Näyttötutkinnon perusteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näyttötutkinnon perusteet"

Transkriptio

1 Näyttötutkinnon perusteet ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 42/011/2009 OPETUSHALLITUS 1

2 Opetushallitus 2009 Taitto: Pirjo Hilkku Painopaikka: Edita Prima Oy Helsinki, 2009 ISBN (nid.) ISBN (pdf) 2

3

4 4

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 Luku NÄYTTÖTUTKINNOT Näyttötutkintojen järjestäminen Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinnon perusteet Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Todistukset Näyttötutkintoon valmistava koulutus Luku ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon osat Luku ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET KLINIKKAELÄINTENHOITAJA 1 Eläinten tuntemus ja hoito a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Toimenpide- ja laboratoriotyöt a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Asiakaspalvelu ja viestintä a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat KOE-ELÄINTENHOITAJA 4 Eläinten tuntemus ja hoito a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat

6 5Toimenpide- ja laboratoriotyöt a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Asiakaspalvelu ja viestintä a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat ELÄINTARHAELÄINTENHOITAJA 7Eläinten tuntemus ja hoito a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Ympäristönhoito ja turvallisuus a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Asiakaspalvelu ja viestintä a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat ELÄINHOITOLANPITÄJÄ 10 Eläinten tuntemus ja hoito a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Asiakaspalvelu ja viestintä a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Yritystoiminta ja markkinointi a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat LEMMIKKIELÄINKAUPPIAS/LEMMIKKIELÄINKAUPAN MYYJÄ 13 Eläinten tuntemus ja hoito a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Asiakaspalvelu ja myyntityö a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

7 c) Ammattitaidon osoittamistavat Yritystoiminta ja markkinointi a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Yrittäjyys a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat KOIRAHIEROJA 17 Koirahieronta a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Asiakaspalvelu ja viestintä a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Yritystoiminta a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat ELÄINTENKOULUTTAJA 20 Eläinten tuntemus ja koulutus a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Asiakaspalvelu ja viestintä a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat Yritystoiminta a) Ammattitaitovaatimukset b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit c) Ammattitaidon osoittamistavat LIITE Ammatin kuvaus

8 8

9 1 Luku NÄYTTÖTUTKINNOT 1 Näyttötutkintojen järjestäminen Opetushallituksen asettamat, työnantajien, työntekijöiden, opettajien ja tarvittaessa itsenäisten ammatinharjoittajien edustajista koostuvat tutkintotoimikunnat vastaavat näyttötutkintojen järjestämisestä ja valvonnasta ja antavat tutkintotodistukset. Tutkintotoimikunnat tekevät sopimuksen näyttötutkintojen järjestämisestä koulutuksen järjestäjien ja tarvittaessa muiden yhteisöjen ja säätiöiden kanssa. Näyttötutkintoja ei saa järjestää ilman voimassa olevaa, tutkintotoimikunnan kanssa solmittua järjestämissopimusta. 2 Näyttötutkinnon suorittaminen Näyttötutkinto suoritetaan osoittamalla hyväksytysti tutkinnon perusteissa vaadittu osaaminen tutkintotilaisuuksissa käytännön työssä ja toiminnassa. Jokainen tutkinnon osa on arvioitava erikseen. Arvioinnin tekevät työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat yhdessä. Aloilla, joilla itsenäinen ammatinharjoittaminen on tyypillistä, myös tämä taho otetaan huomioon arvioijien valinnassa. Lopullisesti päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Tutkintotodistus voidaan antaa, kun kaikki tutkinnon suorittamiseksi määrätyt tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti. 3 Näyttötutkinnon perusteet Tutkinnon perusteissa määritellään tutkintoon kuuluvat osat ja mahdollisesti niistä muodostuvat osaamisalat, tutkinnon muodostuminen, kussakin tutkinnon osassa vaadittava ammattitaito, arvioinnin perusteet (arvioinnin kohteet ja kriteerit) ja ammattitaidon osoittamistavat. Tutkinnon osa muodostaa ammatin osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Tutkinnon osissa määritellyissä ammattitaitovaatimuksissa keskitytään ammatin ydintoimintoihin, toimintaprosessien hallintaan ja kyseessä olevan alan ammattikäytäntöihin. Niihin sisältyvät myös työelämässä yleisesti tarvittavat taidot, esimerkiksi sosiaaliset valmiudet. Arvioinnin kohteet ja kriteerit on johdettu ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteilla ilmaistaan ne osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota. Kohteiden määrittäminen helpottaa myös ammattitaidon arviointia asianomaisesta työtoiminnasta. Arvioinnin tulee kattaa kaikki tutkinnon perusteissa määritellyt arvioinnin kohteet. Arvioinnin kriteerit määrittelevät hyväksyttävän suorituksen laadullisen ja määrällisen tason. Ammattitaidon osoittamistavat sisältävät tutkinnon suorittamiseen liittyviä tarkentavia ohjeita. Ammattitaito osoitetaan pääsääntöisesti todellisissa työtehtävissä 9

10 ja toimissa. Ammattitaidon osoittamistavat voivat sisältää mm. ohjeita siitä, kuinka tutkintosuoritusta voidaan tarvittaessa täydentää, jotta kaikki ammattitaitovaatimukset tulevat kattavasti osoitetuiksi. 4 Henkilökohtaistaminen näyttötutkinnossa Henkilökohtaistamisesta Opetushallitus on antanut erillisen määräyksen Ammattitaidon arviointi näyttötutkinnossa Ammattitaidon arvioinnissa tulee perusteellisesti ja huolellisesti tarkastella sitä, miten tutkinnon suorittaja on osoittanut osaavansa sen, mitä tutkinnon perusteissa ko. tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa edellytetään. Arvioinnissa käytetään tutkinnon perusteissa määriteltyjä arviointikriteerejä. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä. Vain yhden menetelmän käytöllä ei välttämättä saada luotettavaa tulosta. Arvioinnissa otetaan huomioon ala- ja tutkintokohtaiset erityispiirteet tutkinnon perusteiden mukaisesti. Mikäli tutkinnon suorittajalla on luotettavia selvityksiä aikaisemmin osoitetusta osaamisesta, arvioijat arvioivat niiden vastaavuuden näyttötutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin. Arvioijat ehdottavat dokumentin tutkintotoimikunnalle tunnustettavaksi osaksi näyttötutkinnon suoritusta. Lopullisen päätöksen aiemmin osoitetun ja luotettavasti selvitetyn osaamisen tunnustamisesta tekee tutkintotoimikunta. Ammattitaidon arviointi on prosessi, jossa arviointiaineiston keräämisellä ja arvioinnin dokumentoinnilla on keskeinen merkitys. Työelämän sekä opettajien edustajat tekevät kolmikantaisesti huolellisen ja monipuolisen arvioinnin. n tulee selvästi saada tietoonsa arviointiperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan. lle on annettava mahdollisuus suoritustensa itsearviointiin. Näyttötutkinnon järjestäjä laatii arvioinnin kohteena olevan tutkinnon osan suorittamisesta arviointipöytäkirjan, jonka arvioijat allekirjoittavat. lle tämän jälkeen annettava palaute arvioinnista on osa hyvää arviointiprosessia. Lopullisen päätöksen arvioinnista tekee tutkintotoimikunta. Arvioijat n ammattitaitoa arvioivilla henkilöillä tulee olla hyvä ammattitaito ko. näyttötutkinnon alalta. Tutkintotoimikunta ja näyttötutkinnon järjestäjä sopivat arvioijista näyttötutkintojen järjestämissopimuksessa. Arvioinnin oikaisu voi lainsäädännön mukaisen määräajan puitteissa pyytää arvioinnin oikaisua tutkintotoimikunnalta, jonka toimialaan ja -alueeseen kyseessä oleva tutkinto kuuluu. Kirjallinen oikaisupyyntö osoitetaan tutkintotoimikunnalle. Tutkintotoimikunta voi arvioijia kuultuaan velvoittaa toimittamaan uuden arvioinnin. Arviointia koskevasta oikaisuvaatimuksesta annettuun tutkintotoimikunnan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

11 6 Todistukset Tutkintotodistuksen ja todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta antaa tutkintotoimikunta. Todistuksen valmistavaan koulutukseen osallistumisesta antaa koulutuksen järjestäjä. Opetushallitus on antanut määräyksen todistuksiin merkittävistä tiedoista. Näyttötutkinnon osan tai osien suorittamisesta annetaan todistus silloin, kun näyttötutkintoon osallistuva sitä pyytää. Tutkintotodistuksen ja myös todistuksen tutkinnon osan tai osien suorittamisesta allekirjoittavat tutkintotoimikunnan edustaja ja näyttötutkinnon järjestäjän edustaja. Opetushallituksen hyväksymään ammattikirjaan tehty merkintä näyttötutkinnon suorittamisesta on tutkintotodistukseen rinnastettava todistus näyttötutkinnon suorittamisesta. Näyttötutkinnon järjestäjä hankkii ja allekirjoittaa ammattikirjan. Ammattikirja on näyttötutkinnon suorittajalle maksullinen. 7 Näyttötutkintoon valmistava koulutus Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei voida asettaa koulutukseen osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan kuitenkin erilaisen valmistavan koulutuksen yhteydessä. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä tutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutus ja tutkintotilaisuudet on jäsennettävä tutkinnon osien mukaisesti. Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen osallistuvalle tulee osana koulutusta järjestää mahdollisuus osallistua tutkintotilaisuuksiin ja suorittaa näyttötutkinto. 2 Luku ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON MUODOSTUMINEN 1 Tutkinnon osat Eläintenhoitajan ammattitutkinto käsittää seitsemän (7) osaamisalaa. Tutkinnon suorittamiseksi vaaditaan osaamisaloittain seuraavien tutkinnon osien hyväksytyt suoritukset: Klinikkaeläintenhoitaja: Eläinten tuntemus ja hoito Toimenpide- ja laboratoriotyöt Asiakaspalvelu ja viestintä Koe-eläintenhoitaja: Eläinten tuntemus ja hoito Toimenpide- ja laboratoriotyöt Asiakaspalvelu ja viestintä 11

12 Eläintarhaeläintenhoitaja: Eläinten tuntemus ja hoito Ympäristönhoito ja turvallisuus Asiakaspalvelu ja viestintä Eläinhoitolanpitäjä: Eläinten tuntemus ja hoito Asiakaspalvelu ja viestintä Yritystoiminta ja markkinointi Lemmikkieläinkauppias/Lemmikkieläinkaupan myyjä: Eläinten tuntemus ja hoito Asiakaspalvelu ja myyntityö Yritystoiminta ja markkinointi Yrittäjyys Tutkinnon osat Yritystoiminta ja markkinointi sekä Yrittäjyys ovat keskenään vaihtoehtoisia. Koirahieroja: Koirahieronta Asiakaspalvelu ja viestintä Yritystoiminta Eläintenkouluttaja: Eläinten tuntemus ja koulutus Asiakaspalvelu ja viestintä Yritystoiminta 12

13 3 Luku ELÄINTENHOITAJAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET Jokaisesta tutkinnon osasta esitetään ensin ammattitaitovaatimus (a), sitten siitä johdettu yksi tai useampi arvioinnin kohde vinokirjaimin ja viimeisenä kriteerit, joiden perusteella ammattitaitovaatimus täyttyy. Kohta (b) käsittää arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISALA KLINIKKAELÄINTENHOITAJA 1 Eläinten tuntemus ja hoito a) osaa kuvata lemmikkieläinten normaalin elinkaaren hedelmöittymisestä kuolemaan. b) Eläinten elinkaaren tuntemus osaa hahmottaa tavallisimpien lemmikkieläinlajien, kuten koirien, kissojen, kaniinien ja jyrsijöiden normaalin elinkaaren eri vaiheineen sekä kuvailla vaiheiden tärkeimmät tapahtumat. a) osaa lemmikkieläinten yleisbiologian perusteet ja omaa kokonaisnäkemyksen niiden biologisista erityispiirteistä. b) Eläinten anatomian, fysiologian, biologian ja lisääntymisbiologian perusteiden tuntemus osaa eläinten perusbiologiaa niin, että osaa selvittää tavallisimpien lemmikkieläinlajien rakenteen, elimistön fysiologiset toiminnot ja lisääntymisen sekä näihin liittyvät lajikohtaiset erityispiirteet ottaa huomioon eläinten normaaleissa elämänvaiheissa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset eläimen hyvinvointiin, hoitoon ja ruokintaan. 13

14 a) tuntee eläinten käyttäytymisen ja hallitsee niiden käsittelyn. b) Eläinten käyttäytymisen tuntemus tuntee lemmikkieläinlajien normaalin käyttäytymisen ja osaa tunnistaa siitä poikkeavan käyttäytymisen osaa soveltaa käyttäytymisen tuntemustaan eläinpotilaan hoitotoimenpiteissä ja varautua eläinten yllättäviin reaktioihin erilaisissa hoitotilanteissa ja ympäristöissä osaa ottaa työssään huomioon turvallisuusnäkökohdat siten, että eläimelle, hänelle itselleen tai muille ihmisille ei aiheudu vaaratilanteita. b) Eläinten käsittelytaito osaa lemmikkieläinten käsittelyn periaatteet niin, että pystyy käsittelemään niitä eläinlajikohtaisesti eri tilanteissa osaa valita ja käyttää kullekin lajille sopivia ja turvallisia kiinnipito-, kuljetus- ja pakkokeinoja hallitsee eläinten kanssa toimimisen niin, että toiminta on johdonmukaista, rauhallista ja hätiköimätöntä sekä suhde eläimeen terveellä ja eettisesti kestävällä pohjalla osaa huolehtia eläinpotilaan potilasturvallisuudesta kuljetuksen aikana ja kliinisessä hoitoympäristössä. a) hallitsee eläinryhmien ravinto- ja ympäristövaatimukset ja osaa huolehtia eläinten ruokinnasta ja hyvinvoinnista. b) Ruokinnan hallinta osaa selvittää lemmikkieläinten lajikohtaisen ravinnontarpeen osaa huolehtia niiden ravinto-opillisesti oikeasta ruokinnasta tuntee yleisesti käytössä olevia eläinpotilaalle tarkoitettuja erikoisruokavalioita. b) Ympäristövaatimusten tuntemus ja hyvinvoinnin hallinta osaa selvittää lemmikkieläinten lajikohtaiset ympäristövaatimukset ja toimii hoitotoimenpiteissä ja muissa tilanteissa vaatimusten mukaisesti osaa kiinnittää huomiota eläinten normaalissa kiimakierrossa, tiineydessä ja synnytyksessä tapahtuviin muutoksiin ja raportoida niistä tuntee astutukseen liittyvät toimet ja osaa avustaa synnytyksessä ja vastasyntyneen hoidossa. 14

15 a) osaa kliiniseen tutkimukseen ja hoitoon liittyvät perusasiat ja pystyy toimimaan hoitotoimenpiteissä avustajana. b) Kliinisen tutkimuksen ja hoidon tuntemus sekä hoitotoimenpiteissä avustaminen on perehtynyt lemmikkieläinten tutkimukseen ja hoitoon siten, että pystyy avustamaan eläinlääkäriä yhteistyökykyisesti hoitotilanteessa osaa kiinnittää huomiota eläimen perusterveydentilassa ja käyttäytymisessä tapahtuneisiin muutoksiin sekä asiakkaalta saamiensa tietojen että itse tekemiensä havaintojen perusteella osaa tunnistaa sairauden oireita ja kertoa tekemistään huomioista pystyy arvioimaan tilanteita ja eläimen tilaa kokonaisvaltaisesti sekä pyrkii toimimaan hoitotilanteessa oikein pystyy keräämiensä esitietojen ja tekemiensä havaintojen perusteella arvioimaan eläinpotilaan tarvitseman hoidon kiireellisyyttä. a) noudattaa säädöksiä ja määräyksiä, osaa käyttää alalla käytettäviä koneita ja laitteita sekä ottaa työturvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon. b) Säädösten ja määräyksien tuntemus osaa selvittää eläinsuojelusäädöksiin perustuvat määräykset ja ottaa ne huomioon toiminnassaan toimii eläinten matkustamiseen liittyvien säännöksien ja määräyksien mukaan tuntee lain eläinten lääkitsemisestä ja ottaa sen velvoitteet huomioon lääkkeitä potilaan omistajalle luovuttaessaan. osaa työssään käytettävien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet ja hallitsee niiden turvallisen käytön niin, että siitä ei aiheudu vaaraa eläimelle, itselle eikä muille ihmisille pystyy tunnistamaan työturvallisuusriskit ja ottaa ne sekä työturvallisuusmääräykset huomioon työssään on suorittanut EA1-kurssin ja hänellä on siitä voimassa oleva todistus toimii työssään kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. C. Ammattitaidon osoittamistavat Tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä. Osoitettua osaamista voidaan täydentää muilla tavoilla, kuten haastatteluilla, kirjallisilla esityksillä ja muilla vastaavilla menetelmillä. Erilaisia arviointimenetelmiä käytetään siinä laajuudessa, että vaadittava osaaminen tulee kattavasti ja luotettavasti osoitetuksi. 15

16 2 Toimenpide- ja laboratoriotyöt a) osaa mikrobiologian ja loisopin perustiedot. Hän tuntee tautiopin perusteet, yleisimmät eläinten sairaudet sekä ihmisille ja eläimille yhteiset tartuntataudit. b) Mikrobiologian, loisopin ja eläinten tautiopin perusteiden sekä sairauksien tuntemus on perehtynyt mikrobiologian ja lemmikkieläinten tautiopin sekä loisopin perusteisiin niin, että pystyy soveltamaan tietojaan käytännön työtilanteissa ottaa tartuntatautien ennaltaehkäisyyn vaikuttavat tekijät huomioon työssään ja osaa soveltaa tietoperustaansa eläinten sairauksista sekä ihmisille ja eläimille yhteisistä tartuntataudeista, zoonooneista. a) osaa ottaa laboratoriotutkimusnäytteet ja tehdä niistä määritykset. b) Näytteiden ottaminen ja laboratoriomäärityksien tekeminen osaa ottaa tavallisimpia laboratoriotutkimusnäytteitä ja tehdä niistä ohjeiden mukaan laboratoriomäärityksiä, esimerkiksi testiliuskojen ja mikroskoopin avulla osaa selvittää yleisimmät näytteenottotilanteessa ja laboratoriotyöskentelystä johtuvat virhelähteet, osaa välttää niitä ja tuoda tapahtuneet virheet esiin osaa valmistaa laboratorionäytteet lähetystä ja kuljetusta varten. a) osaa diagnostisen kuvantamisen perusteet ja yleisimmät menetelmät sekä osaa tehdä tavallisimmat toimenpiteet turvallisesti. b) Diagnostisen kuvantamisen toimenpiteiden tekeminen osaa avustaa diagnostisen kuvantamisen toimenpiteissä osaa tehdä ohjeiden mukaan tavallisimpia diagnostisen kuvantamisen toimenpiteitä, esimerkiksi natiivi thorax- ja abdomen -röntgenkuvaukset tiedostaa säteiden vaikutuksen eri kudoksiin ja osaa selvittää säteilyn haitat osaa käyttää ja ylläpitää toimenpiteissä käytettäviä laitteita ja apuvälineitä ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon ja osaa suojata itsensä, potilaan ja avustavan henkilöstön säteilytutkimuksen aikana. 16

17 a) on perehtynyt perioperatiivisen hoidon ja välinehuollon perusteisiin. Hän hallitsee hygieeniset, aseptiset ja steriilit työskentelytavat ja osaa toimia tilanteen ja hoitotoimenpiteen vaatimusten mukaan. b) Perioperatiivisen hoidon periaatteiden tuntemus osaa valmistella potilaan kirurgista toimenpidettä varten hallitsee leikkaussalityöskentelyn toimintatavat ja osaa toimia leikkaussalissa rauhallisesti ja johdonmukaisesti osaa avustaa eläinlääkäriä leikkaussalityöskentelyssä ja valvoa anestesiaa sekä raportoida sen aikana tapahtuvista muutoksista pystyy ohjeiden mukaan huolehtimaan potilaan heräämiseen, operaation jälkeiseen lääkitykseen ja haavan hoitoon liittyvistä toimenpiteistä sekä raportoimaan eläimen tilassa tapahtuvista muutoksista. b) Välinehuollon hallinta tunnistaa yleisimmät instrumentit, osaa pakata niitä sterilointia varten ja avata steriilin pakkauksen osaa pestä, huoltaa ja desinfioida työvälineet sekä steriloida instrumentit yksitellen ja pakkauksiin koottuna osaa pukeutua asianmukaisesti leikkaussalityöskentelyä varten ja avustaa steriileissä työtilanteissa hallitsee käsihygienian ja osaa valita oikeat aineet ja työtavat erilaisten tahrojen ja pintojen puhdistukseen sekä desinfiointiin noudattaa työssään hyvää aseptiikkaa. a) osaa lääkehoidon perusteet osana eläinpotilaan hoitotyötä. b) Lääkeaineiden tuntemus ja annostelu toimii lääkkeiden käyttöön ja luovutukseen liittyvän lainsäädännön ja lain vaatiman lääkekirjanpidon mukaan osaa kuvata lääkemääräyksellä saatavan ja vapaan kaupan lääkkeen välisen eron hallitsee lääkkeiden säilytyksen, varastojen ylläpidon sekä vanhentuneiden lääkkeiden hävityksen osaa lääkkeitä eläinpotilaan omistajalle luovuttaessaan kertoa lääkityksen mahdollisista sivuvaikutuksista sekä lääkityksen aikana potilaan perushoidossa huomioitavista asioista osaa selvittää tavallisimmat lääkemuodot ja antaa eläinpotilaalle lääkevalmisteita suun kautta ja erilaisina paikallishoitoina osaa antaa lääkkeitä pistoksena nahan alle ja lihakseen eläinlääkärin ohjeiden mukaan. 17

18 a) osaa toimia eläimen kivunpoistossa ja anestesiassa sekä eläimen lopetustilanteessa. b) Eläimen kivunpoisto, anestesia ja lopetus tunnistaa kivun merkit potilaassa ja osaa raportoida niistä eläinlääkärille osaa huolehtia eläimen kivunpoistosta ohjeiden mukaan pystyy avustamaan eläimen rauhoittamiseen ja anestesiaan liittyvissä toimenpiteissä sekä ohjeistettuna rauhoittamaan eläimen tuntee humaaneja lopetusmenetelmiä ja osaa avustaa eläimen lopetustilanteessa tunnistaa kuoleman tunnusmerkit osaa eläimen lopetustilanteessa toimia empaattisesti asiakasta tukien. a) ottaa työssään huomioon ympäristönäkökohdat. b) Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen tuntee ympäristölainsäädännön niin, että osaa toimia sen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan, esimerkiksi lajittelemalla jätteet ja toimittamalla ne edelleen käsiteltäviksi. c. Ammattitaidon osoittamistavat Tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä. Osoitettua osaamista voidaan täydentää muilla tavoilla, kuten haastatteluilla, kirjallisilla esityksillä ja muilla vastaavilla menetelmillä. Erilaisia arviointimenetelmiä käytetään siinä laajuudessa, että vaadittava osaaminen tulee kattavasti ja luotettavasti osoitetuksi. 3 Asiakaspalvelu ja viestintä a) hallitsee asiakaspalvelun. b) Asiakaspalvelutaidot hallitsee asiakaspalvelun periaatteet niin, että osaa toimia asiakaspalvelutyössä luontevasti ja ystävällisesti hyviä tapoja ja yrityksen toimintaperiaatteita noudattaen hallitsee erilaiset asiakaspalvelutilanteet ja pystyy ratkaisemaan esiin tulevia ongelmia 18

19 osaa toimia asiakaspalvelutilanteessa yhteistyössä eläinlääkärin kanssa pystyy toimimaan myös muulla kuin omalla äidinkielellään. a) osaa opastaa asiakkaita eläinten pitoon ja hoitoon liittyvissä asioissa. b) Opastustaidot osaa opastaa eläinten hoitoon ja perusterveydenhuoltoon sekä tartuntatautien ennaltaehkäisyyn liittyvissä toimenpiteissä osaa neuvoa eläinten ravitsemuksessa ja ruokinnassa sekä yleisimmissä erikoisruokavalioissa osaa ohjata asiakasta eläinten normaalia kiimakiertoa, astutusta, synnytystä ja vastasyntyneen hoitoa koskevissa asioissa sekä opastaa eläimen sairauden tai tietyn toimenpiteen vaatimassa hoidossa osaa kertoa eläinten humaaneista lopetusmenetelmistä ja lopetustilanteesta sekä neuvoa kuolleen eläimen tuhkaamisessa ja hautaamisessa. a) osaa raportoida ja toimia myyntityössä. b) Raportointitaito hallitsee tietotekniikan perustaidot ja osaa käyttää sähköpostia, Internetiä ja alan sovellusohjelmia tekee ajanvaraus-, kirjanpito- ja raportointityöt huolellisesti ja täsmällisesti. b) Myyntityö osaa selvittää yrityksen tarjontaan kuuluvat palvelut ja tuotteet osaa myydä palveluja ja tuotteita sekä ylläpitää ja täydentää tuotevarastoja osaa käyttää yrityksen maksuliikenteeseen kuuluvia laitteita sekä hallitsee maksuvälineiden käytön ja ottaa huomioon niiden turvallisuus- ja riskitekijät toimii taloudellisesti. a) toimii yrittäjämäisesti, osaa hankkia tietoja ja on yhteistyökykyinen. b) Sisäinen yrittäjyys toimii palveluhenkisesti yrityksen arvoja ja palveluideaa noudattaen osaa selvittää pääpiirteittäin, mistä yrityksen tuotot syntyvät, millaisia kustannuksia toiminta aiheuttaa sekä mitä kannattavuus on ja miten siihen voi vaikuttaa 19

20 toimii vastuuntuntoisesti ja tiedostaa työpanoksensa merkityksen yrityksen toiminnalle osaa ylläpitää yrityksen ulkoista kuvaa moitteettomalla käytöksellään ja yrityksestä antamallaan informaatiolla osaa kehittää toimintaansa osaa selvittää laatujärjestelmän periaatteet. b) Tiedon hankinta osaa hankkia tietoa erilaisista tietolähteistä, esimerkiksi ammattilehdistä, tietoverkoista ja jatkokoulutustilaisuuksista, ja hyödyntää sitä ammattitaitonsa ylläpidossa ja kehittämisessä osaa selvittää alansa ammattitaitovaatimukset ja ymmärtää oman osaamisensa suhteessa vaatimuksiin. b) Yhteistyötaidot noudattaa työyhteisön ohjeita ja sääntöjä sekä salassapitomääräyksiä tietää, miten ihmissuhteet ja hyvinvointi vaikuttavat työyhteisön tulokselliseen toimintaan ja tiedostaa, että hän itse on tässä keskeinen vaikuttaja osaa toimia ryhmissä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa yhteistyökykyisesti tiedostaa oman roolinsa moniammatillisessa työyhteisössä ja osaa suunnitelmallisesti ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan. c. Ammattitaidon osoittamistavat Tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen osoitetaan käytännön työtehtävissä. Osoitettua osaamista voidaan täydentää muilla tavoilla, kuten haastatteluilla, kirjallisilla esityksillä ja muilla vastaavilla menetelmillä. Erilaisia arviointimenetelmiä käytetään siinä laajuudessa, että vaadittava osaaminen tulee kattavasti ja luotettavasti osoitetuksi. 20

21 OSAAMISALA KOE-ELÄINTENHOITAJA 4 Eläinten tuntemus ja hoito a) osaa kuvata koe-eläinten normaalin elinkaaren hedelmöittymisestä kuolemaan. b) Koe-eläinten elinkaaren tuntemus osaa hahmottaa koe-eläinlajien, kuten jyrsijöiden, kaniinien, koirien, sikojen ja lampaiden sekä kalojen normaalin elinkaaren niin, että tietää sen eri vaiheet ja osaa kuvailla vaiheiden tärkeimmät tapahtumat. a) osaa yleisbiologian perusteet ja hänellä on kokonaisnäkemys koe-eläinten biologisista erityispiirteistä. b) Eläinten anatomian, fysiologian, biologian ja lisääntymisbiologian tuntemus osaa eläinten perusbiologiaa niin, että on selvillä tavallisimpien koe-eläinten rakenteesta, elimistön fysiologisista toiminnoista sekä lisääntymisestä ja näihin liittyvistä lajikohtaisista erityispiirteistä osaa hoitotyössään ottaa huomioon eläinten normaaleissa elämänvaiheissa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset eläimen hyvinvointiin ja hoitoon. a) tuntee koe-eläinten käyttäytymisen ja hallitsee eläinten käsittelyn. b) Eläinten käyttäytymisen tuntemus tuntee koe-eläinten normaalin käyttäytymisen ja osaa tunnistaa siitä poikkeavan käyttäytymisen osaa soveltaa käyttäytymisen tuntemustaan koe-eläinten hoitotyössä ja varautua eläimen yllättäviin reaktioihin erilaisissa hoitotilanteissa ja ympäristöissä osaa ottaa työssään huomioon turvallisuusnäkökohdat siten, että eläimelle, hänelle itselleen tai muille ihmisille ei aiheudu vaaratilanteita. b) Eläinten käsittelytaito osaa koe-eläinten lajikohtaiset käsittelyn periaatteet niin, että pystyy käsittelemään eläimiä lajikohtaisesti eri tilanteissa 21

22 osaa valita ja käyttää kullekin lajille sopivia ja turvallisia kiinnipito-, kuljetus- ja pakkokeinoja hallitsee eläinten käsittelyn niin, että toiminta on johdonmukaista, rauhallista ja hätiköimätöntä sekä suhde eläimeen terveellä ja eettisesti kestävällä pohjalla. a) osaa eläinlajien tuotantomenetelmiä sekä hallitsee perimältään erilaisten eläinkantojen ylläpidon perusteet. b) Eläinlajien tuotantomenetelmien tuntemus ja eläinkantojen ylläpidon hallinta osaa eri koe-eläinlajien yleisimmät tuotantomenetelmät osaa erilaisten eläinkantojen, esimerkiksi sisä- ja ulkosiittoisten, tuotannon ja ylläpidon perusasiat osaa eläimen kiimakierron, tiineyden ja synnytyksen eri vaiheet hallitsee hoitamiensa eläinten siitostukseen liittyvät toimet ja tunnistaa kantavat eläimet osaa määrittää erilajisten ja -ikäisten eläinten sukupuolen osaa selvittää geenimuunneltujen eläinkantojen yleisimpiä luomistapoja osaa selvittää geenimuunneltujen kantojen ylläpitoon ja tuotantoon liittyviä erityisvaatimuksia ja osaa noudattaa annettuja ohjeita halutun perimän omaavien eläinten tuottamiseksi. a) hallitsee eläinryhmien ravinto- ja ympäristövaatimukset ja osaa huolehtia eläinten ruokinnasta ja hyvinvoinnista. b) Ruokinnan hallinta osaa selvittää koe-eläinten lajikohtaisen ravinnontarpeen osaa huolehtia eläinten ravinto-opillisesti oikeasta ruokinnasta hallitsee lajikohtaiset ruokintatavat. b) Ympäristövaatimusten tuntemus ja hyvinvoinnin turvaaminen osaa selvittää koe-eläinten lajikohtaiset tarpeet lähiympäristön suhteen osaa koe-eläinten lähiympäristöön liittyvät viranomaismääräykset tiedostaa koe-eläinten ympäristön merkityksen eläinkokeissa saataviin tuloksiin toimii hoito- ja muissa tilanteissa vaatimusten mukaan. 22

23 a) hallitsee eläinten lähiympäristön huollon ja työtavat. b) Lähiympäristön huollon ja työtapojen hallinta tiedostaa hygienian merkityksen ja hallitsee koe-eläinten lähiympäristön puhtaanapidon sekä osaa huolehtia toimintaympäristön siisteydestä osaa selvittää erilaisia menetelmiä, joilla eläimet eristetään mikrobiologisesti muusta ympäristöstä ja osaa menetelmiin liittyviä työtapoja hallitsee eläinten hoitoon liittyvien tarvikkeiden vastaanottamisen, varastoinnin ja asianmukaisen käytön, kuten käytännöt rehujen, kuivikkeiden ja pesuaineiden käytössä ja laadunhallinnassa osaa seurata ympäristöolosuhteita ja raportoida välittömästi puutteita havaitessaan. a) noudattaa säädöksiä ja määräyksiä sekä eettisiä periaatteita. b) Säädösten, määräysten ja eettisten periaatteiden noudattaminen osaa soveltaa koe-eläinten suojeluun, hoitoon ja eläinkokeisiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä työssään osaa alan eettiset periaatteet ja toimii työssään näitä noudattaen osaa selvittää koe-eläinten käytön merkityksen ja eläinkokeiden tarkoituksen. a) osaa käyttää alalla tarvittavia koneita ja laitteita sekä ottaa työturvallisuus- ja ympäristönäkökohdat huomioon. b) Koneiden ja laitteiden käyttötaito sekä työturvallisuuden huomioon ottaminen osaa työssään käytettävien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteet ja hallitsee niiden sekä käytössä tarvittavien kemikaalien turvallisen käytön niin, että ei aiheuta vaaraa eläimille, itselleen tai muille ihmisille pystyy tunnistamaan vaaratilanteet ja työturvallisuusriskit ja ottaa ne sekä työturvallisuusmääräykset huomioon työssään osaa selvittää eläimiin liittyviä terveysriskejä, kuten allergisoitumisen on suorittanut EA1-kurssin ja hänellä on siitä voimassa oleva todistus. b) Ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. 23

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 9/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 9/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet VIESTINVÄLITYS- JA LOGISTIIKKAPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS

Lisätiedot

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010

TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN AMMATTITUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 47/011/2010 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Määräykset ja ohjeet 2010:10 Näyttötutkinnon perusteet TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet KALANJALOSTAJAN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 19/011/2008 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3742 0 (nid.) ISBN 978 952 13 3743 7 (pdf) 1 Dno 19/011/2008 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KAUPAN ESIMIEHEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 40/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:44 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:44 ISBN 978-952-13-5708-4 (nid.)

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 8/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Määräykset ja ohjeet 2011:6 Näyttötutkinnon perusteet VIRASTOMESTARIN AMMATTITUTKINTO 2011

Lisätiedot

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet LAIVASÄHKÖMESTARIN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 37/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:41 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:41 ISBN 978-952-13-5643-8 (nid.)

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 18/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:29 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:29 ISBN 978-952-13-5518-9 (nid.)

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013

MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet MUOVIMEKAANIKON AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 29/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:36 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2013:36 ISBN 978-952-13-5587-5 (nid.) ISBN

Lisätiedot

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO

YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Näyttötutkinnon perusteet YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO Lausuntopyyntö 34/421/2012 Opetushallitus Utbildningsstyrelsen 2012 Sisällys YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINTO... 1 Sisällys... 2 1 NÄYTTÖTUTKINNOT... 1 1.1

Lisätiedot

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 33/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Määräykset ja ohjeet 2011:45 Näyttötutkinnon perusteet TYÖVALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet

MÄÄRÄYS 49/011/2009. Näyttötutkinnon perusteet MÄÄRÄYS 49/011/2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 Näyttötutkinnon perusteet KEHITYSVAMMA-ALAN AMMATTITUTKINTO 2009 MÄÄRÄYS 49/011/2009 OPETUSHALLITUS 1 Opetushallitus

Lisätiedot

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Kalatalouden perustutkinto on ollut tutkintorakenteessa vuodesta 2001 lähtien. Tutkinnon uudistamisen tarkoituksena on ollut päivittää kalatalouden

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012 Näyttötutkinnon perusteet TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 10/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:5 Määräykset ja ohjeet 2012:5 Näyttötutkinnon perusteet TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO 2012

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009

LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 LAUSUNTOPYYNTÖ 14.5.2009 9/421/2009 JAKELU TIEDOKSI Autismi ja Aspergerliitto Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry Eteva kuntayhtymä FDUV (Förbundet De Utvecklingsstördas Väl) Helsingin erityishuoltopiiri

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011

KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 21/011/2011 2011: 25 Määräykset ja ohjeet 2011:25 KYLMÄASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2011 Määräykset ja ohjeet 2011:25 Opetushallitus ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013

VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 16/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Määräykset ja ohjeet 2013:25 Näyttötutkinnon perusteet VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013

AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO 2013 Määräys 3/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Määräykset ja ohjeet 2013:2 Näyttötutkinnon perusteet AUTOMAATIOASENTAJAN AMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Näyttötutkinnon perusteet

Näyttötutkinnon perusteet Näyttötutkinnon perusteet SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO 2008 MÄÄRÄYS 34/011/2007 OPETUSHALLITUS ISBN 978 952 13 3549 5 (nid.) ISBN 978 952 13 3550 1 (pdf) 1 Dno 34/011/2007 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet 0 TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 1 SISÄLTÖ 1. NÄYTTÖTUTKINNOT... 2 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 2 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen... 2 1.3 Näyttötutkinnon

Lisätiedot