KUORSAUKSEN JA OBSTRUKTIIVISEN UNIAPNEAN ESIINTYMINEN RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJILLA SEKÄ UNIHÄIRIÖN MERKITYS AJOKYVYN KANNALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUORSAUKSEN JA OBSTRUKTIIVISEN UNIAPNEAN ESIINTYMINEN RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJILLA SEKÄ UNIHÄIRIÖN MERKITYS AJOKYVYN KANNALTA"

Transkriptio

1 TYÖSUOJELURAHASTO LOPPURAPORTTI Henkenro: UNIKUORMA KUORSAUKSEN JA OBSTRUKTIIVISEN UNIAPNEAN ESIINTYMINEN RASKAAN LIIKENTEEN KULJETTAJILLA SEKÄ UNIHÄIRIÖN MERKITYS AJOKYVYN KANNALTA Markku Partinen 1, LKT, neurologian dosentti, uni- ja liikennelääketieteen erityispätevyys Kari Hirvonen 2, LL, kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys 1 Skogbyn uniklinikka, Rinnekodin tutkimuskeskus, Rinnekoti-Säätiö, Espoo 2 Neurotest Tampere Oy, Tampere

2 Unikuorma 2 Sisällysluettelo 1. Alkusanat 4 2. Tiivistelmä 5 3. Tausta Väsymys liikenneriskitekijänä Obstruktiivinen uniapneaoireyhtymä Obstruktiivisen uniapnean esiintyvyys Uniapnean riskitekijät ja hoito Obstruktiivisen uniapnean vaikutus yksilön ajokykyyn ja onnettomuusriskiin Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen toteutus- ja menetelmät Kyselytutkimus Seulontakriteerit Tarvittavan otoskoon määritys (Power-analyysit) Kliininen tutkimus Unirekisteröinnit Päivävireyden mittaaminen MWT (Maintenance of Wakefulness Test; hereilläpysymistesti) Vireystasoa ja väsymystä mittaavat lomakkeet Ajosimulaattoritutkimus ja siihen liittyvät lomakkeet STISIM ajosimulaattoritesti DASS Tilastolliset analyysit Tutkimuksen eettisyys Tulokset Kyselytutkimus Vastanneiden määrät Vastanneiden ikä, pituus ja paino Vastanneiden ajokokemus, ajokilometrit Vähällä nukahtaminen henkilöautoa ajaessa Nukahtaminen henkilöautoa ajaessa Vähällä nukahtaminen ammattiajossa Nukahtaminen ammattiajossa Liikenneonnettomuuksien määrät Mihin vuorokaudenaikaan väsymys haittaa eniten ajamista? Lepoaikojen jaksotus Lyhin riittävä yhtämittainen lepo vuorokaudessa Ilmoitetut sairaudet Vastaajien oma arvio työkyvystä Nukkumista ja unihäiriöitä koskevat kysymykset ESS (Epworth Sleepiness Scale) Unipolygrafiat Hereilläpysymistesti MWT 36

3 Unikuorma Ajosimulaattorit StiSim DASS Uniapnean esiintyvyys Pohdinta Johtopäätökset ja tutkimustulosten hyödyntäminen Kirjallisuutta 46

4 Unikuorma 4 1. Alkusanat Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää uniapnean ja päiväaikaisen väsymyksen yleisyyttä ja merkitystä raskaan liikenteen kuljettajilla. Edelleen tarkoituksena on selvittää väsymyksen ja erityisesti uniapneaan liittyvän väsymyksen yhteyttä liikenneonnettomuuksiin ja pohtia keinoja, joilla väsymykseen liittyviä liikenneonnettomuuksia voitaisiin vähentää. Kiitämme erityisesti kaikkia tutkimukseen osallistuneita kuljettajia. Käyttämämme kyselylomakkeet olivat pitkiä ja siitä huolimatta vastausprosentti nousi korkeaksi. Rekisteröinteihin pyydetyt kuljettajat näkivät paljon vaivaa. Olemme siitä kiitollisia. Kiitämme Rahtarit ry:tä, Suomen kuormaautoliittoa ja Työsuojelurahastoa tutkimuksen mahdollistamisesta ja saamastamme tuesta. Kiitämme kaikkia tutkimuksessa mukana olleita hoitajia ja tutkijoita. Tutkimuksen rekisteröinnit tehtiin Epilepsiasäätiön Haagan neurologisessa tutkimuskeskuksessa. Projektin alkuvaiheessa tutkimukseen osalistuivat myös LT Reina Roivainen, dosentti Christer Hublin ja dosentti Tiina Telakivi. Projektin seurantaryhmään ovat kuuluneet projektin kuluessa Kimmo Puntti, Jouko Santala, Tarja Ojala, Anna- Kaija Lehtinen ja Juha Norppa-Rahkola.

5 Unikuorma 5 2. Tiivistelmä Autonkuljettajan väsymystä pidetään merkittävänä riskitekijänä työ- ja liikenneturvallisuudelle. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkimissa kuolonkolareissa vuosina yksi onnettomuuteen vaikuttaneista tekijöistä oli %:ssa onnettomuuksista kuljettajan väsymys (Liikennevakuutuskeskus 1998, 1999). Tuoreiden tutkimusten mukaan väsymys ja/tai rattiin nukahtaminen saattaa selittää jopa kolmasosan kaikista kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista Suomessa (Partinen 2004). Keskimäärin uniapneaa esiintyy noin 4 %:lla miehistä ja 2 %:lla naisista. Aikaisemmissa tutkimuksissamme linja-autonkuljettajista prosentilla (keskimäärin 20.3 %:lla) (ks. TSR:n Ajokkitutkimus ja hankkeen loppuraportti). Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää obstruktiivisen uniapnean esiintyvyyttä suomalaisilla kuorma-autonkuljettajilla sekä väsymyksen ja uniapnean suhdetta toisiinsa. Tutkimusotos kerättiin Rahtarit ry:n ja Suomen Kuorma-autoliitto ry:n jäsenrekistereistä. Kohderyhmän koko oli 2000 kuljettajaa. Heille lähetettiin unikyselylomake. Vastauksien perusteella muodostettiin kolme ryhmää: mahdollisesti uniapneaa sairastavat, todennäköisesti uniapnean suhteen terveet, sekä satunnaisotos kaikista. Heille tehtiin mm. unirekisteröinti ja vireystilan mittaus (MWT).. Uniapnean minimiprevalenssi suomalaisilla kuorma-autonkuljettajilla on 24.4%. Objektiivisesti merkittävää päiväväsymystä aiheuttavan uniapnean esiintyvyys on 7.9%, eli kaksi kertaa yleisempää kuin miehillä keskimäärin. Selvää väsymystä aiheuttavan vaikean uniapnean prevalenssi (ODI > 30 ja merkittävä objektiivisesti todettu päiväväsymys MWT-testissä) on 2.4%. Mitattu väsymys korreloi huonosti apnea ja ODI-indekseillä mitatun uniapnean vaikeusasteen ja Epworthin uneliasuusasteikon (ESS) kanssa. Epäiltäessä ajokykyyn vaikuttavaa väsymystä tulee tehdä asianmukaiset uni- ja vireystilan tutkimukset. Väsymyksen tai rattiin nukahtamisen takia oli tapahtunut kaikkiaan 122 liikenneonnettomuutta yhteensä 89 kuljettajalle. Huomioitaessa kuljettajien ajomäärät tarkoittaa tämä Suomessa sitä, että joka vuosi ammattikuljettajille tapahtuu keskimäärin yli 70 (71-77) väsymysonnettomuutta jokaista tuhatta ammattikuljettajaa kohti. Selviä riskitekijöitä väsymysonnettomuuksille ovat ajaminen aamuyöllä kello 01-07, pitkään valvominen ja unettomuudesta johtuva huonolaatuinen yöuni sekä hoitamaton uniapnea. Ammattikuljettajien nykyistä systemaatisempaan väsymyksen ehkäisemiseen (riittävä lepo- ja etenkin riittävä nukkumisaika), unihäiriöiden (unettomuus, uniapnea, levottomat jalat, narkolepsia ja muut unihäiriöt) tutkimiseen ja hoitamiseen sekä vireystason mittaamiseen tulisi panostaa nykyistä enemmän.

