Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Muistio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Muistio 19.12.2011"

Transkriptio

1 Kansallinen metsäohjelma 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä Muistio Metsätalouden tuet tulevaisuudessa -työpaja Aika klo Paikka Metsämiesten säätiön maja, Suomusjärvi Osallistujat Marja Hilska-Aaltonen, pj. Urpo Hassinen Harri Hänninen, siht. Simo Jaakkola Matti Mäkelä Kari Perttilä (Kai Merivaaran sijaan) Pekka Ripatti (kohdat 1-5) Sixten Sunabacka (kohdat 1-3) Mikko Tiirola (Juha Hakkaraisen sijaan) Tuomo Turunen Jouni Väkevä Olli Äijälä, siht. (kohdat 1-5) Asiantuntijat Arto Koistinen, Tapio Juha Laitila, Metla Timo Makkonen, Metsäkeskus Juho Rantala, Metla Timo Tolppa, Metsäkonepalvelu Oy 1 Tilaisuuden avaus ja tavoitteet Ilari Pirttilä Metsämiesten Säätiöstä kertoi lyhyesti säätiöstä ja toivotti osallistujat tervetulleiksi säätiön majalle. Tilaisuuden puheenjohtaja Marja Hilska-Aaltonen kiitti Pirttilää tiloista ja tarjoiluista. Puheenjohtaja määritti työpajan tavoitteeksi tarkastella avoimesti kaikkia metsätalouden töitä ja niihin liittyviä tukia. Koska valtion rahoitusta supistetaan, tuet on kohdistettava vain välttämättömimpiin työlajeihin. 2 Näkemyksiä tukijärjestelmän tulevaisuudesta Marja Hilska-Aaltonen esitteli tilaisuuden aluksi näkemyksiä tukijärjestelmän tulevaisuudesta (liite 1). Lähes 80 vuotta tuet ovat kohdentuneet likimain samoihin työlajeihin, vaikkakin linjauksissa ja painotuksissa on tapahtunut muutoksia. Rahoitusvyöhykkeet, hieman erilaisina, ovat olleet myös käytössä vuosikymmeniä. Tukitaso perustuu toteutuskustannuksiin, josta eri vyöhykkeillä korvataan erisuuruinen osa. Vuoden 2009 markkinahakkuiden normaalia alhaisempi taso johti energiapuun korjuun lisääntymiseen ja tukimäärän kasvuun. Esimerkiksi vuonna 2011 tehdyistä töistä 8-10 miljoonaa siirtyy maksettavaksi vuoden 2012 rahoista, koska tukiin varatut varat ovat loppuneet ja lisärahoitus oli riittämätön. Tämä pienentää vuonna 2012 toteutettavien töiden rahoitusta. Lisäksi muutoinkin ensi vuonna on käytettävissä 20 miljoonaa kuluvaa vuotta pienemmät määrärahat. Tukien painopiste on ollut viimevuodet energiapuun korjuussa ja haketuksessa. Mitä enemmän kohteiden tukikelpoisuudelle on ehtoja ja rajauksia (senttejä ja kiloja), sitä enemmän tarvitaan valvontaa. - Mitä joustavammat säädökset, sitä vähemmän byrokratiaa. Pienpuun energiatuen tavoite: saatava energiapuuta, mutta ei saa vääristää kilpailua. Jos aiheutuu kilpailun vääristämisiä, on tukijärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta tarkasteltava uudelleen. TEM:ssä on rakennettu seurantajärjestelmää, jolla voidaan arvioida tukien mahdollista vaikutusta kilpailun vääristämiseen. Se ei tule kaikkien käyttöön, vaan jää virkamiestyökaluksi.

2 Eräs vaihtoehto on, että luovuttaisiin kokonaan pienpuun energiatuesta, ja kohdennettaisiin tukea vain taimikonhoitoon. Annettaisiin markkinoiden hoitaa energiapuu. Pienpuun energiatuen (PETU) notifioinnissa on haasteita, koska EU:n komission on halunnut, että tuelle tuetaan vain sähkön- ja lämmöntuotantoa. Tästä koituisi ongelmia biojalostamoille, joissa samasta puusta voidaan valmistaa hyvinkin erilaisia tuotteitta markkinoiden kysynnän mukaan. Muutenkin tuen hyväksyttäminen on haasteellinen prosessi, koska laitostuet ovat hyväksyttyjä mutta korjuutuet eivät. PETU asemoituu edellä mainittujen tukien välimaastoon. Käytiin keskustelua myös miten ensiharvennus pitäisi määritellä PETU-asetuksessa. Infrastruktuurin tukemisen tavoitteena on oltava, että talvi- ja kelirikkoleimikoita saadaan enenevässä määrin kesäkohteiksi. Tiestöä on ajateltava kokonaisuutena, metsätiet eivät välttämättä ole pullonkaula, vaan yksityistiet, kylätiet, joiden takana metsätiet ovat. Puuhuolto pitää saada pysyvästi yksityisteiden rahoituksen perusteeksi, vaikkei kolmea savua tien varrelta löytyisikään. Määräaikainen säännös, joka päättyy tänä vuonna, on saatava pysyväksi ja siinä yhteydessä on arvioitava Kemera-lain nojalla myönnettävien metsätien tekemiseen kohdistuvien tukien sulauttaminen yksityistielain mukaiseen tukijärjestelmään. 3 Mihin tuet valuvat? Mitä jos tukia ei ole? Arto Koistinen ja Pekka Ripatti tekivät katsauksen tukien kohdentumiseen ja pohtivat, mitä tapahtuisi ilman tukia (liite 2). Suunnittelukorvaus perustuu siihen, että Maailmanpankki aikanaan vaati 1970-luvulla, että töiden rahoituksen tulee perustua suunnitelmiin, jotka laatii valtion organisaatio. Myös komissio vaati, että rahoitetaan vain työt, jotka perustuvat ennakkosuunnitelmiin, samaan tapaan kuin maataloudessa. Jälkirahoitteisten töiden rahoittaminen on kuitenkin mahdollista, kunhan kaikki rahoitusehdot täyttävät työt rahoitetaan. Jälkirahoitteisten töiden hyväksymisessä on siten vähemmän harkintavaltaa kuin suunnitelman vaativien töiden rahoituksessa. Todettiin, että jonkinlaisen suunnitelman tuet varmasti jatkossakin vaativat mutta, että se voisi olla kevyempi kuin nykyisin. Tukitason alentuessa suunnittelun ja valvonnan suhteellinen osuus valtion toimintaan osoittamista varoista kasvaa, mikä on koko nykyisen järjestelmän sudenkuoppa. Tietty historia ei riitä, vaan on oltava joku muu vedenpitävä syy, miksi rahoitetaan erikseen suunnittelua. Suunnittelun laatu on tärkeä kysymys ja merkittävä osa kustannuksia. On arvioitava tarkoituksenmukainen suunnitelmien laatutaso. Toisaalta suunnittelukustannukset koostuvat paljolti maastotyöstä, joka on välttämätöntä hankkeen laadukkaan toteutuksen kannalta. Voidaan kysyä, miksi tuet ovat erisuuruisia eri osissa maata. Jos kustannusperusteisesti tarkastellaan, taimikon ja nuoren metsän hoidossa kulut ovat maan eri osissa samaa luokkaa, mutta tuet ovat pohjoisessa suurempia. Kyse on toisaalta investoinnista, josta tuotto kertyy vasta huomattavan kaukana erityisesti Pohjois-Suomessa. Onko kyse investointituesta? Jos meillä olisi metsätalousyrittäjiä, tukea ei tarvittaisi. Osittain tukitarve johtuukin metsänomistuksen rakenteesta. Kannustavuutta investointeihin saataisiin, jos tuki perustuisi verotukseen, eli investointikulun voisi vähentää jopa kaksinkertaisena. Toisaalta vallalla oleva verotukien karsiminen on vastoin tätä ajattelua. Lisäksi verotuissa on vähemmän mahdollisuuksia säätää ja tarkentaa tuen kohdentumista metsäpolitiikan muuttuessa. Kokonaisuutta mietittäessä on rohjettava ylittää hallinnonalarajat. Vaikka verotus on VM:n hallinnonalalla, ja metsäpolitiikka MMM:n johdossa, se ei saa rajoittaa keinojen 2 (6)

