PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA"

Transkriptio

1 PAIMION KAUPUNKI VARHAISKASVATUSPALVELUT PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA joulukuu 2013

2 SISÄLTÖ 1 PALVELUSETELI 2 2 SÄÄNTÖKIRJA 2 3 PALVELUNTUOTTAJALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Palveluntuottajaksi hyväksymisen edellytykset Palveluntuottajalle asetetut muut vaatimukset Palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen 7 4 PALVELUSETELIASIAKKUUS Päivähoitomuodon valinta Palvelusetelin hakeminen Päätös palvelusetelistä Palvelusopimus Palvelusetelin voimassaoloaika Hoitopaikan vaihto Kuluttajansuoja 10 5 PALVELUSETELIN ARVO Palvelusetelin perusarvon hyväksyminen ja hinnantarkistus Palvelusetelin arvo Palvelusetelin perusarvon kertoimet Lapsen ikä Hoidon tarve Esiopetukseen liittyvä päivähoito Lapsen tuen tarve Maahanmuuttajataustainen lapsi Palvelusetelin arvon tarkistaminen Kesä- ja varahoito 14 6 KAUPUNGIN VELVOITTEET Hyväksyntä Palveluohjaus Rekisterinpitäjä Sääntökirjan noudattamisen valvonta 15 7 SÄÄNTÖKIRJAN MUUTTAMINEN 15 8 SÄÄNTÖKIRJAN VOIMASSAOLO 15 1

3 1 PALVELUSETELI Palvelusetelillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyssä sosiaali- tai terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan hyväksymä palveluntuottaja. Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009). Palvelusetelilakia sovelletaan tässä sääntökirjassa ainoastaan yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen hankkimiseksi. Lakia ei näin ollen sovelleta julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. Myöntäessä palveluseteliä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palveluntuottajan välinen sopimus. Palveluseteli rinnastetaan päivähoitolain 11 a :n mukaiseen kunnan järjestämään päivähoitoon, eikä lapselle voi saada samanaikaisesti lapsen kotihoidon tukea eikä yksityisen hoidon tukea. Paimion kaupungin varhaiskasvatuksen palveluseteli on tarkoitettu yksityiseen päiväkotija ryhmäperhepäivähoitotoimintaan. 2 SÄÄNTÖKIRJA Sääntökirja on laadittu Paimion kaupungin menettelytapaohjeeksi varhaiskasvatuksen palveluseteliin. Sääntökirja ei ole sopimus Paimion kaupungin ja palveluntuottajien välillä. Sääntökirjassa Paimion kaupunki asettaa palvelusetelilain 5 :ssä mainitut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Lakisääteiset edellytykset palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä on määritelty palvelusetelilaissa. Palveluntuottaja vahvistaa hyväksymiskriteerit hakemuslomakkeella ja sen liitteellä sekä todentaa asiat kaupungin suorittamilla tarkastuskäynneillä. Kaupunki velvoittaa palveluntuottajat jatkuvasti noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Sääntökirjan määräyksien täytäntöönpanoa ohjeistetaan tarkemmilla toimintaohjeilla, joista päätöksen tekee sivistysjohtaja. 2

4 3 PALVELUNTUOTTAJALLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Palvelujen tuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava yksityinen henkilö tai yhteisö, joka sitoutuu täyttämään palvelusetelilain (569/2009) 5 :n mukaiset yleiset ehdot ja päivähoitolain ja -asetuksen edellytykset. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan oikeus hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun. Palvelusetelin piirissä olevaa päivähoitotoimintaa ohjaavat seuraavat lait: Laki lasten päivähoidosta 36/1973 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/ ) Asetus lasten päivähoidosta 239/1973 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/ ) Laki sosiaali- ja terveyshuollon palvelusetelistä 569/2009 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/ ) Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1128/1996 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/ ) Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/2011 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/ ) Laki julkisista hankinnoista 348/2007 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/ ) Lastensuojelulaki 417/2007 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/ ) Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/ ) Terveydenhuoltolaki 1326/2010 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/ ) Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta 380/2009 (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/ ) Laki sosiaalihuollon ammattilaisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/ ) Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/ ) 3

5 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/ ) Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/ ) Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/ ) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/ ) Henkilötietolaki 523/1999 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/ ) Hallintolaki 434/2003 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/ ) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/ ) Kuluttajasuojalaki 38/1978 (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/ ) 3.1 Palveluntuottajaksi hyväksymisen edellytykset Voidakseen hakeutua palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi, yrittäjän on tehtävä ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta siihen kuntaan, jossa päivähoitoyksikkö sijaitsee. Ilmoitukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat: ajantasainen kaupparekisteriote tai jäljennös elinkeinoilmoituksesta jäljennös yhtiöjärjestyksestä, yhtiösopimuksesta tai säännöistä, mikäli hakijana on yhtiö, muu yhteisö tai säätiö toimintasuunnitelma toiminnassa käytettävien tilojen ajantasainen, virallinen pohjapiirustus ja käyttösuunnitelma pelastussuunnitelma ja poistumisturvallisuusselvitys pelastusviranomaisen lausunto ympäristöterveydenhuollon viranomaisen lausunto sijaintikunnan varhaiskasvatuksesta vastaavan toimielimen tai sen määräämän viranomaisen lausunto 4

6 jäljennös palvelutuotannon vastuuhenkilön tutkintotodistuksista ja selvitys työkokemuksesta omavalvontasuunnitelma (6 kuukauden kuluttua toiminnan aloittamisesta) Jotta palveluntuottajalla on edellytykset palveluseteliyrittäjäksi, sen vastuuhenkilöllä päiväkotitoiminnassa on oltava sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7 :n mukainen kelpoisuus ja ryhmäperhepäivähoitotoiminnassa 8 :n mukainen kelpoisuus. sen toiminnan on täytettävä yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain sekä lasten päivähoidosta annetun lain ja asetuksen vaatimukset. se on rekisteröity yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. se on merkitty ennakkoperintärekisteriin. sen tulee selvittää henkilöstönsä rikostaustat lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) määräysten mukaisesti. se sitoutuu asiakirjoja käsitellessään noudattamaan tietoturvallista rekisterinpitoa ja mahdollistaa kaupungin pääsyn sen lukuun pitämiin henkilörekistereihin. se sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät lakisääteiset vakuutukset vastuun varalta. sen luottokelpoisuus voidaan tarvittaessa tarkistaa - verkkopalvelusta. se sitoutuu pyydettäessä esittämään veroviranomaisen todistuksen verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta tai selvityksen viranomaisen hyväksymästä maksusuunnitelmasta. 3.2 Palveluntuottajalle asetetut muut vaatimukset Palvelujentuottajan palvelutason tulee olla vähintään yhtä hyvä kuin Paimion kaupungin omana palvelunaan tuottaman palvelun taso. Paimion kaupunki hyväksyy palveluntason siinä vaiheessa, kun se valitsee tietyn palveluntuottajan mukaan palvelusetelijärjestelmään. Paimion kaupunki valvoo yksityistä päivähoitotoimintaa säännöllisillä viranomaistarkastuksilla vähintään kerran vuodessa Paimion kaupungin alueella. Palveluntuottaja sitoutuu jatkuvasti täyttämään edellisten vaatimusten lisäksi Paimion kaupungin erikseen asettamat asiakkaiden tarpeisiin, palvelujen määrään, laatuun ja kaupungin olosuhteisiin liittyvät vaatimukset. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään erityisesti seuraavat ehdot: Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. 5

7 Palveluntuottaja vastaa siitä, että sen palveluksessa oleva henkilöstö täyttää päivähoitolain, -asetuksen ja sosiaalihuollon kelpoisuusehdoista annetun asetuksen vaatimukset. Palveluntuottaja vastaa henkilöstönsä täydennyskoulutuksesta. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Palveluntuottaja sitoutuu kutsuttaessa osallistumaan kaupungin järjestämiin kokouksiin ja kehittämistyöhön. Palveluntuottajalla on oltava Internet-sivut, joilta käy ilmi toimitilojen osoitetiedot sekä tarjottavien palvelujen hintatiedot. Palvelujen hintatiedot tulee toimittaa asiakkaalle hänen pyynnöstään myös kirjallisesti. Palveluntuottajan tulee olla tavoitettavissa puhelimitse virka-aikana. Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja tai sen johtohenkilö, edustus-, päätös, tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla laissa julkisista hankinnoista (348/2007) :ssä mainittuun rikokseen, tekoon tai laiminlyöntiin. Palveluntuottaja toimittaa kopion asiakkaan kanssa tekemästään palvelusopimuksesta sekä jokaisesta lapsesta palvelusopimuksen liitteen Paimion kaupungille. Palveluntuottajan tulee noudattaa erityistä huolellisuutta asiakkaita koskevien tietojen käsittelyssä ottaen huomioon henkilötietolain, lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä sekä muun sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön määräykset. Paimion kaupunki on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Asiakasrekisteriä ylläpidetään Paimion kaupungin päivähoidon asiakasrekisterijärjestelmän avulla. Asiakirjojen hallinnassa ja tiedonsiirrossa noudatetaan Paimion varhaiskasvatuspalvelujen toimintaohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä. Palveluntuottajan tulee informoida kaupunkia säännöllisesti tarjoamiensa palvelujen laadunvalvonnasta. Paimion kaupunkia tulee erityisesti informoida asiakkaiden tekemistä reklamaatioista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Palveluntuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Hinnoista ilmoittamisen tulee tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä asiakas voi vaivatta päätellä palvelun kokonaishinnan ja sen osuuden, joka jää hänen maksettavakseen. Hintatiedoista on selvittävä myös hintojen voimassaolo, maksu kesäajan hoidosta sekä esiopetukseen liittyvän päivähoidon hinta. Palveluntuottaja toimittaa tiedot tuottamistaan palveluista ja niiden hinnoista sekä hinnanmuutoksista myös Paimion kaupungille, joka pitää ne julkisesti nähtävillä. 6

8 Palveluntuottaja vastaa toimintayksikkönsä tukipalveluiden (siivous, ruokapalvelu, turvallisuus ja kiinteistön kunto) ja toimintavälineiden asianmukaisesta laadusta. Palveluntuottaja vastaa myös alihankkijoiden toiminnasta. 3.3 Palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen Paimion kaupungilla on oikeus peruttaa palvelujentuottajalle myönnetty valtuutus toimia palvelusetelijärjestelmässä ja poistaa palveluntuottajan nimi hyväksyttyjen palveluntuottajien luettelosta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli: hyviä palvelukäytäntöjä ei noudateta (Hallintolain 434/2003 mukaan) palveluntuottaja ei noudata kunnan kirjallisista kehotuksista huolimatta tämän sitoumuksen tai sen liitteiden ehtoja palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan palvelutuottaja tai joku johtoon kuuluva henkilö on tuomittu elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa Palveluntuottajalla on oikeus lopettaa palvelusetelijärjestelmässä toimivana yrittäjänä ilmoittamalla kaupungille kirjallisesti vähintään 6 kk ennen viimeistä toimintapäivää. 4 PALVELUSETELIASIAKKUUS Palveluseteli voidaan myöntää Paimion kaupungin asukkaalle, joka olisi oikeutettu päivähoitopalveluihin kunnallisessa päivähoidossa. Lapsen, jolle palveluseteliä haetaan, tulee olla kirjoilla Paimion kaupungissa. 4.1 Päivähoitomuodon valinta Päivähoitopaikkaa valitessaan lapsen huoltaja voi olla yhteydessä Paimion kaupungin päivähoitotoimistoon, jossa selvitetään perheen päivähoidon palvelutarvetta ja pyritään löytämään perheelle ja lapselle sopiva päivähoitomuoto. Yhtenä vaihtoehtona perheelle voidaan tarjota päivähoidon palveluseteliä. Vaihtoehtoisesti huoltaja voi hakea lapselleen suoraan päivähoitopaikkaa yksityiseltä palveluntuottajalta ja saatuaan paikan sen jälkeen hakea palveluseteliä. Luettelo kaupungin hyväksymistä yksityisistä päivähoitopalveluntuottajista hinnastoineen ja yhteystietoineen on Paimion kaupungin Internet-sivuilla kohdassa yksityinen päivähoito. 7

9 Kaupungin viranhaltijan on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palvelusetelikäytännössä, palvelusetelin arvo, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Palveluseteli on lapsikohtainen ja se voidaan myöntää päivähoidon järjestämiseksi yksityisessä päiväkodissa tai ryhmäperhepäivähoitoyksikössä, joka on hyväksytty palvelusetelituottajaksi. Palveluseteli rinnastetaan päivähoitolain 11 a :n mukaiseen kunnan järjestämään päivähoitoon, jolloin lapselle ei voi samanaikaisesti saada lasten kotihoidon tukea eikä yksityisen hoidon tukea. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin hänet tulee ohjata kaupungin muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli: myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee Palvelusetelillä maksetusta palvelusta ei ole oikeutta saada kotitalousvähennystä. 4.2 Palvelusetelin hakeminen Palveluseteliä tulee hakea neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Jos hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymisestä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi viikkoa. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti. Palveluseteliä haetaan samalla lomakkeella kuin kunnallista päivähoitopaikkaa. Palvelusetelin arvon määrittämiseksi hakemuksen liitteenä tulee toimittaa lapsen huoltajien tulotiedot päivähoidon tuloselvitysohjeistuksen mukaisesti. Hakemus tehdään sähköisen päivähoitohaun kautta, jolloin tulotodistukset toimitetaan erikseen, tai vaihtoehtoisesti paperihakemuksena, jolloin hakemus liitteineen toimitetaan Paimion päivähoitotoimistoon. Mikäli huoltajat tuloselvityslomakkeessa kirjallisesti ilmoittavat suostuvansa pienimpään palvelusetelin arvoon, ei tulotodistuksia tarvitse toimittaa. 4.3 Päätös palvelusetelistä Palveluseteli myönnetään vähintään kuukauden kestävään hoitosuhteeseen. Päätös päivähoidon järjestämisestä palvelusetelillä tehdään sen toimintavuoden päät- 8

10 tymiseen saakka (31.7.), jonka jälkeen lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetuksen piiriin. Päätöksen palvelusetelin myöntämisestä tekee varhaiskasvatuspalvelujen viranhaltija. Asiakkaalle toimitetaan päätös kirjallisena. Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä siitä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Paimion koulutuslautakunnalle. Palveluntuottajalle toimitetaan palvelusetelin arvosta kirjallinen päätös, jossa asiakkaan tulotietoja ei mainita. 4.4 Palvelusopimus Palveluseteli tulee ottaa käyttöön neljän kuukauden kuluessa sen myöntämisestä lukien. Asiakas tekee palveluntuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen palvelun sisällöstä ja hinnasta. Tätä sopimussuhdetta koskevat kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Palvelusopimuksesta ilmenee perheen maksettavaksi jäävä omavastuuosuus, joka on sovitun hoitopaikan kokonaishinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Palveluntuottaja perii suoraan asiakkaalta tämän omavastuuosuuden päivähoidon hinnasta. Palveluntuottaja toimittaa asiakkaan ja palveluntuottajan tekemän palvelusopimuksen liitteen Paimion päivähoitotoimistoon, jonka jälkeen palveluseteli astuu voimaan. 4.5 Palvelusetelin voimassaoloaika Palveluseteli on voimassa toistaiseksi sen toimintavuoden päättymiseen saakka (31.7.), jonka jälkeen lapsi siirtyy oppivelvollisena perusopetuksen piiriin. Muutoin oikeus palveluseteliin lakkaa kun asiakas irtisanoo päivähoitopaikkansa ja lapsen hoitosuhde päättyy. Palveluntuottajalla on oikeus periä asiakkaan osuus omien irtisanomissääntöjensä mukaan. Palveluntuottajalla ja perheellä on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti kaupungille hoitosuhteen päättymisestä. Mikäli perhe ei käytä heille myönnettyä päivähoitopaikkaa 30 päivään kesäloma-ajan (kesä-, heinä- ja elokuu) ulkopuolella, oikeus palveluseteliin lakkaa. Perheen on tämän jälkeen haettava tarvittaessa seteliä uudelleen. Kaupunki ei vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista. Väärin perustein maksettu palveluseteli peritään takaisin. Mikäli palveluntuottaja irtisanoo palvelusopimuksen asiakkaan kanssa, on palveluntuottajan ilmoitettava siitä välittömästi kaupunkiin. Irtisanomisen perusteet on myös ilmoitettava, esim. asiakasmaksujen maksamattomuus. 9

11 4.6 Hoitopaikan vaihto Kun asiakas saa palvelusetelin ja siirtyy yksityisten palvelujen piiriin, hänen mahdollinen hakemuksensa kunnalliseen päivähoitoon poistuu. Erillisellä ilmoituksella voi pyytää säilyttämään kunnallisen päivähoitohakemuksen, jolloin päivähoidon hakua käsitellään kiireettömänä. Mikäli asiakas haluaa vaihtaa päivähoitopaikan toiseen yksityiseen päivähoitopaikkaan, asiakas tekee kirjallisen ilmoituksen hoitosuhteen päättymisestä ja palveluntuottaja ilmoittaa asiasta palvelusetelistä päättäneelle viranhaltijalle. Asiakkaalle tehdään uusi palvelusetelipäätös uutta palveluntuottajaa varten. 4.7 Kuluttajansuoja Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilanteessa. Reklamaatio palvelun laadusta tai havaituista puutteista on saatettava myös Paimion kaupungin tietoon. Kaupunki voi pyytää selvitystä palveluntuottajalta reklamaation johdosta ja vaatia laadun korjausta. 5 PALVELUSETELIN ARVO 5.1 Palvelusetelin perusarvon hyväksyminen ja hinnantarkistus Palvelusetelin perusarvoksi määritellään päiväkodissa tapahtuvan 3-6-vuotiaiden kokopäivähoidon suurin arvo (kattohinta). Tämän arvon on päättänyt Paimion kaupunginvaltuusto ja sen muutoksista päättää Paimion koulutuslautakunta. Palvelusetelin ohjeellisena tarkistusperiaatteena käytetään sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin ja kuluttajahintaindeksin yhdistettyä indeksiä. Indeksi muodostuu siten, että sosiaalipalveluiden ansiotasoindeksin vaikutus on 70 % ja kuluttajahintaindeksin 30 %. Laskennassa käytetään tilastokeskuksen viimeisimmän käytettävissä olevan vuosineljänneksen indeksejä. Palvelusetelin perusarvoa tarkistetaan aina parillisen vuoden keväällä mennessä. Tarkistetun palvelusetelin uusi perusarvo otetaan käyttöön seuraavan uuden toimintavuoden alussa 1.8. Perustellusta syystä hinnantarkistus voidaan tehdä myös muuna ajankohtana. Laskennassa saatu hinnankorotusesitys pyöristetään aina lähimpään täyteen euroon. Palvelusetelin perusarvoa tarkistetaan ensimmäisen kerran vuonna

12 5.2 Palvelusetelin arvo Paimion yksityisessä päivähoidossa lapsikohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä asiakkaan ja palveluntuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun palvelutarpeen/hoitoajan perusteella. Palvelusetelin arvo ilmoitetaan aina täysinä euroina. Kunnallisessa päivähoidossa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Palvelusetelin arvon laskemiseen käytetään sen huoltajan ja perheen tuloja, jonka luona lapsi väestörekisterin mukaan asuu. Jos lapsi asuu vuoroviikoin kummankin huoltajan luona ja elatusavusta ja pääasiallisesta asumisesta ei ole määräyksiä, voidaan molemmille huoltajille tehdä oma palvelusetelipäätös erikseen. Ryhmäperhepäivähoidossa palvelusetelin perusarvo on 89,85 % palvelusetelin arvosta pyöristettynä lähimpään täyteen euroon. Mikäli yksityisen päivähoitopaikan hinta on korkeampi kuin kaupungin maksaman palvelusetelin ja asiakkaan maksaman omavastuuosuuden summa, perii palveluntuottaja tämän ylimenevän osuuden asiakkaalta. Mikäli yksityisen päivähoitopaikan hinta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, on kunta velvollinen suorittamaan tuottajalle enintään kyseisen päivähoitopaikan hinnan. Kaupunki ei voi periä asiakkaalta asiakasmaksua palvelusta. Palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusetelilain 7 :n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Palvelusetelin arvon muuttamisessa käytetään samaa ohjeistusta kuin Paimion kaupungin kunnallisen päivähoidon asiakasmaksujen kohdalla. 5.3 Palvelusetelin perusarvon kertoimet Palvelusetelin perusarvoksi on määritelty 3-6-vuotiaiden päiväkodissa annettava kokopäivähoidon suurin arvo. Muut päiväkotihoidon arvot määritellään tästä arvosta kertoimien avulla. Ryhmäperhepäivähoidon perusarvo on 89,85 % päiväkotihoidon perusarvosta, mistä puolestaan määritellään ryhmäperhepäivähoidon muut arvot. 11

13 5.3.1 Lapsen ikä Alle 3-vuotiaan lapsen palvelusetelin arvon kerroin päiväkotihoidossa on 1,51 ja ryhmäperhepäivähoidossa 1,25. Lapsen täyttäessä kolme vuotta, muuttuu palvelusetelin arvo 3-6-vuotiaasta maksettavaksi arvoksi syntymäpäivää seuraavan kuukauden alusta lukien Hoidon tarve Mikäli lapsen hoitoajan tarve on vähäisempi kuin kaikkina työpäivinä tapahtuva kokopäivähoito, lasketaan palvelusetelin arvo sekä päiväkoti- että ryhmäperhepäivähoidossa seuraavien kertoimien mukaan: osapäivähoito 0,54 päivähoito enintään 11 päivää kuukaudessa, kerroin 0,6 päivähoito enintään 16 päivää kuukaudessa, kerroin 0,9 esiopetukseen liittyvä päivähoito, kerroin 0,54 iltahoito (klo jälkeen tapahtuva päivähoito), kerroin 1,1 Muutos hoidon tarpeessa otetaan huomioon palvelusetelissä, mikäli muutos kestää vähintään kolme kuukautta. Palveluntuottaja sitoutuu pitämään kuukausittain päiväkirjaa sovittujen hoitopäivien toteutumisesta. Mikäli todelliset päivät ylittävät sopimuksen jonain kuukautena, on tuottajalla mahdollisuus periä omavastuu kokopäivähoidon kuukausimaksun mukaisena Esiopetukseen liittyvä päivähoito Maksuton esiopetus ei kuulu palvelusetelin piiriin. Esiopetuksen työajat määräytyvät pääosin Paimion perusopetuksen työaikojen mukaan. Esiopetuksessa ei ole lauantaityöpäiviä. Mikäli lapsi osallistuu esiopetukseen liittyvään päivähoitoon, hänen palvelusetelinsä arvo määritellään kertoimella 0,54. Kesäkuussa esiopetuksen päättymisen jälkeen lapsen hoitopaikan hinta muodostuu kokopäivähoidon mukaan. Syys-, joulu- ja hiihtolomasta johtuva katkos esiopetuksessa ei vaikuta palvelusetelin arvoon eikä asiakkaan maksamaan omavastuuosuuteen. Esiopetukseen tulevan lapsen palvelusopimus esiopetukseen liittyvästä päivähoidosta tulee tehdä alkamaan elokuun alusta Lapsen tuen tarve Lapsen varhaiskasvatuksen tukimuotoina käytetään yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Mikäli lapsella on tarvetta tehostettuun tai erityiseen tukeen, hänen palvelusetelinsä arvo määritellään kertoimilla 1,25 1,85. 12

14 Palveluntuottajan tulee järjestää varhaiserityiskasvatuksen palvelujen ja tuen tarvitsijoiden arviointi joko ostamalla palvelu tai tuottamalla palvelu itse. Arvioitsijalla tulee olla erityislastentarhanopettajan tutkinto. Toimintavuoden alusta alkaen maksettavien tukea tarvitsevien lasten kertoimet määritellään edellisen kevään aikana. Syyslukukaudella palveluntuottajaa edustava erityislastentarhanopettaja käy kartoittamassa yksikön kokonaistilanteen varhaiserityiskasvatuksen osalta ja arvio tukea tarvitsevien lasten kertoimet ja niiden muutokset. Hän raportoi käynnistä Paimion varhaiskasvatuspalveluille. Paimion varhaiskasvatuspalvelujen toimesta arvioidaan palvelusetelin kertoimien perusteiden täyttyminen ja kesto erityislastentarhanopettajan kirjallisen selvityksen perusteella ja tehdään päätös kertoimista. Selvityksessä tulee olla ehdotus palvelusetelin kertoimesta. Tuen tarpeen ilmetessä lapsen hoidon ja kasvatuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa käytetään Paimion varhaiskasvatuspalvelujen kolmiportaisen tuen mukaista toimintamallia. Palvelusetelin arvo porrastetaan tuen tarpeen mukaisesti. Korotettu arvo on voimassa myöntämisestä enintään toimintavuoden loppuun, jonka jälkeen tarve arvioidaan uudelleen. Korotettua arvoa ei myönnetä takautuvasti. Palveluntuottajan tulee ottaa huomioon tuen tarpeet henkilöstöresursseissaan ja käyttää tarvittaessa yksilöllisiä opetus- ja apuvälineitä. Palveluntuottajan tulee huolehtia lapsen tarvitsemista vaativista hoitotoimenpiteistä ja lääkehoidosta lääkehoitosuunnitelman mukaisesti. Tarkemmat toimintaohjeet ja kriteerit määritellään sääntökirjan liitteenä olevassa toimintaohjeessa Maahanmuuttajataustainen lapsi Mikäli maahanmuuttajataustainen lapsi aloittaessaan päivähoidon ei osaa lainkaan suomen kieltä, määritellään hänen palvelusetelin kertoimekseen 1,25 ensimmäisen puolen vuoden ajaksi. Päätös kertoimesta tehdään Paimion varhaiskasvatuspalveluissa palveluntuottajaa edustavan erityislastentarhanopettajan lausunnon perusteella. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa suomen kielen oppiminen tulee ottaa erityisesti huomioon. 5.4 Palvelusetelin arvon tarkistaminen Palvelusetelin arvo määrätään toimintavuodeksi kerrallaan. Palvelusetelin arvoa kuitenkin tarkistetaan, jos asiakkaan maksukyky on olennaisesti muuttunut tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perus- 13

15 teena olevien perheen bruttotulojen vähintään 10 %:n muutos. Palvelusetelin arvon tarkistamiseksi perheeltä pyydetään uudet tulotiedot kerran vuodessa. Asiakkaan tulee ilmoittaa oma-aloitteisesti palvelusetelin arvoon vaikuttavista muutoksista (perheen tulot, perhesuhteet tai sovittu palveluntarve muuttuu) Paimion päivähoitotoimistoon. 5.5 Kesä- ja varahoito Palveluseteli myönnetään jokaiselle kuukaudelle, jolloin lapsi on hoitosuhteessa palveluntuottajaan. Kesäaikana Paimion kaupunki suosittelee palveluntuottajia perimään asiakkaiden omavastuu enintään 11 kuukaudelta vuodessa ja olemaan perimättä omavastuuta päivähoitoyksikön kesäsulkemisajalta. Mikäli palveluntuottaja perii omavastuuosuuden 12 kuukaudelta, tulee päivähoidon saatavuudesta huolehtia tarvetta vastaavasti ympärivuotisesti. Päivähoito voidaan järjestää esimerkiksi yhteistyössä muiden palveluntuottajien kanssa. Mikäli lapsi tarvitsee yksityisen päivähoitoyksikön ollessa suljettuna päivähoitoa, palveluntuottaja sitoutuu järjestämään hoidon esimerkiksi yhteistyössä muiden yksityisten palveluntuottajien kanssa. 6 KAUPUNGIN VELVOITTEET 6.1Hyväksyntä Kaupungin tulee hyväksyä ne yksityiset palveluntuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kaupungin myöntämää palveluseteliä. Tiedot palveluntuottajista, näiden tuottamista palveluista ja palvelujen hinnoista löytyvät kaupungin verkkopalvelusta ja päivähoitotoimistosta. 6.2 Palveluohjaus Kaupunki selvittää palveluohjauksen yhteydessä asiakkaalle tämän aseman palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvon, palveluntuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. 14

16 6.3 Rekisterinpitäjä Paimion kaupunki on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. 6.4 Sääntökirjan noudattamisen valvonta Kaupunki on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palveluntuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei noudateta. Asiakkaan käyttäessä palveluseteliä kaupunki ei ole sopimussuhteessa sosiaali- tai terveyspalvelua tuottavaan yksityiseen palveluntuottajaan, mutta palvelujentuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja. Mikäli palveluntuottaja ei täytä sääntökirjassa määrättyjä ehtoja, kaupunki voi poistaa palvelun tuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. 7 SÄÄNTÖKIRJAN MUUTTAMINEN Paimion kaupungilla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja/tai sen liitteiden sisältämiin määräyksiin ja ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittömästi sen jälkeen, kun päätös on saanut lainvoiman. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kaupungille 30 päivän kuluessa muutosilmoituksen vastaanottamisesta. Sähköposti voi toimia kirjallisena ilmoituksena. Mikäli Paimion kaupungille ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu palveluntuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan 30 päivää muutosilmoituksen toimittamisesta. Tämän palvelusetelin sääntökirjan määräyksien täytäntöönpanoa ohjeistetaan tarkemmilla toimintaohjeilla, joista päätöksen tekee sivistysjohtaja. 8 SÄÄNTÖKIRJAN VOIMASSAOLO Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi. 15

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ ALKAEN päivitetty palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6.

SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ ALKAEN päivitetty palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6. SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ 1.8.2016 ALKAEN päivitetty 13.6.17 palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6.17 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa

Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa Sivistyslautakunta 7.3.2013 Voimassa 1.8.2013 alkaen 1 Sisältö 1 Yleistä palvelusetelistä... 3 2 Palveluseteliasiakas... 4 Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat...

Lisätiedot

LIEDON VARHAISKASVATUSPALVELUT VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA

LIEDON VARHAISKASVATUSPALVELUT VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA LIEDON VARHAISKASVATUSPALVELUT VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA Kesäkuu 2016 1 Sisällys 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA... 4 3 PALVELUNTUOTTAJAN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Hyväksymisen voimassaoloaika Merkintä tuottajarekisteriin tehdään toistaiseksi sääntökirjan mukaisesti.

Hyväksymisen voimassaoloaika Merkintä tuottajarekisteriin tehdään toistaiseksi sääntökirjan mukaisesti. Varhaiskasvatuspalvelut 19.3.2014 HAKU VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTTAJAKSI Pöytyän kunnan koulutuslautakunta on kokouksessaan 19.3.2014 19 päättänyt, että ostopalvelujärjestelmä muutetaan palvelusetelijärjestelmäksi

Lisätiedot

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palveluseteli Rovaniemen kaupunki Miksi palveluseteli? Vastaus kuntien kasvavaan palvelun tarpeeseen, palvelutarjonnan ja palvelujen sisällön monipuolistamiseen ja yrittäjyyden edistäminen

Lisätiedot

Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80. Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki

Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80. Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki 1 Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80 Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki 1 2 Sisältö SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli...

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen 1 (5) 24.10.2017 Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet 1.8.2018 alkaen Palveluseteli Palvelusetelillä voidaan järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita,

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA Sivistyslautakunta 28.10. 2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 Sisältö 1 Yleistä palvelusetelistä... 3 2 Palveluseteliasiakas...3 2.1.Palveluseteliin

Lisätiedot

Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja

Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut 12.11.2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Yleinen osa... 1 1. Yleistä sääntökirjasta... 1 1.1 Sääntökirjassa käytettävät

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014-

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen valvonta... 1 1.2 Sääntökirjan

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut. HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen. Puhelinnumero / faksinumero / sähköposti

Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut. HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen. Puhelinnumero / faksinumero / sähköposti HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen Jokaisesta päivähoitoyksiköstä täytetään oma hakemus Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja (Vk.jtk 10.12.2013 20 ) PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTKAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTKAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTKAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS 2 1 Yleistä Palvelusetelistä... 3 2 Määritelmät ja käsitteet... 3 3 Sääntökirja... 4 4 Palveluseteliasiakas... 4 4.1

Lisätiedot

MUURAMEN KUNTA Yksityiset päiväkodit 1 (5) Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit

MUURAMEN KUNTA Yksityiset päiväkodit 1 (5) Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit MUURAMEN KUNTA Yksityiset päiväkodit 1 (5) Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Varhaiskasvatuspalvelut 7.6.2016 Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi Tällä hakemuksella haetaan Muuramen kunnan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa. 1. Määritelmät. Muonion kunta Sosiaalilautakunta. Tässä sääntökirjassa

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa. 1. Määritelmät. Muonion kunta Sosiaalilautakunta. Tässä sääntökirjassa 1. Määritelmät Tässä sääntökirjassa 1. asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 :n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Yleinen osa

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Yleinen osa 1 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Huittisten kaupunki Varhaiskasvatus Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.10.2015 147 2 Sisältö Sääntökirjan yleinen osa... 3 1 Palveluseteli...

Lisätiedot

Palveluntuottaja hyväksytty (pvm) Palveluntuottajan nimi. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite

Palveluntuottaja hyväksytty (pvm) Palveluntuottajan nimi. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sivistyksen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Yksityiset kerhot Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi Tällä hakemuksella haetaan

Lisätiedot

LUONNOS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJ A

LUONNOS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJ A LUONNOS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJ A Opetus- ja kasvatuslautakunta.2015 Sisällys SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 3 1. MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET 3 1.1 Palveluseteli 3 1.2 Sääntökirja 3 1.3 Sääntökirjassa

Lisätiedot

HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen

HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen Jokaisesta varhaiskasvatusyksiköstä täytetään oma hakemus Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen MUURAMEN KUNTA 1 (5) Varhaiskasvatuspalvelut 16.8.2016 Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta LIITE 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Sääntökirjan yleinen osa

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Sääntökirjan yleinen osa Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan yleinen osa 2 Sisältö SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli... 3 2 Sääntökirja... 3 3 Määritelmät... 4 4 Päivähoitopalvelujen

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen 1 (6) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.3.2017 alkaen Palveluseteli Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Liite nro 29 12.5.2014 Sivla 48 PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA YKSITYISESSÄ PÄIVÄHOIDOSSA Sivistyslautakunta 12.5. 2014 Voimassa 1.8.2014 alkaen 2 Sisältö 1 Yleistä palvelusetelistä 3 2 Palveluseteliasiakas

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 19.4.2016 1 (5) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen sääntökirja

Varhaiskasvatuksen sääntökirja Varhaiskasvatuksen sääntökirja Sisällys Varhaiskasvatuksen palveluseteli sääntökirja - yleinen osa... 4 1 Palveluseteli... 4 2 Sääntökirja... 4 3 Määritelmät... 5 4 Tuottajille asetettavat kriteerit...

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Sivistyslautakunta päättää 22.4.2015 sääntökirjan yleisen osan käyttöön otosta 1.1.2016 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi.

Sivistyslautakunta päättää 22.4.2015 sääntökirjan yleisen osan käyttöön otosta 1.1.2016 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi. Sääntökirja 1(20) Sääntökirja 2(20) Sivistyslautakunta päättää 22.4.2015 sääntökirjan yleisen osan käyttöön otosta 1.1.2016 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi. Sääntökirjan yleisen osan päivitys: Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Vaasan kaupunki Varhaiskasvatus. Palvelusetelin sääntökirjan yleinen osa

Vaasan kaupunki Varhaiskasvatus. Palvelusetelin sääntökirjan yleinen osa Vaasan kaupunki Varhaiskasvatus Palvelusetelin sääntökirjan yleinen osa Alustava luonnos hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 6.9.2017 1. Palveluseteli 2. Sääntökirja Palvelusetelillä

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Janakkalan kunta. Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja

Janakkalan kunta. Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Janakkalan kunta Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.2.2017 Sisällys 1. SÄÄNTÖKIRJA 3 2. SÄÄNTÖKIRJASSA KÄYTETTÄVÄT KÄSITTEET 3 3. VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN

Lisätiedot

Hakemus yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Hakemus yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi Hakemus yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi Yksityiset päiväkodit Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Tällä hakemuksella haetaan Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI. Päiväkotihoidon ja leikkitoiminnan sääntökirja

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI. Päiväkotihoidon ja leikkitoiminnan sääntökirja VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväkotihoidon ja leikkitoiminnan sääntökirja elokuu 2013 Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta hyväksyi 20.6.2012 sääntökirjan yleisen osan, joka otettiin käyttöön

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI

PÄIVÄHOIDON SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI PÄIVÄHOIDON SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 4 1. MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET 4 1.1 Palveluseteli 4 1.2 Sääntökirja 4 1.3 Sääntökirjassa käytettävät käsitteet 5 2.

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon valinta... 5 3.2 Palvelusetelin

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI Perhepäivähoito. Sääntökirja 1.3.2015 alkaen

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI Perhepäivähoito. Sääntökirja 1.3.2015 alkaen PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI Perhepäivähoito Sääntökirja 1.3.2015 alkaen ILMAJOEN KUNTA Ilmajoen kunta Sivu 1 SÄÄNTÖKIRJA 3 1 PALVELUSETELI 3 2 MÄÄRITELMÄT 4 3 PALVELUNTUOTTAJAN ASEMASTA 4 3.1 Palveluntuottajaa

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI

KOUVOLAN KAUPUNKI Päiväkodin palvelusetelin sääntökirja KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 08.02.2017 5 Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen

Lisätiedot

Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA

Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Rovaniemi. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja

Rovaniemi. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja Rovaniemi Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja 2016 Sisältö 1 PALVELUSETELI... 4 2 SÄÄNTÖKIRJA... 4 2.1 SÄÄNTÖKIRJAN NOUDATTAMISEN VALVONTA... 4 2.2 SÄÄNTÖKIRJAN VASTUUHENKILÖT... 4 2.3 SÄÄNTÖKIRJAN

Lisätiedot

Janakkalan kunta. Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja

Janakkalan kunta. Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Janakkalan kunta Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.5.2017 Sisällys 1. SÄÄNTÖKIRJA 3 2. SÄÄNTÖKIRJASSA KÄYTETTÄVÄT KÄSITTEET 3 3. VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

Dnro 1079/05.10.00/2015

Dnro 1079/05.10.00/2015 Dnro 1079/05.10.00/2015 Dnro 1079/05.10.00/2015 Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa 2015 LUONNOS 4(22) Sisällys SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 4 1 PALVELUSETELI 4 2 SÄÄNTÖKIRJA 4 3 MÄÄRITELMÄT 4 4 TUOTTAJILLE

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA ILMAJOEN KUNTA / Ehdotus kunnanhallitukselle 3.10.2016 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA 1 Kunnanhallitus on päättänyt 16.2.2015 sääntökirjan käyttöönotosta perhepäivähoidon osalta 1.3.2015

Lisätiedot

Turun kaupunki. Ryhmäperhepäivähoidon sääntökirja

Turun kaupunki. Ryhmäperhepäivähoidon sääntökirja Turun kaupunki Ryhmäperhepäivähoidon sääntökirja 1 Sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 SÄÄNTÖKIRJA... 4 3 MÄÄRITELMÄT... 4 4 TUOTTAJILLE ASETTAVAT KRITEERIT... 6 5 ASIAKKAAN

Lisätiedot

Sääntökirja 1(21) päivitetty marraskuussa 2015

Sääntökirja 1(21) päivitetty marraskuussa 2015 Sääntökirja 1(21) päivitetty marraskuussa 2015 Sääntökirja 2(21) Sivistyslautakunta on päättänyt 22.4.2015 sääntökirjan yleisen osan käyttöönotosta 1.1.2016 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi. Sääntökirjan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Määritelmät ja käsitteet... 3 1.1 Palveluseteli... 3 1.2 Sääntökirja... 4 1.3. Määritelmät... 4

Sisällysluettelo 1. Määritelmät ja käsitteet... 3 1.1 Palveluseteli... 3 1.2 Sääntökirja... 4 1.3. Määritelmät... 4 Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja Koulutuslautakunta 19.3.2014 Sisällysluettelo 1. Määritelmät ja käsitteet... 3 1.1 Palveluseteli... 3 1.2 Sääntökirja... 4 1.3. Määritelmät... 4 2.

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA Limingan kunta 29.4.2015 2 Sisällys SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 4 1 Palveluseteli 4 2 Sääntökirja 4 3 Määritelmät 4

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 5 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI. Sääntökirja

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI. Sääntökirja VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Sääntökirja Elokuu 2016 1 Turku, Sivistystoimiala Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta hyväksyi 20.6.2012 sääntökirjan yleisen osan, joka otettiin käyttöön 1.8.2012

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja

Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja 1. SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 4 1.1 Palveluseteli... 4 1.2 Sääntökirja... 5 1.3 Sääntökirjassa käytettävät käsitteet... 5 2. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

Lapua. Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen. Sivistyslautakunta X.X.XXXX

Lapua. Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen. Sivistyslautakunta X.X.XXXX Lapua Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja Sivistyslautakunta X.X.XXXX Sisällys 1 Määritelmät ja käsitteet... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat asiakkaat...

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Maritta Koskinen 1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluseteli Vanhusten asumispalvelut Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Valmistelutyö

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA Kempeleen kunta 2 16.2.2015 Sisältö SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3 3 Määritelmät

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI sääntökirja

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI sääntökirja VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI sääntökirja SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 4 1 Palveluseteli... 4 2 Sääntökirja... 4 3 Määritelmät... 5 4 Tuottajille asetettavat kriteerit... 5 5 Asiakkaan asema... 7 5.1

Lisätiedot

Liite nro Sivla 26 PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA ALKAEN. Sivistyslautakunta

Liite nro Sivla 26 PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA ALKAEN. Sivistyslautakunta 1 Liite nro 16 11.4.2016 Sivla 26 PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 1.8.2016 ALKAEN Sivistyslautakunta 11.4.2016 2 Sisältö 1. Palvelusetelin myöntämisen yleiset periaatteet 3 Kenelle myönnetään Myönnetäänkö

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palveluseteli. Päiväkotihoidon sääntökirja

Varhaiskasvatuksen palveluseteli. Päiväkotihoidon sääntökirja Varhaiskasvatuksen palveluseteli Päiväkotihoidon sääntökirja Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.2.2017 Sisällys Yleinen osa 1. Määritelmät ja käsitteet 1 1.1 Palveluseteli 1 1.2 Sääntökirja 2 1.3 Sääntökirjassa

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI. Sääntökirja. elokuu Turku, Sivistystoimiala

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI. Sääntökirja. elokuu Turku, Sivistystoimiala VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Sääntökirja elokuu 2013 Turku, Sivistystoimiala Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta hyväksyi 20.6.2012 sääntökirjan yleisen osan, joka otettiin käyttöön 1.8.2012

Lisätiedot

SIMON KUNTA PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄHOIDOSSA. 1.4.2015 alkaen

SIMON KUNTA PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄHOIDOSSA. 1.4.2015 alkaen SIMON KUNTA 2015 PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄHOIDOSSA 1.4.2015 alkaen Sisältö 1 PALVELUSETELI 2 SÄÄNTÖKIRJA 2.1 SÄÄNTÖKIRJAN NOUDATTAMISEN VALVONTA 2.2 SÄÄNTÖKIRJAN VASTUUHENKILÖT 2.3 SÄÄNTÖKIRJAN

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI

PÄIVÄHOIDON SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI PÄIVÄHOIDON SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 1.1 Palveluseteli 3 1.2 Sääntökirja 3 1.3 Määritelmät 4 1.4 Päivähoitopalvelujen

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Savonlinnan kaupunki 21.8.2015 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 20.8.2015 Sisällys SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 1 MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET... 4 1.1 Palveluseteli...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen. palvelusetelipalvelujen sääntökirja. Koulutuslautakunta

Varhaiskasvatuksen. palvelusetelipalvelujen sääntökirja. Koulutuslautakunta Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja Koulutuslautakunta 19.3.2014 Sisällysluettelo 1. Määritelmät ja käsitteet... 3 1.1 Palveluseteli... 3 1.2 Sääntökirja... 4 1.3. Määritelmät... 4 2.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI

VARHAISKASVATUKSEN SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI VARHAISKASVATUKSEN SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 4 1. MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET 4 1.1 Palveluseteli 4 1.2 Sääntökirja 5 2. PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TUOTTAMISEEN

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA OULUN KAUPUNKI

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA OULUN KAUPUNKI PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA OULUN KAUPUNKI 26.5.2011 2 Sisältö SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli... 3 2 Sääntökirja... 3 3 Määritelmät...

Lisätiedot

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen, puh

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen, puh Opetus- ja kasvatuslautakunta 105 16.12.2015 Opetus- ja kasvatuslautakunta 4 27.01.2016 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18 30.03.2016 Opetus- ja kasvatuslautakunta 31 27.04.2016 Opetus- ja kasvatuslautakunta

Lisätiedot

Päiväkotihoidon palveluseteli Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa. Käsikirja

Päiväkotihoidon palveluseteli Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa. Käsikirja Päiväkotihoidon palveluseteli Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Käsikirja 2016 Sisällys 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 KÄSIKIRJA... 4 3 PALVELUSETELIASIAKKUUS... 5 3.1 Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat...

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa 2015 Päivitys Dnro 1079/ /2015

Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa 2015 Päivitys Dnro 1079/ /2015 Dnro 1079/05.10.00/2015 Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa 2015 Päivitys 2016 Hyväksytty opetuslautakunnassa 22.9.2015 103 (yleinen osa) Apulaiskaupunginjohtaja 30.10.2015 2 (erityinen osa) 2(21)

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA Kempeleen kunta 2 16.2.2015 Sisältö SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3 3 Määritelmät

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja alkaen Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja 1.8.2017 alkaen Sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 4 1. PALVELUSETELI 4 2. SÄÄNTÖKIRJA 4 3. MÄÄRITELMÄT 4 4. TUOTTAJILLE ASETETTAVAT KRITEERIT 5 5.

Lisätiedot

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona

Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Tehostetun palveluasumisen kilpailutus 2013, Palveluseteli vaihtoehtoisena hankintamuotona Miksi palveluseteli? Lisää asiakkaan/hänen läheistensä valinnan mahdollisuuksia ja vahvistaa itsemääräämisoikeutta

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

Sipoon varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja

Sipoon varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja 2016 Sipoon varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja 3.2.2016 2 (21) Sisällys Sääntökirjan yleinen osa... 4 1. MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET... 4 1.1 Palveluseteli... 4 1.2 Sääntökirja... 5 1.3

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA Opetus- ja kasvatuslautakunta 20.4.2017 Sisällys SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1. MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET... 3 1.1 Palveluseteli... 3 1.2 Sääntökirja... 4 1.3

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Hyväksytty sivistyslautakunnassa 5.11.2013 67 Päivitetty: 24.11.2015 55 21.6.2016 71 20.6.2017

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Perusturvalautakunta 15.12.2016 150, liite 6 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 2 Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Säädösperusta Laki sosiaali-

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta , 20 Varhaiskasvatusjohtokunta , 15 Varhaiskasvatusjohtokunta , 10 Varhaiskasvatusjohtokunta

Varhaiskasvatusjohtokunta , 20 Varhaiskasvatusjohtokunta , 15 Varhaiskasvatusjohtokunta , 10 Varhaiskasvatusjohtokunta Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 26.04.2016, 10 Varhaiskasvatusjohtokunta 28.6.2016, 17 Varhaiskasvatusjohtokunta 21.2.2017, 9

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi palvelusetelilaki - taustaa Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004 Sääntely keskittyi kotipalvelun

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI. Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa SÄÄNTÖKIRJA 2016

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI. Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa SÄÄNTÖKIRJA 2016 PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa SÄÄNTÖKIRJA 2016 Koulutuslautakunta 18 16.5.2016 Sisällys SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA YLEINEN OSA 1 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

13/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

13/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 314 vanhuspalveluiden kotona asumista tukevien palvelujen palvelusetelien arvot ja myöntämisperusteet 1.1.2017 alkaen (Valmistelija: sosiaaliohjaaja Teija Seppälä) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Keravan varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin sääntökirja

Keravan varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin sääntökirja Keravan varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin sääntökirja Käsittelyt: Hyväksytty: kasvatus- ja opetuslautakunta 26.10.2016/113 Päivitetty: kasvatus- ja opetuslautakunta

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta , 20 Varhaiskasvatusjohtokunta , 15 Varhaiskasvatusjohtokunta , 10 Varhaiskasvatusjohtokunta

Varhaiskasvatusjohtokunta , 20 Varhaiskasvatusjohtokunta , 15 Varhaiskasvatusjohtokunta , 10 Varhaiskasvatusjohtokunta Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 26.04.2016, 10 Varhaiskasvatusjohtokunta 28.6.2016, 17 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI...

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Savonlinnan kaupunki 21.8.2015 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 12.6.2017 Päivitetty kohdan 4.1 Palvelusetelituotteet ja niiden arvo -osalta 25.2.2016 Päivitetty

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoitomaksujen määräytyminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa 2015 Päivitys Dnro 1079/ /2015

Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa 2015 Päivitys Dnro 1079/ /2015 Dnro 1079/05.10.00/2015 Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa 2015 Päivitys 2017 Hyväksytty opetuslautakunnassa 22.9.2015 103 (yleinen osa) Päivitys hyväksytty opetuslautakunnassa 19.4.2016 45 (yleinen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja 1. SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 4 1.1 Palveluseteli... 4 1.2 Sääntökirja... 5 1.3 Sääntökirjassa käytettävät käsitteet... 5 2. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Päiväkotihoidon sääntökirja

Päiväkotihoidon sääntökirja Hämeenlinnan kaupunki Päiväkotihoidon sääntökirja Palvelusetelipalvelujen tuottaminen Lasten ja nuorten lautakunta 11.10.2016 2016 Sisällys 1 Päiväkotihoidon sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta

Lisätiedot