HELSINGIN YLIOPISTON MAISTERIURASEURANTA- RAPORTTI. VUOSINA VALMISTUNEET.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTON MAISTERIURASEURANTA- RAPORTTI. VUOSINA VALMISTUNEET."

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTON MAISTERIURASEURANTA- RAPORTTI. VUOSINA VALMISTUNEET Eric Carver & Tuukka Kangas Opetuksen strategiset palvelut Johdon tieto- ja analytiikkapalvelut Lähdeviite: Carver, Eric & Kangas, Tuukka: Helsingin yliopiston maisteriuraseurantaraportti. Vuosina valmistuneet. Helsingin yliopisto

2 SISÄLTÖ Perustiedot yliopistojen uraseurantakyselyistä Raportin kuvaus Analyysin tueksi: perustietoa korkeasti koulutettujen työmarkkinoiden kehityksestä 2000-luvulla Helsingin yliopistosta valmistuneiden maisteriuraseurantakyselyjen tulokset. Vuosina valmistuneet: Uraseurantakyselyihin vastanneet 2013 valmistuneiden työmarkkinatilanne 5 vuotta valmistumisen jälkeen. Viisi vuotta työelämässä tunnuslukuja (työuran kuva, yrittäjyys, työttömyyttä kokeneet). Työn ja koulutuksen suhde (työn koulutustasovastaavuus, tyytyväisyys tutkintoon). Työllistymiseen vaikuttavat tekijät ja työelämän osaamistarpeet. 2

3 YLIOPISTOJEN URASEURANNAT Valtakunnalliset uraseurantakyselyt: maistereiden uraseurannat 5 vuotta valmistumisen jälkeen, tohtoreiden 2-3 vuotta (uusimmissa tohtorikyselyissä 3 vuotta) Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä vastaa kyselyistä, yliopistot vastaavat oman aineistonsa hyödyntämisestä. Töissä.fi aineisto perustuu uraseurantoihin: Lisätietoa uraseurannoista: Uusin maisteriseuranta-aineisto: vuonna 2013 valmistuneet (vastaukset 10-11/2018) Uusin tohtoriuraseuranta-aineisto: vuosina 2015 valmistuneet (vastaukset 10-11/2018) 25/09/2019 3

4 AINEISTON KERUU URASEURANTAKYSELYISSÄ Uraseurantakyselyt lähetetään kaikille kohderyhmään kuuluville. Maisteriuraseurannan kohderyhmään kuuluvat kaikki ylemmän korkeakoulututkinnon ja farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneet. Tohtoriuraseuranta lähetetään kaikille kohderyhmään kuuluville tohtoreille. Kohderyhmän tiedot poimitaan valtakunnallisesta VIRTA-tietokannasta (johon tiedot tulevat yliopistojen opintorekistereistä). Vastanneiden taustamuuttujatietoja täydennetään yliopistojen opintorekisteritiedoilla (pääaine, koulutusohjelma, laitos, tiedekunta). Osoitetiedot haetaan Väestörekisteristä kyselyt toimitettiin vastaajille tekstiviestillä (jos puhelinnumero tiedossa) tai postitse (jos ei numeroa tiedossa). Lisäksi yliopistot lähettivät kyselyä sähköpostilla alumnirekisterissä oleville ja kohderyhmään kuuluville. Tiedon keruu tehtiin valtakunnallisesti ja keskitetysti Tampereen yliopiston Tilastollisen tutkimuspalvelun TUPA:n ja CSC Tieteen tietotekniikan keskuksen toimesta, yhteistyössä yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmän kanssa. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset raportoidaan niin, että yksittäistä vastaajaa ei voida tunnistaa. 4

5 URASEURANTATOIMINTA HELSINGIN YLIOPISTOSSA Uraseurantakyselyistä saatavaa tietoa käytetään Helsingin yliopistossa muun muassa koulutuksen kehittämiseen, opiskelijoiden ohjauksessa ja uraohjauksessa ja tutkimuksessa. Uraseurantakyselytoiminta on organisoitu HY:ssä vuodesta 2016 useiden yksiköiden yhteistyössä. Toiminnan koordinaatiovastuu on ollut aiemmin urapalveluissa, mutta vuoden 2019 alusta koordinaatiovastuu siirtyi opetuksen strategisiin palveluihin. Lukuvuoden HY:n uraseurantaprojektiryhmään kuuluvat Eric Carver, opetuksen strategiset palvelut Tuukka Kangas, johdon tieto- ja analytiikkapalvelut Miika Mertanen, urapalvelut Erkki Raulo, tutkimuspalvelut Kati Salmivaara, viestintä Lisäksi toimintaan osallistuvat ja sitä tukevat asiantuntemuksellaan Yliopistopedagogiikan keskus HYPE (Tarja Tuononen), opintorekisteri ja viestintä ja yhteiskuntasuhteiden alumnisuhdetiimi. 5

6 URASEURANTOJEN KÄYTTÄMINEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISESSÄ (ESIM. MAISTERIURASEURANNAT) Peilataan ennakointitietoon 1. Megatrendit 2. Mahdolliset tulevaisuudet 3. Yliopiston oma visio koulutuksesta 200X-2013 Opinnot yliopistossa Maisterin alku-ura (5. vuotta valmistumisen jälkeen) Syksy 2018 kysely Analysoitava muuttuvassa kontekstissa: Yliopistokoulutuksen kehitys, talouden ja työmarkkinoiden kehitys. Vrt. kurssipalaute, kandipalaute, HowULearn Eric Carver Helsingin yliopisto Opetuksen strategiset palvelut 6

7 URASEURANTA- RAPORTIN SISÄLLÖSTÄ Raportissa keskitytään uusimman, 2018 syksyllä kerätyn uraseurannan tulosten raportointiin. Valtakunnallisen uraseurantakyselyn kohderyhmänä olivat vuonna 2013 ylemmän korkeakoulututkinnon ja farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneet. Raportissa käytetään myös aiempien uraseurantakyselyiden ( valmistuneet) vastauksia ajallisen vertailun vuoksi. Helsingin yliopistossa kyselyn tulosten raportoinnissa käytetään vuoden 2017 alusta voimaan astunutta tiedekuntajakoa. Psykologit ja logopedit ovat lääketieteelliseen tiedekunnan jakaumassa ja fonetiikasta ja kognitiotieteestä valmistuneet humanistisen tiedekunnan jakaumassa. Tiedekuntavertailussa on hyvä huomioida se, että alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet lastentarhanopettajat ja farmaseutit ovat mukana oman tiedekuntansa vastausjakaumassa. Yliopistotason raportissa vertaillaan tiedekuntia keskenään, tiedekuntaraportissa tiedekunnan oppialaryhmiä. Tiedekuntien välillä oli 2013 valmistuneiden kyselyssä iso ero vastausaktiivisuudessa, vaihteluväli 34%- 58%. 7

8 HUOMIOITA RAPORTISSA KÄYTETYISTÄ KUVAAJISTA Raportissa käytetään työnantajasektorin ja pääasiallisen työn luonteen raportoinnissa mallia, jossa vastausvaihtoehdoista näytetään vain 4-6 suurinta luokkaa. Kaikki muut vastaukset ovat luokassa muut. Ratkaisu helpottaa kuvaajien tulkintaa ja keskeisimpien vastausvaihtoehtojen huomaamista. Maisteriuraseurannan yliopistoraportissa käytetään pääosin vain uusimman uraseurantakyselyn tuloksia. Tiedekuntaraporteissa lasketaan yhteen 2011, 2012 ja 2013 vastanneiden vastaukset. Tämä mahdollistaa hienojakoisemman tulosten raportoinnin koulutusaloilla, joilla on vähemmän valmistuneita ja kyselyyn vastanneita vuosittain. Tohtoriuraseurantaraportissa yliopisto ja tutkijakoulutason kuvaajissa on pääasiallisesti vain 2015 valmistuneiden vastaukset. Tiedekuntatason tulosten raportoinnissa käytetään pääosin valmistuneiden vastauksia yhdessä. Kuusiportaisissa ja seitsenportaisissa kysymyksissä raportoinnissa luokitellaan vastauksia niin, että vastausvaihtoehdot 4-6 lasketaan yhteen (täysin sama mieltä, samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä). Samaa periaatetta on käytetty myös vastausjakaminen järjestämiseen tiedekunta- ja oppialavertailuissa. Presentation Name / Firstname Lastname 25/09/2019 8

9 ANALYYSIN TUEKSI: PERUSTIETOA KORKEASTI KOULUTETTUJEN TYÖMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2000-LUVULLA Eric Carver asiantuntija Helsingin yliopiston opetuksen strategiset palvelut yhteistyössä Heikki Taulu ekonomisti Akava 9

10 KESKEISIÄ HUOMIOITA TYÖMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ Korkeakoulutetun työvoiman määrä on lisääntynyt ja perusasteen koulutuksen varassa olevien määrä laskenut voimakkaasti. Alemman korkeakouluasteen suorittaneiden määrä on lisääntynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen eniten, yli kaksinkertaiseksi. Samaan aikaan työikäisen alimman korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä on vähentynyt. Syynä on 1990-luvun alun ammattikorkeakoulu-uudistus, jonka jälkeen alimman korkea-asteen tutkintoja, ns. opistotutkintoja, ei ole enää suoritettu. Tohtoreiden määrä on noin kaksinkertaistunut 2000-luvulla.* Finanssikriisi ja pitkä matalan talouskasvun aika ( ) heikensi työmarkkinatilannetta merkittävästi ja kasvatti myös korkeasti koulutettujen työttömyyttä. Työmarkkinatilanne on parantunut kaikilla koulutustasoilla ja koulutusaloilla loppuvuodesta 2016 asti. Korkeasti koulutettujen työttömyys laski voimakkaasti vuosina Koulutus on kannattanut suhteellisesti kaikissa suhdannetilanteissa. Mitä korkeampi koulutusaste, sitä korkeampi työllisyysaste. Alakohtaiset erot työmarkkinatilanteen kehityksessä ovat olleet merkittäviä eri suhdanteissa. On tärkeää myös huomata, että joillakin koulutusaloilla on vallinnut käytännössä katsoen täysityöllisyys koko 2000-luvun, suhdanteista riippumatta. *HUOM! Tilastokeskuksen luokittelussa tutkija-asteeseen lasketaan myös lisensiaatit, mutta ei lääketieteen, hammaslääketieteen tai eläinlääketieteen lisensiaatteja, jotka lasketaan luokittelussa ylemmiksi korkeakoulututkinnoiksi. 10

11 TYÖVOIMAN (15-64-VUOTIAAT) KEHITYS KOULUTUSASTEITTAIN , LÄHDE: TILASTOKESKUS, TYÖSSÄKÄYNTITILASTO Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Alin korkea-aste / Alempi korkeakouluaste Toinen aste / Erikoisammattikoulutusaste Ylempi korkeakouluaste / Tutkijakoulutusaste

12 Korkeakoulututkinnon suorittanut työvoima, vuotiaat, LÄHDE: TILASTOKESKUS, KOULUTUSREKISTERI Alempi korkeakouluaste Ylempi korkeakouluaste Tutkijakoulutusaste (oik. asteikko) Oikea asteikko: Tutkijakoulutusaste, tohtorit ja lisensiaatit

13 TYÖVOIMAN MÄÄRÄ KORKEAKOULUTETTUJEN ERI KOULUTUSALOILLA LÄHDE: TILASTOKESKUS, KOULUTUSREKISTERI Diplomi-insinööri Ekonomi, ylempi korkeakoulututkinto Filosofian maisteri (hum.) Kasvatustieteiden maisteri Filosofian maisteri (luonn.) Valtiot./yhteisk./hallintot. maisteri Lääkäri Oikeustieteen kandidaatti/maisteri Lastentarhanopettaja Taideaineet (ylempi korkeakoulututk.) Agronomi, maa- ja metsät. maisteri Teologian koulutus (ylempi korkeak.) Hammaslääkäri Farmaseutti Arkkitehti

14 TYÖVOIMAN MÄÄRÄ KORKEAKOULUTETTUJEN ERI KOULUTUSALOILLA LÄHDE: TILASTOKESKUS, KOULUTUSREKISTERI Lääkäri Oikeustieteen kandidaatti/maisteri Lastentarhanopettaja Taideaineet (ylempi korkeakoulututk.) Agronomi, maa- ja metsät. maisteri Teologian koulutus (ylempi korkeak.) Hammaslääkäri Farmaseutti Arkkitehti

15 90,0 Tutkinnon suorittaneiden työikäisten (15-64-vuotiaat) työllisyysasteet eri koulutusasteilla Lähde: Tilastokeskus Tutkijakoulutusaste 85,0 Ylempi korkeakouluaste 80,0 Alempi korkeakouluaste 75,0 Alin korkea-aste 70,0 Keskiaste 65,

16 TYÖLLISYYSASTEET ERÄILLÄ KORKEAKOULUTETTUJEN KOULUTUSALOILLA, VUOTIAAT, LÄHDE: TILASTOKESKUS, TYÖSSÄKÄYNTITILASTO 95,0 Lääkäri 93,0 Kasvatustieteen maisteri 91,0 Hammaslääkäri Farmasia, al. ja ylempi korkeak. 89,0 Oikeustieteet, ylempi korkeak. Arkkitehti 87,0 Diplomi-insinööri Kauppatieteet, ylempi korkeak. 85,0 Tutkijakoulutusaste Ylempi korkeakouluaste 83,0 VTM, YTM, HTM Teologian maisteri 81,0 Agronomi, MMM Alempi korkeakouluaste 79,0 Filosofian maisteri (luonn.) 77,0 Lastentarhaopettaja Filosofian maisteri (hum.) 75, Taideala, ylempi korkeak. 16

17 14,0 % TYÖTTÖMIEN OSUUS TYÖVOIMASTA ERI KOULUTUSASTEILLA , % LÄHTEET: TILASTOKESKUS, TYÖSSÄKÄYNTITILASTO SEKÄ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, TYÖNVÄLITYSTILASTO. 12KK KESKIARVO TYÖTTÖMIEN TYÖHAKIJOIDEN MÄÄRÄSTÄ. LASKELMA: AKAVA 12,0 % 10,0 % Kaikki työttömät 8,0 % Lisensiaatti 6,0 % Alempi korkeakouluaste 4,0 % Ylempi korkeakouluaste 2,0 % 0,0 % Tohtori

18 TYÖTTÖMIEN OSUUS TYÖVOIMASTA ERÄILLÄ KORKEAKOULUTETTUJEN KOULUTUSALOILLA LÄHTEET: TILASTOKESKUS, TYÖSSÄKÄYNTITILASTO SEKÄ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ, TYÖNVÄLITYSTILASTO. 12KK KESKIARVO TYÖTTÖMIEN TYÖHAKIJOIDEN MÄÄRÄSTÄ. LASKELMA: AKAVA. 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % Taideaineet (ylempi korkeakoulututk.) Filosofian maisteri (hum.) Filosofian maisteri (luonn.) Teologian koulutus (ylempi korkeak.) Valtiot./yhteisk./hallintot. maisteri Ekonomi, ylempi korkeakoulututkinto Agronomi, maa- ja metsät. maisteri Arkkitehti Diplomi-insinööri Kasvatustieteiden maisteri Oikeustieteen kandidaatti/maisteri Farmaseutti Lastentarhanopettaja 0,0 % Hammaslääkäri Lääkäri

19 HELSINGIN YLIOPISTON MAISTERIURASEURANTA- RAPORTTI VUOSINA VALMISTUNEET Eric Carver Opetuksen strategiset palvelut Tuukka Kangas Johdon tieto- ja analytiikkapalvelut

20 SELITTEITÄ Symboli Merkitys Luku on kasvanut viime kyselystä, ja muutos on tilastollisesti merkitsevä Luku on kasvanut viime kyselystä, mutta muutos ei ole tilastollisesti merkitsevä Kyselyiden välillä ei ole tapahtunut muutosta Luku on pienentynyt viime kyselystä, mutta muutos ei ole tilastollisesti merkitsevä Luku on pienentynyt viime kyselystä, ja muutos on tilastollisesti merkitsevä

21 VASTAUSPROSENTIT 1/2 Valmistumisvuosi (kyselyvuosi) Farmasian Bio- ja ympäristötieteellinen Eläinlääketieteellinen Lääketieteellinen Matemaattisluonnontieteellinen Maatalousmetsätieteellinen Helsingin yliopisto 2003 (2008) 83 (71 %) 33 (56 %) 131 (53 %) 116 (63 %) 149 (58 %) 117 (53 %) 1478 (56 %) 2005 (2010) 72 (52 %) 30 (63 %) 104 (55 %) 96 (54 %) 153 (53 %) 83 (43 %) 1305 (51 %) 2007 (2012) 69 (48 %) 26 (63 %) 100 (47 %) 110 (49 %) 170 (53 %) 107 (51 %) 1425 (50 %) 2009 (2014) 29 (54 %) 32 (53 %) 70 (40 %) 75 (38 %) 72 (42 %) 40 (44 %) 794 (45 %) 2011 (2016) 39 (36 %) 21 (55 %) 47 (26 %) 63 (30 %) 120 (44 %) 75 (39 %) 917 (38 %) 2012 (2017/18) 65 (52%) 21 (47%) 71 (32%) 68 (32%) 131 (42%) 86 (38%) 1109 (40%) 2013 (2018) 72 (58 %) 28 (42 %) 70 (34 %) 91 (38 %) 132 (42 %) 116 (43 %) 1242 (42 %) Yhteensä

22 VASTAUSPROSENTIT 2/2 Valmistumisvuosi (kyselyvuosi) Humanistinen Kasvatustieteellinen Oikeustieteelline n Teologinen Valtiotieteellinen Yhteensä 2003 (2008) 261 (49 %) 243 (63 %) 110 (50 %) 62 (56 %) 173 (52 %) 1478 (56 %) 2005 (2010) 217 (48 %) 187 (51 %) 90 (45 %) 85 (52 %) 188 (53 %) 1305 (51 %) 2007 (2012) 244 (48 %) 216 (52 %) 111 (42 %) 85 (50 %) 187 (54 %) 1425 (50 %) 2009 (2014) 149 (47 %) 115 (48 %) 76 (42 %) 43 (43 %) 93 (48 %) 794 (45 %) 2011 (2016) 162 (40 %) 119 (39 %) 82 (34 %) 52 (42 %) 137 (41 %) 917 (38 %) 2012 (2017/18) 214 (43 %) 176 (46%) 68 (29%) 65 (42%) 144 (40%) 1109 (40%) 2013 (2018) 239 (42 %) 169 (45 %) 89 (34 %) 70 (42 %) 166 (47 %) 1242 (42 %) Yhteensä

23 VASTAAJAT Vastaajista 76 % oli naisia (valmistuneista 72 %) Vastaajista 97 % oli Suomen kansalaisia (valmistuneista 94 %) Vastaajien keski-ikä valmistuessaan oli 30 (valmistuneilla 30 vuotta)

24 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖMARKKINATILANNE 5 VUOTTA VALMISTUMISEN JÄLKEEN Töissä 93 %, työttömänä 2 % ja työvoiman ulkopuolella 5 % Työllisten osuus työvoimasta 98 % Yleisimmät työnantajasektorit Yritykset yhteensä 32 % Kunta/ kuntayhtymä 28 % Järjestöt, säätiöt, seurakunnat vastaavat (3 sektori) 12 % Yliopistot 11 % Yleisin pääasiallinen työn luonne Opetus tai kasvatus 21 % Asiakas/potilastyö 14 % Tutkimus 13 % Hallinto-, suunnittelu- ja kehitystehtävät 13 % Mediaanipalkka kuukaudessa 3300 euroa

25 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖMARKKINATILANNE KYSELYN VASTAUSHETKELLÄ Osuus [%] HY (N = 1228) Kaikki yliopistot (N = 5843) Muut yliopistot (N = 4615) Vakituinen kokopäivätyö 56 % 63 % 65 % Määräaikainen kokopäivätyö 20 % 17 % 16 % Osa-aikatyö 5 % 3 % 3 % Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer 3 % 4 % 4 % Useita rinnakkaisia työsuhteita 2 % 1 % 1 % Työskentely apurahalla 3 % 1 % 1 % Perhevapaa (työsuhteesta) 4 % 5 % 5 % Työllistetty/työharjoittelu 0,1 % 0,1 % 0,1 % Työssä yhteensä 93 % 94 % 95 % Työtön työnhakija 2 % 2 % 2 % Työvoimakoulutus tai vastaava 0,3 % 0,3 % 0,2 % Työtön yhteensä 2 % 2 % 2 % Päätoiminen opiskelu 3 % 2 % 2 % Perhevapaa (ei työsuhdetta) 2 % 2 % 1 % Työvoiman ulkopuolella 0 % 0,02 % 0,02 % Muu 0,7 % 1 % 1 % Työvoiman ulkopuolella yhteensä 5 % 5 % 4 %

26 Osuus [%] 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖMARKKINATILANNE KYSELYN VASTAUSHETKELLÄ BY (71) EL (28) FARM (69) HUM (235) KASV (168) LÄÄK (89) MM (115) ML (131) OIK (89) TEOL (68) VALT (165) HY (1228) Vakituinen kokopäivätyö 31 % 43 % 64 % 50 % 64 % 37 % 60 % 58 % 71 % 59 % 63 % 56 % Määräaikainen kokopäivätyö 38 % 18 % 12 % 17 % 14 % 34 % 18 % 24 % 14 % 22 % 22 % 20 % Osa-aikatyö 4 % 18 % 9 % 6 % 2 % 15 % 3 % 3 % 1 % 6 % 0,6 % 5 % Itsenäinen yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer 3 % 11 % 0 % 4 % 2 % 2 % 7 % 0,8 % 2 % 2 % 3 % 3 % Useita rinnakkaisia työsuhteita 1 % 4 % 1 % 3 % 0 % 2 % 0 % 0,8 % 1 % 2 % 2 % 2 % Työskentely apurahalla 6 % 0 % 0 % 4 % 0,6 % 1 % 4 % 5 % 0 % 3 % 2 % 3 % Perhevapaa (työsuhteesta) 1 % 7 % 7 % 5 % 10 % 8 % 2 % 2 % 7 % 0 % 0,6 % 4 % Työllistetty/työharjoittelu 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0,8 % 0 % 0 % 0 % 0,1 % Työssä yhteensä 85 % 100 % 93 % 89 % 93 % 99 % 93 % 93 % 96 % 93 % 94 % 93 % Työtön työnhakija 4 % 0 % 0 % 5 % 0 % 0 % 2 % 0,8 % 0 % 2 % 1 % 2 % Työvoimakoulutus tai vastaava 0 % 0 % 0 % 0,4 % 0 % 0 % 0,9 % 0,8 % 0 % 0 % 0,6 % 0,3 % Työtön yhteensä 4 % 0 % 0 % 6 % 0 % 0 % 3 % 2 % 0 % 2 % 2 % 2 % Päätoiminen opiskelu 6 % 0 % 6 % 3 % 2 % 0 % 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 3 % Perhevapaa (ei työsuhdetta) 6 % 0 % 0 % 2 % 5 % 1 % 1 % 0,8 % 0 % 3 % 2 % 2 % Työvoiman ulkopuolella 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Muu 0 % 0 % 1 % 0,4 % 0,6 % 0 % 2 % 0 % 2 % 2 % 0 % 0,7 % Työvoiman ulkopuolella yhteensä 11 % 0 % 7 % 6 % 7 % 1 % 4 % 4 % 5 % 6 % 6 % 5 %

27

28

29

30

31

32 2013 VALMISTUNEET VIISI VUOTTA TYÖELÄMÄSSÄ TUNNUSLUKUJA Valmistumisen jälkeistä työuraa parhaiten kuvaavat vaihtoehdot: Useita eri työnantajia, määräaikaisuuksia tai toimeksiantoja tai työskentelyä apurahalla, ei juuri katkoksia 39 % Yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä valmistumisesta lähtien 33 % Vaihtuvia työnantajia ja tehtäviä, joiden välissä katkoksia, opiskelua tai työttömyysjaksoja 15 % Valmistumisen jälkeen työttömyyttä on kokenut 33 % Yrittäjänä, freelancerina tai ammatinharjoittajana on toiminut 23 % vastaajista 32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Tiedekunta, suluissa vastaajamäärä Bio- ja ympäristötieteellinen (69-72) VIISI VUOTTA TYÖELÄMÄSSÄ, 2013 VALMISTUNEET TIEDEKUNNITTAIN On ollut työttömänä On toiminut yrittäjänä/freelancerina/amm atinharjoittajana On suorittanut tieteellisiä jatkoopintoja 51 % 21 % 36 % 14 % Eläinlääketieteellinen (27-28) 15 % 75 % 18 % 7 % Farmasian (68-70) 19 % 4 % 11 % 17 % Humanistinen ( ) 43 % 37 % 18 % 10 % Kasvatustieteellinen ( ) 20 % 15 % 6 % 11 % Lääketieteellinen (81-91) 11 % 20 % 18 % 4 % Maatalous-metsätieteellinen ( ) 34 % 23 % 16 % 13 % Matemaattis-luonnontieteellinen ( ) 41 % 11 % 27 % 13 % Oikeustieteellinen (85-89) 33 % 21 % 9 % 11 % Teologinen (67-70) 43 % 19 % 9 % 11 % Valtiotieteellinen ( ) 35 % 23 % 13 % 13 % Helsingin yliopisto ( ) 33 % 23 % 16 % 11 % On suorittanut opintoja tähtäimessä toinen korkeakoulututkinto

44 VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN TYÖN JA KOULUTUKSEN SUHDE Kysymykset kysytty kuusiportaisella asteikolla. Osuuteen laskettu mukaan vastausvaihtoehdot 4-6 (melko tyytyväinen-erittäin tyytyväinen/melko samaa mieltä-täysin samaa mieltä) Työ vastaa vaativuustasoltaan hyvin yliopistollista koulutusta : 81 % vastaajista Pystyy hyödyntämään yliopistossa oppimia tietoja ja taitoja nykyisessä työssä hyvin: 84 % Koulutus antoi riittävät valmiudet työelämään: 63 % Tyytyväisiä tutkintoon työuran kannalta: 81 % 44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 Helsingin yliopisto ( ) 81 % 84 % 63 % 81 % TYÖN JA KOULUTUKSEN SUHDE, 2013 VALMISTUNEET TIEDEKUNNITTAIN Työ vastaa vaativuustasoltaan hyvin yliopistollista koulutusta* Pystyy hyödyntämään yliopistossa oppimia tietoja ja taitoja nykyisessä työssä hyvin* Tiedekunta, suluissa vastaajamäärä Koulutus antoi riittävät valmiudet työelämään* Bio- ja ympäristötieteellinen (64-71) 72 % 81 % 55 % 67 % Eläinlääketieteellinen (28) 93 % 100 % 86 % 96 % Farmasian (68-70) 74 % 79 % 81 % 91 % Humanistinen ( ) 76 % 79 % 52 % 74 % Kasvatustieteellinen ( ) 84 % 86 % 68 % 82 % Lääketieteellinen (89-91) 93 % 96 % 81 % 95 % Maatalous-metsätieteellinen ( ) 72 % 79 % 57 % 76 % Matemaattis-luonnontieteellinen ( ) 85 % 87 % 66 % 85 % Oikeustieteellinen (89) 92 % 90 % 56 % 97 % Teologinen (69-70) 77 % 77 % 67 % 71 % Valtiotieteellinen ( ) 83 % 85 % 57 % 80 % Tyytyväisiä tutkintoon työuran kannalta*

54 TUTKINTOTYYTYVÄISYYDEN YHTEYS MUIHIN MUUTTUJIIN, VUONNA 2013 VALMISTUNEET Muuttuja Vastaus* Osuus tyytyväisiä 1 Työ vastaa vaatimustasoltaan koulutusta Pystyy hyödyntämään yliopistossa opittuja tietoja ja taitoja hyvin Kyllä 90 % Ei 50 % Kyllä 89 % Ei 47 % Koulutus antoi riittävät valmiudet työelämään Suosittelisin koulutustani muille Työnantajat arvostavat tutkintoani Kyllä 90 % Ei 36 % Kyllä 92 % Ei 37 % Kyllä 89 % Ei 36 % Kaikki 81 % 1 Kuusiportaisen asteikon vastausvaihtoehdot 4-6 (melko tyytyväinen/tyytyväinen/erittäin tyytyväinen; hieman samaa mieltä/samaa mieltä/täysin samaa mieltä)

55 TUTKINTOTYYTYVÄISYYDEN YHTEYS MUIHIN MUUTTUJIIN, VUONNA 2013 VALMISTUNEET Muuttuja Vastaus Osuus tyytyväisiä 1 Sukupuoli On ollut työttömänä On suorittanut opintoja tähtäimessä toinen kktutkinto On suorittanut tieteellisiä jatko-opintoja Mies 82 % Nainen 81 % Kyllä 70 % Ei 86 % Kyllä 70 % Ei 83 % Kyllä 87 % Ei 80 % Kaikki 81 % 1 Kuusiportaisen asteikon vastausvaihtoehdot 4-6 (melko tyytyväinen/tyytyväinen/erittäin tyytyväinen)

56 TYÖLLISTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA TYÖELÄMÄN OSAAMISTARPEET, 2013 VALMISTUNEET Tärkeimpiä työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä* Kyky kertoa omasta osaamisesta 80 % Muu työkokemus 65 % Tutkinnon aineyhdistelmä 54 % Tärkeimmät nykyisessä työssä tarvittavat osaamisalueet ovat: Kyky oppia ja omaksua uutta Itseohjautuvuus/oma-aloitteisuus Teoreettinen osaaminen Tiedonhaku Analyyttisen, systemaattisen ajattelun taidot *Tässä tarkastelussa laskettu yhteen vastausvaihtoehdot 4-6 vastanneiden osuus (4=melko tärkeä, 5=tärkeä, 6 =erittäin tärkeä). 25/09/

57

58 TYÖLLISTYMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT, 2013 VALMISTUNEET BY EL FARM HUM KASV LÄÄK MM ML OIK TEOL VALT HY Kyky kertoa omasta osaamisesta Muu työkokemus Tutkinnon aineyhdistelmä Kontaktit/suhdeverkostot Harjoittelu Muut opinnot/koulutukset Kansainvälinen kokemus Järjestötyö/harrastukset Aktiivisuus/profiloituminen sosiaalisessa mediassa 86 % 67 % 77 % 78 % 87 % 62 % 81 % 87 % 87 % 66 % 89 % 81 % 64 % 46 % 54 % 67 % 66 % 46 % 64 % 55 % 84 % 69 % 74 % 65 % 71 % 25 % 43 % 57 % 58 % 36 % 52 % 74 % 35 % 49 % 54 % 54 % 59 % 43 % 43 % 51 % 45 % 33 % 57 % 47 % 44 % 51 % 58 % 49 % 48 % 39 % 69 % 40 % 38 % 56 % 46 % 48 % 51 % 34 % 57 % 47 % 46 % 21 % 43 % 42 % 49 % 17 % 33 % 29 % 28 % 41 % 31 % 36 % 38 % 29 % 9 % 33 % 17 % 6 % 33 % 20 % 27 % 23 % 35 % 26 % 33 % 21 % 11 % 22 % 23 % 9 % 28 % 15 % 15 % 33 % 27 % 22 % 20 % 4 % 7 % 14 % 7 % 2 % 24 % 13 % 5 % 13 % 19 % 13 % Kuusiportaisen asteikon vastausvaihtoehdot 4-6 (melko tärkeä/tärkeä/erittäin tärkeä). Värikartan peruste: ero yliopiston osuuteen on joko 10 % (jos yliopiston osuus on yli 50 %) tai 20 % (jos yliopiston osuus alle 50 %).

59

60 KESKEISIÄ HAVAINTOJA VUONNA 2013 VALMISTUNEIDEN URASEURANTA Vastausaktiivisuus kasvoi edelliseen kyselyyn verrattuna 2 %-yksiköllä. Useissa tiedekunnissa kasvu oli vähintään 5 %-yksikköä valmistuneiden työmarkkinatilanne 5 vuotta valmistumisen jälkeen on hyvä. Työllisten osuus työvoimasta on 98 %. Kolmasosa valmistuneista on kuitenkin kohdannut työttömyyttä 5 vuoden aikana. Koulutusalaerot ovat isoja. Yleisin alku-uraa kuvaava luonnehdinta on useita eri työnantajia, määräaikaisuuksia tai toimeksiantoja tai työskentelyä apurahalla, ei juuri katkoksia (39 %). Kolmasosa valmistuneista on ollut yhtäjaksoisesti saman työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä valmistumisesta lähtien. Työllistymisen laatua ja koulutuksen ja työn suhdetta mittaavien kysymysten valossa Helsingin yliopistosta valmistuneet ovat pääosin tyytyväisiä. Kyselyyn vastanneet kokevat, että heidän työnsä vastaa vaativuustasoltaan hyvin yliopistollista koulutusta (81 %) ja he pystyvät hyödyntämään yliopistossa oppimia tietoja ja taitoja työssään hyvin (84 %). Valtaosa (81 %) on myös tyytyväisiä tutkintoonsa työuran kannalta. Toisaalta vain 63 % valmistuneista kokee, että koulutus on antanut riittävät valmiudet työelämään. Tiedekuntaerot ovat merkittäviä. Tutkintotyytyväisyys korreloi vahvasti työn koetun koulutustasovastaavuuden, pystyykö hyödyntämään oppimaansa ja antoiko koulutus riittävät valmiudet työelämään -arvioiden kanssa. Työttömyyttä kohdanneet ja vastaajat, jotka ovat suorittaneet opintoja tähtäimessään toinen korkeakoulututkinto ovat tyytymättömämpiä tutkintoonsa työuran kannalta kuin ne, jotka eivät ole kohdanneet työttömyyttä tai aloittaneet toisen tutkinnon suorittamiseen tähtääviä opintoja. Työelämän osaamisvaatimusten näkökulmasta yliopistokoulutus kehittää hyvin useita keskeistä asiantuntijatyössä tarvittavaa osaamista, kuten teoreettista osaamista, analyyttisen, systemaattisen ajattelun kykyä, tiedonhankintataitoja, kykyä oppia ja omaksua uutta ja itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta. Useiden yleisten, eri työrooleissa hyödynnettävissä olevien osaamisalueiden kehittämistä tulee kuitenkin entisestään vahvistaa yliopistokoulutuksessa. Esimerkkeinä voidaan mainita stressinsietokyky, yhteistyötaidot, organisointitaidot, projektinhallinta ja neuvottelutaidot. On myös tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että opiskelijat pystyvät tunnistamaan opintojen aikana kehittyvän osaamisensa, ymmärtämään sen potentiaalin ja myös sanoittamaan sen työnhakutilanteissa. 60

61 KESKEISIÄ YLIPISTOKOULUTUKSEN KEHITTÄMISTEEMOJA URASEURANTAKYSELYN TULOSTEN VALOSSA JOTKA HUOMIOITU KOULUTUKSEN KEHITTÄMISESSÄ MYÖS AIEMMIN, ESIM. VUODEN 2016 KOULUTUSOHJELMAUUDISTUKSESSA 1. Oman toiminnan ohjaamisen ja itsensä johtamisen taitojen kehitystä tukeva yliopistopedagogiikka - Oman toiminnan suunnittelu, arviointi ja reflektointi - Itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus - Kyky oppia ja omaksua uutta, soveltaa opittua, sanoittaa osaamista - Stressin tunnistamisen, käsittelyn ja hallinnan taidot 2. Asiantuntijatyön siirrettävien avaintaitojen kehittymistä tukevat pedagogiset ratkaisut - Yhteistyötaidot, esiintymistaidot, verkostoitumistaidot - Organisointi- ja neuvottelutaidot, projektinhallinta 3. Opiskelijoiden urasuunnittelun tuen vahvistaminen koulutusohjelmissa (opetus ja ohjaus) - Kyky tunnistaa, sanoittaa omaa osaamista ja viestiä siitä ( on yhteydessä työllistymiseen, ks. Tuononen 2019) - Muuttuvan työelämän ja erilaisten uravaihtoehtojen tuntemus 4. Koulutuksen työelämäyhteyksien vahvistaminen - Opintoihin liittyvä harjoittelu, projektiopinnot, alumnitoiminta, muu yhteistyö työelämän organisaatioiden kanssa. Tuononen, Tarja (2019): Employability of university graduates. The role of academic competences, Eric Carver Tarja Tuononen learning and work experience in the successful transition from university to working life. Helsinki Opetuksen strategiset palvelut Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) Studies in Education, 46. Helsinki: Unigrafia. Helsingin yliopisto Helsingin yliopisto 25/09/

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN MAISTERIURASEURANTA-RAPORTTI VUOSINA VALMISTUNEET

HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN MAISTERIURASEURANTA-RAPORTTI VUOSINA VALMISTUNEET HELSINGIN YLIOPISTON MAATALOUS-METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN MAISTERIURASEURANTA-RAPORTTI VUOSINA 2003-2013 VALMISTUNEET Eric Carver Opetuksen strategiset palvelut Tuukka Kangas Johdon tieto- ja analytiikkapalvelut

Lisätiedot

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT LÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050

Lisätiedot

FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT FARMASIAN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050 5935019

Lisätiedot

ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT TEOLOGISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050 5935019

Lisätiedot

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT OIKEUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

KASVATUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT KASVATUSTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi

Lisätiedot

VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT VALTIOTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm.

Lisätiedot

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT MATEMAATTIS- LUONNONTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi

Lisätiedot

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Katsaus yliopistojen maisteriuraseurantakyselyn tuloksiin. Yliopistojen oposeminaari 3.11.2017 Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut Agenda 1. Uraohjaajan

Lisätiedot

Eväitä hyvän työuran rakentamiseen

Eväitä hyvän työuran rakentamiseen Eväitä hyvän työuran rakentamiseen Aarresaari-verkoston maisteriuraseuranta 2016 Juha Sainio Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit yliopistojen työelämäja urapalvelujen sivuille.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista

Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista Uraseurannat, mitä ne kertovat tutkinnoista KOTA-seminaari 22.8.2017 Jyväskylä Juha Sainio, TY Mitä kertoisit nyt generalistitutkintoa aloittavalle hänen mahdollisuudesta löytää töitä v. 2022? 1. Mitä

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016) Jyväskylän yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 16) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 4 valmistuneista) Vastaajien

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

MAATALOUS- METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

MAATALOUS- METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT MAATALOUS- METSÄTIETEELLISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi

Lisätiedot

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT

HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN URASEURANNAT Vuosina 2003-2011 valmistuneet. Tuukka Kangas ja Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut 3.5.2017. Lisätietoja Eric Carver eric.carver@helsinki.fi gsm. 050 5935019

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Helsingin yliopistossa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio

Tavoitteidensa mukaisella työuralla. Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Tavoitteidensa mukaisella työuralla Rekry Turun yliopiston työelämäpalvelut Juha Sainio Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta Toteutetaan joka toinen vuosi. Kohderyhmänä 2-3 vuotta aiemmin tohtorin tutkinnon

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 farmaseutin tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Teologisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON URASEURANTARAPORTIN SISÄLTÖ

HELSINGIN YLIOPISTON URASEURANTARAPORTIN SISÄLTÖ HELSINGIN YLIOPISTON URASEURANTARAPORTIN SISÄLTÖ 1. Intro: Perustietoja uraseurantakyselystä & uraseurantojen raportoinnin kehittämisestä Helsingin yliopistossa 2016-17. 2. Analyysin tueksi: Korkeasti

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 29 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 214 ja vertailu vuonna 27 valmistuneiden kyselyyn 212. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Oikeustieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Valtiotieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Lääketieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Farmasian tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Humanistisessa tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut Helsingin

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta Opintopalvelut Suunnittelija Outi Suorsa Uraseuranta 18 tuloksia vuonna 13 valmistuneiden uraseurannasta Uraseuranta 18 toteutettu syksyllä 18 valtakunnallisena kysely lähetetty kaikille vuonna 13 päättyvän

Lisätiedot

Helsingin yliopistosta valmistuneiden tohtoreiden työllisyys tohtoriuraseuranta 2015, vuosina valmistuneet

Helsingin yliopistosta valmistuneiden tohtoreiden työllisyys tohtoriuraseuranta 2015, vuosina valmistuneet Helsingin yliopistosta valmistuneiden tohtoreiden työllisyys tohtoriuraseuranta 1, vuosina 1-1 valmistuneet koottu 1..1 Eric Carver, Projektivastaava, LATUA-hanke uraohjauksen asiantuntija, Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 2012. Materiaalin tuottanut

Lisätiedot

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Aalto-yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseurantatutkimuksen taustaa ja kohderyhmä Uraseurantatutkimus on Aarresaariverkoston (Suomen yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden

Lisätiedot

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille

Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Päivitetty: elokuu 2016 Lisätietoa Aarresaaren aineistoista: aarresaari.net/uraseuranta Uraseuranta vuonna 2011 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Uraseurantatiedon hyödyntäminen koulutusohjelman uudistustyössä

Uraseurantatiedon hyödyntäminen koulutusohjelman uudistustyössä Latua-hankkeen toteuttajat Uraseurantatiedon hyödyntäminen koulutusohjelman uudistustyössä Pedaforum Jyväskylä 18.8.216 Eric Carver, projektivastaava, LATUA-hanke, uraohjauksen asiantuntija, urapalvelut,

Lisätiedot

Mitä tiedämme tohtorien työurista tohtoriuraseurannan rooli tulevaisuudessa

Mitä tiedämme tohtorien työurista tohtoriuraseurannan rooli tulevaisuudessa Mitä tiedämme tohtorien työurista tohtoriuraseurannan rooli tulevaisuudessa Korkeakoulujen uraseurantafoorumi 12.12.2017 Eric Carver projektivastaava, uraohjauksen asiantuntija, Helsingin yliopiston urapalvelut

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Uraseuranta 2012 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Uraseuranta 2 Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 27 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Työelämään sijoittuminen

Työelämään sijoittuminen Työelämään sijoittuminen Bio- ja ympäristötieteellisestä tiedekunnassa vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden uraseurantakysely 2014 ja vertailu vuonna 2007 valmistuneiden kyselyyn 2012.

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Kasvatustieteellinen tiedekunta 11/12/

Kasvatustieteellinen tiedekunta 11/12/ TUTKINTOTYYTYVÄISYYS TYÖURAN NÄKÖKULMASTA YLIOPISTO-OPINTOJEN KEHITTÄMÄT VALMIUDET SUHTEESSA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN Tarja Tuononen, KM, tohtorikoulutettava, Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) Tuukka Kangas,

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Maistereiden uraseuranta Ari Kurlin Tampereen yliopisto

Maistereiden uraseuranta Ari Kurlin Tampereen yliopisto Maistereiden uraseuranta 2017 Ari Kurlin Tampereen yliopisto Maistereiden uraseuranta 2017 tehtiin 14 yliopiston yhteistyössä loka-tammikuussa 2017-2018. Kohdejoukossa 14448 ylemmän kk.tutkinnon tai päättyneen

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2011 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2017 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018

Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Työllisyydestä koulutusaloittain vuonna 2018 Yleiskatsaus: työllisyysaste nousi 72 prosentin yläpuolelle Kaikkien työllisten työllisyysaste: 72,5 % Lähde: Akava ja Macrobond Yleiskatsaus: työllisyydessä

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: vuosina 2010 ja 2011 Tampereen yliopistosta valmistuneiden tohtorien uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja kohderyhmä

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

Korkeasti koulutettujen työllisyys

Korkeasti koulutettujen työllisyys Korkeasti koulutettujen työllisyys Heikki Taulu ekonomisti Akava Tulevaisuuden tekijät -seminaari Käsitteet selviksi Työikäinen väestö = kaikki Suomessa asuvat 1 74 -vuotiaat Työvoima = työikäiseen väestöön

Lisätiedot

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA

AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA AARRESAARI-VERKOSTON URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA URASEURANTA-AINEISTOSTA Tässä esitetyt tulokset on kerätty syksyllä 21 vuonna 25 ylemmän korkeakoulututkinnon sekä ns. päättyvän alemman korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset

Uraseuranta 2010 koko aineisto. Vuonna 2005 valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta koko aineisto Vuonna valmistuneet uraseurantakyselyn tulokset Uraseuranta kyselyn taustatietoja toteutettu syksyllä osana valtakunnallista kyselyä http://www.aarresaari.net/uraseuranta/index.htm#mais

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat, yleisimmät akavalaistutkinnot

Työttömät* työnhakijat, yleisimmät akavalaistutkinnot Työttömät* työnhakijat, yleisimmät akavalaistutkinnot ELY-keskuksittain 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Insinöörit (ml. AMK & rakennusarkkit.) 2014/9 MUUTOS 2015/9 1349 245 1594 795 85 880 761

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista

Uraseuranta 2012 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 2007 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Uraseuranta 212 Aalto-yliopisto tiivistelmä vuonna 27 maisteriksi valmistuneiden vastauksista Aalto-yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Taustatiedot Vuonna 27 Teknillisestä korkeakoulusta, Taideteollisesta

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2007 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2012) Jyväskylän yliopistosta vuonna 27 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 212) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 47 valmistuneista) 1 Sukupuoli

Lisätiedot

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista

Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Viisi vuotta työmarkkinoilla Uraseuranta vuonna 2009 Lapin yliopistosta valmistuneista maistereista Satu Peteri Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto 2015 SISÄLLYS 1. TAUSTATIEDOT VASTAAJISTA...

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat , joulukuu

Työttömät* työnhakijat , joulukuu Työttömät* työnhakijat 1994 217, joulukuu Yleisimmät akavalaistutkinnot (kuukausitilasto) Ekonomisti Heikki Taulu 4 Työttömät; esimerkkejä eräistä korkeakoulututkinnoista 35 3452 3349 3 299 2851 25 2639

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat , lokakuu

Työttömät* työnhakijat , lokakuu Työttömät* työnhakijat 1994 217, lokakuu Yleisimmät akavalaistutkinnot (kuukausitilasto) Ekonomisti Heikki Taulu 35 Työttömät; esimerkkejä eräistä korkeakoulututkinnoista 3 3148 3117 2776 27 25 2392 FM

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat , huhtikuu

Työttömät* työnhakijat , huhtikuu Työttömät* työnhakijat 1994 217, huhtikuu Yleisimmät akavalaistutkinnot (kuukausitilasto) Ekonomisti Heikki Taulu 35 Työttömät; esimerkkejä eräistä korkeakoulututkinnoista 3164 3 31 2999 25 262 2273 2

Lisätiedot

Työpaja 1. Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ovat korkealla miten ne toteutuvat? Korkeakoulujen uraseurantafoorumi

Työpaja 1. Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ovat korkealla miten ne toteutuvat? Korkeakoulujen uraseurantafoorumi Työpaja 1. Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ovat korkealla miten ne toteutuvat? Korkeakoulujen uraseurantafoorumi 11.12.2017, Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyysaikomukset ovat korkealla

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Arja Haapakorpi & Paula Paasto Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2002 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat , elokuu

Työttömät* työnhakijat , elokuu Työttömät* työnhakijat 1994 216, elokuu Yleisimmät akavalaistutkinnot (kuukausitilasto) Ekonomisti Heikki Taulu 4 Työttömät; esimerkkejä eräistä korkeakoulututkinnoista 35 3564 3612 3 365 278 25 2361 2134

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Yliopistojen maisteri- ja tohtoriuraseurantakyselyiden 2017 tulokset

Yliopistojen maisteri- ja tohtoriuraseurantakyselyiden 2017 tulokset Yliopistojen maisteri- ja tohtoriuraseurantakyselyiden 2017 tulokset Yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkosto Ari Kurlin, Outi Suorsa, Eric Carver Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmä

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat 1994 2015, lokakuu

Työttömät* työnhakijat 1994 2015, lokakuu Työttömät* työnhakijat 1994 215, lokakuu Yleisimmät akavalaistutkinnot (kuukausitilasto) Ekonomisti Heikki Taulu 35 Työttömät; esimerkkejä eräistä korkeakoulututkinnoista 3 3148 2776 25 2392 FM (hum) 2

Lisätiedot