Liiketalouden ko. Suuntautumisvaihtoehdon sisällä opiskelija voi painottaa opinnoissaan taloushallintoa tai markkinointia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden ko. Suuntautumisvaihtoehdon sisällä opiskelija voi painottaa opinnoissaan taloushallintoa tai markkinointia."

Transkriptio

1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Mänttä Yritystoiminta - suuntautumisvaihtoehto Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita asiantuntijoiksi taloushallinnon ja markkinoinnin vaativiin tehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Opiskelija saa vankat perustiedot yrityksen toiminnasta kokonaisuutena. Suuntautumisvaihtoehdon sisällä opiskelija voi painottaa opinnoissaan taloushallintoa tai markkinointia. Mikäli hän painottaa ensisijaisesti taloushallintoa, hänen erikoisosaamisensa on pienten ja keskisuurten yritysten johdon tukeminen päätöksenteossa. Hän pystyy vastaamaan yrityksen kirjanpidosta, verotuksesta, sisäisestä laskennasta ja rahoituksesta sekä ratkaisemaan sopimusja yhtiöoikeudellisia kysymyksiä. Mikäli opiskelija painottaa ensisijaisesti markkinointia, yritysverkostot ja niiden toimintaa tukeva tietotekniikka ovat hänelle tuttuja. Tämä nopealiikkeinen ja aivan uusia toimintamalleja suosiva ympäristö tuo markkinoinnille ja kansainväliselle liiketoiminnalle sekä uusia haasteita että mahdollisuuksia, joita yritystoiminnan suuntautumisvaihto-ehdon valinnut tradenomi pystyy hyödyntämään työssään. Yhteistyö yrityskeskus Softum NetCenterin kanssa auttaa opiskelijaa kehittymään tietoverkoissa tapahtuvan liiketoiminnan ja Internet-kaupan osaajaksi. Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehdossa korostetaan valmiuksia toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Opiskelija voi mm. halutessaan liittyä jäseneksi perustettavaan osuuskuntaan, jossa hän perusopintojen jälkeen opiskelee hankkimalla yrityksiltä toimeksiantoja. Kongressi- ja kulttuuripalvelut - suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdossa koulutetaan vaikutusalueen taide- ja muut kulttuuriset menestystekijät tuntevia ammattilaisia, jotka pystyvät innovatiivisesti kehittämään kokous-, neuvottelu- ja muiden tapahtumien palvelu-, ohjelmatuotanto- ja markkinointiyrityksiä. Tutkinnon suorittanut tradenomi pystyy kielitaitoisena ja ulkomaisten asiakkaiden kulttuuritaustaa tuntevana tehostamaan alueen matkailua ja sen markkinointia, olemassaolevia kokouspalveluja sekä luomaan ja yritystoiminnaksi kehittämään alueelle uutta vetovoimaista kulttuuriin pohjautuvaa palvelutarjontaa, samoin kuin markkinoimaan sitä käyttäen mm. sähköisen viestinnän ja suhdemarkkinoinnin keinoja. Hän tuntee suomalaista kansanperinnettä ja tapakulttuuria ja pystyy hyödyntämään niitä koulutukseen liittyvien erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Ainakin osa harjoittelusta pyritään järjestämään ulkomaisena alaan liittyvänä työharjoitteluna.suuntautumisvaihtoehtojen ammattiopinnot, 40 ov Sv-ammatiopinnot ovat vapaasti valittavissa riippumatta suuntautumisvaihtoehtovalinnasta ja x- merkinnöistä kuitenkin niin, että tietyn suuntautumisvaihtoehdon valinneiden tulee suorittaa vähintään 20 ov:a ko. suuntautumisvaihtoehdon x-merkityistä opintojaksoista. Yritystoimintasuuntautumisvaihtoehdon opiskelijat voivat painottua joko taloushallintoon tai markkinointiin. 52

