syyttäjille Dnro 37/31/ YSL 3 2 mom. VKS:1998: toistaiseksi Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "syyttäjille Dnro 37/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:4 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen"

Transkriptio

1 YLEINEN OHJE VKS:2006:3 syyttäjille Dnro 37/31/06 Annettu Säädösperusta YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998: toistaiseksi Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen 1 Syyttäjälle asetetun virkavelvollisuuden tausta Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997, ROL) 3 luvun 1 :stä ilmenevän ns. liitännäis- eli adheesioperiaatteen mukaisesti syyteasian yhteydessä voidaan ajaa syytteessä tarkoitetusta rikoksesta johtuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta. ROL 3:9,1:ssä on puolestaan säädetty niistä erityisedellytyksistä, joiden vallitessa syyttäjälle syntyy virkavelvollisuus ajaa yksityisoikeudellista vaatimusta syytteensä ohella: Asianomistajan pyynnöstä virallisen syyttäjän on vireille panemansa syyteasian yhteydessä ajettava rikokseen perustuvaa asianomistajan yksityisoikeudellista vaatimusta rikosasian vastaajaa vastaan, jos se voi tapahtua ilman olennaista haittaa eikä vaatimus ole ilmeisen perusteeton. Säännöksen ensisijaisena tarkoituksena on helpottaa ja parantaa asianomistajan asemaa siten, ettei yksityisoikeudellisen vaatimuksen esittämisestä aiheudu hänelle lisää kustannuksia ja vaivannäköä. Rikosoikeudellisen järjestelmän legitiimisyyden kannalta on tärkeää, että järjestelmä huolehtii rikoksen uhrin oikeuksista. Tavoitteena on myös oikeudenkäyntimenettelyn yksinkertaistaminen ja keskittämisen helpottaminen. Jos syyttäjä ei aja asianomistajan vaatimuksia, hänelle on erikseen varattava tilaisuus toimittaa vaatimuksensa tuomioistuimeen kirjallisena ja hänet on myös kutsuttava istuntoon. Nämä toimenpiteet lisäävät tuomioistuimen työtä, hidastaa jutun käsittelyä ja voivat vaikeuttaa keskittämisen onnistumista. Oikeuspoliittisesti ja yleisen edun kannalta on tärkeää, että rikoksentekijät joutuvat vastuuseen aiheuttamistaan vahingoista. Syyttäjän velvollisuus yksityisoikeudellisten vaatimusten ajamiseen edistää tätäkin tavoitetta.

2 2 Yksityisoikeudellisen vaatimuksen selvittäminen Esitutkintalain 5 :n 1 momentin 2 -kohdan mukaan esitutkinnassa on selvitettävä asianomistajan yksityisoikeudellinen vaatimus, jos hän on ROL 3:9:n nojalla pyytänyt syyttäjää ajamaan hänen vaatimustaan. Vaatimuksen selvittäminen jo esitutkinnassa on ROL 3:9:n käytännön soveltamisessa syyttäjän kannalta avainkysymys. Syyttäjien tulee pyrkiä paikallisella ohjauksella, koulutuksella ja ETL 15,2 :n mukaisilla määräyksillä huolehtimaan siitä, että vaatimukset selvitetään jo esitutkintavaiheessa. Syyttäjä voi myös EPA 7 :n nojalla pyytää poliisia ilmoittamaan sellaisista rikosasioista, joissa korvauskysymykset ovat epäselviä. Syyttäjän tulee osaltaan huolehtia siitä, että esitutkinnassa on selvitetty ETL 5,1 :n 2 -kohdassa tarkoitetut perustiedot yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta (ks. HE 82/1995 s. 157), mutta syyttäjän velvollisuutena ei ole ryhtyä oma-aloitteisesti hankkimaan muuta lisäselvitystä siviilivaateen tueksi. Oikeudenkäyntimenettelyn yksinkertaistamiseksi ja keskittämisen helpottamiseksi on kuitenkin suositeltavaa, että syyttäjä kiinnittää asianomistajan huomiota sellaisiin helposti täydennettävissä oleviin puutteisiin, jotka muodostaisivat esteen vaatimuksen ajamiselle. LIITTEENÄ on malli lomakkeesta, jollainen voidaan antaa asianomistajan täytettäväksi esitutkinnassa. Lomakkeeseen liittyy asianomistajan huomioon otettavaksi tarkoitettuja ohjeita, joihin on hyvä lisätä paikalliset yhteystiedot. Lomakepohja ja ohjeet tullaan tallentamaan poliisin tietojärjestelmään, josta ne ovat esitutkinnan toimittajan saatavilla. 3 Syyttäjän virkavelvollisuuden syntyperusteet Yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen ROL 3:9:n osoittamin ehdoin on syyttäjän lakiin perustuva virkavelvollisuus. Syyttäjän virkavelvollisuutta sääntelevänä erityissäännöksenä ROL 3:9 syrjäyttää yleisistä syyttäjistä annetun lain 12 :n yleiset esteellisyysperusteet, joiden mukaan syyttäjä on esteellinen, jos hän avustaa tai edustaa asianosaista taikka on käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen. Toisaalta syyttäjä ei voi ottaa asianomistajalta muita kuin ROL 3:9:ään perustuvia tehtäviä. Asianomistajan tai asianomistajalta oikeutensa johtavan tahon vaatimus 2 Syyttäjällä ei ole velvollisuutta ajaa kaikkien rikoksen johdosta vahinkoa kärsineiden yksityisoikeudellisia vaatimuksia, vaan velvollisuus koskee lähtökohtaisesti vain rikoksen asianomistajan vaatimuksia. Lain esitöiden (HE 82/1995 s. 58) yksiselitteisen selvän kannanoton mukaisesti sama velvollisuus koskee kuitenkin myös sellaisten tahojen vaatimuksia, joille lain mukaan asianomistajan oikeus on siirtynyt. Syyttäjän on siten ROL 3:9:n osoittamin edellytyksin ajettava esimerkiksi asianomistajan kuolin- tai konkurssipesälle

3 Pyyntö vaatimuksen ajamisesta Yksityisoikeudellinen vaatimus Vaatimus perustuu syytteenalaiseen rikokseen Vaatimus kohdistuu syyteasian vastaajaan 3 taikka vakuutusyhtiölle siirtyneitä asianomistajan oikeuteen perustuvia vaatimuksia. Sen sijaan esim. perintätoimistolle siirretyn vaatimuksen ajaminen ei kuulu syyttäjän virkavelvollisuuden piiriin. Asianomistajan tai asianomistajalta oikeutensa johtavan tahon on esitettävä pyyntö yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajamisesta esitutkinnassa tai syyttäjälle. Samalla pyynnön esittäjän on ilmoitettava ne seikat, joihin vaatimus perustuu. Syyttäjän virkavelvollisuuden piiriin kuuluvat yksityisoikeudelliset vaatimukset ovat käytännössä rikokseen perustuvia asianomistajan vahingonkorvausvaatimuksia. Kysymykseen voi kuitenkin tulla myös esimerkiksi esineen palauttamista koskeva vaatimus. ROL 3:9 ei koske asianomistajan rangaistusvaatimuksen ajamista, eikä se muullakaan perusteella kuulu syyttäjän virkavelvollisuuden piiriin. Asianomistajan rangaistusvaatimuksen ajaminen (syyttäjän syytteeseen yhtyminen) edellyttäisi siten valtuutusta, jollaista taas syyttäjä ei voi ottaa vastaan asianosaiselta (ks. YSL 12 ). Syyttäjä ei siis voi esittää asianomistajan puolesta rangaistus- tai muitakaan julkisoikeudellisia vaatimuksia. Syyttäjän virkavelvollisuuden piiriin kuuluvat vain juuri syytteenalaiseen rikokseen perustuvat yksityisoikeudelliset vaatimukset, vaikka rikosasian yhteydessä on ROL 3:1:n mukaan sinänsä mahdollista ajaa myös rikoksesta johtuvia vaatimuksia. Vaatimuksen tulee perustua niihin seikkoihin, joihin syyttäjä vetoaa syytteensä tueksi ja jotka siten kuuluvat syyttäjän näyttövelvollisuuden piiriin. Toteennäytetyn syytteen tulee siis muodostaa yksityisoikeudellisen vaatimuksen peruste. Jos yksityisoikeudellinen vaatimus edellyttäisi syytteen teonkuvauksen ulkopuolisiin seikkoihin vetoamista, syyttäjän ei tule ottaa vaatimusta ajaakseen. Syyttäjä voi esim. kuitin esittämällä vedota aiheutuneeseen vahinkoon sellaisissakin rikoksissa, joissa tunnusmerkistön täyttyminen ei itsessään edellytä vahingon aiheutumista. Toisaalta, jos syyttäjä on ottanut vaatimuksen ajaakseen ja tarve uuteen seikkaan vetoamiseen ilmenee vasta pääkäsittelyssä, syyttäjällä on oikeus vedota siihen yksityisoikeudellisen vaatimuksen perusteeksi. Tuomion oikeusvoiman piiriin kuuluviin seikkoihin ei näet voi vedota enää myöhemmin. ROL 3:9:n tarkoituksena on ollut asianomistajan aseman helpottaminen ja prosessin yksin- kertaistaminen, eikä syyttäjän toimivallan tarkka rajaaminen tässä suhteessa.

4 4 Syyttäjä ei voi ajaa yksityisoikeudellisia vaatimuksia muita kuin sitä henkilöä vastaan, jolle hän vaatii rikoksesta rangaistusta. Syyttäjä ei voi esimerkiksi esittää työnantajaa vastaan vaatimusta, joka perustuu syytteessä olevan työntekijän työssään rikoksella aiheuttamaan vahinkoon. Siviilivaateen ajaminen tulee kysymykseen vain syyteasian yhteydessä. Jos syyttäjä vaatii rikoksen johdosta vain menettämisseuraamusta, adheesioprosessi ei ylipäätään ole ROL 3:1:n mukaan mahdollinen. Vaatimuksen ajamisesta ei ole olennaista haittaa Syyttäjä voi kieltäytyä vaatimuksen ajamisesta, jos siitä aiheutuu olennaista haittaa. Olennaisen haitan voivat muodostaa lähinnä seuraavanlaiset tilanteet. a. Syyteasian ratkaisu viivästyisi yksityisoikeudellisen vaatimuksen selvittämisen takia Jos asianomistajan vaatimuksen peruste tai määrä ei ole vielä selvillä silloin, kun syyteasia on valmis vireillepantavaksi, syyttäjällä ei ole velvollisuutta jäädä odottamaan yksityisoikeudellisen vaatimuksen selvittämistä. Syyttäjä voi ROL 3:11:n nojalla vielä oikeudenkäynnin aikanakin ottaa ajaakseen ja esittää ilman haastetta asianomistajan vaatimuksen, jos tuomioistuin katsoo sen käyvän haitatta päinsä. b. Vaatimuksen ajaminen vaatisi kohtuuttomasti voimavaroja syytteen ajamiseen verrattuna Syyttäjän päätehtävänä on rangaistusvaatimuksen ajaminen. Jos yksityisoikeudellisen vaatimuksen perusteiden tai määrän selvittäminen tuomioistuimessa olisi niin työlästä, että se haittaisi olennaisesti rangaistusvaatimuksen ajamista, syyttäjällä ei ole velvollisuutta ottaa yksityisoikeudellista vaatimusta ajettavakseen. Yksityisoikeudellisen vaatimuksen suurella markkamäärällä sinänsä ei ole tässä yhteydessä merkitystä. Syyttäjän virkavelvollisuuden piiriin kuuluu normaalisti vain sellaisen vaatimuksen ajaminen, jonka näyttäminen ei edellytä syytteen tueksi vaadittavan näytön lisäksi muuta kuin kirjallista selvitystä, esimerkiksi vahinkojen korjauslaskun esittämisen. Jos yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen edellyttäisi syytteen ajamisen kannalta tarpeetonta henkilötodistelua, sen voidaan yleensä katsoa muodostavan olennaisen haitan. Olennaista haittaa tulee lähtökohtaisesti arvioida yksittäisen syytekohdan ja yksittäisen vaatimuksen valossa. Poikkeuksellisesti arvioinnissa voidaan kuitenkin ottaa huomioon koko yhdessä käsiteltävä asiakokonaisuus. Tällöin lähtökohtana on, että saman jutun eri asianomistajia on kohdeltava siviilivaateiden ajettavaksi ottamisen suhteen yhdenvertaisesti. Syyttäjän tulee siten ajaa kaikkien niiden asianomistajien vaatimuksia, jotka täyttävät ROL 3:9:n mukaiset

5 Vaatimus ei ole ilmeisen perusteeton 5 ehdot. Jos kuitenkin asianomistajien lukumäärä on poikkeuksellisen suuri, heidän kaikkien yksityisoikeudellisten vaatimusten ajaminen voi yhdessä muodostaa olennaisen haitan syytteen ajamiselle, vaikka yksittäisen asianomistajan vaatimus ei sitä merkitsisi. Toisaalta joissakin rikostyypeissä, joissa suurella joukolla asianomistajia on samanlaiset yksinkertaiset vaatimukset, niiden ajettavaksi ottaminen voi olla pikemmin käsittelyn keskittämisen onnistumisen edellytys kuin olennainen haitta. c. Syyttäjän ja asianomistajan edut saattavat joutua ristiriitaan Syyttäjän ei tule ottaa sellaisen asianomistajan vaatimuksia ajettavakseen, johon saatetaan kohdistaa vaatimuksia muiden asianosaisten taholta. Tällaisia tilanteita voi esiintyä esimerkiksi liikennetai pahoinpitelyjutuissa taikka jos asiassa voi olla odotettavissa väärää ilmiantoa koskeva väite. Jos syytteen toteennäyttäminen edellyttää asianomistajan henkilökohtaista kuulemista todistelutarkoituksessa, saman asianomistajan yksityisoikeudellisten vaatimusten ajaminen voi heikentää kuvaa syyttäjän toiminnan objektiivisuudesta. Tämä voi muodostaa olennaisen haitan. Kun asianomistaja joutuu mainitussa tilanteessa joka tapauksessa saapumaan tuomioistuimeen, huomattava osa ROL 3:9:n säännöksen taustalla olevista syistäkin menettää merkityksensä. Tilanteita voidaan kuitenkin arvioida tapauskohtaisesti. Jos asianomistajan vaatimus on yksinkertainen ja selvä, esim. laskun mukainen, sen esittäminen ei välttämättä vaaranna kuvaa syyttäjän toiminnan objektiivisuudesta. Jos asianomistaja ajaa itse rangaistusvaatimusta, syyttäjän ei tule ajaa hänen yksityisoikeudellista vaatimustaan. Jos yksityisoikeudellinen vaatimus perustuu syytteessä kuvattuihin tapahtumafaktoihin, syyttäjä ei voi pitää vaatimusta tosiseikaston osalta ilmeisen perusteettomana. Sen sijaan vaatimus voi olla juridisesti perusteeton, jos sanotusta tosiseikastosta ei lain mukaan voi seurata oikeutta vaadittuun vahingonkorvaukseen (esim. vaatimus esineen tahallisesta vahingoittamisesta aiheutuneen mielipahan korvaamisesta tai KKO:n ennakkopäätöksen 1999:6 mukainen perusteeton vaatimus arvonlisäveron osuudesta). ROL 3:9:ssä ilmeinen perusteettomuus viittaa myös vaatimuksen määrään. Esitöiden mukaan vaatimus on ilmeisen perusteeton silloin, kun syyttäjä pitää selvänä, ettei tuomioistuin tule hyväksymään vaatimusta esimerkiksi sen vuoksi, että vaatimus on täysin kohtuuton, tai että vahingon syntymisen tai sen määrän tueksi ei ole ilmeisestikään esitettävissä riittävää näyttöä (HE 82/1995 s. 58). Ensiksi mainituissa tilanteissa syyttäjä voi kuitenkin pyrkiä informoimaan asianomistajaa oikeuskäytännön mukaisista korvausmääristä

6 4 Vaatimuksen ajamatta jättäminen 5 Syyttäjän menettelyn tutkiminen 6 ja sen johdosta tiedustella asianomistajan halukkuutta tarkistaa vaatimustaan. Syyttäjää sitoo kaikessa toiminnassaan objektiviteettiperiaate. Se ei kuitenkaan tarkoita, että syyttäjän tulisi asettua tuomarin asemaan arvioitaessa esimerkiksi vahingonkorvausvaatimuksen määrää. Koska asianomistajat ajavat melko harvoin itse yksityisoikeudellisia vaatimuksiaan, rikosvahinkojen korvaamista koskeva oikeuskäytäntö tullee vastaisuudessa kehittymään paljolti syyttäjien ajamien vaatimusten kautta. Syyttäjän ei tule kahlita korvauskäytännön kehittymismahdollisuutta torjumalla muut kuin sellaiset vaatimukset, joita hän itse pitää oikean määräisinä. Myöskään se, että vastaajalla saattaa olla aihe paljoksua asianomistajan korvausvaatimuksen määrää ei vielä merkitse, että vaatimus olisi ilmeisen perusteeton. Vastaavasti esim. liikennevahinkolautakunnan suositusten mukaisia korvausmääriä ei voida seurata ahtaasti arvioitaessa ilmeistä perusteettomuutta. Se, että syyttäjä ottaa ajaakseen vaatimuksen, ei siis tarkoita, että syyttäjä pitää vaatimusta juuri oikeana. Kysymys on asianomistajan yksityisoikeudellisesta vaatimuksesta, jota syyttäjä ei ole pitänyt ilmeisen perusteettomana. Jos syyttäjä ei ota ajaakseen asianomistajan vaatimusta, siitä on ilmoitettava asianomistajalle niin hyvissä ajoin, että tälle jää riittävästi aikaa valmistautua itse huolehtimaan vaatimuksen ajamisesta. Tiedoksiannossa noudatetaan syyttämättäjättämispäätöksen tiedoksiannosta säädettyä menettelyä (ROL 3:9.1 verr. 1:9.1). Ilmoituksessa on esitettävä perustelu sille, miksi syyttäjä ei ole voinut ottaa vaatimusta ajettavakseen. Perustelu voi olla lyhyt, mutta sen tulee olla sellainen, että asianomistaja voi ymmärtää syyttäjän menettelyn perusteet. Pelkästään lain ilmaisujen ( olennaista haittaa tai ilmeisen perusteeton ) toistaminen ei ole riittävää. Tyyppitilanteissa voidaan kuitenkin käyttää vakiomuotoisia perusteluja. Syyttäjän on tarvittaessa, esim. asianomistajan tiedustellessa asiasta, informoitava tätä siitä, miten tämän pitäisi toimia halutessaan yksin ajaa vaatimustaan. Käytännössä on mahdollista, että peruste siviilivaateen ajamatta jättämiselle tulee esille vasta syytteen nostamisen jälkeen. Tällöin syyttäjä voi kieltäytyä jatkamasta vaatimuksen ajamista. Pääkäsittelyssä niin tulisi menetellä vain välttämättömistä syistä (esim. vaatimuksen ajamisen jatkaminen olisi ristiriidassa syyttäjän virkavelvollisuuksien kanssa), koska se voi vaarantaa pääkäsittelyn keskittämisen. Asianomistajalle tulee varata tilaisuus jatkaa itse vaatimuksen ajamista.

7 6 Vaatimuksen ajaminen Syyttäjän rooli 7 Asianomistajan yksityisoikeudellisten vaatimusten ajaminen ROL 3:9:n edellytyksin on syyttäjän virkavelvollisuus, jonka täyttämistä voivat valtakunnansyyttäjän lisäksi tutkia eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri. Ainoastaan valtakunnansyyttäjä voi määrätä syyttäjän ajamaan vaatimusta. Tuomioistuin ei voi puuttua syyttäjän ratkaisuun asianomistajan vaatimuksen ajamisesta tai ajamatta jättämisestä. Sen sijaan tuomioistuin voi määrätä, että yksityisoikeudellinen vaatimus käsitellään erikseen riita-asiain oikeudenkäynnistä säädetyssä järjestyksessä, jolloin syyttäjä ei voi jatkaa vaatimuksen ajamista. Syyttäjän rooli asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajamisessa ei ole samanlainen kuin asianajajan, joka pyrkii päämiehensä kannalta parhaaseen lopputulokseen. Syyttäjä ei ole asianomistajan asiamies, vaan syyttäjä hoitaa virkaansa kuuluvaa tehtävää, jossa hänen on toimittava objektiivisesti. Tämä ei kuitenkaan estä syyttäjää kiinnittämästä asianomistajan huomiota normaaleihin vahingonkorvausvaatimusta ja oikeuskäytäntöä koskeviin seikkoihin, kuten tyypillisiin korvausmääriin tai korko- ja oikeudenkäyntikuluvaatimukseen taikka vaatimuksen perusteissa tai todisteissa oleviin ilmeisiin puutteisiin. Syyttäjä voi ottaa toimenpiteissään jossakin määrin huomioon sen, onko asianomistajana yksilöuhri, jolle rikokseen perustuvan korvausvaatimuksen tekeminen on mahdollisesti ainutkertainen tapahtuma, vai onko asianomistajana suuri liikeyritys. Otettuaan vaatimuksen ajettavakseen syyttäjän on prosessin kaikissa vaiheissa huolehdittava sellaisesta tiedonkulusta asianomistajalle, ettei tälle aiheudu oikeudenmenetyksiä. Syyttäjä ei tarvitse valtakirjaa virkatehtävänsä hoitamiseen (ks. myös OK 15:4). Tämä koskee kaikkia ROL 3:9:n piiriin kuuluvia tehtäviä, kuten esimerkiksi asianomistajalta vakuutusyhtiölle siirtyneen vaatimuksen ajamista. Syyttäjä ei saa ottaa asianomistajalta tai muiltakaan tahoilta sellaisia tehtäviä, jotka vaatisivat erillistä valtuutusta (ks. YSL 12 ). Syyttäjä ei saa ottaa toimenpiteistään palkkiota (ks. myös A kihlakunnansyyttäjästä 11, josta ilmenevät oikeusohjeet koskevat kaikkia syyttäjiä).

8 Haastehakemus 8 Syyttäjän on ROL 5:3.1:n 6-kohdan mukaisesti ilmoitettava jo haastehakemuksessaan asianomistajan yksityisoikeudelliset vaatimukset, joita syyttäjä ajaa. Normaalisti kysymykseen tulevasta korvausvaatimuksesta on ilmoitettava markkamäärä sekä mahdollinen korko- ja oikeudenkäyntikuluvaatimus. Vaatimusten lisäksi on ilmoitettava ne seikat, joihin vaatimukset perustuvat. Syytteen nostamisen jälkeen syyttäjä voi ROL 3:11:n nojalla esittää 3:9:n mukaisen vaatimuksen ilman haastetta, jos tuomioistuin esitettävän selvityksen ja muiden seikkojen perusteella katsoo sen käyvän haitatta päinsä. Tällainen pääkäsittelyn keskittämisen vaarantava menettely voi tulla kysymykseen vain poikkeuksellisesti, esim. jos asianomistaja on saanut vahinkoja koskevan laskun vasta juuri ennen pääkäsittelyä, vaatimus on yksinkertainen ja selvä ja syyteasian vastaaja on paikalla. Haastehakemuksen tuomioistuimelle tarkoitetuissa tiedoissa on syytä mainita, jos syyttäjä ei ole ottanut ajaakseen sitä pyytäneen asianomistajan vaatimusta. Todistelu Ilmoitus käräjäoikeuden ratkaisusta Normaalisti syyttäjän tehtävänä on esittää asianomistajan vaatimukset ja ne seikat, jotka asianomistaja on vaatimuksensa perusteeksi ilmoittanut esitutkinnassa tai syyttäjälle. Syyttäjä ei vastaa siviilivaateen menestymisestä eikä syyttäjän velvollisuutena ole ryhtyä oma-aloitteisesti esittämään vaateen tueksi muuta kuin asianomistajan ilmoittamaa todistelua. Toisaalta syyttäjän tulee pyrkiä toimimaan niin, ettei asianomistajan vaatimusta aiheettomasti hylätä. Syyttäjällä on oikeus esittää muutakin kuin asianomistajan ilmoittamaa näyttöä. Jos juttu saa pääkäsittelyssä siviilivaateen ajamiseen vaikuttavan ennalta arvaamattoman käänteen, syyttäjän tulee toimia tilanteen mukaan ja tarvittaessa neuvotella asianomistajan kanssa, pyytää pääkäsittelyn lykkäämistä tai esittää siviilivaateen erottamista erikseen käsiteltäväksi. Asianomistaja vastaa itse niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat hänen vaatimustensa selvittämiseksi tarvittavan todistelun hankkimisesta ja esittämisestä. Syyttäjällä on kuitenkin velvollisuus vaatia syytetyn velvoittamista korvaamaan nämä kustannukset asianomistajalle. Syyttäjän tulee ilmoittaa käräjäoikeuden yksityisoikeudelliseen vaatimukseen antamasta ratkaisusta asianomistajalle, ellei tuomioistuin siitä huolehdi (ROL 5a:8,2). Syyttäjän ilmoituksessa on syytä mainita, että asianomistajan on itse huolehdittava tuomitun korvauksen perinnästä.

9 9 Jos siviilivaade on joltakin osin hylätty, eikä syyttäjä aio ROL 3:9.3:n nojalla hakea ratkaisuun muutosta, asianomistajalle tulee heti ilmoittaa käräjäoikeuden ratkaisusta, jotta hän voi itse harkita tyytymättömyyden ilmoittamista ja valituksen tekemistä. Ilmoituksessa on syytä mainita käräjäoikeuden kanslian osoite ja määräpäivä, milloin tyytymättömyyden ilmoitus on viimeistään tehtävä. Muutoksenhaku Hakiessaan muutosta syytteeseen annettuun ratkaisuun syyttäjän on ROL 3:9.3:n mukaan pykälän 1 momentin mukaisin ehdoin haettava muutosta myös asianomistajan korvausvaatimukseen annettuun ratkaisuun, jos se on riippunut syyteasian ratkaisusta. Vaikka pykälän 3 momentissa puhutaan vain korvausvaatimuksesta, lainkohdasta ilmenevä oikeusohje koskee myös muunlaista syyttäjän ajamaa siviilivaadetta. Asianomistajan ei tarvitse erikseen esittää pyyntöä muutoksen hakemisesta, vaan hänen esitutkinnassa esittämänsä pyyntö vaatimuksen ajamisesta koskee myös muutoksenhakua ROL 3:9.3:n tarkoittamissa tilanteissa, jollei asianomistaja toisin ilmoita. Tyytymättömyyden ilmoitus on syytä tehdä erikseen asianomistajan vaatimukseen annetun ratkaisun osalta. Muutoksenhaku pelkästään siviilivaateen osalta ei kuulu syyttäjän tehtäviin. Jos syyttäjä on hakenut muutosta siviilivaateeseen annettuun ratkaisuun tai antanut sitä koskevan vastauksen, syyttäjän tulee ilmoittaa myös hovioikeuden ratkaisusta asianomistajalle. Valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki Valtionsyyttäjä Matti Nissinen

10 SELVITYS ASIANOMISTAJAN KORVAUSVAATIMUKSESTA LIITE ASIANOMISTAJA: OSOITE: PUHELIN VIRKA-AIKANA / KOTIIN ASIA (EPÄILTY RIKOS) RIKOSILMOITUKSEN NUMERO RIKOSASIAN VASTAAJA(T) Pyydän, että syyttäjä esittää seuraavat yksityisoikeudelliset vaatimukset syyteasian tuomioistuinkäsittelyssä KORVAUSVAATIMUS Anastettu tai rikoksella viety omaisuus euroa Rikottu omaisuus euroa Korjauskustannukset euroa Siivouskustannukset euroa Matkakustannukset euroa Turmeltuneet vaatteet, silmälasit, kellot yms. euroa Sairauskustannukset euroa Kipu, särky ja muu tilapäinen haitta euroa Pysyvä haitta euroa Kärsimyskorvaus euroa Muu yksilöity vahinko euroa euroa euroa OIKEUDENKÄYNTIKULUVAATIMUS Vakuutuksen omavastuuosuus euroa KORKO KORVAUKSELLE laillinen korko euroa euroa KORKO OIKEUDENKÄYNTIKULUKORVAUKSELLE laillinen korko YHTEISVASTUULLISUUS Korvaukset vaaditaan yhteisvastuullisesti kaikilta vastaajilta PÄIVÄYS Paikka aika / 20 ALLEKIRJOITUS Ennen lomakkeen täyttämistä lue ohjeet toiselta sivulta - erityisesti kohta Selvitys vaatimuksista!

11 ASIANOMISTAJAN HUOMIOON OTETTAVAKSI Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 3 luku 9 1 momentti: Asianomistajan pyynnöstä virallisen syyttäjän on vireille panemansa syyteasian yhteydessä ajettava rikokseen perustuvaa asianomistajan yksityisoikeudellista vaatimusta rikosasian vastaajaa vastaan, jos se voi tapahtua ilman olennaista haittaa eikä vaatimus ole ilmeisen perusteeton. Yksityisoikeudellinen vaatimus Asianomistajan vahingonkorvausvaatimus on laissa tarkoitettu yksityisoikeudellinen vaatimus. Korvausvaatimuksen tulee perustua juuri siihen rikokseen, josta syyttäjä vaatii rangaistusta. Myös asianomistajalla on oikeus vaatia rikoksen tekijälle rangaistusta, mutta syyttäjä ei ota ajaakseen asianomistajan rangaistusvaatimusta. Olennainen haitta Syyttäjän päätehtävä on rangaistusvaatimuksen ajaminen. Syyttäjä ei voi ottaa asianomistajan korvausvaatimusta ajettavakseen, jos siitä on olennaista haittaa syytteen ajamiselle. Olennaista haittaa voi aiheutua esimerkiksi, jos - syyteasian ratkaisu viivästyisi korvausvaatimuksen selvittämisen takia, - korvausvaatimuksen ajaminen vaatisi kohtuuttomasti voimavaroja syytteen ajamiseen verrattuna tai - syyttäjän ja asianomistajan edut saattavat joutua ristiriitaan. Ilmeinen perusteettomuus Syyttäjä ei voi ottaa ajaakseen korvausvaatimusta, jos se on ilmeisen perusteeton esimerkiksi seuraavanlaisista syistä: - vaatimus ei perustu lakiin, - vaatimus on määrältään kohtuuton tai - vaatimuksen tueksi ei ole esitettävissä riittävää näyttöä. Selvitys vaatimuksista Syyttäjän tehtävät Ilmoitukset asianomistajalle Asianomistajan tulee kiinnittää erityistä huomiota korvausvaatimuksensa kunkin kohdan huolelliseen selvittämiseen. Kustakin vaaditusta korvauserästä on pääsääntöisesti esitettävä lasku, kuitti, asiantuntijan (esim. lääkärin) lausunto tai arvio taikka muu tarkasti eritelty kirjallinen selvitys. Korvausvaatimukseen liitetään vain jäljennökset asiakirjoista - asianomistajan tulee itse säilyttää niiden alkuperäiskappaleet. Liiteasiakirjojen toimittamisesta vasta jälkikäteen on erikseen sovittava esitutkinnan toimittajan (poliisin) tai syyttäjän kanssa. Syyttäjällä ei ole velvollisuutta jäädä odottamaan korvausvaatimukseen liittyviä selvityksiä (ks. olennainen haitta ). Syyttäjän tehtävä asianomistajan korvausvaatimuksen ajamisessa ei ole samanlainen kuin asianajajan, joka pyrkii päämiehensä kannalta parhaaseen lopputulokseen. Syyttäjä hoitaa virkaansa kuuluvaa tehtävää, jossa hänen on toimittava objektiivisesti. Normaalisti syyttäjän tehtävänä on esittää asianomistajan vaatimukset ja ne seikat, jotka asianomistaja on vaatimuksensa perusteeksi ilmoittanut esitutkinnassa tai syyttäjälle. Syyttäjä ei vastaa korvausvaatimuksen menestymisestä eikä syyttäjän velvollisuutena ole ryhtyä oma-aloitteisesti esittämään vaateen tueksi muuta kuin asianomistajan ilmoittamaa todistelua. Syyttäjä ei ota toimenpiteistään palkkiota. Korvausvaatimuksen ajamiseen liittyvistä mahdollisista muista (esim. todistelu-) kustannuksista vastaa asianomistaja itse, mutta hänen pyynnöstään syyttäjä vaatii vastaajaa korvaamaan ne asianomistajalle. Jos syyttäjä ottaa ajaakseen asianomistajan korvausvaatimuksen, syyttäjä ilmoittaa aikanaan käräjäoikeuden siihen antamasta ratkaisusta asianomistajalle. Syyttäjä hakee eräissä tapauksissa muutosta tuomioistuimen ratkaisuun, jolla korvausvaatimus on hylätty, mutta useimmiten mahdollinen muutoksenhaku jää asianomistajan itsensä tehtäväksi. Koska määräaika tyytymättömyyden ilmoittamiselle käräjäoikeuden tuomioon on vain yksi viikko, asianomistajan on syytä etukäteen sopia syyttäjän kanssa muutoksenhakuun liittyvistä kysymyksistä, jos valitusmahdollisuus on asianomistajalle tärkeä. Jos syyttäjä nostaa syytteen, mutta ei ota ajaakseen asianomistajan korvausvaatimusta, siitä ilmoitetaan asianomistajalle, jolla on mahdollisuus ajaa vaatimuksensa itse syyteasian yhteydessä. Jos syyttäjä jättää syytteen nostamatta, päätös siitä toimitetaan asianomistajalle, jolla on mahdollisuus itse nostaa syyte.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta YLEINEN OHJE VKS:2006:4 syyttäjille Dnro 38/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus.

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus. Annettu Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1997 Lakioikeudenkäynnistä rikosasioissa Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Syyteoikeudesta Yleissäännös 1 Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704. Laki. N:o 689. oikeudenkäynnistä rikosasioissa

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704. Laki. N:o 689. oikeudenkäynnistä rikosasioissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704 SISÄLLYS N:o Sivu 689 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa... 2207 690 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

III RIKOLLISUUSKONTROLLI

III RIKOLLISUUSKONTROLLI III RIKOLLISUUSKONTROLLI Tässä jaksossa käsitellään virallisen kontrollijärjestelmän toimintaa kuvailemalla muun muassa rikosten ilmituloa, ilmi tulleiden rikosten selvittämistä, rikoksentekijöiden syytteeseen

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus.

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus. 1 of 34 21/03/2011 11:51 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 11.7.1997/689 11.7.1997/689 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 115/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1 Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 28.07.2015 15/130601 Asianumero R 14/1780 1 (6) Puheenjohtaja Käräjänotaari Kalle Mäenpää Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti Vastaaja Joona Johannes Jalmari

Lisätiedot

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen.

Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. TMH 0.2 Vakuutusehto YT407 Kiinteistön oikeusturvavakuutus Voimassa 1.11.2012 alkaen. Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 Vakuutetut 3 Vakuutuksen voimassaoloalue ja tuomioistuimet 4 Korvattavat

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 441/2011 Laki. rikoslain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 441/2011 Laki rikoslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rikoslain

Lisätiedot

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET YLEINEN OHJE VKS:2010:2 Syyttäjille Dnro 17/31/10 Annettu Säädösperusta 3.3.2010 YSL 3 2 mom. YSL 4 Kumoaa Voimassa Yleisen ohjeen 1.4.2010 syyttäjille toistaiseksi VKS:2005:2 Dnro 37/31/05 Menettely sotilasoikeudenkäyntiasioissa

Lisätiedot

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010

Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Päätös Nro 49/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/135/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2011 ASIA HAKIJA Tieksin pengerrysyhtiö nimisen järjestely-yhtiön sääntöjen vahvistaminen Ilmajoen kunnassa

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007

MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 Moo 1 MOOTTORIAJONEUVON VAKUUTUSTURVAEHTO 211: OIKEUSTUR- VA 1.1.2007 211.0 VAKUUTETUT, VAHINKOTAPAHTUMA JA VOIMASSAOLOAIKA Vakuutetut Vakuutettuja ovat vakuutuskirjassa mainitun ajoneuvon omistaja haltija

Lisätiedot

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus

Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2016 alkaen Ytk-yhdistys ry:n oikeudenkäyntikuluvakuutus Sisällysluettelo 1 Vakuutuksen tarkoitus 2 2 Vakuutuksen ottajat ja vakuutetut 2 3 Vakuutuskausi 2 4 Tuomioistuimet ja

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA

TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA HTSY Verohallinto Päiväys Verohallinto 2 (5) TYÖELÄKEVAKUUTUSMAKSUPETOS ESITUTKINNASSA Työeläkevakuutusmaksupetos ja sen törkeä tekomuoto ovat rikosnimikkeitä,

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 47/2004 vp oikeudenkäymiskaaren 17 luvun muuttamisesta sekä eräät siihen liittyvät lait Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Tämän lakialoitteen tarkoituksena on mahdollistaa yksittäistapauksissa

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Koulutus 12.1.2015 Suomen Asianajajaliitto Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Tämän päivän aiheena rikosasiat Rikosprosessi ennen oikeudenkäyntiä Mitä tapahtuu esitutkinnassa ja

Lisätiedot

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE

POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 17.3.2016 Dnro 1669/2/15 Ratkaisija: Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Håkan Stoor POTILASASIAKIRJASSA OLEVAN TIEDON ANTAMINEN POTILAALLE 1 ASIA Tutkittavani

Lisätiedot

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen

Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen Lähiomaisen tai muun läheisen tai laillisen edustajan määritteleminen 16.10.2007 Tutkimusasiamies Jari-Pekka Tuominen VSSHP/TUKIJA Lääketieteellisen tutkimuksen osalta taustalla lääketutkimusdirektiivi

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Kaupunginkanslia 14/2015 Oikeuspalvelut 27.02.2015 Kaupunginlakimies Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 32 Oikeudenkäynti saatavan perintää koskevassa riita-asiassa HEL 2015-002292 T 03 01 01 PK 20141591 Tuomioistuin Kantaja Vastaaja päätti nostaa kanteen saatavan perintää

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas. Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta 31.8.2009 Dnro 3346/4/07 Ratkaisija: Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Aila Linnakangas Ulvilan kaupunki ei antanut asianmukaista päätöstä päivähoitopaikasta

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Talentum Helsinki 2009 Juridica-kirjasarjassa ilmestyneet teokset: 1. Hallintomenettelyn

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta Ohje syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamisesta YLEINEN OHJE Dnro 26/31/14 28.12.2015 Voimassa 1.1.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Teknisen lautakunnan lupajaosto OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

OHJEET ESITUTKINTAPÖYTÄKIRJAN LAADINNASTA

OHJEET ESITUTKINTAPÖYTÄKIRJAN LAADINNASTA OHJEET ESITUTKINTAPÖYTÄKIRJAN LAADINNASTA SISÄASIAINMINISTERIÖ Poliisiosasto 2002 OHJEET ESITUTKINTAPÖYTÄKIRJAN LAADINNASTA...3 1. YLEISTÄ ESITUTKINTAPÖYTÄKIRJASTA...3 2. ESITUTKINTAPÖYTÄKIRJAN LAADINTA...4

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 27/2013/1 Dnro PSAVI/123/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.3.2013 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muonio Rajander Sauli ja Jaana Kaalamanniementie

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

758/1989 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989 Yhteisaluelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti

758/1989 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989 Yhteisaluelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti 758/1989 Dokumentin versiot Viitetiedot På svenska Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 1989 Yhteisaluelaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Yleisiä säännöksiä 1 Kiinteistöjen yhteisen alueen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

LA 7/1996 vp. Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lakialoite 7

LA 7/1996 vp. Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT. Lakialoite 7 LA 7/1996 vp Lakialoite 7 Markku Pohjola /sd ym.: Lakialoite laiksi rikoksesta epäillyn julkisesta puolustuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta.

Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011. Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa. mukaisesti työn suorittamisesta. Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Huomautus ja varoitus virka- ja työsuhteessa Viranhaltijan on suoritettava virkasuhteeseen kuuluvat tehtävät asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä

Lisätiedot

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Etelä-Savon käräjäoikeus Tuomio 141106323 1 (6) 11.02.2014 Asianumero R 13/503 Puheenjohtaja Käräjätuornari Jukka Laine Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Sarni Asikainen Vastaaja Asianomistaj a Kuultava Asia

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1495 Diaarinumero 64/3/11 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013

PÄÄTÖS. Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 PÄÄTÖS Nro 2/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/190/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.2013 ASIA Boliden Kokkola Oy:n sinkkitehtaan ympäristöluvan (LSY-2003-Y-410) lupamääräyksen 33 mukaiselle

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Varhaiskasvatusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 9 Vahingonkorvausvaatimus autolle tapahtuneesta vahingosta HEL 2016-013907 T 03 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti hylätä ********** vahingonkorvausvaatimuksen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitusta selvityksestä vastineensa.

Kantelija on antanut hankitusta selvityksestä vastineensa. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 05.02.2014 Dnro OKV/1084/1/2012 1/5 ASIA Syyttämättäjättämispäätöksen lähettäminen rikosilmoituksen tehneelle KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille 21.8.2012 osoittamassaan asiamiehensä

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina

Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla, Hamina Etelä-Suomi Päätös Nro 125/2011/4 Dnro ESAVI/334/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2011 ASIA HAKIJAT HAKEMUS Vesialueen täytön pysyttäminen Pappilansaaren kaupunginosassa tonttien 1, 2 ja 3 edustalla,

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 24.10.2014 1 (11) KaivNro FinnAust Mining Southern Oy c/o FinnAust Mining Management PL 147 00121 HELSINKI VALTAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Näytön arviointi. Ympäristörikostutkinnan seminaari Laamanni Anders Cederberg

Näytön arviointi. Ympäristörikostutkinnan seminaari Laamanni Anders Cederberg Näytön arviointi Ympäristörikostutkinnan seminaari 29.11.2017 Laamanni Anders Cederberg Esityksen rakenne Yleistä todistelusta Henkilötodistelusta Teknisestä todistelusta Tulevaisuuden näkymiä Yleistä

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot