Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017"

Transkriptio

1 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma Kunnanhallitus Kunnanhallitus

2 TALOUSARVIO Kunnanvaltuusto Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2015 ja suunnitelman laadinnan yleisperustelut Kuntalain 365/1995, 65 taloussäännökset Kansantalouden kehitys sekä kunnan oma tilanne ja kehitysnäkymät Kansantalouden ja kuntatalouden kehitys Kunnan oma tilanne sekä tulevaisuuden kehitysnäkymät Kunnan organisaatio ja henkilöstö Konserni Luumäen kunnan strategia ja päämäärät Valtuuston tavoitteet vuodelle 2015 ja taloussuunnittelun tavoiteasetanta Tavoitteet toimialoittain/tulosalueittain Hallinto Kunnan johtoelimet ja hallinto Elinkeinotoimi Maaseututoimi Perusturva Sivistystoimi Päivähoito Perusopetus ja keskiasteen koulutus Aikuiskoulutus Kirjastotoimi Kulttuuritoimi 16

3 TALOUSARVIO Nuorisotoimi Liikuntatoimi Tekninen toimi Tekninen ltk/hallinto Liikenneväylät/yleiset alueet Kiinteistötoimi Maa- ja metsätilat Lämpölaitos Vesilaitos Rakennusvalvonta Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Talousarvion laadintaan liittyvät yleiset perusteet Talousarvion rakenne, sisältö ja sitovuus Johdanto ja yleisperustelut Käyttötalousosa Investointiosa Tuloslaskelmaosa 19

4 TALOUSARVIO Rahoitusosa Taloussuunnitelmavuodet Käyttötalousosa 2.1 Hallinto Vaalit Tilintarkastus Yleishallinto Työllistäminen Elinkeinotoimi Maataloustoimi Perusturva Perusturva Sivistystoimi Päivähoito Perusopetus Keskiasteen koulutus Aikuiskoulutus Kirjasto Kulttuuritoimi Nuorisotoimi Liikuntatoimi Tekninen toimi Tekninen ltk/hallinto Liikenneväylät/yleiset alueet 56

5 TALOUSARVIO Kiinteistötoimi Maa- ja metsätilat Lämpölaitos Vesilaitos Rakennusvalvonta Pelastustoimi Ympäristöterveydenhuolto Investointiosa Tuloslaskelmaosa Rahoituslaskelmaosa Henkilöstösuunnitelma Käyttötalousosan tulosalueet/kustannuspaikat Talousarvion 2015 ja suunnitelman laadinnan yleisperustelut 1.1. Kuntalain (365/1995) 65 taloussäännökset KL 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteyssä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa tai niiden

6 TALOUSARVIO hyväksymisen yhteydessä on päätettävä niistä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä ja talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu alijäämä suunnittelukaudella katetaan (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Valtuuston poliittinen näkemys kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisestä ja kunnan alueen kehittämisestä konkretisoidaan taloussuunnitelmassa ja talousarviossa. Taloussuunnitelman ja talousarvion tarkoituksena on antaa päätöksentekijöille ja kunnan sidosryhmille kattavat tiedot kunnan toiminnasta ja talouden tilasta. Taloussuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätökseen kuuluva KL 69 :n mukainen toimintakertomus ovat valtuuston ohjausvälineitä. Eri toimielimet ohjaavat toimintaa edelleen käyttösuunnitelmien ja niiden toteuttamisvertailujen avulla. Talousarvio ja taloussuunnitelma on lain mukaan laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Tämä tarkoittaa, että tulojen on suunnittelukaudella katettava menot ja kunnan maksuvalmiuden on aina oltava riittävä. Kuntalaissa talousarvion sääntelyä on kehitetty edelleen kehys- ja tulosohjauksen suuntaan. Keskeistä on, että kunnan toimintaa ei talousarviossa enää ohjata määrärahan ja sen käyttötarkoituksen avulla, vaan määrärahoilla on kiinteä yhteys toiminnallisiin tavoitteisiin Kansantalouden kehitys sekä kunnan oma tilanne ja kehitysnäkymät Kansantalouden ja kuntatalouden kehitys Viimeaikaista kansainvälistä taloudellista keskustelua on hallinnut Ukrainan kriisi ja siitä seuranneet talouspakotteet. On syytä kuitenkin muistaa, että Venäjän talouskasvu hidastui jo ennen kriisiä. Sekä EU:n pakotteilla että Venäjän asettamilla vastapakotteilla ei ole merkittäviä suoria makrotason vaikutuksia Suomeen. Sen sijaan epäsuorat vaikutukset voivat nousta kriisin pitkittyessä merkittäviksi. Toisaalta muusta kansainvälisestä taloudesta on saatu talouskasvua tukevia merkkejä. Vuonna 2014 Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan. Yksityinen kulutus ei lisäänny edellisvuodesta, sillä reaalisen ostovoiman kehitys on vaimeaa ja odotukset tulevasta talouskehityksestä sekä työmarkkinoiden tilanne eivät myöskään tue yksityistä

7 TALOUSARVIO kulutusta. Yksityiset investoinnit laskevat 4,6 %, teollisuustuotannon alamäen arvioidaan jatkuvan jo neljättä vuotta peräkkäin ja tuotannon supistuvan. Palvelutuotannon ennustetaan kääntyvän hyvin maltilliseen kasvuun tänä vuonna. Työmarkkinoiden tila heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 % ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Työllisyys-kehityksen arvioidaan olevan lähivuosinakin hyvin vaisua. Työllisyyden paranemis-näkymiä varjostavat työmarkkinoiden lisääntyneet rakenneongelmat. Avoimien työpaikkojen kesto on pidentynyt ja pitkäaikaistyöttömyys kasvanut. Vuoden 2015 BKT:n kasvuksi muodostuu 1,2 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisem-maksi. Tästä huolimatta työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä muodostuu tällöin merkittävimmäksi kasvun lähteeksi. Vuosien BKT:n kumulatiivisen kasvun arvioidaan jäävän vain 2,6 prosenttiin. Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, mutta sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Kuntataloutta heikentävät ennustejaksolla vaimea verotulojen kehitys, valtionosuusleikkaukset sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän kasvu. Kuntatalouden arvioidaan pysyvän lähivuosina alijäämäisenä. Kotimaiset riskit liittyvät etupäässä reaalitalouden kehitykseen. Suotuisa reaalitalouden kehitys on välttämätön ehto myös julkisen talouden tilanteen kohenemiselle. Talouspoliittisen uskottavuuden säilyttämisen tärkeyttä ei voi ylikorostaa. Julkisen talouden rahoitusaseman parantaminen edellyttää jatkossakin päätösperäisiä toimia, joilla vahvistetaan talouden kasvu-edellytyksiä, kohotetaan työllisyysastetta ja lisätään julkisen talouden tehokkuutta. Vuonna 2014 kuntatalouden alijäämä pysyy edelleen 0,8 prosentissa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kuntatalouden verotulojen arvioidaan kasvavan veropoh-jien heikosta kehityksestä huolimatta 2,3 %. Verotulojen kasvua kiihdyttävät kuntien veroprosenttien korotukset. Kuntien saamat valtionosuudet sen sijaan supistuvat valtion sopeutustoimien seurauksena. Kireä taloustilanne pakottaa kunnat hillitsemään menojen kasvua kuluvan vuonna. Vuonna 2015 kuntatalouden alijäämän arvioidaan kasvavan 1,1 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Talouskasvu elpyy v. 2015, mutta veropohjien kehitys jää edelleen vaimeaksi ja verotulojen arvioidaan kasvavan vain runsaan 2 prosenttia. Kuntatalouden kustannustason arvioidaan nousevan v edelleen maltillisesti. Arvio kuntatalouden näkymistä vuosille on kuitenkin synkkä. Ilman uusia kuntataloutta vahvistavia toimenpiteitä menojen kasvu jatkuu tulojen kasvua nopeampana. Hallitus on sitoutunut vähentämään rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti kuntien tehtäviä ja velvoitteita 1 mrd. eurolla vuoteen 2017 mennessä.

8 TALOUSARVIO Kuntatalouden kestävyyden turvaaminen edellyttää rakennepoliittisen ohjelman täysimittaista toimeenpanoa. Kuntatalouden vakauttaminen edellyttää myös, että kunnat sitoutuvat jatkamaan talouden sopeuttamista ja tuottavuutta parantavia toimia. Väestön ikärakenteen muutoksesta johtuva palvelutarpeen kasvu vaikeuttaa kuntien pyrkimyksiä hillitä menojen kasvua. Siksi ilman tehtävien ja velvoitteiden merkittävää vähentämistä kuntatalouden velkaantumisen taittaminen merkitsisi huomattavia kunnallisveroprosenttien korotuksia. Jos kuntatalous tasapainotettaisiin vain kunnallisveroprosenttia korottamalla, merkitsisi se keskimääräisen kunnallisvero-prosentin n. 2,5 prosenttiyksikön korotusta vuoteen 2018 mennessä. Lähteet: Valtiovarainministeriön Suhdannekatsaus 1/2014 Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus 24 a/ Kunnan oma tilanne sekä tulevaisuuden kehitysnäkymät Väestökehitys Luumäellä Vuosi Väestö yhteensä Muutos edelliseen Syntyvyys Kuolleisuus Väestökehitys Luumäellä on ollut laskeva. Muuttoliike ja syntyvyys eivät paikkaa kuolleisuudesta aiheutuvaa väestön vähenemistä. Lokakuun 2014 tilanne asukasluvussa oli 4955 asukasta (lähde: Väestön ikärakenne

9 TALOUSARVIO Luumäen väestöstä alle 14-vuotiaiden osuus väestöstä on 13,9 %, työikäisen väestön osuus 57,6 ja yli 65-vuotiaiden 28,6 %. Väestöllinen huoltosuhde

10 TALOUSARVIO Vuonna 2013 Luumäen väestöllinen huoltosuhde oli 73,7. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen huoltosuhde (lapsia ja vanhuksia 100 työikäistä kohti) heikkenee koko maata nopeammin. Vuonna 2020 ennustetaan väestöllisen huoltosuhteen olevan Luumäellä 91,9, kun se koko maassa on 65,4. Elinkeinotoiminnan kehitys Luumäellä Taulukosta käy ilmi aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten määrä Luumäellä. Vuoden 2013 tilastoa ei vielä ole saatavilla. TOIMIALAT YHTEENSÄ Aloittaneita Lopettaneita Yrityskanta

11 Lähde: toimialaonline TALOUSARVIO Työttömyyden kehitys Työttömiä työnhakijoita Työvoima Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta Tammikuu ,3 13,2 Helmikuu ,7 12,8 Maaliskuu ,8 12,4 Huhtikuu ,5 Toukokuu ,2 11 Kesäkuu ,8 10,6 Heinäkuu ,2 10,7 Elokuu ,7 10,2 Syyskuu ,6 10,7 Lokakuu ,8 Marraskuu ,7 Joulukuu ,5 Lähde: toimialaonline Työttömien työnhakijoiden määrä on kasvussa suhteessa edellisvuoteen. Pitkäaikaistyöttömyyden kehitys vuosina 2013 ja Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu 82 Marraskuu 79 Joulukuu 78

12 TALOUSARVIO Pitkäaikaistyöttömien määrä käy ilmi oheisesta taulukosta. Työmarkkinatuen kuntaosuuksiin tulee vuoden 2015 alusta muutos, jolloin kunta maksaa yli 300 päivää työttömänä olleista työmarkkinatuen kuntaosuutta nykyisen 500 päivän sijasta. Tämä tulee aiheuttamaan suurta kustannuspainetta. Tällä hetkellä kunnan maksama työmarkkinatuen kuntaosuus on vuositasolla noin euroa ja sen ennakoidaan kasvavan vuonna 2015 jopa euroon. Kunta on satsannut työllistymisen edistämiseen, jotta pitkäaikaistyöttömien määrä saataisiin laskemaan. Luumäen kunnan taloudellinen tilanne on viimeisten vuosien aikana ollut hyvässä kunnossa. Syyt siihen, että olemme ajautumassa heikompaan tilanteeseen ovat ensinnäkin valtionosuuden määrän väheneminen, kasvavat sosiaali- ja terveystoimen kustannukset sekä suuret investointimenot. Valtionosuudet kattavat kunnan talousarviomenoista tänä vuonna 37,5 prosenttia, kun ne aiempina vuosina ovat kattaneet yli 40. Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset ovat nousseet vuodesta 2010 vuoteen 2014 yhteensä 29 %, eli yli 4 miljoonaa euroa. Ensi vuoden maksuosuus on lähes 18,8 miljoonaa, eli nousua tähän vuoteen nähden on 3,3 %, eli euroa. Kunnan investointitaso on korkea ja paineet lähivuosille ovat suuret. Ensi vuoden nettoinvestointimenot tulevat olemaan noin 3 miljoonan luokkaa ja taloussuunnitelmavuosina yhteensä yli 10 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit ovat tehostetun palveluasumisen yksikkö ja päiväkoti. Tarkastuslautakunta on todennut, että alijäämäkierre on saatava katkaistua. Kunnanhallitus asetti erittäin tiukan raamin hallintokunnille vuodelle 2015 tavoitteena pysäyttää syntynyt alijäämäkehitys. Tätä silmällä pitäen toimialoille laadittiin menoraami, joka perustui kuluvan vuoden talousarvioon. Yhden vuoden aikana säästötoimenpiteillä ei kuitenkaan kyetä raamiin pääsemään, ilman todella rajuja palvelun laatutason leikkauksia. Näin ollen alijäämäkierteen katkaiseminen edellyttää kolmen vuoden tasapainotusohjelmaa. Vuoden 2015 talousarvio edellyttää joka tapauksessa merkittäviä säästötoimenpiteitä kaikissa hallintokunnissa ja säästöjä on yhä löydettävä suunnitelmavuosinakin. Suunnitelmavuosien osalta tilannetta hankaloittaa kesken oleva SOTE-uudistus, jonka kustannusvaikutuksia ei vielä tiedetä. Haasteellisista ajoista huolimatta olemme kyenneet säilyttämään palvelujen laatutason hyvänä ja mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta palvelut säilytettyä paikkakunnalla. Tulevaisuuden eteen tehdään töitä hartiavoimin kaikki yhdessä kuntamme hyväksi.

13 TALOUSARVIO Kunnan organisaatio ja henkilöstö KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS Tulevaisuustoimikunt HALLINTO PERUSTURVA SIVISTYSTOIMI TEKNINEN TOIMI Keskusvaaliltk Koulultk Tekninen ltk Vapaa-aikaltk Ympäristöltk

14 TALOUSARVIO Konserni Luumäen kunnan kuntakonserni muodostuu emoyhtiöstä (Luumäen kunta) tytäryhteisöistä (kunnalla yksin tai yhdessä tytäryhteisön kanssa yli 50 % omistusosuus tai määräysvalta), osakkuusyhteisöistä (kunnalla % omistusosuus ja enintään puolet äänivallasta tai huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa) sekä kuntayhtymistä, joissa kunta on jäsenenä. Tytäryhteisöt Kiinteistö Oy Luumäen Valliseppä 100,00 % Asunto Oy Luumäen Parsikonpuisto 54,77 % Asunto Oy Luumäen Joukolanpuisto 61,64 % Osakkuusyhtiöt Asunto Oy Luumäen Valliheikki 48,48 % Kuntayhtymät Etelä-Karjalan liitto 3,54 % Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuoltopiiri 3,62 % Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä (Saimia?) 1,21 % Valtuusto on marraskuussa 2008 hyväksynyt edelleen voimassaolevan Luumäen kunnan konserniohjeen. Konserniohje päivitetään uuden kuntalain mukaiseksi lain mukaisten ohjeiden valmistuttua. Konserniin sisältyvät kiinteistöosakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiöt toteuttavat mahdollisimman maltillista vastike- ja vuokrapolitiikkaa tarjoten samalla vuokralaisille tasoltaan kilpailukykyistä ja hyvää asumista Luumäen kunnan strategia ja päämäärät

15 1.3.1 Kuntastrategia vuoteen 2015 saakka TALOUSARVIO Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Luumäen kunnalle kuntastrategian vuoteen 2015 saakka. Kuntastrategian visio 2015: Luumäki on itsenäinen asukkaistaan huolehtiva, elinvoimainen kunta Tarjoamme myönteistä kumppanuutta yrittämiselle keskeisellä sijaintipaikalla Täällä asut ja vietät vapaa-aikaasi perinteikkäässä, viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. Strategia-alueet ja kriittiset menestystekijät: Asuminen ja ympäristö: ennakoiva ja tarpeisiin vastaava maankäyttö sekä monipuolinen tonttitarjonta monipuolisia asumisvaihtoehtoja viihtyisät ja turvalliset taajamat sekä asuinalueet hyvä imago ja tehokas markkinointi puhdas ympäristö ja vastuullinen energian tuottaminen ja käyttö Palvelut: laadukkaat ja kustannustehokkaat lähipalvelut yhteistyössä toteutettavat palvelut monipuoliset vapaa-ajan palvelut terveyttä ja hyvinvointia tukevat palvelut varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut yhteispalveluiden turvaaminen Talous ja henkilöstö: vakaa ja tasapainoinen kuntatalous kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden säilyttäminen selkeä omistajaohjaus oikeudenmukainen ja kannustava johtaminen osaava ja sitoutunut henkilöstö Elinkeinot: elinkeino- ja matkailustrategian jatkuva kehittäminen yritysten ja työpaikkojen määrän lisääminen loma-asukkaiden tarpeiden huomioiminen palvelujen kehittämisessä

16 TALOUSARVIO maaseutuelinkeinojen edistäminen liikenteen ja sijainnin merkityksen huomioiminen Strategian liittyvät menestystekijäkohtaiset päämäärät Asuminen ja ympäristö maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäminen maanhankinnassa ja kaavoituksessa pyritään ennakoimaan tulevat tarpeet monipuolisten asumisvaihtoehtojen tarjoaminen puisto- ja viheralueet hyvin hoidettuja harrastuspaikat pidetään hyvässä kunnossa Palvelut hyvin toimivat lähipalvelut pyritään turvaamaan kuntalaisten hyvinvointia tukevat ja lisäävät palvelut turvataan yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden ja yritysten kanssa yhteistyön hyödyntäminen kuntien kesken sähköisten palveluiden ja päätöksenteon kehittäminen Talous ja henkilöstö tasapainoinen talous tuotanto- ja palvelutoiminnasta poistetun omaisuuden realisointi mahdollisimman tuottavasti investoinnit suunnataan tulevaisuuteen palvelutason/palveluverkkojen tarkastelu ja sopeuttaminen palvelutarpeisiin Elinkeinot yritystoiminnan edellytysten lisääminen ja luominen maankäytön ja kunnallistekniikan toimin yritystoiminnan tukeminen ja avustaminen tie- ja liikennejärjestelyiden hyödyntäminen 1.4. Valtuuston tavoitteet vuodelle 2015 ja taloussuunnittelun tavoiteasetanta Tavoitteet Valtuusto laatii vuoden 2015 aikana alkaen voimaanastuvan kuntastrategian. Valtuusto jatkaa talouden vakauttamisohjelman laadintaa vuosille Vuoden 2015 käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti ilman huomattavia menojen ylityksiä. Budjettikuri pitää kaikilla toimialoilla.

17 Riskit TALOUSARVIO Valtuusto laatii vuodelle 2016 edelleen kuntatalouden tasapainottumista edistävän talousarvion. Valtuusto arvioi ja muokkaa kunnan palvelurakenteita kysynnän ja taloudellisten mahdollisuuksien mukaisesti Kuntastrategiaa ei saada laadittua Talouden vakauttamisohjelmaa ja sen mukaisia budjetteja ei saada laadittua. Käyttötalouden budjettikuri ei toteudu. Palvelurakenteiden uudistaminen ei edisty Tavoitteet toimialoittain Hallinto Kunnan johtoelimet ja hallinto Kunnanvaltuuston on hyväksynyt Luumäen kunnalle kuntastrategian, joka on voimassa vuoteen 2015 saakka. Strategia sisältää vision sekä tehtäväalue-kohtaiset kriittiset menestystekijät. Visiossa Luumäen kunta on itsenäinen, asukkaistaan huolehtiva, elinvoimainen kunta, joka tarjoaa hyvät mahdollisuudet yrittämiselle sekä tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön. Kunnan elinvoimaisuus perustuu vakaaseen ja tasapainoiseen kuntatalouteen. Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio toimimaan niin, että kunnan visio ja siihen sisältyvät menestystekijät toteutuvat kuntalaisten parhaaksi. Valtuuston ja hallituksen keskeinen tavoite vuodelle 2015 on kuntastrategian laadinta. Toinen valtuuston ja hallituksen tavoite on aikaansaada sellainen talouden vakauttamisohjelma, jonka avulla tulevalla taloussuunnitelmakaudella talous saadaan vakaalle pohjalle. Tämä edellyttää veroasteen sekä palvelurakenteiden tarkastelua ja uudelleenarviointia.

18 TALOUSARVIO Keskushallinto vastaa hallinto-, talous- ja elinkeinoasioiden hoitamisesta. Hallinto hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston, asiakaspalvelupisteen, puhelinvaihteen sekä tuottaa koko kunnan organisaatiolle atk-palvelut. Keskeinen tavoite hallinnon toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Atk-palveluiden tavoitteena on ylläpitää organisaatiossa toimivat, ajanmukaiset järjestelmät. Talous- ja henkilöstöosasto tuottaa koko kunnan organisaatiolle laskentatoimen ja palkanlaskennan palvelut. Tavoitteena on ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän tiedon tuottaminen. Tämä tieto palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon seuraamisessa, analysoinnissa ja päätöksenteossa. Henkilöstöhallinto tuottaa edelleen vuosittain henkilöstötilinpäätöksen hyödynnettäväksi toiminnassa ja päätöksenteossa Elinkeinotoimi Elinkeinotoimen tavoitteena on vuonna 2009 laaditun elinkeinostrategian sekä siihen läheisesti liittyvän matkailustrategian päivittäminen..lisäksi tavoitteena on vahvistaa ja luoda edellytyksiä kunnassa toimivien yritysten kasvulle ja kehitykselle sekä uusien yritysten hankinnalle Maaseututoimi Maaseututoimen tehtävänä turvata maatalousyrittäjien toimeentulo hoitamalla maataloustukien maksamiseen liittyvät viranomaistehtävät Perusturva Kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu on Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirillä. Palveluiden ja palvelujärjestelmän kehittäminen niin, että samalla turvataan lähipalvelujen säilyminen on perusturvan keskeinen tavoite. Toinen

19 TALOUSARVIO keskeinen tavoite on hoitotakuun toteutuminen. Terveyden- ja hyvinvoinnin osalta tavoitteena on fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen Työllistäminen Valtion asettamien työllisyydenhoitovelvoitteiden lisääntyessä työllistämisyksikön tavoite on työllisyyden edistäminen pitkäaikaistyöttömien sekä nuorten osalta. Tätä toteutetaan työpajatoiminnan, kunnan eri yksiköiden, Eksoten, yksityissektorin sekä kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön avulla Sivistystoimi Päivähoito Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Varhaiskasvatuksen (päivähoito ja esiopetus) laatu pohjautuu Luumäen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan sekä Luumäen kunnan esiopetussuunnitelmaan. Laatua kehitetään henkilöstön koulutusten myötä. Toiminnan järjestämisessä pyritään kustannustehokkuuteen laatu huomioiden Perusopetus ja keskiasteen koulutus Koulutoimen tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista jatko-opintoihin kykeneviä, kulttuuriperintöään arvostavia, avarakatseisesti suuntautuvia ja muiden ihmisten sekä ympäristön suhteen vastuuntuntoisia kansalaisia, joilla on halu koko elämän kestävään itsensä kehittämiseen. Koulujen tehtävänä on luoda edellytykset oppilaiden tasapainoiselle ja yksilölliselle

20 TALOUSARVIO kehittymiselle ja niiden tulee tukea koteja näiden kasvatustehtävässä Aikuiskoulutus Kansalaisopisto on vapaan sivistystyön oppilaitos ja se muodostaa toiminta-alueellaan laaja-alaisen ja avoimen oppimisverkoston. Etelä-Karjalan kansalaisopisto järjestää Luumäellä koulutus-, kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia eri ikäisten asukkaiden tarpeisiin. Opisto tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen omaehtoiseen opiskeluun, kansalaistaitojen oppimiseen sekä itsensä toteuttamiseen ja kehittämiseen elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta Kirjastotoimi Tavoitteena kirjastossa on kehittää kirjakokoelman sekä av-aineistonhakujärjestelmää niin, että kaikki aineistot pääkirjastossa ovat asiakkaiden välittömästi tavoitettavissa. Kirjaston käyttöä ja lukuharrastusta kehitetään erilaisin yhteistoimintatoimin. Myös pääkirjaston näyttelytarjontaa kehitetään mahdollisuuksien mukaan Kulttuuritoimi Kulttuuritoimen tehtävä ja tavoite on paikallisen kulttuuritoiminnan edistäminen, museotoimintaa ja kulttuuritoimintaa harjoittavien yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen sekä yhteistyö paikkakunnan matkailuelinkeinon kanssa Nuorisotoimi Nuorisotoimen tavoite on järjestää toimintaa pääasiassa vuotiaille nuorille sekä lapsille. Se järjestää kerhoja ja toimintaa koulujen loma-aikoina. Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja se tarkoituksena on tukea nuorten kasvua sekä kehitystä

21 TALOUSARVIO Liikuntatoimi Liikuntatoimen tavoitteena on kuntalaisten kunto- ja virkistysliikunnan ylläpitäminen ja lisääminen yhteistyössä kunnan oman sekä kunnassa toimivien eri yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Toiminnassa huomioidaan erityisryhmien liikunta sekä kannustetaan liikuntaseuroja ja yhteisöjä järjestämään ja organisoimaan kunnan alueella tapahtumia ja tempauksia Tekninen toimi Tekninen ltk/hallinto Teknisen osaston hallinnon tehtävänä on kunnan teknisten toimintojen ylläpitäminen ja kehittäminen. Tulosalueeseen kuuluu hallinnollisten tehtävien lisäksi koneiden ja kuljetusvälineiden ylläpito, asuntotoimi, tonttien myynti ja kaavoitus. Aktiivisella kaavoituksella varmistetaan maankäytön ajantasaisuus ja kehittyminen tulevaisuuden tarpeisiin. Kaavoituksella pyritään myös edistämään paikkakunnalle positiivista muuttoliikettä sekä liike- ja teollisuustoiminnan lisäämistä Liikenneväylät/yleiset alueet Tulosalue ylläpitää ja kehittää kunnan katuja, valaistusta, leikkikenttiä, puistoja sekä torialuetta. Tavoitteena on nostaa katujen ja valaistuksen kunnossapidon tasoa sekä reagoida nopeasti kuntalaisilta tuleviin vika- ja korjausilmoituksiin. Lisäksi tavoitteena on yleisten alueiden viihtyisyyden parantaminen Kiinteistötoimi Tavoitteena huolehtia kunnan omistuksessa olevien kiinteistöjen arvon säilymisestä kiinteistöjen suunnitelmallisella kunnossapidolla. Huolehtia ja vastata kunnan kiinteistöjen korjausrakentamisesta ammattitaidolla ja talousarvion puitteissa.

22 TALOUSARVIO Maa- ja metsätilat Hoitaa kunnan metsäalueita Metsänhoitoyhdistys Kaakko ry:n laatiman metsänhoitosuunnitelman mukaisesti niin, että metsäomaisuuden arvo säilyy. Huolehtia kaikista kunnan omistuksessa olevista maa-alueista käytön ja tarpeen mukaan Lämpölaitos Tavoitteena taata laitoksen toiminta-alueella sijaitsevien laitokseen liittyneiden kiinteistöjen lämpöenergian häiriötön saatavuus varmistamalla maakaasua käyttävän kaukolämpölaitoksen tuotannon jakelu kaikissa tilanteissa Vesilaitos Taata laitoksen toiminta-alueen noin kuntalaiselle laatuvaatimukset täyttävää käyttövettä sekä ottaa vastaan ja puhdistaa syntyvät jätevedet lupapäätöksen edellyttämällä tavalla. Tavoite edellyttää veden häiriötöntä toimittamista asiakkaille. Tavoitteena on myös suunnitella asianmukaiset vesihuoltopalvelut tuleville kaava-alueille Rakennusvalvonta Rakennustarkastuksen tavoitteena on neuvonnan, rakennuslupakäsittelyn ja valvonnan avulla edistää ympäristöön sopeutuvaa terveellistä, viihtyisää ja toimivaa rakennettua ympäristöä Pelastustoimi Pelastustoimesta huolehtii Etelä-Karjalan Pelastuslaitos, joka toimii Lappeenrannan kaupungin organisaation osana ja jonka Länsi-Saimaan palvelualueeseen Luumäen kunta kuuluu.

23 Ympäristöterveydenhuolto TALOUSARVIO Ympäristöterveydenhuollon tehtävistä Luumäen kunnassa vastaa seudullinen ympäristötoimi, johon kunta kuuluu Talousarvion laadintaan liittyvät yleiset perusteet Talousarvion rakenne, sisältö ja sitovuus Talousarvio jakautuu yleisperustelu-, käyttötalous-, investointi-, tuloslaskelma-, rahoitus-, ja henkilöstösuunnitelmaosiin. Yleisperusteluosassa on kuvattu toimialojen toiminta ja tavoitteet tulosaluetasolla. Käyttötalousosa sisältää vuosittaiset tavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosan taulukot sisältävät sekä sisäiset että ulkoiset määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio vuodelle 2015 perustuu kuntastrategiaan ja sen tavoitteisiin. Kuntakonsernin tavoitteet on esitetty kohdassa ja tulosaluekohtaiset tehtävät ja tavoitteet kohdassa 1.5. Käyttötalousosassa määrärahat ja tuloarviot on koottu toimialaa valtuustoon nähden sitovaksi talousarvioksi. Lisäksi käyttötalousosassa toimialat ovat asettaneet valtuustoon nähden sitovat, mitattavissa olevat toiminnalliset tavoitteet tulosalueittain. Investointiosassa sitovat määrärahavaraukset ja tuloarviot laaditaan hankekohtaisesti Yleisperustelut Talousarvion laadintaohjeissa on, tarkastuslautakunnan antaman ohjeen mukaisesti, pyritty pysäyttämään syntynyt alijäämäkehitys. Tätä varten toimialoille on laadittu menoraami, joka on perustunut vuoden 2014 talousarvioon. Raami perustui ajatukselle, että vuodessa alijäämäkehitys saadaan pysähtymään. Tämä on kuitenkin osoittautunut mahdottomaksi ja toimialat eivät ole pysyneet asetetussa raamissa. Asiaa käsiteltiin valtuustoseminaarissa ja todettiin, että taloussuunnitelmakauden mittainen vakauttamisohjelma on realistinen ja toteutettavissa.

24 TALOUSARVIO Edelleen laadintaohjeissa on varauduttu maltillisen tuloratkaisun mukaisesti palkkojen 0,4 % suuruiseen korotukseen vuonna Muiden määrärahojen osalta määrärahat on pyritty varaamaan kuluvan vuoden tasoisena. Poikkeuksena Eksote, jonka maksuosuutta on korotettu saatujen maksuosuuslaskelmien mukaisesti. Ohjeen mukaan maksut ja taksat on pitänyt tarkistaa vastaamaan kustannuksia ja ne on pyritty varaamaan realistisesti arvioitujen tuloarvioiden mukaisesti Käyttötalousosa Käyttötalousosassa asetetaan tavoitteet ja budjetoidaan niiden järjestämiseen vaatimat menot ja tulot. Toimialoittain tulosaluekohtaisesti esitetään sitovalla tasolla tulosalueen vastuuhenkilö, kustannuspaikat, tavoitteet, mittarit sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviovuonna 2015 Luumäen kunnan käyttötalousmenojen kokonaiskasvu on 2,17 % verrattuna kuluvan vuoden varsinaiseen talousarvioon. Vertailtaessa käyttötalousmenoja Ilman Eksoten maksuosuutta muun käyttötalouden menot alenevat vuodesta 2014 vuodelle ,41 %. Eksoten kuntamaksuosuus, joka vuonna 2015 on on 57,02 % käyttötalousmenoista Investointiosa Investointiosassa budjetoidaan pitkävaikutteisten tuotantovälineiden hankinta, rahoitusosuudet ja omaisuuden myynti. Investointiosan valtuustoa sitova taso on hanketaso, millä tasolla määräraha- ja tuloarviovaraukset on tehty. Investointiosaan budjetoitavien hankkeiden alaraja on Investointiosassa esitetään myös investointien rahoitustarve ja rahoitustarpeen kattamissuunnitelmat Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelmaosassa osoitetaan tulorahoituksen riittävyys käyttömenoihin ja poistoihin. Tuloslaskelma sisältää ulkoiset tulot ja menot.

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa.

Henkilöstösuunnitelma liitetään osaksi taloussuunnitelmaa. Talouspalvelut 8.8.2016 Palvelukeskuksille VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2018-2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi laadittavalla

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje

Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Laadintaohje 1 (5) Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017 2018 taloussuunnitelma Laadintaohje Vuoden 2016 talousarvion laadintaohje on valmisteltu vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä vuoden 2015 puolivuotisraportin pohjalta.

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat

Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille laadinnan lähtökohdat Talousarvion vuodelle 2012 ja taloussuunnitelman vuosille 2013-2014 laadinnan lähtökohdat Loviisan kaupungin talousnäkymät. Huhtikuun toteumatietojen perusteella tilikaudelle 2011 ennustetaan noin 0,9

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013

SULKAVAN KUNTASTRATEGIA Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 SULKAVAN KUNTASTRATEGIA 2020 Hyväksytty kunnanvaltuustossa xx.x.2013 1 Sulkavan missio Sulkavan missio on edistää asukkaidensa hyvinvointia. 2 Sulkavan visio 2020 Sulkava, Saimaan soutupitäjä - asumiseen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi

Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi Koulutuslautakunta 60 13.08.2014 Koulutuslautakunta 65 08.09.2014 Koulutuslautakunta 76 23.09.2014 Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen tilannekatsaus talousarvion 2015 pohjaksi 395/02.01.00/2014 Koulutuslautakunta

Lisätiedot

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306

Luumäen kunta. Talousarvio 2015. Taloussuunnitelma 2015 2017. Kunnanhallitus 10.11.2014 286. Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Luumäen kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kunnanhallitus 10.11.2014 286 Kunnanhallitus 24.11.2014 306 Kunnanhallitus 8.12.2014 314 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 64 TALOUSARVIO 2015 1 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma

Toivakan kunta Talousarvio 2017, taloussuunnitelma Tehtäväalue: Kunnanvaltuusto Toimielimet: Kunnanvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta Tehtäväalueen vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Pirkko-Liisa Vesterinen Toiminnan kuvaus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71

Strategian päivitys. kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Meän Ratekia 2016-2020 10 Aktiivinen ja palveluhenkinen kuntastrategia Strategian päivitys 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 kh 7.12.2015, 323 kv 14.12.2015, 71 24 1. Visio 2020 28

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Toholammin kuntastrategia 2016-2020

Toholammin kuntastrategia 2016-2020 Toholammin kuntastrategia 2016-2020 1. LÄHTÖKOHTA Lamppilaisen strategian tavoitteena on varmistaa itsenäisen kunnan elinkelpoisuus. Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma

JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma JHS 199 Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisala... 2 3 Viittaukset... 2 4 Termit ja lyhenteet... 2

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Kunnanhallitus 286 19.11.2013 Kunnanhallitus 299 03.12.2013 Kunnanhallitus 314 09.12.2013 Vuoden 2014 talousarvio ja vuosien 2015-2016 taloussuunnitelma KHALL 286 Kunnanjohtaja Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko?

Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa. Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Uusi liikuntalaki kunta- talouden puristuksessa Talous Liikuntalain keskeiset kuntapykälät Mikä muuttuu vai muuttuuko? Kari Sjöholm 26.11.2014 Bruttokansantuote, määrän muutos-% ed. vuodesta Lähde: kansalliset

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS

MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS MÄNTSÄLÄN KUNTASTRATEGIALUONNOS 19.10.2017 1 Kuntastrategia on kuntakokonaisuuden pitkän tähtäyksen päätöksentekoa ja toimintaa ohjaava tulevaisuuden suunta tai kantava idea. Visio = toivottu ja haluttu

Lisätiedot

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011

Mikkeli. Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla. Seija Manninen 9.5.2011 Mikkeli Modernin palvelun kasvukeskus Saimaan rannalla Mikkelin kaupungin opetustoimi p Perusopetus kouluja 26 n. 4800 oppilasta p Esiopetus osin koulujen yhteydessä, osin päivähoidon järjestämänä p Perusopetuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan Kuntajakoselvityksen tavoitteet ja tilannekatsaus 24.9.2007 Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan valtuustot Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen Jarmo Asikainen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvitys

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi

Rautjärvi rajalla, sillä Simpele Järjestöfoorumi Järjestöfoorumi 11.3.2015 Visio 2025 Rautjärvi turvaa asukkailleen taloudellisten voimavarojen puitteissa laadukkaat lähipalvelut, mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittää taajamia turvallisina ja maaseutumaisina

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE

VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE VUODEN 2017 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017 2019 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJE 1.Yleistä KunL. 110 :ssä säädetään talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisesta. Luumäen kunnan talousarvio laaditaan tileittäin

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien taloussuunnitelma. Kuntalain 110 talousarviosta on seuraavanlainen:

Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien taloussuunnitelma. Kuntalain 110 talousarviosta on seuraavanlainen: Kunnanhallitus 210 21.11.2016 Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelma 418/200/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 210 Kuntalain 110 talousarviosta on

Lisätiedot

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous

Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntalaki uudistuu - Kunnan ja kuntakonsernin talous Kuntamarkkinat Helsinki 12.9.2014 Kirsi Mononen, johtava lakimies Kuntatalousohjelma Kuntataloudelle kokonaisuutena oma tasapainotavoite» Menojen ja

Lisätiedot

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä

Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Kaupungin hankkeet muuttuvassa toimintaympäristössä Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kehittämispäällikkö Tarja Saarelainen Valtuuston päätös 19.5.2014: Valtuustolle tuodaan vuonna 2016 tiedoksi kaupunkistrategian

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2016 Kemin kaupunkistrategia 2025 2016 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2016 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015» siirtymäsäännöksiä

Lisätiedot

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia

Vastuullinen ja rohkea Säkylä. Säkylän kuntastrategia Vastuullinen ja rohkea Säkylä Säkylän kuntastrategia Kunnanhallitus 21.11.2016 Kunnanhallitus 29.11.2016 Kunnanvaltuusto 12.12.2016 SISÄLLYS Esipuhe 1 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT 5 2 VISIO 2030 6 3 STRATEGISET

Lisätiedot

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017

Kemin kaupunkistrategia Toimenpideohjelma 2017 Kemin kaupunkistrategia 2025 2017 Kuntalainen ja asiakas Strategiset Tavoite vuonna 2017 Toimenpiteet tavoitteen Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari

Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari Hallinto ja elinkeinopalveluiden talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginvaltuuston talousseminaari 29.9.2014 15.10.2014 1 Hallinto ja elinkeinopalvelut Elinvoimapalveluista muodostetaan oma tulosyksikkönsä

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö

KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma Palvelualueen perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö LIITE 1: perustiedot KÄYTTÖTALOUSOSA Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 perustiedot Palvelualue ja vastuuhenkilö Tekniset palvelut Markus Kannala arvot visio toiminta-ajatus Asiakaslähtöisyys,

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille

Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille Kunnanhallitus 203 05.09.2016 Kunnanhallitus 290 28.11.2016 Kunnanhallitus 302 12.12.2016 Rautavaara-Savotta: Talouden tasapainottamisohjelman hyväksyminen vuosille 2016-2017 Khall 05.09.2016 203 Uusi

Lisätiedot

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät.

1. Nuorisotyö, nuorisotoiminta ja nuorisopolitiikkaan liittyvät yhteydenpitotehtävät. SIVISTYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on luoda edellytykset tietojen, taitojen ja myönteisten asenteiden avulla kuntalaisten henkiseen ja fyysiseen aktiivisuuteen ja kasvuun.

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta.

Kuntatekniikka Tulosalue huolehtii kunnallistekniikan, liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien sekä taajaman liikenneja viheralueiden ja kunnosta. Toiminta-ajatus Ilomantsin rakennettu ympäristö on hyvin hoidettu ja viihtyisä. Sisäisille asiakkaille annettavilla palveluilla tuetaan kunnan peruspalveluiden tuottamista. Toiminta-ajatus tulosalueittain

Lisätiedot