2 (YR= yritystoiminta, KO= kongressi- ja kulttuuripalvelut) SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTOJEN AMMATTIOPINNOT, 40 ov YR KO BDH240 Kirjanpidon jatkokurssi, 4 ov (aik. D222) BDH242 Palkkahallinto, 2 ov BDH241 Taloushallinto toimintojen ohjaajana, 4 ov D227 Henkilöverotus, 2 ov BDH245 Arvonlisäveron merkitys yrityksessä, 2 ov (aik. D228) BDH244 Yrityksen verosuunnittelu, 3 ov (aik. D229) D208 Tilintarkastus, 1 ov BDH246 Tilinpäätösanalyysi, 2 ov (aik. D209) D210 Rahoitus, 1 ov D230 Kansainvälinen laskentatoimi, 1 ov D212 Konsernitilinpäätös, 1 ov D231 Sijoitustoiminta, 2 ov D232 Kunnan laskentatoimi, 1 ov BDH243 Taloushallinnon matematiikka, 3 ov (aik.d2331) D215 Yhtiöoikeus, 2 ov D238Taloushallinnon oikeus, 3 ov D234 Financial English, 2 ov D235 Kommunikativ redovisning, 2 ov D236 Tutkimustekstin harjoituskurssi, 2 ov D239 Esimiestaidot ja johtaminen, 2 ov D340 Tiimityöskentely ja vuorovaikutustaidot, 2 ov D241 Henkilöstöhallinto, 2 ov D242 Tuote- ja ympäristötietous, 2 ov D441Riskienhallinta, 2 ov D331 Logistiikka, 3 ov BDH318 Markkinointiviestintä, 4 ov, kuvaus s. 35 BDH319 Kansainvälinen markkinointi, 4 ov, kuvaus s. 35 BDH320 Kansainväliset liiketoiminnot, 4 ov, kuvaus s. 36 BDH321 Ulkomaankaupan menettelyt ja asiakirjat, 2 ov, kuvaus s.36 BDH322 Markkinoinnin johtaminen, 3 ov, kuvaus s. 37 BDH323 Markkinointitutkimus, 3 ov, kuvaus s. 36 D442 Globalisaatio ja yrityksen kansainvälistyminen, 3 ov D443 Yritysverkostot, 2 ov D444 Verkostoitumisprosessin työvälineet, 3 ov D445 Verkostoitumisprosessin käytännön toteutusta yrityksissä, 3 ov D446 E-business, 2 ov D447 Asiakassuhteiden hallinta, 3 ov D429A Business to Business - markkinointi, 2 ov D427 Palvelujen markkinointi, 2 ov D448 Markkinointioikeus, 3 ov D433 Ulkomaankauppaoikeus, 2 ov D424 Effektiv marknadsföring, 2 ov D449 English for Marketing and International Business 2 ov D628 Kulttuuritietous, 4 ov D619 Vieraiden tapakulttuurien tuntemus, 2 ov D620 Focus on Finland, 2 ov D603 Fakta om Finland, 2 ov 53

3 D605 Etiketti, tapakulttuuri ja tyylitietous, 2 ov D629 Kongressi- ja kulttuuripalvelujen kirjeviestintä ja vuorovaikutustaidot, 3 ov D621 Kongresskommunikation, 2 ov D615 Congress Communication / D623 Fachkentnisse in Kommunikation, 3 ov D630 Iltajuhlaprojekti, 2 ov D524 Kannattavuuslaskenta, 1 ov D625 Hinnoittelu, 1 ov D610 Tapahtuman markkinointi, 3 ov D609 Tapahtuman järjestämisen juridiikka, 3 ov D604 Tapahtuman järjestäminen, 6 ov D626 Riskikartoitus ja riskeihin varautuminen, 2 ov SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTOJEN AMMATTIOPINNOT, 40 OV BDH240 KIRJANPIDON JATKOKURSSI 4 ov Tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia hoitaa yrityksen kirjanpidon kirjausja tuloksenlaskentatehtäviä ja ymmärtää tuloslaskelman ja taseen eriä ja joustokohtia. - kirjanpitolaki ja -asetus - hyvä kirjanpitotapa - yhteisölainsäädännön kirjanpitoa käsittelevä normisto - kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyviä erityiskysymyksiä Kirjanpidon perusteet BDH242 PALKKAHALLINTO 2 ov Opiskelija hallitsee yrityksen palkkahallinnon laskentatoimen ja ymmärtää sen aseman taloushallinnossa. - palkkalaskennan perusteet - työaika- ja vuosilomalaki sekä tarvittava verotuslainsäädäntö - palkan muodostuminen - palkkakirjanpito - palkanlaskenta atk:lla BDH241 TALOUSHALLINTO TOIMINTO- JEN OHJAAJANA 4 ov Tavoitteena on, että opiskelijalla on kokonaiskäsitys sisäisen laskentatoimen merkityksestä johdon päätöksenteossa. Hän osaa operatiivisen laskentatoimen rekisteröintiin ja hyväksikäyttöön liittyviä tehtäviä. - kustannuslaskennan yleinen kulku - katetuottolaskennan hyväksikäyttö - toimintolaskenta - budjetointi - rahoitusrakenne (oma ja vieras pääoma) - rahoituksen kustannukset - investointilaskelmien arviointi Johdon laskentatoimen perusteet 54

4 D227 HENKILÖVEROTUS 2 ov Opiskelija osaa yksityishenkilön verotukseen ja verotusmenettelyyn liittyvät keskeiset asiat mukaan lukien yritysverotuksen liittymisen henkilöverotukseen. - valtion tulo- ja varallisuusvero - kunnallisvero, kirkollisvero, kiinteistövero - perintö- ja lahjavero - verotusmenettely ja muutoksenhaku BDH245 ARVONLISÄVERON MERKITYS YRITYKSESSÄ 2 ov (aik. D228) Tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia hoitaa yrityksen välillisen verotuksen tehtäviä. - arvonlisäverotus kotimaan, yhteisö- ja ulkomaan kaupassa - tarvittavien tietojen rekisteröinti ja kirjaukset Kirjanpidon perusteet, Verotuksen perusteet BDH244 YRITYKSEN VEROSUUNNITTE- LU 3 ov (aik. D229) Tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia hoitaa ja suunnitella yrityksen välittömän verotuksen tehtäviä laskentatoimen ja erityisesti tilinpäätöstilanteiden kannalta. - verotuslainsäädäntö yritysverotuksen kannalta - verotus ja tulossuunnittelu - nettovarallisuuden suunnittelu Kirjanpidon perusteet D208 TILINTARKASTUS 1 ov Tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia toimia yrityksen tilintarkastustehtävissä. - tilintarkastuslaki ja sen soveltaminen käytäntöön Kirjanpidon kurssit Johdon laskentatoimen kurssit Yritysverotuksen kurssi Harjoitukset ja tentti BDH246 TILINPÄÄTÖSANALYYSI 2 ov (aik. D209) Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy johdon ja ulkopuolisten näkökulmasta suoritettavaan yksittäisten yritysten toimintaedellytysten analyysiin ja analyysitietojen käsittelyyn ja hyväksikäyttömahdollisuuksiin. - tilinpäätösanalyysin tarkoitus ja periaatteet - perustietoaineiston muokkaaminen ja YTN:n suositukset - tunnuslukuanalyysi - virtalaskelmat - atk-sovellukset Kirjanpidon jatkokurssi, Johdon laskentatoimen jatkokurssi 55

5 D210 RAHOITUS 1 ov D231 SIJOITUSTOIMINTA 2 ov Tavoitteena antaa opiskelijalle perustiedot yrityksen rahoituksen suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. - rahoitustarve - rahoitusmuodot - rahoituskustannukset ja -riskit - rahoituslaskelmat Kirjanpidon jatkokurssi D230 KANSAINVÄLINEN LASKENTA- TOIMI 1 ov Opiskelija perehtyy kansainvälisen yritystoiminnan erityispiirteisiin kirjanpidossa ja verotuksessa. - kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö ja kansainvälinen verotus. Kirjanpidon jatkokurssi D212 KONSERNITILINPÄÄTÖS 1 ov Tavoitteena on antaa tiedot konsernitilinpäätöksen laadinnasta. - konsernitilinpäätös Kirjanpidon jatkokurssi Opiskelija perehtyy erilaisiin arvopaperikaupan sijoitusvaihtoehtoihin ja ymmärtää niihin liittyvät riskit. - osakkeet, obligaatiot, debentuurit, optiot ja termiinit. D030 Yritystoiminnan perusteet Harjoitukset ja tentti D232 KUNNAN LASKENTATOIMI 1 ov Opiskelija perehtyy kunnan laskentatoimen erityispiirteisiin - kunnan taloussuunnittelu - kunnan kirjanpito - kunnan tilinpäätöslaskelmat Kirjanpidon jatkokurssi BDH243 TALOUSHALLINNON MATEMA- TIIKKA 3 ov Opiskelija ymmärtää optimointimallien käytön ja tutustuu yrityksen rahoitusmalleihin. - matriisilaskenta - lineaarinen optimointi - verkkomalleja Harjoitukset ja tentti 56

6 D215 YHTIÖOIKEUS 2 ov Opiskelija perehtyy syvällisesti yhtiöoikeudellisiin säädöksiin ja oppii tietoja ja taitoja opintojakson sisältämistä asiakokonaisuuksista yleisesti, mutta erityisesti yritysjohdon velvollisuuksien ja vastuiden näkökulmasta. - eri yritysmuotoja, mutta erityisesti osakeyhtiötä koskeva yhtiöoikeus D238 TALOUSHALLINNON OIKEUS 3 ov Opiskelija perehtyy velkasuhdetta ja erilaisia vakuusmuotoja koskevan lainsäädännön keskeisiin sisältöihin, hallitsee saatavan perinnän hoitamisen, tuntee velkasaneerauksen antamat mahdollisuudet sekä ulosmittaus- ja konkurssimenettelyn. Opiskelija perehtyy myös sopimusoikeuden erityiskysymyksiin ja syventää tietouttaan erityisesti yritystoiminnan kannalta keskeisistä sopimustyypeistä. - velkasuhde ja velan vakuudet - saatavan perintä - saneeraus ja velkajärjestely - ulosotto, konkurssi - erityinen sopimusoikeus D234 FINANCIAL ENGLISH 2 crs Objectives Students master both the oral and written language of accounting and finance. They will develop the skills required in reading professional texts and discussing them. Contents - management accounting - company performance - budgeting - cost accounting and management reporting - investment profitability - negotiations and meetings Prerequisites Basic studies in English, Business English, Business Communication Methodology active participation, presentations, written assignments, exams, project work D235 KOMMUNIKATIV REDOVISNING 2 sv Mål Studerandena kan yttra sig muntligt och skriftligt i situationer som förekommer i företagets ekonomi och administration. De kan skriva rapporter och delta i förhandlingar. Innehåll - redogörelser för företagets delårsrapporter - resultatrapporter - bokslutterminologi - tidningsartiklar med aktuellt innehåll Förkunskaper Gemensamma studier i svenska, Affärssvenska Svensk affärskommunikation Prestationer Muntliga och skriftliga övningar, obligatorisk närvaro och aktivitet under lektionerna, skriftligt prov D236 TUTKIMUSTEKSTIN HARJOITUS- KURSSI 2 ov Opiskelija osaa suunnitella ja laatia tutkimustekstiä, osaa käyttää lähteitä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. Opinnäytetyön suunnittelu, jäsentely, otsikointi, tekstiltä vaadittavat tyyli- ja oikeakie- 57

7 lisyysseikat, lähteiden merkitseminen ja lähdeluettelon laatiminen. Y008 Kirjoitusviestintä, D037 Kirjoitusviestinnän jatkokurssi Perehtyminen oman opinnäytetyön kirjoittamisen ongelmiin; opettajan henkilökohtainen ohjaus, tekstinäytteet Kirjallisuutta Hirsijärvi, Remes, Sajavaara. Tutki ja kirjoita. D239 ESIMIESTAIDOT JA JOHTAMINEN 2 ov Opiskelija saa perusvalmiudet esimiestoimintaan ja johtamiseen. Hän tuntee johtamismallit ja -tekniikat sekä ymmärtää henkilöstön strategisen merkityksen. Hän osaa toimia työelämän muuttuvissa tilanteissa ja johtamistyössä sekä harjaantuu analysoimaan yritystä kokonaisuutena laatujohtamisen näkökulmasta. - esimiehenä toimiminen - erilaiset johtamistavat - tulos- ja tavoitejohtaminen - laadun johtaminen ja kehittäminen - organisaation ohjaus ja kehittäminen - keskeiset organisaatioteoriat ja mallit Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, tentti Yritystoiminnan perusteet D240 TIIMITYÖSKENTELY JA VUORO- VAIKUTUSTAIDOT 2 ov Opiskelija saa valmiuksia menestykselliseen toimimiseen (työ-) yhteisöissä perehtymällä ryhmien toimintaan ja parantamalla vuorovaikutustaitoja. - vuorovaikutuskysymykset eri kokoisissa ja - ikäisissä organisaatioissa - tiimien hallinta - työpaikkojen henkinen väkivalta - vuorovaikutustaitojen kehittäminen Luennot, keskustelu, harjoitukset, tentti D241 HENKILÖSTÖHALLINTO 2 ov Opiskelija ymmärtää henkilöstöhallinnon merkityksen ja saa kokonaisnäkemyksen henkilöstöhallinnosta ja henkilöstöpolitiikasta. Hän tuntee henkilöstön rekrytoinnin periaatteita ja henkilöpsykologiaa. - henkilöstöhallinnon merkitys ja tavoitteet - henkilöstöhallinnon osa-alueet - henkilöstöhallinnon asema organisaatiossa - henkilöstöpolitiikka - henkilöstön rekrytointi - johtamistapojen vaikutus henkilöstöön Luennot, ryhmätyöt, tentti Yritystoiminnan perusteet D242 TUOTE- JA YMPÄRISTÖTIETOUS 2 ov Opiskelijalle kehittyy kokonaisnäkemys materiaalitaloudesta, tuotteen elinkaaresta sekä näiden vaikutuksista teollisuuden, kaupan, palvelujen, käyttäjän ja ympäristön kannalta. - tuotesuunnittelu - laatu ja laadunohjaus - tuoteturvallisuus, tuotevastuu - pakkaukset, tuoteinformaatio - tuotteet ja kuluttaja - elinkaariajattelu - ympäristötietouden perusteet - ympäristösertifikaatit 58

8 Luennot, harjoitukset, tentti Yritystoiminnan perusteet tai markkinoinnin perusteet D441 RISKIENHALLINTA 2 ov Opiskelija perehtyy yritystoiminnan riskien tunnistamiseen, arvioimiseen ja riskinhallintakeinoihin. - riskien kartoitus ja arviointi - liikeriskit, omaisuus-, toiminta- ja henkilöriskit - riskien hallintakeinot - vakuutustoiminta - yrityksen lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset Tentti, luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu Yritystoiminnan perusteet D331 LOGISTIIKKA 3 ov Opiskelija saa kokonaiskuvan logistiikan mahdollisuuksista ja hän ymmärtää materiaalitoimintojen merkityksen yrityksen tärkeänä kilpailutekijänä. - logistiikan peruskäsitteet - ostotoiminta, varastointi ja kuljetukset logistisena prosessina - logistiikan strateginen merkitys yrityksen kilpailukyvylle ja tulokselle Luennot, harjoitukset, tentti Yritystoiminnan perusteet D442 GLOBALISAATIO JA YRITYKSEN KANSAINVÄLISTYMINEN 3 ov Opiskelija tuntee globalisaation eri ulottuvuudet (talous, politiikka, kulttuuri) ja niiden vaikutukset yritysten toimintaan. Hän ymmärtää, millaisia vaatimuksia globalisaatio asettaa etenkin pk-yritysten liiketoiminnoille ja kansainvälistymiselle ja pystyy hyödyntämään tätä tietoa omassa työssään. Globalisaation käsitteitä, uusi talous ja sen vaikutukset, yrityksen kansainvälistymisprosessit ja strategiset toimintavaihtoehdot. Markkinoinnin perusteet, kokonaisvaltainen markkinointi ja markkinointiviestintä Luennot, harjoitukset, projektityö Kirjallisuutta Raimo Väyrynen: Globalisaatio uhka vai mahdollisuus?, Atenakustannus, 1998 MENESTYVÄ VERKOSTOTOIMINTA 8 OV Opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa asiantuntijatehtävissä yritysten muodostamissa yhteistoimintaverkostoissa. 1. jakso, D443 Yritysverkostot (2 ov) - yritysten yhteistoiminta - verkostoyhteistyön toteutustapoja - franchising yrittäminen - verkostomarkkinointi yrittäminen - uusosuuskuntayrittäminen - toimintojen ulkoistaminen - verkostoitumisen edut Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, tentti 59

9 2. jakso D444 VERKOSTOITUMISPROSESSIN TYÖVÄLINEET, 3 ov - verkostomainen toimintatapa: perus teet - yritysten yhteistoiminnan vaikutukset strategisiin ja operatiivisiin päätöksiin - verkostoanalyysien tekeminen (sisäiset/ulkoiset analyysit) - verkoston liikeidea - verkoston profilointi - verkoston vision rakentaminen - verkoston arvokartoitukset - verkoston strategiset ydinosaamisalueet - verkoston strategiset tavoitteet - avainmittarit ja avaintavoitteet Luennot, harjoitukset, projektityö 3.jakso D445 VERKOSTOITUMISPROSESSIN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUSTA YRITYK- SISSÄ 3 ov Yritysten välisen yhteistoiminnan käytännön kehittämistä yrityksissä edellisen jakson työvälineitä hyväksi käyttäen. Projektityö ja raportointi. Markkinoinnin perusteet, kokonaisvaltainen markkinointi ja markkinointiviestintä, asiakassuhteiden hallinta Kirjallisuutta Ilmoitetaan myöhemmin. D446 E-BUSINESS 2 OV Opiskelija ymmärtää elektronisen kaupankäynnin periaatteet ja sen mahdollisuudet sekä markkinoinnissa että uuden liiketoiminnan luomisessa. - e-commerce - e-business - internet- liiketoiminnan suunnittelu Markkinoinnin perusteet Luennot, harjoitukset, tentti D447 ASIAKASSUHTEIDEN HALLINTA 3 ov Opiskelija osaa soveltaa omissa markkinointitehtävissään nykyaikaisen asiakkuusajattelun periaatteita. - asiakkuusajattelu - asiakkuuksien rakenteet ja niiden kehittäminen - asiakkuuden vaiheet - asiakkuusstrategiat - asiakkuuksien johtaminen Markkinoinnin perusteet, kokonaisvaltainen markkinointi ja markkinointiviestintä Luennot, harjoitukset, tentti. Kirjallisuutta Storbacka ja Lehtinen: Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkaiden armoilla, WSOY, 1997 Storbacka, Blomqvist, Dahl ja Haeger: Asiakkuuden arvon lähteillä, WSOY, 1999 D429A BUSINESS TO BUSINESS - MARKKINOINTI 2 ov Perehdytään business to business markkinoinnin ominaispiirteisiin. Opiskelija ymmärtää business to business- markkinoinnin toteuttamisprosessin ja osaa soveltaa sitä työssään. yritysmarkkinoinnin keskeiset periaatteet 60

10 ostopäätösprosessi, ostoryhmä hinta- ja laatupäätökset markkinointiviestinnän toteutus D427 PALVELUJEN MARKKINOINTI 2 ov Opiskelija ymmärtää palvelujen roolin nykyaikaisessa liiketoiminnassa sekä palvelujen markkinoinnille asettamat erityiset haasteet. Hän oppii pohtimaan mm. miten markkinoida palveluita tehokkaasti, kannattaako palvelun laadun parantaminen, millaisia ongelmia ja mahdollisuuksia sisältyy imagoon, mitä resursseja laadun tuottaminen edellyttää, kuinka pitää henkilökunta palveluhenkisenä ja kuinka markkinoida imago sisäisesti. - palvelukilpailun käsite - palvelujen markkinoinnin tärkeät työkalut ja tekniikat - markkinakeskeisen strategian noudattaminen - palvelukilpailun johtaminen - palvelun säännöt - palvelun luonne ja laatu - viestinnän ja imagon johtaminen - totuuden hetket - sisäinen markkinointi ja palvelukulttuurin kehittäminen D031 Markkinoinnin perusteet Kirjallisuutta Christian Grönroos: Nyt kilpaillaan palveluilla, WSOY, 1998 Hannu Kuusela: Markkinoinnin haaste näkymätön näkyväksi, WSOY, 1998 D448 MARKKINOINTIOIKEUS 3 ov Opiskelija perehtyy syvällisesti yrityksen markkinointi- ja kilpailutoimintoja koskevaan lainsäädäntöön sekä kuluttajansuojalainsäädäntöön. Opiskelija hallitsee yrittäjän suojaan liittyvät immateriaalioikeudelliset peruskysymykset ja oppii keskeisiä sisältöjä yksityisyyden suojasta markkinoinnissa sekä eräistä markkinointiin läheisesti vaikuttavista tuotekohtaisista erityissäännöksistä. - markkinointia ja liikekilpailua koskeva lainsäädäntö - kuluttajansuojalainsäädäntö, tuotevastuu ja -turvallisuus - tekijänoikeus ja teollisoikeudet - yksityisyyden suoja markkinoinnissa - tuotekohtainen erityissääntely Luennot, harjoitukset, tentti D433 ULKOMAANKAUPPAOIKEUS 2 ov Opiskelija perehtyy ulkomaankauppaan liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin, erityisesti kansainvälisen kaupan säännöksiin ja sopimuksiin, lainvalintakysymyksiin ja riitojen ratkaisumenettelyihin, kuljetusoikeuteen sekä EU:n kilpailu- ja yhteismarkkinaoikeuden perusteisiin. - ulkomaankauppaan ja kuljetuksiin liittyvät oikeudelliset kysymykset, erityisesti lainvalintakysymykset, kauppa-, edustusym. sopimukset, maksutavat ja maksunturvaamisjärjestelyt - riitojen ratkaisumenettelyt ja tuomioiden täytäntöönpano - EU:n kilpailuoikeus sekä tavaroiden ym. vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla Luennot, harjoitukset, tentti 61

11 D424 EFFEKTIV MARKNADSFÖRING 2 sv Mål Studerandena kan yttra sig muntligt och skriftligt i situationer som förekommer i förhandlingar och marknadsföring. Innehåll - företags- och produktpresentationer - reklamkampanjer och mässor - PR-verksamhet - affärsförhandlingar och möten - tidningsartiklar med aktuellt innehåll Tidsanvändning Närstudier och självständigt arbete Förkunskaper Gemensamma studier i svenska, Affärssvenska, Svensk affärskommunikation Prestationer Muntliga och skriftliga övningar, aktivitet under lektionerna, skriftligt prov obligatorisk närvaro D449 ENGLISH FOR MARKETING AND INTERNATIONAL BUSINESS 2 crs Objectives Students acquire the skills to act effectively and successfully in marketing and international business. They will raise their level of consciousness regarding intercultural communication. Contents - cross-cultural considerations - basic concepts in marketing - sales negotiations - meetings Prerequisites basic studies in English, Business English, Business Communication Methodology active participation, presentations, written assignments, exams, project work D628 KULTTUURITIETOUS 4 ov Opiskelija tuntee Suomen kulttuurihistoriaa ja tyylisuuntia ja ymmärtää niiden yhteydet eurooppalaiseen kulttuuriperintöön. Hän tuntee suomalaista kansanperinnettä ja osaa arvostaa sitä. Hän tuntee suomalaisen kulttuurihallinnon ja järjestötoiminnan tavoitteet. - opiskelija perehtyy taiteen lajeihin ja kansanperinteeseen kirjallisuuden, tutustumiskäyntien, vierailijoiden ja opettajan opastamana. Yhteiset opinnot, perusopinnot Harjoitustyöt, tentti, osallistuminen tutustumiskäynteihin D619 VIERAIDEN TAPAKULTTUURIEN TUNTEMUS 2 ov Opiskelija tuntee vieraita tapakulttuureja ja osaa soveltaa niiden tuntemista omassa työssään. - perehdytään vierailijoiden, kirjallisuuden ja filmien avulla vieraisiin tapakulttuureihin. Yhteiset opinnot, perusopinnot Tentti D620 FOCUS ON FINLAND 2 crs Objectives Students are acquainted with Finnish history and culture. They are able to discuss them in English. Contents - history 62

12 - land - people - culture Prerequisites basic studies in English, Business English, Business Communication Methodology active participation, presentations, written assignments, exams, project work D603 FAKTA OM FINLAND 2 sv Mål Studerandena känner till Finlands samhälle, kultur, kulturevenemang och festivaler. De kan diskutera dem på svenska. Innehåll - bildkonst - teater - film - litteratur - musik - arkitektur m m Förkunskaper Gemensamma studier på svenska D605 ETIKETTI, TAPAKULTTUURI JA TYY- LITIETOUS 2 ov Opiskelija hallitsee kongressien ja kulttuuritapahtumien etikettiä ja tapakulttuuria ja osaa soveltaa sitä omaan työhönsä. - etiketti - käytös - pukeutuminen - Yhteiset opinnot, perusopinnot Osallistuminen harjoituksiin ja vierailuihin D629 KONGRESSI- JA KULTTUURI- PALVELUJEN KIRJEVIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT 3 ov Opiskelija osaa toimia aktiivisesti tiimin jäsenenä ja kykenee osallistumaan erilaisiin neuvotteluihin. Hän osaa itsenäisesti laatia kongresseihin ja kulttuuritapahtumiin liittyviä kirjeitä ja asiakirjoja. - tarjouspyynnöt - tilaukset - vahvistukset - tiedotteet - myyntikirjeet - yhteystoimintakirjeet - tiimityöskentely, palaverit, neuvottelut Yhteiset opinnot, perusopinnot Harjoitukset, projektiin osallistuminen D621 KONGRESSKOMMUNIKATION 2 ov Mål Studerandena kan föra skriftlig kommunikation om arrangemang av kongresser och kulturevenemang samt klarar sig muntligt i motsvarande situationer. Innehåll - anbudsbegäran, anbud, säljbrev, fakturor och reklamationer speciellt angående arrangemang av olika tillställningar. Därtill modeller för personliga brev: inbjudan, tackbrev osv. Föregående studier Gemensamma studier i svenska Affärsvenska Svensk affärskommunikation 63

13 Prestationer Muntliga och skriftliga övningar, obligatorisk närvaro och aktivitet under lektionerna, skriftligt prov D615 CONGRESS COMMUNICATION 3 crs Objectives Students acquire the skills to communicate effectively and successfully at congresses and cultural events. Contents - correspondence and oral communication Prerequisites Basic studies in English, Business English, Business Communication Methodology active participation, presentations, written assignments, exams, project work Literature Rivlin G Guide to Organizing an International Scientific Conference. S. Karger AG. D623 FACHKENTNISSE IN KOMMUNIKA- TION 3 Studienwochen Ziel Kommunikation, die die praktische Arrangemants einer Konferenz oder Die studenten können sich sowohl mundlich als auch schriftlich uber den Fachenbereich geschäftliche eines Kulturereignisses betrifft, äussern. Inhalt - Kontaktaufnahme, Anfragen, Angebote, Aufträge, Werbebriefe, - Reservierungen, Rechnungen und Reklamationen. Dazu noch persönliche - Briefe, die dabei helfen, erfogreiche eine Konferenz oder ein Ereignis durchzufuhren. Vorkentnisse Gemeinsame Deutschstudien, Geschäftsdeutsch, Geschäfliche Kommunikation auf Deutsch Leistungen Mundliche on schriftliche Ubungen, obligatorische Anwesenheit, eine schrifliche Prufung D630 ILTAJUHLAPROJEKTI 2 ov Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa vaativan juhlan ja kehittää esiintymistaitojaan myös ohjelman suorittajana. Suunnitellaan ja harjoitellaan iltajuhlan ohjelma yhdessä valitun teeman pohjalta. Opettajan ohjaamana harjoitellaan omaa ilmaisua sovitun esiintymistehtävän mukaan. D524 KANNATTAVUUSLASKENTA 1 ov Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja yrityksen kannattavuudesta ja sen raportoinnista. - katetuottolaskenta Johdon laskentatoimen perusteet D 625 HINNOITTELU 1 ov Opiskelija perehtyy tuotteen tai palvelun hinnoitteluun liittyviin laskelmiin. hinnoittelun rakenne myyntipalkkio myyntikate varaukset 64

14 Tentti D610 TAPAHTUMAN MARKKINOINTI 3 ov Opiskelija osaa suunnitella tapahtuman markkinoinnin, tuotteistaa tapahtuman, osaa valita sopivat mediat ja mainosvälineet sekä osaa suunnitella mainoksia, julkaisuja ja oheistuotteita. - markkinoinnin suunnittelu - kohderyhmä - tapahtuma tuotteena - markkinointiviestintä Yhteiset opinnot, talouden ja hallinnon perusopinnot, ammattiopinnot Luennot ja tentit D609 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEN JURIDIIKKA 3 ov Opiskelija perehtyy tapahtuman järjestämisessä esille tuleviin erilaisiin oikeudellisiin vaihtoehtoihin ja hallitsee kysymykset koskien erityisesti sopimuksia sekä lupia ja muuta viranomaisasiointia. - tapahtuman juridiset toteutusvaihtoehdot - sopimukset ja velvoitteet - luvat ja muut viranomaisasiat Luennot, harjoitukset, tentti - kokous-, tapahtuma- ja kongressitoiminnan merkitys - tapahtumajärjestämisen peruskäsitteistö - tapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi - järjestelyorganisaatio - kongressipalvelut Hyväksytysti suoritetut case-harjoitukset, tentti Kirjallisuutta Aarrejärvi, Leena Kongressijärjestäjän käsikirja. Suomen Matkailuliitto. Eischer, Erika Kongressijärjestäjän opas. Miten järjestän kansainvälisen kongressin Tampereella? Tampere Convention Bureau. Helsinki-Finland Congress Bureau Kongressisuunnittelun opas. D626 RISKIKARTOITUS JA RISKEIHIN VARAUTUMINEN 2 ov Opiskelija perehtyy erilaisten tapahtumien riskinhallintaan ja vakuutusten sekä muiden riskinhallintakeinojen käyttöön. - riskien kartoitus ja arviointi - riskinhallintakeinot - vakuutukset Harjoitustyö Yhteiset opinnot, talouden ja hallinnon ko:n perusopinnot D604 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 6 ov Opiskelija saa valmiudet toimia järjestelyjen ammattilaisena palveluyritysten ja tapahtumajärjestäjien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. 65

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO

5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO 5.1.3 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Virrat KAUPALLISEN MEDIAVIESTINNÄN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO Tavoitteena on kouluttaa viestintäalan ammattilaisia, joilla on monipuolinen taiteellinen, viestinnällinen

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005

Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 1 Liiketalouden koulutusohjelma, lukuvuosi 2004-2005 Sisältö Koulutusohjelman opintojaksot... 1 1 Liiketalouden perusopinnot...1 2 Liiketalouden opinnot...9 3 Yhteiset ammattiopinnot...12 4 Suuntautumisopinnot...19

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS. Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LIIKETALOUS VARKAUS Liiketalouden koulutusohjelma, Aikuiskoulutus Syksy 2010 OPETUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 YHTEYSTIEDOT 3 2 OPETUSSUUNNITELMA, TRADENOMI MONIMUOTOKOULUTUS 4

Lisätiedot

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Liiketalouden koulutusohjelma. Tutkinto ja tutkintonimike

SUORITETTAVA TUTKINTO TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA. Liiketalouden koulutusohjelma. Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden koulutusohjelma SUORITETTAVA TUTKINTO Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET Asiantuntijuuteen kehittyminen

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot

Liiketalouden koulutusohjelman ammatilliset perusopinnot 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on kouluttaa liiketalouden osaajia,

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma 5.3 MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK/Ikaalinen Opintojen rakenne matkailun koulutusohjelmassa PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Matkailun koulutusohjelman ammatilliset

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 5.2 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelman tavoite Koulutusohjelman tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet yritysten ja yhteisöjen tietojenkäsittelyn asiantuntija- ja esimiestehtäviin

Lisätiedot

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.

1. Taloushallinto... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2. 1. Taloushallinto............................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: TALOUSHALLINTO 210 OP.............................................

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn ko.

Tietojenkäsittelyn ko. 5.3 TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov HARJOITTELU 20 ov OPINNÄYTETYÖ 10 ov AMMATTIOPINNOT

Lisätiedot

Opintojaksot COM8HH001, COM8HH002, CUL8LH022, LEA8HH003, LEA8HH004 ja LEA8HH005, OTH8LH005 on tarkoitettu kaikille HAAGA-HELIAn opiskelijoille.

Opintojaksot COM8HH001, COM8HH002, CUL8LH022, LEA8HH003, LEA8HH004 ja LEA8HH005, OTH8LH005 on tarkoitettu kaikille HAAGA-HELIAn opiskelijoille. Opintojaksokuvaukset, nuoret ja monimuoto Opintojaksot on lajiteltu opintojaksoluettelossa perusopintoihin, ammattiopintoihin ja vapaasti valittaviin opintoihin. Ammattiopintoja ovat pakolliset ja vaihtoehtoiset

Lisätiedot

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP)

YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) YLEMPI AMK-TUTKINTO YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUSOHJELMA (90 OP) OPINTO-OPAS 2009-2010 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Seinäjoen ammattikorkeakoulu Vaasan ammattikorkeakoulu 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija

Opintojakso on johdatus englanninkieliseen liikeviestintään. Kurssilla opiskelija Englanti 2 Tunnus: ENG1LP016 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 3., 4. lukukausi Kieli: englanti / suomi Opintojakson taso: perusopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin opintojaksoihin

Lisätiedot

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä

Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä Opintojaksokuvaukset 2010-2011 ennen syksyä 2009 aloittaneille liiketalouden opiskelijoille (ns. HGLI-ops) Malmin ja Vallilan toimipisteissä Voit etsiä haluamaasi merkkinojonoa ctrl+f -toiminnolla English

Lisätiedot

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21

Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys OK BUSLH 21 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (HELI) Opintojaksokuvaukset 2013 2014 Liiketalouden koulutusohjelma, Helsinki (LH) Tunnus Opintopisteet Perusopinnot 60 Yrityksen toimintaympäristö OK ENVLH 9 Juridiikan

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

1. Logistiikka... 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP... 7 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN

1. Logistiikka... 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP... 6 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 60 OP... 7 1.2.1 AMMATTIKORKEAKOULUN 1. Logistiikka................................................................................................. 2 1.1 LIIKETOIMINNAN LOGISTIIKAN KOULUTUSOHJELMA 210 OP..................................................

Lisätiedot

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006

LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 a LIIPOn opintojaksokuvaukset 2005 2006 Englanti 1...1 Englanti ja viestintä...2 Englanti 2...3 Espanjan alkeet 1...4 Espanjan alkeet 2...5 Espanjan alkeet 3...6 Espanjan alkeet 4...7 Liiketalouden koulutusohjelman

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10.

OPETUSSUUNNITELMA. Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013. Raportti 7.10. OPETUSSUUNNITELMA Maaseutuelinkeinojen koulutusohjelma Agrologi (AMK) Bachelor of Natural Resources elma9 2009-2013 Raportti 7.10.2003 17.8.2009 1 1. MAASEUTUELINKEINOJEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTTAMA TUTKINTO

Lisätiedot

Tuotantotalouden koulutusohjelma

Tuotantotalouden koulutusohjelma Tuotantotalouden koulutusohjelma Industrial Management Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja:

Lisätiedot

1. Markkinointi... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.1 Kaikille yhteiset

1. Markkinointi... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 6 1.2.1 Kaikille yhteiset 1. Markkinointi................................................................................................ 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: MARKKINOINTI 210 OP................................................

Lisätiedot

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP...

1. Johtaminen ja viestintä... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP... 5 1.2 KOULUTUSOHJELMAN PERUSOPINNOT 70 OP... 1. Johtaminen ja viestintä....................................................................................... 2 1.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA: JOHTAMINEN JA VIESTINTÄ 210 OP.....................................

Lisätiedot

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005

HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 a HELLIn opintojaksokuvaukset 2004 2005 Basic English...1 Business Oriented English...2 English for International Environments...3 English Business Communication and Current Economic Topics...4 English

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala OPINTO-OPAS 2012-2013 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Vaihtoehtoiset ammattiopinnot VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT Year 1 2 3 4 04MAR301 Designing Services and Products ECTS 04JOV112 Johtamisen

Lisätiedot

Ammattimainen viestintä

Ammattimainen viestintä Ammattimainen viestintä Tunnus: COS2RM002 Laajuus: 6 op (162 h) Ajoitus: 3. ja 4. lukukausi Kieli: suomi Opintojakson taso: ammattiopinnot Opintojakson tyyppi: pakollinen Lähtötaso ja sidonnaisuudet muihin

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2008-2009. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma 210 op Aikuiskoulutus LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Tavoite: Liiketalouden koulutusohjelman tavoitteena

Lisätiedot