Helsinki 2008 ISBN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsinki 2008 ISBN 978-952-213-320-5"

Transkriptio

1 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta Helsinki 2008 ISBN

2 Liikenne- ja viestintäministeriö Suomen Kuntaliitto Ratahallintokeskus ISBN (painettu) ISBN (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2008 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL Helsinki Puh. (09) 7711 Faksi (09)

3 Alkusanat Valtio vastaa rataverkkonsa ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä radanpitoon liittyvistä viranomaistehtävistä. Ratahallintokeskus hallinnoi hallussaan olevaa rataverkkoa laitteineen, rakenteineen ja maa-alueineen. Kunnan vastuulla on maankäytön ohjaus sekä asemakaava-alueilla katujen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Eri osapuolten vastuita koskevat säännökset perustuvat ratalakiin (110/2007) sekä maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999). Ratalaissa säädetään erikseen radanpidonvastuista ja siitä milloin toinen taho voi osallistua valtion omistaman rataverkon radanpidon kustannuksiin Ratahallintokeskuksen kanssa tehtävän sopimuksen nojalla. Säädökset eivät kaikilta osin sisällä säännöksiä vastuun jakautumisesta, kun samanaikaisesti on kysymys niin radanpidosta kuin kadun ja yleisten alueiden pidosta. Nämä hankkeet edellyttävät osapuolten yhteistyötä suunnittelussa ja toteutuksessa sekä joissain tapauksissa myös sopimista kustannusjaosta. Tämä suositus on laadittu selkeyttämään ja yhtenäistämään hankekohtaisten sopimusten tekemistä näissä tilanteissa. Tämä suositus on laadittu liikenne- ja viestintäministeriön, Ratahallintokeskuksen ja Suomen Kuntaliiton edustajien yhteistyönä. Osapuolet ovat hyväksyneet nämä periaatteet, jotka otetaan käyttöön välittömästi. Suosituksen liitteinä on kuvaus rautateiden rakennuttamis- ja turvallisuustehtäviä hoitavilta vaadittavista määräyksistä sekä muistilista sopimusten sisällöstä. Koska Suomen Kuntaliiton ja Ratahallintokeskuksen näkemykset poikkeavat liityntäpysäköinnin ja meluntorjunnan kustannusjaon osalta, näihin kohtiin on kirjoitettu kummankin osapuolen näkemys. Suositusta pyritään täydentämään sen jälkeen kun tämän suosituksen ja ratalain toimivuudesta on saatu kokemuksia. Suositus ei koske kaupunkiratoja eikä muita vastaavia hankkeita, joissa yhteistyöstä ja kustannusvastuista sovitaan laajoina kokonaisuuksina. Helsingissä, tammikuussa 2008 Liikenne- ja viestintäministeriö Suomen Kuntaliitto Ratahallintokeskus Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 3

4 Sisältö Alkusanat 3 1 Käsitteistö 5 2 Ratahallintokeskuksen tehtävät radanpidossa 6 3 Kadut ja yleiset alueet sekä ulkoilureitit Kadut ja yleiset alueet Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit 7 4 Yhteistyön lähtökohdat RHK:n hankkeet RHK:n ja kunnan yhteishankkeet Kunnan hankkeet 10 5 Asemien yhteydessä toteutettavia järjestelyjä Ratarakenteet ja laiturit Porras-, hissi- ja luiskayhteydet laiturille Aseman ali-/ylikäytävät ja ali-/ylikulkusillat Palvelu- ja liiketilat Kameravalvontajärjestelmä Turva-aidat asema-alueella Liityntäliikennejärjestelyt 12 6 Ratojen ja muiden kulkuväylien risteäminen eritasossa Rakentaminen Kunnossapitovastuut 14 7 Tasoristeykset Rakentaminen Kunnossapito Tasoristeysten poistaminen 17 8 Johdot, kaapelit ja laitteet rautatiealueella 18 9 Rautatieympäristöön liittyvät tehtävät Vastuu meluntorjunnasta Vastuu tärinän torjunnasta Kuivatus Ympäristö ja viihtyvyys Arvonlisävero 21 Liite 1. Rakennuttamis- ja turvallisuustehtäviä koskevia erityisiä määräyksiä 22 Liite 2. Sopimusten sisältö 23 4 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

5 1 Käsitteistö Jäljempänä on määritelty tässä suosituksessa käytettävät keskeiset käsitteet. Käsitteiden määritelmät ovat peräisin maankäyttö- ja rakennuslaista (MRL, 132/1999) sekä ratalaista (110/2007). Rautatiellä tarkoitetaan yksi- tai useampiraiteista rataa sekä rautatiealuetta ja sillä olevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Radalla voi olla yksi tai useampia raiteita, raiteen kannattamiseksi tarvittavia rakenteita, näihin liittyviä penkereitä, leikkauksia ja ojia sekä kaikkia radan rakenteeseen kuuluvia ja liikenteen hoitamiseen tarvittavia erikoisrakenteita ja -laitteita, kuten siltoja, rumpuja, turvalaitteita ja sähköistyksen vaatimia laitteita. Radanpidolla tarkoitetaan rautatien ja siihen liittyvän kiinteän omaisuuden suunnittelua, hankintaa, rakentamista, hallintaa ja kunnossapitoa sekä olemassa olevan rautatien parantamista; Kunnossapito tarkoittaa rautatiealueiden hoitoa ja ylläpitoa. Hoito sisältää sekä puhtaanapidon että alueen, rakenteiden ja laitteiden käyttökelpoisena säilyttämisen. Silloista käytetään seuraavia nimityksiä: Tiesilta on silta, jota kuormittaa tieliikenne. Alikulkusilta on rautatiesilta, jossa tie tai katu kulkee rautatien ali. Alikäytävä on rautatiesilta, jossa kevyen liikenteen väylä kulkee rautatien ali. Asematunneli on vaihtoehtoinen nimitys aseman yhteydessä olevalle alikäytävälle. Ylikulkusilta on tie-, tai katusilta, jossa tie tai katu kulkee rautatien yli. Ylikäytävä on kevyen liikenteen silta, jossa kevyen liikenteen väylä kulkee rautatien yli. Yleisellä alueella tarkoitetaan asemakaavassa katualueeksi, toriksi, liikennealueeksi, virkistysalueeksi tai näihin verrattavaksi alueeksi osoitettua kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön toteutettavaksi tarkoitettua aluetta. Katualue käsittää asemakaavassa osoitetun katualueen maanalaisine ja maanpäällisine sekä yläpuolisine johtoineen, laitteineen ja rakenteineen, jollei asemakaavassa ole toisin osoitettu. Liikennealueita ovat asemakaavassa maanteitä, rautateitä, vesiteitä, satamia ja lentokenttiä varten osoitetut alueet. On syytä huomata, että osapuolten käyttämässä käsitteistössä on eroavaisuuksia. Yhteistyötilanteissa on syytä aina selvittää aluksi käsitteistöt, jotta varmistetaan, että osapuolet neuvottelevat varmasti samoista asioista. Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 5

6 2 Ratahallintokeskuksen tehtävät radanpidossa Ratahallintokeskus (RHK) on liikenne- ja viestintäministeriön alainen valtion rataverkon haltijana toimiva virasto, jonka tehtävänä on mm. huolehtia valtion rataverkon kunnossapidosta ja turvallisuudesta, liikenteen ohjauksesta, rautatiejärjestelmän kehittämisestä sekä virastolle säädetyistä viranomaistehtävistä. RHK hallinnoi rataverkkoaan laitteineen, rakenteineen ja maa-alueineen. Rautateiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta eli radanpidosta säädetään ratalaissa. RHK hankkii radanpidossa tarvittavat palvelut, kuten suunnittelu-. rakentamis- ja kunnossapitotyöt ulkopuolisilta palvelujen tuottajilta, joista yhtenä toimii VR-konserniin kuuluva Oy VR-Rata Ab. Rautatieliikennöitsijät hoitavat liikennettä. Suomessa liikennettä hoitaa tällä hetkellä VR-konserniin kuuluva VR Osakeyhtiö, mutta muidenkin liikenteenharjoittajien on ollut mahdollista ryhtyä tavaraliikenteen harjoittajiksi jälkeen. Vuonna 2006 toimintansa aloittanut Rautatievirasto huolehtii yleisestä rautatieturvallisuudesta ja valvoo turvallisuuden noudattamista rautatiejärjestelmässä. 6 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

7 3 Kadut ja yleiset alueet sekä ulkoilureitit 3.1 Kadut ja yleiset alueet Kunnan vastuulla on maankäytön suunnittelu sekä asemakaava-alueella katujen ja muiden yleisten alueiden suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kadunpidon järjestäminen kuuluu kunnalle. Kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää eikä kadun rakentamisesta kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna. Katu rakennetaan kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Katu on suunniteltava ja rakennettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. (MRL) Kunnan ja kiinteistönomistajan velvollisuus kadun kunnossa - ja puhtaanapitoon alkaa, kun katu tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty. Samasta ajankohdasta katsotaan katu luovutetuksi yleiseen käyttöön. (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 669/1978) Muu yleinen alue on kunnan toteutettava, kun asemakaavan mukainen maankäyttö sitä edellyttää. Yleinen alue on suunniteltava ja toteutettava siten, että se sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä. Yleisen alueen toteuttaminen käsittää alueen rakentamisen tai kunnostamisen ja sen kunnossapidon asemakaavan mukaisen käytön edellyttämällä tavalla. (MRL) 3.2 Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit Yleisen ulkoilutoiminnan kannalta tärkeä ulkoilureitti perustetaan ulkoilureittitoimituksessa. Toimitus perustuu kunnan toimesta laadittuun ulkoilureittisuunnitelmaan, kaavaan otettuun reittiin tai asianosaisten sopimukseen alueen luovuttamisesta ulkoilureittiä varten. Ulkoilureitin pitäminen, johon kuuluu reitin tekeminen ja kunnossapito, on kunnan asiana. Kunta voi uskoa tehtävän sopivaksi katsotulle yhteisölle. (Ulkoilulaki 606/1973) Moottorikelkkailureitin pitäjän hyväksyy kunnan ympäristönsuojeluviranomainen päättäessään reittisuunnitelmasta. Reitin pitäjänä voi toimia kunta, kun- Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 7

