Maahanmuuttajakoulutuksen kokonaiskuva kansanopistoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajakoulutuksen kokonaiskuva kansanopistoissa"

Transkriptio

1 Maahanmuuttajakoulutuksen kokonaiskuva kansanopistoissa Maria Suoraniemi Tytti Pantsar Suomen Kansanopistoyhdistys ry 2013

2 Sisällys 1 Selvityksen tausta ja tavoitteet Koulutusta usean eri lain ja opetussuunnitelman alla Koulutusten kohderyhmät Opiskelijamäärät vapaan sivistystyön koulutuksissa Maahanmuuttajakoulutuksen rahoitus Kansanopistot maahanmuuttajan oppimisympäristönä Kansanopistot maahanmuuttajan opintopolulla Menetelmät ja lähteet

3 1 Selvityksen tausta ja tavoitteet Selvitys on koottu osana Opetushallituksen rahoittamaa, Suomen Kansanopistoyhdistys ry:n toteuttamaa hanketta Kansanopistot ja nuorten maahanmuuttajien lukioon valmentaminen. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli koota kuvaus kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksen tarjonnasta toimijakentän itseymmärryksen lisäämiseksi ja sidosryhmien, kuten rahoittajien, viranomaisten ja opinto-ohjaajien käytettäväksi. Selvityksen yhteenvetona koottiin kaavakuva, jossa kansanopistojen koulutustarjonta asemoitiin osana koulutusjärjestelmää ja maahanmuuttajan koulutuspolkua (luku 8). Tähän selvitykseen on koottu myös määrällistä ja laadullista tietoa kansanopistojen järjestämästä maahanmuuttajakoulutuksesta. Pääasiallisina lähteinä on käytetty Kansanopistoyhdistyksen koulutustietokantaa ja opistojen kotisivujen koulutusesittelyjä. Kansanopistot ja nuorten maahanmuuttajien lukioon valmentaminen -hankkeessa kartoitettiin myös kansanopistojen mahdollisuuksia suunnitella ja järjestää nuorten maahanmuuttajien lukioon valmistavaa koulutusta (LUVA). Samassa yhteydessä kartoitettiin laajemminkin kansanopistojen vahvuuksia ja kehittämistarpeita maahanmuuttajakoulutuksen järjestäjinä. Kartoitustyötä tehneen työryhmän työskentelyn tulokset on liitetty osaksi tätä selvitystä (luku 7). 2

4 2 Koulutusta usean eri lain ja opetussuunnitelman alla Maamme 82 kansanopistosta 42 tarjosi koulutusta maahanmuuttajille lukuvuonna Yhteensä opistojen koulutustarjonnassa on yli 100 erilaista maahanmuuttajille suunnattua koulutusta. Valtaosa koulutuksista on pitkäkestoista, viikkoa kestävää koulutusta. Maahanmuuttajakoulutusta järjestetään vapaan sivistystyön koulutuksena, mutta myös perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen lainsäädännön, sekä työvoimapoliittisena koulutuksena. Valtaosa koulutuksista noudattaa jotakin Opetushallituksen antamaa valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita. Kansanopistojen pitkäkestoiset maahanmuuttajakoulutukset jakautuivat taulukossa 1 esitetyllä tavalla. Taulukko 1. Kansanopistojen pitkäkestoiset maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Koulutus Koulutusten lukumäärä Luku- ja kirjoitustaidon koulutus 3 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen alkuvaiheen koulutus Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistava koulutus Aikuisten perusopetus tai perusopetuksen lisäopetus maahanmuuttajille Kotoutumiskoulutus 28 Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus Ammattialalle valmentava koulutus Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus Opetussuunnitelma Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteet, OPH 2012 Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetussuunnitelman perusteet, OPH 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet, OPH 2009 Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, OPH 2004 Opetussuunnitelman perusteet, OPH 2012 Maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet, OPH 2008 Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Lainsäädäntö Laki vapaasta sivistystyöstä Perusopetuslaki Perusopetuslaki Perusopetuslaki Laki vapaasta sivistystyöstä tai asetus julkisesta työvoimapalvelusta Laki ammatillisesta koulutuksesta Laki vapaasta sivistystyöstä tai asetus julkisesta työvoimapalvelusta asetus julkisesta työvoimapalvelusta Laki vapaasta sivistystyöstä Kansanopistot järjestävät maahanmuuttajille myös lyhytkestoisia, muutamista päivistä muutamiin kuukausiin kestäviä koulutuksia. Näitä ovat esimerkiksi vapaan sivistystyön kielikurssit (7 kpl), työvoimapoliittinen kielikoulutus (4 kpl), yleisiin kielitutkintoihin valmentavat kurssit (1 kpl) sekä tila- 3

5 us- ja henkilöstökoulutus (2 kpl). Lisäksi maahanmuuttajien koulutusta järjestettiin erilaisten projektien ja verkostohankkeiden sisällä (3 kpl). Näistä esimerkkejä ovat Naisten koulu Pohjola- Opistossa ja Luetaan yhdessä -verkoston toiminta Lahden kansanopistossa. 3 Koulutusten kohderyhmät Kansanopistojen maahanmuuttajakoulutus on valtaosin alkuvaiheen kieli- ja kulttuurikoulutusta. Kielitaidon lähtötasovaatimusten perusteella koulutukset jakautuivat seuraavasti: Alkeistaso 0 (40%), perustaso A (23%) keskitaso B (3%). Kuudessatoista prosentissa koulutuksista kielitaitovaatimus koulutuksen alkaessa luonnehdittiin määreillä melko hyvä, riittävä tai yksilöllinen. Kahdessakymmenessä prosentissa koulutuksista kielitaitovaatimusta ei ollut kirjattu lainkaan koulutusten esittelytietoihin. Väljyys koulutusten kielitaidon lähtötason määrittelyssä johtunee osittain siitä, että kasvukeskusten ulkopuolella maahanmuuttajien määrä on pieni, eikä ole mahdollista muodostaa kielitaidoltaan homogeenisia ryhmiä. Toisaalta tämä kertoo myös kansanopistojen opiskelijalähtöisyydestä ja pedagogisesta perinteestä. Opetussuunnitelma tehdään ryhmän tason mukaan ja opetus järjestetään ryhmän ja opiskelijoiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaisesti. Muutamat opistot ovat suunnanneet maahanmuuttajakoulutusta iän perusteella. Viisi koulutusta oli suunnattu nuorille, kaksi erityisesti aikuisille. Huomattavaa on, että iäkkäille ei ollut omaa koulutustarjontaa. Naisille suunnattuja koulutuksia oli viisi, tietyille ammattialoille suunnattuja kolme. Muulla perusteella rajattuja kohderyhmiä oli kuusi (esim. äidinkieli ja uskonnollinen tausta). 4 Opiskelijamäärät vapaan sivistystyön koulutuksissa Vapaan sivistystyön opintolinjoilla opiskeli 1213 maahanmuuttajataustaista opiskelijaa lukuvuonna (Kansanopistoyhdistyksen tilasto 2012). Yhteensä opiskelijoita oli 6143, eli maahanmuuttajataustaisia oli 20% opintolinjojen opiskelijoista. Vapaan sivistystyön opintolinjojen lisäksi maahanmuuttajaopiskelijoita on opistojen lyhytkursseilla, työvoimapoliittisissa koulutuksissa, perusopetukseen valmistavassa koulutuksessa, maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistavassa koulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa ja perusopetuksen lisäopetuksessa. 5 Maahanmuuttajakoulutuksen rahoitus Selvityksen mukaan noin kaksi kolmasosaa kansanopistojen maahanmuuttajakoulutuksista järjestetään vapaan sivistystyön valtionosuusrahoituksella. Valtionosuuden määrä pohjautuu vuosittain määriteltävään yksikköhintaan (euroa/opiskelijaviikko). Yksikköhinnan pohja-arvo vuonna 2013 on internaattiopiskelijalla 315 e/opiskelijaviikko ja ulko-opiskelijalla 252 e/opiskelijaviikko. Valtionosuutena maksetaan 57 % tuosta yksikköhinnasta. 4

6 Laskennallinen opiskelijamaksuosuus on 43% yksikköhinnan pohjana olevasta arvosta (internaattiopiskelijalla n. 138 e/opiskelijaviikko ja ulko-opiskelijalla n. 108 e/opiskelijaviikko). Todellinen rahoitustarve ja opiskelijaviikon hinta riippuvat kuitenkin koulutuksen kustannusrakenteesta sekä esimerkiksi koulutukseen kohdistuvista opiston yleiskustannuksista, jotka ovat erilaisia eri opistoissa. Maahanmuuttajakoulutusten opiskelijoilla ei usein ole maksukykyä, joten monet opistot perivät alennettua opiskelijamaksua tai koulutukset ovat kokonaan maksuttomia. Selvityksen mukaan 44% maahanmuuttajille suunnatuista koulutuksista oli kokonaan opiskelijalle maksuttomia vuonna Maksullisissa pitkäkestoisissa vapaan sivistystyön koulutuksissa internaattiopiskelijan maksu oli e/viikko (ka 60 e) ja ulko-opiskelijan maksu 0-80 e/viikko (ka 26 e). Lyhyissä, alle kahdeksan viikkoa kestävissä koulutuksissa internaattiopiskelijan maksu oli euroa/viikko ja ulkoopiskelijan maksu euroa/viikko. Puuttuvaa tai alennettua opiskelijamaksuosuutta opistot rahoittavat erilaisin tavoin. Osa opistoista on hakenut opiskelijamaksun alentamiseen OKM:n opintosetelirahoitusta. Selvityksen mukaan opintoseteleitä käytettiin 38 koulutuksen rahoittamiseen vuonna Opetushallituksen tilaston mukaan opistot kohdensivat yhteensä euroa opintosetelirahoitusta maahanmuuttajien opintomaksuihin vuonna Tämä oli 32% kansanopistojen koko opintosetelirahoituksesta. Opintosetelirahoituksella opiskeli yhteensä 474 maahanmuuttajaa, mikä oli 41 % kaikista opintoseteliopiskelijoista. Osassa opistoista kunta rahoittaa maahanmuuttajakoulutusta. Jotkut kunnat rahoittavat koulutusta myös välillisesti maksamalla opintomaksun tai osan siitä opiskelijalle harkinnanvaraisena toimeentulotukena. Jonkin verran maahanmuuttajakoulutusta järjestetään opistoissa myös hankevaroin. Selvityksen mukaan neljässä kansanopistossa järjestettiin maahanmuuttajakoulutusta työ- ja elinkeinoministeriön rahoituksella (lähde opistojen kotisivut helmikuussa 2013). Alueelliset ELYkeskukset ostavat tätä ns. työvoimapoliittista koulutusta koulutuksen järjestäjiltä tarjouskilpailun perusteella. Työvoimapoliittisten koulutusten määrä kansanopistoissa on todennäköisesti suurempi kuin tässä selvityksessä kävi ilmi, sillä opistot eivät välttämättä tiedota tämän tyyppisestä koulutuksesta kotisivuillaan. Myöskään maksupalveluna järjestettävien koulutusten tiedot eivät ole opistojen kotisivuilla. Tällaisia ovat esimerkiksi yritysten maahanmuuttajatyöntekijöilleen ostamat kielikoulutukset. Opistot järjestävät maahanmuuttajakoulutusta myös ammatillisen koulutuksen ja perusopetuksen valtionosuusrahoituksella. Nämä koulutukset ovat opiskelijalle maksuttomia. Ammatillisen koulutuksen rahoituksella järjestetään maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutusta (6 koulutusta). Perusopetuksen rahoituksella järjestetään aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen koulutusta, perusopetukseen valmistavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta ja lisäopetusta maahanmuuttajille (yhteensä 13 koulutusta). 5

7 6 Kansanopistot maahanmuuttajan oppimisympäristönä Kansanopistot ja nuorten maahanmuuttajien lukioon valmentaminen -hankkeessa muodostettiin maahanmuuttajanuorten lukioon valmistavaa koulutusta suunnitteleva työryhmä (LUVAtyöryhmä). Ryhmään kuului opettajia ja suunnittelijoita viidestä kansanopistosta, joilla on pitkä kokemus monikulttuurista koulutuksesta, sekä aikuisten perus- tai lukio-opetuksen järjestämisestä. LUVA-työryhmä selvitti kansanopistojen vahvuuksia ja kehittämistarpeita LUVA-koulutuksen (ja yleisesti maahanmuuttajakoulutuksen) järjestäjinä. Näkökulmina olivat opetus, ohjaus, oppimis- ja toimintaympäristö, opiskelijarekrytointi, rahoitusmallit ja verkostoyhteistyö. LUVA-työryhmän mukaan kansanopistojen vahvuus maahanmuuttajakoulutuksen järjestäjänä nousee kansanopiston pedagogisista peruslähtökohdista. Kansanopistojen pedagogiikka pohjautuu pohjoismaiseen kansanopistoperinteeseen. Sen keskeisiä ilmenemismuotoja ovat internaatti (yhteisöpedagogiikka, koko yhteisö mukana kasvatustyössä), opiskelijan kokonaisvaltainen, elämäntilanteen huomioiva ohjaus (sosiaalipedagogiikka) sekä eheyttävä ja kokonaisvaltaista oppimista tukeva opetus (ainerajat ylittävä oppiminen; opistojen monialaisuus rikkautena). Pitkä monialaisen maahanmuuttajakoulutuksen kokemus ja kehittämistyö on tuonut kansanopistoille vahvaa monikulttuurista osaamista. Opistot ovat tehneet verkostoyhteistyötä ja jakaneet osaamista ja hyviä käytänteitä. Kehittämisen tukena on ollut erilaisia hankkeita ja koulutusohjelmia 2000-luvun alusta lähtien, viimeisimpänä esimerkkinä Kansanopistoyhdistys ry:n toteuttama hanke, jossa tämän selvitystyön lisäksi järjestettiin täydennyskoulutuskokonaisuus Kansanopistot maahanmuuttajakoulutuksen osaajina (6 op). Monikulttuurinen osaaminen ilmenee mm. henkilöstön kulttuuritietoisuutena, valmiutena kohdata ja huomioida erilaisia oppijoita ryhmässä, opiskelijoiden pedagogisen iän tunnistamisena ja opetuksen suunnitteluna sen mukaisesti sekä didaktisena osaamisena. Osaamisen kehittämistarpeita koetaan esimerkiksi maahanmuuttajan oppimisvaikeuksien tunnistamisessa ja kuntoutuksessa sekä työelämäyhteistyön laajentamisessa. Vajaa puolet maamme kansanopistoista ei vielä järjestä maahanmuuttajakoulutusta. Osaamisen ja hyvien käytänteiden jakaminen on siis jatkossakin tarpeellista ja kaikkia henkilöstöryhmiä palvelevaa täydennyskoulutusta tarvitaan edelleen. Ohjausosaamisen vahvuutena nähdään erityisesti koko henkilöstön yhteisvastuu ohjauksesta, verkostoituminen paikallisesti (monialainen oppilashuollon yhteistyö) sekä opinnollisen ja muun ohjauksen yhteensovittaminen (laajennettu HOPS, elämäntilanteeseen liittyvä ohjaus, vapaa-ajan ohjaus). Kehittämisen kohteeksi nähtiin kansanopistojen yhteistyön tiivistäminen mm. ohjauskäytänteiden jakamisessa. Harvoilla opistoilla on omia erityisopettajia ja kuraattoreita, vaikka näiden palvelujen tarve on kasvava. Rahoituksen puute koetaan esteeksi palvelujen järjestämisessä. Tässä tilanteessa nähtiin kuitenkin mahdollisuutena palvelujen kehittäminen alueellisten tai kansanopistojen keskinäisten yhteistyömallien avulla. Oppimis- ja toimintaympäristön vahvuutena pidetään internaattia, joka tukee kokonaisvaltaista oppimista, arjen taitojen kehittymistä ja opiskelijan kotoutumista. Opistojen oppimisympäristö 6

8 laajenee myös autenttisiin ympäristöihin. Opetus ei tapahdu pelkästään opiston seinien sisällä vaan erilaisten projektien ja opintokäyntien kautta ympäröivässä yhteiskunnassa. Kansanopistojen joukossa on verkko-oppimiseen ja monimuotokoulutukseen paneutuneita opistoja, joiden mahdollisuudet lisätä opiskelijoiden TVT - ja viestintävalmiuksia ovat tärkeä lisäarvo. Verkko lisää osallisuutta ja luo valmiuksia jatko-opintoihin metataitojen ja kompetenssien kautta. Samalla tässä nähtiin kehittämistarpeita: opistot ovat eri vaiheissa TVT:n, verkko- ja monimuoto-opetuksen hyödyntämisessä sekä teknisesti että osaamisen näkökulmasta. Oppimisympäristön vahvuutena nähdään myös pienet yksikkö- ja ryhmäkoot, jotka tukevat opetuksen henkilökohtaistamista ja yhteisöllisyyden syntymistä. Samalla ne ovat kuitenkin myös kustannustekijä. Kansanopistot ovat ketteriä verkostojen muodostajia. Kansanopistoverkon sisällä on erilaisia yhteistyöryhmiä, omaehtoista hyvien käytänteiden jakamista ja osaamisen kehittämistä. Kansanopistoyhdistys pyrkii tukemaan ja mahdollistamaan kansanopistojen keskinäistä kehittämistyötä erilaisten hankkeiden ja täydennyskoulutuksen kautta. Yhdistyksen roolin tässä työssä on toivottu vielä vahvistuvan. Kansanopistoilla on hyvät ja monialaiset yhteydet myös paikallisesti ja alueellisesti. Yhteistyötä tehdään mm. viranomaisten (ELY-keskukset, TE-toimistot), kunnallisten palveluiden (sosiaali-, terveys-, nuoriso- ja sivistyspalvelut), järjestöjen ja seurakuntien kanssa. Esimerkiksi opiskelijarekrytointi ja opiskelijahuolto järjestetään useissa opistoissa tiiviissä yhteistyössä monialaisen paikallisen verkoston kanssa. Kansanopisto-opinnot mielletään valtaosin nivelvaiheopintoina ja opistot ovat mukana alueidensa nivelvaiheohjauksen yhteistyöryhmissä toteuttamassa saattaen vaihtamista. Verkostotyön kehittämistarpeina nähdään yhteistyön lisääminen maahanmuuttajien omien järjestöjen ja yhdistysten suuntaan, pohjoismaisen yhteistyön lisääminen (vrt. Ruotsin pitkä kokemus monikulttuurisessa työssä) sekä opintotarjonnan valinnaisuuden ja monipuolisuuden lisääminen kansanopistoverkoston yhteisen tarjonnan kautta. Opiskelijarekrytointikokemukset ovat osoittaneet, että heterogeenisen maahanmuuttajakohderyhmän tavoittaminen on vaikeaa perinteisen ilmoittelun ja tiedotuksen keinoin. Kansanopistot ovat kehittäneet toimivia opiskelijarekrytointimalleja, joissa yhdistävänä tekijänä on tehokas alueellinen verkostoituminen maahanmuuttajien parissa työtä tekevien tahojen (viranomaiset, kunnalliset palvelut, järjestöt) kanssa, sekä osallistuminen erilaisiin alueellisiin ja paikallisiin nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen yhteistyö- ja nivelvaiheryhmiin. Näiden verkostojen kautta tieto kansanopistokoulutuksista saavuttaa kohderyhmän, ja verkosto myös ohjaa maahanmuuttajia kansanopisto-opintoihin. Uutena rekrytointia edistävänä palveluna on muutamissa opistoissa liitytty ELYkeskusten hallinnoimaan Koulutusporttijärjestelmään, joka keskitetysti ohjaa työvoimahallinnon asiakkaana olevia maahanmuuttajia järjestelmässä mukana oleviin, hakijalle soveltuviin koulutuksiin. 7

9 7 Kansanopistot maahanmuuttajan opintopolulla Kansanopistoverkoston valtakunnallisena vahvuutena on monialainen ja monipuolinen koulutustarjonta, joka mahdollistaa opiskelijan yksilöllisten opintopolkujen suunnittelun alkaen perusopetuksen alkuopetuksesta korkeakouluopintoihin. Internaattifasiliteetit sekä verkko- ja monimuotototeutukset tuovat opinnot kaikkien ulottuville maantieteellisestä sijainnista riippumatta, edistäen näin myös alueellista tasa-arvoa. Kansanopistojen maahanmuuttajille suunnattu koulutustarjonta on koottu kaavakuvaksi (Kuva 1), joka asemoi kansanopistokoulutukset osana koulutusjärjestelmää ja maahanmuuttajan erilaisia koulutuspolkuja. Kaavion käyttöä ohjauksen työkaluna on havainnollistettu kuvaamalla kolmen esimerkkiopiskelijan opintopolut (Taulukko 2). Pidempien koulutuspolkujen lisäksi kansanopistot tarjoavat maahanmuuttajille monenlaista opinnollista ja tukevaa toimintaa erilaisissa elämän nivelvaiheissa ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvamisessa. Kuva 1. Kansanopistot maahanmuuttajan koulutuspolulla. (Kuvassa käytettyjen lyhenteiden selitykset: PEVA = perusopetukseen valmistava koulutus, MAVA = maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava koulutus, LUVA = lukioon valmistava koulutus, Amm. koulutus = ammatillinen koulutus) 8

10 Taulukko 2. Kolme esimerkkiä maahanmuuttajan kansanopistopolusta OPISKELIJA I Perusopetuksen loppuvaiheessa maahan tullut nuori; lähtömaan koulukulttuuri samankaltainen kuin Suomessa; hyvät opiskeluvalmiudet II Oppivelvollisuusiän jälkeen Suomeen tullut nuori, joka on suorittanut perusopetuksen tai ammatillisen koulutuksen kotimaassa; hyvät opiskeluvalmiudet III Oppivelvollisuusiän jälkeen Suomeen tullut aikuinen; ei koulutusta kotimaassa; puutteelliset opiskeluvalmiudet MAHDOLLINEN OPINTOPOLKU 1. Perusopetuksen valmistava opetus oppivelvollisuuskoulussa 2. Peruskoulun viimeinen luokka ikäryhmän mukana (ei päättötodistusta, tai heikot arvosanat, johtuen vasta kehittyvästä kielitaidosta) 3. Aikuisten perusopetus tai lisäopetus maahanmuuttajille (kansanopisto) 4. LUVA (kansanopisto) 5. Lukio (kansanopisto) 6. Korkeakouluun valmentava koulutus (kansanopisto) 7. Korkeakoulu 8. Työelämä 1. Kotoutumiskoulutus (kansanopisto) 2. Täydentävä kielikoulutus (kansanopisto) 3. MAVA (kansanopisto) 4. Ammatillinen koulutus (kansanopisto) 5. Työelämä 6. Työelämäkoulutus (kansanopisto) 1. Luku- ja kirjoitustaidon koulutus tai aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opetus (kansanopisto) 2. Aikuisten perusopetus (kansanopisto) 3. Ammattialalle valmentava koulutus (kansanopisto) 4. Työvoimapoliittinen ammatillinen koulutus 5. Työelämä 6. Työelämäkoulutus (kansanopisto) 7. Senioritoiminta (kansanopisto) 8 Menetelmät ja lähteet Selvitystä varten vierailtiin kaikkien kansanopistojen (82 koulutuksen järjestäjää) kotisivuilla Kotisivuilla esitellyistä maahanmuuttajille suunnatuista koulutuksista kirjattiin selvitykseen seuraavat tiedot: koulutuksen nimi kohderyhmä (Luokittelu: 1 Ei rajattu, 2 Nuoret, 3 Aikuiset, 4 Iäkkäät, 5 Naiset, 6 Ammattialalle suuntaavat, 7 Muu rajaus) kielitaidon lähtö- ja tavoitetaso pohjakoulutusvaatimus (Luokittelu: 1 Ei vaadittu, 2 Perusopetus, 3 Ammattitutkinto/ lukio, 4 Korkeakoulu-opinnot) 9

11 koulutuksen laajuus (päivää/viikkoa/opintopistettä) koulutuksessa käytettävä opetussuunnitelma (Luokittelu: 1 Luku- ja kirjoitustaidon koulutus; 2 Kotoutumiskoulutus; 3 Täydentävä kielikoulutus, vapaa sivistystyö;, 4 Täydentävä kielikoulutus, työvoimapoliittinen); 5 Perusopetukseen valmistava koulutus; 6 Ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus; 7 Korkeakouluopintoihin valmentava koulutus; 8 Ammattialalle valmistava koulutus; 9 Aikuisten perusopetus/perusopetuksen lisäopetus) opintomaksu (e/viikko, e/koulutus, sisäopiskelijan hinta/ulko-opiskelijan hinta) koulutuksen rahoituspohja (Luokittelu: 1 vapaan sivistystyön valtionosuus, 2 ammatillisen koulutuksen valtionosuus, 3 perusopetuksen valtionosuus, 4 Työvoimapoliittinen rahoitus, 5 opintoseteli) Osana Kansanopistot ja nuorten maahanmuuttajien lukioon valmentaminen -hanketta työskenteli Lukioon valmistavan koulutuksen asiantuntijaryhmä (LUVA-työryhmä), jonka jäsenet tulivat Jyväskylän kristillisestä opistosta, Otavan Opistosta, Karkun Evankelisesta Opistosta, Haapaveden Opistosta ja Lahden kansanopistosta. Työryhmä kokosi mm. kansanopistojen vahvuuksia ja kehittämistarpeita maahanmuuttajakoulutuksen järjestäjinä sekä pohti LUVA-koulutuksen opetussuunnitelma- ja opiskelijarekrytointimalleja. Kansanopistolukioiden verkosto on kommentoinut LUVAtyöryhmän työtä. LUVA-työryhmän muistiot ovat olleet tämän selvityksen lähdemateriaalina. Maahanmuuttajien perusopetusta koskevia tietoja on kerätty huhtikuussa 2013 toteutetulla kyselyllä. Kysely liittyi OKM:n tilaamaan laajempaan aikuisten maahanmuuttajien perusopetusta koskevaan selvitykseen, jonka tekijänä oli Paula Kuusipalo Pirkanmaan ELY-keskuksesta. Lisäksi selvityksessä on käytetty seuraavia lähteitä: Suomen Kansanopistoyhdistyksen koulutustietokanta Suomen Kansanopistoyhdistyksen kokoama opiskelijaviikkotilasto Opetushallituksen tilasto opintosetelien jakautumisesta eri kohderyhmien kesken 2009 KOL:in selvitys: Maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa 2010 Maahanmuuttajan kansanopistolinja Opas koulutuksen järjestäjälle (toim. Lahden kansanopisto ja Pohjois-Karjalan Opisto ) t/maahanmuuttajan_kansanopistolinja_-_opas.pdf OKM:n kooste aikuiskoulutusta säätelevistä laeista ja asetuksista: doekset/ OPH:n koosteet maahanmuuttajien koulutuksia koskevista opetussuunnitelmien perusteista: maahanmuuttajien_koulutus ja erusopetus 10

Maahanmuuttajakoulutusten kokonaiskuva kansanopistoissa

Maahanmuuttajakoulutusten kokonaiskuva kansanopistoissa Maahanmuuttajaten kokonaiskuva kansanopistoissa Maahanmuuttajien lukioon valmistava kansanopistoissa Mikkeli 26.3.2013 Maria Suoraniemi, Tytti Pantsar Selvityksen lähteet Kansanopistojen www-sivut (tilanne

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutuksen rahoitus, hallinto ja yhteistyömallit

Maahanmuuttajakoulutuksen rahoitus, hallinto ja yhteistyömallit Maahanmuuttajakoulutuksen rahoitus, hallinto ja yhteistyömallit Juha Kaivola Omaehtoinen koulutus vs. työvoimapoliittinen koulutus Peruslähtökohta edelleen on, että TE-toimiston asiakkaana oleva maahanmuuttajan

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJA = ulkomailla syntynyt, Suomeen muuttanut, muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuva henkilö.

MAAHANMUUTTAJA = ulkomailla syntynyt, Suomeen muuttanut, muuta kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuva henkilö. Aluksi TIEDONKERUUN pohjalta selvitetään maahanmuuttajakoulutuksen, maahanmuuttajaopiskelijoiden ja myös maahanmuuttajahenkilöstön määriä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa v. 2014. Selvityksen on tilannut

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

PÄIHDEKUNTOUTUJA KANSANOPISTO-OPISKELIJANA - haasteet ja mahdollisuudet

PÄIHDEKUNTOUTUJA KANSANOPISTO-OPISKELIJANA - haasteet ja mahdollisuudet PÄIHDEKUNTOUTUJA KANSANOPISTO-OPISKELIJANA - haasteet ja mahdollisuudet Yhteiskunnallinen ja yksilöllinen tarve työn lähtökohtana Viittakivi toimintaympäristönä Uusien rahoituskanavien ja hallintomallien

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Johtaja Kirsi Kangaspunta 14.3.2013 Aikuiskoulutuksen budjettimuutokset Määrärahan muutokset kehyskaudella 2013-2016 verrattuna vuoteen

Lisätiedot

LIITE 1 Suunnitelma Opetushallituksen käyttöön asetettavista valtion vuoden 2015 4.2.2015 talousarviomäärärahoista 2012 (eur) 2012 (htv) 2013 (eur) 2013 (htv) 2014 (eur) 2014 (htvarvio) 2015 (eur) 2015

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu

Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä. Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu Maahanmuuttajien koulutus Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä Maahanmuuttoasiain toimikunnan kokous 27.3.2014 Joensuu 2 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Ammattiopistot (Joensuu, Niittylahti, Kitee,

Lisätiedot

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes

Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012. Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu 8.5.2012 Elise Virnes Nuorten yhteiskuntatakuu Pääministeri Kataisen hallitusohjelmaan on kirjattu nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen nuorten työllisyyden edistämiseksi ja

Lisätiedot

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 1 ALOITE Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Vapaa sivistystyö tänään Vapaa sivistystyö on ylivoimaisesti laajin aikuiskoulutuksen muoto Suomessa. Koulutus tavoittaa vuosittain noin miljoona opiskelijaa.

Lisätiedot

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ

10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 40 10. VAPAA SIVISTYSTYÖ 10.1. Rahoitettava toiminta Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, opintokeskukset, liikunnan koulutuskeskukset ja kesäyliopistot. Vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin?

Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? Kati Lounema Jukka Vepsäläinen Mihin on nyt päästy ja miten jatketaan tästä eteenpäin? AmKesu-aluetilaisuus Helsinki 26.11.2014 Osaamisen For learning ja and sivistyksen competence parhaaksi Helsingin

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka

Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Vapaa sivistystyö nuorten kotoutumisen edistäjänä esimerkkinä Vaasan nuorisoluokka Maahanmuuttajien työllisyydellä ja osallisuudella hyvinvointia 24.10.2013 Sannasirkku Autio 25.10.2013 Sannasirkku Autio

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari

Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Lasten ja nuorten kulttuuriseminaari Power Park 14.4.2010 Valtakunnallinen vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2008 2012 Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Maahanmuuttajaopiskelija (itä)suomalaisessa kieli- ja toimintaympäristössä. Tarja Saarnisto Aulikki Kuittinen Aikuisopisto AKTIVA 5.10.

Maahanmuuttajaopiskelija (itä)suomalaisessa kieli- ja toimintaympäristössä. Tarja Saarnisto Aulikki Kuittinen Aikuisopisto AKTIVA 5.10. Maahanmuuttajaopiskelija (itä)suomalaisessa kieli- ja toimintaympäristössä Tarja Saarnisto Aulikki Kuittinen Aikuisopisto AKTIVA 5.10.2012 Faktoja 31.12.2010 (tiedot: Väestörekisterikeskus, Lappeenrannan

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat

Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat Lukiokoulutuksen ja toisen asteen perusja lisäkoulutuksen rahoitus ja rakenne uudistuvat OKM:n tavoitteet ja toteutusmallit Kuopio 14.10.2014 Anita Lehikoinen Kansliapäällikkö Keskeiset rahoitus- ja rakenneuudistusta

Lisätiedot

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA Suunnittelijat Heli Kamppari ja Anni Itähaarla Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Kotofoorumi 18.4.2013 2 MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUSTA BRAHEASSA 22 VUOTTA Asioimistulkkikoulutus

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

LIITE 1 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuksen nimi ja koulutuskuvauksen numero. Tarjouspyyntö: 2/2015, T1 POPELY/449/2015

LIITE 1 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS Koulutuksen nimi ja koulutuskuvauksen numero. Tarjouspyyntö: 2/2015, T1 POPELY/449/2015 LIITE 1 HANKITTAVAT KOULUTUKSET POHJOIS-POHJANMAAN ELY-KESKUS ja koulutuskuvauksen numero 8 Prosessi ja kuljetustyöntekijät 83 T1 Monitoimikoneenkuljettajankoulutus Taivalkoski tai Kuusamo Laajuus (otp)

Lisätiedot

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014

LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE VUOSAAREN LUKIOSSA 2011-2013 ja 2013-2014 Marko Paju Kuntaliiton Lukioforum 19.6.2013 Marko Paju OPH:n luvaperusteiden toimeenpanokoulutus 4.3.2014 Helsingin

Lisätiedot

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa

Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 21.5.2014 Sanna Penttinen Ammattikoulutuksen tutkintorakenne 52 perustutkintoa 190 ammattitutkintoa 132 erikoisammattitutkintoa Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa

Lisätiedot

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä

Ammattireitti. Laajennetun työssäoppimisen kokeilu. Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Ammattireitti Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Tekemisen meininkiä OSAOn Muhoksen yksikössä Laajennetun työssäoppimisen kokeilu Oulun seudun ammattiopisto OSAO on mukana Opetushallituksen rahoittamassa

Lisätiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto SUOMEN KIELEN KOULUTUS SAVONLINNAN SEUDULLA 2013 2014 Itä-Karjalan Kansanopisto Valoniementie 32 58450 Punkaharju 015 572 11, telefax 015 572 1220 www.ikko.fi rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi

Lisätiedot

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakupalvelujen keskeiset uudistukset 29.10.2013 Katariina Männikkö Esityksen sisältö Oppijan palvelut ja uusi perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen

Lisätiedot

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015

Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 27.8.2014 päivitetty Ohjauksen yhteistyösuunnitelma lv. 2014 2015 Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteistyötavoitteet lukioiden ja peruskoulujen kanssa Jokaisen peruskoulunsa päättävän nuoren tulisi löytää

Lisätiedot

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013

Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Kertomusluonnoksesta annetut lausunnot Maahanmuuttajaoppilaat ja perusopetuksen tuloksellisuus (12/2015) 303/54/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö, 1.7.2015. Opetushallitus, 2.7.2015. Lausunto OKM/96/050/2015

Lisätiedot

Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010

Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010 Ammattistartti osa valmistavien koulutusten palapeliä ohjauksen merkitys opinpolun siirtymissä 12.4.2010 Ammattistarttikokeilun päätösseminaari 12.-13.4.2010 Jyväskylä Kirsti Kupiainen Säädökset ja määräykset

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012

Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012 Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla Opetushallitus 12.3.2012 1 Työ- ja elinkeinotoimistot osana ELY-keskuksen palveluverkkoa Vuonna 2012 alueella 5 toimistoa, joissa yht. n. 210 työntekijää.

Lisätiedot

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos KESU 2011-2016 / OKM-OPH TUSO Koulutuksen ja

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 9.12.2013 OPPIJAN VERKKOPALVELUT SEMINAARI Sari Ellonen Palvelulupaus Oppijan palvelukokonaisuudessa rakennetaan Koulutuksen sähköistä sivistyskeskusta (), josta löytyvät

Lisätiedot

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille

Tiedote yläkoulujen opinto-ohjaajille VUOSAAREN LUKIO_MAAHANMUUTTAJIEN VALMISTAVA KOULUTUS Lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille alkamassa Vuosaaren lukion yhteydessä on syksyllä 2011 alkamassa lukioon valmistava koulutus maahanmuuttajille.

Lisätiedot

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5.

SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista. Jyri Sallinen 14.5. 1 SAMOK:n kooste ammattikorkeakouluista saaduista vastauksista ja ammattikorkeakoulujen internet-sivuilta kerätyistä tiedoista Jyri Sallinen 14.5.2012 15 ammattikorkeakoulua HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi

Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Suomen ohjauspolitiikan ja valtakunnallisen ELO-ryhmän linjaukset ja alueellinen koordinointi Salmian TNO-asiantuntijoiden koulutus 17-18.3.2014 Ulla-Jill Karlsson, OKM neuvotteleva virkamies Ari-Pekka

Lisätiedot

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012

Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Yhteishaun ulkopuolinen muu perusopetuksen jälkeinen koulutus mukaan uuteen kansalliseen hakupalveluun ALPE 2 työpaja 18.10.2012 Opetushallitus / ALPE-tiimi Päivän ohjelma 9:30-10:00 Aamukahvi 10:00-10:15

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen hakupalvelu

Aikuiskoulutuksen hakupalvelu Aikuiskoulutuksen hakupalvelu SADe-hankkeen tilannekatsaus Opintopolun vastuukäyttäjille 5.6.2014 erityisasiantuntija Sari Ellonen, Opetushallitus Vastuukäyttäjien nimeämistilanne Koulutuksen järjestäjiä

Lisätiedot

OPEDA Perusopetus Toinen aste

OPEDA Perusopetus Toinen aste OPEDA Perusopetus Toinen aste Työllistyminen Jatko-opinnot PERUSKOULUN LOPETTANEIDEN TUKEMINEN JATKO-OPINTOIHIN, SUUNNITTELUHANKE koulutustakuumalli nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi nuorisotakuu v.2011

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 24.1.2013 Kotitalousopetuksen järjestäjien tilaisuus Mikä muuttuu kotitalousopetuksen järjestäjien kannalta? Kotitalousopetus poistuu

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotouttavan koulutuksen näkymät Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Helsinki 15.3.2011 Taustaa Lainsäädännön uudistaminen Maahanmuuttohallinnon h muutokset t Maahanmuuttajabarometri

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.

Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen. Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen. www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa. Avoin kaikille Joustava, kokonaisvaltainen opiskelu Yhteisöllisyys sosiaalisuus Suomalainen kansainvälinen www.kansanopistot.fi/ opinnot/hyvatietaa.html www.kansanopistot.fi/ skybase/skymap.htm Kansanopistoja

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja

Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala. Kirsi Kangaspunta johtaja Yhteiskuntatakuu OKM:n toimiala Kirsi Kangaspunta johtaja Koulutustasotavoitteet Maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä Väestön koulutustaso vuonna 2020 perusasteen jälkeinen tutkinto 88%

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski

Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski Miten autan nuoren opintoihin? Palvelujohtaja Mari Tuomikoski z Ohjaako palkka ammatinvalintaa? 2 10.3.2015 Entä auringonlaskun ammatit ja suosikkiammatit? 3 10.3.2015 Verkkopalveluissa on saatavilla laajasti

Lisätiedot

Vapaa sivistystyö OPINTOSETELIT

Vapaa sivistystyö OPINTOSETELIT Vapaa sivistystyö OPINTOSETELIT Pertti Pitkänen 17.11.2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla Taustaa Opintosetelikokeilu 2002, 2003 Laaja lisäselvitys 2003, Pentti Arajärvi (OPM 25:2003) - Aikuisten opintosetelin

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Maahanmuuttajalapset ja -nuoret suomalaisessa koulujärjestelmässä. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajalapset ja -nuoret suomalaisessa koulujärjestelmässä. Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajalapset ja -nuoret suomalaisessa koulujärjestelmässä Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689

Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Maahanmuuttajien opetus Oulun kaupungin opetustoimessa hallinnon näkökulmasta Raimo Salo Erityisen tuen keskus Oulun kaupungin opetustoimi raimo.salo@ouka.fi 044 703 9689 Oulun kaupunki Opetustoimi Erityisen

Lisätiedot

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY

Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Mikä ihmeen kansanopisto? SUOMEN KANSANOPISTOYHDISTYS FINLANDS FOLKHÖGSKOLFÖRENING RY Yleistä avoin kaikille joustava, kokonaisvaltainen ja kokopäiväopiskelu yhteisöllisyys sosiaalisuus läheinen kansainvälinen

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSOHJELMA 2013 2017

MONIKULTTUURISUUSOHJELMA 2013 2017 MONIKULTTUURISUUSOHJELMA 2013 2017 LÄHTÖKOHDAT Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminta-ajatus ja visio monikulttuurisuuden näkökulmasta Ammattiopisto Tavastia on kaikille opiskelijoille sopiva ja helposti

Lisätiedot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot

HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010. Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot HAKUTIEDOTE 1 (3) 13.12.2010 84/2010 Asia HAKUTIEDOTE 2011 Vapaa sivistystyö Opintosetelityyppiset valtionavustukset Kansanopistot Taustaa Säädösperusta: Laki vapaasta sivistystyöstä 21.8.1998/632 14,

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi

SAK ry Hallituksen suositus 1(6) koulutusohjesäännöksi SAK ry Hallituksen suositus 1(6) HENKILÖSTÖN KOULUTUKSEN KORVAUKSET JA TUKIMUODOT Sisällys Sivu 1. Ammatillinen henkilöstökoulutus.. 2 1.1 Perehdyttämiskoulutus. 2 1.2 Täydennys- ja uudelleenkoulutus.

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016

Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella. Heikki Blom 20.5.2016 Lukiokoulutuksen kehittäminen hallituskaudella Heikki Blom 20.5.2016 Selvitykset ja arvioinnit Lukion tuottamat jatkokoulutusvalmiudet korkeakoulutuksen näkökulmasta. Koulutuksen arviointineuvoston julkaisuja

Lisätiedot

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni

OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni OPPILAANOHJAUKSEN KEHITTÄMISEN TULOKSIA JA TAVOITTEITA Koordinaattoritapaaminen 19.8. Paasitorni Sanna Mäkinen, KM, sanna.makinen@joensuu.fi Kehittävä arviointi, Joensuun yliopisto TAUSTALLA: Hallitusohjelma:

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016. 30. Aikuiskoulutus

Talousarvioesitys 2016. 30. Aikuiskoulutus 30. Aikuiskoulutus Tämän luvun momenteilta rahoitetaan ammatillista lisäkoulutusta, oppisopimuskoulutusta, vapaata sivistystyötä, sivistys- ja neuvontajärjestöjä, opetustoimen henkilöstökoulutusta sekä

Lisätiedot

Työpaja- pedagogiikka

Työpaja- pedagogiikka Työpaja- pedagogiikka LAHTI 28.10.2014 Susanna Palo 28.10.2014 TPY = Valtakunnallinen työpajayhdistys? TEKEMÄLLÄ OPPII -hanke Työpajapedagogiikka Työpajatoiminnan määrittely ja asemointi palvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön. TOPSEK-opintojakso 13.10.2009

Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön. TOPSEK-opintojakso 13.10.2009 Näkökulmia tvt:n opetuskäyttöön TOPSEK-opintojakso 13.10.2009 Tavoite johdattaa opintojakson työskentelyyn nostaa esille ajankohtaisia koulutuspolitiikan tavoitteita tarkastella tvt:n opetuskäytön haasteita

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Oppilaanohjaus ja romanioppilaat. Helena Korpela

Oppilaanohjaus ja romanioppilaat. Helena Korpela Oppilaanohjaus ja romanioppilaat Helena Korpela Taustatutkimusta, Romanipoliittinen ohjelma o Erityisluokka elämänkulussa. Selvitys peruskoulussa erityisluokalla opiskelleiden vammaisten, romaniväestöön

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat

VALMA-muutokset. Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat VALMA-muutokset Lainsäädäntö, rahoitus, järjestämisluvat 5.11.2014 VALMA MUUTOSTEN TUULISSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavien koulutusten kehittämisseminaari Hallitusneuvos Piritta Sirvio Opetus-

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät

Katariina Männikkö. Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Katariina Männikkö Ammattistartit sähköiseen hakuun 28.11.2012 Ammattistarttipäivät Oppijan palvelut Oppijan verkkopalvelun esittelyvideo http://www.youtube.com/watch?v=yjfkp9xl8cq Nykytila Tavoitetila

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA

OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA OPPILAITOS- NUORISOTYÖ LÄPÄISYN TEHOSTAJANA HISTORIA Idea lähtenyt kehittymään Pirkon erityisopettajan Sanna-Mari Jalavan opinnäytetyöstä Toisen asteen yhteys Ammatillisen koulutuksen ja nuorisotyön yhteiset

Lisätiedot

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo

Katariina Männikkö. Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Katariina Männikkö Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen uudistuu 11.12.2012 Oppijan seminaari, Finlandia-talo Haku perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen Mitä on perusopetuksen jälkeinen koulutus?

Lisätiedot