Muistio / Hka (Päijät Hämeen) Perussopimusmuutoksen/ uuden perussopimuksen arviointia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Muistio 9.12.2015 / Hka (Päijät Hämeen) Perussopimusmuutoksen/ uuden perussopimuksen arviointia"

Transkriptio

1 628, 557/ , /2014 Muistio / Hka (Päijät Hämeen) Perussopimusmuutoksen/ uuden perussopimuksen arviointia Maakunnallinen valmistelun tavoitteena oli uuden hyvinvointiyhtymän perustaminen. Kevään ja kesän aikana uuden perustaminen on jäänyt taka alalle ja tilalle on tullut nykyisen kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen tavoitteena uudistaa Päijät Hämeen sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päijät Hämeen hyvinvointikuntayhtymäksi. 1. Onko kyseessä uusi perussopimus vai perussopimuksen muutos? Jos kyseessä uusi perussopimus niin silloin tarvitaan kuntien yhtäpitävät päätökset. Muutoksessa riittää enemmistöpäätös KuntaL 57 (Jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.) Mikä tai kuka toteaa onko perussopimuksen muutokset/uusi perussopimus tullut voimaan? Kuntayhtymää koskevat kuntalain (410/2015)säännökset: 8. luvussa on säännökset yhteistoiminnasta siirtymäsäännöksen (145 ) mukaan Yhteistoimintaa koskevan 8 luvun säännöksistä 59 (yhtymävaltuusto), 60.2 Yhtymäkokoukselle kuuluvat asiat) ja 64.4 Yhtymän johtavan viranhaltijan irtisanominen) tulevat voimaan 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta eli perussopimusta sisältöä käsittelee 56 ja :n mukaan kuntien yhteistoimintasopimukset on saatettava 8 luvussa säädetyn mukaisiksi viimeistään vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta. Kuntalain (365/1995) luottamushenkilön erottamista koskevat säännökset ovat voimassa saakka edellyttää valiokuntamenettelyä 2. Vastaako perussopimuksen sisältö lain minimisisältöä? Kuntalain 56 :n mukaan perussopimuksessa on sovittava ainakin: 1. kuntayhtymän nimestä, kotipaikasta ja jäsenkunnista; 2. kuntayhtymän tehtävistä sekä tarvittaessa 8 :ssä tarkoitetun järjestämisvastuun siirtymisestä; 3. yhtymäkokousedustajien tai yhtymävaltuuston taikka muun ylintä päätösvaltaa käyttävän toimielimen jäsenten lukumäärästä ja äänivallan perusteista; 4. kuntayhtymän muista toimielimistä sekä niiden tehtävistä, päätösvallasta ja koollekutsumisesta; 5. siitä, mikä kuntayhtymän toimielin valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset, sekä siitä, millä tavoin oikeudesta kuntayhtymän nimen kirjoittamiseen päätetään; 6. jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja vastuusta sen veloista sekä muista kuntayhtymän taloutta koskevista asioista; 7. kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastuksesta; 8. kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan ja toimintaa jatkavien jäsenkuntien asemasta; 9. kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suorittamisesta;

2 10. menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 :n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta; 11. talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille. Ainakin kohdat 10 ja 11 puuttuvat ehdotuksesta. Ne tulee kuitenkin lisättävä ja kuntien käsiteltävä perussopimuksen muutoksina mennessä. Myös kohta 4 on vajavaisesti käsitelty ehdotuksessa. 3. Yhtymävaltuusto yhtymäkokoukseksi alkaen Kuntalaki lähtee siitä, että nykyiset luottamushenkilötoimielimet jatkavat saakka. Yksittäinen luottamushenkilö voi halutessaan saada eron toimestaan vuoden 2016 lopussa. Ehdotuksen mukaan yhtymäkokouksen kokoonpano voisi olla sama kuin nykyisen yhtymävaltuuston. Yhtymäkokouksen käsiteltävät asiat ovat samat kuin nykyisen yhtymävaltuuston. Kuntalain 60.2 :n mukaan yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Hallituksen esityksessä todetaan, että lähtökohtana on, että yhtymäkokousedustajia olisi kustakin kunnasta yksi mutta perussopimuksessa voidaan sopia asiasta myös toisin. 4. Nykyisen yhtymähallituksen erottaminen/toimikauden päättäminen Yhtymävaltuuston muuttaminen yhtymäkokoukseksi ja sitten yhtymäkokouksen päätöksellä uuden yhtymähallituksen asettaminen ei liene laillista. Yhtymävaltuuston on asettanut yhtymähallituksen kahdeksi vuodeksi. Luottamustoimielinten toimikausi jatkuu vuoden 2017 toukokuun loppuun saakka. Luottamustoimielimen erottaminen edellyttää valiokuntamenettelyä. Yhtymissä, missä on yhtymäkokous, voi valiokuntamenettely käynnistyä myös jäsenkunnan esityksestä. 5. Koska yhtymän toimintaa, taloutta ja hallintoa uudistetaan merkittävällä tavalla Perussopimuksessa hallinnon uudistaminen näkyy siinä, että yhtymävaltuusto muutetaan yhtymäkokoukseksi. Talouden osalta ei olennaisia muutoksia nykyiseen tapaan. Talousarvion pitäisi perustua tehtyihin palvelusopimuksiin. Palvelusopimukset on tehty vasta yhtymän hyväksyttyä talousarvion. Peruskunnalla ei ole mitään mahdollisuutta saada näkemyksiään palvelusopimukseen tai sen muutokseen. Jotta ehdotuksen mukaan voitaisiin toimia, niin yhtymäkokouksen tulisi jo keväällä määrittää hinnoitteluperusteet, yhtymähallituksen vahvistaa hinnat ja yhtymän ja kuntien tulisi yhdessä sopia palvelusopimuksilla kuntakohtaisesti, mitä yhtymä tuottaa ja mitä kunnat maksat siitä. Näistä palvelusopimuksista muodostuisi suurin osa yhtymän talousarvion tulopuolesta. Näinhän perussopimusehdotukseen on kirjoitettu. Ehdotuksessa puhutaan ennakkomaksuista mutta ei mitään miten lopulliset maksut muodostuvat. Todennäköisesti tarkoitetaan, että lopullinen maksu on todelliset suoritteet kertaa hinta. Jos käytetään ennakkoon vahvistettua hintaa, niin yhtymälle tulee joko voittoa tai tappiota. Tämä otetaan huomioon päätettäessä tulevista hinnoista. Jos taasen hinta määritellään toteutuneiden kustannusten perusteella, niin yhtymän tulos on +/ 0. Tällöin peruskunnan tilinpäätöksessä on joko plussaa tai miinusta. Ensiksi mainittu tapa on suositeltava, koska silloin palvelun tuottajan tilinpäätös kertoo onnistumisesta. Jälkimmäisessä tavassa palveluntuottajalla ei ole mitään taloudellista riskiä toiminnassaan. Aina voi laittaa laskun edelleen peruskuntaa.

3 Asiakaspalvelujen ostot muilta tuottajilta pitäisi sisällyttää osaksi normaalia palvelusopimusta ja ns. ostopalveluista, joita ei ole mitenkään määritelty, pitäisi luopua kokonaan. Investointirahoittamisen nykysäännökset ovat riittävät. Toiminnan ja ohjauksen osalta ehdotus tuo kunnanjohtajista muodostuvan työvaliokunnan yhtymäkokous määrittelee vastuualueet. Toisaalta sopimusehdotuksessa puhutaan siellä täällä toimialoista mutta niitäkään ei ole määritelty tarkasti. Sopimusehdotuksesta puuttuu kokonaan toiminnan ja talouden seuranatajärjestelmä ja raportointi peruskunnille. 6. Lopuksi Perussopimusehdotus on vielä raakile. Se kaipaa huolellisempaan kirjoittamista ja syvempää keskustelua peruskuntien kanssa, esim. taloudesta, talousarvio ja palvelusopimusprosesseista, toiminnan ja talouden seurantajärjestelmistä ja raportoinnista. Valmistelua on syytä jatkaa ja valmistelussa tulisi ottaa huomioon tuleva lainsäädäntö, kuntaliiton malli perussopimukseksi. Uudistettu perussopimus voisi tulla voimaan Mikäli nykyinen yhtymähallitus pitää vaihtaa, niin siihen on oma prosessi. Asia esille yhtymävaltuustossa ja valiokunta pystyyn.

4 628, 557/ , /2014 Saap Perussopimus (Päijät Häme) Voimassa oleva (Uusi/ muutettu) ehdotus Muutos , 3 Jäsenkunnat Muutos , 10 2 mom., kohta 6 Muutos , 3 Jäsenkunnat Muutos , 10 2 mom., kohta 6 Muutos , luonnos Täsmennykset/stilisoinnit Muutokset Esitys Johdanto Johdanto Allekirjoittaneet Päijät Hämeen sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävällä päätöksellä päättäneet kuntayh kunnanvaltuustojen yhtäpitävällä päätöksellä päättäneet kuntayhtymän perussopi Allekirjoittaneet Päijät Hämeen hyvinvoinninkuntayhtymän jäsenkunnat ovat tymän perussopimuksen muuttamisesta ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisestä seuraavasti misestä seuraavasti muksen muuttamisesta ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestä 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Päijät Hämeen sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Päijät Hämeen sosiaali ja terveysyhtymä. Kuntayhtymän kotipaikka on Lahden kaupunki. 2 Tehtävät Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää alueellaan jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito (erikoissairaanhoidon toimiala). Lisäksi kuntayhtymä hoitaa sosiaali ja perusterveydenhuollon palvelut (sosiaalija perusterveydenhuollon toimiala) sekä ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut (ympäristöterveydenhuollon toimiala) jäsenkuntien puolesta siltä osin kuin kunnat ovat antaneet tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi. Kuntayhtymä järjestää kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja ja voi sopia näiden palvelujen toteuttamisesta ko. palveluja tuottavan kuntayhtymän kanssa. Kuntayhtymä laatii alueellisen sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman yhteistyössä jäsenkuntien ja perusturvapiirien kanssa. Alueellisella järjestämissuunnitelmalla sovitetaan yhteen sosiaali ja terveyspalvelujen tuottamisen periaatteet sosiaali ja terveysyhtymän toimialueella. Kuntayhtymä voi omistaa ja hallita palveluita tuottavia toimintayksiköitä ja lisäksi se voi hankkia palveluita muilta palvelujentuottajilta. Kuntayhtymä voi hoitaa myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluita, hallita toimialaansa koskevia kehittämishankkeita sekä olla osakkaana tai jäsenenä yhteisöissä ja säätiöissä, jotka toteuttavat kuntayhtymän tarkoitusperiin liittyviä toimintoja. 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Päijät Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, josta käytetään nimeä PäijätHämeen hyvinvointiyhtymä. Kuntayhtymän kotipaikka on Lahden kaupunki. 2 Tehtävät Kuntayhtymä järjestää jäljempänä mainitut palvelut Kuntalain 8 :n mukaisesti. Kuntayhtymän tehtävänä on: 1. Järjestää kaikkien jäsenkuntien puolesta kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti erikoissairaanhoitolaissa ( 1062/89) tarkoitettu erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitettu erityishuolto sekä 2. järjestää jäsenkuntien puolesta kansanterveyslaissa (66/72) tarkoitettu kansanterveystyö ja sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) tarkoitettu sosiaalihuolto kokonaisuudessaan lukuun ottamatta lasten päivähoitoa, ympäristöterveydenhuoltoa ja eläinlääkintähuoltoa niiden jäsenkuntien puolesta, jotka ovat erikseen päättäneet antaa nämä Päijät Hämeen hyvinvointikuntayhtymän järjestettäväksi. Yhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon palvelut (ympäristöterveydenhuollon toimiala) jäsenkuntien puolesta siltä osin kuin kunnat ovat antaneet tehtävät kuntayhtymän hoidettavaksi. Yhtymä voi järjestää työterveyshuollon palveluja. Yhtymä laatii alueellisen sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman yhteistyössä jäsenkuntien kanssa. Kunnat ja yhtymä sitoutuvat tukemaan palvelujärjestelmän tehostumista.

5 3 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä. 4 Jäsenkunnan ottaminen ja ero Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, perussopimuksen muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Jäsenkunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, tulee tehdä siitä ilmoitus kuntayhtymän hallitukselle. Ero tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päätyttyä. 5 Peruspääoma Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien oman pääoman ehtoisista pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa ja alentaa oman pääoman muuta erää vastaan. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin. Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää valtuusto. Uuden jäsenkuntaosuuden tai jäsenkuntaosuuden lisäyksen edellyttämän pääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää valtuusto. Peruspääoman jakaantuminen jäsenkuntaosuuksiin voidaan valtuuston päätöksellä tarkistaa kuntayhtymän perustamishankkeeseensa saaman valtionosuuden johdosta. Jäsenkuntaosuudet ja niiden muutokset peruspääomaan eritellään kuntayhtymän toimialojen mukaisesti. 6 Jäsenkuntien osuudet varoihin ja vastuu veloista Kuntayhtymän varat sekä velat ja velvoitteet eritellään kuntayhtymän toimialojen mukaisesti. Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa toimialoittain. Kuntayhtymässä pidetään rekisteriä peruspääoman jäsenkuntaosuuksista. Yhtymä voi omistaa ja hallita palveluita tuottavia toimintayksiköitä ja lisäksi se voi hankkia palveluita muilta palvelujentuottajilta. Yhtymä voi hoitaa myös muita toimialaansa liittyviä tai sitä tukevia palveluita, hallita toimialaansa koskevia kehittämishankkeita sekä olla osakkaana tai jäsenenä yhteisöissä ja säätiöissä, jotka toteuttavat yhtymän tarkoitusperiin liittyviä toimintoja. 3 Jäsenkunnat Yhtymän jäsenkunnat ovat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Myrskylä, Orimattila, Padasjoki, Pukkila ja Sysmä. 4 Jäsenkunnan ottaminen ja ero Uuden jäsenkunnan jäsenyys kuntayhtymässä alkaa, ellei toisin määrätä, perussopimuksen muutoksen hyväksymistä seuraavan kalenterivuoden alusta. Jäsenkunnan, joka haluaa erota yhtymästä, tulee tehdä siitä ilmoitus yhtymän hallitukselle. Ero tulee voimaan eroilmoitusta seuraavan kalenterivuoden päätyttyä. 5 Peruspääoma Peruspääoma muodostuu jäsenkuntien oman pääoman ehtoisista pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa ja alentaa oman pääoman muuta erää vastaan. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin. Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää yhtymäkokous. Uuden jäsenkuntaosuuden tai jäsenkuntaosuuden lisäyksen edellyttämän pääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää yhtymäkokous. Peruspääoman jakaantuminen jäsenkuntaosuuksiin voidaan yhtymäkokouksen päätöksellä tarkistaa yhtymän perustamishankkeeseensa saaman valtionosuuden johdosta. 6 Jäsenkuntien osuudet varoihin ja vastuu veloista Jäsenkunnan osuus yhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista määräytyvät peruspääoman jäsenkuntaosuuksien suhteessa toimialoittain. Yhtymässä pidetään rekisteriä peruspääoman jäsenkuntaosuuksista. 2. LUKU TOIMIELIMET 2. LUKU TOIMIELIMET Valtuusto 7 Kokoonpano Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat toimikautensa ajaksi jäseniä seuraavasti: Yhtymäkokous 7 Kokoonpano Yhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, johon jäsenkunnat kunnanhallitukset valitsevat vähintään yhden edustajan ja korkeintaan edustajansa seuraavasti: Kunnan asukasluku edellisen vuoden alussa Jäsenten lukumäärä tai vähemmän 1

6 tai enemmän 7 Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 8 Äänivalta Jäsenkuntien edustajilla on yhteensä kaksi sataa (200) ääntä. Äänimäärä jakautuu jäsenkuntien kesken edellisen hyväksytyn ja lainvoiman saavuttaneen tilinpäätöksen mukaisten peruspääoman pääomaosuuksien suhteessa. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä ilmaistaan kokonaislukuna ja se jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Käsiteltäessä sosiaali ja perusterveydenhuollon toimialaan tai ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvia tehtäviä päätöksentekoon osallistuvat edustajat vain niistä kunnista, jotka ovat antaneet sosiaali ja perusterveydenhuollon tai ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisen sosiaali ja terveysyhtymälle. 9 Päätösvaltaisuus Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Käsiteltäessä sosiaali ja perusterveydenhuollon tai ympäristöterveydenhuollon toimialaan kuuluvia tehtäviä, valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään puolet (1/2) niistä jäsenkunnista, jotka ovat antaneet sosiaali ja perusterveydenhuollon palveluiden tai ympäristöterveydenhuollon palveluiden hoitamisen sosiaali ja terveysyhtymälle, on kokouksessa edustettuna ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) näiden kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kunnan asukasluku edellisen vuoden alussa edustajien enimmäismäärä tai vähemmän tai enemmän 7 8 Äänivalta Jäsenkuntien edustajilla on yhteensä kaksi sataa (200) ääntä. Äänimäärä jakautuu jäsenkuntien kesken edellisen hyväksytyn ja lainvoiman saavuttaneen tilinpäätöksen mukaisten peruspääoman pääomaosuuksien suhteessa. Kunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä ilmaistaan kokonaislukuna ja se jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Tullakseen hyväksytyksi päätös edellyttää, että sitä kannattaa yhtymäkokouksessa tämän asian käsittelyssä saatavilla olevista äänistä vähintään puolet ja vähintään kolmasosan asian käsittelyyn osallistuvista kunnista tulee kannattaa esitystä. Tässä tilanteessa kunnan kannaksi katsotaan kuntaa kokouksessa edustavien henkilöiden enemmistön kanta. Mikäli kaikki jäsenkunnat eivät ole päättäneet antaa perussopimuksen 2 kohdassa 2 tarkoitettuja kansanterveystyön ja sosiaalihuollon palveluita yhtymän järjestettäväksi, näitä asioita koskevaan päätöksentekoon osallistuvat edustajat vain niistä kunnista, jotka ovat antaneet nämä palvelut yhtymän järjestettäväksi. Käsiteltäessä ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon toimialaan kuuluvia tehtäviä päätöksentekoon osallistuvat edustajat vain niistä kunnista, jotka ovat antaneet ympäristöterveydenhuollon tai eläinlääkintähuollon tehtävien hoitamisen yhtymälle. 9 Päätösvaltaisuus Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Käsiteltäessä perussopimuksen 2 kohdassa 2 tarkoitettuja kansanterveystyön ja sosiaalihuollon palveluita, yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään puolet (1/2) niistä jäsenkunnista, jotka ovat antaneet nämä palvelut yhtymän järjestettäväksi, on kokouksessa edustettuna ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) näiden kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Käsiteltäessä ympäristöterveydenhuollon tai eläinlääkintähuollon toimialaan kuuluvia tehtäviä, yhtymäkokous on päätösvaltainen kun vähintään puolet (1/2) niistä jäsenkunnista, jotka ovat antaneet ympäristöterveydenhuollon tai eläinlää

7 10 Valtuuston tehtävät Valtuuston tehtävät ja toimivalta määräytyvät kuntalain valtuustoa koskevien säännösten mukaan. Valtuusto 1 valitsee kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 2 valitsee kuntayhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi 3 valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi 4 valitsee tarkastuslautakunnan esityksen perusteella tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Tilintarkastajana voi olla henkilö tai yhteisö. 5 valitsee kielellisen vähemmistön lautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 6 valitsee jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat lauta ja johtokuntiin, ellei johtokunnan osalta ole johtosäännössä tai muutoin toisin päätetty 7 päättää liikelaitosten ja osakeyhtiöiden perustamisesta yhtymän toimintojen hoitamiseen 8 hyväksyy tilinpäätöksen, päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille ja toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta 9 hyväksyy talousarvion ja suunnitelman 10 valitsee kuntayhtymän johtajan 11 hyväksyy oman työjärjestyksensä 12 hyväksyy johtosäännöt ja tarkastussäännön 13 hyväksyy alueellisen sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman. Menettelystä valtuuston kokouksessa ja kokouskutsusta määrätään valtuuston työjärjestyksessä. Asiat valmistelee, esittelee ja panee täytäntöön hallitus. Valtuustossa käsiteltäväksi tulevien jäsenkuntien kannalta merkittävien asioiden valmisteluun osallistuvat myös jäsenkunnat jäsenkuntien ja kuntayhtymän keskenään sopimalla tavalla. Hallitus 11 Kokoonpano, valinta ja toimikausi kintähuollon palveluiden yhtymälle, on kokouksessa edustettuna ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) näiden kuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. 10 Yhtymäkokouksen tehtävät Yhtymäkokouksen tehtävät ja toimivalta määräytyvät kuntalain yhtymäkokousta koskevien säännösten mukaan. Yhtymäkokous 1 valitsee yhtymäkokouksen puheenjohtajan 2 valitsee yhtymän hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi 3 valitsee tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi 4 valitsee tarkastuslautakunnan esityksen perusteella tilintarkastajan ja varatilintarkastajan. Tilintarkastajana voi olla henkilö tai yhteisö. 5 valitsee kielellisen vähemmistön lautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä valitsee yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 6 valitsee jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajat lauta ja johtokuntiin, ellei johtokunnan osalta ole johtosäännössä tai muutoin toisin päätetty 7 päättää liikelaitosten ja osakeyhtiöiden perustamisesta yhtymän toimintojen hoitamiseen 8 hyväksyy tilinpäätöksen, päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille ja toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta 9 hyväksyy talousarvion ja suunnitelman 10 valitsee yhtymän toimitusjohtajan 11 hyväksyy oman työjärjestyksensä 12 hyväksyy johtosäännöt ja tarkastussäännön 13 hyväksyy alueellisen sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman. Menettelystä yhtymäkokouksessa ja kokouskutsusta määrätään yhtymäkokouksen työjärjestyksessä. Asiat valmistelee, esittelee ja panee täytäntöön hallitus. Yhtymäkokouksessa käsiteltäväksi tulevien jäsenkuntien kannalta merkittävien asioiden valmisteluun osallistuvat myös jäsenkunnat jäsenkuntien ja yhtymän keskenään sopimalla tavalla. Hallitus 11 Kokoonpano, valinta ja toimikausi

8 Kuntayhtymässä on valtuuston valitsema hallitus, johon kuuluu yksitoista (11) jäsentä sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 12 Hallituksen tehtävät Sen lisäksi mitä kuntalaissa on säädetty, hallituksen tehtävistä määrätään hallintosäännössä. Hallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset hallintosäännön mukaisesti. Kuntayhtymän nimenkirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä. Hallituksen jaosto vastaa laissa sosiaali ja terveyslautakunnalle sekä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle määrätyistä tehtävistä siltä osin kuin kunnat ovat antaneet sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon tai ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoitamisen kuntayhtymälle. 13 Esittely Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä. Esittelijästä määrätään hallintosäännössä. Yhtymässä on yhtymäkokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu yksitoista (11) jäsentä sekä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 12 Hallituksen tehtävät Sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisvastuusta vastaa yhtymän hallitus. Sen lisäksi mitä kuntalaissa on säädetty, hallituksen tehtävistä määrätään hallintosäännössä. Hallitus valvoo yhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset hallintosäännön mukaisesti. Yhtymän nimenkirjoittamisesta määrätään hallintosäännössä. Hallituksen alainen toimielin vastaa laissa määrätyistä yksilöasioista sekä muista laissa sosiaali ja terveyslautakunnalle sekä kunnan terveydensuojeluviranomaiselle määrätyistä tehtävistä. 13 Esittely Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan esittelystä. Esittelijästä määrätään hallintosäännössä. 3. LUKU ORGANISAATIO, PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ 14 Vastuualueet Yhtymän palvelutuotannon organisaatio jakautuu vastuualueisiin sen mukaan kuin yhtymäkokous päättää. 15 Yhtymän johtaminen Yhtymän operatiivisesta johtamisesta vastaa yhtymäkokouksen valitsema yhtymän toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan työskentelyn tukena erityisesti yhtymän taloudellisten toimintaedellytysten suunnittelussa toimii jäsenkuntien kuntajohtajista muodostuva työvaliokunta. 16 Palvelusopimukset Palvelut ovat jäsenkuntien kesken perustasoltaan yhtäläiset ja ne laskutetaan yhtenäisillä suoritehinnoilla. Kunta voi halutessaan sopia yhtymän kanssa peruslaatua korkeammasta laatutasosta, jolloin myös kunnan 21 :n mukainen maksuosuus vastaa syntyneitä lisäkustannuksia. 3. LUKU SUUNNITTELU JA TALOUS 4. LUKU SUUNNITTELU JA TALOUS 14 Talousarvio ja suunnitelma 17 Talousarvio ja suunnitelma Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään yhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio perustuu jäsenkuntien kanssa tehtyihin palvelusopi taloudelliset tavoitteet. Talousarvio perustuu jäsenkuntien ja perusturvapiirien kanssa tehtyihin palvelusopimuksiin. muksiin. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille ja perusturvapiireille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän toiminnan tavoitteista ja rahoi tekemiseen yhtymän toiminnan tavoitteista ja rahoituksesta. Hallituksen hyväksyt Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten tuksesta. tyä ehdotuksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi ja suunnitelmaksi tai sen muuttamiseksi se on lähetettävä viivytyksettä jäsenkunnille tiedoksi.

9 Hallituksen hyväksyttyä ehdotuksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi ja suunnitelmaksi tai sen muuttamiseksi se on lähetettävä viivytyksettä jäsenkunnille tiedoksi. Toimintaedellytysten olennaisten muutosten johdosta talousarvioon voidaan tehdä muutoksia. Muutokset on viipymättä vietävä valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksyttävä talousarviovuoden aikana 15 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen Hallituksen hyväksymän tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja kuntayhtymän johtaja. 16 Suunnitelmapoistot Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväksyy valtuusto 17 Hallinnon ja talouden tarkastaminen Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Hallinnon ja talouden tarkastamisessa noudatetaan kuntalain säädöksiä ja kuntayhtymän tarkastussäännön määräyksiä. Toimintaedellytysten olennaisten muutosten johdosta talousarvioon voidaan tehdä muutoksia. Muutokset on viipymättä vietävä yhtymäkokouksen käsiteltäväksi ja hyväksyttävä talousarviovuoden aikana. 18 Tilinpäätöksen allekirjoittaminen ja hyväksyminen Hallituksen hyväksymän tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja yhtymän toimitusjohtaja. 19 Suunnitelmapoistot Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet hyväksyy yhtymäkokous. 20 Hallinnon ja talouden tarkastaminen Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen. 4. LUKU KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN RAHOITUS 5. LUKU YHTYMÄN TOIMINNAN RAHOITUS 18 Jäsenkunnilta perittävät palvelumaksut 21 Palvelusopimusten mukaiset maksut Jäsenkunta on velvollinen maksamaan asukkaidensa kuntayhtymältä saamista Yhtymä rahoittaa toimintansa jäsenkunnilta palvelusopimusten mukaisesti perittävillä maksuosuuksilla ja asiakkailta perittävillä asiakasmaksuilla sekä muilla tu palveluista palvelumaksut. Kunnalta perittävät maksut voivat perustua myös jäsenkuntien asukasmäärään tai muuhun kokonaislaskutusperusteeseen. Maksut määrätään kaikille jäsenkunnille yhdenmukaisin perustein. Jäsenkunta maksaa asukkaidensa käyttämät palvelut yhtenäisillä suoritehinloilla. Jäsenkunnan asukkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on kotikuntalain (201/94) noilla. Jäsenkunnan asukkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on kotikuntalain mukainen kotipaikka jäsenkunnassa. (201/94) mukainen kotipaikka jäsenkunnassa. Valtuusto määrää talousarvion hyväksymisen yhteydessä asukasmääriin perustuvien maksujen tai muun kokonaislaskutuksen perusteet ja ne palvelut, joista peritoja. Yhteisten palveluiden kustannukset vyörytetään osaksi palvelujen suoritehintään palvelumaksut ja vahvistaa palvelumaksujen yleiset perusteet. Jäsenkunta maksaa asukkaidensa käyttämät palvelut kuitenkin siten, että erityisen suurten kustannusten tasaamiseksi sovelletaan kulloinkin voimassaolevia sään Palvelujen jäsenkuntalaskutus perustuu kuntayhtymän ja jäsenkunnan tai perusturvapiirin kanssa vuosittain laadittavaan palvelusopimukseen, jolla jäsenkunnat nöksiä kustannusten tasausjärjestelmästä. ja perusturvapiirit tilaavat palveluja kuntayhtymältä. Palvelusopimusten teon yhteydessä sovitaan palvelujen hinnoittelusta, minkä kuntayhtymän puolesta vahvis asukkaiden ennakoidut palvelujen käytöstä aiheutuvat suoritteet. Palvelusopimuksiin perustuvien ennakkomaksujen perusteena ovat kunnan taa kuntayhtymän hallitus, joka vahvistaa myös palvelumaksujen laskutusajat. Toiminnassa ja palvelutarpeessa tapahtuvien olennaisten muutosten johdosta palvemusten mukaiset palvelujen hinnoitteluperusteet ja siten talousarviovuonna yhty Yhtymäkokous hyväksyy talousarvion hyväksymisen yhteydessä palvelusopilusopimuksiin voidaan tehdä talousarviovuoden aikana molempien osapuolten hyväksymiä muutoksia. mäkokouksen hyväksymien hinnoitteluperusteiden mukaisesti määräytyvät hinnat. män käytettävissä olevat tulot. Hallitus vahvistaa vuosittain käytössä olevat yhty Jos palvelusopimuksen toteuttamisessa on nähtävissä, että on syntymässä merkittävää poikkeamaa hyväksyttyyn palvelusopimukseen nähden, on kuntayhtymän rusteella talousarvioon sisällytettyjen tulojen puitteissa eikä jäsenkunnilta perittä Yhtymän tulee järjestää palvelusopimusten mukaiset palvelut sopimusten pevien maksujen määrää voi talousarviovuoden aikana muuttaa, ellei jäsenkunnan kanssa siitä erikseen sovita.

10 järjestettävä jäsenkunnan tai perusturvapiirin kanssa viipymättä neuvottelu palvelusopimuksen mahdollisesta tarkistamisesta. Ensisijaisena tavoitteena on, että mahdolliset ylitykset ja alitukset voidaan tasata palvelusopimusvuoden aikana. Niistä asiakaspalveluista, jotka kuntayhtymä on hankkinut muilta palveluiden tuottajilta, peritään palvelumaksuna palvelun tuottajalle maksetun korvauksen määrä lisättynä kuntayhtymän niistä maksamilla sosiaalivakuutusmaksuilla, ottaen kuitenkin huomioon 19 :ssä tarkoitettu hoitokustannusten tasaus. Mikäli jäsenkunnan tai perusturvapiirin palvelujen käyttö tai kuntayhtymän menot ylittävät palvelusopimuksessa sovitun määrän, sovitaan ylityksen tasauksesta kuntayhtymän ja jäsenkunnan tai perusturvapiirin välillä niin, että ylityksen edellyttämä sopeutus toimintaan ja palvelusopimuksiin toteutetaan ylitysvuotta seuraavien kolmen vuoden aikana. Vastaavasti jos palvelujen käyttö tai kuntayhtymän menot alittavat palvelusopimuksessa määritellyn tason, sovitaan alituksen tasaamisesta niin, että alituksen edellyttämä sopeutus toimintaan ja palvelusopimuksiin toteutetaan alitusvuotta seuraavien kolmen vuoden aikana. Mikäli riittävän oman pääoman turvaaminen tai korvausinvestointeihin varautuminen edellyttävät jälleenhankintahintaisten poistojen käyttöä palvelusuoritteiden hinnoittelussa, voidaan se toteuttaa valtuuston päätöksellä. Ennen kuin päätös tehdään toimenpiteen vaikutuksesta palvelusuoritteiden yksikköhintoihin, neuvotellaan jäsenkuntien kanssa palvelusopimusten teon yhteydessä. 19 Erityisvelvoitteista ja hoitokustannusten tasauksesta johtuvat erityismaksuosuudet Potilasvakuutuksesta johtuvat varainhoitovuoden menot ja ne yksittäisen potilaan hoidosta kalenterivuoden aikana aiheutuneet palvelumaksut, jotka ylittävät valtuuston vuosittain vahvistaman enimmäismäärän, katetaan jäsenkunnilta kannettavilla erityismaksuosuuksilla. Enimmäismäärässä otetaan huomioon sekä kuntayhtymän omissa toimintayksiköissä annetusta että kuntayhtymän muille palveluiden tuottajille korvaamasta hoidosta aiheutuneet palvelumaksut. Erityismaksuosuus määrätään jakamalla 1 momentissa tarkoitettu erityismaksuosuuksilla katettava määrä jäsenkuntien maksettavaksi niiden 7 :ssä tarkoitettujen asukaslukujen suhteessa. Erityismaksuosuus peritään jäsenkunnilta kuukauden kuluessa tilinpäätöksen hyväksymisestä. Siitä voidaan valtuuston päätöksellä periä ennakoita. 20 Investointien pääomarahoitus Kuntayhtymän investoinnit voidaan valtuuston päättämällä tavalla rahoittaa peruspää omaa korottamalla tai vieraalla pääomalla. Investointien pääomarahoitus eritellään toimialakohtaisesti. Toiminnassa ja palvelutarpeessa tapahtuvien olennaisten muutosten johdosta palvelusopimuksiin voidaan tehdä talousarviovuoden aikana molempien osapuolten hyväksymiä muutoksia. Jos palvelusopimuksen toteuttamisessa on nähtävissä, että on syntymässä merkittävää poikkeamaa hyväksyttyyn palvelusopimukseen nähden, on yhtymän järjestettävä jäsenkunnan kanssa viipymättä neuvottelu palvelusopimuksen mahdollisesta tarkistamisesta. Ensisijaisena tavoitteena on, että mahdolliset ylitykset ja alitukset voidaan tasata palvelusopimusvuoden aikana. Niistä asiakaspalveluista, jotka yhtymä on hankkinut muilta palveluiden tuottajilta, peritään palvelumaksuna palvelun tuottajalle maksetun korvauksen määrä lisättynä yhtymän niistä maksamilla sosiaalivakuutusmaksuilla, ottaen kuitenkin huomioon 21 :ssä tarkoitettu hoitokustannusten tasaus. Mikäli riittävän oman pääoman turvaaminen tai korvausinvestointeihin varautuminen edellyttävät jälleenhankintahintaisten poistojen käyttöä palvelusuoritteiden hinnoittelussa, voidaan se toteuttaa yhtymäkokouksen päätöksellä. Ennen kuin päätös tehdään toimenpiteen vaikutuksesta palvelusuoritteiden yksikköhintoihin, neuvotellaan jäsenkuntien kanssa palvelusopimusten teon yhteydessä. 22 Erityisvelvoitteista ja hoitokustannusten tasauksesta johtuvat erityismaksuosuudet Potilasvakuutuksesta johtuvat varainhoitovuoden menot ja ne yksittäisen potilaan hoidosta kalenterivuoden aikana aiheutuneet palvelumaksut, jotka ylittävät yhtymäkokouksen vuosittain vahvistaman enimmäismäärän, katetaan jäsenkunnilta kannettavilla erityismaksuosuuksilla. Enimmäismäärässä otetaan huomioon sekä yhtymän omissa toimintayksiköissä annetusta että kuntayhtymän muille palveluiden tuottajille korvaamasta hoidosta aiheutuneet palvelumaksut. Erityismaksuosuus määrätään jakamalla 1 momentissa tarkoitettu erityismaksuosuuksilla katettava määrä jäsenkuntien maksettavaksi niiden x :ssä tarkoitettujen asukaslukujen suhteessa. Erityismaksuosuus peritään jäsenkunnilta kuukauden kuluessa tilinpäätöksen hyväksymisestä. Siitä voidaan yhtymäkokouksen päätöksellä periä ennakoita. 23 Investointien pääomarahoitus Yhtymän investoinnit voidaan yhtymäkokouksen päättämällä tavalla rahoittaa peruspääomaa korottamalla tai vieraalla pääomalla tai investointiavustuksella. Investointien pääomarahoitus eritellään toimialakohtaisesti. Jäsenkunnan rahoitus

11 Jäsenkunnan rahoitusosuuden, oman pääomanehtoisen sijoituksen tai jäsenkuntalainan ehdoista päättää valtuusto hankekohtaisesti. Jäsenkunnalta perittävä maksuosuus investoinnin rahoittamiseen otetun lainan lyhennykseen merkitään peruspääoman jäsenkuntaosuuden lisäykseksi toimialoittain. 21 Rahastojen perustaminen Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää valtuusto. 22 Maksuajat ja viivästyskorko Maksujen erääntymisaikojen tulee olla kaikille jäsenkunnille yhtenäiset. Palvelumaksut laskutetaan jäsenkunnilta jälkikäteen vähintään kerran kuukaudessa hallituksen päättämällä tavalla siten, että kunnalle jää vähintään 7 päivän maksuaika laskun saapumisesta. Kuntayhtymän hallitus voi muuttaa erääntymisaikoja. Jäsenkunta voi vastaavasti halutessaan suorittaa palvelumaksujen ennakkomaksuja. Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja kuntayhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselleen viivästyskorkoa korkolain säännösten mukaisesti. osuuden, oman pääomanehtoisen sijoituksen tai jäsenkuntalainan ehdoista päättää yhtymäkokous hankekohtaisesti. Jäsenkunnalta perittävä maksuosuus investoinnin rahoittamiseen otetun lainan lyhennykseen merkitään peruspääoman jäsenkuntaosuuden lisäykseksi. 24 Rahastojen perustaminen Rahastojen perustamisesta ja niiden säännöistä päättää yhtymäkokous. 25 Maksuajat ja viivästyskorko Maksujen erääntymisaikojen tulee olla kaikille jäsenkunnille yhtenäiset. Palvelumaksut laskutetaan jäsenkunnilta jälkikäteen vähintään kerran kuukaudessa hallituksen päättämällä tavalla siten, että kunnalle jää vähintään 14 päivän maksuaika laskun saapumisesta. Yhtymän hallitus voi muuttaa erääntymisaikoja. Jäsenkunta voi vastaavasti halutessaan suorittaa palvelumaksujen ennakkomaksuja. Maksun viivästyessä ovat jäsenkunta ja yhtymä velvolliset maksamaan viivästyneelle maksusuoritukselleen viivästyskorkoa korkolain säännösten mukaisesti. 5. LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 6. LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET 23 Kiinteistöt 26 Kiinteistöt Kuntien omistamat kiinteistöt ja muut tilat eivät siirry kuntayhtymän omistukseen toiminnan siirtyessä kuntayhtymän hoidettavaksi. Kuntayhtymä vuokraa tar tarvitsemansa tilat kunnilta, kuntien tytäryhteisöiltä ja kuntayhtymiltä silloin, kun Siltä osin kuin yhtymä ei toimi yhtymän omistamissa tiloissa, yhtymä vuokraa vitsemansa tilat ensisijaisesti kunnilta ja kuntayhtymiltä. se on toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua. Kuntien ja muiden kuntayhtymien omistamien kiinteistöjen luovuttamisesta kuntayhtymälle ja luovutuksen ehdoista sovitaan erikseen. 24 Henkilöstön eläkevastuut Kuntayhtymän palvelukseen siirtyvän henkilöstön eläkemenoperusteisista maksuosuuksista vastaa alkaen työnantajana toimiva kuntayhtymä. Kuntayhtymän hoidettaviksi siirtyvistä toiminnoista jo eläkkeellä olevista henkilöistä aiheutuvista eläkemenoperusteisista eläkemaksuista vastaa edelleen asianomainen kunta. 25 Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa hallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat suorittavat erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. 27 Henkilöstön eläkevastuut Yhtymän palvelukseen siirtyvän henkilöstön eläkemenoperusteisista maksuosuuksista vastaa alkaen työnantajana toimiva yhtymä. Kuntayhtymän hoidettaviksi siirtyvistä toiminnoista jo eläkkeellä olevista henkilöistä aiheutuvista eläkemenoperusteisista eläkemaksuista vastaa edelleen asianomainen kunta sovittavalla tavalla. 28 Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Yhtymän purkautuessa hallitus huolehtii loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Yhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat suorittavat erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa. 26 Kuntayhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema 29 Yhtymästä eroavan ja toimintaa jatkavien kuntien asema

12 Mikäli jäsenkunta eroaa kuntayhtymästä, suoritetaan jäsenkunnalle valtuuston päätöksellä jäsenkuntaosuutta vastaava osuus varojen, velkojen ja muiden vastuiden erotuksesta (nettovarallisuudesta) tai osa siitä. Jos erotus on negatiivinen, on eroavan kunnan suoritettava kuntayhtymälle jäsenosuuttaan vastaava osuus mainitusta erotuksesta tai osa siitä. Korvaus jäsenkuntaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä viiden vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. Mikäli jäsenkunta eroaa yhtymästä, suoritetaan jäsenkunnalle yhtymäkokouksen päätöksellä jäsenkuntaosuutta vastaava osuus varojen, velkojen ja muiden vastuiden erotuksesta (nettovarallisuudesta) tai osa siitä. Jos erotus on negatiivinen, on eroavan kunnan suoritettava yhtymälle jäsenosuuttaan vastaava osuus mainitusta erotuksesta tai osa siitä. Korvaus jäsenkuntaosuudesta suoritetaan tasasuuruisina erinä viiden vuoden aikana eron voimaantulosta lukien. 6. LUKU VOIMAANTULO VOIMAANTULO 27 Voimaantulo 30 Voimaantulo Tämä perussopimus tulee voimaan ja korvaa aiemman perussopimuksen. Ennen tämän perussopimuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönsen. Siirtyvien järjestämisvastuiden osalta tämä perussopimus astuu voimaan Tämä perussopimus tulee voimaan ja korvaa aiemman perussopimukpanon edellyttämiin toimenpiteisiin Jäsenkunnan tulee päättää viimeistään siitä antaako se perussopimuksen 2 :n 2 kohdassa tarkoitetut kansanterveystyön ja sosiaalihuollon palvelut yhtymän järjestettäväksi. Mikäli kunta haluaa tämän jälkeen antaa em. palvelut yhtymän järjestettäväksi, tapahtuu se yhtymän harkinnan mukaan erillisen neuvottelun, sopimuksen ja päätöksenteon perusteella. Koska yhtymän toimintaa, taloutta ja hallintoa uudistetaan merkittävällä tavalla, yhtymäkokous valitsee ensimmäisessä kokouksessaan yhtymälle uuden hallituksen. Päijät Hämeen sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallituksen toimikausi päättyy tällöin. Yhtymän hallitus asettaa suoraan hallituksen alaisen toimintojen kehittämishankkeen, joka valmistelee tapahtuvan järjestämisvastuun siirron. Ennen tämän perussopimuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka

1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 1 (5) Luonnos 1 PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pöytyän kansanterveystyönkuntayhtymä ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. ^IIT^ ^ 1 UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ia kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki.

Lisätiedot

557/05.00.00, 00.01.00/2015 Kunnanhallitus 14.12.2015

557/05.00.00, 00.01.00/2015 Kunnanhallitus 14.12.2015 557/05.00.00, 00.01.00/2015 Kunnanhallitus 14.12.2015 PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Muutos 1.1.2011, 3 Jäsenkunnat Muutos 1.1.2013, 10 2 mom., kohta 6 Muutos 1.1.2016, luonnos Täsmennykset/stilisoinnit

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 1(7) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI 1.1.2012 PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki. 2 Tehtävät

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Kuntayhtymän kotipaikka on Ylivieskan kaupunki. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion PERUSSOPIMUS I YLEISTÄ Tällä sopimuksella Alavieskan kunta, Nivalan kaupunki, Sievin kunta ja Ylivieskan kaupunki sopivat kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan puitelain

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimaantulo 1.1.2009 Hall 6.5.2008, 55 Valt 28.5.2008, 14 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTA- YHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 KUNTAYHTYMÄN NIMI JA KOTIPAIKKA Kuntayhtymän nimi on Salon seudun

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS PERUSSOPIMUKSEN TARKOITUS Itä-Lapin kuntayhtymän perussopimuksen tarkoituksena on organisoida hallinnollisesti Itä-Lapin kuntien yhteistyö. Itä-Lapin

Lisätiedot

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Muutos 1.1.2011, 3 Jäsenkunnat Muutos 1.1.2013, 10 2 mom., kohta 6 Muutos 1.1.2016, luonnos Täsmennykset/stilisoinnit 16.9.2015 Muutokset 27.10.2016 Esitys

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Kuntien hyväksymä vuonna 2010 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat 3 Kuntayhtymän tehtävät II KUNTAYHTYMÄN TOIMIELIMET YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1(9) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1.1.2009 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki.

Lisätiedot

Muiden kuntien kanssa kuntayhtymä voi tehdä sopimuksia vapaaehtoisten tehtävien hoidosta täyttä korvausta vastaan.

Muiden kuntien kanssa kuntayhtymä voi tehdä sopimuksia vapaaehtoisten tehtävien hoidosta täyttä korvausta vastaan. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjanmaan liitto -kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Pohjanmaan liitto.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimus

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimus Kumoaa 1.1.2005 voimaan tulleen perussopimuksen. Voimaantulo 1.6.2010. I Yleiset määräykset 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymä, josta voidaan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (8) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN Jäsenkuntien vuonna 2013 hyväksymä 1.6.2013 voimaan tuleva PERUSSOPIMUS 1. LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Keski-Suomen liitto-kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Keski-Suomen liitto. Kotipaikka on Jyväskylän kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Keski-Suomen liitto-kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Keski-Suomen liitto. Kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Allekirjoittaneet Keski-Suomen liiton jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisestä

Lisätiedot

SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 SISÄ-SAVON TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kemin kaupunki. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Perussopimus 1 (7) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimus 1. Luku Kuntayhtymä 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tehtävät Kuntayhtymän nimi on Länsi-Pohjan

Lisätiedot

2. aluekehittämisen lainsäädäntöön sisältyvät aluekehitysviranomaiselle kuuluvat tehtävät sekä niihin liittyvä maakunnallinen edunvalvonta;

2. aluekehittämisen lainsäädäntöön sisältyvät aluekehitysviranomaiselle kuuluvat tehtävät sekä niihin liittyvä maakunnallinen edunvalvonta; 1 (10) UUDENMAAN LIITON PERUSSOPIMUS Perussopimus astunut voimaan 4.3.2013 1. luku KUNTAYHTYMÄN NIMI, TEHTÄVÄT JA JÄSENKUNNAT 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Uudenmaan liitto, kuntayhtymä - Nylands

Lisätiedot

ETELÄ KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIRIN PERUSSOPIMUS. Voimassa alkaen Voimassa alkaen

ETELÄ KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIRIN PERUSSOPIMUS. Voimassa alkaen Voimassa alkaen ETELÄ KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIRIN PERUSSOPIMUS Voimassa 1.1.2016 alkaen Voimassa 1.1.2009 alkaen Sisällysluettelo 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Nimi ja kotipaikka 2 2 Tehtävät 2 3 Jäsenkunnat.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN PERUSSOPIMUS. Voimassa alkaen Voimassa alkaen

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN PERUSSOPIMUS. Voimassa alkaen Voimassa alkaen ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN PERUSSOPIMUS Voimassa 1.1.2016 alkaen Voimassa 1.1.2009 alkaen 1 (13) Sisällysluettelo 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Nimi ja kotipaikka... 2 2 Tehtävät...

Lisätiedot

Raahen koulutusyhtymä

Raahen koulutusyhtymä Raahen koulutusyhtymä 1.1.2016 Rkky:n hallitus 5.5.2015 66 Rkky:n valtuusto 19.5.2015 4 JOHDANTO-OSA Allekirjoittaneet Raahen koulutusyhtymän omistajakunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä

Lisätiedot

ETELÄ KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIRIN PERUSSOPIMUS. Voimassa alkaen Voimassa alkaen

ETELÄ KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIRIN PERUSSOPIMUS. Voimassa alkaen Voimassa alkaen ETELÄ KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPIIRIN PERUSSOPIMUS Voimassa 1.1.2016 alkaen Voimassa 1.1.2009 alkaen Sisällysluettelo 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 1 Nimi ja kotipaikka 2 2 Tehtävät 2 3 Jäsenkunnat.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, josta käytetään nimeä Päijät- Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Perussopimus ehdotus, hallitus 26.8.2016 2 (2) Sopimuksen tarkoitus I luku Kuntayhtymä Allekirjoittaneet n jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1/17 SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 luku KUNTAYHTYMÄ JA SEN TOIMIELIMET Kuntayhtymä 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tehtävät 3 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Suupohjan koulutuskuntayhtymä ja sen

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen

PERUSSOPIMUS. Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen PERUSSOPIMUS Kemijärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt 18.8.2014 Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 25.8.2014 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.9.2014

Lisätiedot

Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 2 PERUSSOPIMUS

Hallitus LIITE 2 Valtuusto LIITE 2 PERUSSOPIMUS Hallitus 18.12.2006 LIITE 2 Valtuusto 12.1.2007 LIITE 2 PERUSSOPIMUS Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 13.11.2006 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.11.2006 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston hyväksymä PERUSSOPIMUS

Yhtymävaltuuston hyväksymä PERUSSOPIMUS Yhtymävaltuuston 19.12.2012 hyväksymä PERUSSOPIMUS Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.12.2012 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 11.12.2012 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Sodankylän

Lisätiedot

P E R U S S O P I M U S

P E R U S S O P I M U S 2.1.2008 1 (7) Voimassa H liite nro 1 1.1.2009 alkaen 24.4.2008 Hyväksytty valtuustossa 23.5.2008, V 10 P E R U S S O P I M U S 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Jyväskylän

Lisätiedot

Perussopimus on voimassa vahvistuspäivämäärästä alkaen toistaiseksi.

Perussopimus on voimassa vahvistuspäivämäärästä alkaen toistaiseksi. ASIAKIRJAN TIEDOT 1. Asiakirjan tarkoitus ja tavoitteet Kemi Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian (KY Lappia) perussopimuksessa määritellään yhtymän kotipaikka, jäsenkunnat ja tehtävät sekä päätöksentekoelimet

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI PERUSSOPIMUS

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI PERUSSOPIMUS KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI PERUSSOPIMUS Kh hyväksynyt 17.12.2008 Hallituskäsittelyt: 19.11.2012 ja 10.4.2013 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI SISÄLLYSLUETTELO 1 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 1 1 KUNTAYHTYMÄN

Lisätiedot

Liite nro. 1 Luonnos Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimukseksi 1.1.2016 alkaen PERUSSOPIMUS

Liite nro. 1 Luonnos Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimukseksi 1.1.2016 alkaen PERUSSOPIMUS Liite nro. 1 Luonnos Rovaniemen koulutuskuntayhtymän perussopimukseksi 1.1.2016 alkaen PERUSSOPIMUS I LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka PERUSSOPIMUS Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta.

Kuntayhtymän nimi on NuVa kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Nurmeksen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Nurmeksen kaupunki ja Valtimon kunta. Luonnos 26.2.15 Allekirjoittaneet NuVa kuntayhtymän jäsenkunnat ovat kunnanvaltuustojen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet kuntayhtymän uusitun perussopimuksen ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja

Lisätiedot

1 (12) KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS

1 (12) KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS 1 (12) KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS 2 KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS A. SOPIMUS PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA B. YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS LIITE Yh 23.3.2017 14 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS 1 LUKU KUNTAYHTYMÄ JA SEN TEHTÄVÄT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat 3 Kuntayhtymän tehtävät

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Ohjausryhmän käsittelemä 24.8.2015 POHJOIS-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS 1 luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tehtävät Kuntayhtymän nimi on Pohjois-Karjalan sosiaali-

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää markkinointi- ja aputoiminimenä JIK ky -nimeä.

Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää markkinointi- ja aputoiminimenä JIK ky -nimeä. 1 (7) JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Perussopimus A. Yleiset määräykset 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Liikelaitoskuntayhtymä käyttää

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTALIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Päijät-Hämeen maakuntaliitto -kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Päijät-Hämeen

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Perussopimus Perussopimus 01.01.2005 Työvaliokunta 24.06.2004 Yhtymähallitus 31.08.2004 Voimaantulo 01.01.2005 3 1. LUKU - Vakka-Suomen seutukunta Vakka-Suomen seutukunta n jäsenkunnat ovat kunnallisvaltuustojen yhtäpitävillä

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS 1.1.2015 lukien A. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenyhteisöt 3 PoSan tehtävät 4 Erilliset taseyksiköt B. YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kotka.

Kuntayhtymän nimi on Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kotka. PERUSSOPIMUS Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Voimassa 1.11.2016 lukien 1 Luku JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Kymenlaakson sairaanhoito-

Lisätiedot

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää

Kunnanhallitus ehdottaa, että kunnanvaltuusto päättää Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän purkaminen, Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) perussopimuksen muuttaminen ja näihin liittyvät järjestelyt

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS PERUSSOPIMUKSEN TARKOITUS Itä-Lapin kuntayhtymän perussopimuksen tarkoituksena on organisoida hallinnollisesti Itä-Lapin kuntien yhteistyö. Itä-Lapin

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS SISÄLTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka... 3 2 Kuntayhtymän jäsenkunnat... 3 3 Tehtävät... 3 2. LUKU TOIMIELIMET... 3

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto

PERUSSOPIMUS Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin Urheiluopisto PERUSSOPIMUS Kolarin kunnanvaltuusto hyväksynyt 24.8.2015 Kittilän kunnanvaltuusto hyväksynyt 28.9.2015 Kemijärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.10.2015 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.10.2015

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä ja sen kotipaik ka

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 2/2. Yhtymähallitus

PERUSSOPIMUS. Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus Liite 2/2. Yhtymähallitus PERUSSOPIMUS Raision seudun koulutuskuntayhtymä 1.6.2017 Yhtymähallitus 16.2.2017 Liite 2/2 Yhtymähallitus 20.4.2017 Yhtymävaltuusto 20.6.2017 Liite 1/x 2 Perussopimus 1 LUKU - KUNTAYHTYMÄ... 3 1 Nimi

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN jäsenten vuonna 2007 hyväksymä PERUSSOPIMUS 1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN jäsenten vuonna 2007 hyväksymä PERUSSOPIMUS 1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUKSEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN jäsenten vuonna 2007 hyväksymä PERUSSOPIMUS 1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenet 3 Tehtävät Liikelaitoskuntayhtymän nimi

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimassa alkaen. 3 ja 6 muutos voimassa alkaen.

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Voimassa alkaen. 3 ja 6 muutos voimassa alkaen. 1 LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1. luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Rovaniemen

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 MALMIN TERVEYDENHUOLTOALUE KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Hyväksytty 23.9.2003 104 kaupunginvaltuusto, Pietarsaaren kaupunki Hyväksytty 1.9.2003 52 kunnanvaltuusto, Pedersören kunta Hyväksytty 20.8.2003 30

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Kvalt liite 1 Kv

Kvalt liite 1 Kv Kvalt liite 1 Kv 10.11.2015 (muutokset tällä tyypittelyllä; :t 2, 14, 20 ja 27) KAINUUN LIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Kainuun

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ

1. LUKU LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ 1.1/12.12.2014 1/7 Ohjeen luokka NordLabin toimintaohje Versio/pvm 1.1/12.12.2014 Laatijat S. Tuomola, valmistelutoimikunta Vastuuhenkilö Johtokunta Hyväksyjä Yhtymäkokous (12.12.2014) Jakelu vain sähköinen

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 1 (8) Eteva kuntayhtymä Voimassa 1.5.2014 alkaen PERUSSOPIMUS 1 Luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Eteva kuntayhtymä, josta käytetään nimeä Eteva. Sen kotipaikka on Mäntsälän kunta.

Lisätiedot

Perussopimus Voimaan

Perussopimus Voimaan Perussopimus Voimaan 1.1.2018 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU JÄSENKUNNAT JA TEHTÄVÄT... 2 1 Nimi ja kotipaikka... 2 2 Jäsenkunnat... 2 3 Tehtävät... 2 4 Jäsenkuntien osuudet ja vastuut... 2 5 Jäsenkunnan eroaminen

Lisätiedot

POHJOIS KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ POHJOIS KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS 1 luku KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tehtävät 3 Kuntayhtymän nimi on Pohjois Karjalan sosiaali ja terveyspalvelujen kuntayhtymä.

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

POHJOIS KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS KARJALAN SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Ohjausryhmän käsittelemä 24.8.2015 Koordinaatioryhmä käsitellyt kuntien kommentit 24.9.2015 Merkittävät muutokset on korostettu keltaisella. Useamman kuin yhden kunnan pykälään liittyvät kommentit on kirjoitettu

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

Perussopimus 2 (9) 11.5.2015 I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Nimi ja kotipaikka

Perussopimus 2 (9) 11.5.2015 I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 1 Nimi ja kotipaikka 2 (9) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki. 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Asikkalan

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ( PEMARNS SAMKOMMUN FÖR UTBILDNING ) PERUSSOPIMUS PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Kuntayhtymän tehtävät 3 Jäsenkunnat 4

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS PERUSSOPIMUKSEN TARKOITUS Itä-Lapin kuntayhtymän perussopimuksen tarkoituksena on organisoida hallinnollisesti Itä-Lapin kuntien yhteistyö. Itä-Lapin kuntayhtymä on

Lisätiedot

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA luonnos 11.8.2014 SOPIMUS VAKKA SUOMEN SANOMAIN KUNTAYHTYMÄN PURKAMISESTA JA PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA 1. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Vakka Suomen Sanomain kuntayhtymä (jäljempänä kuntayhtymä )

Lisätiedot

Hallitus LIITE 7 PERUSSOPIMUS

Hallitus LIITE 7 PERUSSOPIMUS Hallitus 3.5.2017 LIITE 7 PERUSSOPIMUS 1.6.2017 Kemijärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt 19.12.2016 Ranuan kunnanvaltuusto hyväksynyt 16.1.2017 Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksynyt 23.1.2017 Sodankylän

Lisätiedot

Voimassa oleva perussopimus (1.10.2004) Ehdotus uudeksi perussopimukseksi (voimaan 1.1.2015) 1 Nimi ja kotipaikka

Voimassa oleva perussopimus (1.10.2004) Ehdotus uudeksi perussopimukseksi (voimaan 1.1.2015) 1 Nimi ja kotipaikka Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. 2 Jäsenkunnat

Lisätiedot

Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus

Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus 1. Luku Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. I LUKU Sairaanhoitopiiri. 1 Nimi ja kotipaikka

PERUSSOPIMUS. I LUKU Sairaanhoitopiiri. 1 Nimi ja kotipaikka 1 PERUSSOPIMUS I LUKU Sairaanhoitopiiri 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET luku KUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUS JA YHTYMÄVALTUUSTO luku YHTYMÄHALLITUS luku MUU HALLINTO 5

1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET luku KUNTIEN EDUSTAJAINKOKOUS JA YHTYMÄVALTUUSTO luku YHTYMÄHALLITUS luku MUU HALLINTO 5 HÄMEEN MAAKUNTALIITON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Allekirjoittaneet Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta ja sopineet kuntayhtymän hallinnon

Lisätiedot

1 (14) Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän perussopimus Voimaantulo Jäsenkunnat:

1 (14) Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän perussopimus Voimaantulo Jäsenkunnat: 1 (14) Voimaantulo 1.6.2017 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän Jäsenkunnat: Asikkala Hartola Heinola Hollola Kuhmoinen Kärkölä Lahti Orimattila Padasjoki Pertunmaa Sysmä 2 (14) Sisällys Koulutuskeskus

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN SOTE KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TER- VEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS

KESKI-UUDENMAAN SOTE KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TER- VEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS 19.4.2017 KESKI-UUDENMAAN SOTE KESKI-UUDENMAAN SOSIAALI- JA TER- VEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS Hyvinkään ja Järvenpään kaupungit sekä Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Tuusulan kunnat pp.kk.2017

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y., Västra Nylands vatten och miljö r.f. ja sen kotipaikka on Lohja. 2 Toiminta-alue Yhdistyksen pääasiallinen toiminta-alue

Lisätiedot

P O H J O I S S A V O N L I I T O N PE R U S S O P I M U S

P O H J O I S S A V O N L I I T O N PE R U S S O P I M U S 34/01.01.01.00/2010 P O H J O I S S A V O N L I I T O N PE R U S S O P I M U S Voimassa 1.11.2010 alkaen. 1. Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka 2 Toiminta ajatus ja tehtävät 3 Jäsenkunnat Kuntayhtymän

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER 1 ( 9 ) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER TAUSTA JA TARKOITUS Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta päätti 12.2.2008, että pääkaupunkiseudun kaupunkien

Lisätiedot

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS 8 Tehtävät 5 9 Yhtymäkokousedustajien jäsenten lukumäärä ja toimikausi 6

2. LUKU YHTYMÄKOKOUS 8 Tehtävät 5 9 Yhtymäkokousedustajien jäsenten lukumäärä ja toimikausi 6 1 PERUSSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ 2 1 Nimi ja kotipaikka 2 2 Tehtävät 2 3 Jäsenkunnat 3 4 Jäsenkunnan ottaminen ja ero 3 5 Jäsenkuntien osuudet ja vastuut 4 6 Peruspääoman

Lisätiedot

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa. 1 (8) HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS MILJÖTJÄNSTER PERUSSOPIMUS Allekirjoittaneet kaupungit ovat sopineet pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

P E R U S S O P I M U S. 1 Nimi ja kotipaikka

P E R U S S O P I M U S. 1 Nimi ja kotipaikka P E R U S S O P I M U S 08.12.201124.01.2017 Luonnos LIITE 1 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Kuntayhtymä Raision - Naantalin vesilaitos. Kuntayhtymän kotipaikka on Raision kaupunki. 2 Jäsenkunnat

Lisätiedot

KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSSOPIMUS. Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi. Voimaantulo

KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSSOPIMUS. Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi. Voimaantulo KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOINEN PERUSSOPIMUS Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi Voimaantulo 1.1.2009 Yhtymähallitus 8.5.2008 22 Muutos/Yhtymähallitus 26.1.2009 :t 4, 6, 8 ja 11 2 Sisällysluettelo 1. Yleiset määräykset...

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS. Yhtymähallinto/VY/pl 1 (8) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS. Jäsenkuntien hyväksymä Voimassa 1.6.

PERUSSOPIMUS. Yhtymähallinto/VY/pl 1 (8) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS. Jäsenkuntien hyväksymä Voimassa 1.6. Yhtymähallinto/VY/pl 1 (8) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Jäsenkuntien hyväksymä Voimassa 1.6.2017 1. LUKU SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat 3 Tehtävä

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUK- SEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUK- SEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS ISLABin johtokunta 2.11.2016 asia 4 48 LIITE 1 PERUSSOPIMUS 1 (10) ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUK- SEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Hyväksyttäväksi ISLABin yhtymäkokouksessa Hyväksyttäväksi jäsenten

Lisätiedot

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3

I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 VIRTAIN KAUPUNKI PERUSTURVALAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Johtosäännön soveltaminen... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 II luku PERUSTURVALAUTAKUNTA 3 3 Tehtäväalueet... 3 4 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus

Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Savon koulutuskuntayhtymän perussopimus Voimaan 1.1.2017 alkaen Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Perussopimus Sisällysluettelo 1 luku...1 Jäsenkunnat ja tehtävät...1 1...1...1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 93. Valtuusto Sivu 1 / 1 Valtuusto 18.08.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 Kaupunginhallitus 185 16.6.2014 93 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen,

Lisätiedot

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous

Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous Sote-uudistus ja Keski-Suomen kuntien talous 27.1.2015 Ari Hirvensalo Talousjohtaja 27.1.2015 2 27.1.2015 3 27.1.2015 7 Reunaehtoja: Sote-laki hyväksytään maaliskuussa SHP:n toiminta lakkaa 31.12.2016

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Apteekkien Työnantajaliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2

Lisätiedot

I LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET

I LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET Luonnos 25.11.2016 Lähetetty jäsenkuntiin kommentoitavaksi Lisäykset/muutokset punaisella, poistettava teksti yliviivattuna I LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen

Lisätiedot

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän perussopimus 1 (8) Voimaantulo Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän perussopimus.

Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän perussopimus 1 (8) Voimaantulo Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän perussopimus. 1 (8) Voimaantulo 1.4.2016 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän Jäsenkunnat: Asikkalan kunta Hartolan kunta Heinolan kaupunki Hollolan kunta Kuhmoisten kunta Kärkölän kunta Lahden kaupunki Orimattilan kaupunki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki. Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ja järjestämislaki Jyväskylän valtuusto 15.12.2014 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen päämäärä ja tavoitteet Päämääränä väestön

Lisätiedot

Kuntayhtymän nimi on Kymenlaakson Liitto - kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Kymenlaakson Liitto. Kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Kuntayhtymän nimi on Kymenlaakson Liitto - kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa Kymenlaakson Liitto. Kotipaikka on Kouvolan kaupunki. 1 (9) KYMENLAAKSON LIITTO -KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Kymenlaakson Liitto - kuntayhtymä. Nimestä voidaan käyttää myös muotoa

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimus. Hyväksytty yhtymävaltuustossa Luku. Kuntayhtymä. 1 Nimi ja kotipaikka

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimus. Hyväksytty yhtymävaltuustossa Luku. Kuntayhtymä. 1 Nimi ja kotipaikka 1 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimus Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2013 1. Luku Kuntayhtymä 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Seinäjoen koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Seinäjoen

Lisätiedot

I LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET

I LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET Luonnos 25.11.2016 Lähetetty jäsenkuntiin kommentoitavaksi Lisäykset/muutokset punaisella, poistettava teksti yliviivattuna I LUKU - YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Rovaniemen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta.

Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän hallitus Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. 1 Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Oulunkaaren seutukunnan kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iin kunta. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 LUKU KUNTAYHTYMÄ. 1 Nimi ja kotipaikka

Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 LUKU KUNTAYHTYMÄ. 1 Nimi ja kotipaikka Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymän PERUSSOPIMUS 1 LUKU KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Savonia-ammattikorkeakoulun kuntayhtymä ja sen kotipaikka on Kuopion kaupunki. 2 Jäsenkunnat

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUK- SEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS

ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUK- SEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS PERUSSOPIMUS 1 (11) ITÄ-SUOMEN LABORATORIOKESKUK- SEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS Hyväksyttäväksi ISLABin yhtymäkokouksessa Hyväksyttäväksi jäsenten valtuustoissa 11 12/2016 Voimaantulo 1.1.2017

Lisätiedot

PERUSSOPIMUS YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 3 Kuntayhtymän tehtävä Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta:

PERUSSOPIMUS YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 3 Kuntayhtymän tehtävä Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta: 1 YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PERUSSOPIMUS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kuntayhtymän nimi ja kotipaikka 2 Jäsenkunnat Kuntayhtymän nimi on Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä ja sen kotipaikka on Iisalmen kaupunki.

Lisätiedot