SADe-ohjelman verkkopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SADe-ohjelman verkkopalvelut"

Transkriptio

1 SADe-ohjelman verkkopalvelut Valtiovarainministeriö Marjukka Saarijärvi Käyttökokemus Annika Valtari Heikki Salo

2 Tiivistelmä SADe-ohjelman valituille verkkopalveluille tehtiin käyttökokemukseen ja etenkin hyviin käytäntöihin keskittyvä tutkimus loka-marraskuussa Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä nykyisiä hyviä käytäntöjä sekä luoda kehitysideoita palveluiden käyttökokemuksen yhtenäistämistä ja jatkokehittämistä varten. Kaikki tutkimukseen valitut palvelut ovat varsin hyödyllisiä ja käteviä palveluita, mutta niiden käyttökokemuksessa havaittiin jonkin verran eroavaisuuksia. Hyvän ja yhtenäisen käyttökokemuksen kannalta on tärkeää, että ainakin seuraavat asiat otetaan jatkossa huomioon: Mobiilikäytön huomioiminen vähintäänkin tarjoamalla mobiilioptimoituja käyttöliittymäratkaisuja. Rekisteröitymis- ja kirjautumisprosessien mahdollinen yksinkertaistaminen ja yhdenmukaistaminen. Johdonmukaisten navigointitapojen, kuten päävalikon ja ristiinlinkitysten, tarjoaminen. Lomakkeiden selkeyttäminen, jotta tietojen täyttämisestä saataisiin mahdollisimman jouhevaa. Luettavuuden kehittäminen esim. varmistamalla riittävät kontrastit sekä sisältöalueiden sopiva leveys. Palautteen kerääminen systemaattisesti palveluiden jatkokehittämistä varten. 2

3 Sisältö 1. Johdanto 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys 3. Mobiilikäyttö 4. Käyttöliittymäratkaisut 4.1. Yleistä 4.2. Etusivu 4.3. Navigointi 4.4. Asettelu 4.5. Rekisteröityminen ja kirjautuminen 4.6. Lomakkeet 4.7. Listat 4.8. Kartat 5. Sisältö ja visuaalinen ilme 5.1. Sisältö 5.2. Luettavuus 5.3. Visuaalinen ilme 6. Yhteenveto 6.1. Yhteenveto palveluista 6.2. Yhteystiedot 7. Liitteet 7.1. Tausta ja tavoitteet 7.2. Käytettävyyden asiantuntijaarvio

4 1. Johdanto 1/2 SADe-ohjelman valituille verkkopalveluille tehtiin käyttökokemukseen ja etenkin hyviin käytäntöihin keskittyvä tutkimus loka-marraskuussa Tutkimus toteutettiin käytettävyyden asiantuntijaarviointina, jossa hieman normaalista poiketen keskityttiin etenkin hyviin ratkaisuihin. Arviointiin otettiin mukaan seuraavat verkkopalvelut, jotka käytiin läpi lokakuussa 2013: Osallistumisympäristö: Kansalaisaloite.fi ja Otakantaa.fi Yrityksen palvelut: Oma.yrityssuomi.fi ja Opi.palkka.fi Oppijan palvelut: Opintopolku.fi Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelut: Lupapiste.fi, eharava.fi ja etarkkailija.fi Sosiaali- ja terveysalan palvelut: Hyvis.fi ja Mielenterveystalo.fi. Tutkimuksessa kaksi asiantuntijaa kävi verkkopalvelut läpi arvioiden niitä käytettävyysalan kokemuksensa ja heurististen arviointivälineiden avulla. Tietokoneen lisäksi palvelut käytiin läpi älypuhelimella ja tabletilla. Arvioinnissa keskityttiin seuraaviin teemoihin: yleinen käytettävyys ja käyttökokemus konseptin ja palvelun laatu käyttöliittymäratkaisut sisältö visuaalinen ilme. Lisäksi hankkeille järjestettiin työpaja, jossa muutamiin tutkimukseen pääteemoihin pureuduttiin vielä tarkemmin ryhmätöitä tehden. Tämän jälkeen tulokset koottiin yhteen, analysoitiin ja kirjattiin tähän raporttiin. 4

5 1. Johdanto 2/2 Tulosten esittäminen Hyvät esimerkit on merkitty sinisellä kehyksellä. Kehitystä kaipaavat esimerkit on merkitty punaisella kehyksellä. Kuhunkin kohtaan on liitetty parannusehdotuksia. Kannattaa huomioida, että ne eivät ole aina ainoita mahdollisia tapoja parantaa verkkopalveluiden käyttökokemusta. 5

6 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys

7 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys 1/6 Palaute ja jatkokehitys Kaikki tutkitut palvelut ovat varsin hyödyllisiä ja käteviä palveluita. Sähköinen asiointi mahdollista paperittoman asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Oma.yrityssuomi.fi, Opi.palkka.fi, Lupapiste.fi, eharava.fi, Opintopolku.fi, Hyvis.fi). Muutamat palvelut tarjoavat kätevästi myös apua sähköisesti (esim. Lupapiste.fi keskustelut, Hyvis.fi, Mielenterveystalo.fi). Tietopankkimaiset palvelut tarjoavat laajasti tietoa (esim. Otakantaa.fi, Oma.yrityssuomi.fi, Hyvis.fi, Mielenterveystalo.fi) tai yhdistävät useammasta lähteestä tulevan tiedon yhteen paikkaan (esim. etarkkailija.fi). Kannattaa kuitenkin muistaa, että palvelua ei voida koskaan pitää täysin valmiina, vaan palvelu vaatii jatkuvaa jatkokehittämistä, jotta esim. muuttuviin käyttäjätarpeisiin ja käyttötapoihin pystyttäisiin vastaamaan. Jotta palvelut pystyisivät vastaamaan ajan myötä muuttuviin käyttäjätarpeisiin ja käyttötapoihin, kerätään säännöllisesti ja systemaattisesti palautetta käyttäjiltä ja käyttäjistä. Tätä varten on tärkeää tunnistaa palvelun eri käyttäjäryhmät ja pääkäyttötapaukset esim. käyttäjätutkimuksen avulla, jonka tuloksena voidaan luoda käyttäjäpersoonia, jotka konkretisoivat kohderyhmien edustajat ja heidän tavoitteensa (esim. Osallistumisympäristö). Jatkuu 7

8 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys 2/6 Palaute ja jatkokehitys Jatkuu Kerätään palautetta sekä suoraan käyttäjiltä että analytiikan kautta. Palautelomake Linkki palautelomakkeeseen tulisi löytyä jokaisesta palvelusta vakiopaikasta kuten yläpalkista tai alatunnisteesta. Tarjotaan käyttäjälle lyhyet ohjeet palautelomakkeella. Pyritään myös kertomaan lyhyesti miten ja milloin palautetta käsitellään. + Esim. Otakantaa.fi, etarkkailija.fi, Oma.yrityssuomi.fi, Hyvis.fi. Jatkuu 8

9 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys 3/6 Palaute ja jatkokehitys Jatkuu Sivustokysely Sivustokyselyitä kannattaa toteuttaa säännöllisin väliajoin, jotta käyttäjien kokemukset ja toiveet saataisiin kuuluviin. Verkkokysely on varsin kustannustehokas menetelmä, jolla saadaan kerättyä paljon palautetta kerralla. Kannattaa kuitenkin muistaa, että palaute ei usein ole yhtä yksityiskohtaista kuin esim. haastatteluin saatu palaute. Vähintäänkin ensimmäisellä kerralla kannattaa hyödyntää alan ammattilaista, jotta esim. kysymysten muotoilu ja vastausvaihtoehdot sekä kyselyn pituus saadaan järkeväksi. + Esim. Mielenterveystalo.fi. Jatkuu 9

10 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys 4/6 Palaute ja jatkokehitys Pitkän listan selaamiseen on tarjottu runsaasti rajausvaihtoehtoja, mutta tiettyä kansalaisaloitetta etsivälle käyttäjälle ei ole tarjottu apua. Mahdollistetaan kansalaisaloitteiden hakeminen hakukentän avulla. Harmaalla pohjalla esitettyjen sinisten tekstien kontrasti on heikohko. Parannetaan linkkien kontrastia. Jatkuu Käytettävyystutkimukset Käytettävyystutkimuksia kannattaa järjestää suunnitteluvaiheen lisäksi esim. palvelu-uudistuksen yhteydessä. Suunnitteluvaiheessa kannattaa selvittää mm. onko palvelun käyttökokemus riittävällä tasolla ja vastaako palvelu käyttäjien tarpeita ja odotuksia. Palvelu-uudistuksen yhteydessä kannattaa selvittää esim. nykyisen palvelun kompastuskiviä, jotka tulisi ratkaista uudistuksen yhteydessä. Menetelminä toimivat esim. käytettävyystestaus ja käytettävyyden asiantuntija-arvioinnit. Jatkuu 10

11 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys 5/6 Palaute ja jatkokehitys Jatkuu Web-analytiikka Seurataan web-analytiikan tarjoamaa dataa säännöllisesti. Seurataan esim. mitä päätelaitteita ja selaimia käytetään, miten palveluun saavutaan, miten palvelua käytetään ja miten palvelusta poistutaan. Asetetaan sivustolle myös tavoitteita ja seurataan niiden toteutumista etenkin silloin, kun muutoksia on toteutettu. Hyödynnetään vähintäänkin aluksi alan ammattilaista, jotta sivuston tavoitteet saadaan asetettua järkeviksi ja palvelun kannalta oleelliset seurannan kohteet määriteltyä mielekkäiksi. Facebook Otetaan palautetta aktiivisesti vastaan myös Facebook-sivun kautta. Varmistetaan, että käyttäjien antamaan palautteeseen reagoidaan esim. kiittämällä käyttäjää palautteesta ja kertomalla, miten saadut palautteet käsitellään. Tällä saadaan edesautettua sitä, että käyttäjät antavat palautetta jatkossakin. Jatkuu 11

12 2. Palautteen kerääminen ja jatkokehitys 6/6 Palaute ja jatkokehitys Jatkuu Muut menetelmät Kerätään palautetta myös tarvittaessa puhelinneuvonnan, chatin ja teknisen tuen sähköpostin kautta. Käyttäjähaastattelut tarjoavat syvempää ymmärrystä esim. nykyisistä käyttötottumuksista ja tarpeista. Hyvän palautteet kerääminen On huomioitava, että esim. palautelomakkeen ja teknisen tuen kautta saadaan tyypillisesti kehitysehdotuksia eikä niinkään positiivista palautetta. Mietitään siis myös keinoja positiivisen palautteen keruuseen, jotta saataisiin vahvistus sille, mikä palvelussa jo tällä hetkellä toimii hyvin. Hyvää palautetta voidaan kerätä esim. sivustokyselyn, haastatteluiden tai asiakasraadin avulla. Sivuston valituille sivuille voidaan myös lisätä nopeita ja ketteriä palautteenantokeinoja. Esim. lisätään sivun loppuun kysymys sivun hyödyllisyydestä tai käyttäjän tyytyväisyydestä (hyödynnetään esim. hymiöitä vastausvaihtoehdoissa). Määritellään systemaattinen prosessi palautteen käsittelemiselle. Käydään palautetta läpi säännöllisesti ja priorisoidaan esim. jatkokehitysideat. Tarjotaan käyttäjälle palaute palautteenantamisesta, jotta käyttäjä tuntee olevansa hyödyllinen ja antaa ehkä toistekin palautetta. Kiitetään käyttäjää palautteesta ja kerrotaan lyhyesti siitä, miten palautetta käsitellään. Validoidaan palvelun suuremmat muutokset käyttäjien kanssa esim. käytettävyystestein tai fokusryhmin. Kansalaisten tietoisuutta hyödyllisistä palveluista olisi hyvä saada nostettua erilaisin markkinointikeinoin. 12

13 3. Mobiilikäyttö

14 3. Mobiilikäyttö 1/4 Eri päätelaitteiden ja näyttökokojen huomioiminen Sähköisten palveluiden mobiilikäyttö kasvaa nopeaan tahtiin, minkä vuoksi mobiilikäyttö ja sen tarpeet on tärkeä huomioida jokaisessa palvelussa. Suurimassa osassa tutkimukseen valituista palveluista mobiilikäyttöä ei ole vielä huomioitu riittävällä tavalla. Tämän vuoksi pienellä näytöllä sivut ovat liian hankalalukuisia ja -käyttöisiä tai jo tablettikoossa asettelu rikkoutuu (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Oma.yrityssuomi.fi, Lupapiste.fi, Hyvis.fi, Mielenterveystalo.fi). Lupapiste.fi-portaali, eharava.fi-portaali ja Opintopolku.fi mukautuvat jo varsin hyvin pienellekin näytölle ja palvelevat mobiilikäyttäjiä siksi paremmin kuin monet muut palvelut. eharava.fin kyselyt eivät tosin skaalaudu puhelimen näytölle, mutta näyttävät tablettikoossa jopa selkeämmiltä kuin isolla näytöllä. Opintopolku.finkin skaalautuvuudessa on myös puutteita. Muutamien sivustojen käyttäminen esim. tabletilla onnistuu varsin mukavasti (esim. Opi.palkka.fi, etarkkailija.fi). Osa palveluista on toki sellaisia, ettei niitä välttämättä tulisi käytettyä usein mobiililaitteilla, mutta siihenkin on syytä varautua tulevaisuudessa. Jatkuu 14

15 3. Mobiilikäyttö 2/4 Eri päätelaitteiden ja näyttökokojen huomioiminen Jatkuu Varmistetaan jatkossa, että palvelut tukevat vähintäänkin mobiilikäytölle tyypillisiä käyttötapauksia. Tunnistetaan mahdolliset mobiilikäyttötapaukset. Esim. seurataan web-analytiikkadataa mobiilikäytöstä. Varmistetaan että mobiililaitteella onnistuu ongelmitta ainakin: Tiedon haku ja sivuston selaaminen Sisältöjen lukeminen ja esim. videoiden katsominen Lyhyiden lomakkeiden täyttäminen. Esim. Kansalaisaloite.fissä kansalaisaloitteen kannattaminen älypuhelimella on todennäköinen käyttötapaus, mutta tällä hetkellä turhan hankalaa. Jatkuu 15

16 3. Mobiilikäyttö 3/4 Eri päätelaitteiden ja näyttökokojen huomioiminen Jatkuu Varmistetaan että palveluiden käyttäminen on vaivatonta myös mobiililaitteilla. Mobiilistrategian valitseminen on tärkeä päätös, joka kannattaa tehdä riittävän varhaisessa vaiheessa. Eri vaihtoehdot ovat: Yksi ja sama sivusto kaikille päätelaitteille Toimiva ratkaisu silloin, kun mobiilikäyttö on vähäistä, sisältö ja toiminnalisuudet ovat yksinkertaisia tai kun resursseja on vähän. Mobiilikäyttötapausten tunnistaminen ja huomioiminen erityisen tärkeää. Huomioiminen voidaan toteuttaa esim. mobiiliystävällisin laajennuksin tai mobiilioptimoinnin avulla (ks. seuraava sivu). Responsiivinen toteutus Mukautuva asettelu pienelle, keskikokoiselle ja suurelle näytölle mahdollistaa usein varsin sujuvan mobiilikäytön, koska tekstit ja toiminnot skaalautuvat kullekin näyttökoolle sopiviksi. Suunnittelu ja toteutus vaatii lisätyötä. Erillinen mobiiliversio Erillinen mobiiliversio on usein karsitumpi kuin täysi versio. Suurimpana haasteena on yhtenäisen käyttökokemuksen saavuttaminen sekä toimintojen ja sisällön löydettävyyden varmistaminen. Sopivan strategian valinnassa kannattaa konsultoida alan ammattilaista, joka pystyy listaamaan kunkin vaihtoehdon hyvät ja huonot puolet kunkin palvelun kohdalla. Esim. responsiivinen suunnittelu ei ole jokaisen palvelun kohdalla perusteltua, vaan suunnittelun lähtökohdaksi voidaan ottaa esimerkiksi tablettikoko, jonka sisällöt ja toiminnot optimoidaan myös pienemmälle näytölle. Jatkuu 16

17 3. Mobiilikäyttö 4/4 Eri päätelaitteiden ja näyttökokojen huomioiminen Jatkuu Hyödynnetään mobiiliystävällisiä laajennuksia tai mobiilioptimointia täysikokoisilla sivustoilla. Esim. Tehdään klikattavista alueista riittävän suuria ja ilmavia. Tämä tarkoittaa sitä, että alueiden tulisi olla minimissään 7 x 7 mm eli noin 40 x 40 px suuruisia ja niiden välin noin 2 mm eli noin 10 px. Tämä koskee esim. linkkejä, painikkeita ja lomakekenttiä. Vähennetään tietojen syöttämisen tarvetta esim. hyödyntämällä GPS-paikannusta ja automaattisesti tarjottavia syötteitä. Esim. kirjautuneelle käyttäjälle tulisi ehdottaa niitä tietoja, jotka ovat jo tiedossa. Kiinnitetään päähuomio sisältöön navigaatiovalikoiden sijasta. Esitetään sisältöalue riittävän kapeana, jotta sivuja ei tarvitse vierittää jatkuvasti vaakasuunnassa luettaessa. Esitetään esim. puhelinnumerot linkkeinä (esim. Opintopolku.fi). Varmistetaan riittävät kontrastit, koska erilaiset näytöt toistavat esim. värejä erilailla. Varmistetaan että oleellista tietoa ei esitetä hovereissa, joita kosketusnäytöllä ei saa esille. Sivuston tulisi tunnistaa päätelaitteen ominaisuuksia (esim. yhteyden nopeus, näytön koko) ja mukauttaa esim. kuvien kokoa ja tarkkuutta. Tarjotaan vahva tunnistautuminen mobiilivarmenteella. 17

18 4. Käyttöliittymäratkaisut 4.1. Yleistä 4.2. Etusivu 4.3. Navigointi 4.4. Asettelu 4.5. Rekisteröityminen ja kirjautuminen 4.6. Lomakkeet 4.7. Listat 4.8. Kartat

19 4.1. Yleistä Yleistä Valituilla käyttöliittymäratkaisuilla ja niiden viimeistelyn tasolla on hyvin suuri merkitys palvelun käyttökokemukselle. 19 Hyvän käyttökokemuksen varmistamiseksi palveluiden suunnittelussa, kuten myös jatkokehityksessä, kannattaa panostaa laadukkaaseen käyttöliittymäsuunnitteluun. Käyttöliittymäsuunnittelijaa kannattaa hyödyntää myös toteutusvaiheessa varmistamassa, että toteutus vastaa suunnittelua. Myös laadukkaan visuaalisen suunnittelun avulla pystytään varmistamaan mm. oikeiden elementtien ja sisältöjen korostuminen sekä miellyttävä ulkoasu. 19

20 4.2. Etusivu 1/3 Etusivu Etusivu kertoo käyttäjälle hyvin paljon palvelusta, ja jo etusivun perusteella käyttäjä helposti muodostaa tietynlaisen mielikuvan palvelusta. Tämän vuoksi etusivun sisältöihin, asetteluun ja ulkoasuun on tärkeä kiinnittää huomiota. 20 Suurimmalla osalla palveluista onkin jo varsin onnistunut etusivu, esim. Etusivulla on esillä hyvä ja ytimekäs kuvaus palvelun tarkoituksesta. Käyttäjä ohjataan etusivulta selkeästi palvelun pääsisältöihin tai -toimintoihin. Etusivu huomioi käyttäjäryhmän erityistarpeet. Jatkuu 20

21 4.2. Etusivu 2/3 Etusivu Pyritään etusivulla selkeään, raikkaaseen ja miellyttävään ulkoasuun ja asetteluun. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Lupapiste.fi, eharava.fi, etarkkailija.fi. Muutamilla etusivuilla on tällä hetkellä turhan paljon sisältöä, mikä hankaloittaa sisällön silmäilyä, palvelun tarjoaman hahmottamista sekä sopivan etenemispolun löytämistä (esim. Oma.yrityssuomi.fi). Osa etusivuista kaipaa myös selkeämpää ja ilmavampaa asettelua, mikä myös tukisi sisällön silmäiltävyyttä ja etenemisvaihtoehtojen havaittavuutta (esim. Oma.yrityssuomi.fi, Opintopolku.fi). Esitellään palvelun tarkoitus ytimekkäästi ja tarjotaan tarvittaessa linkki tarkempaan kuvaukseen. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Opi.palkka.fi, eharava.fi, etarkkalija.fi, Palveluvaaka.fi, Hyvis.fi, Mielenterveystalo.fi. Jatkuu 21

22 4.2. Etusivu 3/3 Etusivu Jatkuu 22 Nostetaan palvelun päätoiminnot esiin sekä asettelun että visuaalisen suunnittelun keinoin. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Oma.yrityssuomi.fi sähköinen työpöytä, Lupapiste.fi, etarkkailija.fi. Tarjotaan kirjautuneelle käyttäjälle personoitua sisältöä, mikä kannustaa käyttäjiä rekisteröitymään. + Esim. Otakantaa.fi, Oma.yrityssuomi.fi, Lupapiste.fi, etarkkailija.fi. 22

23 4.3. Navigointi 1/4 Päävalikko Monissa palveluissa navigointi on toteutettu varsin mallikkaasti, mutta osassa navigointi kaipaa vielä kehittämistä. Tarjotaan johdonmukaisesti toimiva päävalikko. Esim. esitetään ensimmäisenä linkki etusivulle ja korostetaan nykyinen sivu (esim. Kansalaisaloite.fi). Esim. muutamista palveluista puuttuu päävalikko kokonaan (esim. Oma.yrityssuomi.fi, Opintopolku.fi) tai se häviää tai muuttuu yllättäen (esim. Opi.palkka.fi, Hyvis.fi). Nostetaan päävalikko selkeästi esiin muusta sisällöstä. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Lupapiste.fi, etarkkailija.fi, eharava.fi, Hyvis.fi. 23

24 4.3. Navigointi 2/4 Valikot Tarjotaan matala ja selkeä navigaatiorakenne, jotta tarjoaman hahmottaminen ja sisällön löydettävyys olisi helppoa. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, etarkkailija.fi. Esitetään mahdolliset rinnakkaiset palvelut esim. omilla välilehdillään, jotta palvelusta toiseen siirtyminen olisi vaivatonta. + Esim. Kansalaisaloite.fi ja Otakantaa.fi. Esitetään toisen tason valikko joko vasemmassa reunassa tai välilehtinä. + Esim. Otakantaa.fi, etarkkailija.fi. Tarjotaan murupolku, kun navigaatiotasoja on useampia. + Passivoidaan murupolun viimeinen linkki eli nykyisen sivun linkki. Esim. Otakantaa.fi, Hyvis.fi. 24

25 4.3. Navigointi 3/4 Linkit Suunnitellaan linkeille erottuva tyyli ja korostetaan pääsisältöihin vieviä linkkejä. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Lupapiste.fi, Opintopolku.fi, Mielenterveystalo.fi. Varmistetaan että samaa tyyliä ei käytetä muualla kuin linkeissä (esim. Oma.yrityssuomi.fin siniset otsikot). Kerrotaan linkkiteksteissä selvästi, mihin linkit vievät. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Mielenterveystalo.fi/aikuiset. Erotellaan palvelun ulkopuolelle vievät linkit sisäisistä linkeistä ja merkitään ne selkeästi. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Opi.palkka.fi, Mielenterveystalo.fi/aikuiset. Jatkuu 25

26 4.3. Navigointi 4/4 Linkit Jatkuu Tarjotaan sisältösivuilla etenemisvaihtoehtoja ja ristiinlinkityksiä (esim. linkkilistoja). + Esim. Kansalaisaloite.fi, Lupapiste.fi, Hyvis.fi. Esitetään linkkilistat riittävän ilmavasti, jotta linkkeihin on helppo osua myös kosketusnäytöllä. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Mielenterveystalo.fi/aikuiset. 26

27 4.4. Asettelu Sivujen asettelu Sivujen rakenne ja asettelu on suurimmassa osassa palveluista kunnossa. Esitetään yhdessä näkymässä sopiva määrä sisältöä riittävän ilmavasti, helposti hahmotettavasti ja loogisessa järjestyksessä. Asetetaan sisältöalue sopivan levyiseksi, jotta luettavuus säilyy ja jotta sivut eivät turhaan veny (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Opintopolku.fi, Mielenterveystalo.fi/aikuiset). Jaotellaan sivut eritasoisilla erottuvilla väliotsikoilla. Pitkiä sivuja voi myös rytmittää esim. kuvin, luetteloin ja linkkilistoin (esim. Lupapiste.fi, Opintopolku.fi, Mielenterveystalo.fi/aikuiset). Säilytetään sivujen asettelu pääosin yhdenmukaisena sivulta toiselle siirryttäessä, ja pidetään tutut elementit aina samoista paikoista. Asettelu ei rikkoudu pienemmilläkään näytöillä. 27

28 4.5. Rekisteröityminen ja kirjautuminen 1/4 Rekisteröityminen Jokaisessa palvelussa rekisteröityminen on toteutettu hieman eri tavalla. Esim. Vetuma, sähköpostivahvistus, Facebook-rekisteröityminen, Google-kirjatuminen. Käyttäjältä kysytään hieman erilaisia tietoja eri palveluissa. Salasanan vaatimukset vaihtelevat. Rekisteröityminen kaipaakin yhtenäistämistä. Mietitään tarkasti missä tilanteissa rekisteröityminen ja kirjautuminen ovat tarpeen. Käyttäjien on usein vaikea muistaa erilaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Onneksi käyttäjätunnuksena käytetään suurimmassa osassa palveluita käyttäjän sähköpostiosoitetta. Ei vaadita käyttäjää rekisteröitymään suotta ja hyödynnetään personoinnissa tarvittaessa evästeitä (esim. Opintopolku.fin muistilista). Esim. Osallistumisympäristön palveluilla on olemassa yhtenäiset kirjautumistarinat. Jatkuu 28

29 4.5. Rekisteröityminen ja kirjautuminen 2/4 Rekisteröityminen Jatkuu Tarjotaan eheä ja suoraviivainen rekisteröitymisprosessi. Motivoidaan käyttäjää rekisteröitymään tuomalla rekisteröityminen ja sen hyödyt esille (esim. Oma.yrityssuomi.fi, Lupapiste.fi, etarkkailija.fi). Hyötyjä voivat olla esim. sähköinen asiointi sekä tallennetut tiedot ja automaattisyötteet. Henkilökohtaisten tietojen säilyttämisestä ja mahdollisesta luovuttamisesta on myös syytä mainita (esim. Google- ja Facebookkirjautumiseen liittyen). Jatkuu 29

30 4.5. Rekisteröityminen ja kirjautuminen 3/4 Rekisteröityminen...Jatkuu Rekisteröityminen ei saa kadottaa mahdollisesti kesken olevan prosessin tietoja. Esim. etarkkailija.fissä jo vahdin tallentaminen vaatii rekisteröitymistä, mutta luotu vahti katoaa rekisteröitymisen aikana. Yhdenmukaistetaan rekisteröitymistä palveluiden välillä. Esim. mietitään mitä tietoja missäkin tilanteessa rekisteröitymisen yhteydessä on välttämätöntä kysyä, ja pyritään minimoimaan kysytyt tiedot. Esim. asetetaan salasanalle samanlaiset vaatimukset. 30

31 4.5. Rekisteröityminen ja kirjautuminen 4/4 Kirjautuminen Tehdään kirjautumisesta suoraviivaista ja nopeaa. Esitetään kirjautumislinkki ja uloskirjautuminen oikealla yläpalkissa (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, etarkkailija.fi, Lupapiste.fi). Esitetään kirjautumiskentät riittävän pitkinä, jotta esimerkiksi normaalimittainen sähköpostiosoite näkyy kentässä kokonaan (esim. Lupapiste.fi, Otakantaa.fi, Lupapiste.fi). Nostetaan kirjautuneen käyttäjän personoidut sisällöt selkeästi esille (esim. Otakantaa.fi, Oma.yrityssuomi.fi, Lupapiste.fi). Varmistetaan kuitenkin, että myös kirjautumisen jälkeen pääsee takaisin julkiselle sivustolle (esim. tämä puuttuu Lupapiste.fistä). Tarjotaan vahvan tunnistautumisen rinnalla tarvittaessa heikompi rekisteröityminen, jolla pääsee esim. tutustumaan palveluun (esim. Otakantaa.fi, Oma.yrityssuomi.fi). Tarjotaan helposti huomattava linkki uuden salasanan tilaamiseen (esim. Otakantaa.fi, Lupapiste.fi). 31

32 4.6. Lomakkeet 1/7 Vaiheistus ja navigointi Lomakesuunnittelussa havaittiin melko paljon eroja: osassa palveluista lomakkeet on toteutettu hyvin mallikkaasti (esim. Kansalaisaloite.fi, Opintopolku.fi, Lupapiste.fi), mutta osassa lomakkeet kaipaavat vielä hiomista. Jaetaan lomakkeet loogisiksi, sopivan mittaisiksi vaiheiksi. Esitetään vaihepolku selkeästi lomakkeen yläreunassa ja nimetään sen vaiheet kuvaavasti (esim. Kansalaisaloite.fi, Opintopolku.fi, Lupapiste.fi, Mielenterveystalo.fi). Mahdollistetaan helppo liikkuminen vaiheiden välillä. Varmistetaan että lomakkeen etenemisjärjestys on helppo hahmottaa. Esitetään sivuilla selkeät etenemispainikkeet ja tehdään vaihepolun otsikoista tarvittaessa linkkejä (esim. Opintopolku.fi, Mielenterveystalo.fi). Esim. Oma.yrityssuomi.fin Liiketoimintasuunnitelmassa sivuilta ei löydy lainkaan etenemispainikkeita. Esim. Opi.palkka.fissä on esitetty hämmentävästi kaksi erillistä vaihepolkua (vasemmalla ja lomakkeen alussa), minkä vuoksi etenemisjärjestys on hankala hahmottaa. 32

33 4.6. Lomakkeet 2/7 Asettelu Eritellään lomakkeen osiot on selkeiksi kokonaisuuksiksi visuaalisesti sekä sivutetaan lomakkeet loogisesti. Esim. Kansalaisaloite.fissä pitkä lomakesivu on eroteltu visuaalisesti loogisiksi kokonaisuuksiksi. Esim. Opintopolku.fissä hakemus on jaoteltu selkeiksi ja sopivanmittaisiksi vaiheiksi. Esim. Lupapiste.fissä pitkien lomakesivujen osiot muodostavat visuaalisesti selkeitä kokonaisuuksia. Osiot on mahdollista minimoida. Esitetään jokaiselle lomakesivulle yhteiset perustiedot lomakesivun yläreunassa. Esim. Lupapiste.fissä hankkeen perustiedot löytyvät jokaisen lomakesivun yläreunasta. 33

34 4.6. Lomakkeet 3/7 Kentät Asetellaan kenttäotsikot ja kentät selkeästi ja yhdenmukaisesti. Tasataan kenttäotsikot vasemmalle ja esitetään ne lähellä kenttiä (esim. Kansalaisaloite.fi, Lupapiste.fi). Varmistetaan, että tietojen syöttäminen on vaivatonta. Merkitään pakolliset kentät *-merkillä tai jopa värillisellä kehyksellä. (Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Opintopolku.fi, Lupapiste.fi, Hyvis.fi). Varmistetaan että kenttien pituus vastaa niihin tulevien syötteiden kokoa (esim. Opintopolku.fi, Lupapiste.fi). Tarjotaan kentissä automaattisia syötteitä aina kun mahdollista (esim. Lupapiste.fissä hakijan tiedot), ja päivämääräkentissä tekstikentän lisäksi myös kalenterielementti. Varmistetaan, että eteneminen kenttien välillä onnistuu näppäimistöllä esim. käyttämällä tabulaattoria (esim. Opintopolku.fi). Varmistetaan, että uusien rivien tai muiden sisältöjen lisääminen on suoraviivaista ja lisäämiseen tarkoitetut painikkeet erottuvat hyvin (esim. Kansalaisaloite.fi). Esim. Otakantaa.fissä paikkakuntien, asiasanojen ja henkilöiden lisääminen on hidasta ja hankalaa. 34

35 4.6. Lomakkeet 4/7 Ohjeet Tarjotaan lomakkeen täyttämiselle ohjeet sekä yleisellä tasolla että yksittäisille kentille. Tarjotaan yksittäisten kenttien ohjeet joko suoraan lomakesivulla esim. kentän alla tai esim. kentän perään sijoitetun (?)-painikkeen takana (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Opintopolku.fi, Opi.palkka.fi). Ohje voi myös ilmestyä käyttäjän klikatessa kenttää (esim. Kansalaisaloite.fi, Lupapiste.fi). Avataan ohjeet siten, että ohjeita on mahdollista seurata lomaketta täytettäessä (esim. Kansalaisaloite.fi, Lupapiste.fi, eharava.fi karttaohje, Opi.palkka.fi). Kerrotaan esim. liitetiedostojen sallitut muodot ja koko (esim. Lupapiste.fi). 35

36 4.6. Lomakkeet 5/7 Virheilmoitukset Tarjotaan kuvaavat ja helposti huomattavat virheilmoitukset. Virheilmoitusten tulee ilmestyä virheellisten kenttien lähelle (esim. ylätai alapuolelle tai viereen). Lisäksi niiden tulee olla visuaalisesti helppoja havaita sivua silmäillessä (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Opintopolku.fi). Kenttäkohtaisten virheilmoitusten lisäksi sivun yläreunassa on syytä esittää kooste virheistä (esim. Kansalaisaloite.fi). Virheilmoituksen tulee kertoa, mikä käyttäjän syötteessä on pielessä ja miten syöte tulee korjata (esim. Kansalaisaloite.fi, Oma.yrityssuomi.fi). 36

37 4.6. Lomakkeet 6/7 Kyselyt Kyselyiden toteuttamisessa kannattaa tarvittaessa ottaa mallia tunnetuista kyselytyökaluista (esim. Webropol ja Digium). Kyselyn rakenteen tulee olla helppo hahmottaa. Nimetään ja vaiheistetaan kyselyn osiot selkeästi (esim. eharava.fi). Monisivuisissa kyselyissä jo täytettyjen vaiheiden tulisi erottua täytettävistä visuaalisesti. Toteutetaan eteneminen sivulta toiselle selkeillä etenemispainikkeilla (esim. Yrittäjätesti, eharava.fi), joista Seuraava on esitetty oletuspainikkeena. Lopussa lähettämispainikkeen tulee erottua hyvin (esim. eharava jossa (x) tosin hieman hämää). Esitetään yhdellä kyselysivulla on sopivasti sisältöä. Esim. eharava.fi, Mielenterveystalo.fi, Hyvis.fi. Oma.yrityssuomi.fin Yrittäjätestissä on esitetty vain yksi kysymys kerralla, mikä saa kyselyn vaikuttamaan pitkältä ja hidastaa kyselyn täyttämistä. 37

38 4.6. Lomakkeet 7/7 Kyselyt Mahdollistetaan helppo vastaaminen. Esim. valintapainikkeiden ja -ruutujen klikkausalueiden tulee olla riittävän suuret ja myös tekstin on hyvä olla klikattava (esim. Oma.yrityssuomi.fi Liiketoimintasuunnitelma, Mielenterveystalo.fi). Muotoillaan ja esitetään kysymykset miellyttävällä tavalla, ja erotetaan vastausvaihtoehdot selkeästi kysymyksistä (esim. Hyvis.fi, Mielenterveystalo.fi). Useamman vakiovastausvaihtoehdon väittämät kannattaa esittää matriisissa (esim. eharava.fi). Pitkä kyselyn tulisi pystyä tallentamaan ja vastaamista jatkamaan tarvittaessa myöhemmin. Esim. aikakatkaisu ei saa kadottaa vastauksia, kuten Oma.yrityssuomi.fin Yrittäjätestissä käy. 38

39 4.7. Listat 1/2 Listat Muutamissa palveluissa on jo hyvin mallikkaasti toteutettuja listanäkymiä, joista muutamien muiden palveluiden kannattaa ottaa mallia. Tehdään pitkistä listoista (esim. hakutulokset) helpot selata. Mahdollistetaan listan järjestäminen oleellisten kriteerien perusteella (esim. aika) sekä rajaaminen joko valmiilla rajausvaihtoehdoilla tai hakekentällä (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Opintopolku.fi, Lupapiste.fi). Esim. Oma.yrityssuomi.fissä palveluhakemisto on hidas käyttää, koska hakurajauksien käyttölogiikka on hankala ymmärtää, asiasanahaku turhan tarkkaan rajattu ja hakutulosten lista voi olla pitkä ja hankalalukuinen. Esim. Opintopolku.fissa hakutulosten rajaaminen sijainnin mukaan on tosin hankalaa, koska kenttä tunnistaa vain kunnat ja kaupungit, ei maakuntia. Esim. etarkkailija.fissä julkisten vahtien haku ei tunnista taivutettuja sanoja (esim. Uusimaa vs. Uudenmaan). Artikkelilistoja ei voi järjestää tai suodattaa. Pitkällä sivulla otsikko- tai hakupalkki seuraa kuitenkin kätevästi mukana vieritettäessä sivua alas. Jatkuu 39

40 4.7. Listat 2/2 Listat Jatkuu Yhdelle listasivulle tulisi mahtua riittävän monta riviä (esim. 20). Esitetään useammalle sivulle leviävän listan sivutukset riittävän isoina linkkeinä sekä listan ylä- että alapuolella (esim. Kansalaisaloite.fi, Lupapiste.fi). Varmistetaan, että rivinväli on riittävän suuri, jotta listan luettavuus säilyy. Rivit tulee erottaa selvästi toisistaan esim. kevyellä väliviivalla tai värittämällä kevyesti joka toisen rivin (esim. Kansalaisaloite.fi, Lupapiste.fi). Varmistetaan että hakutulosten otsikot ovat kuvaavia. Esim. Hyvis.fissä hakutuloksista on hankala erottaa, mihin aluesivuun kukin hakutulos liittyy. 40

41 4.8. Kartat 1/3 Kartta Rakennetun ympäristön ja asumisen palveluissa karttojen avulla pystytään esittämään arvokasta paikkatietoa. Kartoissa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin seikkoihin: Tarjotaan hyvä karttahaku, joka toimii esimerkiksi syöttämällä haluttu paikkakunta tai tarkka osoite kenttään, joka tarjoaa mahdollisia sijainteja käyttäjän syötteen perusteella. Esim. Lupapiste.fi, eharava kyselyn luominen, etarkkailija.fi. Esim. eharavan kyselyissä karttaa pystyy ainoastaan selaamaan. Esitetään kartta oletusarvoisesti sopivalla tarkkuudella aina tarvittaessa. Esim. tunnistetaan käyttäjän nykyinen sijainti tai hyödynnetään käyttäjän jo mahdollisesti aiemmin syöttämää paikka- tai osoitetietoa. Esim. etarkkailija.fissa Aluerajaus kartalta -sivu tunnistaa käyttäjän sijainnin ja rajaa karttaa automaattisesti sen mukaan. Esim. Lupapiste.fin hakemussivulla kartta on esitetty sopivalla tarkkuudella, jossa tontti erottuu selvästi. Esim. eharavassa kyselyn luojaa kannattaa ohjata oletusnäkymän valinnassa. Jatkuu 41

42 4.8. Kartat 2/3 Kartta Jatkuu Varmistetaan karttatoimintojen helppokäyttöisyys. Merkintöjen tekemisen tulisi olla suoraviivaista ja merkintöjen erottua hyvin. Tarjotaan tarvittaessa helposti löydettävät ja kartan rinnalla näkyvät ohjeet. Esim. eharava-kyselyissä karttatoiminnot ovat pääosin selkeitä. Reittien merkitseminen tosin on kömpelöä. Kyselyn luomisessa on varsin hyvät karttaohjeet. Vapaa aluerajaus kaipaisi lyhyttä ohjetta eharavassa ja etarkkailija.fissä. Esitetään karttamerkinnät selkeästi, jotta esimerkiksi valittu piste, alue tai reitti erottuu. Esim. eharava-kyselyn luomisessa karttamerkinnät erottuvat hyvin, mutta kyselyissä karttamerkinnät saisivat erottua paremmin taustasta ja toisistaan. Esim. Lupapiste.fissä valinta voisi erottua paremmin. Jatkuu 42

43 4.8. Kartat 3/3 Kartta Jatkuu Mietitään, miten sisällön selaamisesta kartalla voitaisiin hyötyä. Varmistetaan, että kartta ja sen päälle aukeavat sisällöt ovat riittävän suuria. Yhdistetään kartan päälle aukeava sisältö selkeästi sisältöön liittyvään pisteeseen kartalla. Esim. etarkkailija.fissä artikkelien selaaminen kartalla on hyvä idea, mutta se ei vielä tunnu toimivan riittävän helposti. Kartta on varsin pieni eivätkä kartan päälle aukeavat kuplat yhdisty selvästi kartalla oleviin nuppineuloihin. Esim. eharava-kyselyissä karttapisteisiin on varsin selkeästi yhdistetty kysymyksiä. Kannattaa myös miettiä voisiko kyselyjä etsiä listan sijaan myös kartalta. 43

44 5. Sisältö ja visuaalinen ilme 5.1. Sisältö 5.2. Luettavuus 5.3. Visuaalinen ilme

45 5.1. Sisältö 1/3 Ymmärrettävyys ja löydettävyys Tekstit on kirjoitettu monissa palveluissa varsin selkeästi ja ymmärrettävästi. Kannattaa kuitenkin muistaa välttää käyttäjille vieraita termejä. Teksteissä tulisi välttää esim. organisaatiolähtöisiä termejä sekä lakitekstiä. Panostetaan myös sisällöntuotannon suunnitteluun. Esim. mietitään puhutellaanko käyttäjää vai käytetäänkö pasiivia. Sisällön löydettävyyskin on suurimmassa osassa palveluista helppoa selkeän ja matalan navigaatiorakenteen ansiosta. Varmistetaan sisällön helppo löydettävyys sekä valikoiden, ristiinlinkitysten että hakutoiminnon avulla. Tiedonjakoon keskittyvissä palveluissa hakutoiminto kaipaa usein kehittämistä (esim. Otakantaa.fi, Hyvis.fi, Mielenterveystalo.fi). Esim. Opintopolku.fissä sisältö on hieman hankala löytää päävalikon puuttuessa. 45

46 5.1. Sisältö 2/3 Ohjeet Monista palveluista löytyy jo varsin hyvät ja kattavat ohjeet. Tarjotaan tarvittaessa erillinen ohjesivu, jossa on kuvattu sivuston tarkoitus ja päätoiminnot. + Esim. Kansalaisloite.fi, Opintopolku.fi, Lupapiste.fi, Opi.palkka.fi. Ohjataan käyttäjää käyttöliittymässä lyhyiden ohjeiden ja vinkkien avulla. + Esim. Oma.yrityssuomi.fi. Tarjotaan lomakkeissa kenttäkohtaiset ohjeet ja vihjetekstejä. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Opintopolku.fi, Lupapiste.fi. 46

47 5.1. Sisältö 3/3 Palautteet Palautteissa havaittiin melko paljon eroavaisuuksia. Tarjotaan helposti huomattava ja riittävä tekstipalaute aina toiminnon onnistumisesta (esim. tallentaminen), keskeneräisyydestä (esim. haetaan tietoja) ja puutteista (esim. virheilmoitukset). + Esim. Otakantaa.fi, Lupapiste.fi. Esim. Oma.yrityssuomi.fin Yrittäjätestin hyvin hitaasta avautumisesta ei saa palautetta, joten testi vaikuttaa toimimattomalta. Varmistetaan peruuttamattomat toiminnot käyttäjältä (esim. poistaminen). + Esim. Lupapiste.fi. 47

48 5.2. Luettavuus 1/4 Kontrasti Kaikissa palveluissa on puutteita tekstien luettavuudessa. Eniten ongelmia havaittiin tekstien kontrasteissa. Etenkin valkoinen teksti värillisellä pohjalla tai haalea värillinen teksti vaalealla pohjalla heikentää esim. otsikoiden luettavuutta. Haaleat tekstikentät eivät meinaa erottua taustasta (esim. Opintopolku.fi haku). Varmistetaan riittävä tekstin ja taustan välinen kontrasti. Pyritään WCAG 2.0:n AA-tasoon. Hyödynnetään esim. Firefoxin WCAG Contrast Checker -lisäosaa. Huolehditaan myös tekstikenttien ja hoverefektien (esim. linkkityylin vaihtuminen osoittimen alla) kontrastista. + Esim. eharava.fissä ja Opintopolku.fissä kontrastit ovat pääosin kunnossa. 48

49 5.2. Luettavuus 2/4 Fontti Monissa palveluissa on varsin pieni fontti (esim. Oma.yrityssuomi.fi, Opi.palkka.fi, Lupapiste.fi, Mielenterveystalo.fi). Kapiteelikirjaimin kirjoitetut tekstit ovat hitaita lukea (esim. Opi.palkka.fi valikko, Mielenterveystalo.fi nuorten alavalikko). Kasvatetaan fonttikokoa tarvittaessa ja varmistetaan, että fontti on luettavaa eri selaimilla ja päätelaitteilla. Kannattaa muistaa, että eri fontit vaativat erilaisen fonttikoon ollakseen helposti luettavissa. Vältetään kapiteelikirjaimia. + Esim. eharava.fi-portaalissa ja Hyvis.fissä fonttikoko on pääosin kunnossa. 49

50 5.2. Luettavuus 3/4 Yleistä luettavuudesta Osassa palveluista turhan leveät tekstipalstat heikentävät luettavuutta (esim. Otakantaa.fi, eharava.fi). Toisaalta muutamissa palveluissa turhan kapeat tekstipalstat tai pienet vieritettävät tekstialueet pidentävät sivuja turhaan ja heikentävät sivujen silmäiltävyyttä (esim. Opi.palkat.fi, Mielenterveystalo.fi). Lomakesivujen luettavuus heikkenee ilman selkeää otsikko- ja kenttärakennetta (esim. eharava.fi kyselyt). Linkkilistojen luettavuus ja klikattavuus etenkin mobiililaitteilla kärsii, kun linkit on esitetty liian tiiviisti (esim. Mielenterveystalo.fi, Hyvis.fi). Jatkuu 50

51 5.2. Luettavuus 4/4 Yleistä luettavuudesta Jatkuu Määritellään sisältöalueelle sopiva leveys. Asetetaan sisältöalueelle tarvittaessa maksimileveys, jotta sisältö ei veny turhan leveäksi isossa selainikkunassa. Vältetään vieritettäviä tekstielementtejä. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Opintopolku.fi. Määritellään sisältösivuille (esim. teksti-, lomake- ja kyselysivut) selkeät ja erottuvat otsikko- ja leipätekstityylit. + Esim. Kansalaisaloite.fi, Opintopolku.fi. Esitetään linkkilistat riittävän ilmavasti, jotta linkkeihin on helppo osua myös kosketusnäyttölaitteilla. + Esim. Hyvis.fi alatunniste. 51

52 5.3. Visuaalinen ilme 1/3 Selkeys, johdonmukaisuus 52 Ulkoasun selkeyden ja johdonmukaisuuden kannalta on tärkeää, että: Tarjotaan yksinkertainen ja neutraali ulkoasu. Varmistetaan, että tärkeimmät elementit nousevat esiin eikä mikään ylimääräinen kilpaile käyttäjän huomiosta. Esim. Lupapiste.fissä ja etarkkailija.fissä on selkeä ja minimalistinen ulkoasu, jossa tärkeitä elementtejä on korostettu hyvin. Säilytetään ulkoasun tunnistettava teema palvelun sisällä navigoidessa. Esim. Opi.palkka.fissä ulkoasu muuttuu turhan paljon etusivulta poistuttaessa. Myös eharava.fissä kyselyiden ulkoasu eroaa selvästi portaalin nykyaikaisesta ulkoasusta. Jatkuu 52

53 5.3. Visuaalinen ilme 2/3 Selkeys, johdonmukaisuus Jatkuu Varmistetaan, että samaan kokonaisuuteen kuuluvilla palveluilla on helposti yhdistettävä ja yhdenmukainen teema. Toisaalta erillisten palveluiden tulee erottua riittävästi toisistaan. Esim. Kansalaisaloite.fi, Kuntalaisaloite.fi ja Otakantaa.fi muodostavat selkeän ja tunnistettavan kokonaisuuden, jonka kaikilla osilla on kuitenkin oma personoitu teemansa. Esim. Oma.yrityssuomi.fi-palvelussa sama teema toistuu niin etusivulla kuin työtiloissa ja työkaluissakin, joten ne yhdistyvät selkeästi. Esim. Mielenterveystalo.fissä etusivun ulkoasu säilyy aikuisten sivustolla, mutta nuorten sivustolla ulkoasu muuttuu kokonaan. On hyvä, että erilaisilla on teemoilla on pyritty vastaamaan eri kohderyhmien tarpeisiin. Esim. Hyvis.fissä etusivun ja aluesivustojen erottaminen toisistaan saisi olla helpompaa. Jatkuu 53

54 5.3. Visuaalinen ilme 3/3 Houkuttelevuus, miellyttävyys Palvelut ovat jakautuneet selvästi kahteen luokkaan ulkoasunsa suhteen: Osalla palveluista on nykyaikainen, selkeä ja miellyttävä ulkoasu. Näissä palveluissa pääasiallinen ilme on neutraalin rauhallinen, mutta muutamin värein ja kuvin ulkoasuun on saatu eläväisyyttä sekä tärkeiden elementtien korostuksia (esim. Kansalaisaloite.fi, Otakantaa.fi, Lupapiste.fi, eharava.fi kyselyiden luominen, etarkkailija.fi). Osalla on hieman vanhanaikaisempi ulkoasu, joka ei toimi yhtä houkuttelevasti (esim. Oma.yrityssuomi.fi, Opi.palkka.fi, Opintopolku.fi, eharava.fi kyselyt, Hyvis.fi, Mielenterveystalo.fi). Pyritään nykyaikaiseen, raikkaaseen, miellyttävään ja viimeisteltyyn ulkoasuun. Hyödynnetään ammattitaitoista graafista suunnittelijaa. 54

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

Thl.fi. Käytettävyyden asiantuntija-arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kati Haanpää, Katri Kleemola. Marjo Haahtela 20.12.

Thl.fi. Käytettävyyden asiantuntija-arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kati Haanpää, Katri Kleemola. Marjo Haahtela 20.12. Thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kati Haanpää, Katri Kleemola Käytettävyyden asiantuntija-arviointi Marjo Haahtela 20.12.2013 Sisältö 1. Johdanto 2. Havainnot 2.1. Nykyisiä hyviä ratkaisuja 2.2.

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje

Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Sähköinen kuljetuspalveluhakemus - Käyttöohje Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Firefox 3.5 eteenpäin Opera 10.5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 27.9.2009 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on?

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto

JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen. JHS-jaosto JHS129 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS-jaosto 23.05.2014 Sisältö Käsitteet ja tavoitteet Työskentelyprosessi Suositusluonnoksen esittely 2 Käsitteet ja tavoitteet 3 Verkkopalvelu

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat

Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat Selkokielisen sivuston saavutettavuuden arvioinnin heuristiikat 1. Graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä näkymää kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohjan rakenne ja ulkoasu sellainen,

Lisätiedot

Opintopolun esteettömyyshaasteet

Opintopolun esteettömyyshaasteet Opintopolun esteettömyyshaasteet Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö suosituksen julkaisuseminaari 31.3.2014 Verkkopäätoimittaja Satu Meriluoto, OPH Palvelun visio Kaikki tieto koulutuksesta kaiken

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista

Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista Tämä opas on luotu verkkosivujen omistajille, verkkosivujen hankkimista suunnitteleville sekä kaikille verkkosivujen kehittämisestä kiinnostuneille. Tässä oppaassa keskitytään perusasioihin, joiden korjaaminen

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Ohjeita informaation saavutettavuuteen

Ohjeita informaation saavutettavuuteen Ohjeita informaation saavutettavuuteen Tarkoitus Kasvattaa tietoisuutta ja lisätä esteettömän informaation aiheen näkyvyyttä ja sen merkitystä elinikäisen tasapuolisen oppimisen mahdollisuuksista Tukea

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Käytettävyys navigoinnista

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Käytettävyys navigoinnista Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 27.9.2009 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on?

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN

LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN LUPAHANKKEET RAKENNUSVALVONNAN SAHKÖISESSÄ ASIOINTIPALVELUSSA - KIRJAUTUMINEN Rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa voi tehdä rakennusvalvonnan lupahakemuksia sähköisesti, sekä katsoa ja täydentää

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille

Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan. Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Piirustusten toimittaminen rakennusvalvontaan Ohje rakennusvalvonnan asiakkaille Yleistä, Ohjeen tarkoitus Tämä ohje on suunnattu etupäässä rakennushankkeesta vastuussa olevalle pääsuunnittelijalle Rakennuslautakunta

Lisätiedot

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä asiakkaille parastapalvelua.fi Sisällysluettelo 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Lähiomaisen yhteystietojen muutos... 4 1.3 Omat palvelusetelit... 4 1.4 Palveluntuottajien

Lisätiedot

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi

Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE. KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 2015 Kangasniemen yrityshakemisto KÄYTTÖOHJE YRITTÄJÄLLE KANGASNIEMEN KUNTA yrityshakemisto.kangasniemi.fi 1 Sisällysluettelo 1. Sivustolle rekisteröityminen... 2 2. Yrityksen lisääminen... 3 2.1. Yritystiedot...

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 %

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka: Voima ja sen komponentit > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Juva 8.12.2016 Heikki Kantonen TKI asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Etelä-Savossa on kokeiltu palautteen keräämistä

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat

Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat Optiman uudet ominaisuudet ja tuotekehityksen suuntaviivat Eric Rousselle Optima päivä, 6.11.2014 Mitä Discendumille kuuluu? Kasvu ja kansainvälistyminen Tulorahoituksella kasvava vakavarainen yritys Panostetaan

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Uuden etusivun ja toiminnallisuuksien esittelymateriaali Aloittava yritys. Päivämäärä:

Uuden etusivun ja toiminnallisuuksien esittelymateriaali Aloittava yritys. Päivämäärä: Uuden etusivun ja toiminnallisuuksien esittelymateriaali Aloittava yritys Päivämäärä: 9.0.0 SISÄLLYSLUETTELO TERMISTÖ JOHDANTO YHTEENVETO MUUTOKSET USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET . TERMISTÖ Termi Etusivu Sisältölaatikko

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen

EU Login. EU Login kirjautuminen. EU Login tilin luominen EU Login EU Login kirjautuminen EU Login järjestelmä mahdollistaa keskitetyn pääsyn useisiin eri Euroopan Komission verkkosovelluksiin yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. EU login varmistaa identiteettisi

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM

Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Suomi.fi / VM Suomi.fi julkishallinto ja julkiset palvelut yhdessä osoitteessa Kansalaisen käsikirjasta Suomi.fi:hin Kansalaisen käsikirja kirjana v. 1992 Kansalaisen käsikirja verkkopalveluna v. 1997 Julkishallinnon

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma?

Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Valtakunnallista kehitystyötä missä mennään SADe-ohjelma? Sähköiset palvelut tulevaisuuden haltuunotto, Rovaniemi 5.6.2013 Ohjelmakoordinaattori Ira Alanko Näkökulmia SADe-ohjelmaan Kuinka toimii valtakunnallinen

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

eperusteet käyttäjäkoulutus

eperusteet käyttäjäkoulutus eperusteet käyttäjäkoulutus 22.4.2015 Käsiteltävät aiheet Päivän kulku, käytännön asiat ja koulutuksen tavoitteet eperusteet-palvelun ja Ops-työkalun yleisesittely Perusteiden haku ja selaus Ops -työkalu

Lisätiedot

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen

Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön. Jani Heikkinen Anna Malen Tasa-arvovaltuutettu Alustava ohjeistus sisällönsyöttöön Jani Heikkinen Anna Malen 19.3.2015 Johdanto Tämän ohjeistuksen tavoitteena on antaa perustiedot sisällönsyöttöön Varattu aika eri riitä kaikkien

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

Seutudokumenttien pä ivittä misohje

Seutudokumenttien pä ivittä misohje Seutudokumenttien pä ivittä misohje Kirjautuminen sisällönhallinta-työkaluun Käytä ylläpidossa Firefox-selainta. Käyttäjätunnukset Käy rekisteröitymässä osoitteessa www./kirjaudu kohdassa Rekisteröidy.

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma)

SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) SADe (Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma) 2009 2015 Tavoitteena oli helpompi ja sujuvampi asiointi lisäämällä sähköisen asioinnin mahdollisuuksia ja uudistamalla toimintatapoja. Asiakaslähtöiset

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto

Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet JulkICT-toiminto Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet, seurantakohteet 2012 11.06.2013 Valtion ja kuntien yhteisten tietojärjestelmähankkeet KuntaIT-yksikön kehittäjäverkostotoiminnasta 2007-2008 ja kuntien

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi

Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Linssintarkastusjärjestelmän käyttöliittymän käytettävyyden arviointi Diplomityöseminaari 1.3.2005 Kirsi Eulenberger-Karvetti Esityksen rakenne * Työn tausta * Työn tavoitteet * Katsaus käytettävyyteen

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet, käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta

Lipas- järjestelmän tallennusohjeet,  käyttöohjeet-kansio. Lipas- järjestelmä löytyy myös osoitteesta Liikuntapaikan tallentaminen Lipakseen ja olemassa olevien paikkojen muokkaus Pistemäiset liikuntapaikat Sisältö: 1. Kirjautuminen Lipakseen 2. Liikuntapaikan sijainnin tallennus 3. Piste menikin väärään

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri

SNKK:n M-Files jäsenrekisteri SNKK:n M-Files jäsenrekisteri Tässä tiedostossa on ohjeistettu Nuorkauppakamarin jäsenrekisterin käyttö. Yhdistyslain 11 mukaan Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä

Lisätiedot

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE

Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä. htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE Porin yliopistokeskuksen tilavarausjärjestelmä htila.ucpori.fi/ KÄYTTÖOHJE htila on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden tarpeisiin kehitelty tilavarausohjelma. Varausohjelman lisäksi htila sisältää Kalenteri-ohjelman,

Lisätiedot

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen

Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Ohjeet kansainväliselle alustalle rekisteröitymiseen Tunnusten luominen Kemianluokka.fi-osoitteesta löytyvät vedentutkimushankkeen suomenkieliset sivut. Sivuilta löytyy linkki Ilmoittaudu mukaan, jonka

Lisätiedot

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin

Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytysohje loppuraporttien vertaisarviointiin Pisteytys olettaa kaikkien kuvattujen vaatimusten täyttymistä pistemäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi: Raportti täyttää rakenteen ja kieliasun osalta kaikki

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Terveystasku- palveluun kirjautuminen

Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palveluun kirjautuminen Terveystasku- palvelun käyttäminen edellyttää palveluun kirjautumista joko pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. 1. Mene osoitteeseen www.terveystasku.fi 2. Aloita

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot