Rajalimes Oy:n palveluja julkishallinnolle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rajalimes Oy:n palveluja julkishallinnolle"

Transkriptio

1 Rajalimes Oy:n palveluja julkishallinnolle ENERGIA KIINTEISTÖT IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT ITC-JÄRJESTELMÄT TEKNISET PALVELUT SWOT- JA TALOUSANALYYSIT

2 KUNTIEN KEHITTÄMISEN TYÖKALUPAKKI RAJALIMES OY Rajalimes Oy on konsulttiyritys, joka tarjoaa palveluitaan teollisuuden ja julkisen sektorin käyttöön. Olemme kuntien pyynnöstä mukana puolueettomana asiantuntijana kuntien toimintoja laajasti auttavissa selvitysja toteuttamisratkaisuissa sekä uusien toimintamallien löytämisessä julkiselle sektorille. Rajalimeksellä on myös ulkomaisia toimeksiantoja suurten yhtiöiden kanssa tiettyjen teollisten ja rahoituksellisten yhteistyökuvioiden järjestämiseksi sekä Suomen PKT sektorin toimitusketjujen opastamiseksi maailmalle energiaalueella. PALVELUJEN TAVOITE JA SUHDEVERKOSTO Palvelujemme tavoitteena on nopea, mutta asiantunteva tilannekartoitus kunnan eri toimintojen tilasta sekä esitykset mahdollisuuksista ja niiden vaatimista toimenpiteistä. Selvitämme yhteistyön piiriin valittavien hankkeiden nykytilanteet, teemme ehdotuksen jatkotoimenpiteiksi ja käynnistämme neuvottelut palveluja tuottavien yritysten tai kuntaan investointeja harkitsevien kanssa. Meillä on käytettävissä laaja suhdeverkosto valtion- ja kunnallishallintoon sekä eri aloilla toimiviin kotimaisiin ja ulkomaisiin yrityksiin sekä pankkien ja sijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden johtoon. Pidämme jatkuvasti yhteyttä suhdeverkostoomme ja saamme siten luottamuksellista ennakkotietoa niiden tulevaisuudensuunnitelmista, investoinneista ja tavoitteista sijoittaa varoja. Sopimuspuolten välinen yhteistyö on luottamuksellista, koska sopimuspuolina on yksityisoikeudellisia kumppaneita. Pystymme käymään tarvittavat neuvottelut ja valmistelemaan asiantuntijaraportit ilman julkisuutta, koska alkuvaiheessa ei sitouduta julkisesti mihinkään.

3 TOIMEKSIANTO JA LASKUTUSPERIAATTEET Toimeksiannossamme määritellään yhteistyössä noudatettavat periaatteet ja osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä sovitaan tulevasta yhteistyöstä ja siihen liittyvästä neuvottelu- ja konsultaatiotoiminnasta. Sopimuksen piiriin otetaan yhteistyökohteita vahvistamalla kukin kohde erikseen sen jälkeen, kun kunnan taholta on ilmoitettu halukkuus käyttää meitä siinä joko konsulttina tai neuvonantajana. Tarjoushintamme perustuu työn laajuuteen, ja se lyödään lukkoon ennen työn aloitusta. Kunta maksaa meille korvausta vain antamistaan asiantuntijatehtävistä, joten neuvottelemme varsinaisen palkkiomme kahdenvälisesti kunnan valitsemalta ostajalta tai muulta toimijalta. RAJALIMEKSEN PALVELUJA ENERGIA Kunnan energiaratkaisut ja uusiutuvien hyödyntäminen Energiayhtiöiden arvoanalyysit Älyverkkopalvelut Tuulivoimaosaamisen kanavointi suomalaisiin hankkeisiin ja toteutuksiin sekä prosessien parempi hallinta KIINTEISTÖT Sijoittaminen kuntien kiinteistökantaan IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT Vanhusten palveluasuntokiinteistö kumppanuusmallilla ITC- JÄRJESTELMÄT ITC- järjestelmät ja niiden hyödyntäminen terveydenhoidossa TEKNISET PALVELUT Tekniset palvelut ja niiden ulkoistaminen SWOT- JA TALOUSANALYYSIT

4 Takaisin etusivulle 1. ENERGIA Kunnan energiaratkaisut ja uusiutuvien hyödyntäminen Voimme laatia kunnalle erilaisia energiaratkaisuja koskevan kokonaissuunnitelman ja kehittämisohjelman. Ohjelmassa huomioidaan olemassa oleva tilanne, normaalikasvu ja mahdolliset suuret laajennukset sekä ilmastolliset ääri-ilmiöt ja hallituksen asettamat uudet energialinjaukset. Rajalimeksellä on erityisosaamista biopolttoaineratkaisujen suunnittelulle ja käytännön toteutukselle. Voimme ottaa vastuuta biopolttoainehankkeiden suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta sekä avustaa kuntia erilaisten tukien yms. saamiseksi. Rajalimeksen suurin yksittäinen hanke on edesauttaa Kanta- Hämeen maakunnan biopolttoainehankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä infraratkaisuissa. Projektin päätavoitteena on lisätä merkittävästi metsäpolttoaineiden käyttöä. Toteutuessaan hankkeella on huomattavat kansantaloudelliset ja työllisyysvaikutukset. Kunnan oma energiaratkaisu voidaan toteuttaa hyödyntämällä kotimaisia polttoaineita ja kiinteistökohtaisia tai alueellisia ratkaisuja. Kaukolämpöratkaisu voidaan toteuttaa erikokoisina yksiköinä käyttämällä esimerkiksi biokaasua ja haketta kohteissa, joihin ei kannata rakentaa kallista kaukolämpöputkea. Lisäksi on käytettävissä Älyverkko, jonka avulla voidaan yhdistää kaikki energiaan liittyvät toiminnot ja laitokset yhdeksi kokonaisuudeksi ja optimoida toimintoja sekä valvoa alueita ja toimintaa.

5 Energiayhtiöiden arvoanalyysit Sähkömarkkinoiden avautuminen käynnistyi vuonna 1995 ja Suomi on ollut EU:ssa eturivin maita markkinoiden avaamisessa. Verkkoyhtiöt koetaan infrastruktuurina, jonka tuotto on varmaa, pitkäaikaista mutta alhaista. Omistajuudella ei strategisista syistä ole juurikaan merkitystä. Jos omistaja hoitaa asioitaan huonosti, verkkolupa voidaan ottaa pois. Missään jakeluyhtiössä ei ole enää varmoja omistajia. Alhainen tuotto, riskien kasvu sekä suuret investoinnit ovat johtaneet siihen, että ruotsalainen Vattenfall myi Suomen jakeluverkkonsa, saksalainen E.ON on myymässä Kainuun yhtiönsä ja Fortum on ilmoittanut myyvänsä jakeluverkkonsa. Moni muukin harkitsee, koska verkkoyhtiöiden omistamiseen ei liity enää aiemmin tunnettuja mahdollisuuksia. Uudet vakiokorvausperiaatteet muuttuvat 2013 alusta. Keskeytyksissä verkkoyhtiöt joutuvat maksamaan aiempaa lyhyemmistä katkoissa kuluttajille ja määrätkin kasvavat. Kohtuullisen tuoton laskentaperiaatteet muuttuvat myös. Vanhojen verkkojen ja laitteiden poistoajat lyhenevät ja yhtiöiden taseet alenevat. Yhtiöiden on jatkossa pakko kiihdyttää verkkojen kaapelointeja ja älyverkkojen investointeja. Monen yhtiön kassavirta ei riitä tuleviin investointeihin eikä kasvavien riskien kantamiseen. Omistajien on lisättävä pääomia tai vähintään annettava lainatakuita sekä oltava valmiita ottamaan keskeytysriskejä. Kuntien kannattaa arvioida energiayhtiöiden omistusta nykyisin vain liiketoimintojen arvonnousun ja tuoton kautta ja miettiä onko sijoitus näihin toimintoihin kunnan ja kuntatalouden kannalta enää tarkoituksenmukaista. Lähivuosina monessa kuntien omistamassa energiayhtiössä omistajat vaihtuvat kuntaliitosten myötä. Osakkeiden myynti tarjoaa usein mahdollisuuden tasapainottaa kuntataloutta. Myynti ei saa olla pakkotoimenpide ja tuotot pitää ohjata tuottaviin investointeihin tai rahastoida ne. Keskustelu omistajapolitiikasta on usein vaikeaa, mutta sitä helpottaa, jos pohjana on eri omaisuuserien todellinen markkina-arvo ja vaihtoehtoiset järjestelytavat. Omistusta voidaan jatkaa sitoutumalla tietoisesti siihen, että yhtiö pannaan kuntoon uusien, kasvavien velvoitteiden edellyttämälle tasolle. Toinen vaihtoehto on myydä yhtiö ja sijoittaa rahat erillisiin rahastoihin tai säätiöihin ja ottaa ne kunnan käyttöön tai korvamerkitä kuntalaisten käyttöön mahdollisten kuntaliitosten jälkeen. Voimme selvittää omistamanne sähkö- ja kaukolämpöyhtiön nykyisen rakenteen ja arvonmäärityksen, vaihtoehtoiset toimintatavat sekä niiden vaikutukset yhtiön arvoon sekä ehdotuksen jatkotoimenpiteiksi.

6 Älyverkkopalvelut Energiayhtiöiden on otettava yhteiskunnallista vastuuta asiakkaista panostamalla teknologiaan, asiakaspalvelun kehittämiseen ja sähkönjakelun toimintavarmuuteen. Älykkään verkon avulla voidaan yhdistää kaikki energiaan liittyvät toiminnot ja laitokset yhdeksi kokonaisuudeksi ja optimoida toimintoja sekä valvoa alueita ja toimintaa. Sähköverkot muodostavat kriittisen infrastruktuurin. Toiminnan lakkaamisesta aiheutuu vahinkoja ja haittoja, joten turvallisuutta ja sähkön jakelun luotettavuutta parantaviin investointeihin kannattaa panostaa. Kun etäratkaisuja otetaan käyttöön on syytä huomioida myös tietoturvaan liittyvät uudet uhat, kuten CYBER turvallisuus. Rajalimes voi kartoittaa omistanne energiayhtiön nykyisen tilanteen ja järjestää sen pohjalta neuvottelut yhtiön kanssa, joka on toteuttanut yhteistyössä partnereidensa kanssa käytännössä toimivaksi todetun etävalvontamallin. Malli tuo tehokkuutta, toimintavarmuutta ja säästää merkittävästi kustannuksia esimerkiksi myrskytuhojen yhteydessä. Tavoitteena on, että sähkönjakelun on toimittava kaikissa tilanteissa. Mallin päälle ollaan lanseeraamassa kansainvälisesti huipputeknologiaa edustavan yhtiön turvallisuus palveluja sekä Suomessa että muualla maailmassa. Tuulivoimaosaamisen kanavointi suomalaisiin hankkeisiin ja toteutuksiin sekä prosessien parempi hallinta Suomessa on merkittävästi hankkeita kehitysvaiheessa ja toimijat valmistelevat investointipäätöksiä. Valtioneuvoston rajaus ja tekniset rajoitteet voimajärjestelmässä rajaavat määrän ja päätökset vuoden 2013 aikana melko pitkälle. Toimijat tekevät päätöksiä siinä, mitä hankkeita pitävät mahdollisina ja minkä osalta on järkevä jatkaa. Vaikeimmin ja hitaimmin etenevät kunnat eivät todennäköisesti saa hankkeita. Rajalimes on ollut tuulivoiman edellytysten selvityksissä mukana ja pyrkinyt auttamaan eräitä kuntia linjaamaan kunnan periaatteet ja edesauttamaan käsittelyitä ja kaava-asioita. Voimme kertoa näkemyksemme tuulivoimahankkeista, voimajohtojärjestelyistä ja tehdä ehdotuksemme niiden eteenpäinviemiseksi.

7 Takaisin etusivulle 2. KIINTEISTÖT Sijoittaminen kuntien kiinteistökantaan Rajalimeksen kautta on valmius sijoittaa kunnille tärkeiden palvelujen kiinteistökantaan oli sitten kyseessä uudisrakennus tai vanhan saneeraus. Yhteistyökumppanimme ovat kiinnostuneet ostamaan kunnilta tontteja tai valmiita kiinteistöjä sekä rakennuttamaan uusia kiinteistöjä. Kohdetyyppinä esimerkiksi koulut, päiväkodit, liikunta- ja monitoimihallit sekä hoiva- ja erityisryhmien asumista palvelevat kiinteistöt. Kunnan roolina on toimia hankkeissa pitkäaikaisena vuokralaisena. Käytössämme on myös toimitilaprosessi, jonka avulla voidaan toteuttaa edullisia ja tehokkaita hoito- ja rakenneratkaisuja yhteistyössä rakennuksia toteuttavien sijoittajien ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Kuntakohtaiset ratkaisut räätälöidään kulloiseenkin tarpeeseen. Rajalimeksen tehtävänä on konseptoida ratkaisuihin liittyvät vaihtoehdot kunnallisten elinten valmistelua ja päätöksentekoa varten. Laadimme tarvittavat SWOT analyysit ja vertailevat kustannuslaskelmat ja hankimme ulkoisen rakentajan faciliteettejä varten. Toimimme hankkeissa konsulttina, joten meillä on useita yhteistyöpartnereita.

8 Takaisin etusivulle 3. IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUT Vanhusten palveluasuntokiinteistö kumppanuusmallilla Rajalimes ehdottaa kunnille toteutettavaksi modernin, esteettömän hoivakodin ilman kunnan omaa investointia julkisen ja yksityisen toimijan kumppanuusmallilla. Mallissa yksityinen yleishyödyllinen hoivakiinteistön omistaja rakennuttaa kiinteistön ARA-rahoituksella ja vuokraa koko rakennuksen kunnalle, jotta ALV- saadaan palautettua koko rakennuksen osalta. Rajalimes esittelee kunnalle sopivat yhtiöt, joiden pohjalta kunta tekee valinnan. Rakentamisessa voidaan hyödyntää paikallisia rakennusliikkeitä. Tavoitteena on rakentaa kaksikerroksinen uudisrakennus, jossa on riittävästi huoneita jakautuen soluihin/ryhmäkoteihin. Huonekoko kaikissa huoneissa on 25 m2, joka sallii AVIN säädösten mukaan kahden henkilön sijoittamisen samaan huoneeseen. Päätyhuoneet voidaan nostaa kooltaan 28 m2, joka mahdollistaa pariskunnille asumisen. Perusturva vastaa toisen kerroksen tilojen operoinnista ja vuokravastuusta. Toinen jää yksityisen toimijan käyttöön, joka voi myydä palveluita joko palveluseteliasiakkaille ja/tai itsemaksaville asiakkaille. Kunta ei kumppanuushankkeessa välttämättä sitoudu yksityisten palveluiden ostoihin.

9 ARA-rahoituksen avulla asukasvuokra saadaan laskettua Kela-rajaan. Hoivakotia operoiva yksityinen toimija takaa kustannusten tasaussopimuksella, että vuokrataso kunnalle ja edelleen asukkaalle säilyy koko vuokrasopimuksen ajan Valtioneuvoston vuosittain määrittelemällä Kelan paikkakuntakohtaisella enimmäisasumismenojen mukaisella tasolla myös sellaisessa tilanteessa, että omakustannusvuokra ylittäisi Kela-rajan. Yksityinen operaattori kantaa siis vuokran nousuun liittyvän riskin. Kumppanuusmallissa kiinteistön rakennuttaminen ja omistaminen sekä hoivapalvelun tuottaminen ovat eriytettynä toisistaan. Järjestelyn myötä kunnan investointitarve poistuu ja vuokran riskitaso täysin omaan tuotantoon verrattuna pienenee oleellisesti. Malli antaa kunnalle myös tilaisuuden oman palvelutuotantonsa ja yksityisen palvelutuotannon vertailemiseksi. Olemme valmiit järjestämään neuvottelun kunnan johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa. Neuvottelussa käymme läpi paikalliset tarpeet ja teemme siltä pohjalta ehdotuksen yhteistyökumppaniemme kanssa kunnan kannalta edulliseksi ja todellisten tarpeiden mukaiseksi toimivaksi ratkaisuksi.

10 Takaisin etusivulle 4. ITC- JÄRJESTELMÄT ITC- järjestelmät ja niiden hyödyntäminen terveydenhoidossa Teknologian ja automaation avulla voidaan hoidon ja hoivan tuloksellisuutta ja turvallisuutta parantaa monin eri tavoin. Avainasemassa on laitteiden ja tiedon keskitetty hallinta, jotta teknologialla saadaan pysyvästi parannettua hoitotyön tuottavuutta. Hoitoprosesseja on myös kehitettävä samalla kun uusia teknologioita otetaan käyttöön. Voimme tarjota mallia, jossa kotien, sairaaloiden ja hoivakotien asukkaiden turvallisuus paranee, hoidon ja palvelujen vasteajat lyhenevät, hoitohenkilökunnan resurssien käyttö tehostuu ja käyttömenot laskevat hukkaajan poistumisen ja turhan työn vähenemisen kautta. Kokonaisratkaisu yhdistää palvelualustan avulla kodin, laitoksen ja etäterveyden.

11 Takaisin etusivulle 5. TEKNISET PALVELUT Tekniset palvelut ja niiden ulkoistaminen Kunnat ovat säästäneet tiestöstä leikaten määrärahoja. Leikkaukset tulevat näkymään liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden huononemisena. Palvelujen ulkoistamisen tavoitteena on kuntien talouden tehostaminen ja teknisten palvelujen tuottamisen varmistaminen tasokkaina myös tulevaisuudessa. Voimme järjestää kunnalle neuvottelun Destian kanssa. Neuvottelussa käydään läpi kunnan tekniset palvelut ja keskustellaan niiden ulkoistamisesta joko kokonaan tai osittain.

12 Takaisin etusivulle 6. SWOT- JA TALOUSANALYYSIT Voimme laatia SWOT analyysin erilaisista hankkeista sisältäen totuudenmukaiset laskelmat, vertailut ja riskikalkyylit kehittämishankkeiden vaikutuksista kunnan talouteen. Voimme laatia asiantuntija-analyysin kunnan taloudellisesta tilasta sekä kunnan talouden kehityksestä. Valmistelussa käytämme apuna tohtoritason kuntatalousasiantuntijoita. Kunnan on helpompi tehdä päätöksiä esimerkiksi omaosuuseriensä myymisistä, kun päätöksenteon pohjana on asiantuntija-arvio kunnan taloudesta ja myynnin vaikutuksista talouteen eri muuttujilla mitattuna.

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit

RAPORTTI 21.5.2012. SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit RAPORTTI 21.5.2012 SITRA Lähienergiainvestointien palvelu- ja rahoitusmallit 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 TAUSTAA... 2 3 LÄHIENERGIAINVESTOINTEIHIN KANNUSTAVAT PALVELU- JA RAHOITUSMALLIT... 3 3.1 Palvelu-

Lisätiedot

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset

Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 1 Hämeenlinnan kaupungin omistajapoliittinen ohjelma/ omistajapoliittiset linjaukset 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMEKSIANTO JA SEN TOTEUTUS... 5 2. YLEISTÄ KAUPUNGIN OMISTAJAPOLITIIKASTA JA PALVELUHANKINNASTA...

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa M i t ä a r v o p a p e r e i s t a p i t ä i s i t i e t ä ä? Kohti kansallista pääomamarkkinastrategiaa Pörssisäätiön Pääomamarkkinatyöryhmä 2010 2011 Jukka Ruuska, pj Philip Aminoff Piia-Noora Kauppi

Lisätiedot

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero

The Point. Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa. Julkisen sektorin teemanumero The Point Julkisen sektorin teemanumero Suunta muuttuu? Mahdollisuuksia muutoksessa Hallinto- ja kuntaministeri Tapani Tölli ja kuntakentän uudistukset Kansi luo siltaa tulevaisuuteen Tampereella panostetaan

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti KAJ HEDVALL MATIAS JOHANSSON TUULI KASKINEN Selvityshenkilötyö isännöinnin tulevaisuudesta - Kaj Hedvall, Matias Johansson ja Tuuli Kaskinen 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU

KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU KOTIMAINEN ENERGIARATKAISU VAIHTOEHTO FENNOVOIMALLE Vihreät De Gröna Tiivistelmä Fennovoima Oy:n periaatelupa uuden ydinreaktorin rakentamiseksi on eduskunnan käsittelyssä. Jos voimala toteutuisi suunnitelmien

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat

SISÄLLYSLUETTELO VALTION OMISTAJAOHJAUS. Omistajaohjauksen toiminta ja tavoitteet... 10. Palkitseminen. Hallitusvalinnat valtion omistajaohjauksen vuosikertomus 20 13 SISÄLLYSLUETTELO Ministerin tervehdys............................................................ 2 Ylijohtajan katsaus..............................................................

Lisätiedot

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa

Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Energiatehokkuuden parantamisen merkitys kilpailukykyyn Länsi-Uudenmaan yrityksissä ja kunnissa Esiselvitys 6/2011 Tilaaja: Novago Yrityskehitys Oy Lohja Toteutus: Senior & Sons Oy Reijo Laine Espoo Energiatehokkuuden

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka

Pääomamarkkinat. Kasvun paikka Pääomamarkkinat Kasvun paikka Raportti pähkinänkuoressa Suomen pääomamarkkinoiden puutteet ja ongelmat ovat korostuneet finanssikriisin myötä Yritykset ja sijoittajat tarvitsevat toimivia kotimaisia pääomamarkkinoita

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki

HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI. Pia Karjalainen Paula Korkeamäki HARJULAN OSUUSKUNTAMALLI Pia Karjalainen Paula Korkeamäki SISÄLLYS Johdanto...3 Osuuskuntamalli ja liiketoimintasuunnitelma...4 Yrityksen perustiedot...5 Historia...5 Liikeidean testaus...6 Yritys ja Yrittäjät...6

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013. Palaute 39. Palvelulinjaukset. tynyt. Luonnoksessa on. ollut, että os- Työn Päihtyneille (jotka. ta. pienituloisia. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 23.8.2013 Työyhteisöjen palautteet palvelulinjausten 2. luonnoksesta (3.6.2013) Palaute 39 työyhteisöltä ajalta 9. 6. 20.8. (palautteet pyydetty 16.8. mennessä) Kokoaja Pirjo Tuosa

Lisätiedot

Joukkorahoitus Esiselvitys

Joukkorahoitus Esiselvitys Joukkorahoitus Esiselvitys Investment Management Finland Oy Selvitys vastaa tilannetta marraskuu 2012. Oikeudet muutoksiin pidätetään. TÄMÄ ESISELVITYS ON LAADITTU VASTAAMAAN TILANNETTA MARRASKUUSSA 2012,

Lisätiedot

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa

Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Aimo annos luotettavaa tietoa kiinteistöistä. Isännöitsijätoimisto Aimo Astala Oy:n asiakaslehti 1/2009 Kiinteistön omistajat energia- ja ilmastotalkoissa Kiinteistö- ja rakennusalan osuus energian loppukäytöstä

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä

Core Capital Oy. Kiinteistörahastomallin esiselvitys. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 1 Core Capital Oy Kiinteistörahastomallin esiselvitys Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 2 Esiselvitys : Sisällysluettelo Esiselvityksen yhteenveto 1. Tausta ja tarve esiselvitykselle 2. Esiselvityksen

Lisätiedot

Isännöinnin tulevaisuus

Isännöinnin tulevaisuus Ympäristöministeriön raportteja 14 2011 Isännöinnin tulevaisuus Selvityshenkilöraportti Kaj Hedvall Matias Johansson Tuuli Kaskinen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 14 2011 Isännöinnin

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta

SUPERTERMINAALI. 6. lokakuuta SUPERTERMINAALI 6. lokakuuta 2010 ELLO on Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittama hanke, jonka tavoitteena on kehittää Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukykyä. Hankkeessa luodaan kansainvälinen

Lisätiedot

Impulsseja Helmikuu 2015

Impulsseja Helmikuu 2015 Impulsseja Helmikuu 2015 Hanna Kuusela ja Matti Ylönen Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja Kunnat ja valtio ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen ulkoistamista. Kuntien ja kuntayhtymien ostot yksityiseltä

Lisätiedot