3 kehittämistä. Keskustelussa nousi esiin näkemys, että VM:ssä ei ole metsäalan osaamista, joten ministeriöiden väliltä puuttuu luonteva keskusteluyhteys. Koska hakkuut ovat vain noin puolet kasvusta, metsätase on vaarassa johtaa siihen, että puuntuotannon tukeminen kyseenalaistetaan. Suomeen on saatava lisää investointeja puuta käyttävään teollisuuteen. Tilakoon rinnalla tai jopa sijaan tulisi kiinnittää huomiota käsittelyyksiköiden kokoon. Onko perusteltua tukea pienipiirteistä harrastelua? Toisaalta käsittelykuvioiden koko kasvaa tilakoon kasvaessa. Osasyy pieneen kuviokokoon on myös metsäammattilaisissa. Jos tukia ei olisi, se saattaisi johtaa taimikonhoidon suoritemäärien kasvamiseen nuoren metsän hoidon sijaan, koska taimikonhoidon kustannukset ovat pienemmät. Varhaishoidon tekemiseen tulisi panostaa kaukonäköisesti ja automaattisesti. Kemeraa rapauttava säännös on kahden metrin raja, joka Pohjois-Suomea lukuun ottamatta johtaa mattimyöhäisten toimintaan. Metsälaissa asetettua taloudellisesti kasvatuskelpoisen taimikon rajaa tulee tarkastella uudelleen, koska valtiotukea ei voi myöntää laissa säädetyn velvoitteen hoitamiseen. Kemera-kohteiden rajaa tulee alentaa metriin tai 1,3 metriin. Silloin työn ajoitus menee kohdalleen ja koko maassa voitaisiin käyttää samaa tukitasoa. Koska asia on metsäpuolen omissa käsissä, jarru pois ja lainsäädäntöön. Metsäalan yhteinen tahto ja näkemys auttavat viemään asian läpi. Yksi vaihtoehto rahoituslaille voisi olla, että laaditaan ohjelma (5-7 vuotta), jossa asetetaan työtavoitteet ja määritetään ohjelmalle rahoitus, jonka sisällä hankkeita voidaan priorisoida ja sopeuttaa saatuun rahoitukseen. Maatalouden puolella ohjelmapohjaisesta rahoituksesta on toisaalta huonoja kokemuksia. Mikä on metsätalouden tukien ja verotuksen vaikutus kansantalouden tuotokseen? Tällä hetkellä meiltä puuttuu tutkimus, joka osoittaisi tämän konkreettisesti. VM:ssä näkökanta on yhteiskunta, työllisyys ja hyvinvointi, ei se, että metsät kasvavat ja voivat hyvin. Kirstunvartijoiden suuntaan on puhuttava oikeaa kieltä. 4 Teknisen kehityksen vaikutus tuottavuuteen taimikonhoidossa ja energiapuuharvennuksessa Juho Rantala kertoi teknologian ja tuottavuuden kehityksestä taimikonhoidossa (liite 3). Taimikonhoidon kustannustaso on noussut 2000-luvulla, joka selittyy paitsi työkustannusten nousulla myös sillä, että tehdään yhä vaikeampia ja työläämpiä kohteita. NMH:n kustannustaso on noussut hitaammin kuin taimikonhoidon kustannus. Energiapuun korjuulla (ja tuilla) kompensoidaan kustannusten nousua NMH:ssa. Taimikonhoidon laatu on keskeisiä tulevaisuuden puuntuotantoon liittyviä asioita. Taimikonhoidon laatu on kuitenkin heikkenemässä, rästit kasvavat. Metsätalouden työvoima ikääntyy, nuoria ei saada houkuteltua alan töihin. Samalla metsänomistajakunta ikääntyy ja omatoimisuus vähenee. Metsänhoitopalvelujen kysyntä kasvaa, mutta työvoimapula uhkaa. Tuottavuutta on pakko nostaa. Keinot tuottavuuden nostoon: koneellistaminen, ajoitus ja taimikonhoitokertojen määrä, varhaisperkaus sekä kemialliset ja biologiset vesakontorjuntakeinot. Koneellisen lehtipuuvesakon kitkemistä havupuun taimikoista jarruttaa Kemera, koska työ tulisi tehdä noin metrin pituiseen taimikkoon, johon ei saa tukea. Tämä on este myös konekehitykselle. Koneellisen kitkennän kustannussäästö manuaaliseen verrattuna on noin 20 % unohtaen Kemera-tuki. Taimikon harvennusvaiheessa (3-8 m) on käytössä kaksi konemallia (MenSe, UW40). Järeä peruskone ja harvennuspää ei ole kannattava (vaihtelu tosin suurta), mutta pienkone harvennuspään kanssa on kustannuksiltaan samaa luokkaa miestyön kanssa. Noin 15 % 3 (6)

4 Kemera-kohteista olisi konetyönä kilpailukykyisiä. Pelkkä kone ei riitä, kuljettaja ja hänen osaamisensa (koulutus) on tärkeää. Metsänomistajat pelkäävät ennakkoon konetyötä, mutta ovat olleet tyytyväisiä työjälkeen muutaman vuoden päästä. Ennakkoasenteet ovat yksi este konetyön lisääntymiselle. Varhaisperkaustarpeesta tehdään nykyään vain 10 %. Sen edut ovat kuitenkin merkittäviä puuston jatkokehityksen kannalta ja se on myös taloudellisesti kannattava. Tukirakenne ei kuitenkaan kannusta siihen. Ennen nyky-kemeraa omistajat tekivät itse paljon perkausta, mutta tämä johtui enemmänkin silloisen omistajakunnan rakenteesta. Tänä päivänä metsäammattilaisten tietotaso perkauksen tarpeellisuudesta on puutteellinen, ja kannuste neuvoa puuttuu. Monelle metsänomistajalle riittää lakitaso, eikä hyvän metsän hoidon taso, sillä kustannuksia pelätään. Tarvitaan kannuste tehdä pitkävaikutteisia investointeja, ajoissa. Ongelmana on tässäkin jo aiemmin mainittu Kemera-tuen pituusrajavaatimus. Suomen ja Ruotsin metsätalouden verotuksen ja tukien vertailu olisi hyödyllinen. Todettiin, että tällainen vertailu on tehty noin viisi vuotta sitten (raportti Metsätehon sivuilla). - Olisiko syytä päivittää? Samalla todettiin, että tulosten tulkitseminen on erittäin haastavaa, koska järjestelmät ovat hyvin erilaiset, mm. metsätulojen verotus on erilaista. Tukitasojen laskiessa tulee hyödyntää metsänhoidossa energiapuu ja taimikoiden kasvattaminen nykyistä tiheämpinä (suositukset). Tuessa poistuman vähimmäismäärävaatimusta tulisi laskea eli jäävän puuston määrää tulisi lisätä, mutta kustannusvastaavuus täytyy pystyä osoittamaan valtiontukea myönnettäessä. Varhaisperkauksen tarpeesta vallitsi työpajassa yksimielisyys. Se on keino pitää pienenevillä tukitasoilla taimikonhoidon laatu kunnossa. Jos laikkumätästyksen tilalle saataisiin vielä kääntömätästys, se saattaisi vähentää myös varhaisperkauksen tarvetta. Korostettiin, että tarkasteluun tulee nostaa koko ketju, ei vain yksi työlaji. Metsänomistajille tulee kehittää metsäomaisuuden hoitopalvelun kaltainen, markkinapohjainen palvelumalli. Asiakaslähtöisessä järjestelmässä voitaisiin tehdä tarjous/kartoitus varhaisperkauksen tarpeesta automaattisesti, kun viisi vuotta viljelystä on kulunut. Tulee löytää ne kohteet, joihin metsätalouden tuet on metsäpolitiikan ja kansantalouden kannalta järkevintä ohjata. Metsänomistajan kuuluu kantaa riski. Omaisuuden hoidon laiminlyönnistä ei saa tukea. Juha Laitila kertoi teknologian ja tuottavuuden kehityksestä energiapuuharvennuksissa (liite 4). Kalleimmat puut korjata tai kaataa maahan, ovat läpimitaltaan 5-7 cm puut. Kokopuu- ja rankahakkuun tuottavuus kasvaa rinnankorkeusläpimitan kasvaessa. Karsitun rangan metsä- ja autokuljetuksessa tuottavuus kasvaa verrattuna kokopuuhun. Rangan ja kokopuun korjuukustannus on samaa luokka kun läpimitta on yli 10 cm. Kokopuun korjuu välipaikkahaketuksessa on kannattavin, saadaan täysiä autokuormia. Ruotsalaisten mukaan hakkuun tuottavuuden tulee olla 10 mottia tunnissa, jotta pärjätään, alle 6 sentin runkoja 600 mutta noin 10 sentin vain 200 kappaletta. Käytäväharvennus puupuimurilla nuoriin puskametsiin nostaa ruotsalaisten tulosten mukaan tuottavuutta: tulos 9 mottia ja 500 runkoa tehotunnissa. Saattaisi sopia hyvin turv le. Juha Laitila korosti, että teknisesti on kyseessä vasta pilottivaiheen ratkaisu. 4 (6)

5 Hakkuuvaiheen kustannuseroa ei saada kiinni metsä- ja kaukokuljetuksessa tai haketuksessa. Kuljettajat ja heidän koulutus ovat avainasemassa, sillä laitteet ja menetelmät kehittyvät hitaasti. 5 Metsäparannustoiminta ja tuet tulevaisuudessa Timo Makkonen kertoi metsänparannustoiminnasta ja niiden tukikäytännöistä (liite 5). Nykyisin metsänparannustoiminta tarkoittaa suometsien kunnostusta (ojitus) sekä metsäteiden rakentamista ja korjaamista. Ojitus lisää suopuuston kasvua vähintään 3 m 3 /ha/v, kunnostusojitus vähemmän, mutta ylläpitää kasvua. Suometsissä ongelmana ovat usein myös ravinnetalousongelmat; kaliumin ja fosforin puute. Kerralla kuntoon periaate soiden metsänhoitosuosituksissa. Koko suoalue on hoidettava kerralla, vaikka omistajia on useita. Vesien hoidon suunnittelu edellyttää kokonaisvaltaista tarkastelua. Näistä seuraa, että ovat yhteishankkeita, joiden kokoon juokseminen sitoo työtä ja resursseja. Kunnollinen väyläverkosto on metsä- ja energiateollisuuden biomassan hankinnan kannalta keskeinen. Metsäteiden rakennuksesta on siirrytty teiden perusparannukseen. Vanhimmat tiet eivät täytä nykyisiä tienormeja ja tarpeita. Jos teihin ei käytetä julkista tukea, tiet jäävät vain omistajien käyttöön. Keskustelussa nostettiin esille kysymys metsäteiden laatunormeista, rakennetaanko liian hyviä teitä. Todettiin, että puuenergian korjuussa käytettävä kuljetuskalusto vaatii paremmat tiet ja kääntöpaikat kuin puutavara-autot. Voimassa olevat tienormit eivät ole huomioineet sitä, että energiapuun, erityisesti kantojen, kuljetus tapahtuu perävaunuilla, jotka vaativat paljon tilaa. 6 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu Metsäkoneyrittäjä Timo Tolppa, Metsäkonepalvelu Oy, kertoi tuista koneyrittäjän näkökulmasta (liite 6). Hän totesi, että koneyrittäjä ei saa kantokäsittelystä levityskustannuksia lukuun ottamatta mitään korvausta, vaikka tekee koko työn: hankkii ja varastoi aineet, tekee tukihakemukset, jne. Aineet ovat vähittäiskauppaa, josta ei tienaa. Metsänomistajalle aineet ovat ilmaisia, koska tuki on 100-prosenttinen. Ruotsissa kantokäsittelyä ei juuri tehdä, siellä metsänomistaja maksaa käsittelykustannukset. Materiaalituki pitäisi laskea, metsänomistajallakin tulisi olla omavastuuta. Nyt tuki valuu kauppiaille. Tämä saisi metsänomistajan miettimään kohdevalintaa ja säästämään aineissa. Esimerkiksi avohakkuille ja harvennuksiin tuki-% voisi olla erisuuruinen. Toisaalta sertifiointi edellyttää kantokäsittelyä, joten se on monessa tapauksessa tehtävä kuitenkin. Koneyrittäjän kannalta on ongelmallista, että tukirahojen saannissa on pitkä viive työn toteuttamiseen nähden. Kemera ohjasi isot koneet liian pieniläpimittaisiin kohteisiin; Petu ohjaa paremmin. Laitteiden kehittämistukia pitäisi ohjata uusiin laiteinnovaatioihin, ei vanhoihin. Tukieuroille tulisi olla tuottotavoitteet. Metsäpalveluyrittäjä Tuomo Turunen, Metsäpalvelu Turunen, katsoi Kemera-rahoituksen keskeisenä ongelma olevan, että vuodesta toiseen maksellaan edellisen vuoden toiminnasta. Yrittäjät joutuvat olemaan pankkina, koska raha tulee vasta vuoden viiveellä 5 (6)

6 toiminnasta. Tulisi hoitaa kerralla rästit kuntoon, että päästään reaaliaikaiseen maksatukseen. Hän katsoi, että jos metsänomistaja saa itse päättää taimikonhoidon ajoituksen, hän tekee sen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin se on vähiten työläs. Integroidussa korjuussa yksikköhinta tulee liian kalliiksi. Uudet metsäalan investoinnit Suomeen ovat välttämättömiä. Bioenergiapuolella pyrolyysilaitoksen perustaminen Pohjois-Karjalaan tulee nostamaan valtavasti puun kysyntää. Venäjä WTO-jäsenyyden jälkeen voi kuitenkin olla investoinneille Suomea houkuttelevampi kohde. Metsäsuunnitelmaa hän kristisoi siitä, että se perustuu vain metsän hyvinvoinnin lisäämiseen. Tämän rinnalla tulisi kukkaroesimerkeillä kertoa, mitä mikin toiminta metsässä tuottaa; eurot mottien sijaan neuvontaan. Metsään.fi sivuille on saatava taloudellista neuvontaa. Europohjaisen konsultoinnin tulee kuitenkin tapahtua pääasiassa markkinapohjaisesti, ei valtion toimin. 7 Tilaisuuden päätös ja seuraava tilaisuus Puheenjohtaja kiitti alustajia ja osallistujia aktiivisuudesta. Asioita käsiteltiin kriittisesti mutta hyvässä hengessä. Tehtävä jatkuu toisessa työpajassa, joka on pääkaupunkiseudulla. Toisen työpajan sisältöä linjattiin alustavasti. Tilaisuudessa voisi olla tarkastelu joltain toimialalta, jossa aiemmin on ollut tukia, mutta ei ole enää (katsastus, terveydenhuolto, tms.). Voisi olla myös tarkastelut, mitä jos tuki loppuu; mitä jos tuki vähenee, mitä silloin tuetaan? Lisäksi tulisi pohtia verotusinstrumentin käyttöä tukien sijaan, ja mitä mahdollisuuksia on saada verotuet läpi komissiossa. Verohelpotukset eivät vääristäisi kilpailua, mutta kannustaisivat investoimaan; verodynamiikasta voisi olla alustaja. Myös Ruotsin tilanteesta olisi hyvä saada alustus. Työpajassa tulisi kuitenkin ryhtyä työstämään uutta tukijärjestelmää. Lähtökohtana tulee olla koko ketjun tarkastelu. Työhön kuuluu riskianalyysi uuden järjestelmän läpimenon mahdollisuudesta. 6 (6)

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja:

Työryhmä esittää, että nykyisiä metsätalouden tukijärjestelmiä korjataan siten, että rahoituksessa painotetaan seuraavia työlajeja: Kansallinen metsäohjelma 2015 9.8.2012 Metsätalous ja energia työryhmä Metsäneuvostolle Kansallisen metsäohjelman 2015 Metsätalous ja energia -työryhmä on tarkastellut työlajikohtaisesti nykyisiä sekä

Lisätiedot

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 7 Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi ISBN 978-951-40-2365-1 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon erilaiset toimintamallit ja kustannusanalyysi Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsän uusi tuleminen sivu

Lisätiedot

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.

Metsänomistajat. Korjuupalvelun koneketjuilla on riittänyt korjattavaa. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3. Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 2/2015 17.3.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 3 Uusi jäsenetu: Mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään

ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010. pihkassa metsään Metsä Pohjanmaa ETELÄ-POHJANMAAN METSÄKESKUKSEN ASIAKASLEHTI KESÄKUU 1/2010 Teemanumero: Metsien hyödyntäminen ja puun käyttö Metsäkeskuksen uudet puhelinnumerot takakannessa pihkassa metsään 2 pääkirjoitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen

Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Pohjois-Suomen puumarkkinoiden kehittäminen Lokakuu 2006 1 2 SAATTEEKSI Tämä selvitys on laadittu Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan puumarkkinoiden edistämiseksi.

Lisätiedot

Lisää kasvua. viidessä vuodessa. maakunnan tukkia. turvemaat kasvukuntoon s. 4. metsän terveyslannoituksella s. 7

Lisää kasvua. viidessä vuodessa. maakunnan tukkia. turvemaat kasvukuntoon s. 4. metsän terveyslannoituksella s. 7 Lehti sinulle metsänomistaja SYKSY 2013 Tuhkalannoituksella turvemaat kasvukuntoon s. 4 Lisää kasvua metsän terveyslannoituksella s. 7 viidessä vuodessa Suomen neljänneksi suurimmaksi puunostajaksi s.

Lisätiedot

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA 16. TAMMIKUUTA NUMERO 1/2014 9 WWW.METSALEHTI.FI 19 KYSYMYSTÄ MYRSKY- PUISTA VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA METSÄN OMISTAJA TAVOITTEENA KOVA TUOTTO

Lisätiedot

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE

BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE BIOENERGIAN KÄYTÖN JA TUOTTAMISEN TOTEUTETTAVUUS LAPISSA HANKE Metsäosa: Energiakäyttöön tarkoitetun metsäbiomassan hankinnan, tuotannon ja käytön edistämisen mahdollisuudet ja edellytykset Vesa Tanttu,

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011

Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 Kansallinen metsäohjelma 2015 (16.12.2010) Toteumaraportti 2011 2 Metsäntutkimuslaitos 14.12.2011 Kansallisen metsäohjelman vaikuttavuusmittareiden seuranta 2011 Toimintaympäristön muutokset Kansallinen

Lisätiedot

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Julkaisija Kuvailulehti

Lisätiedot

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA

Metsäneuvostolle 4.9.2012 AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA Metsäneuvostolle 4.9.2012 MMM/MEO/KP AJANKOHTAISKATSAUS METSÄENERGIASTA 1. Metsähakkeen käytölle asetetut tavoitteet Suomessa Tavoitteena metsähakkeen käytön kaksinkertaistaminen nykyisestä vuoteen 2020

Lisätiedot

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös

Kansallinen metsäohjelma. Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä - Valtioneuvoston periaatepäätös 32008 Kansallinen metsäohjelma 2015 Lisää hyvinvointia monimuotoisista metsistä Valtioneuvoston

Lisätiedot

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta

Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta ISBN 978-951-40-2232-6 (PDF) ISSN 1795-150X Kustannustehokkuutta suometsien hoitoon - tuloksia työajankäytöstä ja työn laadusta Sanna Kittamaa, Kari Kannisto ja Jori Uusitalo www.metla.fi Metlan työraportteja

Lisätiedot

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI

Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI Metsälain muutosehdotuksen (17.8.2012) vaikutusten arviointi RAPORTTI 17.12.2012 Metsälain muutosehdotuksen vaikutusten arviointi Sisällysluettelo Toimeksianto... 3 1. Metsätalouden kannattavuus ja kansantalous...

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen 1/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2014 Puukauppaa tehtiin reippaasti

Lisätiedot

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö

3 Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Suomen metsävarat ovat runsaat ja riittävät tyydyttämään teollisuuden puuntarpeen koivua lukuun ottamatta. Koivua käytetään lähes 50 prosenttia enemmän kuin sitä sisältyy

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015 Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013

Metsätalous. 3.1 Puuvarojen käyttö. 38 Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012 2013 3 Metsätalous 3.1 Puuvarojen käyttö Kolmena edeltävänä vuonna Suomen metsäteollisuus käytti puuta keskimäärin 59 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, josta kotimaisen puun osuus oli 5 miljoonaa kuutiometriä.

Lisätiedot

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012. Urheiluagenttien vieraana

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012. Urheiluagenttien vieraana 2/2012 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS UTAJÄRVI Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012 Puukauppa

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen

Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Eero Klemetti LEIMIKOSTA LOPPUKÄYTTÄJÄLLE Energiapuun toimitusketjun kehittäminen PUULOG Bioenergian hankintalogistiikka Pohjois-Suomessa 2012 ESIPUHE Puulog-hanke (Bioenergian

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA

LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Markus Hirsimäki LOGISTIIKAN ULKOISTAMINEN LÄMPÖYRITTÄJIEN ENERGIAPUUN TOIMITUSKETJUISSA Pro gradu -tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Elokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma

Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsätehon raportti 219 29.11.2011 Metsätalouden työhyvinvoinnin T&K-ohjelma Metsämiesten Säätiön hankevalmistelu Arja Ala-Laurinaho (toim.) ISSN 1796-2374 (Verkkojulkaisu) METSÄTEHO OY PL 101 (Snellmaninkatu

Lisätiedot

Savon Sellu myötätuulessa. s. 4. s. 10. s. 7. Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden

Savon Sellu myötätuulessa. s. 4. s. 10. s. 7. Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2015 KYLLÄ SUOMESSA PUUTA RIITTÄÄ s. 4 Savon Sellu myötätuulessa s. 7 Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden s. 10 www.harvestia.fi

Lisätiedot

Veljet taimien kimpussa. Hattu on tyylikysymys, mutta taimien istutus on taitolaji, opastavat Veikko ja Kauko Kulla. Sivut 22 23

Veljet taimien kimpussa. Hattu on tyylikysymys, mutta taimien istutus on taitolaji, opastavat Veikko ja Kauko Kulla. Sivut 22 23 METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 7. TOUKOKUUTA 2015 Nro 9 WWW.METSALEHTI.FI PERUSTETTU 1933 Kuva Seppo Samuli Veljet taimien kimpussa Hattu on tyylikysymys, mutta taimien istutus on taitolaji, opastavat

Lisätiedot

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003

Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden. kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Metsuri- ja luonnonhoitoyrittäjyyden kehittämishankkeen esiselvitys 7.4.-31.12.2003 Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Luonnonvara-alan yksikkö Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Esiselvityksen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden rahoitustyöryhmän 2002 muistio Helsinki 2003 Sisältö 1. Nykyinen rahoitusjärjestelmä... 3 1.1. Nykyiset rahoitustuet... 3 1.2. Maatilatalouden kehittämisrahasto...

Lisätiedot