8 tayhtymä, valtio tai yhteisö taikka elinkeinonharjoittaja. Moottorikelkkailureitti perustetaan lainvoimaisen reittisuunnitelman perusteella joko reittitoimituksessa tai maanomistajan ja reitin pitäjän välisellä kirjallisella sopimuksella. Reitin pitäjän tehtävänä on huolehtia siitä, että moottorikelkkailureitti on vuosittaisella käyttöönottohetkellä ajettavassa kunnossa ja että reitin varrelle tällöin sijoitetaan reitin kulkua ja liikennettä olennaisesti vaarantavia paikkoja osoittavat sekä muut tarpeelliset liikennemerkit. (Maastoliikennelaki 1710/1995) Ratalain 17 :n mukaan moottorikelkkareittiä tai muuta vastaavaa kulkuyhteyttä ei saa perustaa eikä maastoajoneuvoa kuljettaa rautatiealueella tai tasoristeyksessä ilman radanpitäjän lupaa. Lupa voidaan myöntää vain, jos maastoajoneuvon käyttö ei vahingoita rataa tai rautatiealueen rakenteiden toimivuutta, haittaa radanpitoa eikä vaaranna liikenneturvallisuutta. 8 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

9 4 Yhteistyön lähtökohdat Julkisoikeudelliset toimijat, kuten valtion viranomaiset ja kunnat, hoitavat niille laeissa säädettyjä tehtäviä. Osa näistä tehtävistä on sellaisia, joiden toteuttamisvastuuta ei ole mahdollista siirtää sopimuksin toiselle osapuolelle. Tässä suosituksessa käsitellään sellaisia tehtäviä, joiden suorittamisesta osapuolet voivat sopia. 4.1 RHK:n hankkeet RHK toimii radanpitoviranomaisena ja hallinnassaan olevan rataverkon radanpitäjänä. Pääsääntönä ratalaissa on, että RHK vastaa kustannuksellaan valtion rataverkon suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Kunnan osallistumista ei saa asettaa ehdoksi sellaisten hankkeiden toteuttamiselle, jotka valtio muutenkin toteuttaisi, koska radanpito on valtion tehtävä. Ratalain 7 :n mukaan on mahdollista, että radanpidon kustannuksiin osallistumisesta sovitaan eräissä tapauksissa. Ratalain mukaan muu taho, esimerkiksi kunta, voi osallistua valtion omistaman rataverkon radanpidon kustannuksiin RHK:n kanssa tehtävän sopimuksen nojalla, jos osallistumiseen on erityinen syy. Erityisellä syyllä tarkoitetaan esimerkiksi tilanteita, joissa ratahankkeen yhteydessä rakennetaan määrällisesti tai laadullisesti tavanomaisen radanpidon tarpeita enemmän ulkopuolisen tahon aloitteesta. 4.2 RHK:n ja kunnan yhteishankkeet Käytännössä esiintyy sellaisia hankkeita, joissa ei pystytä määrittelemään sitä, onko kyse radanpitoon vai kadunpitoon liittyvästä tehtävästä ja minkä tahon vastuisiin ja tehtäviin toimenpide kuuluu. Tehtävien jaosta sovittaessa pyritään tarkoituksenmukaisuuteen. Työn toteutuksen ja kunnossapidon kannalta rationaalisten kokonaisuuksien muodostaminen on suositeltavaa. Hankkeen toteuttamista varten laaditaan suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta kirjallinen sopimus, jossa sovitaan osapuolten tehtävistä, vastuista ja kustannuksista. Hankkeen yleissuunnittelun kustannukset jaetaan yleensä kaikkien osapuolten kesken. Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 9

10 4.3 Kunnan hankkeet Kunta vastaa rakennushankkeista, jotka aiheutuvat yksinomaan kunnan tarpeista. Ratahankkeiden yhteydessä kunnalle pyritään varaamaan mahdollisuus toteuttaa omia hankkeitaan, kuten katu- ja siltahankkeita. Osapuolten välinen tehtävä- ja kustannusjako näissä tilanteissa sovitaan tapauskohtaisesti kirjallisella sopimuksella. 10 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

11 5 Asemien yhteydessä toteutettavia järjestelyjä Asemajärjestelyt sisältävät yleensä asematunnelin rakentamisen, porras- ja luiskayhteydet laitureille, laiturin rakenteineen (katokset, LVIS-työt, kalusteet), informaatio-, kuulutus- ja videovalvontajärjestelmät, aitaukset ja maisemointityöt. Hankkeet toteutetaan rakennetun alueen tavanomaisen laatutason mukaisesti taikka ympäröivän yhdyskunnan suunnitellun laatutason mukaisesti. Mikäli kunta haluaa, että RHK:n vastuulle kuuluvat rakennukset, rakenteet tms. toteutettavaksi ympäröivän yhdyskunnan laatutasoa korkeampana, kunta osallistuu kustannuksiin erikseen sovittavalla tavalla. Asemajärjestelyyn liittyy usein myös uuden raiteen rakentaminen tai vanhan parantaminen sekä työnaikaisia rakenteita ja liikennejärjestelyjä. Joissakin tapauksissa järjestelyt voivat sisältää hissi- ja liukuporrasyhteyksiä. Matkustajien käyttöön tarvitaan saattoliikenteeseen sekä lyhyt- ja pitkäaikaiseen pysäköintiin tarkoitettuja autopaikkoja. Liityntäpysäköinnissä tulee huomioida myös polkupyöräparkit. Liityntäliikennettä varten tarvitaan linja-autopysäkit ja taksipaikat sekä näihin liittyvät kevyen liikenteen yhteydet, valaistus ja opastus. 5.1 Ratarakenteet ja laiturit Ratarakenteisiin sisältyvät radan alus- ja päällysrakenne, sähköratalaitteet ja turvalaitteet. Radan rakentaminen voi sisältää joko uuden raiteen rakentamisen tai olemassa olevan raiteen parantamisen. Laituri voi sijaita joko raiteiden välissä tai niiden ulkopuolella. Laituriin liittyviä rakenteita ovat esim. katokset, kuulutus- ja opastusjärjestelmä, valaistus, kalusteet sekä informaatio- ja valvontajärjestelmä. Ratarakenteiden ja laitureiden rakentaminen sekä niiden kunnossapito kuuluvat radanpitoon, ja siten niistä vastaa RHK. 5.2 Porras-, hissi- ja luiskayhteydet laiturille RHK vastaa kustannuksellaan junamatkustajien käyttöön tarkoitettujen laiturien porras-, hissi- ja luiskayhteyksien suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Rakenteet jäävät RHK:n omistukseen. Mikäli porras-, hissi- ja luiskayhteydet toimivat osana kunnan kevyenliikenteen verkostoa, sovitaan kustannusjaosta RHK:n, kunnan tai kolmannen osapuolen kesken tapauskohtaisesti. Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 11

12 5.3 Aseman ali-/ylikäytävät ja ali-/ylikulkusillat Junamatkustajia palvelevien siltojen suunnittelusta, rakentamisesta, rakenteellisesta kunnossapidosta ja hoidosta vastaa kustannuksellaan RHK. Mikäli siltayhteys toimii myös osana kunnan katua tai kevyenliikenteen väylää, suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta sovitaan RHK:n ja kunnan kesken. Pintojen ja julkisivujen puhtaanapidosta sekä ylikäytävien ja ylikulkusiltojen kunnossapidosta sovitaan erikseen. Sillat jäävät RHK:n omistukseen lukuun ottamatta kunnan liikenneverkkoon kuuluvia ylikäytäviä ja ylikulkusiltoja, jotka jäävät kunnan omistukseen. 5.4 Palvelu- ja liiketilat Asemajärjestelyihin liittyvien palvelu- ja liiketilojen toteuttamisesta RHK sopii eri osapuolten kanssa. 5.5 Kameravalvontajärjestelmä Matkustajien turvallisuuden parantamiseksi ja ilkivallan torjumiseksi laiturialueella tai sinne johtavilla tasonvaihtopaikoilla tehtävän kameravalvonnan suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa kustannuksellaan RHK. Jos järjestelmä laajennetaan myös muualle kunnan tai kolmansien osapuolien tarpeesta, sovitaan laajennuksen kustannusten jakamisesta osapuolten kesken. 5.6 Turva-aidat asema-alueella RHK vastaa kustannuksellaan hallinnassaan olevalla asema-alueella turvallisuussyistä tarvittavien aitojen suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Aidat jäävät RHK:n omistukseen. 5.7 Liityntäliikennejärjestelyt Liityntäliikenteen vaatimat aluevaraukset ja järjestelyt ovat osa liikennejärjestelmää, ja ne suunnitellaan yhdessä. Kustannusjaosta tämän kohdan osalta ei päästy sopimukseen yhteisestä suosituksesta: Suomen Kuntaliitto: Liityntäpysäköintialueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta vastaa kustannuksellaan RHK rautatieliikenteen tarpeita vastaavalla tavalla. 12 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

13 RHK: Liityntäpysäköintialueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kustannusten jakamisesta sovitaan tapauskohtaisesti. Liityntäpysäköintialue voi sovitusti olla myös yhteiskäytössä muiden toimijoiden kanssa. Kun pysäköintialuetta käytetään useiden osapuolten asiakkaiden tai työntekijöiden tarpeisiin, suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitokustannusten jakamisesta sovitaan osapuolten kesken. Maksullisen pysäköinnin ja mahdollisten sähkölämmityspisteiden vuokrauksen järjestämisestä ja pysäköintimaksujen ja vuokrien saajasta sekä pysäköinnin valvonnasta sovitaan erikseen. Linja-autopysäkkien ja taksipaikkojen suunnittelusta, rakentamisesta ja hoidosta vastaa kunta. Rakenteet jäävät kunnan omistukseen ja kunnossapitoon. Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 13

14 6 Ratojen ja muiden kulkuväylien risteäminen eritasossa 6.1 Rakentaminen Rautatien ja kadun risteykseen rakennettavan sillan ja siihen liittyvien katujärjestelyjen tekninen ratkaisu ja rakentamisaikataulu neuvotellaan aina osapuolten kesken. Uutta rataa rakennettaessa RHK suunnittelee ja rakentaa sillat sekä tarvittavat katujärjestelyt. Kun kunta rakentaa uuden väylän tai parantaa liikenneväylää, kunta suunnittelee ja rakentaa sillat sekä tarvittavat katujärjestelyt. Mikäli RHK:n tai kunnan hankkeeseen liittyy myös toisen osapuolen intressi, neuvotellaan kustannuksista tapauskohtaisesti. 6.2 Kunnossapitovastuut Tien ja rautatien risteyssiltojen kunnossapidosta vastaa ratalain 89 :n mukaan se väylänpitäjä, jonka vastuulla oleva väylä ylittää toisen väylän, jollei toisin sovita. Tien ja rautatien yhteisten siltojen kunnossapidosta osapuolet sopivat keskenään. Mitä ratalain 89 :ssä on säädetty tienpitäjästä, koskee soveltuvin osin myös kadunpitäjää. Ylikulkusillan ja ylikäytävän omistaa kunta kadunpitäjänä ja vastaa kustannuksellaan kunnossapidosta seuraavin tarkennuksin: Tehtävä Vastuuosapuoli 1) Siltarakenteiden kunnossapito a Rautatieliikenteen aiheuttamien vaurioiden korjaus RHK b Muu kunnossapito Kunta 2) Kosketussuojien kunnossapito RHK 3a) Yllä mainituissa kohdissa 1a ja 2 työn vaatimat rautatieliikenteen järjestelyt, sähköistetyn radan jännitekatkot ja liikennehaittakustannukset RHK 3b) Yllä mainitussa kohdassa 1b työn vaatimat rautatieliikenteen järjestelyt, sähköistetyn radan jännitekatkot ja liikennehaittakustannukset Kunta 4) Rata kuivatuksineen RHK 5) Katu keiloineen ja etuluiskineen Kunta 14 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

15 Alikulkusillan ja alikäytävän omistaa RHK, joka vastaa kustannuksellaan kunnossapidosta seuraavin tarkennuksin: Tehtävä Vastuuosapuoli 1) Siltarakenteiden kunnossapito a Katuliikenteen suoranaisesti aiheuttamien vaurioiden mm. ajoneuvojen törmäyksen, kadun aurauksen ja suolauksen aiheuttamat korjaukset Kunta b Ulkonäön parantamiseksi tarkoitetut, kunnan edellyttämät siltojen pinnoitteet, laitteet ja rakenteet Kunta c Katusuolauksen aiheuttamat vauriot teräsrakenteille RHK d Muut vauriot ja korjaukset RHK 2) Liikenteen valvonta ja järjestelyt kunnossapitotyön aikana a Rautatieliikenne RHK b Katuliikenne Kunta 3) Radan ja kadun kunnossapito a Rata keiloineen RHK b Katuun liittyvien etuluiskien pintarakenteet Kunta c Katu kuivatuksineen ja valaistuksineen Kunta Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 15

16 7 Tasoristeykset 7.1 Rakentaminen Rautatieliikenteen turvallisuusongelmat keskittyvät nimenomaan tasoristeyksiin. Tasoristeysten rakentamisesta on säädetty ratalain 17 :ssä. Pysyviä tasoristeyksiä saa rakentaa vain muun rataverkon kuin runkoverkon vähäliikenteiselle osalle. Rakentamiseen tarvitaan RHK:n lupa. Luvan saamisen edellytyksenä on, että tasoristeyksen rakentaminen on tarpeen kiinteistöjen välttämätöntä kulkuyhteyttä varten ja että tasoristeyksen turvallisuus varmistetaan varoituslaittein tai muilla järjestelyillä. Luvassa voi olla ehtoja mm. sen tilanteen varalta, että tasoristeyksen käyttö muuttuu tai lisääntyy huomattavasti. Jos tasoristeyksen käyttötarkoitus muuttuu, on muuttuvaan käyttöön haettava radanpitäjän lupa. Kadunpitäjä on velvollinen tekemään tasoristeykseen liittyvän tienosan ja pitämään sen kunnossa RHK:n ohjeiden mukaan. Velvollisuus koskee myös tienpitäjää eli maanteillä Tiehallintoa ja yksityisteillä tiekuntaa tai kiinteistön omistajaa. Kun uusi tie rakennetaan tienpitäjän aloitteesta rautatiealueelle, tien- tai kadun pitäjä huolehtii kustannuksellaan tasoristeyksen varoituslaitteen ja varoitusmerkkien asettamisesta. Jos rautatien rakentamisen tai parantamisen yhteydessä joudutaan katkaisemaan olemassa oleva katu tai tie, RHK toteuttaa ratalain 35 :n mukaan kustannuksellaan kulkuyhteyden tarvittavine laitteineen. 7.2 Kunnossapito Tasoristeysten kunnossapidosta on säädetty ratalain 89 :ssä. Mitä pykälässä on säädetty tienpitäjästä, koskee soveltuvin osin myös kadunpitäjää. Radanpitäjä pitää kunnossa tien ja rautatien tasoristeyksen sen kannen leveydeltä. Tienpitäjä vastaa tien talvikunnossapidosta myös tasoristeyskansien kohdalla. Radanpitäjä asettaa ja pitää kustannuksellaan kunnossa tiellä rautatien tasoristeyksen kohdalla olevat varoituslaitteet sekä tasoristeysmerkit, jollei kustannusvastuusta toisin sovita. Tienpitäjä asettaa ja pitää kustannuksellaan kunnossa rautatiestä varoittavat liikennemerkit. 16 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

17 7.3 Tasoristeysten poistaminen RHK poistaa runkoverkolta tasoristeyksiä resurssien puitteissa. RHK laatii ja hyväksyy poistamista varten ratalain 18 :n mukaisesti ratasuunnitelman, jossa osoitetaan uusi kulkuyhteys. RHK tekee uuden tien ja tasoristeyksen kustannuksellaan, jos kulkuyhteyttä ei voida järjestää ennestään olevan tien kautta. Katujen osalta tasoristeykset poistetaan kaavan ja katusuunnitelmien mukaisesti. Yksityisteiden tasoristeykset Yksityisteiden tasoristeyksiä pyritään poistamaan tiejärjestelyin. Vaihtoehtoisesti tasoristeysten turvallisuutta lisätään näkemiä parantamalla. RHK suunnittelee ja toteuttaa yksityistiejärjestelyt ratasuunnitelmassa esitetyin ehdoin. Ratasuunnitelmassa voidaan asettaa lisäksi tasoristeyksiin maankäyttörajoituksia näkemäalueiden osalta. Rajoitukset voivat koskea mm. rakennusten tai kasvillisuuden pitämistä tai kasvillisuuden korkeutta. Tiejärjestelyjen vaatimat maa-alueiden haltuunotot ja poistoista tai maankäyttörajoituksista johtuvat korvausasiat ratkaistaan ratatoimituksessa. Yksityisteiden tasoristeyksiä voidaan poistaa myös alueellisessa yksityistietoimituksessa tai tavallisessa yksityistietoimituksessa. Tällöin korvaavien teiden sijainnit päätetään toimituksessa ilman ratasuunnitelmaa. Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 17

18 8 Johdot, kaapelit ja laitteet rautatiealueella Vesihuolto-, tele- tai energiaverkon rakentaminen edellyttää usein putkien ja kaapelien johtamista radan poikki. Putkia ja kaapeleita voidaan sijoittaa myös radan alittavaan tunneliin tai ylittävään siltaan. Johtojen, kaapeleiden ja laitteiden rautatiealueelle sijoittamisesta säädetään ratalain 36 :ssä. Johtojen ja laitteiden sijoittamiseen rautatiealueelle on saatava radanpitäjän lupa. Ratalain mukaan lupa voidaan myöntää, jos toimenpiteestä ei aiheudu vaaraa liikenteelle eikä merkittävää haittaa radanpidolle eikä sijoittamista voida muutoin järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Radanpidon kannalta kriittisiin kohtiin, kuten esimerkiksi vaihteiden alituskohtiin lupaa ei voida myöntää missään oloissa. Radanpitäjä voi liittää lupaan ehtoja mm. johtojen rakentamistavasta tai kunnossapidosta. Laitteet eivät saa sijoittamisen jälkeenkään aiheuttaa ennakoimatonta vaaraa liikenteelle eivätkä merkittävää vaaraa radanpidolle. Oikeus johtojen ja laitteiden sijoittamiseen rautatiealueelle voi perustua myös erillislainsäädäntöön, kuten vesilain mukaiseen lupaan tai lunastuslupaan taikka maankäyttö- ja rakennuslain 161 :n 1 momentin mukaiseen oikeuteen sijoittaa yhdyskuntaa ja kiinteistöä palvelevia johtoja toisen kiinteistölle silloin, kun sijoittaminen ei muuten ole mahdollista tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Näissä erityistilanteissakin johtojen asentamisesta pyritään ensisijaisesti sopimaan toimenpiteen ajankohdasta ja suorittamistavasta. Jos sopimusta yhdyskuntateknisten johtojen tai laitteiden osalta ei synny, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. 18 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

19 9 Rautatieympäristöön liittyvät tehtävät 9.1 Vastuu meluntorjunnasta Kustannusjaosta tämän kohdan osalta ei päästy sopimukseen yhteisestä suosituksesta: Suomen Kuntaliitto: Uuden radan rakentamisen yhteydessä tai parannettaessa olemassa olevaa rataa jo rakennetussa ympäristössä, jossa meluntorjunnan tarve johtuu ratamelun lisääntymisestä, meluesteiden kustannuksista vastaa RHK. Kaavoitettaessa raideliikenteen läheisyyteen uutta toimintaa, joka tarvitsee melunsuojausta, kunta tai muu rakennushankkeesta vastaava (esim. kiinteistön omistaja) vastaa meluntorjunnan kustannuksista. Kunta osallistuu olemassa olevan meluhaitan torjumiseksi tehtävien meluesteiden rakennuskustannuksiin 25 %:n osuudella. Radan meluesteiden omistaja on RHK, ellei toisin sovita. Meluesteiden kunnossapito kuuluu omistajalle. RHK: Uuden radan rakentamisen yhteydessä rakennetaan tarpeellisia meluesteitä tai tehdään muita meluntorjuntatoimenpiteitä, joiden kustannuksista vastaa RHK. Toimenpiteet perustuvat tällöin ratasuunnitelmaan. Kaavoitettaessa raideliikenteen läheisyyteen uutta toimintaa, joka tarvitsee melunsuojausta, kunta tai muu rakennushankkeesta vastaava (esim. kiinteistön omistaja) vastaa meluntorjunnan kustannuksista. Jo olemassa olevalla rautatieliikenteen melualueella, jossa ei ole suunnitteilla maankäytön tai rautatietoimintojen muutoksia, sovitaan tarvittavan meluntorjunnan toteutusvastuusta kunnan ja RHK:n kesken tapauskohtaisesti. Rakennuskustannusten prosenttiosuutta sovittaessa otetaan huomioon elinkaarikustannuksina meluesteiden kunnossapito-, hoito- ja uusimiskustannukset. Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 19

20 9.2 Vastuu tärinän torjunnasta Tärinä on ympäristöhaitta, jota pyritään ehkäisemään sekä alueiden käytön suunnittelun että ratahankkeiden suunnittelun yhteydessä. Raideliikennetärinää ja sen aiheuttamia haittoja ei tunneta vielä riittävästi. Haittojen poistamista ohjeistetaan myöhemmässä vaiheessa, kun tutkimustietoa on enemmän saatavilla. 9.3 Kuivatus Hulevesiviemärin vesiä ei saa johtaa radan sivuojiin mikäli siitä voi aiheutua vaaraa radan rakenteille, vaan vedet tulee johtaa suoraan radan alittavaan rumpuun. Hulevesiviemärin sijoittamiseen rautatiealueelle tarvitaan RHK:n lupa. Mikäli kunnan vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin aiheuttama virtaaman lisäys edellyttää rummun uusimisen, se rakennetaan yhteistyössä kunnan vesihuoltolaitoksen ja RHK:n kesken. Suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon kustannusten jakamisesta sovitaan tapauskohtaisesti. Rautatiealueen kuivatusvesien johtamiseen hulevesiviemäriin tarvitaan kunnan vesihuoltolaitoksen suostumus. Rautatiealueeseen liittyjänä sovelletaan kunnan vesihuoltolaitoksen toimitusehtoja ja taksaa kuten muihin vastaaviin kiinteistöihin. Hulevesiviemäri voi olla vesihuoltolaitoksen verkostoon kuuluva oja tai putkitettu hulevesiviemäri. 9.4 Ympäristö ja viihtyvyys Asemanseudun ilme rakentuu koko asemaympäristöstä asemarakennuksesta, muista rakennuksista, mahdollisesta asemapuistosta sekä pysäköinti- ja katualueista. Vanhojen asemanseutujen historiallisen ilmeen vaaliminen vahvistaa kaupungin imagoa vanhan kaupunkikulttuurin keskuksena. Panostamalla uusien asemien arkkitehtuuriin ja ympäristöön voidaan vahvistaa haluttua mielikuvaa kaupungista. Aseman ympäristön ilmeeseen ja viihtyvyyteen vaikuttavat esim. valaistus, kalusteiden tyyli ja kunto, kulkureitit ja aseman toiminnallisuus. Asemanseudun valvonnalla ja vartioinnilla parannetaan ihmisten turvallisuuden tunnetta ja sitä kautta viihtyvyyttä. Ympäristönhoito edellyttää kaikkien osapuolten yhteistyötä, sillä koko alueen imago voi heikentyä yhden osan jäädessä hoitamatta. 20 Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta

21 10 Arvonlisävero Ratahallintokeskus maksaa radanpitoon liittyvien hankkeiden arvonlisäverot, koska kyse on valtion infrastruktuurista. Jos kunta osallistuu valtion liikennehankkeen menoihin, se osallistuu arvonlisäverottomin osuuksin. Jos hankkeessa toteutetaan kunnan maksamia ja sen omistukseen jääviä rakenteita, kunta maksaa näiden osalta myös arvonlisäveron. Jos valtio osallistuu kunnan tehtäviin kuuluvan hankkeen menoihin, kunta vastaa arvonlisäveroista. Monimutkaisissa rahoitusjärjestelyissä saattaa olla tarpeen varmuuden vuoksi hankkia asiasta etukäteen veroviraston ennakkoratkaisu. Suositus kunnan ja Ratahallintokeskuksen yhteistyön periaatteista ja kustannusvastuusta 21

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely

Yksityisten teiden liittymät maanteihin. Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Yksityisten teiden liittymät maanteihin Lupa-asioiden käsittely Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 Valokuvat: Heikki Heiniö

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002

KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 KADULLA TEHTÄVÄT TYÖT - LUPAMENETTELYN KEHITTÄMINEN RAPORTTI 24.10.2002 ESIPUHE Kadulla tehtävät työt lupamenettelyn kehittäminen on yksi liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hankkeen projekteista.

Lisätiedot

RAPORTTI 16X231063 9.9.2014 VESIHUOLTOJOHTOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT. Kuopion Vesi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

RAPORTTI 16X231063 9.9.2014 VESIHUOLTOJOHTOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT. Kuopion Vesi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto RAPORTTI 16X231063 9.9.2014 VESIHUOLTOJOHTOJEN SIIRTOJEN KUSTANNUSVASTUUT Kuopion Vesi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 1.1 Työn tavoite... 2 1.2 Tutkimusmenetelmä... 2 2

Lisätiedot

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT

KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT 1 (29) KESKI-PASILAN TORNIALUEEN TOTEUTUSSOPIMUKSEN KESKEISET KOHDAT Tämä muistio on osa Helsinki High-rise arkkitehtuuri- ja toteutuskilpailun valmisteluun liittyviä asiakirjoja. Kilpailuun osallistumista

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN RAKENNUS- J Ä R J E S T Y S SISÄLLYS SAARIJÄRVEN RAKENNUSJÄRJESTYS 1. YLEISTÄ...7 1 Tavoite...7 2 Soveltamisala...7 3 Rakennusvalvontaviranomainen...8

Lisätiedot

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA

Riskienhallinta radan suunnittelussa LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa 10 2010 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Riskienhallinta radan suunnittelussa Liikenneviraston ohjeita 10/2010 Liikennevirasto Helsinki 2010 Kannen kuvat: Markku Nummelin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ... 4 1 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN TEHTÄVÄ... 4 2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN... 4 3 RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen

Sähkö- ja telejohdot ja maantiet. Koekäytössä 28.4.2014 alkaen 15 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Sähkö- ja telejohdot ja maantiet Koekäytössä 28.4.2014 alkaen Sähkö- ja telejohdot ja maantiet 28.4.2014 Liikenneviraston ohjeita 15/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN 2013 S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kv Säännön nimi 10.12.2012 Rakennusjärjestys HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 I YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Nurmijärven rakennusjärjestys

Nurmijärven rakennusjärjestys Nurmijärven rakennusjärjestys Valtuusto 19.6.2013 88 Voimaantulo 1.7.2013 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 3 1.1 Soveltamisala 3 1.2 Rakennusjärjestyksen tavoite 3 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet 18 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 20 Ympäristö ja rautatiealueet Liikenneviraston ohjeita 18/2012 Liikennevirasto

Lisätiedot

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä

Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Puutavaran kuljetus yleisillä teillä Tielaitos TIEHALLINTO, Liikenteen palvelut Helsinki 1998 2. painos TIEL 2120007 ISBN 951-726-467-4 J-Paino Oy Helsinki 1998 Julkaisua myy Tielaitoksen kirjasto Telefax

Lisätiedot

Tienvarsimainonta. Lupamenettelyohje

Tienvarsimainonta. Lupamenettelyohje Tienvarsimainonta Lupamenettelyohje Tienvarsimainonta Lupamenettelyohje Suunnitteluvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2007 ISBN 978-951-803-791-3 TIEH 2100047-07 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 )

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 ) ILMAJOEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.5.2002 1. MERKINNÄT, SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Merkinnät Määräykset, jotka on painettu tällä normaalilla kirjasintyypillä ovat varsinaisia

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tällä rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyrynsalmen kunnanhallitus 4.6.2013 HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tässä rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista

Lisätiedot

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11

Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Liikehuoneiston vuokrasopimus 1/11 Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään solmineet kauppakeskuksessa sijaitsevista liiketiloista tämän vuokrasopimuksen. Tavoitteena on mahdollistaa kauppakeskuksen

Lisätiedot

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PALTAMON KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Sisällysluettelo Määritelmät ja lyhenteet...4 1 YLEISTÄ...5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen... 5 1.4 Rakennushankkeen suunnittelijat,

Lisätiedot

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA

LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 LAHDEN KAUPUNKI TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA LAHDEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTIPOLITIIKKA 2014 2 Hyväksytty Tekninen lautakunta 9.12.2014 Kaupunginhallitus 12.1.2015

Lisätiedot

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS

NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS NIVALAN RAKENNUSJÄRJESTYS EHDOTUS 28.8.2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA KAUPUNGINHALLITUS KAUPUNGINVALTUUSTO..2013..2013..2013 (Voimassa..20 alkaen) SISÄLLYSLUETTELO 2 1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 5 1.1 SOVELTAMISALA

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS. Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston xx.xx.xxx hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO I YLEISTÄ NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 5 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1(27) LAIHIAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä 2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 3 Rakentamistapaohjeet II LUKU RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN 4 Rakennuksen sopeutuminen

Lisätiedot

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003

Ojitustoimitusopas. Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 1 Ojitustoimitusopas Maa- ja metsätalousministeriö MMM:n julkaisuja 4/2003 2 Julkaisun nimi: Ojitustoimitusopas Julkaisija: Maa- ja metsätalousministeriö Tekijät: Peruskuivatuksen laaturyhmä; Heikki Pajula

Lisätiedot

Rakennusjärjestys 2015

Rakennusjärjestys 2015 Kajaanin kaupunki Rakennusjärjestys 2015 KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.9.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Tienvarsimainonnan käsikirja 1

Tienvarsimainonnan käsikirja 1 1 2 3 Helsinki 2002 4 ISBN 951-726-924-2 Raportin taitto ja piirustukset: Ari Pirttisalo Raportin valokuvat: Hämeen tiepiiri (22, 35) Oulun tiepiiri (6, 9, 15, 18, 19, 31, 33, 34, 35, 40) Lapin ympäristökeskus

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja tekninen joht.

Kaupunginhallituksen kokoushuone. pj. 1. vpj. jäsen. esittelijä sihteeri ymp.sihteeri KH:n edustaja tekninen joht. -1, YMP 26.3.2013 17:30 Kokousaika 26.3.2013 kello 17.30-18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot