Liiketalouden ko. Suuntautumisvaihtoehdon sisällä opiskelija voi painottaa opinnoissaan taloushallintoa tai markkinointia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden ko. Suuntautumisvaihtoehdon sisällä opiskelija voi painottaa opinnoissaan taloushallintoa tai markkinointia."

Transkriptio

1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Mänttä Yritystoiminta - suuntautumisvaihtoehto Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehdon tavoitteena on kouluttaa opiskelijoita asiantuntijoiksi taloushallinnon ja markkinoinnin vaativiin tehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi. Opiskelija saa vankat perustiedot yrityksen toiminnasta kokonaisuutena. Suuntautumisvaihtoehdon sisällä opiskelija voi painottaa opinnoissaan taloushallintoa tai markkinointia. Mikäli hän painottaa ensisijaisesti taloushallintoa, hänen erikoisosaamisensa on pienten ja keskisuurten yritysten johdon tukeminen päätöksenteossa. Hän pystyy vastaamaan yrityksen kirjanpidosta, verotuksesta, sisäisestä laskennasta ja rahoituksesta sekä ratkaisemaan sopimusja yhtiöoikeudellisia kysymyksiä. Mikäli opiskelija painottaa ensisijaisesti markkinointia, yritysverkostot ja niiden toimintaa tukeva tietotekniikka ovat hänelle tuttuja. Tämä nopealiikkeinen ja aivan uusia toimintamalleja suosiva ympäristö tuo markkinoinnille ja kansainväliselle liiketoiminnalle sekä uusia haasteita että mahdollisuuksia, joita yritystoiminnan suuntautumisvaihto-ehdon valinnut tradenomi pystyy hyödyntämään työssään. Yhteistyö yrityskeskus Softum NetCenterin kanssa auttaa opiskelijaa kehittymään tietoverkoissa tapahtuvan liiketoiminnan ja Internet-kaupan osaajaksi. Yritystoiminnan suuntautumisvaihtoehdossa korostetaan valmiuksia toimia myös itsenäisenä yrittäjänä. Opiskelija voi mm. halutessaan liittyä jäseneksi perustettavaan osuuskuntaan, jossa hän perusopintojen jälkeen opiskelee hankkimalla yrityksiltä toimeksiantoja. Kongressi- ja kulttuuripalvelut - suuntautumisvaihtoehto Suuntautumisvaihtoehdossa koulutetaan vaikutusalueen taide- ja muut kulttuuriset menestystekijät tuntevia ammattilaisia, jotka pystyvät innovatiivisesti kehittämään kokous-, neuvottelu- ja muiden tapahtumien palvelu-, ohjelmatuotanto- ja markkinointiyrityksiä. Tutkinnon suorittanut tradenomi pystyy kielitaitoisena ja ulkomaisten asiakkaiden kulttuuritaustaa tuntevana tehostamaan alueen matkailua ja sen markkinointia, olemassaolevia kokouspalveluja sekä luomaan ja yritystoiminnaksi kehittämään alueelle uutta vetovoimaista kulttuuriin pohjautuvaa palvelutarjontaa, samoin kuin markkinoimaan sitä käyttäen mm. sähköisen viestinnän ja suhdemarkkinoinnin keinoja. Hän tuntee suomalaista kansanperinnettä ja tapakulttuuria ja pystyy hyödyntämään niitä koulutukseen liittyvien erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Ainakin osa harjoittelusta pyritään järjestämään ulkomaisena alaan liittyvänä työharjoitteluna.suuntautumisvaihtoehtojen ammattiopinnot, 40 ov Sv-ammatiopinnot ovat vapaasti valittavissa riippumatta suuntautumisvaihtoehtovalinnasta ja x- merkinnöistä kuitenkin niin, että tietyn suuntautumisvaihtoehdon valinneiden tulee suorittaa vähintään 20 ov:a ko. suuntautumisvaihtoehdon x-merkityistä opintojaksoista. Yritystoimintasuuntautumisvaihtoehdon opiskelijat voivat painottua joko taloushallintoon tai markkinointiin. 52

2 (YR= yritystoiminta, KO= kongressi- ja kulttuuripalvelut) SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTOJEN AMMATTIOPINNOT, 40 ov YR KO BDH240 Kirjanpidon jatkokurssi, 4 ov (aik. D222) BDH242 Palkkahallinto, 2 ov BDH241 Taloushallinto toimintojen ohjaajana, 4 ov D227 Henkilöverotus, 2 ov BDH245 Arvonlisäveron merkitys yrityksessä, 2 ov (aik. D228) BDH244 Yrityksen verosuunnittelu, 3 ov (aik. D229) D208 Tilintarkastus, 1 ov BDH246 Tilinpäätösanalyysi, 2 ov (aik. D209) D210 Rahoitus, 1 ov D230 Kansainvälinen laskentatoimi, 1 ov D212 Konsernitilinpäätös, 1 ov D231 Sijoitustoiminta, 2 ov D232 Kunnan laskentatoimi, 1 ov BDH243 Taloushallinnon matematiikka, 3 ov (aik.d2331) D215 Yhtiöoikeus, 2 ov D238Taloushallinnon oikeus, 3 ov D234 Financial English, 2 ov D235 Kommunikativ redovisning, 2 ov D236 Tutkimustekstin harjoituskurssi, 2 ov D239 Esimiestaidot ja johtaminen, 2 ov D340 Tiimityöskentely ja vuorovaikutustaidot, 2 ov D241 Henkilöstöhallinto, 2 ov D242 Tuote- ja ympäristötietous, 2 ov D441Riskienhallinta, 2 ov D331 Logistiikka, 3 ov BDH318 Markkinointiviestintä, 4 ov, kuvaus s. 35 BDH319 Kansainvälinen markkinointi, 4 ov, kuvaus s. 35 BDH320 Kansainväliset liiketoiminnot, 4 ov, kuvaus s. 36 BDH321 Ulkomaankaupan menettelyt ja asiakirjat, 2 ov, kuvaus s.36 BDH322 Markkinoinnin johtaminen, 3 ov, kuvaus s. 37 BDH323 Markkinointitutkimus, 3 ov, kuvaus s. 36 D442 Globalisaatio ja yrityksen kansainvälistyminen, 3 ov D443 Yritysverkostot, 2 ov D444 Verkostoitumisprosessin työvälineet, 3 ov D445 Verkostoitumisprosessin käytännön toteutusta yrityksissä, 3 ov D446 E-business, 2 ov D447 Asiakassuhteiden hallinta, 3 ov D429A Business to Business - markkinointi, 2 ov D427 Palvelujen markkinointi, 2 ov D448 Markkinointioikeus, 3 ov D433 Ulkomaankauppaoikeus, 2 ov D424 Effektiv marknadsföring, 2 ov D449 English for Marketing and International Business 2 ov D628 Kulttuuritietous, 4 ov D619 Vieraiden tapakulttuurien tuntemus, 2 ov D620 Focus on Finland, 2 ov D603 Fakta om Finland, 2 ov 53

3 D605 Etiketti, tapakulttuuri ja tyylitietous, 2 ov D629 Kongressi- ja kulttuuripalvelujen kirjeviestintä ja vuorovaikutustaidot, 3 ov D621 Kongresskommunikation, 2 ov D615 Congress Communication / D623 Fachkentnisse in Kommunikation, 3 ov D630 Iltajuhlaprojekti, 2 ov D524 Kannattavuuslaskenta, 1 ov D625 Hinnoittelu, 1 ov D610 Tapahtuman markkinointi, 3 ov D609 Tapahtuman järjestämisen juridiikka, 3 ov D604 Tapahtuman järjestäminen, 6 ov D626 Riskikartoitus ja riskeihin varautuminen, 2 ov SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTOJEN AMMATTIOPINNOT, 40 OV BDH240 KIRJANPIDON JATKOKURSSI 4 ov Tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia hoitaa yrityksen kirjanpidon kirjausja tuloksenlaskentatehtäviä ja ymmärtää tuloslaskelman ja taseen eriä ja joustokohtia. - kirjanpitolaki ja -asetus - hyvä kirjanpitotapa - yhteisölainsäädännön kirjanpitoa käsittelevä normisto - kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyviä erityiskysymyksiä Kirjanpidon perusteet BDH242 PALKKAHALLINTO 2 ov Opiskelija hallitsee yrityksen palkkahallinnon laskentatoimen ja ymmärtää sen aseman taloushallinnossa. - palkkalaskennan perusteet - työaika- ja vuosilomalaki sekä tarvittava verotuslainsäädäntö - palkan muodostuminen - palkkakirjanpito - palkanlaskenta atk:lla BDH241 TALOUSHALLINTO TOIMINTO- JEN OHJAAJANA 4 ov Tavoitteena on, että opiskelijalla on kokonaiskäsitys sisäisen laskentatoimen merkityksestä johdon päätöksenteossa. Hän osaa operatiivisen laskentatoimen rekisteröintiin ja hyväksikäyttöön liittyviä tehtäviä. - kustannuslaskennan yleinen kulku - katetuottolaskennan hyväksikäyttö - toimintolaskenta - budjetointi - rahoitusrakenne (oma ja vieras pääoma) - rahoituksen kustannukset - investointilaskelmien arviointi Johdon laskentatoimen perusteet 54

4 D227 HENKILÖVEROTUS 2 ov Opiskelija osaa yksityishenkilön verotukseen ja verotusmenettelyyn liittyvät keskeiset asiat mukaan lukien yritysverotuksen liittymisen henkilöverotukseen. - valtion tulo- ja varallisuusvero - kunnallisvero, kirkollisvero, kiinteistövero - perintö- ja lahjavero - verotusmenettely ja muutoksenhaku BDH245 ARVONLISÄVERON MERKITYS YRITYKSESSÄ 2 ov (aik. D228) Tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia hoitaa yrityksen välillisen verotuksen tehtäviä. - arvonlisäverotus kotimaan, yhteisö- ja ulkomaan kaupassa - tarvittavien tietojen rekisteröinti ja kirjaukset Kirjanpidon perusteet, Verotuksen perusteet BDH244 YRITYKSEN VEROSUUNNITTE- LU 3 ov (aik. D229) Tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia hoitaa ja suunnitella yrityksen välittömän verotuksen tehtäviä laskentatoimen ja erityisesti tilinpäätöstilanteiden kannalta. - verotuslainsäädäntö yritysverotuksen kannalta - verotus ja tulossuunnittelu - nettovarallisuuden suunnittelu Kirjanpidon perusteet D208 TILINTARKASTUS 1 ov Tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia toimia yrityksen tilintarkastustehtävissä. - tilintarkastuslaki ja sen soveltaminen käytäntöön Kirjanpidon kurssit Johdon laskentatoimen kurssit Yritysverotuksen kurssi Harjoitukset ja tentti BDH246 TILINPÄÄTÖSANALYYSI 2 ov (aik. D209) Tavoitteena on, että opiskelija perehtyy johdon ja ulkopuolisten näkökulmasta suoritettavaan yksittäisten yritysten toimintaedellytysten analyysiin ja analyysitietojen käsittelyyn ja hyväksikäyttömahdollisuuksiin. - tilinpäätösanalyysin tarkoitus ja periaatteet - perustietoaineiston muokkaaminen ja YTN:n suositukset - tunnuslukuanalyysi - virtalaskelmat - atk-sovellukset Kirjanpidon jatkokurssi, Johdon laskentatoimen jatkokurssi 55

5 D210 RAHOITUS 1 ov D231 SIJOITUSTOIMINTA 2 ov Tavoitteena antaa opiskelijalle perustiedot yrityksen rahoituksen suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. - rahoitustarve - rahoitusmuodot - rahoituskustannukset ja -riskit - rahoituslaskelmat Kirjanpidon jatkokurssi D230 KANSAINVÄLINEN LASKENTA- TOIMI 1 ov Opiskelija perehtyy kansainvälisen yritystoiminnan erityispiirteisiin kirjanpidossa ja verotuksessa. - kansainvälinen tilinpäätöskäytäntö ja kansainvälinen verotus. Kirjanpidon jatkokurssi D212 KONSERNITILINPÄÄTÖS 1 ov Tavoitteena on antaa tiedot konsernitilinpäätöksen laadinnasta. - konsernitilinpäätös Kirjanpidon jatkokurssi Opiskelija perehtyy erilaisiin arvopaperikaupan sijoitusvaihtoehtoihin ja ymmärtää niihin liittyvät riskit. - osakkeet, obligaatiot, debentuurit, optiot ja termiinit. D030 Yritystoiminnan perusteet Harjoitukset ja tentti D232 KUNNAN LASKENTATOIMI 1 ov Opiskelija perehtyy kunnan laskentatoimen erityispiirteisiin - kunnan taloussuunnittelu - kunnan kirjanpito - kunnan tilinpäätöslaskelmat Kirjanpidon jatkokurssi BDH243 TALOUSHALLINNON MATEMA- TIIKKA 3 ov Opiskelija ymmärtää optimointimallien käytön ja tutustuu yrityksen rahoitusmalleihin. - matriisilaskenta - lineaarinen optimointi - verkkomalleja Harjoitukset ja tentti 56

6 D215 YHTIÖOIKEUS 2 ov Opiskelija perehtyy syvällisesti yhtiöoikeudellisiin säädöksiin ja oppii tietoja ja taitoja opintojakson sisältämistä asiakokonaisuuksista yleisesti, mutta erityisesti yritysjohdon velvollisuuksien ja vastuiden näkökulmasta. - eri yritysmuotoja, mutta erityisesti osakeyhtiötä koskeva yhtiöoikeus D238 TALOUSHALLINNON OIKEUS 3 ov Opiskelija perehtyy velkasuhdetta ja erilaisia vakuusmuotoja koskevan lainsäädännön keskeisiin sisältöihin, hallitsee saatavan perinnän hoitamisen, tuntee velkasaneerauksen antamat mahdollisuudet sekä ulosmittaus- ja konkurssimenettelyn. Opiskelija perehtyy myös sopimusoikeuden erityiskysymyksiin ja syventää tietouttaan erityisesti yritystoiminnan kannalta keskeisistä sopimustyypeistä. - velkasuhde ja velan vakuudet - saatavan perintä - saneeraus ja velkajärjestely - ulosotto, konkurssi - erityinen sopimusoikeus D234 FINANCIAL ENGLISH 2 crs Objectives Students master both the oral and written language of accounting and finance. They will develop the skills required in reading professional texts and discussing them. Contents - management accounting - company performance - budgeting - cost accounting and management reporting - investment profitability - negotiations and meetings Prerequisites Basic studies in English, Business English, Business Communication Methodology active participation, presentations, written assignments, exams, project work D235 KOMMUNIKATIV REDOVISNING 2 sv Mål Studerandena kan yttra sig muntligt och skriftligt i situationer som förekommer i företagets ekonomi och administration. De kan skriva rapporter och delta i förhandlingar. Innehåll - redogörelser för företagets delårsrapporter - resultatrapporter - bokslutterminologi - tidningsartiklar med aktuellt innehåll Förkunskaper Gemensamma studier i svenska, Affärssvenska Svensk affärskommunikation Prestationer Muntliga och skriftliga övningar, obligatorisk närvaro och aktivitet under lektionerna, skriftligt prov D236 TUTKIMUSTEKSTIN HARJOITUS- KURSSI 2 ov Opiskelija osaa suunnitella ja laatia tutkimustekstiä, osaa käyttää lähteitä ja ymmärtää lähdekritiikin merkityksen. Opinnäytetyön suunnittelu, jäsentely, otsikointi, tekstiltä vaadittavat tyyli- ja oikeakie- 57

7 lisyysseikat, lähteiden merkitseminen ja lähdeluettelon laatiminen. Y008 Kirjoitusviestintä, D037 Kirjoitusviestinnän jatkokurssi Perehtyminen oman opinnäytetyön kirjoittamisen ongelmiin; opettajan henkilökohtainen ohjaus, tekstinäytteet Kirjallisuutta Hirsijärvi, Remes, Sajavaara. Tutki ja kirjoita. D239 ESIMIESTAIDOT JA JOHTAMINEN 2 ov Opiskelija saa perusvalmiudet esimiestoimintaan ja johtamiseen. Hän tuntee johtamismallit ja -tekniikat sekä ymmärtää henkilöstön strategisen merkityksen. Hän osaa toimia työelämän muuttuvissa tilanteissa ja johtamistyössä sekä harjaantuu analysoimaan yritystä kokonaisuutena laatujohtamisen näkökulmasta. - esimiehenä toimiminen - erilaiset johtamistavat - tulos- ja tavoitejohtaminen - laadun johtaminen ja kehittäminen - organisaation ohjaus ja kehittäminen - keskeiset organisaatioteoriat ja mallit Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, tentti Yritystoiminnan perusteet D240 TIIMITYÖSKENTELY JA VUORO- VAIKUTUSTAIDOT 2 ov Opiskelija saa valmiuksia menestykselliseen toimimiseen (työ-) yhteisöissä perehtymällä ryhmien toimintaan ja parantamalla vuorovaikutustaitoja. - vuorovaikutuskysymykset eri kokoisissa ja - ikäisissä organisaatioissa - tiimien hallinta - työpaikkojen henkinen väkivalta - vuorovaikutustaitojen kehittäminen Luennot, keskustelu, harjoitukset, tentti D241 HENKILÖSTÖHALLINTO 2 ov Opiskelija ymmärtää henkilöstöhallinnon merkityksen ja saa kokonaisnäkemyksen henkilöstöhallinnosta ja henkilöstöpolitiikasta. Hän tuntee henkilöstön rekrytoinnin periaatteita ja henkilöpsykologiaa. - henkilöstöhallinnon merkitys ja tavoitteet - henkilöstöhallinnon osa-alueet - henkilöstöhallinnon asema organisaatiossa - henkilöstöpolitiikka - henkilöstön rekrytointi - johtamistapojen vaikutus henkilöstöön Luennot, ryhmätyöt, tentti Yritystoiminnan perusteet D242 TUOTE- JA YMPÄRISTÖTIETOUS 2 ov Opiskelijalle kehittyy kokonaisnäkemys materiaalitaloudesta, tuotteen elinkaaresta sekä näiden vaikutuksista teollisuuden, kaupan, palvelujen, käyttäjän ja ympäristön kannalta. - tuotesuunnittelu - laatu ja laadunohjaus - tuoteturvallisuus, tuotevastuu - pakkaukset, tuoteinformaatio - tuotteet ja kuluttaja - elinkaariajattelu - ympäristötietouden perusteet - ympäristösertifikaatit 58

8 Luennot, harjoitukset, tentti Yritystoiminnan perusteet tai markkinoinnin perusteet D441 RISKIENHALLINTA 2 ov Opiskelija perehtyy yritystoiminnan riskien tunnistamiseen, arvioimiseen ja riskinhallintakeinoihin. - riskien kartoitus ja arviointi - liikeriskit, omaisuus-, toiminta- ja henkilöriskit - riskien hallintakeinot - vakuutustoiminta - yrityksen lakisääteiset ja vapaaehtoiset vakuutukset Tentti, luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu Yritystoiminnan perusteet D331 LOGISTIIKKA 3 ov Opiskelija saa kokonaiskuvan logistiikan mahdollisuuksista ja hän ymmärtää materiaalitoimintojen merkityksen yrityksen tärkeänä kilpailutekijänä. - logistiikan peruskäsitteet - ostotoiminta, varastointi ja kuljetukset logistisena prosessina - logistiikan strateginen merkitys yrityksen kilpailukyvylle ja tulokselle Luennot, harjoitukset, tentti Yritystoiminnan perusteet D442 GLOBALISAATIO JA YRITYKSEN KANSAINVÄLISTYMINEN 3 ov Opiskelija tuntee globalisaation eri ulottuvuudet (talous, politiikka, kulttuuri) ja niiden vaikutukset yritysten toimintaan. Hän ymmärtää, millaisia vaatimuksia globalisaatio asettaa etenkin pk-yritysten liiketoiminnoille ja kansainvälistymiselle ja pystyy hyödyntämään tätä tietoa omassa työssään. Globalisaation käsitteitä, uusi talous ja sen vaikutukset, yrityksen kansainvälistymisprosessit ja strategiset toimintavaihtoehdot. Markkinoinnin perusteet, kokonaisvaltainen markkinointi ja markkinointiviestintä Luennot, harjoitukset, projektityö Kirjallisuutta Raimo Väyrynen: Globalisaatio uhka vai mahdollisuus?, Atenakustannus, 1998 MENESTYVÄ VERKOSTOTOIMINTA 8 OV Opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa asiantuntijatehtävissä yritysten muodostamissa yhteistoimintaverkostoissa. 1. jakso, D443 Yritysverkostot (2 ov) - yritysten yhteistoiminta - verkostoyhteistyön toteutustapoja - franchising yrittäminen - verkostomarkkinointi yrittäminen - uusosuuskuntayrittäminen - toimintojen ulkoistaminen - verkostoitumisen edut Luennot, harjoitukset, itsenäinen opiskelu, tentti 59

9 2. jakso D444 VERKOSTOITUMISPROSESSIN TYÖVÄLINEET, 3 ov - verkostomainen toimintatapa: perus teet - yritysten yhteistoiminnan vaikutukset strategisiin ja operatiivisiin päätöksiin - verkostoanalyysien tekeminen (sisäiset/ulkoiset analyysit) - verkoston liikeidea - verkoston profilointi - verkoston vision rakentaminen - verkoston arvokartoitukset - verkoston strategiset ydinosaamisalueet - verkoston strategiset tavoitteet - avainmittarit ja avaintavoitteet Luennot, harjoitukset, projektityö 3.jakso D445 VERKOSTOITUMISPROSESSIN KÄYTÄNNÖN TOTEUTUSTA YRITYK- SISSÄ 3 ov Yritysten välisen yhteistoiminnan käytännön kehittämistä yrityksissä edellisen jakson työvälineitä hyväksi käyttäen. Projektityö ja raportointi. Markkinoinnin perusteet, kokonaisvaltainen markkinointi ja markkinointiviestintä, asiakassuhteiden hallinta Kirjallisuutta Ilmoitetaan myöhemmin. D446 E-BUSINESS 2 OV Opiskelija ymmärtää elektronisen kaupankäynnin periaatteet ja sen mahdollisuudet sekä markkinoinnissa että uuden liiketoiminnan luomisessa. - e-commerce - e-business - internet- liiketoiminnan suunnittelu Markkinoinnin perusteet Luennot, harjoitukset, tentti D447 ASIAKASSUHTEIDEN HALLINTA 3 ov Opiskelija osaa soveltaa omissa markkinointitehtävissään nykyaikaisen asiakkuusajattelun periaatteita. - asiakkuusajattelu - asiakkuuksien rakenteet ja niiden kehittäminen - asiakkuuden vaiheet - asiakkuusstrategiat - asiakkuuksien johtaminen Markkinoinnin perusteet, kokonaisvaltainen markkinointi ja markkinointiviestintä Luennot, harjoitukset, tentti. Kirjallisuutta Storbacka ja Lehtinen: Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkaiden armoilla, WSOY, 1997 Storbacka, Blomqvist, Dahl ja Haeger: Asiakkuuden arvon lähteillä, WSOY, 1999 D429A BUSINESS TO BUSINESS - MARKKINOINTI 2 ov Perehdytään business to business markkinoinnin ominaispiirteisiin. Opiskelija ymmärtää business to business- markkinoinnin toteuttamisprosessin ja osaa soveltaa sitä työssään. yritysmarkkinoinnin keskeiset periaatteet 60

10 ostopäätösprosessi, ostoryhmä hinta- ja laatupäätökset markkinointiviestinnän toteutus D427 PALVELUJEN MARKKINOINTI 2 ov Opiskelija ymmärtää palvelujen roolin nykyaikaisessa liiketoiminnassa sekä palvelujen markkinoinnille asettamat erityiset haasteet. Hän oppii pohtimaan mm. miten markkinoida palveluita tehokkaasti, kannattaako palvelun laadun parantaminen, millaisia ongelmia ja mahdollisuuksia sisältyy imagoon, mitä resursseja laadun tuottaminen edellyttää, kuinka pitää henkilökunta palveluhenkisenä ja kuinka markkinoida imago sisäisesti. - palvelukilpailun käsite - palvelujen markkinoinnin tärkeät työkalut ja tekniikat - markkinakeskeisen strategian noudattaminen - palvelukilpailun johtaminen - palvelun säännöt - palvelun luonne ja laatu - viestinnän ja imagon johtaminen - totuuden hetket - sisäinen markkinointi ja palvelukulttuurin kehittäminen D031 Markkinoinnin perusteet Kirjallisuutta Christian Grönroos: Nyt kilpaillaan palveluilla, WSOY, 1998 Hannu Kuusela: Markkinoinnin haaste näkymätön näkyväksi, WSOY, 1998 D448 MARKKINOINTIOIKEUS 3 ov Opiskelija perehtyy syvällisesti yrityksen markkinointi- ja kilpailutoimintoja koskevaan lainsäädäntöön sekä kuluttajansuojalainsäädäntöön. Opiskelija hallitsee yrittäjän suojaan liittyvät immateriaalioikeudelliset peruskysymykset ja oppii keskeisiä sisältöjä yksityisyyden suojasta markkinoinnissa sekä eräistä markkinointiin läheisesti vaikuttavista tuotekohtaisista erityissäännöksistä. - markkinointia ja liikekilpailua koskeva lainsäädäntö - kuluttajansuojalainsäädäntö, tuotevastuu ja -turvallisuus - tekijänoikeus ja teollisoikeudet - yksityisyyden suoja markkinoinnissa - tuotekohtainen erityissääntely Luennot, harjoitukset, tentti D433 ULKOMAANKAUPPAOIKEUS 2 ov Opiskelija perehtyy ulkomaankauppaan liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin, erityisesti kansainvälisen kaupan säännöksiin ja sopimuksiin, lainvalintakysymyksiin ja riitojen ratkaisumenettelyihin, kuljetusoikeuteen sekä EU:n kilpailu- ja yhteismarkkinaoikeuden perusteisiin. - ulkomaankauppaan ja kuljetuksiin liittyvät oikeudelliset kysymykset, erityisesti lainvalintakysymykset, kauppa-, edustusym. sopimukset, maksutavat ja maksunturvaamisjärjestelyt - riitojen ratkaisumenettelyt ja tuomioiden täytäntöönpano - EU:n kilpailuoikeus sekä tavaroiden ym. vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla Luennot, harjoitukset, tentti 61

11 D424 EFFEKTIV MARKNADSFÖRING 2 sv Mål Studerandena kan yttra sig muntligt och skriftligt i situationer som förekommer i förhandlingar och marknadsföring. Innehåll - företags- och produktpresentationer - reklamkampanjer och mässor - PR-verksamhet - affärsförhandlingar och möten - tidningsartiklar med aktuellt innehåll Tidsanvändning Närstudier och självständigt arbete Förkunskaper Gemensamma studier i svenska, Affärssvenska, Svensk affärskommunikation Prestationer Muntliga och skriftliga övningar, aktivitet under lektionerna, skriftligt prov obligatorisk närvaro D449 ENGLISH FOR MARKETING AND INTERNATIONAL BUSINESS 2 crs Objectives Students acquire the skills to act effectively and successfully in marketing and international business. They will raise their level of consciousness regarding intercultural communication. Contents - cross-cultural considerations - basic concepts in marketing - sales negotiations - meetings Prerequisites basic studies in English, Business English, Business Communication Methodology active participation, presentations, written assignments, exams, project work D628 KULTTUURITIETOUS 4 ov Opiskelija tuntee Suomen kulttuurihistoriaa ja tyylisuuntia ja ymmärtää niiden yhteydet eurooppalaiseen kulttuuriperintöön. Hän tuntee suomalaista kansanperinnettä ja osaa arvostaa sitä. Hän tuntee suomalaisen kulttuurihallinnon ja järjestötoiminnan tavoitteet. - opiskelija perehtyy taiteen lajeihin ja kansanperinteeseen kirjallisuuden, tutustumiskäyntien, vierailijoiden ja opettajan opastamana. Yhteiset opinnot, perusopinnot Harjoitustyöt, tentti, osallistuminen tutustumiskäynteihin D619 VIERAIDEN TAPAKULTTUURIEN TUNTEMUS 2 ov Opiskelija tuntee vieraita tapakulttuureja ja osaa soveltaa niiden tuntemista omassa työssään. - perehdytään vierailijoiden, kirjallisuuden ja filmien avulla vieraisiin tapakulttuureihin. Yhteiset opinnot, perusopinnot Tentti D620 FOCUS ON FINLAND 2 crs Objectives Students are acquainted with Finnish history and culture. They are able to discuss them in English. Contents - history 62

12 - land - people - culture Prerequisites basic studies in English, Business English, Business Communication Methodology active participation, presentations, written assignments, exams, project work D603 FAKTA OM FINLAND 2 sv Mål Studerandena känner till Finlands samhälle, kultur, kulturevenemang och festivaler. De kan diskutera dem på svenska. Innehåll - bildkonst - teater - film - litteratur - musik - arkitektur m m Förkunskaper Gemensamma studier på svenska D605 ETIKETTI, TAPAKULTTUURI JA TYY- LITIETOUS 2 ov Opiskelija hallitsee kongressien ja kulttuuritapahtumien etikettiä ja tapakulttuuria ja osaa soveltaa sitä omaan työhönsä. - etiketti - käytös - pukeutuminen - Yhteiset opinnot, perusopinnot Osallistuminen harjoituksiin ja vierailuihin D629 KONGRESSI- JA KULTTUURI- PALVELUJEN KIRJEVIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT 3 ov Opiskelija osaa toimia aktiivisesti tiimin jäsenenä ja kykenee osallistumaan erilaisiin neuvotteluihin. Hän osaa itsenäisesti laatia kongresseihin ja kulttuuritapahtumiin liittyviä kirjeitä ja asiakirjoja. - tarjouspyynnöt - tilaukset - vahvistukset - tiedotteet - myyntikirjeet - yhteystoimintakirjeet - tiimityöskentely, palaverit, neuvottelut Yhteiset opinnot, perusopinnot Harjoitukset, projektiin osallistuminen D621 KONGRESSKOMMUNIKATION 2 ov Mål Studerandena kan föra skriftlig kommunikation om arrangemang av kongresser och kulturevenemang samt klarar sig muntligt i motsvarande situationer. Innehåll - anbudsbegäran, anbud, säljbrev, fakturor och reklamationer speciellt angående arrangemang av olika tillställningar. Därtill modeller för personliga brev: inbjudan, tackbrev osv. Föregående studier Gemensamma studier i svenska Affärsvenska Svensk affärskommunikation 63

13 Prestationer Muntliga och skriftliga övningar, obligatorisk närvaro och aktivitet under lektionerna, skriftligt prov D615 CONGRESS COMMUNICATION 3 crs Objectives Students acquire the skills to communicate effectively and successfully at congresses and cultural events. Contents - correspondence and oral communication Prerequisites Basic studies in English, Business English, Business Communication Methodology active participation, presentations, written assignments, exams, project work Literature Rivlin G Guide to Organizing an International Scientific Conference. S. Karger AG. D623 FACHKENTNISSE IN KOMMUNIKA- TION 3 Studienwochen Ziel Kommunikation, die die praktische Arrangemants einer Konferenz oder Die studenten können sich sowohl mundlich als auch schriftlich uber den Fachenbereich geschäftliche eines Kulturereignisses betrifft, äussern. Inhalt - Kontaktaufnahme, Anfragen, Angebote, Aufträge, Werbebriefe, - Reservierungen, Rechnungen und Reklamationen. Dazu noch persönliche - Briefe, die dabei helfen, erfogreiche eine Konferenz oder ein Ereignis durchzufuhren. Vorkentnisse Gemeinsame Deutschstudien, Geschäftsdeutsch, Geschäfliche Kommunikation auf Deutsch Leistungen Mundliche on schriftliche Ubungen, obligatorische Anwesenheit, eine schrifliche Prufung D630 ILTAJUHLAPROJEKTI 2 ov Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa vaativan juhlan ja kehittää esiintymistaitojaan myös ohjelman suorittajana. Suunnitellaan ja harjoitellaan iltajuhlan ohjelma yhdessä valitun teeman pohjalta. Opettajan ohjaamana harjoitellaan omaa ilmaisua sovitun esiintymistehtävän mukaan. D524 KANNATTAVUUSLASKENTA 1 ov Tavoitteena on syventää opiskelijan tietoja yrityksen kannattavuudesta ja sen raportoinnista. - katetuottolaskenta Johdon laskentatoimen perusteet D 625 HINNOITTELU 1 ov Opiskelija perehtyy tuotteen tai palvelun hinnoitteluun liittyviin laskelmiin. hinnoittelun rakenne myyntipalkkio myyntikate varaukset 64

14 Tentti D610 TAPAHTUMAN MARKKINOINTI 3 ov Opiskelija osaa suunnitella tapahtuman markkinoinnin, tuotteistaa tapahtuman, osaa valita sopivat mediat ja mainosvälineet sekä osaa suunnitella mainoksia, julkaisuja ja oheistuotteita. - markkinoinnin suunnittelu - kohderyhmä - tapahtuma tuotteena - markkinointiviestintä Yhteiset opinnot, talouden ja hallinnon perusopinnot, ammattiopinnot Luennot ja tentit D609 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEN JURIDIIKKA 3 ov Opiskelija perehtyy tapahtuman järjestämisessä esille tuleviin erilaisiin oikeudellisiin vaihtoehtoihin ja hallitsee kysymykset koskien erityisesti sopimuksia sekä lupia ja muuta viranomaisasiointia. - tapahtuman juridiset toteutusvaihtoehdot - sopimukset ja velvoitteet - luvat ja muut viranomaisasiat Luennot, harjoitukset, tentti - kokous-, tapahtuma- ja kongressitoiminnan merkitys - tapahtumajärjestämisen peruskäsitteistö - tapahtuman suunnittelu, toteutus ja arviointi - järjestelyorganisaatio - kongressipalvelut Hyväksytysti suoritetut case-harjoitukset, tentti Kirjallisuutta Aarrejärvi, Leena Kongressijärjestäjän käsikirja. Suomen Matkailuliitto. Eischer, Erika Kongressijärjestäjän opas. Miten järjestän kansainvälisen kongressin Tampereella? Tampere Convention Bureau. Helsinki-Finland Congress Bureau Kongressisuunnittelun opas. D626 RISKIKARTOITUS JA RISKEIHIN VARAUTUMINEN 2 ov Opiskelija perehtyy erilaisten tapahtumien riskinhallintaan ja vakuutusten sekä muiden riskinhallintakeinojen käyttöön. - riskien kartoitus ja arviointi - riskinhallintakeinot - vakuutukset Harjoitustyö Yhteiset opinnot, talouden ja hallinnon ko:n perusopinnot D604 TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 6 ov Opiskelija saa valmiudet toimia järjestelyjen ammattilaisena palveluyritysten ja tapahtumajärjestäjien palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. 65

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08

OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 OPETUSSUUNNITELMAT 2007-08 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA TRADENOMI, 210 OP PAKOLLISET PERUSOPINNOT 60 op Op.jaksokoodi Opintokokonaisuudet op 1.vuosi 2.vuosi JBA1010 Johdatus

Lisätiedot

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 +

LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + LIIKETOIMINTAOSAAJA 2020 + 21.10.2008/ilta Tradenomi 210 op Tuloksellisen oppimisen ja ammatillisen kasvun prosessi 1. vuosi 2. vuosi 3. ja 4. vuosi suunnittelijaksi ja käynnistäjäksi 58 op analysoijaksi

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot 30 op 2 (6) TILINTARKASTUSTYÖN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 30 op Opintojen

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Aikuiskoulutuksena suoritettava

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2010 2011. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala. Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2010 2011 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Tilintarkastus ja taloushallinto Erikoistumisopinnot 0 op TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 0 op Opintojen tavoitteena

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Opiskelija kasvaa opintojensa aikana ruokatuotannon osaajaksi, jolla on vastuullinen ja yrittäjähenkinen asenne työhönsä.

Lisätiedot

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 70 ov. Perusopinnot, 30 ov

Opinnäytetyö, 10 ov. Harjoittelu, 20 ov. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov. Ammattiopinnot, 70 ov. Perusopinnot, 30 ov Opinnäytetyö, 10 ov Harjoittelu, 20 ov Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Ammattiopinnot, 70 ov Perusopinnot, 30 ov 0$7.$,/81Ã.28/87862+-(/0$ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW -2(1688.$,.,//(Ã

Lisätiedot

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010

TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 1 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (30 op) 14.1. 16.12.2010 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 TILINTARKASTUKSEN JA TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta huom Ammattilaisen

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta huom Ammattilaisen Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta 1.1.2016 huom. 37-4993-4 Ammattilaisen matematiikka 37,5 37-5738-0 Ammattiosaajasta yrittäjäksi

Lisätiedot

Toimitusjohtajakurssi

Toimitusjohtajakurssi Sivu 1 / 5 Toimitusjohtajakurssi Kohderyhmä Tavoitteet Johtotehtäviin siirtyvät, vähän aikaa johtotehtävissä toimineet ja sellaiset yritysten avainhenkilöt, jotka haluavat oppia toimimaan johtajina, päivittää

Lisätiedot

LIIKETALOUS, AVOIN AMK/PÄIVÄOPINNOT 12.6.2013 OPINTOTARJONTA LV 2013 2014

LIIKETALOUS, AVOIN AMK/PÄIVÄOPINNOT 12.6.2013 OPINTOTARJONTA LV 2013 2014 LIIKETALOUS, AVOIN AMK/PÄIVÄOPINNOT 12.6.2013 OPINTOTARJONTA LV 2013 2014 Opintojaksot jakautuvat syys- ja kevätlukukausille. Käytä opintojakso- ja toteutuskoodeja ilmoittautuessasi opintojaksoille. Perusopinnot

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelma Hotelli- ja ravintola-alan koulutusohjelman laajuus on 210 opintopistettä ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 3,5 vuotta. Suoritettava tutkinto

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op

OPINTO-OPAS 2009 2010. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous. Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op OPINTO-OPAS 2009 2010 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalous Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta -erikoistumisopinnot 30 op 2 (5) Key Account Manager avainasiakkuuksien hallinta - erikoistumisopinnot

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset

Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma, Porvoo, aikuiset Koulutusohjelma pähkinänkuoressa Koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opetussuunnitelma Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus

Koulutusohjelman rakenne, sisältö ja laajuus Page 1 of 5 Finanssi- ja talousasiantuntijan ko Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelmaan hyväksytään vuosittain 40 opiskelijaa. Koulutuksesta valmistutaan tradenomiksi. Tradenomin tutkintoon

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Jaksot: 22. 23.9. Kirjanpidon ajokortti 29. 30.10. Kirjanpidon jatkokurssi Käytännönläheisessä valmennuskokonaisuudessa käydään läpi kirjanpidon keskeisimmät asiat:

Lisätiedot

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW

0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW 0$7.$,/8Ã-$Ã5$9,76(0,63$/9(/87ÃV\NV\OOlÃÃDORLWWDYDW OYÃÃÃ NRRGL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL ÃYXRVL 3(58623,1127 2ULHQWDDWLRÃRSLQWRLKLQ KK39 Orientaatio opintoihin KM1037 1 /XRQQRQWLHWHLGHQÃSHUXVWHHW K37 Kemia

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen.

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset alkaen. Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon muutokseen liittyvät siirtymäsäännökset. Kauppatieteiden kandidaatin tutkintorakenne muuttuu 1.8.2016. Opiskelija voi siirtyä suorittamaan KTK-tutkinnon etussuunnitelmien

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

LIIKETALOUS, ILTASOVELLUS 19.6.2012 OPINTOTARJONTA 2012-2013

LIIKETALOUS, ILTASOVELLUS 19.6.2012 OPINTOTARJONTA 2012-2013 LIIKETALOUS, ILTASOVELLUS 19.6.2012 OPINTOTARJONTA 2012-2013 Opintojaksot sijoittuvat lukuvuoden aikana neljälle periodille. Käytä opintojakso- ja toteutuskoodeja ilmoittautuessasi opintojaksoille. Oikeus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa (Jokiväylä 11 Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos. Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Tilintarkastustyön ja taloushallinnon erikoistumisopinnot TILINTARKASTUSTYÖN JA TALOUSHALLINNON ERIKOISTUMISOPINNOT 35 OP Opintojen

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa päivittämään

Lisätiedot

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys

Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan päivällä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja matkailun ala Jos haluat osallistua opintojaksolle, joka toteutetaan llä, tai ei ole avoimen AMKin tarjonnassa mainittu, ota yhteys susanna.linko@lamk.fi Opintojaksojen

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014

Liiketalouden koulutusohjelma Lukuvuoden opetus Alajärvellä, kevät 2014 Avoin ammattikorkeakouluopetus tarjoaa kaikille joustavan mahdollisuuden suorittaa AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen opintojaksoja koululutustaustasta ja iästä riippumatta. Avoin AMK -opiskelu soveltuu

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden laitos Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Opinto-opas 2006-2007 LIIKETALOUDEN

Lisätiedot

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä

AMK-tutkinto. 210 opintopistettä Liiketalouden koulut tusohjelma, Porvoo, aikuiset Liiketalouden koulutusohjelma pähkinänkuoressa Liiketalouden koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinenn kasvu Opetussuunnitelma Liiketalouden

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus

KOMPETENSSIT Itsearviointi. Liiketalouden koulutus Koulutus Opiskelija Opettajatuutori Liiketalouden koulutus OPPIMISEN TAIDOT Osaan arvioida ja kehittää osaamistani ja oppimistapojani. Osaan hankkia, käsitellä ja arvioida tietoa kriittisesti ja tehdä

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt.

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Koulutuksen tavoitteet: Saada kokonaisvaltainen

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma vuosille

Liiketoimintasuunnitelma vuosille Liiketoimintasuunnitelma vuosille Yrityskonsultointi JonesCon 2 TAUSTATIEDOT Laatija: Yrityksen nimi: Yrityksen toimiala: Perustajat: Suunnitelman aikaväli: Salassapito: Viimeisimmän version paikka ja

Lisätiedot

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ.

HARJOITTELU 20 ov. PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov Ammatilliset perusopinnot 46 ov OPINNÄYTETYÖ. 5 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULUN KOULUTUSOHJELMAT JA SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT 5.1 LIIKETALOUDEN KOULUTUSOHJELMA Opintojen rakenne PERUSOPINNOT Pirkanmaan ammattikorkeakoulun yhteiset perusopinnot 14 ov

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014

Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma 2013-2014 Myyntityön koulutusohjelma pähkinänkuoressa Myyntityön koulutusohjelman profiili Koulutuksen tavoitteet Ammatillinen kasvu Lukukausiteemat Opiskelijan ammatillinen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

Kirjaston integrointi opetukseen

Kirjaston integrointi opetukseen Kirjaston integrointi opetukseen Arjen kokemuksia Ammattioppilaitoskirjastojen 3. yhteistyöseminaari Taina Peltonen, PIRAMK 12.6.2009 1 12.6.2009 2 PIRAMK, Ikaalinen & Ikaalisten kauppaoppilaitos Samassa

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous OPETUSSUUNNITELMA Tradenomi (AMK), liiketalous Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena. Opit lisäksi hahmottamaan eri tekijöiden vaikutuksia

Lisätiedot

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä:

Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: Avoimen yliopiston väylään vaadittavat 90 op voidaan koostaa monella tavalla. Seuraavaksi on esitetty muutamia esimerkkejä: KAUPPAKORKEAKOULUN VÄYLÄPAKETTIESIMERKKI 1 Esimerkissä pääaineena johtaminen

Lisätiedot

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat:

VERO-OIKEUS Tax Law. Ammatillisten ja tieteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi opinnoissa tulevat esille erityisesti seuraavat asiat: VERO-OIKEUS Tax Law Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen tavoitteet Vero-oikeus pääaineena suoritettavan hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon (120 ov) ja maisterin tutkinnon (160 ov)

Lisätiedot

Bachelor level exams by date in Otaniemi

Bachelor level exams by date in Otaniemi Bachelor level exams by date in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR) Day

Lisätiedot

Bachelor level exams by subject in Otaniemi

Bachelor level exams by subject in Otaniemi Bachelor level exams by subject in Otaniemi 2015-2016 (VT1 means that the place of the exam will be announced later) YOU FIND INFORMATION ABOUT THE PLACE OF THE EXAM IN OTAKAARI 1 U-WING LOBBY (M DOOR)

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi)

KIRJANPIDON AJOKORTTI (peruskurssi) KIRJANPITO-OSAAJAN VALMENNUSKOKONAISUUS Jaksot: 15. 16.9. Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 20.-21.10. Kirjanpidon jatkokurssi Paikka: Helsingin seudun kauppakamarin koulutustila Metropoli, Kalevankatu

Lisätiedot

Logistiikan koulutusohjelma

Logistiikan koulutusohjelma Logistiikan koulutusohjelma Logistics Tutkinto: tekniikan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: insinööri (AMK) Opintojen laajuus ja kesto: 160 ov, 4 vuotta Koulutusohjelmajohtaja: yliopettaja Reijo

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 TU-22 TEOLLISUUSTALOUS Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava 1 TU-0.1100 Johdatus tieteenfilosofiaan 3op TU-0.3100

Lisätiedot

TutkintoInfo 19.10.2015

TutkintoInfo 19.10.2015 TutkintoInfo 19.10.2015 Näyttötutkintojärjestelmä Luotiin 1994 säädetyllä ammattitutkintolailla & täydentävällä asetuksella Nykyinen asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 1.8.2015 Tutkintorakenteet

Lisätiedot

Thesis 10 crs. Practical Traininig 20 crs. Optional Studies, 8 crs. Professional Studies, 58 crs. Basic Studies, 44 crs

Thesis 10 crs. Practical Traininig 20 crs. Optional Studies, 8 crs. Professional Studies, 58 crs. Basic Studies, 44 crs Thesis 10 crs Practical Traininig 20 crs Optional Studies, 8 crs Professional Studies, 58 crs Basic Studies, 44 crs INTERNATIONAL BUSINESS Degree Programme &855,&8/80ÃÃ678'(176Ã67$57,1*Ã7+(,5Ã678',(6Ã

Lisätiedot

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta 1.1.2016 huom. 37-4993-4 Ammattilaisen

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta 1.1.2016 huom. 37-4993-4 Ammattilaisen Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2016 (hinnat sis.alv) Liiketalous ja tekniikka Tuotenro Nimi hinta 1.1.2016 huom. 37-4993-4 Ammattilaisen matematiikka 37,5 37-5738-0 Ammattiosaajasta yrittäjäksi

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI

PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI PERUS- JA AINEOPINTOKOKONASUUKSIEN SUORITTAMINEN 2005 2008 VAATIMUSTEN MUKAISESTI Aiempina vuosina opintonsa aloittaneet opiskelijat voivat suorittaa aineopinnot johtamisesta, laskentatoimesta, markkinoinnista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op

LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op 1/ 5 LIIKETALOUDEN OPINTOJAKSOT, yht. 5 op Ideasta yrittäjyyteen 2,5 op Liiketoimintaprosessit 2,5 op Liiketalouden opintojaksot toteuttaa Lapin AMK ( Rovaniemi) 2/ 5 Opintojakson nimi ja laajuus Opetuskieli

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2017 2018 4.9.2017 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

Tradenomit työmarkkinoilla

Tradenomit työmarkkinoilla Tradenomit työmarkkinoilla Uudistu ja uudista 2011 Johanna Tuovinen asiamies, koulutus-, työvoima- ja elinkeinopolitiikka Tradenomiliitto TRAL ry Minkälaista osaamista tarvitaan? Yleinen osaaminen korostuu

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 28.10.2016 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 12.9.2016 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Myyntityön koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet

Myyntityön koulutusohjelma. Koulutusohjelman tavoitteet Myyntityön koulutusohjelma HAAGA-HELIAn myyntityön koulutusohjelma on Suomen ensimmäinen korkeakoulutasoinen, vaativiin henkilökohtaisen myyntityön tehtäviin valmentava koulutusohjelma. Myyntityön koulutusohjelmaan

Lisätiedot

7KHVLV ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃFUV 3UDFWLFDOÃ7UDLQLQJ ÃÃÃÃÃÃÃÃFUV 2SWLRQDOÃ6WXGLHVÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃFUV 3URIHVVLRQDOÃ6WXGLHVÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY %DVLFÃ6WXGLHVÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃFUV

Lisätiedot

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty

Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Korvavuusluettelo, päivitetty 8.8.2011 1(7) TU-91 STRATEGINEN JOHTAMINEN Korvattava Korvaava Korvaava Korvaava Korvaava TU-91.100C Avoin koodi strategian ja kansainvälisen

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy

Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy Olisiko vihdoin aika teollistaa taloushallinnon prosessit? 2.4.2008 Taloussanomat seminaari Jari Annala, varatoimitusjohtaja, Itella Information Oy Itella Information luotettava ja kansainvälinen kumppani

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS 2015 2016 28.9.2015 AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS 2015 2016 28.9.2015 AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2015 2016 28.9.2015 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2014 (hinnat sis.alv) Tuotenro Nimi Hinta 978-951 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 37-6187-5 Ammattilaisen ABC.

Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2014 (hinnat sis.alv) Tuotenro Nimi Hinta 978-951 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 37-6187-5 Ammattilaisen ABC. Ammatillisten oppimateriaalien hinnasto 1.1.2014 (hinnat sis.alv) Tuotenro Nimi Hinta 978-951 SOSIAALI- JA TERVEYSALA 37-6187-5 Ammattilaisen ABC. Yhteiskunta-,yritys- ja työelämätietous 27,80 37-4612-4

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 2.5.2017 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan

BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Petteri Aro petteri.aro@oamk.fi Raija Westerlund raija.westerlund@oamk.fi 4.10.2012 Tampere Insinöörikoulutuksen foorumi BornToBusiness Businessajattelua tekniikkaan Koko yksikön tasolla Hankkeen tavoite

Lisätiedot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot

Hallintotieteiden opinto-opas lkv 2014 15, Yleisopinnot ok 16.4.14. Yleisopinnot Yleisopinnot STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op Kansainvälistyminen 10 op OPIS0033 Harjoittelu 5 op Tilastotieteen

Lisätiedot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot

14. TIETOJOHTAMINEN. Rakennustekniikka. Tietojohtaminen. 14.1. Tavoitteet. 14.2. Koulutusohjelman yhteiset perusopinnot Rakennustekniikka 14. TIETOJOHTAMINEN 14.1. Tavoitteet 163 on koulutusohjelma, joka on suunniteltu vastaamaan tietoteknisen, taloudellisen sekä viestinnällisen johtamisen haasteisiin. Tietojohtamisen opinnot

Lisätiedot

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain

Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain Kauppatieteilijät työmarkkinoilla Vuonna 2014 valmistuneiden maistereiden sijoittuminen työelämään koulutusohjelmittain 8.3.2016, Meet Your Community 2.0 @Saha Kauppakorkeakoulun ura- ja rekrytointipalvelut

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden ala Liiketalouden ala Tutkinto-ohjelma Liiketalous, päiväopiskelu Liiketalous, monimuoto European Business Administration International Business and Logistics

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN KOULUTUS Liiketalouden ja tekniikan keskus Liiketalouden koulutus antaa sinulle vankan ja laaja-alaisen pohjan ymmärtää liiketoimintaa kokonaisuutena sekä opit hahmottamaan

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma, Helsinki Pasila, ylempi AMK-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma pähkinänkuoressa Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016

LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016 LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOT OSAAMISALUE kevät 2016 LLT15S LIIKETALOUDEN KOULUTUS Swedish 5.0 Jaana Bäckman, Merja Enberg Markkinointi kilpailuetuna 5.0 Elina Jääskeläinen, Mervi Väisänen Asiakassuuntainen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu

Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan maakuntako Kauhava-kampus Koopetuksen koordinaattori Riikka Muurimäki 2 Mikä maakuntako? Maakuntakon tarkoituksena on tarjota lähellä juuri sitä koulutusta mitä tarvitaan, ns. yhden luukun

Lisätiedot

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT

KUULUSTELUJÄRJESTYS AVOIMEN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIEN KURSSIEN TENTIT KUULUSTELUJÄRJESTYS 2016 2017 21.11.2016 Kuulustelujen salit ilmoitetaan kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla n. tuntia ennen kuulustelun alkua. Ilmoittautuminen kuulusteluihin tehdään viimeistään

Lisätiedot

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012

Pieni. Kotka ja Kouvola Syksy 2012. nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. hakuopas syksy 2012 Hakuopas Pieni Kotka ja Kouvola Syksy 2012 nuorten koulutus 17.9. 2.10. aikuiskoulutus 17.9. 2.10. Nuorten tutkintoon johtava koulu Koulutusohjelma ja suuntautumisvaihtoehdot Muotoilu 240 op / 4 v designer-stylistin

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF:

Savonia: ECB4000 Karelia: XYZ UEF: 1 / 6 OPINTOJAKSOKUVAUS - FIN * Tähdellä merkityt tiedot ovat pakollisia Uusista opintojaksoista täytetään koodia lukuunottamatta kaikki taulukoiden kohdat, olemassa olevista opintojaksoista ainoastaan

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011 OPETUSHALLITUKSEN ASETTAMA TYÖRYHMÄ Heikki Ripatti, toimitusjohtaja, HS-Yrityspalvelu Oy Kaija Oksanen, controller SOK / Talous Päivi

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS erityisenä painopisteenä PROJEKTIJOHTAMISEN HAASTEET Johdanko projekteja vai ihmisiä? Vai molempia? Miten saan ihmiset toimimaan tiiminä ja pysymään

Lisätiedot

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun!

Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Ota suunta Lahden ammattikorkeakouluun! Lahden ammattikorkeakoulu Musiikin laitos Erikoistumisopinnot Opinto-opas 2006-2007 ERIKOISTUMISOPINNOT LUKUVUONNA 2006-2007 Lukuvuonna 2006-2007 Musiikin laitoksella

Lisätiedot

Opintosuunnitelma väyläopinnoista

Opintosuunnitelma väyläopinnoista Kansainvälisen johtamisen ja yrittämisen KTK-tutkinto-ohjelma Johtamisen ja organisoinnin erikoistumissuunta, sivuaineena yritysjuridiikka Tavoiteaika avoimen väylälle: 2 v. MAY 3 op JOYe 3 op TKMY3 3

Lisätiedot

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus

Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus Kirjanpito-osaajan valmennuskokonaisuus 16.2. 17.3.2016 Jaksot: Kirjanpidon ajokortti (peruskurssi) 16. 17.2.2016, klo 08:45-15:30 Kirjanpidon jatkokurssi 16. 17.3.2016, klo 08:45-15:30 Paikka: Koulutustila

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy

www.taxadvisers.fi TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy Verokonsultointi- ja neuvonta Yritysten laskenta- ja analyysipalvelut 2 TaxAdvisers Oy TaxAdvisers Oy tarjoaa monipuolista ja asiantuntevaa palvelua kaikissa yritystoiminnan vaiheissa. TaxAdvisers

Lisätiedot

Työnjohtokoulutus/kaupan ala

Työnjohtokoulutus/kaupan ala Työnjohtokoulutus/kaupan ala Hyväksytty 17.8.2009 Rehtori Jarmo Paloniemi Hyväksytty 25.1.2011 Rehtori Jarmo Paloniemi Lisäykset täydennykset hyväksytty 17.06.2013 Rehtori Sai Niemelä-Pentti Sisällys Työnjohtokoulutus

Lisätiedot