EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2001)298 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Verkko- ja tietoturva: Ehdotus eurooppalaiseksi lähestymistavaksi

2 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE, EUROOPAN PARLAMENTILLE, TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Verkko- ja tietoturva: Ehdotus eurooppalaiseksi lähestymistavaksi TIIVISTELMÄ I. Tietoturvasta on tulossa keskeinen painopiste, koska viestinnästä ja tiedosta on tullut keskeinen tekijä talouden ja yhteiskunnan kehittymisessä. Verkot ja tietojärjestelmät välittävät palveluja ja siirtävät tietoja nykyään laajuudessa, jota ei voitu kuvitellakaan vielä muutama vuosi sitten. Niiden käytettävyys on kriittinen tekijä muille infrastruktuureille, kuten veden- ja sähkönjakelulle. Koska kaikki yritykset, yksityishenkilöt, julkishallinnot haluavat hyödyntää viestintäverkkojen mahdollisuuksia, näiden järjestelmien turvallisuudesta on tulossa edellytys jatkokehitykselle kokoontunut Tukholman Eurooppa-neuvosto päätti tätä taustaa vasten, että "neuvosto ja komissio laativat sähköisten verkkojen turvallisuutta koskevan kattavan strategian, johon sisältyy myös käytännön täytäntöönpanotoimia; strategia olisi esitettävä hyvissä ajoin ennen Göteborgin Eurooppa-neuvostoa." Tämä tiedonanto on Euroopan komission vastaus tähän pyyntöön. II. Turvallisuudesta on tullut päättäjille keskeinen haaste, mutta sopivan politiikan löytäminen on tulossa yhä monimutkaisemmaksi. Viestintäpalveluja eivät enää tarjoa valtion omistamat monopolit, vaan useat yksityiset operaattorit ja palveluntarjoajat keskenään kilpaillen ja yhä enemmän Euroopan tai koko maailman laajuudessa. Verkot lähentyvät toisiaan: ne pystyvät tukemaan samoja palveluja, niitä liitetään yhä enemmän yhteen ja ne käyttävät osin samaa infrastruktuuria. Turvallisuuden vähimmäistason varmistamiseksi on sekä kansallisella että EU:n tasolla annettu suuri määrä oikeussäännöksiä televiestinnän sääntelykehyksen ja tietosuojalainsäädännön puitteissa. Näitä säännöksiä on sovellettava tehokkaasti nopeasti muuttuvassa ympäristössä. Niiden on myös kehityttävä tulevaisuudessa, kuten voidaan jo nähdä ehdotetusta telealan uudesta sääntelyjärjestelmästä tai verkkorikollisuuskeskusteluun liittyvistä tulevista ehdotuksista. Päättäjien on siten ymmärrettävä taustalla olevat turvallisuuskysymykset ja niiden rooli turvallisuuden parantamisessa. Turvallisuudesta on tullut markkinoilla ostettava ja myytävä kauppatavara ja osapuolten välisten sopimusten osa. Yleinen olettamus on, että hintamekanismi tasapainottaa turvallisuuden tuottamisen kustannukset ja erityiset turvallisuustarpeet. Monet turvallisuusriskit ovat kuitenkin yhä ratkaisematta tai ratkaisujen tulo markkinoille on hidasta markkinoiden tiettyjen puutteiden takia. Näitä puutteita koskevin erityisin poliittisin toimin voidaan vahvistaa markkinaprosessia ja samalla parantaa sääntelyjärjestelmän toimivuutta. Tällaisten toimien on oltava osa eurooppalaista lähestymistapaa sisämarkkinoiden varmistamiseksi, yhteisistä ratkaisuista hyötymiseksi ja jotta voitaisiin toimia tehokkaasti maailmanlaajuisella tasolla. 2

3 Verkko- ja tietoturvaan liittyvät poliittiset ehdotukset on nähtävä nykyisen televiestintä-, tietosuoja- ja verkkorikollisuuspolitiikan yhteydessä. Verkko- ja tietoturvapolitiikka tarjoaa tästä poliittisesta kehyksestä puuttuneen renkaan. Oheinen kaavio osoittaa nämä kolme politiikan aluetta ja kuvaa muutamin esimerkein niiden välisiä suhteita: Verkkoturvallisuus Hakkerointi Verkkorikollisuus Henkilöllisyyden varkaus Tunkeutuminen Tiedon säilytys Yksityisyyden suoja/tietosuoja III. Verkko- ja tietoturva voidaan ymmärtää verkon tai tietojärjestelmän tietyn tasoiseksi kyvyksi kestää onnettomuuksia tai ilkivaltaa. Tällaiset tapahtumat voisivat vaarantaa tallennettujen tai siirrettyjen tietojen ja muiden verkoissa ja järjestelmissä tarjottujen tai välitettävien palvelujen käytettävyyden, aitouden, eheyden ja luottamuksellisuuden. Turvallisuusuhat voidaan ryhmitellä seuraavasti: Sähköistä viestintää voidaan siepata ja tietoja kopioida tai muuttaa. Tämä voi aiheuttaa vahinkoa sekä henkilöiden yksityisyyden loukkauksena että siepattujen tietojen hyväksikäyttönä. Tietokoneiden ja tietokoneverkkojen luvattomaan käyttöön liittyy yleensä tietojen kopioiminen, muuttaminen tai tuhoaminen ilkivaltaisessa tarkoituksessa. Häirintähyökkäykset Internetiä vastaan ovat tulleet melko yleisiksi, ja tulevaisuudessa myös puhelinverkko voi olla haavoittuvampi. Ilkivaltaiset ohjelmistot, kuten virukset, voivat lamauttaa tietokoneita ja poistaa tai muokata tietoja. Eräät äskettäiset virushyökkäykset ovat olleet erittäin tuhoisia ja kalliita. Naamioituminen muiksi ihmisiksi tai yhteisöiksi voi aiheuttaa mittavaa vahinkoa. Asiakkaat voivat esimerkiksi ladata ilkivaltaisia ohjelmistoja www-sivustosta, joka esiintyy luotettavana lähteenä, sopimuksia voidaan kumota ja luottamuksellisia tietoja voidaan lähettää väärille henkilöille. Monet turvallisuushäiriöt johtuvat odottamattomista ja tahattomista tapahtumista, kuten luonnonmullistuksista (tulvat, myrskyt, maanjäristykset), laitteisto- ja ohjelmistohäiriöistä tai inhimillisestä erehdyksestä. IV. 3

4 Ehdotetut toimet: Tietoisuuden lisääminen: Olisi käynnistettävä yleinen tiedotus- ja koulutuskampanja, ja parhaita käytäntöjä olisi tuettava. Eurooppalainen varoitus- ja tiedotusjärjestelmä: Jäsenvaltioiden tulisi vahvistaa omia tietotekniikan kriisiryhmiään (Computer Emergency Response Teams; CERT) ja parantaa niiden välistä koordinaatiota. Komissio tutkii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa parhaita tapoja organisoida Euroopan laajuinen tietojen kerääminen, analysointi sekä pitkän aikavälin toimenpiteiden suunnittelu nykyisiä ja uusia turvallisuusuhkia vastaan. Tekniikan tukeminen: Turvallisuuteen liittyvän tutkimuksen ja teknologian kehittämisen tuen tulisi olla keskeinen tekijä kuudennessa puiteohjelmassa ja se tulisi kytkeä laajempaan verkko- ja tietoturvan parantamisstrategiaan. Markkinasuuntautuneen standardoinnin ja sertifioinnin tuki: Eurooppalaisia standardointijärjestöjä pyydetään tehostamaan työtä yhteentoimivuuden alalla; komissio jatkaa sähköisten allekirjoitusten ja IPv6:n ja IPSecin jatkokehityksen tukemista; komissio arvioi todistusten vastavuoroista tunnustamista koskevan oikeudellisen aloitteen tarpeen; jäsenvaltioiden tulisi tarkistaa kaikkia tietoturvastandardejaan. Sääntelyjärjestelmä: Komissio selvittää, mitä yhteisön oikeuden mukaisia kansallisia säännöksiä on annettu tähän mennessä. Jäsenvaltioiden on tuettava salaustuotteiden vapaata liikkuvuutta. Komissio ehdottaa verkkorikollisuuteen liittyvää lainsäädäntöä. Tietoturva valtionhallinnossa: Jäsenvaltioiden tulisi sisällyttää tehokkaita ja yhteentoimivia turvallisuusratkaisuja sähköistä hallintoa ja sähköisiä hankintoja koskeviin toimiinsa. Jäsenvaltioiden tulisi ottaa käyttöön sähköiset allekirjoitukset tarjotessaan julkisia palveluja. Komissio tiukentaa turvallisuusvaatimuksia omissa tieto- ja viestintäjärjestelmissään. Kansainvälinen yhteistyö: Komissio tehostaa kansainvälisten järjestöjen ja kumppaneiden välistä vuoropuhelua verkko- ja tietoturvasta. V. Seuraavaksi jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin on keskusteltava kehyksestä ja ehdotetuista toimista. 15. ja 16. kesäkuuta pidettävä Göteborgin Eurooppa-neuvosto saattaa antaa suuntaviivoja tulevalle kehitykselle. Komissio ehdottaa perusteellisen keskustelun käynnistämistä teollisuuden ja käyttäjien kanssa ehdotettujen toimien täytäntöönpanoa koskevista käytännön yksityiskohdista. Kommentteja voi lähettää sähköpostiosoitteeseen elokuun 2001 loppuun mennessä. Siksi tässä tiedonannossa pyydetään asianosaisilta kommentteja lopullisten konkreettisten toimien laatimiseksi. Ehdotuksista voisi koota suunnitelman, joka kehitetään vuoden 2001 loppuun mennessä. *** 4

5 Verkko- ja tietoturva: Ehdotus eurooppalaiseksi lähestymistavaksi Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Verkko- ja tietoturvakysymysten tarkastelu 2.1. Mikä on verkko- ja tietoturva? 2.2. Yleiskatsaus turvallisuusuhkiin Sanomien sieppaus Tietokoneiden ja tietokoneverkkojen luvaton käyttö Verkkojen häirintä Tietoja ilkivaltaisesti muuttavat tai tuhoavat ohjelmat Ilkivaltainen naamioituminen Ympäristöstä johtuvat ja tahattomat tapahtumat 2.3. Uudet haasteet 3. Eurooppalainen lähestymistapa 3.1. Julkisen politiikan perustelut 3.2. Tietoisuuden lisääminen 3.3. Eurooppalainen varoitus- ja tiedotusjärjestelmä 3.4. Tekniikan tukeminen 3.5. Markkinasuuntautuneen standardoinnin ja sertifioinnin tuki 3.6. Sääntelyjärjestelmä 3.7. Tietoturva valtionhallinnossa 3.8. Kansainvälinen yhteistyö 4. Seuraavat vaiheet 5

6 1. Johdanto Huoli sähköisten verkkojen ja tietojärjestelmien turvallisuudesta on lisääntynyt verkkokäyttäjien lukumäärän ja verkkotapahtumien arvon nopean kasvun myötä. Tietoturvasta on tullut niin kriittinen tekijä, että se on edellytys sähköistä kauppaa käyvien yritysten kasvulle ja koko talouden toiminnalle. Useat seikat ovat saaneet yhdessä aikaan sen, että tietojen ja viestinnän turvallisuus on nyt EU:n asialistan ensisijainen aihe: Valtiot ovat ymmärtäneet, kuinka riippuvaisia niiden taloudet ja kansalaiset ovat viestintäverkkojen toimivuudesta, ja monet niistä ovat alkaneet tarkistaa turvajärjestelyjään. Internet on mahdollistanut yhteydet kaikkialle maailmaan liittämällä yhteen miljoonia verkkoja, suuria ja pieniä, ja satoja miljoonia henkilökohtaisia tietokoneita (sekä yhä useammin muita laitteita, kuten matkapuhelimia). Tämän ansiosta pääsy arvokkaisiin taloudellisiin tietoihin on etähyökkäyksiä tekeville nyt huomattavasti edullisempaa. Internetissä on levinnyt laajalti muutamia viruksia, jotka ovat aiheuttaneet suurta vahinkoa tuhotessaan tietoja ja estäessään verkkoon pääsyn. Tällaiset turvallisuusongelmat eivät ole pelkästään yksittäisten maiden asia, vaan ne leviävät nopeasti jäsenvaltiosta toiseen. Lissabonin ja Feiran Eurooppa-neuvostot totesivat eeurope toimintasuunnitelman käynnistämisen kynnyksellä, että Internet on keskeisessä asemassa parannettaessa EU:n talouksien tuottavuutta kokoontunut Tukholman Eurooppa-neuvosto päätti tätä taustaa vasten, että "neuvosto ja komissio laativat sähköisten verkkojen turvallisuutta koskevan kattavan strategian, johon sisältyy myös käytännön täytäntöönpanotoimia; strategia olisi esitettävä hyvissä ajoin ennen Göteborgin Eurooppa-neuvostoa." Tämä tiedonanto on Euroopan komission vastaus tähän pyyntöön. Muuttuva ympäristö Samalla kun turvallisuudesta on tullut päättäjille keskeinen haaste, sopivan politiikan löytäminen on tulossa yhä monimutkaisemmaksi. Vain muutamia vuosia sitten verkkoturva oli tärkeä asia lähinnä valtioiden monopoleille, jotka tarjosivat julkisiin verkkoihin, varsinkin puhelinverkkoon, perustuvia erikoispalveluja. Tietokonejärjestelmien tietoturva koski vain suuria organisaatioita ja keskittyi pääsyn valvontaan. Turvapolitiikan laatiminen oli suhteellisen yksinkertaista. Tämä tilanne on nyt muuttunut huomattavasti, mikä johtuu laajemmassa markkinayhteydessä tapahtuneista lukuisista kehityskuluista, kuten markkinoiden vapautumisesta, konvergenssista ja maailmanlaajuistumisesta: Verkot ovat nykyisin enimmäkseen yksityisessä omistuksessa ja hallinnassa. Viestintäpalvelujen tarjonta perustuu kilpailuun, ja turvallisuus on osa markkinoiden tuotevalikoimaa. Monet asiakkaat ovat kuitenkin verkkoon yhteyden ottaessaan edelleen tietämättömiä ottamiensa turvariskien laajuudesta ja tekevät siksi päätöksiä tilanteessa, jossa heidän tietonsa ovat puutteelliset. 6

7 Verkot ja tietojärjestelmät lähentyvät toisiaan. Verkkojen ja tietojärjestelmien väliset yhteydet lisääntyvät, ne tarjoavat samankaltaisia saumattomia ja henkilökohtaisiin tarpeisiin sovitettuja palveluja ja ne käyttävät jossain määrin samaa infrastruktuuria. Päätelaitteista (henkilökohtaisista tietokoneista, matkapuhelimista, jne.) on tullut verkkoarkkitehtuurin aktiivinen osa, ja niitä voidaan yhdistää erilaisiin verkkoihin. Verkot ovat kansainvälisiä. Merkittäväosanykyisestäviestinnästäylittäävaltioidenrajattai kulkee kolmansien maiden kautta (joskus loppukäyttäjän tietämättä), joten kaikissa turvariskejä käsittelevissä ratkaisuissa on otettava tämä huomioon. Useimmat verkot rakennetaan kansainvälisiltä kauppiailta saatavien kaupallisten tuotteiden avulla. Tietoturvatuotteiden on oltava kansainvälisten standardien mukaisia. Poliittinen merkitys Kuvattu kehityskulku rajoittaa valtioiden kykyä vaikuttaa kansalaisten ja yritysten sähköisen viestinnän turvallisuuden tasoon. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei julkinen sektori voi enää vaikuttaa asioihin, monestakin syystä: Ensinnäkin yhteisön tasolla on toteutettu useita lainsäädännöllisiä toimia, jotka vaikuttavat erityisesti verkko- ja tietoturvaan. Erityisesti Euroopan televiestintä- ja tietosuoja-alan sääntelyjärjestelmä sisältää operaattoreita ja palveluntarjoajia koskevia säännöksiä sen varmistamiseksi, että turvallisuuden taso on esiintyviin riskeihin nähden kohtuullinen. Toiseksi huoli kansallisesta turvallisuudesta on alkanut lisääntyä, koska tietojärjestelmistä ja viestintäverkoista on tullut ratkaisevan tärkeitä muille infrastruktuureille (esim. veden- ja sähkönjakelulle) ja muille markkinoille (esim. maailmanlaajuisille rahoitusmarkkinoille). Lopuksi on olemassa syitä, miksi valtioiden on reagoitava markkinoiden puutteisiin. Markkinahinnat eivät aina heijasta tarkoin verkkoturvan parantamiseksi tehtyjen investointien kustannuksia ja etuja, ja tarjoajat ja käyttäjät eivät aina ole vastuussa käyttäytymisensä kaikista seurauksista. Verkonhallinta on hajanaista, ja yhden järjestelmän heikkouksia voidaan hyödyntää hyökättäessä toiseen järjestelmään. Verkkojen monimutkaisuuden takia käyttäjien on vaikea arvioida mahdollisia vaaroja. Siksi tässä tiedonannossa pyritään osoittamaan ne alueet, joilla tarvitaan lisää tai tehokkaampia julkisia toimia Euroopan tasolla tai kansallisella tasolla. Luvussa 2 määritellään verkko- ja tietoturva, kuvataan tärkeimpiä turvallisuusuhkia ja arvioidaan nykyisiä ratkaisuja. Sen tavoitteena on tarjota ehdotettujen toimien kuvaamisen kannalta välttämätön ymmärrys verkko- ja tietoturvasta. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan laatia mitään kattavaa teknistä yleiskatsausta turvallisuuskysymyksiin. Luvussa 3 ehdotetaan eurooppalaista poliittista lähestymistapaa, jolla pyritään parantamaan verkko- ja tietoturvaa. Siinä analysoidaan tarvetta täydentää markkinoiden ratkaisuja poliittisin toimin. Luvussa luetellaan konkreettisia poliittisia toimia Tukholman Eurooppaneuvoston pyynnön mukaisesti. Ehdotettu politiikka tulisi nähdä kiinteänä osana nykyistä 7

8 sääntelyjärjestelmää sähköisten viestinnän palvelujen ja tietosuojan sekä - sittemmin - verkkorikollisuuden alalla. 8

9 2. Verkko- ja tietoturvakysymysten tarkastelu 2.1. Mikä on verkko- ja tietoturva? Verkot ovat järjestelmiä, joissa tallennetaan ja käsitellään tietoja ja joiden kautta tiedot kulkevat. Niiden osia ovat tiedonsiirtokomponentit (kaapelit, langattomat yhteydet, satelliitit, reitittimet, yhdyskäytävät, välityslaitteet jne.) ja tukipalvelut (verkkotunnusjärjestelmä, mukaan luettuina juuripalvelimet, kutsuvan linjan tunnistus, todentamispalvelut jne.). Verkkoihin on liitetty mitä erilaisimpia sovelluksia (sähköpostijärjestelmiä, selaimia jne.) ja päätelaitteita (puhelimia, palvelimia, PC:itä, matkapuhelimia, henkilökohtaisista kalentereita, kodinkoneita, teollisuuden koneita jne.) Verkkojen ja tietojärjestelmien yleisiin turvallisuusvaatimuksiin voidaan katsoa kuuluvan seuraavat toisiinsa liittyvät ominaisuudet: i) Käytettävyys tarkoittaa sitä, että tiedot ovat saatavissa tai palvelut toimivat huolimatta mahdollisista häiriöistä, kuten virtakatkoksista, luonnonmullistuksista, onnettomuuksista tai hyökkäyksistä. Tämä on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa viestintäverkon viat voivat häiritä muita elintärkeitä verkkoja, kuten lentoliikennettä tai sähkönjakelua. ii) Todentaminen tarkoittaa yhteisöjen tai käyttäjien väitetyn henkilöllisyyden vahvistamista. Asianmukaisia todentamismenetelmiä tarvitaan moniin sovelluksiin ja palveluihin, kuten sopimuksen tekemiseen verkossa, tiettyihin tietoihin ja palveluihin pääsemisen valvontaan (esim. etätyönteossa) ja www-sivustojen (esim. Internetpankkien sivustojen) todentamiseen. Todentamiseen täytyä sisältyä myös mahdollisuus toimia anonyymisti, koska monissa palveluissa ei tarvita käyttäjän henkilöllisyyttä vaan pelkästään tiettyjen kriteereiden, kuten maksukyvyn, luotettavaa vahvistamista (ns. anonyymit valtuustiedot). iii) Eheys tarkoittaa sen varmistamista, että lähetetyt, vastaanotetut tai tallennetut tiedot ovat täydellisiä ja muuttumattomia. Tämä on erityisen tärkeää sopimusten tekoon liittyvässä todentamisessa tai silloin, kun tietojen oikeellisuus on kriittistä (terveydenhoitoon liittyvät tiedot, teollinen muotoilu jne.) iv) Luottamuksellisuus tarkoittaa viestinnän tai tallennettujen tietojen suojelua niiden luvattomalta sieppaukselta ja lukemiselta. Sitä tarvitaan erityisesti lähetettäessä arkaluontoista tietoa, ja se on yksi vaatimuksista, joilla vastataan viestintäverkkojen käyttäjien yksityisyyttä koskeviin huoliin. Kaikki turvallisuutta uhkaavat tapahtumat on otettava huomioon eikä ainoastaan niitä, joihin liittyy ilkivalta. Ympäristöstä johtuvien häiriöiden tai inhimillisten erehdysten kaltaiset verkkohäiriöuhat voivat olla käyttäjän näkökulmasta yhtä kalliita kuin ilkivaltaiset hyökkäykset. Verkko- ja tietoturva voidaan siten ymmärtää verkon tai tietojärjestelmän tietyn tasoiseksi kyvyksi kestää onnettomuuksia tai ilkivaltaa, jotka vaarantavat tallennettujen tai siirrettyjen tietojen ja muiden verkoissa ja tietojärjestelmissä tarjottujen tai välitettävien palvelujen käytettävyyden, aitouden, eheyden ja luottamuksellisuuden Yleiskatsaus turvallisuusuhkiin 9

10 Yritykset, jotka nojautuvat myynnissään tai tuotteiden jakelun järjestämisessään verkkoon, voivat lamaantua hyökkäyksestä, jolla pyritään palvelun estämiseen. Henkilökohtaisia ja taloudellisia tietoja voidaan siepata ja käyttää väärin. Kansallista turvallisuutta voidaan uhata. Nämä esimerkit kuvaavat uhkia, joita aiheutuu riittämättömästä tietoturvasta. Tiedonannossa on tehty ero tahallisten hyökkäysten (kohdat ) ja tahattomien tapahtumien (kohta 2.2.6) välillä. Näiden kohtien tavoitteena on eritellä erilaiset turvallisuusriskit, jotta niiden pohjalta voitaisiin laatia puitteet turvallisuuden parantamiseen tähtäävälle politiikalle kohdassa Sanomien sieppaus Sähköistä viestintää voidaan siepata ja tietoja kopioida tai muuttaa. Sieppaus voidaan toteuttaa monin tavoin, kuten kytkeytymällä fyysisesti verkkolinjoihin (esim. salakuuntelu) ja valvomalla radiolähetyksiä. Viestiliikenteen sieppauksen kannalta ratkaisevassa asemassa ovat verkon hallintaan ja keskittämiseen tarvittavat laitteet, kuten reitittimet, yhdyskäytävät, välityslaitteet ja verkkopalvelimet. Ilkivaltainen tai laiton sanomien sieppaus on erotettava laillisesta sieppauksesta. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat sallineet yleiseen turvallisuuteen liittyvän sanomien sieppauksen erityistapauksissa ja rajallisiin tarkoituksiin. Voimassa on säädöksiä, joiden nojalla lainvalvontaviranomaiset voivat hankkia tuomioistuimen määräyksen tai - kahdessa jäsenvaltiossa - johtavan ministerin henkilökohtaisesti hyväksymän luvan sanomien sieppaukseen. Mahdollinen vahinko Laiton sieppaus voi aiheuttaa vahinkoa sekä henkilöiden yksityisyyden loukkauksena että siepattujen tietojen, kuten salasanojen tai luottokorttitietojen, hyväksikäyttönä kaupallista hyötyä tai sabotaasia varten. Tämän katsotaan olevan yksi suurimmista sähköisen kaupankäynnin käynnistymisen esteistä Euroopassa. Mahdolliset ratkaisut Sieppauksen torjuntaa voivat toteuttaa operaattorit, jotka turvaavat verkon esimerkiksi direktiivissä 97/66/EY 1 edellytetyllä tavalla, ja käyttäjät, jotkasalaavat verkossa siirrettävät tiedot. Operaattoreille verkon turvaaminen mahdolliselta sieppaukselta on monimutkainen ja kallis tehtävä. Perinteisesti teleoperaattorit ovat turvanneet verkon valvomalla fyysistä pääsyä laitteisiin ja ohjeistamalla työntekijöitä. Liikennettä on salattu ainoastaan satunnaisesti. Langattomia ratkaisuja käytettäessä on varmistettava, että radiolähetykset on salattu riittävällä tavalla. Matkaviestintäoperaattorit salaavat liikenteen matkapuhelimen ja tukiaseman välillä. Salauksen taso on useimmissa EU:n jäsenvaltioissa pienempi kuin se on teknisesti mahdollista, mikä johtuu laillisen sieppauksen helpottamisvaatimuksista. Samasta syystä salaus voidaan ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä tukiasemista käyttäjän tietämättä. Käyttäjät voivat itse päättää tietojen tai äänisignaalien salauksesta verkon turvallisuussäännöistä riippumatta. Asianmukaisesti salatut tiedot voi tulkita ainoastaan luvallinen vastaanottaja, vaikka ne siepattaisiinkin. Salausohjelmistoja ja -laitteistoja on yleisesti saatavilla käytännöllisesti katsoen kaikentyyppiseen viestintään 2. Erikoistuotteilla voidaan salata puhelinkeskustelu tai faksilähetys. Sähköposti voidaan salata erikoisohjelmistojen avulla tai tekstinkäsittelyohjelmaan tai sähköpostiasiakasohjelmaan 1 2 Yksityisyyden suojasta televiestinnän alalla annettu direktiivi (EYVL 24, ). Ks. komission tiedonanto "Tietoturvan ja luottamuksen varmistaminen sähköisessä viestinnässä", , KOM(1997) 503 lopullinen. 10

11 yhdistettyjen ohjelmistojen avulla. Käyttäjien kannalta ongelmana on se, että jos he salaavat sähköpostin tai puheviestinnän, vastaanottajien on kyettävä tulkitsemaan se. Laitteiden tai ohjelmistojen on oltava yhteentoimivia. Käyttäjien on myös tiedettävä salausavain, mikä edellyttää avaimen vastaanottojärjestelmää, mukaan luettuna avaimen asianmukainen todentaminen. Salaaminen vie runsaasti sekä rahaa että aikaa, ja käyttäjillä ei useinkaan ole riittävästi tietoa turvallisuusriskeistä ja -hyödyistä, minkä vuoksi heidän on vaikea tehdä parhaita päätöksiä Turvatut www-palvelimet ( :ta henkilöä kohti) EU USA Lähde: OECD (Netcraft-tutkimus, heinäkuu 2000) Internetissä yleisesti käytössä oleva turvajärjestelmä on nimeltään Secure Socket Layer (SSL). SSL-tekniikalla salataan www-palvelimen ja käyttäjän www-selaimen välinen viestintä. Tämän tekniikan ja erityisesti sen vahvimman (128-bittisen) version käyttöönottoa jarruttivat aikaisemmin Yhdysvaltain vientirajoitukset. Yhdysvaltain vientirajoitusjärjestelmää on äskettäin tarkistettu sen jälkeen, kun EU:ssa hyväksyttiin aikaisempaa vapaampi kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskeva valvontajärjestelmä 3. Tilastot osoittavat, että Euroopassa on paljon vähemmän turvattuja Internet-palvelimia kuin Yhdysvalloissa (katso kaaviokuvaa). Sekä operaattoreilla, käyttäjillä että tuottajilla on ongelmia kilpailevien ja eiyhteentoimivien standardien kanssa. Esimerkiksi turvatun sähköpostin alalla kaksi standardia 4 kilpailee hallitsevasta asemasta. Euroopan vaikutusvalta tässä asiassa on ollut rajallinen. Tämä on johtanut valtavaan määrään ei-eurooppalaisia tuotteita, jotka täydentävät näitä standardeja ja joiden saanti eurooppalaisille käyttäjille riippuu Yhdysvaltain vientirajoituspolitiikasta. Samalla kun monien näiden tuotteiden tarjoama tietoturvan taso herättää huolta (vrt. Echelon-järjestelmä 5 ), jotkin EU:n jäsenvaltiot harkitsevat avoimen lähdekoodin sisältävien ohjelmistojen käyttöä lisätäkseen luottamusta salaustuotteisiin. Kyse on kuitenkin vasta kokeiluista 6, joita ei ole vielä koordinoitu, ja markkinavoimat saattavat yksinkertaisesti olla voimakkaampia kuin hallitusten yksittäiset ponnistelut. Tätä kysymystä voidaan käsitellä arvioimalla kattavasti sekä kaupallisia että avoimen lähdekoodin sisältäviä tuotteita Tietokoneiden ja tietokoneverkkojen luvaton käyttö Neuvoston asetus (EY) N:o 1334/2000 kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta (EYVL L 159, ). S-MIME (secure multiple Internet mail extensions) ja OpenPGP (Pretty Good Privacy) ovat molemmat IETF (Internet Engineering Task Force) -standardeja. Echelon-järjestelmää väitetään käytettävän maailmanlaajuisissa tietoliikenneverkoissa siirrettävien tavallisten sähköpostiviestien, faksien, sähkeiden ja puheluiden sieppaukseen. Katso myös Euroopan parlamentin Echelon-järjestelmää käsittelevän väliaikaisen valiokunnan verkkosivu osoitteessa committees/echelon_home.htm. Saksan hallitus rahoittaa hanketta, joka perustuu OpenPGP-standardiin ja joka on nimeltään GNUPG (http://www.gnupg.org/). 11

12 Tietokoneiden ja tietokoneverkkojen luvattomaan käyttöön liittyy yleensä tietojen kopioiminen, muuttaminen tai tuhoaminen ilkivaltaisessa tarkoituksessa. Teknisesti tätä kutsutaan tunkeutumiseksi, ja se voi tapahtua monella tavalla, kuten sisäpiirin tietoja hyödyntämällä, sanakirjahyökkäyksillä, väsytysmenetelmällä (käyttämällä hyväksi ihmisten taipumusta käyttää ennustettavia salasanoja), sosiaalisilla menetelmillä (käyttämällä hyväksi ihmisten taipumusta paljastaa salasanoja näennäisesti luotettaville ihmisille) ja sieppaamalla salasanoja. Se toteutetaan usein organisaatioiden sisällä (sisäpiirin hyökkäykset). Mahdollinen vahinko - Joskus luvattoman tunkeutumisen vaikuttimena on pikemminkin älyllinen haaste kuin taloudellinen hyöty. Kiusantekona alkanut toiminta (jota kutsutaan usein hakkeroinniksi) on kuitenkin tuonut esiin tietoverkkojen haavoittuvuuden ja motivoinut henkilöitä, joilla on rikollisia tai ilkivalta-aikomuksia, käyttämään hyväkseen näitä heikkouksia. Suoja luottamuksellisten tietojen luvatonta saantia kohtaan, mukaan luettuina taloudelliset tiedot, pankkitilit ja terveystiedot, on yksilöiden oikeus. Julkisen sektorin ja teollisuuden kohdalla uhat vaihtelevat taloudellisesta vakoilusta sisäisten tai julkisten tietojen mahdolliseen muuttamiseen ja myös www-sivustojen turmelemiseen. Mahdolliset ratkaisut - Yleisimpiä keinoja suojautua luvattomalta verkkoon pääsyltä ovat salasanat ja palomuurit. Ne antavat kuitenkin ainoastaan rajoitetun suojan, ja niitä on täydennettävä muilla turvakeinoilla, joita voisivat olla hyökkäyksen tunnistus, tunkeutumisen paljastus ja sovellustasoiset valvontakeinot (mukaan luettuina sellaiset, joissa käytetään älykortteja). Valvontalaitteiden tehokkuus riippuu siitä, kuinka niiden toiminta vastaa johonkin erityisympäristöön liittyviä riskejä. Verkon suojelu ja sen vapaan käytön edut on saatava tasapainoon. Verkkojen nopeiden muutosten ja niihin siitä syystä kohdistuvien uusien uhkien takia verkkoturvallisuuden valvontakeinoja on tarkistettava jatkuvasti ja riippumattomasti. Mahdollisia ratkaisuja ei voida tutkia ennen kuin käyttäjät ja tarjoajat ovat täysin tietoisia verkkonsa mahdollisesta haavoittuvuudesta. Oheisessa kaaviossa luodaan yleiskatsaus turvallisuustuotteiden nykyiseen käyttöön Euroopan unionissa (tilastot perustuvat tutkimukseen, joka tehtiin helmikuussa 2001 eeurope toimintasuunnitelmaa koskevan vertailuanalyysin yhteydessä). 100% Turvallisuustuotteiden käyttö (prosentteina EU:ssa asuvista Internetin käyttäjistä ) 80% 60% 40% 20% 0% Lähde: Eurobarom etri (helmikuu 2001) älykortin lukijat tai muut salausohjelmistot viruksentorjuntaohjelmistot palomuuriohjelmistot sähköiseen allekirjoitukseen käytettävät ohjelmistot Verkkojen häirintä 12

13 Verkot ovat nykyään enimmäkseen digitaalisia ja tietokoneiden valvonnassa. Ennen yleisin syy verkkohäiriöihin oli vika verkkoa valvovassa tietokonejärjestelmässä, ja verkkoja vastaan tehtävät hyökkäykset kohdistuivat lähinnä näihin tietokoneisiin. Nykyään pahimmissa häirintähyökkäyksissä käytetään tyypillisesti hyväksi verkkokomponenttien (käyttöjärjestelmät, reitittimet, välityslaitteet, nimipalvelimet jne.) heikkouksia ja haavoittuvuutta. Vaikka häirintähyökkäykset puhelinjärjestelmää vastaan eivät aikaisemmin ole olleetkaan mikään suuri huolenaihe, hyökkäykset Internetiä vastaan ovat melko yleisiä. Tämä johtuu siitä, että puhelimen ohjaussignaalit ovat erillään liikenteestä ja niitä voidaan suojella, kun Internet puolestaan antaa käyttäjille mahdollisuuden päästä keskeisiin hallintatietokoneisiin. Puhelinverkosta saattaa kuitenkin tulla tulevaisuudessa suojattomampi, kun siihen integroidaan Internetin keskeisiä komponentteja ja sen ohjausjärjestelmä avataan muille verkoille. Hyökkäykset voivat olla monenmuotoisia: Nimipalvelimiin kohdistuvat hyökkäykset: Internet on riippuvainen verkkotunnusjärjestelmästä (DNS), jonka välityksellä käyttäjäystävälliset nimet (esim. muuttuvat abstrakteiksi verkko-osoitteiksi (esim. IP-osoite ) ja päinvastoin. Jos jokin osa DNS-järjestelmästä menee epäkuntoon, wwwsivustoja ei voida paikantaa ja sähköpostin jakelujärjestelmät voivat lakata toimimasta. DNS-juuripalvelimien tai muiden ylätason nimipalvelimien vahingoittuminen saattaa johtaa laajoihin häiriöihin. Useimmissa nimipalvelimissa käytettävän ohjelmiston suojauksesta löydettiin aikaisemmin tänä vuonna tiettyjä puutteita 7. Reititykseen kohdistuvat hyökkäykset: Internetin reititys on hyvin hajautunut. Jokainen reititin tiedottaa määräajoin lähireitittimille tiedossaan olevista verkoista ja siitä, kuinka niihin pääsee. Heikkoutena on se, ettei tätä tietoa voida tarkistaa, koska jokainen reititin on suunniteltu siten, että sen tiedot verkon rakenteesta ovat erittäin vähäiset. Sen takia jokainen reititin voi esiintyä parhaana polkuna mihin tahansa määränpäähän keinona tuohon määränpäähän johtavan liikenteen sieppaamiseen, estämiseen tai muuttamiseen. Hukuttaminen ja palvelun estämiseen tähtäävät hyökkäykset: Tällaiset hyökkäykset häiritsevät verkkoa ylikuormittamalla sitä keinotekoisilla viesteillä, jotka estävät laillisen verkkoon pääsyn tai haittaavat sitä. Tämä vastaa tilannetta, jossa faksilaitteet tukitaan pitkillä ja toistuvilla viesteillä. Hukuttamishyökkäysten tavoitteena on ylikuormittaa www-palvelimet tai Internet-palveluntarjoajien toimintakapasiteetti automaattisesti syntyvillä viesteillä. Mahdollinen vahinko Häiriöt ovat olleet vahingollisia joillekin julkisuudessa paljon esillä oleville www-sivustoille. Muutamissa tutkimuksissa on laskettu, että eräs hiljattain tehty hyökkäys aiheutti useiden satojen miljoonien eurojen vahingot ja lisäksi aineetonta vahinkoa maineelle. Yritykset ovat liiketoiminnassaan yhä useammin riippuvaisia www-sivustojensa käytettävyydestä, ja yritykset, joiden sivustolle keskeistä on oikea-aikainen tarjonta, ovat erityisen suojattomia. Mahdolliset ratkaisut DNS-palvelimiin kohdistuvista hyökkäyksistä voidaan periaatteessa selviytyä helposti laajentamalla DNS-yhteyskäytäntöjä, esimerkiksi käyttämällä turvattuja 7 Lähde: CERT/CC verkkosivulla 13

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

VIHREÄ KIRJA. Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.1.2012 KOM(2011) 941 lopullinen VIHREÄ KIRJA Yhdentyneet eurooppalaiset markkinat kortti-, verkko- ja mobiilimaksuille (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Pilvipalveluiden turvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuus Pilvipalveluiden turvallisuus Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä Sisällysluettelo Johdanto... 4 Määritelmät... 5 Pilvipalveluiden toimintaan liittyviä käytäntöjä... 7 1.

Lisätiedot

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille sekä talous- ja sosiaalikomitealle Innovaatioiden edistäminen patenttien avulla * * * Yhteisön patenttia ja Euroopan patenttijärjestelmää koskevan

Lisätiedot

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen

Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista? Yritysten omistajanvaihdosten edistäminen Enterprise and Industry 3 3 Opassarja Miten yrittäjyyspolitiikkaa voidaan tukea rakennerahastoista?

Lisätiedot

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ

29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 29 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJATYÖRYHMÄ 5035/01/FI/lopullinen WP 56 Valmisteluasiakirja EU:n tietosuojalainsäädännön kansainvälisestä soveltamisesta EU:n ulkopuolisten www-sivustojen suorittamaan henkilötietojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26. tammikuuta 2001 KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA RAHOITUSPALVELUT KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 125/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi sähköisen

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia

raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia oppimateriaaleja puheenvuoroja raportteja 167 tutkimuksia Jarkko Paavola & Esko Vainikka (toim.) Näkökulmia tietoturvaan Turun ammattikorkeakoulun raportteja 167 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2013 ISBN

Lisätiedot

Vihreä tietoyhteiskuntaohjelma

Vihreä tietoyhteiskuntaohjelma Hyväksytty Vihreän liiton valtuuskunnassa 13.2.2005 Vihreä tietoyhteiskuntavisio on yksiarvoisen pelon yhteiskunnan asemesta moniarvoinen luovuuden yhteiskunta, jonka lähtökohtina ovat tasa arvo Tieto,

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Tietoturva ja yksityisyyden suoja - alatyöryhmä

Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä. Tietoturva ja yksityisyyden suoja - alatyöryhmä Oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä Tietoturva ja yksityisyyden suoja - alatyöryhmä Julkaisuja 40/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA. Verkottumisen riskit ja niiden hallinta

TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA. Verkottumisen riskit ja niiden hallinta TEOLLISUUSAUTOMAATION TIETOTURVA Verkottumisen riskit ja niiden hallinta Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto 2005 Verkkopainos 2010 1. verkkopainos Julkaisija: Suomen Automaatioseura ry Turvallisuusjaosto

Lisätiedot

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE

Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUSOHJE 3/2002 VALTIONHALLINNON ETÄTYÖN TIETOTURVALLISUUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 6 1.1 Hankkeen tausta 6 1.2 Ohjeen laatiminen 6 1.3 Ohjeen tarkoitus ja rajaus 6 1.4 Ohjeen rakenne 7 1.5 Käsitteet 7 2 ETÄTYÖN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta. EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 24.09.2003 KOM(2003)558 lopullinen 2003/0217 (CNS) 2003/0218 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhtenäisestä viisumin kaavasta annetun asetuksen (EY) N:o 1683/95 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan digitaalihaaste

Euroopan digitaalihaaste Euroopan digitaalihaaste Komission puheenvuoro Eurooppa-neuvostossa 24. ja 25. lokakuuta 2013 KOMISSION PUHEENVUORO LOKAKUUSSA 2013 KOKOONTUVAN EUROOPPA-NEUVOSTON KESKUSTELUUN DIGITAALITALOUDESTA Nykyaikainen

Lisätiedot

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen

The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Stuart Hamilton and Darren Moon The Struggle to Scale - internetin kasvun ja kehityksen perässä pysyminen Yhteenveto Internetin kasvun huima vauhti sen jälkeen, kun ensimmäinen web-selain otettiin käyttöön

Lisätiedot

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta

Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta FI Yhteisön suuntaviivat laajakaistaverkkojen nopeaan käyttöönottoon liittyvien valtiontukisääntöjen soveltamisesta 1. JOHDANTO (1) Laajakaistayhteydet ovat avainasemassa tieto- ja viestintäteknologioiden

Lisätiedot

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET

TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET HAAGA Raportteja 7 Niina Kinnunen TIETOTURVAN TILA SUOMESSA CASE MALMIN SEUDUN YRITYKSET ISBN-10: 951-865-118-3 (pdf) ISBN-13: 978-951-865-118-8 (pdf) ISSN: 1796-2536 HAAGA Raportteja 7 TIETOTURVAN TILA

Lisätiedot

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA

MUUTAKIN KUIN IT-TIETOTURVAA UUDET UHAT VOIVAT VAHINGOITTAA ASIAKKAIDEN LUOTTAMUSTA YRITYKSEEN TEEMA: TIETOTURVA & RISKIENHALLINTA RISKIENHALLINTA CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Saab-konsernin turvallisuuspäällikkö Benny Krönfeldt: Tietoturvakeskus antaa Saabille lyhyemmät vasteajat ja paremman tietoturvan SYMANTEC MOBILE

Lisätiedot

yhtenäinen euromaksualue

yhtenäinen euromaksualue yhtenäinen euromaksualue lokakuu 2010 seitsemäs seurantaraportti teoriasta käytäntöön FI YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE SEITSEMÄS SEURANTARAPORTTI TEORIASTA KÄYTÄNTÖÖN LOKAKUU 2010 Vuonna 2010 kaikkien :n julkaisujen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2014 C(2014) 9672 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 18.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä EU:n laajuisten

Lisätiedot

TEM raportteja 14/2011

TEM raportteja 14/2011 TEM raportteja 14/2011 Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen Toimintaympäristön aiheuttamat muutostarpeet Suomen näkökulmasta Timo Argillander, Jari Muikku, Valtteri Niiranen, Samuli Simojoki, Pekka

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Vihreä kirja. Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN. (Komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21/1/2003 KOM(2002) 27 Vihreä kirja Yrittäjyys Euroopassa ORIGINAL: EN (Komission esittämä) SISÄLLYSLUETTELO I. Johdanto - Yrittäjyys on haaste Euroopalle...5 II. Yrittäjyyden

Lisätiedot

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut

Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Pikaviestinnän tietoturva Ongelmat, vaihtoehdot ja ratkaisut Kandidaatintyö Olli Jarva Tietotekniikan

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden vaikuttajaseminaari 2006

Sisäisen turvallisuuden vaikuttajaseminaari 2006 Sisäisen turvallisuuden vaikuttajaseminaari 2006 7.2.2006 Marina Congress Center Pääjohtaja Erkki Liikanen Tieto- mahdollisuus, uhka, turva? Vaikuttajapuheenvuoro Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen Pankki

Lisätiedot

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA

ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Jussi Hartikainen ICT-ULKOISTAMISEN HAASTEET INFORMAATIOTURVALLISUUDEN NÄKÖKULMASTA Tietojenkäsittelytieteiden Pro Gradu 30. tammikuuta 2012 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.7.2015 COM(2015) 339 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE, EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE JA ALUEIDEN KOMITEALLE Energian kuluttajien aseman

Lisätiedot