Pohdi hetkinen naapurin kanssa Satu Itkonen, selkokielellä taiteesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohdi hetkinen naapurin kanssa 22.4.2012. Satu Itkonen, selkokielellä taiteesta"

Transkriptio

1 Kul$uuri kestää selkokielen kul$uurista, taiteesta ja selkokielestä FM, %etokirjailija ja museopedagogi Satu Itkonen Harjavalta , yhteiskoulutus. TAVOITTEITA: Opitaan tuntemaan selkokielen perusteet ja selkokieli). Opitaan huomioon erilaisia yleisöjä ja erilaisia oppijoita. Pohditaan oman organisaa%on tarjoamia tekstejä ja yleisöön suuntautuvaa puhevies%ntää ja vuorovaikutusta yleisölähtöises%. Saadaan ideoita käytännön selkosovelluksiin / muuhun %etoises% ja yleisölähtöiseen omassa työssä. PARITEHTÄVÄ 1. Etsi pari, jota et tunne hyvin entuudestaan. 2. Kerro hänelle omasta työstäsi mahdollisimman konkreerses% ja napakas% muutamalla lauseella. Vältä ammarsanastoa, abstrakteja ilmaisuja sekä pitkiä ja hankalia lauserakenteita. Kiinnitä huomiota teks%n sidosteisuuteen. apuna voit esim. joudut asian aivan toisella alalla työskentelevälle uudelle naapurillesi, 80 vuo%aalle Elsa tädille tai 12 vuo%aalle koululaiselle. TEHTÄVÄN PURKUYRITYS Nimeni on Satu Itkonen ja olen tehnyt pitkään töitä kuvataiteen parissa. Olen taiteesta kirjoja ja ja järjestänyt kymmeniä Ateneumin taidemuseoon olen monia osia: nersivuja, tekstejä ja ääniopasteita. Koulutan myös muita ihmisiä taidekuvia ja naurmaan niistä. Työssäni hauskinta on se, saan olla tekemisissä taiteen sekä kiinnostavien ihmisten kanssa. Uskon, taide ja ovat ihmiselle hyväksi. Erityisen kiinnostunut olenkin taiteen kysymyksistä. Koska toimin jokainen työpäivä on vähän erilainen. Pidän siitä, voin olla monenlaisissa hankkeissa mukana. Satu Itkonen, selkokielellä taiteesta KIRJAT: Kissanpäivät MarR Lehdon maalauksia, kuvat polkuja suomalaiseen taiteeseen, ITE taiteen oheisjulkaisu, Kiasma, Selkoa nykytaiteesta, Mikä mahtava mörkö, kehitysvammaisten taiteesta, vimma Helene Schjer_eckin maalauksia, MUUTA: Eläinten aika Ateneum, selkokieliset seinäteks%t ja Ateneumin selkokielinen ääniopas, YLEISKIELELLÄ: 10 kirjaa, toimitustöitä, satoja ar%kkeleita ym. Pohdi hetkinen naapurin kanssa Mie% tekstejä ja omassa työssäsi: Missä yhteyksissä selkokieli a) olisi kaikille hyödyksi, b) voisi erityisryhmien ihmisiä (laaja käsite), c) ei olisi ollenkaan 1

2 2 Suuntaus on nähty myös suorana reak%ona 1950 luvun abstrak%n ekspressionismin subjek%ivisuudelle ja analogiana 1960 luvun ateis%siin ja materialis%siin Minimalis%en toistuvat laa%kkomuodot on nähty idealis%sina, ra%onaalisina ja klassisina ja taas toisaalta täysin päinvastoin sensuaalisina, irra%onaalisina ja obsessiivisina. Feminis%sestä näkökulmasta minimalis%en tuotantoa on kri%soitu patriarkaalisen ja hypermaskuliinisen ilmentäjänä sekä kapitalis%sen yhteiskunnan ja teräksenkylmänä joka on suorassa suhteessa teknologian, teollisuuden ja kaupankäynnin Ote Vantaan taidemuseon Helsingin Sanomat, Kuiskaaja ( ) on taiteilijoiden strategioille luovassa prosessissa ja teoksille, joissa katsoja al%stuu tutkimaan representaa%on ja esitystapojen välisiä suhteita.( ) Yritys selkokielistykseen I: on taiteilijoiden strategioille luovassa prosessissa ja teoksille, joissa katsoja al%stuu tutkimaan representaa%on ja esitystapojen välisiä suhteita. Taiteen tekeminen on luovaa työtä, jossa on monia vaiheita ja johon kuluu aikaa. toivoo, katsoja ymmärtää sen.) Taideteoksissa myös kerrotaan ja esitetään asioita monin eri tavoin. voi vertailla näitä katsomalla taideteoksia. representaa%on (engl. kuvaaminen) ja suhteet > teoksille, joissa katsoja al%stuu tutkimaan.. suhteita > hölynpölyä? Vai näin? on taiteilijoiden strategioille luovassa prosessissa ja teoksille, joissa katsoja al%stuu tutkimaan representaa%on ja esitystapojen välisiä suhteita. Taiteilija tekee luovaa työtä, ja hänen teoksensa monen vaiheen Tässä katsoja voi verrata, kuinka monin tavoin taiteilijat haluamansa asian. Mission impossible 1 ei onnistu: Valokuvallinen indeksi on todellisuussuhteen takaajan sijaan ennemminkin johonkin intensiteerin eleeksi. (ote: Ari Kakkisen ollut ainoa yleisöteks%, Hippolyte syyskuu 2010) Valokuva ei näkyvään todellisuuteen ennemminkin se jotain voimaperäistä näkyvän todellisuuden takana. Ari Kakkinen valokuvallisia abstrak%oita, joiden havainto, kieli, ja kuva hakeutuvat rajoilleen kosketuksiin toisiinsa. Kuvan ja sanan suhteen kosketuksena murtaa sanan (tai kielen tai teorian) asemaa. Kakkinen pyrkii ja muotoilemaan sen, kuinka sana ei puhukaan kuvasta vaan kuvalle ja kuvan kanssa. (ote Hippolyte 2010)

3 Mission impossible 2 ei onnistu: Mission impossible 3 ei onnistu: Teos pureutuu tutkimukseni konteks%in; ja tulkinnan huomioihin ja käännöksiin osana lain valvonnan mekanismeja ja kokemuksiamme siitä. (Diego Brunon Kuvataideakatemian galleria elokuu 2010) Teos pureutuu aiheeltaan tutkimukseeni, jossa tarkastelen (täh, mitä ovat esi.ämisen ja tulkinnan huomiot ja käännökset en pääse eteenpäin!) Teokset ovat kuvia niiden sisältää kaiken tarpeellisen pääsemiseksi. Ja %lassa jokainen päämäärä on halkeama, para%isista karkoitus. Omituinen sijamuoto alussa suistaa teks:n raiteiltaan alussa. Nostan kädet pystyyn ja valun tarpee.omuuden halkeamaan. Selkokielen periaa$eita : mie% kenelle ja mitä haluat sanoa teks%n rakenne käytä yleistä sanastoa käytä lyhyitä lauseita kiinnitä huomio teks%n sidosteisuuteen ja loogisuuteen kiinnitä teks% aikaan ja paikkaan ole konkreernen, anna esimerkkejä vältä teks%n muihin koh%in Selkokieli ja museo (tai julkinen %la ) Kenen kieltä museossa käytetään? Kuka tekee teks%t? Kerrotaanko se? Mitä hierarkioita museoteksteissä on? 3

4 Kuunneltu selkokieli Radion Selkouu%set Ateneumin selkokielinen ääniopas: Seinäteks%t Kaunis näkymä? EMMA 2010 Mitä teks%ä tarvitaan ja miksi? Millainen juoni on? Kenen haluat lukevan teks%n? (koelukijat) Tuotetaanko teks% yhtaikaa muun kanssa? Eläydy: mitä %etoa kävijä kaipaa missäkin? (+yllätykset) Tyylikkyys vai EMMA 2010 (Seinä)teks%t Teks:n tekoon! (1/2) valitse tyyli (asia / sitar / tarina) selkokielen periaate: ajatus per rivi ei liian pitkiä lauseita suosi suoraa sanajärjestystä vältä hankalia ja pitkiä rakenteita ole konkreernen suosi ak%ivirakenteita 4

5 (Seinä)teks%t Teks:n tekoon! (2/2) selkeät otsikot lue teks%ä ääneen: hengityksen tai luonnollisen tauon paikalle rivinvaihto rytmi: otsikoin%, kappaleiden väliin tyhjä rivi, ajatuksellinen rytmitys liitä teks% sen lähellä oleviin asioihin tai esineisiin lopullinen toimitusvastuu yhdelle ihmiselle Seinäteks%t Lisäideoita jaossa %lan jossa kulkusuunta ja keskeiset teemat sisäänkäynnin luona selkokielellä seinäteks%nä perus%edot: hyvä teks% imaisee harkitsijan sisään! lisäpalvelu: selkotekstejä teosten äärellä + pistekirjoituksella samat? Seinäteks%t ulkoasu pistekoko ja riviväli riippuu kirjaintyypistä (kirjainten muoto ja leveys) konstailematon (ja sopiva) kirjaintyyppi kontras%suus ei VERSAALEJA leipäteks%in / pitkiin otsikoihin lukukorkeus cm sopii aikuisille, lapsille + pyörätuolista lukevalle valaistus: ei heijastuksia tai varjoja Seinäteks%t näkökulmia paljonko jaksat lukea seisaaltaan? paha? kuka tekee? mistä syventävää lisä%etoa saa? kaikkia erityisryhmiä EI voi %edosta, mitkä jäävät ulos eri ais%t erilaiset oppijat kaikki eivät tule museoon oppimaan Selkokieli vuorovaikutuksessa Ohjeita on Selkokeskuksen materiaalista. 1 (3) Aluksi: virheetöntä selkokieltä tärkeämpi on puhujan olemus, puheen rytmi + %lanteen hallinta (=juoni). Selvitä tarvitseeko kuulija / puhuja tukevia tai korvaavia keinoja. Kuuntele ja osoita olevasi kiinnostunut Rauhoita %lanne. Johdata %lanteeseen, opastukselle/kohtaamiselle selkeä rakenne. Selvitä sopiva opastuksen/%lanteen kesto. Anna aikaa orientoitumiseen ja reak%oihin. on vuorovaikutuksen perusta, tue keskustelun etenemistä vuorotellen. Puhu yhdestä asiasta kerrallaan. Selkokieli vuorovaikutuksessa Ohjeita on Selkokeskuksen materiaalista. 2 (3) Mie% missä järjestyksessä esität asiat. Käytä yleisiä, puhekumppanille sanoja. Tauota ja rytmitä, toista korosta ydinsanoja. Älä puhu tai elehdi liian nopeas% liian HIDAS ilmaisu taas sidosteisuuden. Ei ylitulkintaa: %laa kuulijan omille oivalluksille. Reagoi, älä teeskentele ymmärtäväsi. Käytä katsekontak%a, kannusta puhekumppani ilmaisemaan mielipiteensä, kommunikoimaan (jos vastavuoroisuus on tarkoituksena). 5

6 Selkokieli vuorovaikutuksessa Ohjeita on Selkokeskuksen materiaalista. 3 (3) Ei vain %etoa, myös yhdistä asioita kuulijan omaan arkeen, kokemusmaailmaan tai nykypäivään. Palaute voi olla hidas tai arvaamaton. Muista amma%llinen rooli, yksityisyyden suojeleminen (varaudu kysymyksiin, kosketuksiin). Kaikki eivät halua osallistua (joku haluaa vain seurata ei kommentoida). Kysy, jos tuntuu sinua ymmärretä. Selkokieli keskusteluun 1 (2) Selkokielisyys / selkeys yleisötyön strategiana. Strateginen voimavara erityises% ja vies%ntään! Meidän vies%mme ymmärretään! Design for All käsite: kyl%t, nersivut, nopea ja teks%t, jotka kaikkien pitäisi ymmärtää nopeas%, kertalukemalla tai silmäillen. Onko sinun jopa velvollisuus tulla ymmärretyksi? Selkokielen voi pelastaa väärinymmärtämisiltä, ei voi piiloutua teks%insä. Tiedätkö varmas%, mitä asiakkaasi / ensi sijassa tarvitsee ja saako hän sen? Selkokieli keskusteluun 2 (2) Suullinen selkokieli ja ainakin sen säännöt ovat avain yleises%kin, sekä yleiskielisessä käytössä rikkaamman ja selkeämmän vuorovaikutuksen kuuntele, ole läsnä, ole selkeä, %edä, mitä olet sanomassa, kenelle ja miksi... Selkokielen säännöt ovat hyödyksi missä vain %edä, mitä olet sanomassa, kenelle, miksi ja miten! monessa sekavassa yhteydessä: liikaa informaa%ota, huonos% Tiedätkö varmas%, mitä asiakkaasi / ensi sijassa tarvitsee ja saako hän sen? Selkoa nykytaiteesta kirjassa: intertekstuaalisuus selkokielellä Koska ihmiset ovat erilaisia, jokainen teoksesta omalla tavallaan. Sama teos eri ihmisiin eri tavoin. On mielenkiintoista kuulla, millaisia ajatuksia teos toisissa Jos katsoja tuntee hyvin, hänelle voi tulla monesta nykytaiteen teoksesta mieleen jokin toinen taideteos. Katsojan aikaisempi %eto tai kokemus siihen, miten jotain teosta katsoo ja tulkitsee. Nykytaiteilija voi lainata kuvan aiheen tai tyylin vapaas% jostain vanhemmasta teoksesta. Silloin katsojan mielessä on kaksi teosta, vaikka hän katsoo yhtä: uusi ja vanha eli se, johon uusi Uusi ja vanha teos yhdessä tuovat mieleen aivan uusia asioita. Silloin uusi teos osallistuu taideteosten keskinäiseen vuoropuheluun Kirjailijan kokemuksia selkokielellä Selkokieli ja luova panos: ja alusta as% selkokielelle? Selkokieli ja lapsenomaisuus Selkokielen vaikutus muuhun Läpinäkyvyys vähyys, levitysongelma, kohdeyleisö heterogeeninen > Usein hämäräs% on myös hämäräs% ajateltu. Tärkeintä: Mitä jää käteen?? Mitä ideoita kirjasit päivän ylös? Kenen kanssa voisit yhteistyön? hankkia lisä%etoa tai harjoitella selkokielen Voitko soveltaa kuultua ilman varsinaista selkokielen Miten viet vies%ä työpaikallesi? KIITOS! Kommen%t ym: 6

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko

TAIDEPAKKA. 60 taidekorttia ja ideavihko TAIDEPAKKA 60 taidekorttia ja ideavihko Sisällys Käyttäjälle 2 Yleisiä kysymyksiä 4 Taidepakan teosten teemoja 5 Vihjeitä, ideoita ja tehtäviä 6 Kuva ja sana 12 Kuva, sana ja kosketus 15 Kuva ja musiikki

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf

Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Kouluvierailuopas Maailmankaupoille Reilua kauppaa kouluihin Maailmankauppojen liitto ry Världsbutikernas förbund rf Sisällysluettelo Mistä lisätietoa Reilusta kaupasta? 5 Mitä on Reilu kauppa? 6 Viestintä

Lisätiedot

Suunnittelen omaa elämääni

Suunnittelen omaa elämääni Suunnittelen omaa elämääni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Mitä elämänsuunnittelu tarkoittaa? 5 2. Miten valmistaudun oman elämäni suunnitteluun? 7 3. Mitä asioita minun on otettava huomioon oman elämäni

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun

Tietoa kaikille. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi. Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti yleiseurooppalainen standardi Inclusion Europe Pathways Opinpolkuja kehitysvammaisten ihmisten aikuisopiskeluun Voit ladata nämä oppaat sivuilta: www.life-long-learning.eu

Lisätiedot

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Tietoa kaikille. Selko-e Inclusion Europe. Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tietoa kaikille Helppolukuinen ja ymmärrettävä teksti eurooppalainen selkokielistandardi Selko-e Inclusion Europe Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Sisältö Standardi tarkoittaa ohjetta...3 Miksi nämä standardit

Lisätiedot

VALTTIKIRI OPINNÄYTETYÖ ETENEMÄÄN TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE

VALTTIKIRI OPINNÄYTETYÖ ETENEMÄÄN TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE VALTTIKIRI OPINNÄYTETYÖ ETENEMÄÄN TYÖKIRJA OPISKELIJOILLE Riitta Aikkola 2011 Sisältö 1. Työkirjan käyttäjälle... 2 2. Missä vaiheessa olet?... 3 3. Tavoitteiden asettaminen... 5 4. Opinnäytetyön eteneminen...

Lisätiedot

Katja Maria Nyman ETSIN. näkökulmia valokuvausta opettamalla

Katja Maria Nyman ETSIN. näkökulmia valokuvausta opettamalla kuva 1 Pusteblumen 2009 1 2 Katja Maria Nyman ETSIN näkökulmia valokuvausta opettamalla Aalto-yliopisto Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Median laitos Valokuvataiteen koulutusohjelma Taiteen maisterin

Lisätiedot

TULITAUKOJA PAPERISODISSA MITÄ MERKITYKSIÄ TAIDEAKTIVITEETEILLA ON YRITYKSEN HENKILÖSTÖN HYVINVOINNILLE? Piritta Kantojärvi Taidekasvatusseminaaritutkielma Taideteollinen Korkeakoulu 2003 Ohjaaja: Inkeri

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

1. Työkirjan käyttäjälle... 2. 2. Missä vaiheessa olet?... 3. 3. Tavoitteiden asettaminen opinnäytetyön etenemiseksi5

1. Työkirjan käyttäjälle... 2. 2. Missä vaiheessa olet?... 3. 3. Tavoitteiden asettaminen opinnäytetyön etenemiseksi5 Sisältö 1. Työkirjan käyttäjälle... 2 2. Missä vaiheessa olet?... 3 3. Tavoitteiden asettaminen opinnäytetyön etenemiseksi5 4. Opinnäytetyön eteneminen... 8 4.1. Aiheen valinta... 9 4.2. Opinnäytetyöhön

Lisätiedot

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ

LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ LAPSI JA VANHEMMAN SYÖPÄ 1 Oppaan suunnittelussa on ollut apuna työryhmä Kaisu Johansson Mika Niemelä Arja Mainio Kaisa-Mari Paananen Sami Räsänen Kuvat Tarja Paananen OPAS VANHEMMILLE LASTEN TUKEMISEEN,

Lisätiedot

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus

Ymmärräks sää? Maahanmuuttajien koulutus Maahanmuuttajien koulutus Toimitus: Lenita Pihlaja Taitto: Sakari Sarho Valokuvat: Projekti Julkaisija: Työväen Sivistysliitto TSL ry. Painotyöt: Kehitys Oy, 2005 ISBN: 951-701-503-8 Sisältö Lenita Pihlaja,

Lisätiedot

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä

pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä pohdintaa kuratoinnista ja näyttelyistä Tämä on Täydellisen ympyrän 19. julkaisuvuosi. Lehti on järjestyksessä kahdeskymmeneskahdeksas. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Julkaisija Tampereen Taiteilijaseura

Lisätiedot

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen

Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taiteellinen prosessi ja sen sanallistaminen Taidekasvatuksen seminaarityö Jari Vesterinen TaiK, TKO 17.4.2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 PROSESSIN SANALLISTAMISEN TUTKIMINEN... 1 3 HUUMAANTUMINEN... 3

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

SELVÄ! Suomea palvelualoile

SELVÄ! Suomea palvelualoile SELVÄ! Suomea palvelualoile SELVÄ! Suomea palvelualoille Käsikirjoitus: Leea Kröger (luku 2) ja Päivi Vartiainen-Ora Kuvitus ja taitto: Sakari Sarho Toimitus: Päivi Vartiainen-Ora Paino: Multiprint Oy,

Lisätiedot

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia

Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Museo-opastus ryhmälle, jonka osallistujilla on mielenterveysongelmia Kokemuksia ja suosituksia Teksti: Mira Haataja 18.11.2010 Kuva: Mira Haataja sivu 2 / 23 Sisällys Suosituksia museo-opastuksiin...

Lisätiedot

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia

Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia HEIKKI MATIAS LUOMA 2 Kirjoittajan opas sähköpostimarkkinoijille, jotka eivät ole kirjoittamisen ammattilaisia Heikki

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN!

OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! Eeva Raunela OPISKELIJAT TIETÄVÄT JO KAIKEN! - Äidinkieltä ja kirjallisuutta keskustellen On ollut mielenkiintoista kasvaa steinerkoulun lukion opettajaksi. Vaikka kuulun steinerkoulun käyneisiin oppilaisiin

Lisätiedot

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone!

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Kirjoittanut: Ville-Matti Hakanpää 2011 1 1. Lupaus Miten salibandyn juniorijoukkue saadaan tekemään töitä tehokkaasti harjoituksesta

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Kestävä tulevaisuus -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

Juha Varto. Filosofian taito

Juha Varto. Filosofian taito filosofian taito Juha Varto Filosofian taito copyright Juha Varto 2005 (1992) 3 T ä m ä t e k s t i o n t a r k o i t e t t u l u e t t a v a k s i. T e k s t i ä e i v o i k ä y t t ä ä j o n k i n y

Lisätiedot

Kun kulttuurit tulevat tiskille

Kun kulttuurit tulevat tiskille OPAS 4 2013 eila isotalus Kun kulttuurit tulevat tiskille Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Opas kulttuurienväliseen osaamiseen asiakaspalvelussa Sisältö Miksi puhua kulttuurista?...

Lisätiedot