Suomalaisia avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomalaisia avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen"

Transkriptio

1 Pekka Pättiniemi & Harri Kostilainen Suomalaisia avauksia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen Yhteiskunnallinen yritystoiminta on noussut yhteiskunnalliseen keskusteluun ympäri maailmaa ja tutkimus- ja kehittämistyön kohteeksikin viimeisten vuosikymmenten aikana 1. Yhteiskunnalliset yritykset tuottavat joidenkin arvioiden mukaan Euroopassa jo enemmän innovaatioita markkinoille kuin muilla liike toimintamalleilla toimivat yritykset (Europe 2020 strategy: Innovation insights from European research in socioeconomic sciences 2010, 30 33). Suomessa yhteiskunnallisen yritystoiminnan liiketoimintamallin kehittämisen keskeisiä motiiveja ovat julkisen palvelutuotannon uudistuminen ja järjestöjen liiketoiminnan yhtiöittäminen. Yhteiskunnalliset yritykset on nähty osana monipuolista julkisten palvelujen tuottamisverkostoa. Palvelujen uudistamisella haetaan parempaa vaikuttavuutta ja tehokkuutta tilanteessa, jossa niukkenevilla resursseilla tuotetaan palveluja kasvavalle joukolle palvelujen tarvitsijoita. Samalla halutaan pitää kiinni palvelujen saatavuudesta kaikille. Yhteiskunnallisten yritysten odotetaan parantavan julkisten palveluiden laatua, aikaansaavan innovaatioita, parantavan tuottavuutta ja vaikuttavan ennalta ehkäisevästi terveyden- ja hyvinvoinnin haittoihin ja yhteiskunnallisiin ongelmiin. Palveluiden käyttäjien tarpeiden kuuleminen ja ottaminen mukaan palveluiden tuottamiseen ovat yhteiskunnallisen yritystoiminnan keskiössä. (Bland 2010; Grönberg & Kostilainen 2012) On väitetty (ks. esim. Bland 2010), että yhteiskunnallisessa yritystoiminnassa yhdistyvät innovatiivisella tavalla taloudellisesti kestävä yritystoiminta ja sosiaalisen muutoksen aikaansaaminen. Yhteiskunnallinen yritystoiminta on nähty ratkaisuna, joka yhdistää eri toimijakenttien ja sektoreiden parhaat puolet: yritysmaailman tehokkuuden ja johtamistavat, kansalaistoiminnan kansalaislähtöisyyden ja julkisen sektorin rahoitusjärjestelmän. Yhteiskunnallisten yritysten osuuden kaikista Euroopan yrityksistä on arvioitu olevan nykyisin kymmenen prosenttia, ja että ne työllistävät yli 11 miljoonaa palkattua työntekijää (Euroopan komissio ). Suomessa yhteiskunnallisten yritysten potentiaalin on arvioitu olevan viidestä tuhannesta jopa (Kostilainen & 5

2 Pättiniemi, 2011; Karjalainen & Syrjälä 2009). Viimeisimmän yrittäjyysaktiivisuutta vertailevan Global Entrepreneur Monitor GEM (Stenholm ym. 2010) tutkimuksen mukaan potentiaali yhteiskunnallisen yrityksen perustamiseksi on Suomessa Euroopan korkeinta. Tutkimuksen avulla on selvitettävä onko asianlaita niin kuin edellä esitetyt näkemykset antavat ymmärtää vai onko todellisuus toisenlainen tai ainakin monimuotoisempi. Yhteiskunnallisten yritysten kehittyvä toimintaympäristö Suomessa yhteiskunnallisen yritystoiminnan institutionalisoituneita muotoja ovat lakiin perustuvat vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille työmahdollisuuksia tarjoavat sosiaaliset yritykset (laki sosiaalisista yrityksistä 1351/2003) ja yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallia noudattavat organisaatiot, jotka voivat hakea käyttöönsä yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamerkkiä Suomalaisen Työn Liitolta. Yhteiskunnallinen yritys -merkin (www.avainlippu.fi) saaneet yritykset pyrkivät liiketoimintansa avulla ratkaisemaan yhteiskunnallisia tai ekologisia ongelmia sekä edistämään yhteiskunnallisia tavoitteita. Ne käyttävät pääosan voitostaan tavoitteensa ja toiminta-ajatuksensa mukaisen yhteiskunnallisen hyvän tuottamiseen. Liiketoimintamallia kuvaavat myös yrityksen toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys. Yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemin kehittyminen on elinkaarensa alkuvaiheessa. Elinvoimaisen yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemin kehittymistä tukevat toimialaa kehittävien organisaatioiden ja yhteiskunnallisten yritysten järjestäytyminen Yhteiskunnallisten yritysten Koalitioksi. Yhteiskunnallisten yritysten Living Lab -hankkeessa on kehitetty yhteiskunnallisten yritysten Kasvuhuone-palvelua ja Suomen Yhteiskunnallisten Yrittäjien yhdistys ry (SYY) on lanseerannut yhteiskunnallisten yritysten valmennusohjelman. Liiketoimintamallia rahoittavaa erityisrahastoa on myös kehitelty pitkälle Sitrassa. Orastavaa tutkimusta ja tutkijaverkostoa yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta on koottu yhteen FinSERN-tutkimusverkostossa. Yhteiskunnallisten yritysten ekosysteemin elinvoimaisuuden kannalta on keskeistä miten tutkimus- ja kehittämistoiminta tunnistaa mahdollisuutensa osallistua, hyötyä ja hyödyntää kehittyvää ekosysteemiä (Kostilainen & Kainulainen 2011). Tässä vaiheessa yhteiskunnalliseen yritystoimintaan liittyvät tutkimuksen ja kehittämistyön keskeiset teemat voidaan tiivistää seuraaviin: yhteiskunnalliset yritykset hyvinvointipolitiikan uudistajina, yhteiskunnallisten yritysten merkitys ja toimintaympäristö Suomessa, yhteiskunnalliset yritykset yleishyödyllisten palvelujen tuottajina, yhteiskunnallisten yritysten vaikutusten näkyväksi tekeminen ja yhteiskunnalliset yritykset ja sosiaalisen innovaatiot. 6

3 Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimuksen organisoituminen Suomen ensimmäisen yhteiskunnallisten yritysten tutkimuskonferenssin järjesti Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto ry, FinSERN. FinSERN muodostaa tutkimusyhteisön, jossa samasta aiheesta kiinnostuneet tutkijat ja tutkimustiedon hyödyntäjät kokoontuvat yhteen vaihtamaan aktiivisesti tietoa. Haluamme innostaa ja motivoida tutkijoita ja opinnäytetyöntekijöitä aiheen pariin ja verkostoitua kansainvälisesti. Avaamme jäsenillemme ovia maailman korkeakouluihin ja yliopistoihin sekä kartoitamme rahoitusmahdollisuuksia ja julkaisukanavia tutkijoille. Lokakuussa 2010 perustetulla FinSERN:llä on laaja jäsenpohja. Vuoden 2012 lopussa henkilöjäseniä oli 106 ja yhteisöjäseniä 12. Henkilöjäsenistä 20 valmistelee eri tieteenaloilla väitöskirjaa, 21 on jo väitelleitä tohtoreita. 65 jäsenistä omaa muun tutkimus- ja kehittämisorientaation. Henkilöjäseniä on lähes kaikista suomalaisista tiedeyliopistoista ja kasvava joukko ammattikorkeakouluista. FinSERN:in laajenevaan yhteisöjäsenten joukkoon kuuluvat: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL osallisuuden edistämisen yksikkö, Lappeenrannan teknillisen yliopiston kauppakorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Suomalaisen Työn Liitto, Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seura ry, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrinen säätiö, Idekoop osuuskunta, Sortso osuuskunta, Osuustoiminnan Kehittäjät Coop Finland ry ja Syfo Oy. FinSERN on jäsenenä pohjoismaisessa SERNOC (The Social Entrepreneurship Research Network of the Nordic Countries) tutkimusverkostossa sekä Kansalaisyhteiskunnan tutkimuksen seurassa. FinSERN järjestää vuosittain jäsenilleen kaksi tutkimusseminaaria. Tapahtumien tavoitteena on esitellä menneillään olevia tutkimuksia ja keskustella tulevista tutkimusavauksista. Joka toinen vuosi järjestään laajempi avoin tutkimus konferenssi, jossa kuullaan myös kansainvälisten tutkijoiden puheenvuoroja. Seuraava FinSERN2. tutkimuskonferenssi on FinSERN:in verkkosivut (www.finsern.fi) sisältävät tietoja kansainvälisistä tutkimustapahtumista, tutkijakouluista ja julkaisuista. Sivustolle on koottu jäsenten tutkimusjulkaisuja. Sivustolla on ollut käyntiä vuoden 2012 loppuun mennessä. FinSERN julkisti syksyllä 2011 yhdessä Suomalaisen työn liiton kanssa ensimmäisen opinnäytetyö kilpailun. Kilpailun tarkoituksena on herättää kiinnostusta yhteiskunnallista yritystoimintaa koskevaan tutkimukseen erityisesti yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden parissa, kehittää tutkimustulosten levittämistä sekä edistää yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuutta. Ensimmäinen tuhannen euron palkinto myönnettiin VTM Ilona Kotolle tutkimuksesta Yhteiskunnallisen yrittäjyyden institutionalisaatio Suomessa haasteet ja mahdollisuudet. Kilpailu järjestetään vuosittain. 7

4 FinSERN:iä on tukenut Yhteiskunnallisten yritysten Living lab projekti, jota toteuttivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus ja Syfo Oy. Projektia rahoittivat monien yhteiskunnallisten yritysten pilottien ja kumppaneiden lisäksi Euroopan sosiaalirahasto ja Uudenmaan Elinkeino- ja Ympäristökeskus. FinSERN1. tutkimuskonferenssin artikkeleista Tämä artikkelikokoelma perustuu 80 osallistujaa koonneeseen FinSERN:in järjestämän Suomen ensimmäisen yhteiskunnallisten yritysten tutkimuskonferenssin esitelmiin. Konferenssissa pidettiin yhteensä 21 yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen liittyvää esitelmää. Esitykset olivat yliopistojen ja korkeakoulujen jatko-opintoihin tai lopputöihin liittyviä tutkimuksia sekä eri kehittämishankkeissa syntyneiden käytäntöjen ja kokemusten raportointia. Työskentelyssä yhdistyivät akateemisuus, tutkimuksellisuus, hyödyllisyys ja käytännönläheisyys. Tähän konferenssijulkaisuun valitut 14 esitelmää on jaettu neljään lukuun perustuen niiden aihepiiriin. Luvut ovat: Yhteiskunnallisen yritystoiminnan merkitys ja toimintaympäristö Suomessa Yhteiskunnalliset yritykset yleishyödyllisten palvelujen tuottajina Yhteiskunnallisten yritysten vaikutusten näkyväksi tekeminen Yhteiskunnalliset yritykset ja sosiaaliset innovaatiot Konferenssin kansainvälinen vieras Saksasta professori Adalbert Evers Giessenin yliopistosta avaa julkaisun artikkelillaan Where do we go from here? On major discourses that influence roles and routes of third sector organisations and social enterprises. Artikkelissaan hän tuo esiin neljää perustaltaan erilaista yhteiskunnallista ajattelutapaa, jotka vaikuttavat keskusteluun ja päätöksentekoon koskien yhteiskunnallisien yrityksien sekä kolmannen sektorin ja yhteisötalouden organisaatioiden kehitysmahdollisuuksia ja tulevaisuutta. Ensimmäisen luvun Yhteiskunnallisen yritystoiminnan merkitys ja toimintaympäristö Suomessa avaa Sitran johtava asiantuntija KTM Jonna Stenman. Hän käsittelee artikkelissaan Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana yhteiskunnallisiin yrityksiin kohdistuvaa kritiikkiä tai oikeammin sen kritiikkiin, että joitakin yrityksiä kutsutaan yhteiskunnallisiksi yrityksiksi. Hän pohdiskelee yritystoiminnan ja yrittämistapojen monipuolisuuden merkitystä esimerkiksi kilpailun edistäjänä ja viranomaistoiminnan kankeuden vähentäjänä. 8

5 Asiantuntija HL Tapio Mäkelä Jyväskylän ammattikorkeakoulusta käsittelee artikkelissaan Yhteiskunnallinen yrittäjyys: toimintaa talouden, politiikan ja etiikan välimaastossa yhteiskunnallisen yritystoiminnan ja yleishyödyllisten yhteisöjen välistä suhdetta, talouden ja perinteisten toimintatapojen vaikutusta julkistenpalvelujen hankinnassa. Asiantuntija, tutkija VTM Harri Kostilainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja pääsihteeri FT Pekka Pättiniemi Kansan Sivistystyön Liitosta tarkastelevat artikkelissaan Evolution of social enterprise concept in Finland yhteiskunnallisen yritystoiminnan tuloa ja vakiintumista Suomessa sekä yhteiskunnallisten yritysten tehtäviä eri yhteiskunnallisen hyvän kentissä. Projektikoordinaattori yht.yo. Elina Patana Satakunnan Ely-keskuksesta käsittelee artikkelissaan Missä menet sosiaalinen yritys? Sosiaalisten yritysten johtohenkilöiden kokemuksia yritysten nykytilasta sosiaalisten yritysten johtajien kokemuksia. Esillä ovat lain sosiaalisista yrityksistä tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Luvun viidennessä artikkelissa Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta asiantuntija, tutkija VTM Harri Kostilainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja vanhempi tutkija MMM Jari Karjalainen Aalto Yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskuksesta tarkastelevat millä edellytyksillä sosiaalisilla yrityksillä on erityistä, niiden tavoitteista, toiminnan luonteesta tai statuksesta aiheutuvaa kilpailuetua. Asiantuntija, tutkija VTM Harri Kostilainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta ja kehittämispäällikkö FM Ville Grönberg Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osallisuuden edistämisen yksiköstä tarkastelevat, empiirisiin havaintoihin perustuen, artikkelissaan Understanding startup and success of work integration social enterprises in Finland sosiaalisten yritysten työllistävyyttä ja taloudellista menestymistä. Toisessa luvussa Yhteiskunnalliset yritykset yleishyödyllisten palveluiden tuottajina vanhempi tutkija KTT Eliisa Troberg Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista tarkastelee yhteiskunnallisia yrityksiä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin (sgei services of general economic interest) liittyvien palvelujen tuottajina Suomen harvaan asutuilla alueilla. Artikkeli perustuu aiempiin tapaustutkimuksiin sekä kuntien virkamiesten sekä kyläasiamiesten haastatteluihin. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkija YTM Hanna Moilasen artikkeli Yhteiskunnalliset yritykset palvelujen turvaajina maaseudulla pohjautuu kuuteen 9

6 tapaustutkimukseen, jotka havainnollistavat yhdistysten tai pienten osuuskuntien järjestämiä paikallisesti tärkeiksi koettuja palveluja. Tärkeäksi havaittujen palvelujen kehittäminen vaatii kuitenkin kehittyäkseen toimintaympäristön, jossa ei aseteta hallinnollisia esteitä pienimuotoisten palvelujen tuottajille. Projektipäällikkö YTT Aapo Jumppasen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista sekä apulaisprofessorien Young Jun Lee ja Fumihiko Koyata Hirosaki ylipistosta ja HM Timo Suutari Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista sosiaalisia yrityksiä työllistäjinä japanilaisella ja suomalaisella maaseudulla. Artikkelissa vertaillaan sosiaalisten yritysten taloudellista ja sosiaalista orientaatiota sekä niiden suhdetta julkiseen sektoriin, kolmanteen sektoriin ja kohderyhmiinsä. Kolmannessa luvussa Yhteiskunnallisten yritysten vaikutusten näkyväksi tekeminen Tutkimusjohtaja KTT Jari Handelberg, vanhempi tutkija MMM Jari Karjalainen, vanhempi tutkija KTM Pertti Kiuru, projektikoordinaattori Ulla Karhu Aaltoyliopiston Kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskuksesta sekä toimitusjohtaja Sirpa Eklund Posivire Oy:stä esittelevät tekemäänsä tapaustutkimusta Helsingin kaupungin perustaman Posivire sosiaalisen yrityksen toiminnasta ja toiminnan vaikutuksista. Viimeisessä luvussa Yhteiskunnalliset yritykset ja sosiaaliset innovaatiot esitellään kolme suomalaista sosiaalisia innovaatioita analysoivaa tutkimusta. Artikkelissaan Bricolage in the everyday life of Hub Helsinki M. Sc. (Econ.), Doctoral Candidate Eeva Houtbeckers Aalto yliopistosta tarkastelee Hub Helsingin toimintatapaa yhteiskunnallisena yrityksenä. Tutkittu yritys tarttuu yhteisönä sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin mahdollisuuksiin, niiden tullessa esiin, ilman ennakkosuunnitelmia. Toimintatapa (bricolage) näyttää tuottavan tuloksia. Palveluinnovaatiot ja sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa artikkelissa projektipäällikkö FT Riitta-Maija Hämäläinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen osallisuuden edistämisen yksiköstä tarkastelee julkistenhankintojen vaikutuksia yhteiskunnallisten yritysten toiminnalle sosiaalipalveluissa. Julkisen sektorin hankinnoissa on jo nyt mahdollisuus laatia kilpailutukset niin, että myös pienillä toimijoilla, yhteiskunnallisilla yrityksillä ja järjestöillä olisi mahdollisuus menestyä. Artikkelissa Tieto- ja viestintätekniikka opetussektorilla parempaa palvelu tasoa innovatiivisilla toimintatavoilla VTT:n tutkijat VTM Virpi Britschgi, Raine Hautala, Risto Öörni ja Pekka Leviäkangas tarkastelevat Kauniaisten suomenkielisen koulutustoimen käyttäjä tarpeisiin perustuvan tietotekniikka palveluiden 10

7 hankintamallin vaikutuksia opetussektoriin. Osallistavalla ja hyvin suunnitelluilla hankinnoilla voidaan saada aikaan positiivisia ympäristö ja yhteisövaikutuksia. FinSERN1. konferenssissa esitettiin tässä julkaisussa olevien artikkeleiden lisäksi näkökulmia tutkimustiedon hyödyntämisestä ja innovaatiotoiminnasta yhteiskunnallisten yritysten kasvun ja menestymisen tukemiseksi (Social Business Internationalin perustaja Jonathan Bland, toimitusjohtaja Jaana Merenmies Syfo Oy, toimitusjohtaja Antti Karjalainen, Tiederahoitus Oy ja dosentti, rehtori Jorma Niemelä, Diakonia-ammattikorkeakoulu). Yhteiskunnallisista yrityksistä hyvinvointipolitiikan uudistajina esitelmöi Professori (emerita) Briitta Koskiaho. Yhteiskunnallisen yritystoiminnan vaikuttavuuden arvioimisesta puhuivat tohtoriopiskelija KTM, HK Hannele Mäkelä, Tampereen yliopistosta sekä Jaana Merenmies & KTK Inari Otonkoski, Syfo Oy:stä. Konferenssin kaikki esitykset löytyvät FinSERN:in verkkosivustolta (www.finsern.fi). FinSERN 1. konferenssi osoitti, että kiinnostus yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimukseen on viriämässä. Esitellyt tutkimukset ja tutkimusaihiot olivat monipuolisia kuten itse yhteiskunnallinen yritystoimintakin. Kohdetta lähestyttiin monista eri näkökulmista ja monin menetelmin. Osallistujien ja esitysten suurimäärä ja hyvä laatu yllätti järjestäjät. Haluamme välittää erityiset kiitokset professori Adalbert Eversille ja emerita professori Briitta Koskiaholle heidän panoksestaan seminaarin onnistumiseksi. Helsingissä Puheenjohtaja FT Pekka Pättiniemi, FinSERN Sihteeri VTM Harri Kostilainen, FinSERN Kirjallisuus Bland, J. (2010) Yhteiskunnallinen yritys ratkaisuja 2000-luvun haasteisiin Ison-Britannian malli ja sen kokemukset. Työ- ja elinkeinoministeriö. Toukokuu Strategiset hankkeet 22/2010. Ladattavissa osoitteesta Euroopan komissio KOM (2011) 682 lopullinen Sosiaalisen yrittäjyyden aloite Suotuisan toimintaympäristön luominen sosiaalisen talouden ja innovoinnin keskiöön kuuluville sosiaalisille yrityksille SEK(2011) 1278 lopullinen. Bryssel Ladattavissa osoitteesta ec.europa.eu/internal_market/ social_business/index_en.htm Europe 2020 strategy: Innovation insights from European research in socioeconomic sciences Ladattavissa osoitteessa ec.europa.eu/research/social-sciences/pdf/innovation-creatingknowledge-and-jobs_en.pdf 11

8 Grönberg, V. & Kostilainen, H. (2012) Sosiaalisten yritysten tila ja tulevaisuus. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työllisyys- ja yrittäjyysosasto 12/2012. Ladattavissa osoitteesta files/32263/12_2012_web.pdf Karjalainen, A. & Syrjänen, E. (2009) Onko Suomessa yhteiskunnallisia yrityksiä? Suomen Lontoon instituutti. Ladattavissa osoitteesta yrittajyys final.pdf Kostilainen, H. & Kainulainen, S. (2011) Yhteiskunnalliset yritykset tulevat oletko valmis? AMKlehti// Journal of Finnish Universities of Applied Sciences, No 4 (2011) Ladattavissa osoitteesta www. uasjournal.fi/index.php/uasj/article/view/1359 Kostilainen, H. & Pättiniemi, P. (2011) Institutionalisation of social enterprise concept in Finland. Paper presented in SERNOC meeting in Oslo Koto, I. (2010) Yhteiskunnallisen yrittäjyyden institutionalisaatio Suomessa haasteet ja mahdollisuudet. Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta, Valtio-oppi Hallinnon ja organisaatioiden tutkimus. Pro-gradu tutkielma. Syyskuu Laiho, UM., Grönberg, V., Hämäläinen, P., Stenman, J. & Tykkyläinen, S. (2011) Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittäminen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 4/2011. Ladattavissa osoitteessa Stenholm, P., Heinonen, J., Kovalainen, A. & Pukkinen, T. (2010) Global Entrepreneurship Monitor. Finnish 2009 Report. Turku School of Economics, TSE Centre for Research and Education. Series A Research Reports A 1/2010. Ladattavissa osoitteesta Laki sosiaalisista yrityksistä 1351/ Loppuviitteet 1 ICSEM - International Comparative Social Enterprise Models projekti vertailee laajasti ympäri maailmaa kehittyvää yhteiskunnallista yritystoimintaa. European Research Network (EMES) on vuodesta 1996 koonnut yhteen eurooppalaisia yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkijoita, Harvard Business School aloitti vuonna 1993 Social Enterprise Initiativen, Stanfordin yliopistolla on Stanford Social Innovation Review (SSIR) ja Oxfordin yliopiston yhteydessä toimivalla Saïd Business Schoolilla on Skoll Centre for Social Entrepreneurship keskus. Ruotsissa Yhteiskunnallista yrittäjyyttä tutkimaan ja edistämään on valjastettu 30 tutkijaa vahvasti kansainvälisesti verkostoituneena (Societal Entrepreneurship Programme). Tanskassa toimii Fonden Socialøkonomi. Suomeen on perustettu yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimusverkosto FinSERN, joka osallistuu pohjoismaiseen yhteiskunnallisten yritysten tutkimusverkosto SERNOC:iin. Belgiassa kootaan kansallista ja kansainvälistä tutkimusta IAP-SOCENT tutkimusohjelmassa, jossa on mukana 35 tutkijaa. Italiassa yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimus on aktiivista ja koordinoitua mm. Euricse ja IRIS verkostoissa. Isossa-Britaniassa yhteiskunnallisia yrityksiä pidetään muutosvoimana. Maan hallitus julkaisi vuonna 2006 erityisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintaohjelman (Social enterprise action plan: Scaling new heights). Yhteiskunnallista yritys toimintaa tutkitaan omassa ohjelmassaan Third Sector Research Centre:issä (TSRC). Yhdysvalloissa yhteiskunnallista yrittäjyyttä edistää ja kokoaa yhteen Ashoka Foundation. 12

Yhteiskunnalliset yritykset tulevat oletko valmis?

Yhteiskunnalliset yritykset tulevat oletko valmis? 1 Yhteiskunnalliset yritykset tulevat oletko valmis? VTM, tutkija kehittäjä Harri Kostilainen, harri.kostilainen[at]diak.fi Diakonia ammattikorkeakoulu, Hyvinvointipalvelut tutkimusohjelma. YTT, dosentti,

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö

S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö S o s i a a l i s e n y r i t t ä j y y d e n k a n s a l l i n e n t e e m a t y ö Liiketoiminta & ansaintalogiikka Koulutus & oppiminen Ohjaus & neuvonta Sosiaalisten vaikutusten mittaaminen & hyödyntäminen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012. Tervetuloa! www.yhteistoiminta.fi

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012. Tervetuloa! www.yhteistoiminta.fi Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa Joensuu 23.11.2012 Tervetuloa! OHJELMA 9.30-9.40 Tervetuloa koulutukseen Johtaja Risto Ravattinen, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy 9.40-10.10 Yhteiskunnallisen

Lisätiedot

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET

SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET SUOMALAISEN YHTEISKUNNALLISEN YRITYSTOIMINNAN ERITYISPIIRTEET Harri Kostilainen & Saila Tykkyläinen Diak, FinSERN Suomalaisen Työn Liitto KANTU13 Työryhmä Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät

Lisätiedot

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen

Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi. 31.10.2013 Saila Tykkyläinen Brändää yhteiskunnallinen yrityksesi 31.10.2013 Saila Tykkyläinen ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä on yhteiskunnallinen yritystoiminta? Miksi yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta kannattaa innostua? Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu. Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015

Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu. Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015 Yhteiskunnallinen yritys: yksi työkalu Minkälainen olisi suomalainen yhteiskunnallisen yrittäjyyden toimintamalli? Marja-Leena Pellikka Case Manna ry 14.10.2015 Manna ry 1995-2015 => 2016 MannaPalvelut

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa

Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa Yhteiskunnalliset yritykset maaseudun sosiaali-ja terveyspalvelujen mahdollisuutena Suomessa KAMPA seminaarikokkola 5.10.2010 Ritva Pihlaja projektipäällikkö, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, kansalaisjärjestöteemaryhmä

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys -merkki. 24.4.2012 Saila Tykkyläinen

Yhteiskunnallinen yritys -merkki. 24.4.2012 Saila Tykkyläinen Yhteiskunnallinen yritys -merkki 24.4.2012 Saila Tykkyläinen YHTEISKUNNALLINEN YRITYS -MERKKI Yhteiskunnallinen yritys -merkki viestii yrityksistä, jotka kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa!

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa! Ohjelma 9.30-9.40 Tervetuloa koulutukseen Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki 9.40-10.10 Yhteiskunnallisen yrittäjyyden

Lisätiedot

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi?

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Ajatusakvaario Onko tilaa, onko tilausta? Työmarkkinoille integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudet hoivapalveluissa Dialogifoorumi

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Oulu 17.10. Yhteiskunnalliset yritykset: kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Kemi 27.2.

Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä. Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Kemi 27.2. Yhteiskunnallinen yritystoiminta tausta ja määritelmä Yhteiskunnallisten yritysten superpäivä, Kemi 27.2. Yhteiskunnalliset yritykset: kehittävät ratkaisuja yhteiskunnallisiin tai ekologisiin ongelmiin

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Jaana Merenmies, Syfo Oy - yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yrittäjyys Nyt! 13.5.2011 Oulu, Pohto Yhteiskunnallisten yritysten

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 24.4.2012 Tervetuloa!

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 24.4.2012 Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 24.4.2012 Tervetuloa! Ohjelma 9.00-9.10 Tervetuloa koulutukseen Markkinointipäällikkö Jussi Peltonen, Työeläkeyhtiö Varma 9.10-9.30 Yhteiskunnallisen yrittäjyyden

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Vastuullisuuden Advisory Group. 12.2.2015 Advisory Group 1

Vastuullisuuden Advisory Group. 12.2.2015 Advisory Group 1 Vastuullisuuden Advisory Group 12.2.2015 Advisory Group 1 Mikael Fogelholm Mikael Fogelholm (ETT) on toiminut Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professorina vuodesta 2011. Aikaisemmin hän on toiminut

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa

Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa Yhteiskunnalliset yritykset Suomessa 26.8.2014 Kari Neilimo vuorineuvos, Yhteiskunnallinen yritys merkkitoimikunnan puheenjohtaja Yhteiskunnallisten yritysten iltapäivä, Tampere Suomessa on tuhansia yhteiskunnallisia

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Ohjelma KANTU13, Mikkeli 14. 15.2.2013 Työryhmä 18: Yhteiskunnallinen yritystoiminta ja yhteiskunnallinen yrittäjyys, FinSERN

Ohjelma KANTU13, Mikkeli 14. 15.2.2013 Työryhmä 18: Yhteiskunnallinen yritystoiminta ja yhteiskunnallinen yrittäjyys, FinSERN Ohjelma KANTU13, Mikkeli 14. 15.2.2013 Työryhmä 18: Yhteiskunnallinen yritystoiminta ja yhteiskunnallinen yrittäjyys, FinSERN Torstai 14.2.2013 klo 15:15 klo 15:30 klo 16:00 Orientaatio FT Pekka Pättiniemi

Lisätiedot

Miten yhteiskunnallinen yritys syntyy? Motivaatio Polku Liiketoimintamalli Luominen - Kasvu., SYY Akatemia osuuskunta

Miten yhteiskunnallinen yritys syntyy? Motivaatio Polku Liiketoimintamalli Luominen - Kasvu., SYY Akatemia osuuskunta Miten yhteiskunnallinen yritys syntyy? Motivaatio Polku Liiketoimintamalli Luominen - Kasvu, SYY Akatemia osuuskunta Kasvava asiantuntija- ja valmennusyhteisö Asiantuntijoillamme, omistajillamme ja kumppaneillamme

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys

Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritys Mahdollistava ohjelmapolitiikka ja innovatiiviset käytännöt - Ison-Britannian kokemukset 13.5.2011 Oulu Anne Bland Social Business International Oy 1 Globaali liike 2 Britannian

Lisätiedot

YHTEISÖT BRÄNDI. Käyttäjälähtöinen kehitysympäristö Yhteiskunnallisten yritysten Living Lab malli

YHTEISÖT BRÄNDI. Käyttäjälähtöinen kehitysympäristö Yhteiskunnallisten yritysten Living Lab malli Käyttäjälähtöinen kehitysympäristö Yhteiskunnallisten yritysten Living Lab malli Tutkimusyhteisö Jakaminen, ideointi Rahoitus Yhteiskunnallisten yritysten rahasto/pääomasijoitusyhtiö Yrittäjäyhteisöt Mm.

Lisätiedot

Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys nyt

Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys nyt Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys nyt Sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tila ja tulevaisuus -dialogifoorumi Keskiviikko 19.10.2011, Turku Projektipäällikkö Ville Grönberg, Yhteinen

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana

Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana Yhteiskunnallinen yritys toimialan uudistajana Tuija Oikarinen, Suvi Konsti-Laakso, Virpi Koskela & Helinä Melkas Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Suuret odotukset Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Merkillisiä hyväntekijöitä. 7.10.2014 Kimmo Nekkula

Merkillisiä hyväntekijöitä. 7.10.2014 Kimmo Nekkula Merkillisiä hyväntekijöitä 7.10.2014 Kimmo Nekkula Suomalaisen Työn Liitto 102 vuotta suomalaisen työn puolesta Suomalaisen työn arvostuksen ja menestyksen puheenjohtaja ja Suomessa tehdyn työn aktiivinen

Lisätiedot

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit

Innovaatio? Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen. Innovatiiviset liiketoimintakonseptit Liideri Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Tekesin ohjelma 2012 2018 Nuppu Rouhiainen etunimi.sukunimi@tekes.fi Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja

Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa. 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 1 Yhteiskunnallinen yritys hyvinvointipalveluissa 13.5.2011 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja 2 Hyvinvointipalvelut murroksessa Kansantalouden ja yleisen varallisuuden kasvu ovat keskeisiä hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki konsernipalvelut 17.10.2012 Julkiset palvelut murroksessa Euroopan maiden taloudelliset vaikeudet juontavat

Lisätiedot

Evon metsäopisto Arki ja tulevaisuuden ammatit -seminaari 20.8.2009 Outi Suomi SYY ry

Evon metsäopisto Arki ja tulevaisuuden ammatit -seminaari 20.8.2009 Outi Suomi SYY ry Yhteiskunnallinen yrittäjyys haasteet mahdollisuuksiksi Evon metsäopisto Arki ja tulevaisuuden ammatit -seminaari 20.8.2009 Outi Suomi SYY ry Esityksen sisältö 1) Mitkä ovat eri sektoreiden roolit? 2)

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

Osuustoiminta julkisen palvelun uudistamisessa TEM:n hyvinvointialan kehittämisstrategia

Osuustoiminta julkisen palvelun uudistamisessa TEM:n hyvinvointialan kehittämisstrategia Osuustoiminta julkisen palvelun uudistamisessa TEM:n hyvinvointialan kehittämisstrategia Coop Finland ry, Eduskunta 25.5.2010 Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Hyvinvointialan

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys julkisten palvelujen uudistaja? Open Days 9.11.2012 Projektipäällikkö Outi Teittinen

Yhteiskunnallinen yritys julkisten palvelujen uudistaja? Open Days 9.11.2012 Projektipäällikkö Outi Teittinen Yhteiskunnallinen yritys julkisten palvelujen uudistaja? Open Days 9.11.2012 Projektipäällikkö Outi Teittinen Koukkuniemi 2020 hankkeen tavoitteet Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen henkilöstön kiinnostuksen

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita Osuustoiminnan neuvottelukunta LUT Toukokuu 2013 Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita LUT School of Business Päätoimittaja, JCOM iiro.jussila@lut.fi + 358 50 465 9899 LUT-tiimin konteksti

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Puheenjohtajana: yksikön johtaja Arja Kallio 10.00 10.10 Tervetuloa, Yksikön johtaja Arja Kallio 10.10 10.50 Käytännön asioita aloittaville huippuyksiköille, Tiedeasiantuntija

Lisätiedot

IFRF Suomen kansallinen osasto

IFRF Suomen kansallinen osasto IFRF Suomen kansallinen osasto www.ffrc.fi International Flame Research Foundation Finnish Flame Research Committee (päivitetty 10.09.2015, AL) IFRF Kansainvälinen polttotekniikan tutkimusorganisaatio

Lisätiedot

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ J o e n s u u Kyläyhdistysten pitäjäjulistus ja yhteiskunnallinen yrittäminen MATTI VÄISTÖ Osuuskunta Viesimon puheenjohtaja KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ entinen kunta Kunta perustettu

Lisätiedot

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat

OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat OIA on yhteistyösopimus, jonka sisältönä ovat Innovaatiotoimintaa tukevien yhteistyörakenteiden kehittäminen Innovaatiokeskusten vahvistaminen ja kansainvälistäminen Oulun kaupungin roolin vahvistaminen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA

ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA SÄÄNNÖT 6.3.2012 Kilpailusäännöt ARVOKAS Sivu 2 (6) ARVOKAS VASTUULLISUUS LIIKETOIMINNASSA -KILPAILU SÄÄNNÖT 1 KILPAILUN TARKOITUS... 3 2 KILPAILUTEHTÄVÄ... 3 3 OSALLISTUJAT...

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa

Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Joanna Briggs Instituutin yhteistyökeskuksen toiminta Suomessa Yhteistyökeskuksen julkistamistilaisuus Hoitotyön Tutkimussäätiö Marjaana Pelkonen, hallituksen pj Sisällys Tausta Organisoituminen Miten

Lisätiedot

Vaikuttava terveydenhuolto

Vaikuttava terveydenhuolto Yhteistyöllä näyttöä ja vaikuttavuutta terveydenhuoltoon 14.4.2011 Arja Holopainen, TtT, johtaja Suomen JBI yhteistyökeskus Hoitotyön Tutkimussäätiö Vaikuttava terveydenhuolto Potilaan hoidon päätösten

Lisätiedot

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla

TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009. Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla TEKNOLOGIAYRITTÄJYYSPÄIVÄT 2006-2009 Säännöllisesti Yrittäjiltä opiskelijoille Yrittäjiltä tutkijoille Yrittäjiltä yrittäjille Yhdistysten avulla Lähtökohta (2005) Teknologiayritysten toimintaympäristö

Lisätiedot

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA)

Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) irene.roos@tts.fi Green Care vihreä hoiva maaseudulla (VIVA) Elinkeinojen

Lisätiedot

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa 20.3.2012 Vantaa Riitta-Maija Hämäläinen riitta-maija.hamalainen@thl.fi Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa TÄSTÄ ON PUHE Palvelujen ja tuotannon järjestämisestä

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus

Luova Suomi Creative Industries Finland. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus Luova Suomi Creative Industries Finland Silja Suntola Luova talous ja kulttuuri Projektijohtaja alueiden voimana Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Kajaani, 30.8.2011 Pienyrityskeskus VERKOSTO Tietoa ja

Lisätiedot

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013

Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta. Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Tulevat haasteet ja tarpeet T&K&I- näkökulmasta Tuomas Lehtinen 11.9.2013 Sisältönäkökulma Tutkimus Yritysten tuotekehitys Innovatiiviset julkiset hankinnat Kansainväliset T&K&I- alustat DM Luonnonvarat

Lisätiedot

Palvelumuotoilu muutostyökaluna. Asukkaiden kuuntelemiseen ja osallisuus kulttuuripalveluiden kehittämisessä.

Palvelumuotoilu muutostyökaluna. Asukkaiden kuuntelemiseen ja osallisuus kulttuuripalveluiden kehittämisessä. Palvelumuotoilu muutostyökaluna. Asukkaiden kuuntelemiseen ja osallisuus kulttuuripalveluiden kehittämisessä. Satu Miettinen, professori Lapin yliopisto Palvelumuotoilu on strategisen johtamisen väline.

Lisätiedot

Sosiaalinen yritys. Case: PosiVire

Sosiaalinen yritys. Case: PosiVire Sosiaalinen yritys Case: PosiVire Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yritys Yhteiskunnallinen yritys hoitaa yhteiskunnallista tehtävää kannattavan liiketoiminnan avulla Ei tarkkaa määritelmää Suomessa tai

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen

EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys. Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen EktakompusOy asukastupatoimijoiden muodostama yhteiskunnallinen yritys Oulu 31.10.2013 Sirkka-Liisa Mikkonen Yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yritysyhdistää yksityissektorin liiketoimintataidot

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

voimen tiedon ohjelma

voimen tiedon ohjelma Avoimen tiedon ohjelma Julkiset tietovarannot laajempaan käyttöön voimen tiedon ohjelma Valtion virastoilla ja kunnilla on hallussaan laajoja tietovarantoja. Suuri osa tiedosta on julkista tietoa, jota

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio

Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio Luosto Classic Business Forum 8.8.2014 Nordregio ( established in 1997) is a leading international Nordic research institute in the broad field of

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Kaupunkiaktivismi Lahen voimavarana

Kaupunkiaktivismi Lahen voimavarana Lahen aktiivien tapaaminen 26.11.2015 Kaupunkiaktivismi Lahen voimavarana Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos Maija Faehnle, Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos ja Suomen

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten yritysten työryhmä: tulokset ja suositukset. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Oulu 12.5.2011

Yhteiskunnallisten yritysten työryhmä: tulokset ja suositukset. Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Oulu 12.5.2011 Yhteiskunnallisten yritysten työryhmä: tulokset ja suositukset Ulla-Maija Laiho, kehitysjohtaja, TEM Oulu 12.5.2011 SISÄLTÖ Suuri kuva miksi yhteiskunnallisia yrityksiä? Työryhmä, toimeksianto ja työn

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014. Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus

Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014. Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus Tulevaisuuden peruskoulu uuteen nousuun ja kehittämiskouluverkosto 23.9.2014 Anneli Rautiainen, opetusneuvos Opetushallitus Työryhmä 1. /Osaamisen ja oppimisen merkitys yhteiskunnallisen kehityksen osana

Lisätiedot

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET

VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Suomen Akatemia & TEKES seminaari 12.10.2005 VAIKUTTAVUUSARVIOINNIN HAASTEET Arto Mustajoki Helsingin yliopisto Suomen Akatemia Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta (Esityksen alkuosassa on

Lisätiedot

Innovaatio ja osaaminen -verkosto

Innovaatio ja osaaminen -verkosto Innovaatio ja osaaminen -verkosto 4.5.2009 Yleistä verkostosta Innovaatio ja osaaminen verkoston toiminta on käynnistynyt vuoden 2005 alussa osana alue-keskusohjelmaa. Verkoston tavoitteena on systemaattisen

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Verkostoja ja verkosto-osaamista kehittämällä toimivampiin vanhusten avopalveluihin Espoossa ja Vantaalla

Verkostoja ja verkosto-osaamista kehittämällä toimivampiin vanhusten avopalveluihin Espoossa ja Vantaalla Verkostoja ja verkosto-osaamista kehittämällä toimivampiin vanhusten avopalveluihin Espoossa ja Vantaalla Hannele Niiniö, projektipäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu Timo Järvensivu, KTT, tutkimuspäällikkö

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa

Yrittäjyyden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa Yrittäjyyden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa Yrittäjyysfoorumi 11.-12.5.2009 Ari-Pekka Kainu Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOS Yritystoiminnan jatkaminen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kumppanuuden sosiaalipolitiikka mitä se edellyttää julkiselta sektorilta ja ikääntyneeltä? Briitta Koskiaho Kela 23.11.2011

Kumppanuuden sosiaalipolitiikka mitä se edellyttää julkiselta sektorilta ja ikääntyneeltä? Briitta Koskiaho Kela 23.11.2011 Kumppanuuden sosiaalipolitiikka mitä se edellyttää julkiselta sektorilta ja ikääntyneeltä? Briitta Koskiaho Kela 23.11.2011 Lähtökohdat Briitta Koskiaho Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa Ilmestyy 2012 alussa

Lisätiedot

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net

OuluHealth Labs. Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö. Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä. Openphoto.net OuluHealth Labs Innovaatio-, testaus- ja kehitysympäristö Hanke-esittely 15.10.2015 Timo Alalääkkölä Openphoto.net Oulu Sote Labs Hankkeen tavoitteena on tuotteistetun ja verkostomaisen innovaatio-, testaus-

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

ammattikorkeakoulujen TKI-PÄIVÄT 2011 16. 17.2.2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä

ammattikorkeakoulujen TKI-PÄIVÄT 2011 16. 17.2.2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä ammattikorkeakoulujen TKI-päivät 16. 17.2.2011 TKI-PÄIVÄT 2011 Pori, yyteri Hyvinvointia ja kilpailukykyä OHJELMA Tiistai 15.2.2011 Erilliset tapaamiset ja kokoukset 15.00 AMKtutka ja indikaattorit 16.30

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

13.1.2015. Järjestöt rakenteiden murroksessa. Esitykseni rakenne. Mikä muuttuu? Yhden päivän uutiset

13.1.2015. Järjestöt rakenteiden murroksessa. Esitykseni rakenne. Mikä muuttuu? Yhden päivän uutiset Järjestöt rakenteiden murroksessa Rehtori, dos. Jorma Niemelä KYT-juhla, Jyväskylä Esitykseni rakenne 1. Maailman muutos: Muutoksen ennakointia terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa ja koulutuksessa

Lisätiedot

OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA

OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA OSUUSKUNTA TOIMINNAN SYNTY JA KASVUTARINA Osuustoiminnan juuret 1800- luvun teollistuvassa Euroopassa 1901säädettiin osuuskuntalaki Suomessa 1990- luvun lama loi ns. uusosuustoiminnan 2011- uusi buumi??

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Uutta yrittäjyyttä osuustoiminnalla Kuopio 24.9.2013

Uutta yrittäjyyttä osuustoiminnalla Kuopio 24.9.2013 Uutta yrittäjyyttä osuustoiminnalla Kuopio 24.9.2013 Päivän ohjelma 10.00 10.15 Tervetuloa seminaariin Yhdessä yrittämään! Itä-Suomi hankkeen toiminnan esittely Projektipäällikkö Tytti Klén, Helsingin

Lisätiedot

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA. 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke SOKRA 2014 2017 8.5.2015 Sokra koordinaatiohanke kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 1 Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää tietoa 8.5.2015 2 Miksi

Lisätiedot

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes

Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation. Copyright Tekes Tekes the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation DM 607668 03-2011 Expertise and networks for innovations Tekes services Funding for innovative R&D and business Networking Finnish and global

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittäminen. Erkki Virtanen, työryhmän puheenjohtaja Luovutustilaisuus 18.2.2011

Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittäminen. Erkki Virtanen, työryhmän puheenjohtaja Luovutustilaisuus 18.2.2011 Yhteiskunnallisen yrityksen toimintamallin kehittäminen Erkki Virtanen, työryhmän puheenjohtaja Luovutustilaisuus 18.2.2011 Yhteiskunnalliset yritykset - suuri kuva Kasvavaa kiinnostusta Euroopan Unionissa

Lisätiedot

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä

RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä osastopäällikkö Mika Pyykkö Lihastautien kehittyvä tutkimus ja hoito -konferenssi 16. 17.11.2011 Tampere Mika Pyykkö, 17.11.2011 1 Mika Pyykkö, 17.11.2011

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

Tutkitusti vaikuttavin

Tutkitusti vaikuttavin Sinun valmentajasi Valmennustemme vaikuttavuus Tutkitusti vaikuttavin Vaikuttavuuden taso riippuu yhteistyön tasosta* Valmennuksen vaikuttavuutta voidaan tarkastella yksilön, ryhmän tai organisaation näkökulmista.

Lisätiedot

Esi4elyssä Yhteiskunnallinen yritys ja vaikutusten mittaaminen - Tulostähti

Esi4elyssä Yhteiskunnallinen yritys ja vaikutusten mittaaminen - Tulostähti Yhteiskunnallisen yrityksen iltapäivä Pirkanmaan lii4o 26.8.2014 Social Business InternaAonal Oy Anne Bland Esi4elyssä Yhteiskunnallinen yritys ja vaikutusten mittaaminen - Tulostähti Määritelmästä edelleen

Lisätiedot

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE?

MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? MITEN SUOMALAISET YRITYKSET HYÖDYNTÄVÄT VERKOSTOJA PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ? KANNATTAAKO SE? Dosentti Elina Jaakkola Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto Serve Research Brunch 18.9.2013

Lisätiedot