MITEN LAKI SYNTYY? OIKEUDENKÄYNNIN JA TÄYTÄNTÖÖNPANON PERUSTEET. Teoriatiivistelmät 2012 Juristivalmennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN LAKI SYNTYY? OIKEUDENKÄYNNIN JA TÄYTÄNTÖÖNPANON PERUSTEET. Teoriatiivistelmät 2012 Juristivalmennus"

Transkriptio

1 MITEN LAKI SYNTYY? OIKEUDENKÄYNNIN JA TÄYTÄNTÖÖNPANON PERUSTEET Teoriatiivistelmät 2012 Juristivalmennus

2 Sisältö 2 OIKEUDENKÄYNNIN JA TÄYTÄNTÖÖPANON PERUSTEET... 5 I JOHDANNOKSI Yleistä prosessioikeudesta... 5 Oikeuksien vahvistaminen ja täytäntöönpano... 5 Siviiliprosessioikeus (riita-asian oikeudenkäynti) rikosprosessioikeus (rikosasian oikeudenkäynti)... 5 Välimiesmenettely... 6 Sovittelumenettelyt... 7 Siviiliprosessuaalinen täytäntöönpano Oikeudenkäynnin ja täytäntöönpanon tehtävät Keskeiset prosessiperiaatteet... 9 Yleistä... 9 Oikeudenmukainen oikeudenkäynti... 9 Rikosprosessia koskevat erityisperiaatteet Tarkoituksenmukaisuusperiaatteet Ulosoton periaatteita Konkurssimenettelyn periaatteita Prosessin toimijat Lainkäytön organisaatio Prosessioikeuden lähteet II MENETTELY RIITA-ASIAN OIKEUDENKÄYNNISSÄ Käsittelyn päävaiheet ja käräjäoikeuden kokoonpano Asian vireilletulo ja vastaajan vastaus Haastehakemus Vastaajan vastaus Yksipuolinen tuomio Käsittelyn vaiheet Valmistelu Valmistelun tehtävät Kirjallinen valmistelu Valmisteluistunto Asian ratkaiseminen valmistelussa Pääkäsittely Oikeudenkäyntiväite Todistelu Yleistä Eräitä todistusoikeudellisia käsitteitä Väittämistaakka ja todistustaakka Todistusharkinta Tunnustus ja asianosaisen passiivisuus Todistajat Menettely todistelussa Prosessinjohto ja asian kiireelliseksi määrääminen Prekluusio Kanteenmuutoskielto Oikeudenkäyntiasiamies ja avustaja Ratkaisu riita-asiassa III MENETTELY TURVAAMISTOIMIASIASSA Yleistä Turvaamistoimien edellytykset, menettely ja hakijan korvausvastuu Turvaamistoimien lajit ja täytäntöönpano... 31

3 IV MENETTELY HAKEMUSASIASSA V SOVITTELYMENETTELY JA SOVINNON VAHVISTAMINEN Yleistä Riita-asioiden sovittelu tuomioistuimessa Yleistä Sovittelun edellytykset ja soveltamisala Menettely tuomioistuinsovittelussa Tuomioistuimen ulkopuolisen sovinnon vahvistaminen VI RIKOSASIAN OIKEUDENKÄYNTI Syyttäjälaitos ja rikosoikeudellisen vastuun toteuttaminen Syyttäjälaitoksen organisaatio Syyteoikeus ja velvollisuus Poikkeukset syytepakosta Rikosprosessin periaatteet ja vaiheet Säädökset Adheesioperiaate Oikeuspaikka ja asian vireillepano Rikosasian kirjallinen menettely Yleistä Kirjallisen menettelyn edellytykset Menettely kirjallisessa prosessissa Rikosasian normaalimenettely Vastaus ja muu valmistelu Käsittelyn kiireellisyys Pääkäsittelyn kulku Kokoonpano ja äänestäminen Syytteenmuutoskielto Syytteen peruuttaminen Puolustaja ja asianomistajan avustaja Todistelu rikosasiassa Tuomioistuimen ratkaisu ja oikeudenkäyntiaineisto VII Muutoksenhaku Muutoksenhakuoikeus Muutoksenhaku käräjäoikeudesta hovioikeuteen Muutoksenhakuoikeus Tyytymättömyyden ilmoitus ja valituksen ajaminen perille Vaatimistaakka, kanteenmuutoskielto ja prekluusio Reformatio in pejus Lainvoima ja oikeusvoima Vastavalitus Jatkokäsittelylupa Yleistä Asiat, joissa lupa tarvitaan Perusteet, joilla lupa myönnetään, ja lupajärjestelmän ulkopuolelle jäävät asiat Luvan myöntämisen ja epäämisen seuraukset Menettely hovioikeudessa Muutoksenhaku hovioikeudesta korkeimpaan oikeuteen Muutoksenhaku käräjäoikeudesta korkeimpaan oikeuteen (ennakkopäätösvalitus) Ylimääräinen muutoksenhaku Yleistä Tuomiovirhekantelu Tuomion purku Menetetyn määräajan palauttaminen

4 VII ULOSOTTOMENETTELY Perinteinen ulosotto nykyisin suurten asiamäärien menettely Ulosotolla pitkät lainsäädännölliset perinteet Asiamäärät Luottoyhteiskunta ja sen lieveilmiöt Ulosoton tehtävät Ulosotto on erillistäytäntöönpanoa Valtakunnallisuus Ulosoton organisaatio ja muutoksenhaku Ulosoton edellytykset Ulosotossa täytäntöönpantavat velvoitteet Ulosottoperusteet Ulosottoperusteet luetellaan ulosottokaaressa Tuomio ulosottoperusteena Menettelyn päävaiheet maksuvelvoitteen täytäntöönpanossa Alkuvaiheet Palkan ja muun toistuvaistulon sekä veronpalautuksen ulosmittaus Irtainten esineiden ja kiinteistön ulosmittaus Ulosoton välttely Ulosoton oikeussuojakeinot IX KONKURSSI Konkurssi on markkinatalouteen kuuluva yleistäytäntöönpanon muoto Säädökset, velalliset ja asiamäärät Konkurssin tarkoitusperät ja suhde ulosottoon Konkurssilla ei ole veloista vapauttavaa vaikutusta Konkurssin alkaminen Konkurssi on tarkoitettu maksukyvyttömille velallisille Konkurssin hakijan saatava on oltava selvä Konkurssihakemus ja päätös konkurssiin asettamisesta Konkurssipesä ja siihen kuuluva omaisuus Konkurssisaatavat Konkurssimenettely Menettelyn päävaiheet Pesänhoitaja on keskeinen toimija Pesänhoitajan määrääminen ja kelpoisuus Pesäluettelo ja velallisselvitys Konkurssivalvojat ja jakoluettelo Omaisuuden myynti ja jako-osuuksien maksaminen Konkurssin raukeaminen ja julkisselvitys X LIITE: Vanhat valintakokeet Valintakoe 2007 Kysymys nro Valintakoe 2009 Kysymys nro Valintakoe 2009 Kysymys nro

5 OIKEUDENKÄYNNIN JA TÄYTÄNTÖÖPANON PERUSTEET I JOHDANNOKSI 1 Yleistä prosessioikeudesta Oikeuksien vahvistaminen ja täytäntöönpano aineellisessa oikeudessa annetaan oikeuksia ja asetetaan velvollisuuksia prosessioikeudessa aineelliset oikeudet ja velvollisuudet vahvistetaan ja pannaan täytäntöön prosessioikeudessa säännellään oikeudenkäynnin menettelystä ja tuomioiden täytäntöönpanosta oikeuksiinsa ei pääse vain sillä, että laissa säädetään abstraktisti tietystä oikeudesta. o vasta kun konkreettisessa tapauksessa oikeus on vahvistettu ja pantu täytäntöön, on asianomainen reaalisesti päässyt oikeuksiinsa (access to justice) Siviiliprosessioikeus (riita-asian oikeudenkäynti) rikosprosessioikeus (rikosasian oikeudenkäynti) yleisten tuomioistuinten prosessin lajit ovat siviiliprosessi (yksityisoikeutta) ja rikosprosessi (rikosoikeutta). o ulkopuolelle jää hallintolainkäyttö (hallinto-oikeuksissa) ja menettely erityistuomioistuimissa siviiliprosessi = riita-asian oikeudenkäynti, jossa kyse yksityisoikeudellisen vaateen toteuttamisesta kanteella o tällaisia ovat esim. omistusoikeutta koskeva riita, kaupan kohteen virhettä koskeva erimielisyys ja velkojan saamisoikeutta koskeva kanne o siviiliprosessiin luetaan kuuluvaksi myös turvaamistoimimenettely ja hakemusasiamenettely, jotka ovat erityisiä prosessin lajeja o turvaamistoimimenettelyssä turvataan ennakolta tulevaa siviiliprosessia eli pääoikeudenkäyntiä esimerkiksi jäädyttämällä vastaajan omaisuutta (takavarikko) o Hakemusasiat ovat suurin siviiliprosessiin kuuluva asiaryhmä käräjäoikeuksissa niitä ovat esim. avioero, lapsen huolto ja tapaamisoikeus, edunvalvontaan määrääminen sekä pesänselvittäjän tai pesänjakajan määrääminen kuolinpesään rikosprosessi koskee rikoksentekijää vastaan nostetun syytteen (joka on myös kanne) käsittelyä tuomioistuimessa sekä sitä edeltäviä vaiheita eli esitutkintaa ja syyteharkintaa. o rikosprosessisäännöksiä sovelletaan myös eräisiin erityismenettelyihin: lähestymiskiellon ja liiketoimintakiellon määrääminen o rikosprosessia koskevia säännöksiä on mm. esitutkintalaissa, pakkokeinolaissa ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (ROL) 5

6 o siltä osin, kun ROL:ssa ei ole säännöksiä, sovelletaan prosessioikeuden perussäädöstä eli oikeudenkäymiskaarta o rikoksentekijän oikeudellinen nimike muuttuu rikosprosessin etenemisen myötä: epäilty (esitutkinta) syytetty vastaaja (oikeudenkäynti) oikeudenkäymiskaari on lähes 280 vuotta vanha säädös o vanhoista pykälistä vain muutama on enää voimassa alkuperäisessä muodossaan raja-aita siviiliprosessin ja rikosprosessin välillä ei ole ehdoton: o rikosprosessissa voidaan ajaa myös rikosperusteista yksityisoikeudellista kannetta: riita-asia kulkee tällöin rikosasian rinnalla, mutta ei muutu rikosasiaksi o siviilioikeudellinen vaatimus ratkaistaan tällöin siis samalla kertaa rikosasian kanssa o tätä kutsutaan liitännäis- eli adheesioperiaatteeksi (ROL 3 luku) syyteasian yhteydessä voidaan siis ajaa rikoksesta johtuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta syyttäjä ajaa tällöin syyteasian yhteydessä myös asianomistajan korvausvaatimusta rikoksentekijää kohtaan erikseen ajettaessa tällaisessa riita-asiassa noudatetaan riita-asioiden oikeudenkäymissäännöksiä Välimiesmenettely yksityisoikeudellinen riita, josta voidaan tehdä sovinto (eli dispositiivinen asia), saadaan ratkaista välimiesten antamalla päätöksellä, jos asianosaiset ovat näin sopineet välityssopimuksessa o välimiesmenettelyä koskevat säännökset ovat välimiesmenettelylaissa o välimiehet eivät ole toimessaan ammattituomareita vaan osapuolten valitsemia luottohenkilöitä. o kuka vaan voi toimia välimiehenä, mutta usein he ovat lakimiehiä o heitä valitaan yleensä kolme välimiesmenettely on suhteellisen vapaamuotoista, tuomioistuimen ulkopuolista lainkäyttöä asianosaiset voivat päättää menettelykysymyksistä, joista ei ole säännöksiä välimiesmenettelylaissa, kunhan otetaan huomioon joutuisuuden ja tasapuolisuuden vaatimukset ei noudateta edes toissijaisesti riita-asioita koskevia säännöksiä todistajaa voidaan kuulustella välitystuomioistuimessa, jos välimiehet katsovat tarpeelliseksi ei voida päättää pakkokeinojen käyttämisestä menettelyn lopputulos eli välitystuomio on lopullinen ratkaisu asiassa 6

7 o välitystuomioon ei voida hakea muutosta, mutta vakavien virheiden kohdalla tuomioistuin voi kumota tai julistaa mitättömäksi sen o välitystuomio pannaan täytäntöön käräjäoikeuden määräyksellä Sovittelumenettelyt vaihtoehtoinen riidan ratkaisun muoto eli ei tapahdu oikeudenkäynnin muodossa tuomioistuinsovittelu on oikeudenkäynnistä erillinen menettely tuomioistuimessa o tarkoittaa riita-asioiden ja riitaisten hakemusasioiden sovittelua käräjäoikeudessa o sovittelijana tuomari o tuomioistuinsovittelulaissa ei juuri menettelysäännöksiä vaan niistä päättää tuomari neuvoteltuaan osapuolten kanssa o sovittelun kohteena voi olla sekä asia, jossa sovinto on sallittu, että asia, jossa sovinto ei ole sallittu (jälkimmäisestä esim. lapsen huoltoa koskeva asia) o ei vielä kovin laajassa käytössä sovitella voidaan myös tuomioistuimen ulkopuolella yksityisessä menettelyssä o osapuolet yrittävät itse vapaaehtoisesti sopia riitansa sovittelijan avustuksella o jos sovittelija on koulutettu sovittelijaksi, voidaan sovinto vahvistaa käräjäoikeudessa o vahvistettu sovinto rinnastuu tuomioon eli on täytäntöönpanokelpoinen o muutoin sovinto jää osapuolten väliseksi eikä sitä voida panna täytäntöön ulosottoteitse laissa rikosasioiden sovittelusta säännellään mahdollisuudesta rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille järjestettävästä puolueettomasta sovittelusta rikoksen aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi o sovittelijana tehtävään koulutettu, sovittelutoimiston ohjaama ja valvoma henkilö o sovittelutoiminnan järjestää kunta tai muu palveluntuottaja Siviiliprosessuaalinen täytäntöönpano erillistäytäntöönpano yleistäytäntöönpano erillistäytäntöönpano velkakohtaista menettelyä o tällainen esim. ulosotto yleistäytäntöönpano kohdistuu velallisen kaikkiin velkoihin ja tietyin poikkeuksin koko omaisuuteen o tällaisia esim. konkurssi, yksityishenkilön velkajärjestely ja yrityssaneeraus edellä mainitut menettelyt ovat insolvenssi- eli maksukyvyttömyysoikeutta myös maksukykyinen, mutta maksuhaluton velallinen voi joutua ulosottoon yksityishenkilön velkajärjestely ja velkasaneeraus uutta ja ulosotto ja konkurssi ikivanhaa insolvenssioikeutta ulosottomenettelyssä pannaan täytäntöön tuomiot, joissa on asetettu velvoite jollekulle o ulosotossa täytäntöönpantavat velvoitteet: 7

8 maksuvelvoite, omaisuuden luovutusvelvoite (esim. esineen palautus oikealle omistajalle), vuokralaisen velvoite muuttaa pois tiloista (häätö), tekemisvelvoite (esim. vahingoittuneen omaisuuden ennallistamisvelvoite), kielto- ja sietovelvoite (esim. kielto käyttää toisen laituria tai velvollisuus sietää toisen tuomiossa määritellyn toimen suorittamista. o tuomioistuimessa voidaan antaa myös tuomioita, jotka eivät velvoita mihinkään (esim. vahvistus- ja muotoamistuomiot) o tuomiota, jossa ei aseteta velvoitetta, ei voida panna täytäntöön o ulosotto ei mahdollista ilman ulosottoperustetta tarkoittaa tuomiota tai muuta vuoden 2007 ulosottokaaressa (UK) mainittua asiakirjaa, jossa on asetettu täytäntöönpantavissa oleva velvoite o verot ja julkiset maksut suoraan ulosottokelpoisia; tuomiota ei tarvita siviiliprosessuaalinen täytäntöönpano kuuluu ulosottolaitokselle o ulosotto viranomaiset erityisiä lainkäyttöviranomaisia konkurssin edellytysten täyttyessä tuomioistuin asettaa velallisen konkurssiin o asettamisen jälkeen pitkälti yksityistä menettelyä, jossa pesähallinto hoitaa pesän omaisuutta ja jakaa myynnistä saadun kertymän velkojille o tuomioistuin vahvistaa omaisuuden jakamisen perusteet ennen jakoa pesähallintoon kuuluvat pesänhoitaja (asianajaja) ja velkojat ulosotto ja konkurssi pakkoperintäjärjestelmiä yksityishenkilön velkajärjestely ja yrityssaneeraus pyrkivät tervehdyttämään (rehabilitaatio) velallisen talouden o usein velkoja ei saa olennaista määrää saatavistaan o kun menettely aloitettu tuomioistuimessa, pääosin myös yksityistä menettelyä, jossa viranomaiset eivät ole mukana rikosprosessuaalinen täytäntöönpano eli sakko- ja vankeusrangaistuksen täytäntöönpano rikosoikeuden alaa o sakkorangaistuksen panee täytäntöön Oikeusrekisterikeskus o sakon pakkoperinnän suorittaa ulosottoviranomainen o vankeusrangaistuksen panee täytäntöön Rikosseuraamuslaitos hallintotuomioistuinten hallintolainkäyttö on hallinto-oikeuden alaa 2 Oikeudenkäynnin ja täytäntöönpanon tehtävät siviiliprosessin eli riita-asian oikeudenkäynnin ja sen jälkeisen täytäntöönpanon keskeinen tarkoitus on antaa kantajan lainmukaisille vaatimuksille oikeussuojaa omavaltainen lainkäyttö kiellettyä: o jos B velkaa A:lle euroa, ei A saa omin avuin ottaa haltuunsa B:n varallisuutta o sen sijaan A:n tulee nostaa kanne käräjäoikeudessa 8

9 o kun B velvoitetaan tuomiossa maksamaan A:lle euroa, saa A hakea tuomion perusteella ulosottoa, jonka suorittaa ulosottomies tuomioistuin hoitaa oikeussuojatehtävää ratkaisemalla riita-asioita (riidanratkaisufunktio) o ulosottolaitos toteuttamalla riidanratkaisun lopputuloksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin: o oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimus koskee myös täytäntöönpanoa o valtion toimittava joutuisasti ja käytettävä tarvittaessa pakkokeinoja kantajan hyväksi attraktioperiaate = ulosottoviranomaiset ratkaisevat myös esim. omistusoikeusriitoja, jos täytäntöönpanon jatkaminen vaatii sellaisen ratkaisemista o vain riidat, jotka liittyvät vireillä olevaan ulosottoasiaan käyttäytymistä ohjaava funktio = tehokas oikeudenkäynti ja ulosotto ylläpitää kansalaisten vapaaehtoista halukkuutta vastata velvoitteistaan rikosprosessilla yleisestävä ja erityisestävä vaikutus: o yleisestävä vaikutus = kansalaisten tieto jonkin teon rangaistavuudesta ehkäisee rikokseen ryhtymistä o erityisestävä vaikutus = rangaistuksen saanutta pyritään estämään ryhtymästä uusiin rikoksiin 3 Keskeiset prosessiperiaatteet Yleistä oikeudenmukaisuustavoitteet o oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset o liittyvät Suomen perustuslaissa, Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksessa ja YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa määritettyihin oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kriteereihin tarkoituksenmukaisuustavoitteet o käytännöllisiä periaatteita kuten prosessin varmuus, nopea ja halpuus oikeudenmukaisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperiaatteet liittyvät kiinteästi toisiinsa Oikeudenmukainen oikeudenkäynti tuomioistuinta koskevat periaatteet: o riippumattomuus = ei saa olla asian käsittelyyn mahdollisesti vaikuttavia sidonnaisuuksia o puolueettomuus = tasapuolisuus asianosaisiin nähden o tuomarin esteettömyys = tuomarilla ei omaa etua asiassa tai muuta sellaista sidonnaisuutta asianosaisiin tai ratkaistavaan asiaan, joka vaarantaa tuomarin puolueettomuuden tai antaa perustellun syyn epäillä tuomarin puolueettomuutta 9

10 perustuslaki (PL): käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet turvataan lailla o kuulemisperiaate on yksi oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kulmakiviä jollei asianomaisia kuulla, he eivät voi valvoa etuaan osapuolten saatava lausua suullisesti tai kirjallisesti vastapuolen vaatimuksista, väitteistä ja todisteista (kontradiktorinen periaate eli audiatur et altera pars sääntö) tuomari voi vaikuttaa aktiivisella materiaalisella prosessin johdolla merkityksellisien seikkojen esiin tulemiseen asioissa, joissa sovinto on sallittu (dispositiivinen asia) tuomarin rooli ei ole niin keskeinen kuin asioissa, joissa sovinto ei ole sallittu (indispositiivinen asia) tuomioistuimen tulee aina perustella ratkaisunsa o tärkeää etenkin muutoksenhakuoikeuden käyttämisen kannalta o perustelujen taso kohonnut viime vuosina, mutta vasta-argumentit jätetään usein mainitsematta Ihmisoikeustuomioistuin: tuomioistuimilla velvollisuus perustella päätöksensä (6 artikla) o perusteluvelvollisuuden laajuus riippuu päätöksen luonteesta ja jutun asianhaaroista o perustelematta voidaan jättää asiaan vaikuttamattomat väitteet ja väitteet, jotka ovat selkeiden lainsäännösten tai oikeuskäytännön valossa perusteettomia o perusteluvaatimuksen täyttämisellä osoitetaan asianosaisille, että heitä on kuultu oikeudessa oikeus hakea muutosta tuomioistuimen päätökseen on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta merkittävä o oikeus ei kuitenkaan ole poikkeukseton PL: lainkäyttö tuomioistuimissa ja muu viranomaistoiminta on lähtökohtaisesti julkista (julkisuusperiaate) o oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettuun lakiin on kirjattu tästä poikkeuksia o tuomioistuimen pidettävä salassa asiakirjat, jotka sisältävät: valtion ulkoista turvallisuutta vaarantavia tietoja, arkaluonteisia henkilökohtaisia tietoja, rikoksen uhria loukkaavia tietoja, tietoja eräistä henkilölle tehdyistä tutkimuksista (esim. mielentilatutkimus), salaisia henkilöiden yhteystietoja, tietoja tuomioistuimen neuvotteluista. o asianomistajan nimeä suojataan rikosasioissa eri tavoin o tuomioistuin voi antaa salassapitomääräyksen myös muun lain perusteella o suullinen käsittely tuomioistuimessa on julkinen 10

11 voidaan kuitenkin määrätä suljettu käsittely kun: käsitellään salassa pidettävää tietoa vaarantaa turvapaikanhakijan turvallisuutta alle 18-v. syytteessä rikoksesta kuullaan alle 15-v. o ratkaisun lopputulos ja sovelletut lainkohdat ovat aina julkisia Rikosprosessia koskevat erityisperiaatteet omia erityisiä periaatteita: o syyttömyysperiaate = jokaista on kohdeltava syyttömänä, kunnes hänet on lainvoimaisesti tuomittu rikoksesta o itsekriminointisuojaa koskeva periaate = kenenkään ei tarvitse tietoja antamalla saattaa itseään syytteen vaaraan tai huonontaa asemaansa rikosprosessissa oikeus pysyä vaiti Tarkoituksenmukaisuusperiaatteet prosessin varmuus, nopeus ja halpuus varmuus = prosessin lopputulos lainmukaisesti oikea o tarkoittaa dispositiivisessa (sovinto sallittu) asiassa sitä, että tuomioistuin päätyy lainmukaiseen ratkaisuun asianosaisten määräämisperiaatteen mukaisesti esiintuomien seikkojen ja käsittelyperiaatteen mukaisesti esiintuoman todistusaineiston pohjalta o määräämisperiaate = asianosaisten oikeus määrätä prosessitoimillaan oikeudenkäynnin kohteesta o indispositiivisissa riita-asioissa ja rikosasioissa määräämis- ja käsittelyperiaate ei voimassa prosessin nopeus on keskeinen asia oikeuden toteutumisen kannalta prosessin halpuus yhteiskunnan kannalta keskeinen tavoite, kustannustehokkuus em. tavoitteiden saavuttamiseksi riidattomat ja yksinkertaiset, ns. summaariset asiat ratkaistaan rutiiniluonteisesti o summaarinen riita-asia laitetaan vireille suppealla konekielisellä tai kirjallisella haasteella jos velallinen ei vastusta asiasyin, annetaan yksipuolinen tuomio normaaleissa riita-asioissa edetään valmisteluun ja pääkäsittelyyn käsittelyssä noudatetaan välittömyys-, keskitys- ja suullisuusperiaatetta o välittömyys = vaatimukset, väitteet ja todistusaineisto esitetään tuomarille autenttisesti: vaatimukset ja väitteet suullisesti todistuskappaleet tuomarin tulee havainnoida itse välittömyyttä myös tuomioistuimen kokoonpanon säilyminen samana 11

12 o keskitysperiaate = pyrkimys menettelyn ajalliseen yhtäjaksoisuuteen pyritään jo valmistelussa tiiviiseen käsittelyrytmiin ja keskitettyyn menettelyyn valmistelu pyritään saattamaan loppuun yhdessä istunnossa, sama koskee pääkäsittelyä (oikeudenkäymiskaari) istunto voidaan tarvittaessa keskeyttää tai asian käsittelyä voidaan lykätä uusien todisteiden vuoksi tai jos se on muusta syystä välttämätöntä o suullisuusperiaate = asianosaisten tulee esittää istunnossa väitteensä ja vaatimuksensa suullisesti vain vaatimukset sekä suorat viittaukset oikeuskäytäntöön ja oikeuskirjallisuuteen asianosainen voi lukea paperista sekä suullisesti esitettynä hyvin vaikeaselkoiset asiat muistiinpanot sallittuja Ulosoton periaatteita asianmukaisuusperiaate kirjattu ulosottokaareen vastapainoksi laajoille toimivaltuuksille ulosotto puolueetonta lainkäyttöä toimii itsenäisesti ja virkavastuulla täytäntöönpanotehtävät suoritettava joutuisasti, tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti suhteellisuusperiaate = ei saa aiheuttaa suurempaa haittaa vastaajalle tai sivulliselle kuin tarve vaatii myös ulosottoa koskee oikeudenkäynnin tarkoituksenmukaisuusperiaatteet: varmuus, nopeus, halpuus ulosottomiehillä neuvontavelvollisuus oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimukset voimassa myös ulosotossa o laaja muutoksenhakuoikeus tärkeää kuulemisperiaate voimassa myös ulosotossa = asianosaista kuultava, jos asialla huomattava merkitys tietyissä tapauksissa kirjallinen päätös ja tulkinnanvaraisissa päätös perusteltava esteellisyysperusteet lähimain samat kuin tuomareilla attraktioperiaate keskeinen myös ulosotossa o tuomioistuimelle kuuluvan toimivallan uskomista ulosottomiehelle o yhteiskäsittely = ulosottoasian yhdistäminen siviilioikeudelliseen riidanratkaisuun o ulosottomies ratkaisee, kuuluuko omaisuus velalliselle vai sivulliselle jos omistusoikeus näytön osalta epäselvä, antaa ulosottomies sivulliselle osoituksen nostaa kanne käräjäoikeudessa (täytäntöönpanoriitaosoitus) Konkurssimenettelyn periaatteita 12 velkojien yhdenvertaisuus o poikkeus: velkojan lakiin perustuva etuoikeus (yleensä vakuus) asianmukaisuusvaatimus = velallista tulee kohdella asiallisesti ja huomioida hänen etunsa

13 tarkoituksenmukaisuus periaatteita vastaavasti: konkurssipesä selvitettävä tehokkaasti, taloudellisesti ja joutuisasti julkisen intressin valvominen 4 Prosessin toimijat riita-asiassa keskeisiä toimijoita asianosaiset eli kantaja ja vastaaja o kantaja panee asian vireille haastehakemuksella o kantaja- tai vastaajapuolella voi olla useitakin henkilöitä o erityismenettelynä ryhmäkanne mahdollinen vain kuluttajasuoja-asioissa pyritään välttämään se, että jokainen joutuisi panemaan erikseen oikeudenkäynnin vireille mahdollisesti vähäisen intressin vuoksi ryhmäkannetta ajaa kuluttaja-asiamies haastehakemuksessa määritellyn ryhmän puolesta kuluttajan tulee ilmoittautua ryhmään tuomio sitoo koko ryhmää hakemusasioissa (esim. avioero) hakijaa ja sitä johon hakemus vaikuttaa kutsutaan asiaan osallisiksi o usein käsillä myös selkeä kaksiasianosaissuhde samaan tapaan kuin riita-asiassa (esim. lapsen huolto ja tapaamisoikeus) rikosasiassa asianosaisten (tekijä ja asianomistaja eli uhri) lisäksi myös syyttäjä o jos asianomistaja ajaa syytettä yksin asianomistajarikoksesta, on kaksiasianosaissuhde samantapainen kuin riita-asiassa o adheesioperiaate (ks. edellä) rikokseen perustuvan korvauksen osalta kyse vastaajan ja asianomistajan välisestä riita-asiasta, jossa asianomistaja voi luopua korvausvaatimuksistaan ilman syyttäjän suostumusta ulosotto o velkakohtaista menettelyä, erillistäytäntöönpanoa o yksityisoikeudelliset saatavat perustuvat yleensä tuomioon, joka on annettu kaksiasianosaissuhteisessa oikeudenkäynnissä o kaksiasianosaissuhde ei kuitenkaan jatku enää samassa muodossa ulosotossa o vahvasti virallistoimintoista menettelyä jatkuu vireilletulon jälkeen ulosottomiehen toimin ulosottokaaren mukaisesti o ulosottomies ottaa viranpuolesta huomioon esim. velallisen erottamisedun konkurssi o voi perustua kaksiasianosaissuhteisessa oikeudenkäynnissä asetettuun maksuvelvoitteeseen, jota velallinen ei pysty täyttämään 13

14 o voi alkaa myös ilman riita-asian oikeudenkäyntiä ja ulosottoperustetta, jos velallisen maksukyvyttömyys todettu lain edellyttämällä tavalla (konkurssilaki) o pesähallinto o konkurssimenettely muodostaa moniasianosaissuhteiden kokonaisuuden 5 Lainkäytön organisaatio lainkäyttö tuomioistuimissa tapahtuvaa tuomitsemistoimintaa tai tuomioistuinlaitoksen ulkopuolista lainkäyttöä (esim. ulosotto) yleisiä tuomioistuimia ovat alioikeutena käräjäoikeudet, ylioikeutena hovioikeudet ja ylimpänä oikeusasteena korkein oikeus (KKO) o käsittelevät riita-, rikos- ja hakemusasioita o käräjäoikeudessa lainoppineina jäseninä laamanni (päällikkötuomari) ja käräjätuomareita lautamiehet ei lainoppineita ( mukana vain joissain rikosasioissa) käräjäoikeuden puheenjohtajana voi olla vain lainoppinut käräjäoikeudessa voi toimia myös käräjäviskaaleja ja tuomioistuinharjoittelua (auskultointia) suorittavia käräjänotaareja o hovioikeudessa hovioikeuden presidentti, hovioikeudenlaamannit (osaston johtajia), hovioikeuden neuvokset ja esittelijät o korkeimmassa oikeudessa presidentti, oikeusneuvokset ja esittelijät o instanssijärjestys: käräjäoikeus hovioikeus korkein oikeus poikkeuksena ennakkopäätösvalitus = käräjäoikeudesta suoraan KKO:n tehtävä valitus, jossa hovioikeus hypätään yli erityistuomioistuimina toimivat: o markkinaoikeus o työtuomioistuin o vakuutusoikeus o valtakunnanoikeus edellyttää KKO:n valituslupaa ja muutoksenhakijan vastapuolen suostumusta tarvittiin tilanteisiin, joissa vireillä olevalle asialle tarvitaan nopeasti ennakkoratkaisu, joka ohjaa oikeuskäytäntöä (säädetty 2011) täytäntöönpanossa lainkäyttöä on selvimmin ulosottomenettely o ulosottomiehen ratkaisusta voidaan valittaa käräjäoikeuteen 14

15 6 Prosessioikeuden lähteet oikeudenkäyntiä koskee kaksi pääsäädöstä: vuoden 1734 lain oikeudenkäymiskaari (OK) ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettu laki (ROL) OK yleislaki, jota ROL täydentää o rikosasioissa sovelletaan ROL:n säännöksiä jos ROL:ssa ei erityissäännöstä, sovelletaan OK:ta toissijaisena säännöksenä o riita-asioissa sovelletaan aina OK:n säännöksiä turvaamistoimista säännellään OK 7 luvussa ja menettelystä hakemusasioissa OK 8 luvussa o monissa aineellisissa laeissa, kuten avioliittolaissa, on asiakohtaisia menettelysäännöksiä, jotka ovat ensisijaisia OK 8 lukuun nähden insolvenssioikeuden keskeisin säännös on ulosottokaari (2007) sakon ja menettämisseuraamuuksen täytäntöönpanosta säännellään sakkotäytäntöönpanolaissa konkurssimenettely konkurssilaissa o merkitystä myös Konkurssiasiain neuvottelukunnan suosituksilla 15

16 II MENETTELY RIITA-ASIAN OIKEUDENKÄYNNISSÄ 1 Käsittelyn päävaiheet ja käräjäoikeuden kokoonpano siviiliprosessin päävaiheet käräjäoikeudessa ovat: 1) asian vireilletulo (haastehakemus saapuu käräjäoikeuteen) ja haasteen tiedoksianto 2) vastaajan vastaus tai passiivisuus 3) asian mahdollinen ratkaiseminen valmistelua jatkamatta (yksipuolinen tuomio) 4) kirjallinen tai suullinen valmistelu ja asian mahdollinen ratkaiseminen valmistelussa 5) pääkäsittely 6) tuomio riita-asiat yhden tai kolmen lainoppineen jäsenen (tuomarin) kokoonpanossa o käräjäoikeus riita-asiassa päätösvaltainen lähtökohtaisesti kolmen tuomarin kokoonpanossa o useimmiten jutut ratkaistaan kuitenkin yhden tuomarin kokoonpanossa o yksi tuomari toimivaltainen valmistelussa o toimivaltainen myös pääkäsittelyssä, jos on sama tuomari kuin valmistelussa edellyttää myös, että asian laatu tai laajuus ei edellytä kolmen lainoppineen kokoonpanoa asianosaisia kuullaan ennen asian ratkaisemista yhden tuomarin kokoonpanossa 2 Asian vireilletulo ja vastaajan vastaus Haastehakemus asianosaisilla mahdollisuus vaikuttaa kokoonpanoon riita-asia vireille kantajan allekirjoittamalla haastehakemuksella käräjäoikeuteen vireilletulo ei edellytä, että haaste olisi ensin annettava tiedoksi vireille tulolla lin pendens vaikutus (vireilläolovaikutus) = samaa asiaa ei saa ryhtyä käsittelemään uudessa oikeudenkäynnissä o kantajan vaatimus voi siis olla kerrallaan vain yhden oikeudenkäynnin kohteena tuomion tullessa lainvoimaiseksi asian lis pendens vaikutus korvautuu tuomion oikeusvoimavaikutuksella, joka estää saman asian tutkimisen uudestaan (ne bis in idem) haastehakemuksen tehtävä on välittää tuomioistuimelle tieto, mistä asiassa on kysymys haastehakemuksessa: o kantajan tulee yksilöidä vaatimuksensa (mitä?) o ilmoittaa, mihin vaatimus perustuu (millä perusteella?) o em. tärkeää, jotta vastaaja voi valmistua oikeudenkäyntiin o ilmoitetaan kantajan todisteet ja mitä hän haluaa niillä näyttää toteen (todistusteemat) o kirjalliset todisteet tulee liittää haastehakemukseen 16

17 o mahdollinen vaatimus oikeudenkäyntikuluista o keskeistä kantajan vaatimuksen perusteena olevat oikeustosiseikat eli vaatimuksen perusteet selkeästi ilmaistuna o haastehakemuksessa ei vielä yksityiskohtaisia todistustosiseikkoja vaan todistusteemat haastehakemuksesta lähtee liikkeelle audiatur et altera pars säännön mukainen vastavuoroinen prosessi, jossa kummallakin asianosaisella mahdollisuus lausua toisen vaatimuksista ja väitteistä oikeudenkäynti voi alkaa myös ns. suppealla haastehakemuksella o ainoastaan asioissa, jotka kantajan mukaan riidattomia o asian koskettava lisäksi tietyn määräistä saamista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä o tällaisista riidattomista ja yksinkertaisista asioista käytetään nimitystä summaariset asiat o haastehakemus summaarisissa asioissa: haastehakemuksessa ei tarvitse ilmoittaa todisteita eikä liittää asiakirjoja kanteen perustana oleva asiakirja tulee kuitenkin yksilöidä täsmällisesti (esim. lasku tai velkakirja) tulee yksilöidä myös ne seikat, joihin vaatimus välittömästi perustuu Vastaajan vastaus vastaajalle tiedoksi annettavassa haasteessa pyydetään antamaan vastaus (yleensä kirjallinen) vastauksessa vastaaja ilmoittaa, että: o myöntääkö kanteen oikeaksi (ei vastusta kanteen hyväksymistä) o vai vastustaako kannetta jos vastustaa, tulee hänen ilmoittaa merkitykselliset perusteet vastustamiselle sekä omat todisteensa ja todistusteemansa kanteen vastustaminen = vastaaja vaatii kanteen hylkäämistä 1) voi merkitä kanteen kiistämistä tällöin vastaaja kiistää kanneperusteen todenperäisyyden ja esittää ns. näyttöväitteen 2) vastaaja voi vastustaa kannetta myös esittämällä oikeusväitteen väite siitä, ettei kanneperusteesta voi lain mukaan seurata kanteessa esitettyä oikeusseuraamusta 3) vastaaja voi myös vedota vastatosiseikkaan kumoaa kanteen oikeudellisen vaikutuksen (esim. velka on kuitattu) 4) vastaaja voi esittää myös oikeudenkäynti- eli prosessiväitteen väite siitä, että jokin prosessin edellytys puuttuu (esim. väärä oikeuspaikka) 17

18 3 Yksipuolinen tuomio oikeudenkäyntiväite esitettävä kun vastaaja käyttää ensimmäisen kerran puhevaltaa asiassa (yleensä vastaus haastehakemukseen) riita-asiassa annetaan asian selvittämiseen perustuva tavallinen tuomio tai asianosaisen passiivisuuteen perustuva yksipuolinen tuomio yksipuolinen tuomio mahdollinen vain asiassa, jossa sovinto on sallittu (dispositiivinen asia) ajatellaan, että passiivinen asianosainen myöntää kanteen oikeaksi yksipuolinen tuomio voidaan antaa seuraavissa oikeudenkäynnin vaiheissa: a) kun vastaaja ei vastaa haasteeseen (tai vastaa ilman merkityksellistä perustetta) asian valmistelua ei jatketa jos kantajalla velkakirjaan, vekseliin tai shekkiin perustuva saatava, yksipuolinen tuomio saadaan antaa normaalia hiukan helpommin yksipuolinen tuomio, mikäli vastaajalla ei todennäköisiä syitä vastustamisen tueksi kantajan ei tarvitse erikseen vaatia yksipuolista tuomiota haasteeseen vastaamatta jättävää vastaan b) valmistelussa jos vastaaja on jäänyt pois valmisteluistunnosta tai ei ole vastannut hänelle esitettyyn kysymykseen vastaajaa vastaan yksipuolinen tuomio, jos kantaja sitä vaatii voi myös vaatia asian ratkaisemista tuomiolla jos kantaja itse jättäytynyt passiiviseksi valmistelussa, kanne hylätään yksipuolisella tuomiolla kantajan passiivisuudesta huolimatta kanne voidaan hyväksyä tavallisella tuomiolla, jos kanne selvästi perusteltu tai vastaaja on myöntänyt kanteen c) pääkäsittelyssä jos asia edennyt jo pääkäsittelyyn, voidaan yksipuolinen tuomio antaa samoilla edellytyksillä (poissaolo pääkäsittelystä) kuin valmistelun osalta ulosotossa yksipuolinen tuomio ylivoimaisesti suurin saatavaa koskeva ulosottoperusteen laji o pannaan täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio yksipuolisen tuomion täytäntöönpanon voi keskeyttää hakemalla käräjäoikeudelta takaisinsaantia ja pyytämällä siinä yhteydessä täytäntöönpanon keskeytysmääräystä 18

19 4 Käsittelyn vaiheet 4.1 Valmistelu Valmistelun tehtävät valmistelussa riita-asia valmistellaan pääkäsittelyä varten niin, että pääkäsittely voidaan viedä läpi välittömyys-, keskitys- ja suullisuusperiaatteita noudattaen (ks. edellä) valmistelussa selvitetään seuraavat asiat (OK 5:19): 1) asianosaisten vaatimukset ja niiden perusteet, 2) mistä asianosaiset ovat erimielisiä, 3) mitä todisteita tullaan esittämään ja mitä kullakin todisteella aiotaan näyttää toteen (todistusteemat) ja 4) onko edellytyksiä sovinnolle asiassa, jossa sovinto on sallittu, tuomioistuimen pyrittävä saamaan asianosaiset sopimaan asia o voi tehdä ehdotuksen asian sovinnolliseksi ratkaisuksi sovinto voidaan vahvistaa valmistelussa o toimii ulosottoperusteena o aineelliseen sisältöön ei saa hakea muutosta o vahvistamisen edellytyksiin voi hakea muutosta valmistelu kirjallista, suullista tai niitä molempia riita-asian oikeudenkäynti voi koostua valmistelusta ja pääkäsittelystä eri tavoin, kuten: a) kirjallinen valmistelu -> suullinen valmisteluistunto -> pääkäsittely b) kirjallinen valmistelu -> pääkäsittely c) suullinen valmisteluistunto -> pääkäsittely d) asian ratkaiseminen valmistelussa e) asian siirtäminen valmistelua jatkamatta suoraan pääkäsittelyyn Kirjallinen valmistelu kirjallinen valmistelu, jos tuomari katsoo, että siten valmistelun tavoitteet saavutetaan paremmin kuin viemällä asia suoraan suulliseen valmisteluistuntoon jos valmistelua jatketaan kirjallisesti, käräjäoikeus voi kehottaa asianosaisia toimittamaan kirjallisen lausuman määrätyistä kysymyksistä o edistää valmistelua tavoitteena ripeä eteneminen: o vain yksi lausuntokierros, jos ei erityistä syytä pyytää lisälausumia (esim. tekniset, monimutkaiset asiat) jos kirjallisessa valmistelussa saavutetaan valmistelun tavoitteet, siirrytään suoraan pääkäsittelyyn ilman erillistä valmisteluistuntoa 19

20 o tätä ennen asianosaisia kuullaan valmisteluistunnon tarpeellisuudesta vaikkakin prosessin etenemisjärjestys tuomioistuimen päätettävissä o kuuleminen kuitenkin tärkeää, koska valmistelun päättymiseen liittyy prekluusiovaikutus, joka estää uusiin seikkoihin ja todisteisiin vetoamisen prekluusiovaikutus ei kuitenkaan ehdoton (ks. myöhemmin) valmistelussa tuomari tekee kirjallisen yhteenvedon vaatimuksista ja niiden perusteista ja siirtää asian pääkäsittelyyn Valmisteluistunto valmisteluistunto pidetään, jos asiaa ei ole siirretty pääkäsittelyyn suoraan kirjallisen valmistelun jälkeen asian valmistelua jatketaan suullisesti siitä mihin kirjallisessa valmistelussa on päädytty edetään kirjallisen valmistelun pohjalta kohti valmistelun tavoitteita (ks. edellä) tuomari selostaa valmisteluistunnon alussa, mistä asiassa on kysymys ja mihin kirjallisessa valmistelussa on päädytty, sekä tekee valmistelun tavoitteiden kannalta tarpeelliset kysymykset tärkeää epäselvyyksien ja asianosaisten esitysten puutteiden selvittäminen sekä riidattomien ja riitaisten tosiseikkojen erotteleminen suullista menettelyä o asianosaiset eivät saa lukea tai antaa kirjallisia lausumia istunnossa (kirjallista aineistoa ja muistiinpanoja saa hyödyntää) keskitysperiaate: valmistelu pyritään saattamaan viivytyksettä loppuun yhdessä istunnossa o asianosaisten tulee esittää vaatimuksensa perusteineen ja lausua siitä, mitä vastapuoli on esittänyt o ilmoitettava myös kaikki todisteet ja todistusteemat ja esitettävä kirjalliset todisteet tuomarin materiaalinen prosessinjohto: pyritään kysymällä varmistamaan, että asianosaiset mainitsevat kaikki ne seikat, joihin haluavat vedota o tavoitteena se, ettei asianosainen menetä oikeuksiaan tietämättömyydestä tai erehdyksestä rajoittava materiaalinen prosessin johto: varmistetaan, ettei asiaan sekoiteta siihen kuulumatonta tai ettei asiassa esitetä tarpeetonta todistelua materiaalinen prosessinjohto valmisteluvaiheessa tärkeää pääkäsittelyn onnistumisen kannalta pääkäsittely ratkaisuvaihe, jossa ei tulisi lyödä uusia kortteja pöytään dispositiivisessa asiassa tuomari voi kehottaa asianosaista tuomaan määräajassa esiin vaatimuksensa, oikeustosiseikat ja todisteensa o jos tällainen prekluusiouhkainen kehotus on annettu se sulkee pois uusien oikeustosiseikkojen ja todisteiden esittämisen pääkäsittelyssä 20

TUULA LINNA PROSESSIOIKEUDEN OPPIKIRJA

TUULA LINNA PROSESSIOIKEUDEN OPPIKIRJA TUULA LINNA PROSESSIOIKEUDEN OPPIKIRJA TALENTUM HELSINKI 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Tuula Linna Kansi: Lapine Oy Sivunvalmistus: Lapine Oy ISBN 978-952-14-1899-0 BALTO print Liettua 2012

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Talentum Helsinki 2009 Juridica-kirjasarjassa ilmestyneet teokset: 1. Hallintomenettelyn

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Tuomioistuinmaksulaki

Tuomioistuinmaksulaki Tuomioistuinmaksulaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Oikeudenkäyntimaksu ja hakemusmaksu Tämän lain mukaan peritään oikeudenkäyntimaksuja ja hakemusmaksuja korvauksena asian käsittelystä

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Koulutus 12.1.2015 Suomen Asianajajaliitto Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Tämän päivän aiheena rikosasiat Rikosprosessi ennen oikeudenkäyntiä Mitä tapahtuu esitutkinnassa ja

Lisätiedot

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p)

2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain mukaiset saneerausmenettelyn aloittamisen edellytykset ja esteet? (10 p) TÄYTÄNTÖÖNPANO-OIKEUS Valinnainen opintojakso 28.11.2013 1) a) Ulosmittauksen varmistustoimet? (4p) b) Velalliskohtaiset helpotukset palkan ulosmittauksessa? ( 6 p) 2) Mitkä ovat velallisen yrityssaneerauslain

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat 1 FI A) Oikeudelliset asiakirjat Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat Citação-asiakirjalla (haaste) saatetaan vastaajan tietoon, että häntä koskeva asia on viety oikeuteen, ja kutsutaan

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus...

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XIII Lyhenteet... XXXI I JOHDANTO... 1 1 Tutkimuskohde... 1 2 Tutkimuskohteen valinnan perustelut... 8 3 Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys... 10 4 Tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015

Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Turvaamistoimet Markkinaoikeudessa Kolster-info Tampere 23.9.2015 Jyrki Nikula Director, IP Legal & Trademarks Mikä on turvaamistoimi? Oikeudenkäymiskaaren 7 luku käsittelee turvaamistoimia Immateriaalioikeutta

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Näiden sääntöjen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa sovittelua ja taata sovittelun tasapuolisuus ja läpinäkyvyys.

Näiden sääntöjen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa sovittelua ja taata sovittelun tasapuolisuus ja läpinäkyvyys. 1(5) SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu jatkaa Rakennusalan Sovittelukamarin Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RI- Lissä vuonna 1980 aloittamaa puolueetonta rakennusalan erimielisyyksien käsittely-, sovittelu-

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta YLEINEN OHJE VKS:2006:4 syyttäjille Dnro 38/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

Kirjalliset todisteet hovioikeuden pääkäsittelyssä

Kirjalliset todisteet hovioikeuden pääkäsittelyssä Eija Tiukuvaara Kirjalliset todisteet hovioikeuden pääkäsittelyssä 1. Johdanto Oikeudenkäyntimenettelyä alioikeuksissa koskeva uudistus riita-asioiden osalta tuli voimaan 1.12.1993 ja rikosasioiden osalta

Lisätiedot

LAKIALOITE ryhmäkannelain muuttamisesta Eduskunnalle

LAKIALOITE ryhmäkannelain muuttamisesta Eduskunnalle LAKIALOITE ryhmäkannelain muuttamisesta Eduskunnalle Aloitteen tarkoituksena on parantaa oikeusturvan saatavuutta lisäämällä ryhmäkannelakiin järjestöille oikeus ajaa kannetta määrätyn ryhmän puolesta.

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta

Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta 10.10.2012 Hallintoasian käsittely Anni Tuomela Hallintoasian käsittely: miten päätös tulee tehdä? Asian vireillepano ja vireilletulo Määräajat Asiakirjan siirtäminen

Lisätiedot

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus.

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus. 1 of 34 21/03/2011 11:51 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 11.7.1997/689 11.7.1997/689 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki Velan vanhentuminen Tuula Linna Ari Saarnilehto ALMA TALENT 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2339-0 ISBN 978-952-14-2340-6

Lisätiedot

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu?

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? Hallintolakimies Jukka Lampén Oulun kaupunki OIKEUSKÄSITTELYN ERITYISPIIRTEET 2 Huostaanottoprosessissa ei

Lisätiedot

Liite 1. SAKARI- järjestelmään sekä rikosasioiden käsittelyyn sisältyvät tiedot ja asiakirjat

Liite 1. SAKARI- järjestelmään sekä rikosasioiden käsittelyyn sisältyvät tiedot ja asiakirjat Liite 1 SAKARI- järjestelmään sekä rikosasioiden käsittelyyn sisältyvät SISÄLLYSLUETTELO SYNTYVÄT TIEDOT, ASIAKIRJAKOKONAISUUDET JA ASIAKIRJAT...2 SAKARI -JÄRJESTELMÄÄN SISÄLTYVÄT TIEDOT...2 ASIAKIRJAN

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua?

Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? Milloin on syytä ryhtyä selvittämään sisäilman laatua? 1. AsOy vastaa siitä, että huoneistot soveltuvat käyttötarkoitukseensa. 2. Osakkaan, vuokralaisen tai muun huoneiston haltijan ilmoitus heikosta sisäilman

Lisätiedot

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus)

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus) LIITE 2 TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot (laa haastehakemus) SISÄLLYSLUETTELO SYNTYVÄT TIEDOT, ASIAKIRJAKOKONAISUUDET JA ASIA- KIRJAT...4 ASIAKIRJAN SÄILYTYSMUOTO JA AIKA... 4 SÄHKÖINEN...4 PAPERI...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015. 426/2015 Laki

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015. 426/2015 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä huhtikuuta 2015 426/2015 Laki kansainvälisestä oikeusavusta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt KESKUSKAUPPAKAMARIN VÄLITYSLAUTAKUNNAN NOPEUTETTUA VÄLIMIESMENETTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT Vahvistettu Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

TODISTELU OIKEUDENKÄYNNISSÄ

TODISTELU OIKEUDENKÄYNNISSÄ TODISTELU OIKEUDENKÄYNNISSÄ PASI PÖLÖNEN ANTTI TAPANILA TODISTELU OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ tietosanoma helsinki Kirjoittajat ja Tietosanoma Oy ISBN 978-951-885-393-3 KL 33.6 Tietosanoma Bulevardi 19 C 00120

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistujen riita-asioiden määrä lisääntyi kolmanneksen vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 350

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa

Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa M a t t i K u u l i a l a Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen

Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu Antti Soininen Velallisena ulosotossa Velka-päivä Joensuu 27.9.2016 Antti Soininen 1 Ulosotto yleisesti Itsenäistä, riippumatonta ja puolueetonta lainkäyttöä Osa oikeuslaitosta Merkittävää julkisen vallan käyttöä, joka

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 37/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:4 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen

syyttäjille Dnro 37/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:4 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen YLEINEN OHJE VKS:2006:3 syyttäjille Dnro 37/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:4 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen

Lisätiedot

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö

LAUSUNTO 11.9.2015. Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö 1 LAUSUNTO 11.9.2015 Työ- ja elinkeinoministeriölle Viite: lausuntopyyntönne TEM/039:00/2014 Asia: Kilpailuoikeudellisia vahingonkorvauksia koskevan työryhmän mietintö Helsingin käräjäoikeus pyydettynä

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 9 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 9 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 9 1 (6) NEUVOTTELUKUNTA 28.9.2004 TAKAISINSAANNISTA KONKURSSISSA Sisältöä muutettu 5.3.2013; muutokset lihavoitu 1 YLEISTÄ Konkurssivelallisen ennen konkurssia tekemät velkojien

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta Ohje syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamisesta YLEINEN OHJE Dnro 26/31/14 28.12.2015 Voimassa 1.1.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO SELVITYS. X:n hovioikeudesta on hankittu hovioikeudenneuvosten B, C ja D yhteinen selvitys sekä presidentti MERKINTÄ

ASIAN VIREILLETULO SELVITYS. X:n hovioikeudesta on hankittu hovioikeudenneuvosten B, C ja D yhteinen selvitys sekä presidentti MERKINTÄ ANONYMISOITU PÄÄTÖS 22.08.2016 Dnro OKV/11/31/2015 1/5 ASIAN VIREILLETULO Keskusrikospoliisi lähetti kirjeellään 6.5.2015 oikeuskanslerille tiedoksi asianajaja A:n sille 28.4.2015 tekemän rikosilmoituksen,

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704. Laki. N:o 689. oikeudenkäynnistä rikosasioissa

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704. Laki. N:o 689. oikeudenkäynnistä rikosasioissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704 SISÄLLYS N:o Sivu 689 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa... 2207 690 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta...

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Ulosoton pääpiirteet. Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku

Ulosoton pääpiirteet. Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku Ulosoton pääpiirteet Olipa kerran velka 13.10.2015, Turku Aiheet Ulosotosta yleisesti Ulosoton organisaatio Ulosottomenettelystä Tilastoja Yleisesti Ikäryhmittäin Velkaantumisen syyt Mahdollisuudet vaikuttaa

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1057/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013. 1057/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä joulukuuta 2013 1057/2013 Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista Annettu

Lisätiedot

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA

SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN KÄSITTELY OIKEUDEN- KÄYNNISSÄ JA TUOMIOSSA VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERI PÄÄTÖS Snellmaninkatu 1 A PL 20 00023 VALTIONEUVOSTO 27.9.2004 Dnro 1056/1/03 Oikeustoimittajat ry c/o Jarkko Sipilä MTV3 Uutiset 00033 MTV3 ASIA SALASSA PIDÄTTÄVIEN TIETOJEN

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

ON/Aineopinnot 10.10.2014

ON/Aineopinnot 10.10.2014 1 HELSINGIN YLIOPISTO YLEINEN PROSESSIOIKEUS ON/Aineopinnot 10.10.2014 Tentissä on neljä kysymystä. Jokainen tenttijä vastaa kysymyksiin 1 ja 2. Tämän lisäksi kysymykseen 3 tulee vastata, ellei sitä ole

Lisätiedot

HOVIOIKEUSPROSESSIA KOSKEVAT OHJEET Rikosasiat. 1. Yleistä hovioikeusmenettelystä

HOVIOIKEUSPROSESSIA KOSKEVAT OHJEET Rikosasiat. 1. Yleistä hovioikeusmenettelystä HOVIOIKEUSPROSESSIA KOSKEVAT OHJEET Rikosasiat 1. Yleistä hovioikeusmenettelystä Hovioikeuden tehtävänä on valituksen ja siihen annetun vastauksen muodostamissa rajoissa tutkia käräjäoikeuden ratkaisun

Lisätiedot

YHTEENVETO RIITA-ASIAN VALMISTELUSSA. Työryhmän raportti

YHTEENVETO RIITA-ASIAN VALMISTELUSSA. Työryhmän raportti 1 YHTEENVETO RIITA-ASIAN VALMISTELUSSA Työryhmän raportti Työryhmän jäsenet Hovioikeudenneuvos Jukka Heikkilä Hovioikeudenviskaali Outi Holmström Käräjätuomari Eija Iivonen Käräjätuomari Seppo Karvonen

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN. Laatuteeman III/2014 raportti:

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN. Laatuteeman III/2014 raportti: ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN Laatuteeman III/2014 raportti: Haastehakemuksen ja vastauksen laatiminen käräjäoikeudelle sekä valituksen ja vastauksen laatiminen hovioikeudelle

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa

Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Lapsen edunvalvonnasta lastensuojeluasioissa Rovaniemi 12.9.2013 Oikeusturvayksikön päällikkö, ylitarkastaja Keijo Mattila, 12.9.2013 1 PERUSOIKEUDET LAPSEN SUOJANA Perustuslain 6.3 : Lapsia on kohdeltava

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto

Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu. Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijan juridinen asema ja vastuu Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Biomedicum Olli Mäenpää, Helsingin yliopisto Valviran asiantuntijat (ValviraL 5 ; ValviraA 8 ) 1. Pysyvät asiantuntijat

Lisätiedot

Näytesivut. 10.1 Yleistä

Näytesivut. 10.1 Yleistä 10.1 Yleistä 10 YRITYSSANEERAUS Yrityssaneerausmenettelyä säätelee yrityssaneerauslaki (laki yrityksen saneerauksesta 25.1.1993/747). Lain tarkoituksena on yritystoiminnan tervehdyttäminen tai yrityksen

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Konkurssin tavoitteet ja periaatteet 35. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Konkurssin tavoitteet ja periaatteet 35. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Konkurssin järjestelmäyhteydet 1 1.1 Konkurssi ja konkurssioikeus käsitteinä 1 1.2 Konkurssi talousjärjestelmässä 4 1.2.1 Sulkeutunutta vai

Lisätiedot

HE 46/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaarta.

HE 46/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi oikeudenkäymiskaarta. Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäymiskaaren 17 luvun ja siihen liittyvän todistelua yleisissä tuomioistuimissa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Pääkäsittely, todistelu ja tuomio

Pääkäsittely, todistelu ja tuomio Pääkäsittely, todistelu ja tuomio Oikeudenkäynti III Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2015 Toinen, uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2010

Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2010 Oikeus 2011 Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut 2010 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin ennätysmäärä riita-asioita Vuonna 2010 käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 360 658 siviiliasiaa, mikä on liki

Lisätiedot

Syyttäjän muutoksenhaku hovioikeuteen

Syyttäjän muutoksenhaku hovioikeuteen Syyttäjän muutoksenhaku hovioikeuteen YLEINEN OHJE Dnro 31/31/11 Voimassa 1.10.2012 - toistaiseksi Kumoaa VKS:1998:2 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL 333

Lisätiedot

OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUDEN RAJOITTAMISTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN PERUS- TELEMINEN Esitys oikeudenkäynnin julkisuuslain täydentämiseksi

OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUDEN RAJOITTAMISTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN PERUS- TELEMINEN Esitys oikeudenkäynnin julkisuuslain täydentämiseksi 14.11.2002 779/4/01 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijä Terhi Mattila OIKEUDENKÄYNNIN JULKISUUDEN RAJOITTAMISTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN PERUS- TELEMINEN Esitys oikeudenkäynnin

Lisätiedot

YLEINEN OHJE VKS:2007:3 syyttäjille Dnro 3/31/07. 29.1.2007 YSL 3 2 mom. Voimassa 1.1.2007 alkaen toistaiseksi. Syyteharkintaratkaisun perusteleminen

YLEINEN OHJE VKS:2007:3 syyttäjille Dnro 3/31/07. 29.1.2007 YSL 3 2 mom. Voimassa 1.1.2007 alkaen toistaiseksi. Syyteharkintaratkaisun perusteleminen YLEINEN OHJE VKS:2007:3 syyttäjille Dnro 3/31/07 Annettu Säädösperusta 29.1.2007 YSL 3 2 mom. Voimassa 1.1.2007 alkaen toistaiseksi Syyteharkintaratkaisun perusteleminen 1. Yleistä Tässä ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

1. Laki. Lakiehdotukset. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

1. Laki. Lakiehdotukset. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku 193 ehdotukset 1. aineettomia oikeuksia koskevien asioiden käsittelystä tuomioistuimissa säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämän lain mukaisesti haetaan muutosta patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

KÄSIKIRJA SOVELTAMISTA VARTEN

KÄSIKIRJA SOVELTAMISTA VARTEN KÄSIKIRJA TODISTEIDEN VASTAANOTTAMISESTA ANNETUN ASETUKSEN SOVELTAMISTA VARTEN (Neuvoston asetus (EY) N:o 1206/2001, annettu 28 päivänä toukokuuta 2001, jäsenvaltioiden tuomioistuinten välisestä yhteistyöstä

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt KESKUSKAUPPAKAMARIN VÄLITYSLAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT Vahvistettu Keskuskauppakamarin valtuuskunnan syyskokouksessa 16. päivänä joulukuuta 1992. Nämä säännöt ovat

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki

Vakuutusoikeus. Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Vakuutusoikeus Postiosoite: PL 1005, 00521 Helsinki Käyntiosoite: kirjaamo (ma pe 8.00 16.15) Ratapihantie 9, 00520 Helsinki Puhelinnumeroita: Vaihde 029 564 3200 Kirjaamo 029 564 3210 Tiedottajalakimies

Lisätiedot

Oikeuskanslerinvirastoon on lisäksi lainattu käräjäoikeudesta asiakirjavihko.

Oikeuskanslerinvirastoon on lisäksi lainattu käräjäoikeudesta asiakirjavihko. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.03.2014 Dnro OKV/541/1/2012 1/7 Päätöksen suluissa olevat ja katkoviivoilla merkityt kohdat sisältävät viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n 1 momentin 25 kohdan

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 8 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVELALLISEN TOIMINNAN ERITYISTARKASTUS 8/2004 (Sisältöä muutettu 25.11.2008; muutokset lihavoitu) 1 ERITYISTARKASTUKSEN TAVOITTEET 2 ERITYISTARKASTUKSEN

Lisätiedot

Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely

Unionin tuomioistuin. Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely Unionin tuomioistuin Kokoonpano, toimivalta ja oikeudenkäyntimenettely Yhteisen Euroopan rakentamiseksi eräät valtiot (tällä hetkellä 28) ovat tehneet keskenään Euroopan yhteisöjen ja sen jälkeen Euroopan

Lisätiedot

Hovioikeuksien ratkaisut 2008

Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Hovioikeuksien ratkaisut 2008 Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä laski vuonna 2008 Hovioikeudet ratkaisivat Tilastokeskuksen mukaan 11 547 asiaa vuonna 2008. Määrä on 4,4 prosenttia

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012. Paavo Autere Lakimies Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Apteekkilupavalitukset Keskustelutilaisuus apteekkiluvista 04.12.2012 Paavo Autere Lakimies Apteekkilupavalituksia koskeva esitys Esityksessä käsittelen Apteekkiluvan myöntämisen perusteita Lupavalitukseen

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä

Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä Asetus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 28.6.1994/556 Oikeusministerin esittelystä säädetään lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8 päivänä huhtikuuta 1983 annetun lain (361/83) 49 :n nojalla,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

RIKOSPROSESSI. Matti Tolvanen Rikos- ja prosessioikeuden professori

RIKOSPROSESSI. Matti Tolvanen Rikos- ja prosessioikeuden professori RIKOSPROSESSI Matti Tolvanen Rikos- ja prosessioikeuden professori Mitä on rikosprosessi? oikeudellisesti säädelty menettely, jossa tutkitaan ja ratkaistaan rikosvastuun edellytysten täyttyminen ja määrätään

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

TODISTELU PROSESSINJOHDON KANNALTA

TODISTELU PROSESSINJOHDON KANNALTA 1 HELSINGIN HOVIOIKEUSPIIRIN LAATUHANKE 2008 TODISTELU PROSESSINJOHDON KANNALTA Keskustelupuheenvuoro Työryhmä: Elisabeth Bygglin, Helsingin hovioikeus Eija Iivonen Helsingin käräjäoikeus Kari Kangas Tuusulan

Lisätiedot