Lounea Oy Corporate Governance

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lounea Oy Corporate Governance"

Transkriptio

1 Lounea Oy Corporate Governance

2 2 Sisällysluettelo 1 HALLINTOKOODI Tausta Osakkeen omistajien asiat Yleiset periaatteet Osake Yhtiöjärjestys Yhtiökokous Hallintoneuvosto Hallitus Hallituksen jäsenet Hallituksen jäsenten edellytykset Hallituksen päätöksenteko Hallitustyöskentely Itsearviointi Hallituksen palkkiot Valmisteleva toimikunta Toimitusjohtaja Johtoryhmä Palkitsemisjärjestelmä Valvonta ja riskienhallinta Tilintarkastus Riskienhallinta Tietoturva Jatkuvuus Sisäinen valvonta Kaupankäynti yhtiön osakkeilla...14

3 Tiedottaminen Osakkeenomistajien tiedonsaanti Hallinnointi Palkitseminen...15

4 4 1 HALLINTOKOODI 1.1 Tausta Corporate Governance (hyvä hallinnointi) -ajattelu on lähtenyt liikkeelle pörssiyhtiöiden tarpeista kehittää yhtiöiden omistajaohjausta. Samat kehittämisvaatimukset kohdistuvat nykyisin myös muihin yhteisöihin. Läpinäkyvyys, toimintatapojen yhtenäistäminen ja tiedonkulun tehostaminen ovat hyvän hallinnoinnin kulmakiviä yhteisömuodosta riippumatta. Hyvässä hallinnoinnissa on kysymys yrityksen sisäisten asioiden ja toimintatapojen sääntelystä. Hyvä hallinnointi rakentuu pääosin elinkeinoelämän itsesääntelyn varaan, vaikka sen perusperiaatteet löytyvätkin lainsäädännöstä. Keskuskauppakamari on esittänyt, että sellaisten listaamattomien yhtiöiden, joiden toiminta laadultaan tai laajuudeltaan on huomattavaa tai alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävää, tulisi noudattaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä siltä osin kuin se niiden erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Suositusta tulisi Keskuskauppakamarin mukaan soveltaa esimerkiksi omistajakunnaltaan laajoihin osuuskuntiin ja yleisen edun kannalta merkittävää palvelua tarjoaviin suuriin yhteisöihin. Lounean voidaan katsoa harjoittavan Keskuskauppakamarin tarkoittamaa yhteiskunnan kannalta merkittävää toimintaa. Lounean omistajakunta on laajapohjainen. Osakkeenomistajien motivaatio omistaa yhtiötä ovat erilaiset Pääosa omistajista on hankkinut osakkeen saadakseen palveluja. Kytkentä palvelun ja omistuksen kesken on purkautunut. Siitä huolimatta omistaja on luonteeltaan käyttäjäomistaja, jonka intressi liittyy ensisijaisesti palvelujen saatavuuteen. Myös tässä tapauksessa omistaja odottaa tyypillisesti kohtuullista tuottoa. Osa omistajista on hankkinut osakkeen normaalina sijoituskohteena. Tällöin sijoittajan odotus kohdistuu erityisesti yhtiön tuottoon. Omistajakunnan laajuudesta, omistajien erilaisista tavoitteista sekä yrityksen alueellisesta intressistä johtuen ei ole tarkoituksenmukaista noudattaa kaikkia suosituksia. Tässä hallinnointikoodissa on kuvattu Lounean hallinnointitapa. Asiakirjan hyväksyy hallitus kuultuaan asiassa hallintoneuvostoa.

5 5 1.2 Osakkeen omistajien asiat Yleiset periaatteet Päätöksenteossa otetaan tasapuolisesti huomioon erilaiset omistajaodotukset. Omistajaryhmien näkemykset pyritään ottamaan huomioon omistuksen todellisella suhteella. Lounean tavoitteena on, että omistaja saavuttaa omistuksellaan pankkikorkoa paremman tuoton. Lounean tavoitteena on lisäksi luoda vahva tietoliikenneinfrastruktuuri alueille, joissa se toimii. Lounea arvostaa mahdollisuutta toimia itsenäisesti asiakkaidensa parhaaksi Osake Lounea siirtyy osakekirjattomaan käytäntöön. Omistajamuutoksen kirjauksen yhteydessä vanha osakekirja palautuu yhtiölle ja omistaja saa osakerekisteriotteen. Vanha Salon Seudun Puhelin Oy:n osakekirja tuottaa kolme Lounean osaketta. Vanha Forssan Seudun Puhelin Oy:n osakekirja tuottaa kaksi Lounean osaketta. Lounea ylläpitää osakkeiden välitysmyyntiä, johon osakkeenomistaja voi jättää osakkeensa myyntiin itse määrittelemällään hinnalla. Osakkeiden ostamisesta kiinnostuneet saavat tiedon tarjolla olevista osakkeista. 1.3 Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestyksessä määritellään keskeiset yhtiön toimintaan liittyvät asiat. Yhtiöjärjestys koskee kaikkia osakkeenomistajia, yhtiön johtoa, muita yhtiön edustajia ja tilintarkastajia. Laajasta omistuspohjasta johtuen Louneassa on osakkeenomistajien tasapuolisen kohtelun aikaansaamiseksi toteutettu seuraavat poikkeamat tavanomaisesta yhtiöjärjestyksestä Yhtiökokouksen äänileikkuri Hallintoneuvosto Hallintoneuvoston jäsenten kotipaikan rajoite Hallintoneuvosto valitsee hallituksen

6 6 Hallintoneuvostolla on toiminnallisesti osakkeenomistajien linjauksia välittävä rooli, jota voidaan edelleen vahvistaa. 1.4 Yhtiökokous Osakeyhtiön osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen kutsuu koolle hallitus. Koollekutsumisen on tapahduttava enintään 4 viikkoa ja vähintään viikkoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää. Yhtiökokous pyritään järjestämään niin, että mahdollisimman moni osakkeenomistaja voi osallistua kokoukseen. Kutsuminen tapahtuu ilmoituksella hallintoneuvoston määräämissä sanomalehdissä. Tietoja yhtiökokouksen asioista annetaan kokouskutsun lisäksi -verkkosivuilla. Yhtiökokous päättää Osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston ja tilintarkastajat ja päättää näiden palkkiot. Ehdotus tilintarkastajaksi tulee julkistaa kokouskutsussa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on internet sivuilla viimeistään 2 viikkoa kokouksen jälkeen. Hallintoneuvoston jäsenehdokkaiden ja tilintarkastajaehdokkaiden on suositeltavaa osallistua yhtiökokoukseen, jossa henkilö valitaan ensimmäisen kerran. Yhden omistajan äänivalta on rajoitettu 1/50 läsnä olevista äänistä, jotta laajasti omistetun yhtiön yhtiökokouksessa päätöksiä tehdään laajalla kannatuksella eikä yksittäisen osakkeenomistajan valta korostu liiaksi. Osakkeenomistajien puhe- ja äänioikeuteen yhtiökokouksessa sisältyy kyselyoikeus ja oikeus tehdä päätösehdotuksia käsiteltäväksi ilmoitetuissa asioissa. Osakkeenomistajat voivat kyselyoikeuttaan käyttämällä saada tarkempia tietoja seikoista, jotka saattavat vaikuttaa yhtiön tilinpäätöksen, taloudellisen aseman tai muun kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Hallituksen puheenjohtajan, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja toimitusjohtajan on suositeltavaa osallistua yhtiökokouksiin. Hallituksen jäsenillä, hallintoneuvoston jäsenillä, tilintarkastajilla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen.

7 7 1.5 Hallintoneuvosto Lounealla on hallintoneuvosto, joka valvoo hallituksen ja toimitusjohtajan johtamaa hallintoa. Pääosin käyttäjäomisteiseen toimintamalliin sopii hallintoneuvosto. Hallintoneuvosto korostaa myös Lounealle tärkeää paikallisuutta. Hallintoneuvosto varmistaa, että omistajaohjaus toteutuu ja se toimii osakkeenomistajien edustajana hallinnossa. Hallintoneuvoston jäsenet valitaan yhtiökokouksessa Jäsenmäärä on henkilöä Kelpoisuus hallintoneuvoston jäseneksi (yhtiöjärjestyksen 8 ): Henkilön oltava osakkeenomistaja tai osakkeenomistajien edustaja 23 jäsenen osalta kotipaikkavaatimus 1 jäsenen tulee edustaa henkilöstöä Valittaessa oltava alle 65 vuotias Hallintoneuvosto Valitsee hallituksen Hyväksyy mm. laajakantoiset rakennemuutokset Vahvistaa omistajastrategian 1.6 Hallitus Hallitus huolehtii Lounean hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa yhtiön strategisesta johtamisesta sekä ohjaa ja valvoo yhtiön toimivaa johtoa Hallituksen jäsenet Hallitukseen kuuluu 6 jäsentä. hallituksen jäsenet valitaan vuosittain.

8 8 Koska hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa hallitusta, hallintoneuvoston puheenjohtaja voi osallistua hallituksen kokouksiin. Hallintoneuvoston puheenjohtaja ei kuitenkaan voi osallistua hallituksen päätöksentekoon. Valmistelevan toimikunnan ehdottamat ja hallituksen jäsenyyteen suostumuksensa antaneet uudet ehdokkaat on saatettava hallintoneuvoston tietoon hallintoneuvoston vaalikokouksen kokouskutsussa. Hallituksen jäseneksi ensimmäistä kertaa ehdolla olevan on suositeltavaa esittäytyä valinnasta päättävälle hallintoneuvoston kokoukselle Hallituksen jäsenten edellytykset Louneassa hallituksen jäsenen tulee olla osakkeenomistaja tai sellaisen edustaja valittaessa alle 65-vuotias Hallitustehtävien menetyksellinen hoitaminen vaatii yritystoiminnan tai sen osa-alueiden tuntemusta. Hallituksen tehtävien ja tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että hallitus koostuu jäsenistä, joilla on monipuolinen, toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen. Hallituksen jäseniä valittaessa on aiheellista varmistaa, että jäsenehdokkaalla on mahdollisuus paneutua Lounean asioihin riittävän laajasti. Hallituksen jäseneltä, erityisesti hallituksen puheenjohtajalta, vaaditaan työpanosta myös kokousten ulkopuolella. Hallituksen enemmistön on oltava riippumattomia Louneasta. Lisäksi vähintään kahden jäsenen on oltava riippumattomia Lounean merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen jäsen ei ole riippumaton Louneasta, jos hänellä on työ- tai toimisuhde yhtiöön tai hän on kolmen viimeisen vuoden aikana ennen hallituksen jäsenyyden alkamista ollut työ- tai toimisuhteessa yhtiöön. - hän saa Lounealta tai sen toimivaan johtoon kuuluvilta henkilöiltä vähäistä suuremman korvauksen hallitustehtäviin liittymättömistä palveluista tai muusta neuvonnasta (esim. konsulttitehtävistä). hän kuuluu toimivaan johtoon toisessa yhtiössä, jolla on Lounean sellainen asiakkuus-, toimittajuus- tai yhteistyösuhde, joka on merkittävä tuolle toiselle yhtiölle

9 9 hän kuuluu toimivaan johtoon sellaisessa yhtiössä, jonka hallituksen jäsen kuuluu toimivaan johtoon Louneassa (ristikkäinen valvontasuhde). Riippumattomuuden arvioinnissa on kysymys tapauskohtaisesta kokonaisarviosta. Hallituksen on vuosittain arvioitava jäsentensä riippumattomuus Hallituksen päätöksenteko Hallitus Asettaa tavoitteet konsernin kehittämiselle Tekee päätökset strategisissa asioissa ja vahvistaa toiminnassa noudatettavat arvot Ohjaa ja valvoo Lounean toimintaa ja toimitusjohtajaa Nimittää ja erottaa toimitusjohtajan Vahvistaa konsernin johtoryhmän kokoonpanon Päättää toimitusjohtajan edut ja vahvistaa johtoryhmän edut Varmistaa johtamisjärjestelmän toiminnan Päättää merkittävät investoinnit Hyväksyy Lounean riskienhallinnan periaatteet Vastaa yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnasta Valmistelee omistajastrategian Hallituksen jäsenten tehtävänä on edistää Lounean ja sen kaikkien osakkeenomistajien etua riippumatta siitä, mikä taho on nimennyt heidät jäsenehdokkaaksi. Hallituksen vastuulla olevien tehtävien valmistelun tehostamiseksi voidaan tarvittaessa perustaa valiokuntia. Valiokuntien kokoonpano julkistetaan samalla tavalla kuin hallituksen ja hallintoneuvoston kokoonpano Hallitustyöskentely Hallituksen työskentely kuvataan tarkemmin Lounean Johtamisjärjestelmässä ja hallituksen työjärjestyksessä. Johtamisjärjestelmän ja hallituksen työjärjestyksen keskeiset kohdat kuvataan sivustolla. Lounean Johtamisjärjestelmässä kuvataan tarkemmin myös hallituksen ja toimitusjohtajan välinen työnjako. Yhtiö julkaisee vuosittain hallituksen kokousten lukumäärän sekä hallituksen jäsenten osallistumisen kokouksiin.

10 Itsearviointi Hallitus toteuttaa vuosittain itsearvioinnin. Keskeiset tulokset hallitus raportoi hallintoneuvostolle Hallituksen palkkiot Hallituksen jäsenten palkkiot päättää hallintoneuvosto valmisteleva toimikunnan valmistelun pohjalta. Palkkiot tiedotetaan yhtiön sivustolla. 1.7 Valmisteleva toimikunta Valmistelevan toimikunnan tehtävä on valmistella yhtiökokouksen ja hallintoneuvoston päätökset henkilövalinnoissa ja luottamushenkilöiden palkitsemisessa. Kokoonpano: Hallintoneuvoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja Hallintoneuvoston keskuudestaan valitsemat kaksi jäsentä Osakkeenomistajien yhtiökokouksessa nimeämät kaksi edustajaa. Ellei yhtiökokous ole asiassa yksimielinen, valituksi tulevat ehdokkaat, joiden takana ovat yhtiökokouksen kaksi suurimman leikkaamattoman äänimäärän haltijaa. Valmisteleva toimikunnan koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii hallintoneuvoston puheenjohtaja. Toimitusjohtaja toimii toimikunnan sihteerinä.

11 Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa yhtiön operatiivisesta johtamisesta. Toimitusjohtajalla on itsenäinen vastuu tehtäväpiiriinsä kuuluvien asioiden hoitamisesta. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtajan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet voidaan määritellä tarkemmin Lounean johtamisjärjestelmässä. Toimitusjohtaja huolehtii yhtiön kirjanpidon lainmukaisuudesta ja varainhoidon luotettavasta järjestämisestä. Toimitusjohtaja antaa hallitukselle ja sen jäsenille tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Hallitus valitsee ja voi erottaa toimitusjohtajan. Hallitus nimeää toimitusjohtajalle sijaisen. Toimitusjohtajan tehtävästä on yhtiön ja toimitusjohtajan välillä toimitusjohtajasopimus. 1.9 Johtoryhmä Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa sekä käyttää toimitusjohtajan valtaa toimitusjohtajan ohjeiden mukaan. Hallitus vahvistaa johtoryhmän kokoonpanon toimitusjohtajan esityksestä.

12 12 Johtoryhmän jäsenten vastuut ja oikeudet määritellään johtamisjärjestelmässä tai toimitusjohtajan päätöksellä. Lounea kertoo internet-sivuillaan tiedot johtoryhmän kokoonpanosta sekä jäsenten vastuualueista ja tehtävistä. Johtoryhmän jäsenten tausta informoidaan vähintään samassa laajuudessa kuin hallituksen jäsenten tausta Palkitsemisjärjestelmä Louneassa on koko henkilöstöä koskeva palkitsemisjärjestelmä, jonka hallitus vahvistaa. Järjestelmän tavoitteena on vaikuttaa henkilöstön toimintaan siten, että yhtiö saavuttaa sille asetetut tavoitteet Valvonta ja riskienhallinta Valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnon luotettavuuden vaatimuksen tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, riskit ovat suhteessa sen varoihin ja että informaatio on luotettavaa ja säännöksiä sekä sovittuja toimintaperiaatteita noudatetaan. Sisäisen tarkastuksen avulla voidaan tehostaa hallitukselle kuuluvan valvontavelvollisuuden hoitamista. Hallituksen tulee päättää ja julkistaa valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteet Tilintarkastus Tilintarkastaja on osakkeenomistajien asettamana tarkastuselin. Tilintarkastuksen avulla osakkeenomistajat saavat riippumattoman lausunnon siitä, miten yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto on hoidettu. Hallinnon tarkastus on laillisuustarkastusta, ei tarkoituksenmukaisuustarkastusta. Valmistelevan toimikunnan ehdotus tilintarkastajaksi tulee ilmoittaa yhtiökokouskutsussa. Tilintarkastusyhteisö tulee kilpailuttaa riittävän usein. Tilintarkastajan on oltava riippumaton suhteessa yhtiöön ja sen toimielimiin. Yhtiöllä on tilintarkastajana KHT yhteisö.

13 Riskienhallinta Riskienhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että yhtiön liiketoimintaan vaikuttavat riskit tunnistetaan ja niitä seurataan. Kokonaisvaltaisella riskienhallinnalla voidaan saavuttaa haluttu kokonaisriskin taso verrattuna yhtiön riskinottokykyyn, niin että yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus ei vaarannu. Riskit voivat liittyä esimerkiksi päätöksentekoon, yhtiön tuotteisiin, rahoitukseen, kilpailutilanteeseen, henkilöstöön, ympäristökysymyksiin, sopimuksiin tai vastuukysymyksiin. Hallitus määrittelee riskienhallinnan periaatteet. Hallitus valvoo periaatteiden noudattamista ja arvioi riskitasoja vähintään kaksi kertaa vuodessa. Johtoryhmässä on nimetty laatujohtamisen ja turvallisuusjohtamisen vastuulliset Tietoturva Lounealla on laaja vastuu asiakkaiden tietoturvasta. Lounean tavoitteena on toteuttaa asiakkaille mahdollisimman hyvä pääsy sähköisiin palveluihin. Samalla Lounea pyrkii mahdollisimman hyvän tietosuojan toteuttamiseen. Lounealla on velvollisuus luovuttaa tunnistetietoja viranomaisille. Hallitus ja toimitusjohtaja seuraavat tietoturvan kehittymistä ja arvioivat siihen liittyviä riskejä Jatkuvuus Lounealla on yhteiskunnallinen vastuu tietoliikenneinfrastruktuurin palvelukyvystä. Hallitus ja toimitusjohtaja seuraavat infrastruktuurin keskeytymättömyyttä ja jatkuvuutta ja arvioivat siihen liittyviä riskejä. Toimitusjohtaja ja johtoryhmä toimeenpanevat tarvittavat harjoitukset. Mahdolliset puutteet raportoidaan säännöllisesti viranomaisille ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa toimintakertomuksessa.

14 Sisäinen valvonta Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat siitä, että yhtiön toiminta on lakien ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti järjestettyä. Tämän tehtävän hoitamiseksi hallitus määrittelee yhtiön sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja seuraa valvonnan toimivuutta. Sisäinen tarkastus toteutetaan talousjohtajan johdolla osana operatiivista johtamista. Tilintarkastaja valvoo yhtiön sisäistä tarkastusta. Tilintarkastajat raportoivat havainnot myös suoraan hallitukselle vähintään kerran vuodessa Kaupankäynti yhtiön osakkeilla Lounea noudattaa listayhtiöiden käytäntöä seuraavasti: Yhtiön sisäpiirissä ovat ainakin Hallitus Hallintoneuvoston puheenjohtaja Johtoryhmä Mahdollisessa yritysjärjestelyhankkeessa mukana olevat Kaupankäyntirajoite sisäpiiriläisen osalta alkaen osavuosikatsauksen olennaisen tiedon saamisesta, kuitenkin vähintään 14 vrk ennen osavuosikatsausta, osavuosikatsauksen julkistamiseen. Aina hankekohtaisen sisäpiirin voimassa olon ajan. Yhtiö voi hankkia omia osakkeitaan yhtiökokouksen päätöksellä Tiedottaminen Osakkeenomistajien tiedonsaanti Lounea julkaisee neljänneksittäin tulosinformaation ja vuosituloksen valmistuessa tilinpäätöstiedotteen. Hallituksen toimintakertomus ja kattava tilinpäätös on saatavissa netissä ja yhtiöltä paperimuotoisena.

15 15 Yhtiö julkistaa kaikki olennaiset päätökset, henkilömuutokset ja yhtiön asemassa tapahtuneet muutokset vastaavilla periaatteilla kuin listayhtiöt. Yhtiökokouskutsussa annetaan vähintään lakisääteinen informaatio. Yhtiö internetsivuilla annetaan kattava informaatio esillä olevista asioista Hallinnointi Lounea julkaisee Corporate Governance ohjeen nettisivuillaan Lounea julkaisee ohjeen mukaiset tiedot www-sivuillaan Hallituksen jäsenistä Johtoryhmästä Hallintoneuvoston puheenjohtajasta Julkaistavat tiedot ovat nimi syntymävuosi koulutus päätoimi keskeinen työkokemus hallituksen jäsenyyden alkamisaika keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät osakeomistukset yhtiössä suoraan ja määräysvallassa olevien yhteisöjen kautta Lisäksi julkaistaan johtoryhmän jäsenten vastuualueet Palkitseminen

16 16 Hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten palkkioista julkaistaan tilinpäätöksen liitetiedoissa palkkioperuste ja tilikauden aikana saatujen palkkioiden yhteismäärä. Yhtiö julkaisee toimitusjohtajalle ja muulle johdolle suunnatun palkitsemisjärjestelmän perusteet ja päätöksentekojärjestyksen sekä seuraavat toimitusjohtajan toimisuhteeseen kuuluvat seikat: palkat ja muut etuudet tilikaudelta, eläkeikä ja eläkkeen määräytymisperusteet, jos näistä on erikseen sovittu irtisanomisaikaa, irtisanomisajan palkkaa sekä muita mahdollisia irtisanomisen perusteella saatavia korvauksia koskevat tiedot. Tilintarkastajan palkkiot ilmoitetaan tilinpäätöksessä. Jos samalle yhteisölle on maksettu muita palkkiota, myös ne ilmoitetaan samassa yhteydessä. Tiedot julkaistaan tilinpäätöksen liitetiedoissa. Merkittävät kesken tilikautta tapahtuvat muutokset palkitsemisessa tiedotetaan osavuosikatsauksissa.

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE

TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE TAMMIKUU 2006 LISTAAMATTOMIEN YHTIÖIDEN HALLINNOINNIN KEHITTÄMINEN I CORPORATE GOVERNANCE Johdanto Keskuskauppakamarin hallitus asetti 18.10.2004 työryhmän selvittämään listaamattomien yhtiöiden corporate

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) Arvopaperimarkkinayhdistys ry 15.6.2010 ARVOPAPERIMARKKINAYHDISTYS RY

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.

VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6. VIITASAAREN KAUPUNKI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA VIITASAAREN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE) Kaupunginhallitus 30.6.2014 186 1 1. JOHDANTO... 4 1.1. Viitasaaren kaupungin konserniohje ja

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET Kv Säännön nimi 8.4.2013 Hämeenlinnan kaupungin konserniohjeet HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJEET HÄMEENLINNAN

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (12) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (12) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni

Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet. Helsingin kaupunkikonserni Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonserni Sisällysluettelo Johdanto 3 Osa 1: Konsernijohtamisen sisältö ja peruslinjaukset 4 1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 4 2. Kaupunkikonsernin

Lisätiedot

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi.

>>Ajantasaista tietoa hallinnointiin liittyvistä asioista löytyy internet-sivustoltamme www.takoma.fi. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti. Tämä selvitys hallinto-

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

Corporate Governance. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2009

Corporate Governance. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2009 Corporate Governance Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin Suositus 51:n ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Selvitys hallinto- ja ohjaus-järjestelmästä

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2012

WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2012 WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2012 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Wulff-Yhtiöt Oyj on kansainvälistyvä pörssiyritys sekä toimistomaailman merkittävin pohjoismainen

Lisätiedot

Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement

Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä. Corporate Governance Statement Alueosuuskaupan hallinnointi- ja ohjausjärjestelmä Corporate Governance Statement SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. OSUUSKAUPPA KEULA JA S-RYHMÄ... 3 2. OSUUSKAUPPA KEULA... 4 2.1. TEHTÄVÄT... 4 2.2. OSUUSKAUPAN

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä HALLINNOINTI Valoe Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden hallinto perustuu lakiin, yhtiöjärjestykseen ja vuonna 2010 voimaan tulleeseen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Yhtiö noudattaa myös Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä HALLINNOINTI Cencorp Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden hallinto perustuu lakiin, yhtiöjärjestykseen ja vuonna 2010 voimaan tulleeseen Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin. Yhtiö noudattaa myös Finanssivalvonnan

Lisätiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot

RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot RAPORTOINTI HALLINNOINTIA KOSKEVA RAPORTOINTI Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Muut yhtiön internetsivuilla annettavat tiedot PALKITSEMISTA KOSKEVA RAPORTOINTI Palkitsemisen päätöksentekojärjestys

Lisätiedot

1. Sovellettavat säännökset...3 2. Ryhmä- ja konsernirakenne sekä hallintoelimet...4 3. Yhtiökokous...6 4. Hallitus ja sen valiokunnat...8 5.

1. Sovellettavat säännökset...3 2. Ryhmä- ja konsernirakenne sekä hallintoelimet...4 3. Yhtiökokous...6 4. Hallitus ja sen valiokunnat...8 5. Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2012 1. Sovellettavat säännökset...3 2. Ryhmä- ja konsernirakenne sekä hallintoelimet...4 3. Yhtiökokous...6 4. Hallitus ja sen valiokunnat...8

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS

KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS KESKINÄISEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖN ETERAN HALLINNON TYÖJÄRJESTYS Yhtiön hallitus on kokouksessaan 22.8.2006 vahvistanut tämän työjärjestyksen 1.1.2007 voimaantulevaksi. Hallitus on päivittänyt työjärjestystä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti,

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on hoitaa lakisääteisen eläketurvan toimeenpanoa ja yhtiölle tätä varten kertyviä varoja vakuutusten

Lisätiedot

CORPORATE GOVERNANCE YHTIÖKOKOUS HALLITUS JA VALIOKUNNAT

CORPORATE GOVERNANCE YHTIÖKOKOUS HALLITUS JA VALIOKUNNAT CORPORATE GOVERNANCE Sievi Capital Oyj on julkisesti noteerattu osakeyhtiö, jonka hallinnoinnissa noudatetaan yhtiön yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia ja muuta yhtiötä koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (Corporate Governance Statement)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (Corporate Governance Statement) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 (Corporate Governance Statement) Nokian Renkaat Oyj (jäljempänä yhtiö) noudattaa yhtiöjärjestyksensä, Suomen osakeyhtiölain sekä NASDAQ Helsinki Oy:n ( Helsingin

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Neste Oil Vuosikertomus 2009 Neste Oil noudattaa hyvää hallinnointitapaa suomalaisia listayhtiöitä koskevan lainsäädännön, oman yhtiöjärjestyksensä ja listayhtiöiden

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 12.2.2015. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 12.2.2015. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 12.2.2015 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin,

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ WULFF-YHTIÖT OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2009 1 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 31.12.2009 Wulff-Yhtiöt Oyj -konsernin muodostavat 24 tytäryritystä, jotka myyvät ja

Lisätiedot