6 Unikuorma 6 3. Tausta 3.1. Väsymys liikenneriskitekijänä Autonkuljettajan väsymys on merkittävä riskitekijä työ- ja liikenneturvallisuudelle. Liikennevahinkojen tutkijalautakuntien tutkimissa kuolonkolareissa vuosina yksi onnettomuuteen vaikuttaneista tekijöistä oli %:ssa onnettomuuksista kuljettajan väsymys (Liikennevakuutuskeskus, 1998, 1999, Partinen & Sulander 1999). Tuoreiden tutkimusten mukaan väsymys ja/tai rattiin nukahtaminen saattaa selittää jopa kolmasosan kaikista kuolemaan johtaneista liikenneonnettomuuksista Suomessa (Partinen 2004). Tyypillistä väsymyksestä johtuville onnettomuuksille on tieltä suistuminen, törmääminen vastaantulevaan autoon, törmääminen edellä ajavaan autoon tai paikallaan oleviin rakenteisiin. Väsymysonnettomuuksien seuraukset ovat usein vakavia. Kuljettajan ajon aikaiseen vireystilaan vaikuttavat useat tekijät. Kuljettajan väsymyksestä johtuvat onnettomuudet tapahtuvat tyypillisesti aamuyöllä tai iltapäivällä (Horne, 1992; Summala & Mikkola, 1994; Partinen & Sulander, 1999), jolloin ihmisen luonnollisen vuorokausirytmin mukainen vireystila on matalimmillaan (Partinen, 1991). Tässä on kuitenkin selviä eroja eri ikäryhmien välillä (Langlois, Smolensky, Hsi & Weir, 1985; Lavie, Wollman & Pollack, 1986; Summala & Mikkola, 1994). Kuljettajan väsymykseen ja väsymyksestä aiheutuviin onnettomuuksiin vaikuttavat myös ajoaika (Hamelin, 1987; Summala & Mikkola, 1994) sekä ajoa edeltäneet tekijät, kuten fyysinen toiminta (Brown, 1985), alkoholin nauttiminen (Summala & Mikkola, 1994) ja unen laatu ja määrä (Karttunen & Häkkinen, 1986). Unihäiriöiden on todettu lisäävän yksityiskuljettajan väsymystä ja onnettomuusriskiä niihin liittyvän lisääntyneen päiväaikaisen väsymyksen takia (Aldrich, 1989; Findley, Unverzagt & Suratt, 1988; George, Nickerson, Hanley, Millar & Kryger, 1987; Guilleminault, van den Hoed & Mitler, 1978; Haraldsson ym. 1990; Wu & Yan Go, 1996; Partinen & Sulander, 1999). Päiväsaikaisen väsymyksen ja uniapnean osuudesta ammattikuljettajien onnettomuuksissa on ollut varsin vähän tietoa.. Eräissä tutkimuksissa uniapneaa sairastavilla kuorma-autonkuljettajilla on todettu olleen kaksi kertaa enemmän onnettomuuksia kuin verrokeilla (Stoohs, Meehan, Guilleminault & Dement, 1994). Kahden poikkileikkaustutkimuksen mukaan hoitamattoman uniapneaa sairastavan ihmisen riski joutua liikenneonnettomuuteen on kertaa suurempi kuin terveen saman ikäisen

7 Unikuorma 7 verrokkihenkilön riski (Findley ym., 1988; Teran-Santos ym., 1999). Toisaalta on todettu väsymyksen aiheuttavan yksityiskuljettajien tarkkaavaisuuden kapeutumista (Brown, 1994; Summala & Näätänen, 1974) sekä reaktioiden hidastumista (Laurell & Lisper, 1976) Obstruktiivinen uniapneaoireyhtymä Uniapnealla tarkoitetaan unen aikaista hengityskatkosta, jolloin ilmavirta hengitysteissä pysähtyy yli kymmenen sekunnin ajaksi (Berry ym. 1984; Partinen & Poppius, 1984). Apneoiden määrä tunnissa voidaan ilmaista apnea-indeksillä (AI). Varmuudella poikkeavan AI:n rajana pidetään 10:tä apneaa tunnissa. Uniapnea-oireyhtymästä on kyse, jos potilaalla on unenaikaisten hengityskatkosten lisäksi myös muita oireita tai löydöksiä, joiden voidaan katsoa liittyvän hengityskatkoksiin. Unenaikaiset hengityskatkokset päättyvät havahtumisiin (arousal). Seurauksena on häiriintynyt yöuni, joka ei virkistä. Päiväaikainen väsymys korreloi havahtumisten lukumäärään. Mitä enemmän havahtumisia esiintyy, sitä väsyneempi henkilö on (Guilleminault ym. 1988; Kelly ym. 1990). Hengityksen pysähtymistä seuraa myös veren hiilidioksidipitoisuuden nousu ja happipitoisuuden lasku. Nämä muutokset voivat osaltaan selittää mm. uniapneapotilaiden suurentunutta riskiä verenpaineen nousuun ja sydän- tai aivoinfarktiin (Partinen, 1988; Partinen ym.1990; Partinen 1995). Veren happisaturaation vaihtelu ilmoitetaan ns. ODI4-indeksillä (yli 4 %:n happikyllästeisyyden laskujen määrä tunnissa). ODI4-indeksi 10 viittaa poikkeavaan, keskivaikeaan ja 40 vakavaan uniapneaan (Guilleminault & Partinen, 1990). Uniapneapotilailla voi esiintyä myös yöllisiä sydämen rytmihäiriöitä (Krieger, 1986, Partinen, 1988, Guilleminault & Partinen, 1990). Uniapnea-oireyhtymässä erotetaan kaksi eri tyyppiä: 1. Sentraalinen uniapneasyndrooma. Syynä voi olla hengityskeskusten vaurio tai esimerkiksi ikään liittyvä verikaasujen antaman informaation häiriö. Sentraalisessa uniapneassa ei ole hengityskatkoksen aikana havaittavissa mitään hengitysliikkeitä. 2. Obstruktiivisessa uniapneasyndroomassa hengitysyrityksistä huolimatta ilmavirta ei kulje ylähengitystieahtauman takia. Syynä voi olla nielun rakenteellinen ahtaus ja/tai ylähengitysteiden ja hengityslihasten puutteellinen synkronisaatio. Aikaisemmin erotettiin lisäksi niin sanottu sekamuotoinen uniapnea (mixed type). Se luokitellaan kuitenkin uudessa kansainvälisessä unihäiriöluokituksessa myös obstruktiiviseksi uniapneaksi. Sekamuotoinen uniapnea al-

8 Unikuorma 8 kaa yleensä sentraalistyyppisenä ja muuttuu sitten obstruktiiviseksi hengityskatkoksen loppupuolella (Kryger ym., 2000). Obstruktiivinen uniapnea on tyypeistä yleisin ja sen unen aikana ilmeneviä oireita ovat äänekäs katkonainen kuorsaus, hengityskatkokset, yöhikoilu, lisääntynyt liikehdintä ja lisääntynyt yövirtsan eritys. Päiväaikaisia oireita ovat mm. poikkeava väsymys ja nukahtelutaipumus, masentuneisuus, ärtyneisyys, muistin toiminnan heikkeneminen ja aamupäänsärky. Yli puolet potilaista on ylipainoisia (BMI > 30 kg/m 2 ). Luotettavin menetelmä uniapnean diagnoosin määrittämiseksi on kokoyön laaja unirekisteröinti eli laaja unipolygrafia, missä aivosähkötoiminnan rekisteröinnin (EEG) ohessa rekisteröidään myös leuanaluslihasten- (EMG) ja silmän (EOG) sähkökäyrä, nenä- ja suuhengitys (ilmavirta; airflow), sydämen toiminta (EKG), kudosten happikyllästeisyys (sormioksimetrillä) ja nukkumisasento. Hengitysliikkeet sekä muut unen aikaiset liikkeet selvitetään joko rintakehän ja vatsan päälle asetetuilla venymäantureilla tai unipatjamenetelmällä. Nukkumisasennon rekisteröinti on välttämätöntä, jotta nähdään asennon vaikutus ja jotta saman tutkittavan rekisteröintituloksia voidaan verrata keskenään. Nykyaikaiset suppeat yöpolygrafiat ovat parantuneet huomattavasti digitaalisen tekniikan kehittyessä. Suppeassa yöpolygrafiassa ei rekisteröidä aivosähkötoimintaa eikä niiden perusteella voida tehdä yksityiskohtaista univaiheluokitusta. Minimivaatimuksena pidetään yleisesti seuraavien parametrien rekisteröintiä: nenän/suun kautta kulkeva ilmavirta, happikyllästeisyys, pulssi ja nukkumisasento. Useimmiten suppeaa yöpolygrafiaa voidaan käyttää obstruktiivisen uniapnean diagnostiikassa. Obstruktiivista uniapneaa sairastavien päiväaikaista väsymystä voidaan kartoittaa esimerkiksi Epworthin uneliaiaisuusasteikolla (ESS; Epworth Sleepiness Scale). ESS:ssä kysytään torkahtamisen todennäköisyyttä kahdeksassa eri tilanteessa. Objektiivista vireystilaa selvitetään joko päiväunitestin (MSLT; multiple sleep latency test) tai hereilläpysymistestin (MWT; Maintenance of Wakefulness) avulla (Mitler, Gujavarty & Browman, 1982). MWT on omien kliinisten kokemustemme ja myös mm. Mitlerin työryhmän mukaan parempi vireystason säilymistä mittaava testi kuin MSLT. Uniapneapotilaille tehtävä muunneltu MWT koostuu neljästä neljänkymmenen minuutin pituisesta rekisteröintijaksosta hämärässä huoneessa, jotka toistetaan kahden tunnin välein. Aikuisen miehen nukahtaminen toistuvasti alle 35 minuutissa viittaa jo jossain määrin alentuneeseen vireystason säilymiskykyyn. Doghramjin työryhmän mukaan alle 19.4 minuutin keskimääräistä nukahtamisviivettä pide-

9 Unikuorma 9 tään poikkeavana, jos käytetään kolmen epokin nukahtamisviiveen määritelmää. Mikäli nukahtamishetki määritetään ensimmäisestä uniepokista tai 10 sekunnin mikrounesta, pidetään poikkeavan rajana 12.9 minuuttia (Doghramji ym. 1997). Tuoreessa Banksin ym. tutkimuksessa terveiden aikuisten normaalin MWT-univiiveen alarajaksi saatiin 40 minuutin testissä 26.1 minuuttia (Banks ym. 2004) Obstruktiivisen uniapnean esiintyvyys Obstruktiivisen uniapnean yleisyydestä väestössä on tehty jo useita tutkimuksia. Ammattiautonkuljettajista tiedot ovat vieläkin puutteellisia. Taulukossa on esitetty tärkeimpien tutkimusten tuloksia. Obstruktiivista uniapneaa esiintyy kaikenikäisillä, ja koko väestössä sen esiintyvyyden on arvioitu olevan noin 1-6 % (Gislason, Almqvist, Eriksson, Taube & Boman, 1988; Hublin & Partinen, 1990; Partinen & Hublin, 2000). Esiintymistiheys on suurin vuotiailla miehillä. Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto obstruktiivisen uniapnean esiintyvyyttä arvioivista tutkimuksista. Tyypillisesti niissä tutkimuksissa, missä ilmenevät alhaisimmat esiintymisluvut (Lavie 1983; Telakivi ym. 1987; Gislason ym. 1988) on tutkimuksen otos muodostunut oireilevista potilaista. Cirignottan ym. (1989), Haraldssonin ym. (1992) ja Youngin ym. (1993) tutkimuksissa on puolestaan käytetty objektiivista rekisteröintiä, ja niissä obstruktiivisen uniapnean on todettu esiintyvän noin 4 %:lla keski-ikäisistä miehistä. HKL:n bussinkuljettajilla tehtyjen kyselytutkimusten ja unirekisteröintien perusteella voidaan kuitenkin jo arvioida, että kaupunkiliikenteessä ajavilla miehillä uniapneaoireyhtymän esiintyvyys on vähintään noin 4 % ja keskimäärin se on noin 20 %. Eräiden tutkimusten mukaan obstruktiivista uniapneaa on todettu esiintyvän jopa 46 %:lla kuorma-autonkuljettajista (Stoohs ym. 1993). Tämä löydös ei ole kuitenkaan saanut vahvistusta muista tuoreista USA:ssa tehdyistä tutkimuksista (Pack ym. abstrakti symposiumissa: The sleep Driver and Pilot, Tukholma ). Packin ym. tutkimuksessa uniapneaa löytyi (kriteerinä apnea-hypopneaindeksi > 5/t) 28.1 %:lla kuorma-autonkuljettajista. Stoohsin ym. lukua voitaneen siis pitää liian suurena. Se selittyy mm. kyseisessä tutkimuksessa esiintyneillä harhoilla.

10 Unikuorma 10 Referenssi Maa Lavie et al Israel Peter et al Saksa Telakivi et al Suomi Gislason et al Ruotsi Cirignotta et al Italia Stradling & Crosby 1991 Iso-Britannia Haraldsson et al Ruotsi Young et al Wisconsin, USA Gislason et al Islanti Olson et al Australia Bearpark et al Australia Esnaola ym.1995 Espanja Ohayon ym.1997 Iso-Britannia Bixler ym.1998 USA Metodi Kysely. Valituille unirekisteröinti. Kysely. Valituille unirekisteröinti. Kysely. Valituille unirekisteröinti. Kysely. Valituille unirekisteröinti. Kysely. Osalle puhelinhaastattelu. Valituille unirekisteröinti. Suppea unirekisteröinti. Kysely. Valituille unirekisteröinti. Otos valtion virkamiehistä. Unirekisteröinnit kaikille. Kysely. Unirekisteröinti valituille. Kysely ja suppea unirekisteröinti Suppea unirekisteröinti MESAM IV). Haastattelu. Kyselytutkimus. Valituille unirekisteröinti Puhelinkysely. Väestöotos. Ei uni-rekisteröintejä. Puhelinkysely. Satunnainen väestöotos. Valituille unirekisteröinti. Otoksen koko Ikä(v) Kriteerit Prevalenssi % 1262 (M) AI>10, oireinen (M) AI>10, oireinen (M) Kuorsaus, EDS ja RDI> (M) Kuorsaus, EDS ja AHI> (M) AI>10, oireinen AI>10, oireinen AI>10, oireinen (M) ODI 4 >20, oireinen 0.3 ODI 4 > ODI 4 > (M) Positive history, PSG:ssä todettu OSAS 352 (M) Hypersomnia 4.0 (M) 250 (F) and RDI (F) 2016 (F) Habituelli kuorsaus, > 2.5 EDS ja PSG:ssä todettu OSAS 1233(M) 969(F) AHI > 15 AHI >10 AHI > (M) RDI > Subjektiivinen EDS ja RDI > (M) AHI AHI AHI 5 ja EDS (M) N/A (F) N/A (M) 20- AHI >10 ja kliiniset kriteerit Kaikki: 3.3 Alaotos: 100 täyttävät päiväoireet y:

11 Unikuorma 11 Taulukko Obstruktiivisen uniapnean esiintyvyys. M=miehet, F=naiset, AHI=Apneahypopnea-indeksi. RDI=Respiratory disturbance index. EDS=excessive daytime sleepiness, PSG=polysomnografia. Aiemassa TSR:n hankkeessamme (ks. loppuraportti) saatiin uniapnean yleisyydeksi (ODI>10 ja uniapneaan sopivat oireet) 20.3 %, joka on selvästi suurempi kuin Häkkäsen ja Summalan (Häkkänen & Summala, 2000) raportoima uniapnean oireiden prevalenssi (4 %) kuorma-autonkuljettajilla. Häkkäsen ja Summalan tutkimuksen tulos perustuu vain kyselytietoihin. Artikkelissaan tutkijat kirjoittavatkin kyseessä olevan uniapnean oireiden prevalenssin. Kuljettajia ei ollut tutkittu lääkärin toimesta eikä heille ollut tehty unirekisteröintejä uniapnean varmistamiseksi. Eri tutkimusten tuloksia esitetään seuraavassa taulukossa Tutkimus Työ / Otos Metodi N Prevalenssi Pack ym Raskas liikenne Kyselylomake ja 551; rekiste-röinti RDI>5: 28.1 % (painossa) unirekisteröinnit 400:lle RDI>30: 4.7 % Häkkänen & Raskas liikenne; pit- Kyselylomake pitkämatk: % Summala 2000 kän- ja lyhyen matkan lyhytmatk: 133 kuljettajia Sanchez Armen- Raskas liikenne Kyselylomake ja 100; unirekisteröinti 59/100:lla suspekti OSAS, gol et al 1997 unirekisteröinnit 35:lle heistä 28.6 %:lla ODI>10 > estim. 16.9% Stoohs 1995 Raskas liikenne Ambulatorinen unirekisteröinti 150 ODI> 5: 78 % ODI>30: 10 % Oireinen: 20 % Partinen ym. Raskas liikenne; ly- Kyselylomake ja 429; unirekisteröinti ODI>5: 25.1 % TSR loppura- hyiden matkojen bus- unirekisteröinnit 38:lle ODI>10: 20.3 % portti nr: sinkuljettajat ODI>30: 3.5 % Howard ym Raskas liikenne Kyselylomake ja 2342; unirekiste- RDI>5: 59.6% 2004 unirekisteröinnit röinti 161:lle RDI 5-15: 34.8% RDI >30: 10.6% OSAS (RDI>5, ESS>10): 15.8%

12 Unikuorma 12 Taulukko Obstruktiivisen uniapnean prevalensseja raskaan liikenteen ammattikuljettajilla eri tutkimuksissa. RDI: Respiratory Distress Index; ODI: Oxygen Desaturation Index 3.4. Uniapnean riskitekijät ja hoito Tärkeimpänä obstruktiivisen uniapnean yksittäisenä riskitekijänä pidetään lihavuutta, erityisesti ylävartalolihavuutta, paksukaulaisuutta ja runsasta leuanalaista rasvakudosta (Katz ym. 1990). Muita riskitekijöitä ovat tupakointi, alkoholin käyttö ja huono fyysinen kunto (Partinen & Telakivi, 1992). Myös korkeaa verenpainetta on todettu esiintyvän obstruktiivista uniapneaa sairastavilla. Eräiden arvioiden mukaan yli 30 %:lla miespuolisista työ-ikäisistä verenpainepotilaista esiintyisi obstruktiivista uniapneaa (Lavie, 1983; Shepard, 1987; Telakivi ym. 1987). Obstruktiiviseen uniapneaan ei ole olemassa mitään tehokasta lääkehoitoa. Mikäli potilas on ylipainoinen, saattaa merkittävä laihtuminen lievittää uniapnean oireita tai jopa parantaa taudin. Se ei useimmitenkaan kuitenkaan yksinään takaa unen aikaisten hengityskatkosten loppumista ja se on usein myös varsin hidas hoito uniapneaan (Smith ym., 1985). Omat kokemuksemme pitkäaikaisesta kahden vuoden kognitiivisesta laihdutusterapiasta ovat erittäin lupaavia (Kajaste ym. 2004, lähetetty julkaistavaksi). Muita hoitoon liittyviä toimenpiteitä ovat alkoholin ja unilääkkeiden ym. hengitystä lamaannuttavien tekijöiden välttäminen. Runsas tupakointi turvottaa limakalvoja ja saattaa pahentaa uniapneaa. Uniapnean kirurgisista hoidoista yleisin on uvulopalatofaryngoplastia (UPPP). Se auttaa kuorsaukseen yli 80%:ssa, mutta hengityskatkoksiin siitä saa merkittävän avun vain noin puolet potilaista (Fujita ym. 1981; Berry & Block, 1984; Riley ym. 1984, Hudgel, 1989; Partinen, omat tulokset HYKS:stä). Uutena hoitomuotona maksillofakiaalinen kirurgia vaikuttaa lupaavimmalta. Tämän kirurgiamuodon tarkoituksena on siirtää kielen kantaa eteenpäin (ks. Kryger ym., 2000). Tällä hetkellä obstruktiivisen uniapnean ensisijainen konservatiivinen eli ei-kirurginen hoitomuoto, on nenän kautta annettava jatkuva ylipainehengityshoito (nasaalinen CPAP = continuous positive airway pressure), missä pienen nenämaskin avulla ylähengitysteihin ohjataan pieni ylipaine, joka estää nielun sulkeutumisen unen aikana (Sullivan ym. 1984). Noin % potilaista ei kykene klaustrofobian kaltaisen reaktion (usein tukehtumisen tunne) käyttämään laitetta. Yleensä uniapneapotilaiden yöuni paranee ensimmäisestä hoitoyöstä lähtien ja potilaat myös kokevat itsensä virkeämmiksi (Brander, ym. 1989; Cassel, 1991; Hoffstein ym.1992; Engleman & Douglas, 1993; Lamphere ym. 1989, Kryger ym., 2000).

13 Unikuorma Obstruktiivisen uniapnean vaikutus yksilön ajokykyyn ja onnettomuusriskiin Useissa laboratorio- ja kenttätutkimuksissa obstruktiivisen uniapnean on todettu vaikuttavan sekä kognitiiviseen toimintakykyyn että ajosuoritukseen. Uniapneapotilaiden kognitiivisen toimintakyvyn on todettu heikentyneen mm. reaktioaikojen, keskittymiskyvyn, visuaalisen havaitsemisen ja työmuistin toiminnan osalta (Findley ym. 1986; Greenberg ym. 1987; Kales ym. 1985; Naegelé ym., 1995). Obstruktiivisen uniapnean voidaan olettaa vaikuttavan ensisijaisesti lisääntyneen nukahtamistaipumuksen johdosta yksilön onnettomuusriskiin. Uniapneapotilaiden on todettu olleen osallisina useammassa liikenneonnettomuudessa kuin kontrollihenkilöiden (Findley, ym. 1988; George, ym. 1987; Guilleminault, ym. 1978; Haraldsson, ym. 1990; Wu & Yan Go, 1996). Taulukossa on esitetty yhteenveto em. uniapneapotilaiden onnettomuuksia kartoittaneista tutkimuksista. Yhdeksästä tutkimuksesta vain yhdessä (Aldrich, 1989) ei löydetty merkitsevää eroa apneapotilaiden ja verrokkien onnettomuuksien määrässä. Georgen ym. (1987) tutkimuksesta on huomattava, ettei seitsemää oletetuista potilaista tutkittu unipolygrafialla diagnoosin varmistamiseksi. Findleyn ym. (1988) tutkimuksessa uniapneapotilailla oli kontrolleihin verrattuna jopa 8-kertainen määrä onnettomuuksia joissa he olivat syyllisiä. Haraldssonin ym. (1990) tutkimuksessa kaikkien onnettomuuksien osalta suhde oli apneapotilailla 1.5-kertainen, mutta osallisuus yhden ajoneuvon onnettomuuksissa oli apneapotilailla 7-kertainen kontrolleihin verrattuna. Kahden metodisesti hyvin tehdyn poikkileikkaustutkimuksen mukaan hoitamattoman uniapneaa sairastavan ihmisen riski joutua liikenneonnettomuuteen on kertaa suurempi kuin terveen saman ikäisen verrokkihenkilön riski (Findley ym., 1988; Teran-Santos ym., 1999). Uniapnean vakavuusasteen on todettu olevan yhteydessä potilaan ajokykyyn ja onnettomuuksiin. Findley, Fabrizio, Thommi ja Suratt (1989) totesivat vakavaa uniapneaa sairastavilla viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin kolme kertaa enemmän onnettomuuksia kuin Virginian osavaltiossa rekisteröidyillä kuljettajilla keskimäärin, mutta lievää tai keskiasteista uniapneaa sairastavat eivät eronneet muista kuljettajista. Aldrichin (1989) tutkimuksessa 30 % potilaista joilla apneoiden määrä tunnissa oli yli 60 ja 15 % potilaista joilla apneoiden määrä oli alle 60 tunnissa, arvioi olleensa osallisena onnettomuudessa, joka oli johtunut omasta väsymyksestä. Onnettomuuksien kokonaismäärä ei eronnut potilas- ja kontrolliryhmässä.

14 Unikuorma 14 Tutkimus Aineisto Menetelmät Tulos George ym. 1987; Kanada Findley ym. 1988; USA Haraldsson ym 1990; Ruotsi Cassel ym 1991; Saksa Wu & Yan-Go 1996; USA Teran-Santos ym. 1996; Espanja Howard ym. 2004; Australia 27 potilasta ja 270 verrokkia 29 potilasta ja 35 verrokkia 73 potilasta ja 142 verrokkia Yhteensä 123 uniapneapotilasta 253 uniklinikan potilasta; 178 uniapneapotilasta Yhteensä 102 onnettomuuspotilasta ja 150 verrokkia väestöstä 2342 raskaan liikenteen kuljettajaa Kyselylomake ja unipolygrafia. Vähintään yksi liikenneonnettomuus onnettomuusrekisterissä Kyselylomake ja onnettomuusrekisteri Kyselytutkimus, unipolygrafia, onnettomuustiedot 5 vuoden ajalta Unirekisteröinnit. Jako apneaindeksi (AI) mukaan Kyselylomake, onnettomuustiedot Tapaus-verrokkitutkimus. Unirekisterönnit Kyselylomake. 161 henkilölle unipolygrafia Potilaat: 93% Verrokit: 53.7% P< %:lla potilaista vähintään 1 onnettomuus. Riskisuhde 7. P< % potilaista nukahtanut ajaessaan ainakin kerran viikossa 52%:lla potilaista toistuvia nukahteluja ajaessa; verrokeista alle 1 %:lla. Suhteessa ajokilometreihin potilailla oli ollut 12 kertaa enemmän onnettomuuksia kuin verrokeilla. P<0.001 AI<5: 0.02 onnettomuutta 1000 ajokilometria AI 5: 23/25 onnettomuudesta johtui väsymyksestä AI>35: 3.37 onnettomuutta 1000 ajokilometria kohti. P= %:lla potilaista ja 15 %:lla verrokeista oli ollut ainakin yksi liikenneonnettomuus. Onnettomuuksien riskisuhde 2.99 vakioitu iän, sukupuolen, työaikojen, alkoholin käytön ja kahvin käytön sekä neurologisten sairauksien suhteen. Uniapneapotilaiden (AI>10) riskisuhde onnettomuuksien suhteen oli 6.3 (95% luottamusväli ) verrattuna potilaisiin ilman uniapneaa. 5%:lla väsyneimmistä ESSasteikolla mitattuna oli onnettomuuksien riskisuhde 1.91 verrattuna muihin. Taulukko Uniapneapotilaiden liikenneonnettomuuksia kartoittaneita tutkimuksia Myös CPAP-hoidon vaikutusta uniapneapotilaiden ajokykyyn ja onnettomuuksiin on tutkittu. Findleyn ym. (1989) tutkimuksessa hoidon aloittamisen jälkeen kuuden uniapnea-potilaan tekemät virheet ajosimulaattorissa vähenivät aikaisemmasta noin 50 %, kontrollien tasolle. Surrat ja Findley (1992) puolestaan totesivat uniapneapotilailla apneoiden määrän vähentyneen 3-5 kk:n kuluttua hoidon aloittamisesta ja he suoriutuivat paremmin simulaattoriajosta. Yhdeksällä uniapneapotilaalla myös liikenneonnettomuuksien määrän todettiin laskeneen keskimäärin 13 onnettomuudesta hoitoa edeltävien 2 vuoden ajalta, yhteen onnettomuuteen hoidon jälkeisen 2 vuoden aikana. Taulukossa

15 Unikuorma on esitetty yhteenveto CPAP-hoidon vaikutuksia uniapneapotilaiden ajokykyyn kartoittavista tutkimuksista. Minemura ym. 1993; Japani Cassel ym. 1996; Saksa Krieger ym. 1997; Ranska 14 uniapneapotilasta 78 uniapneapotilasta 547 uniapneapotilasta Tutkimus Aineisto Menetelmä Tulos Findley ym. 6 uniapneapotilasta PC-pohjainen ajosimu- Ilman CPAP-hoitoa: 29 ± ; USA laattori- CPAP-hoidon kanssa: 13 ± 8 ohjelmisto Kolmen vuoden Seuranta ennen ja CPAPhoidon jälkeen Kysely ja unirekisteröinnit Kyselyseuranta 1 v ennen ja 1 v CPAP-hoidon jälkeen onnettomuutta Ilman CPAP-hoitoa: 42 %:lla oli ollut onnettomuudessa edeltävän 3 vuoden aikana. CPAP-hoidon kanssa: Kolmen vuoden seurannassa CPAP:n kanssa ei ollut yhtään onnettomuutta. Ilman CPAP-hoitoa: 0.8 onnettomuutta/ km CPAP-hoidon kanssa: 0.15 onnettomuutta/ km. P<0.05 Ilman CPAP-hoitoa: 60 onnettomuutta / vuosi. Lähellä piti tilanteita 151 / vuosi CPAP-hoidon kanssa: 36 onnettomuutta / vuosi (P<0.01). Lähellä piti tilanteita 32 / vuosi (P<0.01). George 2001, Kanada Sassani ym 2004; USA 210 keskimäärin vaikeasta uniapneasta kärsivää potilasta. RDI:n keskiarvo 54 ja BMI:n keskiarvo 35.5 kg/m 2 USA:n väestö Onnettomuustilastot onnettomuusrekisteristä Rekisteritiedot ja tiedot uniapnean hoidosta. Kustannustiedot Ilman CPAP-hoitoa: 0.18 onnettomuutta / vuosi CPAP-hoidon kanssa: 0.06 onnettomuutta / vuosi. P<0.001 Väestöverrokit: 0.06 onnettomuutta / vuosi Arvioituna USA:ssa vuosittain yli uniapnean ja väsymyksen takia tapahtunutta onnettomuutta. CPAP-hoidolla säästetetään 980 ihmishenkeä vuosittain. Taulukko CPAP-hoidon vaikutuksia ajokykyyn kartoittavia tutkimuksia

16 Unikuorma Tutkimuksen tavoitteet Oireilevaan apneaan olennaisesti liittyvää väsymystä voidaan pitää yhtenä ammattikuljettajien työturvallisuusriskeistä, mutta päiväaikaiseen vireyteen vaikuttavia sairauksia ei kuitenkaan seulota ammattikuljettajien työhöntulo- tai määräaikaistarkastuksissa. Tutkimuksen tavoitteena oli 1. selvittää merkittävää obstruktiivista uniapneaa sairastavien suomalaisten kuorma-autonkuljettajien lukumäärä riittävän suuresta otoksesta. 2. saada tietoa muiden unihäiriöiden, uniapnean riskitekijöiden ja päiväaikaisen väsymyksen esiintymisestä kuorma-autonkuljettajilla sekä oireiden liittymisestä esimerkiksi ikään, ajomäärään ja ajovuosiin. 3. selvittää eriasteisen uniapnean ja päivävireyttä ja väsymystä mittavien tekijöiden vaikutuksia reaktioaikoihin, virhesuorituksiin, simulaattorionnettomuuksiin, kaista-ajon hajontaan (lane position deviation) ja muuhun auton hallintaan.

17 Unikuorma Tutkimuksen toteutus- ja menetelmät Tutkimukseen kuului kyselytutkimus, valittujen henkilöiden kliininen tutkimus ja kokoyön suppean unirekisteröinti. Päiväaikainen vireystaso mitattiin hereilläpysymiskokeella (MWT; Doghramji ym. 1997) ja ajosimulaattori-testillä. Tutkittaville tehtiin myös KSS eli Karolinska Sleepiness Scale (Åkerstedt ja Gillberg, 1990) Kyselytutkimus Tutkimuksen perusväestönä ovat Etelä-Suomessa asuvat kuorma-autonkuljettajat. Kyselyn kohderyhmäksi valittiin 2000 kuljettajaa Rahtarit ry:n ja Suomen Kuorma-autoliitto ry:n jäsenrekistereistä. Kohderyhmä rajattiin Rahtarit ry:n Helsingin piirin jäseniin, joihin kuuluu sekä itsenäisiä yrittäjiä että liikennöintiyritysten palveluksessa toimivia kuorma-auton kuljettajia. Tämä tehtiin, jotta henkilöt voisivat osallistua helpommin (ei liian pitkiä matkoja) myöhemmin tehtäviin lisätutkimuksiin. Kohderyhmälle lähetettiin Pohjoismaisesta unikyselylomakkeesta (Partinen & Gislason 1995) muotoiltu kysely uniapneaan ja päiväväsymykseen viittaavista oireista ja riskitekijöistä. (ks. liite). Vastaamattomille lähetettiin yksi uusintakysely. Edelleen otokseen vastaamattomiin kuljettajiin otettiin puhelimitse yhteys, jotta mahdollisia otosharhoja pystyttiin arvioimaan. Kyselyn tulosten perusteella muodostettiin ennalta määritettyjen seulontakriteereiden perusteella kolme ryhmää: a) mahdollisesti uniapneaa sairastavat, b) todennäköisesti uniapnean suhteen terveet, sekä c) satunnaisotos kaikista vastanneista. Otoskoon määrityksen perusteella näistä ryhmistä valittiin tutkittavia uni- ja vireysrekisteröinteihin satunnaisesti siten, että kahteen ensimmäiseen ryhmään valittiin 75 kuljettajaa (yhteensä 150 kuljettajaa) ja satunnaisotokseen 25 kuljettajaa.

18 Unikuorma Seulontakriteerit Kriteereinä käytettiin seuraavia vastauksia unikyselylomakkeessa (liite): 1. kaikki seuraavat kolme kriteeriä a, b ja c täyttyvät tai 2. kriteerit a, c ja d täyttyvät. Kriteerit ovat: a) kuorsaa vähintään kolmena yönä viikossa (kysymys 21; ks. liite) b) kuorsaa äänekkäästi ja/tai katkonaisesti (kuorsauksen laatu; kysymys 22) c) hengityskatkoksia huomattu (jonkun toisen kertomana) esiintyvän ainakin kerran viikossa (kysymys 23) d) henkilö on kuorsannut vähintään 20 vuoden ajan (kysymys 24, kohta 1). Edellä mainittuja kriteerejä käytettiin jo aiemmassa TSR:n hankkeessamme. Kriteerit perustuvat yli kahdenkymmenen vuoden aikana saatuun kokemukseen ja kirjallisuuteen. Suuri kehon painoindeksi (Body Mass Index, BMI >27 kg/m 2 ) lisää uniapnean todennäköisyyttä. Sitä ei käytetty tässä tutkimuksessa kuitenkaan kriteerinä, koska siten normaalipainoiset uniapneapotilaat olisivat voineet jäädä otoksen ulkopuolella ja tuloksesta saattaisi tulla siltä osin harhainen. Kontrolliryhmään valittiin vastaajia, joilla ei ilmennyt unihäiriöitä, vireyttä alentavia lääkityksiä tai kuorsausta Tarvittavan otoskoon määritys (Power-analyysit) Tarvittavan rekisteröinteihin kutsuttavien henkilöiden lukumäärän arvioimiseksi tehtiin voimalaskelmat (Power-analyysit; Chmura ym., 1987, Cohen 1992, Schlesselman 1974) käyttäen apuna mm. Gpower tietokoneohjelmaa, Harvardissa käytettyjä ohjelmistoja (David Schoenfeld) sekä Epistatohjelmistoja. Tutkimuksen ensimmäisen osion (uniapnean prevalenssi) voimalaskelmissa (Schlesselman 1974) oletetaan, että uniapnean prevalenssi olisi noin 20 % uniapnearyhmässä ja 3% verrokkiryhmässä (jonkin verran pienempi kuin väestössä yleensä, koska kyselyn perusteella tehdään alustava seulonta). Tällöin saatiin 80 %:n teholla (power; tyypin II virhe 20 %) ja 5 %:n tyypin I virheellä (P<0.05) tarvittavaksi otoskooksi 72 henkilöä molemmista ryhmistä (yhteensä 144 henkilöä). Mikäli verrokeista 4 %:lla olisi uniapnea, tarvittaisiin 85 henkilöä molempiin ryhmiin. Kyselylomaketta käyttämällä voidaan kuitenkin seuloa merkittävä osa uniapneapotilaista, joten tällainen vaihtoehto on erittäin epätodennäköistä. Tutkimuksen toisessa osiossa uniapneapotilaat ja verrokit ajavat

19 Unikuorma 19 ajosimulaattorilla. Hypoteesin mukaisesti väsyneet uniapneapotilaat ajavat huonosti. Aikaisempien tutkimustemme mukaan uniapneapotilaiden ja verrokkikuljettajien reaktioaikojen keskiarvojen erotus on sekuntia ja standardi deviaation on %:n merkitsevyystason saavuttamiseksi 80 %:n todennäköisyydellä tarvitaan erotuksella yhteensä 150 tutkittavaa (75 per ryhmä). Mikäli erotus olisikin vain sekuntia, saavutettaisiin 5 %:n merkitsevyystaso edelleen 79 %:n todennäköisyydellä (tyypin II virhe 21 %). Mikäli erotus olisi sekuntia, saavutetaan 5 %:n merkitsevyystaso (P< 0.05) 99 %:n todennäköisyydellä. Näin ollen pohjauduimme suunnitelmassa siihen, että tutkimme yhteensä 75 uniapneakandidaattia ja 75 verrokkikandidaattia. Edelleen katsomme tarpeelliseksi tutkia 25 koko vastanneiden joukosta satunnaisesti valittua henkilöä. Heillä uniapnean prevalenssin tulisi olla oletuksen mukaan samaa luokkaa kuin vastaavassa väestössä yleensä. Tällä tavalla voimme testata myös aikaisempien estimaattien osuvuutta. Samalla pystyimme testaamaan seulontamenetelmän toimivuutta Kliininen tutkimus Kaikille tutkittaville tehtiin kliininen lääkärintarkastus. Lääkärin tarkastuksessa tutkittava punnittiin ja mitattiin pituus. Nielusta tutkittiin kova suulaki, pehmeä suulaki, nielurisat, purenta, leuan koko, kielen koko, kaulanympärys, vyötärön ympärys, lantion ympärys, verenpaine ja pulssi. Lisäksi tarkistettiin mm. mahdolliset neurologiset puolierot. Tarvittaessa tehtiin yksityiskohtainen neurologinen kliininen tutkimus Unirekisteröinnit Unirekisteröinti tehtiin yhteensä 175 henkilölle. Kokoyön suppea unipolygrafia tehtiin joko mukana kannettavalla 7-kanavaisella Somnocheck Plus-laitteistolla (Weinmann) tai unilaboratoriossa Embla laitteistolla (Flaga/Medcare). Kummassakin menetelmässä rekisteröitiin tutkittavan nenä- ja suuhengitystä, kuorsausääntä, rintakehän ja pallean liikkeitä, happikyllästeisyyttä (sormioksimetria), pulssia ja nukkumisasentoa. Unilaboratoriossa tehdyissä rekisteröinneissä olivat lisäksi mukana jalkojen liikkeitä mittaavat EMG-elektrodit. Kaikista rekisteröinneistä määritettiin apneat, hypopneat ja happisaturaatiolaskut. Apneaksi katsottiin hengityssignaalin pieneneminen alle 10% tasolle. Hypopnea tarkoitti hengityssignaalin amplitudin pienenemistä yli 50%:lla (mutta korkeintaan 90%:lla). Lisäksi hypopneaan edellytettiin liittyvän vähintään 4%:n happisaturaatiolasku. Apnean tai hypopnean vä-

20 Unikuorma 20 himmäiskesto oli oltava 10 sekuntia, maksimikesto 180 sekuntia. Koska Somnocheck Plus laitteistossa ei ollut käytettävissä hengityksen paineanturia, pitäydyttiin hypopneoiden merkitsemisessä konservatiivisessa tavassa. Happisaturaatiosignaalista laskettiin yli 4% happisaturaatiolaskut Päivävireyden mittaaminen MWT (Maintenance of Wakefulness Test; hereilläpysymistesti) MWT-tutkimus tehtiin kokoyön unirekisteröintiä seuraavana yönä standardien mukaisesti käyttäen 40 minuutin testijaksoja (Doghramji ym., 1997). Testit toistettiin neljä kertaa kahden tunnin väliajoin pimennetyssä huoneessa, jossa oli n. 5 luxin valo. Tutkittava oli puoli-istuvassa asennossa koettaen pysyä hereillä testin ajan. Rekisteröinnin aikana liiallinen liikehdintä oli kiellettyä. Rekisteröinteihin käytettiin 18-kanavaista digitaalista unipolygrafialaitetta (EMBLA, Medcare Inc). Rekisteröitävät parametrit olivat EEG kanavilta C4-A1, C3-A1, O2-A1, O1-A2, EOG kahdella kanavalla (Häkkinen ym., 1997) ja leuanalus EMG. Tutkimuksen aikana tutkittavia seurattiin erillisestä monitorointihuoneesta infrapunavideokameralla. Rekisteröinnit luokiteltiin standardin univaiheluokituksen mukaisesti (Rechtschaffen and Kales, 1968) käyttäen 30 sekunnin jaksoja (epokkeja). Nukahtamisviiveeksi määritettiin rekisteröinnin alusta ensimmäisen univaiheen (S1, S2, S3, S4 tai SREM) alkuun kulunut aika. Tutkimuksen nukahtamisviiveenä käytettiin tehdyn neljän testin nukahtamisviiveen keskiarvoa. Mikäli tutkittava ei testin aikana nukahtanut, käytettiin viiveenä testin kestoa (40 minuuttia) Vireystasoa ja väsymystä mittaavat lomakkeet Kukin tutkittava täytti ennen unirekisteröintiä Neurossa käytettävän unikyselylomakkeen, joka on kehitetty edelleen Pohjoismaisesta unikyselylomakkeesta (Partinen & Gislason 1995). Unikyselylomake sisältää myös nukahtamisalttiutta mittaavan ESS-kyselyn (Epworth Sleepiness Scale, Johns, 1991, Johns, 1994, Johns & Hocking, 1997). ESS-kyselyssä kysytään torkahtamisen todennäköisyyttä kahdeksassa erilaisessa tilanteessa asteikolla 0-3 (0=ei koskaan torkahda, 1=pieni todennäköisyys torkahtaa, 2=kohtalainen todennäköisyys torkahtaa ja 3=suuri todennäköisyys torkahtaa). Tut-

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Uniapnean hoito parantaa henkistä suorituskykyä. Helena Hallikainen ja Hannu Nyrkkö

ALKUPERÄISTUTKIMUS. Uniapnean hoito parantaa henkistä suorituskykyä. Helena Hallikainen ja Hannu Nyrkkö ALKUPERÄISTUTKIMUS Uniapnean hoito parantaa henkistä suorituskykyä Helena Hallikainen ja Hannu Nyrkkö Obstruktiivinen uniapneaoireyhtymä on yleinen ja siten kansanterveydellisesti merkittävä päiväsaikaista

Lisätiedot

Uniapnea, minullako?

Uniapnea, minullako? Uniapnea, minullako? Sisällys Hoidon myötä alkaa aivan uusi elämä... 4 Uni... 6 Terve uni... 6 Univaje ja valvominen... 7 Mitä on uniapnea?... 8 Obstruktiivinen uniapnea... 9 Sentraalinen uniapnea... 9

Lisätiedot

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti

Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Uniuutiset 2/2013 Erikoisnumero Hyvä Uni SISÄLTÖLUETTELO Uniuutiset ja yhteystiedot... 2 Lukijalle, Mitä uni on... 3 Unen huolto,

Lisätiedot

Uniapnea, minullako?

Uniapnea, minullako? Uniapnea, minullako? Sisällys Hoidon myötä alkaa aivan uusi elämä...3 Uni...4 Terve uni...4 Univaje ja valvominen...4 Mitkä ovat uniapnean oireet?...6 Öisin esiintyvät oireet...6 Päivisin esiintyvät oireet...6

Lisätiedot

Kuljetusyrittäjät kuntoon

Kuljetusyrittäjät kuntoon Saarni Kuljetusyrittäjät kuntoon Liikennealan työterveyshuollon toimintamallin kehittäminen ammattiliikenteen mikroyritysten työhyvinvoinnin edistämiseksi Varsinais-Suomessa Suvinen Susanna Visuri, tutkija

Lisätiedot

UNIKYSELY- JA TERVEYSTIETOLOMAKKEEN DIAGNOSTINEN TULKINTA

UNIKYSELY- JA TERVEYSTIETOLOMAKKEEN DIAGNOSTINEN TULKINTA UNIKYSELY- JA TERVEYSTIETOLOMAKKEEN DIAGNOSTINEN TULKINTA Tässä esitetyt yksittäisten vastausten tulkinnat ovat suuntaa-antavia. Käytännön tilanteissa arvio on tehtävä yksilöllisesti ja kokonaistilanne

Lisätiedot

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7

Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJA A:7 Kurki Merja Hemiö Katri Lindström Jaana Jaakkola Laura Ryhmämuotoinen elintapaohjaus metabolisen oireyhtymän hoidossa RYHMÄMUOTOINEN ELINTAPAOHJAUS METABOLISEN OIREYHTYMÄN

Lisätiedot

uni-info CPAP-KLUBILEHTI 1/2013 Uniapnea ja verenpaine

uni-info CPAP-KLUBILEHTI 1/2013 Uniapnea ja verenpaine uni-info CPAP-KLUBILEHTI 1/2013 Uniapnea ja verenpaine Korkean verenpaineen taustalla on jonkinasteinen uniapnea 30 50 %:lla potilaista. Lue lisää s. 4 5. Maailman johtava uniapnea- ja hengityslaitevalmistaja

Lisätiedot

Uniapnean hoito muutti elämäni.

Uniapnean hoito muutti elämäni. OPAS UNIAPNEAA SAIRASTAVILLE Uniapnean hoito muutti elämäni. Hengitysliiton tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Kyllä elämä on ihanaa. Harvoin tapaa ihmistä, joka

Lisätiedot

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012

Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 Päiväkotien sisäilmatutkimus Raportti 2.4.2012 LVI-talotekniikkateollisuus ry Oulun seudun ammattikorkeakoulu Mikkelin ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Satakunnan ammattikorkeakoulu Metropolia

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Verna Kauko SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN PORIN LIIKETALOUDEN TOIMIPISTEEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN NUKKUMISTAVAT JA NIITÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT

Verna Kauko SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN PORIN LIIKETALOUDEN TOIMIPISTEEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN NUKKUMISTAVAT JA NIITÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT Verna Kauko SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN PORIN LIIKETALOUDEN TOIMIPISTEEN ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJOIDEN NUKKUMISTAVAT JA NIITÄ EDISTÄVÄT TEKIJÄT Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Suomen Migreeniyhdistys ry. Jäsenlehti 2/2000

Suomen Migreeniyhdistys ry. Jäsenlehti 2/2000 Suomen Migreeniyhdistys ry Jäsenlehti 2/2000 2 Suomen Migreeniyhdistys Jäsenlehti 2/2000 Sisältö Puheenjohtajan palsta... 4 Täsmälääkkeen paikka... 5 Kuulumisia tutkimuksesta... 8 Oletko geenitutkimuksessa

Lisätiedot

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Hassinen, Marja 2014 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Käypä hoito -suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin

Lisätiedot

RENTOUTUMISEN UUSI AIKA

RENTOUTUMISEN UUSI AIKA RENTOUTUMISEN UUSI AIKA Unen laadun edistäminen Stressin lievitys Lihasjännityksen lievitys Kivun lievitys Työssäjaksaminen Neurologinen kuntoutus Palautuminen rasituksesta Ikä-ihmisten kuntoutus YLEISTÄ

Lisätiedot

Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa

Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa Heli Järnefelt Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa Työ ja ihminen Tutkimusraportti 44 Työ ja ihminen Päätoimittaja

Lisätiedot

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski

Diabetesbarometri 2009. Sari Koski Diabetesbarometri 2009 Sari Koski 2010 Diabetesbarometri 2010 Sari Koski Diabetesbarometri 2010 Julkaisija: Suomen Diabetesliitto ry ISBN 978-952-486-102-1 (painettu) ISBN 978-952-486-103-8 (pdf) Toimitustyö:

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ

IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ IÄKKÄIDEN KULJETTAJIEN AJOKYVYN ARVIOINTI LIIKENTEESSÄ Neuropsykologisten testien ja itsearvioinnin yhteydet käytännön ajamiseen Liikenneturvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU-julkaisuja

Lisätiedot

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa

Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Otsoniterapia retinitis pigmentosan hoidossa Päivitetty 13.12.2011 Tämä dokumentti on saatavilla osoitteessa: www.otsoniterapia.net/taudit/rp.pdf 2011 Miika Sallinen Otsoniterapia retinitis pigmentosan

Lisätiedot

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat

Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Lääketieteen opiskelijoiden opiskeluun käyttämä aika ja opiskelutavat Anne Jokilammi Vuokko Loimaranta TIIVISTELMÄ TURUN YLIOPISTO Avoin yliopisto JOKILAMMI, ANNE JA LOIMARANTA, VUOKKO: Lääketieteen opiskelijoiden

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40 Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004 Helsinki 2005 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 40 Kristina

Lisätiedot

Uniuutiset 2-2011 Uniliitto ry:n jäsenlehti

Uniuutiset 2-2011 Uniliitto ry:n jäsenlehti Uniuutiset 2-2011 Uniliitto ry:n jäsenlehti 1 Uniuutiset 2/2011 Uniliitto ry:n jäsen- ja tiedotuslehti Sisältö: Kansikuva Viapori Anne Teisseire...1 Pääkirjoitus ja julkaisutietoja...2 Yhteystietoja...3

Lisätiedot

Jaana Ukonaho, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka

Jaana Ukonaho, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka Jaana Ukonaho, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka puh. 050 312 5755, sposti: jaana.ukonaho(at)odl.fi Mirja Levo, Oulun Diakonissalaitos, ODL Liikuntaklinikka Heikki Jokinen, Oulun Diakonissalaitos,

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA Pro gradu- tutkielma Minna Karjalainen Jyväskylän Yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö

MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN. Diplomityö MIKKO MÄNNISTÖ TYÖMATKALIIKENTEEN TURVALLISUUS JA SIIHEN VAIKUTTAMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio

tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Liikenneturvan selvityksiä 2/2014 Vuonna 2010 tapahtuneet kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet ja nollavisio Juha Valtonen Juha Tuomi 205-3 1 1 Johdanto Liikenneturvallisuustyötä ohjaavaksi

Lisätiedot

Sivumäärä 64 ja liitteet (3kpl) Tiivistelmä. Aika Syksy 2013

Sivumäärä 64 ja liitteet (3kpl) Tiivistelmä. Aika Syksy 2013 OULUN YLIOPISTO Humanistinen tiedekunta TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Tekijä Emilia Ainasoja Työn nimi Ryhmäliikunnanohjaajien äänenkäytön piirteet, riskitekijät sekä ohjaajien suhtautuminen äänenkäyttöön

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 R RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset

Lisätiedot

Paremman Muistin Vihkonen

Paremman Muistin Vihkonen Paremman Muistin Vihkonen SISÄLLYS 1. Paremman muistin vihkonen 3 2. Voimavarakeskustelu 6 3. Hyväksymis- ja omistautumisterapia 8 4. Liikunta 9 5. Uni ja lepo 12 6. Ravinto 14 7. Kolesteroli, verenpaine

Lisätiedot

Uniuutiset 1/2013 YHTEYSTIEDOT. Sisältö UNISHOP. Helsingin Uniyhdistys ry Sitratori 3, 00420 Helsinki. sähköposti: uniliitto@uniliitto.

Uniuutiset 1/2013 YHTEYSTIEDOT. Sisältö UNISHOP. Helsingin Uniyhdistys ry Sitratori 3, 00420 Helsinki. sähköposti: uniliitto@uniliitto. 1 Uniuutiset 1/2013 Sisältö Kansisivu 1 Yhteystiedot; Unishop 2 Pääkirjoitus; Ajankohtaista 3 Kevätkokoukset; Vertaistuki; Terapiaryhmät 4 Hotakaisen Uni; Jäsenkertomus 5 Jäsenkertomus 6 Levottomat Jalat

Lisätiedot