Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille."

Transkriptio

1 OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA Yleistä Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille. Eurooppanuorten sääntöjen mukaisesti järjestön tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista Euroopan yhdentymiseen ja erityisesti Euroopan unioniin ja edistää sen kehittämi-seen liittyvää kansalaiskeskustelua nimenomaan suomalaisten nuorten keskuudessa syventää nuorten Eurooppa-tietoutta ja yhdentymisen aatteellisten, poliittisten ja taloudellisten periaatteiden tuntemus-ta Suomessa toimia Eurooppa-asioissa jäsentensä yhdyssiteenä ja vaikutuskanavana herättää nuorten mielenkiintoa Eurooppa-asioihin ja niihin vaikuttamiseen, erityisesti Euroopan parlamentin vaaleissa äänestämiseen sekä yhdistyksen periaatteisiin ja toimintaan ottaa kantaa Eurooppa-asioihin ja tehdä niihin liittyviä aloitteita päättäjille, ja toimia julkisena keskustelufoorumina ja asiantuntijatahona Suomen Eurooppa-politiikkaa muotoiltaessa. Vuonna 2014 järjestön tulostavoitteet ovat olleet tiivistetysti seuraavat: Nuorille suunnatun Eurooppa-tiedotuksen kehittäminen: julkaisujen levikin kasvattaminen sekä sosiaalisen median käytön lisääminen Eurooppanuorten osallistuminen EU-poliittiseen keskusteluun: julkaistujen mielipidekirjoitusten, kannanottojen ja haastattelujen lukumäärän lisääminen sekä järjestön poliittisen vaikuttavuuden kasvu Jäsenmäärän kasvu Omien sekä aluejärjestöjen järjestämien tapahtumien lukumäärän ja osallistujamäärän kasvu. Vuonna 2014 Eurooppanuoret on keskittynyt etenkin tiedotustoimintaan ja viestintään, jolla pyritään tuomaan esille Euroopan yhdentymisen ja Euroopan kansalaisuuden positiivisia vaikutuksia sekä esittämään rakentavia vaihtoehtoja EU:n tulevaisuuden suunnalle. Erityisesti Eurooppanuoret haluaa on vuonna 2014 korostanut Euroopan kansalaisten teemavuotta ja Euroopan kansalaisuuden merkitystä, sekä Euroopan unionin alueellista ulottuvuutta ja talouskysymyksiä kuten vapaakaupan tarjoamia mahdollisuuksia. Euroopan kansalaisuudesta, Euroopan alueellisesta ulottuvuudesta sekä taloudesta on keskusteltu Eurooppa-nuorten tapahtumissa ja niihin on tuotu uusia näkökulmia myös julkaisutoiminnan kautta. Eurooppanuorten tiedotustoimintaa on uudistettu vuonna 2014 monin tavoin. Tiedotusta on kohdistettu nuorten ohella myös poliittisiin päättäjiin. Myös poliittiset vaikuttajat kaipaavat vahvaa eurooppalaista viestiä. Päättäjävaikuttamisen kannalta tärkeää medianäkyvyyttä, niin perinteisemmissä medioissa kuin sosiaalisessakin mediassa, on saatu aikaan ptkin

2 vuotta. Eurooppanuoret on laajentanut päättäjille suunnattua suoraa viestintäänsä ja pyrkii kannanottojen ja ulostulojen aiempaa parempaan näkyvyyteen. Eurooppanuorten jäsenmäärä on kasvanut viimeisten vuosien aikana huimaa tahtia. Tästä huolimatta Eurooppanuoret on kiin-nittänyt vuonna 2014 erityishuomiota jäsenhankintaansa. Aluejärjestöjen määrä kattaa jo lähes koko Suomen. Uusia jäseniä sil-mällä pitäen Eurooppanuoret aluejärjestöineen on järjestänyt aiempaakin runsaammin monenlaista laadukasta toimintaa, johon on helppo tulla uutena mukaan. Aluejärjestöjen roolia tällaisen toiminnan järjestämisessä on vahvistettu. Aktiivinen jäsenhankin-ta on myös lisännyt tapahtumien osallistujamääriä. Kansainvälisyys on korostunut Eurooppanuorten toiminnassa vahvasti myös vuonna Erityisen merkittävä vuosien kv-projekti oli Eurooppanuorten demokratiahankkeen Youth Rights seminaari, joka järjestettin marraskuun lopulla 2013 Helsingissä. Seminaariin osallistui noin kolmekymmentä osanottajaa eri Euroopan maista. Kansainvälistä toimintaa on jatkettu aktiiviesti koko vuoden Eurooppanuorilla on vahva edustus JEF-Europen johtotehtävissä ja suuri määrä Euroop-panuorten jäseniä on osallistunut JEF-Europen tapahtumiin. Kansainvälistä yhteistyötä myös Pohjoismaiden Eurooppanuorten järjestöjen välillä on tiivistetty. Vuonna 2014 Eurooppanuoriin on liittynyt paljon uusia jäseniä. Uusien jäsenten mukaantuloon ja jäsentoiminnan kehittämiseen on ollut edelleen tarpeen kiinnittää huomiota. Jäsenhankintaprosesseja on tarkasteltu ja kehitetty vuonna Vuoden aikana on järjestetty runsaasti sellaista toimintaa, johon myös uusien jäsenten on helppo lähteä mukaan. Alueiden niin uusien, kuin vanhempienkin alueyhdistysten - roolia tällaisen toiminnan järjestämisessä on vahvistettu, sillä uusien jäsenten osallistumiskyn-nystä madaltaa olennaisesti se, että tapahtumat järjestetään omalla kotipaikkakunnalla. 2 Poliittinen toiminta ja tapahtumat Eurooppanuoret ry kampanjoi poliittisten tavoitteidensa puolesta sekä järjestää seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja vierailuja. Eurooppanuoret on pyrkinyt vuonna 2013 järjestämään tapahtumia yhä laaja-alaisemmin eri paikkakunnilla joka puolella maata. Tilaisuuksia on järjestetty yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilaisuudet ovat usein myös pääkieleltään englanninkielisiä, kansainväliset osallistujat huomioiden. Myös ruotsin kielen käyttöä on lisätty Eurooppanuorten toiminnassa. 2.1 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten roolia yhteiskunnallisena vaikuttajana on kehitetty määrittelemällä vuoden 2014 poliittiselle toiminnalle selkeät painopisteet, joita on pidetty johdonmukaisesti esillä eri yhteyksissä. Poliittisen toiminnan painopisteet ovat näkyneet paitsi kannanotoissa ja mielipidekirjoituksissa myös seminaarien ja keskustelu-tilaisuuksien aihevalinnoissa. 2.2 Eurovaalit 2014 Eurooppanuoret on pitänyt toiminnassaan vahvasti esillä Euroopan kansalaisten teemavuotta. Eurooppanuoret on toiminnal-laan edistänyt keskustelua Euroopan kansalaisuuden merkityksestä. Euroopan kansalaisten teemavuosi oli vahvasti esillä vuoden 2014 Linnaseminaarissa Euroopan rakentajat eurovaalien jälkilöylyt. Eurooppanuoret aloitti hyvissä ajoin jo vuonna 2013 Euroopan parlamentin vaaleihin 2014 valmistautumisen ja vaalikampanjoinnin sekä vaaleihin liittyvien hankkeiden suunnittelun. Vaalitoiminta toteutettiin valtakunnallisena vaalikiertueena, laajana määränä vaalimateriaalia sekä muina tapahtumina ja nuorten vaalikoneen toteuttamisena. 2.3 Eurooppa-aamiaiset Toimintamuoto Eurooppa-aamiainen sai jatkoa myös vuonna Eurooppa-aamiaisia on järjestetty pitkin vuotta eri paikka-kunnilla, mm. Helsingissä, Hämeenlinnassa, Turussa, Tampereella, Joensuussa, Riihimäellä ja Jyväskylässä. Tilaisuuksien vieraina on ollut europarlamentaarikkoja ja muita vaikuttajia ja asiantuntijoita. Eurooppa-aamiaiset ja samaa konseptia noudattavat Cafe Europa -tilaisuudet ovat luonteeltaan vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa osallistujat saivat esittää kysymyksiä ja käydä aidosti keskustelua EU-vaikuttajien kanssa. 2.4 Instituutiovierailut Eurooppanuoret on jo muutaman vuoden ajan järjestänyt vierailut kulloisenkin EU-puheenjohtajamaan suurlähetystöön yhteis-työssä Eurooppalaisen Suomen kanssa. Tätä toimintaa on jatkettu myös vuonna 2013 vierailemalla huhtikuussa

3 Kreikan ja syk-syllä Italian suurlähetystössä. Aluejärjestöt ovat lisäksi järjestäneet omia instituutiovierailuitaan, esimerkiksi Hämeen Eurooppa-nuoret järjesti syyskuussa vierailun Skotlannin parlamenttiin. 2.5 Eurooppa-päivä ja Vuoden nuori eurooppalainen Vuonna 2014 Eurooppanuoret oli jälleen mukana Eurooppa-päivän juhlinnassa ja toteutti laajoja kansalaistapahtumia eri puolel-la Suomea yhdessä Eurooppalaisen Suomen ja muiden sidosryhmien, kuten kuntien, oppilaitosten, suurlähetystöjen ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Tapahtumilla pyrittiin nostamaan esiin Euroopan yhdentymisen positiivisia puolia ja tuomaan esiin Euroopan maiden kulttuureita. Eurooppa-päivänä julkistettiin myös Eurooppanuorten valitsema Vuoden nuori eurooppalainen. Vuonna 2014 valinta tehtiin jo kymmenennen kerran ja valituksi tuli kansalaisjärjestöaktiivi Meeri Koutaniemi. Valinta julkistettiin Eurooppapäivänä Helsingis-sä, Eurooppa-päivän päätilaisuudessa. 2.7 Kesäkeskustelutilaisuudet Eurooppanuoret jatkoi Kesäkeskustelutilaisuuksien järjestämistä myös vuonna Avoimia kesäkeskustelutilaisuuksia ja va-paamuotoisempia Eurooppa-terasseja järjestettiin sekä Helsingissä, että aluejärjestöjen toimesta ympäri maata. 2.8 Unikeonpäivän Eurooppa-herätys Eurooppanuoret antoi perinteisen Unikeonpäivän Eurooppa-herätyksen myös vuonna Eurooppa-herätyksellä pyritään herättelemään sellaista vaikuttajaa tai julkisuuden henkilöä, jonka Eurooppanuoret erityisesti katsoo olevan eurooppalaissen herätyksen tarpeessa. Vuoden 2014 Eurooppa-herätyksen sai nukkuvien puolue. Eurooppa-herätyksen yhteydessä samana päivä-nä järjestettiin myös Helsingissä Kesäkeskustelutilaisuus. 2.9 Linnaseminaari 2014 Euroopan rakentajat eurovaalien jälkilöylyt Eurooppanuorten perinteinen huippuseminaari, Linnaseminaari 2014, järjestettiin Haikon kartanossa Porvoossa. Kuutisenkymmentä Eurooppa-asioista kiinnostunutta osallistujaa koonnut, loppuunmyyty seminaari oli jälleen erittäin suuri menestys. Tapahtuma järjestettiin toista kertaa kolmipäiväisenä. Seminaarissa puhuivat muun muassa filosofi Thomas Wallgren, MEP Nils Torvalds, kansanedustaja Kimmo Sasi, Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Arto Aniluoto, sekä Teollisuuden Voiman vanhempi asiantuntija Juha Poikola. Seminaarin vuorovaikutteisissa ryhmätöissä ja keskusteluissa työstettiin Euroopan tulevaisuutta, Euroopan kansalaisuuden teemavuotta ja eurovaalien merkitystä. Lisäksi jännittävä kaksipäiväinen EU-simulaatio järjestettiin seminaarin yhteydessä. Työryhmissä käydyn hyvän keskustelun tuloksia on käytetty jatkotyössä muissa Eurooppa-nuorten tapahtumissa ja julkaisutoiminnassa. Seminaarin osallistujilta kerätty palaute oli erittäin positiivista ja siitä tulee olemaan paljon apua seuraavan Linnaseminaarin suunnittelussa Valko-Venäjä -tempaus Eurooppanuoret on vuodesta 2006 alkaen osallistunut joka vuosi eurooppalaisen kattojärjestönsä JEF:n organisoimaan Valko-Venäjän diktatuuria vastaan tehtyyn tempaukseen, jossa kuuluisien patsaiden suita suljetaan huiveilla ja patsaiden edessä otetaan kuvia, joissa vaaditaan demokratiaa Valko-Venäjälle. Tempaus järjestettiin ensimmäisen kerran vuoden 2006 maaliskuussa, jolloin Valko-Venäjällä käytiin presidentinvaalit. Siitä asti tempausta on järjestetty joka vuosi maaliskuussa, lukuun ottamatta vuotta 2010, jolloin tempaus järjestettiin sekä maalis- että joulukuussa Valko-Venäjällä joulukuussa järjestettyjen presidentinvaalien vuoksi. Valko-Venäjä-tempaus vapauden ja demokratian puolesta järjestettiin Suomessa jälleen maaliskuussa Eurooppanuorten toimesta, osana yleiseurooppalaista tempausta. Eurooppanuoret tempaisivat vapaan Valko-Venäjän ja laajemminkin demokratian puolesta mm. Helsingissä, Turussa, Riihimäellä ja Joensuussa. Helsingin mielenilmas Kolmen Sepän patsaalta eduskuntatalon eteen iltapäivällä Muu poliittinen toiminta ja tilaisuudet Edellä mainittujen toimintamuotojen lisäksi Eurooppanuoret on järjestänyt suuren määrän muita tilaisuuksia, sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa että itse. Eurooppanuoret on myös mukana Euroopan kansalaisten teemavuoden kansalaisjärjestö-jen EYCA-verkostossa. EYCA-verkoston puitteissa järjestettiin vuonna 2014 kymmeniä tapahtumia, joista useissa Eurooppa-nuoret on mukana järjestämässä tai osallistumassa. Lisäksi SuomiAreenassa järjestettiin kesän suurprojektina yhteinen tapahtuma MTV:n, Italian suurlähetystön sekä Eurooppalaisen Suomen kanssa.

4 Eurooppanuoret on myös neljättä vuotta kumppanina saksalaisen Robert Bosch Stiftungin Young Ideas for Europe - hankkeesssa. Hankkeen puitteissa Eurooppanuoret toteutti energiapoliittisen hankeviikon Kaurialan lukiolla helmikuussa 2014 yhteistyössä latvialaisen kumppanijärjestön ja -koulun kanssa. 3 Järjestöllinen toiminta Järjestöllisen toiminnan tavoitteena on luoda laaja yhteistyöverkosto sekä tarjota jäsenistölle monipuolisia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Vuoden aikana on pyritty vahvistamaan aluejärjestöjen toimintaa, jatkamaan Eurooppanuorten hyvien yhteistyöverkostojen kehittämistä sekä kartoittamaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia ja poikkijärjestöllistä toimintaa. Vuoden 2014 erityisenä tavoitteena on ollut saada uudet jäsenet nykyistä aktiivisemmin mukaan toimintaan heti alusta alkaen. 3.1 Toimintaympäristö Jäsenyydet järjestöissä Eurooppanuoret ry on osa suomalaista Eurooppa-liikettä. Sen jäsenet ovat myös Eurooppalainen Suomi ry:n jäseniä. Yhteistyö Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa on perinteisesti ollut tiivistä ja kumppanuutta pyritään vahvistamaan ja kehittämään muun muassa yhteisten projektien puitteissa. Euroopan tasolla Eurooppanuoret on Jeunes Européens Fédéralistes (JEF) -järjestön jäsen. JEF:n kautta Eurooppanuoret osallistuu ja vaikuttaa yleiseurooppalaiseen Eurooppa-keskusteluun. Eurooppanuorten edustajat JEF:n elimissä vievät eteenpäin järjestön kantoja ja tuovat esille kansallisessa toiminnassa hyväksi havaittuja käytäntöjä pyrkien näin edesauttamaan JEF:n kehit-tymistä. Samalla JEF:stä pyritään omaksumaan hyväksi havaittuja toimintamalleja. Pyrkimyksenä on myös edistää Eurooppa-nuorten omien jäsenten kokemusta kuulumisesta eurooppalaiseen järjestölliseen kokonaisuuteen. Eurooppanuorten Elisa Se-linummi on toiminut vuonna 2014 JEF:n valtuuston (Federal Committee, FC) suoraan valittuna jäsenenä ja Eurooppanuorten Henrik Manner JEF:n hallituksessa taloudenhoitajana. Eurooppanuoret on Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin jäsenjärjestö ja on perinteisesti ollut aktiivisesti mukana Allianssin toiminnassa. Allianssin ja erityisesti sen kansainvälisen politiikan jaoston kautta Eurooppanuoret pääsee osallistuumaan EUtason nuorisopoliittiseen keskusteluun, jota käydään muun muassa European Youth Forumin (YFJ) puitteissa. Siellä Eurooppa-nuoret pyrkii pitämään omia ja kattojärjestö JEF:n kantoja näkyvästi esillä. Eurooppanuoret on Suomen YK-liiton jäsenjärjestö ja pyrkii sitä kautta saamaan tietoa sekä vaikuttamaan eurooppalaisen näkö-kulman esilletuonnissa YK-yhteyksissä Muut yhteistyötahot Muista järjestöistä Eurooppanuorten keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Pohjola-Nordenin Nuoret, opiskelijajärjestöt sekä poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt niin poliittisen vaikuttavuuden kuin jäsenhankinnankin kannalta. Muita tärkeitä kump-paneita ovat muun muassa Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin tiedotustoimisto, Ulkopoliittinen instituutti ja Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus. Yhteistyötä on jatkettu tiiviisti myös Euroopan parlamentin jäsenten, kansanedustajien, virkamiesten ja tutkijoiden kanssa. Eurooppanuoret pyrkii tavoittamaan myös uusia yhteistyökumppaneita vuoropuheluun ja yhteistyöhön. Tämä tapahtuu osallis-tumalla entistä aktiivisemmin yhteistyötahojen järjestämiin tapahtumiin ja kutsumalla näiden tahojen edustajia Eurooppanuorten tapahtumiin. 3.2 Aluejärjestöt Aluejärjestöjen kehittämistavoitteet

5 Vuoden 2012 lopulla Eurooppanuorilla oli kaksitoista aktiivisesti toimivaa aluejärjestöä: Eurooppanuoret Oulussa (ENO), Joen-suun Eurooppanuoret (JoEN), Jyväskylän Eurooppanuoret (JEN), Lapin Eurooppanuoret (LEN), Pääkaupunkiseudun Eu-rooppanuoret (PENu), Tampereen Eurooppanuoret (TEN), Turun Eurooppanuoret (TENu), Hämeen Eurooppanuoret (HEN), Satakunnan Eurooppanuoret (SEN), Kymi-Karjalan Eurooppanuoret (KyKEN), Etelä-Savon Eurooppanuoret (ESEN), Pohjois-Savon Eurooppanuoret (PSEN) sekä Unga Europeer Raseborg (UER). Unga Europeer Raseborg on ensim-mäinen ruotsinkielinen alueyhdistys, ja yhdistyksen toiminta on suunnattu kaikille Suomessa asuville ruotsinkielisille nuorille. Eurooppanuorten aluejärjestöjen toimintaa on pyritty pitämään vireänä tukemalla niitä sekä taloudellisesti että koulutuksen ja yhteisen ideoinnin muodossa. Lisäksi aluejärjestöillä on ollut mahdollisuus käyttää hyväkseen toimiston tukipalveluita, kuten postitusta. Koska monipuolinen ja rikas paikallinen Eurooppa-toiminta on oleellinen osa Eurooppanuorten tavoitteita, on aluejärjestöillä erityistä merkitystä Eurooppanuorille. Vuonna 2014 aluejärjestöjen ja keskusjärjestön yhteistyötä on vahvistettu tarjoamalla jo-kaiselle aluejärjestölle mahdollisuutta järjestää paikkakunnallaan keskusjärjestön rahoittamia Eurooppa-aamiaisia ja Cafe Europa-tilaisuuksia, ja Sinun Eurooppasi -teemaseminaareja. Lisäksi aluejärjestöjen kokouksissa ja tilaisuuksissa on vierailtu tarpeen mukaan. Myös tiedotusyhteistyötä keskusjärjestön ja aluejärjestöjen välillä on kehitetty. Kaikille aluejärjestöille on tarjottu mahdollisuutta ylläpitää omia www-sivujaan Eurooppanuorten sivujen yhteydessä ja aluejärjestöjen aktiiveille on annettu tarvittava koulutus sivujen päivittämiseen. Aluejärjestöjen tapahtumista on tiedotettu Eurooppanuorten sähköpostiuutiskirjeessä ja aluejärjestöjä on pyydetty puolestaan tiedottamaan Eurooppanuorten tapahtumista omien tiedotuskanaviensa kautta. Kaikille aluejärjestöille on perustettu omat Facebook-sivut, jotka on linkitetty Eurooppanuorten omiin Facebook-sivuihin ja joiden päivityksiä on seurattu säännöllisesti Alueiden komitea Vuoden 2014 ensimmäinen Alueiden komitean kokous ja isompi aluetapaaminen järjestettiin Helsingissä. Kokouksessa Alueiden komitean puheenjohtajaksi valittiin Joensuun Eurooppanuorten Hanna Hylkilä ja varapuheenjohtajaksi Pääkaupunki-seudun Eurooppanuorten Milla Nokelainen. Aluetapaaminen järjestettiin suuren uuden tapahtumakonseptin, Eurooppanuorten järjestöpäivien, yhteydessä. Toinen kokous pidettiin Helsingissä huhtikuuta yhdessä Eurooppalaisen Suomen sekä Saksan suurlähetystön kanssa Goethe-Instituutissa. 3.3 Alumnitoiminta Yksi vuoden 2014 tavoitteista on ollut kehittää entisestään Eurooppanuorten alumnitoimintaa ja saada positiivista taustatukea Eurooppanuorille. Monet Eurooppanuorten alumneista ovat sijoittuneet erilaisiin EU-tehtäviin ja näitä kontakteja on pyritty hyödyntämään yhä paremmin Eurooppanuorten toiminnassa. Konkreettisimmin alumnitoimintaa on vuonna 2014 järjestetty kutsumalla vanhoja Eurooppanuorten Linnaseminaariin ja muihin Eurooppanuorten tapahtumiin, niin osallistujiksi kuin puhu-jiksikin. Lisäksi alumnit ovat säännöllisesti kirjoittaneet kolmunia Eurooppanuorten Tähdistö - lehteen. 4 Kansainvälinen toiminta Eurooppanuoret on mukana kansainvälisessä yhteistyössä laajasti oman kattojärjestönsä JEF-Europen kautta. Lisäksi Euroop-panuorten panos Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin kansainväliseen toimintaan on ollut viime vuosina merkittävä. 4.1 JEF -yhteistyö Suomalainen Eurooppanuoret ry on osa Euroopan-laajuista nuorisoliikettä, kansainvälisen Eurooppa-liikkeen nuorisojärjestöä Young European Federalists -järjestöä, eli JEF:ia. Vuonna 2014 jatkettu hyviksi koettuja yhteistyömuotoja, kuten suomalaisosal-listujien lähettämistä JEF:n ja sen jäsenjärjestöjen järjestämiin kansainvälisiin seminaareihin. Vuonna 2014 Eurooppanuoret on vaikuttanut JEF:n toiminnan sisältöön myös lähettämällä edustajansa JEF:n liittovaltuuston (Fedaral Committee, FC) kokoukseen. FC:ssä on yksi suomalainen suoraan valittu jäsen, Elisa Selinummi, jonka lisäksi Euroop-panuorilla on JEF:n valtuustossa myös oma maakohtainen ääni, jota kevään kokouksessa käytti entinen varapuheenjohtaja Hen-rik Manner.

6 4.2 Demokratiahanke Youth Rights ja hankkeen kv-seminaari Helsingissä JEF:in puitteissa järjestetään joka vuosi useita kansainvälistä seminaareja. Vuoden 2013 syksyllä Eurooppanuoret järjesti yhteis-työssä Pohjola-Nordenin Nuorten kanssa kv-seminaarin Helsingissä. Seminaari on osa Youth In Action - demokratiahanketta Youth Rights. Hanke vietiin vuoden 2014 loppuun toteuttamalla keväällä, ennen eurovaaleja, hankkeen laaja projektijulkai-su Youth Participation and Democracy, jota lähetettiin ympäri Eurooppaa ja Suomea sekä jaettiin suurella vaalikiertueella. 5 Viestintä, tiedotustoiminta ja julkaisut Yksi yhdistyksen tärkeimmistä tarkoituksista on tiedottaa suomalaisille nuorille Eurooppa-asioista. Tehokas viestintä tapahtuu pääosin erilaisten Eurooppa-tiedotushankkeiden sekä yhdistyksen tehokkaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kautta. Euroop-panuorille tärkeä tiedotushanke on Suomen ulkoasiainministeriön tukema Eurooppa-tiedotusprojekti. Järjestön sisäinen tiedot-taminen hoidetaan sähköpostitiedotteiden ja enenevässä määrin sosiaalisen median kuten Facebookin ja Twitterin kautta. Ul-koinen tiedotus perustuu ennen muuta www-sivuihin, Tähdistö -lehteen sekä kampanjatuotteisiin. 5.1 Eurooppa-tiedotushanke Älä! Äänestä! Ulkoministeriö tuki Eurooppanuorten vuoden 2014 EU-kansalaistiedotushanketta Älä! Äänestä!, jonka puitteissa on järjestet-tiin ympäri Suomea vaaleihin liittyviä Eurooppa-simulaatioita, seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia. nuorille suunnatuilla seminaareilla on pyritty vastaamaan kysymyksiin kuten Miksi kannattaa äänestää? ja Miten nuoret voivat vaikut-taa? sekä Mikä merkitys on Euroopan kansalaisuudella? ja Mikä on Euroopan unionin merkitys nuorille? Tilaisuuksien puhujat ja julkaisujen kirjoittajat ovat edustaneet monipuolisesti eri yhteiskunnan osaalueita; mukana on ollut niin tutkijoita, poliitikkoja, virkamiehiä ja järjestöjen edustajia kuin ihan tavallisia nuoriakin. 5.2 Tähdistö-lehti Eurooppanuoret julkaisee Tähdistö-lehteä, joka ilmestyy Eurooppanuorten hankkeiden teemanumeroina. Vuonna 2014 tavoittee-na on ollut tuottaa kolme sisällöllisesti ja ulkoasullisesti laadukasta lehteä, yksi keväällä ja kaksi syksyllä. Kevään 2014 Tähdistö oli Eurooppanuorten vaalilehti, joka ilmestyi huhtikuussa ja se postitettiin kaikille Eurooppanuorten jäsenille. Lisäksi sitä jaettiin muun muassa Eurooppa-päivänä, laajalla valtankunnallisella eurovaalikiertueella sekä korkeakoulujen syyslukukauden avajaistilai-suuksissa eri paikkakunnilla. Aluejärjestöillä onkin ollut merkittävä rooli lehden jakelussa. Vuonna 2014 Eurooppanuoret on ollut aktiivisesti osallistumassa erilaisille messuille, liittokokouksiin, puoluekokouksiin ja muihin yleisötilaisuuksiin. Tilaisuuksissa on jaettu vuoden Tähdistö lehteä ja muita julkaisuja sekä,muita julkaisuja. 5.4 Verkkoviestintä Eurooppanuorten www-sivut (www.eurooppanuoret.fi) uusittiin vuonna 2014 perusteellisesti. Nykyiset sivut ovat vahvasti integroidut sosiaalisen median kuten Facebookin, Twitterin ja Flickrin kanssa. Jotta uusista sivuista saadaan kaikki hyöty irti, on kiinnitetty erityistä huomiota niin verkkosivujen kuin sosiaalisen median palveluiden aktiiviseen päivittämiseen ja ylläpitoon. Facebookissa on julkaistu järjestön kuulumisia ja tapahtumatietoja, Flickrissä puolestaan kuvia tapahtumista. Twitteriä taas on hyödynnetty muun muassa linnaseminaarin puheenvuorojen reaaliaikaiseen kommentointiin. Uusilla www-sivuilla on vanhojen sivujen tapaan blogi, jossa on julkaistu sekä perinteisiä Eurooppa-poliittisia analyyseja että raportteja aluejärjestöjen tai keskusjärjestön tapahtumista tai Eurooppanuorten toimintaan liittyvistä matkoista. Myös jokaisen aluejärjestön alasivulla on blogi, joissa on julkaistu kyseisen aluejärjestön aktiivien kirjoittamia tekstejä. Blogin aktiivinen päivit-täminen on ollut yksi uuden tulosperusteisen avustusjärjestelmän mukaisista avustusperusteista, samoin kuin aluejärjestöjen tapahtumatietojen päivittäminen aluejärjestöjen omilla Facebook-sivuilla. 5.5 Kouluvierailut, messuvierailut ja osallistuminen nuorisotapahtumiin Young Ideas For Europe -hankkeen lisäksi Eurooppanuoret on vuonna 2014 toteuttanut useita kouluvierailuja yksittäisinä tapahtu-mina, kouluihin eri puolilla Suomea. Näillä vierailulla on tarjottu hyödyllistä perustietoa EU:sta nuoria kiinnostavalla tavalla. Vierailuja tehdään niin yläasteilla, lukioissa kuin ammattikouluissakin. Vierailujen sisältö muokataan kullekin ikäryhmälle sopivak-si. Vuonna 2014 erityisesti aluejärjestöt ovat kunnostautuneet kouluvierailujen tekemisessä.

7 Vuonna 2014 Eurooppanuoret on lisännyt näkyvyyttään nuorten keskuudessa pitämällä esittelypisteitä muun muassa korkeakou-lujen lukuvuosien avajaistilaisuuksissa sekä SuomiAreenan tapaisissa kesätapahtumissa, opiskelija- ja nuorisojärjestöjen liittoko-kouksissa ja puoluekokouksissa. Esittelypisteitä on usein pidetty yhteistyössä Eurooppalaisen Suomen ja aluejärjestöjen kanssa. 6 Hallinto ja talous 6.1 Hallinto Yhdistyksen kokopäiväisenä pääsihteerinä vuonna 2014 on toiminut Antti Ahonen. Pääsihteerin vastuulla ovat olleet toimiston päivittäiset rutiinit, yleinen hallinto sekä taloudenhoito. Luottamushenkilöt ovat osallistuneet erityisesti poliittisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen aktiivisesti. Kirjanpito on ostettu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. 6.2 Hallituksen työskentely ja hallituksen asettamat työryhmät Hallitus kokoontui ajalla yhdeksän kertaa. Hallitus valitsi työvaliokunnan ensimmäisessä kokouksessaan ja jakaantui työryhmiin. Työryhmien vastuulla on ollut tärkeitä tehtäviä, kuten kotimaan tapahtumien suunittelu, kv-toiminnan koordinointi, varainkeruun ja viestinnän kehittäminen, aluetoiminnan kehittäminen ja julkaisutoiminnan koordinointi. Työryhmiin oli alkuvuonna avoin haku, jossa työryhmiin haettiin jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen ja työryhmien kokouksia järjestettiin pääsääntöisesti Eurooppanuorten ja Eurooppalaisen Suomen toimistolla. 6.3 Talous Eurooppanuorten toiminnan perusrahoitus on tullut opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisojärjestöille suunnatusta valtionavusta. Vuonna 2014 Eurooppanuorten saama yleisavustus nousi euroon. Perustoimintaansa varten Eurooppanuoret on saanut toimintatukea myös Eurooppalainen Suomi ry:ltä. Hanketoimintaan on saatu rahoitusta ulkoasianministeriön kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen suunnatuista varoista. Linnaseminaariin ja kv-seminaariin on löydetty myös yksityisiä rahoittajia. Pieniä tuloja on saatu seminaarien omavastuu- ja osallistumismaksuista ja mainostuloja Tähdistö -lehden mainoksista. Taloudellista päätäntävaltaa on käyttänyt hallitus sekä vuoden alussa hyväksytyn talousjohtosäännön mukaiset henkilöt ja toimie-limet. Käytännön taloudenhoidosta on vastannut pääsihteeri Ahonen Eurooppalainen Suomi ry:n toimistosihteeri Päivi Mäki-Jouppilan (ent. Berg) avustuksella. Tilinkäyttöoikeudet on myönnetty Mäki-Jouppilalle ja Ahoselle. Kirjanpitopalvelut on ostet-tu Stylman Oy:ltä. Yhdistyksen tilintarkastajana toimii KHT Marja-Leena Turunen (varalla HTM Aarto Hirvi) ja toiminnantar-kastajana Lauri Tierala (varalla Antti Hytti). Osavuositoimintakertomus vahvistettu hallituksen kokouksessa Vakuudeksi, Mariam Rguibi Puheenjohtaja Antti Ahonen Pääsihteeri

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Eurooppanuoret ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Eurooppanuoret ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten tapahtumat toimintavuonna 2016 Järjestöllinen toiminta Kansainvälinen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Nuorisovaltuusto Sivu 1 / 1 Nuorisovaltuusto 24.01.2013 Sivu 1 / 1 5 Toimintasuunnitelma 2013 ESPOON NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin

Lisätiedot

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa

European Youth Parliament Finland. Euroopan nuorten parlamentti Suomessa t European Youth Parliament Finland Euroopan nuorten parlamentti Suomessa European Youth Parliament Finland EYP Finland ry Melkonkatu 24 00210 Helsinki http://www.eypfinland.org info@eypfinland.org Sisältö

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA

OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1.-30.11.2016 YLEISTÄ POLIITTISEN TOIMINTA JA TAPAHTUMAT JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA VIESTINTÄ, TIEDOTUSTOIMINTA JA JULKAISUT HALLINTO JA TALOUS YLEISTÄ Eurooppanuoret ry

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020

SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 SUOMI-VENÄJÄ SEURAN TURUN PIIRI V. 2016 2020 * Kokoaa iloiset ihmiset tekemään yhdessä elämyksiä * On tarmokasta kulttuuri-, maahanmuuttaja- ja projektitoimintaa * Järjestää kiinnostavia kohtaamisia, joiden

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry. TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Yleistä Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt

Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Eläkkeensaajat ry josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja jonka kotipaikka on

Lisätiedot

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto.

OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä. CP-liitto Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus. Opintotoiminnan Keskusliitto. OTSIKKO Tilaisuuden pitäjä CP-liitto 29.3.2008 Anne Ilvonen suunnittelija OK-opintokeskus Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta

Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297. HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN. VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Sosiaali- ja terveysministeriö E-KIRJE STM2010-00297 HTO Arrhenius Viveca 11.10.2010 JULKINEN VASTAANOTTAJA Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, messut ja muut tapahtumat 6. Tiedotus 7. Muu toiminta

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Rauhankasvatusinstituutti ry

Rauhankasvatusinstituutti ry Rauhankasvatusinstituutti ry Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö. Perustettu 1981 Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry:n nimellä. Nimi vaihdettu Rauhankasvatusinstituutiksi

Lisätiedot

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 VIE/TUO TALOUDELLISTEN ULKOSUHTEIDEN OSASTON VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Avoimuus ja selkeys Taloudellisten ulkosuhteiden viestinnässä, kuten kaikessa viestinnässä, noudatetaan ulkoministeriön yleisiä viestintäkäytäntöjä.

Lisätiedot

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä

Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä Järjestöjen monet roolit - Pohjois-Karjalan järjestöpäivä 30.9.2016 Toiminnanjohtaja Elina Pajula Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategiset painopisteet 1. Osallisuus ihmisten äänen kuunteleminen

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF

MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF Säännöt MYYRAS VIIRILÄN OMAKOTIYHDISTYS RY/MYRAS VIIRILÄ EGNAHEMSFÖRENING RF 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Myyras - Viirilän Omakotiyhdistys ry/myras Viirilä Egnahemsförening rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät Mervi Järkkälä TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 Toiminta-ajatus ja tehtävä toimii Suomen Yrittäjät ry:n virallisena aluejärjestönä Tehtävä: Jäsenyritysten kilpailukyvyn ja menestymisedellytysten ylläpitäminen ja parantaminen.

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 1 SUOMEN URHEILUPSYKOLOGINEN YHDISTYS, SUPY RY Suomen urheilupsykologinen yhdistys pyrkii toiminnallaan

Lisätiedot

Toimintakertomus

Toimintakertomus Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 Toimintakertomus 10.12.2014 31.12.2015 YLEISTÄ HALLITUS YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ Kokoukset Yhdistyksen jäsenet

Lisätiedot

Euroopan komission Suomen-edustusto Päijät-Hämeen maakuntatutkimus

Euroopan komission Suomen-edustusto Päijät-Hämeen maakuntatutkimus Euroopan komission Suomen-edustusto Päijät-Hämeen maakuntatutkimus Taloustutkimus Oy Jari Pajunen 1..01 1 Huhtikuu 01 Taloustutkimus Oy, T31, JPa 1. JOHDANTO Tämä tutkimus on tehty Euroopan komission Suomen-edustuston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA

TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA TAMPEREEN METALLITYÖVÄEN AMMATTIOSASTO RY TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMIVA JA TOIMINNALLINEN AMMATTIOSASTO ON KIINNOSTAVA JA TEHOKAS Ammattiosaston on oltava vahva edunvalvoja, joka pystyy aidosti ajamaan

Lisätiedot

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke

Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Järjestöjen arviointikyselyn yhteenveto 18.9.2014 Taija Nöjd Laatua nuorisotyöhön -hanke Laatua nuorisotyöhön hankkeessa toteutettiin elo-syyskuun 2014 vaihteessa arviointia ja laatutyötä järjestöissä

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry.

Viestiupseeriyhdistys ry. Viestiupseeriyhdistys ry Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja johtamisjärjestelmäalalla sekä sähköisen viestialan tehtävissä toimivien ja toimineiden yhteinen maanpuolustusjärjestö.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni.

Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Oulu kaupunki. Yhdistyksen toimialue on entinen Oulun lääni. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt

KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI Kansalliskomiteatapaaminen Katri Rostedt KANSALLISKOMITEAJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI 2015 Kansalliskomiteatapaaminen 6.10.2015 Katri Rostedt Esityksen runko Tiedeakatemiain neuvottelukunnan kansainväliset yhteydet Kansalliskomiteajärjestelmä ja neuvottelukunnan

Lisätiedot

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki, sivu 1

SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY (U. Suomen Golfliitto, Radiokatu 20, Helsinki,  sivu 1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS 2016 TIMO LAITINEN (PÄIVITETTY 25.1.16 (U sivu 1 4. JÄSENET Tässä kohdassa tehdään uusi jäsenyyskriteeristö. Seurajäsen vastaa varsinaisia golfseuroja. Yhteisöjäsenyys mahdollistaa

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA. VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf. Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf

TOIMINTASUUNNITELMA. VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf. Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf TOIMINTASUUNNITELMA 2016 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf 2 (7) Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry on poliittisesti

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa:

Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Rakentajanaukio 4 A, PL 12100, 00076 Aalto http://rmseura.tkk.fi Y-tunnus: 1108237-1 Jäsentiedote 03.04.2012 JÄSENTIEDOTE 1/2012 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan

Lisätiedot

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen Jäsentiedote 07.04.2009 JÄSENTIEDOTE 1/2009 Hyvä Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n jäsen, Rakenteiden mekaniikan seura järjestää kevään aikana seuraavaa ohjelmaa: Tutustuminen Espoon kaupungin rakentamiseen

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media

Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Mitä välii? Tutkimus nuorten suhteesta politiikkaan Mikael Thuneberg, T-Media Tutkimuskohteet 1. Yleisellä tasolla nuorten suhtautuminen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja politiikkaan, nuorille tärkeät

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017

POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Julkaisija: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Isokatu 4, 90100 Oulu puhelin 010 322 1980 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN YRITTÄJÄT

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry

STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry STRATEGIA 2016-2021 Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö - Demo ry TAUSTA: DEMOKRATIATUESTA Demokratian tukeminen on rauhan, kehityksen, tasa-arvon ja ihmisoikeuksien tukemista. Ne toteutuvat

Lisätiedot

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.

Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2. Alueellisen osallistumisen ja demokratian vaihtoehdot Esitys Mikkelin, Suomenniemen ja Ristiinan valtuustojen yhteisseminaarissa 1.2.2012 Sisältö Kuntalaisten osallisuus: lähidemokratia ja kuntapalvelut

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 1 Kokouksen avaus VUOSIKOKOUS 12.2.2007 ESITYSLISTA 2 Kokouksen laillisuuden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Vuoden 2006

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö

Euroopan kansalaisten teemavuosi ) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Euroopan kansalaisten teemavuosi 2013 1) Veera Parko, valtioneuvoston EU-sihteeristö Kansalaisten teemavuoden taustalla Vuosi Euroopan parlamentin vaaleihin 20 vuotta EU-kansalaisuuden luomisesta (Maastricht)

Lisätiedot

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO RY:N - FINLANDS KRIGSVETERANFÖRBUND RF:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Sotaveteraaniliitto ry, ruotsiksi Finlands Krigsveteranförbund rf. Näissä säännöissä

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2017

TOIMINTASUUNNITELMA 2017 TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 MISSIO Edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää tervettä kilpailua ja naisyrittäjien

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

TOIMINTA- KERTOMUS 2013

TOIMINTA- KERTOMUS 2013 TOIMINTA- KERTOMUS 2013 VaLa Vastuullinen Lahjoittaminen ry AnDo Ansvarsfullt Donerande rf 2 (6) Vastuullinen Lahjoittaminen ry / Ansvarsfullt Donerande rf SISÄLLYS 1. Vastuullinen Lahjoittaminen ry 2.

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.

Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen. Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016 Esityksen sisältö Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta Strategiatyö vaihe

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme?

Kaarinan Pojat ry. Miten me viestimme? M1 Kaarinan Pojat ry Miten me viestimme? Isännän Ääni -seminaari Pori 29.1.2016 POSITIIVISUUS LUOTETTAVUUS ONNISTUMINEN YHTEISÖLLISYYS Esityksen sisältö Seuran esittely Viestintäsuunnitelma ja sen luominen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014

NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE. Seivästalli ry 2014 NOSTETAAN RIMA KORKEAMMALLE Seivästalli ry:n visio ja missio kehittää seiväshypyn valmennus- ja kilpailutoimintaa, suoritus- ja harjoituspaikkoja ja lajikulttuuria sekä vaalia perinteitä tarkoitustaan

Lisätiedot

Lähidemokratian vahvistaminen

Lähidemokratian vahvistaminen Lähidemokratian vahvistaminen Kuntaliitosverkoston seminaari Kuntatalo 4.6.2014 Ritva Pihlaja erityisasiantuntija, tutkija ritva.pihlaja@pp.inet.fi Lähidemokratiasta on? enemmän kysymyksiä kuin vastauksia,

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt

Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajisto Säännöt Suomen Nuorisovaltuustojen Edustajiston työvaliokunta/paavilainen Sääntömuutosehdotus Edustajiston sääntöihin Versio 280215 Edustajiston syksyn kasvokkaistapaamisen pohjalta Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

Viestinnän mahdollisuudet

Viestinnän mahdollisuudet Viestinnän mahdollisuudet 06.02.2014 Riitta Tirronen 2 Suomen Akatemian viestinnän tavoitteet viestiä aktiivisesti tutkijoille, tiedeyhteisölle ja päättäjille toiminnastaan keskeisenä tieteellisen tutkimuksen

Lisätiedot

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta

Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM ASA-30 Salmi Iivo VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Ulkoasiainministeriö E-KIRJE UM2011-02468 ASA-30 Salmi Iivo 08.12.2011 VASTAANOTTAJA Eduskunta Suuri valiokunta Ulkoasiainvaliokunta Viite Asia EU; E-kirje Euroopan Unionin ja Latinalaisen Amerikan ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi.

Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi. Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y.:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys r.y. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toiminta-alueena Varsinais-Suomi.

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot