirjeitä ja asiakirjoja. - tarjouspyynnöt - tilaukset - vahvistukset - tiedotteet - myyntikirjeet - yhteystoimintakirjeet - tiimityöskentely, palaverit, neuvottelut Yhteiset opinnot, perusopinnot Harjoitukset, projektiin osallistuminen D621 KONGRESSKOMMUNIKATION 2 ov Mål Studerandena kan föra skriftlig kommunikation om arrangemang av kongresser och kulturevenemang samt klarar sig muntligt i motsvarande situationer. Innehåll - anbudsbegäran, anbud, säljbrev, fakturor och reklamationer speciellt angående arrangemang av olika tillställningar. Därtill modeller för personliga brev: inbjudan, tackbrev osv. Föregående studier Gemensamma studier i svenska Affärsvenska Svensk affärskommunikation 63

13 Prestationer Muntliga och skriftliga övningar, obligatorisk närvaro och aktivitet under lektionerna, skriftligt prov D615 CONGRESS COMMUNICATION 3 crs Objectives Students acquire the skills to communicate effectively and successfully at congresses and cultural events. Contents - correspondence and oral communication Prerequisites Basic studies in English, Business English, Business Communication Methodology active participation, presentations, written assignments, exams, project work Literature Rivlin G Guide to Organizing an International Scientific Conference. S. Karger AG. D623 FACHKENTNISSE IN KOMMUNIKA- TION 3 Studienwochen Ziel Kommunikation, die die praktische Arrangemants einer Konferenz oder Die studenten können sich sowohl mundlich als auch schriftlich uber den Fachenbereich geschäftliche eines Kulturereignisses betrifft, äussern. Inhalt - Kontaktaufnahme, Anfragen, Angebote, Aufträge, Werbebriefe, - Reservierungen, Rechnungen und Reklamationen. Dazu noch persönliche - Briefe, die dabei helfen, erfogreiche eine Konferenz oder ein Ereignis durchzufuhren. Vorkentnisse Gemeinsame Deutschstudien, Geschäftsdeutsch, Geschäfliche Kommunikation auf Deutsch Leistungen Mundliche on schriftliche Ubungen, obligatorische Anwesenheit, eine schrifliche Prufung D630 ILTAJUHLAPROJEKTI 2 ov Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa vaativan juhlan ja kehittää esiintymistaitojaan myös ohjelman suorittajana. Suunnitellaan ja harjoitellaan iltajuhlan ohjelma yhdessä valitun teeman pohjalta. Opettajan ohjaamana harjoitellaan omaa ilmaisua sovitun esiintymistehtävän mukaan. D524 KANNATTAVUUSLASKENTA 1 ov Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja yrityksen kannattavuudesta ja sen raportoinnista. - katetuottolaskenta Johdon laskentatoimen perusteet D 625 HINNOITTELU 1 ov Opiskelija perehtyy tuotteen tai palvelun hinnoitteluun liittyviin laskelmiin. hinnoittelun rakenne myyntipalkkio myyntikate varaukset 64

14 Tentti D610 TAPAHTUMAN MARKKINOINTI 3 ov Opiskelija osaa suunnitella tapahtuman markkinoinnin, tuotteistaa tapahtuman, osaa valita sopivat mediat ja mainosvälineet sekä osaa suunnitella mainoksia, julkaisuja ja oheistuotteita. - markkinoinnin suunnittelu - kohderyhmä - tapahtuma tuotteena - markkinointiviestintä Yhteiset opinnot, talouden ja hallinnon perusopinnot, ammattiopinnot Luennot ja tentit D609 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEN JURIDIIKKA 3 ov Opiskelija perehtyy tapahtuman järjestämisessä esille tuleviin erilaisiin oikeudellisiin vaihtoehtoihin ja hallitsee kysymykset koskien erityisesti sopimuksia sekä lupia ja muuta viranomaisasiointia. - tapahtuman juridiset toteutusvaihtoehdot - sopimukset ja velvoitteet - luvat ja muut viranomaisasiat Luennot, harjoitukset, tentti - kokous-, tapahtuma- ja kongressitoiminnan merkitys - tapahtumajärjestämisen peruskäsitteistö - tapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi - järjestelyorganisaatio - kongressipalvelut Hyväksytysti suoritetut case-harjoitukset, tentti Kirjallisuutta Aarrejärvi, Leena Kongressijärjestäjän käsikirja. Suomen Matkailuliitto. Eischer, Erika Kongressijärjestäjän opas. Miten järjestän kansainvälisen kongressin Tampereella? Tampere Convention Bureau. Helsinki-Finland Congress Bureau Kongressisuunnittelun opas. D626 RISKIKARTOITUS JA RISKEIHIN VARAUTUMINEN 2 ov Opiskelija perehtyy erilaisten tapahtumien riskinhallintaan ja vakuutusten sekä muiden riskinhallintakeinojen käyttöön. - riskien kartoitus ja arviointi - riskinhallintakeinot - vakuutukset Harjoitustyö Yhteiset opinnot, talouden ja hallinnon ko:n perusopinnot D604 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 6 ov Opiskelija saa valmiudet toimia järjestelyjen ammattilaisena palveluyritysten ja tapahtumajärjestäjien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. 65

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 1 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014 Avoin ammattikorkeakouluopetus tarjoaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koululutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoin AMK -opiskelu soveltuu

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI

PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI Aiempina vuosina opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa aineopinnot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 12.9.2016 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2014 (hinnat sis.alv) Tuotenro Nimi Hinta 978-951 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 37-6187-5 Ammattilaisen ABC.

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2014 (hinnat sis.alv) Tuotenro Nimi Hinta 978-951 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 37-6187-5 Ammattilaisen ABC. Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2014 (hinnat sis.alv) Tuotenro Nimi Hinta 978-951 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 37-6187-5 Ammattilaisen ABC. Yhteiskunta-,yritys- ja työelämätietous 27,80 37-4612-4

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan otetaan syksyllä 2010 alkavaan ryhmään 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 28.10.2016 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 16.2. 17.3.2016 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 16. 17.2.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon jatkokurssi 16. 17.3.2016, klo 08:45-15:30 Paikka: Koulutustila

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet

Myyntityön koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet Myyntityön koulutusohjelma HAAGA-HELIAn myyntityön koulutusohjelma on Suomen ensimmäinen korkeakoulutasoinen, vaativiin henkilökohtaisen myyntityön tehtäviin valmentava koulutusohjelma. Myyntityön koulutusohjelmaan

Lisätiedot

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma

HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN koulutusohjelma MATKAILUN koulutusohjelma AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO PÄIVÄOPISKELU HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi (AMK) / Bachelor of Hospitality Management / 2012 2015 HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALAN MATKAILUN 210 op / Restonomi

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016

LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016 LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016 LLT15S LIIKETALOUDEN KOULUTUS Swedish 5.0 Jaana Bäckman, Merja Enberg Markkinointi kilpailuetuna 5.0 Elina Jääskeläinen, Mervi Väisänen Asiakassuuntainen

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 21.9. 13.10.2016 Aika: 21.09.2016 klo 08:45-13.10.2016 klo 15:30 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 21. 22.9.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon ajokortti

Lisätiedot

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset

Kielipalvelut-yksikkö TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT. Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset 3 TUTKINTOIHIN KUULUVAT KIELIOPINNOT Kielipalvelut-yksikkö Asetuksen mukaiset kielitaitovaatimukset Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004) 6 määrätään kielitaidosta, että opiskelijan

Lisätiedot

JURIDIIKAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (Kuusamo) (30 op)

JURIDIIKAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (Kuusamo) (30 op) 1 JURIDIIKAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (Kuusamo) (30 op) 6.11.2009 12.6.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 JURIDIIKAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin

22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS. Opettaja. Jari Melgin Huone H 3.35/Töölö Puhelin 22A00110 Laskentatoimen perusteet (6 op) SYLLABUS Kurssin asema ja ajankohta; luentojen aika ja paikka Opettaja Liiketoimintaosaamisen perusteet Syksy 2016, II-periodi Ma 13.15 15 Ke 13.15 15 To 13.15

Lisätiedot

Opintosuunnitelma väyläopinnoista

Opintosuunnitelma väyläopinnoista Kansainvälisen johtamisen ja yrittämisen KTK-tutkinto-ohjelma Johtamisen ja organisoinnin erikoistumissuunta, sivuaineena yritysjuridiikka Tavoiteaika avoimen väylälle: 2 v. MAY 3 op JOYe 3 op TKMY3 3

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 21.11.2016 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA

LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA LIIKUNNAN JA VAPAA-AJAN KOULUTUSOHJELMA Koulutusjohtaja Koulutusohjelmavastaava Opintosihteerit Eija Heikkinen Katri Takala Anna-Maija Rahikkala Marja Haapavaara Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmasta

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Tärkeää huomioitavaa:

Tärkeää huomioitavaa: Siirtymäohjeistus tuotantotalouden kandidaattivaiheen opiskelijoille 2005 tutkintorakenteesta 2013 Teknistieteellisen kandidaattiohjelman tuotantotalouden pääaineeseen Tärkeää huomioitavaa: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN ja VÄLILLÄ SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO OPPAIDEN 2012 2015 ja 2005 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset ovat pääasiassa tarkoitettu vuonna 2005 2011 aloittaneille opiskelijoille. Tätä aiemmin aloittaneita opiskelijoita kehotetaan

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI

TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TILINPÄÄTÖS- ANALYYSI JUHA-PEKKA KALLUNKI TALENTUM HELSINKI 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Juha-Pekka Kallunki Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi ja taitto: Lapine Oy ISBN 978-952-14-2195-2

Lisätiedot

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien.

Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä oppien. Mahdollista menestys koulutuksella! Kehitä itseäsi Kehitä yritystäsi Hanki kaupallinen tutkinto Pätevöidy esimiehenä Verkostoidu Menesty Suorita Turussa merkonomin tutkinto + pätevyys esimiehenä työssä

Lisätiedot

a) syksy 2013 Suomenkieliset opintojaksot KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU 14.3.2013

a) syksy 2013 Suomenkieliset opintojaksot KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU 14.3.2013 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU 14.3.2013 ILMOITTAUTUMINEN 18. - 24.3.2013 KAIKKIEN ALOJEN YHTEISIIN VAPAASTI VALITTAVIIN OPINTOJAKSOIHIN LUKUVUODELLE 2013-2014 Opintojaksoille ilmoittautuminen on sitova.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, nuoret

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, nuoret Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Opintojaksokuvaukset

Lisätiedot

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op

MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op 1/ MATKAILUN TEORIAOPINTOJAKSOT, yht. 10 op Vieraanvaraisuus 3 op Markkinointi ja tuotekehitys 4 op Englanti 2 op Turvallisuus 1 op Matkailun teoriaopintojaksot toteuttaa Lapin AMK/ MTI (Viirinkankaantie

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan kauppakamari

Länsi-Uudenmaan kauppakamari Länsi-Uudenmaan kauppakamari Maamme tulevaisuuden strategioissa yksi painopistealueista on yrittäjyyden edistäminen ja pkyritysten kasvun tukeminen. Näin luodaan mahdollisuuksia uusien työpaikkojen syntymiselle

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN ja VÄLILLÄ 1 / 8 JOHTAMISKORKEAKOULU päivitetty 21.8.2013 SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2008 2012 VÄLILLÄ Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2008 2011 aloittaneille opiskelijoille.

Lisätiedot

Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS. Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS

Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS. Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS Karelia-ammattikorkeakoulu OPINTOJEN KOODITUS Pääprosessi Osaprosessi KOULUTUS Koulutuksen suunnittelu Vastuuhenkilö Jukka Asp Hyväksyjä Pekka Auvinen Hyväksytty 7.2.2014 OHJEISTUKSEN TARKOITUS Tässä ohjeistuksessa

Lisätiedot

strateginen johdon laskentatoimi

strateginen johdon laskentatoimi strateginen johdon laskentatoimi Esa Puolamäki strateginen johdon laskentatoimi Kasvuyrityksen liiketoiminnan ohjausmenetelmät Tietosanoma Copyright Esa Puolamäki ja Tietosanoma Oy Tietosanoma Oy Bulevardi

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010

SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 SÄHKÖTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA 2010 Sähkötekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Sähkötekniikan koulutusohjelma on voimakkaasti poikkialainen ja antaa mahdollisuuden perehtyä

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto on

Lisätiedot

TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOTURVATEKNOLOGIAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 19.1. 16.12.2011 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa päivittämään ja kehittämään osaamistasi Kajaanin ammattikorkeakoulun järjestämiin

Lisätiedot

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu AMK-OPINNOT Käytännönläheinen korkeakouluvaihtoehto, joka vastaa työelämän tarpeita Opiskelija saa sekä teoreettiset tiedot että käytännön ammattitaidon valitsemaltaan alalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

1 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU 28.3.2014 1 (6)

1 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU 28.3.2014 1 (6) 1 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU 28.3.2014 1 (6) KAIKKIEN ALOJEN YHTEISET VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT LUKUVUODELLE 2014-2015, TOTUTUVAT OPINTOJAKSOT 1) Osasta opintojaksoista löydät kuvauksen opinto-oppaasta

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op)

LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) LIIKETOIMINTAOSAAMISEN OPINTOKOKONAISUUS SIVUAINEOPISKELIJOILLE (25 op) Liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuus (LTO-OK) on Johtamistieteiden laitoksen tarjoama 25 opintopisteen opintokokonaisuus sivuaineopiskelijoille.

Lisätiedot

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari)

Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennus-ja yhdyskuntatekniikan koulutus(rakennusmestari) Rakennusmestari (AMK) koulutus sisältää vastaavalta työnjohtajalta vaadittavat opinnot kaikissa rakentamisen työnjohtotehtävien

Lisätiedot

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology

TSSH-HEnet : Kansainvälistyvä opetussuunnitelma. CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology TSSH-HEnet 9.2.2006: Kansainvälistyvä opetussuunnitelma CASE4: International Master s Degree Programme in Information Technology Elina Orava Kv-asiain suunnittelija Tietotekniikan osasto Lähtökohtia Kansainvälistymisen

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 1 TIETOJÄRJESTELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2011 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Tervetuloa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011

Ammattikorkeakoulujen rahoitus. Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Ammattikorkeakoulujen rahoitus Ammattikorkeakoulujen talous- ja hallintopäivät, Rovaniemi Johtaja Hannu Sirén 13.10.2011 Hallitusohjelma Korkeakoulutuksen laatua, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kansainvälistymistä

Lisätiedot

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja.

Toteutus Kurssilla keskustellaan, tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, tavataan erimaalaisia ihmisiä ja tehdään vierailuja. Kuvaukset 1 (5) Kulttuurien tuntemus Kun kulttuurit kohtaavat, 1 ov (YV13KT2) oppii viestimään eri maista tulevien ihmisten kanssa oppii ymmärtämään, mistä kulttuuri- viestintäerot johtuvat kuinka eri

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Viestinnän erikoiskurssi professori Leif Åberg kevät 2011 Sisältö Kurssilla tarkastellaan työyhteisöjen viestintää viestinnän johtamisen (communications

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT

OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT OPETUSSUUNNITELMA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 8. Näyttötoimikunta hyväksynyt 17.3.2015, 3. OPETUSSUUNNITELMA 1 (20) Sisällys VAPAASTI VALITTAVAT

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus

MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ. Sari Ropponen Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus MATEMAATIKKONA VAKUUTUSYHTIÖSSÄ Sari Ropponen 11.10.2016 Suomen Aktuaariyhdistyksen kokous Helsingin Yliopisto, Kumpulan kampus VAKUUTUSMATEMAATIKON ASEMA TUNNISTETTU TÄRKEÄKSI yhtiölaki (2008/521) 6.

Lisätiedot

Tekoja yrittäjyyden puolesta. Päijät-Hämeen Yrittäjät Miikka Venäläinen

Tekoja yrittäjyyden puolesta. Päijät-Hämeen Yrittäjät Miikka Venäläinen Tekoja yrittäjyyden puolesta Päijät-Hämeen Yrittäjät Miikka Venäläinen 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen

LADEC OY. Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit Yrittäjänä toimiminen LADEC OY Taiteilijan ja luovan alan toimijan toimeentulomallit 18.11.2015 Yrittäjänä toimiminen Luovien alojen yrittäjyys erilaistako? On luotava tuote tai palvelu, jonka asiakas haluaa ostaa (Luovien

Lisätiedot

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta)

Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta Opintoneuvoja Teemu Meronen (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Visualisointi informaatio- verkostojen opinto-oppaasta 2009-2010 Opintoneuvoja Teemu Meronen 10.9.2009 (päivitys Janne Käen visualisoinnin pohjalta) Diplomi-insinöörin tutkinto (DI, 120 op) Diplomityö

Lisätiedot

Alla olevassa listassa on esitetty 2005 2008 ja 2008 2010 opetussuunnitelmien opintojaksojen vastaavuudet.

Alla olevassa listassa on esitetty 2005 2008 ja 2008 2010 opetussuunnitelmien opintojaksojen vastaavuudet. Alla olevassa listassa on esitetty 2005 2008 ja 2008 2010 opetussuunnitelmien opintojaksojen vastaavuudet. Vanhat suoritukset käyvät 2008 2010 opetussuunnitelman mukaisiin opintokokonaisuuksiin vastaavina

Lisätiedot

Pääaineinfo Kustannusjohtaminen Cost Management. Yliopisto-opettaja

Pääaineinfo Kustannusjohtaminen Cost Management. Yliopisto-opettaja Pääaineinfo 2015-16 Kustannusjohtaminen Cost Management Professorit: Timo Kärri Hannu Rantanen (Lahti) Lisätietoja: Leena Tynninen leena.tynninen@lut.fi Yliopisto-opettaja Pääaine pähkinänkuoressa menetelmät

Lisätiedot

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014

Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 1. Maisteriohjelman nimi Taloustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta 2014 Kauppatieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 2. Maisteriohjelman yleiskuvaus Maisteritason erillisessä

Lisätiedot

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA

SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 ja 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET OPINTO-OPPAIDEN 2012 2015 2015 2018 VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN JA RISKIENHALLINNAN OPINTOSUUNTA Siirtymäsäännökset on pääasiassa tarkoitettu vuonna 2012 2014 aloittaneille opiskelijoille. Tätä

Lisätiedot

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN Pääaineen opinnot Pääaineen opinnot suoritetaan pääsääntöisesti uusien tutkintorakenteiden mukaisesti. Jo suoritetut pääaineiden opinnot korvaavat uusien tutkintorakenteiden

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta

Yrittäjän ammattitutkinto. 3.8 Sähköinen liiketoiminta Yrittäjän ammattitutkinto 3.8 Sähköinen liiketoiminta Dnro 53/011/2012 1 A. Sähköinen liiketoiminta... 3 1.0 Yleisesittely... 3 1.1 Aineiston käyttö... 3 1.2 Tutkintosuorituksen arviointi... 3 2.0 Tutkinnon

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

UUDEN YRITTÄJÄN KÄSIKIRJA MAIJA ILMONIEMI PETRI JÄRVENSIVU KALLE KYLÄKALLIO JARI PARANTAINEN JUHA SIIKAVUO

UUDEN YRITTÄJÄN KÄSIKIRJA MAIJA ILMONIEMI PETRI JÄRVENSIVU KALLE KYLÄKALLIO JARI PARANTAINEN JUHA SIIKAVUO UUDEN YRITTÄJÄN KÄSIKIRJA MAIJA ILMONIEMI PETRI JÄRVENSIVU KALLE KYLÄKALLIO JARI PARANTAINEN JUHA SIIKAVUO Talentum Helsinki 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Ea Söderberg Taitto:

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot