SADe-ohjelman verkkopalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SADe-ohjelman verkkopalvelut"

Transkriptio

1 SADe-ohjelman verkkopalvelut Valtiovarainministeriö Marjukka Saarijärvi Käyttökokemus Annika Valtari Heikki Salo

2 Tiivistelmä SADe-ohjelman valituille verkkopalveluille tehtiin käyttökokemukseen ja etenkin hyviin käytäntöihin keskittyvä tutkimus loka-marraskuussa Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä nykyisiä hyviä käytäntöjä sekä luoda kehitysideoita palveluiden käyttökokemuksen yhtenäistämistä ja jatkokehittämistä varten. Kaikki tutkimukseen valitut palvelut ovat varsin hyödyllisiä ja käteviä palveluita, mutta niiden käyttökokemuksessa havaittiin jonkin verran eroavaisuuksia. Hyvän ja yhtenäisen käyttökokemuksen kannalta on tärkeää, että ainakin seuraavat asiat otetaan jatkossa huomioon: Mobiilikäytön huomioiminen vähintäänkin tarjoamalla mobiilioptimoituja käyttöliittymäratkaisuja. Rekisteröitymis- ja kirjautumisprosessien mahdollinen yksinkertaistaminen ja yhdenmukaistaminen. Johdonmukaisten navigointitapojen, kuten päävalikon ja ristiinlinkitysten, tarjoaminen. Lomakkeiden selkeyttäminen, jotta tietojen täyttämisestä saataisiin mahdollisimman jouhevaa. Luettavuuden kehittäminen esim. varmistamalla riittävät kontrastit sekä sisältöalueiden sopiva leveys. Palautteen kerääminen systemaattisesti palveluiden jatkokehittämistä varten. 2

3 Sisältö 1. Johdanto 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys 3. Mobiilikäyttö 4. Käyttöliittymäratkaisut 4.1. Yleistä 4.2. Etusivu 4.3. Navigointi 4.4. Asettelu 4.5. Rekisteröityminen ja kirjautuminen 4.6. Lomakkeet 4.7. Listat 4.8. Kartat 5. Sisältö ja visuaalinen ilme 5.1. Sisältö 5.2. Luettavuus 5.3. Visuaalinen ilme 6. Yhteenveto 6.1. Yhteenveto palveluista 6.2. Yhteystiedot 7. Liitteet 7.1. Tausta ja tavoitteet 7.2. Käytettävyyden asiantuntijaarvio

4 1. Johdanto 1/2 SADe-ohjelman valituille verkkopalveluille tehtiin käyttökokemukseen ja etenkin hyviin käytäntöihin keskittyvä tutkimus loka-marraskuussa Tutkimus toteutettiin käytettävyyden asiantuntijaarviointina, jossa hieman normaalista poiketen keskityttiin etenkin hyviin ratkaisuihin. Arviointiin otettiin mukaan seuraavat verkkopalvelut, jotka käytiin läpi lokakuussa 2013: Osallistumisympäristö: Kansalaisaloite.fi ja Otakantaa.fi Yrityksen palvelut: Oma.yrityssuomi.fi ja Opi.palkka.fi Oppijan palvelut: Opintopolku.fi Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelut: Lupapiste.fi, eharava.fi ja etarkkailija.fi Sosiaali- ja terveysalan palvelut: Hyvis.fi ja Mielenterveystalo.fi. Tutkimuksessa kaksi asiantuntijaa kävi verkkopalvelut läpi arvioiden niitä käytettävyysalan kokemuksensa ja heurististen arviointivälineiden avulla. Tietokoneen lisäksi palvelut käytiin läpi älypuhelimella ja tabletilla. Arvioinnissa keskityttiin seuraaviin teemoihin: yleinen käytettävyys ja käyttökokemus konseptin ja palvelun laatu käyttöliittymäratkaisut sisältö visuaalinen ilme. Lisäksi hankkeille järjestettiin työpaja, jossa muutamiin tutkimukseen pääteemoihin pureuduttiin vielä tarkemmin ryhmätöitä tehden. Tämän jälkeen tulokset koottiin yhteen, analysoitiin ja kirjattiin tähän raporttiin. 4

5 1. Johdanto 2/2 Tulosten esittäminen Hyvät esimerkit on merkitty sinisellä kehyksellä. Kehitystä kaipaavat esimerkit on merkitty punaisella kehyksellä. Kuhunkin kohtaan on liitetty parannusehdotuksia. Kannattaa huomioida, että ne eivät ole aina ainoita mahdollisia tapoja parantaa verkkopalveluiden käyttökokemusta. 5

6 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys

7 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys 1/6 Palaute ja jatkokehitys Kaikki tutkitut palvelut ovat varsin hyödyllisiä ja käteviä palveluita. Sähköinen asiointi mahdollista paperittoman asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Oma.yrityssuomi.fi, Opi.palkka.fi, Lupapiste.fi, eharava.fi, Opintopolku.fi, Hyvis.fi). Muutamat palvelut tarjoavat kätevästi myös apua sähköisesti (esim. Lupapiste.fi keskustelut, Hyvis.fi, Mielenterveystalo.fi). Tietopankkimaiset palvelut tarjoavat laajasti tietoa (esim. Otakantaa.fi, Oma.yrityssuomi.fi, Hyvis.fi, Mielenterveystalo.fi) tai yhdistävät useammasta lähteestä tulevan tiedon yhteen paikkaan (esim. etarkkailija.fi). Kannattaa kuitenkin muistaa, että palvelua ei voida koskaan pitää täysin valmiina, vaan palvelu vaatii jatkuvaa jatkokehittämistä, jotta esim. muuttuviin käyttäjätarpeisiin ja käyttötapoihin pystyttäisiin vastaamaan. Jotta palvelut pystyisivät vastaamaan ajan myötä muuttuviin käyttäjätarpeisiin ja käyttötapoihin, kerätään säännöllisesti ja systemaattisesti palautetta käyttäjiltä ja käyttäjistä. Tätä varten on tärkeää tunnistaa palvelun eri käyttäjäryhmät ja pääkäyttötapaukset esim. käyttäjätutkimuksen avulla, jonka tuloksena voidaan luoda käyttäjäpersoonia, jotka konkretisoivat kohderyhmien edustajat ja heidän tavoitteensa (esim. Osallistumisympäristö). Jatkuu 7

8 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys 2/6 Palaute ja jatkokehitys Jatkuu Kerätään palautetta sekä suoraan käyttäjiltä että analytiikan kautta. Palautelomake Linkki palautelomakkeeseen tulisi löytyä jokaisesta palvelusta vakiopaikasta kuten yläpalkista tai alatunnisteesta. Tarjotaan käyttäjälle lyhyet ohjeet palautelomakkeella. Pyritään myös kertomaan lyhyesti miten ja milloin palautetta käsitellään. + Esim. Otakantaa.fi, etarkkailija.fi, Oma.yrityssuomi.fi, Hyvis.fi. Jatkuu 8

9 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys 3/6 Palaute ja jatkokehitys Jatkuu Sivustokysely Sivustokyselyitä kannattaa toteuttaa säännöllisin väliajoin, jotta käyttäjien kokemukset ja toiveet saataisiin kuuluviin. Verkkokysely on varsin kustannustehokas menetelmä, jolla saadaan kerättyä paljon palautetta kerralla. Kannattaa kuitenkin muistaa, että palaute ei usein ole yhtä yksityiskohtaista kuin esim. haastatteluin saatu palaute. Vähintäänkin ensimmäisellä kerralla kannattaa hyödyntää alan ammattilaista, jotta esim. kysymysten muotoilu ja vastausvaihtoehdot sekä kyselyn pituus saadaan järkeväksi. + Esim. Mielenterveystalo.fi. Jatkuu 9

10 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys 4/6 Palaute ja jatkokehitys Pitkän listan selaamiseen on tarjottu runsaasti rajausvaihtoehtoja, mutta tiettyä kansalaisaloitetta etsivälle käyttäjälle ei ole tarjottu apua. Mahdollistetaan kansalaisaloitteiden hakeminen hakukentän avulla. Harmaalla pohjalla esitettyjen sinisten tekstien kontrasti on heikohko. Parannetaan linkkien kontrastia. Jatkuu Käytettävyystutkimukset Käytettävyystutkimuksia kannattaa järjestää suunnitteluvaiheen lisäksi esim. palvelu-uudistuksen yhteydessä. Suunnitteluvaiheessa kannattaa selvittää mm. onko palvelun käyttökokemus riittävällä tasolla ja vastaako palvelu käyttäjien tarpeita ja odotuksia. Palvelu-uudistuksen yhteydessä kannattaa selvittää esim. nykyisen palvelun kompastuskiviä, jotka tulisi ratkaista uudistuksen yhteydessä. Menetelminä toimivat esim. käytettävyystestaus ja käytettävyyden asiantuntija-arvioinnit. Jatkuu 10

11 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys 5/6 Palaute ja jatkokehitys Jatkuu Web-analytiikka Seurataan web-analytiikan tarjoamaa dataa säännöllisesti. Seurataan esim. mitä päätelaitteita ja selaimia käytetään, miten palveluun saavutaan, miten palvelua käytetään ja miten palvelusta poistutaan. Asetetaan sivustolle myös tavoitteita ja seurataan niiden toteutumista etenkin silloin, kun muutoksia on toteutettu. Hyödynnetään vähintäänkin aluksi alan ammattilaista, jotta sivuston tavoitteet saadaan asetettua järkeviksi ja palvelun kannalta oleelliset seurannan kohteet määriteltyä mielekkäiksi. Facebook Otetaan palautetta aktiivisesti vastaan myös Facebook-sivun kautta. Varmistetaan, että käyttäjien antamaan palautteeseen reagoidaan esim. kiittämällä käyttäjää palautteesta ja kertomalla, miten saadut palautteet käsitellään. Tällä saadaan edesautettua sitä, että käyttäjät antavat palautetta jatkossakin. Jatkuu 11

12 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys 6/6 Palaute ja jatkokehitys Jatkuu Muut menetelmät Kerätään palautetta myös tarvittaessa puhelinneuvonnan, chatin ja teknisen tuen sähköpostin kautta. Käyttäjähaastattelut tarjoavat syvempää ymmärrystä esim. nykyisistä käyttötottumuksista ja tarpeista. Hyvän palautteet kerääminen On huomioitava, että esim. palautelomakkeen ja teknisen tuen kautta saadaan tyypillisesti kehitysehdotuksia eikä niinkään positiivista palautetta. Mietitään siis myös keinoja positiivisen palautteen keruuseen, jotta saataisiin vahvistus sille, mikä palvelussa jo tällä hetkellä toimii hyvin. Hyvää palautetta voidaan kerätä esim. sivustokyselyn, haastatteluiden tai asiakasraadin avulla. Sivuston valituille sivuille voidaan myös lisätä nopeita ja ketteriä palautteenantokeinoja. Esim. lisätään sivun loppuun kysymys sivun hyödyllisyydestä tai käyttäjän tyytyväisyydestä (hyödynnetään esim. hymiöitä vastausvaihtoehdoissa). Määritellään systemaattinen prosessi palautteen käsittelemiselle. Käydään palautetta läpi säännöllisesti ja priorisoidaan esim. jatkokehitysideat. Tarjotaan käyttäjälle palaute palautteenantamisesta, jotta käyttäjä tuntee olevansa hyödyllinen ja antaa ehkä toistekin palautetta. Kiitetään käyttäjää palautteesta ja kerrotaan lyhyesti siitä, miten palautetta käsitellään. Validoidaan palvelun suuremmat muutokset käyttäjien kanssa esim. käytettävyystestein tai fokusryhmin. Kansalaisten tietoisuutta hyödyllisistä palveluista olisi hyvä saada nostettua erilaisin markkinointikeinoin. 12

13 3. Mobiilikäyttö

14 3. Mobiilikäyttö 1/4 Eri päätelaitteiden ja näyttökokojen huomioiminen Sähköisten palveluiden mobiilikäyttö kasvaa nopeaan tahtiin, minkä vuoksi mobiilikäyttö ja sen tarpeet on tärkeä huomioida jokaisessa palvelussa. Suurimassa osassa tutkimukseen valituista palveluista mobiilikäyttöä ei ole vielä huomioitu riittävällä tavalla. Tämän vuoksi pienellä näytöllä sivut ovat liian hankalalukuisia ja -käyttöisiä tai jo tablettikoossa asettelu rikkoutuu (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Oma.yrityssuomi.fi, Lupapiste.fi, Hyvis.fi, Mielenterveystalo.fi). Lupapiste.fi-portaali, eharava.fi-portaali ja Opintopolku.fi mukautuvat jo varsin hyvin pienellekin näytölle ja palvelevat mobiilikäyttäjiä siksi paremmin kuin monet muut palvelut. eharava.fin kyselyt eivät tosin skaalaudu puhelimen näytölle, mutta näyttävät tablettikoossa jopa selkeämmiltä kuin isolla näytöllä. Opintopolku.finkin skaalautuvuudessa on myös puutteita. Muutamien sivustojen käyttäminen esim. tabletilla onnistuu varsin mukavasti (esim. Opi.palkka.fi, etarkkailija.fi). Osa palveluista on toki sellaisia, ettei niitä välttämättä tulisi käytettyä usein mobiililaitteilla, mutta siihenkin on syytä varautua tulevaisuudessa. Jatkuu 14

15 3. Mobiilikäyttö 2/4 Eri päätelaitteiden ja näyttökokojen huomioiminen Jatkuu Varmistetaan jatkossa, että palvelut tukevat vähintäänkin mobiilikäytölle tyypillisiä käyttötapauksia. Tunnistetaan mahdolliset mobiilikäyttötapaukset. Esim. seurataan web-analytiikkadataa mobiilikäytöstä. Varmistetaan että mobiililaitteella onnistuu ongelmitta ainakin: Tiedon haku ja sivuston selaaminen Sisältöjen lukeminen ja esim. videoiden katsominen Lyhyiden lomakkeiden täyttäminen. Esim. Kansalaisaloite.fissä kansalaisaloitteen kannattaminen älypuhelimella on todennäköinen käyttötapaus, mutta tällä hetkellä turhan hankalaa. Jatkuu 15

16 3. Mobiilikäyttö 3/4 Eri päätelaitteiden ja näyttökokojen huomioiminen Jatkuu Varmistetaan että palveluiden käyttäminen on vaivatonta myös mobiililaitteilla. Mobiilistrategian valitseminen on tärkeä päätös, joka kannattaa tehdä riittävän varhaisessa vaiheessa. Eri vaihtoehdot ovat: Yksi ja sama sivusto kaikille päätelaitteille Toimiva ratkaisu silloin, kun mobiilikäyttö on vähäistä, sisältö ja toiminnalisuudet ovat yksinkertaisia tai kun resursseja on vähän. Mobiilikäyttötapausten tunnistaminen ja huomioiminen erityisen tärkeää. Huomioiminen voidaan toteuttaa esim. mobiiliystävällisin laajennuksin tai mobiilioptimoinnin avulla (ks. seuraava sivu). Responsiivinen toteutus Mukautuva asettelu pienelle, keskikokoiselle ja suurelle näytölle mahdollistaa usein varsin sujuvan mobiilikäytön, koska tekstit ja toiminnot skaalautuvat kullekin näyttökoolle sopiviksi. Suunnittelu ja toteutus vaatii lisätyötä. Erillinen mobiiliversio Erillinen mobiiliversio on usein karsitumpi kuin täysi versio. Suurimpana haasteena on yhtenäisen käyttökokemuksen saavuttaminen sekä toimintojen ja sisällön löydettävyyden varmistaminen. Sopivan strategian valinnassa kannattaa konsultoida alan ammattilaista, joka pystyy listaamaan kunkin vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet kunkin palvelun kohdalla. Esim. responsiivinen suunnittelu ei ole jokaisen palvelun kohdalla perusteltua, vaan suunnittelun lähtökohdaksi voidaan ottaa esimerkiksi tablettikoko, jonka sisällöt ja toiminnot optimoidaan myös pienemmälle näytölle. Jatkuu 16

17 3. Mobiilikäyttö 4/4 Eri päätelaitteiden ja näyttökokojen huomioiminen Jatkuu Hyödynnetään mobiiliystävällisiä laajennuksia tai mobiilioptimointia täysikokoisilla sivustoilla. Esim. Tehdään klikattavista alueista riittävän suuria ja ilmavia. Tämä tarkoittaa sitä, että alueiden tulisi olla minimissään 7 x 7 mm eli noin 40 x 40 px suuruisia ja niiden välin noin 2 mm eli noin 10 px. Tämä koskee esim. linkkejä, painikkeita ja lomakekenttiä. Vähennetään tietojen syöttämisen tarvetta esim. hyödyntämällä GPS-paikannusta ja automaattisesti tarjottavia syötteitä. Esim. kirjautuneelle käyttäjälle tulisi ehdottaa niitä tietoja, jotka ovat jo tiedossa. Kiinnitetään päähuomio sisältöön navigaatiovalikoiden sijasta. Esitetään sisältöalue riittävän kapeana, jotta sivuja ei tarvitse vierittää jatkuvasti vaakasuunnassa luettaessa. Esitetään esim. puhelinnumerot linkkeinä (esim. Opintopolku.fi). Varmistetaan riittävät kontrastit, koska erilaiset näytöt toistavat esim. värejä erilailla. Varmistetaan että oleellista tietoa ei esitetä hovereissa, joita kosketusnäytöllä ei saa esille. Sivuston tulisi tunnistaa päätelaitteen ominaisuuksia (esim. yhteyden nopeus, näytön koko) ja mukauttaa esim. kuvien kokoa ja tarkkuutta. Tarjotaan vahva tunnistautuminen mobiilivarmenteella. 17

18 4. Käyttöliittymäratkaisut 4.1. Yleistä 4.2. Etusivu 4.3. Navigointi 4.4. Asettelu 4.5. Rekisteröityminen ja kirjautuminen 4.6. Lomakkeet 4.7. Listat 4.8. Kartat

19 4.1. Yleistä Yleistä Valituilla käyttöliittymäratkaisuilla ja niiden viimeistelyn tasolla on hyvin suuri merkitys palvelun käyttökokemukselle. 19 Hyvän käyttökokemuksen varmistamiseksi palveluiden suunnittelussa, kuten myös jatkokehityksessä, kannattaa panostaa laadukkaaseen käyttöliittymäsuunnitteluun. Käyttöliittymäsuunnittelijaa kannattaa hyödyntää myös toteutusvaiheessa varmistamassa, että toteutus vastaa suunnittelua. Myös laadukkaan visuaalisen suunnittelun avulla pystytään varmistamaan mm. oikeiden elementtien ja sisältöjen korostuminen sekä miellyttävä ulkoasu. 19

20 4.2. Etusivu 1/3 Etusivu Etusivu kertoo käyttäjälle hyvin paljon palvelusta, ja jo etusivun perusteella käyttäjä helposti muodostaa tietynlaisen mielikuvan palvelusta. Tämän vuoksi etusivun sisältöihin, asetteluun ja ulkoasuun on tärkeä kiinnittää huomiota. 20 Suurimmalla osalla palveluista onkin jo varsin onnistunut etusivu, esim. Etusivulla on esillä hyvä ja ytimekäs kuvaus palvelun tarkoituksesta. Käyttäjä ohjataan etusivulta selkeästi palvelun pääsisältöihin tai -toimintoihin. Etusivu huomioi käyttäjäryhmän erityistarpeet. Jatkuu 20

21 4.2. Etusivu 2/3 Etusivu Pyritään etusivulla selkeään, raikkaaseen ja miellyttävään ulkoasuun ja asetteluun. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Lupapiste.fi, eharava.fi, etarkkailija.fi. Muutamilla etusivuilla on tällä hetkellä turhan paljon sisältöä, mikä hankaloittaa sisällön silmäilyä, palvelun tarjoaman hahmottamista sekä sopivan etenemispolun löytämistä (esim. Oma.yrityssuomi.fi). Osa etusivuista kaipaa myös selkeämpää ja ilmavampaa asettelua, mikä myös tukisi sisällön silmäiltävyyttä ja etenemisvaihtoehtojen havaittavuutta (esim. Oma.yrityssuomi.fi, Opintopolku.fi). Esitellään palvelun tarkoitus ytimekkäästi ja tarjotaan tarvittaessa linkki tarkempaan kuvaukseen. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Opi.palkka.fi, eharava.fi, etarkkalija.fi, Palveluvaaka.fi, Hyvis.fi, Mielenterveystalo.fi. Jatkuu 21

22 4.2. Etusivu 3/3 Etusivu Jatkuu 22 Nostetaan palvelun päätoiminnot esiin sekä asettelun että visuaalisen suunnittelun keinoin. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Oma.yrityssuomi.fi sähköinen työpöytä, Lupapiste.fi, etarkkailija.fi. Tarjotaan kirjautuneelle käyttäjälle personoitua sisältöä, mikä kannustaa käyttäjiä rekisteröitymään. + Esim. Otakantaa.fi, Oma.yrityssuomi.fi, Lupapiste.fi, etarkkailija.fi. 22

23 4.3. Navigointi 1/4 Päävalikko Monissa palveluissa navigointi on toteutettu varsin mallikkaasti, mutta osassa navigointi kaipaa vielä kehittämistä. Tarjotaan johdonmukaisesti toimiva päävalikko. Esim. esitetään ensimmäisenä linkki etusivulle ja korostetaan nykyinen sivu (esim. Kansalaisaloite.fi). Esim. muutamista palveluista puuttuu päävalikko kokonaan (esim. Oma.yrityssuomi.fi, Opintopolku.fi) tai se häviää tai muuttuu yllättäen (esim. Opi.palkka.fi, Hyvis.fi). Nostetaan päävalikko selkeästi esiin muusta sisällöstä. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Lupapiste.fi, etarkkailija.fi, eharava.fi, Hyvis.fi. 23

24 4.3. Navigointi 2/4 Valikot Tarjotaan matala ja selkeä navigaatiorakenne, jotta tarjoaman hahmottaminen ja sisällön löydettävyys olisi helppoa. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, etarkkailija.fi. Esitetään mahdolliset rinnakkaiset palvelut esim. omilla välilehdillään, jotta palvelusta toiseen siirtyminen olisi vaivatonta. + Esim. Kansalaisaloite.fi ja Otakantaa.fi. Esitetään toisen tason valikko joko vasemmassa reunassa tai välilehtinä. + Esim. Otakantaa.fi, etarkkailija.fi. Tarjotaan murupolku, kun navigaatiotasoja on useampia. + Passivoidaan murupolun viimeinen linkki eli nykyisen sivun linkki. Esim. Otakantaa.fi, Hyvis.fi. 24

25 4.3. Navigointi 3/4 Linkit Suunnitellaan linkeille erottuva tyyli ja korostetaan pääsisältöihin vieviä linkkejä. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Lupapiste.fi, Opintopolku.fi, Mielenterveystalo.fi. Varmistetaan että samaa tyyliä ei käytetä muualla kuin linkeissä (esim. Oma.yrityssuomi.fin siniset otsikot). Kerrotaan linkkiteksteissä selvästi, mihin linkit vievät. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Mielenterveystalo.fi/aikuiset. Erotellaan palvelun ulkopuolelle vievät linkit sisäisistä linkeistä ja merkitään ne selkeästi. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Opi.palkka.fi, Mielenterveystalo.fi/aikuiset. Jatkuu 25

26 4.3. Navigointi 4/4 Linkit Jatkuu Tarjotaan sisältösivuilla etenemisvaihtoehtoja ja ristiinlinkityksiä (esim. linkkilistoja). + Esim. Kansalaisaloite.fi, Lupapiste.fi, Hyvis.fi. Esitetään linkkilistat riittävän ilmavasti, jotta linkkeihin on helppo osua myös kosketusnäytöllä. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Mielenterveystalo.fi/aikuiset. 26

27 4.4. Asettelu Sivujen asettelu Sivujen rakenne ja asettelu on suurimmassa osassa palveluista kunnossa. Esitetään yhdessä näkymässä sopiva määrä sisältöä riittävän ilmavasti, helposti hahmotettavasti ja loogisessa järjestyksessä. Asetetaan sisältöalue sopivan levyiseksi, jotta luettavuus säilyy ja jotta sivut eivät turhaan veny (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Opintopolku.fi, Mielenterveystalo.fi/aikuiset). Jaotellaan sivut eritasoisilla erottuvilla väliotsikoilla. Pitkiä sivuja voi myös rytmittää esim. kuvin, luetteloin ja linkkilistoin (esim. Lupapiste.fi, Opintopolku.fi, Mielenterveystalo.fi/aikuiset). Säilytetään sivujen asettelu pääosin yhdenmukaisena sivulta toiselle siirryttäessä, ja pidetään tutut elementit aina samoista paikoista. Asettelu ei rikkoudu pienemmilläkään näytöillä. 27

28 4.5. Rekisteröityminen ja kirjautuminen 1/4 Rekisteröityminen Jokaisessa palvelussa rekisteröityminen on toteutettu hieman eri tavalla. Esim. Vetuma, sähköpostivahvistus, Facebook-rekisteröityminen, Google-kirjatuminen. Käyttäjältä kysytään hieman erilaisia tietoja eri palveluissa. Salasanan vaatimukset vaihtelevat. Rekisteröityminen kaipaakin yhtenäistämistä. Mietitään tarkasti missä tilanteissa rekisteröityminen ja kirjautuminen ovat tarpeen. Käyttäjien on usein vaikea muistaa erilaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Onneksi käyttäjätunnuksena käytetään suurimmassa osassa palveluita käyttäjän sähköpostiosoitetta. Ei vaadita käyttäjää rekisteröitymään suotta ja hyödynnetään personoinnissa tarvittaessa evästeitä (esim. Opintopolku.fin muistilista). Esim. Osallistumisympäristön palveluilla on olemassa yhtenäiset kirjautumistarinat. Jatkuu 28

29 4.5. Rekisteröityminen ja kirjautuminen 2/4 Rekisteröityminen Jatkuu Tarjotaan eheä ja suoraviivainen rekisteröitymisprosessi. Motivoidaan käyttäjää rekisteröitymään tuomalla rekisteröityminen ja sen hyödyt esille (esim. Oma.yrityssuomi.fi, Lupapiste.fi, etarkkailija.fi). Hyötyjä voivat olla esim. sähköinen asiointi sekä tallennetut tiedot ja automaattisyötteet. Henkilökohtaisten tietojen säilyttämisestä ja mahdollisesta luovuttamisesta on myös syytä mainita (esim. Google- ja Facebookkirjautumiseen liittyen). Jatkuu 29

30 4.5. Rekisteröityminen ja kirjautuminen 3/4 Rekisteröityminen...Jatkuu Rekisteröityminen ei saa kadottaa mahdollisesti kesken olevan prosessin tietoja. Esim. etarkkailija.fissä jo vahdin tallentaminen vaatii rekisteröitymistä, mutta luotu vahti katoaa rekisteröitymisen aikana. Yhdenmukaistetaan rekisteröitymistä palveluiden välillä. Esim. mietitään mitä tietoja missäkin tilanteessa rekisteröitymisen yhteydessä on välttämätöntä kysyä, ja pyritään minimoimaan kysytyt tiedot. Esim. asetetaan salasanalle samanlaiset vaatimukset. 30

31 4.5. Rekisteröityminen ja kirjautuminen 4/4 Kirjautuminen Tehdään kirjautumisesta suoraviivaista ja nopeaa. Esitetään kirjautumislinkki ja uloskirjautuminen oikealla yläpalkissa (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, etarkkailija.fi, Lupapiste.fi). Esitetään kirjautumiskentät riittävän pitkinä, jotta esimerkiksi normaalimittainen sähköpostiosoite näkyy kentässä kokonaan (esim. Lupapiste.fi, Otakantaa.fi, Lupapiste.fi). Nostetaan kirjautuneen käyttäjän personoidut sisällöt selkeästi esille (esim. Otakantaa.fi, Oma.yrityssuomi.fi, Lupapiste.fi). Varmistetaan kuitenkin, että myös kirjautumisen jälkeen pääsee takaisin julkiselle sivustolle (esim. tämä puuttuu Lupapiste.fistä). Tarjotaan vahvan tunnistautumisen rinnalla tarvittaessa heikompi rekisteröityminen, jolla pääsee esim. tutustumaan palveluun (esim. Otakantaa.fi, Oma.yrityssuomi.fi). Tarjotaan helposti huomattava linkki uuden salasanan tilaamiseen (esim. Otakantaa.fi, Lupapiste.fi). 31

32 4.6. Lomakkeet 1/7 Vaiheistus ja navigointi Lomakesuunnittelussa havaittiin melko paljon eroja: osassa palveluista lomakkeet on toteutettu hyvin mallikkaasti (esim. Kansalaisaloite.fi, Opintopolku.fi, Lupapiste.fi), mutta osassa lomakkeet kaipaavat vielä hiomista. Jaetaan lomakkeet loogisiksi, sopivan mittaisiksi vaiheiksi. Esitetään vaihepolku selkeästi lomakkeen yläreunassa ja nimetään sen vaiheet kuvaavasti (esim. Kansalaisaloite.fi, Opintopolku.fi, Lupapiste.fi, Mielenterveystalo.fi). Mahdollistetaan helppo liikkuminen vaiheiden välillä. Varmistetaan että lomakkeen etenemisjärjestys on helppo hahmottaa. Esitetään sivuilla selkeät etenemispainikkeet ja tehdään vaihepolun otsikoista tarvittaessa linkkejä (esim. Opintopolku.fi, Mielenterveystalo.fi). Esim. Oma.yrityssuomi.fin Liiketoimintasuunnitelmassa sivuilta ei löydy lainkaan etenemispainikkeita. Esim. Opi.palkka.fissä on esitetty hämmentävästi kaksi erillistä vaihepolkua (vasemmalla ja lomakkeen alussa), minkä vuoksi etenemisjärjestys on hankala hahmottaa. 32

33 4.6. Lomakkeet 2/7 Asettelu Eritellään lomakkeen osiot on selkeiksi kokonaisuuksiksi visuaalisesti sekä sivutetaan lomakkeet loogisesti. Esim. Kansalaisaloite.fissä pitkä lomakesivu on eroteltu visuaalisesti loogisiksi kokonaisuuksiksi. Esim. Opintopolku.fissä hakemus on jaoteltu selkeiksi ja sopivanmittaisiksi vaiheiksi. Esim. Lupapiste.fissä pitkien lomakesivujen osiot muodostavat visuaalisesti selkeitä kokonaisuuksia. Osiot on mahdollista minimoida. Esitetään jokaiselle lomakesivulle yhteiset perustiedot lomakesivun yläreunassa. Esim. Lupapiste.fissä hankkeen perustiedot löytyvät jokaisen lomakesivun yläreunasta. 33

34 4.6. Lomakkeet 3/7 Kentät Asetellaan kenttäotsikot ja kentät selkeästi ja yhdenmukaisesti. Tasataan kenttäotsikot vasemmalle ja esitetään ne lähellä kenttiä (esim. Kansalaisaloite.fi, Lupapiste.fi). Varmistetaan, että tietojen syöttäminen on vaivatonta. Merkitään pakolliset kentät *-merkillä tai jopa värillisellä kehyksellä. (Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Opintopolku.fi, Lupapiste.fi, Hyvis.fi). Varmistetaan että kenttien pituus vastaa niihin tulevien syötteiden kokoa (esim. Opintopolku.fi, Lupapiste.fi). Tarjotaan kentissä automaattisia syötteitä aina kun mahdollista (esim. Lupapiste.fissä hakijan tiedot), ja päivämääräkentissä tekstikentän lisäksi myös kalenterielementti. Varmistetaan, että eteneminen kenttien välillä onnistuu näppäimistöllä esim. käyttämällä tabulaattoria (esim. Opintopolku.fi). Varmistetaan, että uusien rivien tai muiden sisältöjen lisääminen on suoraviivaista ja lisäämiseen tarkoitetut painikkeet erottuvat hyvin (esim. Kansalaisaloite.fi). Esim. Otakantaa.fissä paikkakuntien, asiasanojen ja henkilöiden lisääminen on hidasta ja hankalaa. 34

35 4.6. Lomakkeet 4/7 Ohjeet Tarjotaan lomakkeen täyttämiselle ohjeet sekä yleisellä tasolla että yksittäisille kentille. Tarjotaan yksittäisten kenttien ohjeet joko suoraan lomakesivulla esim. kentän alla tai esim. kentän perään sijoitetun (?)-painikkeen takana (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Opintopolku.fi, Opi.palkka.fi). Ohje voi myös ilmestyä käyttäjän klikatessa kenttää (esim. Kansalaisaloite.fi, Lupapiste.fi). Avataan ohjeet siten, että ohjeita on mahdollista seurata lomaketta täytettäessä (esim. Kansalaisaloite.fi, Lupapiste.fi, eharava.fi karttaohje, Opi.palkka.fi). Kerrotaan esim. liitetiedostojen sallitut muodot ja koko (esim. Lupapiste.fi). 35

36 4.6. Lomakkeet 5/7 Virheilmoitukset Tarjotaan kuvaavat ja helposti huomattavat virheilmoitukset. Virheilmoitusten tulee ilmestyä virheellisten kenttien lähelle (esim. ylätai alapuolelle tai viereen). Lisäksi niiden tulee olla visuaalisesti helppoja havaita sivua silmäillessä (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Opintopolku.fi). Kenttäkohtaisten virheilmoitusten lisäksi sivun yläreunassa on syytä esittää kooste virheistä (esim. Kansalaisaloite.fi). Virheilmoituksen tulee kertoa, mikä käyttäjän syötteessä on pielessä ja miten syöte tulee korjata (esim. Kansalaisaloite.fi, Oma.yrityssuomi.fi). 36

37 4.6. Lomakkeet 6/7 Kyselyt Kyselyiden toteuttamisessa kannattaa tarvittaessa ottaa mallia tunnetuista kyselytyökaluista (esim. Webropol ja Digium). Kyselyn rakenteen tulee olla helppo hahmottaa. Nimetään ja vaiheistetaan kyselyn osiot selkeästi (esim. eharava.fi). Monisivuisissa kyselyissä jo täytettyjen vaiheiden tulisi erottua täytettävistä visuaalisesti. Toteutetaan eteneminen sivulta toiselle selkeillä etenemispainikkeilla (esim. Yrittäjätesti, eharava.fi), joista Seuraava on esitetty oletuspainikkeena. Lopussa lähettämispainikkeen tulee erottua hyvin (esim. eharava jossa (x) tosin hieman hämää). Esitetään yhdellä kyselysivulla on sopivasti sisältöä. Esim. eharava.fi, Mielenterveystalo.fi, Hyvis.fi. Oma.yrityssuomi.fin Yrittäjätestissä on esitetty vain yksi kysymys kerralla, mikä saa kyselyn vaikuttamaan pitkältä ja hidastaa kyselyn täyttämistä. 37

38 4.6. Lomakkeet 7/7 Kyselyt Mahdollistetaan helppo vastaaminen. Esim. valintapainikkeiden ja -ruutujen klikkausalueiden tulee olla riittävän suuret ja myös tekstin on hyvä olla klikattava (esim. Oma.yrityssuomi.fi Liiketoimintasuunnitelma, Mielenterveystalo.fi). Muotoillaan ja esitetään kysymykset miellyttävällä tavalla, ja erotetaan vastausvaihtoehdot selkeästi kysymyksistä (esim. Hyvis.fi, Mielenterveystalo.fi). Useamman vakiovastausvaihtoehdon väittämät kannattaa esittää matriisissa (esim. eharava.fi). Pitkä kyselyn tulisi pystyä tallentamaan ja vastaamista jatkamaan tarvittaessa myöhemmin. Esim. aikakatkaisu ei saa kadottaa vastauksia, kuten Oma.yrityssuomi.fin Yrittäjätestissä käy. 38

39 4.7. Listat 1/2 Listat Muutamissa palveluissa on jo hyvin mallikkaasti toteutettuja listanäkymiä, joista muutamien muiden palveluiden kannattaa ottaa mallia. Tehdään pitkistä listoista (esim. hakutulokset) helpot selata. Mahdollistetaan listan järjestäminen oleellisten kriteerien perusteella (esim. aika) sekä rajaaminen joko valmiilla rajausvaihtoehdoilla tai hakekentällä (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Opintopolku.fi, Lupapiste.fi). Esim. Oma.yrityssuomi.fissä palveluhakemisto on hidas käyttää, koska hakurajauksien käyttölogiikka on hankala ymmärtää, asiasanahaku turhan tarkkaan rajattu ja hakutulosten lista voi olla pitkä ja hankalalukuinen. Esim. Opintopolku.fissa hakutulosten rajaaminen sijainnin mukaan on tosin hankalaa, koska kenttä tunnistaa vain kunnat ja kaupungit, ei maakuntia. Esim. etarkkailija.fissä julkisten vahtien haku ei tunnista taivutettuja sanoja (esim. Uusimaa vs. Uudenmaan). Artikkelilistoja ei voi järjestää tai suodattaa. Pitkällä sivulla otsikko- tai hakupalkki seuraa kuitenkin kätevästi mukana vieritettäessä sivua alas. Jatkuu 39

40 4.7. Listat 2/2 Listat Jatkuu Yhdelle listasivulle tulisi mahtua riittävän monta riviä (esim. 20). Esitetään useammalle sivulle leviävän listan sivutukset riittävän isoina linkkeinä sekä listan ylä- että alapuolella (esim. Kansalaisaloite.fi, Lupapiste.fi). Varmistetaan, että rivinväli on riittävän suuri, jotta listan luettavuus säilyy. Rivit tulee erottaa selvästi toisistaan esim. kevyellä väliviivalla tai värittämällä kevyesti joka toisen rivin (esim. Kansalaisaloite.fi, Lupapiste.fi). Varmistetaan että hakutulosten otsikot ovat kuvaavia. Esim. Hyvis.fissä hakutuloksista on hankala erottaa, mihin aluesivuun kukin hakutulos liittyy. 40

41 4.8. Kartat 1/3 Kartta Rakennetun ympäristön ja asumisen palveluissa karttojen avulla pystytään esittämään arvokasta paikkatietoa. Kartoissa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin: Tarjotaan hyvä karttahaku, joka toimii esimerkiksi syöttämällä haluttu paikkakunta tai tarkka osoite kenttään, joka tarjoaa mahdollisia sijainteja käyttäjän syötteen perusteella. Esim. Lupapiste.fi, eharava kyselyn luominen, etarkkailija.fi. Esim. eharavan kyselyissä karttaa pystyy ainoastaan selaamaan. Esitetään kartta oletusarvoisesti sopivalla tarkkuudella aina tarvittaessa. Esim. tunnistetaan käyttäjän nykyinen sijainti tai hyödynnetään käyttäjän jo mahdollisesti aiemmin syöttämää paikka- tai osoitetietoa. Esim. etarkkailija.fissa Aluerajaus kartalta -sivu tunnistaa käyttäjän sijainnin ja rajaa karttaa automaattisesti sen mukaan. Esim. Lupapiste.fin hakemussivulla kartta on esitetty sopivalla tarkkuudella, jossa tontti erottuu selvästi. Esim. eharavassa kyselyn luojaa kannattaa ohjata oletusnäkymän valinnassa. Jatkuu 41

42 4.8. Kartat 2/3 Kartta Jatkuu Varmistetaan karttatoimintojen helppokäyttöisyys. Merkintöjen tekemisen tulisi olla suoraviivaista ja merkintöjen erottua hyvin. Tarjotaan tarvittaessa helposti löydettävät ja kartan rinnalla näkyvät ohjeet. Esim. eharava-kyselyissä karttatoiminnot ovat pääosin selkeitä. Reittien merkitseminen tosin on kömpelöä. Kyselyn luomisessa on varsin hyvät karttaohjeet. Vapaa aluerajaus kaipaisi lyhyttä ohjetta eharavassa ja etarkkailija.fissä. Esitetään karttamerkinnät selkeästi, jotta esimerkiksi valittu piste, alue tai reitti erottuu. Esim. eharava-kyselyn luomisessa karttamerkinnät erottuvat hyvin, mutta kyselyissä karttamerkinnät saisivat erottua paremmin taustasta ja toisistaan. Esim. Lupapiste.fissä valinta voisi erottua paremmin. Jatkuu 42

43 4.8. Kartat 3/3 Kartta Jatkuu Mietitään, miten sisällön selaamisesta kartalla voitaisiin hyötyä. Varmistetaan, että kartta ja sen päälle aukeavat sisällöt ovat riittävän suuria. Yhdistetään kartan päälle aukeava sisältö selkeästi sisältöön liittyvään pisteeseen kartalla. Esim. etarkkailija.fissä artikkelien selaaminen kartalla on hyvä idea, mutta se ei vielä tunnu toimivan riittävän helposti. Kartta on varsin pieni eivätkä kartan päälle aukeavat kuplat yhdisty selvästi kartalla oleviin nuppineuloihin. Esim. eharava-kyselyissä karttapisteisiin on varsin selkeästi yhdistetty kysymyksiä. Kannattaa myös miettiä voisiko kyselyjä etsiä listan sijaan myös kartalta. 43

44 5. Sisältö ja visuaalinen ilme 5.1. Sisältö 5.2. Luettavuus 5.3. Visuaalinen ilme

45 5.1. Sisältö 1/3 Ymmärrettävyys ja löydettävyys Tekstit on kirjoitettu monissa palveluissa varsin selkeästi ja ymmärrettävästi. Kannattaa kuitenkin muistaa välttää käyttäjille vieraita termejä. Teksteissä tulisi välttää esim. organisaatiolähtöisiä termejä sekä lakitekstiä. Panostetaan myös sisällöntuotannon suunnitteluun. Esim. mietitään puhutellaanko käyttäjää vai käytetäänkö pasiivia. Sisällön löydettävyyskin on suurimmassa osassa palveluista helppoa selkeän ja matalan navigaatiorakenteen ansiosta. Varmistetaan sisällön helppo löydettävyys sekä valikoiden, ristiinlinkitysten että hakutoiminnon avulla. Tiedonjakoon keskittyvissä palveluissa hakutoiminto kaipaa usein kehittämistä (esim. Otakantaa.fi, Hyvis.fi, Mielenterveystalo.fi). Esim. Opintopolku.fissä sisältö on hieman hankala löytää päävalikon puuttuessa. 45

46 5.1. Sisältö 2/3 Ohjeet Monista palveluista löytyy jo varsin hyvät ja kattavat ohjeet. Tarjotaan tarvittaessa erillinen ohjesivu, jossa on kuvattu sivuston tarkoitus ja päätoiminnot. + Esim. Kansalaisloite.fi, Opintopolku.fi, Lupapiste.fi, Opi.palkka.fi. Ohjataan käyttäjää käyttöliittymässä lyhyiden ohjeiden ja vinkkien avulla. + Esim. Oma.yrityssuomi.fi. Tarjotaan lomakkeissa kenttäkohtaiset ohjeet ja vihjetekstejä. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Opintopolku.fi, Lupapiste.fi. 46

47 5.1. Sisältö 3/3 Palautteet Palautteissa havaittiin melko paljon eroavaisuuksia. Tarjotaan helposti huomattava ja riittävä tekstipalaute aina toiminnon onnistumisesta (esim. tallentaminen), keskeneräisyydestä (esim. haetaan tietoja) ja puutteista (esim. virheilmoitukset). + Esim. Otakantaa.fi, Lupapiste.fi. Esim. Oma.yrityssuomi.fin Yrittäjätestin hyvin hitaasta avautumisesta ei saa palautetta, joten testi vaikuttaa toimimattomalta. Varmistetaan peruuttamattomat toiminnot käyttäjältä (esim. poistaminen). + Esim. Lupapiste.fi. 47

48 5.2. Luettavuus 1/4 Kontrasti Kaikissa palveluissa on puutteita tekstien luettavuudessa. Eniten ongelmia havaittiin tekstien kontrasteissa. Etenkin valkoinen teksti värillisellä pohjalla tai haalea värillinen teksti vaalealla pohjalla heikentää esim. otsikoiden luettavuutta. Haaleat tekstikentät eivät meinaa erottua taustasta (esim. Opintopolku.fi haku). Varmistetaan riittävä tekstin ja taustan välinen kontrasti. Pyritään WCAG 2.0:n AA-tasoon. Hyödynnetään esim. Firefoxin WCAG Contrast Checker -lisäosaa. Huolehditaan myös tekstikenttien ja hoverefektien (esim. linkkityylin vaihtuminen osoittimen alla) kontrastista. + Esim. eharava.fissä ja Opintopolku.fissä kontrastit ovat pääosin kunnossa. 48

49 5.2. Luettavuus 2/4 Fontti Monissa palveluissa on varsin pieni fontti (esim. Oma.yrityssuomi.fi, Opi.palkka.fi, Lupapiste.fi, Mielenterveystalo.fi). Kapiteelikirjaimin kirjoitetut tekstit ovat hitaita lukea (esim. Opi.palkka.fi valikko, Mielenterveystalo.fi nuorten alavalikko). Kasvatetaan fonttikokoa tarvittaessa ja varmistetaan, että fontti on luettavaa eri selaimilla ja päätelaitteilla. Kannattaa muistaa, että eri fontit vaativat erilaisen fonttikoon ollakseen helposti luettavissa. Vältetään kapiteelikirjaimia. + Esim. eharava.fi-portaalissa ja Hyvis.fissä fonttikoko on pääosin kunnossa. 49

50 5.2. Luettavuus 3/4 Yleistä luettavuudesta Osassa palveluista turhan leveät tekstipalstat heikentävät luettavuutta (esim. Otakantaa.fi, eharava.fi). Toisaalta muutamissa palveluissa turhan kapeat tekstipalstat tai pienet vieritettävät tekstialueet pidentävät sivuja turhaan ja heikentävät sivujen silmäiltävyyttä (esim. Opi.palkat.fi, Mielenterveystalo.fi). Lomakesivujen luettavuus heikkenee ilman selkeää otsikko- ja kenttärakennetta (esim. eharava.fi kyselyt). Linkkilistojen luettavuus ja klikattavuus etenkin mobiililaitteilla kärsii, kun linkit on esitetty liian tiiviisti (esim. Mielenterveystalo.fi, Hyvis.fi). Jatkuu 50

51 5.2. Luettavuus 4/4 Yleistä luettavuudesta Jatkuu Määritellään sisältöalueelle sopiva leveys. Asetetaan sisältöalueelle tarvittaessa maksimileveys, jotta sisältö ei veny turhan leveäksi isossa selainikkunassa. Vältetään vieritettäviä tekstielementtejä. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Opintopolku.fi. Määritellään sisältösivuille (esim. teksti-, lomake- ja kyselysivut) selkeät ja erottuvat otsikko- ja leipätekstityylit. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Opintopolku.fi. Esitetään linkkilistat riittävän ilmavasti, jotta linkkeihin on helppo osua myös kosketusnäyttölaitteilla. + Esim. Hyvis.fi alatunniste. 51

52 5.3. Visuaalinen ilme 1/3 Selkeys, johdonmukaisuus 52 Ulkoasun selkeyden ja johdonmukaisuuden kannalta on tärkeää, että: Tarjotaan yksinkertainen ja neutraali ulkoasu. Varmistetaan, että tärkeimmät elementit nousevat esiin eikä mikään ylimääräinen kilpaile käyttäjän huomiosta. Esim. Lupapiste.fissä ja etarkkailija.fissä on selkeä ja minimalistinen ulkoasu, jossa tärkeitä elementtejä on korostettu hyvin. Säilytetään ulkoasun tunnistettava teema palvelun sisällä navigoidessa. Esim. Opi.palkka.fissä ulkoasu muuttuu turhan paljon etusivulta poistuttaessa. Myös eharava.fissä kyselyiden ulkoasu eroaa selvästi portaalin nykyaikaisesta ulkoasusta. Jatkuu 52

53 5.3. Visuaalinen ilme 2/3 Selkeys, johdonmukaisuus Jatkuu Varmistetaan, että samaan kokonaisuuteen kuuluvilla palveluilla on helposti yhdistettävä ja yhdenmukainen teema. Toisaalta erillisten palveluiden tulee erottua riittävästi toisistaan. Esim. Kansalaisaloite.fi, Kuntalaisaloite.fi ja Otakantaa.fi muodostavat selkeän ja tunnistettavan kokonaisuuden, jonka kaikilla osilla on kuitenkin oma personoitu teemansa. Esim. Oma.yrityssuomi.fi-palvelussa sama teema toistuu niin etusivulla kuin työtiloissa ja työkaluissakin, joten ne yhdistyvät selkeästi. Esim. Mielenterveystalo.fissä etusivun ulkoasu säilyy aikuisten sivustolla, mutta nuorten sivustolla ulkoasu muuttuu kokonaan. On hyvä, että erilaisilla on teemoilla on pyritty vastaamaan eri kohderyhmien tarpeisiin. Esim. Hyvis.fissä etusivun ja aluesivustojen erottaminen toisistaan saisi olla helpompaa. Jatkuu 53

54 5.3. Visuaalinen ilme 3/3 Houkuttelevuus, miellyttävyys Palvelut ovat jakautuneet selvästi kahteen luokkaan ulkoasunsa suhteen: Osalla palveluista on nykyaikainen, selkeä ja miellyttävä ulkoasu. Näissä palveluissa pääasiallinen ilme on neutraalin rauhallinen, mutta muutamin värein ja kuvin ulkoasuun on saatu eläväisyyttä sekä tärkeiden elementtien korostuksia (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Lupapiste.fi, eharava.fi kyselyiden luominen, etarkkailija.fi). Osalla on hieman vanhanaikaisempi ulkoasu, joka ei toimi yhtä houkuttelevasti (esim. Oma.yrityssuomi.fi, Opi.palkka.fi, Opintopolku.fi, eharava.fi kyselyt, Hyvis.fi, Mielenterveystalo.fi). Pyritään nykyaikaiseen, raikkaaseen, miellyttävään ja viimeisteltyyn ulkoasuun. Hyödynnetään ammattitaitoista graafista suunnittelijaa. 54

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

Thl.fi. Käytettävyyden asiantuntija-arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kati Haanpää, Katri Kleemola. Marjo Haahtela 20.12.

Thl.fi. Käytettävyyden asiantuntija-arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kati Haanpää, Katri Kleemola. Marjo Haahtela 20.12. Thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kati Haanpää, Katri Kleemola Käytettävyyden asiantuntija-arviointi Marjo Haahtela 20.12.2013 Sisältö 1. Johdanto 2. Havainnot 2.1. Nykyisiä hyviä ratkaisuja 2.2.

Lisätiedot

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely

Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus. Testaustulosten esittely 1 Suomi.fi: Asiointi ja lomakkeet osion käyttöliittymämallien käyttäjätestaus Testaustulosten esittely 14.1.2009 Paula Hupponen ja Tino Rossi / Steerco Oy 2 Esityksen sisältö Käyttäjätestauksen toteutus

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta.

WWW.Janakkala.fi. Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä. paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. WWW.Janakkala.fi Uudet www.janakkala.fi- sivut palvelevat sinua entistä paremmin ja tehokkaammin. Tässä muutamia vinkkejä sivujen tarjonnasta. 5.3.2009 1 Etusivulta löydät: Tekstin suurentaminen Hakutoiminto

Lisätiedot

JulkICT portaalin käyttöohje

JulkICT portaalin käyttöohje LUONNOS 30.4.2013 2 (12) Sisällys 1 Johdanto... 3 2 QPR Portaali... 3 2.1 Kirjautuminen palveluun... 3 2.2 Portaalin Prosessit-välilehden toimintakuvaus... 5 2.3 Mallin valitseminen mallilistasta... 7

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 6/8: Navigoinnin tukeminen Edellinen

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

Oma kartta Google Maps -palveluun

Oma kartta Google Maps -palveluun TAMPERE 1 (6) Oma kartta Google Maps -palveluun Google Maps palveluun on mahdollista luoda karttoja omilla paikkamerkeillä. Tilin luonti Google-palveluihin Tehdäksesi karttoja omilla paikkamerkinnöillä,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan -osoitteen kautta.

1.1 Sisäänkirjautuminen ST-Akatemia Online -palveluun kirjaudutaan  -osoitteen kautta. Sisällysluettelo ST-Akatemia Online -palvelun käyttöohjeet... 2 1. Kirjautuminen... 2 1.1 Sisäänkirjautuminen... 2 1.2 Uloskirjautuminen... 2 2. Julkaisujen lukeminen... 2 2.1 Julkaisuista palaaminen palvelun

Lisätiedot

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat Sivu 1/8 Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat 1. Graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä näkymää

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Kansalaisten asiointitili

Kansalaisten asiointitili Kansalaisten asiointitili Kansalaiskuuleminen Otakantaa.fi -keskustelussa Esittelymateriaali Asiointitili@valtiokonttori.fi Tästä esityksestä Tämä esitys on laadittu taustatiedoksi kansalaisten asiointitilistä.

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 27.9.2009 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on?

Lisätiedot

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013

ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 ividays BLOG Design Elina / Tomi / Timo / Otso / 23.9.2013 1. Suunnitelma Konsepti 1. Yksinkertainen ja rento tapa välittää konkreettisempaa ja epämuodollisempaa tietoa digiviestinnän opiskelun arjesta

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikoulu Kaasutustekniikka v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio

Käyttöohje. Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Otus- projektinhallintatyökalu Käyttöohje Versiohistoria: 1.0 7.5.2003 1. versio Mari 1.1 9.5.2003 Kommenttien perusteella korjattu versio Mari Tampere 9. toukokuuta 2003 Kimmo Airamaa, Andreas Asuja,

Lisätiedot

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Rahanpesun selvittelykeskus ILMOITUSSOVELLUS 4.1 REKISTERÖINTIOHJE SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Tekninen tuki: puh: 0295 486 833 (ark. 8-16) email: goaml.krp@poliisi.fi Ilmoitusten sisältöön liittyvät

Lisätiedot

Kaislanet-käyttöohjeet

Kaislanet-käyttöohjeet päivitetty 25.10.2013 Kaislanet-käyttöohjeet Rekisteröityminen Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaislanetistä... 3 1.1 Tekniset vaatimukset Kaislanetin käyttöön... 3 1.2 Kaislanet-helpdesk... 3 2. Rekisteröityminen...

Lisätiedot

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti

Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu KÄYTTÖOHJE. LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Tik-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Tietotekniikan osasto Teknillinen korkeakoulu JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE LiKe Liiketoiminnan kehityksen tukiprojekti Versio: 1.1 Tila: hyväksytty Päivämäärä: 13.2.2001

Lisätiedot

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu

Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Graafiset käyttöliittymät Sivunparantelu Johdanto Tarkoituksenamme on parantaa Konebox.fi-verkkokaupan nettisivuja. Ensivaikutelman perusteella sivusto tuntuu todella kömpelöltä ja ahdistavalta. Sivu on

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Villan keritseminen, karstaus ja kehrääminen v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN

KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN KESKUSTANUORTEN NETTISIVUT- OHJEITA PIIRIYLLÄPITÄJÄLLE 1. KIRJAUTUMINEN -Mene osoitteeseen keskustanuoret.fi/user - Kirjoita saamasi käyttäjätunnus ja salasana - Klikkaa yllä olevaa piirisi logoa niin

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa

Yliopistojen erilliset palautteet. Webropol kyselyn tulokset. RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Palvelukonsortion johtoryhmän kokous 3-2011- 3.10.2011 RAPORTTI 2 Uudet värit portaaliin Testipäivä: 26.9.2011 sekä kysely Webropolissa Yliopistojen erilliset palautteet Helsingin yliopisto LIITE R1 Turun

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013

Rekisteröitymisohje. Vaihe 1. Rekisteröityminen palveluun tapahtuu seuraavasti: 22.2.2013 Rekisteröitymisohje Vaihe 1 Kiitos osoittamastasi luottamuksesta ja ilmoituksesta liittyä Suomen Yrittäjien hankintaasiamiespalvelun käyttäjäksi. Tämä ohje koskee rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi.

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Thl.fi määrittely 3. työpaja

Thl.fi määrittely 3. työpaja ALEKSI KALLINEN aleksi.kallinen@solita.fi +358 50 582 9464 TERO SAARENPÄÄ tero.saarenpaa@solita.fi +358 50 359 0556 Thl.fi määrittely 3. työpaja 30/10/2012 Agenda Työpajasta Varsinaiset työt Status Määritellään

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka monivalinta aihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vetokoe v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille

Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Ohjeistus yhdistysten internetpäivittäjille Oman yhdistyksen tietojen päivittäminen www.krell.fi-sivuille Huom! Tarvitset päivittämistä varten tunnukset, jotka saat ottamalla yhteyden Kristillisen Eläkeliiton

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti

WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti WILMAN KÄYTTÖOHJE TYÖPAIKKAOHJAAJILLE Lahden diakonian instituutti Sisällys 1. Wilmaan kirjautuminen... 1 2. Työpaikkaohjaajan etusivu... 1 3. Työssäoppiminen... 2 4. Näytöt/tutkintotilaisuudet välilehti,

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 1/8: Informaation esitystapa

Lisätiedot

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat 1. Graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä näkymää kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohjan rakenne ja ulkoasu sellainen,

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Business in The EU v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Hallintaliittymän käyttöohje

Hallintaliittymän käyttöohje Hallintaliittymän käyttöohje 1. Yleisiä huomioita Hallintaliittymän käyttöä helpottavia yleisiä huomioita: - Käytä listanäkymien hakukentissä kentän vieressä olevaa hakunappia, älä enter-näppäintä. - Älä

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu XML_mark_up_language > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali

Tarjouspalvelu.fi. Käyttöohjeet. Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti. Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali Tarjouspalvelu.fi Osallistu tarjouskilpailuihin tehokkaasti ja turvallisesti Käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO Esittely... Tekniset vaatimukset... Rekisteröityminen... Sisäänkirjautuminen... Tarjouspyyntöjen

Lisätiedot

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely

Lupapiste käyttöönottokoulutus. Palvelun esittely Lupapiste käyttöönottokoulutus Palvelun esittely Valmistelut Tarkista, että käytössäsi on riittävän tuore selainversio Tuetut selainversiot: Internet Explorer 9 tai uudempi Mozilla Firefox 16 tai uudempi

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

KYMP Webmail -palvelu

KYMP Webmail -palvelu KYMP Webmail -palvelu Sisältö 1. Kirjautuminen... 3 2. Viestin merkinnät... 4 3. Viestien lukeminen... 4 Viestiin vastaaminen... 4 Viestin välittäminen edelleen / uudelleen ohjaus... 5 4. Viestin kirjoittaminen...

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen ensihakemuksen tai toimeentulotuen jatkohakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn

Lisätiedot

Ohje internetkarttapalveluun

Ohje internetkarttapalveluun Ohje internetkarttapalveluun Kartalla liikkuminen Liiku kartalla käyttäen hiirtä, karttaikkunan zoomauspainikkeita tai pikavalikkotoimintoja. 1. Näkymän liikuttaminen: Liikuta karttaa hiirellä raahaamalla.

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT

MOBISITE-TYÖKALUN SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT MOBISITE-TYÖKALU MobiSite on työkalu matkapuhelimeen soveltuvan mobiilisivuston rakentamiseen. AIMO-järjestelmän jatkuvasti päivittyvä päätelaitetunnistus tunnistaa useimmat puhelinmallit ja mukauttaa

Lisätiedot

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin

ARVO - verkkomateriaalien arviointiin ARVO - verkkomateriaalien arviointiin Arvioitava kohde: Jenni Rikala: Aloittavan yrityksen suunnittelu, Arvioija: Heli Viinikainen, Arviointipäivämäärä: 12.3.2010 Osa-alue 3/8: Visuaalinen suunnittelu

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Tampereen ammattikorkeakoulu Verkkokeskustelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Suoritusraportointi: Loppuraportti

Suoritusraportointi: Loppuraportti 1 (5) Suoritusraportointi: Loppuraportti Tiimitehtävä, 20 % kurssin arvosanasta Ryhmän vetäjä toimittaa raportit keskitetysti projektiyrityksille Raportti sisältää kaksi osiota: Johdon tiivistelmän (Executive

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14)

Pikaopas. The New Black. Kesäkuu 2014. Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Pikaopas The New Black Kesäkuu 2014 Datscha Pikaopas The New Black (25.6.2014) 1 (14) Taustatieto Tämä dokumentti on luotu helpottamaan uuden Datscha version käyttämistä. Uusi versio julkaistaan 27. kesäkuuta

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

Doodle helppoa aikatauluttamista

Doodle helppoa aikatauluttamista Doodle helppoa aikatauluttamista Kuinka käytän Doodlea? -vaiheittainen opas käyttöön ja aikataulukyselyn luomiseen http://www.doodle.com/ Doodle on ohjelma joka auttaa sinua aikatauluttamaan kokouksia

Lisätiedot

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14

Sisältö. Päivitetty viimeksi 31.8.2011 Sivu 2 / 14 Ylläpitäjän ohje Sisältö Ylläpitäjän ohje... 1 Yleistä... 3 Vinkkejä ylläpitäjälle... 3 Osoitteet... 3 Internet-selain ja Flash-laajennus... 3 Julkinen sivunäkymä ja ylläpitonäkymä eri välilehdissä...

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä toimeentulotuen tai vammaispalveluiden hakemuksen seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa vastata sähköisesti lähetettyyn lisäselvityspyyntöön

Lisätiedot

Luo mediaopas Tarinatallentimella

Luo mediaopas Tarinatallentimella Luo mediaopas Tarinatallentimella 2015 Tarinatallennin Tarinatallentimella voi helposti luoda mediaoppaita käytettäväksi älypuhelimilla. Sen avulla rakennat erilaisia kokonaisuuksia helposti ja hallitset

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun seudun ammattikorkeakoulu Aineistojen polku kirjastoon > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi?

Internetin hyödyt ja vaarat. Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Internetin hyödyt ja vaarat Miten nettiä käytetään tehokkaasti hyväksi? Linkit Chrome https://www.google.com/intl/fi/chrome/browser/ Firefox http://www.mozilla.org/fi/ Opera http://www.opera.com/fi Vertailu

Lisätiedot

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa

Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma) Hyvää palvelua, tehokasta hallintoa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma (SADe-ohjelma)

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Sikarodut > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Sikarodut > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain 6.11.2006 Sikarodut > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Design with business impact

Design with business impact Design with business impact Palveluvaaka ESTEETTÖMYYDEN ASIANTUNTIJA-ARVIO Elina Melkko & Simo Säde 4.5.2015 2 RAPORTIN RAKENNE 1. Päähavainnot 2. Havainnot osa-alueittain Arviointilomake Otsikointi Sivuston

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti. Hakijan lisäksi hankkeita voi tarkastella

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

Nettisivujen Päivitysohje

Nettisivujen Päivitysohje Hämeenlinnan rauhanyhdistys ry Nettisivujen Päivitysohje Ohje päivitetty 18.7.2012 Hallintapaneeli Kirjautuminen nettisivujen hallintaan Hallintapaneeliin päästään kirjautumaan klikkaamalla linkkiä nettisivujen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Potilaan polku tietojärjestelmässä v.2ver8 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Lemminkäisen Urapolun käyttöohje

Lemminkäisen Urapolun käyttöohje Lemminkäisen Urapolun käyttöohje 1 Sisällys 1 Kuinka haen avoimeen tehtävään?... 3 2 Rekisteröityminen Lemminkäisen Urapolkuun... 3 3 Hakijaprofiilin täydentäminen... 3 3.1 Henkilötietojen täyttäminen...

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Verkkopalvelun esteettömyys Case: Opintopolku.fi -palvelu. Laurea Kerava, Taina Martikainen YAMK 2011, Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Verkkopalvelun esteettömyys Case: Opintopolku.fi -palvelu. Laurea Kerava, Taina Martikainen YAMK 2011, Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Verkkopalvelun esteettömyys Case: Opintopolku.fi -palvelu Laurea Kerava, 25.10.2013 Taina Martikainen YAMK 2011, Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Esityksen kulku Opinnäyteen tausta SADe hanke ja hallitusohjelma

Lisätiedot

Octo käyttöohje 1. Sisältö

Octo käyttöohje 1. Sisältö Octo käyttöohje 1 Sisältö Sisältö...1 Sisäänkirjautuminen...2 Etusivu...2 Uimarihaku...3 Uimariryhmät...4 Seurahaku...4 Kilpailutilastot...5 Ilmoittautuminen kilpailuun...6 Kilpailuun ilmoittautuminen...7

Lisätiedot

Company confidential. Oma Palvelu. Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013. 2013 Tieto Corporation

Company confidential. Oma Palvelu. Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013. 2013 Tieto Corporation Oma Palvelu Omat sivut - ohje Päivityspaketti 3/ 2013 Omat sivut / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy

Vehmaan kunta. Wordpress käyttöopas. Betta Digital Oy Vehmaan kunta Wordpress käyttöopas Betta Digital Oy 1 / 22 Sisällys 1. Kirjautuminen... 3 1.1. Sisäänkirjautuminen ei onnistu... 3 2. Hallintapaneeli... 5 2.1. Sisään kirjautuneen hallintanäkymä... 6 3.

Lisätiedot

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN

OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OHJEITA OMAPALVELUN KÄYTTÖÖN OMAPALVELU Omapalvelussa voit tehdä hakemuksia, vastata sinulle sähköisesti lähetettyihin lisäselvityspyyntöihin ja kirjeisiin seurata hakemuksesi käsittelyn tilaa saada tiedoksi

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus

Asiakas ja tavoite. Tekninen toteutus Asiakas ja tavoite Heikieli on vuonna 2015 perustettu yhden hengen asiantuntijayritys, joka tarjoaa käännös- ja oikolukupalveluita englannista ja saksasta suomeksi. Freelance-kääntäjiä on Suomessa paljon,

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 226.10.2017 2 (11) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 6 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan

Lisätiedot

Verkkosivuston laatumalli

Verkkosivuston laatumalli Verkkosivuston laatumalli hanki jäsentynyt kuva verkkopalvelun tilasta Laadun taustat 2 2014 Scriptio Oy Töölönkatu 27 A 10, 00260 Helsinki puh. 040 736 8988 toimisto@scriptio.fi www.scriptio.fi 1 Avuksi

Lisätiedot