Helsinki 2008 ISBN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-320-5"

Transkriptio

1 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta Helsinki 2008 ISBN

2 Liikenne- ja viestintäministeriö Suomen Kuntaliitto Ratahallintokeskus ISBN (painettu) ISBN (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2008 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL Helsinki Puh. (09) 7711 Faksi (09)

3 Alkusanat Valtio vastaa rataverkkonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä radanpitoon liittyvistä viranomaistehtävistä. Ratahallintokeskus hallinnoi hallussaan olevaa rataverkkoa laitteineen, rakenteineen ja maa-alueineen. Kunnan vastuulla on maankäytön ohjaus sekä asemakaava-alueilla katujen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Eri osapuolten vastuita koskevat säännökset perustuvat ratalakiin (110/2007) sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999). Ratalaissa säädetään erikseen radanpidonvastuista ja siitä milloin toinen taho voi osallistua valtion omistaman rataverkon radanpidon kustannuksiin Ratahallintokeskuksen kanssa tehtävän sopimuksen nojalla. Säädökset eivät kaikilta osin sisällä säännöksiä vastuun jakautumisesta, kun samanaikaisesti on kysymys niin radanpidosta kuin kadun ja yleisten alueiden pidosta. Nämä hankkeet edellyttävät osapuolten yhteistyötä suunnittelussa ja toteutuksessa sekä joissain tapauksissa myös sopimista kustannusjaosta. Tämä suositus on laadittu selkeyttämään ja yhtenäistämään hankekohtaisten sopimusten tekemistä näissä tilanteissa. Tämä suositus on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön, Ratahallintokeskuksen ja Suomen Kuntaliiton edustajien yhteistyönä. Osapuolet ovat hyväksyneet nämä periaatteet, jotka otetaan käyttöön välittömästi. Suosituksen liitteinä on kuvaus rautateiden rakennuttamis- ja turvallisuustehtäviä hoitavilta vaadittavista määräyksistä sekä muistilista sopimusten sisällöstä. Koska Suomen Kuntaliiton ja Ratahallintokeskuksen näkemykset poikkeavat liityntäpysäköinnin ja meluntorjunnan kustannusjaon osalta, näihin kohtiin on kirjoitettu kummankin osapuolen näkemys. Suositusta pyritään täydentämään sen jälkeen kun tämän suosituksen ja ratalain toimivuudesta on saatu kokemuksia. Suositus ei koske kaupunkiratoja eikä muita vastaavia hankkeita, joissa yhteistyöstä ja kustannusvastuista sovitaan laajoina kokonaisuuksina. Helsingissä, tammikuussa 2008 Liikenne- ja viestintäministeriö Suomen Kuntaliitto Ratahallintokeskus Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 3

4 Sisältö Alkusanat 3 1 Käsitteistö 5 2 Ratahallintokeskuksen tehtävät radanpidossa 6 3 Kadut ja yleiset alueet sekä ulkoilureitit Kadut ja yleiset alueet Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit 7 4 Yhteistyön lähtökohdat RHK:n hankkeet RHK:n ja kunnan yhteishankkeet Kunnan hankkeet 10 5 Asemien yhteydessä toteutettavia järjestelyjä Ratarakenteet ja laiturit Porras-, hissi- ja luiskayhteydet laiturille Aseman ali-/ylikäytävät ja ali-/ylikulkusillat Palvelu- ja liiketilat Kameravalvontajärjestelmä Turva-aidat asema-alueella Liityntäliikennejärjestelyt 12 6 Ratojen ja muiden kulkuväylien risteäminen eritasossa Rakentaminen Kunnossapitovastuut 14 7 Tasoristeykset Rakentaminen Kunnossapito Tasoristeysten poistaminen 17 8 Johdot, kaapelit ja laitteet rautatiealueella 18 9 Rautatieympäristöön liittyvät tehtävät Vastuu meluntorjunnasta Vastuu tärinän torjunnasta Kuivatus Ympäristö ja viihtyvyys Arvonlisävero 21 Liite 1. Rakennuttamis- ja turvallisuustehtäviä koskevia erityisiä määräyksiä 22 Liite 2. Sopimusten sisältö 23 4 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

5 1 Käsitteistö Jäljempänä on määritelty tässä suosituksessa käytettävät keskeiset käsitteet. Käsitteiden määritelmät ovat peräisin maankäyttö- ja rakennuslaista (MRL, 132/1999) sekä ratalaista (110/2007). Rautatiellä tarkoitetaan yksi- tai useampiraiteista rataa sekä rautatiealuetta ja sillä olevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Radalla voi olla yksi tai useampia raiteita, raiteen kannattamiseksi tarvittavia rakenteita, näihin liittyviä penkereitä, leikkauksia ja ojia sekä kaikkia radan rakenteeseen kuuluvia ja liikenteen hoitamiseen tarvittavia erikoisrakenteita ja -laitteita, kuten siltoja, rumpuja, turvalaitteita ja sähköistyksen vaatimia laitteita. Radanpidolla tarkoitetaan rautatien ja siihen liittyvän kiinteän omaisuuden suunnittelua, hankintaa, rakentamista, hallintaa ja kunnossapitoa sekä olemassa olevan rautatien parantamista; Kunnossapito tarkoittaa rautatiealueiden hoitoa ja ylläpitoa. Hoito sisältää sekä puhtaanapidon että alueen, rakenteiden ja laitteiden käyttökelpoisena säilyttämisen. Silloista käytetään seuraavia nimityksiä: Tiesilta on silta, jota kuormittaa tieliikenne. Alikulkusilta on rautatiesilta, jossa tie tai katu kulkee rautatien ali. Alikäytävä on rautatiesilta, jossa kevyen liikenteen väylä kulkee rautatien ali. Asematunneli on vaihtoehtoinen nimitys aseman yhteydessä olevalle alikäytävälle. Ylikulkusilta on tie-, tai katusilta, jossa tie tai katu kulkee rautatien yli. Ylikäytävä on kevyen liikenteen silta, jossa kevyen liikenteen väylä kulkee rautatien yli. Yleisellä alueella tarkoitetaan asemakaavassa katualueeksi, toriksi, liikennealueeksi, virkistysalueeksi tai näihin verrattavaksi alueeksi osoitettua kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön toteutettavaksi tarkoitettua aluetta. Katualue käsittää asemakaavassa osoitetun katualueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen, jollei asemakaavassa ole toisin osoitettu. Liikennealueita ovat asemakaavassa maanteitä, rautateitä, vesiteitä, satamia ja lentokenttiä varten osoitetut alueet. On syytä huomata, että osapuolten käyttämässä käsitteistössä on eroavaisuuksia. Yhteistyötilanteissa on syytä aina selvittää aluksi käsitteistöt, jotta varmistetaan, että osapuolet neuvottelevat varmasti samoista asioista. Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 5

6 2 Ratahallintokeskuksen tehtävät radanpidossa Ratahallintokeskus (RHK) on liikenne- ja viestintäministeriön alainen valtion rataverkon haltijana toimiva virasto, jonka tehtävänä on mm. huolehtia valtion rataverkon kunnossapidosta ja turvallisuudesta, liikenteen ohjauksesta, rautatiejärjestelmän kehittämisestä sekä virastolle säädetyistä viranomaistehtävistä. RHK hallinnoi rataverkkoaan laitteineen, rakenteineen ja maa-alueineen. Rautateiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta eli radanpidosta säädetään ratalaissa. RHK hankkii radanpidossa tarvittavat palvelut, kuten suunnittelu-. rakentamis- ja kunnossapitotyöt ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta, joista yhtenä toimii VR-konserniin kuuluva Oy VR-Rata Ab. Rautatieliikennöitsijät hoitavat liikennettä. Suomessa liikennettä hoitaa tällä hetkellä VR-konserniin kuuluva VR Osakeyhtiö, mutta muidenkin liikenteenharjoittajien on ollut mahdollista ryhtyä tavaraliikenteen harjoittajiksi jälkeen. Vuonna 2006 toimintansa aloittanut Rautatievirasto huolehtii yleisestä rautatieturvallisuudesta ja valvoo turvallisuuden noudattamista rautatiejärjestelmässä. 6 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

7 3 Kadut ja yleiset alueet sekä ulkoilureitit 3.1 Kadut ja yleiset alueet Kunnan vastuulla on maankäytön suunnittelu sekä asemakaava-alueella katujen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. Kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kadun rakentamisesta kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna. Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. (MRL) Kunnan ja kiinteistönomistajan velvollisuus kadun kunnossa - ja puhtaanapitoon alkaa, kun katu tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön. (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 669/1978) Muu yleinen alue on kunnan toteutettava, kun asemakaavan mukainen maankäyttö sitä edellyttää. Yleinen alue on suunniteltava ja toteutettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä. Yleisen alueen toteuttaminen käsittää alueen rakentamisen tai kunnostamisen ja sen kunnossapidon asemakaavan mukaisen käytön edellyttämällä tavalla. (MRL) 3.2 Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit Yleisen ulkoilutoiminnan kannalta tärkeä ulkoilureitti perustetaan ulkoilureittitoimituksessa. Toimitus perustuu kunnan toimesta laadittuun ulkoilureittisuunnitelmaan, kaavaan otettuun reittiin tai asianosaisten sopimukseen alueen luovuttamisesta ulkoilureittiä varten. Ulkoilureitin pitäminen, johon kuuluu reitin tekeminen ja kunnossapito, on kunnan asiana. Kunta voi uskoa tehtävän sopivaksi katsotulle yhteisölle. (Ulkoilulaki 606/1973) Moottorikelkkailureitin pitäjän hyväksyy kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättäessään reittisuunnitelmasta. Reitin pitäjänä voi toimia kunta, kun- Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 7

8 tayhtymä, valtio tai yhteisö taikka elinkeinonharjoittaja. Moottorikelkkailureitti perustetaan lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella joko reittitoimituksessa tai maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisella sopimuksella. Reitin pitäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että moottorikelkkailureitti on vuosittaisella käyttöönottohetkellä ajettavassa kunnossa ja että reitin varrelle tällöin sijoitetaan reitin kulkua ja liikennettä olennaisesti vaarantavia paikkoja osoittavat sekä muut tarpeelliset liikennemerkit. (Maastoliikennelaki 1710/1995) Ratalain 17 :n mukaan moottorikelkkareittiä tai muuta vastaavaa kulkuyhteyttä ei saa perustaa eikä maastoajoneuvoa kuljettaa rautatiealueella tai tasoristeyksessä ilman radanpitäjän lupaa. Lupa voidaan myöntää vain, jos maastoajoneuvon käyttö ei vahingoita rataa tai rautatiealueen rakenteiden toimivuutta, haittaa radanpitoa eikä vaaranna liikenneturvallisuutta. 8 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

9 4 Yhteistyön lähtökohdat Julkisoikeudelliset toimijat, kuten valtion viranomaiset ja kunnat, hoitavat niille laeissa säädettyjä tehtäviä. Osa näistä tehtävistä on sellaisia, joiden toteuttamisvastuuta ei ole mahdollista siirtää sopimuksin toiselle osapuolelle. Tässä suosituksessa käsitellään sellaisia tehtäviä, joiden suorittamisesta osapuolet voivat sopia. 4.1 RHK:n hankkeet RHK toimii radanpitoviranomaisena ja hallinnassaan olevan rataverkon radanpitäjänä. Pääsääntönä ratalaissa on, että RHK vastaa kustannuksellaan valtion rataverkon suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Kunnan osallistumista ei saa asettaa ehdoksi sellaisten hankkeiden toteuttamiselle, jotka valtio muutenkin toteuttaisi, koska radanpito on valtion tehtävä. Ratalain 7 :n mukaan on mahdollista, että radanpidon kustannuksiin osallistumisesta sovitaan eräissä tapauksissa. Ratalain mukaan muu taho, esimerkiksi kunta, voi osallistua valtion omistaman rataverkon radanpidon kustannuksiin RHK:n kanssa tehtävän sopimuksen nojalla, jos osallistumiseen on erityinen syy. Erityisellä syyllä tarkoitetaan esimerkiksi tilanteita, joissa ratahankkeen yhteydessä rakennetaan määrällisesti tai laadullisesti tavanomaisen radanpidon tarpeita enemmän ulkopuolisen tahon aloitteesta. 4.2 RHK:n ja kunnan yhteishankkeet Käytännössä esiintyy sellaisia hankkeita, joissa ei pystytä määrittelemään sitä, onko kyse radanpitoon vai kadunpitoon liittyvästä tehtävästä ja minkä tahon vastuisiin ja tehtäviin toimenpide kuuluu. Tehtävien jaosta sovittaessa pyritään tarkoituksenmukaisuuteen. Työn toteutuksen ja kunnossapidon kannalta rationaalisten kokonaisuuksien muodostaminen on suositeltavaa. Hankkeen toteuttamista varten laaditaan suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta kirjallinen sopimus, jossa sovitaan osapuolten tehtävistä, vastuista ja kustannuksista. Hankkeen yleissuunnittelun kustannukset jaetaan yleensä kaikkien osapuolten kesken. Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 9

10 4.3 Kunnan hankkeet Kunta vastaa rakennushankkeista, jotka aiheutuvat yksinomaan kunnan tarpeista. Ratahankkeiden yhteydessä kunnalle pyritään varaamaan mahdollisuus toteuttaa omia hankkeitaan, kuten katu- ja siltahankkeita. Osapuolten välinen tehtävä- ja kustannusjako näissä tilanteissa sovitaan tapauskohtaisesti kirjallisella sopimuksella. 10 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

11 5 Asemien yhteydessä toteutettavia järjestelyjä Asemajärjestelyt sisältävät yleensä asematunnelin rakentamisen, porras- ja luiskayhteydet laitureille, laiturin rakenteineen (katokset, LVIS-työt, kalusteet), informaatio-, kuulutus- ja videovalvontajärjestelmät, aitaukset ja maisemointityöt. Hankkeet toteutetaan rakennetun alueen tavanomaisen laatutason mukaisesti taikka ympäröivän yhdyskunnan suunnitellun laatutason mukaisesti. Mikäli kunta haluaa, että RHK:n vastuulle kuuluvat rakennukset, rakenteet tms. toteutettavaksi ympäröivän yhdyskunnan laatutasoa korkeampana, kunta osallistuu kustannuksiin erikseen sovittavalla tavalla. Asemajärjestelyyn liittyy usein myös uuden raiteen rakentaminen tai vanhan parantaminen sekä työnaikaisia rakenteita ja liikennejärjestelyjä. Joissakin tapauksissa järjestelyt voivat sisältää hissi- ja liukuporrasyhteyksiä. Matkustajien käyttöön tarvitaan saattoliikenteeseen sekä lyhyt- ja pitkäaikaiseen pysäköintiin tarkoitettuja autopaikkoja. Liityntäpysäköinnissä tulee huomioida myös polkupyöräparkit. Liityntäliikennettä varten tarvitaan linja-autopysäkit ja taksipaikat sekä näihin liittyvät kevyen liikenteen yhteydet, valaistus ja opastus. 5.1 Ratarakenteet ja laiturit Ratarakenteisiin sisältyvät radan alus- ja päällysrakenne, sähköratalaitteet ja turvalaitteet. Radan rakentaminen voi sisältää joko uuden raiteen rakentamisen tai olemassa olevan raiteen parantamisen. Laituri voi sijaita joko raiteiden välissä tai niiden ulkopuolella. Laituriin liittyviä rakenteita ovat esim. katokset, kuulutus- ja opastusjärjestelmä, valaistus, kalusteet sekä informaatio- ja valvontajärjestelmä. Ratarakenteiden ja laitureiden rakentaminen sekä niiden kunnossapito kuuluvat radanpitoon, ja siten niistä vastaa RHK. 5.2 Porras-, hissi- ja luiskayhteydet laiturille RHK vastaa kustannuksellaan junamatkustajien käyttöön tarkoitettujen laiturien porras-, hissi- ja luiskayhteyksien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Rakenteet jäävät RHK:n omistukseen. Mikäli porras-, hissi- ja luiskayhteydet toimivat osana kunnan kevyenliikenteen verkostoa, sovitaan kustannusjaosta RHK:n, kunnan tai kolmannen osapuolen kesken tapauskohtaisesti. Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 11

12 5.3 Aseman ali-/ylikäytävät ja ali-/ylikulkusillat Junamatkustajia palvelevien siltojen suunnittelusta, rakentamisesta, rakenteellisesta kunnossapidosta ja hoidosta vastaa kustannuksellaan RHK. Mikäli siltayhteys toimii myös osana kunnan katua tai kevyenliikenteen väylää, suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sovitaan RHK:n ja kunnan kesken. Pintojen ja julkisivujen puhtaanapidosta sekä ylikäytävien ja ylikulkusiltojen kunnossapidosta sovitaan erikseen. Sillat jäävät RHK:n omistukseen lukuun ottamatta kunnan liikenneverkkoon kuuluvia ylikäytäviä ja ylikulkusiltoja, jotka jäävät kunnan omistukseen. 5.4 Palvelu- ja liiketilat Asemajärjestelyihin liittyvien palvelu- ja liiketilojen toteuttamisesta RHK sopii eri osapuolten kanssa. 5.5 Kameravalvontajärjestelmä Matkustajien turvallisuuden parantamiseksi ja ilkivallan torjumiseksi laiturialueella tai sinne johtavilla tasonvaihtopaikoilla tehtävän kameravalvonnan suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa kustannuksellaan RHK. Jos järjestelmä laajennetaan myös muualle kunnan tai kolmansien osapuolien tarpeesta, sovitaan laajennuksen kustannusten jakamisesta osapuolten kesken. 5.6 Turva-aidat asema-alueella RHK vastaa kustannuksellaan hallinnassaan olevalla asema-alueella turvallisuussyistä tarvittavien aitojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Aidat jäävät RHK:n omistukseen. 5.7 Liityntäliikennejärjestelyt Liityntäliikenteen vaatimat aluevaraukset ja järjestelyt ovat osa liikennejärjestelmää, ja ne suunnitellaan yhdessä. Kustannusjaosta tämän kohdan osalta ei päästy sopimukseen yhteisestä suosituksesta: Suomen Kuntaliitto: Liityntäpysäköintialueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa kustannuksellaan RHK rautatieliikenteen tarpeita vastaavalla tavalla. 12 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

13 RHK: Liityntäpysäköintialueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kustannusten jakamisesta sovitaan tapauskohtaisesti. Liityntäpysäköintialue voi sovitusti olla myös yhteiskäytössä muiden toimijoiden kanssa. Kun pysäköintialuetta käytetään useiden osapuolten asiakkaiden tai työntekijöiden tarpeisiin, suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitokustannusten jakamisesta sovitaan osapuolten kesken. Maksullisen pysäköinnin ja mahdollisten sähkölämmityspisteiden vuokrauksen järjestämisestä ja pysäköintimaksujen ja vuokrien saajasta sekä pysäköinnin valvonnasta sovitaan erikseen. Linja-autopysäkkien ja taksipaikkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta vastaa kunta. Rakenteet jäävät kunnan omistukseen ja kunnossapitoon. Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 13

14 6 Ratojen ja muiden kulkuväylien risteäminen eritasossa 6.1 Rakentaminen Rautatien ja kadun risteykseen rakennettavan sillan ja siihen liittyvien katujärjestelyjen tekninen ratkaisu ja rakentamisaikataulu neuvotellaan aina osapuolten kesken. Uutta rataa rakennettaessa RHK suunnittelee ja rakentaa sillat sekä tarvittavat katujärjestelyt. Kun kunta rakentaa uuden väylän tai parantaa liikenneväylää, kunta suunnittelee ja rakentaa sillat sekä tarvittavat katujärjestelyt. Mikäli RHK:n tai kunnan hankkeeseen liittyy myös toisen osapuolen intressi, neuvotellaan kustannuksista tapauskohtaisesti. 6.2 Kunnossapitovastuut Tien ja rautatien risteyssiltojen kunnossapidosta vastaa ratalain 89 :n mukaan se väylänpitäjä, jonka vastuulla oleva väylä ylittää toisen väylän, jollei toisin sovita. Tien ja rautatien yhteisten siltojen kunnossapidosta osapuolet sopivat keskenään. Mitä ratalain 89 :ssä on säädetty tienpitäjästä, koskee soveltuvin osin myös kadunpitäjää. Ylikulkusillan ja ylikäytävän omistaa kunta kadunpitäjänä ja vastaa kustannuksellaan kunnossapidosta seuraavin tarkennuksin: Tehtävä Vastuuosapuoli 1) Siltarakenteiden kunnossapito a Rautatieliikenteen aiheuttamien vaurioiden korjaus RHK b Muu kunnossapito Kunta 2) Kosketussuojien kunnossapito RHK 3a) Yllä mainituissa kohdissa 1a ja 2 työn vaatimat rautatieliikenteen järjestelyt, sähköistetyn radan jännitekatkot ja liikennehaittakustannukset RHK 3b) Yllä mainitussa kohdassa 1b työn vaatimat rautatieliikenteen järjestelyt, sähköistetyn radan jännitekatkot ja liikennehaittakustannukset Kunta 4) Rata kuivatuksineen RHK 5) Katu keiloineen ja etuluiskineen Kunta 14 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

15 Alikulkusillan ja alikäytävän omistaa RHK, joka vastaa kustannuksellaan kunnossapidosta seuraavin tarkennuksin: Tehtävä Vastuuosapuoli 1) Siltarakenteiden kunnossapito a Katuliikenteen suoranaisesti aiheuttamien vaurioiden mm. ajoneuvojen törmäyksen, kadun aurauksen ja suolauksen aiheuttamat korjaukset Kunta b Ulkonäön parantamiseksi tarkoitetut, kunnan edellyttämät siltojen pinnoitteet, laitteet ja rakenteet Kunta c Katusuolauksen aiheuttamat vauriot teräsrakenteille RHK d Muut vauriot ja korjaukset RHK 2) Liikenteen valvonta ja järjestelyt kunnossapitotyön aikana a Rautatieliikenne RHK b Katuliikenne Kunta 3) Radan ja kadun kunnossapito a Rata keiloineen RHK b Katuun liittyvien etuluiskien pintarakenteet Kunta c Katu kuivatuksineen ja valaistuksineen Kunta Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 15

16 7 Tasoristeykset 7.1 Rakentaminen Rautatieliikenteen turvallisuusongelmat keskittyvät nimenomaan tasoristeyksiin. Tasoristeysten rakentamisesta on säädetty ratalain 17 :ssä. Pysyviä tasoristeyksiä saa rakentaa vain muun rataverkon kuin runkoverkon vähäliikenteiselle osalle. Rakentamiseen tarvitaan RHK:n lupa. Luvan saamisen edellytyksenä on, että tasoristeyksen rakentaminen on tarpeen kiinteistöjen välttämätöntä kulkuyhteyttä varten ja että tasoristeyksen turvallisuus varmistetaan varoituslaittein tai muilla järjestelyillä. Luvassa voi olla ehtoja mm. sen tilanteen varalta, että tasoristeyksen käyttö muuttuu tai lisääntyy huomattavasti. Jos tasoristeyksen käyttötarkoitus muuttuu, on muuttuvaan käyttöön haettava radanpitäjän lupa. Kadunpitäjä on velvollinen tekemään tasoristeykseen liittyvän tienosan ja pitämään sen kunnossa RHK:n ohjeiden mukaan. Velvollisuus koskee myös tienpitäjää eli maanteillä Tiehallintoa ja yksityisteillä tiekuntaa tai kiinteistön omistajaa. Kun uusi tie rakennetaan tienpitäjän aloitteesta rautatiealueelle, tien- tai kadun pitäjä huolehtii kustannuksellaan tasoristeyksen varoituslaitteen ja varoitusmerkkien asettamisesta. Jos rautatien rakentamisen tai parantamisen yhteydessä joudutaan katkaisemaan olemassa oleva katu tai tie, RHK toteuttaa ratalain 35 :n mukaan kustannuksellaan kulkuyhteyden tarvittavine laitteineen. 7.2 Kunnossapito Tasoristeysten kunnossapidosta on säädetty ratalain 89 :ssä. Mitä pykälässä on säädetty tienpitäjästä, koskee soveltuvin osin myös kadunpitäjää. Radanpitäjä pitää kunnossa tien ja rautatien tasoristeyksen sen kannen leveydeltä. Tienpitäjä vastaa tien talvikunnossapidosta myös tasoristeyskansien kohdalla. Radanpitäjä asettaa ja pitää kustannuksellaan kunnossa tiellä rautatien tasoristeyksen kohdalla olevat varoituslaitteet sekä tasoristeysmerkit, jollei kustannusvastuusta toisin sovita. Tienpitäjä asettaa ja pitää kustannuksellaan kunnossa rautatiestä varoittavat liikennemerkit. 16 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

17 7.3 Tasoristeysten poistaminen RHK poistaa runkoverkolta tasoristeyksiä resurssien puitteissa. RHK laatii ja hyväksyy poistamista varten ratalain 18 :n mukaisesti ratasuunnitelman, jossa osoitetaan uusi kulkuyhteys. RHK tekee uuden tien ja tasoristeyksen kustannuksellaan, jos kulkuyhteyttä ei voida järjestää ennestään olevan tien kautta. Katujen osalta tasoristeykset poistetaan kaavan ja katusuunnitelmien mukaisesti. Yksityisteiden tasoristeykset Yksityisteiden tasoristeyksiä pyritään poistamaan tiejärjestelyin. Vaihtoehtoisesti tasoristeysten turvallisuutta lisätään näkemiä parantamalla. RHK suunnittelee ja toteuttaa yksityistiejärjestelyt ratasuunnitelmassa esitetyin ehdoin. Ratasuunnitelmassa voidaan asettaa lisäksi tasoristeyksiin maankäyttörajoituksia näkemäalueiden osalta. Rajoitukset voivat koskea mm. rakennusten tai kasvillisuuden pitämistä tai kasvillisuuden korkeutta. Tiejärjestelyjen vaatimat maa-alueiden haltuunotot ja poistoista tai maankäyttörajoituksista johtuvat korvausasiat ratkaistaan ratatoimituksessa. Yksityisteiden tasoristeyksiä voidaan poistaa myös alueellisessa yksityistietoimituksessa tai tavallisessa yksityistietoimituksessa. Tällöin korvaavien teiden sijainnit päätetään toimituksessa ilman ratasuunnitelmaa. Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 17

18 8 Johdot, kaapelit ja laitteet rautatiealueella Vesihuolto-, tele- tai energiaverkon rakentaminen edellyttää usein putkien ja kaapelien johtamista radan poikki. Putkia ja kaapeleita voidaan sijoittaa myös radan alittavaan tunneliin tai ylittävään siltaan. Johtojen, kaapeleiden ja laitteiden rautatiealueelle sijoittamisesta säädetään ratalain 36 :ssä. Johtojen ja laitteiden sijoittamiseen rautatiealueelle on saatava radanpitäjän lupa. Ratalain mukaan lupa voidaan myöntää, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä merkittävää haittaa radanpidolle eikä sijoittamista voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Radanpidon kannalta kriittisiin kohtiin, kuten esimerkiksi vaihteiden alituskohtiin lupaa ei voida myöntää missään oloissa. Radanpitäjä voi liittää lupaan ehtoja mm. johtojen rakentamistavasta tai kunnossapidosta. Laitteet eivät saa sijoittamisen jälkeenkään aiheuttaa ennakoimatonta vaaraa liikenteelle eivätkä merkittävää vaaraa radanpidolle. Oikeus johtojen ja laitteiden sijoittamiseen rautatiealueelle voi perustua myös erillislainsäädäntöön, kuten vesilain mukaiseen lupaan tai lunastuslupaan taikka maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n 1 momentin mukaiseen oikeuteen sijoittaa yhdyskuntaa ja kiinteistöä palvelevia johtoja toisen kiinteistölle silloin, kun sijoittaminen ei muuten ole mahdollista tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Näissä erityistilanteissakin johtojen asentamisesta pyritään ensisijaisesti sopimaan toimenpiteen ajankohdasta ja suorittamistavasta. Jos sopimusta yhdyskuntateknisten johtojen tai laitteiden osalta ei synny, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 18 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

19 9 Rautatieympäristöön liittyvät tehtävät 9.1 Vastuu meluntorjunnasta Kustannusjaosta tämän kohdan osalta ei päästy sopimukseen yhteisestä suosituksesta: Suomen Kuntaliitto: Uuden radan rakentamisen yhteydessä tai parannettaessa olemassa olevaa rataa jo rakennetussa ympäristössä, jossa meluntorjunnan tarve johtuu ratamelun lisääntymisestä, meluesteiden kustannuksista vastaa RHK. Kaavoitettaessa raideliikenteen läheisyyteen uutta toimintaa, joka tarvitsee melunsuojausta, kunta tai muu rakennushankkeesta vastaava (esim. kiinteistön omistaja) vastaa meluntorjunnan kustannuksista. Kunta osallistuu olemassa olevan meluhaitan torjumiseksi tehtävien meluesteiden rakennuskustannuksiin 25 %:n osuudella. Radan meluesteiden omistaja on RHK, ellei toisin sovita. Meluesteiden kunnossapito kuuluu omistajalle. RHK: Uuden radan rakentamisen yhteydessä rakennetaan tarpeellisia meluesteitä tai tehdään muita meluntorjuntatoimenpiteitä, joiden kustannuksista vastaa RHK. Toimenpiteet perustuvat tällöin ratasuunnitelmaan. Kaavoitettaessa raideliikenteen läheisyyteen uutta toimintaa, joka tarvitsee melunsuojausta, kunta tai muu rakennushankkeesta vastaava (esim. kiinteistön omistaja) vastaa meluntorjunnan kustannuksista. Jo olemassa olevalla rautatieliikenteen melualueella, jossa ei ole suunnitteilla maankäytön tai rautatietoimintojen muutoksia, sovitaan tarvittavan meluntorjunnan toteutusvastuusta kunnan ja RHK:n kesken tapauskohtaisesti. Rakennuskustannusten prosenttiosuutta sovittaessa otetaan huomioon elinkaarikustannuksina meluesteiden kunnossapito-, hoito- ja uusimiskustannukset. Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 19

20 9.2 Vastuu tärinän torjunnasta Tärinä on ympäristöhaitta, jota pyritään ehkäisemään sekä alueiden käytön suunnittelun että ratahankkeiden suunnittelun yhteydessä. Raideliikennetärinää ja sen aiheuttamia haittoja ei tunneta vielä riittävästi. Haittojen poistamista ohjeistetaan myöhemmässä vaiheessa, kun tutkimustietoa on enemmän saatavilla. 9.3 Kuivatus Hulevesiviemärin vesiä ei saa johtaa radan sivuojiin mikäli siitä voi aiheutua vaaraa radan rakenteille, vaan vedet tulee johtaa suoraan radan alittavaan rumpuun. Hulevesiviemärin sijoittamiseen rautatiealueelle tarvitaan RHK:n lupa. Mikäli kunnan vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin aiheuttama virtaaman lisäys edellyttää rummun uusimisen, se rakennetaan yhteistyössä kunnan vesihuoltolaitoksen ja RHK:n kesken. Suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kustannusten jakamisesta sovitaan tapauskohtaisesti. Rautatiealueen kuivatusvesien johtamiseen hulevesiviemäriin tarvitaan kunnan vesihuoltolaitoksen suostumus. Rautatiealueeseen liittyjänä sovelletaan kunnan vesihuoltolaitoksen toimitusehtoja ja taksaa kuten muihin vastaaviin kiinteistöihin. Hulevesiviemäri voi olla vesihuoltolaitoksen verkostoon kuuluva oja tai putkitettu hulevesiviemäri. 9.4 Ympäristö ja viihtyvyys Asemanseudun ilme rakentuu koko asemaympäristöstä asemarakennuksesta, muista rakennuksista, mahdollisesta asemapuistosta sekä pysäköinti- ja katualueista. Vanhojen asemanseutujen historiallisen ilmeen vaaliminen vahvistaa kaupungin imagoa vanhan kaupunkikulttuurin keskuksena. Panostamalla uusien asemien arkkitehtuuriin ja ympäristöön voidaan vahvistaa haluttua mielikuvaa kaupungista. Aseman ympäristön ilmeeseen ja viihtyvyyteen vaikuttavat esim. valaistus, kalusteiden tyyli ja kunto, kulkureitit ja aseman toiminnallisuus. Asemanseudun valvonnalla ja vartioinnilla parannetaan ihmisten turvallisuuden tunnetta ja sitä kautta viihtyvyyttä. Ympäristönhoito edellyttää kaikkien osapuolten yhteistyötä, sillä koko alueen imago voi heikentyä yhden osan jäädessä hoitamatta. 20 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

21 10 Arvonlisävero Ratahallintokeskus maksaa radanpitoon liittyvien hankkeiden arvonlisäverot, koska kyse on valtion infrastruktuurista. Jos kunta osallistuu valtion liikennehankkeen menoihin, se osallistuu arvonlisäverottomin osuuksin. Jos hankkeessa toteutetaan kunnan maksamia ja sen omistukseen jääviä rakenteita, kunta maksaa näiden osalta myös arvonlisäveron. Jos valtio osallistuu kunnan tehtäviin kuuluvan hankkeen menoihin, kunta vastaa arvonlisäveroista. Monimutkaisissa rahoitusjärjestelyissä saattaa olla tarpeen varmuuden vuoksi hankkia asiasta etukäteen veroviraston ennakkoratkaisu. Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 21

Valtion ja kuntien yhteistyön periaatteet ja kustannusvastuu liikenne hankkeissa SININEN KIRJA. Ulla Hurmeranta, lakimies Kuntaliitto

Valtion ja kuntien yhteistyön periaatteet ja kustannusvastuu liikenne hankkeissa SININEN KIRJA. Ulla Hurmeranta, lakimies Kuntaliitto Valtion ja kuntien yhteistyön periaatteet ja kustannusvastuu liikenne hankkeissa SININEN KIRJA Ulla Hurmeranta, lakimies Kuntaliitto KUMA 2011 16.9.20 2 Suositus kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet

Lisätiedot

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan

Kaupunki vastaa liityntäpysäköintialueen suunnittelusta aina rataalueenturva-aitaan Dnro 4308/0824/2014 LIIKENNEVIRASTON JA KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS KAUNIAISTEN RAUTATIEASEMAN LIITYNTÄPYSÄKÖINTIALUEEN YLLÄPIDOSTA JA KULKUYHTEYKSIEN TURVALLISUUDEN PARANTAMISESTA 2 (5) Tämän

Lisätiedot

VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA

VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA LIVI/1786/04.02.01/2016 VT-043 LIIKENNEVIRASTON JA ORIMATTILAN KAUPUNGIN (JÄLJEMPÄNÄ KAUPUNKI), VÄLINEN SOPIMUS LÄHDEMÄEN (JÄLJEMPÄNÄ HENNA) ASEMAN RAKENTAMISESTA 2(8) Liikenneviraston ja Kaupungin ja

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTO VT-010

LIIKENNEVIRASTO VT-010 Dnro 4198/0824/2014 LUONNOS 8.9.2014 LIIKENNEVIRASTO VT-010 LIIKENNEVIRASTON JA SUONENJOEN KAUPUNGIN VÄLINEN SOPIMUS SUONENJOEN RATAPIHAN PARANNUSTYÖ 1 SOPIMUSKOHDE 2(6) Liikenneviraston ja Suonenjoen

Lisätiedot

Muutoksia ratasuunnitteluun

Muutoksia ratasuunnitteluun Muutoksia ratasuunnitteluun Elisa Sanasvuori, suunnittelupäällikkö, Liikennevirasto 19.4.2016 Esityksen sisältö Vähäinen asemakaavaristiriita RataL 10, 4 mom muutetaan (MTL 17, 2 mom muutetaan) Suunnitelmien

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE

SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE SIJOITTAMISSOPIMUKSEN LUPAOHJEET JA EHDOT KATU JA MUILLE YLEISILLE ALUEILLE SIJOITETTAVILLE PYSYVÄISLUONTEISILLE RAKENTEILLE ( Rovaniemen kaupunki/ Suomen Ilmakuva Oy) SIJOITTAMISSOPIMUS Rovaniemen kaupungin

Lisätiedot

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA

SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA SOPIMUS KÄYTTÖOIKEUKSISTA SEKÄ JOHDOISTA, LAITTEISTA JA RAKENNELMISTA Sopijapuolet A. Asunto Oy Kauniaisten Klostret Grankulla Bostads Ab (2553398-9), jäljempänä A PL 52, 02701 Kauniainen B. Kauniaisten

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen

Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Maantien lakkauttaminen Kaduksi muuttaminen Sari Lajunen, lakimies, Liikennevirasto Tiealueen ja sen osan lakkauttaminen Sari Lajunen 2 Maantielaki 88 : maantien lakkaaminen Maantielaki 89 : maantien lakkauttaminen

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä

Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä suunnitteluprosessin hallinta Heidi Mäenpää 24.9.2015 Liikennevirasto vastaa osaltaan Suomen liikenne-järjestelmästä Mahdollistamme toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset. Vastaamme Suomen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6 PL 2200, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (4) ESISOPIMUS JA SOPIMUS Osapuolet A Paulig Oy Y-tunnus 0112563-0 PL 15, 00991 HELSINKI (jäljempänä tontinomistaja) (jäljempänä B Helsingin kaupunki, jota edustaa kiinteistölautakunta Y-tunnus 0201256-6

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE

VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE VESIHUOLTOLINJOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Vesihuolto 2015 päivät, 21.5.2015 Karin Lepola VESIHUOLTOLAITOSTEN KEHITTÄMISRAHASTON HANKE Kuopion Veden hanke alkoi 5/2014 Raportti julkaistiin VVY:n sivuilla

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810

Yhdistysrekisterinumero 214.590 (yhdistysrekisteri.prh.fi) Auvo Kuvaja Kotkatlahdentie120 79600 Joroinen 040 8123810 MAANVUOKRASOPIMUS 1 1. JOHDANTO 1.1. Sopijapuolet Vuokranantaja: Vuokralainen: Joroisten kunta Y-tunnus 0207112-8 Mutalantie 2 79600 JOROINEN puh. (017) 578 440 Joroisten Mäkihyppääjät ry Yhdistysrekisterinumero

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla

Lisätiedot

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8

1 YLEISTÄ... 3 3 TYÖMAASUUNNITELMA... 8 RHK Turvallisuussuunnitelmien laadinta 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 TURVALLISUUSSUUNNITELMA... 4 2.1 Yleistä... 4 2.2 Junaturvallisuusasiat turvallisuussuunnitelmassa... 6 2.3 Rakentamista koskeva turvallisuussuunnitelma...

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu

TURVALLISUUSASIAKIRJA. Mattilankatu 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA Mattilankatu JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka 16.4.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 Rakennuttaja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014

Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Henkilöliikenteen asemapaikkojen ja rata-alueiden kehittämistarpeet ylijohtaja Kari Ruohonen 14.5.2014 Kaupungit kasvaneet ja kehittyneet ratapihojen ympärille Asuminen ja muun maankäyttö sijaitsee ratapihojen

Lisätiedot

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten.

Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) Alue on tarkoitettu kiipeilypuiston rakentamista varten. VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA: Joensuun kaupunki PL 148 80101 JOENSUU (kaupungingeodeetin päätös 15.4.2014 191) VUOKRALAINEN: VUOKRAUKSEN KOHDE: KÄYTTÖ TARKOITUS: Juha Malinen Oy Kaisalantie 1 A 80710 LEHMO

Lisätiedot

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10

Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 9. Palvelusopimuksen sopimusasiakirjaluettelon kohta 10 LIIKENNEVIRASTO 1 (5) Tekniset ohjeet alkavissa alueurakoissa alkavat maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakat n kohta 9 Hoidon ja ylläpidon tuotekortit 31.1.2014 http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/hoidon_tuotekortti2014.pdf

Lisätiedot

Yksityistielain keskeinen sisältö

Yksityistielain keskeinen sisältö Yksityistielain keskeinen sisältö 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1-7a 2 LUKU Tieoikeus sekä muut tienpitoa ja tien käyttöä varten tarvittavat oikeudet 8-21 Yksityistielain soveltamisala Ei julkisen vallan ylläpitämät

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan.

Kajaanin kaupunki saa Kajaanin Teknologiakeskus Oy:n omistamasta tontista nro 205-1-38-3 liitteen 1 mukaisen 67 m² suuruisen määräalan. MAANVAIHTOKIRJA (luonnos 20.3.2015) OSAPUOLET Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Kajaanin Teknologiakeskus Oy, y-tunnus: 0185384-9 osoite: Teknologiapuisto,

Lisätiedot

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde

1 Sopijapuolet. Juuan rengasvesiosuuskunta. 2 Kaupan kohde KAUPPAKIRJA LUONNOS 1 Sopijapuolet Myyjä: Ostaja: Juuan kunta Juuan rengasvesiosuuskunta 2 Kaupan kohde Kaupan kohteena on liiketoiminta (vesihuoltotoiminnan liikearvo) ja siihen liittyvä liitteen 1 kartassa

Lisätiedot

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa

VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa VUOKRASOPIMUS Motonet-tavaratalon pysäköintialueen laajennusosa Vuokranantaja Vuokralainen Savonlinnan kaupunki y 0166906-4 jäljempänä kaupunki Olavinkatu 27 57130 Savonlinna BG-liikekiinteistöt Oy y 2191695-8

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki (Y-tunnus 0176975-1) Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: Sergey Shumilin ( - ) Linjatie 6 54120

Lisätiedot

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä

LUONNOS 1. Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä 1 / 6 LUONNOS 1 KAUPPAKIRJA (19.3.2012/UO) KAUPAN OSAPUOLET MYYJÄ Huittisten kaupunki (Y-tunnus 0203762-4), jäljempänä Myyjä Risto Rytin katu 36 32700 Huittinen OSTAJA (he- / Y-tunnus), jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 Sopijapuolet: 1) Kunta 2) Yritys Sopimuksen tarkoitus ja kohde Sopijapuolet ovat tällä sopimuksella sopineet menettelytavoista, oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 1.1 Ojituksen käsite vesilaissa... 1 1.2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen rooli ojitusasioissa... 1 2. Päätösasiat...

Lisätiedot

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS

20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 1 (9) 20 MAASTOLIIKENNELAIN MUKAINEN MOOTTORIKELKKAILUREITTI- JA ULKOILULAIN MUKAINEN ULKOILUREITTITOIMITUS 20.1 YLEISTÄ... 2 20.1.1 Sovellettavat säädökset... 2 20.1.2 Moottorikelkkailureitti, ulkoilureitti...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 3.11.2015 Sopijapuolet 1. Lempäälän kunta (myöh. Kunta) Y-tunnus 0150783-1 2. Lempäälän Evankelisluterilainen seurakunta (myöh. Seurakunta) Y-tunnus 0150791-1 3. SRV Rakennus Oy (myöh.

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011

Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet. Kari Lehtonen 8.9.2011 Liikenneviraston ohjejärjestelmä Tiensuunnittelun uudet ohjeet Kari Lehtonen 8.9.2011 LIIKENNEVIRASTON OHJELUETTELO Ohjeluetteloon on kaksi reittiä valitse urakoitsijat ja suunnittelijat valitse ohjeluettelo

Lisätiedot

Kittilän Kunta (y-tunnus 0191406-6), Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta

Kittilän Kunta (y-tunnus 0191406-6), Valtatie 15, 99100 Kittilä. Jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta 1 MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1. Johdanto Kunta ja Maanomistajat sopivat asemakaavoitusta koskevasta kaavoitus- ja toteuttamiskustannusten jakamisesta maankäyttö- ja rakennuslain 91 b :n mukaisesti seuraavaa: 2.

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS

YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1.Sopijapuolet 1.1. Rovaniemen kaupunki ( Kaupunki ) (Y tunnus 1978283 1) Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi 1.2. YIT Rakennus Oy ( YIT ) (Y tunnus 1565583 5) Osoite Suosiolantie

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

K A U P P A K I R J A

K A U P P A K I R J A K A U P P A K I R J A MYYJÄ OSTAJA Porin kaupunki Y-tunnus: 0137323 9. KAUPAN KOHDE Porin kaupungissa sijaitseva tontti KAUPPAHINTA kaupunginosa kortteli tontti Karjaranta 21. Tontin pinta-ala:.. m 2 Tontin

Lisätiedot

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta

Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Yksityisteiden liikenneturvallisuudesta Elina Kasteenpohja Yksityisteiden turvallisuudesta Kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvoonnettomuuksista (229) vuonna 2009 tapahtui Yksityisteillä ja alueilla 24

Lisätiedot

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet

Nopeudet ja niiden hallinta -workshop. Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Nopeudet ja niiden hallinta -workshop Miten nopeuksiin vaikutetaan? Nopeusrajoitusohjeet Ohjaavia säädöksiä Tieliikennelaki: (25, ote) Nopeusrajoitukset. Liikenneministeriö voi antaa määräyksiä yleisestä

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään

Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Rautateiden henkilöliikennepaikat esteettömiksi Pysäkkien palvelutasoa kehitetään Arja Aalto 3.6.2015 Liikennevirasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki

MAANVUOKRASOPIMUS. 1. Sopijapuolet. Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki MAANVUOKRASOPIMUS 1. Sopijapuolet Vuokranantaja Kärsämäen kunta y-tunnus 0186511-0 Keskuskatu 14 86710 Kärsämäki Vuokraaja Servico Oy y-tunnus 0307172-8 Varastotie t 86710 Kärsämäki 2. Vuokra-alue Kärsämäen

Lisätiedot

Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen. (jäljempänä Ostaja )

Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen. (jäljempänä Ostaja ) 1/5 KAUPPAKIRJA MYYJÄ Nousiaisten kunta, Y-tunnus 0135821-5 (jäljempänä Myyjä ) OSTAJA Nukki Jonna Marita, (xxxxxx-xxxx), 21270 Nousiainen (jäljempänä Ostaja ) KAUPAN KOHDE Nousiaisten kunnassa sijaitsevien

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä liikennemuotona niin kotimaassa

Lisätiedot

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KUNTIEN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN KIINTEISTÖTEHTÄVIEN KOULUTUSPÄIVÄ 20.9.2011 Seppo Sadeharju Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA MIKÄ KEHITTÄMISKORVAUS,

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito.

Ylläpito. Talvihoito. Viheralueiden hoito. Liikennealueiden hoito. Perusomaisuus. Puhtaanapito. Kalusteiden ja varusteiden hoito. Talvihoito Viheralueiden hoito Liikennealueiden hoito Perusomaisuus Puhtaanapito Kalusteiden ja varusteiden hoito Rakenteiden hoito Kunnossapito Talvihoidon erillistuote Ylläpito Erillistuotteet Kunnossa-

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132

Maankäyttö- ja rakennuslaki /132 Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 43 Rakentamis ja toimenpiderajoitukset Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan

Lisätiedot

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta.

Silloin kun muuta myöhemmin tehtyä käyttösopimusta ei ole voimassa, sovelletaan liittyjän ja laitoksen välistä käyttösopimusta. SOPIMUSEHDOT Yleistä 1 Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen (jälj. laitos) sopijapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Tekninen toimi 11.12.2015 Kunnallistekniikka

Tekninen toimi 11.12.2015 Kunnallistekniikka OHJE 1 Tekninen toimi 11.12.2015 HAKEMUS JOHDON, KAAPELIN, LAITTEEN TAI RAKENTEEN SIJOITTAMISEKSI YLEISELLE ALUEELLE TAIKKA TOIMINNAN JÄRJESTÄMISESTÄ YLEISELLÄ ALU- EELA Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN

RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMINEN Lomakkeet ja neuvonta Rakennusvalvonta, Rauhankatu 3 (1.krs), 18100 Heinola puh. (03) 849 3573 ja 849 3574 Hakemusasiakirjat hakemus rasitesopimus 2 kpl asemapiirros ja/tai

Lisätiedot

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

DN:o 1 (5) 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä kaupunki) Liikennevirasto PL Helsinki. 2. Sopimuksen tausta

DN:o 1 (5) 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä kaupunki) Liikennevirasto PL Helsinki. 2. Sopimuksen tausta DN:o 1 (5) Mt. 101:n (Kehä I) - Kivikontien eritasoliittymän, mt. 101:n (Kehä I) - Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän sekä mt. 101:n (Kehä I) välillä Espoon raja Vihdintie edistämistä koskeva aiesopimus

Lisätiedot

40. Ratahallintokeskus

40. Ratahallintokeskus 40. Ratahallintokeskus S e l v i t y s o s a : Radanpidon tavoitteena on edistää rautatieliikenteen toimintaedellytyksiä tehokkaana, turvallisena ja ympäristöystävällisenä osana kotimaista ja kansainvälistä

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA 6820/10.02.03/2011 Hannuksenpelto II, alue nro 442100 MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEIDEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Espoon kaupunki y-tunnus: 0101263-6 Tonttiyksikkö Virastopiha 2 C/ PL 49

Lisätiedot

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx.

5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6. Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 kunnanhallitus xx.xx. 5.8.2014, ver 6 Sivu 1 / 6 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Levanto/ VPK) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus xx.xx.2014

Lisätiedot

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten

Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten Fiksut väylät ja älykäs liikenne sinua varten 20.10.2015 Suunnittelu ja hankkeet Infrastruktuuri on kasvun alusta Liikenneviraston väyläomaisuus Tällä hetkellä on rakenteilla kehittämishankkeita yhteensä

Lisätiedot

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Mäntsälän portin yritysalue) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus..2016,

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan

Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan Riittävän ajoissa yhteyttä rakennusvalvontaan 21.11.2016 SH 1 Rakennuslupa MRL 125 Rakennuslupa Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön,

Lisätiedot

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa

Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Muiden kuin kuivatusvesien johtaminen toisen ojaan Toimintaohjeet VL:n ja YSL:n valossa Ympäristönsuojelupäivät 2013 Lammin biologinen asema Marko Nurmikolu & Vesa Valpasvuo On erilaisia vesiä ja niille

Lisätiedot

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT...

1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... Sillan rakentaminen 1 SUOMEN SILLAT... 1 2 SILLANTARKASTUSTOIMINTA... 1 3 KORJAUSSUUNNITTELU... 1 4 LAADUNVALVONTAMITTAUKSET... 1 5 YKSITYISTEIDEN SILLAT... 1 6 VALTIONAVUSTUS... 2 6.1 VALTIONAVUN EDELLYTYKSET...

Lisätiedot

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA

ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA ERITYISET MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLE SEKÄ RANTA-ALUEILLE RAKENNETTAESSA 4 Suunnittelutarvealue Suunnittelutarvealuetta Hattulan kunnassa on maankäyttö- ja rakennuslain 16 :n 1 momentissa

Lisätiedot

(jäljempänä myös Maanomistaja ) tilojen , ja osalta

(jäljempänä myös Maanomistaja ) tilojen , ja osalta MAANKÄYTTÖSOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET 1.1 Sipoon kunta Y-tunnus 0203533-8 PL 7, 04131 Sipoo (jäljempänä myös Kunta ) 1.2 Leif Fredriksson S-tunnus 100344-4890 Stadsviksvägen 127, 01150 Söderkulla (jäljempänä

Lisätiedot

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy

Hulevesien hallinta. esiselvitys organisointimalleista. Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Hulevesien hallinta esiselvitys organisointimalleista Jukka Meriluoto Suunnittelukeskus Oy Työn tarkoitus Työ on esiselvitys tausta aineistoksi vesihuoltolain muutostyöhön Tavoitteet tunnistaa nykyiset

Lisätiedot

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa

Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevesien hallinnan järjestäminen kunnissa Hulevedet haltuun Lounais-Suomessa - seminaari Turku 17.9.2015 Projekti-insinööri Henna Luukkonen Hulevesien hallinta lainsäädännössä Hulevesien hallinnasta

Lisätiedot

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ 20XX-S-XXX SOPIMUSLUONNOSMALLI 18.5.2015 Huom! Tämä sopimusmalli on kytkinlaitosliityntää varten. Punaiset kohdat päivitetään. LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki.

Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 Luonnos. 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. Naantalin kaupunki Maankäyttösopimus 1 1 Sopijapuolet 1.1 Naantalin kaupunki, Y-tunnus 0135457-2 Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, jäljempänä Kaupunki. 1.2 Asunto Oy Kreivinniitty, y-tunnus 0135532-1

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki, Y-tunnus 0176975-1 Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI Vuokralainen: AgroLarja, Y-tunnus 1967929-5 Kolkanrinteentie

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 124. Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.03.2015 Sivu 1 / 1 2712/02.07.00/2014 124 Niittykummun metrokeskuksen pysäköintiyhtiön perustaminen Valmistelijat / lisätiedot: Eva Elston-Hämäläinen, puh. 043 825 6073 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 52 20.03.2013. 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 (1) 52 Asianro 1373/10.00.02/2013 Asuntotontin 297-33-33-2 (Lehtoniementie 114) vuokraaminen / Lakea Kiinteistöt Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS (Hakotaurinlahti) Liite 2

MAANKÄYTTÖSOPIMUS (Hakotaurinlahti) Liite 2 MAANKÄYTTÖSOPIMUS (Hakotaurinlahti) Liite 2 1. SOPIJAPUOLET Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Y-tunnus 0210286-0 Rantakatu 4 92100 Raahe 2. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje

Siltojen kosketussuojarakenteet. Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Siltojen kosketussuojarakenteet Kosketussuojien kunnossapito-ohje Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 ISBN 951-803-725-X

Lisätiedot

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU

NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 43 NÄSIJÄRVEN RANTA VÄLI SAHANTERÄNKATU - ENQVISTINKATU 44 Kevyen liikenteen reittitarkastelu välillä Sahanteränkatu Enqvistinkatu 1. Työn sisältö ja tarkoitus Reitti alkaa Sahanteränkadun päästä ja päättyy

Lisätiedot

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö

Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö LUONNOS 4.9.2015 OSAKASSOPIMUS 1. Sopijapuolet 1.1. Pysäköintiyhtiö Tuiskun Pysäköinti Oy (Y-tunnus 2697477-8) jäljempänä pysäköintiyhtiö 1.2. Osakkaat - Asunto Oy Tampereen Härmälänrannan Turva, (y-tunnus

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6)

Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) Ruokolahden kunta Teknisen toimen johtosääntö 1 (6) 1 Toiminta-ajatus Tekninen toimi - huolehtii yhdyskunnan toiminnan ja kehittymisen edellyttämistä suunnittelu-, rakentamis-, käyttö- ja kunnossapitotehtävistä

Lisätiedot

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta)

Asemapiirros ja / tai rakennuspiirustus, johon rasite/rasitteet on selkeästi merkitty Vuokrasopimuksen jäljennös (vuokratontin osalta) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Rakennusvalvonta PL 38 53101 LAPPEENRANTA HAKEMUS RAKENNUSRASITTEEN PERUSTAMISEKSI RASITTEEN PERUSTAMISEN HAKIJAKIINTEISTÖT Kaupunginosa Kortteli Tontti Katuosoite Tontin haltijat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot