Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille 15-35-vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille."

Transkriptio

1 OSAVUOSITOIMINTAKERTOMUS AJALTA Yleistä Eurooppanuoret ry on puoluepoliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö kaikille vuotiaille Eurooppa- ja EU-asioista kiinnostuneille. Eurooppanuorten sääntöjen mukaisesti järjestön tavoitteena on edistää myönteistä suhtautumista Euroopan yhdentymiseen ja erityisesti Euroopan unioniin ja edistää sen kehittämi-seen liittyvää kansalaiskeskustelua nimenomaan suomalaisten nuorten keskuudessa syventää nuorten Eurooppa-tietoutta ja yhdentymisen aatteellisten, poliittisten ja taloudellisten periaatteiden tuntemus-ta Suomessa toimia Eurooppa-asioissa jäsentensä yhdyssiteenä ja vaikutuskanavana herättää nuorten mielenkiintoa Eurooppa-asioihin ja niihin vaikuttamiseen, erityisesti Euroopan parlamentin vaaleissa äänestämiseen sekä yhdistyksen periaatteisiin ja toimintaan ottaa kantaa Eurooppa-asioihin ja tehdä niihin liittyviä aloitteita päättäjille, ja toimia julkisena keskustelufoorumina ja asiantuntijatahona Suomen Eurooppa-politiikkaa muotoiltaessa. Vuonna 2014 järjestön tulostavoitteet ovat olleet tiivistetysti seuraavat: Nuorille suunnatun Eurooppa-tiedotuksen kehittäminen: julkaisujen levikin kasvattaminen sekä sosiaalisen median käytön lisääminen Eurooppanuorten osallistuminen EU-poliittiseen keskusteluun: julkaistujen mielipidekirjoitusten, kannanottojen ja haastattelujen lukumäärän lisääminen sekä järjestön poliittisen vaikuttavuuden kasvu Jäsenmäärän kasvu Omien sekä aluejärjestöjen järjestämien tapahtumien lukumäärän ja osallistujamäärän kasvu. Vuonna 2014 Eurooppanuoret on keskittynyt etenkin tiedotustoimintaan ja viestintään, jolla pyritään tuomaan esille Euroopan yhdentymisen ja Euroopan kansalaisuuden positiivisia vaikutuksia sekä esittämään rakentavia vaihtoehtoja EU:n tulevaisuuden suunnalle. Erityisesti Eurooppanuoret haluaa on vuonna 2014 korostanut Euroopan kansalaisten teemavuotta ja Euroopan kansalaisuuden merkitystä, sekä Euroopan unionin alueellista ulottuvuutta ja talouskysymyksiä kuten vapaakaupan tarjoamia mahdollisuuksia. Euroopan kansalaisuudesta, Euroopan alueellisesta ulottuvuudesta sekä taloudesta on keskusteltu Eurooppa-nuorten tapahtumissa ja niihin on tuotu uusia näkökulmia myös julkaisutoiminnan kautta. Eurooppanuorten tiedotustoimintaa on uudistettu vuonna 2014 monin tavoin. Tiedotusta on kohdistettu nuorten ohella myös poliittisiin päättäjiin. Myös poliittiset vaikuttajat kaipaavat vahvaa eurooppalaista viestiä. Päättäjävaikuttamisen kannalta tärkeää medianäkyvyyttä, niin perinteisemmissä medioissa kuin sosiaalisessakin mediassa, on saatu aikaan ptkin

2 vuotta. Eurooppanuoret on laajentanut päättäjille suunnattua suoraa viestintäänsä ja pyrkii kannanottojen ja ulostulojen aiempaa parempaan näkyvyyteen. Eurooppanuorten jäsenmäärä on kasvanut viimeisten vuosien aikana huimaa tahtia. Tästä huolimatta Eurooppanuoret on kiin-nittänyt vuonna 2014 erityishuomiota jäsenhankintaansa. Aluejärjestöjen määrä kattaa jo lähes koko Suomen. Uusia jäseniä sil-mällä pitäen Eurooppanuoret aluejärjestöineen on järjestänyt aiempaakin runsaammin monenlaista laadukasta toimintaa, johon on helppo tulla uutena mukaan. Aluejärjestöjen roolia tällaisen toiminnan järjestämisessä on vahvistettu. Aktiivinen jäsenhankin-ta on myös lisännyt tapahtumien osallistujamääriä. Kansainvälisyys on korostunut Eurooppanuorten toiminnassa vahvasti myös vuonna Erityisen merkittävä vuosien kv-projekti oli Eurooppanuorten demokratiahankkeen Youth Rights seminaari, joka järjestettin marraskuun lopulla 2013 Helsingissä. Seminaariin osallistui noin kolmekymmentä osanottajaa eri Euroopan maista. Kansainvälistä toimintaa on jatkettu aktiiviesti koko vuoden Eurooppanuorilla on vahva edustus JEF-Europen johtotehtävissä ja suuri määrä Euroop-panuorten jäseniä on osallistunut JEF-Europen tapahtumiin. Kansainvälistä yhteistyötä myös Pohjoismaiden Eurooppanuorten järjestöjen välillä on tiivistetty. Vuonna 2014 Eurooppanuoriin on liittynyt paljon uusia jäseniä. Uusien jäsenten mukaantuloon ja jäsentoiminnan kehittämiseen on ollut edelleen tarpeen kiinnittää huomiota. Jäsenhankintaprosesseja on tarkasteltu ja kehitetty vuonna Vuoden aikana on järjestetty runsaasti sellaista toimintaa, johon myös uusien jäsenten on helppo lähteä mukaan. Alueiden niin uusien, kuin vanhempienkin alueyhdistysten - roolia tällaisen toiminnan järjestämisessä on vahvistettu, sillä uusien jäsenten osallistumiskyn-nystä madaltaa olennaisesti se, että tapahtumat järjestetään omalla kotipaikkakunnalla. 2 Poliittinen toiminta ja tapahtumat Eurooppanuoret ry kampanjoi poliittisten tavoitteidensa puolesta sekä järjestää seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja vierailuja. Eurooppanuoret on pyrkinyt vuonna 2013 järjestämään tapahtumia yhä laaja-alaisemmin eri paikkakunnilla joka puolella maata. Tilaisuuksia on järjestetty yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tilaisuudet ovat usein myös pääkieleltään englanninkielisiä, kansainväliset osallistujat huomioiden. Myös ruotsin kielen käyttöä on lisätty Eurooppanuorten toiminnassa. 2.1 Poliittisen toiminnan painopisteet Eurooppanuorten roolia yhteiskunnallisena vaikuttajana on kehitetty määrittelemällä vuoden 2014 poliittiselle toiminnalle selkeät painopisteet, joita on pidetty johdonmukaisesti esillä eri yhteyksissä. Poliittisen toiminnan painopisteet ovat näkyneet paitsi kannanotoissa ja mielipidekirjoituksissa myös seminaarien ja keskustelu-tilaisuuksien aihevalinnoissa. 2.2 Eurovaalit 2014 Eurooppanuoret on pitänyt toiminnassaan vahvasti esillä Euroopan kansalaisten teemavuotta. Eurooppanuoret on toiminnal-laan edistänyt keskustelua Euroopan kansalaisuuden merkityksestä. Euroopan kansalaisten teemavuosi oli vahvasti esillä vuoden 2014 Linnaseminaarissa Euroopan rakentajat eurovaalien jälkilöylyt. Eurooppanuoret aloitti hyvissä ajoin jo vuonna 2013 Euroopan parlamentin vaaleihin 2014 valmistautumisen ja vaalikampanjoinnin sekä vaaleihin liittyvien hankkeiden suunnittelun. Vaalitoiminta toteutettiin valtakunnallisena vaalikiertueena, laajana määränä vaalimateriaalia sekä muina tapahtumina ja nuorten vaalikoneen toteuttamisena. 2.3 Eurooppa-aamiaiset Toimintamuoto Eurooppa-aamiainen sai jatkoa myös vuonna Eurooppa-aamiaisia on järjestetty pitkin vuotta eri paikka-kunnilla, mm. Helsingissä, Hämeenlinnassa, Turussa, Tampereella, Joensuussa, Riihimäellä ja Jyväskylässä. Tilaisuuksien vieraina on ollut europarlamentaarikkoja ja muita vaikuttajia ja asiantuntijoita. Eurooppa-aamiaiset ja samaa konseptia noudattavat Cafe Europa -tilaisuudet ovat luonteeltaan vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia, joissa osallistujat saivat esittää kysymyksiä ja käydä aidosti keskustelua EU-vaikuttajien kanssa. 2.4 Instituutiovierailut Eurooppanuoret on jo muutaman vuoden ajan järjestänyt vierailut kulloisenkin EU-puheenjohtajamaan suurlähetystöön yhteis-työssä Eurooppalaisen Suomen kanssa. Tätä toimintaa on jatkettu myös vuonna 2013 vierailemalla huhtikuussa

3 Kreikan ja syk-syllä Italian suurlähetystössä. Aluejärjestöt ovat lisäksi järjestäneet omia instituutiovierailuitaan, esimerkiksi Hämeen Eurooppa-nuoret järjesti syyskuussa vierailun Skotlannin parlamenttiin. 2.5 Eurooppa-päivä ja Vuoden nuori eurooppalainen Vuonna 2014 Eurooppanuoret oli jälleen mukana Eurooppa-päivän juhlinnassa ja toteutti laajoja kansalaistapahtumia eri puolel-la Suomea yhdessä Eurooppalaisen Suomen ja muiden sidosryhmien, kuten kuntien, oppilaitosten, suurlähetystöjen ja muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Tapahtumilla pyrittiin nostamaan esiin Euroopan yhdentymisen positiivisia puolia ja tuomaan esiin Euroopan maiden kulttuureita. Eurooppa-päivänä julkistettiin myös Eurooppanuorten valitsema Vuoden nuori eurooppalainen. Vuonna 2014 valinta tehtiin jo kymmenennen kerran ja valituksi tuli kansalaisjärjestöaktiivi Meeri Koutaniemi. Valinta julkistettiin Eurooppapäivänä Helsingis-sä, Eurooppa-päivän päätilaisuudessa. 2.7 Kesäkeskustelutilaisuudet Eurooppanuoret jatkoi Kesäkeskustelutilaisuuksien järjestämistä myös vuonna Avoimia kesäkeskustelutilaisuuksia ja va-paamuotoisempia Eurooppa-terasseja järjestettiin sekä Helsingissä, että aluejärjestöjen toimesta ympäri maata. 2.8 Unikeonpäivän Eurooppa-herätys Eurooppanuoret antoi perinteisen Unikeonpäivän Eurooppa-herätyksen myös vuonna Eurooppa-herätyksellä pyritään herättelemään sellaista vaikuttajaa tai julkisuuden henkilöä, jonka Eurooppanuoret erityisesti katsoo olevan eurooppalaissen herätyksen tarpeessa. Vuoden 2014 Eurooppa-herätyksen sai nukkuvien puolue. Eurooppa-herätyksen yhteydessä samana päivä-nä järjestettiin myös Helsingissä Kesäkeskustelutilaisuus. 2.9 Linnaseminaari 2014 Euroopan rakentajat eurovaalien jälkilöylyt Eurooppanuorten perinteinen huippuseminaari, Linnaseminaari 2014, järjestettiin Haikon kartanossa Porvoossa. Kuutisenkymmentä Eurooppa-asioista kiinnostunutta osallistujaa koonnut, loppuunmyyty seminaari oli jälleen erittäin suuri menestys. Tapahtuma järjestettiin toista kertaa kolmipäiväisenä. Seminaarissa puhuivat muun muassa filosofi Thomas Wallgren, MEP Nils Torvalds, kansanedustaja Kimmo Sasi, Eurooppalaisen Suomen toiminnanjohtaja Arto Aniluoto, sekä Teollisuuden Voiman vanhempi asiantuntija Juha Poikola. Seminaarin vuorovaikutteisissa ryhmätöissä ja keskusteluissa työstettiin Euroopan tulevaisuutta, Euroopan kansalaisuuden teemavuotta ja eurovaalien merkitystä. Lisäksi jännittävä kaksipäiväinen EU-simulaatio järjestettiin seminaarin yhteydessä. Työryhmissä käydyn hyvän keskustelun tuloksia on käytetty jatkotyössä muissa Eurooppa-nuorten tapahtumissa ja julkaisutoiminnassa. Seminaarin osallistujilta kerätty palaute oli erittäin positiivista ja siitä tulee olemaan paljon apua seuraavan Linnaseminaarin suunnittelussa Valko-Venäjä -tempaus Eurooppanuoret on vuodesta 2006 alkaen osallistunut joka vuosi eurooppalaisen kattojärjestönsä JEF:n organisoimaan Valko-Venäjän diktatuuria vastaan tehtyyn tempaukseen, jossa kuuluisien patsaiden suita suljetaan huiveilla ja patsaiden edessä otetaan kuvia, joissa vaaditaan demokratiaa Valko-Venäjälle. Tempaus järjestettiin ensimmäisen kerran vuoden 2006 maaliskuussa, jolloin Valko-Venäjällä käytiin presidentinvaalit. Siitä asti tempausta on järjestetty joka vuosi maaliskuussa, lukuun ottamatta vuotta 2010, jolloin tempaus järjestettiin sekä maalis- että joulukuussa Valko-Venäjällä joulukuussa järjestettyjen presidentinvaalien vuoksi. Valko-Venäjä-tempaus vapauden ja demokratian puolesta järjestettiin Suomessa jälleen maaliskuussa Eurooppanuorten toimesta, osana yleiseurooppalaista tempausta. Eurooppanuoret tempaisivat vapaan Valko-Venäjän ja laajemminkin demokratian puolesta mm. Helsingissä, Turussa, Riihimäellä ja Joensuussa. Helsingin mielenilmas Kolmen Sepän patsaalta eduskuntatalon eteen iltapäivällä Muu poliittinen toiminta ja tilaisuudet Edellä mainittujen toimintamuotojen lisäksi Eurooppanuoret on järjestänyt suuren määrän muita tilaisuuksia, sekä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa että itse. Eurooppanuoret on myös mukana Euroopan kansalaisten teemavuoden kansalaisjärjestö-jen EYCA-verkostossa. EYCA-verkoston puitteissa järjestettiin vuonna 2014 kymmeniä tapahtumia, joista useissa Eurooppa-nuoret on mukana järjestämässä tai osallistumassa. Lisäksi SuomiAreenassa järjestettiin kesän suurprojektina yhteinen tapahtuma MTV:n, Italian suurlähetystön sekä Eurooppalaisen Suomen kanssa.

4 Eurooppanuoret on myös neljättä vuotta kumppanina saksalaisen Robert Bosch Stiftungin Young Ideas for Europe - hankkeesssa. Hankkeen puitteissa Eurooppanuoret toteutti energiapoliittisen hankeviikon Kaurialan lukiolla helmikuussa 2014 yhteistyössä latvialaisen kumppanijärjestön ja -koulun kanssa. 3 Järjestöllinen toiminta Järjestöllisen toiminnan tavoitteena on luoda laaja yhteistyöverkosto sekä tarjota jäsenistölle monipuolisia osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Vuoden aikana on pyritty vahvistamaan aluejärjestöjen toimintaa, jatkamaan Eurooppanuorten hyvien yhteistyöverkostojen kehittämistä sekä kartoittamaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia ja poikkijärjestöllistä toimintaa. Vuoden 2014 erityisenä tavoitteena on ollut saada uudet jäsenet nykyistä aktiivisemmin mukaan toimintaan heti alusta alkaen. 3.1 Toimintaympäristö Jäsenyydet järjestöissä Eurooppanuoret ry on osa suomalaista Eurooppa-liikettä. Sen jäsenet ovat myös Eurooppalainen Suomi ry:n jäseniä. Yhteistyö Eurooppalainen Suomi ry:n kanssa on perinteisesti ollut tiivistä ja kumppanuutta pyritään vahvistamaan ja kehittämään muun muassa yhteisten projektien puitteissa. Euroopan tasolla Eurooppanuoret on Jeunes Européens Fédéralistes (JEF) -järjestön jäsen. JEF:n kautta Eurooppanuoret osallistuu ja vaikuttaa yleiseurooppalaiseen Eurooppa-keskusteluun. Eurooppanuorten edustajat JEF:n elimissä vievät eteenpäin järjestön kantoja ja tuovat esille kansallisessa toiminnassa hyväksi havaittuja käytäntöjä pyrkien näin edesauttamaan JEF:n kehit-tymistä. Samalla JEF:stä pyritään omaksumaan hyväksi havaittuja toimintamalleja. Pyrkimyksenä on myös edistää Eurooppa-nuorten omien jäsenten kokemusta kuulumisesta eurooppalaiseen järjestölliseen kokonaisuuteen. Eurooppanuorten Elisa Se-linummi on toiminut vuonna 2014 JEF:n valtuuston (Federal Committee, FC) suoraan valittuna jäsenenä ja Eurooppanuorten Henrik Manner JEF:n hallituksessa taloudenhoitajana. Eurooppanuoret on Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin jäsenjärjestö ja on perinteisesti ollut aktiivisesti mukana Allianssin toiminnassa. Allianssin ja erityisesti sen kansainvälisen politiikan jaoston kautta Eurooppanuoret pääsee osallistuumaan EUtason nuorisopoliittiseen keskusteluun, jota käydään muun muassa European Youth Forumin (YFJ) puitteissa. Siellä Eurooppa-nuoret pyrkii pitämään omia ja kattojärjestö JEF:n kantoja näkyvästi esillä. Eurooppanuoret on Suomen YK-liiton jäsenjärjestö ja pyrkii sitä kautta saamaan tietoa sekä vaikuttamaan eurooppalaisen näkö-kulman esilletuonnissa YK-yhteyksissä Muut yhteistyötahot Muista järjestöistä Eurooppanuorten keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Pohjola-Nordenin Nuoret, opiskelijajärjestöt sekä poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt niin poliittisen vaikuttavuuden kuin jäsenhankinnankin kannalta. Muita tärkeitä kump-paneita ovat muun muassa Euroopan komission Suomen-edustusto, Euroopan parlamentin tiedotustoimisto, Ulkopoliittinen instituutti ja Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus. Yhteistyötä on jatkettu tiiviisti myös Euroopan parlamentin jäsenten, kansanedustajien, virkamiesten ja tutkijoiden kanssa. Eurooppanuoret pyrkii tavoittamaan myös uusia yhteistyökumppaneita vuoropuheluun ja yhteistyöhön. Tämä tapahtuu osallis-tumalla entistä aktiivisemmin yhteistyötahojen järjestämiin tapahtumiin ja kutsumalla näiden tahojen edustajia Eurooppanuorten tapahtumiin. 3.2 Aluejärjestöt Aluejärjestöjen kehittämistavoitteet

5 Vuoden 2012 lopulla Eurooppanuorilla oli kaksitoista aktiivisesti toimivaa aluejärjestöä: Eurooppanuoret Oulussa (ENO), Joen-suun Eurooppanuoret (JoEN), Jyväskylän Eurooppanuoret (JEN), Lapin Eurooppanuoret (LEN), Pääkaupunkiseudun Eu-rooppanuoret (PENu), Tampereen Eurooppanuoret (TEN), Turun Eurooppanuoret (TENu), Hämeen Eurooppanuoret (HEN), Satakunnan Eurooppanuoret (SEN), Kymi-Karjalan Eurooppanuoret (KyKEN), Etelä-Savon Eurooppanuoret (ESEN), Pohjois-Savon Eurooppanuoret (PSEN) sekä Unga Europeer Raseborg (UER). Unga Europeer Raseborg on ensim-mäinen ruotsinkielinen alueyhdistys, ja yhdistyksen toiminta on suunnattu kaikille Suomessa asuville ruotsinkielisille nuorille. Eurooppanuorten aluejärjestöjen toimintaa on pyritty pitämään vireänä tukemalla niitä sekä taloudellisesti että koulutuksen ja yhteisen ideoinnin muodossa. Lisäksi aluejärjestöillä on ollut mahdollisuus käyttää hyväkseen toimiston tukipalveluita, kuten postitusta. Koska monipuolinen ja rikas paikallinen Eurooppa-toiminta on oleellinen osa Eurooppanuorten tavoitteita, on aluejärjestöillä erityistä merkitystä Eurooppanuorille. Vuonna 2014 aluejärjestöjen ja keskusjärjestön yhteistyötä on vahvistettu tarjoamalla jo-kaiselle aluejärjestölle mahdollisuutta järjestää paikkakunnallaan keskusjärjestön rahoittamia Eurooppa-aamiaisia ja Cafe Europa-tilaisuuksia, ja Sinun Eurooppasi -teemaseminaareja. Lisäksi aluejärjestöjen kokouksissa ja tilaisuuksissa on vierailtu tarpeen mukaan. Myös tiedotusyhteistyötä keskusjärjestön ja aluejärjestöjen välillä on kehitetty. Kaikille aluejärjestöille on tarjottu mahdollisuutta ylläpitää omia www-sivujaan Eurooppanuorten sivujen yhteydessä ja aluejärjestöjen aktiiveille on annettu tarvittava koulutus sivujen päivittämiseen. Aluejärjestöjen tapahtumista on tiedotettu Eurooppanuorten sähköpostiuutiskirjeessä ja aluejärjestöjä on pyydetty puolestaan tiedottamaan Eurooppanuorten tapahtumista omien tiedotuskanaviensa kautta. Kaikille aluejärjestöille on perustettu omat Facebook-sivut, jotka on linkitetty Eurooppanuorten omiin Facebook-sivuihin ja joiden päivityksiä on seurattu säännöllisesti Alueiden komitea Vuoden 2014 ensimmäinen Alueiden komitean kokous ja isompi aluetapaaminen järjestettiin Helsingissä. Kokouksessa Alueiden komitean puheenjohtajaksi valittiin Joensuun Eurooppanuorten Hanna Hylkilä ja varapuheenjohtajaksi Pääkaupunki-seudun Eurooppanuorten Milla Nokelainen. Aluetapaaminen järjestettiin suuren uuden tapahtumakonseptin, Eurooppanuorten järjestöpäivien, yhteydessä. Toinen kokous pidettiin Helsingissä huhtikuuta yhdessä Eurooppalaisen Suomen sekä Saksan suurlähetystön kanssa Goethe-Instituutissa. 3.3 Alumnitoiminta Yksi vuoden 2014 tavoitteista on ollut kehittää entisestään Eurooppanuorten alumnitoimintaa ja saada positiivista taustatukea Eurooppanuorille. Monet Eurooppanuorten alumneista ovat sijoittuneet erilaisiin EU-tehtäviin ja näitä kontakteja on pyritty hyödyntämään yhä paremmin Eurooppanuorten toiminnassa. Konkreettisimmin alumnitoimintaa on vuonna 2014 järjestetty kutsumalla vanhoja Eurooppanuorten Linnaseminaariin ja muihin Eurooppanuorten tapahtumiin, niin osallistujiksi kuin puhu-jiksikin. Lisäksi alumnit ovat säännöllisesti kirjoittaneet kolmunia Eurooppanuorten Tähdistö - lehteen. 4 Kansainvälinen toiminta Eurooppanuoret on mukana kansainvälisessä yhteistyössä laajasti oman kattojärjestönsä JEF-Europen kautta. Lisäksi Euroop-panuorten panos Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin kansainväliseen toimintaan on ollut viime vuosina merkittävä. 4.1 JEF -yhteistyö Suomalainen Eurooppanuoret ry on osa Euroopan-laajuista nuorisoliikettä, kansainvälisen Eurooppa-liikkeen nuorisojärjestöä Young European Federalists -järjestöä, eli JEF:ia. Vuonna 2014 jatkettu hyviksi koettuja yhteistyömuotoja, kuten suomalaisosal-listujien lähettämistä JEF:n ja sen jäsenjärjestöjen järjestämiin kansainvälisiin seminaareihin. Vuonna 2014 Eurooppanuoret on vaikuttanut JEF:n toiminnan sisältöön myös lähettämällä edustajansa JEF:n liittovaltuuston (Fedaral Committee, FC) kokoukseen. FC:ssä on yksi suomalainen suoraan valittu jäsen, Elisa Selinummi, jonka lisäksi Euroop-panuorilla on JEF:n valtuustossa myös oma maakohtainen ääni, jota kevään kokouksessa käytti entinen varapuheenjohtaja Hen-rik Manner.

6 4.2 Demokratiahanke Youth Rights ja hankkeen kv-seminaari Helsingissä JEF:in puitteissa järjestetään joka vuosi useita kansainvälistä seminaareja. Vuoden 2013 syksyllä Eurooppanuoret järjesti yhteis-työssä Pohjola-Nordenin Nuorten kanssa kv-seminaarin Helsingissä. Seminaari on osa Youth In Action - demokratiahanketta Youth Rights. Hanke vietiin vuoden 2014 loppuun toteuttamalla keväällä, ennen eurovaaleja, hankkeen laaja projektijulkai-su Youth Participation and Democracy, jota lähetettiin ympäri Eurooppaa ja Suomea sekä jaettiin suurella vaalikiertueella. 5 Viestintä, tiedotustoiminta ja julkaisut Yksi yhdistyksen tärkeimmistä tarkoituksista on tiedottaa suomalaisille nuorille Eurooppa-asioista. Tehokas viestintä tapahtuu pääosin erilaisten Eurooppa-tiedotushankkeiden sekä yhdistyksen tehokkaan sisäisen ja ulkoisen viestinnän kautta. Euroop-panuorille tärkeä tiedotushanke on Suomen ulkoasiainministeriön tukema Eurooppa-tiedotusprojekti. Järjestön sisäinen tiedot-taminen hoidetaan sähköpostitiedotteiden ja enenevässä määrin sosiaalisen median kuten Facebookin ja Twitterin kautta. Ul-koinen tiedotus perustuu ennen muuta www-sivuihin, Tähdistö -lehteen sekä kampanjatuotteisiin. 5.1 Eurooppa-tiedotushanke Älä! Äänestä! Ulkoministeriö tuki Eurooppanuorten vuoden 2014 EU-kansalaistiedotushanketta Älä! Äänestä!, jonka puitteissa on järjestet-tiin ympäri Suomea vaaleihin liittyviä Eurooppa-simulaatioita, seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muita tapahtumia. nuorille suunnatuilla seminaareilla on pyritty vastaamaan kysymyksiin kuten Miksi kannattaa äänestää? ja Miten nuoret voivat vaikut-taa? sekä Mikä merkitys on Euroopan kansalaisuudella? ja Mikä on Euroopan unionin merkitys nuorille? Tilaisuuksien puhujat ja julkaisujen kirjoittajat ovat edustaneet monipuolisesti eri yhteiskunnan osaalueita; mukana on ollut niin tutkijoita, poliitikkoja, virkamiehiä ja järjestöjen edustajia kuin ihan tavallisia nuoriakin. 5.2 Tähdistö-lehti Eurooppanuoret julkaisee Tähdistö-lehteä, joka ilmestyy Eurooppanuorten hankkeiden teemanumeroina. Vuonna 2014 tavoittee-na on ollut tuottaa kolme sisällöllisesti ja ulkoasullisesti laadukasta lehteä, yksi keväällä ja kaksi syksyllä. Kevään 2014 Tähdistö oli Eurooppanuorten vaalilehti, joka ilmestyi huhtikuussa ja se postitettiin kaikille Eurooppanuorten jäsenille. Lisäksi sitä jaettiin muun muassa Eurooppa-päivänä, laajalla valtankunnallisella eurovaalikiertueella sekä korkeakoulujen syyslukukauden avajaistilai-suuksissa eri paikkakunnilla. Aluejärjestöillä onkin ollut merkittävä rooli lehden jakelussa. Vuonna 2014 Eurooppanuoret on ollut aktiivisesti osallistumassa erilaisille messuille, liittokokouksiin, puoluekokouksiin ja muihin yleisötilaisuuksiin. Tilaisuuksissa on jaettu vuoden Tähdistö lehteä ja muita julkaisuja sekä,muita julkaisuja. 5.4 Verkkoviestintä Eurooppanuorten www-sivut (www.eurooppanuoret.fi) uusittiin vuonna 2014 perusteellisesti. Nykyiset sivut ovat vahvasti integroidut sosiaalisen median kuten Facebookin, Twitterin ja Flickrin kanssa. Jotta uusista sivuista saadaan kaikki hyöty irti, on kiinnitetty erityistä huomiota niin verkkosivujen kuin sosiaalisen median palveluiden aktiiviseen päivittämiseen ja ylläpitoon. Facebookissa on julkaistu järjestön kuulumisia ja tapahtumatietoja, Flickrissä puolestaan kuvia tapahtumista. Twitteriä taas on hyödynnetty muun muassa linnaseminaarin puheenvuorojen reaaliaikaiseen kommentointiin. Uusilla www-sivuilla on vanhojen sivujen tapaan blogi, jossa on julkaistu sekä perinteisiä Eurooppa-poliittisia analyyseja että raportteja aluejärjestöjen tai keskusjärjestön tapahtumista tai Eurooppanuorten toimintaan liittyvistä matkoista. Myös jokaisen aluejärjestön alasivulla on blogi, joissa on julkaistu kyseisen aluejärjestön aktiivien kirjoittamia tekstejä. Blogin aktiivinen päivit-täminen on ollut yksi uuden tulosperusteisen avustusjärjestelmän mukaisista avustusperusteista, samoin kuin aluejärjestöjen tapahtumatietojen päivittäminen aluejärjestöjen omilla Facebook-sivuilla. 5.5 Kouluvierailut, messuvierailut ja osallistuminen nuorisotapahtumiin Young Ideas For Europe -hankkeen lisäksi Eurooppanuoret on vuonna 2014 toteuttanut useita kouluvierailuja yksittäisinä tapahtu-mina, kouluihin eri puolilla Suomea. Näillä vierailulla on tarjottu hyödyllistä perustietoa EU:sta nuoria kiinnostavalla tavalla. Vierailuja tehdään niin yläasteilla, lukioissa kuin ammattikouluissakin. Vierailujen sisältö muokataan kullekin ikäryhmälle sopivak-si. Vuonna 2014 erityisesti aluejärjestöt ovat kunnostautuneet kouluvierailujen tekemisessä.

7 Vuonna 2014 Eurooppanuoret on lisännyt näkyvyyttään nuorten keskuudessa pitämällä esittelypisteitä muun muassa korkeakou-lujen lukuvuosien avajaistilaisuuksissa sekä SuomiAreenan tapaisissa kesätapahtumissa, opiskelija- ja nuorisojärjestöjen liittoko-kouksissa ja puoluekokouksissa. Esittelypisteitä on usein pidetty yhteistyössä Eurooppalaisen Suomen ja aluejärjestöjen kanssa. 6 Hallinto ja talous 6.1 Hallinto Yhdistyksen kokopäiväisenä pääsihteerinä vuonna 2014 on toiminut Antti Ahonen. Pääsihteerin vastuulla ovat olleet toimiston päivittäiset rutiinit, yleinen hallinto sekä taloudenhoito. Luottamushenkilöt ovat osallistuneet erityisesti poliittisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen aktiivisesti. Kirjanpito on ostettu ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. 6.2 Hallituksen työskentely ja hallituksen asettamat työryhmät Hallitus kokoontui ajalla yhdeksän kertaa. Hallitus valitsi työvaliokunnan ensimmäisessä kokouksessaan ja jakaantui työryhmiin. Työryhmien vastuulla on ollut tärkeitä tehtäviä, kuten kotimaan tapahtumien suunittelu, kv-toiminnan koordinointi, varainkeruun ja viestinnän kehittäminen, aluetoiminnan kehittäminen ja julkaisutoiminnan koordinointi. Työryhmiin oli alkuvuonna avoin haku, jossa työryhmiin haettiin jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta. Hallituksen ja työryhmien kokouksia järjestettiin pääsääntöisesti Eurooppanuorten ja Eurooppalaisen Suomen toimistolla. 6.3 Talous Eurooppanuorten toiminnan perusrahoitus on tullut opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisojärjestöille suunnatusta valtionavusta. Vuonna 2014 Eurooppanuorten saama yleisavustus nousi euroon. Perustoimintaansa varten Eurooppanuoret on saanut toimintatukea myös Eurooppalainen Suomi ry:ltä. Hanketoimintaan on saatu rahoitusta ulkoasianministeriön kansalaisjärjestöjen Eurooppa-tiedotukseen suunnatuista varoista. Linnaseminaariin ja kv-seminaariin on löydetty myös yksityisiä rahoittajia. Pieniä tuloja on saatu seminaarien omavastuu- ja osallistumismaksuista ja mainostuloja Tähdistö -lehden mainoksista. Taloudellista päätäntävaltaa on käyttänyt hallitus sekä vuoden alussa hyväksytyn talousjohtosäännön mukaiset henkilöt ja toimie-limet. Käytännön taloudenhoidosta on vastannut pääsihteeri Ahonen Eurooppalainen Suomi ry:n toimistosihteeri Päivi Mäki-Jouppilan (ent. Berg) avustuksella. Tilinkäyttöoikeudet on myönnetty Mäki-Jouppilalle ja Ahoselle. Kirjanpitopalvelut on ostet-tu Stylman Oy:ltä. Yhdistyksen tilintarkastajana toimii KHT Marja-Leena Turunen (varalla HTM Aarto Hirvi) ja toiminnantar-kastajana Lauri Tierala (varalla Antti Hytti). Osavuositoimintakertomus vahvistettu hallituksen kokouksessa Vakuudeksi, Mariam Rguibi Puheenjohtaja Antti Ahonen Pääsihteeri

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013. Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry Toimintakertomus 2013 Hyväksytty kevätkokouksessa 11.4.2014 Sisällys 1. Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton toiminnan tavoitteet ja painopistealueet 2013... 2 2. Valtakunnallinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 VIHREIDEN NUORTEN JA OPISKELIJOIDEN LIITTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry:n vuoden 2013 toimintakertomus Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 4 2 HALLINTO 4 2.1 LIITTOHALLITUS 5 2.1.1 Puheenjohtaja 5 2.1.2 Varapuheenjohtajat 5 2.1.3 Puheenjohtajisto

Lisätiedot

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi

Kansallinen Sivistysliitto ry Toimintasuunnitelmaehdotus 2014. Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi Esitys Kansallisen Sivistysliiton toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2014 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET... 4 1.1 JOHDANTO JA YLEISTÄ... 4 1.2 YHTEISKUNTAPOLIITTINEN YMPÄRISTÖ... 5 1.3 KOKOOMUSYHTEISÖ

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Prometheus-leirin tuki ry Toimintakertomus 2010 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 6.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Kokoukset, seminaarit ja

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 1 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto 2 3 4 Toimintasuunnitelma 2010 Hallituksen esitys 24.10.2009 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

ESITYSLISTA. 2.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat Puoluehallitus 19.5.2011 1(1) ESITYSLISTA Piraattipuolue r.p. Yhdistyksen kevätkokous Aika: 18. kesäkuuta 2011 kello 12.00 Paikka: Kylmäkosken työväentalo, Kylmäkoskentie 22, Akaa 1. Kokouksen avaus 2.

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 1. Johdanto... 2 2. Yhdistyksen yhteiskunnalliset tavoitteet... 3 Tavoitetilan kuvaus (pitkän aikavälin tavoitteet)... 3 Nykytilan kuvaus... 3 Yhteiskunnalliset tavoitteet

Lisätiedot

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Kuluttajaliiton SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS 2014 SISÄLLYSLUETTELO PÄÄSIHTEERIN TERVEHDYS...4 KULUTTAJALIITTO ESITTÄYTYY...5 KULUTTAJALIITTO LUKUINA JA KUVINA...18 MITÄ TARKOITTAA SOSIAALINEN TILINPITO?...20

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema ja tehtävät 2.2 Toiminnan päämäärä ja tavoitteet 2.3 Tutkimustoiminta ja

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa

Odotan vilkasta keskustelua sekä valiokunnassa Puheenjohtajan tervehdys Ohjelma Info Piirin tervehdykset Liittariopas Esityslista Menettelytapajärjestys Toimintasuunnitelma 0 Talousarvio 0 ja talousraportti 0 Hallituksen kertomus toiminnastaan Aloitteet

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Nuorten oikeus tietoon

Nuorten oikeus tietoon 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Kyllönen Nuorten oikeus tietoon Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä

Lisätiedot

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015

- Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 - Muutos lähtee pienestä - TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hallituksen hyväksymä 25.10.2014 Valtuuston hyväksymä 22.11.2014 1 Tiivistelmä: Vuoden 2015 toiminnan keskeiset tavoitteet Ympäristökasvatuksessa Luonto-Liiton

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 Hyväksytty valtuustossa 29.11.2014 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 II Viestinnästä voimaa 5 III Kansalaistoiminta 5 3.1. Kulttuuripalvelut

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007. Maan ystävät Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Maan ystävät hyväksytty Väentapaamisessa Porissa 12.11.2006 Sisällys 1 Johdanto: Monimuotoista järjestötoimintaa...3 1.1 Tausta... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3 Keinot...3

Lisätiedot

Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2011

Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2011 Puoluehallitus 20.2.2012 1(8) Toimintakausi 1.1. 31.12.2011 VUOSIKERTOMUS Hallituksen vuosikertomus toimintavuodelta 2011 1. Yleistä on 13.3.2008 perustettu puolue, joka pyrkii vaikuttamaan valtiollisiin

Lisätiedot

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 1 Valtuuston hyväksymä 24.11.2012 Suomi-Venäjä-Seura - Samfundet Finland-Ryssland ry TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2 Sisällysluettelo I Yleistä 3 Suomi-Venäjä-Seura kansalaistoimija Venäjä-suhteissa II Viestinnästä

Lisätiedot

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN

TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN TIETO OSALLISTAA OMAAN ELÄMÄÄN Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä nuorten tieto- ja neuvontapalveluista Suomessa vuonna 2008

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI

TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI TAVOITTEET, TEOT JA TULOKSET LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMAN 2012 2015 VÄLIARVIOINTI JULKAISIJA Valtion nuorisoasiain neuvottelukunta Nuora JULKAISUN NIMI Tavoitteet, teot ja tulokset Lapsi-

Lisätiedot

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013

Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 Optimi ry Toimintasuunnitelma 2013 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Talous... 4 3 Koulutuspolitiikka... 4 4 Yrityssuhteet... 4 5 Juhlat... 5 5.1 Vuosijuhlat... 5 5.2 Kyltereiden syyscocktailit...

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot