YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ"

Transkriptio

1 YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä dokumentissa. Yhtiön liikesalaisuuksiin lukeutuvilta osin ei tietoa ole saatavilla, eikä Yhtiöstä ole tehty esim. ulkopuolisen rating-palveluja tarjoavan osapuolen toimesta osakkeiden tai luottokelpoisuuden rating-arviointia tai suosituksia. Yhtiön toimintaan liittyvät riskit voidaan ryhmitellä seuraaviin osa-alueisiin: Strategiset riskit ja alaan liittyvät riskit Operatiiviset riskit Rahoitusriskit o Likviditeettiriskit o Luottoriskit Markkinariskit o Valuuttariskit o Korkoriskit Kuva 1: Konsernin riskirakenne Alla kuvataan Euroloan Groupin toiminnassa tunnistetut riskit ja niiden hallintaan liittyvät periaatteet. 1 1

2 STRATEGISET RISKIT JA ALAAN LIITTYVÄT RISKIT Näihin riskeihin kuuluvat kustannusriskit, jotka liittyvät yhtiön vääriin strategisiin valintoihin tai epäonnistumiseen yhtiön toiminnan sopeuttamisessa esimerkiksi toimialaan liittyvän sääntelyn muutoksista johtuvaan muuttuvaan toimintaympäristöön. Seuraavat riskit liittyvät toimintaympäristöön: Sääntelyriski (vaikutus toiminnan jatkuvuuteen, kannattavuuteen tai kassavirtoihin) Kilpailu Suhdanneriski Markkinoille pääsy Markkinalikviditeetti Strategisten riskien toteutuminen voivat johtaa esimerkiksi tappioihin, epäedulliseen kilpailutilanteeseen tai yhtiön pääoman vähenemiseen. Riskien toteutuminen voi myös johtaa maineriskin toteutumiseen, jolloin yhtiön julkisuuskuva huononee. Strategisia riskejä hallitaan pääosin liiketoiminnan huolellisella suunnittelulla ja yhtiön markkinatilanteen seurannalla. Riittävä oma pääoma, likviditeetti ja kannattava hinnoittelu vähentävät toiminnan herkkyyttä hetkellisille markkinahäiriöille. Yhtiön toimitusjohtaja ja hallitus ovat vastuussa yhtiön strategian kehityksestä ja sovittamisesta markkinatilanteeseen ml. sääntelymuutoksien osalta sekä markkinatilanteen seurannan järjestämisestä. Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat myös yhtiön viestintästrategiasta ja toiminnan valvonnasta. Toimialan sääntely Konsernin toimialojen sääntely on Suomessa lisääntynyt. Yhtiö pyrkii ennakoimaan tulevia sääntelymuutoksia. Tulevilla sääntelymuutoksilla voi olla olennaisia vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen ja sen kannattavuuteen. Muutokset ovat yleensä tiedossa hyvissä ajoin etukäteen. Yhtiö on arvioinut sääntelytilannetta muissa maissa, ja tekee sääntelyn vaatimat erilaiset toimenpiteet niissä maissa, joissa aikoo liiketoimintaa harjoittaa. Kansainvälistyminen Yhtiön toiminta kansainvälistyy ja Suomen ulkopuoliseen toimintaan liittyy erilaisia riskejä. Yhtiön periaatteena on toimia varovaisesti muilla markkinoilla ja minimoida ulkomaisia sitoumuksiaan niin, ettei niillä oletettavasti ole lähiaikoina merkittävää vaikutusta liiketoiminnan tuloksen vaihteluun. Koska Suomi on markkina-alueena pieni, kotimaan liiketoiminnan suhteellinen osuus voi pitkällä aikavälillä laskea merkittävästi. Tämän oletetaan pitkällä aikavälillä pienentävän yksittäisestä markkina-alueesta johtuvia riskejä. 2 2

3 OPERATIIVISET RISKIT Operatiivinen riski on rahallisen tappion tai maineen menettämisen riski johtuen puutteellisista sisäisistä prosesseista, järjestelmistä, henkilövirheistä, ulkoisista tapahtumista tai sääntelyn seuraamiseen liittyvistä virheistä. Juridinen riski on rahallisen tappion tai sanktion riski johtuen puutteellisesta lakien ja sääntöjen tuntemisesta tai puutteellisesta dokumentoinnista tai sopimuksiin liittyvistä puutteista. Operatiiviset riskit voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: Henkilöriskit Järjestelmäriskit Prosessiriskit Ulkoiset riskit (rikosasiat, muut tapahtumat) Muut operatiiviset riskit johtuvat useimmiten näistä osa-alueista, koska operatiiviset riskit riippuvat ihmisten tekemistä päätöksistä tai rakenteellisista ongelmista järjestelmissä ja liiketoimintaprosesseissa. Operatiivisia riskejä hallitaan yhtiössä seuraavilla toimenpiteillä: Hyvä hallintotapa perustuen valtuutuksiin, vastuisiin ja raportointistruktuuriin Selkeä ja kattava riskiraportointi Järjestelmien ja prosessien seuranta ja laadunvalvonta Valvonta ja poikkeustilanteiden seuranta Toimiva päätöksentekostruktuuri ja oikeat kannustimet Henkilöstön kompetenssin kehitys Konsernin sisäiset transaktiot Konserniyhtiöiden välillä voi olla merkittäviä liiketapahtumia. Merkittäviin liiketapahtumiin kuuluvat mm. saatavien myynti sekä konsernin sisäinen luotonanto. Liiketapahtumat tehdään samoin kuin ulkopuolisten tahojen kanssa toimittaessa. Sisäisessä luotonannossa käytetään tästä syystä pääosin samaa korkokantaa kuin Yhtiön vieraan pääoman rahoituksessa, ja saatavakantojen kaupoissa markkinahintaa. Hyvä hallintotapa Yhtiön riippuvuutta avainhenkilöistä on aktiivisesti vähennetty rekrytoimalla asiantuntijoita, toimivaa ja hallinnollista johtoa ja asettamalla Yhtiölle ammattilaisista koottu hallitus. Yhtiön hallintoa pyritään kehittämään parhaiden toimijoiden tasolle ja näin vähentämään hallinnollista riskiä. 3 3

4 Yhtiössä suhtaudutaan vakavasti kuluttajansuojaan ja asiakkaan etuihin, ja Yhtiön toiminnan perustana olevia kestävän kehityksen periaatteita ja arvoja sovelletaan tiukkoina toimintasääntöinä, jotka ovat myös julkisesti esillä. Yhtiön eettiset säännöt, ympäristönsuojelu, riskipolitiikka, kuluttajansuoja ja ohjeet ylivelkaantumista vastaan löytyvät yhtiön verkkosivuilta, hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti. Toiminnassaan Yhtiö soveltaa kohtuullista hinnoittelua, joka voi rajoittaa Yhtiön tuottoja, mutta jotka Yhtiön strategian mukaisesti antaa paremmat edellytykset pitkäjänteiseen ja jatkuvaan liiketoimintaan. Yhtiö julkaisee avoimen hinnoitteluperiaatteen mukaisesti kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa verkkosivuillaan. Julkisuusriski Kulutusluottotoiminta ja perintä on ollut paljon julkisuudessa. Yhtiössä suhtaudutaan vakavasti kuluttajansuojaan ja asiakkaan etuihin, ja Yhtiön toiminnan perustana olevia kestävän kehityksen periaatteita ja arvoja sovelletaan tiukkoina toimintasääntöinä, jotka ovat myös julkisesti esillä. Yhtiön eettiset säännöt, ympäristönsuojelu, riskipolitiikka, kuluttajansuoja ja ohjeet ylivelkaantumista vastaan löytyvät yhtiön verkkosivuilta, hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti. Lainatoiminnassa ja perinnässä konserniyhtiöt soveltavat kohtuullista hinnoittelua, joka voi rajoittaa kunkin yhtiön tuottoja, mutta jotka konsernin strategian mukaisesti antaa paremmat edellytykset pitkäjänteiseen ja jatkuvaan liiketoimintaan. Euroloan julkaisee avoimen kuluttajapalveluiden hinnoitteluperiaatteen mukaisesti kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa verkkosivuilla kunkin palvelun ja markkina-alueen osalta. Poistot ja arvonalentuminen Konserniin kuuluvilla yhtiöillä on omaisuutta pääosin kolmessa muodossa: käteinen raha, saatavakanta ja liiketoiminnan harjoittamisen kannalta olennaiset tietojärjestelmät. Saatavakannan arvonalentumisen osalta kts. luottoriskit alla. Konserni omistaa kaikki oikeudet liiketoiminnan kannalta keskeisiin järjestelmiin. Näiden järjestelmien kehittämismenot on aktivoitu taseeseen pysyviin vastaaviin immateriaalioikeuksina. Investoinnit poistetaan normaalisti suunnitelman mukaisesti yleisen kirjanpitokäytännön mukaisesti. Koska liiketoiminnassa, sääntelyssä tai liiketoimintaympäristössä tapahtuu muutoksia, investointeja on tehtävä jatkuvasti, jotta järjestelmien toimintakyky säilyisi ennallaan. Suuret muutokset liiketoimintaympäristössä voivat lisätä investointitarvetta ja niihin käytettävien varojen määrää. RAHOITUSRISKIT Likviditeettiriski Konsernilla on pääomaintensiivisiä toimialoja. Esim. nostettu luotto maksetaan käteisellä, mikä asettaa vaatimuksia likviditeetin hallinnalle, ja edellyttää, että myönnetyt varat ovat Yhtiön hallussa ennen luoton myöntämistä. Likviditeettiriski liittyy yhtiön tuleviin ja lähteviin kassavirtoihin sekä kykyyn hoitaa yhtiön likviditeettiä vaativia sitoumuksia. Likviditeettiriski syntyy normaalisti, kun liiketoiminnan ja rahoituksen kassavirrat eivät ole ajallisesti tai määrällisesti tasapainossa. 4 4

5 Maksuvalmiutta voidaan ylläpitää mm. pitämällä tarpeellisen määrän käteisvaroja tai nopeasti käteiseksi muutettavaa omaisuutta varalla sekä sovittamalla tulevia ja lähteviä maksuja ja monipuolisella rahoituspohjalla Vieraan pääoman rahoitus on konserniyhtiöissä hoidettu pääosin joukkovelkakirjalainoilla sekä osaksi yksityisten henkilöiden ja yhtiöiden hallussa olevilla sijoitusvelkakirjoilla, jotka ovat pääosin määräaikaisia. Mikäli uusien velkakirjojen liikkeeseenlasku epäonnistuu, Yhtiölle voi muodostua likviditeettiongelma. Tällaisessa tilanteessa olemassa olevien velkakirjojen ehdot on neuvoteltava uudelleen. Pääoman saatavuus rajoittaa riskitekijöistä eniten liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia. Koska suuri osa liiketoiminnan kulurakenteesta on kiinteitä kuluja, suurempi liiketoiminnan volyymi lisää olennaisesti liiketoiminnan kannattavuutta. Vastaavasti kulurakennetta on karsittava jos pääomia ei ole riittävästi saatavilla. Yhtiön liiketoimintaan liittyy jälleenrahoitusriski, eli riski siitä, että Yhtiö ei kykene hankkimaan vierasta pääomaa riittävän kohtuullisin ehdoin pystyäkseen jatkamaan liiketoimintaa. Yhtiön likviditeettiriskiä hallitaan limiiteillä, joita seurataan ja raportoidaan jatkuvasti yhtiön operatiiviselle johdolle. Yhtiön hallitus on myös asettanut rajoja yhtiön likviditeettitilanteen osalta. On useampia tapoja hoitaa yhtiön likviditeettiä ja siihen liittyviä riskejä: Likviditeettipuskurin ylläpitäminen viimeinen ja varmin keino hallita ennalta suunnittelemattomia kassavirran muutoksia on pitää tarpeeksi suuri määrä käteisvaroja yhtiön tileillä Lainatoiminnan volyymin rajoittaminen Ehtojen lisääminen lainasopimuksiin joissa yhtiön likviditeettitilanteen huonontuessa lainat erääntyvät osittain tai kokonaan maksettaviksi Yhtiön rahoituksen hinnan korottaminen Ohjaavat sopimusehdot Muut rahoituslähteet Likviditeettiriskejä voidaan ehkäistä suunnittelulla ja valvonnalla. Tulevien kassavirtojen ja rahoituksen tarpeen suunnittelu on paras ja luonnollisin tapa ehkäistä likviditeettiriskiä. Kassavarojen tarve suunnitellaan pitkällä aikavälillä (kuukausi- ja vuositasolla) budjetoinnilla, ennusteilla ja esim. asiakaskäyttäytymisen analyyseilla. Lyhyen aikavälin varautumiseen kuuluu mm. oikean rahamäärän varaaminen oikeille tileille viikko- ja päivätasolla. Luottoriski Konsernin toimialaan liittyvistä riskeistä keskeisimpiin kuuluvat toiminnan luonteesta johtuen luottoriskit. Esimerkiksi ilman vakuutta myönnetyistä kulutusluotoista on todennäköistä, että osa luoton ostaneista ei voi maksaa luottoa eräpäivään mennessä täysimääräisenä. 5 5

6 Luottoriski syntyy lainatoiminnassa, investoinneissa ja muussa liiketoiminnassa, jossa tulevaa kassavirtaa odotetaan vastapuolelta. Yhtiö hallitsee luottoriskiä vastapuolen tarkistuksilla (tunnistaminen, maksukyvyn arviointi), vastapuoliriskin hajauttamiseen monelle vastapuolelle, sekä jatkuvalla luottoportfolion ja maksukäyttäytymisen seurannalla ja analyysillä. Tärkeä osa-alue luottoriskien hallinnassa on luotettava saatavien arvonmääritys sekä luottojen hinnoittelu. Riittävä hinnoittelumarginaali tarvitaan, jotta operatiiviset ja rahoituskustannukset sekä luotto- ja muut riskit saadaan katettua. Tällä hallitaan mahdolliset muutokset vastapuolen maksukäyttäytymisessä. Luottoriskin jakaminen tuhansille vastapuolille tasoittaa tulevaa kassavirtaa ja vähentää olennaisesti yksittäisen vastapuolen maksukäyttäytymisen aiheuttamaa luottoriskiä. Maksukykyyn ja maksukäyttäytymiseen liittyvä riski on otettu jo luoton hintaa määritettäessä huomioon (vrt. vakuutustoiminta jossa maksettujen korvausten määrä vaikuttaa vakuutusten preemioiden hintaan), joten pääosin luottoriski liittyy asiakaskannan maksukyvyn odottamattomiin muutoksiin. Koko asiakaskannan maksukäyttäytyminen on muuttunut hyvin vähän Yhtiön toiminnan aikana, riippumatta yleisistä talouden suhdanteista. Ennen mahdollista lainapäätöstä tehdään riskianalyysi, jossa vastapuolen luottotiedot, taloudellinen tilanne sekä vertailu aikaisempaan maksukäyttäytymiseen muiden tekijöiden lisäksi käytetään luottoriskin arvioimiseen ja luottolimiitin asettamiseen. Raja-arvot asettaa yhtiön hallitus tai sen valtuuttama riskikomitea. Luottolimiittien käyttöä seurataan jatkuvasti. Luottoriskejä analysoidaan jatkuvasti ja Yhtiön luottokomitea on määritellyt luottorajat ja periaatteet, joita Yhtiön luottotoiminnassa seurataan. Koska luottoprosessi on automaattinen, poikkeuksia päätetyistä rajoista ja säännöistä ei tehdä. Analyysillä ja jatkuvalla asiakasvalinnan parantamisella on luottoriskien toteutumisen todennäköisyyttä ja vaikutusta saatu vähenemään olennaisesti toiminnan alkuvaiheen tilanteesta. Saatavien ostossa tehdään yksityiskohtainen analyysi ostettavasta saatavakannasta ennen ostotapahtumaa. Ostohinta määritellään saatavakannan odotetun kassavirran perusteella. Konserniyhtiöt perivät omat saatavansa itse. Mikäli velallinen todetaan pysyvästi maksukyvyttömäksi oikeudellisen perinnän yhteydessä, velkasaatava kirjataan luottotappioksi. Luottotappioiksi voidaan kirjata myös ne saatavat, joiden takaisinsaanti on yhtiön oman arvion mukaan epätodennäköistä. Näiden luottotappioiksi kirjattujen saatavien perintää voidaan jatkaa, tai myydä saatavat toiselle yhtiölle (yleensä saatavien nimellisarvoa alempaan hintaan), joka jatkaa niiden perintää. KORKORISKI Euroloanin rahoitus on hankittu kiinteällä tai muuttuvalla korolla, samoin kuin lainasaatavat. Tasapainottamalla molempia oikein voidaan minimoida korkoriski. Jos yleinen korkotaso muuttuu olennaisesti, sillä voi olla vaikutuksia liiketoiminnan kannattavuuteen. Muutosten on oltava hyvin suuria, jotta niillä olisi merkittävää vaikutusta toimintaan, eli korkoherkkyys on liiketoiminnassa pienehkö. Korkoriski aiheutuu pääosin pankkitalletuksista, joiden korkotaso on olennaisesti alempi kuin muilla sijoituksilla (esim. lainatoiminta). Samalla pankkitalletukset voidaan katsoa likviditeettiriskien hallinnan kustannuksiksi, joten korko- ja likviditeettiriskiä on tarkasteltava rinnakkain. Valuuttariski Konsernilla on toimintaa ja omistuksia useissa maissa ja valuutoissa. 6 6

7 Valuuttariski syntyy pääosin: Pääomituksesta ja likviditeetin hallinnasta eri valuutoissa (pääosin euro, SEK ja PLN) Maksujen vastaanotto ja maksaminen eri valuutoissa Saatavien osto eri valuutoissa Yrityslainat eri valuutoissa Eri valuuttojen käyttäminen ei sinänsä aiheuta valuuttariskiä. Valuuttariski aiheutuu omaisuuden ja velkojen sekä tulevan ja lähtevän kassavirran eri valuuttojen epätasapainosta, mikä johtaa avoimeen valuuttapositioon. Nimellinen valuuttariski voi syntyä myös kirjanpidossa, kun ulkomaiset omistukset laskennallisesti muunnetaan kirjanpidon käyttämäksi valuutaksi, ja kun tulevat liiketoimintatapahtumat kirjataan muussa kuin kirjanpitovaluutassa. Euroloan ei aktiivisesti hae valuuttariskiä käyttämällä tuottoja, vaan pyrkii rajoittamaan riskiä. Yhtiö hallitsee valuuttariskiä pääosin tasapainottamalla rahoitusta eri valuutoissa liiketoiminnan tarvitsemiin määriin. Johdannaisia voidaan myös käyttää valuuttakurssien kiinnittämiseen tarvittaessa ja näin vähentäen valuuttariskiä. Viime kädessä valuuttariskiä voidaan hallita pääoman lisäyksellä, mikäli valuuttakurssit pitkäaikaisesti ja olennaisesti jatkuvasti muuttuvat samaan suuntaan. Pääomitus tehdään tällöin suurimman riskiposition aiheuttavassa valuutassa (esim. jos omistus on pääosin euroina, pääomitus tehdään euroina). Konsernin muiden yhtiöiden toimintaan liittyviä yhtiökohtaisia riskejä EUROLOAN CONSUMER FINANCE OYJ Euroloan Consumer Finance Oyj on Yhtiön toiminnaltaan suurin tytäryhtiö, jonka toiminta vaikuttaa olennaisesti koko konsernin riskeihin ja tuloksentekokykyyn. Euroloan Consumer Finance Oyj:n osalta löytyy erillinen yhtiökohtainen riskikuvaus erillisenä dokumenttina yhtiön verkkosivuilta. Tämä kuvaus käsittää myös Euroloan Consumer Finance Oyj:n tytäryhtiöihin liittyviä riskejä. CRÉDITO COBRO OY Sääntely Yhtiö harjoittaa perintätoimintaa, joka on luvanvarainen ja viranomaissääntelyn piirissä. Sääntelyriski on olennainen, ja se on osittain toteutunut mm. perintäkulujen maksimirajojen pienentämisen kautta. Tulevilla sääntelymuutoksilla voi olla olennaisia vaikutuksia liiketoiminnan harjoittamiseen ja sen kannattavuuteen. Yhtiö seuraa aktiivisesti sääntelymuutoksia ja pyrkii ennakoimaan tulevia sääntelymuutoksia sekä valmistautumaan hyvissä ajoin toimintaan vaikuttaviin muutoksiin. Muutokset ovat yleensä tiedossa hyvissä ajoin etukäteen. 7 7

8 Sääntelyriskeihin on varauduttu myös sopeuttamalla toiminta sääntöjen mukaiseksi ja minimoitu tulosvaikutus karsimalla kustannuksia. Yhtiö on arvioinut sääntelytilannetta muissa maissa, ja tekee sääntelyn vaatimat erilaiset toimenpiteet niissä maissa, joissa aikoo liiketoimintaa harjoittaa. Järjestelmät Nykyaikainen perintätoiminta edellyttää toimivia tietojärjestelmiä. Järjestelmien automaatioaste pienentää kulurakennetta, kun toiminnan volyymit kasvavat. Yhtiö on investoinut merkittävästi uudenaikaisiin perintäjärjestelmiin ja niihin liittyviin palveluihin. Mikäli käyttövolyymi jää pieneksi, investoinnin kannattavuuteen liittyy riski. Riskiä pienentää se, että konsernin muu toiminta voi hyödyntää laajassa määrin kehitettyjä perintäjärjestelmiä. Järjestelmiin liittyy myös käytettävyyden osalta riskejä, joita on pyritty hyvällä laadunvalvonnalla, testauksella sekä järkevillä alustojen valinnalla vähentämään. Asiakkuudet Perintäpalveluiden myynnissä on usein viive myyntityön ja asiakkuuden alkamisen välillä, mikä aiheuttaa volyymiriskin. Kustannusten etupainoisuus on toinen asiakkuuksiin liittyvä riski. Asiakkuudet ovat toisaalta usein hyvin pitkäikäisiä, useiden vuosien pituisia. Asiakastyytyväisyyteen on myös panostettu, mikä osaltaan vähentää riskiä menettää asiakkaita. Yhtiö pyrkii tekemään asiakkaiden kanssa toimialan standardin mukaisia, molempia osapuolia suojaavia ja hyvään kauppatapaan perustuvia sopimuksia. DIGNA IT OY Crédito Cobron tytäryhtiönä Digna IT Oy toimii perintäjärjestelmien kehittäjänä ja näiden käyttölisenssien myyjänä. Toimintaan liittyvät yllä mainitut järjestelmiin liittyvät riskit. Digna IT Oy:n toiminta on hyvin pitkäjänteistä ja pääomaintensiivistä, mikä aiheuttaa riskin investointien kannattavuuden osalta. Yhtiö on panostanut järjestelmien hyvään laatuun ja toimii mm. Microsoft Silver-partnerina. Oma järjestelmäkehitysosaaminen ja kapasiteetti on osa järjestelmiin liittyvää riskienhallintaa. CRÉDITO COBRO CAPITAL OY Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä toimintaa, jolloin yhtiöön liittyvät riskit ovat yleisesti konserniin kohdistuvia riskejä. Yhtiöön sijoittamiseen liittyviä riskejä LUOTTORISKI Yhtiön liikkeeseenlaskemat joukkovelkakirjalainat tai muut tuotteet eivät ole pääomaturvattuja eikä sijoituksille ole asetettu erillistä vakuutta. Näin ollen niihin liittyy liikkeeseenlaskijan luottoriski. Tällä tarkoitetaan, että Yhtiön mahdollisen luottotapahtuman kuten esimerkiksi vakavan maksuhäiriön, velkojen uudelleenjärjestelyn tai konkurssin seurauksena sijoittaja voi menettää sijoituksen pääoman kokonaan tai osittain. 8 8

9 LIIKKEESEENLASKIJARISKI Sijoituksen pääoman ja tuoton takaisinmaksuun liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Yhtiö toimii liikkeeseenlaskijana itse, joten liikkeeseenlaskijariski vastaa joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuissa luottoriskiä (kts. luottoriski). Liikkeeseenlaskijariskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että liikkeeseenlaskija tulee maksukyvyttömäksi, eikä kykene vastaamaan sitoumuksistaan. Tällöin sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton osittain tai kokonaan. JÄLKIMARKKINA- JA LIKVIDITEETTIRISKI Jälkimarkkinariskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että sijoittajan myydessä sijoituksensa ennen lainan ehtojen mukaista eräpäivää tuotteen jälkimarkkinahinta voi olla korkeampi tai matalampi kuin nimellisarvo. Tällöin sijoittaja ei välttämättä saa takaisin koko sijoittamaansa pääomaa. Yhtiön liikkeeseenlaskemat joukkovelkakirjalainat tai muut sijoitustuotteet ovat ensisijaisesti tarkoitettu pidettäväksi niiden eräpäivään saakka. Joukkovelkakirjalainat on kuitenkin mahdollista myydä kesken laina-ajan. Liikkeeseenlaskija ei sitoudu antamaan takaisinostotarjousta, mutta jokin kolmas osapuoli voi sen tehdä. Tällöin ennen eräpäivää myytäessä sijoituslainan arvo voi olla merkintähintaa korkeampi tai matalampi. Markkinahintaan vaikuttavat muun muassa markkinakorkojen muutokset. Lainan myyntiin ennen lainaehtojen mukaista eräpäivää liittyy myös likviditeettiriski, millä tarkoitetaan riskiä siitä, että lainalle ei löydy ostajaa tai että lainasta tarjottava hinta on sen todellista arvoa heikompi. Esimerkiksi voimakkaat markkinaliikkeet, markkinapaikkojen sulkeminen tai tekniset ongelmat voivat vaikeuttaa jälkimarkkinoiden toimintaa. VEROTUS Sijoittaja vastaa kaikista sijoitustuotteeseen liittyvistä veroseuraamuksista. Verolainsäädäntö ja verotuskäytäntö saattavat muuttua ja tällaiset muutokset saattavat aiheuttaa sijoittajalle kielteisiä vaikutuksia. Yksittäistapauksessa sijoittajan saattaa olla aiheellista kääntyä oman veroasiantuntijansa tai veroviranomaisen puoleen. 9 9

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8

Tiedot Paretosta ja sen valvojasta. Pareto Securities Oy Y-tunnus: 2045188-8 1(18) TIETOA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot itsestään ja tarjoamistaan

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta

2. Tiedot WIP:stä ja sen valvojasta TIETOJA WIP:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUSPALVELUISTA SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA JA TYYPPILLISISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT 1. Yleistä Tähän tiedotteeseen

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili

Rahastoesite eq Hoivakiinteistöt -erikoissijoitusrahasto. Rahaston yleiskuvaus ja sijoituspolitiikka. Minimisijoitus. Rahaston pankkitili 1(8) Erikoissijoitusrahasto Finnreit Caren uudet säännöt tulevat voimaan. Rahaston nimi muuttuu ja uusi nimi on Erikoissijoitusrahasto eq Hoivakiinteistöt. Rahaston sijoituspolitiikassa tai rahaston toiminnan

Lisätiedot

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ

ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ ARVOPAPERIEN TIIVISTELMÄ Tiivistelmät koostuvat julkistamisvaatimuksista, joita kutsutaan osatekijöiksi (Elements). Nämä osatekijät on numeroitu osissa A E (A.1 E.7). Tämä tiivistelmä sisältää kaikki tämäntyyppisten

Lisätiedot

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä?

M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? www.porssisaatio.fi M i t ä a r v o p a p e r e i s t a t u l i s i t i e t ä ä? Opettajan opas Sisällys ARVOPAPERIMARKKINOIDEN KEHITYS... 4 Pörssitoiminnan historia... 4 Arvopaperimarkkinoiden merkitys

Lisätiedot

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta

FINNAIR OYJ. Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta LISTALLEOTTOESITE FINNAIR OYJ Osakeanti 39 447 270 Tarjottavaa osaketta Merkintähinta 6,30 euroa Tarjottavalta osakkeelta Tämä Listalleottoesite liittyy osakkeenomistajien merkintäetuoikeuteen perustuvaan

Lisätiedot

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun

Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Hinnoittelun ABC Opas tietotuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun Julkaistu vuonna 2005 osana HIMA Hinnoittelumallit asiakassuhteessa projektia Sisältö Lukijalle...3 Oppaan keskeisiä käsitteitä... 5 Miksi

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan

ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS. Tie osakesäästämisen maailmaan ALOITTAVAN OSAKESIJOITTAJAN OPAS Tie osakesäästämisen maailmaan Ville Aho Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI

PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI Konserni sijoita parempaan huomiseen PIHLAJALINNAN LISTAUTUMISANTI 25.5. 2.6.2015 www.pihlajalinna.fi/listautumisanti Markkinointiesite. Tämä ei ole listalleottoesite. Listalleottoesite on saatavilla osoitteessa

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN

Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN Seppo Hoffrén PERUSTETTAVAN YRITYKSEN LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMAN LAATIMINEN ISBN 951-739-416-0 Copyright Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä Enconsults Oy 1998 Päivitetty 2002 Graafinen suunnittelu ja

Lisätiedot

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Perustamisopas. Alkavalle yrittäjälle. www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Perustamisopas 2013 Alkusanat Yrittäjänä vapauden myötä lisääntyy vastuu omasta onnistumisesta. Menestyksekäs liiketoiminta

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen

KOMISSION TIEDONANTO. Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel XXX [ ](2013) XXX draft KOMISSION TIEDONANTO Suuntaviivat valtiontuesta rahoitusalan ulkopuolisten vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseen ja rakenneuudistukseen (ETA:n kannalta

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA

14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA 14 YRITTÄJÄNÄ HEVOSALALLA Hevosalan yritystoiminta on hyvin monipuolista ja alan yritystoiminnan erityispiirteenä voidaan pitää sitä, että alalle siirrytään tyypillisesti harrastustoiminnan kautta. Lisäksi

Lisätiedot

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ

Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys HALLINTO- JA OHJAUS- JÄRJESTELMÄSTÄ Sisältö SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HENKILÖTIEDOT RISKIENHALLINTA JOHDON PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 3 8 11 14 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus

Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus Nokia Oyj:n vuoden 2014 kolmannen neljänneksen ja tammi-syyskuun 2014 osavuosikatsaus TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET PÄÄKOHDAT Vuoden 2014 kolmannen neljänneksen pääkohdat: - Nokian vuoden 2014 kolmannen

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen entisten viranomaisten, Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston, tehtävät.

Lisätiedot