KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta klo Karigasniemen koulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 16.4.2010 klo. 10.00 14.00. Karigasniemen koulu"

Transkriptio

1 Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) klo Karigasniemen koulu Läsnä Pentti Morottaja, pj Jarkko Tenoranta, vpj Marjaana Halonen, jäsen Tauno Johansen, jäsen Aslak Ilkka Niittyvuopio, jäsen ( 35-37,46) Anneli Nuorgam, jäsen Irene Orti, jäsen Niilo O Rasmus, varajäsen Niiles Valle, varajäsen Birit Vuolab, varajäsen Taisto Haataja, varajäsen Esko A. Aikio, varajäsen Kerstin Rasmus, varajäsen Marita Salonen, varajäsen Toivo Partanen, kiinteistöpäällikkö Markku Porsanger, rakennustarkastaja Heidi Keskitalo, pöytäkirjanpitäjä Niiles Valle, asiantuntijajäsen, 46 Poissa LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 35 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 36 PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Nuorgam ja Jarkko Tenoranta. Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Pentti Morottaja Tarkastusaika Allekirjoitukset Anneli Nuorgam Paikka ja pvm Utsjoki Virka-asema Heidi Keskitalo Jarkko Tenoranta

2 Utsjoen kunta 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Tekn. ltk 37 Ehdotus: Lautakunta hyväksyy kokouksen esityslistan mukaisen asioiden käsittelyjärjestyksen. Päätös: Käsitellään pykälä 46 ensimmäisenä ja pykälä 45 sen jälkeen. Rakennuslupa-asiat Eriksen/Syvänperä, Guttorm Isak ja Vidgren Jaana otetaan käsittelyyn viimeisinä asioina. Muutoin noudatetaan esityslistan mukaista asioiden käsittelyjärjestystä.

3 Utsjoen kunta 3 Rakennusjärjestys asia nro Tekn. ltk 33 Rakennustarkastaja on valmistellut uuden rakennusjärjestyksen, joka on sopeutettu Tenojoen rantaosayleiskaavojen määräyksiin ja muutoin pohjana on ollut voimassa oleva rakennusjärjestys. Esitys: Tekninen lautakunta hyväksyy rakennustarkastajan laatiman rakennusjärjestyksen ja esittää sen edelleen hallitukselle ja valtuustolle vahvistettavaksi. Esittelijän ehdotus: Rakennustarkastajan esitys hyväksytään. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Kh 176 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan rakennusjärjestyksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Puheenjohtaja esitti, että sivulle 12 kohtaan Liikennejärjestelyt lisätään maininta, että liittymälupa tulee olla tiehallinnolta ennen rakennusluvan myöntämistä, mikäli liittyminen tapahtuu yleiselle tielle. Ehdotus puheenjohtajan esittämällä lisäyksellä hyväksyttiin Valtuusto 57 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan rakennusjärjestyksen. Päätös: Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen ilmoitti, että rakennusjärjestystä koskeva esitys on syytä palauttaa uudelleen valmisteluun, koska ympäristölupaviranomaisia ei ole kuultu asiassa. Valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi Tekn.ltk 83 Ehdotus: Tekninen lautakunta asettaa rakennusjärjestyksen nähtäville siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan ja lausuntojen pyytämistä varten MRL 65 ja MRA 6 :n mukaisesti 30 päivän ajaksi. Valmisteli: rakennustarkastaja Päätös: Ehdotus hyväksyttiin../..

4 Utsjoen kunta 4 Rakennusjärjestys asia nro 38../ Tekn. ltk 135 Rakennusjärjestys on ollut nähtävillä 30 päivän ajan. Inarin ja Utsjoen ympäristöyksikkö on antanut lausuntonsa ja kommentoinut useaa rakennusjärjestyksen kohtaan. Rakennustarkastajan ehdotus: Korjauksena Inarin ja Utsjoen ympäristöyksikön lausunnosta korjataan kohtaan toimenpiteiden luvanvaraisuus, lisäys: Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen. Lisäksi kohtaan 7.2 lisätään lause: jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa Utsjoen kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä. Päätös: Rakennusjärjestys jätetään pöydälle Tekn. ltk 149 Lisäksi Lapin ympäristökeskus on myös antanut rakennusjärjestyksestä lausuntonsa, jossa se on esittänyt seuraavia huomioita. Kohtaan 3.2 Toimenpiteiden luvan-ja ilmoituksenvaraisuus, kohtaan 11 ympäristökeskus on esittänyt, että grillikodalta vaadittaisiin rakennuslupa. Lisäksi esittää, että kodat, laavut, lintutornit ja mm. kaarihallit lisättäisiin kohtaan. Valmistelijan esitys kohtaan 3.2: Lautakunta lisää lausumassa esitettyjä kohteita lisää luetteloon ja määrittää niiden luvanvaraisuuden siten, että kota vaatii toimenpideluvan, aina. Laavut ja lintutorni menevät ilmoituksella, aina. Kaarihalli vaatii toimenpideluvan aina kaava-alueilla ja muilla alueilla ilmoituksen. Grillikodan kohdalla ei tehdä muutosta. Kohtaan 4.1 Lapin ympäristökeskus on esittänyt lisäyksenä lauseen rakennuksen etäisyyden tiestä tulisi jatkua näin: oleskeluun tarkoitettua piha-aluetta, jonka melutaso ei ylitä 55 dba, kuitenkin vähintään Valmistelijan esitys kohtaan 4.1: lautakunta lisää esitetyn lauseen jatkon lisäyksellä että kyseessä on päiväaikainen meluarvo. Kohtaan 5.2 Lapin ympäristökeskus on esittänyt, että talousrakennuksiin lisätään myös sauna. Lisäksi Lapin ympäristökeskus esittää, että heidän näkemyksensä mukaan myös vaatimaton varustetasoltaan vähäinen vuokrattava rakennus on katsottava päärakennukseksi, joka muodostaa rakennuspaikan../..

5 Utsjoen kunta 5 Rakennusjärjestys asia nro 38../. Lisäksi lapin ympäristökeskus on esittänyt, että esitetyt enimmäisrakennusoikeudet asuinrakentamisen 500 k-m 2 ja lomarakentamisen 300 k-m 2 varsin suurina, kun tarkoitetaan rakennuspaikkakohtaista rakennusoikeutta. Lisäksi Lapin ympäristökeskus esittää rakennusten enimmäismäärään osoittamista rakennusoikeudessa. Valmistelijan esitys kohtaan 5.2: lautakunta ei lisää luetteloon saunaa, koska sauna rakenteena on myös erikseen käsitelty rakennusjärjestyksessä ja määritetty erillisenä rakennuksena myös MRL:ssä. Kesäaikaiset pihoihin sijoittuvat vuokrattavat majoitusrakennukset kohtaan ei tehdä muutosta. Kohdassa esitetyt rakennusoikeudet, mitkä koskevat kaava-alueiden ulkopuolisia alueita, rakennusoikeuksiin ei tehdä muutoksia, joka liittyy myös rakennusten enimmäismäärää koskevaan määrittelyyn. Saamelaisen/peräpohjalaisen rakennusperinteen mukaan kaikilla asioilla/tarpeilla tulee olla erillinen rakennus ja lisäksi toisaalla rakennusjärjestyksessä on määräys, että rakennuspaikalla saa olla vain yksi pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennus. Kohdat, joissa on mainittu rakennuspaikan sijalla tontti korjataan. Kohtaan 6.1 Lapin ympäristökeskus on esittänyt kappaleen, joka alkaa sanoilla Muualle kuin Teno- ja Utsjokilaaksoon saa rakentaa osalta että merkitys jää epäselväksi. Lisäksi Lapin ympäristökeskus on esittänyt, että saunan koko tulisi rajata. Valmistelijan esitys kohtaan 6.1: lautakunta toteaa, että kohta johon viitataan on tehty sitä tarkoitusta varten, että rakennusmääräyksiä sovelletaan erilailla virtaavien valtauomien varrella kuin järvi ja pienjokien alueella, koska kyseessä on tulviin ja niiden korkeuksiin liittyvä seikka. Kohta ei tarkoita sitä, että saunan rakentaminen ei tarvitse rakennuslupaa. Saunan kokovaatimuksiin ei tehdä muutosta. (vrt. ed. kohta) Muilta osin rakennusjärjestys on katsottu täyttävän niille asetetut vaatimukset../..

6 Utsjoen kunta 6 Rakennusjärjestys asia nro 38../. Lautakunta esittää rakennusjärjestyksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin tehdyin korjauksin. Liitteenä oleva korjattu rakennusjärjestys esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle. Tämän pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauko klo Kh 360 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan teknisen lautakunnan esityksen mukaisen rakennusjärjestyksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Valtuusto 106 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan rakennusjärjestyksen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Päätös: Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen esitteli asiaa valtuutetuille. Asiasta käydyn keskustelun jälkeen valtuusto päätti yksimielisesti palauttaa rakennusjärjestyksen tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi Tekn. ltk 16 Valtuusto on palauttanut rakennusjärjestyksen korjattavaksi jätevesien käsittelyn kohdalta. Kohta 7.2 JÄTEVESIEN KÄSITTELY kuuluu korjauksen jälkeen Tärkeillä pohjavesialueilla jätevedet on johdettava käsiteltäväksi pohjavesialueen ulkopuolelle viemärilaitokseen tai kaikille jätevesille on oltava tiiveyden suhteen valvottavissa oleva umpikaivo. Ranta-alueilla on huomioitava jätevesiasetuksen ja ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset. Maaperäkäsittelystä tulee esittää suunnitelma kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle (maaperän koostumus). Jätevesien käsittelyssä tulee noudattaa Utsjoen kunnan ympäristönsuojelumääräyksiä../..

7 Utsjoen kunta 7 Rakennusjärjestys asia nro 38../. Kohta 7.3 ERITYISMÄÄRÄYKSIÄ TÄRKEILLE POHJAVESIALUEILLE kuuluu korjauksen jälkeen Tärkeillä pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle ja varustaa suojaaltaalla ja katoksella. Tärkeillä pohjavesialueilla piha- ja paikoitusalueiden pintavesien sekä salaojavesien johtuminen pohjavesiin on estettävä. Tätä varten tulee olla soveltuvat laitteistot ja mahdollisesti tarvittavat luvat.. Rakennettaessa tärkeille pohjavesialueille edellytetään ympäristöviranomaisen lausuntoa. Ehdotus: Lautakunta esittää rakennusjärjestyksen kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin tehdyillä muutoksilla Kh 56 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan teknisen lautakunnan esityksen mukaisen rakennusjärjestyksen ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen esitteli asiaa kokouksessa. Puheenjohtaja esitti, että kohdasta 4.2 poistetaan lause: Vanhojen perinteisten kulkureittien päälle tai poikki rakentaminen ei ole suotavaa. Esko Härkönen ja Rauna Guttorm kannattivat puheenjohtajan esitystä. Ehdotus hyväksyttiin puheenjohtajan esittämällä muutoksella Valtuusto 13 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan rakennusjärjestyksen kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Päätös: Esko Härkönen esitti, että rakennusjärjestys palautetaan uudelleen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi. Väinö Guttorm kannatti Esko Härkösen esitystä. Valtuusto hyväksyi Esko Härkösen esityksen yksimielisesti../..

8 Utsjoen kunta 8 Rakennusjärjestys asia nro 38../. Tekn. ltk 38 Valtuusto on palauttanut rakennusjärjestyksen korjattavaksi. Korjataan kirjoitus- ja pilkkuvirheet. Kohdassa Ympäristön valvonta Rakennustarkastaja suorittaa muutetaan Teknisen lautakunnan nimeämä katselmusryhmä suorittaa pitämällä katselmuksia päättäminään ajankohtina. Korjattu ja täydennetty rakennusjärjestys on kokouksessa luettavana. Ehdotus: Lautakunta esittää rakennusjärjestyksen (liite 1) kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 Utsjoen kunta 9 Rakennuslupahakemus / Rajamäki Seppo Tekn. ltk 39 Seppo Rajamäki hakee rakennuslupaa korjaus- ja muutostyöhön seuraavasti: Saunan ja pukuhuoneen muuttaminen makuu- ja kylpyhuoneiksi eteisen laajennus 3m 2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla ja hallitsemalla kiinteistöllä Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakentamiselle. Päätös: Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

10 Utsjoen kunta 10 Rakennuslupahakemus / Pieski Tarmo Tekn. ltk 40 Tarmo Pieski hakee rakennuslupaa korjaus- ja muutostyöhön seuraavasti: Lihakarjanavetan saneeraus ja laajennus 82m 2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla ja hallitsemalla Palokaava-nimisellä kiinteistöllä Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakentamiselle. Päätös: Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Utsjoen kunta 11 Rakennuslupahakemus / Finn Teno Tekn. ltk 41 Finteno Oy hakee rakennuslupaa korjaus- ja muutostyöhön sekä uudisrakentamiseen seuraavasti: talousrakennuksen rakentaminen 11m 2 vanhan saunarakennuksen siirto varastorakennukseksi Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla ja hallitsemalla Lohiranta-nimisellä kiinteistöllä Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakentamiselle. Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytään rakennusinsinööri Pentti Marttila. Päätös: Lupa jätetään pöydälle asiakirjojen puutteellisuuden takia (naapurin kuulemiset).

12 Utsjoen kunta 12 Rakennuslupahakemus / Tenon lepopaikka Oy Tekn. ltk 42 Tenon lepopaikka Oy hakee rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: Asuin-/kahvilarakennuksen loppuun rakentaminen 250 m 2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla ja hallitsemalla Poroniemi-nimisellä kiinteistöllä Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakentamiselle. Päätös: Rakennuslupaa ei myönnetä.

13 Utsjoen kunta 13 Vesitaksojen korotus asia nro Tekn. ltk 10 Vesilaitoksella on edessään toiminnan vakauttaminen sellaiseksi, että puhtaan veden saanti asiakkaille ja jätevesien pois johtaminen on turvattu ja työ tehdään voimassa olevien lain, asetuksen ja määräysten mukaisesti. Tehtävän hoitaminen edellyttää henkilöresursseja toimistolle ja kenttätyöhön. Samoin tehtävän hoitaminen edellyttää jatkuvaa huolto-, korjaus- ja investointityötä sekä laadun tarkkailua Joudumme palkkaamaan vesilaitokselle vakinaisen täyspäiväisen hoitajan tulevan kevään kuluessa. Vesihuoltolaki sanoo 4 luvun 18 pykälän ensimmäisessä momentissa että vesihuollon maksujen tulee olla pitkällä aikavälillä sellaiset, että ne kattavat laitokset investoinnit ja ylläpitokustannukset. Saman pykälän kolmannessa momentissa sanotaan että vesihuoltoa voidaan tukea kunnan, valtion ja Euroopan yhteisön varoista. Tukemisesta on voimassa mitä siitä erikseen säädetään. Vesihuoltolain 4 luvun 20 luvussa sanotaan että kunnallisen vesihuoltolaitoksen kirjanpito tulee eriyttää kunnan kirjanpidosta ja laitoksen on laadittava tilikausittain erillinen tilinpäätös. Liitteessä 4 on esitetty viisi erilaista tapausta vesilaitoksen taksojen saamiseksi lakimääräiselle tasolle. Ehdotus: Korotetaan taksat liite 4 tapauksen 3 mukaisiksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Vesimaksutaksat korotetaan 6,35 euroon (alv 0 %) Kh 38 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää taksat edelleen valtuustolle vahvistettavaksi. Oheismateriaalina on laskelma taksoista. Päätös: Esko Härkönen esitti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen. Oheismateriaalina olevan laskelman tulee olla tarkempi ja yksityiskohtaisempi ja se tulee toimittaa kunnanhallituksen jäsenille hyvissä ajoin ennen kokousta. Rauna Guttorm kannatti Esko Härkösen esitystä. Esko Härkösen esitys hyväksyttiin yksimielisesti../..

14 Utsjoen kunta 14 Vesitaksojen korotus asia nro 43../ Kh 57 Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää taksat edelleen valtuustolle vahvistettavaksi. Oheismateriaalina on laskelma taksoista. Päätös: Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen esitteli asiaa kokouksessa. Esko Härkönen esitti, että kunnanhallitus korottaa taksoja kohdan 1 mukaisesti eli 4,98 euroa (alv. 22 %). Elle Aikio kannatti Esko Härkösen esitystä ja esitti lisäksi, että vesilaitoksen osalta tuodaan erikseen käsiteltäväksi myös lakisääteinen kehittämissuunnitelma. Kunnanhallitus hyväksyi Esko Härkösen ja Elle Aikion esitykset. Kunnanhallitus päätti esittää vesilaitoksen taksojen korotukset valtuustolle hyväksyttäväksi siten, että uudet taksat astuvat voimaan Lisäksi kunnanhallitus päätti, että teknisen lautakunnan tulee erikseen valmistella vesilaitoksen liittymismaksujen tarkistaminen Kh 78 Kunnanhallituksen kokouksessa esillä olleen laskelman vaihtoehto 1 mukainen taksa 4,98 euroa on puhtaan veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta. Laskelma on oheismateriaalina. Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy veden kokonaishinnaksi 4,98 euroa (alv. 0%) ja esittää taksan edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Valtuusto 14 Ehdotus: Valtuusto hyväksyy veden kokonaishinnaksi 4,98 euroa (alv. 0%) kunnanhallituksen esityksen mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että uusi taksa astuu valmistelun mukaisesti voimaan /..

15 Utsjoen kunta 15../. Vesitaksojen korotus Tekn. ltk 43 Valtuusto on kokouksessaan :ssä 14 päättänyt vesimaksun (sis. puhtaan veden ja poisjohdettavan jäteveden) uudeksi hinnaksi 4,98 /m 3 (alv 0 %), ja että uusi hinta astuu voimaan Vesihuoltolain :n 23 mukaan vesilaitoksen on ennen sopimuksen muuttamista lähetettävä asiakkaille ilmoitus muutoksesta ja muutoksen peruste. Muutos voi tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Lähetetään asiakkaille ilmoitus vesitaksan korottamisesta 4,98 /m 3 (alv 0 %). Uusi verollinen hinta on 6,08 /m 3 ja se sisältää tulevan puhtaan veden ja poisjohdettavan jäteveden. Korotus perustuu vesihuoltolain luvun 4 pykälään 18, jossa sanotaan, että vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Nyt korotettuihin hintoihin ei ole otettu huomioon laitoksen nykyisiä eikä tulevia investointeja. Hinta sisältää vain laitoksen ylläpitokustannukset ilman tuottoa. Ehdotus: Lähetetään asiakkaille ilmoitus vesitaksan korottamisesta alkaen edellä esitetyn mukaisesti. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

16 Utsjoen kunta 16 Määrärahaesitys vesilaitoksen hoitajan palkkaamiseen Vesilaitoksen hoitajan toimen täyttölupahakemus Kh 43 Kiinteistöpäällikkö Toivo Partanen hakee teknisen lautakunnan puolesta täyttölupaa vesilaitoksen hoitajan toimen täyttöön. Hakemus on kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää täyttöluvan vesilaitoksen hoitajan toimen täyttöön kiinteistöpäällikön hakemuksen mukaisesti edellyttäen että valtuusto myöntää toimen täyttöön määrärahan. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tekn. ltk 44 Vesilaitoksen nykyinen puolipäivätoiminen hoitaja jää eläkkeelle elokuun 2010 lopussa. Uuden, kokopäivätoimisen hoitajan palkkaamiseen tarvitaan lisämääräraha, jonka suuruus on Ehdotus: Kunnanhallitus anoo valtuustolta lisämäärärahan vesilaitoksen hoitajan palkkaamiseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 Utsjoen kunta 17 Utsjoen ja Karigasniemen välinen kelkkareitti Tekn. ltk 45 Saamelaismatkailu ja yrittäjät Ry pyytää Utsjoen kunnalta ja Metsähallitukselta selvitystä, miksi kelkkauraa Utsjoen ja Karigasniemen välille ei ole virallistettu. Utsjoen kirkonkylältä on laadittu moottorikelkkareittisuunnitelma itään. Tekninen lautakunta on käsitellyt asian kokouksessaan pykälässä 141 ja esittänyt sen hyväksyttäväksi kunnanhallituksessa. Kunnanhallitus on käsitellyt esityksen kokouksessaan pykälässä 349 ja hyväksynyt sen. Reittisuunnitelma on käsiteltävänä Inarin kunnan ympäristöyksikössä. Nuorgamin kylältä on myös laadittu moottorikelkkareittisuunnitelma, joka on käytössä, mutta reittitoimitus on tekemättä. Hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt Karigasniemeltä lähtevän kelkkareitin. Utsjoelta länteen lähtevää kelkkareittiä ei ole suunniteltu lainkaan. Kiinteistöpäällikön esitys: Piirretään kelkkareitti Utsjoen ja Karigasniemen välille. Hyväksytetään se käyttäjätahoilla. Kun reitti on istutettu maastoon, tutkitaan sen vaikutukset porotalouteen, luontoon ja matkailuelinkeinoon sekä kuntatalouteen. Selvitysten jälkeen otetaan yhteys ympäristöministeriöön reitin mahdollisimman nopean virallistamisen aikaan saamiseksi. Ehdotus: Hyväksytään tehty esitys ja annetaan se myös selvityksenä Saamelaismatkailu ja yrittäjät Ry:lle. Esitetään kunnanhallitukselle, että hallitus päättä palkata valtuuston moottorikelkkareittien rakentamiseen hyväksytyllä määrärahalla, euroa, henkilö tai toimisto tekemään tarpeelliset selvitykset kelkkareitille Utsjoki Karigasniemi. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tämän pykälän käsittelyn aikana pidettiin tauko klo 11: Aslak Ilkka Niittyvuopio poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 11:40.

18 Utsjoen kunta 18 Linkin yksityistie asia nro Tekn. ltk 32 Johtavan julkisen oikeusavustajan välityksellä on tielautakunnalle tullut tieto Anita Vairisen ja Kaarlo Guttormin tekemästä ilmoituksesta Utsjoen kunnassa olevan Linkin yksityistien tiehoitokunnan toimimattomuudesta. Yksityistietoimituksella numero on perustettu Utsjoen kuntaan Linkin yksityistie ja samana päivänä pidetyssä yksityistien perustavassa kokouksessa toimitsijamies ja varatoimitsijamies. Samassa toimituksessa vahvistettiin myös hoitokunnan osakkaat ja tieyksikkölaskelma. Saadun tiedon mukaan tiehoitokunta ja toimitsijamiehet eivät ole toimineet lain yksityisistä teistä /358 mukaisesti. Ehdotus: Tielautakunta kehottaa Linkin tieosakkaita ryhtymään lain yksityisistä teistä /358 mukaisiin toimenpiteisiin (7 luku) määräajan kuluessa. Määräaika päättyy Päätös: Ehdotus hyväksyttiin Tekn. ltk 115 Ehdotus: Tekninen lautakunta pitää Linkin yksityistiellä katselmuksen seuraavan kokouksen yhteydessä ja kutsuu mukaan tiekunnan toimitsijamiehen ja mahdollisesti muita tiekunnan osakkaita. Asian valmistelija rakennustarkastaja Markku Porsanger Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Tekninen lautakunta pitää tiekatselmuksen Nuvvuksessa seuraavan kokouksen yhteydessä perjantaina klo Katselmuksen jälkeen kokousta jatketaan Dalvadaksessa sähköosuuskunnan tiloissa. Kokouksessa pidettiin tauko klo Tekn. ltk 133 Esitys annetaan katselmuksen jälkeen. Ehdotus: Tielautakunta antaa määräajan mihin mennessä toimitsijamiehen on kutsuttava tiekunnanosakkaat koolle. Päätös: Toimitsijamiehen on pidettävä tieosakaskunnan kokous viimeistään mennessä. Käydyn katselmuksen perusteella tielautakunta totesi, että tie on rakennettu valtion maan rajaan saakka../..

19 Utsjoen kunta 19../. Linkin yksityistie asia nro 46 Tekn. ltk 46 Johtavan julkisen oikeusavustajan välityksellä on tielautakunnalle tullut tieto Anita Vairisen ja Kaarlo Guttormin tekemästä päivätystä ilmoituksesta Utsjoen kunnassa olevan Linkin yksityistien tiehoitokunnan jatkuvasta toimimattomuudesta. Yksityistielain /358 luku 6, Tielautakunnalle kuuluvat tehtävät, 52: Jos kysymys on ennestään olevasta tiestä, on kunnan tielautakunnan, jolleivät asianosaiset ole heidän määrättävissään olevasta asiasta voineet sopia taikka jollei asiaa 38 :n mukaan tai muutoin tämän lain nojalla ole ratkaistava tietoimituksessa, päätettävä jäljempänä mainituista asioista. Ja ed. pykälän momentti 7: Toimitsijamiehen tai hoitokunnan jäsenten taikka näiden varamiesten määräämisestä 58 :n 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa. Em. laki luku 7, Tiekunta ja sen toimielimet, 58 mom.3: Jos tiekunta on laiminlyönyt valita toimitsijamiehen tai hoitokunnan jäsenet taikka näiden varamiehen, tielautakunnan tulee tieosakkaan tai sen vaatimuksesta, jonka etua tai oikeutta asia muutoin koskee, taikka, milloin on syytä, omasta aloitteestaan määrätä aika, jonka kuluessa tieosakkaiden on toimitettava vaali. Jollei vaalia toimiteta, on tielautakunnan määrättävä toimitsijamies, hoitokunnan jäsen tai varamies sekä näille tehtävästään maksettavaksi kohtuullinen palkkio. Kiinteistöpäällikön esitys: Koska valittu Linkin tiekunta ei ole toiminut kehotuksesta huolimatta, Utsjoen tielautakunta määrää tiekunnalle toimitsijamiehen ja kaksi jäsentä, jotka muodostavat väliaikaisen hoitokunnan. Tielautakunta määrää puheenjohtajan näistä hoitokunnan jäsenistä. Tiekunta maksaa väliaikaisen hoitokunnan suoranaiset kulut ja kohtuullisen palkkion. Ehdotus: Hyväksytään tehty esitys ja valitaan jäsenet. Päätös: Utsjoen tielautakunta valitsi Linkin tiekunnalle toimitsijamieheksi Urho Guttormin ja jäseneksi Kaarlo Guttormin, jotka muodostavat väliaikaisen hoitokunnan. Väliaikainen hoitokunta toimii, kunnes tiekunnan hoito on saatettu lainmukaiseen järjestykseen.

20 Utsjoen kunta 20 Lautakunnalle tiedoksi tulevat asiat Tekn. ltk 47 Rakentamista koskeva poikkeamispäätös / Pohjanrinne Arto Rakentamista koskeva poikkeamispäätös / Suomen Latu ry Rakentamista koskeva poikkeamispäätös / Anne ja Jarmo Mattila Rakentamista koskeva poikkeamispäätös / Heidi Eriksen ja Ilkka Syvänperä ELY-keskus / Nuorgamin vesilaitoksen tarkastuspöytäkirja ELY-keskus / Karigasniemen vesilaitoksen tarkastuspöytäkirja ELY-keskus / Kirkonkylän vesilaitoksen tarkastuspöytäkirja Korvausvaatimus / Eurasto Ehdotus: Todetaan tiedoksi saaduiksi Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

21 Utsjoen kunta 21 Rakennuslupahakemus / Eriksen Heidi ja Syvänperä Ilkka Tekn. ltk 48 Heidi Eriksen ja Ilkka Syvänperä hakevat rakennuslupia uudisrakentamiseen seuraavasti: talousrakennuksen rakentaminen 35,5 m 2 asuinrakennuksen rakentaminen 203 m 2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijoiden omistamalla ja hallitsemalla Poles Maret Gieddi-nimisellä kiinteistöllä Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakentamiselle. Päätös: Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin. Lupa tulee voimaan, kun asiakas on toimittanut todistuksen poikkeamispäätöksen lainvoimaisuudesta.

22 Utsjoen kunta 22 Rakennuslupahakemus / Guttorm Isak Tekn. ltk 49 Isak Guttorm hakee rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: saunan rakentaminen 34 m 2 Saunatupa rakennetaan vanhan purettavan saunan tilalle. Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla ja hallitsemalla Reisti-nimisellä kiinteistöllä Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakentamiselle. Rakennustyön vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytään Antero Isola. Päätös: Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

23 Utsjoen kunta 23 Rakennuslupahakemus / Vidgren Jaana Tekn. ltk 50 Jaana Vidgren hakee rakennuslupaa uudisrakentamiseen seuraavasti: asuinrakennuksen rakentaminen 127 m 2 Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee hakijan omistamalla ja hallitsemalla Villeantti-nimisellä kiinteistöllä Rakennustarkastajan päätösehdotus: Myönnetään rakennuslupa ko. rakentamiselle. Päätös: Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

24 Utsjoen kunta 24 Muut esille tulevat asiat Karigasniemen koulun katselmuksen suorittaminen Tekn. ltk 51 Tekninen lautakunta suoritti Karigasniemen koululla katselmuksen klo 12:

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1. 26.11.2010 klo. 10.00 12.48. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA. 15.12.2010 klo. 10.00 12.43. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 1 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38. Paikka. Kunnanhallituksen kokoushuone. Utsjoen kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 25.03.2015 klo 10:30-14:38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 16 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat

Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Tekninen lautakunta. Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12. Valtuustosali. Paikka. Käsitellyt asiat Utsjoen kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 25.09.2014 klo 10:30-13:12 Paikka Valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 65 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 66 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2

Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 2 Utsjoen kunta Pöytäkirja 10/2013 1 Kunnanhallitus Aika 01.10.2013 klo 10:00-13:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 188 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 26 Valtuusto 13.04.2015 AIKA 13.04.2015 klo 16:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 TEKNISEN TOIMEN KUNTASTRATEGIAN TOTEUTUMINEN

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTAVAARAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta. kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PÖYTÄKIRJA 6 / 2013 76 Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA tiistaina 20.8.2013 klo 16.00-19.38 KOKOUSPAIKKA kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET Kainulainen Pentti Heikkinen Merja Kilpeläinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1. Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön virastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2015 Ympäristölautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Tiistai 3.2.2015 klo 19.00-20.00 Isonkyrön

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus 7/2013 234 (-274) Aika Maanantaina 6. toukokuuta 2013 klo 18.00-19.40 Paikka Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle

Aurinkomäen palvelukeskus. 565 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 263 566 Takauksen myöntäminen Vesiosuuskunta Mustijoelle PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 21/2006 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 27.11.2006 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Aurinkomäen palvelukeskus 565 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuuston istuntosali. 15 33 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2007 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 19.3.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 15 33 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2013 11.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 134 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 135 Lausunto maalämpökaivon toimenpidelupahakemuksesta YMPJARAKL 136 Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousseuranta 11/2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kunnanhallitus 24.3.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 97 Kokousaika 24.3.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58

Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 31.01.2011 klo 17.00 19.58 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt.

Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt. Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: 29.03.2006 klo 13.00-14.05 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5. Tekninen lautakunta 30.5.2013 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 30.5.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 30.5.2013 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot