PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA"

Transkriptio

1 Liite nro Sivla 48 PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA YKSITYISESSÄ PÄIVÄHOIDOSSA Sivistyslautakunta Voimassa alkaen

2 2 Sisältö 1 Yleistä palvelusetelistä 3 2 Palveluseteliasiakas Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat Palvelusetelin hakeminen Palvelusopimus Palvelusetelin voimassaoloaika Hoitopaikan vaihto Kuluttajasuoja Tuloverotus 6 3 Palvelusetelin arvo yksityisessä päivähoidossa Palvelusetelin arvo ryhmämuotoisessa päivähoidossa Palvelusetelin arvo perhepäivähoidossa Hoidon tarve Perheen tulot Perhesuhteet Palvelusetelin arvo erityistä tukea tarvitsevalle lapselle Edellytykset maksaa palveluseteli kertoimella 1, Edellytykset maksaa palveluseteli kertoimella 1, Edellytykset maksaa palveluseteli kertoimella Palvelusetelin arvo varahoidossa Harkinnanvaraisen palvelusetelin arvo erityistapauksissa Palvelusetelin arvo työsuhteiselle hoitajalle Palvelusetelin arvon määräytyminen Muutoksenhaku palvelusetelipäätökseen Palvelusetelin maksaminen ja suositus kesäajasta 9 4 Palveluntuottajien hyväksymisen edellytykset Palveluntuottajaa koskevat yleiset vaatimukset Palvelun sisältö ja laadun hallinta Vaadittava raportointi ja valvonta Palvelujen hinnat Asiakirjojen käsittely, dokumentointi sekä arkistointi Maksukäytäntö Eri hoitomuotojen vaatimukset Ryhmämuootinen päivähoito Henkilöstö ja osaaminen Perhepäivähoito Palvelun tuottajan hyväksymisen peruuttaminen 12 5 Kunnan velvoitteet Hyväksyntä Rekisterinpitäjä Sääntökirjan noudattamisen valvonta Sääntökirjan muuttaminen 13 6 Tiedon kulku Palveluntuottaja Kunta 14 7 Keskeinen sovellettava lainsäädäntö Kunnan yhteystiedot 16

3 3 1 Yleistä palvelusetelistä Palvelusetelillä tarkoitetaan palvelun järjestämisvastuussa olevan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Kunta sitoutuu maksamaan palvelunkäyttäjän yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimat palvelut kunnan myöntämän palvelusetelin arvoon asti. Palvelusetelilakia sovelletaan yksityisiltä palveluntuottajilta hankittaviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lakia ei näin ollen sovelleta julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyssä sosiaali- tai terveydenhuoltopalveluissa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin voi saada yksityiseen päivähoitoon. Asiakas saa valita minkä tahansa kunnan hyväksymistä palveluntuottajista. Luettelo hyväksytyistä palveluntuottajista on kunnan varhaiskasvatuksen kotisivuilla ja saatavissa varhaiskasvatustoimistosta puh /neuvonta. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelilainsäädäntö koskee sosiaali- ja terveyspalveluja, joten perustusopetuslain piiriin kuuluva maksuttoman esiopetuksen järjestäminen ei ole palvelusetelin avulla mahdollista. Asiakas, jolle on myönnetty palveluseteli, ei voi saada kotihoidon tukea, yksityisen hoidon tukea eikä kunnallista päivähoitoa tai kunnallista kerhopaikkaa. Palvelusetelipalvelu ei myöskään oikeuta kotitalousvähennykseen eikä mahdollista omavastuuosuuden hakemista toimeentulotukena. Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Palvelusetelillä tuotetussa varhaiskasvatuksessa asiakkaan ja palveluntuottajan välille tehdään kirjallinen sopimus annettavasta päivähoidosta ja sen hinnasta. Kunta ei ole sopimuskumppani. 2 Palveluseteliasiakas 2.1. Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat Palveluseteli voidaan myöntää Hausjärven kunnan asukkaalle, joka olisi oikeutettu päivähoitopalveluihin kunnallisessa päivähoidossa. Palveluseteliä hakevan tulee olla väestörekisterin mukaan kirjoilla Hausjärven kunnassa Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle palveluntuottajalle. Asiakas saa valita minkä tahansa kunnan hyväksymistä palveluntuottajista. Luettelo hyväksytyistä palveluntuottajista ja heidän palvelujensa hinnoista on kunnan varhaiskasvatuksen kotisivuilla ja saatavissa varhaiskasvatustoimistosta puh /neuvonta. Palveluntuottaja valitsee asiakkaansa oman tilanteensa mukaan. Etukäteen (ennen paikan varmistamista palveluntuottajalta) haettu ja myönnetty palveluseteli ei automaattisesti takaa

4 4 hoitopaikkaa palveluntuottajalta. Asiakas ja palveluntuottaja sopivat erikseen asiakassuhteesta ja palvelun aloituksesta. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin. 2.2.Palvelusetelin hakeminen Asiakas hakee palveluseteliä ennen hoidon aloitusta. Hakemuslomakkeita saa kunnan nettisivuilta, varhaiskasvatustoimistosta ja kunnan alueen hoitopaikoista. Suositeltavaa on hakea palveluseteliä neljä kuukautta ennen hoidon tarvetta. Jos hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymistä tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on kaksi viikkoa. Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti. Perheen muuttaessa paikkakunnalle on palveluseteliä haettava ennen hoidon alkua. Päätös palvelusetelistä tehdään, kun perhe on väestörekisterin mukaan kirjoilla Hausjärvellä. Palvelusetelin myöntämiseksi ja arvon määrittämiseksi hakemukseen tulee liittää perheen tulotodistukset ja/tai yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen (viimeisin verotodistus). Palvelusetelin arvon laskemiseen käytetään sen vanhemman perheen tuloja, jonka luona lapsi asuu väestörekisterin mukaan. Mikäli perhe suostuu maksamaan päivähoidosta omavastuuosuutena korkeimman maksun 283 /kk kokopäivähoidossa, ei tulotietoja tarvitse toimittaa. Hakemus jätetään varhaiskasvatuspäällikölle osoitteeseen Keskustie 2-4, Oitti. Varhaiskasvatuksenohjaaja tekee päätöksen palvelusetelin saamisesta ja sen arvosta. 2.3.Palvelusopimus Perhe tekee lapsen/lasten hoidosta kirjallisen sopimuksen eli palvelusopimuksen palvelun sisällöstä ja hinnasta yksityisen hoidon tuottajan kanssa. Tätä sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden säännökset ja oikeusperiaatteet. Perheen maksettavaksi jäävä omavastuuosuuden suuruus on palvelusopimuksessa sovitun hoitopaikan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Palvelun tuottaja perii suoraan asiakkaan omavastuuosuuden. Hausjärven kunta suosittaa, että palveluntuottaja perii asiakkaiden omavastuuosuuden enintään 11 kuukaudelta vuodessa. Tuottaja toimittaa kopion palvelusopimuksesta kuntaan. 2.4.Palvelusetelin voimassaoloaika Palveluseteli astuu voimaan vasta sitten, kun palveluntuottaja toimittaa kopion perheen ja palveluntuottajan välisestä palvelusopimuksesta kuntaan ja kun asiakkaan laskutusperusteinen hoitosuhde päivähoitopaikkaan alkaa. Jos hoito alkaa ja loppuu kesken kalenterikuukauden palvelusetelin arvo lasketaan käytettyjen kalenteripäivien mukaan. Palveluseteli tulee ottaa käyttöön 4 kuukauden kuluessa sen myöntämisestä.

5 5 Kun asiakas saa palvelusetelin ja siirtyy yksityisten palvelujen piiriin, hänen mahdollinen hakemuksensa kunnalliseen päivähoitoon poistuu. Erillisellä ilmoituksella voi pyytää säilyttämään kunnallisen päivähoitohakemuksen, jolloin päivähoidon hakua käsitellään kiireettömänä. Palveluseteli on voimassa toistaiseksi, kunnes lapsi siirtyy esiopetukseen, oikeus päättyy sinä vuonna Oikeus palveluseteliin lakkaa, kun asiakas irtisanoo päivähoitopaikkansa. Palvelusetelin maksaminen päättyy lapsen viimeiseen hoitopäivään. Palveluntuottajalla on oikeus periä asiakkaan omavastuuosuus palvelusopimuksen irtisanomissääntöjen mukaan. Palveluntuottajalla ja perheellä on velvollisuus ilmoittaa kirjallisesti kuntaan hoitosuhteen päättymisestä. Mikäli perhe ei käytä heille myönnettyä päivähoitopaikkaa 30 päivään kesäloma-ajan (kesä-, heinäja elokuu) ulkopuolella, oikeus palveluseteliin lakkaa. Perheen on tämän jälkeen haettava tarvittaessa seteliä uudelleen. Kunta ei vastaa peruuntuneista palvelutapahtumista aiheutuneista kustannuksista. Väärin perustein maksettu palveluseteli peritään takaisin perheeltä. Mikäli palveluntuottaja irtisanoo palvelusopimuksen asiakkaan kanssa, on palveluntuottajan ilmoitettava siitä välittömästi kuntaan. Irtisanomisen perusteet on myös ilmoitettava, esim. lapsen muuttunut terveydentila, joka vaatii merkittäviä lisäresursseja tai asiakasmaksujen maksamattomuus. 2.5.Hoitopaikan vaihto Mikäli perhe haluaa vaihtaa päivähoitopaikkaa toiseen yksityiseen hoitopaikkaan, tehdään kirjallinen ilmoitus palveluntuottajan määräämien irtisanomissääntöjen mukaan hoitosuhteen päättymisestä nykyisessä päiväkodissa. Ilmoituksen kopio toimitetaan kuntaan. Perhe hakee palvelusetelin uuteen hoitopaikkaan ja tästä tehdään uusi palvelusetelipäätös. Uusi palveluntuottaja toimittaa vanhempien ja tuottajan välisen sopimuksen kuntaan. 2.6.Kuluttajasuoja Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan kuluttajansuojalakia. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeudenmukaisia oikeusturvakeinoja reklamaatiotilanteissa. Reklamaatio palvelun laadusta tai havaituista puutteista on saatettava myös kunnan tietoon. Kunta voi pyytää selvitystä palveluntuottajalta reklamaation johdosta ja vaatia laadun korjausta. 2.7.Tuloverotus Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin

6 6 on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen tuloverotuksessa. 3 Palvelusetelin arvo yksityisessä päivähoidossa Päivähoidon palveluseteli on tulosidonnainen ja sen arvo määräytyy perheen tulojen mukaan. Perheelle maksettavan palvelusetelin arvo on euromäärä, joka saadaan, kun palvelusetelin enimmäisarvosta vähennetään laskennallinen perheen tulojen mukaan määräytyvä kunnallinen hoitomaksu. Kunnallisessa päivähoidossa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Hoidon tarve ja ryhmämuotoisessa päivähoidossa myös lapsen ikä vaikuttavat palvelusetelin enimmäisarvoon. Palvelusetelin arvo määrätään enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan enintään siihen asti kun päivähoidon maksuja tarkistetaan valtakunnallisesti. Seuraava tarkistusajankohta on Palvelusetelin arvo päivitetään kun lapsen palvelutarve muuttuu perheen tulot muuttuvat olennaisesti lapsen perhesuhteessa tapahtuu muutoksia ryhmämuotoisessa päivähoidossa lisäksi lapsen täyttäessä 3 vuotta 3.1.Palvelusetelin arvo ryhmämuotoisessa hoidossa Palveluseteli yli 3-vuotiaalle lapselle on kokopäivähoidossa enintään 900 /kk ja osapäivähoidossa enintään 675 /kk. Kolme vuotta täyttävästä lapsesta maksetaan kolmivuotissyntymäpäivää seuraavasta kuukaudesta alkaen yli 3-vuotiaan palvelusetelin mukainen arvo. Alle 3-vuotiaalle lapselle maksettava palveluseteli on kokopäivähoidossa enintään 1100 /kk ja osapäivähoidossa enintään 825 /kk. 3.2 Palvelusetelin arvo perhepäivähoidossa Palvelusetelin arvo kokopäivähoidossa on 650 /kk ja osapäivähoidossa 490 /kk. Palvelusetelin arvoa voidaan korottaa kokopäivähoidossa 50 /kk ja osapäivähoidossa 30 /kk, mikäli yksityinen perhepäivähoitaja on suorittanut hyväksytyn koulutuksen.

7 7 3.3.Hoidon tarve Palveluseteli maksetaan täysimääräisenä, mikäli perheen palveluntarve on 11 hoitopäivää tai enemmän kalenterikuukaudessa sekä yli 5 tuntia päivässä. Palveluntuottajalla on mahdollisuus tehdä palvelusopimus vähäisemmästä palveluntarpeesta (alle 16 päivää/kk) alhaisemmalla asiakasmaksulla asiakkaan kanssa. Mikäli palveluntarve on 10 tai vähemman päivää kuukaudessa tai 5 tuntia tai vähemmän kuin 5 tuntia päivässä palveluseteli maksetaan osapäivähoidosta. Muutos hoidon tarpeeseen otetaan huomioon palvelusetelin arvossa, mikäli muutos kestää vähintään 3 kuukautta. Muutoksesta johtuva palvelusopimuksen päivitys ja uusi hakemus toimitetaan kuntaan. Muutoksesta tehdään uusi palvelusetelipäätös.(lisäys) 3.4.Perheen tulot Asiakas voi hakemisen yhteydessä suoraan hyväksyä palvelusetelin pienimmän arvon ja näin hänen ei tarvitse ilmoittaa tulotietoja eikä liittää hakemukseen tarvittavia todistuksia. Palvelusetelin myöntämiseksi ja arvon määrittämiseksi hakemukseen tulee muussa tapauksessa liittää tuloselvityslomake liitteenään perheen tulotodistukset ja/tai yrittäjän tuloselvityslomake liitteineen (viimeisin verotodistus). Arvo määritellään toimitettujen dokumenttien pohjalta. Päätös palvelusetelin arvosta tehdään Hausjärven kunnan varhaiskasvatuspalveluissa. Palvelusetelin arvoa on korotettava palvelusetelilain 7 :n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu, taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Palvelusetelin arvon määräytymisessä ja muuttamisesta käytetään samaa ohjeistusta kuin Hausjärven kunnallisen päivähoidon asiakasmaksujen kohdalla. Palvelusetelin arvoa kuitenkin tarkistetaan, jos asiakkaan maksukyky on olennaisesti muuttunut (vähintään 10 %, tarkasteluajanjakso vähintään 3 kk) tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Palvelusetelin arvon korottamista / laskemista koskevasta asiasta tehdään päätös. 3.5.Perhesuhteet Palvelusetelin arvon laskemiseen käytetään sen vanhemman perheen tuloja, jonka luona lapsi asuu väestörekisterin mukaan. 3.6.Palvelusetelin arvo erityistä tukea tarvitsevalle lapselle Erityistä tukea tarvitsevan lapsen palvelusetelin arvoa voidaan korottaa kertoimilla 1,25 2,0. Palveluntuottaja ja/tai perhe selvittävät lapsen tuen tarpeen liittämällä palvelusetelihakemukseen lasta hoitavien asiantuntijoiden lausunnot. Korotusta haettaessa on hoitopaikan osoitettava käytettävä lisäresurssointi, esim lisääntyneenä henkilöstöresurssina henkilökuntaluettelossa.

8 8 Erityisen hoidon korotus palveluseteliin voidaan hakea kesken palvelusetelipäätöksen, mikäli erityisen hoidon tarve ilmenee vasta hoidon jo alettua. Varhaiskasvatukselliset tukitoimet tulee aloittaa välittömästi, kun tuen tarve on havaittu. Tarvittaessa tukena käytetään kunnan ostamaa erityislastentarhanopettajaa. Lapselle, jolle on myönnetty korotus palvelusetelin arvoon tarvittavan erityishoidon perusteella, tulee laatia erityisen tuen suunnitelma. Lapsen erityisen tuen toteutumista arvioidaan puolen vuoden välein Edellytykset laskea palveluseteli kertoimella 1,25 Lapsella on erityislastentarhanopettajan ja/tai asiantuntijan toteama erityisen tuen tarve kasvussa, kehityksessä, oppimisessa ja/tai sosioemotionaalisessa käyttäytymisessä. Lapsi tarvitsee kohdennetusti aikuista päivän aikana kehityksen ja oppimisen tukemiseen ja tehtävissä/toiminnoissa suoriutumiseen ja/tai vapaissa tilanteissa (siirtymät/ulkoilu) käyttäytymisen säätelyyn. Tarvittaessa aikuinen tukee lasta myös mukauttamalla toiminnan sisältöjä ja menetelmiä Edellytykset laskea palveluseteli kertoimella 1,50 Lapsella on asiantuntijan toteama erityisen tuen tarve, vamma tai sairaus. Lapsi tarvitsee runsaasti kasvatushenkilöstön tukea päivän aikana ryhmässä toimimiseen ja oman toiminnan ohjaukseen ja/tai sosiaalisten taitojen harjoitteluun. Lapsi voi tarvita ajoittain hoitotoimenpiteitä tai hänellä voi olla sairauskohtausriski Edellytykset laskea palveluseteli kertoimella 2,0 Lapsella on asiantuntijan toteama vaikea somaattinen sairaus tai neurologinen/psyykkinen oireilu, vamma tai toiminnanvajaus. Lapsi tarvitsee erityistä ja toistuvaa aikuisen tukea ja/tai hoitotoimenpiteitä kaikessa toiminnassa. Hänellä voi olla myös jatkuva sairaskohtausriski. 3.7.Palvelusetelin arvo varahoidossa Palveluseteli voidaan myöntää perheelle myös kuukautta lyhyemmäksi ajaksi, esim. Monnin esiopetuksen päivähoidon varahoitoon. Palvelusetelin päivittäinen enimmäisarvo saadaan tällöin jakamalla setelin enimmäisarvo jakajalla 21. Perheellä on oikeus saada palveluseteli myös perhepäivähoidon varahoitoon, hoitajan sairastuessa äkillisesti tai hoitajan loma-ajaksi enintään neljäksi viikoksi vuodessa. Palvelusetelin päivittäinen enimmäisarvo saadaan tällöin jakamalla setelin enimmäisarvo jakajalla 21. Varahoidon palveluseteli ei vähennä muuta asiakkaalle myönnettyä palveluseteliä.

9 9 3.8.Harkinnanvaraisen palvelusetelin arvo erityistapauksissa Harkinnanvaraiset palvelusetelit erityistapauksiin perustuvat aina kuhunkin hoitomuotoon sovittuihin palvelusetelin lapsikohtaisiin arvoihin Palvelusetelin arvo työsuhteiselle hoitajalle Palveluseteli voidaan myöntää perheelle myös kotiin palkattavaa työsuhteista hoitajaa varten. Palvelusetelin arvo on tällöin aina harkinnanvarainen ja tapauskohtainen. Arvo muodostuu hoidettavien lasten määrästä, hoitajan työpaivän pituudesta, hoitajan ammattipätevyydestä ym. Myös perheen maksettavaksi jäävät työnantaja maksut huomioidaan. Setelin arvo ei voi kohota suuremmaksi kuin perhepäivähoitoon määritellyt lapsikohtaiset palvelusetelit. 3.9.Palvelusetelin arvon määräytyminen Hausjärven kunnan sivistyslautakunta määrittää yksityisen päivähoidon palvelusetelien enimmäisarvot eri hoitomuodoissa. Palvelusetelien arvo tarkistetaan vähintään kahden vuoden välein elokuussa, samaan aikaan kun asiakasmaksuun tulee valtakunnallisia muutoksia. Päätöksen asiakkaan palvelusetelistä ja sen arvosta tekee varhaiskasvatuspäällikkö Muutoksenhaku palvelusetelipäätökseen Palvelusetelipäätökseen tyytymätön hakija saa tehdä siitä kirjallisen oikaisuvaatimuksen sivistyslautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedonsaannista. Oikaisuvaatimuksen tekemistä koskevien ohjeiden antamisesta säädetään hallintolain 46 :ssä. Oikaisuvaatimusohjeet toimitetaan hakijalle päätöksen liitteenä Palvelusetelin maksaminen ja suositus kesäajasta Palveluseteli myönnetään jokaiselle kuukaudelle, jonka lapsi on asiakassuhteessa palvelun tuottajaan. Palveluntuottaja sitoutuu järjestämään lapsen hoidon kaikkina palvelusetelin maksukuukausina. Mikäli lapsi tarvitsee päivähoitoa yksityisen hoitopaikan ollessa suljettuna, tuottaja sitoutuu järjestämään hoidon esimerkiksi yhteistyössä muiden yksityisten hoitopaikkojen kanssa. Kesäajalta Hausjärven kunta suosittelee palveluntuottajia olemaan perimättä asiakasmaksua siltä ajalta, kun hoitopaikka on suljettuna, ts palveluntuottajia suositellaan perimään asiakkaiden omavastuuosuus enintään 11 kuukaudelta. 4 Palveluntuottajien hyväksymisen edellytykset Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi voi hakeutua kun ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on tehty siihen kuntaan, jossa päivähoitopaikka sijaitsee.

10 Palveluntuottajaa koskevat yleiset vaatimukset Palveluntuottajan toiminta täyttää lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) ja asetuksen (239/1973) mukaiset vaatimukset Palveluntuottajan toiminta täyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) 5 mukaiset vaatimukset. Palveluntuottaja täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain (922/2011) mukaiset vaatimukset. Palveluntuottaja on huolehtinut lakisääteisistä työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista, YELvakuutuksesta ja muista työnantajan velvoitteista ja sitoutuu pyydettäessä esittämään tästä selvityksen Palveluntuottajan toiminta täyttää julkisista hankinnoista (348/2007), annetun lain vaatimukset. Palveluntuottaja ei saa kunnan antamaa tukea tai muuta julkista tukea palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin. Palveluntuottaja vastaa myös alihankkijoidensa toiminnasta Palvelun sisältö ja laadun hallinta Palveluntuottajan palvelut vastaavat vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Palveluntuottaja hyväksyy kunnan mahdollisesti tekemät asiakaspalautekyselyt palveluseteliä käyttäville asiakkaille. Palveluntuottajan on noudatettava valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ja laadittava ryhmämuotoiseen päivähoitoon yksikkökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan lasten turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti Vaadittava raportointi ja valvonta Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan kuukausittain kunnalle lasten hoidosta pitämänsä päiväkirjan, jossa näkyvät myös henkilöstön läsnäolot. Ryhmämuotoisen päivähoidon palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan vuosittain kunnalle toimintakertomuksen, joka sisältää tiedot henkilökunnan määrästä, kelpoisuudesta ja täydennyskoulutuksesta sekä toiminnassa ja toimitiloissa tapahtuneista muutoksista. Toimintakertomuksessa tulee myös raportoida yksityisestä sosiaalipalvelusta annetun lain (922/2011) 6 :n tarkoitetun oma-valvontasuunnitelman toteutumisesta Palvelujen hinnat Palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan tiedot palveluistaan ja niiden voimassa olevista palvelujen hinnoista kunnalle, joka pitää ne julkisesti nähtävillä. Palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamiinsa palveluhintoihin toimintavuodeksi kerrallaan Tarkistetut palvelujen hinnat tulee toimittaa Hausjärven kunnalle viimeistään 30.4.

11 11 Jos perheen ja palveluntuottajan sopima hinta päivähoidosta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, niin palveluntuottaja voi laskuttaa kuntaa enintään perheen kanssa sovitun hinnan. Hausjärven kunta ei hyväksy laskutuslisää tai toimistomaksua palveluntuottajan laskuttaessa asiakasta tai kuntaa Asiakirjojen käsittely, dokumentointi sekä arkistointi Palveluntuottaja laatii palvelusetelijärjestelmässä asiakirjat palvelutapahtuman yhteydessä ja tuottajan tulee kaikissa käsittelyvaiheissa noudattaa huolellisuutta siten, ettei kenenkään yksityisyys tule vaarannetuksi eikä loukatuksi. Palveluntuottajan tulee noudattaa lakia sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) sekä henkilötietolakia (523/1999). Hausjärven kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Asiakasrekisteriä ylläpidetään Hausjärven kunnan sivistystoimessa. Palveluntuottaja tulee asiakirjoja käsitellessään noudattaa, mitä kunnan asiakirjojen käsittelyssä säädetään (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain säädöksiä sovelletaan silloinkin, kun ne ovat palveluntuottajan hallussa. Asiakirjojen käsittelyä säätelee myös laki sosiaali- ja terveyshuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Maksukäytäntö Palveluntuottaja tekee päivähoitoa saavan lapsen huoltajan kanssa sopimuksen palvelun sisällöstä ja hinnasta ja toimittaa kopion Hausjärven kunnalle viimeistään sen kalenterikuukauden aikana, jolloin asiakassuhde alkaa. Palveluntuottaja lähettää kuukauden 15. päivään mennessä laskun kunnalle mieluiten verkkolaskuna edellisen kuukauden palvelusetelien summasta. Kunta maksaa laskun 14 päivän kuluessa sen saapumisesta. 4.2 Eri hoitomuotojen vaatimukset Ryhmämuotoinen päivähoito Palveluntuottajan tulee täyttää lomake Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi päiväkoti/ryhmäperhepäivävähoitoon ja liittää siihen tarvittavat liitteet. Jokaisesta päiväkoti/ryhmäperhepäivähoitoyksiköstä, jossa halutaan tuottaa päivähoitoa palvelusetelillä, täytetään oma hakemuslomake. Palvelusetelitoiminnan aloituspäivän ei tarvitse olla kaikissa palveluntuottajan päivähoitoyksiköissä sama. Lakisääteiset edellytykset palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä on määritelty palvelusetelilaissa. Palveluntuottajan vastuuhenkilö vahvistaa edellytysten täyttymisen palveluntuottajien hakemuslomakkeella.

12 Henkilöstö ja osaaminen Palveluntuottaja vastaa siitä, että henkilöstö täyttää laissa säädetyt vaatimukset sekä vastaa henkilöstön täydennyskoulutuksesta (Sosiaalihuoltolaki 710/1982, 53 ( /50)) Palveluntuottaja sitoutuu selvittämään työntekijöidensä rikostaustan (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä 504/2002) Perhepäivähoito Palveluntuottajan tulee täyttää lomake Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi perhepäivähoitoon ja liittää siihen tarvittavat liitteet. Lakisääteiset edellytykset palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä on määritelty palvelusetelilaissa. Palveluntuottaja vahvistaa edellytysten täyttymisen palveluntuottajien hakemus-lomakkeella. 4.3.Palveluntuottajan hyväksymisen peruuttaminen Hausjärven kunnalla on oikeus peruuttaa palvelujentuottajalle myönnetty valtuutus toimia palvelusetelijärjestelmässä ja poistaa tuottajan nimi hyväksyttyjen palveluntuottajien luettelosta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli: hyviä palvelukäytäntöjä ei noudateta (Hallintolain 434/2003 mukaan) palveluntuottajan toiminta ei täytä lasten päivähoidosta annetun lain ja asetuksen tai sosiaali-ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain vaatimuksia palveluntuottajan palvelut eivät vastaa vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta palveluntuottaja ei noudata kunnan kirjallisista kehotuksista huolimatta tämän sitoumuksen tai sen liitteiden ehtoja palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla asetetuksi selvitystilaan palvelutuottaja tai joku johtoon kuuluva henkilö on tuomittu elinkeinotoimintaan liittyvässä rikoksessa Palveluntuottajalla on oikeus lopettaa palvelusetelijärjestelmässä toimivana yrittäjänä ilmoittamalla kunnalle kirjallisesti vähintään 6 kk ennen viimeistä toimintapäivää.

13 13 5 Kunnan velvoitteet 5.1.Hyväksyntä Hausjärven kunnan tulee hyväksyä ne yksityiset palveluntuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä. Varhaiskasvatuspäällikkö päättää palveluntuottajan hyväksymisestä palvelusetelituottajaksi ja hyväksymisen peruuttamisesta.. Tiedot palveluntuottajista, näiden tuottamista palveluista ja palvelujen hinnoista löytyvät Hausjärven kunnan verkkopalvelusta ja sivistystoimen hallintopalveluista. 5.2.Rekisterinpitäjä Sivistyslautakunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien asiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Palveluntuottajan ja kunnan tulee myös varmistaa, että palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen lapsen asiakirjat muodostavat hänen päivähoitonsa kannalta välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon hoitoa ja huoltoa koskevat ratkaisut tulee perustaa. 5.3.Sääntökirjan noudattamisen valvonta Kunta on palvelusetelilain nojalla velvollinen valvomaan hyväksymiensä yksityisten palveluntuottajien tuottamien palvelujen tasoa ja poistamaan palveluntuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta, mikäli sääntökirjan määräyksiä ei noudateta. Asiakkaan käyttäessä palveluseteliä Hausjärven kunta ei ole sopimussuhteessa sosiaali- tai terveyspalvelua tuottavaan yksityiseen palveluntuottajaan, mutta palvelujentuottaja sitoutuu noudattamaan tämän sääntökirjan ehtoja. Mikäli palveluntuottaja ei täytä sääntökirjassa määrättyjä ehtoja, Hausjärven kunta voi poistaa palvelun tuottajan hyväksyttyjen palveluntuottajien joukosta. Poisto palveluntuottajarekisteristä on voimassa kaksi vuotta, jonka jälkeen palveluntuottaja voi hakea hyväksymistä uudelleen 5.4.Sääntökirjan muuttaminen Sääntökirja on voimassa toistaiseksi. Hausjärven kunnalla on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan määräyksiin ja ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle kirjallisesti välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Sivistyslautakunta päättää muutoksista sääntökirjaan. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti kunnalle 2 kuukauden kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli Hausjärven kunnalle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan 2 kuukautta tiedoksi annosta.

14 14 6 Tiedon kulku 6.1.Palveluntuottaja Palveluntuottaja toimittaa vanhempien ja palveluntuottajan tekemästä palvelusopimuksesta kopion kunnalle ennen hoidon alkua, viimeistään sen kalenterikuukauden aikana jolloin hoito on alkanut. pitää päiväkirjaa lasten läsnäoloista ja poissaoloista päivittäin ja toimittaa kopion näistä kuntaan kuukausittain. toimittaa hoitosuhteen päättymisestä kirjallisen ilmoituksen kunnalle. antaa kunnalle yleiset tiedot toiminnastaan ja sen kehittämissuunnitelmista sekä palvelutuotannossaan tapahtuvista muutoksista, mikäli niillä on vaikutusta palvelusetelillä tapahtuvaan palveluun. Palvelun laatu tulee osoittaa seuraavilla tekijöillä: palveluntuottajan toiminnan toiminta-ajatus ja toimintasuunnitelma toimintayksikön toimitilat ja toimintavälineet sekä yksikön terveydelliset ja muut olosuhteet siivous- ja ruokahuollon järjestäminen, ruokahuolto: pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat, Hausjärven kunnan päivähoidon turvallisuussuunnitelma henkilökunnan määrä ja kelpoisuus, toiminnan vastuuhenkilö laatujärjestelmä tai selvitys siitä, miten palveluntuottaja muutoin valvoo asiakastyön laatua äkilliseen palveluntarpeeseen vastaaminen varhaiskasvatussuunnitelmatyön toteuttaminen ja käytössä oleva lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 6.2.Kunta Kunta antaa tuottajalle tietoja toimintansa kehittämissuunnitelmista, mikäli niillä on vaikutusta palvelusetelin sisältöön tai toimintamalliin. Palvelusetelistä ja sen arvosta annetaan päätös tiedoksi asiakkaan valitsemalle palvelujen tuottajalle. Mikäli palvelusetelin arvossa tapahtuu asiakkaalle muutoksia, Hausjärven kunta ilmoittaa muutoksista palveluntuottajalle.

15 15 7 Keskeinen sovellettava lainsäädäntö ja viranomaisten määräykset Laki lasten päivähoidosta 36/ Asetus lasten päivähoidosta 239/ Laki sosiaali- ja terveyshuollon palvelusetelistä 569/ Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 922/ Laki julkisista hankinnoista 348/ Lastensuojelulaki 417/ Sosiaalihuoltolaki 710/ Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/ Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/ Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/ Hausjärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Päiväkotitilojen vaatimukset: Ympäristöterveydenhuolto/terveystarkastajat Päivähoidon turvallisuussuunnittelu Hausjärven päivähoidon turvallisuussuunnitelma Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/ Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/ Henkilötietolaki 523/ Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/ Hallintolaki 434/2003

16 16 8 Kunnan yhteystiedot: Palveluseteliin liittyvät päätökset tekee: Varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Alho Keskustie 2-4, Oitti hausjarvi.fi puh Valmistelija, jolle hakemusasiakirjat lähetetään: Toimistosihteeri Sirpa Saraja Keskustie 2-4, Oitti sirpa. hausjarvi. fi puh

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE

OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE OHJEISTUS PALVELUSETELIÄ HAKEVILLE ASIAKKAILLE Yleistä palvelusetelistä: Palveluseteli on yksi kuntien käytössä oleva varhaiskasvatuksen järjestämistapa. Hausjärvellä varhaiskasvatuksen palvelusetelin

Lisätiedot

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn

Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Ohjeet palvelutuottajien hakumenettelyyn Hakeminen palvelusetelilain mukaiseksi lasten päiväkoti/ryhmäperhepäivähoidon palveluntuottajaksi Hakulomake ja liitteet Palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä: Nastolan kunta Varhaiskasvatus Palveluseteli lasten päivähoidossa PALVELUNTUOTTAJIEN HYVÄKSYMISEN EDELLYTYKSET Päiväkotipalvelujen palveluntuottajien hyväksyminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä:

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA Sivistyslautakunta 28.10. 2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen 2 Sisältö 1 Yleistä palvelusetelistä... 3 2 Palveluseteliasiakas...3 2.1.Palveluseteliin

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa

Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa Palvelusetelin sääntökirja päiväkotihoidossa Sivistyslautakunta 7.3.2013 Voimassa 1.8.2013 alkaen 1 Sisältö 1 Yleistä palvelusetelistä... 3 2 Palveluseteliasiakas... 4 Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat...

Lisätiedot

Liite nro Sivla 26 PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA ALKAEN. Sivistyslautakunta

Liite nro Sivla 26 PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA ALKAEN. Sivistyslautakunta 1 Liite nro 16 11.4.2016 Sivla 26 PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 1.8.2016 ALKAEN Sivistyslautakunta 11.4.2016 2 Sisältö 1. Palvelusetelin myöntämisen yleiset periaatteet 3 Kenelle myönnetään Myönnetäänkö

Lisätiedot

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI

HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI HÄMEENLINNAN KAUPUNKI LASTEN JA NUORTEN PALVELUT Palveluseteli/Varhaiskasvatus HAKEMUS AVOIMEN VARHAISKASVATUSTOIMINNAN PALVELUNTUOTTAJAKSI Vastaanottaja: Saapumispäivämäärä: Uusi hakemus Muutoshakemus

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ ALKAEN päivitetty palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6.

SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ ALKAEN päivitetty palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6. SAVONLINNAN KAUPUNKI TIEDOTE PALVELUSETELISTÄ 1.8.2016 ALKAEN päivitetty 13.6.17 palveluntarve- ja ikäkertoimen osalta, siv.ltk 12.6.17 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 24.7.2009/569

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014-

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2014- Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen valvonta... 1 1.2 Sääntökirjan

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTKAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTKAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTKAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS 2 1 Yleistä Palvelusetelistä... 3 2 Määritelmät ja käsitteet... 3 3 Sääntökirja... 4 4 Palveluseteliasiakas... 4 4.1

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen

Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet alkaen 1 (5) 24.10.2017 Lappeenrannan kaupunki Varhaiskasvatuksen palvelusetelin alustavat perusteet 1.8.2018 alkaen Palveluseteli Palvelusetelillä voidaan järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita,

Lisätiedot

Janakkalan kunta. Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja

Janakkalan kunta. Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Janakkalan kunta Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Kasvatus- ja koulutuslautakunta 22.2.2017 Sisällys 1. SÄÄNTÖKIRJA 3 2. SÄÄNTÖKIRJASSA KÄYTETTÄVÄT KÄSITTEET 3 3. VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 19.4.2016 1 (5) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja.

Lisätiedot

Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80. Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki

Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80. Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki 1 Oheismateriaali / sivltk 29.9.2015 80 Sääntökirja varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Ylöjärven kaupunki 1 2 Sisältö SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen MUURAMEN KUNTA 1 (5) Varhaiskasvatuspalvelut 16.8.2016 Lapsi- ja perhepalveluiden lautakunta LIITE 1 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.8.2016 alkaen PALVELUSETELI Palveluseteli on yksi tapa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet alkaen 1 (6) Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusteet 1.3.2017 alkaen Palveluseteli Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan vastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveyspalveluja. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja

Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut 12.11.2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo Yleinen osa... 1 1. Yleistä sääntökirjasta... 1 1.1 Sääntökirjassa käytettävät

Lisätiedot

Janakkalan kunta. Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja

Janakkalan kunta. Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Janakkalan kunta Yksityisen päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Kasvatus- ja koulutuslautakunta 31.5.2017 Sisällys 1. SÄÄNTÖKIRJA 3 2. SÄÄNTÖKIRJASSA KÄYTETTÄVÄT KÄSITTEET 3 3. VARHAISKASVATUSPALVELUIHIN

Lisätiedot

Hakemus yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi

Hakemus yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi Hakemus yksityisen päiväkodin palvelusetelipalvelun tuottajaksi Yksityiset päiväkodit Hyvinvointi- ja sivistyspalvelut Varhaiskasvatus Tällä hakemuksella haetaan Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa

Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Palveluseteliselvitys koskien Vihdin yksityistä päiväkotihoitoa Yksityisen hoidon tuki Lapsen hoidon järjestämiseksi vanhemman tai muun huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle suoritettavaa tukea. Tuottaja

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI

KOUVOLAN KAUPUNKI Päiväkodin palvelusetelin sääntökirja KOUVOLAN KAUPUNKI 1.8.2017 Lasten ja nuorten lautakunta 08.02.2017 5 Sisältö 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta... 1 1.1 Sääntökirjan noudattamisen

Lisätiedot

Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut. HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen. Puhelinnumero / faksinumero / sähköposti

Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut. HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen. Puhelinnumero / faksinumero / sähköposti HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen Jokaisesta päivähoitoyksiköstä täytetään oma hakemus Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja (Vk.jtk 10.12.2013 20 ) PALVELUNTUOTTAJAN TIEDOT

Lisätiedot

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki

Päivähoidon palveluseteli. Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palveluseteli Rovaniemen kaupunki Miksi palveluseteli? Vastaus kuntien kasvavaan palvelun tarpeeseen, palvelutarjonnan ja palvelujen sisällön monipuolistamiseen ja yrittäjyyden edistäminen

Lisätiedot

Hyväksymisen voimassaoloaika Merkintä tuottajarekisteriin tehdään toistaiseksi sääntökirjan mukaisesti.

Hyväksymisen voimassaoloaika Merkintä tuottajarekisteriin tehdään toistaiseksi sääntökirjan mukaisesti. Varhaiskasvatuspalvelut 19.3.2014 HAKU VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN PALVELUTUOTTAJAKSI Pöytyän kunnan koulutuslautakunta on kokouksessaan 19.3.2014 19 päättänyt, että ostopalvelujärjestelmä muutetaan palvelusetelijärjestelmäksi

Lisätiedot

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa

Asianro 308/ / Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 308/12.01.06/2012 120 Palvelusetelin käyttöönotto päivähoidossa Tiivistelmä Kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.8.2012 303 päättänyt pyytää sivistyslautakunnalta

Lisätiedot

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Yleinen osa

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Yleinen osa 1 Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Yleinen osa Huittisten kaupunki Varhaiskasvatus Kasvatus- ja opetuslautakunta 27.10.2015 147 2 Sisältö Sääntökirjan yleinen osa... 3 1 Palveluseteli...

Lisätiedot

LUONNOS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJ A

LUONNOS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJ A LUONNOS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJ A Opetus- ja kasvatuslautakunta.2015 Sisällys SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 3 1. MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET 3 1.1 Palveluseteli 3 1.2 Sääntökirja 3 1.3 Sääntökirjassa

Lisätiedot

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall

Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall Yhall 17.5.2011 97 Yhall 21.5.2013 98 Yhall 29.10.2013 185 Yhall 10.12.2013 250 Yhall 17.6.2014 140 PALVELUSETELIN YLEISET LINJAUKSET Palvelusetelin yleiset linjaukset perustuvat 1.8.2009 voimaan tulleeseen

Lisätiedot

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012

Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan. Infotilaisuus 23.2.2012. Maritta Koskinen 1 22.2.2012 Mitä palvelusetelillä tarkoitetaan Infotilaisuus 23.2.2012 Maritta Koskinen 1 Taustaa palvelusetelille Aiemmat säädökset palvelusetelistä vuonna 2004 Laajentui vuonna 2008 Palvelusetelilaki (569/2009)

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA PAIMION KAUPUNKI VARHAISKASVATUSPALVELUT PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA joulukuu 2013 SISÄLTÖ 1 PALVELUSETELI 2 2 SÄÄNTÖKIRJA 2 3 PALVELUNTUOTTAJALLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon valinta... 5 3.2 Palvelusetelin

Lisätiedot

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa. 1. Määritelmät. Muonion kunta Sosiaalilautakunta. Tässä sääntökirjassa

Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa. 1. Määritelmät. Muonion kunta Sosiaalilautakunta. Tässä sääntökirjassa 1. Määritelmät Tässä sääntökirjassa 1. asiakkaalla tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 :n 1 kohdassa tarkoitettua asiakasta ja potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI

PÄIVÄHOIDON SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI PÄIVÄHOIDON SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 4 1. MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET 4 1.1 Palveluseteli 4 1.2 Sääntökirja 4 1.3 Sääntökirjassa käytettävät käsitteet 5 2.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja

Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja 1. SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 4 1.1 Palveluseteli... 4 1.2 Sääntökirja... 5 1.3 Sääntökirjassa käytettävät käsitteet... 5 2. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Savonlinnan kaupunki 21.8.2015 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 20.8.2015 Sisällys SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 1 MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET... 4 1.1 Palveluseteli...

Lisätiedot

HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen

HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen Sivistysosasto / varhaiskasvatuspalvelut HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI alkaen Jokaisesta varhaiskasvatusyksiköstä täytetään oma hakemus Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja

Lisätiedot

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Sääntökirjan yleinen osa

Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta. Sääntökirjan yleinen osa Sääntökirja päivähoidon palvelusetelipalvelujen tuottamisesta Sääntökirjan yleinen osa 2 Sisältö SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli... 3 2 Sääntökirja... 3 3 Määritelmät... 4 4 Päivähoitopalvelujen

Lisätiedot

MUURAMEN KUNTA Yksityiset päiväkodit 1 (5) Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit

MUURAMEN KUNTA Yksityiset päiväkodit 1 (5) Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit MUURAMEN KUNTA Yksityiset päiväkodit 1 (5) Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Varhaiskasvatuspalvelut 7.6.2016 Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi Tällä hakemuksella haetaan Muuramen kunnan varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Palveluntuottaja hyväksytty (pvm) Palveluntuottajan nimi. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite

Palveluntuottaja hyväksytty (pvm) Palveluntuottajan nimi. Osoite, puhelinnumero,sähköpostiosoite JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sivistyksen toimiala Varhaiskasvatuspalvelut Yksityiset päiväkodit Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit Yksityiset kerhot Hakemus palvelusetelipalvelun tuottajaksi Tällä hakemuksella haetaan

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Perusturvalautakunta 15.12.2016 150, liite 6 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2017 Lapsiperheiden tilapäinen kotipalvelu 2 Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palveluseteli Säädösperusta Laki sosiaali-

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen

PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE 1.8.2014 1(4) Päivähoitomaksun määräytyminen Päivähoitomaksujen määräytyminen perustuu lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992). Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI

VARHAISKASVATUKSEN SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI VARHAISKASVATUKSEN SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 4 1. MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET 4 1.1 Palveluseteli 4 1.2 Sääntökirja 5 2. PÄIVÄHOITOPALVELUJEN TUOTTAMISEEN

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö

Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Kouvolan palvelusetelijärjestelmän kehittäminen ja sisältö Maritta Koskinen 1 Tehostettu palveluasuminen ja palveluseteli Vanhusten asumispalvelut Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Valmistelutyö

Lisätiedot

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 2 ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki alle 3-vuotiaista

Lisätiedot

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Savonlinnan kaupunki 21.8.2015 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 12.6.2017 Päivitetty kohdan 4.1 Palvelusetelituotteet ja niiden arvo -osalta 25.2.2016 Päivitetty

Lisätiedot

Vaasan kaupunki Varhaiskasvatus. Palvelusetelin sääntökirjan yleinen osa

Vaasan kaupunki Varhaiskasvatus. Palvelusetelin sääntökirjan yleinen osa Vaasan kaupunki Varhaiskasvatus Palvelusetelin sääntökirjan yleinen osa Alustava luonnos hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 6.9.2017 1. Palveluseteli 2. Sääntökirja Palvelusetelillä

Lisätiedot

LIEDON VARHAISKASVATUSPALVELUT VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA

LIEDON VARHAISKASVATUSPALVELUT VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA LIEDON VARHAISKASVATUSPALVELUT VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄKOTI- JA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOIDOSSA Kesäkuu 2016 1 Sisällys 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA... 4 3 PALVELUNTUOTTAJAN VELVOITTEET...

Lisätiedot

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE

OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE OPAS PALVELUSETELITUOTTAJALLE Sisällys 1 Palveluseteli kotona asumisen tukena... 3 2 Palveluseteliprosessi palveluntuottajan näkökulmasta... 4 3 Palveluseteliprosessi asiakkaan näkökulmasta... 5 4 Laskutus...

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI Perhepäivähoito. Sääntökirja 1.3.2015 alkaen

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI Perhepäivähoito. Sääntökirja 1.3.2015 alkaen PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI Perhepäivähoito Sääntökirja 1.3.2015 alkaen ILMAJOEN KUNTA Ilmajoen kunta Sivu 1 SÄÄNTÖKIRJA 3 1 PALVELUSETELI 3 2 MÄÄRITELMÄT 4 3 PALVELUNTUOTTAJAN ASEMASTA 4 3.1 Palveluntuottajaa

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta , 20 Varhaiskasvatusjohtokunta , 15 Varhaiskasvatusjohtokunta , 10 Varhaiskasvatusjohtokunta

Varhaiskasvatusjohtokunta , 20 Varhaiskasvatusjohtokunta , 15 Varhaiskasvatusjohtokunta , 10 Varhaiskasvatusjohtokunta Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 26.04.2016, 10 Varhaiskasvatusjohtokunta 28.6.2016, 17 Varhaiskasvatusjohtokunta 21.2.2017, 9

Lisätiedot

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä Syksy 2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Palvelusetelikokeiluja Omaishoidon vapaan palvelusetelikokeilu Palvelurahakokeilu - > yksityisen hoidon

Lisätiedot

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 26.4.2013 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 1.9.2012 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ

27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ 27.2.2009 VAIHTOEHTOJA KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON LISÄKSI ALLE KOULUIKÄISTEN LASTEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ ERI VAIHTOEHDOT ALLE KOULUIKÄISEN LAPSEN HOIDON JÄRJESTÄMISEKSI VIHDISSÄ Kotihoidon tuki

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIPALVELUJEN SÄÄNTÖKIRJA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIPALVELUJEN SÄÄNTÖKIRJA VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELIPALVELUJEN SÄÄNTÖKIRJA Kasvatus- ja koulutuslautakunta 25.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 4 1. MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET... 4 1.1 Palveluseteli... 4

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta , 20 Varhaiskasvatusjohtokunta , 15 Varhaiskasvatusjohtokunta , 10 Varhaiskasvatusjohtokunta

Varhaiskasvatusjohtokunta , 20 Varhaiskasvatusjohtokunta , 15 Varhaiskasvatusjohtokunta , 10 Varhaiskasvatusjohtokunta Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 26.04.2016, 10 Varhaiskasvatusjohtokunta 28.6.2016, 17 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Päiväkotihoidon palveluseteli Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa. Käsikirja

Päiväkotihoidon palveluseteli Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa. Käsikirja Päiväkotihoidon palveluseteli Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksessa Käsikirja 2016 Sisällys 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 KÄSIKIRJA... 4 3 PALVELUSETELIASIAKKUUS... 5 3.1 Palveluseteliin oikeutetut asiakkaat...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palveluseteli Sääntökirja

Varhaiskasvatuksen palveluseteli Sääntökirja Varhaiskasvatuksen palveluseteli Sääntökirja Sivistyslautakunta 22.11.2016, 54 1 Sisällysluettelo 1. PALVELUSETELI 3 2. SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT 3 Määritelmät.. 4 3. ASIAKKAAN ASEMA.. 5 3.1. Varhaiskasvatusoikeus..

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI. Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa SÄÄNTÖKIRJA 2016

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI. Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa SÄÄNTÖKIRJA 2016 PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI Pieksämäen kaupungin varhaiskasvatuspalveluissa SÄÄNTÖKIRJA 2016 Koulutuslautakunta 18 16.5.2016 Sisällys SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA YLEINEN OSA 1 MÄÄRITELMÄT

Lisätiedot

Sipoon varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja

Sipoon varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja 2016 Sipoon varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja 3.2.2016 2 (21) Sisällys Sääntökirjan yleinen osa... 4 1. MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET... 4 1.1 Palveluseteli... 4 1.2 Sääntökirja... 5 1.3

Lisätiedot

Lapua. Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen. Sivistyslautakunta X.X.XXXX

Lapua. Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen. Sivistyslautakunta X.X.XXXX Lapua Varhaiskasvatuksen palvelusetelipalvelujen sääntökirja Sivistyslautakunta X.X.XXXX Sisällys 1 Määritelmät ja käsitteet... 2 2 Asiakkaan asema... 3 3 Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat asiakkaat...

Lisätiedot

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN

YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS ALKAEN YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON PALVELURAHAOHJEISTUKSEN TARKISTUS 1.8.2016 ALKAEN Vanhempainrahakauden päätyttyä vanhemmalla on mahdollisuus hakea alle kouluikäiselle lapselleen päivähoitoa tai tukea hoidon järjestämiseen

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI

PÄIVÄHOIDON SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI PÄIVÄHOIDON SÄÄNTÖKIRJA KARKKILAN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1. Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 1.1 Palveluseteli 3 1.2 Sääntökirja 3 1.3 Määritelmät 4 1.4 Päivähoitopalvelujen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palveluseteli Sääntökirja

Varhaiskasvatuksen palveluseteli Sääntökirja Varhaiskasvatuksen palveluseteli Sääntökirja Sivistyslautakunta 22.11.2016, 54 1 Sisällysluettelo 1. PALVELUSETELI 3 2. SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT 3 Määritelmät.. 4 3. ASIAKKAAN ASEMA.. 5 3.1. Varhaiskasvatusoikeus..

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA Opetuslautakunta 9.6.2015 Sisällys SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1. MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET... 3 1.1 Palveluseteli... 3 1.2 Sääntökirja... 3 1.3 Sääntökirjassa

Lisätiedot

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen

Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi. Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Hallituksen esitys uudeksi palvelusetelilaiksi Helsinki 2.6.2009 Neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Uusi palvelusetelilaki - taustaa Aiemmat palvelusetelisäännökset voimaan 2004 Sääntely keskittyi kotipalvelun

Lisätiedot

SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA

SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA Tornion kaupunki Kotihoitoyksikkö Sairaalakatu 1 95400 TORNIO SOPIMUS PALVELUSETELIYRITTÄJÄN PALVELUTOIMINNAN EHDOISTA 1. OSAPUOLET Tornion kaupunki Tuottaja: 2. SOPIMUKSEN KOHDE Sopimuksen kohteena on

Lisätiedot

Siivouspalvelusetelin sääntökirja Palvelukohtainen osio

Siivouspalvelusetelin sääntökirja Palvelukohtainen osio Kunta Muonion kunta toimii siivoussetelipalvelun järjestäjänä yksityishenkilölle tai kotitalouksille, kotona asumisen turvaamiseksi ja kotitoimien helpottamiseksi. Kunta tekee päätöksen palveluntuottajaksi

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja 1. SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 4 1.1 Palveluseteli... 4 1.2 Sääntökirja... 5 1.3 Sääntökirjassa käytettävät käsitteet... 5 2. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA OULUN KAUPUNKI

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA OULUN KAUPUNKI PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA OULUN KAUPUNKI 26.5.2011 2 Sisältö SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli... 3 2 Sääntökirja... 3 3 Määritelmät...

Lisätiedot

Palveluseteli hankintamuotona

Palveluseteli hankintamuotona Palveluseteli hankintamuotona Työllisyysseminaari 23.2.2017 Virpi Noronen Yleistä palvelusetelistä 1/2 Tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaalija terveydenhuoltopalveluita Palveluja tuottavat kunnan

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen sääntökirja

Varhaiskasvatuksen sääntökirja Varhaiskasvatuksen sääntökirja Sisällys Varhaiskasvatuksen palveluseteli sääntökirja - yleinen osa... 4 1 Palveluseteli... 4 2 Sääntökirja... 4 3 Määritelmät... 5 4 Tuottajille asetettavat kriteerit...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Sivistysosasto Päivähoitopalvelut. Mihin päivähoitomaksu perustuu?

LAUKAAN KUNTA PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Sivistysosasto Päivähoitopalvelut. Mihin päivähoitomaksu perustuu? LAUKAAN KUNTA Sivistysosasto Päivähoitopalvelut PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUTIEDOTE VOIMASSA 1.8.2014 - Mihin päivähoitomaksu perustuu? Päivähoitomaksut perustuvat sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELISÄÄNTÖKIRJA Opetus- ja kasvatuslautakunta 20.4.2017 Sisällys SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1. MÄÄRITELMÄT JA KÄSITTEET... 3 1.1 Palveluseteli... 3 1.2 Sääntökirja... 4 1.3

Lisätiedot

13/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän

13/2016. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 314 vanhuspalveluiden kotona asumista tukevien palvelujen palvelusetelien arvot ja myöntämisperusteet 1.1.2017 alkaen (Valmistelija: sosiaaliohjaaja Teija Seppälä) Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUSETELI

KOTIHOIDON PALVELUSETELI 8.4.2013, (1/5) LIITE 4: KOTIHOIDON PALVELUSETELI 1. Lait ja viranomaismääräykset Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA Limingan kunta 29.4.2015 2 Sisällys SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 4 1 Palveluseteli 4 2 Sääntökirja 4 3 Määritelmät 4

Lisätiedot

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU

HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU 1 Hakemus saapunut: HAKEMUS OMAISHOIDON VAPAAN PALVELUSETELITUOTTAJAKSI KOTIIN ANNETTAVA PALVELU Hakeminen palveluntuottajaksi on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki omaishoidon palvelusetelin toimintaohjeen

Lisätiedot

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA

PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA Sivistyslautakunta 70 11.09.2014 Kunnanhallitus 269 29.09.2014 Valtuusto 88 08.10.2014 PALVELUSETELI YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON RAHOITUSVAIHTOEHTONA SIVIS 70 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä

Lisätiedot

Keravan varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin sääntökirja

Keravan varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin sääntökirja Keravan varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin sääntökirja Käsittelyt: Kasvatus- ja opetuslautakunta 26.10.2016/XXX Sisällys 1. SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 4 1.1 Palveluseteli...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA ILMAJOEN KUNTA / Ehdotus kunnanhallitukselle 3.10.2016 VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA 1 Kunnanhallitus on päättänyt 16.2.2015 sääntökirjan käyttöönotosta perhepäivähoidon osalta 1.3.2015

Lisätiedot

Keravan varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin sääntökirja

Keravan varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin sääntökirja Keravan varhaiskasvatuksen yksityisen päiväkotihoidon tulosidonnaisen palvelusetelin sääntökirja Käsittelyt: Hyväksytty: kasvatus- ja opetuslautakunta 26.10.2016/113 Päivitetty: kasvatus- ja opetuslautakunta

Lisätiedot

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen, puh

Lisätietoja Varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Häkkinen, puh Opetus- ja kasvatuslautakunta 105 16.12.2015 Opetus- ja kasvatuslautakunta 4 27.01.2016 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18 30.03.2016 Opetus- ja kasvatuslautakunta 31 27.04.2016 Opetus- ja kasvatuslautakunta

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus

Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Asiakasmaksujen käsittely ja laskutus Nivalan varhaiskasvatuspalvelut Hyväksytty Nivalan kaupungin sivistyslautakunnassa 21.6.2016, 58 Tiedote päivähoitomaksuista 1.8.2016 31.7.2018 Välttyäksenne takautuvilta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI SÄÄNTÖKIRJA Kempeleen kunta 2 16.2.2015 Sisältö SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3 3 Määritelmät

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Sääntökirja 1(21) päivitetty marraskuussa 2015

Sääntökirja 1(21) päivitetty marraskuussa 2015 Sääntökirja 1(21) päivitetty marraskuussa 2015 Sääntökirja 2(21) Sivistyslautakunta on päättänyt 22.4.2015 sääntökirjan yleisen osan käyttöönotosta 1.1.2016 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi. Sääntökirjan

Lisätiedot

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli?

OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI. Mikä on palveluseteli? Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala 1/6 Vanhus- ja vammaispalvelut Hoiva-asumisen palvelut OHJE PALVELUNTUOTTAJALLE TEHOSTETUN ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on yksi

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI

VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI TUOTTAJAN OHJE 1 27.1.2011 2. ( 5 ) VANHUSTEN PALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVA-ASUMISPALVELUN PALVELUSETELI Taustaa Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) tuli voimaan 1.8.2009.

Lisätiedot

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke

Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Lapin maakunnan palveluseteli-ilta Mikä ihmeen palveluseteli? 11.10.2016 Maija Valta Lapin Sote-Savotta -hanke Mikä ihmeen palveluseteli? Palvelusetelillä edistetään sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjien

Lisätiedot

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014

MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 1 MAKSUJEN PERUSTEET 1.8.2014 MAKSUN MÄÄRÄYTYMINEN päiväkoti- tai perhepäivähoidosta voidaan määrätä kuukausimaksu enintään 11 kuukaudelta toimintakauden (1.8. 31.7.) aikana. Heinäkuu on maksuton kuukausi,

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi

Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Hakemus säännöllisen kotihoidon palveluntuottajaksi Palvelun tuottaja Y-tunnus Toimintayksikön nimi Toimintayksikön postiosoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelin Toiminnasta vastaavan henkilön nimi

Lisätiedot

PALVELUSETELI-INFO Kirkkonummen varhaiskasvatuksen. Tähän tarvittaessa otsikko. palveluseteli alkaen

PALVELUSETELI-INFO Kirkkonummen varhaiskasvatuksen. Tähän tarvittaessa otsikko. palveluseteli alkaen PALVELUSETELI-INFO Kirkkonummen varhaiskasvatuksen Tähän tarvittaessa otsikko palveluseteli 1.8.2018 alkaen Mitä laki sanoo varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja palvelusetelistä? Kunta voi järjestää lasten

Lisätiedot

Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa

Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa Varhaiskasvatusjohtokunta 37 10.12.2013 Kunnanhallitus 6 13.01.2014 Eija Bouraksen ym. valtuustoaloite palvelusetelin käyttöönotosta Asikkalan kunnan lasten päivähoidossa 204/00.02.00/2013 VARHJKT 37 10.12.2013

Lisätiedot

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi.

Tällä hakemuksella yksityinen perhepäivähoitaja hakeutuu Jyväskylän kaupungin palvelusetelituottajaksi. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Yksityinen perhepäivähoito Lasten päivähoitopalvelut HAKEMUS PALVELUSETELIPALVELUN TUOTTAJAKSI Ennen kuin palveluntuottaja voi hakeutua palveluseteliyrittäjäksi hänen on saatava hyväksymispäätös

Lisätiedot

Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja

Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Päivähoidon palvelusetelin sääntökirja Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut 18.8.2016 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo YLEINEN OSA... 1 1. YLEISTÄ SÄÄNTÖKIRJASTA... 1 1.1 SÄÄNTÖKIRJASSA KÄYTETTÄVÄT

Lisätiedot